Katsaus maahanmuuton ja kotouttamisen ajankohtaisiin asioihin Lapissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katsaus maahanmuuton ja kotouttamisen ajankohtaisiin asioihin Lapissa"

Transkriptio

1 Katsaus maahanmuuton ja kotouttamisen ajankohtaisiin asioihin Lapissa Lapin MAKO-verkoston työkokous Rovaniemi Maahanmuuttopäällikö Anne-Mari Suopajärvi/ Lapin ELY-keskus

2 Maakuntauudistuksesta aiheutuvat muutokset kotoutumisen edistämiseen Yleistä Hallituksen esityksessä maakuntalaiksi 2 luvun 6 :n 9 kohdassa maakunnan tehtäväksi määritetään kotoutumisen edistäminen Yksityiskohtaisten perusteluiden mukaan kotoutumisen edistämisellä tarkoitetaan kotoutumisesta annetussa laissa tarkoitettuja toimenpiteitä (kotoutumislaki uudisteilla, HE 5/2018) Kotoutumislain muutosten valmistelu on yhteen sovitettu lakiehdotuksen alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista (ALKE) valmistelun kanssa ALKE - HE:n tavoitteiden mukaan ALKE-lailla edistetään myös maahanmuuttajien kotoutumista osana kasvupalveluita ja aluekehittämistä Työmarkkinoille pyrkivät kotoutuja-asiakkaat ovat jatkossa kasvupalveluiden asiakkaita Työ- ja elinkeinoministeriö 2

3 Kasvupalvelulakikokonaisuus Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista & Laki kasvupalveluiden järjestämisestä Uudellamaalla HE 4/2018 Laki julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista ALKE- ja kasvu-palvelun rahoituslaki Kotouttamislaki HE 5/2018 Laki kasvupalveluiden tiedonhallinnasta HE ~10/2018 Työ- ja elinkeinoministeriö 3

4 Maakuntauudistuksesta aiheutuvat muutokset kotoutumisen edistämiseen Maakunta-, sosiaali- ja terveydenhuolto- sekä aluekehitys- ja kasvupalvelu-uudistukset vaikuttavat merkittävästi viranomaisvastuisiin maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisessä. Jatkossa maakunta olisi merkittävä kotoutumista edistävä toimija, kun kotoutumista edistäviä palveluita järjestettäisiin maakunnan järjestämisvastuulla olevina sosiaali- ja terveydenhuollon palveluina, kasvupalveluina ja muina kotoutumista edistävinä palveluina. Myös kunnilla säilyy oleellinen rooli kotoutumisen edistämisessä, sillä kotoutumista edistäviä palveluita järjestettäisiin jatkossakin kunnan vastuulla olevina peruspalveluina ja muina kotoutumista edistävinä palveluina. Työ- ja elinkeinoministeriö 4

5 Valmisteilla olevan kotoutumislain rakenne (luonnos ) 1. yleiset säännökset 2. kotoutumista edistävät palvelut 3. kotoutumisen edistäminen maakunnassa 4. kuntaan ohjaaminen 5. kotoutumisen edistäminen kunnassa 6. valtion kotoutumista edistävät toimet 7. kustannusten korvaaminen 8. ilman huoltajaa maassa asuvaa lasta koskevat säännökset 9. erinäiset säännökset 10.voimaantulo Työ- ja elinkeinoministeriö 5

6 Kotoutumislakiluonnos ( ) Kotoutumista edistäviä palveluja järjestetään osana maakunnan järjestämisvastuulla olevia kasvupalveluita ja sosiaali- ja terveyspalveluita, kunnallisia peruspalveluita ja kansallista koulutusjärjestelmää sekä muina kotoutumista edistävinä palveluina. Maahanmuuttajaväestön tarpeet ja kotoutumisen edistäminen on otettava huomioon maakunnan, kunnan ja muiden viranomaisten palveluiden suunnittelussa, järjestämisessä ja tuottamisessa sekä seurannassa. Palveluntuottajan on toiminnassaan noudatettava kotoutumislain mukaisia kotoutumista edistäviä palveluita koskevia säännöksiä. Lapin ELY-keskus 6

7 Kotoutumislakiluonnos ( ) Kotoutumista edistävät palvelut ja toimenpiteet pysyvät hyvin samankaltaisina lakiehdotuksessa: neuvonta ja ohjaus alkukartoitus kotoutumissuunnitelma alaikäisen kotoutumissuunnitelma kotoutumiskoulutus (omaehtoisesta opiskelusta säädetään jatkossa työttömyysturvalaissa) Maakunnan on yhteistyössä kunnan ja muun viranomaisen kanssa huolehdittava kotoutumista edistävien palveluiden yhteensovittamisesta maakunnassa siten, että maahanmuuttajien käytössä on yhteen sovitettuja kotoutumista edistäviä palveluita sekä siitä, että maahanmuuttaja saa palvelut tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena. Maakunnan on lisäksi huolehdittava maakunnan ja sille palveluita tuottavien toimijoiden toiminnan yhteensovittamisesta siten, että maakunnan palveluista voidaan muodostaa maahanmuuttajien yksilöllisiä ja alueen elinkeinoelämän tarpeita vastaavia palvelukokonaisuuksia ja palveluketjuja. Lapin ELY-keskus 7

8 Kotoutumislakiluonnos ( ) Maakunta vastaa siitä, että sen alueella on toimipisteitä, joissa maahanmuuttaja voi hlökohtaisesti saada alkuvaiheen neuvontaa ja ohjausta Maakunta vastaa alkukartoituksen ja kotoutumissuunnitelman järjestämisestä kasvupalveluna työttömälle maahanmuuttajalle, joka julkisesta rekrytointi ja osaamispalveluista annetun lain mukaisesti on käynnistänyt työnhaun sosiaalipalveluna yhteistyössä kunnan kanssa kv. suojelua saavalle maahanmuuttajalle ja alaikäiselle maahanmuuttajalle Maahanmuuttajalle laaditaan yksi kotoutumissuunnitelma, jota eri viranomaiset täydentävät Kotoutumiskoulutus järjestetään pääsääntöisesti kasvupalvelukoulutuksena siten kuin julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista annetussa laissa säädetään. Lapin ELY-keskus 8

9 Kotoutumislakiluonnos ( ) Kunnan kotoutumisen edistämisen suunnittelu ja kehittäminen on otettava huomioon kuntalaissa tarkoitettua kuntastrategiaa sekä kunnan talousarviota ja - suunnitelmaa laadittaessa Kunta tai useampi kunta yhdessä laatii kotoutumisen suunnittelun ja kehittämisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kunnan kotouttamisohjelman, joka otetaan huomioon kuntastrategiaa ja taloutta laadittaessa, ellei ohjelman laatiminen erityisen tarpeetonta Kunnan kotoutumisen edistämisen suunnittelussa ja kehittämisessä otetaan huomioon mm. kotoutumisen ja hyvien väestösuhteiden edistäminen kunnan muussa suunnittelussa kunnan palveluiden toteuttaminen maahanmuuttajille soveltuvina sekä tarve erityisiksi kotoutumista edistäviksi toimenpiteiksi lasten ja nuorten ja työvoiman ulkopuolella olevien aikuisten maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen kv suojelua saavien kotoutumisen edistäminen kotouttamisen yhteensovittamisesta vastaavan kunnan viranomaisen sekä eri toimenpiteistä vastaavien tahojen toteaminen Lapin ELY-keskus 9

10 Kotoutumislakiluonnos ( ) Kustannusten korvaaminen Siltä osin kuin kotoutumispalveluita järjestettäisiin osana - maakunnan järjestämisvastuulla olevia sote- ja kasvupalveluita, rahoitettaisiin ne yleiskatteellisesti. Valtio maksaisi laskennallista korvausta kansainvälistä suojelua saavien vastaanotosta ja kotoutumista edistävien palvelujen järjestämisestä kunnille tulkkauskustannuksia ei enää korvattaisi erikseen vaan sisällytettäisiin laskennalliseen korvaukseen Valtion kunnille maksamista sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannusten korvaamisesta pääosin luovuttaisiin ja ne siirrettäisiin yleiseen valtionosuuteen Kunnalle erikseen korvattaisiin mm. kiintiöpakolaisten vastaanottoon varautumisesta aiheutuneita välttämättömiä kustannuksia ja ihmiskaupan uhrin tukipalveluiden kustannukset Lapin ELY-keskus 10

11 Kotoutumislakiluonnos ( ) Uuden lain mukaan maakunnat asettavat maahanmuuttoasioiden yhteistyöryhmät Yhteistyöryhmän tehtävänä tukea kotouttamisen kehittämistä, suunnittelua ja toimeenpanoa maakunnassa sekä kotouttamisen yhteensovittamista maakunnan aluekehityksen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja muun suunnittelun kanssa samoin kuin yhdenvertaisuuden ja hyvien väestösuhteiden edistämistä maakunnassa Laissa säädetään myös alueellista ETNOista Alue-etnojen tehtävänä edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä maahanmuuttajien, etnisten ryhmien ja viranomaisten välillä kotoutumiseen ja hyviin väestösuhteisiin liittyvissä asioissa Lapin ELY-keskus 11

12 Kotoutumislakiluonnos ( ) Pakolaisten kuntaan ohjaaminen VN vahvistaa kuntaan ohjaamisen valtakunnalliset tavoitteet ja painopisteet osana aluekehittämispäätöstä VN voi tarvittaessa täsmentää aluekehittämispäätöstä kuntaan muuton valtakunnallisen tasaisen jakautumisen ja sujuvuuden varmistamiseksi Maakunta vastaa alueellaan kuntaan ohjaamisen strategisesta suunnittelusta valtakunnallisen aluekehittämispäätöksen tavoitteisiin ja painopisteisiin perustuen Maakunta laatii sopimuksen alueensa kuntien kanssa kiintiöpakolaisten kuntaan ohjaamisesta Mikäli maakunta katsoo tarpeelliseksi, sopimus kuntaan ohjaamisesta voidaan laatia myös oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden osalta ottaen huomioon maakunnan alueella olevien maahanmuuttajien määrä sekä erityisen tuen tarve ja kuntaan ohjaamisen tarve. Maakunta vastaa pakolaisten kuntaan ohjaamisesta (tehtävää ei ole ollut ELYllä) Oleskeluluvan saanut tp-hakija voi siirtyä kuntaan myös VOK:n ohjaamana, jos se on kuntaan ohjaamisen tai henkilön itsensä kannalta tarkoituksenmukaista (nykyisessä kotolaissa tunnistetaan ainoastaan kuntapaikalle ohjaaminen, uudessa tunnistetaan 3 väylää: maakunta-avusteinen, VOK-avusteinen ja itsenäinen muutto) 12 Lapin ELY-keskus

13 Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma julkaistu tammikuussa 2018 Töihin Suomeen Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma työperusteisen maahanmuuton vahvistamiseksi Ohjelma linjaa toimia, jotka edistävät työvoiman maahanmuuttoa ja sitä tukevaa kotoutumista ja hyviä väestösuhteita Selkeät pitkän tähtäimen tavoitteet kv-osaajien houkuttelemiseksi ovat tarpeen, jotta Suomi pärjää globaalissa kilpailussa osaavasta työvoimasta Lisäksi tavoitteena tunnistaa ja hyödyntää nykyistä tehokkaammin maassa jo asuvien maahanmuuttajien työvoima- ja osaamispotentiaali Lapin ELY-keskus 13

14 Hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman keskeiset linjaukset 1) Osaava työvoima tukee Suomen kasvua Eteneminen Talent Boost Kasvua kv-osaajista - toimenpideohjelman kautta 2)Toimivat asettautumista ja kotoutumista tukevat palvelut edesauttavat osaavan työvoiman houkuttelua ja viihtyvyyttä 3) Hyvät väestösuhteet tukevat maahanmuuttaja-taustaisten työntekijöiden kiinnittymistä Suomeen Työ- ja elinkeinoministeriö 14

15

16

17 Lappiin vastaanotetut pakolaiset Vuosi Luvan saaneet turvapaikanhakijat Kiintiöpakolaiset Perheenyhdistämiset Yhteensä (joista itsenäisesti muuttaneita 22) 118 (joista itsenäisesti muuttaneita 60) 75 (joista itsenäisesti muuttaneita 28) 31 (joista itsenäisesti muuttaneita 2) 62 (joista itsenäisesti muuttaneita 1) 47 (joista itsenäisesti muuttaneita 14) 28 (joista itsenäisesti muuttaneita 5) 234 (joista VOKin avustamana muuttaneita 62) (joista VOKin avustamana muuttaneita 21) Lapin ELY-keskus 17

18 VASTAANOTETUT PAKOLAISET ELYITTÄIN 2017 (Luonnos, vain omaan käyttöön!) ELYn osoittamia Kiintiöpakolaisia Turvapaikanhakijoita Alaikäisiä, ilman huoltajaa ELY:n osoittamat yhteensä VOKista kuntaan siirtyminen 2017 Yksityismajoituksesta VOKin avustama muutto Itsenäinen muutto kuntaan muutto Perheenyhdistämisiä VASTAAN- OTETUT PAKOLAISET 2017 YHTEENSÄ ELY-KESKUS Uusimaa Häme Kaakkois-Suomi Varsinais-Suomi Satakunta Pirkanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Etelä-Savo Pohjois-Karjala Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu LAPPI Ahvenanmaa Kaikki yhteensä

19 Lapin ELY-keskuksen kuntiin osoittamat pakolaiset 2017 Kiintiöpakolaisia 138 Kittilä 20 Luvan saaneita turvapaikanhakijoita 103 Sodankylä 20 Kuntapaikkoja käytettävissä 436, (TEM:n kuntapaikkatavoite ELYlle 270) Yhteensä 241 pakolaista Enontekiö 20 Kemijärvi 3 Ylitornio Pelkosenniemi 17 Salla Kemi 38 Tornio Rovaniemi 38 Rovaniemi 8 Tervola Lapin ELY-keskus Tervola 1 19

20 Pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat vähintään,lkm ELY-keskus Tavoite 2017 Toteuma 2017 Tavoite 2018 Uusimaa Häme Kaakkois-Suomi Varsinais-Suomi (ml. Ahvenanmaa) Satakunta Pirkanmaa Keski-Suomi Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Savo) Etelä-Savo Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Koko maa Työ- ja elinkeinoministeriö 20

21 Suomen pakolaiskiintiö 2018 Pakolaiskiintiö (750 kiintiöpakolaista) kohdennetaan seuraavasti: Syyrialaiset pakolaiset Turkissa 530 hlöä Kongolaiset pakolaiset Sambiassa 120 hlöä Hätätapauksia ilman kansalaisuus- tai aluerajausta 100 hlöä 21 Lapin ELY-keskus

22 Lapin ELY-keskus, pakolaisten kuntapaikat vuosille sopimuspaikat yhteensä Kuntapaikkojen kohdentaminen: Kiintiöpakolaiset (poislukien hätätapaukset) Hätätapaukset Turvapaikanhakijat Kuntapaikat vuodelle 2019 KUNTA Kemi Kittilä 6 6 Rovaniemi Salla Tervola Tornio Ylitornio Työ- 22ja elinkeinoministeriö

23 Lapin alueen kotoutumiskoulutukset Sopimus, kaupunkialueet Koulutuksen järjestäjä Sopimusaika (*) Orientoiva ja moduuli I, Rovaniemi Rovala Opisto (1v.) Ammatillisesti suuntautunut kotokoulutus (mod. 2-4), Rovaniemi Arffman Consulting Oy (1v.) Orientoiva ja moduuli I, Kemi ja Tornio Ammatillisesti suuntautunut kotokoulutus (mod. 2-4), Kemi-Tornio Lappia-Koulutus Oy (1v.) Spring House Oy (1v.) Kotoutumiskoulutus verkkoopintoina, Lappi Valmennuskeskus Public (1+1v.) (*1v. = optio) 23 Lapin ELY-keskus

24 Lapin alueen kotoutumiskoulutukset Sopimus, maakunta Luku- ja kirjoitustaidon koulutus, Salla, Pelkosenniemi, Sodankylä Kotoutumiskoulutus (orientoiva ja moduuli 1), Kittilä Kotoutumiskoulutus (orientoiva ja moduuli 1), Enontekiö Kotoutumiskoulutus (orientoiva ja moduuli 1), Ylitornio Kotoutumiskoulutus (orientoiva ja moduuli 1), Tervola Koulutuksen järjestäjä Sopimusaika Rovala Opisto Lappia-koulutus Oy Lappia-koulutus Oy Lappia-koulutus Oy Lappia-koulutus Oy Lapin ELY-keskus

25 POKE pakolaistaustaisten ohjauksen kehittäminen -hanke TEM, OKM ja Kaakkois-Suomen ELY yhdessä suunnitelleet Hanke toteutetaan Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ELYkeskus Budjetti Rahoittaja on hyväksynyt hankkeen Hanke rahoitetaan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) Työ- ja elinkeinoministeriö 25

26 Hankkeen kohderyhmät Pääkohderyhmä kansainvälistä suojelua saavat TE-toimiston asiakkaat, joiden kotoutumispolkuja hankkeen eri tavoitteiden kautta nopeutetaan Hankkeen tuloksista hyötyvät myös muut maahanmuuttajat Toinen pääkohderyhmä on Tieto- neuvontaja ohjaus -henkilöstö TE-toimistoissa, oppilaitoksissa ja kunnissa Työ- ja elinkeinoministeriö 26

27 Hankkeen tavoite Nopeuttaa pakolaistaustaisten maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuja Kehittää maahanmuuttajien verkostomaista ohjausta eri toimijoiden kesken Tukea hallituksen kotouttamisen toimintasuunnitelman ja maakuntauudistuksen toimeenpanoa Työ- ja elinkeinoministeriö 27

28 Toimenpiteet Kouluttaa TE-toimiston sekä yhteistyökumppanien, kuten kuntien ja oppilaitosten henkilöstöä pakolaistaustaisten asiakkaiden ohjaamisessa, esim. ohjauksen yhteistyöstä, ohjausprosessien nivelvaiheiden sujuvoittamisesta ja kielitietoisesta ohjauksesta sekä muista erityiskysymyksistä Alueellisten ja valtakunnallisten seminaarien järjestäminen Omakielisten infotilaisuuksien järjestäminen pakolaistaustaisille maahanmuuttajille esim. Suomen koulutusjärjestelmästä Ostopalveluina toteutetaan mm. tutkimus- /selvitystehtäviä Työ- ja elinkeinoministeriö 28

29 Hankehenkilöstö Hankepäällikkö, hankesuunnittelija ja hankesihteeri aloittavat elokuussa 2018 Kaakkois-Suomen ELYkeskuksessa. Projektiasiantuntija aloittaa lokakuussa 2018 TEMissä Viisi projektiasiantuntijaa aloittaa syksyllä ELYkeskuksissa: Uusimaa, Satakunta, Pohjanmaa, Lappi ja Keski- Suomi TE-toimistoissa 6 asiantuntijaa (Uusimaa, Pohjois- Pohjanmaa, Pohjanmaa, Lappi, Kaakkois-Suomi ja Etelä-Savo) ja kaksi ammatinvalintapsykologia (Häme ja Keski-Suomi) aloittavat syksyllä Työ- ja elinkeinoministeriö 29

30 ELYjen tehtävät Koulutus ja- ja työllistymispolkujen seurannan sekä sähköisten välineiden ja muiden osaamisen dokumentoinnin välineiden kehittäminen -> toimivammat sähköiset järjestelmät, jotka tukevat ohjaus- ja kotoutumisprosessia Osaamisella työhön- palvelukokonaisuus -> Pakolaistaustaisten maahanmuuttajien koulutuksen verkostot luovat opiskelumahdollisuuksista alueelliset kokonaisuudet -> ei jää koulutuksellisia aukkoja eikä päällekkäisyyksiä, mikä nopeuttaa koulutuspolkuja ja kotoutumisprosesseja Työ- ja elinkeinoministeriö 30

31 TE- toimistojen tehtävät Hankitaan moniammatillisia koulutusta TNOhenkilöstölle eri puolille Suomea pakolais-taustaisten ohjauksen kehittämiseksi -> Pakolaistaustaisten asiakkaiden ohjaus paranee ja kotoutumisprosessi sujuvoituu ->TNO-henkilöstön pakolaisosaaminen lisääntyy TE-toimistossa kehitetään pakolaistaustaisten ohjausta psykologityössä ja koulutusneuvonnassa eri palvelulinjoilla -> Pakolaistaustaisten ohjaus TE-toimistossa paranee sekä psykologi- että asiantuntijatyössä -> nopeuttaa kotoutumis- ja koulutuspolkuja Pakolaistaustaisten urasuunnittelu- ja työllistymistaitojen ja työelämäyhteyksien kehittäminen Työ- ja elinkeinoministeriö 31

32 TE-toimistojen ja kumppanien tehtävät Järjestetään ostopalveluna infotilaisuuksia mm. Suomen koulutusjärjestelmästä ja työllistymismahdollisuuksista Voimaannutetaan maahanmuuttajien omia yhteisöjä tukemaan koulutus- ja työllistymisprosessia koulutuksen avulla Osallistetaan työnantajia ja työmarkkinajärjestöjä koulutuksiin -> Pakolaistaustaisten maahanmuuttajien urasuunnittelu- ja työllistymistaidot paranevat ja heidän omatoimisuus lisääntyy Työ- ja elinkeinoministeriö 32

33 Tietoa tuleville maakunnille Hankkeen tulosten hyödyntäminen maakuntauudistuksessa ja juurruttamisen tuki maakunnille Verkostoissa vaikuttaminen -> Pakolasitietämyksen lisääntyminen maakunnissa koko Suomen alueella -> Maakunnissa otetaan huomioon pakolaisiin liittyvät erityispiirteet maakunnan palveluja suunniteltaessa Työ- ja elinkeinoministeriö 33

34 OSKU-hanke AMIF- rahoitteinen OSKU Täsmäohjaus pakolaisten kuntiin siirtymisen tueksi - hanke, joka toteutetaan aikavälillä Hanke on valtakunnallinen ja sitä hallinnoi Varsinais- Suomen ELY-keskus. Hankkeessa työskentelee 6 hankeasiantuntijaa, hankepäällikkö ja hankesihteeri Lapin OSKU-hanke ajalla (5 kk) Hankeasiantuntija Tarja Tuononen Lapin ELY-keskus 34

35 Lapin OSKU:n tavoitteet Kiintiöpakolaisten kuntaan muuton sujuvoittaminen tukemalla kuntia kotoutumisprosessin alkuvaiheessa Kiintiöpakolaisten vastaanottoprosessin mallintaminen pienessä ensimmäistä kertaa pakolaisia vastaanottavassa kunnassa Lapin ELY-keskus 35

36 Lappi: Kiintiöpakolaisten vastaanottoprosessin mallintaminen pienissä, ensimmäistä kertaa pakolaisia vastaanottavissa kunnissa Valmisteilla käytännönläheinen prosessikuvaus kiintiöpakolaisten vastaanotosta, jota voi hyödyntää mikä tahansa pieni kunta. Tammikuussa 2018 hanke järjesti kaksipäiväisen Suomen Pakolaisavun fasilitoiman workshopin, joihin osallistui 20 pakolaisten kanssa työskentelevää henkilöä Lapin kunnasta. Prosessikuvaus tuotetaan hankkeen toimesta sähköiseen muotoon, jotta sen päivittäminen käy helposti. Prosessikuvaus kuvaa kunnan kiintiöpakolaisten vastaanottotyötä vaiheittain:. ennen vastaanottoa, 1. kuukauden aikana pakolaisten saapumisesta, 2-12 kuukauden aikana, 2-4 vuoden aikana. Prosessikuvaukseen on kirjattu mahdollisimman konkreettisesti eri prosessin vaiheisiin ja asioihin liittyvät toimijat, dokumentit (mm. lomakkeet, ohjeet) sekä osoitteet internet-sivuille. 36 Lapin ELY-keskus

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto HE:N ALUEKEHITYKSESTA JA KASVUPALVELUSTA VALMISTELU LINKITTYY LAIN

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus Lapin maahanmuutto- ja kotouttamisasioihin

Ajankohtaiskatsaus Lapin maahanmuutto- ja kotouttamisasioihin Ajankohtaiskatsaus Lapin maahanmuutto- ja kotouttamisasioihin Lapin MAKO-verkoston kotouttamisen yhteistyöpäivät 20. 21.9.2018 Kemi Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus ja Tarja Tuononen/POKE-hanke Ajankohtaista

Lisätiedot

KOTOLAKI TULEE OLETKO VALMIS? Vanhempi hallitussihteeri Juha-Pekka Suomi

KOTOLAKI TULEE OLETKO VALMIS? Vanhempi hallitussihteeri Juha-Pekka Suomi KOTOLAKI TULEE OLETKO VALMIS? Vanhempi hallitussihteeri Juha-Pekka Suomi Miksi kotolaki uudistetaan? Maakunta-, sosiaali- ja terveydenhuolto- sekä aluekehitys- ja kasvupalvelu-uudistukset vaikuttavat merkittävästi

Lisätiedot

Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kotoutumisen edistämisen suunnittelu sisältyy maakunnan ja kuntien aluekehitystä, hyvinvointia, terveyttä koskevaan suunnitteluun huolehditaan monialaisena

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Maakuntauudistuksesta aiheutuvat muutokset kotoutumisen edistämiseen

Lisätiedot

Lapin MAKO-verkosto/ Pakolaisten kuntaan ohjaamisen yhteistyöryhmä Kemi Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin MAKO-verkosto/ Pakolaisten kuntaan ohjaamisen yhteistyöryhmä Kemi Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin MAKO-verkosto/ Pakolaisten kuntaan ohjaamisen yhteistyöryhmä Kemi 28.2.2017 Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin alueellinen pakolaisten kuntaan ohjaamisen yhteistyöryhmä Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

KUNTAAN OHJAAMISTA KOSKEVAT PYKÄLÄT HALLITUKSEN ESITYKSESSÄ LAIKSI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Kuntaan ohjaamisen valtakunnalliset tavoitteet

KUNTAAN OHJAAMISTA KOSKEVAT PYKÄLÄT HALLITUKSEN ESITYKSESSÄ LAIKSI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Kuntaan ohjaamisen valtakunnalliset tavoitteet KUNTAAN OHJAAMISTA KOSKEVAT PYKÄLÄT HALLITUKSEN ESITYKSESSÄ LAIKSI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kuntaan ohjaamisen valtakunnalliset tavoitteet Valtioneuvosto vahvistaa kuntaan ohjaamisen strategiset tavoitteet

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kittilän kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja

Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin maahanmuuttotilastoja Meri-Lapin MAKO-verkosto Tornio 16.5.2017 Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista

Lisätiedot

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa 3.3.2016 2 Ennen tulijoiden määrän kasvua: Ensimmäiset oleskeluluvat ja EU-oleskeluoikeuden rekisteröinnit 2014 Oleskeluluvat vuonna 2015 Yhteensä 20 709 oleskelulupaa

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin ELY-keskus 8.5.2017 kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista Maakunta väestöstä Ahvenanmaa 10,6 Uusimaa 8,0

Lisätiedot

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1. Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.2016 Turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset (Laki kotoutumisen edistämisestä,

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista

Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista Kansainvälinen ja kulttuuritietoinen Kaakkois-Suomi seminaari Aika: Perjantai 29.9.2017 klo 9-15:15 Paikka: Kouvolan upseerikerhon juhlasali, Upseeritie 5, 45100 Kouvola

Lisätiedot

Seinäjoki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Seinäjoki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Seinäjoki 12.1.2017 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Mauno Salmela 12.1.2017 1 Laki kotoutumisen edistämisestä NYKYTILA Laki kotoutumisen edistämisestä tuli voimaan 1.9.2011 Tarkoituksena on mm. tukea ja edistää

Lisätiedot

Tilannekatsaus maahanmuuton asioista. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Reijo Vesakoivu

Tilannekatsaus maahanmuuton asioista. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Reijo Vesakoivu Tilannekatsaus maahanmuuton asioista Pohjois-Karjalan ELY-keskus Reijo Vesakoivu 1 Turvapaikanhakijatilanne Koko maassa V. 2015 32478 turvapaikanhakijaa V. 2016 1697 (1.1. 23.2.) Irak 61%, Afganistan 17%,

Lisätiedot

Kotoutumispalvelut ja maahanmuuttoon liittyvät palvelut maakunnassa vuodesta 2020 eteenpäin

Kotoutumispalvelut ja maahanmuuttoon liittyvät palvelut maakunnassa vuodesta 2020 eteenpäin Kotoutumispalvelut ja maahanmuuttoon liittyvät palvelut maakunnassa vuodesta 2020 eteenpäin 1. Mitä varten ko. palvelukokonaisuus on olemassa eli mikä on palvelukokonaisuuden tärkein tavoite? Kotoutumista

Lisätiedot

Maahanmuutto Pirkanmaalla Ahjolan kansalaisopisto, yleisluento Paula Kuusipalo, Pirkanmaan ELY-keskus / Tampereen yliopisto

Maahanmuutto Pirkanmaalla Ahjolan kansalaisopisto, yleisluento Paula Kuusipalo, Pirkanmaan ELY-keskus / Tampereen yliopisto Maahanmuutto Pirkanmaalla 4.2.2016 Ahjolan kansalaisopisto, yleisluento Paula Kuusipalo, / Tampereen yliopisto Turvapaikanhakijat 31.12.2015 Ulkomaan kansalaiset ja kotouttaminen Kunnan ja ELY-keskuksen

Lisätiedot

Maahanmuutto- ja pakolaistilanne Lapissa

Maahanmuutto- ja pakolaistilanne Lapissa Maahanmuutto- ja pakolaistilanne Lapissa Kotouttamistyön yhteistyöpäivät 27. 28.9.2017 Levi Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus Lappi elinympäristönä haasteita riittää Lappi on harvaanasuttu ja pitkien

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Karkkilan kaupunki (jäljempänä kaupunki) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

SOPIMUS PAKOLAISTEN KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS PAKOLAISTEN KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ 146/04.03.01/2016 SOPIMUS PAKOLAISTEN KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kirkkonummen kunta (jäljempänä kunta/kaupunki)

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ KASELY 1306/05.13.05/2013 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Luumäen kunta (jäljempänä kunta)

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄ- MISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄ- MISESTÄ SOPIMUS Etelä-Savo SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄ- MISESTÄ Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Sastamalan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat

Lisätiedot

Hyvä polku: kotoutumista tukevia palveluita ja prosesseja

Hyvä polku: kotoutumista tukevia palveluita ja prosesseja Hyvä polku: kotoutumista tukevia palveluita ja prosesseja Katariina Tcheuffa Pirkanmaan ja Keski-Suomen aluekoordinaattori Kotona Suomessa on vuoden 2015 alussa alkanut Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoima

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kempeleen kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Uudenmaan elinkeino -, liikenne - ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Vihdin kun#a Qäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kemin kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ X:n elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS Dnro Etelä-Savo xx.xx.xxxx. SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Hämeenkyrön kunta (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Pyhäjoen kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

Maahanmuuttotilanne Pirkanmaalla. Pirkanmaa ELY-keskus

Maahanmuuttotilanne Pirkanmaalla. Pirkanmaa ELY-keskus Maahanmuuttotilanne Pirkanmaalla Pirkanmaa ELY-keskus 1.11.2016 Maahanmuuttajat Pirkanmaalla Pirkanmaalla asui vuoden 2015 lopussa yhteensä 506 114 asukasta, joista 21 485 oli vieraskielisiä (4,2 %). Vieraskielisillä

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Rovaniemen MAKO-verkosto 22.2.2012 ja Meri-Lapin MAKO-verkosto 23.2.2012 Anne-Mari Suopajärvi/ Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ 1. KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASOLLA

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ 1. KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASOLLA HAMELY/195/05.13.05/2010 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Heinolan kaupunki sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Kotouttaminen ja rakenteet.

Kotouttaminen ja rakenteet. Kotouttaminen ja rakenteet annika.forsander@tem.fi 1 Suomeen muutetaan perheen, opiskelun ja työn vuoksi, sekä pakolaisina Ensimmäiset oleskeluluvat ja oikeudet 2016 - määrät ja perusteet Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Ylivieskan kaupunki (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat

Lisätiedot

OSKU- hanke Täsmäohjaus kuntiin siirtymisen tueksi

OSKU- hanke Täsmäohjaus kuntiin siirtymisen tueksi OSKU- hanke Täsmäohjaus kuntiin siirtymisen tueksi 1.6.2017-30.4.2018 OSKU- hanke Keski-Suomessa 1.8-31.12.2017 Arja Harmainen Hankeasiantuntija 24.8.2017 1 OSKU-HANKE ELY-keskuksissa on aloittanut AMIF-

Lisätiedot

Ajankohtaista pakolaisten kuntaanohjaamisessa. Katja Vänskä-Rajala Työ- ja elinkeinoministeriö Kuntamarkkinat

Ajankohtaista pakolaisten kuntaanohjaamisessa. Katja Vänskä-Rajala Työ- ja elinkeinoministeriö Kuntamarkkinat Ajankohtaista pakolaisten kuntaanohjaamisessa Katja Vänskä-Rajala Työ- ja elinkeinoministeriö Kuntamarkkinat 11.9.2019 Kansainvälisessä yhteisössä uudelleensijoittamista ja pakolaisten laillisia maahantuloreittejä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Kumppanuutta kotouttamiseen. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Kumppanuutta kotouttamiseen. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Kumppanuutta kotouttamiseen Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Suomeen muutetaan, mutta myös poismuutto on vilkasta. Vuonna 2030 puoli miljoonaa ulkomaan kansalaista =>

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

Kauniaisten kaupungin kotouttamisohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.10.2013.

Kauniaisten kaupungin kotouttamisohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.10.2013. SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kauniaisten kaupunki (jäljempänä kaupunki) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

Kotouttamisen ajankohtaiskatsaus Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus. Rovaniemen MAKO-verkoston kokous 27.8.2015

Kotouttamisen ajankohtaiskatsaus Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus. Rovaniemen MAKO-verkoston kokous 27.8.2015 Kotouttamisen ajankohtaiskatsaus Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus Rovaniemen MAKO-verkoston kokous 27.8.2015 Hallitusohjelma keskeiset maahanmuuttopolitiikan linjaukset Hallitus kannustaa avoimeen

Lisätiedot

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa yhdistää maahanmuuttajien parissa työskentelevät asiantuntijat verkostoksi, joka toteuttaa yhä laadukkaampia ja vaikuttavampia kotouttamispalveluita kaikkialla

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ [Diaarinumero] SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kouvolan kaupunki (jäljempänä kaupunki) sopivat

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Pöytyän kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ylitarkastaja Tiina Pesonen SM/MMO/Kotouttamisyksikkö Oulu 18.3.2010 18.3.2010 Kotouttamislain kokonaisuudistus - soveltamisala Soveltamisala koskisi kaikkia

Lisätiedot

Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen. Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011

Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen. Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011 Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011 30.3.2011 Taustaa Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999)

Lisätiedot

Katsaus maahanmuuton ja turvapaikanhakijoiden tilanteeseen Lapissa

Katsaus maahanmuuton ja turvapaikanhakijoiden tilanteeseen Lapissa Katsaus maahanmuuton ja turvapaikanhakijoiden tilanteeseen Lapissa MYR 5.10.2015 Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus Ulkomaan kansalaisten määrä kasvaa Lapissa 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS Etelä-Savo xxpv xxkk 2014 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja :n kunta/kaupunki (jäljempänä kunta)

Lisätiedot

ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa

ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa 15.3.2017 Maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson Pohjois-Savon ELY-keskus Valtion ja kunnan roolit

Lisätiedot

LUONNOS Laki kotoutumisen edistämisestä. 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus

LUONNOS Laki kotoutumisen edistämisestä. 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus 1 LUONNOS 201117 Laki kotoutumisen edistämisestä 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on 1) edistää kotoutumista ja hyviä väestösuhteita; 2) 3) vahvistaa maahanmuuttajien

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ POPELYxxx/2015 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Utajärven kunta (jäljempänä kunta) sopivat

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Lapuan kaupunki jäljempänä kaupunki) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa 9.11.2015 Suomeen saapunut 27 070 turvapaikanhakijaa viime vuonna 3651 tulijaa Alaikäisenä yksin tulleita 2028

Lisätiedot

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 36 Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 2008-2012 Korvaus 2012 2011 2010 2009 2008 Laskennallinen 649 645 816 519 841 709 630 813 480 158 korvaus Toimeentulotuki 522 620 917

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Mynämäen kunta SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä hyväksyminen

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä hyväksyminen Kunnanhallitus 29 01.02.2016 Kunnanhallitus 66 21.03.2016 Kunnanvaltuusto 15 05.04.2016 Perusturvalautakunta 46 11.05.2016 Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä hyväksyminen Khall

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke

Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke Kuntamarkkinat 14.9.2011 Ylitarkastaja Peter Kariuki 14.9.2011 14.9.2011 Maahanmuuton Suomen kartta Ulkomaalaisten osuus (%) kunnan asukasluvusta 31.12.2009

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Kotouttaminen terveydenhuollossa

Kotouttaminen terveydenhuollossa Kotouttaminen terveydenhuollossa tartuntatautien torjunnan ja rokotusten näkökulmasta Tartuntatautipäivät 6.4.2017 Paula Tiittala, LL, asiantuntijalääkäri, tutkija HY, THL 1 Sisältö 1. Käsitteet tutuiksi

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, vastaanottokeskukset ja kuntapaikat. Pohjanmaan ELY-keskus (Lähteet ELY-keskus ja Maahanmuuttovirasto)

Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, vastaanottokeskukset ja kuntapaikat. Pohjanmaan ELY-keskus (Lähteet ELY-keskus ja Maahanmuuttovirasto) Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, vastaanottokeskukset ja kuntapaikat Pohjanmaan ELY-keskus (Lähteet ELY-keskus ja Maahanmuuttovirasto) Käsitteitä Turvapaikanhakija Henkilö joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta

Lisätiedot

HE 336/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen

HE 336/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen HE 336/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 45 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

LUONNOS Laki kotoutumisen edistämisestä. 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus

LUONNOS Laki kotoutumisen edistämisestä. 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus 1 LUONNOS 120318 Laki kotoutumisen edistämisestä 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on edistää 1) kotoutumista ja hyviä väestösuhteita; 2) maahanmuuttajien yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto , Kemijärvi

Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto , Kemijärvi Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto 23.3.2017, Kemijärvi Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta kansalaisten määrä Lapissa 2001-2015 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1863 2033 2361

Lisätiedot

Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen

Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen 10.12.2015 Yksin tulleet alaikäiset Suomessa 2006-2015 Yksintulleiden turvapaikanhakijalasten määrä on kasvanut voimakkaasti tänä vuonna 2006 2007 2008

Lisätiedot

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä 30.1.2013 Turun kristillinen opisto Laki kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Lapin turvapaikanhakijatilanne ja kuntapaikkatarve

Lapin turvapaikanhakijatilanne ja kuntapaikkatarve Lapin turvapaikanhakijatilanne ja kuntapaikkatarve Kuntainfo 17.12.2015 Lapin ELY-keskus/Anne-Mari Suopajärvi Ulkomaan kansalaisten määrä Lapissa 2001-2014 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1783 1863 2033

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa -hanke Kotona Suomessa -hanke KOTONA SUOMESSA -hanke Uudenmaan ELY-keskuksen koordinaatiohanke HYVÄ ALKU -osahanke Kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuden ja palveluiden ulkopuolelle jääneiden kotoutumiskoulutuksen

Lisätiedot

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta kansalaisten määrä Lapissa 2001-2015 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1863 2033 2361 2629 2900 3153 3359 3827 3794 3642 Ulkomaalaisten määrä Lapissa

Lisätiedot

Maakuntauudistuksesta ja kasvupalveluista. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Reijo Vesakoivu

Maakuntauudistuksesta ja kasvupalveluista. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Reijo Vesakoivu Maakuntauudistuksesta ja kasvupalveluista Pohjois-Karjalan ELY-keskus Reijo Vesakoivu Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 22.6.2017 1 Aluekehittämis- ja kasvupalvelulain käsittely ALKE- ja kasvupalvelulaki

Lisätiedot

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaupunginhallitus 175 16.05.2016 Kaupunginhallitus 195 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto 43 13.06.2016 Sopimus kuntaan osoittamisesta kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki Varsinais-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Hallituksen tavoite: Oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntaan, koulutukseen ja työhön

Hallituksen tavoite: Oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntaan, koulutukseen ja työhön Hallituksen tavoite: Oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntaan, koulutukseen ja työhön Sonja Hämäläinen Maahanmuuttojohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Maahanmuuton kasvaessa painopisteenä osallisuus, työllistyminen

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

Kotona Suomessa-toimenpidekokonaisuuden tavoite

Kotona Suomessa-toimenpidekokonaisuuden tavoite Kotona Suomessa-toimenpidekokonaisuuden tavoite Kotona Suomessa yhdistää maahanmuuttajien parissa työskentelevät asiantuntijat verkostoksi, joka toteuttaa yhä laadukkaampia ja vaikuttavampia kotouttamispalveluita

Lisätiedot

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 tavoite: kotoutumiskoulutuksen jälkeisen palvelun kehittäminen ja mallintaminen mallintamisessa hyödynnetään pilottihankkeita pilottihankkeiden hakuaika on 1.2.2016-31.3.2016

Lisätiedot

TYP ajankohtaisia asioita

TYP ajankohtaisia asioita TYP ajankohtaisia asioita sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen 3 Etunimi Sukunimi 13.10.2017 5 Etunimi Sukunimi 13.10.2017 Sotelle sisältöjä hallituksen kärkihankkeissa Palvelujen muutos- ja kehittämistyötä

Lisätiedot

Tilannekatsaus. Rovaniemen MAKO-kokous Mirva Petäjämaa

Tilannekatsaus. Rovaniemen MAKO-kokous Mirva Petäjämaa Tilannekatsaus Rovaniemen MAKO-kokous 3.10.2013 Mirva Petäjämaa 25.10.2013 Ulkomaan kansalaisten määrä 2001-2012 (Lähde: http://www.intermin.fi/fi/maahanmuutto) Suurimmat kansalaisuusryhmät 2012 (Lähde:

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilanne ja kuntapaikkatarve 2016

Lapin maahanmuuttotilanne ja kuntapaikkatarve 2016 Lapin maahanmuuttotilanne ja kuntapaikkatarve 2016 Rovaniemen kaupungin valtuustoinfo 14.1.2015 Lapin ELY-keskus/Anne-Mari Suopajärvi Ulkomaan kansalaisten määrä Lapissa 2001-2014 4000 3500 3000 2500 2000

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/ (6) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/ (6) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2016 1 (6) 815 Helsingin kaupungin linjaus kansainvälistä suojelua saavien vastaanoton täsmentämiseksi ja alaikäisten ilman huoltajaa saapuneiden turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen

Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen 9.5.2016 Jouni Vataja 1.1. 31.12.2015 Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu 32 476 turvapaikanhakijaa, joista Irakilaisia 63 % 20 485 Afganistanilaisia 16 %

Lisätiedot

Kauhava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Kauhava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Kauhava 2.11.2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Mauno Salmela Ylitarkastaja Mauno Salmela 18.12.2015 1 Säädöspohja Kotolaki (1386/2010) astui voimaan 1.9.2011 Valtioneuvoston asetus (1393/2011) kunnan kustannusten

Lisätiedot

Säädösvalmistelun tilanne Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista

Säädösvalmistelun tilanne Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista Säädösvalmistelun tilanne Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista 8.2.2017 Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista luo perustan maakunnallisille kasvupalveluille Maakunnallisina kasvupalveluina

Lisätiedot

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti Monikulttuurinen työ/ Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti E N E M M Ä N O S A A M I S T A 04/03/15 1 Mikä Mosaiikki on? Mosaiikki projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto / Uudenmaan ELY-keskus sekä

Lisätiedot

Säädösvalmistelun tilanne

Säädösvalmistelun tilanne Säädösvalmistelun tilanne Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalvelusta Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista 1.3.2017 Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista luo perustan maakunnallisille

Lisätiedot

Hankkeen tausta ja valmistelu

Hankkeen tausta ja valmistelu Hankkeen tausta ja valmistelu Orimattilan kaupungilla ELY:n kanssa sopimus 20 pakolaisen kuntasijoituksesta vuosittain; sopimus sisältää kiintiöpakolaiset ja oleskeluvan saaneet Kotouttamislain mukaisia

Lisätiedot

Laki kotoutumisen edistämisestä. 1 luku. Yleiset säännökset. Lain tarkoitus

Laki kotoutumisen edistämisestä. 1 luku. Yleiset säännökset. Lain tarkoitus Luonnos 1.3.2017 Laki kotoutumisen edistämisestä 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on 1) edistää kotoutumista ja hyviä väestösuhteita; 2) edistää maahanmuuttajien työllisyyttä,

Lisätiedot

Kasvupalvelu-uudistus

Kasvupalvelu-uudistus Kasvupalvelu-uudistus 1 Mitä kasvupalveluilla tavoitellaan? Yhteiskunnalliset tavoitteet Kestävän taloudellisen kasvun tukeminen Politiikkatavoitteet Strategiset tavoitteet Yritysten kilpailukyvyn ja kasvun

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä Kotouttaminen

Asiakirjayhdistelmä Kotouttaminen 70. Kotouttaminen Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015) S e l v i t y s o s a : Vahvistetaan kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) toimeenpanoa tavoitteena tukea ja edistää maahanmuuttajien

Lisätiedot

Maakunta- ja kasvupalvelu-uudistuksen vaikutukset työttömien palveluihin

Maakunta- ja kasvupalvelu-uudistuksen vaikutukset työttömien palveluihin Maakunta- ja kasvupalvelu-uudistuksen vaikutukset työttömien palveluihin TVY ry syysseminaari 16.11.2017 Tiina Korhonen Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista (kasvupalvelulaki) Maakuntalaki

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kotoutuminen. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Maahanmuuttajien kotoutuminen. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Maahanmuuttajien kotoutuminen Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Kotouttamisen toimintaympäristössä merkittäviä muutoksia Suomi on osa kasvavia ja muuttuvia globaaleja

Lisätiedot

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Turun yliopiston työelämäpalvelut 4.4.2017 Ylitarkastaja Anna Laiho, ympäristönsuojeluyksikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.4.2017 Toiminta-ajatus Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Kasvupalvelut ja monialainen yhteistyö. Jari Aaltonen Vastuuvalmistelija, kasvupalvelut

Kasvupalvelut ja monialainen yhteistyö. Jari Aaltonen Vastuuvalmistelija, kasvupalvelut Kasvupalvelut ja monialainen yhteistyö Jari Aaltonen Vastuuvalmistelija, kasvupalvelut 18.5.2018 Yritys- ja työllisyyspalveluista kasvupalveluja ELY-keskusten ja TE-toimistojen yritys- ja työllisyyspalvelut

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Aluekehitys- ja kasvupalvelulakiluonnos

Aluekehitys- ja kasvupalvelulakiluonnos M A A K U N TA U U D I S T U S Aluekehitys- ja kasvupalvelulakiluonnos lausunnon valmistelu Työvaliokunta 31.3.2017 Tuija Puumala 13.4.2017 Maakunnallinen näkökulma 1 Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

Lisätiedot