T TIETOTEKNIIKKAOIKEUS, KEVÄT 2005 HARJOITUS II SOPIMUSTEN TULKINTA SEKÄ VAKIOEHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T-76.632 TIETOTEKNIIKKAOIKEUS, KEVÄT 2005 HARJOITUS II SOPIMUSTEN TULKINTA SEKÄ VAKIOEHDOT"

Transkriptio

1 T TIETOTEKNIIKKAOIKEUS, KEVÄT 2005 HARJOITUS II SOPIMUSTEN TULKINTA SEKÄ VAKIOEHDOT Jaahas, Asiakaspalvelu Oy on jälleen lähettänyt meille valituskirjeen. Heillä taitaa mennä todella kehnosti, kun kaikesta täytyy nykyään nipottaa! toteaa Paula Pehmo sinulle kopiohuoneessa. Tällä kertaa on kysymys joukosta alihankintaprojekteja, jotka me toteutimme viime vuonna Asiakaspalvelu Oy:n pyynnöstä. Viitsisitkö taas vilkaista?, hän jatkaa ja kertoo taustoista seuraavasti: Kävin Lauri Luihun kanssa illallisella viime syyskuussa ja sovimme siinä pihvin ja kahvin välissä, että Softwhere Ky voisi tulevaisuudessa olla mukana joissakin Asiakaspalvelun projekteissa, sillä Softwherella on sellaista osaamista, jota projekteissa usein tarvitaan, mutta jota Asiakaspalvelulta puolestaan puuttuu. Asia muistui mieleen vielä seuraavanakin päivänä, kun Lauri tuli käymään kylässä ja kirjasimme ajatuksemme ohjelmistoalihankintasopimuksen nimellä paperille. Meillä oli kummallakin hieman kiire, joten emme ehtineet paljoa miettiä sopimuksen yksittäisiä ehtoja. Kopioimme siis sopimustekstin suunnilleen sellaisenaan jostakin vanhasta sopivan näköisestä sopimuksesta ja otimme varmuuden vuoksi sopimuksen liitteeksi IT2000 EAT, EOY ja YSE -ehdot. Siinä vaiheessa emme tienneet, mitä yksittäisiä alihankintoja Asiakaspalvelu Oy tulee meiltä tilaamaan, joten sopimuksesta tuli eräänlainen puitesopimus. Sopimusta oli tarkoitus täydentää myöhemmin yksittäisiä alihankintoja koskevilla tilauksilla. Yhteistyö sujuikin alkuun vallan mainiosti. Asiakaspalvelusta soitti milloin kukakin ja tilasi meiltä alihankintatyötä erilaisia määriä. Yleensä saimme tehtyä kaiken suunnilleen sovitussa ajassa eikä Asiakaspalvelulla muutenkaan ole ollut paljoa valittamista ennen kuin nyt. Tässä olisi siis Lauri Luihulta saamani valitus ja kertomani alihankintasopimus. Kirjoita taas sellainen parin sivun muistio Luihun vaateita koskien!

