TOIMEENTULOTUKIOHJE 2016

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMEENTULOTUKIOHJE 2016"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI/PERUSTURVA Perusturvalautakunta liite nro 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE alkaen

2 2 Sisällysluettelo JOHDANTO SÄÄNNÖKSET Oikeus toimeentulotukeen 3 Toimeentulotuen rakenne ja suuruus 4 Toimeentulotuen hakeminen 4 Päätöksenteko, tiedoksianto ja muutoksenhaku 5 PERUSTOIMEENTULOTUEN MENOT Perusosa 5 Alennettu perusosa 5 Perusosa erityistilanteissa 6 Muut perusmenot 6 Asumismenot 6 Terveydenhuollon menot 8 Lääkkeet 8 Silmälasit 8 Hammashoidon kustannukset 9 Sairaanhoidon asiakasmaksut 9 Muut erityiset terveydenhuollon kustannukset 9 Palveluasuminen ja kotona annettavan palvelun maksut 10 TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN MENOT 10 Päivähoitomenot 11 Vakuusvuokra 11 Muuttokulut 11 Lasten tarvikkeet 11 Lasten harrastusmenot ja juhlat 11 Opiskeluun liittyvät menot 12 Kalusteet ja kodinkoneet 12 Lasten tapaamiset ja luonapito 12 Matkakulut 12 Hautauskulut 13 Romanivaatetus 13 Passit, henkilökortit, kansalaisuushakemukset 13 Edunvalvontapalkkio 14 EHKÄISEVÄTOIMEENTULOTUKI 14 HUOMIOON OTETTAVAT TULOT JA VARALLISUUS Ansiotulo 14 Työttömyyspäiväraha ja työmarkkinatuki 15 Veronpalautukset ja jäännösvero 15 Ulosotto 15 Varallisuuden vaikutus 15 Opintotuki 15 Korvaukset 16 Vipit ja voitot 16 Tulot, joita ei huomioida laskelmassa 16 TOIMEENTULOTUEN TAKAISINPERINTÄ 16 TOIMEENTULOTUEN PERUSOSAN EUROMÄÄRÄT

3 3 JOHDANTO Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa tietoa, miten toimeentulotukilakia sovelletaan Äänekoskella. Toimeentulotuen myöntäminen tapahtuu sosiaali- ja terveysministeriön antamien soveltamisohjeiden mukaisesti (Opas toimeentulotukilain soveltajalle. Sosiaali- ja terveysministeriö 2013:4). Toimeentulotukiohje ohjaa myös toimeentulotukityötä tekeviä työntekijöiden päätöksentekoa. Tavoitteena on samansuuntainen harkinta toimeentulotuesta päätettäessä ja siten kuntalaisten yhdenvertaisuuden vahvistaminen. Toimeentulotukiohjeen euromäärät ovat ohjeellisia, koska lain mukaan toimeentulotukea myönnettäessä tulee käyttää yksilökohtaista harkintaa. Tämän vuoksi ohjeissa ei myöskään voida käsitellä kaikkia toimeentulotukiasioita ja tapauksia. SÄÄNNÖKSET Laki toimeentulotuesta 1412/1997 (muutokset 2005/1218) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta 812/2000 Hallintolaki 434/2003 Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001 Laki lapsen elatuksesta 704/1975 Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010 Sosiaali- ja terveysministeriön opas toimeentulotukilain soveltajille 2013:4 Oikeus toimeentulotukeen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. Toimeentulotuen tarve arvioidaan yksilö- ja perhekohtaisen elämäntilanteen sekä taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen perusteella. Jokaisella on velvollisuus kykynsä mukaan pitää huolta itsestään ja omasta elatuksestaan sekä siinä laajuudessa kuin avioliittolaissa (234/1929), lapsen elatuksesta annetussa laissa (704/1975) ja muussa laissa säädetään, puolisonsa sekä alaikäisten lastensa ja ottolastensa elatuksesta. Ensisijaisesti alaikäisen lapsen elatuksesta vastaavat vanhemmat. Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloista tai varoistaan tai häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.

4 4 Toimeentulotuen rakenne ja suuruus Toimeentulotuen rakenne on määritelty toimeentulotukilain muutoksella (1218/ 2005). Toimeentulotuki jaettiin perustoimeentulotukeen ja täydentävään toimeentulotukeen. Perustoimeentulotuki koostuu perusosasta sekä muista perusmenoista, joita ovat asumistukilain 6 tarkoitetut asumismenot, kotivakuutus, taloussähkö sekä vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot. Täydentävä toimeentulotuki kattaa erityismenoiksi kutsuttavat menot, joita ovat lasten päivähoitomenot, muut kuin perusmenoiksi katsottavat asumismenot sekä henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulotuen turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkitut menot. Ehkäisevää toimeentulotukea kunta myöntää päättämiensä perusteiden mukaisesti. Toimeentulotuen tarkoitus on kattaa tukea tarvitsevan riittävän peruskulutuksen. Toimeentulotuen määrä on lain mukaan määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotus. Tulot ja varat otetaan huomion ensin perustoimeentulotukea myönnettäessä. Jos asiakkaan tulot ovat sen suuruiset, että hän ei ole oikeutettu perustoimeentulotukeen, siirtyy laskelman osoittama tuloylijäämä mahdolliseen täydentävästä toimeentulotuesta tehtävään laskelmaan. Toimeentulotuen hakeminen Toimeentulotuen myöntää hakemuksesta sen kunnan toimielin, jonka alueella henkilö tai perhe vakinaisesti oleskelee. Toimeentulotuki maksetaan tuen hakijalle käytettäväksi hänen ja hänen perheensä elatukseen. Toimeentulotukea haetaan kirjallisesti, asiakaskäynnillä tai muulla toimeentulotukiviranomaisten hyväksymällä tavalla. Asiakaskäynnille varataan aika sosiaalityöntekijältä joko puhelimitse tai käyntien yhteydessä. Kiireellistä toimeentulotukiasiaa varten sosiaalitoimistoissa on päivystysaika joka arkipäivä. Asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa on annettava toimeentulotukiviranomaiselle kaikki ne tiedot, joita tarvitaan toimeentulotuen tarpeen arvioimiseksi. Puutteellinen hakemus viivästyttää käsittelyä tai se voidaan joutua hylkäämään. Perhekokoonpano tarkistetaan asiakkaan asioidessa. Tarvittaessa asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä. Asiakkaan jolla on Äänekoskella Poste Restante- osoite, tulee antaa selvitys siitä, kenen luona oleskelee. Poste Restante osoite kertoo vain sen minne posti lähetetään. Asiakkaan on haettava ensisijaiset etuudet mm. asumis- ja elatustuki, työttömyyspäivärahat, sekä opintotuki ja -laina. Toimeentulotuki on viimesijainen tuki. Mikäli asiakas ei ole eläkkeellä, sairaana yms. tulee työnhaun olla voimassa, vaikka oikeutta työttömyyspäivärahaan ei olisikaan. Pääsääntöisesti toimeentulotuki myönnetään hakemiskuukaudesta alkaen.

5 Hakemuksen liitteenä tulee olla tiliotteet kaikista tileistä sekä muut päätöksenteossa tarpeelliset asiakirjat kuten vuokrasopimus (uudet asiakkaat) ja selvitykset/ tositteet asumisen ja terveydenhoidon menoista. Hakemuksen liitteineen asiakas varmentaa allekirjoituksellaan. Asiakas voi tulostaa tiliotteet myös sosiaalitoimistoissa olevilta asiakaspäätteiltä Laskut huomioidaan eräpäivän mukaisesti toimeentulotukilaskelmassa. Pääsääntöisesti uudelle asiakkaalle tai sellaiselle vanhalle asiakkaalle, jolle ei ole laskettu toimeentulotukea useampaan kuukauteen, tehdään takautuvasti 2-3 kuukauden laskelmat. Jos joinakin kuukausina tulot ovat normilaskelmassa huomattavasti menoja suuremmat, arvioidaan tapauskohtaisesti, yksilöllisesti onko perusteita ja kohtuullista siirtää tulonylitys seuraavan kuukauden tuloksi. 5 Toimeentulotuki lasketaan voidaan laskea päiville. pääsääntöisesti kalenterikuukaudelle. Poikkeustapauksissa tuki Päätöksenteko, tiedoksianto ja muutoksenhaku Toimeentulotukihakemus on käsiteltävä viivytyksettä, viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Kiireellisissä tapauksissa päätös on tehtävä samana tai viimeistään seuraavana päivänä. Asiakkaalle on annettava sekä kielteinen että myönteinen päätös tiedoksi kirjallisesti joko asiakaskäynnillä tai postitse hakijan nimellä. Viranhaltijan päätökseen tyytymättömällä on oikeus hakea muutosta päätökseen perusturvalautakunnan yksilöjaokselta, jos hän 30 pv kuluessa päätöksestä sitä muutoksenhakuohjeen mukaisesti vaatii. Muutoksenhaku ohje on toimeentulotukipäätöksessä. PERUSTOIMEENTULOTUEN MENOT Perustoimeentulotuki kattaa toimeentulotuen perusosan ja muut perusmenot toimeentulotukilain 7 a ja 7 b :n mukaisesti. Perusosan suuruudesta säädetään lain 9 :ssä. Toimeentulotuen perusosa on sidottu kansaneläkeindeksiin. Yksin asuvan perusosa on vuonaan ,50 euroa kuukaudessa ja yksinhuoltajan 534,05 euroa kuukaudessa. Perusosa Perusosalla katettaviin menoihin kuuluvat ravintomenot (49 %), vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tilauksesta, televisioluvasta, puhelimen käytöstä, harrastus- ja virkistystoiminnasta ja vastaavat muut jokapäiväisen elämän menot. Perusosa on laskennallinen summa eikä luettelo katettavista menoista tarkoita sitä, että perusosa tulisi riittää joka kuukausi kyseisiin menoihin. Asiakas käyttää perusosan kohdentamisessa omaa harkintaa. Alennettu perusosa Perusosan suuruutta voidaan alentaa enintään 20 % sellaisen henkilön osalta, jonka toimeentulotuen tarve aiheutuu siitä, että:

6 6 1) henkilö ilman perusteltua syytä on kieltäytynyt yksilöidystä ja tarjotusta työstä tai sellaisesta työvoimapoliittisesta toimenpiteestä, joka kohtuullisen pitkän ajan turvaisi hänen toimeentulonsa tai jos hän on laiminlyönnillään aiheuttanut sen, ettei työtä tai työvoimapoliittista toimenpidettä ole voitu tarjota; 2) maahanmuuttaja ilman perusteltua syytä on kieltäytynyt kotoutumissuunnitelman laatimisesta tai osallistumisesta siinä sovittuihin, yksilöidysti sovittuihin, työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin tai jos hän on laiminlyönnillään aiheuttanut sen, että kotoutumissuunnitelmaa ei ole voitu laatia; 3) kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) 3 :ssä tarkoitettu henkilö on ilman pätevää syytä kieltäytynyt osallistumasta aktivointisuunnitelman laatimiseen, kieltäytynyt kuntouttavasta työtoiminnasta taikka keskeyttänyt/joutunut keskeyttämään omasta syystään kuntouttavan työtoiminnan; 4) alle 25 -vuotiaan vailla ammatillista koulutusta olevan perusosaa voidaan alentaa, jos hän on keskeyttänyt koulutuksen tai kieltäytynyt yksilöidysti ja todistetusti tarjotusta työstä tai sellaisesta työvoimapoliittisesta toimenpiteestä, joka kohtuullisen pitkän ajan turvaisi hänen toimeentulonsa, tai hän on laiminlyönnillään aiheuttanut sen, että työtä tai työvoimapoliittista toimenpidettä ei ole voitu tarjota taikka, jos ammatillista koulutusta vailla oleva, täysi-ikäinen alle 25 -vuotias nuori on keskeyttänyt koulutuksen tai kieltäytynyt koulutuksesta, niin että hän ei ole työttömyysturvalain 8 luvun 2 :n perusteella oikeutettu työttömyysetuuteen. Päätös alentamisesta voidaan tehdä kahdeksi (2) kuukaudeksi kerrallaan kieltäytymisestä tai laiminlyönnistä lukien. Alentamisen yhteydessä laaditaan asiakkaan kanssa suunnitelma toiminnasta, jolla edistetään hänen itsenäistä suoriutumistaan. Alentaminen voidaan tehdä vain, jos se ei vaaranna ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan mukaista välttämätöntä toimeentuloa eikä alentamista voida pitää muutenkaan kohtuuttomana. Perusosan suuruutta voidaan alentaa 1.momentissa säädettyä enemmän, kuitenkin yhteensä enintään 40 %, jos henkilö toistuvasti ilman perusteltua syytä kieltäytyy yksilöidysti ja todistetusti työstä tai sellaisesta työvoimapoliittisesta toimenpiteestä, joka kohtuullisen pitkän ajan turvaisi hänen toimeentulonsa tai jos hän on keskeyttänyt aktiivitoimenpiteen ilman perusteltua syytä ja on laiminlyönnillään aiheuttanut sen, ettei työtä tai työvoimapoliittista toimenpidettä ole voitu tarjota Perusosa erityistilanteessa Vankilassa oleville ja tutkintavangeille voidaan toimeentulotukilaskelmassa huomioida menoina 105 /kk. Vastaavasti vangin tuloina huomioidaan vankilasta saatava työ- ja toimintakorvaus sekä vangin varat ja yksityiset tilillepanot. Tuen hakijan tulee esittää vankilan tilikortti ja ansiokortti sekä vankilan lausunto mahdollisuudesta työssäkäyntiin. Muut perusmenot Muita perusmenoja ovat jokapäiväiseen asumiseen liittyvät kohtuulliset menot kuten vuokra, vesi, taloussähkö ja kotivakuutus sekä vähäistä suuremmat terveydenhuollon menot. Asumismenot

7 Toimeentulotuessa asumismenoja huomioitaessa tarkoituksena on viimesijassa turvata henkilön/perheen asuminen. Asumismenojen tarpeellista suuruutta harkittaessa otetaan huomioon asunnon koko ja laatu suhteessa perheen kokoon ja tarpeisiin sekä kohtuullista asumistasoa vastaava kustannustaso paikkakunnalla. Asumismenot huomioidaan pääsääntöisesti kuukausikohtaisesti. Vuokra-asunnossa asumistukilain 6 :ssä tarkoitettuja asumismenoja ovat vuokra, erikseen maksettavat lämmityskustannukset sekä vesimaksut asunnosta saunamaksu Kohtuullisina asumiskustannuksina (ml. vuokra, lämmitys, polttopuut max. 50 /kk, vesimaksu 25 /hlö/kk sekä asuntolainan korot) alkaen hyväksytään enintään: 7 Äänekoski ja Konginkangas Suolahti ja Sumiainen henkilöitä euroa/kk henkilöitä euroa/kk yli 8 henk. enint + 80 /h yli 8 henk. enint + 80 /h Asumisoikeusasunnossa käyttövastike/vuokra otetaan menoina huomioon. Osa-omistusasunnon vuokra otetaan huomioon, ei rahoitusvastiketta. Omistusasunnossa huomioitavia asumismenoja ovat normaali hoitovastike (ei rahoitusvastike tai muu vastike) erikseen maksettavat lämmityskustannukset vesimaksut todellisen maksun mukaan, kuitenkin enintään 25 /kk/hlö). asunnon hankkimiseksi tai perusparantamiseksi otettujen henkilökohtaisten lainojen vuotuisesta korosta aiheutuvat menot, edellyttäen että hakijalla on verotuksen ennakkopidätyksessä huomioitu asuntolainojen korot ja perhe asuu asunnossa sekä kiinteistön hoitomenot joita ovat taloussähkö, koti- ja palovakuutus, tontin vuokra, kiinteistövero, nuohous ja jätehuolto. Laskelmassa huomioidaan 1 kk osuus tai pitkäaikaisasiakkaalla koko lasku erääntymiskuukautena.

8 Asumismenoja tarkastellaan kokonaisuutena ja toimeentulotuessa huomioidaan kohtuulliseksi katsottavat asumismenot. Kohtuullisia asumismenoja suuremmat asumismenot voidaan pääsääntöisesti huomioida enintään kolmen kuukauden ajan. Tänä aikana hakijan on haettava halvempaa asuntoa. Sähkö Äänekosken kaupungin alueella huomioidaan v sähkökuluja seuraavasti: Lämmityssähkö sisältyy kohtuullisiin asumismenoihin. Taloussähköä huomioidaan kuukausilaskelmassa erääntyneen kohtuullisen laskun mukaisesti. Laskelmaan kohtuullisina menoina hyväksytään enintään: 8 henkilöitä euroa 1 kk yksinasuva 40 yhteistalous 50 perhe 65 suurperhe (lapsia 4 +) 80 Kotivakuutus Kotivakuutuksesta huomioidaan menoksi kohtuullinen Irtaimiston kotivakuutus. Omistusasuntojen osalta huomioidaan myös palovakuutus. Vakuutuserittely on oltava mukana hakemuksessa. Terveydenhuollon menot Vähäiset terveydenhuoltomenot (3 % perusosasta on vuonna 2016 yksin asuvalla 14,56 /kk) sisältyvät perusosaan. Näinä menoina voidaan pitää reseptivapaita lääkkeitä ja hoitotarvikkeita. Tämän yli menevältä osalta sairauden hoitoon määrätyt lääkkeet, lääkkeen jakokustannukset, lääkinnälliset tarvikkeet sekä hammashuollosta ja silmälaseista aiheutuneet kustannukset huomioidaan menoina perustoimeentulotuen laskelmassa. Ensisijaisesti asiakkaan tulee käyttää julkisia terveydenhuoltopalveluja (terveyskeskus, keskussairaala). Yksityisen terveydenhuollon käytöstä aiheutuvia menoja voidaan huomioida toimeentulotuessa vain erityisin perustin. Asiakkaan on esitettävä hoitavan lääkärin lausunto yksityisen hoidon tarpeen välttämättömyydestä sekä selvitys siitä, että hoitoa ei ole saatavissa julkisesta terveydenhuollosta. Lääkkeet

9 Perustoimeentulotuessa hyväksytään menoksi lääkärin määräämien lääkkeiden omavastuuosuudet (myös vuotuinen alkuomavastuu 50 ). Ilman reseptiä hankitut lääkkeet sisältyvät perusosaan, joten niihin ei erikseen myönnetä toimeentulotukea. Ensisijaisesti asiakkaat lunastavat lääkkeensä itse apteekista, minkä jälkeen omavastuu osuus otetaan huomioon toimeentulotukilaskelmassa reseptin/ potilasohjeen ja apteekkikuitin mukaisesti. Tarvittaessa asiakkaalle voidaan myöntää maksusitoumus lääkkeitä varten. E-pillerit ja muut lääkärin määräämät ehkäisyvälineet huomioidaan menoina. Potenssilääkkeet, laihdutuslääkkeet ja tupakasta vieroituslääkkeet tai nikotiinivalmisteet hyväksytään menoksi, jos lääkäri on lausunnossaan todennut ne terveydentilan kannalta välttämättömäksi asiakkaan sairauden hoidossa. Toimeentulotukeen hyväksytään halvin viitehintainen tuote, ellei sitä lääkärin määräys nimenomaan estä. Huom. Asiakkaalla on oikeus Kelan lääkekulujen lisäkorvaukseen maksettujen omavastuuosuuksien ylittäessä 612,62 vuonna Lisäkorvaus on 100 % ja omavastuuosuus 3,50 /ostokerta. 9 Silmälasit Silmälasit voidaan huomioida toimeentulotuessa neljän vuoden välein, ellei näössä ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Silmälääkärin tai optikon lausunto silmälasien tarpeesta on toimitettava ennen lasien hankintaa. Yksityisen silmälääkärin palkkion omavastuuosuus voidaan huomioida laskelmaan menona. Silmälaseista tulee olla hinta-arvio kaupungin kaikista silmälasiliikkeistä. Lasit voidaan hyväksyä laskelmaan halvimman tarjouksen mukaan, tarvittaessa kova pinta linsseihin. Kehyksiin huomioidaan enintään 100. Päätetyölaseihin ei pääsääntöisesti myönnetä toimeentulotukea (työnantajan kustannettava mikäli välttämättömät). Mikäli toimeentulotukea silmälaseihin hakee muu kuin pitkäaikais- tai toistuvaisasiakas tarkastellaan hakijan tulotasoa ja olosuhteita myös 2-3 aiemmalta kuukaudelta sekä silmälasien hankinnan kiireellisyyttä. Hammashoidon kustannukset Hammashoidon kustannukset huomioidaan vain julkisessa terveydenhuollossa toteutetusta hoidosta. Hammastekniset/ hammasproteesin hankinnasta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset huomioidaan menoina tositteita vastaan, mikäli asiakas on ohjattu hammasteknikolle julkisesta terveydenhuollosta. Mikäli toimeentulotukea hammasproteesiin hakee muu kuin pitkäaikais- tai toistuvaisasiakas tarkastellaan hakijan tulotasoa ja olosuhteita myös 2-3 aiemmalta kuukaudelta sekä hoidon kiireellisyyttä. Sairaanhoidon asiakasmaksut

10 Toimeentulotuessa huomioitavia sairaanhoidon asiakasmaksuja ovat julkisen terveydenhuollon poliklinikkamaksut ja sairaalamaksut. Sairaalahoidosta tehdään 49 % perusosavähennys ravintomenoista 7 hoitopäivän ylimenevältä osalta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (221/2003) 11 :n mukaan sosiaalihuollon palvelusta määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista asiakkaan maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai elatusvelvollisuutta. Maksualennusta on haettava ennen toimeentulotukea. 10 Muut erityiset terveydenhuollon kustannukset Fysikaalisen hoidon kuluja voidaan huomioida erityistilanteissa ja ensisijaisesti pitkäaikais- tai toistuvaisasiakkailla, mikäli muut perusteet täyttyvät. Fysikaalisen hoidon tarpeessa oleva asiakas ohjataan tarvittaessa ensisijaisesti terveyskeskuksen kuntoneuvolaan. Yksityisen antama fysikaalinen hoito voidaan korvata mikäli kuntoneuvolan antava ohjaus ja hoito eivät ole riittävää. Tällöin tulee olla kuntoneuvolan tai lääkärin lausunto hoidon välttämättömyydestä. Fysikaalinen hoito huomioidaan harkinnan mukaan lähinnä työkyvyn ylläpitoon työssä tai koulutuksessa oleville sekä erityistilanteissa, kuten leikkauksen jälkihoito tai leikkauksen siirtäminen/välttäminen. Kelan korvaus tulee olla haettuna. Psykoterapian/lyhytterapian kulut voidaan huomioida toimeentulotuessa omavastuun osalta, kun julkisessa terveydenhuollossa on todettu välttämättömän hoidon tarve ja annettu lähete terapiaan. Menot huomioidaan Kelan korvauksen jälkeen omavastuun osalta pääsääntöisesti jälkikäteen maksutositteita vastaan. Menoina huomioidaan myös 1. arviointikerta. Julkisessa terveydenhuollossa syntyneet kustannukset hedelmättömyyshoidoista huomioidaan toimeentulotukilaskelmassa menoina. Päihdekuntoutuksen asiakasmaksu ja matkakustannukset voidaan tarvittaessa huomioida menoina, mikäli asiakas on saanut kaupungin päihdeklinikalta maksusitoumuksen kuntoutukseen. Terveydenhuollon matkoista huomioidaan julkisen liikenteen maksujen mukaisina enintään Kelan korvauksen omavastuuosuus (matkakohtainen omavastuu v /suunta). Kelan matkakulujen katto on v /vuosi, tämän jälkeen Kela korvaa tarpeelliset matkat kokonaan. Matkakatto on kerrytettävä. Jos matkat toteuttaa omalla autolla, tapauksissa joissa kela hyväksyy vain julkisen liikenteen käytön, huomioidaan toimeentulotuessa polttoainekuluja 0.13 /km. Kela korvaa omavastuun jälkeen oman auton käytöstä 0.20 /km, mikäli ei ole mahdollisuutta julkisen liikenteen käyttöön. Palveluasuminen ja kotona annettavan palvelun maksut Kunnan järjestämässä palveluasumisessa asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen on toimeentulotukeen nähden ensisijaista. Kotihoidon maksut, joihin sisältyy

11 kotisairaanhoitopalvelua, voidaan katsoa kokonaisuudessaan perustoimeentulotukeen kuuluvaksi vähäistä suuremmaksi terveydenhuoltomenoksi, mikäli asiakkaan terveydentila edellyttää palvelun saamista. Maksut sellaisesta kotona annettavasta palvelusta, johon ei sisälly kotisairaanhoitoa, katsotaan täydentävään toimeentulotukeen kuluvaksi menoksi. Jos asiakas on itse hakenut muun kuin kunnan järjestämän palvelun piiriin ja hänen omat tulonsa ja varansa ovat riittämättömät elinkustannusten kattamiseen, menetellään palvelumaksujen huomioon ottamisessa toimeentulotuessa samoin kuin muiden yksityisten palvelujen kohdalla. 11 TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI Täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon tarpeellisen suuruisina erityismenot, joita ovat 1) lasten päivähoitomenot, 2) ne asumisen menot, jotka eivät sisälly perustoimeentulotukeen (esim. vuokravakuus) sekä 3) henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeellisiksi harkitut menot. Perheen tai henkilön erityisenä tarpeena tai olosuhteena voidaan pitää esimerkiksi pitkäaikaista toimeentulotuen saamista, jatkuvaa pienituloisuutta, pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta sekä lasten harrastustoimintaan liittyviä tarpeita. Päivähoitomenot Päivähoitomenot ja iltapäiväkerhon maksut voidaan hyväksyä täydentävän toimeentulotuen laskelmaan tilapäisesti. Mikäli asiakkaalla on pitkäaikainen tai toistuva toimeentulotuen tarve, tulee hakea asiakasmaksulain mukaista vapautusta/alennusta päivähoitomaksusta. Yksityisen päivähoidon maksu voidaan huomioida vain tilapäisesti ja asiakkaan tulee selvittää mahdollisuus kunnalliseen päivähoitoon. Vakuusvuokra Asunnon vuokravakuuteen voidaan myöntää yhden kuukauden kohtuuvuokra henkilöluvun mukaan, jos asiakas on oikeutettu toimeentulotukeen ja muutto on välttämätön. Toimeentulotuki vakuusvuokraan on pääsääntöisesti kertaluonteista. Vuokravakuus annetaan ensisijaisesti maksusitoumuksena vuokranantajalle. Ennen vuokravakuuden myöntämistä on vuokralaisen huolehdittava, että asuntokatselmus on tehty. Muuttokulut Muuttokustannuksiin voidaan myöntää toimeentulotukea ensisijaisesti pitkäaikais- ja toistuvaisasiakkaille mikäli muutto on välttämätöntä esimerkiksi perhetilanteen, opiskelun tai työpaikan vuoksi ja hakija ei saa muuttoon avustusta muualta. Kaupungin sisäiseen muuttoon/muuttoon lähialueella ei pääsääntöisesti myönnetä toimeentulotukea. Kaupungista poismuuttoon voidaan myöntää toimeentulotukea irtaimiston kuljetukseen (esim. auton vuokra ja polttoainekulut).

12 12 alle 50 km > km > yli 100 km > Lasten tarvikkeet Lasten tarvikkeisiin voidaan myöntää samaan perheeseen kertaluonteisesti lastenvaunuihin/rattaisiin enintään 135 euroa ja pinnasänkyyn/lastensänkyyn (sis. patjan) enintään 85 euroa sekä turvakaukaloon/turvaistuimeen enintään 50. Ensisijaisesti tulee käyttää kierrätystarvikkeita. Lasten harrastusmenot ja juhlat Lasten harrastuksiin voidaan myöntää pitkäaikais- ja toistuvaisasiakkaina olleille tai muutoin pitkään pienillä tuloilla eläneille perheille avustusta enintään 200 /vuosi/ lapsi. Toimeentulotuki myönnetään tosiasiallisiin menoihin kuitteja vastaan. Tukea harrastusmenoihin myönnetään pääsääntöisesti esikoulu ja kouluikäisille, alle kouluikäisten harrastusmenot sisältyvät perusosaan. Pitkäaikaisilla toimeentulotukiasiakkailla voidaan huomioida lasten perhejuhlista (ristiäiset, rippijuhlat, ylioppilasjuhlat/ valmistuminen) aiheutuneina menoina enintään 80 laskelmassa. Opiskeluun liittyviä menoja Opiskelukuluja voidaan huomioida max. 200 /lukuvuosi toimeentulotukilaskelmassa. Menoja ovat mm. oppikirjat ja ammatillisessa koulutuksessa pakolliset työasusteet ja tarvikkeet. Opintoihin liittyvistä hankinnoista tulee toimittaa kuitit. Kalusteet ja kodinkoneet Välttämättömiin kodin hankintoihin voidaan myöntää avustusta henkilölle, jotka ovat olleet pitkään asunnottomina ja ovat olleet pitkäaikaisesti tai toistuvasti toimeentulotuen asiakkaina. Kalusteisiin voidaan myöntää yksinäiselle henkilölle enintään 150 ja perheille 250. Kalustehankinnat suoritetaan ensisijaisesti kierrätyskeskuksista. Pesukoneeseen voidaan myöntää toimeentulotukea 250 lapsiperheille ja henkilöille joilla oman pesukoneen hankinta on terveydellisistä syistä välttämätöntä eikä taloyhtiössä ole pyykkitupaa. Lasten tapaamiset ja luonapito Lapsen luonapidosta aiheutuvia kuluja voidaan hyväksyä toimeentulotukeen oikeutetulle vanhemmalle lapsen todellisen luonapidon mukaan pääsääntöisesti enintään 4 vrk/kk. Hakijan on esitettävä tapaamissopimus/oikeuden päätös sekä luonapitovuorokausista luotettava todistus siltä vanhemmalta, jonka luona lapsi vakituisesti asuu. Menot huomioidaan jälkikäteen.

13 Mikäli lapsi on pitempiä jaksoja (esimerkiksi loma-ajat) etä -vanhemman luona, tulee vanhempien ensisijaisesti sopia keskenään kustannusten jaosta. Luonapito tulee huomioida elatussopimuksessa ja esimerkiksi lapsilisän maksamisesta etä -vanhemmalle. Mikäli kumpikin vanhemmista on oikeutettu toimeentulotukeen, voidaan lapsen perusosan ruokaraha jakaa luonapidon suhteessa vanhempien kesken. 13 Matkakulut Toimeentulotukilain mukaan ansiotuloja ei oteta huomioon siltä osin, kun ne vastaavat työmatkamenoja ja muita työssäkäynnistä aiheutuvia menoja. Paikallisliikenteen maksu (I-vyöhykkeen seutulippu) sisältyy perusosaan. Oman kulkuneuvon käyttämisestä aiheutuvat menot (0.13 /km) voidaan ottaa huomioon silloin, kun oman kulkuneuvon käyttö on välttämätöntä esimerkiksi puuttuvien tai hankalien joukkoliikenneyhteyksien vuoksi. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvilla henkilöillä on oikeus saada työtoimintaan osallistumisesta aiheutuvista matkamenoista toimeentulotukena maksettavaa matkakorvausta. Matkakorvaus maksetaan halvimman matkustustavan mukaisesti. Lasten tapaamisista aiheutuvat tosiasialliset ja toteutuneet matkat voidaan korvata edullisimman matkustustavan mukaan. Oman auton käytöstä korvataan 0.13 /km ja matkakulut jaetaan tasan vanhempien kesken. Oikeudenkäyntiin liittyviä matkoihin ei myönnetä toimeentulotukea riippumatta siitä onko kysymyksessä kantaja, vastaaja tai todistaja. Hautauskulut Toimeentulotukipäätös hautauskuluihin perustuu vainajan kuolinpäivän taloudelliseen tilanteeseen. Toimeentulotuki käsitellään perunkirjoituksen jälkeen. Menoina huomioidaan kohtuulliset, välttämättömät hautauskustannukset seuraavasti: Hautaustoimiston maksuun (esim. arkku, siirtokuljetus, kukkavihko) myönnetään enintään 600. Seurakunnan hautausmaksu ja hautasijamaksu huomioidaan kotipaikkakunnan seurakunnan taksan mukaisesti. Äänekosken seurakunnan taksat voi tarkistaa seurakunnan nettisivulta. Pesän varat (tiliotteet liitettävä hakemukseen) tulee selvittää hakemuksessa. Perunkirjoitus on esitettävä. Ennen päätöstä selvitetään maksaako työnantaja tai eläkelaitos hautauskuluja. Eläketurvakeskuksen sivuilta löytyy tietoja eläkelaitoksen korvauksista hautauskuluihin. Maksamattomia sairaalalaskuja ei huomioida laskelmassa, vaan ne jäävät kuolinpesälle maksettavaksi, tai mikäli kuolinpesä on varaton, kuolinpesän veloiksi. Mikäli vainajalla on realisoitavissa olevaa varallisuutta, voidaan hakemus hautausmenoihin hylätä tai tehdä perintäpäätös kuolinpesän varoista. Omaiset vastaavat itse sopimistaan hautajaiskuluista, mutta eivät vainajan veloista maksamatta jääneet vainajan laskut, mikäli perunkirjoitus on pidetty lain määräämässä ajassa (perintökaaren säädökset). Muistotilaisuuden järjestäminen kuuluu pääsääntöisesti vainajan omaisille. Kukkavihkoon voidaan myöntää enintään 50 /talous, kun vainaja on lähiomainen (puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi) ja kyseessä on toimeentulotuen pitkäaikais- tai toistuvaisasiakas.

14 14 Jos henkilö on kuollut täysin varattomana ja on ollut pitkäaikainen toimeentulotuen asiakas, voidaan päätös toimeentulotuesta tehdä ennen perunkirjoitusta. Tällöin myönnetään maksusitoumukset hautaustoimistoon ja seurakunnalle. Romanivaatetus Romaninaisen kulttuurin mukaisia hamekustannuksia voidaan huomioida toimeentulotuessa enintään kahden vuoden välein 600. Maksusitoumus voidaan antaa ompelijalle, jolla on y-tunnus tai verokortti. Muu romanivaatetus sisältyy perusosalla katettaviin menoihin. Passi, henkilökortti ja kansalaisuushakemus Henkilökortin hankintaan voidaan myöntää kertaluonteisesti toimeentulotukea, mikäli sen hankinta on välttämätöntä esimerkiksi pankkipalvelujen käytön mahdollistamiseksi ja kyseessä on ensimmäisen henkilökortin hankinta. Passi hyväksytään menoiksi maksettua kuittia vastaan ulkomaalaisille, joilla on vähintään vuoden oleskelulupa Suomessa. Toimeentulotukeen voidaan hyväksyä ensimmäinen Suomessa maksettavaksi erääntyvä passi. Passin hankintaan liittyviä matkakuluja ei huomioida toimeentulotuessa. Kansalaisuushakemus voidaan hyväksyä toimeentulotukeen menona maksettua kuittia vastaan, mikäli voidaan osoittaa, että kansalaisuuden saaminen edistää asiakkaan itsenäistä selviytymistä ja perheen toimeentuloa. Edunvalvontapalkkio Edunvalvojan palkkio ja edunvalvontaan liittyvät maksut ja oikeudenkäyntikulut sekä maistraatin perimät maksut voidaan hyväksyä toimeentulotukilaskelmaan erääntymiskuussa. EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta (toimeentulotukilaki 1 2 mom.). Ehkäisevän toimeentulotuen perusteista päättää kunta. Äänekoskella ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää erityisin perustein henkilön tai perheen aktivointia tukeviin toimenpiteisiin syrjäytymisen ehkäisemiseksi. asumisen turvaamiseksi ylivelkaantumisen tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi. omatoimista suoriutumista edistäviin toimenpiteisiin

15 15 äkillisistä kriisitilanteista selviytymiseen Ehkäisevä tuki on kertaluonteista ja sillä on tarkoitus auttaa henkilö tai perhe tilapäisen kriisin yli. Tukea myönnettäessä täytyy olla oletus, että perhe pystyy kertaluonteisen avun jälkeen selviytymään ongelmastaan itsenäisesti. Ehkäisevää tukea ei voida myöntää ulosottovelkojen tai lainojen lyhentämiseen tai sakkojen maksamiseen. HUOMIOON OTETTAVAT TULOT JA VARALLISUUS Toimeentulotuessa huomioidaan henkilön ja perheen käytettävissä olevat tulot (toimeentulotukilaki 11 ). Näitä tuloja ovat esimerkiksi palkka-, yrittäjä- ja omaisuustulot, eläketulot ja sosiaalietuudet. Tuloina huomioidaan laskelmaan verotuksen jälkeen käytettävissä oleva nettotulo. Ansiotulot Ansiotulosta jätetään huomioimatta etuoikeutettua tuloa 20 %, kuitenkin enintään 150 /kk/ tulonsaaja. Työttömyyspäiväraha ja työmarkkinatuki Työttömyyden alkaessa maksetaan työttömyysturvaa ensimmäisen kerran työttömyyden jälkeen yleensä 10 päivän ja jatkossa 20 päivän jaksoissa. Työttömyys- ja ansiosidonnainen päiväraha kirjataan toimeentulotukilaskelmaan 21,5 päivän mukaan sen jälkeen, kun asiakas saa täyden korvauksen kaksi kertaa saman kuukauden aikana kertoimen käyttöönotosta on tiedotettava asiakkaalle etukäteen. Laskentatapa pidetään, vaikka työnhaku olisi ollut välillä työttömyyden jatkuessa poikki (esim. karenssi). Myöskään sairaus tai työllisyyskurssi ei katkaise laskentatapaa. Kun asiakas on aktiivitoimenpiteessä, tuloksi huomioidaan toimenpiteen aikana työmarkkinatuki 20 päivän mukaan. Työmarkkinatuen huomioiminen tulona tapauksissa, joissa asiakkaalla maksussa muuta kuin 20 pv (esim. asiakkaalta on vähennetty muutama päivä, koska ei ole uusinut työnhakua) laskelmassa huomioidaan todellinen työmarkkinatuen määrä (huom. kerroin 21.5). Perusosaa voidaan alentaa 20 %. Mikäli toimeentulotuen hakija ei ilmoittaudu työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi, toimeentulotuen perusosan suuruutta voidaan alentaa hänen osaltaan siten kuin toimeentulotukilain 10 :ssä säädetään.

16 16 Veronpalautukset ja jäännösvero Veronpalautukset huomioidaan tuloina 100 euroa ylittävältä osalta yhden aikuisen taloudessa ja 170 ylittävältä osalta kahden huoltajan taloudessa. Jäännösveroa ei huomioida menona. Ulosotto Jos tuloihin kohdistuu ulosotto, huomioidaan käytettävissä oleva nettotulo. Asiakkaan vapaaehtoisesti ulosottoon maksamaa summaa ei huomioida toimeentulotukeen oikeuttavana menona. Päätettäessä toimeentulotuesta tulee ulosotossa olevat maksut selvittää. Varallisuuden vaikutus Henkilön ja perheen käytettävissä olevat varat tulee huomioida toimeentulotuessa (toimeentulotukilaki 12 ). Varoina ei huomioida käytössä olevaa vakinaista asuntoa, tarpeellista asuin irtaimistoa eikä tarpeellisia työ- tai opiskelu välineitä. Todelliset varat, jotka ylittävät 200 huomioidaan laskelmassa. Käytettävissä olevat varat kuten säästöt ja arvopaperit huomioidaan toimeentulotuessa. Osakkeet ja sijoitusrahastot on realisoitava heti. Opintotuki Opiskelijan ensisijaisena etuutena huomioidaan opintoraha, asumislisä ja valtion takaama opintolaina. Opintolaina on tarkoitettu opiskelukustannusten kattamiseen, eikä ole vaihtoehto toimeentulotuen kanssa. Opintolaina kirjataan tuloksi, vaikka lainaa ei ole haettu. Koska opintolainan nostoaika on tulee toimeentulotuesta päätettäessä selvittää nostetut lainaerät. Opintolaina voidaan huomioida tuloksi myös kesäkuukausille. Korvaukset Yksityisistä ja julkisista lähteistä saatavat avustukset (stipendit ja apurahat), vakuutuskorvaukset sekä rikosperusteiset korvaukset ovat toimeentulotuessa huomioitavia tuloja. Vipit ja voitot Tulona voidaan huomioida sellaiset yksityisiltä henkilöiltä otetut vipit ja lainat sekä pikavipit, joita ei ole maksettu lyhyen ajan (kuukausi) sisällä takaisin. Erilaiset lotto-, veikkaus- ja arpajaisvoitot otetaan tuloina huomioon. Tulot joita ei huomioida laskelmassa Työttömyysturvalaissa tai julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitettua ylläpitokorvausta tai kuntoutusrahalain 24 :ssä tarkoitettua ylläpitokorvausta ei huomioida tulona, koska se on tarkoitettu matka- ja ym. työssäkäynnin kuluihin.

17 17 Äitiysavustusta, eläkkeensaajan hoitotukea, vammaistukea eikä lapsen hoitotukea oteta tulona huomioon. Alaikäisen tuloista ei voi huomioida ruokakunnan laskelmaan kuin perusosan ja häneen kohdistuvien menojen määrä. Kertaluonteisia ja vähäisiksi katsottavia tuloja ei oteta huomioon jos ne yhteenlaskettuna ovat alle 50 kuukaudessa. TOIMEENTULOTUEN TAKAISINPERINTÄ Asiakkaan hakiessa esim. Kelalta tai työttömyyskassasta jotain etuutta, mistä ei ole vielä tehty päätöstä, mm. asumistuki, SV lain mukainen päiväraha, eläke, liiton työttömyyspäiväraha, toimeentulotukea voidaan myöntää odotettavissa olevaa etuutta vastaan ja etuus periä sosiaalilautakunnalle (ToTuL 23 ). Ulkomailta maksettava eläke peritään Eläketurvakeskukselta SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki / 2015 Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, VALTIONEUVOSTO Puhelin Telekopio (09) Kuntien toimeentulotukiasioita hoitaville toimielimille Toimeentulotuen perusosa 2016 Toimeentulotukilain 9 a :n mukaan toimeentulotuen perusosan määriä tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksin perusteella. Ensi vuonna kansaneläkeindeksi alenee 0,4 %. Pääministeri Juha Sipilän hallitus ehdottaa

18 toimeentulotukilaissa säädettyä toimeentulotuen perusosaa korotettavaksi vuonna 2016, jotta toimeentulotuen perusosan taso säilyisi kansaneläkeindeksin 0,4 prosentin alenemisesta huolimatta vuoden 2015 tasolla. Hallituksen esityksen (HE 124/2015 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta) mukaan yksin asuvan henkilön laissa säädetty perusosa nousisi 447,24 eurosta 448,89 euroon (lain 9 ). Toimeentulotukilaissa säädetyn perusosan korottaminen säilyttäisi toimeentulotuen perusosan vuonna 2016 vuoden 2015 tasolla eli yksin asuvan henkilön kohdalla 485,50 eurossa kuukaudessa. Perusosien euromäärät ovat siten vuonna 2016 samat kuin 2015 edellyttäen, että Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen ja Tasavallan Presidentti sen vahvistaa. Kaikissa kunnissa sovelletaan samoja toimeentulotuen perusosien euromääriä. Yksin asuvan henkilön perusosan määrä on lähtien 485,50 euroa kuukaudessa. Yksinhuoltajalle korotettuna maksettavan perusosan määrä on 534,05 euroa. Perusosien määrät eri perheenjäsenten osalta on esitetty Kuntainfossa 5/2014 ( ). Sosiaali- ja terveysministeriön käyttämät perusosien laskentaperiaatteet on esitelty STM Kuntainfossa 8/2013 ( ). Lisätietoja: Ylitarkastaja Jaakko Ellisaari, Neuvotteleva virkamies Sanna Pekkarinen, 18 Lähteitä: Toimeentulotuki SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki / 2014 Kuntien toimeentulotukiasioita hoitaville toimielimille Toimeentulotuki lukien 1. Toimeentulotuen perusosien määrät Toimeentulotuen perusosia korotetaan Toimeentulotukilain mukaan toimeentulotuen perusosan määrä on sidottu kansaneläkeindeksin kehitykseen (9 a ). Hallituksen keväällä tekemän kehyspäätöksen mukaisesti työeläke- ja kansaneläkeindekseihin tehdään 0,4 prosentin tarkistus vuoden 2015 alusta. Kansaneläkeindeksin pisteluvuksi vuodelle 2015 on vahvistettu Toimeentulotuen perusosa on sidottu kansaneläkeindeksiin, mutta toimeentulotuki nousee kuitenkin

19 19 ensi vuonna täysimääräisesti (1,1 prosenttia). Toimeentulotukilain 9 :n muuttamisesta annettu laki (868/2014, voimaan ) säätää yksin asuvan henkilön perusosan suuruudeksi kuukautta kohti 447,24 euroa (vuoden 2011 kansaneläkeindeksin tasossa). Kaikissa kunnissa sovelletaan samoja toimeentulotuen perusosien euromääriä. Yksin asuvan henkilön perusosan määrä on 485,50 euroa kuukaudessa lähtien. Yksinhuoltajalle korotettuna maksettavan perusosan määrä on 534,05 euroa. Perusosien määrät eri perheenjäsenten osalta on esitetty ohessa. Sosiaali- ja terveysministeriön käyttämät perusosien laskentaperiaatteet on esitelty STM Kuntainfossa 8/2013 ( ). Toimeentulotuen perusosien määrät lähtien Kansaneläkeindeksi 1637, perusosan suuruus yksin asuvalla henkilöllä on 447,24 euroa vuoden 2011 kan-saneläkeindeksin tasossa (pisteluku 1508) Tuen saaja Euroa/kk Euroa/pv 1) Yksin asuva 2) 485,50 16,18 Yksinhuoltaja 534,05 17,80 Muu 18 vuotta täyttänyt ja Avio- ja avopuolisot kumpikin 412,68 13,76 Vanhempansa tai vanhempiensa luona asuva 18 vuotta täyttänyt henkilö 354,42 11, vuotias lapsi vuotias 1. lapsi 339,85 11, vuotias 2. lapsi 315,58 10, vuotias 3. lapsi jne 291,30 9,71 Alle 10-vuotias lapsi Alle 10-vuotias 1. lapsi 305,87 10,20 Alle 10-vuotias 2. lapsi 281,59 9,39 Alle 10-vuotias 3. lapsi jne 257,32 8,58 1) Kun toimeentulotukea myönnetään lyhyemmäksi ajaksi kuin kuukaudeksi (toimeentulotukilaki 15 ), toimeentulotuen perusosan määrä päivää kohti on laskettu jakamalla kuukausimäärä kolmellakymmenellä 2) Sekä yhdessä 18 vuotta täyttäneen lapsensa kanssa asuva vanhempi, joka ei ole avioliitossa tai elä toimeentulotukilain 3 1 momentin mukaisissa avioliitonomaisissa olosuhteissa (toimeentulotukilaki 9 ) 2. Alennettu perusosa Lain 2 a :ssä säädetään velvollisuudesta ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi. Jos toimeentulotuen hakija ei ilmoittaudu työvoimatoimistoon työnhakijaksi, toimeentulotuen perusosan suuruutta voidaan alentaa hänen osaltaan siten kuin toimeentulotukilain 10 :ssä säädetään. Kyseinen lainkohta sisältää myös seuraukset siitä, että henkilö ilman perusteltua syytä kieltäytyy hänelle tarjotusta työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä tai muista pykälässä säädetyistä toimenpiteistä, ja tämä on aiheuttanut toimeentulotuen tarpeen. Sosiaalija terveysministeriö on tiedottanut aiheesta Kuntainfossa 2/ 2014 ( ). Toimeentulotukilain mekaanisen soveltamisen välttämiseksi sosiaali- ja terveysministeriö ei julkaise alennettujen perusosien euromääriä. Kuntainfot ovat luettavissa ministeriön verkkosivustolta. 3. Toimeentulotuen etuoikeutettu ansiotulo on muutettu pysyväksi ja tulonsaajakohtaiseksi

20 20 Toimeentulotukilain 11 :ään tehdyn muutoksen (940/2014, voimaan ) johdosta tukea saavien on myös jatkossa mahdollista hankkia pieni määrä ansiotuloja ilman, että tulot leikkaavat tuen määrää. Muutoksen tavoitteena on parantaa toimeentulotukea saavien työssäkäyvien asemaa sekä tehdä pienten ansiotulojen hankinnasta entistä mielekkäämpää. Etuoikeutettua ansiotuloa voi olla jatkossakin vähintään 20 prosenttia saadusta ansiotulosta. Mainittu 20 prosentin vähennys on vähimmäisarvo. Hallituksen esityksessä todetaan, että harkinnan mukaan tulojen vähäisyyden vuoksi tai muusta erityisestä syystä säännöksen perusteella voidaan käyttää suurempaakin vähennysprosenttia. Sen sijaan euromääräinen 150 euroa kuukaudessa on vähennyksen enimmäismäärä. Jatkossa ansiotulovähennys on tulonsaajakohtainen eikä kotitalouskohtainen, kuten nykyisin. Etuoikeutettua ansiotuloa koskeva säännös on ollut voimassa määräaikaisena vuodesta 2002 alkaen, ja menettelyä on jatkettu neljästi. Tammikuun 1. päivänä voimaan tulevan lainmuutoksen myötä etuoikeutetun ansiotulon menettely on pysyvä osa toimeentulotukea. Lisätietoja: ylitarkastaja Jaakko Ellisaari, p jaakko.ellisaari(at)stm.fi asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen, p raimo.karkkainen(at)stm.fi

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänku 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta 1 Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI

EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI Perusturvalautakunta 22.11.2017 liite nro 7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PERUSTURVA EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI OHJE 2018-2019 Sisällysluettelo JOHDANTO TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT Asumismenot Toimeentulotuessa asumismenoja huomioitaessa tarkoituksena on viimesijassa turvata henkilön/perheen asuminen. Asumismenojen tarpeellista

Lisätiedot

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016 1 Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Perusturvalautakunta 27.4.2016 2 Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi

Lisätiedot

Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20

Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 LAPUAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan toimeentulotukipäätöksen

Lisätiedot

Toimeentulotuen tarkoitus

Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä.

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA HAKEMISMENETTELY 3 3 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI/PERUSTURVA Perusturvalautakunta 25.2.2015 liite nro 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015 1.3.2015 alkaen Sisällysluettelo 2 JOHDANTO SÄÄNNÖKSET Oikeus toimeentulotukeen ja hakemismenettely. 3

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ. Copyright Jyväskylän kaupunki

TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ. Copyright Jyväskylän kaupunki TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ Copyright Jyväskylän kaupunki MITÄ TOIMEENTULOTUKI ON Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Toimeentulotuki on

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE 1.7.2015 alkaen Hyväksytty Ptlk 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET KUUSAMOSSA Voimassa 1.7.2015 alkaen Toimeentulotuen myöntämisperusteet on viimeksi käsitelty 22.11.2011

Lisätiedot

Tohmajärven perusturvalautakunta 18.12.2007 135. Kiteen sosiaalilautakunta 19.12.2007 214

Tohmajärven perusturvalautakunta 18.12.2007 135. Kiteen sosiaalilautakunta 19.12.2007 214 TOIMEENTULOTUKI Kesälahti Kitee Tohmajärvi Helli (ehdotus) Helli (ehdotus) Tohmajärven sos.työn henkilökunnan ehdotus Tuen myöntämisen perusteet vahvistettu Kesälahden sosiaalilautakunta 19.2.2008 33 Kiteen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET ESPOON KAUPUNKI 1 (5) TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET Espoon ohjeistus nojautuu sosiaali- ja terveysministeriön oppaaseen toimeentulotukilain soveltajille. Ministeriön ohjeisiin on lisätty tarvittavin

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Toimeentulotuen myöntämisen soveltamisohjeet SISÄLLYSLUETTELO 2 1 SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen... 3 1.2 Toimeentulotuen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden ja Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänkuja 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.5.2014 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.5.2014 alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Toimeentulotuen soveltamisohje 1.5.2014 alkaen Sote-ltk 24.4.2014 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Säännökset 2 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

Helsinki 19.12.2012 10 / 2012

Helsinki 19.12.2012 10 / 2012 KUNTAINFO Helsinki 19.12.2012 10 / 2012 Muutoksia toimeentulotukilakiin 1.1.2013 lukien Toimeentulotukilain 11 :ää muutetaan 1.1.2013 lukien siten, että työttömyysturvan aktiiviajan korotusosat luetaan

Lisätiedot

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia korottamalla

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / 20 Rek.nro. Täyd. / 20 Päätös nro. Hakijan velvollisuus on täyttää toimeetulotukihakemus asianmukaisesti kaikilta osin (Hall.laki 16, 17). Hakemukseen tulee liittää kaikki

Lisätiedot

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA 2 YLEISTÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Menolaji Joutsa Jyväskylä Jämsä Laukaa Äänekoski

Menolaji Joutsa Jyväskylä Jämsä Laukaa Äänekoski 1 Taulukko 1: Täydentävän toimeentulotuen menot Menolaji Joutsa Jyväskylä Jämsä Laukaa Äänekoski Kodin irtaimisto pitkään jatkuneessa heikossa taloudellisessa tilanteessa olevien perheiden odottamattomiin

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA 1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen

Lisätiedot

Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen. Toimeentulotuki

Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen. Toimeentulotuki Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen Toimeentulotuki Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata

Lisätiedot

Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti:

Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti: Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.5.2014 alkaen TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti: Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET RANUA

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET RANUA TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET RANUA 2015 1 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ TOIMEENTULOTUESTA... 3 1.1 Lainsäädäntö päätöksenteon taustana... 3 1.2 Jokaisen oikeus toimeentulotukeen... 4 2 MENETTELY TOIMEENTULOTUKIASIASSA...

Lisätiedot

PALVLTK Liite 4 EHKÄISEVÄN JA TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 2018

PALVLTK Liite 4 EHKÄISEVÄN JA TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 2018 PALVLTK 20.2.2018 32 Liite 4 EHKÄISEVÄN JA TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 2018 Lapinlahden palvelulautakunta 20.2.2018 1 SÄÄNNÖKSET Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, jonka

Lisätiedot

Nakkilan kunnan. toimeentulotukiohjeet alkaen

Nakkilan kunnan. toimeentulotukiohjeet alkaen PerVal 12.12.2017 71 liite nro 32 Nakkilan kunnan toimeentulotukiohjeet 1.1.2018 alkaen Perusturvavaliokunta 12.12.2017 71 1 Sisällys TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 2 Oikeus toimeentulotukeen...

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63

JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63 1(7) JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63 Perusturvalautakunta TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2006 voimaan tulleen muutoksen jälkeen toimeentulotuki rakentuu perustoimeentulotuesta,

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 6.4.2016 Id 429923 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Toimeentulotuen hakeminen ja hakemusten käsittely...

Lisätiedot

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA 27.3.2013 SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA 2 YLEISTÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 17.6.2008 / LIITE 90

Perusturvalautakunta 17.6.2008 / LIITE 90 Perusturvalautakunta 17.6.2008 / LIITE 90 HAUKIPUTAAN KUNTA 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET Toimeentulotuen myöntämisperusteet on käsitelty perusturvalautakunnassa 21.12.2004 201. Ohjeistus on päivitetty

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2014

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2014 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2014 Perusturvalautakunta 17.12.2013 Pöytäkirjan liite 115 Sivu 2 / 8 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET Toimeentulotuki rakentuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI

PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI Hakemus ajalle TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Hakemus saapunut/jätetty / 1 Osoite Sukunimi ja etunimet Avio / avopuolison suku ja etunimet Kotona

Lisätiedot

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2012

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2012 Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS Pyhännän perusturva 1/2012 Päivitetty 7.12.2011 TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään oikeus toimeentulotukeen? Miten sitä haetaan? Yksityiskohtaisempaa

Lisätiedot

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2015

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2015 Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS Pyhännän perusturva 1/2015 Päivitetty 30.12.2014 TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään oikeus toimeentulotukeen? Miten sitä haetaan? Yksityiskohtaisempaa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 815/2015 Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 815/2015 Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015 815/2015 Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PL 41, 99981 UTSJOKI Hakemuksen nro: Hakemus saapunut/jätetty / 2014 TOIMEENTULOTUKEA HAETAAN AJALLE Henkilötiedot Hakijasta ja hänen perheenjäsenestä

Lisätiedot

Omaishoitajien valmennus. Toimeentulotuki Marja Salminen Johtava sosiaalityöntekijä Pohjoisen aikuissosiaalityö Etuuskäsittely

Omaishoitajien valmennus. Toimeentulotuki Marja Salminen Johtava sosiaalityöntekijä Pohjoisen aikuissosiaalityö Etuuskäsittely Omaishoitajien valmennus Toimeentulotuki Marja Salminen Johtava sosiaalityöntekijä Pohjoisen aikuissosiaalityö Etuuskäsittely Toimeentulotuki Toimeentulotuki koostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa1.1.2016 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa1.1.2016 alkaen KÄRSÄMÄEN KUNTA Kärsämäen kunta Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa1.1.2016 alkaen 1 Sisällysluettelo 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

Kohtuulliset asumismenot määräytyvät henkilöluvun mukaan sisältäen lämmityskustannukset ja vesimaksut. Vesimaksu enintään 28,07 euroa/asukas/kk.

Kohtuulliset asumismenot määräytyvät henkilöluvun mukaan sisältäen lämmityskustannukset ja vesimaksut. Vesimaksu enintään 28,07 euroa/asukas/kk. 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN OHJEELLISET PERUSTEET 1.4.2014 alkaen 1. PERUSTOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET: 1.1. Asumismenot: Toimeentulotuessa asumismenojen huomioimisen tarkoituksena on viime

Lisätiedot

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN 1 SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN Hirvensalmi, Kangasniemi. Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala, Ristiina, Suomenniemi 10.11.2011 2 Toimeentulotukea myönnettäessä noudatetaan: Laki

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 22.2.2011 17 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE

Perusturvalautakunta 22.2.2011 17 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Perusturvalautakunta 22.2.2011 17 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta 2 Sisällysluettelo: TOIMEENTULOTUKIOHJE TOIMEENTULOTUKIOHJE... 2 1. SÄÄNNÖKSET... 3 2. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET ALKAEN

JÄMSÄN KAUPUNKI TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET ALKAEN JÄMSÄN KAUPUNKI TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.1.2018 ALKAEN JÄMSÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityön tulosyksikkö TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2016

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2016 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2016 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 PAIKALLISET OHJEET ON TEHTY HELPOTTAMAAN YKSILÖKOHTAISTA HARKINTAA JA LISÄÄMÄÄN HAKIJOIDEN YHDENVERTAISUUTTA.

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje

Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje Sisällysluettelo Perustoimeentulotuen laskenta Tulot Asumismenot Menot Arvio perustoimeentulotuen määrästä Tämän laskurin avulla voit selvittää mahdollisuuden

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIKÄYTÄNTÖJÄ LAPINLAHDEN KUNNASSA 2011

TOIMEENTULOTUKIKÄYTÄNTÖJÄ LAPINLAHDEN KUNNASSA 2011 TOIMEENTULOTUKIKÄYTÄNTÖJÄ LAPINLAHDEN KUNNASSA 2011 TERVEYDENHOITOMENOT Toimeentulotuessa huomioidaan pääsääntöisesti julkisen terveydenhuollon palvelut. Terveyskeskuksen fysioterapia huomioidaan terveydenhoitomenoksi.

Lisätiedot

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio 1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET 1. Hoitopalkkio 1.1.2012 voimaan tulleen perhehoitajalain muutosten mukaisesti perhehoidossa maksettavan hoitopalkkion määrä

Lisätiedot

Asiakasmaksun poistohakemus 1(6)

Asiakasmaksun poistohakemus 1(6) Asiakasmaksun poistohakemus 1(6) HAKEMUS ASIAKASMAKSUN VAPAUTUKSESTA Terveydenhuollon asiakasmaksu voidaan tiettyjen edellytysten täyttyessä poistaa. Vapautusmahdollisuus koskee sairaalan poliklinikkamaksua,

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN

TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN 1 (8) Sosiaali- ja terveystoimi Maaliskuu 2015 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN Toimeentulotuki turvaa perustoimeentulon silloin, kun henkilö tai perhe ei tule toimeen ansioillaan työstä tai

Lisätiedot

Äitiysavustus Äitiysavustusten (lasten) lukumäärä 58 189 60 000 60 000 Äitiysavustuksen määrä euroa 140 140 140

Äitiysavustus Äitiysavustusten (lasten) lukumäärä 58 189 60 000 60 000 Äitiysavustuksen määrä euroa 140 140 140 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat lähinnä äitiysavustuksesta, lapsilisistä, sotilasavustuksesta, yleisestä asumistuesta, elatustuesta

Lisätiedot

KUNTAINFO Helsinki / 2012

KUNTAINFO Helsinki / 2012 TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 26.11.2012 7 / 2012 Kuntien toimeentulotukiasioita hoitaville toimielimille Toimeentulotuki 1.1.2013 lukien 1. Toimeentulotuen perusosien määrät Toimeentulotuesta annetun

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 2. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71

Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71 1 Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71 Toimeentulotukiopas 2 Mitä toimeentulotuki on? Toimeentulotuki on kunnan sosiaalitoimen myöntämä rahallinen etuus. Se on tarkoitettu viimesijaiseksi

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

LAUKAAN KUNNAN TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET LAUKAAN KUNNAN TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Perusturvalautakunta 20.4.2017 1. EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI (Toimeentulotukilaki 13) Ehkäisevää toimeentulotukea koskevien lainmuutosten

Lisätiedot

Toimeentulotuki lukien

Toimeentulotuki lukien TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 19.11.2013 8 / 2013 Kuntien toimeentulotukiasioita hoitaville toimielimille Toimeentulotuki 1.1.2014 lukien 1. Toimeentulotuen perusosien määrät Toimeentulotuen perusosia

Lisätiedot

OHEISMATERIAALINA KOKOUKSESSA OULAINEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

OHEISMATERIAALINA KOKOUKSESSA OULAINEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET OHEISMATERIAALINA KOKOUKSESSA OULAINEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2016 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET... 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Sosiaalilautakunta 5.5.2015 25 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET

SISÄLLYSLUETTELO. Sosiaalilautakunta 5.5.2015 25 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET Sosiaalilautakunta 5.5.2015 25 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 1 2 TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMINEN...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.4.2016 1 Sisällys TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET 3 1 SÄÄNNÖKSET 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 3 3 TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY

Lisätiedot

Oulun kaupungin toimeentulotuen soveltamisohje 1.10.2015 ja asumismenot 1.1.2016. Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille

Oulun kaupungin toimeentulotuen soveltamisohje 1.10.2015 ja asumismenot 1.1.2016. Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille Oulun kaupungin toimeentulotuen soveltamisohje 1.10.2015 ja asumismenot 1.1.2016 Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelut 1 (27) 1. Säännökset... 2 2. Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN 1 JÄMSÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön yksikkö 1.1.2016 Korjattu Soteltk 4.2.2016 JÄMSÄN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS (TOTUL 1412/97)

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS (TOTUL 1412/97) Toimielin / toimintayksikkö TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS (TOTUL 1412/97) Päivämäärä Pykälä Viranomainen täyttää tummennetut kohdat Hakijan nimi ja osoite TÄYTTÖOHJEITA KÄÄNTÖPUOLELLA

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Jyväskylän kaupungissa. 1.1.2014 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Jyväskylän kaupungissa. 1.1.2014 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJE Jyväskylän kaupungissa 1.1.2014 alkaen TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2014 ALKAEN 1 Toimeentulotuen myöntämisperusteet on käsitelty perusturvalautakunnassa 21.11.2013

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE Yhtymähallitus 31.3.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Asiakasmaksuja koskevat yleiset periaatteet 3 2. Asiakasmaksun

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen Oheisliite PETULTK 25.2.2016 Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen Hankasalmen kunta 1 SISÄLTÖ 1. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN 2 1.1 Säännökset 2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen rakenne

Lisätiedot

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut Toimeentulotuki Perusturvapalvelut Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen

Lisätiedot

Laki. EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp

Laki. EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi toimeentulotuesta sekä laiksi sosiaalihuoltolain ja -asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Yhtymähallitus liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 14.12.2016 liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2017 Sisällysluettelo 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 3 2. TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki. Viimesijainen taloudellinen tuki

Perustoimeentulotuki. Viimesijainen taloudellinen tuki Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki LYHYESTI JA SELKEÄSTI Sisällys Mihin menoihin tukea voi saada? 2 Mitkä tulot vaikuttavat tukeen? 3 Miten tuen määrä lasketaan? 4 Hakeminen ja maksaminen

Lisätiedot

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa toimeentulotuen myöntämiskäytännön ohjeistuksen 1.12.2009 alkaen.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa toimeentulotuen myöntämiskäytännön ohjeistuksen 1.12.2009 alkaen. Toimeentulotukiohjeistuksen tarkistus Stlk 14.10.2009, 144 Toimeentulotuki on viimesijainen kuntalaisen taloudellinen tuki. Tukeen on oikeutettu silloin, kun henkilö on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloaan

Lisätiedot

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen Raija Kostamo 28.3.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki Opintotuen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 2. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 Perusturvan yhteistoiminta-alueen kuntien TOIMEENTULOTUKIOHJEET Pori, Ulvila, Merikarvia Perusturvalautakunta 25.1.2016 11 2 Sisällysluettelo 1.TOIMEENTULOTUKIOHJEET... 3 1.1. Lainsäädäntö... 3 1.2.

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta 17.12.2015 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1.1.2016 alkaen Nämä ohjeet eivät rajoita viranhaltijan oikeutta käyttää harkintaa hänen päättäessään henkilön / perheen oikeudesta

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut Tampereen kaupunki, Tilaajayksikkö Ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Asumispalvelut ja laitoshoito

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA SOSIAALITOIMI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN

ORIPÄÄN KUNTA SOSIAALITOIMI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN ORIPÄÄN KUNTA SOSIAALITOIMI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN JOHDANTO Toimeentulotukea myönnetään 1.3.1998 voimaan astuneen toimeentulotukilain (1412/97) mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen Oheisliite PETULTK 30.1.2014 Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen Hankasalmen kunta 1 SISÄLTÖ 1. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN 2 1.1 Säännökset 2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen rakenne

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa Etelä-Pohjanmaa 2017 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 2 1.1 TUEN HAKEMINEN... 2 1.2 TUEN MYÖNTÄMINEN... 2 1.3 PÄÄTÖS... 2 2 TÄYDENTÄVÄ

Lisätiedot

Infotilaisuus maahanmuuttajille. Toimeentulotuki Sampola

Infotilaisuus maahanmuuttajille. Toimeentulotuki Sampola Infotilaisuus maahanmuuttajille Toimeentulotuki 22.2.2017 Sampola Mistä toimeentulotukea voi hakea? KELA KUNTA Perustoimeentulotuki 1.1.2017 alkaen Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Toimeentulotuki

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta 2.6.2015 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.7.2015 alkaen 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA HAKEMISMENETTELY 3 3 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE

Lisätiedot

3 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN

3 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 1(9) Muutosesitykset 16.8.2013 sosiaali- ja terveyslautakunnan 28.2.2012 35 hyväksymään toimeentulotukiohjeeseen. Euromäärämuutokset esitetään lihavoituina ja suuremmalla fonttikoolla kuin teksti. Erityisesti

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (12/2014) 326/52/2013 Sosiaali- ja terveysministeriö, 6.8.2014, STM/2438/2014. Etelä-Suomen aluehallintovirasto,

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / LIITTEET JOTKA TULEE LIITTÄÄ ENSIMMÄISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN, katso sivu 4. JOKAISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ KAIKISTA TULOISTA/MENOISTA TOSITTEET

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Etelä-Pohjanmaan kunnissa

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Etelä-Pohjanmaan kunnissa TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa Etelä-Pohjanmaa 2018 1 SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TUEN HAKEMINEN... 3 1.2. TUEN MYÖNTÄMINEN... 4 1.3.

Lisätiedot

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus. Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus. Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta Hakemus saapunut / 201 Hakemus ajalle Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta Puhelin Sähköpostiosoite Ammatti ja koulutus Työnantaja

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Toimeentulotuen menettelytapaohje 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Toimeentulotuen menettelytapaohje 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Toimeentulotuen menettelytapaohje 2016 2 (33) SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMEENTULOTUEN MENETTELYTAPAOHJEIDEN TARKOITUS 4 2 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN PADASJOEN KUNNASSA 01.08.2014 ALKAEN 1. SÄÄDÖKSET 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan opintotukilain (65/1994) 1 :n 4 momentti, 3 :n 4 kohta, 4 :n 2 momentin 2 kohta ja 3 momentin 1 kohta, 5 b, 6 :n 1 momentin 3

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

PIETARSAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TOIMEENTULOTUEN YHTEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET VUONNA 2013

PIETARSAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TOIMEENTULOTUEN YHTEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET VUONNA 2013 PIETARSAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TOIMEENTULOTUEN YHTEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET VUONNA 2013 PERUSTOIMEENTULOTUKI 2, 6, 7A, 7B Toimeentulotukea hakevalla saa olla tilillään yhden kuukauden elinkustannuksia

Lisätiedot

Siviilisääty 1. naimaton 2. naimisissa 3. asumuserossa 4. leski 5. eronnut 6. avoliitossa

Siviilisääty 1. naimaton 2. naimisissa 3. asumuserossa 4. leski 5. eronnut 6. avoliitossa MÄNTSÄLÄN KUNTA Perusturvapalvelukeskus Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Puh. 019-689 01/vaihde TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut /20 Henkilö tiedot Hakija Henkilötunnus Osoite Puhelin Siviilisääty 1. naimaton

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki 1.2.2016 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki 1.2.2016 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki 1.2.2016 alkaen Hyväksytty Riihimäen sosiaali- ja terveyslautakunnassa 19.1.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 1. TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET... 2 2. TOIMEENTULOTUKIASIAN

Lisätiedot

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 316/02.05.00/2015 37 Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru 4.3.2015: Lastensuojelulain (13.4.2007/417)

Lisätiedot

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen TAMPERE 1 (5) Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.11.2016 alkaen Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 28.9.2016 1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet: 1.1.

Lisätiedot

LIITE 4 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT

LIITE 4 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT LIITE 4 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT Espoon kaupunki 2016 1 (8) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 2 ASIAKASMAKSUT... 2 3 TULOJEN TOTEAMINEN... 3 4 MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN... 3

Lisätiedot