LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö tietokoneverkkopalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut"

Transkriptio

1 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla. Kunnassa on neljä suurempaa asutustaajamaa: kirkonkylä, Vihtavuori, Leppävesi ja Lievestuore. Kunnan tietoliikenneverkossa on noin 900 Windows työasemaa, 900 käyttäjää sekä 2500 oppilasta. Pyydämme tarjousta näiden taajamien, kyläkoulujen ja muiden toimipaikkojen lähiverkkojen yhdistämisestä sekä kunnan internet yhteydestä. Internet yhteyden lisäksi kilpailutettavia yhteyksiä on 19 kappaletta. Laukaan kunnan (Tilaaja) kokoonpano saattaa muuttua mahdollisten organisaatiomuutosten, yhdistymisten, liitosten tms. syiden vuoksi. Näidenkin asiakkaiden osalta noudatetaan, ellei toisin ole sovittu, tämän kilpailutuksen perusteella syntyvää sopimusta. Tarvittaessa sovitaan riittävästä siirtymäajasta. K410 Laukaa 3 Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV) 4 Hankintamenettely 5 Sopimuskausi tietokoneverkkopalvelut euroa Hankinnassa noudatetaan avointa hankintamenettelyä. Hankinnasta on jätetty ilmoitus julkaistavaksi Hilma palvelussa osoitteessa: Tarjouspyyntö liitteineen on tulostettavissa Hilmapalvelusta. Sopimuskausi on 36 kuukautta ja enintään 12 kuukauden pituinen optiokausi. Optiokauden käyttöönotosta osapuolet sopivat erikseen kirjallisesti viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Varsinaisen sopimuskauden päättyessä valittu Toimittaja sitoutuu tuottamaan palvelua tarvittavien olemassa olevien yhteyksien osalta siihen asti tämän tarjouskilpailun ehdoin, kunnes uusi palveluntuottaja järjestää kunkin yhteyden.

2 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 2(5) 6 Hinnat ja hintojen muuttaminen 7 Keskeiset sopimusehdot 8 Tarjouksen jättäminen ja voimassaoloaika Tarjoushinnat on ilmoitettava tarjouslomakkeella (LIITE 1) ilman arvonlisäveroa. Hintojen tulee pitää sisällään kaikki Tilaajalle palveluiden käyttämisestä aiheutuvat kustannukset. Hinnat ovat sitovia koko sopimuskauden ajan. Tarjouskilpailun ratkaisemisen jälkeen Tilaajan ja Toimittajan välille tehdään tarjouskilpailuasiakirjoihin perustuva hankintasopimus (LIITE 2). Muilta osin tässä hankinnassa noudatetaan ensisijaisesti Julkisen hallinnon yleisiä sopimusehtoja (JIT 2007) liitteineen. Sopimus Tilaajan ja Tarjoajan välille syntyy siinä vaiheessa, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet kirjallisen hankintasopimuksen. Tarjous vaadittuine liitteineen (LIITE 3) on toimitettava paperisena ja sähköisenä versiona sähköiselle tietovälineelle tallennettuna PDF muodossa. Liiteasiakirjat on otsikoitava ja merkittävä yksiselitteisesti. Tarjouksen ja sen liitteiden tulee olla suomenkielisiä. Tarjous toimitetaan suljetussa kirjekuoressa klo mennessä osoitteeseen: Laukaan kunta / kirjaamo PL Laukaa 9 Tarjoustietojen ja hankinta asiakirjojen julkisuus Kirjekuoreen on merkittävä tunnus Tietoliikennetarjous 2012 sekä tarjoavan yrityksen nimi. Tarjous on jätettävä kaikilta osin pyydetyssä muodossa ja määräajassa tullakseen huomioiduksi. Paperimuotoinen tarjous on ensisijainen, mikäli sähköisen ja paperisen version välillä on ristiriitaa. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjousten tulee olla voimassa asti. Hankinta asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty.

3 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 3(5) 10 Tarjoajan ja tarjouksen kelpoisuus Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike tai ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot selvästi muusta aineistosta tarjouksessaan. Hankintayksikkö tekee erillisen päätöksen mahdollisesta salassapidosta. Tarjouksen kokonaishinta ei kuitenkaan voi olla liiketai ammattisalaisuus. Tarjoajan kelpoisuus arvioidaan tarjouksen liitteenä lähetettävien selontekojen pohjalta. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois ennen tarjousten vertailua ehdokkaat, joilla ei perustellusti katsota olevan teknisiä, taloudellisia, toiminnallisia tai muita edellytyksiä palvelun toteuttamiseksi ja tarjoajat, jotka ovat laiminlyöneet verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Tarjoajan juridisen, taloudellisen, teknisen, toiminnallisen tai muiden tarpeelliseksi katsottavien seikkojen arviointiin voidaan myöhemmin pyytää muitakin kuin tässä tarjouspyynnössä lueteltuja asiakirjoja. Tarjous hylätään, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä tai sen liitteitä tai on tehty muussa kuin tarjouspyynnön edellyttämässä muodossa tai se ei sisällä vaadittuja liitteitä tai se on myöhästynyt. Tarjouksen liitteenä on toimitettava seuraavat todistukset: verottajan verovelkatodistus kaupparekisteriote vakuutusyhtiön todistus eläkemaksujen suorittamisesta tiedot ennakkoperintä ja arvonlisäverorekisteriin ja kaupparekisteriin merkitsemisestä selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia. Toimittajalla tulee olla myös voimassaoleva toiminnan vastuuvakuutus sekä lakisääteinen tapaturmavakuutus vahinkojen varalle. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos Toimittaja laiminlyö edellä mainittujen asiakirjojen edellyttämien maksujen suorittamisen. Tilaaja pidättää oikeuden keskeyttää hankinta esimerkiksi liian kalliiden tarjousten tai muuttuneiden olosuhteiden vuoksi.

4 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 4(5) 11 Alihankkijoiden käyttö 12 Tarjousten avaaminen, vertaaminen ja valintaperuste 13 Laskutusperusteet ja laskutus Toimittaja voi hankkia osan palveluista alihankintana. Toimittaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan. Tarjoukset avataan suljetussa tilaisuudessa, heti tarjousajan umpeuduttua. Tarjousten avaamisen jälkeen tarkistetaan tarjoajien kelpoisuus ja tarjouspyynnön mukaisuus ja tehdään vertailu. Valituksi tulee kokonaishinnaltaan halvin tarjous. Kokonaishinta lasketaan käyttöönottokustannuksista ja kuukausimaksuista 36 kuukauden mukaan. Vaihtoehtoisia tai osatarjouksia ei hyväksytä. Valintapäätöksen tekee Laukaan kunnanhallitus. Päätös on sitova vasta, kun se on lainvoimainen. Kuntaa sitova hankintasopimus syntyy vasta, kun kirjallinen sopimus on allekirjoitettu. Palveluiden laskutus tapahtuu annettujen tarjoushintojen mukaisesti. Laskutusoikeus alkaa siitä, kun yhteys on vastaanotettu JIT 2007 Yleisten sopimusehtojen kohdan 10 mukaisesti. Lasku on eriteltävä yhteyksittäin. Palveluiden laskutus tapahtuu sopimuksen mukaan. Laskutuksen on tapahduttava sähköisesti seuraavilla tiedoilla: Verkkolaskuosoite Verkkolaskuoperaattori Logica Suomi Oy Operaattorin välittäjätunnus Laskujen maksuaika on 21 päivää netto laskun päivämäärästä. 14 Muut ehdot 15 Tarjouskilpailuun liittyvät lisätiedot Keskinäisissä neuvotteluissa ratkaisematta jääneet erimielisyydet ratkaistaan Keski Suomen alioikeudessa. Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen viimeistään klo mennessä. Sähköpostin aiheeksi on merkittävä Kysymys verkkokilpailutuksesta.

5 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 5(5) 16 Yhteyshenkilö Kysymykset vastauksineen sekä muut mahdolliset tarjouspyyntöä koskevat lisätiedot julkaistaan kunnan kotisivuilla osoitteessa: klo mennessä. Tarjoajan tulee käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sivuilla sekä käyttää hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin vastaa: Laukaan kunta Järjestelmäasiantuntija Antti Helkala , Laukaa Jarmo Pasanen tietojärjestelmäpäällikkö LIITTEET 1 Tarjouslomake 2 Hankintasopimusluonnos 3 Vähimmäisvaatimukset 4 Nykytilan kuvaus ja haluttu ratkaisu 5 Palvelutasokuvaus

6 LIITE 1 TARJOUSLOMAKE LAUKAAN KUNTA Ohje: Täytä tarjoushinnat harmaalla värillä merkittyihin kohtiin. Hinnat tulee ilmoittaa kaikkiin tarjouslomakkeen kohtiin. Muussa tapauksessa tarjous tullaan hylkäämään Mikäli maksua ei peritä lainkaan, kohtaan on merkittävä nolla (0) euroa. Kaikki hinnat tulee ilmoittaa euroina (ALV 0%) TARJOAJAN NIMI Liittymän sopimuskauden hinta (käyttöönottomaksu + 36 * liittymän kuukausimaksu) Yhteyden liittymän miniminopeus VLANien yhteyden käyttöönottomaksu liittymän Toimpiste (Mb/s) määrä kriittisyys kuukausimaksu Internet yhteys 100/100 kriittinen 0,00 Kunnanvirasto (Kuntala) Laukaantie 14, LAUKAA 100/100 5 kpl kriittinen 0,00 Tervamäen koulu Liepeentie 47, LIEVESTUORE 10/10 5 kpl tärkeä 0,00 Vihtavuoren koulu (7 9 lk) Koulutie 2, VIHTAVUORI 10/10 4 kpl tärkeä 0,00 Tiituspohjan koulu / nuorisotila Tiituspohjantie 50, LEPPÄVESI 10/10 5 kpl tärkeä 0,00 Haapalan koulu Hietasyrjäntie , KUUSA 4/4 3 kpl tärkeä 000 0,00 Kuhaniemen koulu Kuhaniementie 14, LAUKAA 10/10 3 kpl tärkeä 0,00 Kuusan koulu Suolahdentie 689, KUUSA 10/10 3 kpl tärkeä 0,00 Leppäveden koulu Seppäläntie 22, LEPPÄVESI 10/10 3 kpl tärkeä 0,00 Savion koulu Puttolantie 211, LIEVESTUORE 10/10 3 kpl tärkeä 0,00 Tarvaalan koulu Tarvaalantie 834, LAUKKAVIRTA 10/10 3 kpl tärkeä 0,00 Valkolan koulu Puralanharjuntie 76, VALKOLA 10/10 3 kpl tärkeä 0,00 Vehniän koulu ja päiväkoti Vehniän kylätie 166, VEHNIÄ 10/10 4 kpl tärkeä 0,00 Vuonteen koulu Tarvaalantie 22, LAUKAA 10/10 3 kpl tärkeä 0,00 Äijälän koulu Äijäläntie 1048, ÄIJÄLÄ 10/10 3 kpl tärkeä 0,00 Laurinkylän koulu Laurinkyläntie 5, LIEVESTUORE 10/10 4 kpl tärkeä 0,00 Äijälän Päiväkoti Nurmelantie 4, ÄIJÄLÄ 4/4 1 kpl tärkeä 0,00 Päiväkoti Satumökki Peurungantie 85, /4 1 kpl normaali 0,00 Nuorisotalo Saunanmäki 2, VIHTAVUORI 10/10 3 kpl normaali 0,00 Leppäveden päiväkoti Laurintie 21, LEPPÄVESI 10/10 4 kpl normaali 0,00 Rokka, tekninen varikko Kankaanpääntie 6, LAUKAA AS 10/10 3 kpl normaali 0,00 Sopimuksen hinta (vertailuhinta) 0,00 Kuukausimaksu yhden virtuaaliverkon lisäykselle liittymässä kuukausimaksu

7 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyynnön liite 2 1(4) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS TIETOLIIKENNEVERKON YHDISTÄMISPALVELUISTA JA INTERNET-YHTEYDESTÄ SOPIJAPUOLET Tilaaja: LAUKAAN KUNTA Y- tunnus: Osoite: Laukaantie 14, LAUKAA Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Toimittaja: Y tunnus: Osoite: Toimittajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: SOPIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET [Laadi tiivis kuvaus sopimuksen taustasta ja tavoitteista] SOPIMUKSEN KOHDE Tämä sopimus koskee Laukaan kunnan tietoliikenneverkkojen yhdistämispalveluita ja Internet-yhteyttä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatulla tavalla. PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO Osana tämän sopimuksen mukaista palvelun toimittamista toimittaja toteuttaa käyttöönottoprojektin siten, että saavutetaan liitteessä 4 (Nykytilan kuvaus ja haluttu ratkaisu) kuvattu lopputulos. Toimittaja vastaa siitä, että käyttöönottoprojektin päättyessä palvelun laatu vastaa tarjouspyynnön vaatimuksia.

8 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyynnön liite 2 2(4) Hankintasopimusluonnos Käyttöönottoprojektin hyväksyminen tapahtuu käyttöönottovaiheen projektisuunnitelman mukaisesti. PALVELUN TOIMITTAMINEN Palvelun kuvaus Palvelun kieli Palvelut ja palvelulle asetetut vaatimukset sekä rajaukset samoin kuin palveluprosessi on kuvattu tarjouspyynnössä sen liitteissä. Palvelu toimitetaan suomen kielellä. Tekninen dokumentaatio voi olla suomen- tai englanninkielistä. Palvelutaso, vasteajat ja kiireellisyysluokat Toimittaja toimittaa palvelujen palvelutasot tarjouspyynnön liitteen 5 (Palvelutasokuvaus) mukaisesti. Palvelutason alituksesta määritellyt hyvitykset on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 4 (Nykytilan kuvaus ja haluttu ratkaisu). MUUTOSHALLINTA Sopijapuoli voi halutessaan esittää muutosta palvelun sisältöön tai palvelutasoon. Muutosehdotus tehdään kirjallisesti Sopijapuolet sitoutuvat käsittelemään ilman aiheetonta viivytystä toisen sopijapuolen esittämän muutosehdotuksen. Toimittajan tulee muutoslomakkeella informoida tilaajalle ehdotettujen muutosten vaikutuksista palveluihin ja ilmoittaa aiheutuuko muutoksista toimittajalle lisätyötä, lisäkustannuksia, ja/tai muutoksia Palvelun toimittamisen aikatauluun tai palvelutasoon. Sopimusmuutokset on tehtävä molempien sopijapuolten allekirjoittamalla kirjallisella sopimusmuutoksella. RAPORTOINTI Toimittaja toimittaa tilaajalle pyydettäessä kuukausittain jälkikäteen ilman eri veloitusta seuraavat raportit: (i) raportin palvelun käytettävyydestä (ii) raportin tarkastelujakson aikana ilmenneistä vioista ja niiden korjausajoista

9 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyynnön liite 2 3(4) Hankintasopimusluonnos HINNAT JA MAKSUEHDOT Toimittaja veloittaa palvelusta tarjouksen liitteen 1 (Tarjouslomake) mukaiset hinnat ja veloitukset. Mahdollisien uusien sopimusaikana käyttöönotettavien liittymien hinnoittelu perustuu tarjouspyynnön liitteen 4 (Nykytilan kuvaus ja haluttu ratkaisu) mukaisiin hintoihin. [Palveluiden laskutus tapahtuu sopimuksen mukaan] Maksuehto on 21 päivää netto. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Sopimuskausi on 36 kuukautta ja enintään 12 kuukauden pituinen optiokausi. Optiokauden käyttöönotosta osapuolet sopivat erikseen kirjallisesti viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Varsinaisen sopimuskauden päättyessä valittu Toimittaja sitoutuu tuottamaan palvelua tarvittavien olemassa olevien yhteyksien osalta siihen asti tämän sopimuksen ehdoin, kunnes uusi palveluntuottaja järjestää kunkin yhteyden. SOPIMUKSEN LIITTEET JA PÄTEMISJÄRJESTYS Tähän sopimukseen kuuluvat sen erottamattomina osina seuraavat liitteet: 1. Tarjouspyyntö liitteineen 2. Tarjous liitteineen Lisäksi tähän sopimukseen kuuluvat sen erottumattomina osina seuraavat Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot (JIT-2007): Yleiset sopimusehdot (JIT 2007-Yleiset ehdot): Erityisehtoja palveluista (JIT 2007-Palvelut) Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys on seuraava: 1. Tämä sopimusasiakirja 2. Tämän sopimuksen muut liitteet kuin Julkisen hallinnon IThankintojen sopimusehdot. Mikäli nämä liitteet ovat keskenään ristiriitaisia, sovelletaan liitteitä tältä osin niiden numerojärjestyksessä pienemmästä suurempaan. 3. Yleiset sopimusehdot (JIT 2007 Yleiset ehdot) 4. Erityisehdot palveluista (JIT 2007 Palvelut)

10 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyynnön liite 2 4(4) Hankintasopimusluonnos SOPIMUSKAPPALEET Tämä sopimus on tehty kahtena (2) alkuperäiskappaleena, yksi (1) kummallekin sopijapuolelle. Päiväys: LAUKAAN KUNTA Nimi Asema/Nimike Nimi Asema/Nimike Päiväys: [TOIMITTAJA] Nimi Asema/Nimike Nimi Asema/Nimike

11 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyynnön liite 3 1(2) LIITE 3 Vähimmäisvaatimukset Toimittajan nimi: Toimittajan tulee täyttää tämä lomake. Toimittajien tulee vastata kaikkiin kohtiin kyllä, jotta tarjous voidaan hyväksyä tarjousvertailuun. Mikäli vastaatte ei jonkin vaatimuksen osalta, Tilaajan velvollisuutena on hylätä tarjouksenne tarjouspyyntöä vastaamattomana. VAATIMUS Sitoutuuko toimittaja alla mainittuihin ehtoihin ja vaatimuksiin? Rastita jokaiselle riville kyllä tai ei. Toimittaja sitoutuu toimittamaan verkonyhdistämispalvelut tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatulla tavalla. Toimittaja sitoutuu toimittamaan internet yhteyden, kiinteät ipv4 osoitteet ja DNSpalvelut tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatulla tavalla. Toimittaja sitoutuu tarjoamaan verkonyhdistämispalvelut palvelutasokuvauksen mukaisesti sekä sitoutuu mahdollisiin hyvityksiin, mikäli palvelutaso alitetaan. Toimittaja hyväksyy tarjouspyynnön liitteenä 2 olevan sopimuksen. Sopimukseen sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JIT 2007 ehdot) siltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa sopimusmallin kanssa. Täyttyykö vaatimus? kyllä kyllä kyllä kyllä Tarjouksen mukana on toimitettu seuraavat liitteet: Tarjouslomake Verovelkatodistus Kaupparekisteriote kyllä kyllä kyllä Vakuutusyhtiön todistus eläkemaksujen suorittamisesta kyllä Tiedot ennakkoperintä ja arvonlisäverorekisteriin ja kaupparekisteriin merkitsemisestä kyllä Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista kyllä

12 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyynnön liite 3 2(2) Alustava projektisuunnitelma kyllä Kuvaus käytettävyyden raportoinnista (katso palvelutasokuvaus) kyllä Kuvaus verkon valvonnasta (katso palvelutasokuvaus) kyllä Kuvaus huoltotoimenpiteistä ilmoittamisesta (katso palvelutasokuvaus) kyllä Kuvaus vikailmoitusten vastaanottamisesta (katso palvelutasokuvaus) kyllä Kuvaus viankorjauksen ilmoittamisesta (katso palvelutasokuvaus) kyllä

13 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyynnön liite 4 1(3) LIITE 4 Nykytilan kuvaus ja haluttu ratkaisu 1 Nykytilan kuvaus 2 Haluttu ratkaisu Verkonyhdistämis- ja Internet-palvelujen toimittaja on Elisa Oyj. Toimipisteitä on 54, jotka jakautuvat seuraavasti: Kirkonkylä 24, Leppävesi 5, Lievestuore 10, Vihtavuori 4 ja haja-asutusalueet 11. Taajamissa suurin osa toimipisteistä on yhdistetty omilla valokuitu- sekä dsl-yhteyksillä. Taajamat on yhdistetty kunnanvirastoon Elisan toimittamilla 10 Mbps Yritysverkkoliittymillä. Hajaasutusalueilla Yritysverkkoliittymien nopeudet vaihtelevat 512/512 kbps 2/2 Mbps välillä. Toimipisteissä verkko on jaettu yhdestä viiteen (1-5) eri virtuaalilähiverkkoon (VLAN). VLANeilla on eristetty eri toiminnot (hallinto, oppilas). Nämä VLANit on yhdistetty toimipisteiden kytkimiltä Elisan reitittimille, josta Elisa välittää liikenteen L3-tekniikalla kunnan virastoon. Jokainen VLAN sisältää yhden C-luokan verkon, jossa käytetään yksityisiä IP-osoitteita. Kaikki liikenne toimipaikoista Internettiin, sekä toimipaikkojen välillä, kulkee kunnanviraston palomuurin kautta. Toimipisteissä sisäverkon aktiivilaitteina toimivat omat HP Procurve 2510 ja 2524 kytkimet. Elisan reitittimissä on DHCP-relointi kunnanviraston DHCP-palvelimiin. Internet-liittymä on 100/100 Mbps Yritysinternet, johon kuuluu 3 C-luokallista julkisia IPv4-osoitteita. ipv6 ei ole käytössä. Liittymien takana on toimipisteestä riippuen työasemaa. Tietoliikenneverkko Toimipaikoissa olevat liittymät tulee päättää kunnanvirastossa sijaitsevaan keräilyliittymään. Keräilyliittymä kytketään kiinni Tilaajan palomuuriin. Tilaajan palomuuri pystyy välittämään liikennettä Toimittajan tekniikasta riippuen joko kytkemällä tai reitittämällä. Tilaajan sisäverkot on eroteltu toisistaan käyttäen IEEE 802.1Q mukaisia VLANtunnuksia. Toimipisteissä, joissa on käytössä useampi VLAN, liityntärajapintana on nykytilan kuvauksessa mainittujen kytkimien 10/100 RJ-45 -portti, johon on tagattu tarvittavat VLANit. Toimipisteissä, joissa on käytössä vain yksi VLAN-tunnus, portti on untagged-tilassa. Jos yhteydet toteutetaan reitittämällä, tulee Toimittajan huolehtia DHCPpyyntöjen välittämisestä Tilaajan DHCP-palvelimille. Reititetyissä yhteyksissä tulee jokaisen toimipaikan jokaiselle VLANille varata yksi C-luokan yksityinen IP-verkko.

14 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyynnön liite 4 2(3) Toteutusprojekti 4 Yhteysnopeudet 5 Verkon palvelutasoluokitus 6 Hyvitykset palvelutason alituksista Operaattoriyhteyksien tekniikkaan Tilaaja ei ota kantaa vaan Toimittaja voi itse päättää niillä käytettävän tekniikan (esim. Ethernet, MPLS tai joku muu). Toimittaja huolehtii siitä, että VLANit on eristetty toisistaan toimittajan verkon sisällä. Internet-liittymä Toimittajan tulee tarjota Internet-liittymä, jonka nopeus on 100/100 Mbps. Yhteyden pitää sisältää vähintään yhden (1) C-luokallisen (256 kpl) julkisia IPv4- osoitteita. Domain Name Service (DNS) palvelu Toimittajan tulee ylläpitää verkon julkista DNS-palvelua. Nimipalvelimia pitää olla kaksi. Muutokset nimipalveluun tekee toimittajan henkilöstö Tilaajan nimettyjen henkilöiden pyynnöstä. Ylläpidon vasteaika on kahdeksan (8) tuntia palveluaikana. Tarjousten perusteella valittavan Toimittajan on huolehdittava verkon rakentamisesta, toteuttamisesta ja ylläpidosta kokonaisuudessaan. Toimittaja vastaa projektin suunnittelusta ja toteutuksesta sekä varaa riittävät resurssit hankkeen toteuttamiseen lopullisen projektisuunnitelman mukaisesti. Toteutusprojektin tarkka aikataulu määritellään projektisuunnitelmassa. Toteutusprojekti käynnistyy syksyllä 2012 ja projekti pyritään saamaan päätökseen kuuden (6) kuukauden kuluessa hankintasopimuksen allekirjoittamisesta. Tarjouksen liitteenä on toimitettava vapaamuotoinen alustava projektisuunnitelma toteutuksesta ja käytettävistä menettelyistä, joilla varmistetaan hankkeen toteutuminen aikataulussa tarjouspyynnön mukaisesti. Laukaan kunnan toimipisteiden halutut minimi yhteysnopeudet on kuvattu tarjouslomakkeessa (LIITE 1). Jokaiselle verkon liittymälle on määritelty oma palvelutaso. Palvelutasovaatimukset on määritelty tarjouslomakkeessa (LIITE 1). Palvelutasojen minimivaatimukset on kuvattu liitteessä Palvelutasokuvaus (LIITE 5). Tilaajalla on oikeus saada hyvitystä, mikäli Toimittaja ei pysty tarjoamaan liittymissä Tilaajan määrittämää käytettävyyttä. Käytettävyys on ilmoitettu prosentteina ja riippuu liittymän palvelutasosta. Käytettävyyttä seurataan kalenterikuukausittain.

15 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyynnön liite 4 3(3) Yksittäisten liittymien irtisanominen 8 Uusien liittymien käyttöönotto 9 Yhteysnopeuksien muutokset 10 Virtuaaliverkkojen lisäykset 11 Palvelun kehittäminen Tilaajalla on oikeus saada liittymän kuukausimaksun suuruinen hyvitys sellaisilta kuukausilta, kun käytettävyys Toimittajasta tai sen käyttämistä alihankkijoista aiheutuneista syistä kyseisessä liittymässä on alitettu. Hyvityslasku on lähetettävä ilman Tilaajan pyyntöä. Tilaajan yhteystarpeet muuttuvat jatkuvasti, joten Tilaajalla on oikeus sopimuskauden aikana irtisanoa ja ottaa käyttöön uusia liittymiä. Yksittäisten liittymien irtisanomisaika on enintään yksi (1) kuukausi. Sopimuskauden aikana käyttöönotettavilla uusilla yhteyksillä edellytetään aina vähintään 4/4 Mbps nopeutta ja vähintään normaali-palvelutasoa ja vähintään yhtä (1) VLANia. Nopeus, palvelutaso ja VLANia määrä sovitaan yhdessä Toimittajan kanssa yhteyttä tilattaessa. Käyttöönotettavien uusien liittymien käyttöönottomaksun ja kuukausihinnoittelun pitää olla yhtenevä tarjouslomakkeessa ilmoitettavien hintojen kanssa. Uusien liittymien käyttöönottoaika on enintään yksi (1) kuukausi tilauksesta. Mikäli uuden liittymän käyttöönotto edellyttää kaivutöitä, hinnoittelu ja käyttöönottoaika sovitaan erikseen yhdessä Toimittajan kanssa. Sopimuskauden aikana nopeuden muutokset (nosto tai lasku) pitää tarjota veloituksetta. Muutos on tehtävä yhden (1) kuukauden sisällä tilauksesta. Mikäli muutos edellyttää Toimittajan tai alihankkijan käyntiä paikan päällä, sovitaan muutoksen hinnoittelusta ja käyttöönotosta yhdessä Toimittajan kanssa. Tarvittavat liittymäkohtaiset virtuaaliverkkojen (VLAN) minimäärät on kuvattu tarjouslomakkeessa (LIITE 1). Sopimuskauden aikana Tilaajalla saattaa olla tarve muuttaa (lisätä tai poistaa) VLANeja. Yhden tai useamman VLANin muutos on tehtävä veloituksetta. Muutokset liittymien VLANeihin on tehtävä yhden (1) kuukauden sisällä tilauksesta. VLANien lisäys voi korottaa liittymän kuukausimaksua. Toimittajan on ilmoitettava tarjouslomakkeessa (LIITE 1) kiinteä kuukausihinta yksittäiselle virtuaaliverkon lisäykselle. Ilmoitettu hinta ei vaikuta kilpailutuksen kokonaishintaan. Palvelun toiminnan seuraamiseksi ja kehittämiseksi järjestetään kuuden (6) kuukauden välein seurantapalaveri, jossa käydään läpi muun muassa palveluraportit.

16 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyynnön liite 5 1(1) ICT-Yksikkö LIITE 5 Palvelutasokuvaus Yhteyden kriittisyys Normaali Tärkeä Kriittinen HUOM Palveluaika arkisin 7.00 arkisin 7.00 arkisin Palveluaika tarkoittaa aikaa jolloin toimittaja tekee korjaustoimenpiteitä mittausajanjakso Palvelun käytettävyyden raportointi Käytettävyys 24/7 97,0 % 99,0 % 99,0 % Käytettävyyteen ei lasketa suunniteltuihin huoltotoimenpiteisiin käytettyä aikaa, jonka Toimittajana on ilmoittanut vähimmäisajan puitteissa. Huoltotoimenpiteisiin varattu aika ei kuitenkaan saa kalenterikuukaudessa ylittää kahdeksaa (8) tuntia. Käytettävyyden 1 kalenteri- 1 kalenteri- 1 kalenteri- kuukausi kuukausi kuukausi pyydettäessä pyydettäessä pyydettäessä Kuvattava tarjouksessa vapaamuotoisesti, mistä raportti on saatavissa Verkon valvonta-aika 24/7/365 24/7/365 24/7/365 Valvonta-aika tarkoittaa aikaa, jolloin toimittaja valvoo verkossa olevia omia laitteita Vähimmäisaika jolloin asiakkaalle ilmoitetaan suunnitelluista huoltotoimenpiteistä Vikailmoitusten vastaanottoaika Kuvattava tarjouksessa vapaamuotoisesti, kuinka verkkoa valvotaan 14 pv 14 pv 30 pv Kuvattava tarjouksessa, miten asiakkaalle ilmoitetaan huoltotoimenpiteet 24/7/365 24/7/365 24/7/365 Kuvattava tarjouksessa vapaamuotoisesti, kuinka asiakas ilmoittaa vikailmoitukset Ratkaisuaika 16 h 12 h 4 h Enimmäisaika palveluaikana häiriön tai ongelman vikailmoituksesta, jonka aikana toimittajan tulee saada poistettua häiriö tai ongelma tai muuten normalisoida palvelu. Viankorjauksen raportointi Kun häiriön tai ongelman tila muuttuu Kun häiriön tai ongelman tila muuttuu Kun häiriön tai ongelman tila muuttuu Kuvattava tarjouksessa, kuinka viankorjauksesta ilmoitetaan asiakkaalle

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) Tietohallinto 12.4.2016. 72700000-7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) Tietohallinto 12.4.2016. 72700000-7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) Tietohallinto 12.4.2016 LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET-YHTEYS 1 Hankinnan NUTS-koodi 2 Hankintanimike (CPV-koodi) Laukaan kunta on noin 19 000 asukkaan

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(4) Tekninen osasto Yhdyskuntatekniset palvelut 29.10.2015

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(4) Tekninen osasto Yhdyskuntatekniset palvelut 29.10.2015 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(4) KIVIAINEKSET 2016 Laukaan kunnan tekninen osasto pyytää tarjoustanne kiviainesten toimituksesta, sekä maanajosta kunnallistekniikan rakentamisen työmaille vuodelle 2016

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta Tarjouspyyntö Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ 18.6.2015 Saran asuntojen yöhoidon hankinta Sydämellinen Laukaa on maaseutumainen kasvukunta

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2015 Tarjouspyyntö Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset Tilaaja Hankinnan kohde Hankinnan tyyppi Työn kuvaus Vihdin kunta, kaavoituspalvelut Vihin kunta pyytää tarjoustanne pohjatutkimusten

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 (5) SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: HAAGA-HELIA Oy Ab konserni Y- tunnus: 2029188-8 Osoite: Ratapihankatu 13, 00520 Helsinki Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi 1 HEINOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ruoka- ja siivouspalveluosasto Kauppakatu 31 18100 HEINOLA 26.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAKULJETUSTEN HANKINTA 1. Tilaaja Heinolan kaupunki Ruoka- ja siivouspalveluosasto

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

3.9.2013. Peruna, kuorittu, kokonainen 11 000 kg Peruna, kuorittu, soseperuna 4 000 kg peruna, kuutioitu 6700 kg

3.9.2013. Peruna, kuorittu, kokonainen 11 000 kg Peruna, kuorittu, soseperuna 4 000 kg peruna, kuutioitu 6700 kg HAUSJÄRVEN KUNTA Ruokapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 3.9.2013 Arvoisa vastaanottaja Hausjärven kunnan ruokapalvelut (hankintayksikkö) pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyistä tuotteista tässä tarjouspyynnössä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja.

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja. TARJOUSPYYNTÖ: VÄLINEHUOLTOPALVELU 1) Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin sekä Nummi-Pusulan ja Vihdin kunnan perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

Kivikon koulun yhteyteen rakennetaan uudisrakennus Kivikon päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 1, 94600 KEMI.

Kivikon koulun yhteyteen rakennetaan uudisrakennus Kivikon päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 1, 94600 KEMI. Kemin kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelukeskus/varhaiskasvatus Valtakatu 26 08.04.2015 94100 Kemi KIVIKON PÄIVÄKODIN AV-LAITTEET Pyydämme tarjoustanne Kivikon päiväkodin AV-laitteista. 1. Hankintayksikön

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 21.5.2014 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 21.5.2014 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 21.5.2014 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 34, 31760 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä:

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä: 1 Keuruun kaupunki 2.6.2015 Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA Hankintakausi 1.5.2014 31.12.2015. Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta ensiapu 1 perus- ja kertauskoulutuksesta kaupungin henkilökunnalle. Hankintayksikkö varaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista,

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, 1 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI Hankintayksikkö ja lisätiedot Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, johon sisältyy päiväkotien, perhepäivähoidon

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA 18.12.2012 1 SIMON KUNTA Tekninen toimisto Ratatie 6 95200 Simo TARJOUSPYYNTÖ Sisällys 1. HANKINNAN KOHDE... 2 2. TARJOUKSEN SISÄLTÖ... 2 3.

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille.

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. 15.12.2014 2 (11) Sisältö 1 Hankinnan kohde... 3 2 Vaatimukset... 3 3 Hankintamenettely...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

Hankittava ajoneuvo tulee työsuhdeautoksi ja tavoitteena on hankkia ajoneuvo tilaajan käyttöön huoltoleasing- sopimuksella.

Hankittava ajoneuvo tulee työsuhdeautoksi ja tavoitteena on hankkia ajoneuvo tilaajan käyttöön huoltoleasing- sopimuksella. Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö 28.11.2011 HENKILÖAUTON HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne keskikokoisesta henkilöautosta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (6) 1 PÄÄLLYSTYSURAKKA 2015 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne päällystys-, jyrsintä- sekä asfalttipohjatöistä. Tarjousta pyydetään kahdelle (2) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Suun terveydenhuolto Johtava hammaslääkäri Kirsti Järvinen 4.2.2013

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Suun terveydenhuolto Johtava hammaslääkäri Kirsti Järvinen 4.2.2013 Tarjouspyyntö 1 (5) Hammashoitotarveaineiden ja käsi-instrumenttien hankinta Pyydämme Teitä tarjoamaan oheisten liitteiden mukaisia hammashoidon tarveaineita sekä käsi-instrumentteja. Tarjouspyyntö koskee

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS PUOLUE- JA VAALIRAHOITUSVALVONNAN TIETOJÄRJESTELMÄN JA SIIHEN LIITTYVÄN PALVELUN TOIMITTAMISESTA

SOPIMUSLUONNOS PUOLUE- JA VAALIRAHOITUSVALVONNAN TIETOJÄRJESTELMÄN JA SIIHEN LIITTYVÄN PALVELUN TOIMITTAMISESTA 1 SOPIMUSLUONNOS PUOLUE- JA VAALIRAHOITUSVALVONNAN TIETOJÄRJESTELMÄN JA SIIHEN LIITTYVÄN PALVELUN TOIMITTAMISESTA 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Valtiontalouden tarkastusvirasto Y- tunnus: 0245456-7 Osoite: Antinkatu

Lisätiedot

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia lämmitysöljystä sekä ajoneuvopolttoaineista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan,

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1 TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA SISÄLTÖ Tornion kaupunki / kaupunginhallitus pyytää

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Ajoneuvorenkaiden hankinta

Ajoneuvorenkaiden hankinta Tarjouspyyntö 1 (5) Ajoneuvorenkaiden hankinta Porvoon kaupungin kuntatekniikka pyytää tarjoustanne ajoneuvoihin ja työkoneisiin hankittavista renkaista, niiden vanteelle vaihdoista, alle laitosta ja paikkauksista.

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008

TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008 TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008 Karelia ENPI CBC (2007-2013) on EU:n naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin mukainen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018

SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018 OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018 Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn

Lisätiedot

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 37/13 1(5 ) ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ Tarjouspyyntöön liittyviä vaatimuksia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ateriatilausjärjestelmästä.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset

Tarjouspyyntö Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA 1. Tarjouspyynnön kohde 2. Hankintayksikkö 3. Yhteyshenkilö Opetushallitus

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ 1. YLEISTÄ 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Tervola on n. 3300 asukkaan kunta Lapin eteläosassa. Suun terveydenhuollossa on kolme hammaslääkärin virkaa ja suuhygienistin toimi;

Lisätiedot

16.8.2013 447967-JK-U369-12/14. Työ toteutetaan kokonaisurakkana. Työn on oltava valmis 29.11.2013.

16.8.2013 447967-JK-U369-12/14. Työ toteutetaan kokonaisurakkana. Työn on oltava valmis 29.11.2013. Tarjouspyyntö 1 (7) JÄRVENPÄÄN KATUVALOJEN VALAISINTEN VAIHTO 2013 1. Hankinnan sisältö Järvenpään kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne elohopeavalaisinten vaihdosta. Vaihdettavien valaisinten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 12.06.2013

TARJOUSPYYNTÖ 12.06.2013 Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ SANOMA- JA AIKAKAUSLEHTIHANKINNAT Pyydämme tarjoustanne Kirkes -kirjastojen sanoma- ja aikakauslehtihankinnoista. Tarjouspyyntö

Lisätiedot

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 KALUSTOLLE ASETETTAVAT

Lisätiedot

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä olevan erittelyn mukaisista polttoaineista. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä TAR- JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Materiaalipalvelut

Kainuun maakunta -kuntayhtymä TAR- JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Materiaalipalvelut JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Sotkamontie 13 87140 KAJAANI Puh. 08 615 62076 Fax 08 615 62071 1. YLEISTÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuu siirtyi 1.1.2005 uuteen aikakauteen, ensimmäisenä Manner-Suomen

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi 2012 F-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTA-ALUKSEN PERUSKORJAUS JA MODERNISOINTI Tarjouspyynnön sisältö Satakunnan

Lisätiedot