2 OHJELMISTOALIHANKINTASOPIMUS SOPIJAPUOLET SOPIMUKSEN KOHDE 1) Asiakaspalvelu Oy, Tammasaarenkatu 3, Helsinki, jäljempänä tilaaja 2) Softwhere Ay, Tekniikantie 12, Espoo, jäljempänä alihankkija, Ohjelmistoalihankinta. Tilaaja on kehittämässä Superkipsanimistä ohjelmistotuotetta, jota on tarkoitus markkinoida ja myydä Suomessa ja mahdollisesti myös kansainvälisesti päivittäistavarakauppojen asiakaspalveluohjelmistona. Tähän liittyen tilaaja tilaa osia Superkipsa-ohjelmiston kehitystyöstä alihankkijalta. Alihankintatyö voi kohdistua Superkipsan käyttöliittymään, asennusohjelmistoihin, Internet-palveluun, tietokantamäärittelyihin ja muihin Superkipsa- ohjelmiston osiin. Alihankintatyön kohde määritellään tarkemmin erillisellä liitteellä, jona voi toimia myös tilaus, projektisuunnitelma tai sen osa. Pienehköt osaprojektit (alle 1 henkilötyöpäivä) voidaan tilata ja määritellä myös suullisesti. Muutoksista määrittelyihin sopijapuolet sopivat kirjallisesti, tai mikäli kyseessä on pienehkö projekti, suullisesti yhdessä. SOVELLETTAVAT VAKIOEHDOT OIKEUDET SOPIMUKSEN KOHTEESEEN Sopimukseen sovelletaan IT2000 EAT erityisehtoja asiakaskohtaisen ohjelmiston toimituksesta IT2000 EOY erityisehtoja ohjelmistojen ylläpitopalveluista ja IT2000 YSE yleisiä sopimusehtoja. Kaikki oikeudet alihankintana toimitettavaan ohjelmistoon ja sen osiin siirtyvät tilaajalle. Tilaajalla on oikeus muun muassa vapaasti käyttää, muuttaa ja luovuttaa edelleen ohjelmistoa ja sen osia sellaisenaan ja osana omaa ohjelmistoaan. Tilaajalla on oikeus myös siirtää ohjelmisto ja oheismateriaali toiseen käyttöympäristöön, tietoverkkoon tai toiselle medialle. Tässä sovittu oikeuksien luovutus kattaa myös kehitystyöhön liittyvän dokumentaation, käsikirjat, kaaviot, piirustukset, suunnitelmat,

3 SOPIMUKSEN TAKAUTUVUUS raportit, grafiikan sekä kaiken muun oheismateriaalin. Oikeuden luovutus on rajoittamaton, peruuttamaton ja maailmanlaajuinen. Selvyyden vuoksi todetaan, että alihankkijalle ei jää oikeutta hyödyntää sopimuksen kohdetta missään muodossa lukuun ottamatta tämän kappaleen lopussa sovittua virheenkorjaustarkoitusta. Mikäli alihankkija käyttää työssään kolmansien osapuolten tekijänoikeudella suojattuja ohjelmistoja tai osia niistä, sitoutuu alihankkija hankkimaan riittävän laajat käyttöoikeudet tilaajalle, jotta tilaaja voi hyödyntää ohjelmistoja toiminnassaan ja luovuttaa niitä edelleen asiakkailleen. Alihankkijan on ilmoitettava kirjallisesti tilaajalle, mitä kolmansien osapuolten ohjelmistoja kehitystyössä on käytetty viimeistään siinä vaiheessa, kun alihankintatyö luovutetaan tilaajalle. Alihankkija vastaa siitä, että alihankkijan toimittamat ohjelmiston osat eivät loukkaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia. Mikäli tilaajaa tai tilaajan asiakasta vastaan nostetaan ohjelmiston oikeuksia koskeva kanne, alihankkijan velvollisuus on antaa tilaajalle ja tuomioistuimelle kaikki tarpeelliset tiedot tilaajan oikeuksien puolustamiseksi Sen jälkeen kun alihankkija on toimittanut alihankintana toimitettavat ohjelmistot tilaajalle, alihankkijalle jää oikeus säilyttää yhtä kappaletta näistä osista siltä varalta, että alihankkija joutuu jälkeenpäin korjaamaan ohjelmiston osissa olevia virheitä. Alihankkijalle ei ole oikeutta ilman tilaajan kirjallista lupaa käyttää ohjelmiston osia mihinkään muuhun tarkoitukseen eikä luovuttaa niitä kolmannelle osapuolelle. Sopijapuolet toteavat, että alihankkija on tehnyt ohjelmistojen kehitystyötä jo usean vuoden ajan. Tällä sopimuksella osapuolet sopivat, että edellisessä kappaleessa sovittu oikeuksien luovutus ulottuu koskemaan myös kaikkea osapuolten välillä aikaisemmin tehtyä ohjelmistokehitystyötä rajoituksetta. Alihankintatyötä on aiemmin tehnyt paitsi Softwhere Ky, myös Toiminimi Luihuware, jonka omistaja Lauri Luihu tämän sopimuksen allekirjoituksella sitoutuu siirtämään kaikki oikeudet Toiminimi Luihuwaren ja henkilökohtaisesti tekemäänsä alihankintatyöhön

4 tilaajalle tässä sopimuksessa edellytetyssä laajuudessa. Alihankkija ja Lauri Luihu ilmoittavat ja vakuuttavat, etteivät ne tule esittämään mitään vaatimuksia minkään aikaisemmin tehdyn ohjelmistokehitystyön oikeuksien osalta tilaajalle. TYÖMÄÄRÄ MAKSUT Tilaaja ja alihankkija arvioivat alihankintaan tarvittavan työn määrän ennen työn suoritusta. Mikäli osoittautuu, että työmäärä ylittyy yli 10 %, on asiasta ilmoitettava toiselle osapuolelle viipymättä. Sopijapuolet voivat yhdessä muuttaa työmääräarviota. Alihankkija raportoi toteutuneesta työmäärästä tilaajalle kahden viikon välein. Tilaaja maksaa alihankkijalle 80 euroa tunnilta lisättynä arvonlisäverolla. Alihankkija laskuttaa tekemänsä työn jälkikäteen erikseen sovittavina aikoina. Laskutettava työmäärä ei saa ylittää sovittua tai yhdessä muutettua työmääräarviota. Maksuehto on 14 päivää netto, viivästyskorko 10 %. TOIMITUSAIKATAULU Alihankkija toimittaa tilaajalle alihankintana toimitettavat ohjelmiston osat kulloinkin erikseen sovittuun päivään mennessä. Tämän päivämäärän muuttamisesta sopijapuolet voivat sopia vain yhdessä kirjallisesti. Jos alihankkija viivästyy sovitusta päivästä, alihankkija korvaa tilaajalle kaikki viivästymisestä aiheutuneet vahingot mukaanlukien muun muassa asiakkaalle maksettavat viivästyskorvaukset ja sopimussakot. Korvauksen lisäksi alihankkija maksaa tilaajalle sopimussakkona kultakin alkavalta viivästysviikolta 0,5 prosenttia alihankinnan kokonaislaskutuksesta. VASTUU VIRHEISTÄ Alihankkija suorittaa työn noudattamalla hyviä ohjelmistotuotannon periaatteita ja käytäntöjä. Tähän sisältyy muun muassa riittävä testaus ja dokumentointi. Alihankkija testaa ohjelmiston osat ennen niiden toimittamista tilaajalle. Tilaaja testaa ohjelmiston osat ja raportoi löytämänsä

5 virheet alihankkijalle 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun alihankkija on toimittanut ohjelmiston osat tilaajalle (hyväksymistestaus). Alihankkija korjaa viipymättä omalla kustannuksellaan ne virheet, jotka tilaaja raportoi alihankkijalle hyväksymistestauksen aikana. Hyväksymistestauksen päättymisen jälkeen raportoitujen virheiden korjaamisesta sovitaan erikseen. Virheeksi katsotaan se, että ohjelma ei toimi kuten liitteessä, projektisuunnitelmassa tai tilauksessa on määritelty tai että ohjelmiston osa muuten ei täytä yhteisesti sovittuja vaatimuksia. SALASSAPITO Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa toistensa liikesalaisuudet. Lisäksi alihankkija sitoutuu pitämään salassa tilaajan asiakkaan liikesalaisuudet. Sopijapuolet vastaavat siitä, että niiden työntekijät ja muu henkilöstö noudattaa tätä salassapitovelvollisuutta. Kaikki tilaajan alihankkijalle toimittama aineisto sekä alihankintana toimitettava ohjelmisto mukaan lukien muun muassa ohjelmakoodi lähdekielisenä ja suorituskelpoisena sekä ohjelmiston määrittelyyn, suunnitteluun ja testaukseen liittyvät asiakirjat, käyttöohjeet ja muu dokumentaatio kuuluvat tilaajan liikesalaisuuden piiriin. Jos alihankkija tai joku alihankkijan palveluksessa oleva henkilö rikkoo tätä salassapitovelvollisuuttaan, alihankkija on velvollinen maksamaan tilaajalle sopimussakkona miljoona euroa. (Lyijykynällä kirjoitettua) Contracting parties agree that all information contained in documents marked confidential and forwarded to one by the other i) be received in strict confidence, ii) be used only for the purposes of this Agreement; and iii) not be disclosed by the recipient party, its agents or employees without the prior written consent of the other party, except to the extent that the recipient party can establish competent written proof that such information: a. was in the public domain at the time of disclosure; b. later became part of he public domain through no act or omission of the recipient party, its employees, agents, successors, or assigns; c. was lawfuly disclosed to the recipient party by a third party having

6 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN the right to disclose it; d. was already known by the recipient party at the time of disclosure; e. was independently developed by the recipient; or f. was required by law or regulation to be disclosed. Each party s obligation of confidence herender shall be fulfilled by using at least the same degree of care with the other party s confidential information as it uses to protect its own confidential information. This obligation shall exist while this agreement is in force and for a period of three (3) years thereafter. If confidentiality is breached the other party is responsible for any damages, costs and expenses (inclding attorneys fees) arising out of the breach (no contractual penalty). Sopijapuolella on oikeus siirtää sopimus toisen sopijapuolen kirjallisen suostumuksen saatuaan. Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli tällä tavalla ei päästä tyydyttävään ratkaisuun, ratkaistaan erimielisyydet normaalin käytännön mukaisesti yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena vastaajan kotipaikan yleinen alioikeus. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. SOPIMUSKAPPALEET Tästä sopimuksesta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. PÄIVÄYS Helsingissä ALLEKIRJOITUKSET Lauri Luihu toimitusjohtaja Asiakaspalvelu Oy Paula Pehmo toimitusjohtaja Softwhere Ky

7 Tätä sopimusta ei saa käyttää mallina sopimuksia laadittaessa! Paula! Joudun ikävä kyllä valittamaan työstänne jälleen kerran. Ongelmat alkoivat tällä kertaa, kun meidän teiltä tilaamamme ja asiakkaillemme toimittama Superkipsa-ohjelmisto alkoi tehdä outoja virheitä. Kyseessä olevan ohjelman avulla lasketaan siis päivittäistavarakaupassa tilausten loppusummia, eikä arvonlisäveron laskenta toimi oikein. Arvonlisävero kuuluisi laskea niin, että tuotteen verottomaan hintaan lisätään 22 % veroa, jolloin verollisesta hinnasta veron osuus on noin 18 %. Ohjelmisto kuitenkin lisää verottomaan hintaan vain 18 %, jolloin loppusumma jää liian pieneksi. Niissä tapauksissa, joissa tilaukseen sisältyy useampia tuotteita, ohjelmisto ei puolestaan lisää viimeisen tuotteen hintaan arvonlisäveroa lainkaan. Virhe paljastui, kun asiakkaamme alkoivat valittaa siitä meille. Vaadimmekin Softwherea korjaamaan virheen, mutta ohjelmoijanne Katja Kätevä ilmoitti, ettei hänen Asiakaspalvelulle koodaamansa CalcVAT-komponentti tehnyt muuta kuin laski yksittäisen tuotteen osalta arvonlisäveron. Se, että kokonaissumma oli virheellinen johtui Kätevän mukaan Asiakaspalvelun itse tekemässä tai muualta hankkimansa ohjelmiston osassa olevasta virheestä. Tämä ei pidä paikkaansa! CalcVAT-komponentti on yksinkertaisesti ollut täysi katastrofi, ja nimenomaan sen takia kaikki asiakkaittemme laskut ovat virheellisiä ja niistä on aiheutunut isoja tappioita. Sopimuksen mukaan teidän olisi pitänyt testata komponentit riittävän hyvin. Tämä tarkoittaa, ettei niissä saa olla minkäänlaisia virheitä, kun toimitatte ne meille ja ohjelman täytyy olla valmis asennettavaksi sellaisenaan. Meillä ei ole velvollisuutta enää testata ohjelmaa. Olette siis rikkoneet sopimusta jättämällä ohjelman riittävästi testaamatta! Teidän on siis nyt korvattava sopimuksen mukaisesti kaikki asiakkaillemme virheestä aiheutunut vahinko sekä korjattava virhe ilmaiseksi! Lisäksi maksettavaksi tulee sopimussakko, 0,5% alihankinnan kokonaislaskutuksesta. CalcVAT-komponentissa olevien virheiden lisäksi Kätevällä koodattavana ollut pieni ohjelma myöhästyi yhteensä melkein puoli vuotta siitä, mitä olit luvannut ja yritit vielä keplotella pois sen toimittamisvastuusta väittämällä, että Katja oli yllättäen sairastunut, ja

8 hänet oli viety Kellokoskelle hoitoon, eikä ko. ohjelman osaa voitu tästä syystä lainkaan tehdä. Näin kuitenkin Katjan kaupungilla pari päivää ilmoituksesi jälkeen, joten ei hän ainakaan työkyvytön ollut! Mitä tulee Katjan vastuulla olevaan ohjelmaan, jota kutsutaan nimellä SumCustTotPrice, sen tarkoituksena oli hakea tietokannasta ja laskea yhteen tiettynä aikavälinä tietylle asiakkaalle toimitettujen tuotteiden kokonaishinta. Ohjelman työmääräksi oli arvioitu kaksi päivää ja hinnaksi oli sovittu 1200 euroa. Se kuului osana isompaan alihankintakokonaisuuteen, CustRapGeniin, jonka olimme kerralla tilanneet teiltä ja jonka työmääräarvio oli neljä henkilötyöviikkoa ja hinta euroa. Kokonaisuudessaan kaikkien ohjelmistoalihankintasopimuksen perusteella Asiakaspalvelun tilaamien töiden hinta oli euroa. CustRapGen-tilaus, jonka hinta oli yhteensä euroa, valmistui siis kokonaisuudessaan 30 viikkoa myöhässä. Tuolloin SumCustTotPrice-komponentti siis lopulta toimitettiin meille (kun Katjan sairaus oli muka saatu kontrolliin). Toki muut CustRapGen-komponetit toimitettiin meille ajoissa ja olemme voineet niitä hyödyntääkin koko ajan, eikä meidän tarvinnut maksaa ihan täyttä hintaa ohjelmistosta, mutta CustRapGen:iä ei voida katsoa toimitetun meille ennen kuin sen jokainen osa on meillä. Tilasimme kokonaisuuden! Kokonaislaskutuksenne sopimuksen puitteissa on ollut yhteensä euroa. Sopimuksen mukaan sopimussakko puoli prosenttia viikossa lasketaan kokonaislaskutuksesta, joten sinun pitää maksaa meille x 0.5 x 30 euroa korvausta. Lisäksi vaadin myöhästymisestä aiheutunutta muuta vahingonkorvausta 3000 euroa. Yritit viimeksi puhelimessa selittää jotain siitä, että IT2000 ehdoissa on tähän kosvausjuttuun liittyen jotain erityistä. Minä ole tietoinen IT2000 ehdoista, eivätkä ne siten voi minua sitoa. Olen sitä paitsi tässä sopimuksessa se heikompi osapuoli, joten kaikkea sopimuksessa olevaa tulkitaan sinun vahingoksesi. Eivät ne ongelmat tähän loppuneet! Se uusi koodarinne, Niklas Nerd, on mennyt lavertelemaan Superkipsa ohjelmistoomme liittyvistä asioista kavereilleen. Olivat ilmeisesti olleet Juttutuvassa kuuntelemassa Bronsonia ja juhlistamassa Niklaksen uutta työpaikkaa! Niklas oli kuulemani mukaan selitellyt kavereilleen, mitä hän tekee työkseen. Eräs Niklaksen kavereista vaihtoi muutamaa viikkoa myöhemmin työpaikkaa ja uudessa toimessaan, meidän kilpailijallamme Palautelaatikko Oy:llä, kirjoitti ohjelman, joka ratkaisi joitakin päivittäistavaraliikkeen tiedonhallintaan liittyviä ongelmia varsin samalla tavalla kuin se ohjelmisto, jota Niklas oli tehnyt alihankintana Softwheressä meidän

9 tilauksestamme. Mistäkös tiedän? Eräs Niklaksen kavereista on töissä täällä meillä ja hän tunnusti ko. illan tapahtumat, kun Palautelaatikko Oy julkaisi uuden tuotteensa. Niinpä vaadin, että maksatte Niklaksen lavertelun vuoksi meille sopimuksen mukaisen sopimussakon, miljoona euroa. Salassapitoa koskevassa kohdassa on tosin joku englanninkielinen hahmotelmasi salassapitomääräyksestä. Muistaakseni otit sen jostakin englanninkielisestä lisenssisopimuksesta koska halusit, että ko. kohta on englanniksi, jotta voitte näyttää sen ulkomaalaisille alihankkijoille. Taisit myös mainita, että olit lisännyt siihen jotakin vahingonkorvausvelvollisuuden laajuudesta. Kysymyksessä oleva kohta ei tietenkään sido minua sillä se on kirjoitettu vieraalla kielellä, eikä tekstiä ole edes kirjoitettu koneella. Lisäksi irtisanon tämän puitesopimuksen IT2000/EOY 6.2 ja IT2000/ELH 7.2 mukaisesti. Lauri Luihu

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

5 Tietotekniikkaoikeus

5 Tietotekniikkaoikeus 77 5 Tietotekniikkaoikeus Olli Pitkänen, Arto Lindfors, Sami Pauni, Sari Kela ja Teemu Soininen 5.1 Oikeudet tietokoneohjelmistoihin 1 Laadittaessa ohjelmistoja koskevia sopimuksia tai vaikkapa arvioitaessa

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA )

SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA ) SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA ) A. Sopimuksen määritelmät Te viittaa henkilöön tai organisaatioon, joka on allekirjoittanut tämän sopimuksen ( sopimus ) ja tilannut Oraclen

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA Finland Version 6.0 Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA 1.1. Nämä sopimusehdot soveltuvat kaikkien tuotteiden (sisältäen, mutta ei rajoittuen laitteistot ja/tai ohjelmistot)(

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä:

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: OSAKASSOPIMUS 1 Protomo XXX Oy:n osakassopimus 1 Sopijapuolet Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 sekä 1.4 Protomo

Lisätiedot

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita.

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita. 1(8) Alan yleiset sopimusehdot YSE KL2004 Tilityy - Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu -alla tarjottaviin palveluihin, tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja palveluiden toimitussopimuksiin sovelletaan

Lisätiedot

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta.

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Soveltaminen ja määritelmät Näitä yleisiä Sopimusehtoja sovelletaan Timer Group Oy:n ( Toimittaja ) asiakkaalle ja sen konserniyhteisöille ( Asiakas ) tuottamiin verkkopalveluihin ( Palvelu ). Nämä sopimusehdot

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1(5) THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT MIKÄLI KIRJALLISESTI EI OLE NIMENOMAISESTI MUUTOIN SOVITTU, NOUDATETAAN SEURAAVIA YLEISIÄ SOPIMUSEHTOJA THERMO FISHER SCIENTIFIC OY:N VALMISTAMIEN JA/TAI

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot