TES: Sisäasiainministeriön ja. Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TES:260101. Sisäasiainministeriön ja. Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS"

Transkriptio

1 TES: Sisäasiainministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS Sopimuskaudeksi

2 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu nro I II III YLEISET MÄÄRÄYKSET 1.1 Työehtosopimuksen soveltamisala Työsuhteen alkaminen Käyttäytyminen työssä Työsuhteen päättyminen ja lomautus 5 TYÖAIKA JA TYÖAIKAKORVAUKSET 2.1 Säännöllinen työaika Lauantaityökorvaus Hätätyö Varallaolo 6 PALKKAUS 3.1 Palkkaperusteet Palkanmaksu Palvelusvuosilisät 8 IV V VI VII VIII ERINÄISET LISÄT JA KORVAUKSET 4.1 Kylmän seudun lisä Luottamusmiespalkkio Ruokaraha Korvaukset työvälineiden käytöstä 11 SOSIAALISET MÄÄRÄYKSET 5.1 Terveystarkastukset Terveyden- ja sairaanhoito Vaikeasti sairaan lapsen hoito Työturvallisuus Suojavaatetus Ammattiyhdistyskoulutus 13 TYÖNTUTKIMUKSET JA RATIONALISOINTI 6.1 Menetelmä ja aikatutkimukset 14 TYÖRAUHA JA SEN TURVAAMINEN 7.1 Luottamusmiehet Asiamiehet Erimielisyyksien ratkaiseminen Työnseisauksen estäminen 15 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA JA IRTISANOMINEN SEKÄ ALLEKIRJOITUSMERKINNÄT 8.1 Sopimuksen voimassaoloaika Sopimuksen irtisanominen Allekirjoitusmerkinnät 16

3 2 sivu nro IX LIITTEET 9.1 Kaikille maksettavat lisät ja korvaukset Palkkaliite numero Palkkaliite numero Palkkaliite numero Palkkaryhmittely 20

4 3 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1.1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan sisäasiainministeriön ja sen alaisten virastojen ja laitosten yksityisoikeudellisessa työsuhteessa oleviin työntekijöihin Tässä työehtosopimuksessa tarkoitettuun henkilöstöön sovelletaan pääsopijaosapuolten eli valtiovarainministeriön ja Akava-JS ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Valtion Yhteisjärjestö VTY ry:n sopimusmääräyksiä tämän työehtosopimuksen osana. 1.2 Työsuhteen alkaminen Työntekijän ottaa työhön se työnantajan edustaja, jonka tehtäviin tämä määräykseen perustuen kuuluu Työntekijän kanssa tehdään toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Määräaikainen työsopimus voidaan tehdä työsopimuslain 2 :n mukaisilla perusteilla Työntekijälle on työsopimusta tehtäessä todistettavasti ilmoitettava, onko työsopimus toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen. Milloin työsopimus on määräaikainen, työntekijälle on samalla ilmoitettava työkauden pituus joko kalenteriajan tai työsuorituksen keston mukaan tahi muutoin olosuhteisiin soveltuvalla tavalla Työntekijän työsopimuksessa on mainittava työtehtävät, työpaikka, työpaikkakunta, noudatettava työaika, työn aloittamisaika sekä ammattinimike ja palkkaehdot. Työsopimus tehdään kirjallisesti Työsopimusta tehtäessä on työntekijälle ilmoitettava, että hänellä on oikeus kääntyä luottamusmiehen tai pääluottamusmiehen puoleen ennen työsopimuksen allekirjoittamista. Luottamusmiehellä on oikeus tarkastaa kirjalliset työsopimukset ennen niiden allekirjoittamista Työntekijän työsuhteen katsotaan alkavan sinä päivänä, jona työntekijä sopimuksen mukaisesti ryhtyy työhön.

5 4 1.3 Käyttäytyminen työssä Työntekijän tulee suorittaa työnsä huolellisesti noudattaen työsopimuksessa sovittua työaikaa sekä työturvallisuuden edellyttämää varovaisuutta. 1.4 Työsuhteen päättyminen ja lomautus Työnantajan sanoessa irti työsopimuksen noudatetaan alla mainittuja työsuhteen kestoajasta riippuvia irtisanomisaikoja: - 1 kuukautta työsuhteen kestettyä enintään yhden vuoden - 2 kuukautta työsuhteen kestettyä enintään 5 vuotta - 3 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 5 vuotta, mutta enintään 9 vuotta - 4 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 9 vuotta, mutta enintään 12 vuotta - 5 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta, mutta enintään 15 vuotta - 6 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 15 vuotta Työntekijän irtisanoessa työsopimuksen on irtisanomisaika: - 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään vuoden - 1 kuukausi, jos työsuhde on jatkunut enintään 10 vuotta - 2 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 10 vuotta Määräaikainen työsopimus päättyy ilman irtisanomisaikaa työsopimuksessa mainitun kalenteriajan täytyttyä tai sovitun työn tultua suoritetuksi Irtisanomisaika alkaa irtisanomista seuraavana päivänä. Työnantajan on suoritettava irtisanominen kirjallisesti. Työntekijälle on ilmoitettava syy työsuhteen päättymiseen. Kaikissa työnantajan suorittamissa työsuhteen irtisanomis- ja purkutapauksissa sekä lomautuksen yhteydessä on asiasta ilmoitettava työntekijäin luottamusmiehelle.

6 Sen estämättä, mitä valtion pääsopijaosapuolten sopimusmääräyksissä on irtisanomissuojasta ja lomautuksesta määrätty, noudatetaan seuraavaa: työn vähetessä neuvotellaan ensin asian hoitamisesta työaikajärjestelyin. Ennen kuin työntekijä kuitenkaan irtisanotaan työn vähyyden johdosta, siirretään hänet mikäli mahdollista työpaikassaan ammattiaan vastaavaan tai muutoin hänelle soveltuvaan työhön. Tällöin on tehtävä uusi työsopimus. II TYÖAIKA JA TYÖAIKAKORVAUKSET 2.1 Säännöllinen työaika Säännöllinen työaika viikkotyössä on 6 tuntia 15 minuuttia - 8 tuntia vuorokaudessa ja 38 tuntia 15 minuuttia viikossa Säännölliset työajat vahvistetaan tuntijärjestelmässä. 2.2 Lauantaityökorvaus 2.3 Hätätyö Työnantaja voi erityisistä syistä maksaa pääsopijaosapuolten määräykseen perustuvaa lauantaityökorvausta myös niille työaikalain 6 :n alaisille työntekijöille, jotka tekevät työaikalain 7 :ään rinnastettavaa jaksotyötä. PT: 5340, YK:05340 Hätätyötä voidaan teettää työaikalain 21 :ssä edellytetyin perustein. Hätätyö korvataan samoin perustein kuin ylityö. Milloin työnantajan on tehtävä työaikalain 21 :ssä määrätty ilmoitus asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle, on vastaava ilmoitus annettava myös asianomaiselle työsuojeluvaltuutetulle ja luottamusmiehille. 2.4 Varallaolo Varallaolosta sekä siitä suoritettavasta korvauksesta sovitaan erikseen. III

7 6 PALKKAUS 3.1 Palkkaperusteet Täysin työkykyisten työntekijöiden palkat määrätään ajan perusteella laskettavana aikapalkkana, joka määräytyy ohjekuukausipalkan sekä tässä työehtosopimuksessa mainittujen lisien perusteella Sellaisiin työntekijöihin, joiden palkkoja ei ole tämän sopimuksen palkkaliitteessä määrätty, noudatetaan, mitä tämän työehtosopimuksen allekirjoittaneiden kesken palkkojen määrittelystä erikseen sovitaan. Työnantaja ei ota käyttöön palkkaliitteessä mainitsemattomia nimikkeitä neuvottelematta siitä ensin työehtosopimuksen allekirjoittaneiden kesken Milloin työntekijä on tilapäisesti estynyt suorittamasta varsinaista työtään tai milloin tarve vaatii, hän on velvollinen suorittamaan muutakin työtä. Mikäli tilapäinen työ on alemmin palkattua, ei työntekijän palkkaa alenneta. Mikäli työntekijän työt tilapäisesti oleellisesti muuttuvat vähintään viikon ajaksi ja tämä tilapäinen työ on korkeammin palkattua, maksetaan työntekijälle tältä ajalta korkeampi palkka, ei kuitenkaan vuosilomasijaisuuden ajalta. Jos työntekijän palkka joudutaan laskemaan muista kuin vuosilomalaissa tarkoitetuista syistä, päiväpalkka saadaan jakamalla kuukausipalkka luvulla 163 ja kertomalla näin saadulla luvulla tehdyt työtunnit. PT: 5060, YK: Osa-aikatyötä tekeville maksettava palkkamäärä on seuraava: 3.2 Palkanmaksu Toimen säännöllisen Palkka prosentteina työajan pituus/vrk täydestä palkasta 8 t t 92 6 t 83 5 t 72 4 t 60 3 t 48 2 t Työsuhteen päättyessä palkka on maksettava viivytyksettä Palkanmaksun yhteydessä annetaan työntekijälle selvästi luettava tarkistusliuska, josta palkkaukseen liittyvät perusteet ilmenevät.

8 7 3.3 Palvelusvuosilisät Työehtosopimuksen piiriin kuuluville työntekijöille suoritetaan ohjekuukausipalkan lisäksi aikapalkkatyössä palvelusvuosilisää jäljempänä mainituin perustein Palvelusvuosilisään oikeuttavaksi palvelusajaksi luetaan - valtion palvelus virka- tai työsuhteessa ja Euroopan unionin jäsenvaltion julkishallinnon palvelus, jossa säännöllinen työaika keskimäärin on ollut vähintään 20 tuntia viikossa - samalla työalalla tapahtunut, sopimusmääräyksissä todettu palvelus, jossa säännöllinen työaika keskimäärin on ollut vähintään 20 tuntia viikossa. - Suomen Pankin ja kansaneläkelaitoksen - kunnan, kuntien keskusjärjestön tai kuntien yhtymän - evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnantoimiehtosopimusjärjestelmän piiriin kuuluvan valtionapulaitoksen tai sellaisen yksityisen yhteisön tai laitoksen, joka saa lain tai asetuksen nojalla tai harkinnanvaraista valtionapua yli puoleen palkkamenoistaan ja - valtion haltuun otetun rautatien, puhelinlaitoksen tai muun valtion haltuun otetun laitoksen tai toiminnan palvelus, jossa säännöllinen työaika on keskimäärin ollut vähintään 20 tuntia viikossa Mikäli viikkotyötuntien vähimmäismäärä ei jonkin osa-aikaisen palvelussuhteen osalta täyty, luetaan osa-aikatyöstä palvelusvuosilisään oikeuttavaksi ajaksi se osuus, mikä vastaa osa-aikatyön suhteellista osuutta kyseistä tehtävää vastaavan kokoaikaisen tehtävän säännöllisestä työajasta Palvelusvuosilisään oikeuttavaksi ajaksi luetaan aika, jolloin asianomainen on suorittanut asevelvollisuuttaan tai aseellisesta palveluksesta vapautettuna suorittanut aseetonta palvelusta taikka siviilipalvelusta siltä osin kuin viimeksi mainittu ei ylitä asevelvollisuuslaissa säädettyä yleistä 240 päivän palvelusaikaa tai palvellut suomalaisessa valvontajoukossa siitä annetun lain mukaisesti Valtion palvelukseksi katsotaan myös toimiminen kansanedustajana ja eduskunnan viran haltijana.

9 Palvelusvuosilisään oikeuttavaa palvelusaikaa laskettaessa otetaan jälkeisen palveluksen osalta huomioon kaikki ne kuukaudet, joiden aikana työntekijä on ollut työssä vähintään 14 päivänä. Aikaa, jonka työntekijä on ollut poissa työstä saaden siltä ajalta palkkaa tai erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, taikka ollut lomautettuna enintään 30 päiväksi kerrallaan, ei vähennetä. Palvelusvuosilisään oikeuttavaksi ajaksi ei kuitenkaan lueta palvelusaikaa, jonka perusteella asianomainen saa muulta työnantajalta taikka muun palveluksen perusteella valtion eläkettä Työnantajalla on lisäksi valtiovarainministeriön antamien soveltamisohjeiden perusteella mahdollisuus ottaa huomioon muu ko. työalalla työskennelty aika Palvelusvuosilisää suoritetaan siten, että I II III IV V VI palvelusvuosilisä 1 palvelusvuoden jälkeen on 5 prosenttia ohjepalkasta (prosenttikerroin 5) palvelusvuosilisä 4 palvelusvuoden jälkeen on 5 prosenttia ohjepalkan ja I palvelusvuosilisän yhteismäärästä (prosenttikerroin yhteensä 10,25) palvelusvuosilisä 8 palvelusvuoden jälkeen on 5 prosenttia ohjepalkan, I ja II palvelusvuosilisän yhteismäärästä (prosenttikerroin yhteensä 15,76) palvelusvuosilisä 11 palvelusvuoden jälkeen on 4,5 prosenttia ohjepalkan, I, II ja III palvelusvuosilisän yhteismäärästä (prosenttikerroin yhteensä 20,97) palvelusvuosilisä 15 palvelusvuoden jälkeen on 3,5 prosenttia ohjepalkan, I, II, III ja IV palvelusvuosilisän yhteismäärästä (prosenttikerroin yhteensä 25,21) ja palvelusvuosilisä 18 palvelusvuoden jälkeen on 2 prosenttia ohjepalkan, I, II, III, IV ja V palvelusvuosilisän yhteismäärästä (prosenttikerroin yhteensä 27,71). PT: 2420, YK: Edellä kohdassa edellytetyn lisäksi työnantaja voi valtiovarainministeriön antamien soveltamisohjeiden perusteella, palvelusvuosilisän vuosisidonnaisten osuuksien enimmäismäärää (27,71 %) tällä kuitenkaan ylittämättä, suorittaa palvelusvuosilisän harkinnanvaraisena osuutena enintään 10 prosenttia asianomaisen ohjepalkan ja kulloistenkin vuosisidonnaisten palvelusvuosilisien yhteismäärästä. PT: 2455, YK:02455

10 Työntekijän asiana on tarvittaessa esittää selvitys palvelusvuosilisän maksamiseen oikeuttavista perusteista Palvelusvuosilisää suoritetaan työntekijälle edellytysten täyttymistä lähinnä seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Lisää voidaan suorittaa myös takautuvasti, ei kuitenkaan vuotta pidemmältä ajalta ennen hakemusta. IV ERINÄISET LISÄT JA KORVAUKSET 4.1 Kylmän seudun lisä Työntekijälle, jonka vakinainen asunto ja koti sijaitsee Suomessa ja jonka työnsuorituspaikka sijaitsee kohdassa mainitulla alueella, maksetaan erityistä kylmän seudun lisää jäljempänä ilmenevin perustein edellyttäen, että yhdenjaksoinen työskentely alueella kestää vähintään yhden kuukauden Kylmän seudun lisän maksamisen perusteena oleva alue jaetaan kahteen vyöhykkeeseen seuraavasti: I vyöhykkeeseen kuuluvat Kajaanin, Kemin, Kemijärven, Kuhmon, Lieksan, Nurmeksen, Rovaniemen ja Tornion kaupungit sekä Hyrynsalmen, Iin, Ilomantsin, Kemin, Kiimingin, Kuivaniemen, Kuusamon, Paltamon, Pellon, Posion, Pudasjärven, Puolangan, Ranuan, Ristijärven, Rovaniemen, Simon, Sotkamon, Suomussalmen, Taivalkosken, Tervolan, Utajärven, Vaalan, Valtimon, Yli-Iin, Ylikiimingin ja Ylitornion kunnat. II vyöhykkeeseen kuuluvat Enontekiön, Inarin, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Sallan, Savukosken, Sodankylän ja Utsjoen kunnat Lisä suoritetaan prosentteina asianomaisen työntekijän jäljempänä kohdassa tarkoitetusta henkilökohtaisesta aikapalkasta seuraavasti: I vyöhyke neljä (4) prosenttia henkilökohtaisesta aikapalkasta II vyöhyke kahdeksan (8) prosenttia henkilökohtaisesta aikapalkasta Tässä kohdassa tarkoitettuun henkilökohtaiseen aikapalkkaan luetaan

11 10 - ohjepalkka - mahdolliset työkohtaiset lisät - palvelusvuosilisä. Henkilökohtaiseen aikapalkkaan ei lueta - tiettyyn työtuntiin kohdistuvia vuoro-, ilta- ja yötyölisiä, likaisen tai raskaan työn lisiä eikä muitakaan olosuhdelisiä, - muita palkkaan sisältyviä erilliseriä, jotka maksetaan joko palkanmaksukausittain toistuvasti tai epäsäännöllisesti Kylmän seudun lisä suoritetaan samansuuruisena sekä aika- että suorituspalkkatyössä. PT: 2460, YK: Luottamusmiespalkkio 4.3 Ruokaraha Luottamusmiehelle maksetaan erillisenä luottamusmiespalkkiona 84,05 euroa kuukaudessa. Milloin luottamusmiehen varamies hoitaa työnantajalle tehdyn ilmoituksen nojalla luottamusmiehen estyneenä ollessa hänen tehtäviään vähintään kahden viikon jakson, maksetaan korvaus ko. kuukauden ajalta luottamusmiehen sijasta hänen varamiehelleen. PT: 4258, YK:04258 Jos kiinteän työpaikan työntekijä työnjohdon määräyksestä joutuu matkustamaan vähintään kahden kilometrin päähän työpaikastaan ja viipyy matkalla vähintään kaksi tuntia ja on tämän takia estynyt ruokailemasta vakinaisessa ruokailupaikassaan varsinaisella ruokailuajalla, maksetaan hänelle, ellei hän ole oikeutettu päivärahaan, ruokarahaa, joka suuruudeltaan vastaa valtion matkustussäännön mukaista ateriakorvausta. Jos matka tehdään paikalle, josta hänen asunnolleen on vähemmän kuin kaksi kilometriä, ei ruokarahaa suoriteta. PT: Korvaukset työvälineiden käytöstä Työnantaja on velvollinen pitämään työntekijäin käytettävissä tarvittavat työvälineet. Jos työntekijä työnantajan vaatimuksesta käyttää työssä omia vakiotyökalujaan on hän oikeutettu saamaan tästä korvauksena 3 % niiden arvosta kuukaudessa. Ennen kuin korvausta maksetaan on työkalut

12 11 luetteloitava ja arvioitava päivän hintaan. Kussakin tapauksessa näiden omien työkalujen käytöstä on tehtävä erillinen sopimus. V SOSIAALISET MÄÄRÄYKSET 5.1 Terveystarkastukset Työnantaja korvaa työntekijälle ansionmenetyksen työnantajan velvollisuudeksi säädetystä sekä yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän työterveyshuollosta annetun valtioneuvoston päätöksen (950/94) tarkoittamissa ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa hyväksytyissä työsuhteen aikana suoritettavissa terveystarkastuksissa sekä niihin liittyvissä matkoissa hänen menettämiään säännöllisen työtunteja vastaavalta ajalta. Samoin menetellään tapauksissa, joissa on kysymys laissa nuorista työntekijöistä (998/93) ja säteilylaissa (592/91) tarkoitetuista tutkimuksista. Samaa sääntöä noudatetaan lisäksi niissä terveyshuoltolain (743/78) edellyttämissä tutkimuksissa, jotka johtuvat työntekijän siirtymisestä saman viraston tai laitoksen sisällä työtehtävään, jossa kyseinen lääkärintarkastus vaaditaan. Työntekijälle, joka lähetetään edellä mainituissa lainkohdissa tarkoitettuihin tutkimuksiin tai määrätään tällaisessa tarkastuksessa jälkitarkastukseen, suorittaa työnantaja korvauksen myös välttämättömistä matkustamiskustannuksista. Mikäli tutkimukset tai jälkitarkastus tehdään muulla paikkakunnalla, maksaa työnantaja myös päivärahan. Nämä matkakustannusten korvaukset maksetaan työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta kulloinkin voimassa olevien sopimusmääräysten mukaisesti. 5.2 Terveyden- ja sairaanhoito Terveyden- ja sairaanhoidon suhteen noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa valtiovarainministeriön päätöstä valtion työntekijäin terveydenhuoltoon liittyvien kustannusten korvaamisesta ja sairausloman hakemisesta. 5.3 Vaikeasti sairaan lapsen hoito Työntekijä, jonka lapsi sairastaa vaikeasti sairaan lapsen sairaanhoito- ja kuntoutusavustuksesta vanhemmille annetun valtioneuvoston päätöksen (47/88) 3 :n 1 momentin tarkoittamaa vaikeaa sairautta tai kyseisen päätöksen 4 :n tarkoittamassa tapauksessa hänen alle 6-vuotias lapsensa sairastaa, voi olla poissa työstä osallistuakseen VNp:n 3 :ssä ja 4 :ssä tarkoitettuihin lapsensa hoitoon tai kuntoutukseen taikka 5 :ssä

13 12 tarkoitetulle sopeutumisvalmennus- tai kuntoutuskurssille tai muuhun ao. pykälässä tarkoitettuun kuntoutustoimintaan. Työntekijän on sovittava poissaolosta etukäteen työnantajan kanssa. 5.4 Työturvallisuus Työntekijän on noudatettava työturvallisuuden edellyttämää varovaisuutta. Hänen on ilmoitettava työnantajalle käytössään tai hoidettavissaan olevissa koneissa ja laitteissa tahi työ- ja suojeluvälineissä havaitsemistaan vioista tai puutteellisuuksista, joista saattaa aiheutua tapaturman tai sairastumisen vaara. Työntekijän tulee noudattaa työnantajan antamia ohjeita sekä käyttää säännösten ja määräysten edellyttämiä, työnantajan hänen käyttöönsä asettamia suojavälineitä ja laitteita Työsuojelun valvonnan ja siinä noudatettavan yhteistoiminnan järjestämiseksi ovat tämän sopimuksen osapuolet solmineet yhteistoimintasopimuksen. 5.5 Suojavaatetus Työnantaja kustantaa työntekijöille tarpeellisen suojavaatetuksen. Suojavaatetuksen huollosta ja huoltokorvauksesta sovitaan erikseen Suojavaatetuksen tarpeellisuuden ja uusimisen tiheyden sekä mahdollisen erityissuojavaatetuksen eri ammattiryhmille selvittävät paikallisesti työnantaja ja luottamusmies Likaisissa, märissä tai kylmissä töissä annetaan työntekijöiden käyttöön työn suorituksen ajaksi erityinen suojavaatetus, johon tarpeen mukaan kuuluvat kumisaappaat, kumikäsineet sekä suojapuku. 5.6 Ammattiyhdistyskoulutus Sisäasiainministeriö määrittelee vuosittain ne koulutustilaisuudet, jotka katsotaan ammattiyhdistyskoulutukseksi.

14 13 VI TYÖNTUTKIMUKSET JA RATIONALISOINTI 6.1 Menetelmä ja aikatutkimukset Työpaikoilla järjestettävien menetelmä- ja aikatutkimusten on katsottava tarkoittavan paitsi työn tuloksen, myös työntekijöiden ansioiden parantamista. Niiden johdosta ehkä tapahtuvat muutokset töiden järjestelyssä eivät kuitenkaan saa aiheuttaa työntekijöiden ylirasittumista eivätkä vaikuttaa haitallisesti heidän ansiotasoonsa. Työntutkimussuunnitelmat on ennakolta esitettävä paikalliselle luottamusmiehelle tai tämän työehtosopimuksen allekirjoittaneelle työntekijäjärjestölle. Luottamusmiehelle on varattava mahdollisuus työpaikalla perehtyä menetelmä- ja aikatutkimusten suoritustapaan sekä niiden perusteella toimeenpantuihin uudistuksiin etenkin palkkojen järjestelyissä. Työntekijälle on ilmoitettava häneen välittömästi kohdistuvasta tutkimuksesta. VII TYÖRAUHA JA SEN TURVAAMINEN 7.1 Luottamusmiehet 7.2 Asiamiehet Tämän työehtosopimuksen allekirjoittaneen järjestön ammattiosastoilla on oikeus asettaa työpaikalle työpaikan työntekijöistä luottamusmies. Tämän työehtosopimuksen allekirjoittaneen työntekijäjärjestön asiamiehellä on oikeus tämän sopimuksen soveltamista koskevissa asioissa käydä työajalla työpaikalla ilmoitettuaan käynnistä työpaikan työnantajan edustajalle. Asiamiehellä on oikeus saada ne asiatiedot, jotka ovat hänelle tarpeen työehtosopimuksen noudattamisen valvomiseksi. 7.3 Erimielisyyksien ratkaiseminen Jokaisen työntekijän tulee häntä itseään erikoisesti koskevassa työasiassa ensin kääntyä esimiehensä puoleen Tämän työehtosopimuksen soveltamisesta syntyvät erimielisyydet pyritään kaikkea viivytystä välttäen selvittämään ensi tilassa työnantajan edustajan

15 14 ja paikallisen luottamusmiehen välillä käytävillä neuvotteluilla, joihin on myös tämän työehtosopimuksen allekirjoittaneella työntekijäjärjestöllä oikeus osallistua Jos edellä tarkoitetuissa neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, asiasta on laadittava pöytäkirja, jonka neuvottelijat allekirjoittavat ja jossa lyhyesti mainitaan erimielisyyksien aiheena olevat kysymykset ja molempien osapuolten kanta. Tämän jälkeen asia voidaan saattaa sisäasiainministeriön ja tämän työehtosopimuksen allekirjoittaneen järjestön kesken selvitettäväksi. Jommankumman osapuolen esittäessä asiasta neuvotteluja, ne on aloitettava ensi tilassa ja viimeistään viikon kuluessa esityksen tekemisestä Siinä tapauksessa, etteivät sopimuspuolet ole voineet sopia syntyneistä erimielisyyksistä, asia voidaan, ellei keskustason neuvotteluja katsota aiheellisiksi, saattaa työtuomioistuimen ratkaistavaksi. 7.4 Työnseisausten estäminen Tämän työehtosopimuksen voimassaoloaikana ei saa ryhtyä lakkoon, sulkuun tai saartoon tai niihin verrattaviin toimenpiteisiin, jotka kohdistuvat tämän sopimuksen tai sen liitteiden määräyksiä vastaan tai tarkoittavat tämän sopimuksen muuttamista. VIII SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA JA IRTISANOMINEN SEKÄ ALLEKIRJOITUSMERKINNÄT 8.1 Sopimuksen voimassaoloaika Tämä työehtosopimus on voimassa 16 päivästä helmikuuta 2005 lukien 30 päivään syyskuuta 2007 saakka edellyttäen, että valtiovarainministeriön henkilöstöosasto on sen hyväksynyt. Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jommaltakummalta puolelta irtisanota vähintään kuusi (6) viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä. Valtiovarainministeriön ja pääsopijajärjestöjen välisen tarkistamissopimuksen irtisanomisella tulee samalla irtisanotuksi tämä työehtosopimus. 8.2 Sopimuksen irtisanominen

16 15 Jos sopimus irtisanotaan, on toiselle sopimuspuolelle viimeistään uutta työehtosopimusta koskevia neuvotteluja aloitettaessa ja joka tapauksessa ennen sopimuksen voimassaoloajan päättymistä annettava kirjallinen ehdotus työehtosopimukseen tarkoitetuiksi muutoksiksi. 8.3 Allekirjoitusmerkinnät Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansisältöistä kappaletta, joista kumpikin osapuoli saa yhden kappaleen. Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2004 Sisäasiainministeriö Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry

17 16 LIITTEET 9.1 Kaikille maksettavat lisät ja korvaukset Palkkaliitteisiin 1, 2 ja 3 sijoitetuille työntekijöille suoritetaan tässä työehtosopimuksessa mainittujen palvelusvuosilisien, kylmän seudun lisän, ruokarahan, luottamusmiespalkkion, työkalukorvauksen ja palkkaliitteissä mainittujen lisien lisäksi seuraavat lisät ja korvaukset: 4. Likaisentyönlisä Likaisentyönlisänä suoritetaan 23,55 euroa kuukaudessa erittäin likaisesta työstä. Osapäivätyötä tekevälle maksetaan likaisentyönlisää työehtosopimuksessa mainittujen prosenttiyksiköiden osoittamassa suhteessa täydestä lisästä. PT: 3046, YK: Siivouslisä Siivouslisänä maksetaan 10 prosenttia ohjetuntipalkasta laskettuna puhdistustyöhön käytetyiltä tunneilta sellaisille työntekijöille, joiden varsinaisiin tehtäviin ei kuulu siivous, mutta jotka joutuvat satunnaisesti tekemään tällaista työtä. PT: 5573, YK: Erikseen sovittava korvaus Mikäli työntekijältä vaaditaan poikkeuksellisissa oloissa erityistä työpanosta, mahdollisesti suoritettavista korvauksista sovitaan erikseen osapuolten kesken. 7. Kielitaitolisä Työntekijälle, joka tehtävässään olisi oikeutettu valtion virkamiesten kielitaitolisään tai kielilisään, suoritetaan näitä lisiä siten kuin valtion virkamiesten kielitaitolisästä tai kielilisästä kulloinkin on voimassa. PT: 2071, YK: Palkkaliite n:o 1 Tätä palkkaliitettä sovelletaan seuraaviin ammattinimikkeisiin, joiden perustaso ja ohjepalkka ovat lukien seuraavat: Palkkaryhmä Työnimike Perus- Ohjepalkka taso I kr. II kr. 101 Vartija 1267, , , Autonkuljettaja 1219, , , Talonmies 1267, , , Siivooja 1219, , , Tallimestari 1277, , ,05

18 Hevostenhoitaja 1226, , , Kiinteistöesimies 1589, , , Huoltoasentaja 1545, , ,70 Palkkaliitteeseen n:o 1 sijoitetuille työntekijöille suoritetaan tässä työehtosopimuksessa mainittujen lisien lisäksi seuraavat lisät: 1. Ammattipätevyyslisä Siivoojalle, joka on suorittanut ammatillisista pätevyystutkinnoista annetussa laissa tarkoitetun ammattitutkinnon siivoojan ammatissa, suoritetaan erityistä ammattipätevyyslisää 10,09 euroa kuukaudessa. PT: 2050, YK: Palkkaliite n:o 2 Tätä palkkaliitettä sovelletaan seuraaviin ammattinimikkeisiin, joiden perustaso ja ohjepalkka ovat lukien seuraavat: Palkkaryhmä Työnimike Perus- Ohjepalkka taso I kr. II kr. 206 Tuotehoitaja 1316, , , Poliisin tekniikka- 1290, , ,90 keskuksen ajoneuvojärjestelijä ja aseseppä 208 Poliisin tekniikka- 1139, , ,32 keskuksen autonkuljettaja 209 HPL:n varastonhoitaja 1322, , ,51 ja Poliisin tekniikkakeskuksen asemestari 210 Autonhuoltaja / 1137, , ,59 huoltomies 211 Autonpesijä 1246, , , Varastonhoitaja 1372, , ,20 1. Menetelmälisä Palkkaliitteen n:o 2 mainituissa nimikkeissä oleville autonpesijää lukuun ottamatta maksetaan 11,1 prosentin suuruinen menetelmälisä ohjekuukausipalkasta laskettuna. PT: 2320, YK:02320

19 Palkkaliite n:o 3 Tätä palkkaliitettä sovelletaan Poliisin tekniikkakeskuksen huolto- ja korjaustehtävissä olevaan autonasentajaan, automestarin apulaiseen ja varastomieheen. Perustaso ja ohjepalkka ovat lukien palkkaryhmittelyn vaatimusten mukaisesti seuraavat: Palkka- Perus- Ohjepalkka ryhmä taso I kr. II kr , , , , , , , , , , , , , , ,18 Palkkaliitteeseen n:o 3 sijoitetuille työntekijöille suoritetaan työehtosopimuksessa mainittujen lisien ja korvausten lisäksi seuraavat lisät: 1. Urakkahinnoittelu Poliisin tekniikkakeskuksessa noudatetaan erikseen sovittua urakkahinnoittelua, joka koskee tässä palkkaliitteessä mainittuja asianomaisia työntekijöitä. Urakkatyönhinnoittelun tulee perustua työkohtaisiin tuntipalkkoihin ja olla sellainen, että työntekijän urakka-ansio nousee tavanomaisella urakkatyövauhdilla 20 % mainittuja tuntipalkkoja korkeammaksi ja kasvaa työsuorituksen ja työtehon lisääntyessä vähintään samassa suhteessa. PT: 0695 PT: 4553, YK: Erikoisammattimiehen aikatyölisä Palkkaryhmään 305 kuuluvalle erikoisammattimiehelle, joka jatkuvanluontoisesti suorittaa vaativaa ja monipuolista työtä, jota ei voida tehdä urakalla, maksetaan erikoisammattimiehen aikatyölisää vähintään 25 % edellä mainituista ohjepalkoista. PT: 2150, YK: Ulkotyölisä Ulkotyöntekijöille, jotka tilapäisesti suorittavat asennustyötä ulkosalla välisenä aikana maksetaan tehdyiltä työtunneilta erityistä lisää 0,22 euroa tunnilta. Mikäli korjaamossa jo aikaisemmin on maksettu ulkosalla tehdystä asennustyöstä erikoiskorvausta talvikuukausina, maksetaan tätä korvausta edelleenkin samansuuruisena lokakuun 1 päivän ja huhtikuun 30 päivän välisenä aikana. PT: 4367, YK:04367

20 19 4. Menetelmälisä Palkkaliitteen n:o 3 mainituissa nimikkeissä oleville maksetaan 11,1 prosentin suuruinen menetelmälisä ohjekuukausipalkasta laskettuna. PT: 2320, YK: Palkkaryhmittely Palkkaliitteen n:o 3 mukaisia erilaatuisia töitä tekevät työntekijät jaetaan palkkaryhmiin seuraavasti: 1. Palkkaryhmä: Aputyöt, yksinkertaiset vaihetyöt ja näihin verrattavat muut tehdastyöt, joiden suoritukseen kykenee tehdastyöhön tottumaton taikka joiden suorittaminen ei edellytä pitkää käytännöllistä kokemusta Palkkaryhmät: Raskaat aputyöt, sekä vaativat vaihetyöt ja näihin verrattavat muut tehdastyöt, mitkä edellyttävät tiettyä kokemusta, työmenetelmän tuntemusta tai pitempiaikaista tottumusta työn suorittamiseen taikka jotka suoritetaan vaikeissa työolosuhteissa. Näihin ryhmiin kuuluvat myös varsinaisten ammattityöntekijäin apuna ammatissa kehittyäkseen työskentelevät työntekijät. Pöytäkirjamerkintä Työntekijät sijoitetaan palkkaryhmiin 2. ja 3. sen mukaan, ovatko useimmat seuraavista työn vaatimustekijöistä huomattavasti taikka erittäin suuressa määrin tunnusomaisia töille, joita he pääasiassa suorittavat, työn edellyttämä kokemus, tarkkuus ja vastuu sekä työn raskaus ja työolosuhteiden rasittavuus. Työntekijät,jotka tekevät töitä, joka kysyy tunnetusti suurempaa taitavuutta, tarkkuutta ja kokemusta kuin palkkaryhmään 3. kuuluvissa töissä vaaditaan, työn kuitenkaan olematta varsinaista ammattityötä, voivat saada palkkaryhmän 4. mukaisen palkan tämän silti oikeuttamatta määräajan jälkeen palkkaryhmän 5. palkkaan. 4. Palkkaryhmä: Ammattityöt, joiden tekijältä vaaditaan yli 3 vuoden työskentelyä ammatissa, jolloin oppilas- tai muu koulutusaika lasketaan ammatissaoloajaksi, siten kuin jäljempänä olevasta pöytäkirjamerkinnästä käy ilmi.

21 20 5. Palkkaryhmä Vaativat ammattityöt, joiden suoritusajalta vaaditaan edellisen palkkaryhmän edellyttämä koulutus, 5 vuoden työskentely ammatissa ja 22 vuoden ikä. Vastaa täysin aikaisempaa palkkaryhmän 4. määritelmää. Pöytäkirjamerkintä 1. (koskien palkkaryhmiä 4. ja 5.) Sopijapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että työntekijän sijoittamisessa palkkaryhmiin 4. ja 5. noudatetaan seuraavia periaatteita. Samalla sopijaosapuolet toteavat, että esimerkit eivät peitä kaikkea ammatissa etenemisen ja ammattikoulutuksen yhdistelmiä, mutta ne antavat ohjeen myös käsiteltyjen esimerkkien ulkopuolella oleville tapauksille. A. Pääsy palkkaryhmään 4 T a p a u s 1 (ei ammattikoulutusta) Pääsy edellyttää 3 vuoden työskentelyä kyseessä olevaan ammattiin jatkuvasti ja monipuolisesti kehittyvissä töissä. Lähiammatissa työskentely otetaan huomioon siltä osin, kuin se on ko. tapauksessa kehittävää tarkoitettuun ammattiin oppimisessa. T a p a u s 2 (lyhyen kurssin suorittanut) Samoin kuin tapauksessa 1. kuitenkin sillä poikkeuksella, että kurssi lyhentää vaadittavaa kokemusaikaa siltä osin kuin se laatunsa, pituutensa ym. seikat huomioon ottaen on ammattia kehittävää. T a p a u s 3 (ammattikoulutuksena 2- tai 3-vuotinen yleinen ammattikoulu) Opetusohjelman mukaan hyväksytysti loppuun suoritetusta koulusta lasketaan puolet ammatissaoloaikaa korvaavaksi ajaksi. T a p a u s 4 (ammattikoulutuksena 4-vuotinen konepajakoulu) Opetusohjelman mukaan hyväksytysti loppuun suoritettu koulu lasketaan työssäoloajaksi. T a p a u s 5 (ammattikoulutuksena 2- tai 3-vuotinen yleinen ammattikoulu + 2-vuotinen konepajakoulu) Kouluaika otetaan huomioon ammatissaoloaikaa laskettaessa siten kuin tapauksien 3 ja 4 kohdalla on sanottu. T a p a u s 6 (ammattikoulutuksena oppisopimuskoulutus työpaikalla, 3- tai 4-vuotinen)

22 21 Suunnitelman mukaisesti ja hyväksytysti suoritettu oppisopimusaika lasketaan työssäoloajaksi, 4. palkkaryhmään siirto edellyttää kypsyyskokeen hyväksyttyä suoritusta. Kaikissa em. tapauksissa on edellytyksenä 4. palkkaryhmään siirtämiselle, että asianomainen työskentelee ammattimiestehtävässä ja että hän on kehittynyt siten, että hän pystyy tätä hoitamaan itsenäisesti. Huom: Tapausten 2-6 kohdalla mainituista kouluajoista ei kuitenkaan lasketa ammatissaoloajaksi yhteensä enempää kuin 4 vuotta. Ammatissaoloajaksi ei myöskään lasketa keskeneräiseksi jääneen koulun tai oppisopimuksen aikaa. B. Pääsy palkkaryhmään 5 edellyttää: T a p a u k s i s s a 1 3 (ei ammattikoulun suoritusta tai pelkkä yleinen ammattikoulu) Kahden vuoden työskentelyä ao. ammatissa ja ammattimiestehtävässä 4. palkkaryhmään pääsyn jälkeen. T a p a u k s i s s a 4 6 (konepajakoulun suoritus tai täydellinen oppisopimuskoulutuksen suoritus) Palkkaryhmään pääsyn jälkeen työskentelyä ao. ammatin ammattimiestehtävässä ajan, joka yhdessä ammattikoulutuksesta hyväksi lasketun ajan kanssa tekee 5 vuotta. Työntekijälle, joka iän perusteella siirtyy alemmasta palkkaryhmästä ylempään, maksetaan korotettu palkka seuraavan tilikauden alusta. Täytetystä ikävuodesta ilmoittaa työntekijä itse asianomaiselle työnjohtajalle, jolloin hänen on annettava todistus siitä, että ilmoitus on tehty. Muist. Tämän liitteen palkkamääräyksiä sovelletaan varsinaisiin konekorjausmiehiin muissakin työpaikoissa kuin varsinaisissa konekorjaamoissa.

23 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sisäasiainministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välisen työehtosopimuksen allekirjoitustilaisuudesta. Aika: Paikka: Sisäasiainministeriö Läsnä: Sisäasiainministeriöstä neuvotteleva virkamies Edvard von Flittner. Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:stä sopimussihteeri Keijo Kaleva ja pääluottamusmies Ari Huuskonen. 1 Toimivalta Valtiovarainministeriö on kirjeellään /2004 valtuuttanut hallinnonalan neuvotteluviranomaiset tekemään virastokohtaiset työehtosopimukset ja uudistamaan voimassa olevat sopimukset työmarkkinoiden keskusjärjestöjen allekirjoittaman tulopoliittista sopimusta vuosille koskevan neuvottelutuloksen johdosta ja mukaisesti, soveltaen sanottuun kirjeeseen sisältyviä, valtiovarainministeriön ja pääsopijajärjestöjen sopimia virastojen neuvotteluohjeita. 2 Työehtosopimuksen uudistaminen Osapuolet totesivat uudistavansa sopimuskaudelle osapuolten tekemän työehtosopimuksen jäljempänä mainituin muutoksin. Voimassa oleva työehtosopimus lakkaa olemasta voimassa Yleiskorotus Palkkoja korotetaan lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 30,06 euroa kuukaudelta, kuitenkin vähintään 1,9 prosenttia. Vuonna 2006 yleiskorotus 1.6. lukien on 1,4 prosenttia. 4 Liittoerä 2005 Yleiskorotuksen lisäksi palkkoja korotetaan 0,54 prosentin suuruisella sopimusalakohtaisella liittoerällä. Liittoerän käytöstä osapuolet sopivat mennessä. Mikäli liittoerän käytöstä ei saavuteta neuvottelutulosta mennessä, liittoerä maksetaan prosenttimääräisenä yleiskorotuksena.

24 2 5 Palkkaliitteet Työehtosopimuksen palkkaliitteet, jotka sisältävät yleiskorotuksen on tämän pöytäkirjan liitteenä. 6 Liitto- ja tasa-arvoerä 2006 Vuonna 2006 toteutetaan 1.6. lukien 0,4 prosentin suuruinen liittoerä. Liittoerästä on osa varattu keskustasolla sovittavaksi. Liittoerästä valtiovarainministeriö antaa tarkemmat ohjeet vuoden 2006 korotusten ohjeistamisen yhteydessä. Vuonna 2006 toteutetaan 1.6. lukien myös tasa-arvoerä. Erä määräytyy siten, että naisten suhteellinen osuus sopimusalan kaikista palkansaajista kerrotaan luvulla 0,45. Näin saatuun lukuun lisätään alalla alle euroa kuukaudessa ansaitsevien palkansaajien suhteellinen osuus alan kaikista palkansaajista kerrottuna luvulla 0,15. 7 Pääluottamusmiesten korvaukset Pääluottamusmiehelle ansiomenetyksen korvauksen lisäksi luottamustehtävien hoitamisesta maksettava erillinen palkkio on lukien vähintään 48 euroa kuukaudessa. 8 Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun palkkio YK:04258, YK:04255 Luottamusmiehen erillinen palkkio on lukien 84,05 euroa kuukaudessa ja työsuojeluvaltuutetun erillinen palkkio 41,30 euroa kuukaudessa. 9 Valtion keskustason tarkistamissopimus Valtion keskustason tarkistamissopimus otetaan osaksi tässä tarkoitettua työehtosopimusta. Pöytäkirjamerkintä: Neuvotteluosapuolet selvittävät sopimuskauden aikana mahdollisuudet virkasuhteistaa tämän työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvat työntekijät lukuun ottamatta Poliisin tekniikkakeskuksen palveluksessa olevia työntekijöitä, joiden osalta vastaavasti selvitetään tarkoituksenmukaisin järjestelmä, jolla heidän palvelussuhteensa ehdot määrätään tämän sopimuskauden jälkeen. 10 Voimassaolo

25 3 Tällä pöytäkirjalla uudistettu osapuolten välinen työehtosopimus on voimassa 16 päivästä helmikuuta 2005 lukien 30 päivään syyskuuta 2005 saakka. Sen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jommalta kummalta puolen irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä. Valtiovarainministeriön ja pääsopijajärjestöjen välisen tarkistamissopimuksen irtisanomisella tulee samalla irtisanotuksi osapuolten välinen työehtosopimus. Tämä pöytäkirjan mukaan uudistettu työehtosopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. 11 Tarkastus ja hyväksyminen Tämä pöytäkirja katsotaan sopijapuolten allekirjoituksilla 9 päivänä joulukuuta 2004 tulleen tarkastetuksi ja hyväksytyksi. SISÄASIAINMINISTERIÖ VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL ry.

26 Liite työehtosopimuspöytäkirjaan HELMI/Info KIINTEÄ PALKKATAULUKKO LUKIEN SOPIMUS PALKKALIITE 1 RYHMÄ PERUSTASO KALLUESLUOKKA 1 KALLEUSLUOKKA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 PALKKALIITE 2 RYHMÄ PERUSTASO KALLUESLUOKKA 1 KALLEUSLUOKKA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 PALKKALIITE 3 RYHMÄ PERUSTASO KALLUESLUOKKA 1 KALLEUSLUOKKA , , , , , , , , , , , , , , ,05 Taulukko sisältää: yleiskorotus 30,06 /1,9 %

27 Tämä Internet-teksti ei ole virallinen versio, eikä Valtiokonttori tai sopimuksen antaja vastaa tietojen oikeellisuudesta eikä tietojen käytön aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Hakemistosivulle Valtiokonttori Aineistoa ei saa julkaista ilman sopimuksen antajan tai Valtiokonttorin lupaa. Ylläpitäjä: Hallinnon ohjaus Siltasaarenkatu A PL Valtiokonttori puhelin (09) , faksi (09) sähköposti:

Ilmatieteen laitoksen ja Pardia ry:n välinen työehtosopimus TES 318001

Ilmatieteen laitoksen ja Pardia ry:n välinen työehtosopimus TES 318001 Ilmatieteen laitoksen ja Pardia ry:n välinen työehtosopimus TES 318001 1 Soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Ilmatieteen laitoksen palveluksessa yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa

Lisätiedot

Yleiskorotus 1.6.2006 Yleiskorotus 1.6.2006 lukien on 1,4 prosenttia.

Yleiskorotus 1.6.2006 Yleiskorotus 1.6.2006 lukien on 1,4 prosenttia. Pöytäkirja ympäristöministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin ympäristöministeriössä 10.12.2004 Paikalla olivat ympäristöministeriön

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa:

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa: TES: 313013 PL: 01 Pöytäkirja Merenkulkulaitoksen, Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin 17.2.2005 Merenkulkulaitoksessa.

Lisätiedot

4 Siivoustehtävissä olevien työntekijöiden nimikkeet, tehtävänkuvaukset sekä suositukset tieto- ja taitovaatimuksiksi ovat seuraavat:

4 Siivoustehtävissä olevien työntekijöiden nimikkeet, tehtävänkuvaukset sekä suositukset tieto- ja taitovaatimuksiksi ovat seuraavat: 281801 Pöytäkirja verohallituksen ja verohallinnon PL 01 palveluksessa olevia siivoojia edustavan Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus 3 TES: 313013 PL: 01 Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan valtiovarainministeriön sekä Akava-JS ry:n,

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

TYÖMINISTERIÖN SEKÄ SOSIAALI-, TERVEYS- JA KASVATUSALOJEN AMMAT- TILIITTO STEKA RY:N JA VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL RY:N VÄLINEN

TYÖMINISTERIÖN SEKÄ SOSIAALI-, TERVEYS- JA KASVATUSALOJEN AMMAT- TILIITTO STEKA RY:N JA VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL RY:N VÄLINEN TES: 340101 TYÖMINISTERIÖN SEKÄ SOSIAALI-, TERVEYS- JA KASVATUSALOJEN AMMAT- TILIITTO STEKA RY:N JA VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1.1.

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008 Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Ympäristöhallinnon Tekniset VETY ry:n, Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys YHY ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus)

TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) ja Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry:n välinen työehtosopimus 1 1 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan MTT:n (Maa-

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007. TES : 313011 PL: 01-06 P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Merenkulkulaitoksen tekniset toimihenkilöt MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin Merenkulkulaitoksessa 9.12.2004.

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 13 päivänä joulukuuta 2004 opetusministeriön (hallinnonalan neuvotteluviranomainen)

Lisätiedot

TES: 299702 PL: 01-05. SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN JA VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL ry:n TYÖEHTOSOPIMUS

TES: 299702 PL: 01-05. SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN JA VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL ry:n TYÖEHTOSOPIMUS TES: 299702 PL: 01-05 SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN JA VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL ry:n TYÖEHTOSOPIMUS sopimuskaudeksi 1.2.2003 15.2.2005 2 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Työehtosopimuksen soveltamisala

Lisätiedot

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin VES 318051 TES 318003 Ilmatieteen laitoksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Pardia ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä tehtiin tarkentava virka-

Lisätiedot

KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUKSEN TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDEKSI 16.2.2005-30.9.2007 1. TYÖSUHDE

KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUKSEN TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDEKSI 16.2.2005-30.9.2007 1. TYÖSUHDE 1 KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUKSEN TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDEKSI 16.2.2005-30.9.2007 1. TYÖSUHDE 1 Soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa

Lisätiedot

TES:350103 Ympäristöministeriön ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys YHY ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004

TES:350103 Ympäristöministeriön ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys YHY ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 TES:350103 Ympäristöministeriön ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys YHY ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2)

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 14. päivänä lokakuuta 2008 opetusministeriön

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

HELSINGIN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS HELSINGIN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 1. TYÖSUHDE 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Helsingin yliopiston (työnantaja) palveluksessa

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004

Ympäristöministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 Ympäristöministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen

Lisätiedot

TES: 322104. 1 Soveltamisala

TES: 322104. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TYÖEHTOSOPIMUS TES: 322104 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet työehtosopimuksen Geologian tutkimuskeskuksen työsopimussuhteista henkilöstöä

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 248 00 TES:285203

Tilastokeskus TK 11 248 00 TES:285203 Tilastokeskus TK 11 248 00 TES:285203 Työehtosopimus, joka tehtiin 18 päivänä helmikuuta 2000 Tilastokeskuksen, Akava JS ry:n ja Tilastoväen Unioni ry:n välillä Tilastokeskuksen työsopimussuhteisen henkilöstön

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä:

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä: TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen erillispalkkiot Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka allekirjoitettiin

Lisätiedot

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko.

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko. PÖYTÄKIRJA Työehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (TES: 331002) Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (VES: 331052) Pöytäkirja Säteilyturvakeskuksen (STUK), Pardia ry:n ja JHL ry:n välisestä neuvottelusta,

Lisätiedot

VES: 322151. 1 Soveltamisala

VES: 322151. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES: 322151 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet hallinnonalakohtaisen tarkentavan virkaehtosopimuksen Geologian

Lisätiedot

MERENKULKULAITOKSEN JA MERENKULKULAITOKSEN TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN MERTE RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS

MERENKULKULAITOKSEN JA MERENKULKULAITOKSEN TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN MERTE RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS TES: 0 PL: 0-06 MERENKULKULAITOKSEN JA MERENKULKULAITOKSEN TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN MERTE RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan valtiovarainministeriön sekä Akava- JS

Lisätiedot

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt.

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES:299451 PL:01 PR:101-113 (liite 1) VES:299751 PL:01-05 (liite2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 28 päivänä

Lisätiedot

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 1 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa:

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa: TES: 313014 Työehtosopimus, joka tehtiin 26.2.2008 Merenkulkulaitoksen ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä. Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön antamien neuvotteluohjeiden 20.11.2003, 11/2003, mukaisesti sovittiin seuraavaa:

Valtiovarainministeriön antamien neuvotteluohjeiden 20.11.2003, 11/2003, mukaisesti sovittiin seuraavaa: TES: 313011 PL: 01 06 Pöytäkirja Merenkulkuhallituksen ja Merenkulkulaitoksen teknisten toimihenkilöiden MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin 6.2.2004 Merenkulkulaitoksessa.

Lisätiedot

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko.

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko. PÖYTÄKIRJA Työehtosopimus STUK/ JUKO ry TES: 33 10 01 Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ JUKO ry, VES: 33 10 51 Pöytäkirja Säteilyturvakeskuksen (STUK) ja JUKO ry:n välisestä neuvottelusta, joka pidettiin

Lisätiedot

Osapuolten välisen työehtosopimuksen 7 :n mukainen ja virkaehtosopimuksen 7 :n mukainen toimiraha on 1.10.2007 lukien:

Osapuolten välisen työehtosopimuksen 7 :n mukainen ja virkaehtosopimuksen 7 :n mukainen toimiraha on 1.10.2007 lukien: TES: 313012 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS (sisävesiluotsit, väylämestarit ja väylänhoitajat) P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Suomen Merimies-Unioni SMU ry:n välisestä työ/virkaehtosopimusneuvottelusta,

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON OPETUS- JA TUTKIMUSTILOJEN MAATALOUSTÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

HELSINGIN YLIOPISTON OPETUS- JA TUTKIMUSTILOJEN MAATALOUSTÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS HELSINGIN YLIOPISTON OPETUS- JA TUTKIMUSTILOJEN MAATALOUSTÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS TES: 291205 PL: 01 1. TYÖSUHDE 1 Soveltamisala 1. Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Helsingin yliopiston

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino: Libris Oy,

Lisätiedot

2 Sopimuksen soveltamisala Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan Patentti- ja rekisterihallituksen virkamiesten palvelussuhteen ehtoihin.

2 Sopimuksen soveltamisala Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan Patentti- ja rekisterihallituksen virkamiesten palvelussuhteen ehtoihin. 1 Sopimuksen perusteet Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 26 päivänä helmikuuta 2009 Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Lisätiedot

T Y Ö E H T O S O P I M U S P Ö Y T Ä K I R J A ajalle 16.2.2005-30.9.2007

T Y Ö E H T O S O P I M U S P Ö Y T Ä K I R J A ajalle 16.2.2005-30.9.2007 TES:322203, PL:01-02 Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) ja toiselta puolen Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S P Ö Y T Ä K I R J A ajalle 16.2.2005-30.9.2007

Lisätiedot

VES: 260651 29.11.2002 PL: 01

VES: 260651 29.11.2002 PL: 01 VES: 260651 29.11.2002 PL: 01 Väestörekisterikeskus ja Akava-JS ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Valtion erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry ovat tehneet 29. päivänä marraskuuta 2002 tarkentavan

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON OPETUS- JA TUTKIMUSTILOJEN MAATALOUSTÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

HELSINGIN YLIOPISTON OPETUS- JA TUTKIMUSTILOJEN MAATALOUSTÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS HELSINGIN YLIOPISTON OPETUS- JA TUTKIMUSTILOJEN MAATALOUSTÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS TES: 291205 PL: 01 1. TYÖSUHDE 1 Soveltamisala 1. Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S

Puolustusministeriön ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S PLM SÄHKÖ Puolustusministeriön ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S Voimassaolo 22.3.2002-31.1.2005 TES: 270103 PL: 01 PLM K D nro 511/2020/2002 PUOLUSTUSMINISTERIÖ TYÖEHTOSOPIMUS-

Lisätiedot

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Akava-JS ry, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon Tekniset VETY

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen aluksissa palvelevan miehistön työehtosopimus

Merenkulkulaitoksen aluksissa palvelevan miehistön työehtosopimus TES: 313001 Suomen Merimies Unioni SM-U ry Työehtosopimuspöytäkirja Merenkulkulaitos 6.2.2008 Merenkulkulaitoksen aluksissa palvelevan miehistön työehtosopimus Osapuolet ovat uudistaneet Merenkulkulaitoksen

Lisätiedot

2 Luottamusmiehet ja luottamusmiespalkkiot (palkkatekijätunnus TI:315, YK:04258)

2 Luottamusmiehet ja luottamusmiespalkkiot (palkkatekijätunnus TI:315, YK:04258) 1 (6) Tiehallinnon luottamusmiessopimus 1 Sopimuksen soveltamisala Tiehallinnon ja tämän sopimuksen allekirjoittajajärjestöjen välisessä luottamusmiestoiminnassa noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä.

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS ERÄISTÄ VIRKASUHTEEN EHDOISTA

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS ERÄISTÄ VIRKASUHTEEN EHDOISTA 281851 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS ERÄISTÄ VIRKASUHTEEN EHDOISTA Verohallitus sekä AKAVA-JS ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry. ovat 29.11.2002 tehneet

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VARASTO-

Lisätiedot

VES 299151, PL:01, PR:101-109 VES 299751, PL:01-05, PR:101-504

VES 299151, PL:01, PR:101-109 VES 299751, PL:01-05, PR:101-504 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO VES 299151, PL:01, PR:101-109 VES 299751, PL:01-05, PR:101-504 Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 29. päivänä

Lisätiedot

VES 280151 PL 01. 1 Keskustason sopimusmääräykset

VES 280151 PL 01. 1 Keskustason sopimusmääräykset VES 280151 PL 01 Tarkentava virkaehtosopimus vuoden 2011 virasto- ja tasaarvoerän kohdentamisesta valtiovarainministeriössä ja ministeriön palkkausjärjestelmää koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA 281852 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA Verohallitus sekä AKAVA-JS ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. ja Valtion

Lisätiedot

VEROHALLITUKSEN JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS

VEROHALLITUKSEN JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS VEROHALLITUKSEN JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 281804 A. Soveltamisala 1 Tätä työehtosopimusta sovelletaan Verohallituksen ja verovirastojen palveluksessa yksityisoikeudellisessa

Lisätiedot

Sopimus on tehty valtiovarainministeriön sopimuskauden 2007-2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten

Sopimus on tehty valtiovarainministeriön sopimuskauden 2007-2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten Tarkentava virkaehtosopimus oikeusministeriön ja Valtakunnansyyttäjänviraston sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä paikallisesti toteutettavien erien käytöstä syyttäjälaitoksessa

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 (6) PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Osapuolet ovat sopineet 19.2.2010 alkaneeseen ja 31.1.2013 asti voimassa olevaan Puusepänteollisuuden työntekijöiden

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

VES: 260651 29.2.2008 PL: 01

VES: 260651 29.2.2008 PL: 01 VES: 260651 29.2.2008 PL: 01 Väestörekisterikeskus sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ovat tehneet 29.

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

TURUN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS TES: 292101 PL: 01 04 TURUN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2003 15.2.2005 1. TYÖSUHDE 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Turun yliopiston (työnantaja)

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

TURUN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS TES: 292102 PL: 01 04 TURUN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2003 15.2.2005 1. TYÖSUHDE 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Turun yliopiston (työnantaja)

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

Suomen Laivanpäällystöliitto ry. Suomen Konepäällystöliitto ry. Palkkaliite

Suomen Laivanpäällystöliitto ry. Suomen Konepäällystöliitto ry. Palkkaliite Päivitetty 1.3.2010/TM Palkkaliite 1 Päällikön ja vuoropäällikön peruspalkat ja valmiusrahat ilman ylityö- ja pyhätyökorvauksia ovat 1.3.2010 lukien seuraavat: Päällikkö ja vuoropäällikkö, peruspalkka

Lisätiedot

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä.

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KIRKON PALKKAUSMÄÄRÄYKSISTÄ 1.5.2007

Lisätiedot

TES: 325002 PL: 01 Liite 1

TES: 325002 PL: 01 Liite 1 TES: 325002 PL: 01 Liite 1 MEKin palkkausjärjestelmäliite 1 Määräysten soveltamisala Määräyksiä sovelletaan Matkailun edistämiskeskuksen (MEK) niihin kotimaassa työskenteleviin työsopimussuhteisiin toimihenkilöihin,

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto TES: 279202 Pöytäkirja 30.6.2005 Allekirjoittamispöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n

Lisätiedot

Työehtosopimus verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä

Työehtosopimus verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä 281805 Työehtosopimus verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä Verohallitus sekä Verohallinnon atk-henkilöt VERO-ATK ry ovat tehneet 20 päivänä joulukuuta 2005 työehtosopimuksen verohallinnon

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001

SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001 1 SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001 Suomen ympäristökeskuksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan työministeriön, Työvoimaopiston ja työvoimatoimistojen vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen henkilöstöön.

Sopimusta sovelletaan työministeriön, Työvoimaopiston ja työvoimatoimistojen vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen henkilöstöön. 340151 01 101-111 (työvoimatoimistot) 02 102-114 (Työministeriö ja Työvoimaopisto) Tarkentava virkaehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta työministeriössä, Työvoimaopistossa ja työvoimatoimistoissa

Lisätiedot

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen opetushenkilöstön

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA

PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti: 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004

TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

1 Tehtäväkohtaisen palkanosan määräytymistä koskeva liite 1 tarkistetaan oheisen liitteiden 1 ja 2 mukaiseksi.

1 Tehtäväkohtaisen palkanosan määräytymistä koskeva liite 1 tarkistetaan oheisen liitteiden 1 ja 2 mukaiseksi. 1 Tarkentava virkaehtosopimus ulkoasiainministeriön, Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys Uhvy ry:n ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry:n välillä ulkoasiainhallinnon virkamiehiin sovellettavasta

Lisätiedot

TES:322202, PL:01-03 Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) ja toiselta puolen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn välinen

TES:322202, PL:01-03 Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) ja toiselta puolen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn välinen TES:322202, PL:01-03 Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) ja toiselta puolen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S P Ö Y T Ä K I R J A ajalle 16.2.2005-30.9.2007

Lisätiedot

Palkkaus muodostuu - tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta

Palkkaus muodostuu - tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta Työehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (TES: 331002) Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (VES: 331052) Säteilyturvakeskus (STUK), Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet 24.8.2006 tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT 1 Sopimuksen soveltamisala Sopimuksen perusteella määräytyvät henkilöstön asema ja työehdot

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet ja tarkoitus. Tämä sopimus on tehty valtiovarainministeriön antamien neuvottelumääräysten 29.3.2010 mukaisesti.

1 Sopimuksen perusteet ja tarkoitus. Tämä sopimus on tehty valtiovarainministeriön antamien neuvottelumääräysten 29.3.2010 mukaisesti. STM/1414/2010 Tarkentava virkaehtosopimus virastoerästä ja arviointiryhmien työn kehittämisestä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa. Sopimus on tehty

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

TURUN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS TES: 291203 PL: 07 TURUN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2003 15.2.2005 1 Sovittiin, että Turun yliopiston ja Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n välillä 22.11.2002

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12

ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12 ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12.2004 UUDISTETUN TARKENTAVAN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet

1 Sopimuksen perusteet 1(13) Tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus, joka tehtiin lokakuun 2 päivänä 2008 Tilastokeskuksen ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n

Lisätiedot

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla.

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla. KUNNALLISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisten muusikkojen virkaja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto TES: 279201 Pöytäkirja 30.6.2005 Neuvotteluosapuolet ovat yksimielisiä seuraavasta: Allekirjoittamispöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n

Lisätiedot

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelutehtävissä oleviin tai tukityöllistetyksi palkattavaan henkilöstöön.

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelutehtävissä oleviin tai tukityöllistetyksi palkattavaan henkilöstöön. VES 280351 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. ovat tehneet 15. helmikuuta tarkentavan virkaehtosopimuksen valtion palkkausjärjestelmän käytöstä

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet

1 Sopimuksen perusteet 1 Veskoodi: 33085101101-108 Teskoodi: 33080101101-108 Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaja työehtosopimus, joka tehtiin 26.2.2003 Kansanterveyslaitoksen (KTL) sekä Akava-JS ry:n, Valtion ja erityispalvelujen

Lisätiedot

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 PIKATIEDOTE 14.4.2011 KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 Sopimus on irtisanottavissa 29.2.2012 ilman erityistä perustelua ja päättyy tällöin 1.4.2012. I PALKANKOROTUKSET 1. Palkankorotukset Palkankorotukset

Lisätiedot

Tekstimuutokset farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimukseen 1.11.2010 alkaen

Tekstimuutokset farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimukseen 1.11.2010 alkaen Tekstimuutokset farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimukseen 1.11.2010 alkaen Seuraavassa selostetaan tärkeimmät muuttuvat tekstikohdat. Tekstin jälkeen on lyhyt selostus asiasta. 5 Työaika 2. Säännöllisen

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet

1 Sopimuksen perusteet Tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiestoiminnan j ärjestämisestä rikosseuraamusalueilla ja Rikosseuraamuslaitoksen terveydenhuoltoyksi kössä. Sopimus on tehty 10 päivänä huhtikuuta 2012 Rikosseuraamuslaitoksen,

Lisätiedot

VES: 310251 TES: 310201. 1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus

VES: 310251 TES: 310201. 1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus VES: 310251 TES: 310201 Virka- ja työehtosopimus, joka tehtiin 22.6.2010 Liikenneviraston sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ja Palkansaajajärjestö

Lisätiedot