Potilasasiamiestoiminnan organisointi Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Virpi Nissilä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Potilasasiamiestoiminnan organisointi Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Virpi Nissilä"

Transkriptio

1 Potilasasiamiestoiminnan organisointi Tampereen yliopistollisessa sairaalassa Virpi Nissilä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja 11/2002

2 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja 11/2002 POTILASASIAMIESTOIMINNAN ORGANISOINTI TAMPEREEN YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA Virpi NISSILÄ Tampereen yliopistollinen sairaala Akuuttipsykiatrian klinikka Tampere 2002

3 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PL TAMPERE ISBN X ISSN Tampereen Yliopistopaino Oy Tampere 2002

4 KUVAILUSIVU PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JULKAISUSARJA THE PUBLICATION SERIES OF PIRKANMAA HOSPITAL DISTRICT Julkaisun nimi: Potilasasiamiestoiminnan organisointi Tampereen yliopistollisessa sairaalassa Tekijä/tekijät: Virpi Nissilä Julkaisun numero: 11/2002 ISSN ISBN X Julkaisupaikka: Tampere Julkaisija: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Julkaisun luokitus: Alueelliset hoito-ohjelmat ja menettelytapaohjeet Kehittämisprojektien loppuraportit Selvitykset ja tutkimukset Muut Tiivistelmä: Kokonaissivumäärä: 55 Tämän työn tarkoituksena on selvittää vaihtoehtoisia malleja potilasasiamiestoiminnan uudelleen organisoimiseksi Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Vuodesta 1993 lähtien yksi ylihoitaja on toiminut oman toimen ohessa potilasasiamiehenä ja hänellä on ollut varahenkilö. Potilaiden yhteydenottojen määrä on kasvanut niin, että toimintaan on viime vuosina käytetty % yhden henkilön työpanoksesta. Potilaiden ja omaisten neuvonta ja avustaminen on voitu hoitaa, mutta muu potilaiden oikeuksien edistäminen on ollut vähäistä. Valtakunnallisissa suosituksissa on kiinnitetty huomiota mm. potilasasiamiehen aseman selkiyttämiseen sekä palautejärjestelmien ja potilasasiamiesverkostojen kehittämiseen. Selvitys perustuu potilasasiamiestoimintaa ohjaavien lakien ja potilasasiamiestoiminnasta Suomessa julkaistujen kirjallisten lähteiden tarkasteluun, keskussairaaloiden potilasasiamiehille tehtyyn kyselyyn sekä kokemuksiin potilasasiamiestoiminnasta Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Keskussairaaloiden potilasasiamiehille suoritetun kyselyn perusteella näyttää siltä, että potilasasiamiesten asiakasyhteydenottojen määrissä on suuria eroja, jotka eivät ole suorassa yhteydessä sairaalan hoitojaksojen ja avohoitokäyntien määriin. On mahdollista, että mm. potilasasiamiehen tavoitettavuus, toimintaan käytettävissä oleva aika ja työtavat vaikuttavat yhteydenottojen määriin. Potilasasiamiehet tilastoivat toimintaansa epäyhtenäisesti, joten pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei voi tehdä. Potilasasiamiehet pitivät keskeisimpinä tehtävinään tärkeysjärjestyksessä lueteltuna: potilaiden ja omaisten neuvonta, potilaiden ja omaisten avustaminen, henkilökunnan kouluttaminen potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa, selvittelytilanteiden järjestäminen yksiköissä, tilastojen laadinta sekä kirjallisten ja suullisten palautteiden anto yksiköihin. Potilasasiamiestoimintaan on viime vuosina useissa keskussairaaloissa tehty muutoksia. Päätoimisia potilasasiamiehiä on jo neljä. Lisäksi osassa keskussairaaloista on juuri tapahtumassa muutoksia siten, että potilasasiamies toimii päätoimisena, mutta osa-aikaisena. Osassa sairaaloista on lisätty oto-potilasasiamiehiä. Tampereen yliopistolliseen sairaalaan esitetään perustettavaksi kokopäiväinen potilasasiamiehen toimi sekä nimitettäväksi kaksi oman toimen ohella toimivaa varahenkilöä. Vaihtoehtoisena mallina esitetään kolmea oman toimen ohella toimivaa potilasasiamiestä. Hinta: (sis. alv 8%) 12 Julkaisu tulostettavissa osoitteesta: Julkaisu tilattavissa osoitteesta: Julkaisu ostettavissa Juvenes Kirjakaupoista: Yliopiston Kirjakauppa Kalevantie 4, Tampereen Yliopisto puh. (03) , Korkeakoulun Kirjakauppa Korkeakoulunkatu 1, Tampere puh. (03) , Pyynikintien Kirjakauppa Pyynikintie 2, Tampere puh. (03)

5 SISÄLLYS 1. JOHDANTO POTILASASIAMIESTYÖTÄ OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ Laki potilaan asemasta ja oikeuksista Potilasvahinkolaki Henkilötietolaki Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä Suomen perustuslaki Mielenterveyslaki Erikoissairaanhoitolaki Hallintomenettelylaki Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta Yhteenveto POTILAAN VALITUSTIET Potilasvahinkoasioiden käsittely Muistutus Kantelu lääninhallitukselle Kantelu Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle Valitus lääninoikeudelle Yhteenveto POTILASASIAMIESTOIMINTA KIRJALLISTEN LÄHTEIDEN VALOSSA Potilasasiamiehen tehtävät Potilasasiamiestoiminnan organisointi Potilasasiamiehen pätevyys ja ominaisuudet Potilasasiamiestoiminnan ongelmia ja kehittämishaasteita POTILASASIAMIESTOIMINTA TAMPEREEN YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALAS- SA Potilaiden ja omaisten neuvonta ja avustaminen Yhteydenotot potilasasiamieheen tulosalueittain Potilaan oikeuksista tiedottaminen ja kouluttaminen Yhteistyö potilasjärjestöjen kanssa Potilasasiamiesten alueellinen yhteistyö Potilasasiamiestyön tilastointi ja palautejärjestelmät Potilasasiamiehen tavoitettavuus Potilasasiamiehen asema organisaatiossa ja tukiverkot Nykyisen järjestelmän toimivuus POTILASASIAMIESTOIMINNAN ORGANISOINTIA KOSKEVA KYSELY Aineiston keruu Kyselyn tulokset Potilasasiamiehiä koskevat tiedot Potilasasiamiestoimintaa koskevat tiedot Potilasasiamiestoiminta vuonna Potilasasiamiesten keskeiset tehtävät Potilasasiamiestoiminnasta annettava palaute Keskeiset ongelmat Tukitoimet Tapahtuneita tai suunnitteilla olevia muutoksia ja kehittämistoimia... 32

6 Resurssoinnin ja organisoinnin muutokset Tilastoinnin ja palautejärjestelmien kehittäminen Muut muutokset ja kehittämiskohteet Yhteenveto POHDINTA Potilasasiamiehen tehtävät Potilasasiamiestoiminnan organisointi Potilasasiamiehen kelpoisuus ja koulutus EHDOTUKSET POTILASASIAMIESTOIMINNAN ORGANISOIMISEKSI TAYS:SSA LÄHDELUETTELO LIITTEET Liite 1 Potilaan valitustiet Liite 2 Potilasasiamiespalautteiden hyödyntäminen Liite 3 Kyselylomake... 50

7 1 1. JOHDANTO Laki potilaan asemasta ja oikeuksista tuli voimaan Lain mukaan terveydenhuollon toimintayksiköille on nimettävä potilasasiamies, joka voi olla kahden tai useamman toimintayksikön yhteinen. Potilasasiamiehen tehtävät määritellään melko väljästi. Hänen tehtävänään on neuvoa potilaita tämän lainsoveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa potilaita muistutusten ja muiden oikeudellisten vaateiden tekemisessä, tiedottaa potilaiden oikeuksista ja toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi (1). Suomessa oli potilasasiamiestoimintaa kansalaistoimintana jo 1970-luvulla Suomen Potilasliiton toimesta. Julkisen terveydenhuollon piirissä toiminta alkoi pääkaupunkiseudulla Helsingin terveysvirastossa vuonna 1981 sekä Vantaan terveysvirastossa ja Helsingin yliopistollisessa sairaalassa vuonna Alkuvaiheessa potilasasiamiehinä toimivat lakimiehet oman toimensa ohella. HYKS:ssa tehtävää hoiti lakimiehen jälkeen vuosina puolipäivätoiminen sosiaalityöntekijä. Vuonna 1989 toiminta oli hajautettuna klinikoiden sosiaalityöntekijöille ja vuodesta 1990 tehtävää hoiti puolipäivätoiminen erikoissairaanhoitaja, joka jatkoi tehtävässä potilaslain tullessa voimaan (2). Laki ei määrittele potilasasiamiehille mitään pätevyysvaatimuksia ja niinpä potilasasiamiehiksi nimettiin alkuvaiheessa hyvin erilaisen koulutuksen saaneita henkilöitä. Lähes kaikissa organisaatioissa potilasasiamiehet ovat alkuvaiheessa olleet oman toimen ohella toimivia. Sairaaloissa suurin osa potilasasiamiehistä on sosiaalityöntekijöitä tai hoitohenkilökuntaan kuuluvia henkilöitä, esim. ylihoitajia tai sairaanhoitajia (3). Hoitotyöhön osallistuvien potilasasiamiesten aseman on arveltu aiheuttavan ristiriitatilanteita potilaan oikeuksien turvaamisen ja omien tehtävien ja virkatehtävien välille. Tilanteen korjaamiseksi on esitetty kokopäivätoimisten potilasasiamiesten määrän lisäämistä. Juhani Nikkilä on kiinnittänyt huomiota selvitysmiesraportissa mm. potilasasiamiehen roolin vahvistamiseen potilaan auttajana ja tukijana, roolin selkiyttämiseen organisaatiossa, mahdolliseen päätoimisuuteen ja kelpoisuuden määrittelyyn (4). Myös oikeuskansleri on kiinnittänyt päätöksessään huomiota kelpoisuusehtojen puuttumiseen ja potilasasiamiesjärjestelmän kehittämiseen (5). Viime vuosina on joihinkin suuriin organisaatioihin palkattu kokopäiväisiä potilasasiamiehiä ja tässä yhteydessä on myös määritelty potilasasiamiehen tehtävään kelpoisuus. Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on kelpoisuudeksi vuonna 2001 määritelty tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai terveydenhuollon opistoasteen/ammattikorkeakoulututkinto ja riittävä kokemus terveydenhuollon tehtävissä (6). Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on kelpoisuutena lähtien ollut soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (7). Potilasasiamiehet ovat löytäneet paikkansa terveydenhuolto-organisaatioissa, mutta työn korjaava luonne on painottunut potilaiden oikeuksien edistämistyön kustannuksella. Potilaiden ja omaisten yhteydenottojen määrä on suurissa organisaatioissa yli 1000 vuodessa ja näin ollen aikaa esimerkiksi henkilökunnalle suunnattuun potilaan oikeuksiin liittyvään koulutukseen ja palautejärjestelmien luomiseen on jäänyt kovin vähän. Tampereen yliopistollisessa sairaalassa on potilasasiamiestoiminta ollut organisoituna siten, että yksi ylihoitaja-potilasasiamies on hoitanut lähtien potilasasiamiehen tehtävää. Potilasasiamiestyön lisääntyessä hänen ylihoitajatehtäväaluettaan vähennettiin ja potilasasiamiehen työhön varattiin lisäaikaa. Hänellä on koko ajan ollut myös varahenkilö, aluksi toinen ylihoitaja, vuodesta 1994 osastonhoitaja. Potilasasiamies on käyttänyt toiminnan alkuvaiheessa noin % työajastaan potilasasiamiestyöhön. Asteittain käytetty aika on lisääntynyt ollen nykyisin noin % työajasta. Myös varahenkilön käyttämä aika on koko ajan lisääntynyt.

8 2 Vuonna 2001 oli potilaiden yhteydenottojen määrä yli Potilaiden ja omaisten neuvonta ja avustamistehtävä on voitu hoitaa, mutta muut tehtävät ovat jäänet vähemmälle. Selvää tehtävien uudelleen organisointitarvetta on muun muassa asiakasmäärien kasvusta, koulutus- ja tiedottamistehtävistä, palautejärjestelmän kehittämisestä ja alueellisista verkostoitumistarpeista johtuen. Tämän kehittämistyön tavoitteena on selvittää vaihtoehtoisia malleja potilasasiamiestoiminnan uudelleen organisoimiseksi TAYS:ssa. Työn pohjana käytetään potilasasiamiestyötä ohjaavaa lainsäädäntöä, potilasasiamiestyötä koskevia julkaisuja, keskussairaaloiden potilasasiamiehille tehtyä kyselyä ja oman työn analysointia. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin organisaatio tullaan uudistamaan vuosina Valmistelut ovat vielä kesken, mutta soveltuvin osin pyritään tässä työssä ottamaan huomioon myös uuden organisaation vaikutuksia potilasasiamiestyöhön. 2. POTILASASIAMIESTYÖTÄ OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ Laki potilaan asemasta ja oikeuksista sisältää keskeiset potilaan asemaan ja kohteluun liittyvät oikeudelliset periaatteet. Se oli tullessaan voimaan laatuaan ensimmäinen maailmassa. Sen tarkoituksena on selkiinnyttää ja vahvistaa potilaan oikeusturvaa sekä edistää luottamuksellisen hoitosuhteen syntymistä. Keskeiset säädökset potilasoikeuslaissa koskevat potilaan oikeutta hyvään hoitoon ja kohteluun, oikeutta saada riittävästi tietoja ymmärrettävässä muodossa, oikeutta suostua hoitoon ja kieltäytyä siitä, muistutusmenettelyä sekä potilasasiamiestä ja hänen tehtäviään. Lisäksi laissa on potilasasiakirjoja ja salassapitoa koskevia määräyksiä. Potilasoikeuslain sisältö ohjaa potilasasiamiehen neuvonta-, avustamis- ja tiedotusluonteisia tehtäviä. Lakiin kirjatut periaatteet ovat olleet hyvänä hoitokäytäntönä jo aikaisemminkin ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattietiikkaan sisältyviä. Koska eettisiä ohjeita ei ole yksinään pidetty riittävinä, on potilaan oikeuksista katsottu tarpeelliseksi säätää laki. Lain katsotaan usein heijastavan eettistä minimiä ja kirjoitetulla oikeudella voidaan katsoa olevan vahvemman merkityksen kuin kirjaamattomilla periaatteilla. (8, 9, 10). Potilaan oikeuksien toteutumisen kannalta tärkeitä säädöksiä löytyy myös muista laeista. Käytännössä erikoissairaanhoidossa toimivan potilasasiamiehen neuvonta- ja avustustehtävissä tulevat esiin potilasvahinkolaki, henkilötietolaki, laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä, perustuslaki, mielenterveyslaki, erikoissairaanhoitolaki, hallintomenettelylaki ja julkisuuslaki. Myös muita säädöksiä joudutaan soveltamaan. Varsinkin potilasmaksuja koskevia säädöksiä on enenevässä määrin jouduttu soveltamaan neuvonnassa (11) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista Oikeus hyvään terveyden ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään hyvään kohteluun Potilasoikeuslain (1) mukaan jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon niiden voimavarojen rajoissa, jotka kulloinkin ovat terveydenhuollon käytössä. Laki kieltää syrjinnän terveyden- ja sairaanhoidossa. Hoito on järjestettävä siten, että potilaan yksityisyyttä ei loukata ja hänen vakaumustaan ja ihmisarvoaan kunnioitetaan. Potilaan kannalta keskeistä on ensinnäkin oikeus hänen terveydentilansa edellyttämään hoitoon ja toisaalta sen rajaamaan hoitoon. Hoidon saamiseen vaikuttavat kul-

9 3 loinkin käytettävissä olevat voimavarat. Julkisen terveydenhuollon osalta oikeuden toteutumista säädellään järjestämisvelvollisuutta koskevin säädöksin. Voimavarojen osalta kyse on myös poliittisesta päätöksestä. (8, 12). Hoidon laatu ja taso määritellään laissa: potilaalla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Potilaalla on oikeus hyvään kohteluun, jota voidaan pitää hyvän hoidon osana. Hoidon korkeaan laatuun pyritään vaikuttamaan lisäksi mm. ammatinharjoittamista koskevan lainsäädännön keinoin. Jos potilaalle ei heti voida antaa hänen terveydentilansa, käytettävissä olevien voimavarojen tai muiden syiden vuoksi hoitoa, hänet on ohjattava muualle hoitoon tai hänelle on kerrottava viivytyksen syy ja arvioitu kesto. Potilaalle on kuitenkin aina annettava kiireellinen, henkeä tai terveyttä uhkaava hoito. Tiedonsaantioikeus Potilaalle on annettava selvitys hänen terveydentilastaan ja muista hoitoon liittyvistä merkityksellisistä seikoista sellaisessa muodossa, että potilas ymmärtää riittävästi sen sisällön. Potilaan itsemääräämisoikeuden toteutumisen kannalta on tärkeätä, että hän saa selvityksen kaikista niistä seikoista, joilla on merkitystä hänen hoidostaan päätettäessä. Potilaalla on myös oikeus kieltäytyä ottamasta vastaan tietoja. Selvitystä ei myöskään saa antaa silloin, kun on ilmeistä, että siitä aiheutuu vakavaa vaaraa hänen hengelleen tai terveydelleen. Laissa viitataan potilaan oikeuteen tarkistaa itseään koskevat potilasasiakirjatiedot, joista säädetään henkilötietolaissa. Itsemääräämisoikeus Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Hänellä on oikeus päättää henkilökohtaiseen koskemattomuuteensa puuttumisesta. Mikäli potilas kieltäytyy hoidosta, häntä on hoidettava mahdollisuuksien mukaan yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. Itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa mm. tilanteissa, joissa täysi-ikäinen potilas ei pysty päättämään hoidostaan (mm. tajuttomuus, mielenterveydenhäiriö, kehitysvammaisuus). Tällöin tulee hoitoon saada potilaan laillisen edustajan, omaisen tai läheisen suostumus. Hänen on kuitenkin otettava huomioon potilaan aiemmin ilmaisema tahto tai ellei sitä tiedetä, hänen etunsa. Tällaisessa tapauksessa kuulemisen ja suostumuksen antamista varten on oikeus saada tarpeelliset tiedot potilaan terveydentilasta. Alaikäisen potilaan omaa hoitoaan koskeva mielipide on selvitettävä, mikäli se hänen ikänsä ja kehitystasonsa huomioiden on mahdollista ja häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Mikäli alaikäinen potilas katsotaan kykeneväksi päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen luovutus huoltajalleen. Muistutus Potilasoikeuslaki toi tullessaan muistutusmenettelyn. Hoitoonsa tai kohteluunsa tyytymätön potilas voi tehdä muistutuksen toimintayksikön terveydenhuollosta vastaavalle lääkärille. Muistutukseen tulee vastata kohtuuajassa.

10 4 Potilasasiamies Lain mukaan jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä on oltava potilasasiamies. Kahdella tai useammalla yksiköllä voi myös olla yhteinen potilasasiamies. Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa potilasta tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa potilasta mm. muistutusten tekemisessä, vahingonkorvauksen hakemisessa ja kurinpitoasiain vireillepanossa, tiedottaa potilaille potilaan oikeuksista ja toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiakirjat ja muu hoitoon liittyvä materiaali Laki sisältää yleisluonteisia määräyksiä potilasasiakirjojen laadinnasta ja potilaan tutkimukseen ja hoitoon liittyvän biologisen materiaalin säilytyksestä ja hävittämisestä. Laissa todetaan, että näistä asioista säädetään tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Lain mukaan potilastietoja ei saa pääsääntöisesti luovuttaa sivullisille ilman potilaan suostumusta. Laissa luetellaan poikkeukset, joista mainittakoon kuolleen henkilön tietojen luovutusta koskeva määräys vuodelta 2000, jonka mukaan kuolleen henkilön tietoja voidaan luovuttaa henkilölle, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa valvomiseksi. Sivullisella tarkoitetaan muita kuin asianomaisessa toimintayksikössä tai sen toimeksiannosta hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvia henkilöitä. Näin ollen potilasasiamies on sivullinen ja tarvitsee potilaan luvan, mikäli hän käyttää tehtävässään potilaan sairauskertomuksia. Salassapitosäädösten rikkominen on ainoa määräys, josta tämä laki määrittelee sanktion viitaten rikoslakiin Potilasvahinkolaki Vuonna 1987 voimaan astuneen potilasvahinkolain (13) mukaan korvataan potilaalle Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutunut vahinko. Lakiin tehdyt huomattavat muutokset astuivat voimaan Potilaan oikeuksien kannalta laki merkitsi parannusta, koska siinä ei edellytetä syyllisen osoittamista, kuten ennen lain voimaantuloa vahingonkorvauslakia sovellettaessa edellytettiin. Potilaan oikeus hyvään hoitoon korostuu myös tässä laissa. Hoitovahinkoa arvioitaessa edellytetään hoidossa kokeneen ammattihenkilön tasoa. Uusitun lain mukaan korvattavia vahinkoja ovat ( tai sen jälkeen sattuneet potilasvahingot): * hoitovahinko, joka on aiheutunut potilaan tutkimuksesta, hoidosta tai sellaisen laiminlyönnistä * laitevahinko, joka on aiheutunut tutkimuksessa tai hoidossa tai muussa vastaavassa käsittelyssä käytetyn sairaanhoitolaitteen tai välineen viasta * infektiovahinko, tartunta tai tulehdus, joka on todennäköisesti saanut alkunsa potilaan tutkimukseen, hoitoon tai muuhun vastaavaan käsittelyyn liittyvistä olosuhteista. Korvausta ei makseta, vahingosta, joka potilaan tulisi sietää. * tapaturma, joka on sattunut tutkimus- tai hoitotoimenpiteen tai muun vastaavan toimenpiteen tai sairaankuljetuksen aikana * hoitohuoneiston tai - laitteen palosta tai vastaavasta vahingosta aiheutuvat henkilövahingot

11 5 * lääkkeen aiheuttama vahinko * kohtuuttomat vahingot: mikäli potilaalle tutkimuksesta, hoidosta tai muusta vastaavasta käsittelystä on aiheutunut potilaalle pysyvä vaikea sairaus tai vamma tai kuolema Henkilötietolaki Henkilötietolaki (14) tuli voimaan Lain tarkoituksena on toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä edistää hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista. Kyseisen lain rekisteröityjen oikeuksia koskevan luvun määräykset tarkastusoikeudesta, tarkastusoikeuden rajoituksista, tarkastusoikeuden toteuttamisesta ja tietojen korjaamisesta ovat keskeisiä potilaan tiedonsaantioikeuden ja itsemääräämisoikeuden kannalta. Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä (potilaskertomuksessa) on. Potilaalla on myös oikeus vaatia häntä koskevien virheellisten, tarpeettomien, puutteellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua, poistoa tai korjausta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä Terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lain (15) tarkoituksena on edistää potilaan turvallisuutta ja lisätä terveydenhuoltopalvelujen laatua varmistamalla mm. terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattitoiminnan koulutus ja muu pätevyys, järjestämällä heidän ammattitoimintansa valvonta ja helpottamalla mm. ammattihenkilöstön yhteistyötä. Laki sisältää säädöksiä ammattieettisistä velvollisuuksista, velvollisuudesta noudattaa sitä, mitä potilaan oikeuksista säädetään, määräyksiä kiireisestä hoitoon ottamisesta, sekä salassapitovelvollisuudesta. Laki sisältää näin ollen samoja potilaan oikeuksiin liittyviä määräyksiä kuin potilasoikeuslaki painopisteen ollessa korkeatasoisen hoidon turvaamisessa Suomen perustuslaki Suomen perustuslain (16) mukaan jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen, mikä osaltaan tukee ihmisen itsemääräämisoikeutta. Laissa säädetään yksityisyyden suojasta, mikä säädös liittyy potilasoikeuslain edellyttämään hyvään hoitoon ja kohteluun. Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin tukee yksilön oikeutta saada itseään koskevaa tietoa ymmärrettävässä muodossa. Perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Kysymys on siis yksilön oikeudesta saada tarvitsemiaan terveyspalveluja Mielenterveyslaki Mielenterveyslaissa (17) säädetään potilaan hyvään hoitoon liittyen kuntien ja kuntainliittojen velvollisuudesta järjestää mielenterveyspalveluja tarpeen edellyttämällä tavalla. Kyseessä on mielenterveyspotilaiden hoidon saatavuuden turvaaminen. Laki sisältää

12 6 myös määräyksiä tilanteista, joissa potilaan itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ja potilas voidaan määrätä hoitoon tahdostaan riippumatta. Mielenterveyslain muutos astuu voimaan ( /1423). Sen tavoitteena on saattaa mielenterveyslainsäädäntö vastaamaan perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vaatimuksia, täsmentää ja yhdenmukaistaa perusoikeuksien rajoittamiskäytäntöjä psykiatrisessa hoidossa sekä turvata potilaan hyvä hoito rajoituksia käytettäessä (18) Erikoissairaanhoitolaki Erikoissairaanhoitolain (19) mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että henkilö saa tarpeellisen erikoissairaanhoidon laissa esitetyllä tavalla, minkä omalta osaltaan pitäisi turvata potilaan oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Laki sisältää myös määräyksen oikeudesta kiireelliseen hoitoon Hallintomenettelylaki Hallintomenettelylain (20) mukaan viranomaisen on tarpeen mukaan neuvottava, miten hänen toimialaansa kuuluva asia pannaan vireille, ja miten asiaa käsiteltäessä on toimittava. Potilaan neuvominen ja avustaminen kuuluu kaikkien terveydenhuollon työntekijöiden tehtäviin. Potilasoikeuslaki ei ole poistanut tätä velvollisuutta (21). Laki sisältää esteellisyysperusteet, jotka potilasasiamiehen on otettava huomioon omaa jääviyttään arvioidessaan Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta Julkisuuslain (22) mukaan viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, ellei erikseen toisin säädetä. Laki sisältää säädökset mm. oikeudesta saada tietoa viranomaisten julkisista asiakirjoista, viranomaisen velvollisuudesta edistää tiedonsaantia ja hyvää tiedonhallintatapaa, salassapitovelvoitteista ja asianosaisen oikeudesta tiedon saantiin. Myös tämän lain mukaan jokaisella on oikeus saada tieto itseään koskevasta asiakirjasta. Laki turvaa erikseen yksilön tiedonsaantioikeuden tilanteissa, joissa hän on asianosaisena. Laissa on myös säädöksiä salassa pidettävistä asiakirjoista Yhteenveto Lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista koottiin keskeiset potilaan oikeuksiin liittyvät säädökset, jotka aikaisemmin olivat hajallaan eri laeissa. Muista laeista, jotka säätelevät jotakin potilaan oikeuksiin liittyvää aluetta, erikoissairaanhoidossa korostuu erityisesti potilasvahinkolaki, joka tuo esiin yhden näkökulman potilaan oikeudesta hyvään hoitoon. Erikoissairaanhoitolaki, mielenterveyslaki, laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja Suomen perustuslaki samoin vahvistavat oikeutta saada hyvää hoitoa, kaksi ensin mainittua palvelujen järjestämisvelvoitteen näkökulmasta. Potilaan tiedonsaantioikeutta ja tiedonsaantiin liittyvää itsemääräämisoikeutta vahvistavat mm. henkilötietolaki, hallintomenettelylaki ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta on esittänyt kutsun keskusteluun ja vastuuseen terveydenhuollon yhteisestä arvopohjasta, yhteisistä tavoit-

13 7 teista ja periaatteista todeten, että lainsäädäntö perustuu osaltaan yhteiskunnassa vallitseviin arvoihin ja eettisiin käsityksiin. Usein kuitenkin eettinen velvollisuus ylittää sen minimin, mitä laki velvoittaa. Tämä keskustelu, jossa keskeisenä eettisinä periaatteina tarkastellaan mm. oikeutta hyvään hoitoon, ihmisarvon kunnioitusta, itsemääräämisoikeutta, oikeudenmukaisuutta, hyvää ammattitaitoa ja hyvinvointia edistävää ilmapiiriä sekä yhteistyötä ja keskinäistä arvonantoa, tulee vaikuttamaan myös potilasasiamiesten työhön. (10). 3. POTILAAN VALITUSTIET Potilaalla on monia mahdollisuuksia saattaa asiansa valvontaviranomaisten käsiteltäväksi. Terveydenhuollon oikeusturvajärjestelmä jakautuu useaan osajärjestelmään, jotka ovat osin päällekkäisiäkin. Kyseeseen tulevat mm. terveydenhuollon omat valvontaviranomaiset (kunnalliset viranomaiset, lääninhallitukset ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskus), ylimmät lainvalvojat (eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri) ja hallintotuomioistuimet (hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus) (23). Pentti Saarinen (24) on laatinut yhteenvedon potilaan valitusteistä (liite 1). Erikoissairaanhoidossa potilasasiamies neuvoo ja avustaa useimmin potilaita ja omaisia potilasvakuutukseen liittyvien asioiden hoitamisessa. Usein potilaat haluavat lisäksi ilmaista tyytymättömyytensä hoitoon myös muistutuksen tai kantelun avulla. Käytännössä tavallisimmin tulevat kysymykseen muistutus, kantelu lääninhallitukselle tai Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle ja valitus vastentahtoisesta hoidosta lääninoikeudelle Potilasvahinkoasioiden käsittely Potilasvahingon käsittely alkaa potilaan Potilasvakuutuskeskukselle tekemällä kirjallisella vahinkoilmoituksella. Vahingon käsittely on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa Potilasvakuutuskeskus antaa ratkaisunsa siitä, onko kyseessä potilasvahinkolain mukaan korvattava vahinko. Mikäli kyseessä on korvattava vahinko, toisessa vaiheessa selvitetään korvausten suuruus. Jos korvaustenhakija on tyytymätön potilasvakuutuskeskuksen päätökseen, hän voi esittää oikaisupyynnön ratkaisun muuttamiseksi esimerkiksi silloin, kun esiin on tullut uutta, merkittävää tietoa. Korvauspäätökseen tyytymätön voi myös pyytää ratkaisusta lausuntoa kirjallisesti Potilasvahinkolautakunnalta. Potilasvahinkolautakunta on valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi asettama lain soveltamisalan asiantuntijaelin. Korvauksenhakija voi myös nostaa korvausriitaa koskevan kanteen Potilasvakuutuskeskusta vastaan käräjäoikeudessa (25). Potilasasiamies neuvoo ja avustaa potilasta korvausprosessin eri vaiheissa: vahinkoilmoituksen teossa, korvattavaksi hyväksytyn vahingon korvausten määrittelyssä, oikaisupyyntöjen ja Potilasvahinkolautakunnalle tehtävien lausuntopyyntöjen laadinnassa Muistutus Potilaan hoitoon osallistuvat ovat aina ensisijaisesti velvollisia ratkaisemaan hoitoon liittyvät erimielisyydet. Mikäli tämä ei onnistu, Tampereen yliopistollisen sairaalan ohjeiden mukaan potilas ohjataan kääntymään asianomaisen ylilääkärin tai ylihoitajan puoleen. Potilaalla on myös käytettävissään potilasoikeuslain mukainen muistutusmenettely. Muistutusmenettelyllä pyrittiin luomaan helppo, joustava ja nopea tapa esittää

14 8 mielipide hoitoyksikölle ja vaikuttaa tilanteen korjaamiseen. Muistutuksen käsittelee TAYS:ssa asianomaisen tulosalueen johtaja. Hän pyytää yleensä asiaa koskevat selvitykset asianosaiselta (asianosaisilta) ja hänen esimieheltään, minkä jälkeen hän antaa ratkaisunsa. Muistutus on käsiteltävä kohtuuajassa ja potilaalle on annettava selkeä ja asiallinen ratkaisu. Potilasoikeuslain mukaan potilaan tulee saada muistutuksen tekemiseksi tarvittava neuvontaa toimintayksikön henkilökunnalta tai potilasasiamieheltä. Muistutus ei sulje pois potilaan muita oikeusturvakeinoja. (1, 26). Usein potilaat pitävät muistutusta riittävänä menettelynä palautteen antamiseksi hoitoyksikölle: Haluan vain, ettei samaa satu kenellekään toiselle. Toisaalta käytännössä nousee esiin tilanteita, joissa potilaat eivät luota sairaalan omiin sisäisiin selvityksiin. Tällöin potilasasiamiehen tehtäviin kuuluu selvittää muita kanteluteitä, joista useimmiten kysymykseen tulee lääninhallitukselle tehtävä kantelu Kantelu lääninhallitukselle Potilasoikeuslaissa todetaan, että muistutuksen tekeminen ei rajoita potilaan oikeutta kannella hoidostaan tai hoitoonsa liittyvästä kohtelusta terveyden- ja sairaanhoitoa valvoville viranomaisille. Lääninhallitukset toimivat alueellisina valvontaviranomaisina, jonne potilaat voivat tehdä kantelun. Asianomaisella on kantelun avulla mahdollisuus saada asiansa selvitettäväksi mahdollisimman objektiivisesti paikassa, joka ei ole osallisena potilaan hoitoprosessissa. (27). Lääninhallitus pyytää tavallisesti kanteluasiaa selvittäessään selvitykset kantelun kohteelta ja hänen esimieheltään. Lääninhallitukseen pyydetään usein myös potilasasiakirjoja. Kantelijalta voidaan pyytää vastine saatujen selvitysten perusteella. Lääninhallituksella on käytettävissään eri erikoisalojen asiantuntijoita hoitopäätöksiin liittyvien kantelujen lausunnon antajina. (28) Käytännössä potilasasiamies neuvoo ja/tai avustaa kanteluita tilanteissa, joissa asiakas haluaa saada ulkopuolisen kannanoton asiassaan (jääviysongelmat). Kyseeseen tulevat myös tilanteet, joissa asiakas on tyytymätön muistutuksen avulla saatuun selvitykseen ja haluaa siksi asiansa selvitettävän ulkopuolisen valvontaviranomaisen toimesta Kantelu Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle (TEO) ohjautuvat kantelut, joissa epäillään potilaan hoidon johtaneen hänen menehtymiseensä tai vaikeaan vammautumiseen. Muut potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvät kantelut käsitellään lääninhallituksissa. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtäviin kuuluu mm. terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta, joista säädetään mm. laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Myös valvonta-asiat voivat tulla vireille potilaiden tai heidän omaistensa aloitteesta. (27). Kanteluasiaa selvittäessään TEO hankkii lausuntoja sekä yleensä asiaa koskevat potilasasiakirjat. Ennen asian ratkaisemista kuullaan myös TEO:n pysyviä asiantuntijoita. Käytännössä potilasasiamiehen neuvomissa ja avustamissa TEO:n kanteluissa on useimmiten kyse siitä, että potilaan hoidon epäillään vaikuttaneen potilaan menehtymiseen.

15 Valitus lääninoikeudelle Mielenterveyslain mukaan voidaan potilas määrätä vastentahtoiseen hoitoon lain määrittelemien perusteiden täyttyessä. Sairaalan lääkärin päätökseen, joka koskee henkilön määräämistä hoitoon tai hoidon jatkamista, saa hakea muutosta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Erikoissairaanhoidossa potilasasiamies avustaa potilasta sosiaalityöntekijöiden lisäksi näiden valitusten laadinnassa (17) Yhteenveto Valitusteitä ohjattaessa nousevat esiin mm. seuraavia näkökulmia: - halutaan antaa palaute toiminnasta, ettei muille sattuisi samaa (muistutus) - minua on kohdeltu todella törkeästi (muistutus) - halutaan, että esimiehet saavat tietää, mitä sairaalassa tapahtuu (muistutus) - selvityksen saaminen siitä, mitä todella tapahtui (muistutus) - ulkopuolisen, riippumattoman tahon selvitys tapahtuneesta (kantelu lääninhallitukselle) - korvausten saaminen, kun asiakas on kokenut saaneensa hoitoa, josta on ollut hänen terveydelleen haittaa (vahinkoilmoitus Potilasvakuutuskeskukselle, lausuntopyyntö Potilasvahinkolautakunnalle) - selvityksen saaminen, kun on sattunut jotakin yllättävää hoidossa ja omainen on kuollut (kantelu TEO:een). - koetaan itsemääräämisoikeutta rajoitetun psykiatrisessa hoidossa aiheetta (valitus hallinto-oikeudelle). Muistutusmenettelyn oletettiin vähentävän kanteluiden määrää. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, koska potilaat ja omaiset eivät läheskään aina luota sairaalan sisäisen selvityksen puolueettomuuteen ja haluavat asiansa selvittämiseen ulkopuolisen mielipiteen. 4. POTILASASIAMIESTOIMINTA KIRJALLISTEN LÄHTEIDEN VALOSSA 4.1. Potilasasiamiehen tehtävät Potilasoikeuslain perusteluissa (29) todetaan, että potilaan oikeusturvan edistämiseksi on tarpeen, että yleinen tiedottaminen hoitoon ja kohteluun liittyvissä asioissa on asianmukaisesti järjestetty ja potilailla on mahdollisuus kääntyä heitä oikeusturvakysymyksissä neuvovan henkilön, potilasasiamiehen, puoleen. Tehtävä on luonteeltaan neuvoa-antava ja tiedottava, eikä potilasasiamiehellä ole itsenäistä päätösvaltaa. Koivuniemen (2) opinnäytetutkielmassa kuvattiin potilasasiamiehen toimintaa potilaiden yhteydenottojen perusteella ja kartoitettiin Helsingin yliopistollisen sairaalan lääkäreiden, sairaanhoitajien ja sosiaalityöntekijöiden tietoja ja mielipiteitä potilasasiamiestyöstä. Pääasiallisimmat potilaiden yhteydenottojen aiheet olivat tyytymättömyys hoitoon ja epäily hoitovahingosta. Henkilökunta piti potilasasiamiehen ensi sijaisena tehtävänä hoitovahingoista neuvomista. Tutkimus tehtiin ennen potilasoikeuslain voimaan tuloa. Koivisto (3) teki selvityksen Potilasasiamiestoiminta ja potilaan oikeudet seitsemän kuukautta potilasoikeuslain voimaan tulon jälkeen. Hoitoonsa tyytymättömät potilaat työllistivät potilasasiamiehiä eniten. Potilasasiamiesten tehtävät painottuivat tärkeysjärjestyksessä seuraavasti:

16 10 1. potilaiden ja omaisten henkilökohtainen neuvonta 2. potilaiden ja omaisten avustaminen tyytymättömyyden ilmaisuissa 3. kuuntelu 4. tiedottaminen ja kouluttaminen henkilökunnalle 5. tiedottaminen potilaille, omaisille, järjestöille sekä muille asiasta kiinnostuneille 6. potilaiden oikeuksien edistäminen toimintayksikössä Amberla (21) jakaa potilasasiamiehen tehtävät korjaaviin ja ennaltaehkäiseviin tehtäviin. Potilasasiamiehen valtuudet toimia perustuvat potilaan antamiin valtuuksiin. Hän avustaa potilasta, mutta ei ryhdy hänen asiamiehekseen. Hän ei siis valitse puolta selvittelytilanteissa. Esimerkiksi oikeudessa avustaminen ei kuulu potilasasiamiehen tehtäviin. Potilasasiamiehen sovittelevaan rooliin soveltuvat hyvin ennaltaehkäisevät tehtävät. Potilasasiamiehen tulee pitää ajan tasalla potilaita ja henkilökuntaa potilaan oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Tärkeä tehtävä on myös palautteen antaminen työnantajalle niistä epäkohdista, joita potilasasiamies on havainnut. Koistinen ja Paljärvi (30) kartoittivat potilasasiamiesten kokemuksia Kuopion yliopistollisen sairaalan vastuualueella. Tässä aineistossa potilaiden yhteydenotot johtuivat useimmiten kohtelun ongelmista ja epätyydyttävistä hoitotuloksista. Potilasasiamiehen työ koostui potilaan neuvonnasta, ohjannasta ja avustamisesta. Koivuniemen (31) mukaan potilasasiamies rohkaisee potilasta omatoimisesti selvittämään ongelmia lääkärin tai osastonhoitajan kanssa, hän toimii eräänlaisena puhuvana puhelinluettelona selvittäessään laitoksen sisäisen valitusportaikon yhdyshenkilöt. Potilasasiamiehen ennalta ehkäiseviin tehtäviin kuuluu henkilökunnan ohjaaminen potilaiden oikeuksien tuntemisessa, osallistuminen laadun kehittämiseen tiedottamalla potilaspalautteista sekä potilaan näkökulman välittämisen erilaisissa työryhmissä. Pahlman ym. (32) arvioivat artikkelissaan Onko potilaan asemasta ja oikeuksista annettu laki toteutunut? potilasasiamiestoimintaa. He toteavat, että kanteluidenmäärää lääninhallituksille ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle pyrittiin muistutusmenettelyllä vähentämään. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Joko patoutunutta tyytymättömyyttä on paljon tai potilasasiamiehet ovat epäonnistuneet ennaltaehkäisevässä tehtävässään. Potilasasiamies on paitsi potilaan tyytymättömyyden ilmaisujen avustaja myös potilaan aseman ja oikeuksien edistäjä. Hoitoonsa tyytymättömät potilaat ja omaiset työllistävät kuitenkin potilasasiamiehiä eniten. Tyytymättömyyden ilmaisut pitäisi voida ratkaista potilasasiamiehen välityksellä niin, että vain hankalimmat tapaukset etenevät kirjalliseksi prosessiksi. Potilasasiamiehen ennaltaehkäisevää roolia pitäisi korostaa ja sisäistää laatunäkökulma paremmin. Sundman (33) raportoi Suomen Kuluttajaliiton potilasasiamiehille vuonna 1997 tekemää kyselyä. Tässä kyselyssä tärkeänä pidettiin tiedon tuottamista ja tiedon antamista. Erityisesti potilaita tulee informoida potilaan oikeuksista, valitusteistä ja valitusmenettelyistä, potilasasiamiestoiminnasta, terveydenhuollon palveluiden saatavuudesta ja niiden hinnoista. Parhaina informaatiotapoina pidettiin tiedotusvälineiden kautta tapahtuvaa informointia ja hoitoyksikössä tapahtuvaa informointia esimerkiksi esitteiden avulla. Sundman (33) raportoi myös Suomen Potilasasiamiehet ry:n kyselyä potilasasiamiehille vuodelta Potilasasiamiehet mainitsevat työllistävimpinä tehtävinä potilasvahinkoon, kohteluun, muistutuksen tekoon ja kanteluun liittyvät tehtävät, hoitoon liittyvät kysymykset ja tietojen saamiseen, tietosuojaan sekä potilastietojen muuttamiseen liittyvät kysymykset. Yleisimpänä henkilökunnan koulutusmuotona tuotiin esiin henkilökohtainen asiointi jonkin asian hoitamisen yhteydessä ja siitä annettu palaute. Muina

17 11 koulutusmuotoina mainittiin osallistuminen kokouksiin osastoilla ja osallistuminen opiskelijoiden ohjaukseen. Systemaattista raportointia koskevat vastaukset hajosivat. Kolmasosa vastaajista ei pitänyt tilastoja, koska se ei kiinnostanut organisaation johtoa. Uusimäki ja Koukeri (34) ovat laatineet yhteenvedon Oulun lääninhallituksen alueella vuonna 1999 potilasasiamiehille tekemästä kyselystä. Myös tässä kyselyssä yleisimmät yhteydenoton syyt olivat potilasvahinkoasioihin liittyviä. Muita yleisimpiä syitä olivat puutteellinen tiedonsaanti sairaudesta ja/tai tutkimus- ja hoitovaihtoehdoista sekä potilaan kokemus siitä, ettei ole saanut riittävästi palveluita. M. Anttila (35) on käsitellessään läheltä piti tilanteita terveydenhuollossa korostanut potilasasiamiehen työn ennaltaehkäisevää luonnetta ja toteaa että potilasasiamies voisi antaa ohjeita ja suosituksia toimintojen korjaamiseksi ja kutsua asiantuntijoita korjaamaan tilannetta. Passoja (36) on opinnäytetyössään haastatellut erään yliopistosairaalan 23 hoidostaan ja kohtelustaan muistutuksen tehnyttä potilasta. Potilasasiamies nähtiin neuvonantajana ja asiantuntijanan potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa. Usein häntä kuvattiin terveydenhuollon toimintatapojen sekä hoidon laadun arvioijana. Hänen kanssaan käydyistä keskusteluista merkitykselliseksi tuli toimintatapojen, hoidon ja kohtelun asiantuntijuus, joka oikeutti ja rohkaisi muistutuksen tekoon. Terveydenhuolto 2000-luvulle Etelä-Suomen alueellisen yhteistyötyöryhmän raportissa (27) todetaan potilasasiamiehen toimenkuvasta mm., että tehtävät nousevat suoraan potilaslaista. Potilasasiamiehen tulee tuntea potilaslain keskeiset periaatteet ja toimia lain hengen mukaan. Potilasasiamies ei ole potilaan asianajaja eikä asiamies. Hän ei myöskään kanna henkilökunnan puolesta heille kuuluvaa vastuuta informoimisessa, esimerkiksi potilasvahinkoilmoituksen tekemisen opastamisessa. Potilasasiamies toimii organisaatiossa kontaktihenkilönä, joka neuvoo ja ohjaa henkilökuntaa sekä osallistuu henkilökunnan kouluttamiseen esimerkiksi informaation jakamiseen, lainsäädännön muutoksiin ja palautteen antoon liittyvissä asioissa. Yhteenveto Koska potilasasiamiehen tehtävät on potilasoikeuslaissa määritelty varsin yleisellä tasolla, on julkaisuissa käsitelty varsinkin alkuvaiheessa potilasasiamiehen tehtäviä. Potilaiden ja omaisten neuvonta ja avustaminen potilasvahinkoasioissa, kohteluun, tietojen saantiin ym. liittyvissä asioissa ovat lähes kaikissa kyselyissä nimetty työllistävimmiksi tehtäviksi. Varsin usein potilaan tai omaisen yhteydenotto sisältää jonkin tyytymättömyyden ilmaisun, jota lähdetään eri tavoin selvittämään. (2, 30, 32, 33, 34). Kirjallisissa lähteissä puhutaan ennalta ehkäisevästä työstä, joka sisältää mm. potilasasiamiehen tehtävät potilaan oikeuksien edistämiseksi. Tällaisia tehtäviä ovat mm. potilaiden oikeuksista tiedottaminen, henkilökunnan kouluttaminen potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa, erilaisten palautejärjestelmien hyväksikäyttö ja laatutyöhön osallistuminen laajemminkin mm. työryhmien jäsenenä. (21, 27, 31, 32) 4.2. Potilasasiamiestoiminnan organisointi Potilasoikeuslain perusteluosassa (29) todetaan, että lain tavoitteena on mahdollisimman joustavat järjestelyt siten, että toisaalta potilaan tarpeet ja toisaalta yksikön koko ja muut käytännön mahdollisuudet tarjota potilasasiamiehen palveluja pystyttäisiin so-

18 12 vittamaan yhteen. Potilasasiamiehenä voi toimia toimintayksikön ylläpitäjän palveluksessa jo oleva henkilö, jolle uskotaan potilasasiamiehen tehtävät. Koiviston (3) tekemässä kartoituksessa seitsemän kuukautta lain voimaan tulon jälkeen potilasasiamiehen tehtäviä hoidettiin pääsääntöisesti oman toimen ohella. Kyselyyn vastanneista 182:sta potilasasiamiehestä 52 % oli sosiaalityöntekijöitä, 20 % ylihoitajia tai johtavia hoitajia, muita hoitoalan ammattilaisia 21 % ja muita 7 %. Koivuniemen (31) kiinnitti huomiota potilasasiamiehen työn vaativuuteen jo vuonna 1994 ja totesi, että potilaan oikeuksien parantamiseksi tarvitaan kokopäiväisiä, puolueettomia asiantuntijoita. Koistinen (37) selvitti julkisen sektorin ylimmän lääkärijohdon mielipiteitä potilasasiamiestoiminnasta ja potilaan oikeuksien toteutumisesta. Potilasasiamiehen tehtävät vastaajat katsoivat oman toimen ohella tehtäviksi. S. Anttila (38) toteaa, että vaikka potilasasiamiestoimintaa on kritisoitu siitä, että potilasasiamiehet toimivat oman toimen ohella ja ovat usein omasta organisaatiosta valittuja, hän on omassa organisaatiossaan (Orton/Invalidisäätiö) kokenut oman toimintansa oman toimen ohella pelkästään positiivisena. On tärkeätä, että potilasasiamies tuntee hyvin hoitoyksikön ihmiset ja toimintatavat. Potilaat voivat kuitenkin pelätä, ettei oman toimen ohella toimiva potilasasiamies edustakkaan potilaiden näkökulmaa. Pahlman ym. (32) toteavat artikkelissaan, että järjestelmää on kritisoitu siitä, että potilasasiamieheksi nimitetään sattumanvaraisesti sairaalan työntekijä, joka ei oman toimensa ohella voi riittävästi paneutua tehtäväänsä. Potilasasiamiehet pitävät asemaansa organisaatiossa epäselvänä. Yhdysvalloissa on vahvistunut näkökulma, jonka mukaan potilasasiamiehet kuuluvat laadunvarmennukseen. T. Anttila (39) opinnäytetutkielman mukaan potilaiden arviot asioinnistaan potilasasiamiehen kanssa olivat positiivisia. Potilaat pitivät kuitenkin tärkeänä päätoimista ja sairaalan ulkopuolista potilasasiamiestä. Nikkilä (4) on kiinnittänyt huomiota siihen, että potilasasiamiehen asema on monin tavoin epäselvä. Potilasasiamies on sidoksissa oman työyhteisönsä käytäntöihin: toiminta saattaa olla ristiriidassa työnantajan ja henkilökunnan intressien kanssa. Hän toteaa, että potilasasiamiehen roolia potilaan auttajana ja tukijana on vahvistettava. Potilasasiamiehen asema organisaatiossa ja mahdollinen tehtävän päätoimisuus tulisi pikaisesti määritellä. Hakulisen ym. (40) ja Hallman-Keiskosken ym. (41) mukaan Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin etsittiin oman työn ohella työskentelevää sekä yleissairauksien että psykiatrian potilasasiamiestä. Hakumenettely mahdollisti myös varamiesjärjestelmän syntymisen. Tässä yhteydessä syntyi myös potilasasiamiesten tukiryhmä, jonka puheenjohtajana toimii johtajaylilääkäri. Sen tehtävänä on mm. käsitellä esille tulevia epäkohtia ja ongelmia, antaa suosituksia, suunnitella henkilökunnan koulutusta sekä tukea potilasasiamiehiä. Keski-Suomessa on toteutettu potilasasiamiesten vuorotteluperiaatetta yleissairauksilla, jossa potilaskontakteja on enemmän. Heidän kokemustensa perusteella 2-3 vuoden työjakso potilasasiamiehenä on sopiva yhdelle henkilölle. Kahden varsinaisen potilasaisamiehen ja varapotilasasiamiesten järjestelmä on mahdollistanut mm. konsultaatiot ja avun saannin jääviystilanteissa. Sairaanhoitopiirissä on potilasasiamiestoiminnan koordinaattori, jonka on tehtäviin kuuluu yhteistoiminnan kehittäminen ja koulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen. Syksyllä 1998 sairaalaan perustettiin pam-yhdyshenkilöverkosto helpottamaan potilasasiamiehen työtä. Sen tehtävä-

19 13 nä on mm. potilaan oikeuksiin liittyvien asioiden tiedottaminen ja kouluttaminen sekä potilaan oikeuksiin liittyvien kysymysten esiin nostaminen omissa yksiköissään. Alueellista yhteistyötä hoidetaan mm. kutsumalla terveyskeskusten potilasasiamiehet työkokoukseen kaksi kertaa vuodessa. Suomen kuluttajaliiton potilasasiamiehille vuonna 1997 tekemän kyselyn mukaan (33) oman toimen ohella työskentely ei ollut paras mahdollinen tapa potilaan oikeuksien edistämisen kannalta. Organisaation tehtäväksi nähtiin tietouden edistäminen potilasasiamiestoiminnasta, toimintamahdollisuuksien, toiminnan riippumattomuuden ja henkilökunnan ja potilaiden yhteistoiminnan edistäminen. Potilasasiamiehen vaikutusmahdollisuuksien puutteen ja aseman vakiintumattomuuden nähtiin vaikeuttavan potilasasiamiehen toimintaa. M. Anttila (35) on kiinnittänyt huomiota potilasasiamiehen asemaan. Hänen rooliaan tulisi selkiyttää niin, että hän olisi mahdollisimman riippumaton linjaorganisaatiosta ja hänellä olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet puuttua haittaa aiheuttaviin käytäntöihin. Terveydenhuolto 2000-luvulle Etelä-Suomen alueellisen työryhmän raportissa Potilaan aseman vahvistaminen (27) todetaan, että pääperiaatteena voidaan pitää sitä, että potilasasiamies on yksikön henkilökuntaa, kunhan huolehditaan siitä, että hän ei osallistu suoraan hoitoprosessiin. Potilasasiamies tuntee tällöin yksikön toimintakulttuurin. Eettisesti ei kuitenkaan voida pitää perusteltuna sitä, että terveydenhuollon toimintayksikön johtaja tai muu työnantajan edustaja tai esimiesasemassa oleva toimisi potilasasiamiehenä. Tämän ei voida katsoa olevan riippumatonta toimintaa. Yhteenveto Potilasasiamiestoiminta organisoitiin lain voimaantullessa pääsääntöisesti oman toimen ohella tehtäväksi. Keskussairaaloiden johtavat lääkärit pitivätkin tehtävää oman toimen ohella hoidettavana (27). Oto-toiminnan etuina on pidetty mm. sitä, että silloin potilasasiamies tuntee hyvin hoitoyksikön ihmiset ja toimintatavat (38). Toisaalta kirjallisissa lähteissä on kiinnitetty huomiota siihen, että potilasasiamiesten asema organisaatiossa on epäselvä (4, 32, 33). Jo vuodesta 1994 lähtien on esitetty että potilaan oikeuksien edistäminen vaatii kokopäiväisiä potilasasiamiehiä ja että potilasasiamiehet itse haluaisivat tehtävänsä joko päätoimiseksi tai puolipäivätoimisiksi (31, 32). Nikkilä totesi selvitysmiesraportissaan, että potilasasiamiehen asema organisaatiossa ja mahdollinen päätoimisuus tulisi pikaisesti selvittää (4). Potilasasiamiehen riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen on kiinnitetty huomiota. Potilaat toivoisivat organisaation ulkopuolista potilasasiamiestä. Organisoinnin kannalta on pidetty tärkeänä sitä, että potilasasiamies on vähintäänkin irti hoitoprosessista, mutta muutenkin hänen riippumattomuutensa on turvattava. (27, 39). Lisääntyvä asiakastyö on aiheuttanut sen, että potilaan oikeuksien edistämiseen käytetty aika on jäänyt kovin vähäiseksi. Tätä ongelmaa on esim. Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä yritetty ratkaista mm. nimeämällä potilasasiamieskoordinaattori ja muodostamalla potilasasiamiesyhdyshenkilöverkosto (40, 41) Potilasasiamiehen pätevyys ja ominaisuudet. Amberlan mukaan (21) työnantaja voi määritellä potilasasiamiehen tehtävään parhaaksi katsomansa henkilön. Työn luonteen ja tehtävän edellyttämän asiantuntemuk-

20 14 sen vuoksi on valittavalla henkilöllä oltava riittävä tuntemus terveydenhuollon organisaatioista, tehtävistä ja henkilöistä. Myös henkilökohtaisilla ominaisuuksilla on merkitystä tehtävän onnistumisen kannalta. Kyky käsitellä asioita hienovaraisesti ja puolueettomasti ovat mm. tärkeitä ominaisuuksia. Koistisen ja Paljärven (30) mukaan Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella tyypillinen potilasasiamies oli 45-vuotias terveydenhuoltoalan koulutuksen saanut henkilö. Potilasasiamiehen roolin katsottiin muistuttavan eniten sosiaalityöntekijän roolia. Rooliarvoista tunnistettiin neljä ulottuvuutta: yhteiskunnallisten oikeuksien puolustajan ja neuvojan/asianajajan rooli korostuivat eniten, lääkärin ja sairaanhoitajan vähiten. Koivuniemi (31) korostaa potilasasiamiehen laaja-alaista terveydenhuollon ja potilaan oikeuksien tuntemusta sekä kykyä selvittää ongelmia. Hänellä pitää myös olla ihmissuhdetaitoja ja diplomatiaa sekä rohkeutta nostaa ristiriitoja aiheuttavia asioita keskusteltavaksi. Potilasasiamiestoiminta pitäisi määritellä tarkemmin asetuksella, koska nykyinen väljä määrittely ilman minkäänlaisia vähimmäisvaatimuksia, on johtanut potilaan kannalta epätyydyttävään tilanteeseen. Pahlman ym. (32) mukaan potilasasiamiehille suunnattua, päällekkäistä koulutustarjontaa olisi syytä välttää ja ottaa huomioon erilaisten organisaatioiden tarpeet. Koulutusta on potilasasianmiehille saatavissa, ehkä jopa liikaakin. Järjestelmää on kritisoitu siitä, että potilasasiamieheksi nimitetään sattumanvaraisesti ja ilman minkäänlaisia vähimmäisvaatimuksia joku sairaalan työntekijä. Enemmistö potilasasiamiehistä ja organisaatioiden ylimmästä johdosta piti tärkeänä, että potilasasiamiehellä on akateeminen loppututkinto. Nikkilä (4) kiinnittää selvitysmiesraportissaan huomiota siihen, että potilasasiamiesten kelpoisuusehtoja ei ole määritelty, minkä johdosta näissä potilaan kannalta tärkeissä tehtävissä toimitaan varsin erilaisen tietopohjan varassa. Varsinaisen potilasasiamiehen tehtävään ei ole saatu paljoakaan koulutusta. Hän esittääkin, että potilasasiamiehen kelpoisuus tulisi pikaisesti määritellä. Valtioneuvoston oikeuskansleri Nikula on antaessaan päätöksensä hoitoonpääsymahdollisuutta, EU:n hoitotakuuta ja potilasasiamiesten toimintaa koskevaan kanteluun (5), todennut potilasasiamiesjärjestelmässä olevan kehittämistarvetta. Hän pitää jossakin määrin ongelmallisena sitä, että potilasasiamiehille ei ole määritelty kelpoisuusvaatimuksia. Hän toteaa kuitenkin, että potilasasiamiehille suunnatuilla täydennyskoulutuksilla ja sosiaali- ja terveydenhuollon tavoiteohjelmassa vuosille mainittujen konsultaatio-, tuki- ja seurantajärjestelmien luomisella asia on suhteellisen hyvin korjattavissa (kts. kappale 4.4). Nieminen (7) on esittänyt potilasasiamiestoiminnan laatuvaatimukset, joissa korostuu potilasasiamiehen aktiivinen rooli. Potilasasiamiehen tulee tuntea keskeiset potilaan oikeuksiin vaikuttavat säädökset. Hän osaa selvittää asiakasyhteydenottojen ydinkysymykset, pystyy tekemään niistä johtopäätöksiä ja esittämään parannuksia. Potilasasiamiehellä on halua ja kykyä kouluttaa henkilökuntaa potilaan oikeuksien tuntemisessa ja potilaat luottavat potilasasiamiehen asiantuntemuksen. Terveydenhuolto 2000-luvulle Etelä-Suomen lääninhallituksen työryhmän raportissa Potilaan aseman vahvistaminen (27) todetaan, että nykyisin terveydenhuollon toimintayksiköt voivat toimia tarkoituksenmukaiseksi havaitsemallaan tavalla kelpoisuuden osalta. Toimintaympäristö, työn sisältö ja vaatimukset, oma motivaatio ja henkilökohtaiset ominaisuudet ja peruskoulutuksen jälkeen hankitut lisävalmiudet ovat oleellisia.

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Potilaan oikeusturvan parantamiseksi Suomessa on laki potilaan oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia

Lisätiedot

Potilaan asema ja oikeudet

Potilaan asema ja oikeudet Potilaan asema ja oikeudet Lakimies, VT Heli Kajava 12.9.2018 1 Potilaan oikeudet potilaslaissa (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992) oikeus laadultaan hyvään terveydentilan edellyttämään hoitoon

Lisätiedot

Potilaan mahdollisuudet hoidon saatavuuden ja laadun selvittämiseen. Pentti Arajärvi Terveysfoorumi 12.3.2015

Potilaan mahdollisuudet hoidon saatavuuden ja laadun selvittämiseen. Pentti Arajärvi Terveysfoorumi 12.3.2015 Potilaan mahdollisuudet hoidon saatavuuden ja laadun selvittämiseen Pentti Arajärvi Terveysfoorumi 12.3.2015 1 sosiaali ja terveyspalvelut tarveperusteisia (riittävät palvelut) edellytykset toimia yhteiskunnan

Lisätiedot

Hoitoisuusluokituksen tietojärjestelmät

Hoitoisuusluokituksen tietojärjestelmät Hoitoisuusluokituksen tietojärjestelmät - kehittämisprojektin loppuraportti Projektipäällikkö Hannele Laitinen Ohjausryhmä: Pirjo Aalto Sirkka Auvinen Jaakko Herrala Hilkka Lamminsivu Kaija Nojonen Rita

Lisätiedot

Potilaan itsemääräämisoikeus ja hoitotahto Tarja Holi johtaja, Valvira

Potilaan itsemääräämisoikeus ja hoitotahto Tarja Holi johtaja, Valvira Potilaan itsemääräämisoikeus ja hoitotahto Tarja Holi johtaja, Valvira 25.11.2013 Tarja Holi 1 Perustuslaki * Jokaisella on oikeus elämään, henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

Potilasasiamiesselvitys 2014 Peruspalveluliikelaitos JYTA

Potilasasiamiesselvitys 2014 Peruspalveluliikelaitos JYTA Sivu 1/9 Potilasasiamiesselvitys 2014 Peruspalveluliikelaitos JYTA Sosiaali- ja potilasasiamies Helinä Jokitalo Centria- ammattikorkeakoulu Sivu 2/9 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Yhteydenottojen määrä...

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen Lohjan kaupunginkirjaston Järnefeltinsali 5.5.2011 klo 12.00 16.00 Sosiaaliasiamies Hilkka Kärkkäinen Sosiaalihuollon palvelujen asiakkaalla on: Oikeus

Lisätiedot

ASIAMIEHEN TEHTÄVÄT VANHUSASIAKKAAN OIKEUKSIEN TOTEUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ. Sosiaali- ja potilasasiamies Arja Björnholm, Oulun kaupunki 20.3.

ASIAMIEHEN TEHTÄVÄT VANHUSASIAKKAAN OIKEUKSIEN TOTEUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ. Sosiaali- ja potilasasiamies Arja Björnholm, Oulun kaupunki 20.3. ASIAMIEHEN TEHTÄVÄT VANHUSASIAKKAAN OIKEUKSIEN TOTEUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ Sosiaali- ja potilasasiamies Arja Björnholm, Oulun kaupunki 1 Oulun seutukunnan sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta * Oulu, Hailuoto,

Lisätiedot

Lapsen itsemäärämisoikeus sukupuoleen Pyöreä pöytä

Lapsen itsemäärämisoikeus sukupuoleen Pyöreä pöytä Lapsen itsemäärämisoikeus sukupuoleen Pyöreä pöytä 13.11.2017 Lapsen itsemääräämisoikeus terveydenhuollossa Merike Helander Merike Helander, lakimies 13.11.2017 2 YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista (Sops

Lisätiedot

POTILAAN OIKEUDET JA POTILASASIAMIESTOIMINTA

POTILAAN OIKEUDET JA POTILASASIAMIESTOIMINTA POTILAAN OIKEUDET JA POTILASASIAMIESTOIMINTA Paperittomien kohtaaminen terveyspalveluissa 18.4.2013 Potilasasiamies Anneli Ahola Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto ESITYKSEN AIHEET Potilaan

Lisätiedot

Poimintoja lainsäädännöstä

Poimintoja lainsäädännöstä Poimintoja lainsäädännöstä Perustuslaki 731/1999 6 7 Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon,

Lisätiedot

Potilasasiamiehen vuosi 2017

Potilasasiamiehen vuosi 2017 Potilasasiamiehen vuosi 2017 Vuosittainen toimintakertomus perustuu tilastointiin ajanjaksolta 1.1.2017 31.12.2017. Potilasasiamiehen toiminta-alue Inari, Kittilä, Kolari, Lapin keskussairaala, Pello,

Lisätiedot

Infektioturvallisuus potilasasiamiehen näkökulmasta. 16.5.2014 Pia Turunen

Infektioturvallisuus potilasasiamiehen näkökulmasta. 16.5.2014 Pia Turunen Infektioturvallisuus potilasasiamiehen näkökulmasta Infektioturvallisuus Infektioiden torjunta on keskeinen osa hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Potilaalla on oikeus saada laadultaan hyvää terveyden-

Lisätiedot

Infektio uhka potilasturvallisuudelle

Infektio uhka potilasturvallisuudelle Infektio uhka potilasturvallisuudelle JAANA INKILÄ POTILASASIAMIES HUS, HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE 39. VALTAKUNNALLISET SAIRAALAHYGIENIAPÄIVÄT 12.3.2013 Potilasasiamiestyö 2 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

Lasse Lehtonen Mirva Lohiniva-Kerkelä Irma Pahlman

Lasse Lehtonen Mirva Lohiniva-Kerkelä Irma Pahlman Lasse Lehtonen Mirva Lohiniva-Kerkelä Irma Pahlman Terveysoikeus Talentum Pro Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2574-5 Taitto:

Lisätiedot

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Suomen EDI-LEIDIT ry seminaari 27.9.2007 VR-kokouskeskus, Helsinki Synnöve Amberla varatuomari Suomen Kuntaliitto Perustuslaki Yhdenvertaisuus (6 ) Oikeus

Lisätiedot

VAHINKOILMOITUS POTILASVAHINGOSTA

VAHINKOILMOITUS POTILASVAHINGOSTA VAHINKOILMOITUS POTILASVAHINGOSTA Potilasvakuutuskeskukselle Bulevardi 28, 00120 Helsinki www.potilasvahinkoapu.fi Lakiasiaintoimisto Suomen Potilasvahinkoapu Oy:n laatima lomake Potilas Sukunimi Henkilötunnus

Lisätiedot

Ylilääkäri B toteaa 15.2.2001 antamassaan selvityksessä mm. seuraavaa.

Ylilääkäri B toteaa 15.2.2001 antamassaan selvityksessä mm. seuraavaa. 21.3.2002 2879/4/00 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen VASTASYNTYNEEN LAPSEN TUTKIMINEN JA KÄSITTELY 1 KANTELU A arvostelee 20.12.2000

Lisätiedot

Muistutukset. Helena Mönttinen Ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos.

Muistutukset. Helena Mönttinen Ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos. Muistutukset Helena Mönttinen Ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.

Lisätiedot

Potilaan oikeudet.

Potilaan oikeudet. Potilaan oikeudet Valvira.fi @ValviraViestii Potilaan oikeudet POTILAALLA ON OIKEUS saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä on kunnioitettava. Terveyspalveluita

Lisätiedot

Arkivoima Oy Paavo Ruohonen Hauskankatu 32 50100 MIKKELI

Arkivoima Oy Paavo Ruohonen Hauskankatu 32 50100 MIKKELI POTIILAAN HOIITOON TAII KOHTELUUN LIIIITTYVÄ MUIISTUTUS Arkivoima Oy Paavo Ruohonen Hauskankatu 32 50100 MIKKELI Saapumispäivämäärä: Vastaanottaja: Diariointinumero: POTILAS Sukunimi, etunimet Osoite:

Lisätiedot

Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö, THM Tehy ry

Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö, THM Tehy ry Terveydenhuollon ammattihenkilöstön vastuu ja valvonta Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö, THM Tehy ry Kuka vastaa? mistä vastuussa voi olla kyse Terveydenhuollon ammattihenkilön ammatillinen vastuu Eettinen

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen HOITOTAKUU EI TOTEUTUNUT MUSTASAAREN KUNNAN SUUN TERVEYDENHUOL- LOSSA

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen HOITOTAKUU EI TOTEUTUNUT MUSTASAAREN KUNNAN SUUN TERVEYDENHUOL- LOSSA 27.8.2010 Dnro 1851/4/09 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen HOITOTAKUU EI TOTEUTUNUT MUSTASAAREN KUNNAN SUUN TERVEYDENHUOL-

Lisätiedot

Potilasasiamiehen vuosi 2016

Potilasasiamiehen vuosi 2016 Potilasasiamiehen vuosi 2016 Vuosittainen toimintakertomus perustuu tilastointiin ajanjaksolta 1.1.2016 31.12.2016. Potilasasiamiehen toiminta-alue Inari, Kittilä, Kolari, Lapin keskussairaala, Pello,

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

Lokipolitiikka (v 1.0/2015)

Lokipolitiikka (v 1.0/2015) KYS erityisvastuualue Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Lokipolitiikka (v 1.0/2015) Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 3 LOKI JA LOKITIETO... 3 4 LOKITIETOJEN

Lisätiedot

Selvitys potilaan oikeuksien toteutumisesta vuonna potilasasiamies Arja Laukka sosiaali- ja potilasasiamies Taija Mehtonen

Selvitys potilaan oikeuksien toteutumisesta vuonna potilasasiamies Arja Laukka sosiaali- ja potilasasiamies Taija Mehtonen Selvitys potilaan oikeuksien toteutumisesta vuonna 2018 potilasasiamies Arja Laukka sosiaali- ja potilasasiamies Taija Mehtonen Toiminta vuonna 2018 Potilasasiamiehen toimialueeseen kuuluvat Tampereen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 2 KÄSITEMÄÄRITTELYT JA LÄHTEET Irma Pahlman... 13 2.1 Käsitemäärittelyt... 13 2.2 Oikeuslähteet... 16 2.2.1 Henkilötietodirektiivi (Euroopan parlamentin ja.

Lisätiedot

Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista

Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista Markus Henriksson ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Huom. 1. Esityksessä ei käsitellä kaikkia säädöksiä

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet SEHL:n opintopäivät 7.-8.4.2017 Jenna Uusitalo Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto Jenna.uusitalo@helsinki.fi Sisältö 1. Vastuun ja velvollisuuden

Lisätiedot

Potilaalle on ilmoitettava aika, jolloin hän pääsee hoitoon. Jos aika muuttuu, muutoksen syy ja uusi aika on ilmoitettava potilaalle ajoissa.

Potilaalle on ilmoitettava aika, jolloin hän pääsee hoitoon. Jos aika muuttuu, muutoksen syy ja uusi aika on ilmoitettava potilaalle ajoissa. Potilaan oikeudet 1 Potilaan oikeudet Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä on kunnioitettava.

Lisätiedot

Potilasasiamiesselvitys 2013 Kokkola ja Kruunupyy

Potilasasiamiesselvitys 2013 Kokkola ja Kruunupyy Potilasasiamiesselvitys 2013 Kokkola ja Kruunupyy Sosiaali- ja potilasasiamies Helinä Jokitalo Centria ammattikorkeakoulu 1 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Yhteydenotot... 3 3 Yhteydenottojen syyt... 4 3.1.

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Kriittinen asiakaspalaute miten reagoin esimiehenä. Pertti Sopanen, terveyspalvleupäällikkö HtM

Kriittinen asiakaspalaute miten reagoin esimiehenä. Pertti Sopanen, terveyspalvleupäällikkö HtM Kriittinen asiakaspalaute miten reagoin esimiehenä Pertti Sopanen, terveyspalvleupäällikkö HtM 16.11.2018 Millaisia palautteita saamme 1 2 3 Jatkuva palaute Suullinen palaute Kirjallinen palaute Sähköinen

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Tietoa potilasvahingoista ja potilasvakuutusjärjestelmästä. Tausta-aineistoa toimittajille

Tietoa potilasvahingoista ja potilasvakuutusjärjestelmästä. Tausta-aineistoa toimittajille Tietoa potilasvahingoista ja potilasvakuutusjärjestelmästä Tausta-aineistoa toimittajille Muutama keskeinen termi Yleiskielessä hoitovirhe tarkoittaa kaikkia potilaan hoidossa tapahtuneita virheitä tai

Lisätiedot

POTILASVAKUUTUS JA MUUT KORVAUSJÄRJESTELMÄT. Duodecimin XIII Opetuksen kehittämisseminaari 1.4.2004 Reima Palonen

POTILASVAKUUTUS JA MUUT KORVAUSJÄRJESTELMÄT. Duodecimin XIII Opetuksen kehittämisseminaari 1.4.2004 Reima Palonen POTILASVAKUUTUS JA MUUT KORVAUSJÄRJESTELMÄT Duodecimin XIII Opetuksen kehittämisseminaari 1.4.2004 Reima Palonen MÄÄRITELMIÄ Komplikaatio lisätauti, jälkitauti, sivuhäiriö, (hoidon) sivuvaikutus aikaisempaan

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon alueellisen palvelutuotannon arviointi ja siihen liittyvät työnjakokysymykset Pirkanmaalla. Selvitysmies Jouko Isolauri

Erikoissairaanhoidon alueellisen palvelutuotannon arviointi ja siihen liittyvät työnjakokysymykset Pirkanmaalla. Selvitysmies Jouko Isolauri Erikoissairaanhoidon alueellisen palvelutuotannon arviointi ja siihen liittyvät työnjakokysymykset Pirkanmaalla Selvitysmies Jouko Isolauri Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja 3/2001 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

Tietoa tahdosta riippumattomasta psykiatrisesta hoidosta ja potilaan oikeuksista

Tietoa tahdosta riippumattomasta psykiatrisesta hoidosta ja potilaan oikeuksista Tietoa tahdosta riippumattomasta psykiatrisesta hoidosta ja potilaan oikeuksista Mitä tahdosta riippumaton psykiatrinen hoito on? Kun sinua hoidetaan psykiatrisessa sairaalassa, vaikka et itse haluaisi

Lisätiedot

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET Merja Karinen lakimies 02112017 OIKEUS SOSIAALITURVAAN JA TERVEYSPALVELUIHIN Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus

Lisätiedot

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Potilaan asemaan ja oikeuksiin terveyden- ja sairaanhoitoa järjestettäessä

Lisätiedot

Ohjauskirje 1 (6) 27.04.2016. Ohjauskirje biopankeille alaikäisten näytteiden ja tietojen käsittelyn perusteista

Ohjauskirje 1 (6) 27.04.2016. Ohjauskirje biopankeille alaikäisten näytteiden ja tietojen käsittelyn perusteista Ohjauskirje 1 (6) Ohjauskirje biopankeille alaikäisten näytteiden ja tietojen käsittelyn perusteista Valviran toimivalta Biopankkilain (688/2012) 31 :n mukaan biopankkilaissa säädetyn toiminnan ohjaus

Lisätiedot

Potilasasiamiehen selvitys potilaan oikeuksien kehityksestä Kainuun maakunta -kuntayhtymässä 2010

Potilasasiamiehen selvitys potilaan oikeuksien kehityksestä Kainuun maakunta -kuntayhtymässä 2010 Maakuntahallitus I 50 21.02.2011 Potilasasiamiehen selvitys potilaan oikeuksien kehityksestä Kainuun maakunta -kuntayhtymässä 2010 MH 50 Potilasasiamies Liisa Vilmi-Johansson on laatinut seuraavan selvityksen

Lisätiedot

SAIRAANHOITOPIIRI VASTAA MYÖS OSTOPALVELUNA POTILAALLE HANKITUN HOIDON TOTEUTUMISESTA

SAIRAANHOITOPIIRI VASTAA MYÖS OSTOPALVELUNA POTILAALLE HANKITUN HOIDON TOTEUTUMISESTA 22.10.2015 Dnro 4709/4/14 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen SAIRAANHOITOPIIRI VASTAA MYÖS OSTOPALVELUNA POTILAALLE HANKITUN HOIDON TOTEUTUMISESTA

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispäivä: 1.3.2013 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää Kallaveden työterveyshuollon rekisterin rekisteriselosteen

Lisätiedot

Potilasvakuutus Suomessa. Tietoa potilasvakuutuksesta selkokielellä

Potilasvakuutus Suomessa. Tietoa potilasvakuutuksesta selkokielellä Potilasvakuutus Suomessa Tietoa potilasvakuutuksesta selkokielellä Potilasvakuutus Potilasvakuutuksesta voi hakea korvausta, jos sinulle syntyy henkilövahinko terveydenhuollossa. Henkilövahinko tarkoittaa

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN LUONNOS 4.12.104 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON SAIRAALA-, KUNTOUTUS- JA HOIVAPALVELUT -OSASTON FYSIATRIAN POLIKLINIKKATOI- MINNAN LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. KANSANTERVEYSTYÖN REKISTERI / suun terveydenhuolto

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. KANSANTERVEYSTYÖN REKISTERI / suun terveydenhuolto Laatimispäivä: 3/2013 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijat (ValviraL 5 ; ValviraA 8 ) 1. Pysyvät asiantuntijat

Lisätiedot

POTILASASIAMIESPALVELUT VUOSI 2013

POTILASASIAMIESPALVELUT VUOSI 2013 POTILASASIAMIESPALVELUT VUOSI 2013 Yhteydenottojen kehitys vuosina 2008-2013 900 870 800 700 733 675 645 708 600 577 500 400 300 200 100 0 v.2008 v. 2009 v. 2010 v. 2011 v. 2012 v. 2013 Yhteydenotoista

Lisätiedot

VALVONTAVIRANOMAISTEN

VALVONTAVIRANOMAISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN ROOLI OIKEUKSIEN TOTEUTTAMISESSA Oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin I 15.5.2014 Sanna Hyttinen VÄITÄN, ETTÄ Valvontaviranomaisilla on suurempi ja monipuolisempi rooli yksilön

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 22/2009 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 8/2010 29.1.2010 Asia: Kirjallinen varoitus Oikaisuvaatimuksen tekijä: X, sairaanhoitaja Virasto: Sairaala Päätös, johon haetaan

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 / 2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Tervon kunta 4.2.2016 REKISTERISELOSTE Tarkoitettu asiakkaille Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Sisällys 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

27. TAMMIKUUTA 2015 POTILASASIAMIESTOIMINTA YLA -SAVON SOTESSA 1.1. 31.12.2014 KORHONEN TERTTU YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ

27. TAMMIKUUTA 2015 POTILASASIAMIESTOIMINTA YLA -SAVON SOTESSA 1.1. 31.12.2014 KORHONEN TERTTU YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ 27. TAMMIKUUTA 2015 POTILASASIAMIESTOIMINTAYLA -SAVONSOTESSA 1.1. 31.12.2014 KORHONEN TERTTU YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ Sisällysluettelo... 0 1 POTILASASIAMIESTOIMINNAN TAUSTA... 2 1.1 Laki potilaan asemasta

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Mitä biopankkilaki pitää sisällään. Suomen lääkintäoikeuden ja etiikan seura 22.3.2012

Mitä biopankkilaki pitää sisällään. Suomen lääkintäoikeuden ja etiikan seura 22.3.2012 Mitä biopankkilaki pitää 23.3.2012 VT Sirpa Soini sisällään Suomen lääkintäoikeuden ja etiikan seura 22.3.2012 Biopankkilain valmistelu HE 86/2011 biopankkilaiksi sekä kudoslain ja potilaslain muuttamiseksi

Lisätiedot

VT Mirjam Araneva Lastensuojelun perhehoidon päivät Lastensuojelun perhehoito julkisena hallintotehtävänä

VT Mirjam Araneva Lastensuojelun perhehoidon päivät Lastensuojelun perhehoito julkisena hallintotehtävänä VT Mirjam Araneva Lastensuojelun perhehoidon päivät 8.11.2018 Lastensuojelun perhehoito julkisena hallintotehtävänä Mikä on julkinen hallintotehtävä ja mitä vaatimuksia sen hoitamiseen liittyy? Julkinen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO 1(5) Yhteiskuntatieteiden tiedekunta vastaajan nimi

LAPIN YLIOPISTO 1(5) Yhteiskuntatieteiden tiedekunta vastaajan nimi LAPIN YLIOPISTO 1(5) JULKISOIKEUDEN VALINTAKOE 13.6.2005 Vastaa seuraaviin kysymyksiin. Tehtävissä julkisuuslailla tarkoitetaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja potilaslailla lakia

Lisätiedot

HOITOTAHTO. VT Paula Kokkonen, Hanasaari 3.2.2014

HOITOTAHTO. VT Paula Kokkonen, Hanasaari 3.2.2014 HOITOTAHTO VT Paula Kokkonen, Hanasaari 3.2.2014 1 VT PAULA KOKKONEN 3.2.2014 Mikä on hoitotahto / hoitotestamentti? Tahdonilmaisu, jolla tavoitellaan hyvää kuolemaa Miksi sitä tarvitaan? Lääketieteen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 236/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi erikoissairaanhoitolain ja päihdehuoltolain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 20/2006 vp Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Voimassa oleva laki potilaan asemasta ja oikeuksista on osoittautunut

Lisätiedot

Suostumus biopankkitutkimukseen

Suostumus biopankkitutkimukseen Suostumus biopankkitutkimukseen Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari Riitta Burrell, STM 29.10.2013 Esityksen rakenne 1) Yhteiskunnallinen ympäristö, jossa näytetutkimusta harjoitetaan 2) Omistusoikeusmalli

Lisätiedot

SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES- TOIMINTA

SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES- TOIMINTA SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES- TOIMINTA 1. PALVELUN ASIAKKAAT Palvelun ostaja: sopimuskunnat, kuntayhtymä, yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö Kuntalaiset: yksityishenkilöt, järjestöt/kolmas sektori,

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Suomen kulttuurilaitokset

Suomen kulttuurilaitokset Suomen kulttuurilaitokset Kurssi, kevät 2001 Moskovan yliopisto Leena Kononen Tiedonhaku Suomesta Julkisten viranomaisten, valtion ja kuntien keskeiset palvelut sekä keskeiset julkiset tiedot löytyvät

Lisätiedot

POTILASASIAMIEHEN SELVITYS POTILAAN OIKEUKSIEN TOTEUTUMI- SESTA VUONNA Oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja hyvään kohteluun

POTILASASIAMIEHEN SELVITYS POTILAAN OIKEUKSIEN TOTEUTUMI- SESTA VUONNA Oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja hyvään kohteluun POTILASASIAMIEHEN SELVITYS POTILAAN OIKEUKSIEN TOTEUTUMI- SESTA VUONNA 2018 Jokaisella sekä julkisella että yksityisellä terveydenhuollon toimintayksiköllä on nimetty potilasasiamies. Potilasasiamiehen

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat

UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat Rovaniemellä 23.5.2016 Lakiasiainpäällikkö, VT Keijo Mattila Lapin aluehallintovirasto 1 Esityksen rakenne 1) Yleisiä

Lisätiedot

Lapsen elatuksen rekisteri

Lapsen elatuksen rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT 31.1.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO I Kiinteistöarviointilautakunta 2 1 Lautakunnan tehtävät 2 2 Lautakunnan jäsenet 2 3 Lautakunnan toiminta 2 4 Esteellisyys

Lisätiedot

TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS

TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS Tutkimuksen päätyttyä huomioitavat tietosuoja-asiat Ylitarkastaja Heljä-Tuulia Pihamaa Tietosuojavaltuutetun toimisto Tilastokeskus 6.5.2009, Helsinki LUENTOAIHEET Yleistä

Lisätiedot

Asiakkaiden ja potilaiden oikeudet

Asiakkaiden ja potilaiden oikeudet Asiakkaiden ja potilaiden oikeudet Sosiaali- ja terveydenhuollon perusparannus 23.9.2017 Tampere Sinikka Torkkola D. Chodowiecki: Visite in der Charité (1782) 23.9.2017 Sinikka Torkkola 2017 2 seminaari

Lisätiedot

Potilasasiamiesselvitys 2016 Kokkola ja Kruunupyy

Potilasasiamiesselvitys 2016 Kokkola ja Kruunupyy Sivu 1/9 Potilasasiamiesselvitys 2016 Kokkola ja Kruunupyy Sosiaali- ja potilasasiamies Helinä Jokitalo Centria- ammattikorkeakoulu Sivu 2/9 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Yhteydenottojen määrä... 4 3 Yhteydenottojen

Lisätiedot

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET Merja Karinen lakimies 06052015 OIKEUS SOSIAALITURVAAN JA TERVEYSPALVELUIHIN Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus

Lisätiedot

Tietoa tahdosta riippumattomasta psykiatrisesta hoidosta ja potilaan oikeuksista

Tietoa tahdosta riippumattomasta psykiatrisesta hoidosta ja potilaan oikeuksista Tietoa tahdosta riippumattomasta psykiatrisesta hoidosta ja potilaan oikeuksista Tämä esite on tarkoitettu sinulle, joka olet tai olet ollut tahdosta riippumattomassa psykiatrisessa hoidossa. Myös läheistesi

Lisätiedot

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

ALOITE 1(6) 1.10.2010. Sosiaali- ja terveysministeriölle. Asia

ALOITE 1(6) 1.10.2010. Sosiaali- ja terveysministeriölle. Asia ALOITE 1(6) Sosiaali- ja terveysministeriölle Asia Ehdotus työryhmän asettamiseksi kartoittamaan potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (785/1992), jäljempänä potilaslaki, säänneltyjen potilaan

Lisätiedot

Psykiatrinen hoitotahto

Psykiatrinen hoitotahto Psykiatrinen hoitotahto Osastoryhmän päällikkö, TtT Päivi oininen HU, Hyvinkään sairaanhoitoalue, psykiatria Taustaa Väitöstutkimus Pakko, potilaan kokema hoito ja elämän laatu potilaan osallisuutta tulee

Lisätiedot

Mielenterveyspotilaiden suun terveydenhuolto onko meillä kehitettävää?

Mielenterveyspotilaiden suun terveydenhuolto onko meillä kehitettävää? 1 Mielenterveyspotilaiden suun terveydenhuolto onko meillä kehitettävää? 10.10.2007 Anne Nordblad 2 Taustaa ja julkaistua tietoa mielenterveyspotilaiden suun hoidosta ja palveluista Hammassairauksien ehkäisy

Lisätiedot

TERVETULOA LASTEN- JA NUORTEN OSASTOLLE! VÄLKOMMEN TILL BARN- OCH UNGDOMSAVDELNINGEN!

TERVETULOA LASTEN- JA NUORTEN OSASTOLLE! VÄLKOMMEN TILL BARN- OCH UNGDOMSAVDELNINGEN! TERVETULOA LASTEN- JA NUORTEN OSASTOLLE! VÄLKOMMEN TILL BARN- OCH UNGDOMSAVDELNINGEN! Osaston esittely Lasten- ja nuortenosastolla hoidetaan 0-16 vuotiaita erilaisia sairauksia sairastavia lapsia ja nuoria.

Lisätiedot