LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö tietokoneverkkopalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut"

Transkriptio

1 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla. Kunnassa on neljä suurempaa asutustaajamaa: kirkonkylä, Vihtavuori, Leppävesi ja Lievestuore. Kunnan tietoliikenneverkossa on noin 900 Windows työasemaa, 900 käyttäjää sekä 2500 oppilasta. Pyydämme tarjousta näiden taajamien, kyläkoulujen ja muiden toimipaikkojen lähiverkkojen yhdistämisestä sekä kunnan internet yhteydestä. Internet yhteyden lisäksi kilpailutettavia yhteyksiä on 19 kappaletta. Laukaan kunnan (Tilaaja) kokoonpano saattaa muuttua mahdollisten organisaatiomuutosten, yhdistymisten, liitosten tms. syiden vuoksi. Näidenkin asiakkaiden osalta noudatetaan, ellei toisin ole sovittu, tämän kilpailutuksen perusteella syntyvää sopimusta. Tarvittaessa sovitaan riittävästä siirtymäajasta. K410 Laukaa 3 Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV) 4 Hankintamenettely 5 Sopimuskausi tietokoneverkkopalvelut euroa Hankinnassa noudatetaan avointa hankintamenettelyä. Hankinnasta on jätetty ilmoitus julkaistavaksi Hilma palvelussa osoitteessa: Tarjouspyyntö liitteineen on tulostettavissa Hilmapalvelusta. Sopimuskausi on 36 kuukautta ja enintään 12 kuukauden pituinen optiokausi. Optiokauden käyttöönotosta osapuolet sopivat erikseen kirjallisesti viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Varsinaisen sopimuskauden päättyessä valittu Toimittaja sitoutuu tuottamaan palvelua tarvittavien olemassa olevien yhteyksien osalta siihen asti tämän tarjouskilpailun ehdoin, kunnes uusi palveluntuottaja järjestää kunkin yhteyden.

2 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 2(5) 6 Hinnat ja hintojen muuttaminen 7 Keskeiset sopimusehdot 8 Tarjouksen jättäminen ja voimassaoloaika Tarjoushinnat on ilmoitettava tarjouslomakkeella (LIITE 1) ilman arvonlisäveroa. Hintojen tulee pitää sisällään kaikki Tilaajalle palveluiden käyttämisestä aiheutuvat kustannukset. Hinnat ovat sitovia koko sopimuskauden ajan. Tarjouskilpailun ratkaisemisen jälkeen Tilaajan ja Toimittajan välille tehdään tarjouskilpailuasiakirjoihin perustuva hankintasopimus (LIITE 2). Muilta osin tässä hankinnassa noudatetaan ensisijaisesti Julkisen hallinnon yleisiä sopimusehtoja (JIT 2007) liitteineen. Sopimus Tilaajan ja Tarjoajan välille syntyy siinä vaiheessa, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet kirjallisen hankintasopimuksen. Tarjous vaadittuine liitteineen (LIITE 3) on toimitettava paperisena ja sähköisenä versiona sähköiselle tietovälineelle tallennettuna PDF muodossa. Liiteasiakirjat on otsikoitava ja merkittävä yksiselitteisesti. Tarjouksen ja sen liitteiden tulee olla suomenkielisiä. Tarjous toimitetaan suljetussa kirjekuoressa klo mennessä osoitteeseen: Laukaan kunta / kirjaamo PL Laukaa 9 Tarjoustietojen ja hankinta asiakirjojen julkisuus Kirjekuoreen on merkittävä tunnus Tietoliikennetarjous 2012 sekä tarjoavan yrityksen nimi. Tarjous on jätettävä kaikilta osin pyydetyssä muodossa ja määräajassa tullakseen huomioiduksi. Paperimuotoinen tarjous on ensisijainen, mikäli sähköisen ja paperisen version välillä on ristiriitaa. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjousten tulee olla voimassa asti. Hankinta asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty.

3 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 3(5) 10 Tarjoajan ja tarjouksen kelpoisuus Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike tai ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot selvästi muusta aineistosta tarjouksessaan. Hankintayksikkö tekee erillisen päätöksen mahdollisesta salassapidosta. Tarjouksen kokonaishinta ei kuitenkaan voi olla liiketai ammattisalaisuus. Tarjoajan kelpoisuus arvioidaan tarjouksen liitteenä lähetettävien selontekojen pohjalta. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois ennen tarjousten vertailua ehdokkaat, joilla ei perustellusti katsota olevan teknisiä, taloudellisia, toiminnallisia tai muita edellytyksiä palvelun toteuttamiseksi ja tarjoajat, jotka ovat laiminlyöneet verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Tarjoajan juridisen, taloudellisen, teknisen, toiminnallisen tai muiden tarpeelliseksi katsottavien seikkojen arviointiin voidaan myöhemmin pyytää muitakin kuin tässä tarjouspyynnössä lueteltuja asiakirjoja. Tarjous hylätään, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä tai sen liitteitä tai on tehty muussa kuin tarjouspyynnön edellyttämässä muodossa tai se ei sisällä vaadittuja liitteitä tai se on myöhästynyt. Tarjouksen liitteenä on toimitettava seuraavat todistukset: verottajan verovelkatodistus kaupparekisteriote vakuutusyhtiön todistus eläkemaksujen suorittamisesta tiedot ennakkoperintä ja arvonlisäverorekisteriin ja kaupparekisteriin merkitsemisestä selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia. Toimittajalla tulee olla myös voimassaoleva toiminnan vastuuvakuutus sekä lakisääteinen tapaturmavakuutus vahinkojen varalle. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos Toimittaja laiminlyö edellä mainittujen asiakirjojen edellyttämien maksujen suorittamisen. Tilaaja pidättää oikeuden keskeyttää hankinta esimerkiksi liian kalliiden tarjousten tai muuttuneiden olosuhteiden vuoksi.

4 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 4(5) 11 Alihankkijoiden käyttö 12 Tarjousten avaaminen, vertaaminen ja valintaperuste 13 Laskutusperusteet ja laskutus Toimittaja voi hankkia osan palveluista alihankintana. Toimittaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan. Tarjoukset avataan suljetussa tilaisuudessa, heti tarjousajan umpeuduttua. Tarjousten avaamisen jälkeen tarkistetaan tarjoajien kelpoisuus ja tarjouspyynnön mukaisuus ja tehdään vertailu. Valituksi tulee kokonaishinnaltaan halvin tarjous. Kokonaishinta lasketaan käyttöönottokustannuksista ja kuukausimaksuista 36 kuukauden mukaan. Vaihtoehtoisia tai osatarjouksia ei hyväksytä. Valintapäätöksen tekee Laukaan kunnanhallitus. Päätös on sitova vasta, kun se on lainvoimainen. Kuntaa sitova hankintasopimus syntyy vasta, kun kirjallinen sopimus on allekirjoitettu. Palveluiden laskutus tapahtuu annettujen tarjoushintojen mukaisesti. Laskutusoikeus alkaa siitä, kun yhteys on vastaanotettu JIT 2007 Yleisten sopimusehtojen kohdan 10 mukaisesti. Lasku on eriteltävä yhteyksittäin. Palveluiden laskutus tapahtuu sopimuksen mukaan. Laskutuksen on tapahduttava sähköisesti seuraavilla tiedoilla: Verkkolaskuosoite Verkkolaskuoperaattori Logica Suomi Oy Operaattorin välittäjätunnus Laskujen maksuaika on 21 päivää netto laskun päivämäärästä. 14 Muut ehdot 15 Tarjouskilpailuun liittyvät lisätiedot Keskinäisissä neuvotteluissa ratkaisematta jääneet erimielisyydet ratkaistaan Keski Suomen alioikeudessa. Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen viimeistään klo mennessä. Sähköpostin aiheeksi on merkittävä Kysymys verkkokilpailutuksesta.

5 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 5(5) 16 Yhteyshenkilö Kysymykset vastauksineen sekä muut mahdolliset tarjouspyyntöä koskevat lisätiedot julkaistaan kunnan kotisivuilla osoitteessa: klo mennessä. Tarjoajan tulee käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sivuilla sekä käyttää hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin vastaa: Laukaan kunta Järjestelmäasiantuntija Antti Helkala , Laukaa Jarmo Pasanen tietojärjestelmäpäällikkö LIITTEET 1 Tarjouslomake 2 Hankintasopimusluonnos 3 Vähimmäisvaatimukset 4 Nykytilan kuvaus ja haluttu ratkaisu 5 Palvelutasokuvaus

6 LIITE 1 TARJOUSLOMAKE LAUKAAN KUNTA Ohje: Täytä tarjoushinnat harmaalla värillä merkittyihin kohtiin. Hinnat tulee ilmoittaa kaikkiin tarjouslomakkeen kohtiin. Muussa tapauksessa tarjous tullaan hylkäämään Mikäli maksua ei peritä lainkaan, kohtaan on merkittävä nolla (0) euroa. Kaikki hinnat tulee ilmoittaa euroina (ALV 0%) TARJOAJAN NIMI Liittymän sopimuskauden hinta (käyttöönottomaksu + 36 * liittymän kuukausimaksu) Yhteyden liittymän miniminopeus VLANien yhteyden käyttöönottomaksu liittymän Toimpiste (Mb/s) määrä kriittisyys kuukausimaksu Internet yhteys 100/100 kriittinen 0,00 Kunnanvirasto (Kuntala) Laukaantie 14, LAUKAA 100/100 5 kpl kriittinen 0,00 Tervamäen koulu Liepeentie 47, LIEVESTUORE 10/10 5 kpl tärkeä 0,00 Vihtavuoren koulu (7 9 lk) Koulutie 2, VIHTAVUORI 10/10 4 kpl tärkeä 0,00 Tiituspohjan koulu / nuorisotila Tiituspohjantie 50, LEPPÄVESI 10/10 5 kpl tärkeä 0,00 Haapalan koulu Hietasyrjäntie , KUUSA 4/4 3 kpl tärkeä 000 0,00 Kuhaniemen koulu Kuhaniementie 14, LAUKAA 10/10 3 kpl tärkeä 0,00 Kuusan koulu Suolahdentie 689, KUUSA 10/10 3 kpl tärkeä 0,00 Leppäveden koulu Seppäläntie 22, LEPPÄVESI 10/10 3 kpl tärkeä 0,00 Savion koulu Puttolantie 211, LIEVESTUORE 10/10 3 kpl tärkeä 0,00 Tarvaalan koulu Tarvaalantie 834, LAUKKAVIRTA 10/10 3 kpl tärkeä 0,00 Valkolan koulu Puralanharjuntie 76, VALKOLA 10/10 3 kpl tärkeä 0,00 Vehniän koulu ja päiväkoti Vehniän kylätie 166, VEHNIÄ 10/10 4 kpl tärkeä 0,00 Vuonteen koulu Tarvaalantie 22, LAUKAA 10/10 3 kpl tärkeä 0,00 Äijälän koulu Äijäläntie 1048, ÄIJÄLÄ 10/10 3 kpl tärkeä 0,00 Laurinkylän koulu Laurinkyläntie 5, LIEVESTUORE 10/10 4 kpl tärkeä 0,00 Äijälän Päiväkoti Nurmelantie 4, ÄIJÄLÄ 4/4 1 kpl tärkeä 0,00 Päiväkoti Satumökki Peurungantie 85, /4 1 kpl normaali 0,00 Nuorisotalo Saunanmäki 2, VIHTAVUORI 10/10 3 kpl normaali 0,00 Leppäveden päiväkoti Laurintie 21, LEPPÄVESI 10/10 4 kpl normaali 0,00 Rokka, tekninen varikko Kankaanpääntie 6, LAUKAA AS 10/10 3 kpl normaali 0,00 Sopimuksen hinta (vertailuhinta) 0,00 Kuukausimaksu yhden virtuaaliverkon lisäykselle liittymässä kuukausimaksu

7 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyynnön liite 2 1(4) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS TIETOLIIKENNEVERKON YHDISTÄMISPALVELUISTA JA INTERNET-YHTEYDESTÄ SOPIJAPUOLET Tilaaja: LAUKAAN KUNTA Y- tunnus: Osoite: Laukaantie 14, LAUKAA Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Toimittaja: Y tunnus: Osoite: Toimittajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: SOPIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET [Laadi tiivis kuvaus sopimuksen taustasta ja tavoitteista] SOPIMUKSEN KOHDE Tämä sopimus koskee Laukaan kunnan tietoliikenneverkkojen yhdistämispalveluita ja Internet-yhteyttä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatulla tavalla. PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO Osana tämän sopimuksen mukaista palvelun toimittamista toimittaja toteuttaa käyttöönottoprojektin siten, että saavutetaan liitteessä 4 (Nykytilan kuvaus ja haluttu ratkaisu) kuvattu lopputulos. Toimittaja vastaa siitä, että käyttöönottoprojektin päättyessä palvelun laatu vastaa tarjouspyynnön vaatimuksia.

8 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyynnön liite 2 2(4) Hankintasopimusluonnos Käyttöönottoprojektin hyväksyminen tapahtuu käyttöönottovaiheen projektisuunnitelman mukaisesti. PALVELUN TOIMITTAMINEN Palvelun kuvaus Palvelun kieli Palvelut ja palvelulle asetetut vaatimukset sekä rajaukset samoin kuin palveluprosessi on kuvattu tarjouspyynnössä sen liitteissä. Palvelu toimitetaan suomen kielellä. Tekninen dokumentaatio voi olla suomen- tai englanninkielistä. Palvelutaso, vasteajat ja kiireellisyysluokat Toimittaja toimittaa palvelujen palvelutasot tarjouspyynnön liitteen 5 (Palvelutasokuvaus) mukaisesti. Palvelutason alituksesta määritellyt hyvitykset on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 4 (Nykytilan kuvaus ja haluttu ratkaisu). MUUTOSHALLINTA Sopijapuoli voi halutessaan esittää muutosta palvelun sisältöön tai palvelutasoon. Muutosehdotus tehdään kirjallisesti Sopijapuolet sitoutuvat käsittelemään ilman aiheetonta viivytystä toisen sopijapuolen esittämän muutosehdotuksen. Toimittajan tulee muutoslomakkeella informoida tilaajalle ehdotettujen muutosten vaikutuksista palveluihin ja ilmoittaa aiheutuuko muutoksista toimittajalle lisätyötä, lisäkustannuksia, ja/tai muutoksia Palvelun toimittamisen aikatauluun tai palvelutasoon. Sopimusmuutokset on tehtävä molempien sopijapuolten allekirjoittamalla kirjallisella sopimusmuutoksella. RAPORTOINTI Toimittaja toimittaa tilaajalle pyydettäessä kuukausittain jälkikäteen ilman eri veloitusta seuraavat raportit: (i) raportin palvelun käytettävyydestä (ii) raportin tarkastelujakson aikana ilmenneistä vioista ja niiden korjausajoista

9 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyynnön liite 2 3(4) Hankintasopimusluonnos HINNAT JA MAKSUEHDOT Toimittaja veloittaa palvelusta tarjouksen liitteen 1 (Tarjouslomake) mukaiset hinnat ja veloitukset. Mahdollisien uusien sopimusaikana käyttöönotettavien liittymien hinnoittelu perustuu tarjouspyynnön liitteen 4 (Nykytilan kuvaus ja haluttu ratkaisu) mukaisiin hintoihin. [Palveluiden laskutus tapahtuu sopimuksen mukaan] Maksuehto on 21 päivää netto. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Sopimuskausi on 36 kuukautta ja enintään 12 kuukauden pituinen optiokausi. Optiokauden käyttöönotosta osapuolet sopivat erikseen kirjallisesti viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Varsinaisen sopimuskauden päättyessä valittu Toimittaja sitoutuu tuottamaan palvelua tarvittavien olemassa olevien yhteyksien osalta siihen asti tämän sopimuksen ehdoin, kunnes uusi palveluntuottaja järjestää kunkin yhteyden. SOPIMUKSEN LIITTEET JA PÄTEMISJÄRJESTYS Tähän sopimukseen kuuluvat sen erottamattomina osina seuraavat liitteet: 1. Tarjouspyyntö liitteineen 2. Tarjous liitteineen Lisäksi tähän sopimukseen kuuluvat sen erottumattomina osina seuraavat Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot (JIT-2007): Yleiset sopimusehdot (JIT 2007-Yleiset ehdot): Erityisehtoja palveluista (JIT 2007-Palvelut) Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys on seuraava: 1. Tämä sopimusasiakirja 2. Tämän sopimuksen muut liitteet kuin Julkisen hallinnon IThankintojen sopimusehdot. Mikäli nämä liitteet ovat keskenään ristiriitaisia, sovelletaan liitteitä tältä osin niiden numerojärjestyksessä pienemmästä suurempaan. 3. Yleiset sopimusehdot (JIT 2007 Yleiset ehdot) 4. Erityisehdot palveluista (JIT 2007 Palvelut)

10 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyynnön liite 2 4(4) Hankintasopimusluonnos SOPIMUSKAPPALEET Tämä sopimus on tehty kahtena (2) alkuperäiskappaleena, yksi (1) kummallekin sopijapuolelle. Päiväys: LAUKAAN KUNTA Nimi Asema/Nimike Nimi Asema/Nimike Päiväys: [TOIMITTAJA] Nimi Asema/Nimike Nimi Asema/Nimike

11 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyynnön liite 3 1(2) LIITE 3 Vähimmäisvaatimukset Toimittajan nimi: Toimittajan tulee täyttää tämä lomake. Toimittajien tulee vastata kaikkiin kohtiin kyllä, jotta tarjous voidaan hyväksyä tarjousvertailuun. Mikäli vastaatte ei jonkin vaatimuksen osalta, Tilaajan velvollisuutena on hylätä tarjouksenne tarjouspyyntöä vastaamattomana. VAATIMUS Sitoutuuko toimittaja alla mainittuihin ehtoihin ja vaatimuksiin? Rastita jokaiselle riville kyllä tai ei. Toimittaja sitoutuu toimittamaan verkonyhdistämispalvelut tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatulla tavalla. Toimittaja sitoutuu toimittamaan internet yhteyden, kiinteät ipv4 osoitteet ja DNSpalvelut tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatulla tavalla. Toimittaja sitoutuu tarjoamaan verkonyhdistämispalvelut palvelutasokuvauksen mukaisesti sekä sitoutuu mahdollisiin hyvityksiin, mikäli palvelutaso alitetaan. Toimittaja hyväksyy tarjouspyynnön liitteenä 2 olevan sopimuksen. Sopimukseen sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JIT 2007 ehdot) siltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa sopimusmallin kanssa. Täyttyykö vaatimus? kyllä kyllä kyllä kyllä Tarjouksen mukana on toimitettu seuraavat liitteet: Tarjouslomake Verovelkatodistus Kaupparekisteriote kyllä kyllä kyllä Vakuutusyhtiön todistus eläkemaksujen suorittamisesta kyllä Tiedot ennakkoperintä ja arvonlisäverorekisteriin ja kaupparekisteriin merkitsemisestä kyllä Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista kyllä

12 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyynnön liite 3 2(2) Alustava projektisuunnitelma kyllä Kuvaus käytettävyyden raportoinnista (katso palvelutasokuvaus) kyllä Kuvaus verkon valvonnasta (katso palvelutasokuvaus) kyllä Kuvaus huoltotoimenpiteistä ilmoittamisesta (katso palvelutasokuvaus) kyllä Kuvaus vikailmoitusten vastaanottamisesta (katso palvelutasokuvaus) kyllä Kuvaus viankorjauksen ilmoittamisesta (katso palvelutasokuvaus) kyllä

13 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyynnön liite 4 1(3) LIITE 4 Nykytilan kuvaus ja haluttu ratkaisu 1 Nykytilan kuvaus 2 Haluttu ratkaisu Verkonyhdistämis- ja Internet-palvelujen toimittaja on Elisa Oyj. Toimipisteitä on 54, jotka jakautuvat seuraavasti: Kirkonkylä 24, Leppävesi 5, Lievestuore 10, Vihtavuori 4 ja haja-asutusalueet 11. Taajamissa suurin osa toimipisteistä on yhdistetty omilla valokuitu- sekä dsl-yhteyksillä. Taajamat on yhdistetty kunnanvirastoon Elisan toimittamilla 10 Mbps Yritysverkkoliittymillä. Hajaasutusalueilla Yritysverkkoliittymien nopeudet vaihtelevat 512/512 kbps 2/2 Mbps välillä. Toimipisteissä verkko on jaettu yhdestä viiteen (1-5) eri virtuaalilähiverkkoon (VLAN). VLANeilla on eristetty eri toiminnot (hallinto, oppilas). Nämä VLANit on yhdistetty toimipisteiden kytkimiltä Elisan reitittimille, josta Elisa välittää liikenteen L3-tekniikalla kunnan virastoon. Jokainen VLAN sisältää yhden C-luokan verkon, jossa käytetään yksityisiä IP-osoitteita. Kaikki liikenne toimipaikoista Internettiin, sekä toimipaikkojen välillä, kulkee kunnanviraston palomuurin kautta. Toimipisteissä sisäverkon aktiivilaitteina toimivat omat HP Procurve 2510 ja 2524 kytkimet. Elisan reitittimissä on DHCP-relointi kunnanviraston DHCP-palvelimiin. Internet-liittymä on 100/100 Mbps Yritysinternet, johon kuuluu 3 C-luokallista julkisia IPv4-osoitteita. ipv6 ei ole käytössä. Liittymien takana on toimipisteestä riippuen työasemaa. Tietoliikenneverkko Toimipaikoissa olevat liittymät tulee päättää kunnanvirastossa sijaitsevaan keräilyliittymään. Keräilyliittymä kytketään kiinni Tilaajan palomuuriin. Tilaajan palomuuri pystyy välittämään liikennettä Toimittajan tekniikasta riippuen joko kytkemällä tai reitittämällä. Tilaajan sisäverkot on eroteltu toisistaan käyttäen IEEE 802.1Q mukaisia VLANtunnuksia. Toimipisteissä, joissa on käytössä useampi VLAN, liityntärajapintana on nykytilan kuvauksessa mainittujen kytkimien 10/100 RJ-45 -portti, johon on tagattu tarvittavat VLANit. Toimipisteissä, joissa on käytössä vain yksi VLAN-tunnus, portti on untagged-tilassa. Jos yhteydet toteutetaan reitittämällä, tulee Toimittajan huolehtia DHCPpyyntöjen välittämisestä Tilaajan DHCP-palvelimille. Reititetyissä yhteyksissä tulee jokaisen toimipaikan jokaiselle VLANille varata yksi C-luokan yksityinen IP-verkko.

14 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyynnön liite 4 2(3) Toteutusprojekti 4 Yhteysnopeudet 5 Verkon palvelutasoluokitus 6 Hyvitykset palvelutason alituksista Operaattoriyhteyksien tekniikkaan Tilaaja ei ota kantaa vaan Toimittaja voi itse päättää niillä käytettävän tekniikan (esim. Ethernet, MPLS tai joku muu). Toimittaja huolehtii siitä, että VLANit on eristetty toisistaan toimittajan verkon sisällä. Internet-liittymä Toimittajan tulee tarjota Internet-liittymä, jonka nopeus on 100/100 Mbps. Yhteyden pitää sisältää vähintään yhden (1) C-luokallisen (256 kpl) julkisia IPv4- osoitteita. Domain Name Service (DNS) palvelu Toimittajan tulee ylläpitää verkon julkista DNS-palvelua. Nimipalvelimia pitää olla kaksi. Muutokset nimipalveluun tekee toimittajan henkilöstö Tilaajan nimettyjen henkilöiden pyynnöstä. Ylläpidon vasteaika on kahdeksan (8) tuntia palveluaikana. Tarjousten perusteella valittavan Toimittajan on huolehdittava verkon rakentamisesta, toteuttamisesta ja ylläpidosta kokonaisuudessaan. Toimittaja vastaa projektin suunnittelusta ja toteutuksesta sekä varaa riittävät resurssit hankkeen toteuttamiseen lopullisen projektisuunnitelman mukaisesti. Toteutusprojektin tarkka aikataulu määritellään projektisuunnitelmassa. Toteutusprojekti käynnistyy syksyllä 2012 ja projekti pyritään saamaan päätökseen kuuden (6) kuukauden kuluessa hankintasopimuksen allekirjoittamisesta. Tarjouksen liitteenä on toimitettava vapaamuotoinen alustava projektisuunnitelma toteutuksesta ja käytettävistä menettelyistä, joilla varmistetaan hankkeen toteutuminen aikataulussa tarjouspyynnön mukaisesti. Laukaan kunnan toimipisteiden halutut minimi yhteysnopeudet on kuvattu tarjouslomakkeessa (LIITE 1). Jokaiselle verkon liittymälle on määritelty oma palvelutaso. Palvelutasovaatimukset on määritelty tarjouslomakkeessa (LIITE 1). Palvelutasojen minimivaatimukset on kuvattu liitteessä Palvelutasokuvaus (LIITE 5). Tilaajalla on oikeus saada hyvitystä, mikäli Toimittaja ei pysty tarjoamaan liittymissä Tilaajan määrittämää käytettävyyttä. Käytettävyys on ilmoitettu prosentteina ja riippuu liittymän palvelutasosta. Käytettävyyttä seurataan kalenterikuukausittain.

15 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyynnön liite 4 3(3) Yksittäisten liittymien irtisanominen 8 Uusien liittymien käyttöönotto 9 Yhteysnopeuksien muutokset 10 Virtuaaliverkkojen lisäykset 11 Palvelun kehittäminen Tilaajalla on oikeus saada liittymän kuukausimaksun suuruinen hyvitys sellaisilta kuukausilta, kun käytettävyys Toimittajasta tai sen käyttämistä alihankkijoista aiheutuneista syistä kyseisessä liittymässä on alitettu. Hyvityslasku on lähetettävä ilman Tilaajan pyyntöä. Tilaajan yhteystarpeet muuttuvat jatkuvasti, joten Tilaajalla on oikeus sopimuskauden aikana irtisanoa ja ottaa käyttöön uusia liittymiä. Yksittäisten liittymien irtisanomisaika on enintään yksi (1) kuukausi. Sopimuskauden aikana käyttöönotettavilla uusilla yhteyksillä edellytetään aina vähintään 4/4 Mbps nopeutta ja vähintään normaali-palvelutasoa ja vähintään yhtä (1) VLANia. Nopeus, palvelutaso ja VLANia määrä sovitaan yhdessä Toimittajan kanssa yhteyttä tilattaessa. Käyttöönotettavien uusien liittymien käyttöönottomaksun ja kuukausihinnoittelun pitää olla yhtenevä tarjouslomakkeessa ilmoitettavien hintojen kanssa. Uusien liittymien käyttöönottoaika on enintään yksi (1) kuukausi tilauksesta. Mikäli uuden liittymän käyttöönotto edellyttää kaivutöitä, hinnoittelu ja käyttöönottoaika sovitaan erikseen yhdessä Toimittajan kanssa. Sopimuskauden aikana nopeuden muutokset (nosto tai lasku) pitää tarjota veloituksetta. Muutos on tehtävä yhden (1) kuukauden sisällä tilauksesta. Mikäli muutos edellyttää Toimittajan tai alihankkijan käyntiä paikan päällä, sovitaan muutoksen hinnoittelusta ja käyttöönotosta yhdessä Toimittajan kanssa. Tarvittavat liittymäkohtaiset virtuaaliverkkojen (VLAN) minimäärät on kuvattu tarjouslomakkeessa (LIITE 1). Sopimuskauden aikana Tilaajalla saattaa olla tarve muuttaa (lisätä tai poistaa) VLANeja. Yhden tai useamman VLANin muutos on tehtävä veloituksetta. Muutokset liittymien VLANeihin on tehtävä yhden (1) kuukauden sisällä tilauksesta. VLANien lisäys voi korottaa liittymän kuukausimaksua. Toimittajan on ilmoitettava tarjouslomakkeessa (LIITE 1) kiinteä kuukausihinta yksittäiselle virtuaaliverkon lisäykselle. Ilmoitettu hinta ei vaikuta kilpailutuksen kokonaishintaan. Palvelun toiminnan seuraamiseksi ja kehittämiseksi järjestetään kuuden (6) kuukauden välein seurantapalaveri, jossa käydään läpi muun muassa palveluraportit.

16 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyynnön liite 5 1(1) ICT-Yksikkö LIITE 5 Palvelutasokuvaus Yhteyden kriittisyys Normaali Tärkeä Kriittinen HUOM Palveluaika arkisin 7.00 arkisin 7.00 arkisin Palveluaika tarkoittaa aikaa jolloin toimittaja tekee korjaustoimenpiteitä mittausajanjakso Palvelun käytettävyyden raportointi Käytettävyys 24/7 97,0 % 99,0 % 99,0 % Käytettävyyteen ei lasketa suunniteltuihin huoltotoimenpiteisiin käytettyä aikaa, jonka Toimittajana on ilmoittanut vähimmäisajan puitteissa. Huoltotoimenpiteisiin varattu aika ei kuitenkaan saa kalenterikuukaudessa ylittää kahdeksaa (8) tuntia. Käytettävyyden 1 kalenteri- 1 kalenteri- 1 kalenteri- kuukausi kuukausi kuukausi pyydettäessä pyydettäessä pyydettäessä Kuvattava tarjouksessa vapaamuotoisesti, mistä raportti on saatavissa Verkon valvonta-aika 24/7/365 24/7/365 24/7/365 Valvonta-aika tarkoittaa aikaa, jolloin toimittaja valvoo verkossa olevia omia laitteita Vähimmäisaika jolloin asiakkaalle ilmoitetaan suunnitelluista huoltotoimenpiteistä Vikailmoitusten vastaanottoaika Kuvattava tarjouksessa vapaamuotoisesti, kuinka verkkoa valvotaan 14 pv 14 pv 30 pv Kuvattava tarjouksessa, miten asiakkaalle ilmoitetaan huoltotoimenpiteet 24/7/365 24/7/365 24/7/365 Kuvattava tarjouksessa vapaamuotoisesti, kuinka asiakas ilmoittaa vikailmoitukset Ratkaisuaika 16 h 12 h 4 h Enimmäisaika palveluaikana häiriön tai ongelman vikailmoituksesta, jonka aikana toimittajan tulee saada poistettua häiriö tai ongelma tai muuten normalisoida palvelu. Viankorjauksen raportointi Kun häiriön tai ongelman tila muuttuu Kun häiriön tai ongelman tila muuttuu Kun häiriön tai ongelman tila muuttuu Kuvattava tarjouksessa, kuinka viankorjauksesta ilmoitetaan asiakkaalle

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry.

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry. TARJOUSPYYNTÖ ICT-ALAN KONSULTOINTI- JA/ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Pirkanmaan ebuusti - hankkeen kautta tarjottaviin yrityskohtaisiin

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU VUOSILLE 2014 2016 JA MAHDOLLINEN OPTIO AJALLE 2017-2018

SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU VUOSILLE 2014 2016 JA MAHDOLLINEN OPTIO AJALLE 2017-2018 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 24/2013 1 (8) KEMI-TORNION SEUDUN HANKINTAPALVELUT Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keminmaan kunta hyvinvointipalvelut SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT 1 Krannit-kirjastot: TARJOUSPYYNTÖ Isojoen kunnankirjasto 7.8.2012 Karijoen kunnankirjasto Kaskisten kaupunginkirjasto Kauhajoen kaupunginkirjasto (Kurikan kaupunginkirjasto /Jurva, Kurikka, Seinäjoen

Lisätiedot

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA 1 KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA Hinta ja alennukset Toimitus Pyydämme tarjoustanne Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (tilaajat) kirjastoihin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta uudistaa kunnan verkkosivut sekä henkilökunnalle tarkoitetun intranetin ja luottamushenkilöille

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 8 TILINTARKASTUSPALVELUT Lapin ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Lapin AMK Oy) pyytää tilintarkastusyhteisöltänne (jäljempänä toimittaja) tarjousta tilintarkastuspalveluista tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot