Suomen Uimaliitto ry

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Uimaliitto ry"

Transkriptio

1 päivitys Suomen Uimaliitto ry Ohjesääntö

2 Sisällys 1. Yleistä 3 2. Suomen Uimaliiton yleinen ohjesääntö 4 3. Organisaatio Liittohallitus Työvaliokunta Seuratoiminnan kehittämisryhmä Olosuhteiden kehittämisryhmä Uintiurheilun kilpailu- ja valmennustoiminta Huippu-uintiurheilun johtoryhmä Lajien työryhmät 9 - Uinnin kehittämisryhmä - Uimahyppyjen asiantuntijaryhmä - Taitouinnin asiantuntijaryhmä - Vesipallon asiantuntijaryhmä Kilpailutyöryhmä Toimintatavat Sisäinen viestintä ja yhteiset kohtaamiset Talous, toiminnan seuranta ja arviointi Kokoukset 14

3 1. Yleistä Suomen Uimaliitolla on kirjallinen liittokokouksen hyväksymä strategia, jossa määritellään sen visio, arvot ja tavoitteet. Toiminnan tulee noudattaa yleisesti hyväksyttyjä hyvän hallinnon perusteita. Liitto on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan Valo-yhteisön yhteisesti hyväksymiä Reilun Pelin periaatteita. Hyvän hallinnon periaatteisiin kuuluvat muun muassa: - Demokraattisuus, avoimuus, luotettavuus - Organisaation hallintojärjestelmä, jossa johdetaan ja valvotaan toimintaa ottamalla huomioon lajiliiton tarkoitus ja sidosryhmien edut - Suojellaan jäsenistön ja toiminnassa mukana olevien oikeuksia, kohdellaan tasapuolisesti ja rohkaistaan toimimaan aktiivisesti lajiliitossa - Taloudellisten tietojen oikea ja oikea-aikainen raportointi - Operatiivisen johdon ja luottamushenkilöjohdon ohjaus- ja valvontatehtävät ja tilivelvollisuus Hallituksen ja luottamuselinten jäsenten sekä henkilöstön tulee noudattaa hallinnollisia periaatteita, jotka perustuvat eettisyyteen, vastuullisuuteen, läpinäkyvyyteen ja luotettavuuteen. Lisäksi heidän tulee toimia Suomen Uimaliiton etujen mukaisesti. Liittohallituksen ja sen nimeämien työryhmien jäsenten pätevyyksien tulee edustaa asiantuntijuutta ja taitoa, joita tarvitaan Suomen Uimaliiton tarkoitusperän ja strategisen suunnan saavuttamiseksi. Liittohallituksen ja työryhmien tulee toimia kollektiivisen vastuun periaatteella, eli yksittäinen hallituksen tai työryhmän jäsen, puheenjohtaja mukaan lukien, ei voi käyttää vaikutusvaltaansa, ohjata henkilökuntaa tai tehdä hallintopäätöksiä ellei häntä ole valtuutettu hallituksen erillisen päätöksen mukaan. Jokainen liittohallituksen tai työryhmän jäsen jakaa vastuuta kaikesta päätöksenteosta, mukaan lukien hallituksen sekä työryhmän valtuutuksella tehdyt päätökset. Jäsenet eli uimaseurat ovat tärkein sidosryhmä. Seurojen pääasiallinen vaikuttamiskanava on liittokokous. Työryhmiin ja liittohallitukseen osallistuvat vapaaehtoiset, joita hyvän hallinnon periaatteet koskettavat samalla tavalla kuin henkilöstöäkin. Työryhmien jäsenet voivat olla jäsenseurojen nimeämiä tai muita henkilöitä, jotka haluavat edistää uintiurheilua ja -liikuntaa Uimaliiton etujen mukaisesti. Hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti valiokunnat/johtoryhmät/työryhmät: - voidaan asettaa vuosittain tai pidemmäksi aikaa tiettyjen tehtävien kehittelyä ja suorittamista varten - niille voidaan siirtää päätösvaltaa sääntöjen rajoissa - yleensä toimivat valmistelevina ja esittelevinä eliminä - sihteerinä/esittelijänä on toiminnoista vastaava toimihenkilö tai siihen rooliin nimetty henkilö - oltava yhteys liittohallitukseen, vähintään pöytäkirjojen jakaminen - jos valiokunnalle on delegoitu päätösvaltaa, tulee sen noudattaa lakeja sekä lajiliiton yleisiä sääntöjä ja ohjeita kokousmenettelyn, päätöksenteon ja päätösvaltaisuuden suhteen - valiokunta on vastuussa sen nimittäneelle taholle - toiminnan tulee olla yhdenmukaista lajiliiton strategian, toimintasuunnitelman ja operatiivisen johdon antamien ohjeiden mukaisia - valiokunta toimii operatiivisesti, hallinnollisesti ja sisällöllisesti toiminnanjohtajan alaisuudessa, toiminnanjohtajalla on oikeus ohjata valiokunnan toimintaa

4 2. Suomen Uimaliiton yleinen ohjesääntö Keskeiset liiton toimintaperiaatteet on kirjattu liiton sääntöihin, jotka on päivitetty keväällä Tällä ohjesäännöllä määritellään tarkemmin liiton toimintatavat sekä eri toimielinten toimenkuvat, vastuut ja toimintakaudet. Liittohallitus nimeää tarvittavat työryhmät, niiden puheenjohtajat sekä muut jäsenet. Työryhmien kokoonpanoissa huomioidaan sukupuolten välinen tasa-arvo. Kaikkia koskeva ohjesääntö: - Nimetyt työryhmät toimivat liittohallituksen asiantuntijaryhminä. Liittohallitus voi valtuuttaa työryhmiä tekemään päätöksiä, mutta liittohallitus kantaa kaikista päätöksistä juridisen vastuun. - Kukin työryhmä toimittaa toiminnanjohtajalle omaa toiminta-aluettaan koskevan talousarvion, toimintasuunnitelman ja vuosikertomuksen niille määrättyinä ajankohtina annetun ohjeistuksen mukaisesti. - Työryhmät toimivat toiminnanjohtajan valvonnan alaisuudessa. - Kunkin työryhmän on toimittava vahvistetun budjetin ja toimintasuunnitelman puitteissa. - Kukin työryhmä toimii liiton yhteisen vuosikellon puitteissa ja osallistuu vuosikellon mukaisiin yhteisiin tilaisuuksiin. - Työryhmä kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajansa kutsusta. - Työryhmät voivat tarvittaessa käyttää apunaan asiantuntijajäseniä tai -ryhmiä. - Budjettivastuu on liiton toimihenkilöillä tai vastaavassa tehtävässä toimivalla tai erikseen nimetyllä henkilöllä - Liittohallitus päättää talousraameista. - Päätöksissä noudatetaan Uimaliiton sääntöjä ja yleismääräyksiä. - Päätösvaltaisuus määräytyy ryhmän koon perusteella. Paikalla on oltava vähintään puolet (1/2) jäsenistä, kuitenkin niin että paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi (2) jäsentä. - Kaikista kansainvälisistä matkoista on sovittava erikseen toiminnanjohtajan kanssa. Jos osallistuu kansainväliselle kokous- tai kilpailumatkalle, on siitä tehtävä kirjallinen raportti toiminnanjohtajalle. 3. Organisaatio Tärkeimpinä toiminnan kohteina ovat uimaseurat, uintiurheilijat ja liikkujat. Kaikkien työryhmien tavoitteena on tukea ja varmistaa näiden kohderyhmien palvelujen ja toiminnan kehittäminen. Suomen Uimaliiton ylin päättävä elin on liittokokous, joita ovat syyskokous ja kevätkokous. Tarvittaessa järjestetään ylimääräisiä liittokokouksia liittohallituksen tai jäsenseurojen esityksestä. Jäsenseurat valitsevat keskuudestaan liiton puheenjohtajan ja liittohallituksen jäsenet kolmen vuoden toimintakausiksi. Liittohallituksen henkilövalintoja valmistelee vaalivalmistelutoimikunta. Vaalivalmistelutoimikunnalla on erillinen ohjesääntö, joka päivitettiin kevätkokouksessa. Liittohallituksen apuna toimii työ- ja talousvaliokunta, joka toimii talouden asiantuntijaryhmänä sekä valmistelee liittohallituksen asioita. Organisaation tavoitteena on saavuttaa asetetut strategiset tavoitteet. Organisaatiossa toimii sekä tietyksi toimintakaudeksi nimettyjä luottamushenkilöryhmiä, projektiluontoisia työryhmiä että henkilökunnasta koostettuja tiimejä. Alla olevassa kuviossa on kuvattu Suomen Uimaliiton organisaatio kokonaisuutena.

5 Uintiurheilun kilpailu- ja valmennustoimintaa kehitetään erityisesti lajien asiantuntijatuntijaryhmissä, huippuuintiurheilun johtoryhmässä sekä kilpailutyöryhmässä. Seuratoiminnan ja olosuhteiden kehittämisryhmien toimenkuviin kuuluu toimia läpileikkaavasti kaikkien lajien kanssa sekä toimia yhteistyössä myös ulkoisten sidosryhmien kanssa. Jokaisessa työryhmässä on nimettynä liiton vastuuhenkilö tai muu vastaava henkilö Liittohallitus Päättää vuosittain strategian toteutumiseksi tarvittavat toimintamuodot sekä toimenpiteiden toteuttamiseen ohjattavat resurssit. Liittohallitus seuraa ja arvioi vuosittain Uimaliiton strategian toteutumista sekä tekee muut tarvittavat sääntömääräiset päätökset tai delegoi ne tarvittaessa muulle asiantuntija- tai työryhmälle. Liittokokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä Toimikausi: Jäsenet valitaan 3 vuoden kausille, erovuorossa on vuosittain kolmannes jäsenistä Toiminnanjohtaja - vastaa Uimaliiton strategian toteutumisesta ja seurannasta - kantaa liiton toiminnasta juridisen vastuun - vastaa taloudesta ja tarvittaessa tekee budjettitarkennuksia toimintavuoden aikana - päättää liiton ohjesäännön ja sen perusteella nimeää tarvittavat työryhmät, niiden puheenjohtajat ja jäsenet - esittää liittokokoukselle toimintasuunnitelman ja talousarvion

6 - esittää liittokokoukselle vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen - vastaa uintiurheilun edunvalvontatehtävistä, liikunnan ja urheilun sidosryhmätyöstä sekä toteuttaa omalta osaltaan yhteisiä liikuntajärjestöjen valintoja yhteisen Olemme maailman liikkuvin urheilukansa sekä Paras Pohjoismaa vision suunnassa - päättää kansallisesta kilpailujärjestelmästä - päättää uintiurheilun yleismääräyksistä - myöntää Uimaliiton ansiomerkin sekä Uimaliiton kunniajäsenyyden - valitsee liiton edustajat/ehdokkaat valtakunnallisten ja kansainvälisten järjestöjen johtotehtäviin tai työryhmiin - vahvistaa kansainvälisten arvokilpailujen yleiset valintakriteerit olympiadiksi kerrallaan ja valtuuttaa huippuuintiurheilun johtoryhmän valitsemaan edustusjoukkueet valintakriteerien mukaisesti - valitsee Vuoden Uintiurheilijan ja Vuoden Uintiurheiluvalmentajan - vastaa kriisiviestinnästä - hoitaa muut sääntömääräiset ja liittokokouksen sille antamat tehtävät 3.2.Työvaliokunta Toimii liiton talouden asiantuntijaryhmänä sekä liittohallituksen käsittelyyn tulevien asioiden valmistelijana. Liittohallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi (1) liittohallituksen keskuudestaan nimeämä jäsen sekä liiton talousvastaava Toimikausi: Vahvistetaan vuosittain liittohallituksen ensimmäisessä kokouksessa. Toiminnanjohtaja - vastaa liiton talouden linjauksista - valmistelee ehdotuksia talouden kehittämistoimenpiteistä - valmistelee talousarvion seuraavalle toimintakaudelle - valmistelee ja raportoi liittohallitukselle osavuosikatsaukset sekä tilinpäätöksen - valitsee liiton edustajat kansainvälisten ja kansallisten järjestöjen virallisiin kokouksiin - kehittää liiton seurantaraportointia - ideoi ja toteuttaa liiton varainhankintaa - päättää vuosittain Uimaliiton hinnaston seuraavalle toimintakaudelle - päättää ja vahvistaa vuosittain liiton kulukorvaukset ja palkkio-ohjeet

7 3.3.Seuratoiminnan kehittämisryhmä Kehittää uintiurheilua ja vesiliikuntaa seuroissa koko elämänkulun ajalla sekä varmistaa liiton palveluiden kehittymisen seurojen tarpeiden suuntaisesti. Työryhmä ohjaa ja auttaa uimaseuroja sekä seuraa uintiurheilun ja vesiliikunnan trendejä. Puheenjohtaja + 6 jäsentä. Työryhmän yhden jäsenen olisi hyvä edustaa päätoimisia seuratyöntekijöitä ja yhden masters-/aikuisten harrasteuintiurheilua. Kokoonpanossa tulee kiinnittää huomiota, että edustettuna on erikokoisia seuroja eri puolilta maata. Työryhmään nimetään liittohallituksen edustaja. 2 vuotta Ryhmän kokoontuminen: 2-4 kertaa vuodessa Seuratoiminta- ja nuorisovastaava, tarvittaessa koulutusvastaava tai muu toimihenkilö - kerää ja analysoi tietoa jäsenseurojen toiminnasta ja tarpeista yhteistyössä lajien asiantuntijaryhmien kanssa - vahvistaa nykyisten toimintamallien käyttöä uimaseuroissa ja kehittää seurojen käyttöön uusia toimintamalleja eri-ikäisille - arvioi seuratoiminnan osaamistarpeita - valmistelee ja suunnittelee seura- ja aluefoorumeja sekä niiden teemoja - tekee yhteistyötä muiden valtakunnallisten ja alueellisten liikuntajärjestöjen kanssa seura- ja liikuntatoiminnan kehittämiseksi - muodostaa projektityöryhmiä tarpeiden mukaisesti - valitsee palkittavat seuratoimijat - toteuttaa muut mahdolliset liittohallituksen sille osoittamat tehtävät 3.4. Olosuhteiden kehittämisryhmä Vaikuttaa uusien ja perusparannukseen menevien uimahallien päätöksenteko- ja rakentamisprosesseihin. Lisäksi toimenkuvaan kuuluu kunta- ja uimahallivaikuttaminen olosuhdepolitiikan osalta. Työryhmä tekee työtä kansallisella tasolla vahvistaen yhteistyötä valtakunnallisten organisaatioiden ja paikallisten seuratoimijoiden kanssa. Puheenjohtaja + 4 jäsentä. Työryhmän yhden jäsenen olisi hyvä edustaa uimahallien tai kuntien toimijoita. Työryhmään nimetään liittohallituksen ja SUH:n edustaja. 2 vuotta

8 Ryhmän kokoontuminen: 2-4 kertaa vuodessa Toiminnanjohtaja - vaikuttaa paikallisesti ja valtakunnallisesti uimahallihankkeisiin - seuraa uimahallihankkeiden valmistelua ja osallistuu tarvittaessa valmisteluprosesseihin - osallistuu sidosryhmäyhteistyöhön liikuntapaikkavaikuttamisen näkökulmasta - suunnittelee ja toteuttaa kunnille tehtävää olosuhdeviestintää - kehittää seurojen ja kuntien kumppanuuksia olosuhdetyössä - kerää tietoa seurojen olosuhdeasioista - koordinoi Uimaliiton lajien olosuhdetyötä - toteuttaa muut mahdolliset liittohallituksen sille osoittamat tehtävät 3.5.Uintiurheilun kilpailu- ja valmennustoiminta Kilpailu- ja valmennustoiminnan kannalta oleellisia ovat eri lajien maajoukkuetoiminnot urheilijan polun eri vaiheissa, kilpailujärjestelmät, kansallisten arvokilpailujen laadukas järjestäminen, lajien kehitystyö seuroissa sekä sääntöjen toimivuus. Erityisen tärkeää on yhteistyö eri uintiurheilulajien kesken sekä yhteistyö kilpa- ja huippuurheilua kehittävien kansallisten ja kansainvälisten tahojen kanssa Huippu-uintiurheilun johtoryhmä (HUU-jory) Linjaa huippu-uintiurheilun olympiadin ja paralympiadin suuntaviivat sekä määrittää vuosittaiset toiminnan ja menestyksen tavoitteet eri uintiurheilulajeissa. Huippu-uintiurheilun johtoryhmä päättää aikuisten ja nuorten maajoukkueiden toiminnasta liittohallituksen antamien raamien mukaisesti. Puheenjohtajana toimii toiminnanjohtaja ja jäseninä Huippu-urheiluyksikön lajiryhmävastaava, uinnin päävalmentaja, vammaisuinnin valmennuspäällikkö, uimahyppyjen NOV ja liittohallituksen nimeämä edustaja. Kokouksiin kutsutaan myös vesipallon ja taitouinnin edustajat. Olympiadi/paralympiadi Ryhmän kokoontuminen: 2-4 kertaa Uintiurheilun kehityspäällikkö

9 - määrittelee Uimaliiton huippu-urheilun linjan ja tavoitteet maajoukkuetoiminnalle kussakin lajissa - päättää kauden arvokilpailujen tavoitteet ja lajikohtaiset tavoitteet - päättää maajoukkueiden vuosittaiset toimintaraamit eri uintiurheilulajeissa: nuorten ja aikuisten maajoukkuetoiminta, arvokilpailuvalinnat valintajärjestelmän puitteissa, HUY-yhteistyö - päättää nuorten ja aikuisten maajoukkueiden budjetista liittohallituksen antamien raamien mukaisesti ja vastaa budjetin toteuttamisesta ja seurannasta - tekee yhteistyötä lajien asiantuntijaryhmien kanssa ja antaa niille tarvittaessa toimeksiantoja - tekee yhteistyötä kilpailutyöryhmän kanssa - vastaa huippu-urheilutoiminnan seurannasta, arvioinnista ja raportoinnista - vastaa Uimaliiton Antidoping -ohjelmasta - päättää Vuoden Uimarin, Vuoden Vammaisuimarin, Vuoden Uintivalmentajan ja Vuoden Vammaisuintivalmentajan valinnat - vastaa muista liittohallituksen sille osoittamista tehtävistä Lajien asiantuntijaryhmät: uinti, uimahypyt, taitouinti, vesipallo Lajien asiantuntijaryhmillä on vastuu oman lajinsa kehitystyöstä koko urheilijan polulla. Lajien asiantuntijaryhmien tehtävänä on valmistella huippu-uintiurheilun johtoryhmälle tarvittavia päätösasioita maajoukkuetoiminnasta sekä kehittää omaa lajiaan lapsuus- ja valintavaiheen osalta. Lajien asiantuntijaryhmillä on erilaisia toimenkuvia riippuen lajin kehitystilanteesta ja toiminnan painopisteistä. Uinnin kehittämisryhmä Kehittää kokonaisvaltaisesti kilpauintia ja valmennusosaamista seuroissa koko uimarin polulla. Puheenjohtaja + 4 jäsentä + tarvittaessa kouluttajien edustaja 2 vuotta Ryhmän kokoontuminen: 2-4 kertaa Uinnin nuorten olympiavalmentaja, tarvittaessa uintiurheilun kehityspäällikkö, koulutusvastaava ja vammaisuinnin valmennuspäällikkö

10 - vastaa uimarin polun päivitystyöstä - vastaa Pisara-osaamiskeskuksen sisällön kehittämisestä - kehittää suomalaisen huippu-uinnin linjaa - kehittää toimintamalleja polun jalkauttamiseksi uimaseuroissa - kehittää valmennusosaamista ja -koulutusta koko uimarin polulla - vastaa muista liittohallituksen sille osoittamista tehtävistä Uimahyppyjen asiantuntijaryhmä Kehittää uimahyppytoimintaa seuroissa ja Uimaliitossa uimahyppääjän polun mukaisesti, kehittää lajin valmennusosaamista sekä tukee seurojen uimahyppytoiminnan kehittämistä. Puheenjohtaja + 4 jäsentä, joille nimetään vastuualueet (esim. koulutus, tilastot, viestintä, kansallinen kilpailutoiminta ja säännöt, seuratoiminta) 2 vuotta Ryhmän kokoontuminen: 4-6 kertaa Uintiurheilun kehityspäällikkö, Uimahyppyjen NOV - suunnittelee, toteuttaa ja arvioi liiton uimahyppytoimintaa uimahyppääjän polun mukaisesti - tukee ja kehittää seurojen ja liiton valmennus- ja kilpailutoimintaa - päättää lajin kansallisesta toimintakalenterista ja vastaa sen toteuttamisesta - organisoi lajin koulutustoimintaa - päättää lajin kansalliset kilpailusäännöt ja tiedottaa kilpailutyöryhmää muutoksista - valmistelee arvokilpailuvalinnat HUU-jorylle - vastaa lajin yleisviestinnästä - osallistuu tarvittaessa kansainväliseen yhteistyöhön - valmistelee strategisten valintojen suunnassa lajin toimintasuunnitelman, talousarvion ja vuosikertomuksen - päättää Vuoden Uimahyppääjän ja Uimahyppyvalmentajan valinnat - tekee esitykset kansallisten arvokilpailujen järjestäjistä kilpailutyöryhmälle - esittää kilpailutyöryhmälle tuomarit LEN:n ja Finan listoille ja kilpailuihin - vastaa muista liittohallituksen sille osoittamista tehtävistä

11 Taitouinnin asiantuntijaryhmä Kehittää taitouintitoimintaa seuroissa ja Uimaliitossa taitouimarin polun mukaisesti, kehittää ja järjestää valmennuskoulutusta sekä tukee seurojen taitouintitoiminnan laajenemista. Puheenjohtaja + 4 jäsentä, joille nimetään vastuualueet (esim. koulutus, viestintä, kansallinen kilpailutoiminta ja säännöt, seuratoiminta) 2 vuotta Ryhmän kokoontuminen: 4-6 kertaa Taitouinnin lajivastaava tai erikseen tehtävään nimetty henkilö - suunnittelee, toteuttaa ja arvioi liiton taitouintitoimintaa taitouimarin polun mukaisesti - tukee ja kehittää seurojen ja liiton valmennus- ja kilpailutoimintaa - päättää lajin kansallisesta toimintakalenterista ja vastaa sen toteuttamisesta - organisoi lajin koulutustoimintaa - päättää lajin kansalliset kilpailusäännöt ja tiedottaa kilpailutyöryhmää muutoksista - osallistuu tarvittaessa HUU-johtoryhmän työhön - vastaa lajin yleisviestinnästä - osallistuu tarvittaessa kansainväliseen yhteistyöhön - valmistelee strategisten valintojen suunnassa lajin toimintasuunnitelman, talousarvion ja vuosikertomuksen - päättää Vuoden Taitouimarin ja Taitouintivalmentajan valinnat - tekee esitykset kansallisten arvokilpailujen järjestäjistä kilpailutyöryhmälle - esittää kilpailutyöryhmälle tuomarit LEN:n ja Finan listoille ja kilpailuihin - vastaa muista liittohallituksen sille osoittamista tehtävistä Vesipallon asiantuntijaryhmä Kehittää ja järjestää vesipallon sarjatoimintaa, järjestää valmentajakoulutusta sekä tukee seurojen vesipallotoiminnan laajenemista sekä lisenssipelaajien määrän kasvua. Puheenjohtaja + 4 jäsentä, joille nimetään vastuualueet (esim. maajoukkue, sarjatoiminta, viestintä, koulutus, tilastointi). 2 vuotta Ryhmän kokoontuminen: 4-6 kertaa

12 Vesipallon lajivastaava tai erikseen tehtävään nimetty henkilö - suunnittelee, toteuttaa ja arvioi vesipallon sarja- ja harrastustoimintaa vesipalloilijan polun mukaisesti - tukee ja kehittää seurojen ja liiton valmennus- ja kilpailutoimintaa - päättää lajin kansallisesta toimintakalenterista ja vastaa sen toteuttamisesta - organisoi lajin koulutustoimintaa - päättää lajin kansalliset kilpailusäännöt ja sarjamääräykset ja tiedottaa muutoksista kilpailutyöryhmää - osallistuu tarvittaessa HUU-johtoryhmän työhön - vastaa lajin yleisviestinnästä - osallistuu tarvittaessa kansainväliseen yhteistyöhön - valmistelee strategisten valintojen suunnassa lajin toimintasuunnitelman, talousarvion ja vuosikertomuksen - päättää Vuoden Vesipalloilijan ja Vuoden Vesipallovalmentajan valinnat - esittää kilpailutyöryhmälle tuomarit LEN:n ja Finan listoille ja kilpailuihin - vastaa muista liittohallituksen sille osoittamista tehtävistä Kilpailutyöryhmä Kehittää uintiurheilun kilpailutoiminnan laatua ja varmistaa tasavertaisen kilpailumahdollisuuden kaikille urheilijoille sääntöjen mukaan. Työryhmä vastaa kansallisista arvokilpailuista. Puheenjohtaja + 4 jäsentä. Työryhmän yhden jäsenen olisi hyvä edustaa masters-uintiurheilua ja yhden Tuomariklubia. Työryhmään nimetään liittohallituksen edustaja. Tarvittaessa kutsutaan muita asiantuntijoita. 2 vuotta Ryhmän kokoontuminen: 4-6 kertaa Kilpailupäällikkö - päättää kaikkien lajien kansallisten arvokilpailujen järjestäjät ja ajankohdat - päivittää uinnin, uimahyppyjen, taitouinnin ja vesipallon säännöt kansainvälisten sääntöjen mukaisiksi o Uinti: sääntöjen päivitykset ja muutoksista tiedottaminen, sääntötulkinnat ja soveltaminen kansallisissa kilpailuissa o Uimahyppyjen, taitouinnin ja vesipallon sääntöjen koordinointi yhdessä lajien asiantuntijaryhmien kanssa - vastaa kansallisten kilpailujen säännöistä ja vesipallon sarjatoiminnan sääntömääräyksistä o Uimahyppyjen, taitouinnin ja vesipallon kanssa yhteistyössä lajiryhmien kanssa

13 - päättää kansalliset uintiurheilun laji- ja olosuhdesäännöt - kehittää, seuraa ja arvioi kansallista kilpailujärjestelmää - myöntää Suomessa pidettävien lajien PM-kilpailut lajien asiantuntijaryhmien esityksestä - vastaa kansallisten arvokilpailujen laadusta tehden yhteistyötä Tuomariklubin kanssa - valitsee kilpailujen johtajat ja lähettäjät uinnin kansallisiin arvokilpailuihin - esittää Finalle ja LEN:lle kansainväliset tuomarit eri lajeihin sekä kansainvälisiin arvokilpailuihin asiantuntijaryhmän esitysten perusteella (pl. uinti, jossa kilpailutyöryhmä itse tekee esitykset) - toteuttaa ja kehittää uinnin tuomari- ja toimitsijakoulutusta - vastaa muista liittohallituksen sille osoittamista tehtävistä 4. Toimintatavat Uimaliiton toiminta perustuu yhteiseen visioon, arvoihin ja toiminta-ajatukseen. Liittohallitus vahvistaa luottamuselimille toimintasuunnitelman ja talousarvion raamit strategian suunnassa. Toimintasuunnitelma tehdään yhteistyössä henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa. Liittohallitus vahvistaa suunnittelun ja seurannan tueksi vuosikellon Sisäinen viestintä ja yhteiset kohtaamiset Aktiivinen ja avoin sisäinen viestintä sekä riittävät yhteiset kohtaamiset vahvistavat yhteistä tekemistä. Jokaisen vastuulla on tiedottaa eri kohderyhmiä liiton ja oman työryhmän toiminnasta. Työryhmien jäsenten tulee viestiä positiivisesti liiton toiminnasta ja tuoda myös jäsenistöltä ja seuratoimijoilta kritiikkiä sekä uusia kehitysideoita. Hyvän hallinnon periaatteissa viestinnästä sanotaan: - Yhdessä tekeminen vaatii paljon suoraa vuorovaikutusta ja aktiivista tiedottamista sovituin pelisäännöin - Hyvän hallinnon keskeisiä piirteitä ovat lajiliiton toiminnan läpinäkyvyys, asiallinen ja oikea-aikainen tiedottaminen, toiminnan tavoitteiden ja päämäärien täsmentäminen ja toiminnan riittävä raportointi ja ennakointi - Työryhmillä on oltava selkeät roolit ja liiton viestintärakenteet selvillä - Avoin ja keskusteleva organisaatiokulttuuri - Hallituksen tiedottamisen pelisäännöt ja ohjeet kriisiviestintää varten Sisäistä viestintää työryhmien välillä ja jäsenseuroille toteutetaan sähköpostitse, verkkosivujen kautta, Seuratiedotteessa ja Uinti-lehdessä. Yhteistä suunnittelua ja sisäistä viestintää edesautetaan yhteisin tapaamisin, joita järjestetään kaikille työryhmien jäsenille kerran vuodessa. Lisäksi Uimaliitto Open järjestetään kaikkien työryhmien puheenjohtajille kahdesti vuodessa.

14 4.2. Talous, toiminnan seuranta ja arviointi Luottamushenkilöryhmät kehittävät, toteuttavat ja arvioivat omaa toimintaansa ohjesäännön tehtävien mukaisesti läpi vuoden. Henkilöstö jakaa jatkuvasti tietoa eri työryhmien toiminnoista omissa tiimipalavereissaan. Liittohallitus seuraa työryhmien toimintaa keräämällä puolivuotiskatsauksen toimintasuunnitelmassa mainittujen toimenpiteiden seuraamiseksi. Strategian toteutumista seurataan liittohallituksen määrittämien mittareiden avulla. Toimihenkilöt tekevät kustannuspaikkojen ja projektien talousseurantaa kuukausittain. Lisäksi neljännesvuosittain tehdään tarkempi talouden osavuosikatsaus. Työryhmillä ei ole talousvastuuta, vaan se on liiton toimihenkilöillä tai nimetyillä vastuuhenkilöillä. Työryhmä saa toteuttaa toimintaansa ainoastaan hyväksytyn toimintasuunnitelman puitteissa. Jos toimintasuunnitelmasta poiketaan, tulee poikkeukset hyväksyttää toiminnanjohtajalla. Talousvastaava toimittaa talousraportin pyydettäessä työryhmän puheenjohtajalle. Talousraportti edelliseltä kuukaudelta saadaan tilitoimistolta kuun 10. päivä Kokoukset Kullekin työryhmälle on kirjattu toimenkuva sekä raamit toiminnalle. Työryhmät pitävät yhden kokouksistaan aina kaikkien työryhmien tapaamisen yhteydessä. Muut kokoukset päätetään työryhmän tarpeiden mukaisesti ohjesäännön antamien raamien mukaan. Kiireelliset asiat voidaan ratkaista puhelin- tai sähköpostikokouksella. Jokaisella kokouksella tulee olla selkeä tavoite ja esityslista. Kaikista virallisista kokouksista tehdään muistio tai pöytäkirja. Työryhmän aloittaessa toimintansa nimeää se keskuudestaan varapuheenjohtajan. Puheenjohtajana toimii liittohallituksen nimeämä henkilö. Sihteerinä toimii työryhmän esittelijä tai erikseen nimetty henkilö. Ensimmäisessä kokouksessa uimahyppyjen, taitouinnin ja vesipallon lajien asiantuntijaryhmissä määritellään muiden jäsenten vastuualueet. Ennen kokousta: - Kutsu kokoukseen on lähetettävä sähköisesti työryhmän jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta ja esityslista viimeistään neljää päivää ennen kokousta. - Päätöksiin liittyvät taustamateriaalit tulee toimittaa ennakkoon työryhmälle. - Kutsu ja esityslista toimitetaan aina myös liiton toiminnanjohtajalle: Toiminnanjohtajalla ja liiton puheenjohtajalla on oikeus osallistua työryhmien kokouksiin halutessaan. - Esittelijä ja puheenjohtaja valmistelevat yhdessä esityslistan. - Esityslista tehdään Uimaliiton viralliselle dokumenttipohjalle. - Jokainen jäsen perehtyy kokousmateriaaleihin ennen kokousta. - Kokoustila voidaan varata Uimaliiton tiloista työryhmän esittelijän toimesta. Muiden kokoustilojen osalta työryhmä vastaa itse tila- ja tarjoiluvarauksista. Uimaliiton kokoustila on käytössä vain, jos joku henkilökunnasta osallistuu kokoukseen. - Jos kokouksen asialistalla on asioita, jotka koskevat muiden työryhmien vastuualueita, laitetaan esityslista tiedoksi ko. ryhmän esittelijälle ja puheenjohtajalle.

15 Kokouksen aikana: - Virallisista kokouksista tehdään aina pöytäkirja. Pöytäkirjat julkaistaan liiton verkkosivuilla, muistiot toimivat työryhmän ja henkilökunnan sisäisinä asiakirjoina. Kokouspöytäkirjaan kirjataan päätökset ja kokousmuistioon laajemmin keskustelut. - Pöytäkirja kirjoitetaan Uimaliiton viralliselle dokumenttipohjalle. - Kokouksessa valitaan pöytäkirjan tarkastaja/-t. - Jos käytössä on kannettava tietokone ja datatykki, suositellaan pöytäkirjan kirjoittamista kokouksen aikana kaikkien nähtävissä. - Puheenjohtaja vastaa kokousaikataulussa pysymisestä. Kokouksen jälkeen: - Pöytäkirjan tarkastaja/-t ja puheenjohtaja kuittaa pöytäkirjan tarkastetuksi työryhmän sihteerille. - Sihteeri toimittaa viikon sisällä kokouksesta pöytäkirjan tarkistettuna sähköisessä muodossa liittoon, jonka jälkeen se julkaistaan liiton verkkosivuilla. Pöytäkirjat toimitetaan jakelulla: o o o kokouksen esittelijä, ellei hän ole nimetty sihteeriksi - Mikäli seuraavassa kokouksessa tehdään tarkistettuun pöytäkirjaan muutoksia, tulee muutos kirjata uutena päätöksenä. - Työryhmä vastaa tarvittavasta sisäisestä tiedottamisesta muille työryhmille tai seuroille tai muille kohderyhmille. Tiedotuskanavia ovat: sähköposti, verkkosivut, Seuratiedote ja Uinti-lehti. - Jos työryhmä tekee yhteistyötä läheisesti muiden työryhmien kanssa, on syytä erikseen informoida työryhmiä heitä koskevista esityksistä ja päätöksistä. Uusi ohjesääntö organisaatiomuutoksen jälkeen vuodelle hyväksyttiin liittohallituksen kokouksessa. Ohjesäännön päivitykset: - päätös liittohallitus, päivitetty päätös liittohallitus, päivitetty (huippu-uintiurheilun johtoryhmän kokoonpano) Ohjesääntöä päivitettiin työryhmien uudelle toimintakaudelle : - päätös liittohallitus, päivitetty , astuu voimaan heti - päätös liittohallitus, päivitetty , astuu voimaan uuden työryhmähaun yhteydessä (uinnin asiantuntijaryhmä à uinnin kehittämisryhmä + sisältö) Toimintakausi : - päätös liittohallitus, astuu voimaan uuden työryhmänkauden alussa (uinnin kehittämisryhmän esittelijä, muut tarkennukset)

Suomen Uimaliitto ry

Suomen Uimaliitto ry päivitetty 9.8.2013 Suomen Uimaliitto ry Ohjesääntö 2013-2014 Sisällys 1. Yleistä 3 2. Suomen Uimaliiton yleinen ohjesääntö 4 3. Organisaatio 4 3.1. Liittohallitus 5 3.2.Työ- ja talousvaliokunta 6 3.3.Seuratoiminnan

Lisätiedot

päätös Suomen Uimaliitto ry Ohjesääntö

päätös Suomen Uimaliitto ry Ohjesääntö päätös 22.9.2016 Suomen Uimaliitto ry Ohjesääntö 1 Sisällys 1. Yleistä 3 1.1. Hyvä hallinto 3 1.2. Luottamushenkilöt 3 1.3. Työryhmien tehtävistä 3 2. Suomen Uimaliiton yleinen ohjesääntö 4 3. Organisaatio

Lisätiedot

Organisaatiomuutokseen tarvittavat muutokset sekä vaalivalmistelutoimikunnan ohjesääntö.

Organisaatiomuutokseen tarvittavat muutokset sekä vaalivalmistelutoimikunnan ohjesääntö. Hämeentie 105 A FIN-00550 Helsinki Tel. +358 44 5490 300 Fax +358 9 5840 0496 finnish.swimming@uimaliitto.fi www.uimaliitto.fi Sääntömuutoesitys 1: Organisaatiomuutokseen tarvittavat muutokset sekä vaalivalmistelutoimikunnan

Lisätiedot

Uimaliiton liittohallitus 3/2015

Uimaliiton liittohallitus 3/2015 Uimaliiton liittohallitus 3/2015 Aika: 10.2.2015 klo 16.30-20.00 Paikka: Uimaliiton toimisto, Hämeentie 105 A, Helsinki Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä pj Sami Wahlman X x jäsen Lotta

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Hallinto-ohje

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Hallinto-ohje SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Hallinto-ohje 1 TARKOITUS... 2 2 YLEISET PERIAATTEET... 2 3 HALLINTO... 3 3.1 Liittokokoukset... 3 3.2 Hallitus... 3 2.2.2 Hallituksen järjestäytyminen ja kokoontuminen...

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

Uimaliiton liittohallitus 5/2014

Uimaliiton liittohallitus 5/2014 Uimaliiton liittohallitus 5/2014 Aika: ke 4.6.2014 klo 14.00-16.00 Paikka: Uimaliiton toimisto, Hämeentie 105A, Helsinki Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä pj Sami Wahlman X x jäsen Tero

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Suomen Uimaliiton antidopingohjelma

Suomen Uimaliiton antidopingohjelma 18.6.2015 Suomen Uimaliiton antidopingohjelma Termit ADT WADA FINA LEN IPC Uintiurheilu Suomen Antidopingtoimikunta ry Maailman antidopingtoimisto Kansainvälinen uimaliitto Euroopan uimaliitto Kansainvälinen

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto Arvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille

Suomen Uimaliitto Arvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille Suomen Uimaliitto Arvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille 2009 2012 1. Valintajärjestelmän yleisperiaatteet Tämä päätös koskee valintoja MM- (ei nuorten) ja EM-kilpailuihin uinnissa, uimahypyissä ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Liiton toimintamalli 31.12.2014 mennessä Vuoden 2014 aikana puretaan molemmat kilpailutoiminnasta vastaavat lajiliitot, ja siirretään koko toiminta 31.12.2014 mennessä SKRL ry:n

Lisätiedot

Arvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille 2014 2016

Arvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille 2014 2016 10.1.2014 Liittohallituksen päätös Arvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille 2014 2016 Suomen Uimaliiton arvokilpailujen valintajärjestelmästä ja -kriteereistä päättää liittohallitus huippu-uintiurheilun

Lisätiedot

Uimaliiton liittohallitus 3/2014

Uimaliiton liittohallitus 3/2014 Uimaliiton liittohallitus 3/2014 Aika: ti 4.3.2014 klo 16.00-19.00 Paikka: Uimaliiton toimisto, Hämeentie 105A, Helsinki Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä pj Sami Wahlman X x jäsen Tero

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Hallinto-ohje

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Hallinto-ohje SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Hallinto-ohje 1 TARKOITUS... 2 2 HALLINTO... 2 2.1 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY:N KOKOUKSET... 2 2.2 HALLITUS... 2 2.2.1 Tehtävät... 2 2.2.2 Hallituksen järjestäytyminen

Lisätiedot

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE YLEISTÄ SYNTYESSÄÄN UUSI SEURA OLISI SUOMEN KOLMEN SUURIMMAN UINTIURHEILUSEURAN JOUKOSSA Lisenssiuimarit (320 350), budjetti (n. 900 000) YHDISTYMISEN PERUSTEET Allastilan

Lisätiedot

Uimaliiton liittohallitus 8/2013

Uimaliiton liittohallitus 8/2013 Uimaliiton liittohallitus 8/2013 Aika: 6.7.2013 klo 11.00-15.00 Paikka: Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 6, 40700 Jyväskylä Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä pj

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Uimaliiton liittohallitus 12/2017

Uimaliiton liittohallitus 12/2017 Uimaliiton liittohallitus 12/2017 Aika: ti 28.11.2017 klo 16.00-20.00 Paikka: Uimaliiton toimisto, Hämeentie 105A Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä pj Sami Wahlman x jäsen Antti Wihanto

Lisätiedot

Uimaliiton liittohallitus 4/2017

Uimaliiton liittohallitus 4/2017 Uimaliiton liittohallitus 4/2017 Aika: ma 3.4.2017 klo 16.30-20.25 Paikka: Uimaliiton toimisto, Helsinki tai Skype Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä pj Sami Wahlman X x jäsen Marjukka Palin

Lisätiedot

Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä. jäsen Krister Fogelberg X esittelijä Riku Riikonen X X

Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä. jäsen Krister Fogelberg X esittelijä Riku Riikonen X X Kilpailutyöryhmä 1/2017 Aika: 21.1.2017 klo 13-15.30 Paikka: Uimaliiton toimisto, Helsinki Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä pj Ville Riekkinen X X liittohallitus Emilia Uusitalo X jäsen

Lisätiedot

Seurakysely toimintavuodelta 2012

Seurakysely toimintavuodelta 2012 Seurakysely toimintavuodelta 2012 1. Seura ALAVUDEN URHEILIJAT 2. Seuramme tiedot antoi Etunimi Sukunimi Sähköposti Matkapuhelin 3. Vastaajan asema seurassa Puheenjohtaja Päätoiminen/osa-aikainen työntekijä

Lisätiedot

Lajiryhmät lajikohtainen operatiivinen toiminta kansallisella tasolla

Lajiryhmät lajikohtainen operatiivinen toiminta kansallisella tasolla Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n Hallinto-ohje Päivitetään vuosittain liittohallituksen järjestäytymiskokouksen yhteydessä Hallinto-ohjeeseen liittyvät myös aluetoiminnan-, talous-, viestintäohjeistus

Lisätiedot

Liittokokous, liittovaltuusto ja liittohallitus

Liittokokous, liittovaltuusto ja liittohallitus Liittokokous, liittovaltuusto ja liittohallitus 8.9.2014 Järjestöpäivät 5.-6.9.2014 Liittokokous joka 3. vuosi - valitsee liittovaltuustoedustajat Liittovaltuusto 34 yhdistysten edustajaa 10 muuta edustajaa

Lisätiedot

Uimaliiton liittohallitus 4/2013

Uimaliiton liittohallitus 4/2013 Uimaliiton liittohallitus 4/2013 Aika: Paikka: 26.27.4.2013 Läntinen Rantakatu 35, Turku Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä pj Sami Wahlman X varapj Tero Matkaniemi X jäsen Matti Alpola

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

TKL:n Organisaatiokaavio 2009

TKL:n Organisaatiokaavio 2009 TKL:N ORGANISAATIOKAAVIO 2009 LIITE 1/1(10) TKL:n Organisaatiokaavio 2009 Vuosikokous Hallitus Toiminnanjohtaja Työvaliokunta Muu henkilökunta Taloustoimikunta Kilpailutoimikunta Veteraanikeilaajat Jäsenseurat

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

Seurakysely toimintavuodelta 2014

Seurakysely toimintavuodelta 2014 16.1.2015 9.18 Seurakysely toimintavuodelta 2014 Taustatiedot Seura Valitse vaihtoehto... Seuramme tiedot antoi Etunimi Sukunimi Sähköpostiosoite Matkapuhelin Vastaajan asema seurassa Puheenjohtaja Päätoiminen/osa-aikainen

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS

Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS Työryhmien jäsenille maksetaan vain kilometrikorvaukset Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n talousohjeen mukaisesti

Lisätiedot

Uimaliiton liittohallitus 13/2017

Uimaliiton liittohallitus 13/2017 Uimaliiton liittohallitus 13/2017 Aika: ma 18.12.2017 klo 17.11-20.45 Paikka: Holiday Inn Helsinki City Centre, Elielin aukio 5, 00100 Helsinki Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä pj Sami

Lisätiedot

Ultimatejaoston toimintaohje

Ultimatejaoston toimintaohje 1 Johdanto Ultimatejaoston toimintaohje 1.1 Taustaa Vuonna 1998 liiton operatiivinen toiminta siirrettiin hallituksen kokouksista eri lajeihin keskittyvien jaostojen vastuulle. Samalla hallituksen jäsenmäärä

Lisätiedot

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Kaukalopalloseurat ja yksittäiset joukkueet Liiton alueet:, Oulu, Etelä- Suomi, Keski- Suomi, Itä- Suomi, Etelä- Karjala, Pohjois- Suomi Uusi liikuntalaki * Valtakunnallisuuden

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

LAIHIAN KUNNAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ LAIHIAN KUNNAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2018 x 1 Sisällys 1. NUORISOVALTUUSTON TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TOIMINTASÄÄNNÖN SOVELTAMINEN 2 3. NUORISOVALTUUSTON VALITSEMINEN

Lisätiedot

Ohjesääntö Suomen Ilmailuliiton Ilmatilatyöryhmästä (SITR)

Ohjesääntö Suomen Ilmailuliiton Ilmatilatyöryhmästä (SITR) Ohjesääntö Suomen Ilmailuliiton Ilmatilatyöryhmästä (SITR) Hallitus on hyväksynyt tämän ohjesäännön 4.3.2019. Sisällysluettelo Työryhmän nimi... 2 Kokoonpano... 2 Tehtävät... 2 Tehtävän toteuttaminen...

Lisätiedot

UINTIURHEILUN SÄÄNTÖKIRJA 2013 SUOMEN UIMALIITTO RY:N SÄÄNNÖT

UINTIURHEILUN SÄÄNTÖKIRJA 2013 SUOMEN UIMALIITTO RY:N SÄÄNNÖT Suomen Uimaliiton säännöt 13.4.2013 UINTIURHEILUN SÄÄNTÖKIRJA 2013 SUOMEN UIMALIITTO RY:N SÄÄNNÖT Suomen Uimaliiton Säännöt 2 SUOMEN UIMALIITTO RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Liiton nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Lisätiedot

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 1. KIHUn rooli suomalaisessa huippu-urheilussa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Arvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille

Arvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille Liittohallitus 25.10.2016 Arvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille 2017 2020 Suomen Uimaliiton arvokilpailujen valintajärjestelmästä ja -kriteereistä päättää liittohallitus huippu-uintiurheilun johtoryhmän

Lisätiedot

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kansalliset kilpailut Arvokilpailut 2017 Linjaus tason mukaan Uinnin kilpailukalenteri 2016 Tulonlähde Valmentautuminen FINAn

Lisätiedot

Uimaliiton liittohallitus 1/2014

Uimaliiton liittohallitus 1/2014 Uimaliiton liittohallitus 1/2014 Aika: pe 10.1.2014 klo 16.00-19.00 Paikka: Uimaliiton toimisto, Hämeentie 105A, Helsinki Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä pj Sami Wahlman X x jäsen Tero

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry). Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä

Lisätiedot

Toimikunnassa tulee olla edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta.

Toimikunnassa tulee olla edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta. Liite: ohjesäännöt TYÖELÄMÄN TOIMIKUNTA Toimikunnassa tulee olla edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta. Tehtävät: - tuoda yhteiskuntapolitiikkaa

Lisätiedot

SUOMEN RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kevätkokouksessa 16.4.2011 1 Liiton nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Ringetteliitto ry (epävirallinen lyhenne SRiL), ruotsiksi Finlands Ringetteförbund

Lisätiedot

UIMALIITON STRATEGIA VEDESSÄ ON VIRTAA!

UIMALIITON STRATEGIA VEDESSÄ ON VIRTAA! UIMALIITON STRATEGIA 2017-2020 VEDESSÄ ON VIRTAA! Visiomme: Halutuin laji huipulla! Missiomme: Kehitämme uimataitoa ja uintiurheilua yhdessä uimaseurojen kanssa, jotta: - vesiliikunnasta muodostuu mahdollisimman

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Uimaliiton liittohallitus 1/2016

Uimaliiton liittohallitus 1/2016 Uimaliiton liittohallitus 1/2016 Aika: 19.1.2016 klo 16.00-19.00 Paikka: Uimaliiton toimisto, Hämeentie 105 A, Helsinki Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä pj Sami Wahlman jäsen Ari Mononen

Lisätiedot

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen. 1 (5) x Pöytäkirja Kokous 1/2012 Esityslista Aika ja paikka 21.1.2012 Tikkurilan kopiopalvelu Liittohallitus Olosuhdevaliokunta Uinnin johtoryhmä Työ- ja talousvaliokunta Mastersvaliokunta Uimahyppyjen

Lisätiedot

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO 1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO Seurassa päätösvaltaa käyttää seuran sääntömääräinen yleinen kokous. Noormarkun Koitossa yleinen kokous on syksyllä ja keväällä. Toimeenpanevana elimenä on johtokunta.

Lisätiedot

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Sivistysjaosto 22.9.2009 TOIMINTA-AJATUS - Nuorten silimin Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Kiimingissä nuorten ääni kuuluville, ideat esille ja

Lisätiedot

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 14.11.2017 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt Punkalaitumen kunta Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus, tavoite ja tehtävät Edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman poliittista tai uskonnollista sidonnaisuutta

Lisätiedot

Uimaliiton liittohallitus 2/2013

Uimaliiton liittohallitus 2/2013 Uimaliiton liittohallitus 2/2013 Aika: Paikka: 14.2.2013 klo 16.00-19.35 Uimaliiton toimisto, Hämeentie 105A, Helsinki Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä pj Sami Wahlman X varapj Tero Matkaniemi,

Lisätiedot

Voimistelutoimijoiden esittely

Voimistelutoimijoiden esittely Voimistelutoimijoiden 2018-2020 esittely Hae mukaan! Luottamusryhmän jäsenen ja seurakummin tunnuspiirteet Arvostamme näitä ominaisuuksia: Seurakentän ja seuratoiminnan tunteminen Voimistelutoiminnan

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Pesäpalloliiton kilpailutoiminnan toimintasuunnitelman toimenpiteet 2011

Pesäpalloliiton kilpailutoiminnan toimintasuunnitelman toimenpiteet 2011 Pesäpalloliiton kilpailutoiminnan toimintasuunnitelman toimenpiteet 2011 Kilpailutoiminnan organisaatio Vastuussa kilpailupäällikkö Mika Helminen, kilpailusihteeri Helena Koukkari ja liittojohtokunnan

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY.

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. 1 (6) 23.12.2011 SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT FIN- 2 (6) 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Kiipeilyliitto - SKIL ry. ja ruotsiksi Finlands Klätterförbund FKF rf. Kansainvälisissä

Lisätiedot

Puheenjohtajan ja hallituksen tehtävistä ja vastuista & työnantajana toimimisesta Salibandyliitto

Puheenjohtajan ja hallituksen tehtävistä ja vastuista & työnantajana toimimisesta Salibandyliitto Puheenjohtajan ja hallituksen tehtävistä ja vastuista & työnantajana toimimisesta Salibandyliitto 10.11.2017 Hyvä hallinto on yhdistyksen organisaation hallintojärjestelmä Järjestelmällä yhdistystä johdetaan

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma 2016-2018 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU:n toiminnan tarkoituksena on monipuolisen

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Aluekokous käyttää päätösvaltaa niissä asioissa, jotka näissä säännöissä on nimenomaan määrätty aluekokouksen päätettäväksi.

Aluekokous käyttää päätösvaltaa niissä asioissa, jotka näissä säännöissä on nimenomaan määrätty aluekokouksen päätettäväksi. SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO ry:n ALUETOIMINNAN SÄÄNNÖT 1 TARKOITUS Aluetoiminnan tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua omilla SAL:n alueillaan sekä toimia SAL:n organisaation osana yhdyssiteenä

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Mitä kuuluu uimaseurojen ja uimahallien yhteistyölle? Havaintoja Uimaliiton olosuhdekyselystä. Uimahallifoorumi 2.10.2014

Mitä kuuluu uimaseurojen ja uimahallien yhteistyölle? Havaintoja Uimaliiton olosuhdekyselystä. Uimahallifoorumi 2.10.2014 Mitä kuuluu uimaseurojen ja uimahallien yhteistyölle? Havaintoja Uimaliiton olosuhdekyselystä Uimahallifoorumi 2.10.2014 Suomen Uimaliitto tänään 130 jäsenseuraa, joissa jäseniä noin 45 000 Lasten ja nuorten

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3)

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3) ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3) HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n (jäljempänä AMY tai yhdistys ) hallitus (jäljempänä hallitus ) noudattaa toiminnassaan tätä työjärjestystä sen

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

Olympiakomitea. Toiminnan suuntaviivat Kevätkokous

Olympiakomitea. Toiminnan suuntaviivat Kevätkokous Olympiakomitea Toiminnan suuntaviivat 2019 Kevätkokous 19.6.2018 Toimintasuunnitelma 2019 Suuntaviivat 2019 Toimintasuunnitelma 2019 Työstöä yhdessä Kevätkokous 19.6. Työstöä yhdessä Syyskokous 24.11.

Lisätiedot

Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä sukupuolten välinen tasa-arvo.

Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä sukupuolten välinen tasa-arvo. SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry). Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

1) toimii jäsenyhteisöjensä yhteenliittymänä ja tukee niiden toimintaa

1) toimii jäsenyhteisöjensä yhteenliittymänä ja tukee niiden toimintaa SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

TOIVALAN URHEILIJAT RY 1

TOIVALAN URHEILIJAT RY 1 TOIVALAN URHEILIJAT RY 1 I NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi on Toivalan Urheilijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Siilinjärven kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää liikuntakasvatusta

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

APU alueiden puheenjohtajisto

APU alueiden puheenjohtajisto APU Aluejaostot APU alueiden puheenjohtajisto APU * Alueiden yhteistyöelin ja ohjausryhmä * Ohjaa ja koordinoi aluetoiminnan toteutusta liiton strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN MAASTOHIIHTO R.Y.:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

UINTIURHEILUN SÄÄNTÖKIRJA SUOMEN UIMALIITTO RY:N SÄÄNNÖT

UINTIURHEILUN SÄÄNTÖKIRJA SUOMEN UIMALIITTO RY:N SÄÄNNÖT Suomen Uimaliiton säännöt 1.4.2017 UINTIURHEILUN SÄÄNTÖKIRJA SUOMEN UIMALIITTO RY:N SÄÄNNÖT Suomen Uimaliiton Säännöt 2 SUOMEN UIMALIITTO RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Liiton nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt 15.1.2015 Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt 1 Kansallinen standardointiseurantaryhmä (SR) [2.2.2(4); 1.6.2(1); 1 Kansallisen standardointiseurantaryhmän työn tarkoituksena on

Lisätiedot

Seuran toimintalinjat

Seuran toimintalinjat Seuran toimintalinjat Toiminnan yleiskuvaus Tuusulan Uimaseura ry on uintiurheiluseura, joka pääosin vapaaehtoisvoimin kehittää Tuusulalaisten uintitaitoja ja luo heille mahdollisuuksia uintiurheilun harrastamiseen

Lisätiedot

LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN LIITOKIEKKOLIITTO r.y. 13.4.2013 LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Liitokiekkoliitto. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä liitto. Kansainvälisissä

Lisätiedot

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET Suomen Käsipalloliitto ry. 11.11.2009 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY SÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Käsipalloliitto ry. Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Finlands Handbollförbund

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON PONSI RY:N SÄÄNNÖT

POHJOIS-ESPOON PONSI RY:N SÄÄNNÖT POHJOIS-ESPOON PONSI RY:N SÄÄNNÖT (Hyväksytty seuran vuosikokouksessa 20.3.2014) 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Pohjois-Espoon Ponsi ry. Seuran kotipaikka

Lisätiedot

HÄMEEN NAISVOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEEN NAISVOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT HÄMEEN NAISVOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistyksestä

Lisätiedot

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio Hyvä liittokokousedustaja ja hyvät jäsenyhdistykset, Haluamme, että järjestötoiminta on hauskaa. Haluamme

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Uimaseura Vasa Simsällskap r.y. ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Uimaseura Vasa Simsällskap r.y. ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. Säännöt VAASAN UIMASEURA VASA SIMSÄLLSKAP Säännöt VAASAN UIMASEURA VASA SIMSÄLLSKAP R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Uimaseura Vasa Simsällskap r.y. ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen SÄÄNNÖT

Pohjois-Karjalan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen SÄÄNNÖT Pohjois-Karjalan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen SÄÄNNÖT POHJOIS-KARJALAN EVANKELISLUTERILAISEN KANSANLÄHETYKSEN S Ä Ä N N Ö T Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Evankelisluterilainen

Lisätiedot

Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä. jäsen Krister Fogelberg X esittelijä Riku Riikonen X X

Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä. jäsen Krister Fogelberg X esittelijä Riku Riikonen X X Kilpailutyöryhmä 5/2017 Aika: 1.6.2017 klo 17.00 Paikka: Uimaliiton toimisto, Helsinki Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä pj Ville Riekkinen X X liittohallitus Emilia Uusitalo X jäsen Krister

Lisätiedot