T Y Ö E H T O S O P I M U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004"

Transkriptio

1 Ympäristöministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen maa- ja vesirakennus-, huoltokorjaamo- ja huoltotyöntekijöitä sekä työnjohto-, toimisto- ja laboratoriohenkilökuntaa koskeva T Y Ö E H T O S O P I M U S YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan kaikissa alueellisissa ympäristökeskuksissa yksityisoikeudellisessa työ- tai oppisopimussuhteessa oleviin maa- ja vesirakennus-, huoltokorjaamo- sekä huoltotyöntekijöihin sekä alueellisten ympäristökeskusten töissä työnjohto-, toimisto- ja laboratoriotehtävissä oleviin työntekijöihin. Tämän työehtosopimuksen määräyksiä voidaan työsopimuksessa sopia sovellettavaksi myös Suomen ympäristökeskuksen palveluksessa oleviin vastaaviin työntekijöihin Alueellisten ympäristökeskusten työsopimussuhteisen henkilöstön palkkauksessa noudatetaan uudistettua uutta palkkausjärjestelmää koskevaa tarkentavaa virka- ja työehtosopimusta. Siltä osin kun tässä työehtosopimuksessa ei ole erikseen sovittu noudatetaan voimassa olevaa valtion yleistä virka- ja työehtosopimusta, työehtosopimuslakia, työsopimuslakia sekä niiden nojalla annettuja määräyksiä. 2 Työsuhteen alkaminen Toimihenkilön tai työntekijän ottaa työhön alueellinen ympäristökeskus. Työsopimus on tehtävä kirjallisesti. Työsopimus voidaan tehdä olemaan voimassa määräajan tai toistaiseksi.

2 Työsuhdetta jatkettaessa tai työehdoista muuten uudelleen sovittaessa työntekijän kanssa on tehtävä toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, jos hän tällöin on ollut saman työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään kolme vuotta. Työntekijälle on työhönottajan tehdessä työsopimusta todistettavasti ilmoitettava työn laatu, työpaikka ja työpaikkakunta. Palkkaliitteiden 1, 2 ja 3 työntekijän työsopimukseen on otettava maininta tukikohdasta, ellei se ole huoltokorjaamo. Palkkaliitteiden 4, 5 ja 6 toistaiseksi palkattujen] työnjohtajien sekä rakennustyömailla tutkimusym. erikoistehtävissä työskentelevien työntekijöiden työpaikkakuntana on pidettävä alueellisen ympäristökeskuksen toimiston sijaintipaikkaa tai sen muuta toimipaikkaa, joka on määritelty valtioneuvoston päätöksessä alueellisten ympäristökeskusten toimialueiden rajoista ja toimipaikoista. Asianomaisella luottamusmiehellä on oikeus tarkastaa kirjalliset työsopimukset. II TYÖAIKAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 3 Säännöllinen työaika Työmaalla ja korjaamolla/huoltotukikohdassa työskentelevien toimihenkilöiden ja työntekijöiden säännöllinen työaika on 38 tuntia 15 minuuttia ja vuorokaudessa yhtenä vuorokautena 6 tuntia 15 minuuttia ja muina 8 tuntia. Virastokohtaisesti voidaan sopia säännönmukaisen työajan alkamis- ja päättymisajoista. Alueellisessa ympäristökeskuksessa työskentelevän toimihenkilön ja työntekijän työaika määräytyy kuitenkin virastotyössä noudatettavan työajan mukaan. III PALKKOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 4 Palkka FOR: 2033 Suomen ympäristökeskus Toimihenkilön palkasta sovitaan henkilökohtaisessa työsopimuksessa noudattaen mitä tämän työehtosopimuksen palkkaliitteistä keskustasolla on sovittu.

3 Alueelliset ympäristökeskukset Toimihenkilön palkasta sovitaan henkilökohtaisessa työsopimuksessa noudattaen mitä uutta palkkausjärjestelmää koskevassa virka- ja työehtosopimuksessa on sovittu. 5 Palkkaperusteet Palkkaliitteiden 1, 2 ja 3 työntekijöiden työpalkka määrätään joko ajan perusteella laskettavana aikapalkkana tai kokonaan tai osaksi työsuorituksen perusteella laskettavana suorituspalkkana ja muiden palkkaliitteiden työntekijöiden palkat tähän sopimukseen erikseen otettujen palkkaliitteiden perusteella. Sellaisiin työntekijöihin nähden, joiden palkkoja ei ole tämän sopimuksen palkkaliitteissä määrätty, noudatetaan asianomaisen työalan työehtosopimuksessa sovittuja palkkoja. Muutoin heihin nähden noudatetaan tämän työehtosopimuksen määräyksiä. Milloin työntekijä tilapäisesti on estynyt suorittamasta varsinaista työtään tai milloin tarve vaatii, hän on velvollinen suorittamaan muutakin työtä. Mikäli tilapäinen työ on korkeammin palkattua ja työntekijällä on siihen riittävä ammattitaito, hänelle maksetaan tilapäistä työtä vastaava korkeampi palkka siltä ajalta, jonka hän tätä työtä suorittaa. 6 Aikapalkka Palkkaliitteiden 1, 2 ja 3 työntekijöihin sovelletaan seuraavaa: Aikapalkalla tarkoitetaan aikayksiköltä laskettavaa palkkaa. Aikapalkka määräytyy ohjepalkkaan ja työkohtaisiin lisiin pohjautuvan työkohtaisen palkan sekä mahdollisten henkilökohtaisten lisien ja olosuhdelisien perusteella. FOR: Suorituspalkka Palkkaliitteiden 1, 2 ja 3 työntekijöihin sovelletaan seuraavaa: FOR:4747 YK:04747

4 Suorituspalkoilla tarkoitetaan joko urakkatyöstä (suora urakka) suoritettavaa urakkapalkkaa tahi erilaatuisia, osaksi ajan, osaksi työsuorituksen FOR:4746, YK:04746 perusteella määräytyviä palkkoja. Milloin työn laatu sen sallii ja se teknisesti on mahdollista, on työntekijälle tuotannon ja ansion kohottamiseksi varattava mahdollisuus suorittaa työ urakkatyönä. Sellaisissa tapauksissa, joissa se osoittautuu tarkoituksenmukaiseksi, voidaan soveltaa myös muita suorituspalkkaustapoja. Jollei työn suorittamisesta suorituspalkkatyönä päästä sopimukseen, työ tehdään aikapalkalla. Sellaisten töiden urakkahinnoista, joista ei ole hyväksyttyjä urakkahinnoitteluja, työnjohto ja työntekijä sopivat keskenään ennen työn aloittamista. Suorituspalkkatyön mittaus suoritetaan työnjohdon ja työntekijän tai hänen edustajansa kesken edeltä käsin sovittuna aikana ja työntekijällä tai hänen edustajallaan on oikeus olla läsnä toteamassa työn määrä. Urakkatyötä tehtäessä on aikapalkka taattu. 8 Muut korvaukset Muut palkkaa koskevat määräykset ovat palkkaliitteissä. IV ERINÄISET MÄÄRÄYKSET 9 Työsuojelu ja suojavaatetus sekä ruokailu- ja kuljetussuojat Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työsuojeluun ja ammattitautien torjuntaan liittyviä lakeja, asetuksia ja viranomaisten päätöksiä tarkoin noudatetaan. Työnantajan tulee kiinnittää erityistä huomiota työsuojeluvalvontaan työntekijän työskennellessä yksinään syrjäisessä paikassa. Työntekijäin tulee noudattaa työnantajan tässä tarkoituksessa antamia ohjeita sekä käyttää mainittujen säädösten edellyttämiä, työnantajan heidän käyttöönsä asettamia suojavälineitä. Huoltokorjaamon työntekijöille, varastotyöntekijöille, työkoneenkäyttäjille ja kuorma-autonkuljettajille sekä muille sellaisissa töissä oleville, joissa vaatteet syöpyvät rikki tai muuten turmeltuvat, varataan työnantajan toimesta suojapuku maksutta käytettäväksi. Töissä, joissa työntekijä joutuu työskentelemään alttiina jatkuvalle kastumiselle, antaa työnantaja tarvittavat, vedenpitävät erikoisjalkineet ja tarpeen vaatiessa vedenpitävän suojavaatetuksen. Niille työn-

5 tekijöille, jotka joutuvat jatkuvasti työskentelemään ilmeisen jalkojen vaurioitumisen vaaran alaisina, työnantaja varaa turvallisuuskengät käyttöön. Avoimien työkoneiden ja moottorikelkkojen käyttäjille ja vesinäytteenottajille varataan maksutta vedenpitävä puku sekä talven ajaksi lämpö- tai turkispuku ja käsineet. Asentajien työskennellessä ulkona työnantaja antaa heidän käyttöönsä maksutta lämpöpuvut. Työnantajan tulee huolehtia suojapukujen pesettämisestä ja korjauttamisesta. Työntekijäin ruokailua ja vaatteiden säilytystä varten järjestetään työnantajan toimesta korjaamolle ja autotalleille sekä muille pysyväisluontoisille työpaikoille, ja mahdollisuuksien mukaan lyhyempiaikaisillekin työpaikoille, tarkoitustaan vastaavat lukittavat suojat, jotka pidetään työnantajan kustannuksella puhtaina ja joita kylmällä ja kostealla säällä lämmitetään. Jos näissä suojissa sattuneissa tulipaloissa tuhoutuu tai vahingoittuu työntekijän vaatteita tai työvälineitä, suoritetaan niistä korvaus, mikäli työntekijä ei ole itse aiheuttanut tulipaloa. Pysyväisellä työpaikalla varataan työnantajan toimesta työntekijäin käyttöön tarpeelliset pesulaitteet ja -aineet, kunnollinen juomavesiastia ja raikasta vettä. 10 Luottamusmiehet Luottamusmiestoiminnan järjestämisestä on voimassa mitä valtion yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa sekä osapuolten välisessä luottamusmiessopimuksessa on sovittu. 11 Asiamiehet Tämän työehtosopimuksen allekirjoittaneen järjestön asiamiehillä on oikeus tämän sopimuksen soveltamista koskevissa asioissa käydä työpaikoilla ilmoitettuaan käynnistä asianomaisen työmaan työnjohdolle. Asiamiesten nimet on kirjallisesti ilmoitettava ympäristöministeriölle. Asiamiehillä on oikeus saada työmaan työnjohdolta ne asiakirjat, jotka ovat heille tarpeen työehtosopimuksen noudattamisen valvomiseksi. 12 Erimielisyyksien ratkaiseminen Jokaisen työntekijän tulee häntä erityisesti koskevassa työasiassa ensin kääntyä esimiehensä puoleen.

6 Tämän työehtosopimuksen soveltamisesta syntyvät erimielisyydet pyritään kaikkea viivytystä välttäen selvittämään ensi sijassa työnjohdon ja paikallisen luottamusmiehen välillä käytävillä neuvotteluilla. Elleivät erimielisyydet tällä tavoin selviä, ne voidaan saattaa työnantajan ja piiriluottamusmiehen kesken selvitettäväksi. Jos yksimielisyyteen ei tällöinkään päästä, asiasta on laadittava pöytäkirja, jonka neuvottelijat allekirjoittavat ja jossa lyhyesti mainitaan erimielisyyksien aiheena olevat kysymykset ja molempien osapuolten kanta. Tämän jälkeen asia voidaan saattaa sopimuspuolten kesken selvitettäväksi. Jommankumman sopimuspuolen esittäessä asiasta neuvotteluja, ne on aloitettava ensi tilassa ja viimeistään viikon kuluessa kirjallisen esityksen tekemisestä. 13 Työnseisausten estäminen Tämän työehtosopimuksen voimassaoloaikana ei saa ryhtyä lakkoon, sulkuun eikä boikottiin tai muuhun niihin verrattavaan toimenpiteeseen, joka kohdistuu tämän sopimuksen tai sen liitteiden määräyksiä vastaan tai tarkoittaa tämän sopimuksen tai sen liitteiden muuttamista. V TYÖEHTOSOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA JA IRTISANOMINEN 14 Työehtosopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen Tämä työehtosopimus on voimassa edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jommaltakummalta puolelta irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä. Jos tämä työehtosopimus irtisanotaan, on vastapuolelle viimeistään silloin, kun uutta työehtosopimusta koskevat neuvottelut aloitetaan ja joka tapauksessa ennen työehtosopimuksen voimassaoloajan päättymistä annettava kirjallinen muistio neuvottelukohteiksi haluttavista asioista. Mikäli valtion tarkistamissopimus irtisanotaan, tulee samalla tämä sopimus irtisanotuksi.

7 Mikäli keskusjärjestöjen allekirjoittamaa tulopoliittista sopimusta koskevaa neuvottelutulosta ei allekirjoiteta tulopoliittiseksi sopimukseksi, raukeaa tämä sopimus. 15 Allekirjoitusmerkinnät Tämän työehtosopimuksen ohella noudatetaan liitteenä olevaa osapuolten välillä tehtyä työehtosopimusneuvottelupöytäkirjaa. Tätä sopimusta on laadittu kaksi samasanaista kappaletta, joista kumpainenkin osapuoli saa yhden.

8 Helsingissä Ympäristöministeriön puolesta Hallintojohtaja Riitta Rainio Hallitusneuvos Taru Hallberg Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n puolesta

9 P A L K K A L I I T E 1 / Maa- ja vesirakennustyöntekijäin työt Aikapalkkatyö Työntekijöiden ohjekuukausipalkat euroina lukien TES PL PR 3501 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YM/VAL RY 01 Maa- ja vesirakennustyöntekijäin työt FOR:2033 Paikkakuntaluokka I II Perustaso 103 siivooja 1 316, , ,95 raivaustyöntekijät maa- ja vesirakennustyöntekijä mittamiehen apulainen työkoneenkäyttäjän apumies kuormien vastaanottaja mittaustyöntekijä varastotyöntekijä 104 monitaitoinen maa- ja 1 337, , ,79 vesirakennustyöntekijä*) 107 huoltoautonkuljettaja 1 392, , ,58 näytteenottaja panostaja/porari muovihitsaaja kuorma-autonkuljettaja kaivukoneenkäyttäjä raskaan kaivukoneenkäyttäjä puskutraktorinkäyttäjä tiehöylänkäyttäjä konekairaaja vaaitsija talonrakennusammattimies 108 panostaja 1 446, , ,16 raskaan kaivukoneen käyttäjä vaaitsija *) Monitaitoiselle maa- ja vesirakennustyöntekijälle, joka on määrätty toimimaan putkiasennuksissa liitosten pitävyydestä huolehtivana henkilönä, suoritetaan palkkaus palkkaryhmän 7 mukaan. Monitaitoiselle maa- ja vesirakennustyöntekijälle, joka toimii kumipyörätraktorin tai vastaavan työkoneen vastuullisena käyttäjänä, suoritetaan palkkaus palkkausryhmän 7 mukaan.

10 **) Palkkaliitteessä mainittujen nimikkeiden lisäksi voidaan käyttää muita vastaavantasoisia nimikkeitä edellyttäen, ettei tästä aiheudu työnantajalle lisäkustannuksia. 10 Hyydetulvien ja jääpatojen torjuntalisä YK:04079 (FOR:4079) Panostajalle maksetaan hyydetulvien ja jääpatojen torjumiseksi suorittamastaan panostustyöstä erillisenä lisänä 0,19 euroa tunnilta. Työkoneen vanhimman lisä YK:03636 (FOR:3636) Työkoneenkäyttäjälle, joka on määrätty kaivukoneen tai puskutraktorin vanhimmaksi, maksetaan erillisenä lisänä 15,43 euroa kuukaudelta sekä aika- että suorituspalkkatyössä. Urakkatyö Urakkatyön hinnoittelu perustuu työehtosopimuksen 7 :n säännökseen. Varsinaiset rakennustyöt Varsinaisissa rakennustöissä, jollaisiksi katsotaan huoneenrakennus- ja lämmitettävien työmaaraparakkien pystytystyöt sekä suurehkot sillanrakennustyöt, noudatetaan rakennusalan palkkasopimusta. Työkalukorvaus FOR:7433 Omien työkalujen käytöstä maksetaan työntekijälle palkanmaksun yhteydessä korvausta rakennusalan työehtosopimuksen mukaisesti.

11 P A L K K A L I I T E 2 / Huoltokorjaamotyöntekijäin työt Aikapalkkatyö Työntekijöiden ohjekuukausipalkat euroina lukien TES PL PR 3501 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YM/VAL RY 02 Huoltokorjaamotyöntekijäin työt FOR:2033 Paikkakuntaluokka I II Perustaso 202 palkkaryhmä , , , palkkaryhmä , , , palkkaryhmä , , , palkkaryhmä , , , palkkaryhmä , , , palkkaryhmä , , ,05 Lavettiautonkuljettaja sijoitetaan palkkaryhmiin *) Palkkaliitteessä mainittujen nimikkeiden lisäksi voidaan käyttää muita vastaavantasoisia nimikkeitä edellyttäen, ettei tästä aiheudu työnantajalle lisäkustannuksia. Likaisen työn lisä YK:03046 (FOR:3046) Likaisen työn lisänä maksetaan 15,43 euroa kuukaudessa työssäolon ajalta kaikille korjaamon työntekijöille. Urakkatyöt Urakkatyön hinnoittelu perustuu työehtosopimuksen 7 :n säännöksiin.

12 PALKKALIITE 2 12 Palkkaryhmittely Suorittamiensa töiden vaativuutta perustana pitäen jaetaan työntekijät palkkaryhmiin seuraavasti: 2. palkkaryhmä: Aputyöt, yksinkertaiset vaihetyöt ja näihin verrattavat muut korjaamotyöt, joiden suoritukseen kykenee korjaamotyöhön tottumaton taikka joiden suorittaminen ei edellytä pitkää käytännön kokemusta palkkaryhmät: Korjaamosiivous ja muut raskaat aputyöt sekä vaativat vaihetyöt ja näihin verrattavat muut korjaamotyöt, mitkä edellyttävät tiettyä kokemusta, työmenetelmän tuntemusta tai pitempiaikaista tottumusta työn suorittamiseen taikka jotka suoritetaan vaikeissa työolosuhteissa. Näihin ryhmiin kuuluvat myös varsinaisten ammattityöntekijäin apuna ammatissa kehittyäkseen työskentelevät työntekijät. Pöytäkirjamerkintä: 1. Työntekijät sijoitetaan palkkaryhmiin 2 ja 3 sen mukaan, ovatko useimmat seuraavista työn vaativuustekijöistä huomattavassa taikka erittäin suuressa määrin tunnusomaisia töille, joita he pääasiassa suorittavat: työn edellyttämä kokemus, tarkkuus ja vastuu sekä työn raskaus ja työolosuhteiden rasittavuus. 2. Työntekijät, jotka suorittavat työtä, joka kysyy tunnetusti suurempaa taitavuutta, tarkkuutta ja kokemusta kuin palkkaryhmään 3 kuuluvissa töissä vaaditaan, työn kuitenkaan olematta varsinaista ammattityötä, voivat saada palkkaryhmän 4 mukaisen palkan tämän silti oikeuttamatta määräajan jälkeen palkkaryhmän 6 palkkaan. 4. palkkaryhmä: Ammattityöt, joiden suorittajalta vaaditaan yli 3 vuoden työskentelyä ammatissa, jolloin oppilas, tai muu koulutusaika lasketaan ammatissaoloajaksi, siten kuin jäljempänä olevasta pöytäkirjamerkinnästä käy ilmi palkkaryhmät: Vaativat ammattityöt, jotka edellyttävät työskentelyä ao. ammatin ammattimiestehtävissä ajan, joka yhdessä ammatikoulutuksesta hyväksi lasketun ajan kanssa tekee 5 vuotta. Pöytäkirjamerkintä (koskee palkkaryhmiä 4-8): Sopijapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että työntekijäin sijoittamisessa palkkaryhmiin 4-8 noudatetaan seuraavia periaatteita. Samalla sopijapuolet toteavat, että esimerkit eivät peitä kaikkia ammatissa etenemisen ja ammattikoulutuksen yhdistelmiä, mutta ne antavat ohjeen myös käsiteltyjen esimerkkien ulkopuolella oleville tapauksille. A. Pääsy palkkaryhmään 4: T a p a u s 1 (ei ammattikoulutusta) Pääsy edellyttää 3 vuoden työskentelyä kyseessä olevaan ammattiin jatkuvasti ja monipuolisesti kehittävissä töissä. Lähiammatissa työskentely otetaan huomioon siltä osin kuin se ko. tapauksessa on kehittävää tarkoitettuun ammattiin oppimisessa.

13 T a p a u s 2 (lyhyen kurssin suorittanut) 13 Samoin kuin tapauksessa 1 sillä poikkeuksella, että kurssi lyhentää vaadittavaa kokemusaikaa siltä osin kuin se laatunsa, pituutensa ym. seikat huomioonottaen on ko. tapauksessa tarkoitettuun ammattiin kehittävä. T a p a u s 3 (ammattikoulutuksena 2- tai 3-vuotinen yleinen ammattikoulu) Opetusohjelman mukaan hyväksytysti loppuun suoritetusta koulusta lasketaan puolet ammatissaoloaikaa korvaavaksi ajaksi. T a p a u s 4 (ammattikoulutuksena 4-vuotinen teollisuuden ammattikoulu) Opetusohjelman mukaan hyväksytysti loppuunsuoritettu koulu lasketaan työssäoloajaksi. T a p a u s 5 (ammattikoulutuksena 2- tai 3-vuotinen yleinen ammattikoulu + 2-vuotinen teollisuuden ammattikoulu) Kouluaika otetaan huomioon ammatissaoloaikaa laskettaessa siten, kuin tapauksien 3 ja 4 kohdassa on sanottu. T a p a u s 6 (ammattikoulutuksena oppisopimus työpaikalla, 3- tai 4-vuotinen) Suunnitelman mukaisesti ja hyväksytysti suoritettu oppisopimusaika lasketaan työssäoloajaksi, 4. ryhmään siirto edellyttää kypsyyskokeen hyväksyttyä suoritusta. Kaikissa em. tapauksissa on edellytyksenä 4. palkkaryhmään siirtämiselle, että asianomainen työskentelee ammattitehtävässä ja että hän on kehittynyt siten, että hän pystyy tätä hoitamaan itsenäisesti. Huom. tapausten 2-6 kohdalla mainituista kouluajoista ei kuitenkaan lasketa ammatissaoloajaksi yhteensä enempää kuin 4 vuotta. Ammatissaoloajaksi ei myöskään lasketa keskeneräiseksi jääneen koulun tai oppisopimuksen aikaa. B. Pääsy palkkaryhmiin 6-8 edellyttää: Kaikissa tapauksissa on 6-8 palkkaryhmään siirtämiselle edellytyksenä, että asianomainen työskentelee 6. palkkaryhmän mukaisessa vaativassa ammattityössä ja pystyy tätä hoitamaan itsenäisesti. T a p a u k s i s s a 1-2 (ei ammattikoulun suoritusta tai pelkkä kurssi) Vaativat ammattityöt edellyttävät kahden vuoden työskentelyä ao. ammattiin kuuluvassa tehtävässä 4. palkkaryhmään pääsyn jälkeen. T a p a u k s i s s a 3-6 (ammattikoulun suoritusta tai täydellisen oppisopimuskoulutuksen suoritus) Vaativat ammattityöt edellyttävät työskentelyä ao. ammattiin kuuluvassa tehtävässä ajan, joka yhdessä hyväksytysti suoritetun 2- tai 3-vuotisen yleisen ammattikoulun tai teollisuuden ammattikoulun tai oppisopimuskoulutuksen virallisesti hyväksyttyjen kestoaikojen kanssa on 5 vuotta. Kuitenkin 4. palkkaryhmässä työskentelyä tulee olla vähintään 1 vuosi.

14 14 P A L K K A L I I T E 3 / Huoltotyöhenkilökunnan työt Ohjekuukausipalkat euroina lukien TES PL PR 3501 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YM/VAL RY FOR:2033 Paikkakuntaluokka I II Perustaso 03 Huoltotyöhenkilökunnan työt 302 H/2 huoltotyöntekijä 1 285, , , H/3 huoltotyöntekijä 1 333, , , H/4 huoltotyöntekijä 1 383, , , H/5 huoltotyöntekijä 1 426, , , H/6 huoltotyöntekijä 1 454, , , H/7 huoltotyöntekijä 1 505, , , H/8 huoltotyöntekijä 1 558, , ,05 *) Palkkaliitteessä mainittujen nimikkeiden lisäksi voidaan käyttää muita vastaavantasoisia nimikkeitä edellyttäen, ettei tästä aiheudu työnantajalle lisäkustannuksia. Maa- ja vesirakennustyöntekijästä tai huoltokorjaamotyöntekijästä huoltotyöntekijäksi siirtyneelle työntekijälle, jonka palkka siirtymähetkellä uuden nimikkeen mukaan alenisi, voidaan maksaa euromääräisenä henkilökohtaisena siirtymälisänä palkkojen siirtymähetken mukainen erotus. Siirtymälisän suuruus on enintään 20 prosenttia työntekijälle huoltotyöntekijän nimikkeen mukaan määräytyvästä palkasta (ohjepalkka lisättynä vuosisidonnaisilla palvelusvuosilisillä ja mahdollisella kylmän seudun lisällä). YK:02180 (FOR:2180) Työntekijän siirtyessä ylempään palkkaryhmään siirtymälisää vähennetään palkankorotusta vastaavasti. Lisää vähentää myös palvelusvuosilisän harkinnanvaraisen osuuden myöntäminen sekä järjestelyvaran käyttö.

15 15 P A L K K A L I I T E 4 / Työnjohtohenkilökunnan työt Ohjekuukausipalkat euroina lukien TES PL PR 3501 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YM/VAL RY 04 Työnjohtohenkilökunnan työt Paikkakuntaluokka I II FOR:3456 Perustaso 403 T/3 työnjohtaja 1 338, , , T/4 erikoistyönjohtaja 1 393, , , T/5 erikoistyönjohtaja 1 455, , , T/6 erikoistyönjohtaja 1 515, , , T/7 erikoistyönjohtaja 1 575, , ,04 *) Palkkaliitteessä mainittujen nimikkeiden lisäksi voidaan käyttää muita vastaavantasoisia nimikkeitä edellyttäen, ettei tästä aiheudu työnantajalle lisäkustannuksia. 1. Suunnittelutehtävissä työskentelevät sijoitetaan edellä oleviin palkkaryhmiin pätevyytensä ja palvelusvuosiensa perusteella. 2. Milloin toimihenkilö hänestä riippumattomasta syystä tilapäisesti siirretään toiseen alemmassa palkkaryhmässä olevaan tehtävään, maksetaan hänelle palkka hänen aikaisemman palkkaryhmänsä mukaan, enintään kuitenkin kahden kuukauden ajalta. 3. Milloin toimihenkilö määrätään loma- tai muuna sijaisena hoitamaan a) ylemmässä palkkaryhmässä tai b) toisen työehtosopimuksen piirissä tahi c) virkasuhteessa olevan henkilön tehtäviä, jotka eivät sisälly hänen tehtäviinsä, toimihenkilölle maksetaan tältä ajalta a) kohdan tapauksessa palkkaa ylemmän palkkaryhmän mukaan sekä b) ja c) kohdan tapauksissa normaalin palkan lisäksi enintään 150 markan määrään asti se erotus, millä korvattavan henkilön palkka on mahdollisesti hänen palkkaansa korkeampi. YK:03456 (FOR:3456)

16 P A L K K A L I I T E 5 / Toimistohenkilökunnan työt Ohjekuukausipalkat euroina lukien TES PL PR 3501 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YM/VAL RY 05 Toimistohenkilökunnan työt FOR:2033 Paikkakuntaluokka I II Perustaso 502 K/2 toimistovirkailija 1 284, , ,45 (A5) 503 K/3 toimistovirkailija 1 307, , ,86 (A7) 504 K/4 toimistovirkailija, tekstinkäsittelijä, piirtäjä 1 328, , ,50 (A8) 505 K/5 toimistovirkailija, tekstinkäsittelijä (yli 7 500), piirtäjä, toimistosihteeri 1 348, , ,81 (A9) 506 K/6 tekstinkäsittelijä (yli 8 500), piirtäjä, toimistosihteeri, työmaatoimiston hoitaja 1 378, , ,60 (A10) 507 K/7 tekstinkäsittelijä (yli 9 500), piirtäjä, toimistosihteeri, kirjastosihteeri 1 402, , ,74 (A11) 511 K/8 tekstinkäsittelijä (yli ), piirtäjä, toimistosihteeri, operaattori 1 429, , ,54 (A12) 508 K/9 apulaistarkastaja, operaattori, toimistosihteeri, laskentasihteeri, sihteeri, piirtäjä 1 456, , ,09 (A13) 509 K/10 apulaistarkastaja, operaattori, toimistosihteeri, laskentasihteeri, sihteeri 1 490, , ,98 (A14) 510 K/11 apulaistarkastaja, julkaisusihteeri, tarkastaja, laskentasihteeri 1 528, , ,19 (A15) 512 K/12 tarkastaja 1 580, , ,57 (A16) 513 K/13 tarkastaja, suunnittelija 1 641, , ,25 (A17) 514 K/14 tarkastaja, suunnittelija 1 719, , ,29 (A18) 515 K/15 tarkastaja, suunnittelija 1 804, , ,68 (A19) X) Palkkaliitteessä mainittujen nimikkeiden lisäksi voidaan käyttää muita vastaavantasoisia nimikkeitä edellyttäen, ettei tästä aiheudu työnantajalle lisäkustannuksia.

17 P A L K K A L I I T E 6 / Laboratoriohenkilökunnan työt Ohjekuukausipalkat euroina lukien TES PL PR 3501 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YM/VAL RY 06 Laboratoriohenkilökunnan työt Paikkakuntaluokka I II FOR:2033 Perustaso 611 L/2 välinehuoltaja 1 284, , ,45 (A5) 603 L/3 välinehuoltaja 1 307, , ,86 (A7) 604 L/4 laboratorioapulainen, välinehuoltaja 1 328, , ,50 (A8) 610 L/5 laboratorioapulainen, laborantti 1 348, , ,81 (A9) 605 L/6 laboratorioapulainen, laborantti 1 378, , ,60 (A10) 607 L/7 laborantti 1 402, , ,74 (A11) 606 L/8 laborantti, laboratoriomestari 1 429, , ,54 (A12) 608 L/9 laborantti, laboratoriomestari 1 456, , ,09 (A13) 609 L/10 laboratoriomestari 1 490, , ,98 (A14) 612 L/11 laboratoriomestari 1 528, , ,19 (A15) *) Palkkaliitteessä mainittujen nimikkeiden lisäksi voidaan käyttää muita vastaavantasoisia nimikkeitä edellyttäen, ettei tästä aiheudu työnantajalle lisäkustannuksia.

18 ERINÄISET MÄÄRÄYKSET, PALKKALIITTEET 1-6: [Kylmän seudun lisä: Sovittiin, että kylmän seudun lisää maksetaan seuraavasti: YK:02460 (FOR:2460) Toimihenkilölle, jonka vakinainen asunto ja koti sijaitsee Suomessa ja jonka työnsuorituspaikka sijaitsee jäljempänä tässä pykälässä tarkoitetulla alueella, suoritetaan erityistä kylmän seudun lisää jäljempänä tässä pykälässä ilmenevin perustein edellyttäen, että yhtäjaksoinen työskentely alueella kestää vähintään yhden kuukauden. 2. Kylmän seudun lisän maksamisen perusteena oleva alue jaetaan kahteen vyöhykkeeseen seuraavasti: I vyöhykkeeseen kuuluvat Kajaanin, Kemin, Kemijärven, Lieksan, Nurmeksen, Rovaniemen ja Tornion kaupungit sekä Hyrynsalmen, Iin, Ilomantsin, Kemin, Kiimingin, Kuhmon, Kuivaniemen, Kuusamon, Paltamon, Pellon, Posion, Pudasjärven, Puolangan, Ranuan, Ristijärven, Rovaniemen, Simon, Sotkamon, Suomussalmen, Taivalkosken, Tervolan, Utajärven, Vaalan, Valtimon, Yli-Iin, Ylikiimingin ja Ylitornion kunnat. II vyöhykkeeseen kuuluvat Enontekiön, Inarin, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Sallan, Savukosken, Sodankylän ja Utsjoen kunnat. 3. Lisä suoritetaan prosentteina asianomaisen työntekijän jäljempänä tämän pykälän 4 kohdassa tarkoitetusta henkilökohtaisesta aikapalkasta seuraavasti: I vyöhyke, neljä II vyöhyke, kahdeksan (4) prosenttia henkilökohtaisesta aikapalkasta (8) prosenttia henkilökohtaisesta aikapalkasta. 4. Tässä pykälässä tarkoitettuun henkilökohtaiseen aikapalkkaan luetaan - ohjepalkka - mahdolliset työkohtaiset lisät - palvelusvuosilisä. Henkilökohtaiseen aikapalkkaan ei lueta - tiettyyn työtuntiin kohdistuvia vuoro-, ilta- ja yötyölisiä eikä muitakaan olosuhdelisiä - muita palkkaan sisältyviä erilliseriä, jotka maksetaan joko tilikausittain toistuvasti tai epäsäännöllisesti. 5. Kylmän seudun lisä suoritetaan samansuuruisena sekä aika- että suorituspalkkatyössä.] [Palvelusvuosilisät: 1. Työehtosopimuksen piiriin kuuluville työntekijöille suoritetaan ohjekuukausipalkan lisäksi aikapalkkatyössä valtion työsopimussuhteisten palvelusvuosilisätoimikunnan mietinnössä 1974:155 tarkoitettua palvelusvuosilisää sopimuskauden aikana jäljempänä mainituin perustein. Samalla sopimuspuolet ilmoittavat olevansa yhtä mieltä siitä, että palvelusvuosilisäjärjestelmä lopullisessa muodossaan aikanaan palkkauksiin käytettävissä olevien varojen puitteissa toteutetaan sopimuspuolten välillä mainitun toimikunnan mietinnön ja sitä täydentävien myöhempien ohjeiden mukaisesti. 2. Palvelusvuosilisään oikeuttavaksi palvelusajaksi luetaan - valtion palvelus virka- ja työsuhteessa ja Euroopan unionin jäsenvaltion julkishallinnon palvelus, jossa säännöllinen työaika keskimäärin on vähintään 20 tuntia viikossa,

19 19 - samalla työalalla tapahtunut - Suomen Pankin ja kansaneläkelaitoksen, - kunnan, kuntien keskusjärjestöjen tai kuntien yhtymän, - evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan, - toimiehtosopimusjärjestelmän piiriin kuuluvan valtionapulaitoksen tai sellaisen yksityisen yhteisön tai laitoksen, joka saa lain tai asetuksen nojalla tai harkinnanvaraista valtionapua yli puoleen palkkausmenoistaan ja - valtion haltuun otetun rautatien, puhelinlaitoksen tai muun valtion haltuun otetun laitoksen tai toiminnan palvelus, jossa säännöllinen työaika on keskimäärin ollut vähintään 20 tuntia viikossa. Palvelusvuosilisään oikeuttavaksi ajaksi luetaan aika, jonka asianomainen on ollut sotatilan aikana lottatai sotapalveluksessa taikka suorittanut asevelvollisuuttaan tai aseellisesta palveluksesta vapautettuna suorittanut aseetonta palvelusta taikka siviilipalvelusta siltä osin kuin viimeksi mainittu ei ylitä asevelvollisuuslaissa säädettyä yleistä 240 päivän palvelusaikaa tai palvellut suomalaisessa valvontajoukossa siitä annetun lain mukaisesti. Lottapalvelukseksi luetaan se aika, jona asianomainen on saanut lottakuukausipalkkaa tai päivärahaa. Valtion palvelukseksi katsotaan myös palvelus kansanedustajana ja eduskunnan viran tai toimen haltijana. Palvelusvuosilisään oikeuttavaa palvelusaikaa laskettaessa otetaan jälkeisen palveluksen osalta huomioon kaikki ne kuukaudet, joiden aikana työntekijä on ollut työssä vähintään 14 päivänä. Aikaa, jona työntekijä on ollut poissa työstä saaden siltä ajalta palkkaa tai äitiysrahaa taikka ollut lomautettuna enintään 30 päiväksi kerrallaan ei vähennetä. Palvelusvuosilisään oikeuttavaksi ajaksi ei kuitenkaan lueta palvelusaikaa, jonka perusteella asianomainen saa muualta työnantajalta taikka muun palveluksen perusteella valtion eläkettä. Työnantajalla on lisäksi valtiovarainministeriön antamien yleisohjeiden perusteella mahdollisuus ottaa huomioon muu ko. työalalla työskennelty aika. Mikäli viikkotyötuntien vähimmäismäärä ei jonkin osa-aikaisen palvelussuhteen osalta täyty, luetaan osa-aikatyöstä palvelusvuosilisään oikeuttavaksi ajaksi se osuus, mikä vastaa osa-aikatyön suhteellista osuutta kyseistä tehtävää vastaavan kokoaikaisen tehtävän säännöllisestä työajasta. 3. Palvelusvuosilisää suoritetaan siten, että YK:02420 (FOR:2420) I II III IV V palvelusvuosilisä yhden palvelusvuoden jälkeen on 5 prosenttia ohjepalkasta (prosenttikerroin 5), palvelusvuosilisä neljän palvelusvuoden jälkeen on 5 prosenttia ohjepalkan ja I:n palvelusvuosilisän yhteismäärästä (prosenttikerroin yhteensä 10,25), palvelusvuosilisä kahdeksan palvelusvuoden jälkeen on 5 prosenttia ohjepalkan, I:n ja II:n palvelusvuosilisän yhteismäärästä (prosenttikerroin yhteensä 15,76), palvelusvuosilisä yhdentoista palvelusvuoden jälkeen on 4,5 prosenttia ohjepalkan, I ja II:n ja III:n palvelusvuosilisän yhteismäärästä (prosenttikerroin yhteensä 20,97) palvelusvuosilisä viidentoista palvelusvuoden jälkeen on 3,5 prosenttia ohjepalkan, I:n, II:n, III:n ja IV:n palvelusvuosilisän yhteismäärästä (prosenttikerroin yhteensä 25,21) ja

20 VI palvelusvuosilisä kahdeksantoista palvelusvuoden jälkeen on 2 prosenttia ohjepalkan, I:n ja II:n, III:n, IV:n ja V:n palvelusvuosilisän yhteismäärästä (prosenttikerroin yhteensä 27,71) Edellä 3 momentissa edellytetyn lisäksi työnantaja voi valtiovarainministeriön antamien yleisohjeiden perusteella, palvelusvuosilisän vuosisidonnaisten osuuksien enimmäismäärää tällä kuitenkaan ylittämättä, suorittaa palvelusvuosilisän harkinnanvaraisena osuutena enintään 10 prosenttia asianomaisen ohjepalkan ja kulloistenkin vuosisidonnaisten palvelusvuosilisien yhteismäärästä. YK:02455 (FOR: 2455) 5. Työntekijän asiana on tarvittaessa esittää selvitys palvelusvuosilisän maksamiseen oikeuttavista perusteista. 6. Palvelusvuosilisää suoritetaan työntekijälle edellytysten täyttymistä lähinnä seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Lisää voidaan suorittaa myös takautuvasti, ei kuitenkaan vuotta pidemmältä ajalta ennen hakemusta. 7. Jos asianomainen aikapalkkatyön ohella tekee urakka- tai muuta suorituspalkkatyötä, palvelusvuosilisää maksetaan vain aikapalkkatyöhön käytetyiltä työtunneilta.] Muut erinäiset määräykset: Oikeudenmukaisen palkkapolitiikan sitä vaatiessa alueellinen ympäristökeskus voi määrätä maksettavaksi palkkaliitteen 4 työntekijöille ohjekuukausipalkasta laskettavaa enintään 20 %:n suuruista erityistä työnjohtajalisää. YK:02480 (FOR:2480) Kielilisää YK:02787 (FOR:2787) ja kielitaitolisää YK:02071 (FOR:2071) maksetaan palkkaliitteiden 4, 5 ja 6 työntekijöille samojen perusteiden mukaan kuin virkamiehellekin. Kun työkoneenkäyttäjä joutuu korjaamolla tai maastossa aikapalkkausta noudattaen suorittamaan sellaista puhdistus-, purkaus- tai korjaustyötä, jossa käsitellään öljyisiä ja likaisia koneenosia, hänelle maksetaan tällaisissa tapauksissa, mikäli mainitunlainen työ kestää yli tunnin, likaisen työn lisää samoin kuin huoltokorjaamon työntekijälle. YK:04225 (FOR:4225) Palkkaliitteeseen 6 sijoitetun välinehuoltajan tehtäviin kuuluvat laboratoriossa tapahtuvat laboratoriovälineiden pesu-, puhdistus- ja järjestelytehtävät sekä laboratorioiden siivoustehtävät. Välinehuoltaja - nimikkeen käyttö edellyttää kuitenkin, että asianomainen suorittaa tehtävistään vähintään puolet laboratoriovälineiden pesu-, puhdistus- ja järjestelytehtäviä. Säännöllisesti osapäivätyötä tekevien laboratorioapulaisten ja välinehuoltajien palkkaus sovittiin virastotyöaikaa tehtäessä määräytyvän seuraavasti: Säännöllinen työajan Palkka prosentteina pituus/vrk nimikkeen ohjepalkasta 2 h 36 % 3 h 52 % 4 h 65 % 5 h 78 % 6 h 87 % 7 h 98 % Työnantaja korvaa työntekijälle hitsaustyössä turmeltuneet silmälasien linssit.

21 21 Tämä Internet-teksti ei ole virallinen versio, eikä Valtiokonttori tai sopimuksen antaja vastaa tietojen oikeellisuudesta eikä tietojen käytön aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Hakemistosivulle Valtiokonttori Aineistoa ei saa julkaista ilman sopimuksen antajan tai Valtiokonttorin lupaa. Ylläpitäjä: Hallinnon ohjaus Siltasaarenkatu A PL Valtiokonttori puhelin (09) , faksi (09) sähköposti:

TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004

TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen

Lisätiedot

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt PLM MPHL ry VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt Puolustusministeriön ja Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen T O I M I H E N K I L

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 INFRA ry:n ja Rakennusliitto ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-117-0 ISBN 978-952-269-118-7 (pdf) Taitto:

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KESKUSLIITO RY METALLITYÖVÄEN LITTTO RY SISÄLLYSLUETTELO AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähköalojen ammattiliitto ry Painettu 2014 Tammerprint, Tampere ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 3 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY 1 2 SISÄLLYS.Sivu TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry 1 VUOSIEN 2007-2010 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...5 1

Lisätiedot

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Osio A Yleinen osa Osio B Yleissivistävä

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja

Lisätiedot

SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA TYÖEHTOSOPIMUS

SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA TYÖEHTOSOPIMUS Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Öljytuote ry:n sekä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Lisätiedot

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI RY SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO RY 1 Työehtosopimuksen sisältö SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu

Lisätiedot

TES: 322104. 1 Soveltamisala

TES: 322104. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TYÖEHTOSOPIMUS TES: 322104 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet työehtosopimuksen Geologian tutkimuskeskuksen työsopimussuhteista henkilöstöä

Lisätiedot

Ulkomaanliikenteen kansi- ja konemiehistön sekä taloushenkilökunnan työehtosopimus 1.2.2012 28.2.2014

Ulkomaanliikenteen kansi- ja konemiehistön sekä taloushenkilökunnan työehtosopimus 1.2.2012 28.2.2014 * Ulkomaanliikenteen kansi- ja konemiehistön sekä taloushenkilökunnan työehtosopimus 1.2.2012 28.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 6 2 MÄÄRITELMÄT... 6 3 YLEISTÄ... 7 3.1 Miehistön pätevyys... 7 3.2

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin.

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin. TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1 Soveltamisala 1 Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa

Lisätiedot

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA Sopimus on tehty 16 päivänä huhtikuuta 2008 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Elokuva- ja tv-tuotannon sekä tapahtuma- ja teatteritoiminnan henkilöstövuokrausta koskeva työehtosopimus

Elokuva- ja tv-tuotannon sekä tapahtuma- ja teatteritoiminnan henkilöstövuokrausta koskeva työehtosopimus Elokuva- ja tv-tuotannon sekä tapahtuma- ja teatteritoiminnan henkilöstövuokrausta koskeva työehtosopimus 1 Sopimuksen soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan Mediarinki Oy:n palveluksessa olevien

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA ry PL 62, 00131 Helsinki (Eteläranta 10, 6 krs.) Tomi

Lisätiedot

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 Vuosilomalaki Sisällys 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4 Yleissitovan työehtosopimuksen

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite)

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite) OSIO F LIITE 12 Kansalaisopisto Palkka OSIO F LIITE 12 KANSALAISOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA 1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka 1 mom. Rehtorin (4 06 01 00 1) tehtäväkohtainen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot