ASIANAJOPALVELUIDEN HINTA JA PALVELUVERTAILU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIANAJOPALVELUIDEN HINTA JA PALVELUVERTAILU"

Transkriptio

1 ASIANAJOPALVELUIDEN HINTA JA PALVELUVERTAILU 216

2 ASIANAJOPALVELUIDEN HINTA JA PALVELUVERTAILU Perhe- ja perintöoikeuden asiakirjat Kuluttajaliitto vertaili selvityksessään yleisimpien perhe- ja perintöoikeuteen kuuluvien asiakirjojen hintoja. Kyselyä varten muodostettiin esimerkkitapaukset seuraavia asiakirjoja varten: Avioehto Ositus avioeron jälkeen Lahjakirja Edunvalvontavaltakirja Testamentti (2 eri esimerkkitapausta) Perukirja ja perinnönjako (2 eri esimerkkitapausta) Mitä perhe- ja perintöoikeus ovat? Perheoikeus jaetaan avioliitto-oikeuteen ja lapsioikeuteen. Nykyisin puhutaan myös parisuhdeoikeudesta. Tärkeimpiä perheoikeudellisia lakeja ovat avioliittolaki, laki rekisteröidystä parisuhteesta, laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, laki lapseksiottamisesta ja laki lapsen elatuksesta. Perintöoikeus sääntelee omaisuuden siirtymistä omistajan kuoleman vuoksi. Perintöoikeudelliset säännökset koskevat muun muassa perimysjärjestystä, testamenttia, jäämistön selvittämistä ja perinnönjakoa. Tärkein perintöoikeutta koskeva laki on perintökaari. Mikä ero on lakimiehellä, juristilla ja asianajajalla? Oikeustieteen alempi korkeakoulututkinto on nimeltään oikeustieteen notaari (ON) ja ylempi oikeustieteen maisteri/oikeustieteen kandidaatti (OTM/OTK). Juristiksi eli lakimieheksi voidaan sanoa ainoastaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita eli oikeustieteen maistereita/kandidaatteja tai pidemmälle kouluttautuneita oikeustieteen lisensiaatteja (OTL) ja tohtoreita (OTT). Asianajajilta vaaditaan vielä ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon lisäksi hyväksytysti suoritettu asianajajatutkinto ja neljän vuoden kokemus alalta. Asianajaja-nimikettä saavat käyttää vain Suomen Asianajajaliiton jäsenet, jotka liitto on katsonut täyttävän pätevyysvaatimukset. Lisäksi on olemassa lupalakimiehiä eli luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia, joita valvoo Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta. Suomen Asianajajaliitto Suomen Asianajajaliitto on asianajajalakiin perustuva julkisoikeudellinen yhteisö. Liiton tehtävänä on edistää riippumattomien, ammattitaitoisten ja eettisesti moitteettomien oikeudellisten palveluiden saatavuutta kaikille varallisuudesta riippumatta. Asianajajaliitto ja valtioneuvoston oikeuskansleri valvovat, että asianajajat täyttävät huolellisesti ja rehellisesti asiakkaidensa heille antamat tehtävät. Nimikkeet asianajaja ja asianajotoimisto ovat lailla suojattuja ja niitä voivat käyttää vain Suomen Asianajajaliittoon hyväksytyt jäsenet.

3 OPAS ASIANAJOPALVELUIDEN VALINTAAN Seuraava selvitys kokoaa yhteen kyselyn hintatietojen tulokset, esittelee esimerkkitapaukset sekä toimii oppaana kuluttajalle valmistautumisen ja valinnan avuksi. Tulokset Hinta-arvioita tarkasteltaessa on syytä huomioida, että palvelun hinta on arvio ja että lopullinen veloitus riippuu aina tapauksen luonteesta ja siihen tarvitusta työmäärästä. Päällisin puolin helpolta vaikuttava tapaus saattaa viedä arvioitua enemmän työtunteja esimerkiksi tilanteessa, jossa asian käsittelyyn tarvittavat asiakirjat ja tiedot ovat puutteelliset. Raportissa esitellään seitsemän esimerkkitapausta hinta-arvioineen. Kyselyn vastausten hinta-arviot vaihtelivat jopa useita satoja prosentteja. Esimerkkitapausten hinnat esitellään pistekaaviona, joka edustaa tapauskohtaisesti annettuja hinta-arvioita. Ennen kaaviota ilmoitetaan keskimääräisiksi arvioidut hinnat ja keskimääräinen työtuntimäärä. Tapausten yhteydessä käydään läpi seikkoja, jotka voivat vaikuttaa hinta-arvioon. Miten vertailu tehtiin? Kysely lähetettiin asianajotoimistoille Suomen Asianajajaliiton kautta ja suunnattiin erityisesti perhe- ja perintöoikeuteen erikoistuneille asianajajille. Kyselyyn vastasi yhteensä 77 asianajotoimistoa. Kyselyn aineisto kerättiin huhtikuussa 216. Kuluttajaliitto kiittää yhteistyöstä Suomen Asianajajaliittoa ja kaikkia kyselyyn vastanneita asianajotoimistoja. Kyselyyn vastanneiden toimipaikkojen sijainti Helsinki (17), Tampere (9), Turku (6), Vantaa (6), Jyväskylä (4), Riihimäki (4), Joensuu (3), Kuopio (3), Oulu (2), Lohja (2), Nurmes (2), lisäksi Kokkola, Keuruu, Jämsä, Porvoo, Sastamala, Valkeakoski, Raasepori, Pori, Rovaniemi, Loimaa, Tuusula, Heinola, Kerava, Vihti/Nummela, Sotkamo, Lahti, Hämeenlinna. Kyselyyn vastanneiden toimipaikkojen koot

4 AVIOEHTO Matti ja Maija ovat menossa naimisiin ja haluavat tehdä avioehdon. Maijalla on kampaamoyritys ja Matilla on säästöeläkevakuutus. Puolisot haluavat pitää nämä itsellään avioeron sattuessa, mutta muu omaisuus olisi avio-oikeuden alaista. Mikäli avioliitto päättyy kuolemaan, avioehtoa ei sovelleta. Toimeksiantoon kuuluu myös avioehdon rekisteröinti ja asianajaja lähettää maistraatin paperit päämiehille. AVIOEHTO on sopimus, jolla osapuolet sopivat (useimmiten etukäteen) varallisuuden jakautumisesta avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättyessä eroon tai toisen puolison kuolemaan. Avioehdolla voidaan poiketa lain määrittämistä omaisuuden jakoperusteista. Avioehto sopimuksessa voidaan määrittää jätetäänkö kaikki avioliittoa ennen tai sen aikana hankittu omaisuus vai vain osa siitä avio-oikeuden ulkopuolelle. Ilman avioehtoa puolisoiden omaisuus jaetaan pääsääntöisesti tasan. Käytännössä puoliso, jolla on enemmän omaisuutta, maksaa toiselle tasinkoa. Avioehto rekisteröidään maistraattiin. Kysyessäsi hinta-arviota avioehdolle Kiinnitä huomiota siihen, sisältääkö hinta-arvio maistraatin rekisteröintimaksun ja muut kulut. Kyselyn vastauksissa useimmat hinta-arviot eivät sisältäneet erillistä rekisteröintimaksua. Huolellinen valmistautuminen kannattaa: asianajaja veloittaa ajankäytön mukaan. Mikäli asioiden läpikäymiseen kuluu arvioitua pidempi aika, voi veloitus olla suurempi. Valmistele hyvissä ajoin kaikki asiaankuuluvat paperit esille ja toimita kaikki tarvittavat tiedot kerralla. Hinta riippuu myös asiakkaan kyvystä esittää asiat tiivistetysti. Avioehdon hinta koostuu mm. seuraavista toimenpiteistä Asianajajan veloitus/palkkio. Maistraatin rekisteröintimaksu (55 euroa/216) ja postikulut. Jos samalla tehdään esim. testamentti tai edunvalvontavaltuutus, yhteishinta saattaa olla edullisempi. Kysy asianajajaltasi mahdollisuutta etätyöskentelyyn siten, että toimistolla käydään vain allekirjoittamassa aiemmin sähköposti- tai puhelinneuvottelujen perusteella laadittu valmis sopimus. Menettely voi toimiessaan säästää useita satasia. Huomioi kuitenkin, että myös puhelinneuvottelulla on hintansa. Karsi turhat soitot ja valmistaudu kokoamalla yhteen asiat ennen soittamista.

5 Hinta / Näin edetään Puolisot tavataan ja heidän kanssaan käydään läpi nykytilanne, toiveet ja tarkoitus. Heille selitetään avio-oikeusjärjestelmä/yleinen oikeudellinen selvitys ja tilanne ilman avioehtoa ja sen kanssa sekä eri muodoissa/käydään läpi vaihtoehdot. Hinta sisältää yleensä neuvottelun/tapaamisen ja asiakirjan laatimisen. Asiakirja rekisteröidään maistraatissa. Kuluttajalle eli yksityiselle asiakkaalle hinta ilmoitetaan aina ns. myyntihintana eli veroineen ja muine maksuineen. Kuluttajaasiakkaalle ilmoitettuun hintaan ei voi jälkikäteen lisätä eriä tai summia, joista ei ole aikaisemmin sovittu. Mikäli on ilmoitettu veroton hinta, veroja ei voi jälkikäteen lisätä. Mikäli elinkeinonharjoittaja antaa hinta-arvion, voi se perustellusta syystä ylittyä vain 15 %:lla. Hinta-arvio Useimmat vastaajista arvioivat Matin ja Maijan toivoman avioehdon olevan tavanomainen tapaus ja edellyttää asianajajalta keskimäärin kahden tunnin työmäärää, joka sisältää neuvottelun asiakkaan kanssa ja asiakirjan laatimisen. Tähän lisätään vielä maistraatin rekisteröintimaksu, joka on 55 euroa (4/216). Kyselyyn vastanneet arvioivat mallitapauksen mukaisen avioehdon vievän noin 2-4 työtuntia. Esimerkkitapauksen mukaisen avioehdon hinnaksi arvioitiin keskimäärin 2-4 euroa. Tuntityön hinnaksi arvioitiin yleisimmin n euroa. 12 Avioehto Vastausten lukumäärä (n74)

6 OSITUS AVIOERON JÄLKEEN Avioeron jälkeen. Eroavan avioparin yhteistä omaisuutta ovat asunto-osake (3 ) ja kesämökki (2 ). Avioparilla ei ole avioehtoa. Osituksen toteuttamiseksi asunto-osake myydään. Puolisot huolehtivat itse asunnon myynnistä. Asianajaja neuvottelee 2*2 h tuntia ja yrittää saada tänä aikana sovun sekä laatii tämän jälkeen sopimuksen. Avioeron sattuessa suoritetaan OSITUS eli omaisuuden jakaminen. Puolisot voivat sopia osi- tuksesta keskenään tai se voidaan tehdä yhdessä pesänjakajan kanssa. Yleensä omaisuus jaetaan tasan puolisoiden välillä, mutta tästä voidaan poiketa, mikäli avioehdossa on sovittu muuta tai jos tasajako katsotaan kohtuuttomaksi. Mikäli (entiset) puolisot ovat samanmielisiä omaisuuden jaosta, voidaan toteuttaa sopimusositus. Mikäli osapuolilla on erimielisyyksiä, tulee kysymykseen toimitusositus, jossa tuomioistuin määrää pesänjakajan hoitamaan asiaa. Ositussopimuksen hinta koostuu mm. seuraavista toimenpiteistä Alkuneuvottelu, sopimusasiakirjan laatiminen, asiakirjan läpikäynti, allekirjoittaminen ja todistaminen. Neuvotteluiden lisäksi asianajaja perehtyy saamiinsa asiakirjoihin. Usein asianajaja myös seuraa asunnon myyntiä ja esim. tarkistaa kauppakirjan. Kysyessäsi hinta-arviota ositukselle avioeron jälkeen Hinta voidaan ilmoittaa tuntityönä, kokonaishintana tai näiden yhdistelmänä. Joskus hinnanmuodostuksen perusteena voidaan käyttää osuutta omaisuuden bruttoarvosta. Hinta-arvio edellyttää pääsääntöisesti, että asiakkaat toimittavat kaikki asiaankuuluvat tiedot ja asiakirjat. Jos asiakirjat toimitetaan yksitellen ja jos asiaan sisältyy vilkasta sähköpostikirjeenvaihtoa tai muita asioita ilmenee, hinta nousee arvioidusta. Huomioi, että esim. yhteisomistussuhde, mahdollinen hallintasopimus ja muut vastaavat muutokset lisäävät käytettävää aikaa, sovittavia asioita ja vaikuttavat olennaisesti laskutukseen. Kun teet toimeksiantosopimusta, käy aina läpi palkkion maksun perusteet ja paljonko mahdollinen lisätyö tulee maksamaan.

7 Hinta / Vastauksissa korostettiin myös seuraavia seikkoja Ositussopimukseen luetteloidaan ainakin pääpiirteittäin muu omaisuus ja laaditaan erillinen osituslaskelma. Pankkitilien, velkasaldojen, arvopapereiden, mahdollisten kuolinpesäosuuksien ym. selvittämiseen saattaa kulua huomaavasti aikaa. Asianajajan palkkiosta tai epäillystä toiminnan virheestä voi tehdä kantelun Suomen Asianajaliittoon, joka lakisääteisenä valvontaelimenä valvoo asianajajien toimintaa. Kuluttaja voi tehdä valituksen myös kuluttajariitalautakuntaan ( Ensin tulee ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan tai Kuluttajaliiton neuvontaan. Hinta-arvio Yleisimmin esimerkin mukaiseen tapaukseen osituksen yhteydessä arvioitiin kuluvan n. 6-9 tuntia työaikaa. Hinta-arviot liikkuivat yleisimmin n. 1-2 euron välillä. 5 Ositus avioeron jälkeen Vastausten lukumäärä (n73)

8 Hinta / LAHJAKIRJA Lahjakirja asunto-osakkeesta (3 ) rintaperilliselle. Käyttöoikeuden pidättäminen lahjan antajalle. Lahja on yksipuolinen oikeustoimi, jota ei ole muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta sää delty. LAHJAKIRJA on hyvä tehdä, mikäli halutaan vaikuttaa esimerkiksi lahjan kuulumiseen avio-oikeuden piiriin. Lahjakirjan hinta koostuu mm. seuraavista toimenpiteistä Alkuneuvottelu, sopimusasiakirjojen laatiminen, lahjoitusta ja sen veroseuraamuksia koskeva neuvottelu, allekirjoittaminen ja todistaminen. Lahjakirjan laatimisen yhteydessä täytetään myös lahjaveroilmoitus ja usein se myös samalla toimitetaan lahjansaajan allekirjoittamana verohallinnolle lahjaverotusta varten. Kysyessäsi hinta-arviota lahjakirjalle Huomioi, sisältääkö tarjous lahjaveroilmoituksen ja mahdollisen rekisteröinnin vai veloitetaanko ne erikseen. Joihinkin hinta-arvioihin sisältyi myös lahjaveroilmoituksen täyttäminen sekä opastus kopion toimittamiseksi isännöitsijälle omistus- ja hallintaoikeuden rekisteröintiä varten. Toisiin hintaarvioihin ei sisältynyt lahjaveroilmoitusta lainkaan. Huomioi myös Selvitä ja hanki hyvissä ajoin toimeksiantoon tarvittavat asiakirjat. Tarjouksen hinta edellyttää pääsääntöisesti, että asiakas toimittaa kaiken tarvittavan aineiston. Jos asianajaja joutuu hankkimaan asiakirjoja (esim. isännöitsijäntodistus tai lahjan arvon selvittäminen), kulut veloitetaan toteutuneen mukaisesti. Eri vaihtoehtojen ja lisäkysymysten esittäminen lisää käytettyä työaikaa ja näin ollen maksaa. Hinta-arvio Yleisimmin vastaajat arvioivat lahjakirjan tekemiseen menevän n. 1-4 tuntia. Työtuntimäärää useammin hinta-arvio oli lahjakirjan tapauksessa kuitenkin ilmoitettu kiinteänä summana/palkkiona. Suurin osa vastaajista arvioi lahjakirjan hinnan annetuilla tiedoilla olevan välillä 2-5 euroa. 16 Lahjakirja Vastausten lukumäärä (n74)

9 EDUNVALVONTAVALTAKIRJA Tilanteessa, jossa aviopuolisot haluavat tehdä edunvalvontavaltakirjat toistensa kanssa ristiin. Määräykset, jotka edunvalvontavaltakirjaan otetaan: raha-asioiden hoitaminen irtaimen omaisuuden myyminen (esim. auto, vene tms.), ei kuitenkaan asunto-osakkeiden myymistä käyttö- ja hallintaoikeudesta luopuminen tarkoituksenmukaisen hoidon ja avun järjestäminen kotona tai laitoksessa lainan ottaminen ja omaisuuden panttaaminen velan vakuudeksi hoitokulujen maksamiseksi EDUNVALVONTAVALTAKIRJA tulee voimaan, kun henkilön terveydentila huonontuu niin, ettei hän pysty enää itse huolehtimaan asioistaan. Yleensä kyse on omaisuudesta ja taloudellisista asioista huolehtimisesta. Edunvalvontavaltuutus tehdään kirjallisesti ja vahvistetaan maistraatissa. Valtakirjalla tulee olla kaksi todistajaa. Edunvalvontavaltakirjan hinta koostuu mm. seuraavista toimenpiteistä Alkuneuvottelu, asiakirjojen laadinta ja niitä koskevat neuvottelut, allekirjoittaminen, päätöstoimenpiteet. Arvio sisältää yleensä yleisen oikeudellisen neuvonnan sekä vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien selvittämisen. Yhteinen toimeksianto voi viedä useita tunteja, jos asiakkaat eivät ole etukäteen selvittäneet mitä tarkkaan ottaen haluavat edunvalvontavaltakirjalla määrätä. Näin edetään Varataan aika keskusteluun ja alkuneuvotteluun, jossa selvitetään edunvalvontavaltakirjan merkitys ja eri vaihtoehdot. Asioiden merkitys selvitetään ja toiveet käydään läpi. Kartoitetaan perhe- ja varallisuustilanne. Kummankin omaisuuden sisältö ja velat otetaan huomioon valtakirjan ohjeistusta laadittaessa. Asiakkaan voi olla hankala arvioida työmäärää, mikä yksittäiseen toimeksiantoon menee.

10 Hinta / Edunvalvontavaltakirjan osalta keskustelu vie eniten veloitettavaa aikaa. Itse valtakirjan tekeminen ei yleensä vie kovin paljoa aikaa, mutta on tärkeää, että asiakas saa asianajajalta mahdollisimman kattavan tiedon siitä, mitä ja miksi itse valtakirjalle on kirjoitettu." Kysyessäsi hinta-arviota Pohdi, kuinka paljon jo tiedät edunvalvontavaltakirjan luonteesta ja toivomastasi sisällöstä. Suhteuta toiveet realistiseen käsittelyaikaan. Tarkista, pitääkö tarjous ja hinta-arvio sisällään neuvottelun, jossa varmistetaan osapuolten kokonaistilanne, tahto ja tarkoitus. Varmista, että hintaan sisältyy myös ohjeistus siitä, missä tilanteessa valtakirja tulee käyttöön. Mieti, onko tarpeen tehdä erillinen hoitotahto. Hinta-arvio Edunvalvontavaltakirjan hinnaksi arvioitiin yleisimmin n euroa. Ne, jotka arvioivat työn tuntityönä, arvelivat työn vievän n. 3-4 tuntia. 25 Edunvalvontavaltakirja Vastausten lukumäärä (n74)

11 TESTAMENTTI Tilanteessa, jossa: A) Henkilö, jolla ei ole lapsia eikä puolisoa, haluaa testamentata kaiken hyväntekeväisyysjärjestölle X. B) Aviopari tekee keskinäisen testamentin, jolla määräävät omaisuutensa menevän ensin toisilleen ja kummankin kuoleman jälkeen jaettavan kahden lapsensa kesken. TESTAMENTILLA voidaan poiketa Suomen lain mukaisesta perimysjärjestyksestä. Testamentti on määrämuotoinen ja sillä on oltava kaksi todistajaa. Testamentin hinta koostuu mm. seuraavista toimenpiteistä Alkuneuvottelu, jossa selvitetään testamentin tekijän tarkoitus ja käydään läpi vaihtoehtoja, asiakirjan laatiminen, luonnoksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen ja todistaminen. Varojen ja velkojen selvitys. Tehdään osituslaskelmaluonnos. B-kohdassa on selvennettävä keskinäisen testamentin teon todellinen tarkoitus, selvitettävä lesken oikeudet avioliittolain sekä perintökaaren osalta ja käytävä läpi verotukseen liittyvät seikat, joiden selvittäminen todennäköisesti lisäävät työmäärää verrattuna A-kohtaan, jossa testamentti voidaan laatia suoraan. Huomioi myös B-kohdassa kannattaa käydä läpi myös testamentin merkitys ja oikeusvaikutukset sekä keskustella muista mahdollisista lisämääräyksistä (esim. lakiosa, lasten puolisoiden avio-oikeuden poissulkeminen, tarvitaanko ulkopuolista edunvalvojaa alaikäisille lapsille tm.) A-tapauksessa testamentin toimeenpanijaa koskevan määräyksen tarpeellisuuden selvittäminen. Pohdi myös, missä testamenttia aiotaan säilyttää.

12 Hinta / Hinta / Hinta-arvio Yleisimmin testamentti B arvioitiin hivenen hinnakkaammaksi kuin vaihtoehto A. Joidenkin vastaajien hinta-arvio oli kuitenkin sama kummallekin vaihtoehdolle. Testamentin hinta-arvio ilmoitettiin lähestulkoon aina kokonaishintana. Muutama työtunteihin perustuva arvio oli 1-4 tuntia. Testamentin hintaarvio oli A-esimerkissä yleisimmin n. 2-4 euroa ja B-esimerkissä 25-5 euroa. 12 Testamentti A Vastausten lukumäärä (n74) Testamentti B Vastausten lukumäärä (n52) Asianajajaliiton rekisteristä voi tarkistaa, onko asianajajaksi esittäytyvä lakimies liiton jäsen.

13 PERUKIRJA JA PERINNÖNJAKO tilanteessa, jossa kyseessä A) yksinäisen henkilön perukirja. Varoiksi on merkitty asunto-osake (3 ), pankissa olevat säästöt (5 ), kesämökki (2 ) sekä velat (1 ).Kuolinpesän osakkaina on kaksi vainajan sisarusta. Kaikki säästöt ovat yhdessä pankissa. Yksi asuntolaina 1, muuten tavanomaiset laskuvelat (sähkö, puhelin, yhtiövastike, hautaamiseen liittyvät kulut jne). Asianajaja hankkii tarvittavat asiakirjat. Sukuselvitys käsittää enintään 8 virkatodistusta. Asianajaja valvoo perintöverotuksen oikeellisuuden. Testamenttia ei ole. Kaikki osak- B) perukirja aviopuolison kuoltua Kuolinpesän osakkaita ovat leski ja kaksi rintaperillistä. Aviopuolisot omistavat yhdessä asunnon (3 ), joka on vainajan nimissä ja kesämökin (2 ), joka on lesken omaisuutta. Leski on lisäksi osakkaana isänsä kuolinpesässä. Osakkaat hankkivat itse virkatodistukset, saldotodistukset ja muut tarvittavat asiakirjat. Asianajaja valvoo perintöverotuksen oikeellisuuden. Testamenttia ei ole. Kaikki osakkaat asuvat ja ovat aina asuneet Suomessa. PERUNKIRJOITUS tehdään ennen perinnönjakoa ja sen tarkoituksena on selvittää, ketkä ovat perillisiä sekä vainajan varojen ja velkojen määrä. Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden sisällä kuolinpäivästä. PERINNÖNJAKO tehdään perukirjan pohjalta. Se voidaan tehdä sopimusjakona, jos osapuolet ovat yksimielisiä tai toimitusjakona, jonka oikeuden määräämä pesänjakaja Huomioita Arvostamisratkaisut vaativat osaamista. Perintöveron valvominen on erikoisosaamista. Osakkaiden hankkimassa virkatodistusselvityksessä on usein puutteita. Kirjaamiseen menee paljon työaikaa. Laskutusperusteena voi olla tietty prosenttimäärä pesän arvosta. Jos laskutusperusteena on tuntihinta, pitää osata antaa arvio siitä, montako tuntia työhön menee.

14 Hinta / Hinta / Hinta-arvio perukirjalle Useimmiten kummankin esimerkkitapauksen perukirja arvioitiin lähtöhintatasoltaan samankaltaiseksi, sillä erotuksella että asiakirjojen hankinnasta aiheutuvat kulut saattavat vaihdella. Jos perunkirjoituksen lisäksi tehdään perinnönjako, kustannukset voidaan jyvittää perukirjan ja jakokirjan kesken. Joskus hinnanmuodostuksen perusteena voidaan käyttää osuutta omaisuuden bruttoarvosta. Kumpaankin esimerkkitapaukseen arvioitiin useimmiten tarvittavan vähintään 4 työtuntia ja laajemman työn osalta veloitus toteutuneen työajan mukaisesti. Lisäkuluja muodostuu mm. asiakirjojen hankkimisen ja osakasluettelon vahvistamisen sekä postitusten mukaisista kuluista. Perukirjan hinta-arvioksi esitettiin yleisimmin 6-12 euroa. 3 Perukirja A Vastausten lukumäärä (n72) 25 Perukirja B Vastausten lukumäärä (n69)

15 Hinta / Huomioita Hinta riippuu aina tapauskohtaisesta työmäärästä ja tapauksen erityispiirteistä, esim. onko toimeksiannossa riitaisuutta tai sisältyykö siihen epäselviä asioita, tarvitseeko esim. edunvalvontakysymyksiä pohtia tai annetaanko testamenttia tiedoksi. Hinta-arviot sisältävät neuvottelun osakkaiden kanssa, jakokirjaluonnoksen laatimisen, toimittamisen osakkaille, jakokirjan allekirjoittamisen. Hinta voi riippua myös siitä, mitä omaisuutta myydään jaon toteuttamiseksi. Esimerkissä B lesken eläessä perinnönjako edellyttää myös osituksen toimittamista lesken ja perillisten välillä, ellei avio-oikeutta ole poissuljettu avioehtosopimuksella. A-kohdassa asuntolainan järjestelykysymykset voivat aiheuttaa lisäselvitystyötä. Kuuntele myös puskaradiota, kun etsit itsellesi sopivaa asianajaa. Hinta-arvio perinnönjaolle Hinta-arvio saattaa edellyttää, että perukirja on laadittu kyseisessä toimipaikassa. Huomioi, että hinta-arviot ovat useimmiten minimi/lähtöhintoja. Perinnönjakoon kuluvaksi työajaksi arvioitiin keskimäärin 6-1 työtuntia. Hinta-arvioiden hintahaarukka oli vaihteleva, keskimääräinen hintataso 6-12 euroa. 45 Kuolinpesä A / perinnönjako Vastausten lukumäärä (n71)

16 Hinta / 45 Kuolinpesä B / perinnönjako Vastausten lukumäärä (n71) On hyvä, jos kemiat kohtaavat asianajajan ja asiakkaan välillä. Hyvä kommunikaatio ja yhteistyö vievät asioita sujuvasti eteenpäin. Asianajajien hinnastot tulee olla nähtävillä asianajotoimistoissa.

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

PERINTÖ JA TESTAMENTTI

PERINTÖ JA TESTAMENTTI MATTI NORRI PERINTÖ JA TESTAMENTTI KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Helsinki 2010 Kuudes, uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja Matti Norri Piirrokset: Ahti Susiluoto ja Markku Annila Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto AVIOEHTOSOPIMUKSESTA Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto 27.10.2016 Mikä on avio-oikeus Avioliitossa olevilla puolisoilla on lähtökohtaisesti ns. aviooikeus toistensa

Lisätiedot

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu ERILAISIA PARISUHTEITA Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu PERHETYYPPIEN MURROS 2000-LUVULLA 100 % 90 % 80 % 2,1 11,3 7,5 2 11 7 2 11 8 70 % 60 % 35,7 36 33 Isä ja lapsia Äiti ja lapsia 50 % 40 % 30

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia t.1 s.63 Omaisuuden osalta: avioliitossa omaisuuden ja velkojen erillisyys, mutta avioliitossa

Lisätiedot

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Helsinki 29.9.2015 Asianajotoimisto Reims & Co Oy AVIOLIITOSTA JA AVIO-OIKEUDESTA - Puolisot saavat avio-oikeuden toistensa omaisuuteen avioliittoon

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja 11.1. Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5 Sisällys Esipuhe v Esipuhe toiseen painokseen Sisällys ix Lyhenneluettelo xv vii I LYHYT JOHDANTO PERINTÖOIKEUDEN HISTORIAAN 1 1. Maaomaisuus ja sukuperimys.............................. 1 2. Puolison

Lisätiedot

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa?

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? lakimies Georg Rosbäck Veromaksajat Avio-oikeus, mitä se on? Puolisoilla lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen,

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Pesän osakkaat Määräävät yhdessä kuolinpesän omaisuudesta

Lisätiedot

Yleiset toimeksiantoa koskevat ehdot

Yleiset toimeksiantoa koskevat ehdot Yleiset toimeksiantoa koskevat ehdot asiakkailleen tarjoamiin palveluihin, Juristit Oy:n, sovelletaan toimeksiantosopimusta 1 TOIMEKSIANNON HOITO JA PALVELUT Asianajotoimeks kotisivuilta wwwasianajajaliittofi

Lisätiedot

Tietoa avioliittolaista

Tietoa avioliittolaista Tietoa avioliittolaista Avioliiton solmiminen Avioliitto solmitaan joko kirkollisella vihkimisellä tai siviilivihkimisellä. Ennen vihkimistä on aina toimitettava avioliiton esteiden tutkinta, jossa varmistutaan

Lisätiedot

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Lakipäivät avajaistapahtuma 9.10.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 11.10.2017 1 Jäämistösuunnittelu mitä se on? Toimenpiteitä, joilla vaikutetaan jäämistön

Lisätiedot

Asianajotoimisto Ahtola Oy hinnasto (päivitetty 05.08.2011)

Asianajotoimisto Ahtola Oy hinnasto (päivitetty 05.08.2011) Asianajotoimisto Ahtola Oy hinnasto (päivitetty 05.08.2011) Perustuntiveloitus... 1 Toimenpidelaskutus... 2 Puhelut, neuvottelut ja kirjeenvaihto... 2 Asiakirjat... 2 Yhtiöiden perustaminen ja yhtiösopimusten

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Miksi kuolinpesässä kannattaa tehdä omistusjärjestelyjä? Päätöksenteko hakkuu- ja hoitotöistä saattaa

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Varmista elämän sujuminen kriisissäkin. Marica Twerin/Maatalouslinja

Varmista elämän sujuminen kriisissäkin. Marica Twerin/Maatalouslinja Varmista elämän sujuminen kriisissäkin Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti

Lisätiedot

Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa. Keskeinen lainsäädäntö. Avioliittolain peruslähtökohdat

Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa. Keskeinen lainsäädäntö. Avioliittolain peruslähtökohdat Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa Keskeinen lainsäädäntö Avioliittolaki (234/1929). Laki rekisteröidystä parisuhteesta (950/2001). Laki avopuolisoiden yhteystalouden purkamisesta

Lisätiedot

Edunvalvontavaltakirja ja testamentti

Edunvalvontavaltakirja ja testamentti Edunvalvontavaltakirja ja testamentti Polvelta toiselle - Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 30.9.2017 Pankkilakimies, VT Johanna Heikkinen, OP KAINUU Edunvalvontavaltakirja Miten varaudun oman toimintakykyni

Lisätiedot

Kansainvälistyvät perhesuhteet

Kansainvälistyvät perhesuhteet Kansainvälistyvät perhesuhteet Juha Auvinen asianajaja, varatuomari, LL. M. Eur. Yleisiä huomioita avioliittolaki, perintökaari, kansainväliset sopimukset (EU, Pohjoismaat) kansainvälinen yksityisoikeudellinen

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle -messut Mikkeli 14.4.2014 Seppo Niskanen Tarkkana jo perunkirjoitusvaiheessa Perukirjassa luetellaan vainajan (ja lesken) omaisuus Arvoina kannattaa

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Parisuhteen paperiasiat. Eila Tamminen Menestyvä Maatilayritys-hanke

Parisuhteen paperiasiat. Eila Tamminen Menestyvä Maatilayritys-hanke Parisuhteen paperiasiat Eila Tamminen Menestyvä Maatilayritys-hanke 29.11.2017 Mistä rakkaus alkoi, se on salaisuus -mutta sen jatkumista helpottaa, kun paperit ovat kunnossa Mistä aloittaa Avoliiton ja

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä Jari Oivo PERINTÖ- JA LAHJAVERO PERINTÖ- JA LAHJAVERO ERIYTETTY VEROTETTAVAN PERINNÖN ALARAJA 20.000 EUROA HELPOTUKSIA LESKELLE JA ALAIKÄISILLE

Lisätiedot

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää.

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää. Lahjaveroilmoitus -verkkolomake Täyttöohjeet Lomaketta täyttäessäsi etene järjestyksessä täyttäen kaikki pakolliset valkoiset kentät (*) sekä muut ilmoitettavat tiedot. Harmaisiin kenttiin et voi ilmoittaa

Lisätiedot

Sijoittajan perintöverosuunnittelu

Sijoittajan perintöverosuunnittelu Sijoittajan perintöverosuunnittelu Katariina Sorvanto Lakimies Veronmaksajat Mistä perintö- ja lahjaveroa maksetaan? Yleensä kun joko perinnönjättäjä tai -saaja tai lahjanantaja tai -saaja asui kuolinhetkellä/lahjoitushetkellä

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu II 8.5.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa piti laskea rintaperillisten lakiosat ja selvittää, mitä kunkin lakiosasta vielä

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Suomen Senioriliike ry, Pirkanmaan osasto Lielahtikeskus, 6.9.2016 OTM, KTM Tuija Palo / Lakitoimisto Modus Oy Sisältö, edunvalvontavaltuutus Itsemääräämisoikeus Miten eroaa tavallisesta

Lisätiedot

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Sisältö Hoitotahto Valtakirjavaltuutus Edunvalvonta Testamentti HOITOTAHTO Omasta hoidosta määrääminen etukäteen Suostuminen annettuun hoitoon

Lisätiedot

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä IsoValkeinen

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä IsoValkeinen Maatilojen laki- ja sopimuspäivä 13.2.2017 IsoValkeinen Avioikeus - mikä se on? Avioehto -sopimus maatilan toiminnan jatkumisen tae myös erotilanteessa Testamentti - suunnittelun väline Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle

Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle Läheisen menettäminen on tilanne, joka omaisten surusta huolimatta vaatii paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM PRO Helsinki 2016 8., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä

Lisätiedot

Perintösuunnittelu Vero

Perintösuunnittelu Vero Perintösuunnittelu Vero2018 13.3.2018 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 14.3.2018 1 Perintösuunnittelu mitä se on? Perintösuunnittelu jäämistösuunnittelu Perittävä vaikuttaa eläessään omin toimenpitein

Lisätiedot

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Outi Pallari Cd-rom-levykkeen

Lisätiedot

Kauppakatu 27 B, Jyväskylä. www. hltlaki.fi

Kauppakatu 27 B, Jyväskylä. www. hltlaki.fi Kauppakatu 27 B, 40100 Jyväskylä www. hltlaki.fi Markku Halonen Tero Lakka Mikko Tuomi Annu Tamminen Maarit Merimaa-Piirainen Varatuomari, asianajaja Varatuomari, asianajaja Varatuomari, asianajaja Varatuomari

Lisätiedot

Vesa Anttila ja Kaisa Aaltonen Edunvalvontavaltuutus.com

Vesa Anttila ja Kaisa Aaltonen Edunvalvontavaltuutus.com Vesa Anttila ja Kaisa Aaltonen Edunvalvontavaltuutus.com Saan itse päättää, kuka asioitani hoitaa, jos en itse pystyisikään. Edunvalvontavaltuutuksella luotettuni saa valtuudet hoitaa asioitani pienimmällä

Lisätiedot

Jussi Kari OTM, Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja 050 327 9584 jussi.kari@turre.com

Jussi Kari OTM, Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja 050 327 9584 jussi.kari@turre.com Kiitos Turre Legalin valitsemisesta perunkirjoituksen järjestäjäksi. Perunkirjoituksessa uskottuina miehinä toimivat: Jussi Kari OTM, Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja 050 327 9584 jussi.kari@turre.com

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on euroa (ennen : euroa) tai enemmän

Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on euroa (ennen : euroa) tai enemmän Lahjansaajan opas Veronalaiset lahjat Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on 5 000 euroa (ennen 1.1.2017: 4 000 euroa) tai enemmän Veronalaisia lahjoja ovat samalta lahjanantajalta

Lisätiedot

KUOLINPESÄN PANKKIASIAT. Oma Säästöpankki auttaa sinua vaikeinakin aikoina. Huolehdimme puolestasi, että lain edellyttämät asiakirjat ovat kunnossa.

KUOLINPESÄN PANKKIASIAT. Oma Säästöpankki auttaa sinua vaikeinakin aikoina. Huolehdimme puolestasi, että lain edellyttämät asiakirjat ovat kunnossa. KUOLINPESÄN PANKKIASIAT Oma Säästöpankki auttaa sinua vaikeinakin aikoina. Huolehdimme puolestasi, että lain edellyttämät asiakirjat ovat kunnossa. HOIDETTAVAT ASIAT ENNEN PERUNKIRJOITUSTA AUTAMME PANKKIASIOIDEN

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

Kauppakatu 27 B, Jyväskylä. www. hltlaki.fi

Kauppakatu 27 B, Jyväskylä. www. hltlaki.fi Kauppakatu 27 B, 40100 Jyväskylä www. hltlaki.fi Maatilan sukupolvenvaihdos ja tärkeät sopimukset infotilaisuus Karstula 8.10.2018 Asianajaja Tero Lakka Markku Halonen Tero Lakka Mikko Tuomi Annu Tamminen

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Asianajajatutkimus 2012 Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Yksityishenkilöiden ulottuvilla olevat oikeuspalvelut uhattuina Asianajajakunta kasvaa ja palvelutarjonta lisääntyy, mutta vain pääkaupunkiseudulla ja

Lisätiedot

Yksinkertaistetusti perukirjan täyttö koostuu seuraavista eri vaiheista:

Yksinkertaistetusti perukirjan täyttö koostuu seuraavista eri vaiheista: Esimerkki perukirja Tämän perukirjan täyttö on esitetty perukirjanetissa.fi -sivustolla Tämän valmiiksi täytetyn perukirjan tarkoitus on näyttää teille miltä valmis perukirja näyttää. Tässä perukirjassa

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksella voit poiketa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Voit halutessasi lahjoittaa testamentilla omaisuuttasi

Lisätiedot

Perintösuunnittelu Vero

Perintösuunnittelu Vero Perintösuunnittelu Vero2017-15.3.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 16.3.2017 1 Perintösuunnittelu mitä se on? Perintösuunnittelu jäämistösuunnittelu Perittävä vaikuttaa omin toimenpitein tulevan

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014

Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014 Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014 Etelä Pohjanmaan Osuuspankki Suvi Katariina Kangastie Sisältö Perimysjärjestys Testamentti Edunvalvontavaltuutus Lakipalvelut 3 Perimysjärjestys Testamentti

Lisätiedot

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016 Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus pahan päivän varalle kattamaan äkillisen

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty?

Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty? Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty? Esimerkkinä Maija Mikkonen on hyvässä henkisessä ja fyysisessä kunnossa. Ikää hänellä on 65-vuotta. Maija haluaa kuitenkin

Lisätiedot

Lanssitie 1, 95200 Simo puh. 0102319920 www.rantakaira.fi, Y- tunnus 0192996-2

Lanssitie 1, 95200 Simo puh. 0102319920 www.rantakaira.fi, Y- tunnus 0192996-2 ARVOISA OSAKKEENOMISTAJA Rantakairan Sähkö Oy:n osakkeet liitetään arvo- osuusjärjestelmään Rantakairan Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10.05.2012, päätti liittää yhtiön osakkeet arvo-

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Vero2017- tapahtuma Helsinki 14. 15.3.2017, Marina Congress Center OTM Lakimies, tiiminvetäjä Virpi Kutila Mikä on edunvalvontavaltuutus? Yksityisoikeudellinen valtuutus, valtakirja,

Lisätiedot

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta Tero Ristimäki Lastensuojelulain toimeenpanoon valmistautuminen Suurimpien kaupunkien suunnitelmat resurssien lisäämisestä lastensuojeluun vuodelle 2008 ja arviot lastensuojelulain velvoitteista selviytymisestä

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN 1 Avustusluonteisten lainojen säädöstausta Perusparannuslaki (34/1979) Avustusluonteisia

Lisätiedot

Ennakkoperintö jäämistösuunnittelussa

Ennakkoperintö jäämistösuunnittelussa Ennakkoperintö jäämistösuunnittelussa Österdahl, Venla 2016 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Ennakkoperintö jäämistösuunnittelussa Venla Österdahl Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Huhtikuu,

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

TEOSTON ASIAKKUUS TEKIJÄN KUOLTUA JA OIKEUDENOMISTAJATIETOJEN ILMOITTAMINEN TEOSTOLLE

TEOSTON ASIAKKUUS TEKIJÄN KUOLTUA JA OIKEUDENOMISTAJATIETOJEN ILMOITTAMINEN TEOSTOLLE TEOSTON ASIAKKUUS TEKIJÄN KUOLTUA JA OIKEUDENOMISTAJATIETOJEN ILMOITTAMINEN TEOSTOLLE Tekijänoikeuden voimassaoloaika Teoston asiakkuus Tekijänoikeus on voimassa tekijän elinajan ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa

Lisätiedot

Nordea Premium Banking Autamme sinua vaurastumaan

Nordea Premium Banking Autamme sinua vaurastumaan Nordea Premium Banking Autamme sinua vaurastumaan Premium Banking Näin autamme sinua Premium Banking on maksuton palvelukokonaisuus sinulle ja perheellesi, kun säästöjä tai sijoituksia on yhteensä vähintään

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Outi Pallari Cd-rom-levykkeen

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen hoitotahdolla ja edunvalvontavaltuutuksella

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen hoitotahdolla ja edunvalvontavaltuutuksella Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen hoitotahdolla ja edunvalvontavaltuutuksella Sari Elomaa-Siren, lakimies, varatuomari Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr Sanastoa Itsemääräämisoikeus - oikeus määrätä

Lisätiedot

Kuolinpesän osakkaille

Kuolinpesän osakkaille Kuolinpesän osakkaille Opas kuolinpesän osakkaille Läheisen poismenon aiheuttaman surun lisäksi omaisilla on kannettavanaan vastuu monista kuolemantapaukseen liittyvistä käytännön asioista. Tämä opas

Lisätiedot

KUOLINPESÄN PANKKIASIAT

KUOLINPESÄN PANKKIASIAT KUOLINPESÄN PANKKIASIAT Pankin palveluiden myynti kuolinpesän osakkaille Siiri Lahtinen Opinnäytetyö Helmikuu 2015 Liiketalous Oikeudellinen asiantuntijuus TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015 Kurssitehtävät Kaikissa tehtävissä voit lähteä siitä, että perittävän oikeudenomistajat vetoavat osituksessa tai jaossa kaikkiin mahdollisiin lahjoihin

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Ohje 1 (8) Antopäivä: 1.4.2011 Voimaantulopäivä: 4.4.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 3.4.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/959/2011 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus ja elatussopimus seniorien turvana

Edunvalvontavaltuutus ja elatussopimus seniorien turvana Edunvalvontavaltuutus ja elatussopimus seniorien turvana Elatussopimuksen vaikutus hoitomaksuihin ja muihin velvoitteisiin 25.10.2018 ASIANAJOFACTA.FI Mika Miesmäki toimitusjohtaja, osakas asianajaja,

Lisätiedot

EIT: Heteroparia ei syrjitty parisuhteen rekisteröinnin epäämisellä

EIT: Heteroparia ei syrjitty parisuhteen rekisteröinnin epäämisellä EIT: Heteroparia ei syrjitty parisuhteen rekisteröinnin epäämisellä Ottaen huomioon, ettei avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen välillä ollut enää merkittäviä eroja Itävallassa, EIT:n 5. jaoston enemmistö

Lisätiedot

TESTAMENTTI ON ARVOKAS PERINTÖ. SOS-Lapsikylä Rakastava koti jokaiselle lapselle

TESTAMENTTI ON ARVOKAS PERINTÖ. SOS-Lapsikylä Rakastava koti jokaiselle lapselle TESTAMENTTI ON ARVOKAS PERINTÖ SOS-Lapsikylä Rakastava koti jokaiselle lapselle SOS-LAPSIKYLÄ ON LASTEN JA PERHEIDEN PUOLELLA Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen, suojeluun

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv Sisällys Sisällys vii Lyhenteitä xv I Johdanto 1 1. Edunvalvontavaltuutus uusi edustuksen muoto................. 1 2. Edunvalvontavaltuutuslain valmistelu- ja säätämisprosessi.......... 2 3. Edunvalvontavaltuutuslain

Lisätiedot

Tässä teille helposti täytettävä perukirja

Tässä teille helposti täytettävä perukirja Tässä teille helposti täytettävä perukirja Lue perukirjan täyttöohjeet perukirjanetissa.fi -sivulta Voitte täyttää perukirjan tietokoneellanne tai tulostamisen jälkeen käsin. Kuolemantapauksen jälkeen

Lisätiedot

Testamentin teko-ohjeet

Testamentin teko-ohjeet Suomen Luther-säätiö Testamentin teko-ohjeet Seurakunta seuraaville sukupolville YLEISTÄ Miksi on syytä tehdä testamentti? Sukulaisten perintöoikeus on rajoitettu omiin jälkeläisiin, vanhempiin, sisaruksiin,

Lisätiedot

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK Perillinen oltava elossa perittävän kuolinhetkellä (Perintökaari 40/1965, 1 L 1 ) ei merkitystä oikeustoimikelpoisuudella, syyntakeisuudella,

Lisätiedot

Asianajajan ammatti Päivämäärä Koulun nimi

Asianajajan ammatti Päivämäärä Koulun nimi Asianajajan ammatti Päivämäärä Koulun nimi Luennoitsijan nimi Mikä on asianajaja? Kaikki asianajajat ovat lakimiehiä Mutta kaikki lakimiehet eivät ole asianajajia Siis mitä? Sekava nimikkeistö (1/2) Lakimies

Lisätiedot

PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja Yksityisoikeuden sarja A:133 Eva Gottberg PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ 7. ajantasaistettu painos Turku 2013 ISBN 978-951-29-5547-3 ISSN 0783-2001

Lisätiedot

ESIMERKKI Perukirja Päivämäärä

ESIMERKKI Perukirja Päivämäärä Perukirja Paikka Kiteellä Päivämäärä 25.2.2015 ESIMERKKI Sisällysluettelo Johdanto-osa 1. Perinnön jättäjä 3 2. Pesän osakkaat 3 3. Uskotut miehet 3 4. Perunkirjoituksesta ilmoitettu 3 5. Pesän ilmoittaja

Lisätiedot

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA Henna Harju Lakimies Helsingin kaupunki, perheoikeudelliset asiat ISYYSLAKI 11/2015 Suomessa syntyy vuosittain n. 60 000 lasta, joista n. 40 % syntyy avioliiton ulkopuolella

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Saantoselvitys ja osakeluettelomerkinnät

Saantoselvitys ja osakeluettelomerkinnät Saantoselvitys ja osakeluettelomerkinnät Ammattilaisten koulutusiltapäivä Katri Salokorpi Lakimies Suomen Kiinteistöliitto OSAKELUETTELO AOYL 2:12 Hallituksen on ylläpidettävä yhtiön osakkeista osakeluetteloa.

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

KUOLINPESÄN ASIOIDEN HOITAMINEN PANKIN NÄKÖKULMASTA HANDELSBANKEN KOTKA

KUOLINPESÄN ASIOIDEN HOITAMINEN PANKIN NÄKÖKULMASTA HANDELSBANKEN KOTKA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Juridiikka ja julkishallinto Anna Pieninkeroinen KUOLINPESÄN ASIOIDEN HOITAMINEN PANKIN NÄKÖKULMASTA HANDELSBANKEN KOTKA 2013 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

EDUNALVONTAVALTUUTUS JA EDUNVALVONTA

EDUNALVONTAVALTUUTUS JA EDUNVALVONTA EDUNALVONTAVALTUUTUS JA EDUNVALVONTA Henkikirjoittaja Liisa Peltokurppa Kaakkois-Suomen maistraatti Kouvolan yksikkö Mikä on edunvalvontavaltuutus? Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voi etukäteen

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus ja ikääntymisen ennakoin3. Vesa An6la, lakimies Edunvalvontavaltuutus ry Varsinais- Suomen aivovammayhdistys, 17.2.

Edunvalvontavaltuutus ja ikääntymisen ennakoin3. Vesa An6la, lakimies Edunvalvontavaltuutus ry Varsinais- Suomen aivovammayhdistys, 17.2. Edunvalvontavaltuutus ja ikääntymisen ennakoin3 Vesa An6la, lakimies Edunvalvontavaltuutus ry Varsinais- Suomen aivovammayhdistys, 17.2.2015 Esityksen sisältö 1) Mitä tarkoitetaan edunvalvontavaltuutuksella?

Lisätiedot

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä. Jorma Jokipii Lapinlahti,

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä. Jorma Jokipii Lapinlahti, Maatilojen laki- ja sopimuspäivä Jorma Jokipii Lapinlahti, 13.12.2017 SÄÄSTÖPANKKI OPTIAN LAKIPALVELUT perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut avioehdot sopimukset eron varalle testamentit edunvalvontavaltuutukset

Lisätiedot

Perinnöstä ja sen verotuksesta. Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro

Perinnöstä ja sen verotuksesta. Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro Perinnöstä ja sen verotuksesta Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro Illan aiheita Perintöverosuunnittelu Verottomat lahjat Kesämökin lahjoitus Testamentti

Lisätiedot

EDUNALVONTAVALTUUTUS

EDUNALVONTAVALTUUTUS EDUNALVONTAVALTUUTUS Henkikirjoittaja Liisa Peltokurppa Kaakkois-Suomen maistraatti Kouvolan yksikkö Mikä on edunvalvontavaltuutus? Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voi etukäteen järjestää asioidensa

Lisätiedot

Oikeudellinen ennakointi

Oikeudellinen ennakointi Oikeudellinen ennakointi 9.2.18 Kuva Edunvalvontavaltuutus esite, Oikeusministeriö Annika Väihkönen, muistiasiantuntija Lapin Muistiluotsi / Lapin Muistiyhdistys ry annika@lapinmuistiyhdistys.fi Oikeudellinen

Lisätiedot

Kuolinpesän pankkiasiat ennen ja jälkeen perunkirjoituksen

Kuolinpesän pankkiasiat ennen ja jälkeen perunkirjoituksen Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Essi Ruotsalainen Kuolinpesän pankkiasiat ennen ja jälkeen perunkirjoituksen Opinnäytetyö

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen hoitotahdolla ja edunvalvontavaltuutuksella. Sari Elomaa-Siren, lakimies, varatuomari

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen hoitotahdolla ja edunvalvontavaltuutuksella. Sari Elomaa-Siren, lakimies, varatuomari Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen hoitotahdolla ja edunvalvontavaltuutuksella Sari Elomaa-Siren, lakimies, varatuomari Sanastoa Itsemääräämisoikeus - oikeus määrätä vapaasti itseään koskevista asioista

Lisätiedot

PERHE, PERINTÖ JA VEROTUS - Käytännön kurssi. Antti Kolehmainen Niko Svensk

PERHE, PERINTÖ JA VEROTUS - Käytännön kurssi. Antti Kolehmainen Niko Svensk PERHE, PERINTÖ JA VEROTUS - Käytännön kurssi Antti Kolehmainen Niko Svensk Aluksi - Yleistä - Perhe- ja jäämistöoikeus on jokaisen lakimiehen perusjuridiikkaa ja tämä alan perusperiaatteiden sekä siihen

Lisätiedot

TESTAMENTTI, AVIOEHTO JA EDUNVALVONTA- VALTAKIRJA. Pykälät tutuiksi maatiloille päivä 13.11.2012

TESTAMENTTI, AVIOEHTO JA EDUNVALVONTA- VALTAKIRJA. Pykälät tutuiksi maatiloille päivä 13.11.2012 1 TESTAMENTTI, AVIOEHTO JA EDUNVALVONTA- VALTAKIRJA Pykälät tutuiksi maatiloille päivä 13.11.2012 Avio-oikeus ja puolisoiden varallisuussuhteet Miten avioliitto vaikuttaa omistussuhteisiin? Avioliitto

Lisätiedot