T Y Ö E H T O S O P I M U S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004"

Transkriptio

1 Ympäristöministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen maa- ja vesirakennus-, huoltokorjaamo- ja huoltotyöntekijöitä sekä työnjohto-, toimisto- ja laboratoriohenkilökuntaa koskeva T Y Ö E H T O S O P I M U S YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan kaikissa alueellisissa ympäristökeskuksissa yksityisoikeudellisessa työ- tai oppisopimussuhteessa oleviin maa- ja vesirakennus-, huoltokorjaamo- sekä huoltotyöntekijöihin sekä alueellisten ympäristökeskusten töissä työnjohto-, toimisto- ja laboratoriotehtävissä oleviin työntekijöihin. Tämän työehtosopimuksen määräyksiä voidaan työsopimuksessa sopia sovellettavaksi myös Suomen ympäristökeskuksen palveluksessa oleviin vastaaviin työntekijöihin Alueellisten ympäristökeskusten työsopimussuhteisen henkilöstön palkkauksessa noudatetaan uudistettua uutta palkkausjärjestelmää koskevaa tarkentavaa virka- ja työehtosopimusta. Siltä osin kun tässä työehtosopimuksessa ei ole erikseen sovittu noudatetaan voimassa olevaa valtion yleistä virka- ja työehtosopimusta, työehtosopimuslakia, työsopimuslakia sekä niiden nojalla annettuja määräyksiä. 2 Työsuhteen alkaminen Toimihenkilön tai työntekijän ottaa työhön alueellinen ympäristökeskus. Työsopimus on tehtävä kirjallisesti. Työsopimus voidaan tehdä olemaan voimassa määräajan tai toistaiseksi.

2 Työsuhdetta jatkettaessa tai työehdoista muuten uudelleen sovittaessa työntekijän kanssa on tehtävä toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, jos hän tällöin on ollut saman työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään kolme vuotta. Työntekijälle on työhönottajan tehdessä työsopimusta todistettavasti ilmoitettava työn laatu, työpaikka ja työpaikkakunta. Palkkaliitteiden 1, 2 ja 3 työntekijän työsopimukseen on otettava maininta tukikohdasta, ellei se ole huoltokorjaamo. Palkkaliitteiden 4, 5 ja 6 toistaiseksi palkattujen] työnjohtajien sekä rakennustyömailla tutkimusym. erikoistehtävissä työskentelevien työntekijöiden työpaikkakuntana on pidettävä alueellisen ympäristökeskuksen toimiston sijaintipaikkaa tai sen muuta toimipaikkaa, joka on määritelty valtioneuvoston päätöksessä alueellisten ympäristökeskusten toimialueiden rajoista ja toimipaikoista. Asianomaisella luottamusmiehellä on oikeus tarkastaa kirjalliset työsopimukset. II TYÖAIKAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 3 Säännöllinen työaika Työmaalla ja korjaamolla/huoltotukikohdassa työskentelevien toimihenkilöiden ja työntekijöiden säännöllinen työaika on 38 tuntia 15 minuuttia ja vuorokaudessa yhtenä vuorokautena 6 tuntia 15 minuuttia ja muina 8 tuntia. Virastokohtaisesti voidaan sopia säännönmukaisen työajan alkamis- ja päättymisajoista. Alueellisessa ympäristökeskuksessa työskentelevän toimihenkilön ja työntekijän työaika määräytyy kuitenkin virastotyössä noudatettavan työajan mukaan. III PALKKOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 4 Palkka FOR: 2033 Suomen ympäristökeskus Toimihenkilön palkasta sovitaan henkilökohtaisessa työsopimuksessa noudattaen mitä tämän työehtosopimuksen palkkaliitteistä keskustasolla on sovittu.

3 Alueelliset ympäristökeskukset Toimihenkilön palkasta sovitaan henkilökohtaisessa työsopimuksessa noudattaen mitä uutta palkkausjärjestelmää koskevassa virka- ja työehtosopimuksessa on sovittu. 5 Palkkaperusteet Palkkaliitteiden 1, 2 ja 3 työntekijöiden työpalkka määrätään joko ajan perusteella laskettavana aikapalkkana tai kokonaan tai osaksi työsuorituksen perusteella laskettavana suorituspalkkana ja muiden palkkaliitteiden työntekijöiden palkat tähän sopimukseen erikseen otettujen palkkaliitteiden perusteella. Sellaisiin työntekijöihin nähden, joiden palkkoja ei ole tämän sopimuksen palkkaliitteissä määrätty, noudatetaan asianomaisen työalan työehtosopimuksessa sovittuja palkkoja. Muutoin heihin nähden noudatetaan tämän työehtosopimuksen määräyksiä. Milloin työntekijä tilapäisesti on estynyt suorittamasta varsinaista työtään tai milloin tarve vaatii, hän on velvollinen suorittamaan muutakin työtä. Mikäli tilapäinen työ on korkeammin palkattua ja työntekijällä on siihen riittävä ammattitaito, hänelle maksetaan tilapäistä työtä vastaava korkeampi palkka siltä ajalta, jonka hän tätä työtä suorittaa. 6 Aikapalkka Palkkaliitteiden 1, 2 ja 3 työntekijöihin sovelletaan seuraavaa: Aikapalkalla tarkoitetaan aikayksiköltä laskettavaa palkkaa. Aikapalkka määräytyy ohjepalkkaan ja työkohtaisiin lisiin pohjautuvan työkohtaisen palkan sekä mahdollisten henkilökohtaisten lisien ja olosuhdelisien perusteella. FOR: Suorituspalkka Palkkaliitteiden 1, 2 ja 3 työntekijöihin sovelletaan seuraavaa: FOR:4747 YK:04747

4 Suorituspalkoilla tarkoitetaan joko urakkatyöstä (suora urakka) suoritettavaa urakkapalkkaa tahi erilaatuisia, osaksi ajan, osaksi työsuorituksen FOR:4746, YK:04746 perusteella määräytyviä palkkoja. Milloin työn laatu sen sallii ja se teknisesti on mahdollista, on työntekijälle tuotannon ja ansion kohottamiseksi varattava mahdollisuus suorittaa työ urakkatyönä. Sellaisissa tapauksissa, joissa se osoittautuu tarkoituksenmukaiseksi, voidaan soveltaa myös muita suorituspalkkaustapoja. Jollei työn suorittamisesta suorituspalkkatyönä päästä sopimukseen, työ tehdään aikapalkalla. Sellaisten töiden urakkahinnoista, joista ei ole hyväksyttyjä urakkahinnoitteluja, työnjohto ja työntekijä sopivat keskenään ennen työn aloittamista. Suorituspalkkatyön mittaus suoritetaan työnjohdon ja työntekijän tai hänen edustajansa kesken edeltä käsin sovittuna aikana ja työntekijällä tai hänen edustajallaan on oikeus olla läsnä toteamassa työn määrä. Urakkatyötä tehtäessä on aikapalkka taattu. 8 Muut korvaukset Muut palkkaa koskevat määräykset ovat palkkaliitteissä. IV ERINÄISET MÄÄRÄYKSET 9 Työsuojelu ja suojavaatetus sekä ruokailu- ja kuljetussuojat Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työsuojeluun ja ammattitautien torjuntaan liittyviä lakeja, asetuksia ja viranomaisten päätöksiä tarkoin noudatetaan. Työnantajan tulee kiinnittää erityistä huomiota työsuojeluvalvontaan työntekijän työskennellessä yksinään syrjäisessä paikassa. Työntekijäin tulee noudattaa työnantajan tässä tarkoituksessa antamia ohjeita sekä käyttää mainittujen säädösten edellyttämiä, työnantajan heidän käyttöönsä asettamia suojavälineitä. Huoltokorjaamon työntekijöille, varastotyöntekijöille, työkoneenkäyttäjille ja kuorma-autonkuljettajille sekä muille sellaisissa töissä oleville, joissa vaatteet syöpyvät rikki tai muuten turmeltuvat, varataan työnantajan toimesta suojapuku maksutta käytettäväksi. Töissä, joissa työntekijä joutuu työskentelemään alttiina jatkuvalle kastumiselle, antaa työnantaja tarvittavat, vedenpitävät erikoisjalkineet ja tarpeen vaatiessa vedenpitävän suojavaatetuksen. Niille työn-

5 tekijöille, jotka joutuvat jatkuvasti työskentelemään ilmeisen jalkojen vaurioitumisen vaaran alaisina, työnantaja varaa turvallisuuskengät käyttöön. Avoimien työkoneiden ja moottorikelkkojen käyttäjille ja vesinäytteenottajille varataan maksutta vedenpitävä puku sekä talven ajaksi lämpö- tai turkispuku ja käsineet. Asentajien työskennellessä ulkona työnantaja antaa heidän käyttöönsä maksutta lämpöpuvut. Työnantajan tulee huolehtia suojapukujen pesettämisestä ja korjauttamisesta. Työntekijäin ruokailua ja vaatteiden säilytystä varten järjestetään työnantajan toimesta korjaamolle ja autotalleille sekä muille pysyväisluontoisille työpaikoille, ja mahdollisuuksien mukaan lyhyempiaikaisillekin työpaikoille, tarkoitustaan vastaavat lukittavat suojat, jotka pidetään työnantajan kustannuksella puhtaina ja joita kylmällä ja kostealla säällä lämmitetään. Jos näissä suojissa sattuneissa tulipaloissa tuhoutuu tai vahingoittuu työntekijän vaatteita tai työvälineitä, suoritetaan niistä korvaus, mikäli työntekijä ei ole itse aiheuttanut tulipaloa. Pysyväisellä työpaikalla varataan työnantajan toimesta työntekijäin käyttöön tarpeelliset pesulaitteet ja -aineet, kunnollinen juomavesiastia ja raikasta vettä. 10 Luottamusmiehet Luottamusmiestoiminnan järjestämisestä on voimassa mitä valtion yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa sekä osapuolten välisessä luottamusmiessopimuksessa on sovittu. 11 Asiamiehet Tämän työehtosopimuksen allekirjoittaneen järjestön asiamiehillä on oikeus tämän sopimuksen soveltamista koskevissa asioissa käydä työpaikoilla ilmoitettuaan käynnistä asianomaisen työmaan työnjohdolle. Asiamiesten nimet on kirjallisesti ilmoitettava ympäristöministeriölle. Asiamiehillä on oikeus saada työmaan työnjohdolta ne asiakirjat, jotka ovat heille tarpeen työehtosopimuksen noudattamisen valvomiseksi. 12 Erimielisyyksien ratkaiseminen Jokaisen työntekijän tulee häntä erityisesti koskevassa työasiassa ensin kääntyä esimiehensä puoleen.

6 Tämän työehtosopimuksen soveltamisesta syntyvät erimielisyydet pyritään kaikkea viivytystä välttäen selvittämään ensi sijassa työnjohdon ja paikallisen luottamusmiehen välillä käytävillä neuvotteluilla. Elleivät erimielisyydet tällä tavoin selviä, ne voidaan saattaa työnantajan ja piiriluottamusmiehen kesken selvitettäväksi. Jos yksimielisyyteen ei tällöinkään päästä, asiasta on laadittava pöytäkirja, jonka neuvottelijat allekirjoittavat ja jossa lyhyesti mainitaan erimielisyyksien aiheena olevat kysymykset ja molempien osapuolten kanta. Tämän jälkeen asia voidaan saattaa sopimuspuolten kesken selvitettäväksi. Jommankumman sopimuspuolen esittäessä asiasta neuvotteluja, ne on aloitettava ensi tilassa ja viimeistään viikon kuluessa kirjallisen esityksen tekemisestä. 13 Työnseisausten estäminen Tämän työehtosopimuksen voimassaoloaikana ei saa ryhtyä lakkoon, sulkuun eikä boikottiin tai muuhun niihin verrattavaan toimenpiteeseen, joka kohdistuu tämän sopimuksen tai sen liitteiden määräyksiä vastaan tai tarkoittaa tämän sopimuksen tai sen liitteiden muuttamista. V TYÖEHTOSOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA JA IRTISANOMINEN 14 Työehtosopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen Tämä työehtosopimus on voimassa edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jommaltakummalta puolelta irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä. Jos tämä työehtosopimus irtisanotaan, on vastapuolelle viimeistään silloin, kun uutta työehtosopimusta koskevat neuvottelut aloitetaan ja joka tapauksessa ennen työehtosopimuksen voimassaoloajan päättymistä annettava kirjallinen muistio neuvottelukohteiksi haluttavista asioista. Mikäli valtion tarkistamissopimus irtisanotaan, tulee samalla tämä sopimus irtisanotuksi.

7 Mikäli keskusjärjestöjen allekirjoittamaa tulopoliittista sopimusta koskevaa neuvottelutulosta ei allekirjoiteta tulopoliittiseksi sopimukseksi, raukeaa tämä sopimus. 15 Allekirjoitusmerkinnät Tämän työehtosopimuksen ohella noudatetaan liitteenä olevaa osapuolten välillä tehtyä työehtosopimusneuvottelupöytäkirjaa. Tätä sopimusta on laadittu kaksi samasanaista kappaletta, joista kumpainenkin osapuoli saa yhden.

8 Helsingissä Ympäristöministeriön puolesta Hallintojohtaja Riitta Rainio Hallitusneuvos Taru Hallberg Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n puolesta

9 P A L K K A L I I T E 1 / Maa- ja vesirakennustyöntekijäin työt Aikapalkkatyö Työntekijöiden ohjekuukausipalkat euroina lukien TES PL PR 3501 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YM/VAL RY 01 Maa- ja vesirakennustyöntekijäin työt FOR:2033 Paikkakuntaluokka I II Perustaso 103 siivooja 1 316, , ,95 raivaustyöntekijät maa- ja vesirakennustyöntekijä mittamiehen apulainen työkoneenkäyttäjän apumies kuormien vastaanottaja mittaustyöntekijä varastotyöntekijä 104 monitaitoinen maa- ja 1 337, , ,79 vesirakennustyöntekijä*) 107 huoltoautonkuljettaja 1 392, , ,58 näytteenottaja panostaja/porari muovihitsaaja kuorma-autonkuljettaja kaivukoneenkäyttäjä raskaan kaivukoneenkäyttäjä puskutraktorinkäyttäjä tiehöylänkäyttäjä konekairaaja vaaitsija talonrakennusammattimies 108 panostaja 1 446, , ,16 raskaan kaivukoneen käyttäjä vaaitsija *) Monitaitoiselle maa- ja vesirakennustyöntekijälle, joka on määrätty toimimaan putkiasennuksissa liitosten pitävyydestä huolehtivana henkilönä, suoritetaan palkkaus palkkaryhmän 7 mukaan. Monitaitoiselle maa- ja vesirakennustyöntekijälle, joka toimii kumipyörätraktorin tai vastaavan työkoneen vastuullisena käyttäjänä, suoritetaan palkkaus palkkausryhmän 7 mukaan.

10 **) Palkkaliitteessä mainittujen nimikkeiden lisäksi voidaan käyttää muita vastaavantasoisia nimikkeitä edellyttäen, ettei tästä aiheudu työnantajalle lisäkustannuksia. 10 Hyydetulvien ja jääpatojen torjuntalisä YK:04079 (FOR:4079) Panostajalle maksetaan hyydetulvien ja jääpatojen torjumiseksi suorittamastaan panostustyöstä erillisenä lisänä 0,19 euroa tunnilta. Työkoneen vanhimman lisä YK:03636 (FOR:3636) Työkoneenkäyttäjälle, joka on määrätty kaivukoneen tai puskutraktorin vanhimmaksi, maksetaan erillisenä lisänä 15,43 euroa kuukaudelta sekä aika- että suorituspalkkatyössä. Urakkatyö Urakkatyön hinnoittelu perustuu työehtosopimuksen 7 :n säännökseen. Varsinaiset rakennustyöt Varsinaisissa rakennustöissä, jollaisiksi katsotaan huoneenrakennus- ja lämmitettävien työmaaraparakkien pystytystyöt sekä suurehkot sillanrakennustyöt, noudatetaan rakennusalan palkkasopimusta. Työkalukorvaus FOR:7433 Omien työkalujen käytöstä maksetaan työntekijälle palkanmaksun yhteydessä korvausta rakennusalan työehtosopimuksen mukaisesti.

11 P A L K K A L I I T E 2 / Huoltokorjaamotyöntekijäin työt Aikapalkkatyö Työntekijöiden ohjekuukausipalkat euroina lukien TES PL PR 3501 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YM/VAL RY 02 Huoltokorjaamotyöntekijäin työt FOR:2033 Paikkakuntaluokka I II Perustaso 202 palkkaryhmä , , , palkkaryhmä , , , palkkaryhmä , , , palkkaryhmä , , , palkkaryhmä , , , palkkaryhmä , , ,05 Lavettiautonkuljettaja sijoitetaan palkkaryhmiin *) Palkkaliitteessä mainittujen nimikkeiden lisäksi voidaan käyttää muita vastaavantasoisia nimikkeitä edellyttäen, ettei tästä aiheudu työnantajalle lisäkustannuksia. Likaisen työn lisä YK:03046 (FOR:3046) Likaisen työn lisänä maksetaan 15,43 euroa kuukaudessa työssäolon ajalta kaikille korjaamon työntekijöille. Urakkatyöt Urakkatyön hinnoittelu perustuu työehtosopimuksen 7 :n säännöksiin.

12 PALKKALIITE 2 12 Palkkaryhmittely Suorittamiensa töiden vaativuutta perustana pitäen jaetaan työntekijät palkkaryhmiin seuraavasti: 2. palkkaryhmä: Aputyöt, yksinkertaiset vaihetyöt ja näihin verrattavat muut korjaamotyöt, joiden suoritukseen kykenee korjaamotyöhön tottumaton taikka joiden suorittaminen ei edellytä pitkää käytännön kokemusta palkkaryhmät: Korjaamosiivous ja muut raskaat aputyöt sekä vaativat vaihetyöt ja näihin verrattavat muut korjaamotyöt, mitkä edellyttävät tiettyä kokemusta, työmenetelmän tuntemusta tai pitempiaikaista tottumusta työn suorittamiseen taikka jotka suoritetaan vaikeissa työolosuhteissa. Näihin ryhmiin kuuluvat myös varsinaisten ammattityöntekijäin apuna ammatissa kehittyäkseen työskentelevät työntekijät. Pöytäkirjamerkintä: 1. Työntekijät sijoitetaan palkkaryhmiin 2 ja 3 sen mukaan, ovatko useimmat seuraavista työn vaativuustekijöistä huomattavassa taikka erittäin suuressa määrin tunnusomaisia töille, joita he pääasiassa suorittavat: työn edellyttämä kokemus, tarkkuus ja vastuu sekä työn raskaus ja työolosuhteiden rasittavuus. 2. Työntekijät, jotka suorittavat työtä, joka kysyy tunnetusti suurempaa taitavuutta, tarkkuutta ja kokemusta kuin palkkaryhmään 3 kuuluvissa töissä vaaditaan, työn kuitenkaan olematta varsinaista ammattityötä, voivat saada palkkaryhmän 4 mukaisen palkan tämän silti oikeuttamatta määräajan jälkeen palkkaryhmän 6 palkkaan. 4. palkkaryhmä: Ammattityöt, joiden suorittajalta vaaditaan yli 3 vuoden työskentelyä ammatissa, jolloin oppilas, tai muu koulutusaika lasketaan ammatissaoloajaksi, siten kuin jäljempänä olevasta pöytäkirjamerkinnästä käy ilmi palkkaryhmät: Vaativat ammattityöt, jotka edellyttävät työskentelyä ao. ammatin ammattimiestehtävissä ajan, joka yhdessä ammatikoulutuksesta hyväksi lasketun ajan kanssa tekee 5 vuotta. Pöytäkirjamerkintä (koskee palkkaryhmiä 4-8): Sopijapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että työntekijäin sijoittamisessa palkkaryhmiin 4-8 noudatetaan seuraavia periaatteita. Samalla sopijapuolet toteavat, että esimerkit eivät peitä kaikkia ammatissa etenemisen ja ammattikoulutuksen yhdistelmiä, mutta ne antavat ohjeen myös käsiteltyjen esimerkkien ulkopuolella oleville tapauksille. A. Pääsy palkkaryhmään 4: T a p a u s 1 (ei ammattikoulutusta) Pääsy edellyttää 3 vuoden työskentelyä kyseessä olevaan ammattiin jatkuvasti ja monipuolisesti kehittävissä töissä. Lähiammatissa työskentely otetaan huomioon siltä osin kuin se ko. tapauksessa on kehittävää tarkoitettuun ammattiin oppimisessa.

13 T a p a u s 2 (lyhyen kurssin suorittanut) 13 Samoin kuin tapauksessa 1 sillä poikkeuksella, että kurssi lyhentää vaadittavaa kokemusaikaa siltä osin kuin se laatunsa, pituutensa ym. seikat huomioonottaen on ko. tapauksessa tarkoitettuun ammattiin kehittävä. T a p a u s 3 (ammattikoulutuksena 2- tai 3-vuotinen yleinen ammattikoulu) Opetusohjelman mukaan hyväksytysti loppuun suoritetusta koulusta lasketaan puolet ammatissaoloaikaa korvaavaksi ajaksi. T a p a u s 4 (ammattikoulutuksena 4-vuotinen teollisuuden ammattikoulu) Opetusohjelman mukaan hyväksytysti loppuunsuoritettu koulu lasketaan työssäoloajaksi. T a p a u s 5 (ammattikoulutuksena 2- tai 3-vuotinen yleinen ammattikoulu + 2-vuotinen teollisuuden ammattikoulu) Kouluaika otetaan huomioon ammatissaoloaikaa laskettaessa siten, kuin tapauksien 3 ja 4 kohdassa on sanottu. T a p a u s 6 (ammattikoulutuksena oppisopimus työpaikalla, 3- tai 4-vuotinen) Suunnitelman mukaisesti ja hyväksytysti suoritettu oppisopimusaika lasketaan työssäoloajaksi, 4. ryhmään siirto edellyttää kypsyyskokeen hyväksyttyä suoritusta. Kaikissa em. tapauksissa on edellytyksenä 4. palkkaryhmään siirtämiselle, että asianomainen työskentelee ammattitehtävässä ja että hän on kehittynyt siten, että hän pystyy tätä hoitamaan itsenäisesti. Huom. tapausten 2-6 kohdalla mainituista kouluajoista ei kuitenkaan lasketa ammatissaoloajaksi yhteensä enempää kuin 4 vuotta. Ammatissaoloajaksi ei myöskään lasketa keskeneräiseksi jääneen koulun tai oppisopimuksen aikaa. B. Pääsy palkkaryhmiin 6-8 edellyttää: Kaikissa tapauksissa on 6-8 palkkaryhmään siirtämiselle edellytyksenä, että asianomainen työskentelee 6. palkkaryhmän mukaisessa vaativassa ammattityössä ja pystyy tätä hoitamaan itsenäisesti. T a p a u k s i s s a 1-2 (ei ammattikoulun suoritusta tai pelkkä kurssi) Vaativat ammattityöt edellyttävät kahden vuoden työskentelyä ao. ammattiin kuuluvassa tehtävässä 4. palkkaryhmään pääsyn jälkeen. T a p a u k s i s s a 3-6 (ammattikoulun suoritusta tai täydellisen oppisopimuskoulutuksen suoritus) Vaativat ammattityöt edellyttävät työskentelyä ao. ammattiin kuuluvassa tehtävässä ajan, joka yhdessä hyväksytysti suoritetun 2- tai 3-vuotisen yleisen ammattikoulun tai teollisuuden ammattikoulun tai oppisopimuskoulutuksen virallisesti hyväksyttyjen kestoaikojen kanssa on 5 vuotta. Kuitenkin 4. palkkaryhmässä työskentelyä tulee olla vähintään 1 vuosi.

14 14 P A L K K A L I I T E 3 / Huoltotyöhenkilökunnan työt Ohjekuukausipalkat euroina lukien TES PL PR 3501 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YM/VAL RY FOR:2033 Paikkakuntaluokka I II Perustaso 03 Huoltotyöhenkilökunnan työt 302 H/2 huoltotyöntekijä 1 285, , , H/3 huoltotyöntekijä 1 333, , , H/4 huoltotyöntekijä 1 383, , , H/5 huoltotyöntekijä 1 426, , , H/6 huoltotyöntekijä 1 454, , , H/7 huoltotyöntekijä 1 505, , , H/8 huoltotyöntekijä 1 558, , ,05 *) Palkkaliitteessä mainittujen nimikkeiden lisäksi voidaan käyttää muita vastaavantasoisia nimikkeitä edellyttäen, ettei tästä aiheudu työnantajalle lisäkustannuksia. Maa- ja vesirakennustyöntekijästä tai huoltokorjaamotyöntekijästä huoltotyöntekijäksi siirtyneelle työntekijälle, jonka palkka siirtymähetkellä uuden nimikkeen mukaan alenisi, voidaan maksaa euromääräisenä henkilökohtaisena siirtymälisänä palkkojen siirtymähetken mukainen erotus. Siirtymälisän suuruus on enintään 20 prosenttia työntekijälle huoltotyöntekijän nimikkeen mukaan määräytyvästä palkasta (ohjepalkka lisättynä vuosisidonnaisilla palvelusvuosilisillä ja mahdollisella kylmän seudun lisällä). YK:02180 (FOR:2180) Työntekijän siirtyessä ylempään palkkaryhmään siirtymälisää vähennetään palkankorotusta vastaavasti. Lisää vähentää myös palvelusvuosilisän harkinnanvaraisen osuuden myöntäminen sekä järjestelyvaran käyttö.

15 15 P A L K K A L I I T E 4 / Työnjohtohenkilökunnan työt Ohjekuukausipalkat euroina lukien TES PL PR 3501 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YM/VAL RY 04 Työnjohtohenkilökunnan työt Paikkakuntaluokka I II FOR:3456 Perustaso 403 T/3 työnjohtaja 1 338, , , T/4 erikoistyönjohtaja 1 393, , , T/5 erikoistyönjohtaja 1 455, , , T/6 erikoistyönjohtaja 1 515, , , T/7 erikoistyönjohtaja 1 575, , ,04 *) Palkkaliitteessä mainittujen nimikkeiden lisäksi voidaan käyttää muita vastaavantasoisia nimikkeitä edellyttäen, ettei tästä aiheudu työnantajalle lisäkustannuksia. 1. Suunnittelutehtävissä työskentelevät sijoitetaan edellä oleviin palkkaryhmiin pätevyytensä ja palvelusvuosiensa perusteella. 2. Milloin toimihenkilö hänestä riippumattomasta syystä tilapäisesti siirretään toiseen alemmassa palkkaryhmässä olevaan tehtävään, maksetaan hänelle palkka hänen aikaisemman palkkaryhmänsä mukaan, enintään kuitenkin kahden kuukauden ajalta. 3. Milloin toimihenkilö määrätään loma- tai muuna sijaisena hoitamaan a) ylemmässä palkkaryhmässä tai b) toisen työehtosopimuksen piirissä tahi c) virkasuhteessa olevan henkilön tehtäviä, jotka eivät sisälly hänen tehtäviinsä, toimihenkilölle maksetaan tältä ajalta a) kohdan tapauksessa palkkaa ylemmän palkkaryhmän mukaan sekä b) ja c) kohdan tapauksissa normaalin palkan lisäksi enintään 150 markan määrään asti se erotus, millä korvattavan henkilön palkka on mahdollisesti hänen palkkaansa korkeampi. YK:03456 (FOR:3456)

16 P A L K K A L I I T E 5 / Toimistohenkilökunnan työt Ohjekuukausipalkat euroina lukien TES PL PR 3501 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YM/VAL RY 05 Toimistohenkilökunnan työt FOR:2033 Paikkakuntaluokka I II Perustaso 502 K/2 toimistovirkailija 1 284, , ,45 (A5) 503 K/3 toimistovirkailija 1 307, , ,86 (A7) 504 K/4 toimistovirkailija, tekstinkäsittelijä, piirtäjä 1 328, , ,50 (A8) 505 K/5 toimistovirkailija, tekstinkäsittelijä (yli 7 500), piirtäjä, toimistosihteeri 1 348, , ,81 (A9) 506 K/6 tekstinkäsittelijä (yli 8 500), piirtäjä, toimistosihteeri, työmaatoimiston hoitaja 1 378, , ,60 (A10) 507 K/7 tekstinkäsittelijä (yli 9 500), piirtäjä, toimistosihteeri, kirjastosihteeri 1 402, , ,74 (A11) 511 K/8 tekstinkäsittelijä (yli ), piirtäjä, toimistosihteeri, operaattori 1 429, , ,54 (A12) 508 K/9 apulaistarkastaja, operaattori, toimistosihteeri, laskentasihteeri, sihteeri, piirtäjä 1 456, , ,09 (A13) 509 K/10 apulaistarkastaja, operaattori, toimistosihteeri, laskentasihteeri, sihteeri 1 490, , ,98 (A14) 510 K/11 apulaistarkastaja, julkaisusihteeri, tarkastaja, laskentasihteeri 1 528, , ,19 (A15) 512 K/12 tarkastaja 1 580, , ,57 (A16) 513 K/13 tarkastaja, suunnittelija 1 641, , ,25 (A17) 514 K/14 tarkastaja, suunnittelija 1 719, , ,29 (A18) 515 K/15 tarkastaja, suunnittelija 1 804, , ,68 (A19) X) Palkkaliitteessä mainittujen nimikkeiden lisäksi voidaan käyttää muita vastaavantasoisia nimikkeitä edellyttäen, ettei tästä aiheudu työnantajalle lisäkustannuksia.

17 P A L K K A L I I T E 6 / Laboratoriohenkilökunnan työt Ohjekuukausipalkat euroina lukien TES PL PR 3501 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YM/VAL RY 06 Laboratoriohenkilökunnan työt Paikkakuntaluokka I II FOR:2033 Perustaso 611 L/2 välinehuoltaja 1 284, , ,45 (A5) 603 L/3 välinehuoltaja 1 307, , ,86 (A7) 604 L/4 laboratorioapulainen, välinehuoltaja 1 328, , ,50 (A8) 610 L/5 laboratorioapulainen, laborantti 1 348, , ,81 (A9) 605 L/6 laboratorioapulainen, laborantti 1 378, , ,60 (A10) 607 L/7 laborantti 1 402, , ,74 (A11) 606 L/8 laborantti, laboratoriomestari 1 429, , ,54 (A12) 608 L/9 laborantti, laboratoriomestari 1 456, , ,09 (A13) 609 L/10 laboratoriomestari 1 490, , ,98 (A14) 612 L/11 laboratoriomestari 1 528, , ,19 (A15) *) Palkkaliitteessä mainittujen nimikkeiden lisäksi voidaan käyttää muita vastaavantasoisia nimikkeitä edellyttäen, ettei tästä aiheudu työnantajalle lisäkustannuksia.

18 ERINÄISET MÄÄRÄYKSET, PALKKALIITTEET 1-6: [Kylmän seudun lisä: Sovittiin, että kylmän seudun lisää maksetaan seuraavasti: YK:02460 (FOR:2460) Toimihenkilölle, jonka vakinainen asunto ja koti sijaitsee Suomessa ja jonka työnsuorituspaikka sijaitsee jäljempänä tässä pykälässä tarkoitetulla alueella, suoritetaan erityistä kylmän seudun lisää jäljempänä tässä pykälässä ilmenevin perustein edellyttäen, että yhtäjaksoinen työskentely alueella kestää vähintään yhden kuukauden. 2. Kylmän seudun lisän maksamisen perusteena oleva alue jaetaan kahteen vyöhykkeeseen seuraavasti: I vyöhykkeeseen kuuluvat Kajaanin, Kemin, Kemijärven, Lieksan, Nurmeksen, Rovaniemen ja Tornion kaupungit sekä Hyrynsalmen, Iin, Ilomantsin, Kemin, Kiimingin, Kuhmon, Kuivaniemen, Kuusamon, Paltamon, Pellon, Posion, Pudasjärven, Puolangan, Ranuan, Ristijärven, Rovaniemen, Simon, Sotkamon, Suomussalmen, Taivalkosken, Tervolan, Utajärven, Vaalan, Valtimon, Yli-Iin, Ylikiimingin ja Ylitornion kunnat. II vyöhykkeeseen kuuluvat Enontekiön, Inarin, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Sallan, Savukosken, Sodankylän ja Utsjoen kunnat. 3. Lisä suoritetaan prosentteina asianomaisen työntekijän jäljempänä tämän pykälän 4 kohdassa tarkoitetusta henkilökohtaisesta aikapalkasta seuraavasti: I vyöhyke, neljä II vyöhyke, kahdeksan (4) prosenttia henkilökohtaisesta aikapalkasta (8) prosenttia henkilökohtaisesta aikapalkasta. 4. Tässä pykälässä tarkoitettuun henkilökohtaiseen aikapalkkaan luetaan - ohjepalkka - mahdolliset työkohtaiset lisät - palvelusvuosilisä. Henkilökohtaiseen aikapalkkaan ei lueta - tiettyyn työtuntiin kohdistuvia vuoro-, ilta- ja yötyölisiä eikä muitakaan olosuhdelisiä - muita palkkaan sisältyviä erilliseriä, jotka maksetaan joko tilikausittain toistuvasti tai epäsäännöllisesti. 5. Kylmän seudun lisä suoritetaan samansuuruisena sekä aika- että suorituspalkkatyössä.] [Palvelusvuosilisät: 1. Työehtosopimuksen piiriin kuuluville työntekijöille suoritetaan ohjekuukausipalkan lisäksi aikapalkkatyössä valtion työsopimussuhteisten palvelusvuosilisätoimikunnan mietinnössä 1974:155 tarkoitettua palvelusvuosilisää sopimuskauden aikana jäljempänä mainituin perustein. Samalla sopimuspuolet ilmoittavat olevansa yhtä mieltä siitä, että palvelusvuosilisäjärjestelmä lopullisessa muodossaan aikanaan palkkauksiin käytettävissä olevien varojen puitteissa toteutetaan sopimuspuolten välillä mainitun toimikunnan mietinnön ja sitä täydentävien myöhempien ohjeiden mukaisesti. 2. Palvelusvuosilisään oikeuttavaksi palvelusajaksi luetaan - valtion palvelus virka- ja työsuhteessa ja Euroopan unionin jäsenvaltion julkishallinnon palvelus, jossa säännöllinen työaika keskimäärin on vähintään 20 tuntia viikossa,

19 19 - samalla työalalla tapahtunut - Suomen Pankin ja kansaneläkelaitoksen, - kunnan, kuntien keskusjärjestöjen tai kuntien yhtymän, - evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan, - toimiehtosopimusjärjestelmän piiriin kuuluvan valtionapulaitoksen tai sellaisen yksityisen yhteisön tai laitoksen, joka saa lain tai asetuksen nojalla tai harkinnanvaraista valtionapua yli puoleen palkkausmenoistaan ja - valtion haltuun otetun rautatien, puhelinlaitoksen tai muun valtion haltuun otetun laitoksen tai toiminnan palvelus, jossa säännöllinen työaika on keskimäärin ollut vähintään 20 tuntia viikossa. Palvelusvuosilisään oikeuttavaksi ajaksi luetaan aika, jonka asianomainen on ollut sotatilan aikana lottatai sotapalveluksessa taikka suorittanut asevelvollisuuttaan tai aseellisesta palveluksesta vapautettuna suorittanut aseetonta palvelusta taikka siviilipalvelusta siltä osin kuin viimeksi mainittu ei ylitä asevelvollisuuslaissa säädettyä yleistä 240 päivän palvelusaikaa tai palvellut suomalaisessa valvontajoukossa siitä annetun lain mukaisesti. Lottapalvelukseksi luetaan se aika, jona asianomainen on saanut lottakuukausipalkkaa tai päivärahaa. Valtion palvelukseksi katsotaan myös palvelus kansanedustajana ja eduskunnan viran tai toimen haltijana. Palvelusvuosilisään oikeuttavaa palvelusaikaa laskettaessa otetaan jälkeisen palveluksen osalta huomioon kaikki ne kuukaudet, joiden aikana työntekijä on ollut työssä vähintään 14 päivänä. Aikaa, jona työntekijä on ollut poissa työstä saaden siltä ajalta palkkaa tai äitiysrahaa taikka ollut lomautettuna enintään 30 päiväksi kerrallaan ei vähennetä. Palvelusvuosilisään oikeuttavaksi ajaksi ei kuitenkaan lueta palvelusaikaa, jonka perusteella asianomainen saa muualta työnantajalta taikka muun palveluksen perusteella valtion eläkettä. Työnantajalla on lisäksi valtiovarainministeriön antamien yleisohjeiden perusteella mahdollisuus ottaa huomioon muu ko. työalalla työskennelty aika. Mikäli viikkotyötuntien vähimmäismäärä ei jonkin osa-aikaisen palvelussuhteen osalta täyty, luetaan osa-aikatyöstä palvelusvuosilisään oikeuttavaksi ajaksi se osuus, mikä vastaa osa-aikatyön suhteellista osuutta kyseistä tehtävää vastaavan kokoaikaisen tehtävän säännöllisestä työajasta. 3. Palvelusvuosilisää suoritetaan siten, että YK:02420 (FOR:2420) I II III IV V palvelusvuosilisä yhden palvelusvuoden jälkeen on 5 prosenttia ohjepalkasta (prosenttikerroin 5), palvelusvuosilisä neljän palvelusvuoden jälkeen on 5 prosenttia ohjepalkan ja I:n palvelusvuosilisän yhteismäärästä (prosenttikerroin yhteensä 10,25), palvelusvuosilisä kahdeksan palvelusvuoden jälkeen on 5 prosenttia ohjepalkan, I:n ja II:n palvelusvuosilisän yhteismäärästä (prosenttikerroin yhteensä 15,76), palvelusvuosilisä yhdentoista palvelusvuoden jälkeen on 4,5 prosenttia ohjepalkan, I ja II:n ja III:n palvelusvuosilisän yhteismäärästä (prosenttikerroin yhteensä 20,97) palvelusvuosilisä viidentoista palvelusvuoden jälkeen on 3,5 prosenttia ohjepalkan, I:n, II:n, III:n ja IV:n palvelusvuosilisän yhteismäärästä (prosenttikerroin yhteensä 25,21) ja

20 VI palvelusvuosilisä kahdeksantoista palvelusvuoden jälkeen on 2 prosenttia ohjepalkan, I:n ja II:n, III:n, IV:n ja V:n palvelusvuosilisän yhteismäärästä (prosenttikerroin yhteensä 27,71) Edellä 3 momentissa edellytetyn lisäksi työnantaja voi valtiovarainministeriön antamien yleisohjeiden perusteella, palvelusvuosilisän vuosisidonnaisten osuuksien enimmäismäärää tällä kuitenkaan ylittämättä, suorittaa palvelusvuosilisän harkinnanvaraisena osuutena enintään 10 prosenttia asianomaisen ohjepalkan ja kulloistenkin vuosisidonnaisten palvelusvuosilisien yhteismäärästä. YK:02455 (FOR: 2455) 5. Työntekijän asiana on tarvittaessa esittää selvitys palvelusvuosilisän maksamiseen oikeuttavista perusteista. 6. Palvelusvuosilisää suoritetaan työntekijälle edellytysten täyttymistä lähinnä seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Lisää voidaan suorittaa myös takautuvasti, ei kuitenkaan vuotta pidemmältä ajalta ennen hakemusta. 7. Jos asianomainen aikapalkkatyön ohella tekee urakka- tai muuta suorituspalkkatyötä, palvelusvuosilisää maksetaan vain aikapalkkatyöhön käytetyiltä työtunneilta.] Muut erinäiset määräykset: Oikeudenmukaisen palkkapolitiikan sitä vaatiessa alueellinen ympäristökeskus voi määrätä maksettavaksi palkkaliitteen 4 työntekijöille ohjekuukausipalkasta laskettavaa enintään 20 %:n suuruista erityistä työnjohtajalisää. YK:02480 (FOR:2480) Kielilisää YK:02787 (FOR:2787) ja kielitaitolisää YK:02071 (FOR:2071) maksetaan palkkaliitteiden 4, 5 ja 6 työntekijöille samojen perusteiden mukaan kuin virkamiehellekin. Kun työkoneenkäyttäjä joutuu korjaamolla tai maastossa aikapalkkausta noudattaen suorittamaan sellaista puhdistus-, purkaus- tai korjaustyötä, jossa käsitellään öljyisiä ja likaisia koneenosia, hänelle maksetaan tällaisissa tapauksissa, mikäli mainitunlainen työ kestää yli tunnin, likaisen työn lisää samoin kuin huoltokorjaamon työntekijälle. YK:04225 (FOR:4225) Palkkaliitteeseen 6 sijoitetun välinehuoltajan tehtäviin kuuluvat laboratoriossa tapahtuvat laboratoriovälineiden pesu-, puhdistus- ja järjestelytehtävät sekä laboratorioiden siivoustehtävät. Välinehuoltaja - nimikkeen käyttö edellyttää kuitenkin, että asianomainen suorittaa tehtävistään vähintään puolet laboratoriovälineiden pesu-, puhdistus- ja järjestelytehtäviä. Säännöllisesti osapäivätyötä tekevien laboratorioapulaisten ja välinehuoltajien palkkaus sovittiin virastotyöaikaa tehtäessä määräytyvän seuraavasti: Säännöllinen työajan Palkka prosentteina pituus/vrk nimikkeen ohjepalkasta 2 h 36 % 3 h 52 % 4 h 65 % 5 h 78 % 6 h 87 % 7 h 98 % Työnantaja korvaa työntekijälle hitsaustyössä turmeltuneet silmälasien linssit.

21 21 Tämä Internet-teksti ei ole virallinen versio, eikä Valtiokonttori tai sopimuksen antaja vastaa tietojen oikeellisuudesta eikä tietojen käytön aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Hakemistosivulle Valtiokonttori Aineistoa ei saa julkaista ilman sopimuksen antajan tai Valtiokonttorin lupaa. Ylläpitäjä: Hallinnon ohjaus Siltasaarenkatu A PL Valtiokonttori puhelin (09) , faksi (09) sähköposti:

TES:350103 Ympäristöministeriön ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys YHY ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004

TES:350103 Ympäristöministeriön ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys YHY ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 TES:350103 Ympäristöministeriön ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys YHY ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen

Lisätiedot

Ilmatieteen laitoksen ja Pardia ry:n välinen työehtosopimus TES 318001

Ilmatieteen laitoksen ja Pardia ry:n välinen työehtosopimus TES 318001 Ilmatieteen laitoksen ja Pardia ry:n välinen työehtosopimus TES 318001 1 Soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Ilmatieteen laitoksen palveluksessa yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa

Lisätiedot

4 Siivoustehtävissä olevien työntekijöiden nimikkeet, tehtävänkuvaukset sekä suositukset tieto- ja taitovaatimuksiksi ovat seuraavat:

4 Siivoustehtävissä olevien työntekijöiden nimikkeet, tehtävänkuvaukset sekä suositukset tieto- ja taitovaatimuksiksi ovat seuraavat: 281801 Pöytäkirja verohallituksen ja verohallinnon PL 01 palveluksessa olevia siivoojia edustavan Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin

Lisätiedot

TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus)

TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) ja Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry:n välinen työehtosopimus 1 1 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan MTT:n (Maa-

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004

Ympäristöministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 Ympäristöministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008 Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Ympäristöhallinnon Tekniset VETY ry:n, Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys YHY ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Yleiskorotus 1.6.2006 Yleiskorotus 1.6.2006 lukien on 1,4 prosenttia.

Yleiskorotus 1.6.2006 Yleiskorotus 1.6.2006 lukien on 1,4 prosenttia. Pöytäkirja ympäristöministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin ympäristöministeriössä 10.12.2004 Paikalla olivat ympäristöministeriön

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus 3 TES: 313013 PL: 01 Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan valtiovarainministeriön sekä Akava-JS ry:n,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön antamien neuvotteluohjeiden 20.11.2003, 11/2003, mukaisesti sovittiin seuraavaa:

Valtiovarainministeriön antamien neuvotteluohjeiden 20.11.2003, 11/2003, mukaisesti sovittiin seuraavaa: TES: 313011 PL: 01 06 Pöytäkirja Merenkulkuhallituksen ja Merenkulkulaitoksen teknisten toimihenkilöiden MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin 6.2.2004 Merenkulkulaitoksessa.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa:

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa: TES: 313013 PL: 01 Pöytäkirja Merenkulkulaitoksen, Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin 17.2.2005 Merenkulkulaitoksessa.

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 13 päivänä joulukuuta 2004 opetusministeriön (hallinnonalan neuvotteluviranomainen)

Lisätiedot

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin VES 318051 TES 318003 Ilmatieteen laitoksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Pardia ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä tehtiin tarkentava virka-

Lisätiedot

TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004

TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen

Lisätiedot

TES: 322104. 1 Soveltamisala

TES: 322104. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TYÖEHTOSOPIMUS TES: 322104 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet työehtosopimuksen Geologian tutkimuskeskuksen työsopimussuhteista henkilöstöä

Lisätiedot

VES: 322151. 1 Soveltamisala

VES: 322151. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES: 322151 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet hallinnonalakohtaisen tarkentavan virkaehtosopimuksen Geologian

Lisätiedot

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko.

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko. PÖYTÄKIRJA Työehtosopimus STUK/ JUKO ry TES: 33 10 01 Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ JUKO ry, VES: 33 10 51 Pöytäkirja Säteilyturvakeskuksen (STUK) ja JUKO ry:n välisestä neuvottelusta, joka pidettiin

Lisätiedot

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko.

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko. PÖYTÄKIRJA Työehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (TES: 331002) Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (VES: 331052) Pöytäkirja Säteilyturvakeskuksen (STUK), Pardia ry:n ja JHL ry:n välisestä neuvottelusta,

Lisätiedot

TYÖMINISTERIÖN SEKÄ SOSIAALI-, TERVEYS- JA KASVATUSALOJEN AMMAT- TILIITTO STEKA RY:N JA VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL RY:N VÄLINEN

TYÖMINISTERIÖN SEKÄ SOSIAALI-, TERVEYS- JA KASVATUSALOJEN AMMAT- TILIITTO STEKA RY:N JA VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL RY:N VÄLINEN TES: 340101 TYÖMINISTERIÖN SEKÄ SOSIAALI-, TERVEYS- JA KASVATUSALOJEN AMMAT- TILIITTO STEKA RY:N JA VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1.1.

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12

ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12 ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12.2004 UUDISTETUN TARKENTAVAN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

HELSINGIN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS HELSINGIN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 1. TYÖSUHDE 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Helsingin yliopiston (työnantaja) palveluksessa

Lisätiedot

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007. TES : 313011 PL: 01-06 P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Merenkulkulaitoksen tekniset toimihenkilöt MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin Merenkulkulaitoksessa 9.12.2004.

Lisätiedot

MERENKULKULAITOKSEN JA MERENKULKULAITOKSEN TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN MERTE RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS

MERENKULKULAITOKSEN JA MERENKULKULAITOKSEN TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN MERTE RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS TES: 0 PL: 0-06 MERENKULKULAITOKSEN JA MERENKULKULAITOKSEN TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN MERTE RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan valtiovarainministeriön sekä Akava- JS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon Tekniset VETY

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa:

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa: TES: 313014 Työehtosopimus, joka tehtiin 26.2.2008 Merenkulkulaitoksen ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä. Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2)

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 14. päivänä lokakuuta 2008 opetusministeriön

Lisätiedot

Osapuolten välisen työehtosopimuksen 7 :n mukainen ja virkaehtosopimuksen 7 :n mukainen toimiraha on 1.10.2007 lukien:

Osapuolten välisen työehtosopimuksen 7 :n mukainen ja virkaehtosopimuksen 7 :n mukainen toimiraha on 1.10.2007 lukien: TES: 313012 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS (sisävesiluotsit, väylämestarit ja väylänhoitajat) P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Suomen Merimies-Unioni SMU ry:n välisestä työ/virkaehtosopimusneuvottelusta,

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON OPETUS- JA TUTKIMUSTILOJEN MAATALOUSTÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

HELSINGIN YLIOPISTON OPETUS- JA TUTKIMUSTILOJEN MAATALOUSTÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS HELSINGIN YLIOPISTON OPETUS- JA TUTKIMUSTILOJEN MAATALOUSTÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS TES: 291205 PL: 01 1. TYÖSUHDE 1 Soveltamisala 1. Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen aluksissa palvelevan miehistön työehtosopimus

Merenkulkulaitoksen aluksissa palvelevan miehistön työehtosopimus TES: 313001 Suomen Merimies Unioni SM-U ry Työehtosopimuspöytäkirja Merenkulkulaitos 6.2.2008 Merenkulkulaitoksen aluksissa palvelevan miehistön työehtosopimus Osapuolet ovat uudistaneet Merenkulkulaitoksen

Lisätiedot

TES: 299702 PL: 01-05. SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN JA VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL ry:n TYÖEHTOSOPIMUS

TES: 299702 PL: 01-05. SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN JA VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL ry:n TYÖEHTOSOPIMUS TES: 299702 PL: 01-05 SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN JA VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL ry:n TYÖEHTOSOPIMUS sopimuskaudeksi 1.2.2003 15.2.2005 2 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Työehtosopimuksen soveltamisala

Lisätiedot

VES 299151, PL:01, PR:101-109 VES 299751, PL:01-05, PR:101-504

VES 299151, PL:01, PR:101-109 VES 299751, PL:01-05, PR:101-504 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO VES 299151, PL:01, PR:101-109 VES 299751, PL:01-05, PR:101-504 Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 29. päivänä

Lisätiedot

TES:260101. Sisäasiainministeriön ja. Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS

TES:260101. Sisäasiainministeriön ja. Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS TES:260101 Sisäasiainministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS Sopimuskaudeksi 16.2.2005-30.9.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu nro I II III YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

TES: 325002 PL: 01 Liite 1

TES: 325002 PL: 01 Liite 1 TES: 325002 PL: 01 Liite 1 MEKin palkkausjärjestelmäliite 1 Määräysten soveltamisala Määräyksiä sovelletaan Matkailun edistämiskeskuksen (MEK) niihin kotimaassa työskenteleviin työsopimussuhteisiin toimihenkilöihin,

Lisätiedot

VES: 260651 29.11.2002 PL: 01

VES: 260651 29.11.2002 PL: 01 VES: 260651 29.11.2002 PL: 01 Väestörekisterikeskus ja Akava-JS ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Valtion erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry ovat tehneet 29. päivänä marraskuuta 2002 tarkentavan

Lisätiedot

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto TES: 279202 Pöytäkirja 30.6.2005 Allekirjoittamispöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n

Lisätiedot

1 Tehtäväkohtaisen palkanosan määräytymistä koskeva liite 1 tarkistetaan oheisen liitteiden 1 ja 2 mukaiseksi.

1 Tehtäväkohtaisen palkanosan määräytymistä koskeva liite 1 tarkistetaan oheisen liitteiden 1 ja 2 mukaiseksi. 1 Tarkentava virkaehtosopimus ulkoasiainministeriön, Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys Uhvy ry:n ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry:n välillä ulkoasiainhallinnon virkamiehiin sovellettavasta

Lisätiedot

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Akava-JS ry, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON OPETUS- JA TUTKIMUSTILOJEN MAATALOUSTÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

HELSINGIN YLIOPISTON OPETUS- JA TUTKIMUSTILOJEN MAATALOUSTÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS HELSINGIN YLIOPISTON OPETUS- JA TUTKIMUSTILOJEN MAATALOUSTÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS TES: 291205 PL: 01 1. TYÖSUHDE 1 Soveltamisala 1. Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 248 00 TES:285203

Tilastokeskus TK 11 248 00 TES:285203 Tilastokeskus TK 11 248 00 TES:285203 Työehtosopimus, joka tehtiin 18 päivänä helmikuuta 2000 Tilastokeskuksen, Akava JS ry:n ja Tilastoväen Unioni ry:n välillä Tilastokeskuksen työsopimussuhteisen henkilöstön

Lisätiedot

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt.

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES:299451 PL:01 PR:101-113 (liite 1) VES:299751 PL:01-05 (liite2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 28 päivänä

Lisätiedot

VES: 260651 29.2.2008 PL: 01

VES: 260651 29.2.2008 PL: 01 VES: 260651 29.2.2008 PL: 01 Väestörekisterikeskus sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ovat tehneet 29.

Lisätiedot

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä.

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KIRKON PALKKAUSMÄÄRÄYKSISTÄ 1.5.2007

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 29.11.2004 allekirjoitettu

Lisätiedot

2 Sopimuksen soveltamisala Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan Patentti- ja rekisterihallituksen virkamiesten palvelussuhteen ehtoihin.

2 Sopimuksen soveltamisala Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan Patentti- ja rekisterihallituksen virkamiesten palvelussuhteen ehtoihin. 1 Sopimuksen perusteet Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 26 päivänä helmikuuta 2009 Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet

1 Sopimuksen perusteet 1(13) Tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus, joka tehtiin lokakuun 2 päivänä 2008 Tilastokeskuksen ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n

Lisätiedot

Työehtosopimus verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä

Työehtosopimus verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä 281805 Työehtosopimus verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä Verohallitus sekä Verohallinnon atk-henkilöt VERO-ATK ry ovat tehneet 20 päivänä joulukuuta 2005 työehtosopimuksen verohallinnon

Lisätiedot

T Y Ö E H T O S O P I M U S P Ö Y T Ä K I R J A ajalle 16.2.2005-30.9.2007

T Y Ö E H T O S O P I M U S P Ö Y T Ä K I R J A ajalle 16.2.2005-30.9.2007 TES:322203, PL:01-02 Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) ja toiselta puolen Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S P Ö Y T Ä K I R J A ajalle 16.2.2005-30.9.2007

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA 281852 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA Verohallitus sekä AKAVA-JS ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. ja Valtion

Lisätiedot

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 1 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

TES:291201; 291202 PL:01-04, 12 HELSINGIN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

TES:291201; 291202 PL:01-04, 12 HELSINGIN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS TES:291201; 291202 PL:01-04, 12 HELSINGIN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 1. TYÖSUHDE 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Helsingin yliopiston

Lisätiedot

KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUKSEN TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDEKSI 16.2.2005-30.9.2007 1. TYÖSUHDE

KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUKSEN TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDEKSI 16.2.2005-30.9.2007 1. TYÖSUHDE 1 KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUKSEN TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDEKSI 16.2.2005-30.9.2007 1. TYÖSUHDE 1 Soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa

Lisätiedot

VES 280151 PL 01. 1 Keskustason sopimusmääräykset

VES 280151 PL 01. 1 Keskustason sopimusmääräykset VES 280151 PL 01 Tarkentava virkaehtosopimus vuoden 2011 virasto- ja tasaarvoerän kohdentamisesta valtiovarainministeriössä ja ministeriön palkkausjärjestelmää koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

YLIOPISTOPAINOSSA SOVELLETTAVA HELSINGIN YLIOPISTON JA YLIOPISTOJEN JA TUTKIMUSALAN HENKILÖSTÖLIITTO YHL RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS

YLIOPISTOPAINOSSA SOVELLETTAVA HELSINGIN YLIOPISTON JA YLIOPISTOJEN JA TUTKIMUSALAN HENKILÖSTÖLIITTO YHL RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS TES: 291206 YLIOPISTOPAINOSSA SOVELLETTAVA HELSINGIN YLIOPISTON JA YLIOPISTOJEN JA TUTKIMUSALAN HENKILÖSTÖLIITTO YHL RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS Päätettiin solmia seuraava Helsingin yliopistoa koskeva

Lisätiedot

P A L K K A L I I T E ajalle 1.3.2008-31.1.2010 1 DIPLOMI-INSINÖÖRIEN TEHTÄVÄRYHMITTELY

P A L K K A L I I T E ajalle 1.3.2008-31.1.2010 1 DIPLOMI-INSINÖÖRIEN TEHTÄVÄRYHMITTELY TES:322201, PL:01-09 Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) ja toiselta puolen Valtion tutkimusalojen tekniset toimihenkilöt VATE ry:n välisen työehtosopimuksen P A L K K A L I I T E ajalle 1.3.2008-31.1.2010

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä:

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä: TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen erillispalkkiot Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka allekirjoitettiin

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

Muutetaan 4 :n liite 1, 8 :n liite 3, 5 ja 10. 4 Peruspalkka

Muutetaan 4 :n liite 1, 8 :n liite 3, 5 ja 10. 4 Peruspalkka Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 31 päivänä tammikuuta 2002 oikeusministeriön ja AKAVA-JS ry:n välillä tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkauksesta tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino: Libris Oy,

Lisätiedot

SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001

SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001 1 SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001 Suomen ympäristökeskuksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

TURUN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS TES: 292101 PL: 01 04 TURUN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2003 15.2.2005 1. TYÖSUHDE 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Turun yliopiston (työnantaja)

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 TES: 291203 PL: 07 1 Sovittiin, että Helsingin yliopiston ja Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n

Lisätiedot

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto TES: 279201 Pöytäkirja 30.6.2005 Neuvotteluosapuolet ovat yksimielisiä seuraavasta: Allekirjoittamispöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007

HELSINGIN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 HELSINGIN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 TES: 291203 PL: 07 1 Sovittiin, että Helsingin yliopiston ja Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

TURUN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS TES: 292102 PL: 01 04 TURUN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2003 15.2.2005 1. TYÖSUHDE 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Turun yliopiston (työnantaja)

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS ERÄISTÄ VIRKASUHTEEN EHDOISTA

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS ERÄISTÄ VIRKASUHTEEN EHDOISTA 281851 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS ERÄISTÄ VIRKASUHTEEN EHDOISTA Verohallitus sekä AKAVA-JS ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry. ovat 29.11.2002 tehneet

Lisätiedot

KTM 11/110/2002 VES: 321051

KTM 11/110/2002 VES: 321051 KTM 11/110/2002 VES: 321051 KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 12.4.2002 TEHDYN TARKENTAVAN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

3. Työntekijän työ kuuluu siihen palkkaryhmään, jonka mukaisia tehtäviä hän lähinnä suorittaa.

3. Työntekijän työ kuuluu siihen palkkaryhmään, jonka mukaisia tehtäviä hän lähinnä suorittaa. PALKKASOPIMUS 1 Palkat 1. Työehtosopimuksen piirissä oleville työntekijöille maksetaan palkkaa vähintään alan palkkaryhmittelyn, palkkasopimuksen ja siirtymäsäännösten mukaisesti. 2. Mikäli työntekijä

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan työministeriön, Työvoimaopiston ja työvoimatoimistojen vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen henkilöstöön.

Sopimusta sovelletaan työministeriön, Työvoimaopiston ja työvoimatoimistojen vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen henkilöstöön. 340151 01 101-111 (työvoimatoimistot) 02 102-114 (Työministeriö ja Työvoimaopisto) Tarkentava virkaehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta työministeriössä, Työvoimaopistossa ja työvoimatoimistoissa

Lisätiedot

KOTIMAISTEN KIELTEN KESKUKSEN TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDEKSI TYÖSUHDE. 1 Soveltamisala. 2 Työsuhteen alkaminen

KOTIMAISTEN KIELTEN KESKUKSEN TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDEKSI TYÖSUHDE. 1 Soveltamisala. 2 Työsuhteen alkaminen 1 KOTIMAISTEN KIELTEN KESKUKSEN TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDEKSI 1.2.2017 31.1.2018 1. TYÖSUHDE 1 Soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Kotimaisten kielten keskuksessa yksityisoikeudellisessa

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VARASTO-

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet ja tarkoitus. Tämä sopimus on tehty valtiovarainministeriön antamien neuvottelumääräysten 29.3.2010 mukaisesti.

1 Sopimuksen perusteet ja tarkoitus. Tämä sopimus on tehty valtiovarainministeriön antamien neuvottelumääräysten 29.3.2010 mukaisesti. STM/1414/2010 Tarkentava virkaehtosopimus virastoerästä ja arviointiryhmien työn kehittämisestä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa. Sopimus on tehty

Lisätiedot

Sopimus on tehty valtiovarainministeriön sopimuskauden 2007-2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten

Sopimus on tehty valtiovarainministeriön sopimuskauden 2007-2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten Tarkentava virkaehtosopimus oikeusministeriön ja Valtakunnansyyttäjänviraston sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä paikallisesti toteutettavien erien käytöstä syyttäjälaitoksessa

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 (6) PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Osapuolet ovat sopineet 19.2.2010 alkaneeseen ja 31.1.2013 asti voimassa olevaan Puusepänteollisuuden työntekijöiden

Lisätiedot

2 Luottamusmiehet ja luottamusmiespalkkiot (palkkatekijätunnus TI:315, YK:04258)

2 Luottamusmiehet ja luottamusmiespalkkiot (palkkatekijätunnus TI:315, YK:04258) 1 (6) Tiehallinnon luottamusmiessopimus 1 Sopimuksen soveltamisala Tiehallinnon ja tämän sopimuksen allekirjoittajajärjestöjen välisessä luottamusmiestoiminnassa noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä.

Lisätiedot

260151/01/101-109 Liite 1

260151/01/101-109 Liite 1 260151/01/101-109 Liite 1 Sisäasiainministeriön palkkausjärjestelmää koskeva tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin sisäasiainministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

Palkkaus muodostuu - tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta

Palkkaus muodostuu - tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta Työehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (TES: 331002) Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (VES: 331052) Säteilyturvakeskus (STUK), Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet 24.8.2006 tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008

Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008 Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008 1. Johdanto Nykyiset Kaupan työehtosopimuksen palkkamääräykset koskevat perinteisiä kaupan ammatteja. Alan yrityksissä työskentelee kuitenkin nk. vieraitten alojen

Lisätiedot

VES 324051 TES 324001 Palkkaliite 01. Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöön ottamisesta Kuluttajavirastossa.

VES 324051 TES 324001 Palkkaliite 01. Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöön ottamisesta Kuluttajavirastossa. 1 VES 324051 TES 324001 Palkkaliite 01 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöön ottamisesta Kuluttajavirastossa. Sopimus on tehty.päivänä joulukuuta 2005 Kuluttajaviraston,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta lihan ja vuodelta 2016 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2017 maksettavasta eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta Valtioneuvoston

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valtuusto 29.5.2017 Voimaantulo: 1.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimusnumero Palkkaliitenumero Palkkaryhmänumero (vaat.tasot 10-22) T A R K E N T A V A V I R K A - J A T Y ÖE H T O S O P I M U S

Virka- ja työehtosopimusnumero Palkkaliitenumero Palkkaryhmänumero (vaat.tasot 10-22) T A R K E N T A V A V I R K A - J A T Y ÖE H T O S O P I M U S . Virka- ja työehtosopimusnumero Palkkaliitenumero Palkkaryhmänumero (vaat.tasot 10-22) T A R K E N T A V A V I R K A - J A T Y ÖE H T O S O P I M U S Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus,

Lisätiedot

VEROHALLITUKSEN JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS

VEROHALLITUKSEN JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS VEROHALLITUKSEN JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 281804 A. Soveltamisala 1 Tätä työehtosopimusta sovelletaan Verohallituksen ja verovirastojen palveluksessa yksityisoikeudellisessa

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan Tekesiin vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virka- ja työsopimussuhteiseen

Sopimusta sovelletaan Tekesiin vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virka- ja työsopimussuhteiseen Tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus tehtävien vaativuuteen perustuvasta palkkausjärjestelmästä Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksessa (jäljempänä Tekes). Sopimus on tehty 28 päivänä

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

TURUN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS TES: 291203 PL: 07 TURUN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2003 15.2.2005 1 Sovittiin, että Turun yliopiston ja Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n välillä 22.11.2002

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Tarkentava virkaehtosopimus samapalkkaerän kohdentamisesta opetusministeriön kulttuurihallinnonalalla eli Kansallisessa audiovisuaalisessa

Lisätiedot

YLEINEN OSA. Soveltamisohje KVTES:n V luvun 11 3 momentin soveltamisohjeeseen

YLEINEN OSA. Soveltamisohje KVTES:n V luvun 11 3 momentin soveltamisohjeeseen YLEINEN OSA KUNNALLINEN KUUKAUSIPALKKAISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 I LUKU YLEINEN OSA 1 Soveltamisala 1 mom. Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevassa ja vähintään neljän

Lisätiedot

VES 321151 ja TES 321101 25/110/2004

VES 321151 ja TES 321101 25/110/2004 VES 321151 ja TES 321101 25/110/2004 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta työvoima- ja elinkeinokeskuksissa. Sopimus on tehty 15. elokuuta 2005 kauppa- ja

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT 1 Sopimuksen soveltamisala Sopimuksen perusteella määräytyvät henkilöstön asema ja työehdot

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala

1 Sopimuksen soveltamisala VES 280151 PL 01 Valtiovarainministeriö sekä AKAVA JS ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry. ovat tehneet 12 päivänä marraskuuta 2003 tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot