LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) Tietohallinto tietokoneverkkopalvelut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) Tietohallinto 12.4.2016. 72700000-7 tietokoneverkkopalvelut"

Transkriptio

1 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) Tietohallinto LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET-YHTEYS 1 Hankinnan NUTS-koodi 2 Hankintanimike (CPV-koodi) Laukaan kunta on noin asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla. Kunnassa on neljä suurempaa asutustaajamaa: kirkonkylä, Vihtavuori, Leppävesi ja Lievestuore. Kunnan tietoliikenneverkossa on noin 1100 Windows-työasemaa, 1000 käyttäjää sekä 2500 oppilasta. Pyydämme tarjousta näiden taajamien, kyläkoulujen ja muiden toimipaikkojen lähiverkkojen yhdistämisestä sekä kunnan internet-yhteydestä. Internet-yhteyden lisäksi kilpailutettavia yhteyksiä on 17 kappaletta. Laukaan kunnan (Tilaaja) kokoonpano saattaa muuttua mahdollisten organisaatiomuutosten, yhdistymisten, liitosten tms. syiden vuoksi. Näidenkin asiakkaiden osalta noudatetaan, ellei toisin ole sovittu, tämän kilpailutuksen perusteella syntyvää sopimusta. Tarvittaessa sovitaan riittävästä siirtymäajasta. K410 Laukaa 3 Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV) 4 Hankintamenettely 5 Sopimuskausi tietokoneverkkopalvelut Hankinnan ennakoitu arvo ylittää hankintalain 16 mukaisen EU-kynnysarvon Hankinnassa noudatetaan avointa hankintamenettelyä. Hankinnasta on jätetty ilmoitus julkaistavaksi Hilma-palvelussa osoitteessa Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa tilaajan verkkosivustolla osoitteessa kohdasta Tietoliikennepalvelut. Sopimuskausi on 36 kuukautta ja enintään 12 kuukauden pituinen optiokausi. Optiokauden käyttöönotosta osapuolet sopivat erikseen kirjallisesti viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Sopimuskauden päättyessä valittu Toimittaja sitoutuu tuottamaan palvelua tarvittavien olemassa olevien yhteyksien osalta siihen asti tämän tarjouskilpailun ehdoin, kunnes uusi palveluntuottaja järjestää kunkin yhteyden. Postiosoite Käyntiosoite Puh. (014) vaihde Laukaan kunta Laukaantie 14 Faksi (014) PL Laukaa Laukaa Y-tunnus

2 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 2(5) Tietohallinto Hinnat ja hintojen muuttaminen 7 Keskeiset sopimusehdot 8 Tarjouksen jättäminen ja voimassaoloaika Tarjoushinnat on ilmoitettava tarjouslomakkeella (LIITE 1) ilman arvonlisäveroa. Hintojen tulee pitää sisällään kaikki Tilaajalle palveluiden käyttämisestä aiheutuvat kustannukset. Hinnat ovat sitovia koko sopimuskauden ajan. Tarjouskilpailun ratkaisemisen jälkeen Tilaajan ja Toimittajan välille tehdään tarjouskilpailuasiakirjoihin perustuva hankintasopimus (LIITE 2). Muilta osin tässä hankinnassa noudatetaan ensisijaisesti Julkisen hallinnon IThankintojen yleisiä sopimusehtoja (JIT 2015) liitteineen. Sopimus Tilaajan ja Tarjoajan välille syntyy siinä vaiheessa, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet kirjallisen hankintasopimuksen. Tarjous vaadittuine liitteineen (LIITE 3) on toimitettava paperisena ja sähköisenä versiona sähköiselle tietovälineelle tallennettuna PDF-muodossa. Liiteasiakirjat on otsikoitava ja merkittävä yksiselitteisesti. Tarjouksen ja sen liitteiden tulee olla suomenkielisiä. Tarjous toimitetaan suljetussa kuoressa klo mennessä osoitteeseen: Laukaan kunta / kirjaamo PL Laukaa 9 Tarjoustietojen ja hankinta-asiakirjojen julkisuus Kirjekuoreen on ehdottomasti merkittävä tunnus Tietoliikennetarjous 2016 sekä tarjoavan yrityksen nimi. Tarjous on jätettävä kaikilta osin pyydetyssä muodossa ja määräajassa tullakseen huomioiduksi. Paperimuotoinen tarjous on ensisijainen, mikäli sähköisen ja paperisen version välillä on ristiriitaa. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjousten tulee olla voimassa asti. Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty. Postiosoite Käyntiosoite Puh. (014) vaihde Laukaan kunta Laukaantie 14 Faksi (014) PL Laukaa Laukaa Y-tunnus

3 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 3(5) Tietohallinto Tarjoajan ja tarjouksen kelpoisuus Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot selvästi muusta aineistosta tarjouksessaan. Hankintayksikkö tekee erillisen päätöksen mahdollisesta salassapidosta. Tarjouksen kokonaishinta ei kuitenkaan voi olla liiketai ammattisalaisuus. Tarjoajan kelpoisuus arvioidaan tarjouksen liitteenä lähetettävien selontekojen pohjalta. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois ennen tarjousten vertailua ehdokkaat, joilla ei perustellusti katsota olevan teknisiä, taloudellisia, toiminnallisia tai muita edellytyksiä palvelun toteuttamiseksi ja tarjoajat, jotka ovat laiminlyöneet verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Tarjoajan juridisen, taloudellisen, teknisen, toiminnallisen tai muiden tarpeelliseksi katsottavien seikkojen arviointiin voidaan myöhemmin pyytää muitakin kuin tässä tarjouspyynnössä lueteltuja asiakirjoja. Tarjous hylätään, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä tai sen liitteitä tai on tehty muussa kuin tarjouspyynnön edellyttämässä muodossa tai se ei sisällä vaadittuja liitteitä tai se on myöhästynyt. Tarjouksen liitteenä on toimitettava seuraavat todistukset: verottajan verovelkatodistus kaupparekisteriote vakuutusyhtiön todistus eläkemaksujen suorittamisesta tiedot ennakkoperintä- ja arvonlisäverorekisteriin ja kaupparekisteriin merkitsemisestä selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia. Toimittajalla tulee olla myös voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus sekä lakisääteinen tapaturmavakuutus vahinkojen varalle. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos Toimittaja laiminlyö edellä mainittujen asiakirjojen edellyttämien maksujen suorittamisen. Tilaaja pidättää oikeuden keskeyttää hankinta esimerkiksi liian kalliiden tarjousten tai muuttuneiden olosuhteiden vuoksi. Postiosoite Käyntiosoite Puh. (014) vaihde Laukaan kunta Laukaantie 14 Faksi (014) PL Laukaa Laukaa Y-tunnus

4 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 4(5) Tietohallinto Alihankkijoiden käyttö 12 Tarjousten avaaminen, vertaaminen ja valintaperuste 13 Laskutusperusteet ja laskutus Toimittaja voi hankkia osan palveluista alihankintana. Toimittaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan. Tarjoukset avataan suljetussa tilaisuudessa, heti tarjousajan umpeuduttua. Tarjousten avaamisen jälkeen tarkistetaan tarjoajien kelpoisuus ja tarjouspyynnön mukaisuus ja tehdään vertailu. Valituksi tulee kokonaishinnaltaan halvin tarjous. Kokonaishinta lasketaan käyttöönottokustannuksista ja kuukausimaksuista 48 kuukauden mukaan. Mikäli kahdella tai useammalla tarjoajalla on sama kokonaishinta, niin tarjoajien välinen järjestys ratkaistaan arvalla. Vaihtoehtoisia tai osatarjouksia ei hyväksytä. Hankintapäätöksen tekee hankintayksikkönä toimiva Laukaan kunta. Päätös on sitova vasta, kun se on lainvoimainen. Kuntaa sitova hankintasopimus syntyy vasta, kun kirjallinen sopimus on allekirjoitettu. Palveluiden laskutus tapahtuu annettujen tarjoushintojen mukaisesti. Liittymäkohtainen kuukausilaskutusoikeus alkaa seuraavan kuukauden alusta liittymän toimituksesta. Lasku on eriteltävä yhteyksittäin. Palveluiden laskutus tapahtuu sopimuksen mukaan. Laskutuksen on tapahduttava sähköisesti seuraavilla tiedoilla: Verkkolaskuosoite Verkkolaskuoperaattori CGI Suomi Oy Operaattorin välittäjätunnus Laskujen maksuaika on vähintään 21 päivää netto laskun päivämäärästä. 14 Muut ehdot Tarjouskilpailuun sovelletaan JIT 2015 Yleisiä ehtoja ja JIT 2015 Liite 5, erityisehtoja palveluista. JIT sopimusehdot liitteenä (liite 6). Muiden sopimusehtojen vaatiminen on tarjouspyynnön vastaista. Keskinäisissä neuvotteluissa ratkaisematta jääneet erimielisyydet ratkaistaan Keski-Suomen alioikeudessa. Postiosoite Käyntiosoite Puh. (014) vaihde Laukaan kunta Laukaantie 14 Faksi (014) PL Laukaa Laukaa Y-tunnus

5 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 5(5) Tietohallinto Tarjouskilpailuun liittyvät lisätiedot 16 Yhteyshenkilö Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen viimeistään klo mennessä. Sähköpostin aiheeksi on merkittävä Kysymys verkkokilpailutuksesta. Kysymykset vastauksineen sekä muut mahdolliset tarjouspyyntöä koskevat lisätiedot julkaistaan kunnan kotisivuilla osoitteessa: kohdassa Tietoliikennepalvelut klo mennessä. Tarjoajan tulee käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sivuilla sekä käyttää hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin vastaa: Laukaan kunta Järjestelmäasiantuntija Antti Helkala , Laukaa Antti Helkala järjestelmäasiantuntija LIITTEET 1 Tarjouslomake 2 Hankintasopimusmalli 3 Vähimmäisvaatimukset 4 Nykytilan kuvaus ja haluttu ratkaisu 5 Palvelutasokuvaus 6 JIT-sopimusehdot Postiosoite Käyntiosoite Puh. (014) vaihde Laukaan kunta Laukaantie 14 Faksi (014) PL Laukaa Laukaa Y-tunnus

6 LIITE 1 TARJOUSLOMAKE Ohje: Täytä tarjoushinnat harmaalla värillä merkittyihin kohtiin. Hinnat tulee lmoittaa kaikkiin tarjouslomakkeen kohtiin. Muussa tapauksessa tarjous tullaan hylkäämään Mikäli maksua ei peritä lainkaan, kohtaan on merkittävä nolla (0) euroa. Kaikki hinnat tulee ilmoittaa euroina (ALV 0%) TARJOAJAN NIMI Yhteyden miniminopeus (Mb/ps) Langaton ratkaisu sallittu liittymän käyttöönottomaksu Liittymän sopimuskauden hinta (käyttöönottomaksu + 48 * liittymän kuukausimaksu) VLANien yhteyden liittymän Toimpiste määrä kriittisyys kuukausimaksu Internet-yhteys 200/200 kriittinen ei 0,00 Kunnanvirasto (Kuntala) Laukaantie 14, LAUKAA 200/200 5 kpl kriittinen ei 0,00 Tervamäen koulu Liepeentie 47, LIEVESTUORE 100/100 5 kpl laajennettu ei 0,00 Vihtavuoren koulu (7-9 lk) Koulutie 2, VIHTAVUORI 100/100 4 kpl laajennettu ei 0,00 Tiituspohjan koulu Tiituspohjantie 50C, LEPPÄVESI 50/50 4 kpl laajennettu ei 0,00 Leppäveden koulu Seppäläntie 22, LEPPÄVESI 50/50 3 kpl laajennettu ei 0,00 Vehniän koulu ja päiväkoti Vehniän kylätie 166, VEHNIÄ 50/50 4 kpl laajennettu ei 0,00 Rokka, tekninen varikko Kankaanpääntie 6, LAUKAA AS 50/50 3 kpl laajennettu ei 0,00 Haapalan koulu Hietasyrjäntie 260, KUUSA 10/10 3 kpl laajennettu kyllä 0,00 Kuhaniemen koulu Kuhaniementie 14, LAUKAA 10/10 3 kpl laajennettu kyllä 0,00 Kuusan koulu Suolahdentie 689, KUUSA 10/10 3 kpl laajennettu ei 0,00 Savion koulu Puttolantie 211, LIEVESTUORE 10/10 3 kpl laajennettu ei 0,00 Tarvaalan koulu Tarvaalantie 834, LAUKKAVIRTA 10/10 3 kpl laajennettu kyllä 0,00 Valkolan koulu Puralanharjuntie 76, VALKOLA 10/10 3 kpl laajennettu kyllä 0,00 Vuonteen koulu Tarvaalantie 22, LAUKAA 10/10 3 kpl laajennettu ei 0,00 Äijälän koulu Äijäläntie 1048, ÄIJÄLÄ 10/10 3 kpl laajennettu ei 0,00 Äänekosken ympäristöterveydenhuolto Torikatu 2, ÄÄNEKOSKI 10/10 1 kpl laajennettu ei 0,00 Äijälän Päiväkoti Nurmelantie 4, ÄIJÄLÄ 10/10 1 kpl normaali kyllä 0,00 0,00 0,00 Sopimuksen hinta (vertailuhinta) 0,00 Kuukausimaksu yhden virtuaaliverkon lisäykselle liittymässä kuukausimaksu

7 LAUKAAN KUNTA Hankintasopimusmalli 1(4) Tietohallinto pp.kk.vvvv SOPIMUS TIETOLIIKENNEPALVELUSTA SOPIJAPUOLET Tilaaja: LAUKAAN KUNTA Y- tunnus: Osoite: Laukaantie 14, LAUKAA Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Toimittaja: Y tunnus: Osoite: Toimittajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: SOPIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia Laukaan kunnan ja Toimittajan välisistä tietoliikennepalveluista. Sopimus perustuu Laukaan kunnan vuonna 2016 järjestämään tarjouskilpailuun ja Laukaan kunnan tekemään päätökseen tietoliikenneyhteyksien hankinnasta. SOPIMUKSEN KOHDE Tämä sopimus koskee Laukaan kunnan tietoliikenneverkkojen yhdistämispalveluita ja Internet-yhteyttä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatulla tavalla. PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO Osana tämän sopimuksen mukaista palvelun toimittamista toimittaja toteuttaa käyttöönottoprojektin siten, kuin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on kuvattu. Toimittaja vastaa siitä, että käyttöönottoprojektin päättyessä palvelun laatu vastaa tarjouspyynnön vaatimuksia. Postiosoite Käyntiosoite Puh. (014) vaihde Laukaan kunta Laukaantie 14 Faksi (014) PL Laukaa Laukaa Y-tunnus

8 LAUKAAN KUNTA Hankintasopimusmalli 2(4) Tietohallinto pp.kk.vvvv Käyttöönottoprojektin hyväksyminen tapahtuu käyttöönottovaiheen projektisuunnitelman mukaisesti. PALVELUN TOIMITTAMINEN Palvelun kuvaus Palvelun kieli Palvelut ja palvelulle asetetut vaatimukset sekä rajaukset samoin kuin palveluprosessi on kuvattu tarjouspyynnössä sen liitteissä. Palvelu toimitetaan suomen kielellä. Tekninen dokumentaatio voi olla suomen- tai englanninkielistä. Palvelutaso, vasteajat ja kiireellisyysluokat Toimittaja toimittaa palvelujen palvelutasot tarjouspyynnön liitteen 5 (Palvelutasokuvaus) mukaisesti. Palvelutason alituksesta määritellyt hyvitykset on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 4 (Nykytilan kuvaus ja haluttu ratkaisu). MUUTOSHALLINTA Sopijapuoli voi halutessaan esittää muutosta palvelun sisältöön tai palvelutasoon. Muutosehdotus tehdään kirjallisesti Sopijapuolet sitoutuvat käsittelemään ilman aiheetonta viivytystä toisen sopijapuolen esittämän muutosehdotuksen. Toimittajan tulee muutoslomakkeella informoida tilaajalle ehdotettujen muutosten vaikutuksista palveluihin ja ilmoittaa aiheutuuko muutoksista toimittajalle lisätyötä, lisäkustannuksia, ja/tai muutoksia Palvelun toimittamisen aikatauluun tai palvelutasoon. Sopimusmuutokset on tehtävä molempien sopijapuolten allekirjoittamalla kirjallisella sopimusmuutoksella. RAPORTOINTI Toimittaja toimittaa tilaajalle pyydettäessä kuukausittain jälkikäteen ilman eri veloitusta seuraavat raportit: (i) raportin palvelun käytettävyydestä (ii) raportin tarkastelujakson aikana ilmenneistä vioista ja niiden korjausajoista Postiosoite Käyntiosoite Puh. (014) vaihde Laukaan kunta Laukaantie 14 Faksi (014) PL Laukaa Laukaa Y-tunnus

9 LAUKAAN KUNTA Hankintasopimusmalli 3(4) Tietohallinto pp.kk.vvvv HINNAT JA MAKSUEHDOT Toimittaja veloittaa palvelusta tarjouksen liitteen 1 (Tarjouslomake) mukaiset hinnat ja veloitukset. Mahdollisien uusien sopimusaikana käyttöönotettavien liittymien hinnoittelu perustuu tarjouspyynnön liitteen 4 (Nykytilan kuvaus ja haluttu ratkaisu) mukaisiin hintoihin. [Palveluiden laskutus tapahtuu sopimuksen mukaan] Maksuehto on 21 päivää netto. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Sopimuskausi on 36 kuukautta ja enintään 12 kuukauden pituinen optiokausi. Optiokauden käyttöönotosta osapuolet sopivat erikseen kirjallisesti viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Sopimuskauden päättyessä valittu Toimittaja sitoutuu tuottamaan palvelua tarvittavien olemassa olevien yhteyksien osalta siihen asti tämän sopimuksen ehdoin, kunnes uusi palveluntuottaja järjestää kunkin yhteyden. SOPIMUKSEN LIITTEET JA PÄTEMISJÄRJESTYS Tähän sopimukseen kuuluvat sen erottamattomina osina seuraavat liitteet: 1. Tarjouspyyntö liitteineen 2. Tarjous liitteineen Lisäksi tähän sopimukseen kuuluvat sen erottumattomina osina seuraavat 1. Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2015): 2. Erityisehtoja palveluista (JIT 2015-Palvelut) Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys on seuraava: 1. Tämä sopimusasiakirja 2. Tämän sopimuksen muut liitteet kuin Julkisen hallinnon IThankintojen sopimusehdot. Mikäli nämä liitteet ovat keskenään ristiriitaisia, sovelletaan liitteitä tältä osin niiden numerojärjestyksessä pienemmästä suurempaan. 3. Yleiset sopimusehdot (JIT 2015 Yleiset ehdot) 4. Erityisehdot palveluista (JIT 2015 Palvelut) Postiosoite Käyntiosoite Puh. (014) vaihde Laukaan kunta Laukaantie 14 Faksi (014) PL Laukaa Laukaa Y-tunnus

10 LAUKAAN KUNTA Hankintasopimusmalli 4(4) Tietohallinto pp.kk.vvvv SOPIMUSKAPPALEET Tämä sopimus on tehty kahtena (2) alkuperäiskappaleena, yksi (1) kummallekin sopijapuolelle. Päiväys: LAUKAAN KUNTA Nimi Asema/Nimike Nimi Asema/Nimike Päiväys: [TOIMITTAJA] Nimi Asema/Nimike Nimi Asema/Nimike Postiosoite Käyntiosoite Puh. (014) vaihde Laukaan kunta Laukaantie 14 Faksi (014) PL Laukaa Laukaa Y-tunnus

11 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyynnön liite 3 1(2) Tietohallinto LIITE 3 Vähimmäisvaatimukset Toimittajan (Tarjoajan) nimi Toimittajan (Tarjoajan) Y-tunnus Toimittajan (Tarjoajan) yhteyshenkilö Toimittajan (Tarjoajan) sähköpostiosoite (hankintapäätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten) Toimittajan (Tarjoajan) postiosoite Toimittajan tulee täyttää tämä lomake. Toimittajien tulee vastata kaikkiin kohtiin kyllä, jotta tarjous voidaan hyväksyä tarjousvertailuun. Mikäli vastaatte ei jonkin vaatimuksen osalta, Tilaajan velvollisuutena on hylätä tarjouksenne tarjouspyyntöä vastaamattomana. VAATIMUS Toimittaja sitoutuu toimittamaan verkonyhdistämispalvelut tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatulla tavalla. Toimittaja sitoutuu toimittamaan internet-yhteyden, kiinteät ipv4-osoitteet ja DNSpalvelut tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatulla tavalla. Toimittaja sitoutuu tarjoamaan verkonyhdistämispalvelut palvelutasokuvauksen mukaisesti sekä sitoutuu mahdollisiin hyvityksiin, mikäli palvelutaso alitetaan. Toimittaja hyväksyy tarjouspyynnön liitteenä 2 olevan sopimuksen. Sopimukseen sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JIT 2015 ehdot) siltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa sopimusmallin kanssa. kyllä Ei kyllä Ei kyllä Ei kyllä Ei Tarjouksen mukana on toimitettu seuraavat liitteet: Tarjouslomake Verovelkatodistus Kaupparekisteriote kyllä Ei kyllä Ei kyllä Ei Postiosoite Käyntiosoite Puh. (014) vaihde Laukaan kunta Laukaantie 14 Faksi (014) PL Laukaa Laukaa Y-tunnus

12 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyynnön liite 3 2(2) Tietohallinto Vakuutusyhtiön todistus eläkemaksujen suorittamisesta Tiedot ennakkoperintä- ja arvonlisäverorekisteriin ja kaupparekisteriin merkitsemisestä Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista kyllä Ei kyllä Ei kyllä Ei Alustava projektisuunnitelma kyllä Ei Postiosoite Käyntiosoite Puh. (014) vaihde Laukaan kunta Laukaantie 14 Faksi (014) PL Laukaa Laukaa Y-tunnus

13 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyynnön liite 4 1(3) Tietohallinto LIITE 4 Nykytilan kuvaus ja haluttu ratkaisu 1 Nykytilan kuvaus 2 Haluttu ratkaisu Verkonyhdistämis- ja Internet-palvelujen toimittaja on Elisa Oyj. Toimipisteitä on 54, jotka jakautuvat seuraavasti: Kirkonkylä 24, Leppävesi 5, Lievestuore 8, Vihtavuori 4, haja-asutusalueet 11 sekä Äänekosken ja Hankasalmen toimipisteet. Taajamissa suurin osa toimipisteistä on yhdistetty omilla valokuitusekä dsl-yhteyksillä. Taajamat on yhdistetty kunnanvirastoon Elisan toimittamilla Mbps Yritysverkkoliittymillä. Haja-asutusalueilla Yritysverkkoliittymien nopeudet vaihtelevat 4/4 Mbps 10/10 Mbps välillä. Toimipisteissä verkko on jaettu yhdestä viiteen (1-5) eri virtuaalilähiverkkoon (VLAN). VLANeilla on eristetty eri toiminnot (hallinto, oppilas). Nämä VLANit on yhdistetty toimipisteiden kytkimiltä Elisan reitittimille, josta Elisa välittää liikenteen L3-tekniikalla kunnan virastoon. Jokainen VLAN sisältää yhden C-luokan verkon, jossa käytetään yksityisiä IP-osoitteita. Kaikki liikenne toimipaikoista Internettiin, sekä toimipaikkojen välillä, kulkee kunnanviraston palomuurin kautta. Toimipisteissä sisäverkon aktiivilaitteina toimivat omat HP Procurve 5406, 2510 ja 2530 kytkimet. Elisan reitittimissä on DHCP-releointi kunnanviraston DHCPpalvelimiin. Internet-liittymä on 200/200 Mbps Yritysinternet, johon kuuluu 3 C-luokallista julkisia IPv4-osoitteita. ipv6 ei ole käytössä. Liittymien takana on toimipisteestä riippuen työasemaa. Tietoliikenneverkko Toimipaikoissa olevat liittymät tulee päättää kunnanvirastossa sijaitsevaan keräilyliittymään. Keräilyliittymä kytketään kiinni Tilaajan palomuuriin. Tilaajan palomuuri pystyy välittämään liikennettä Toimittajan tekniikasta riippuen joko kytkemällä tai reitittämällä. Tilaajan sisäverkot on eroteltu toisistaan käyttäen IEEE 802.1Q mukaisia VLANtunnuksia. Toimipisteissä, joissa on käytössä useampi VLAN, liityntärajapintana on nykytilan kuvauksessa mainittujen kytkimien 10/100/1000 RJ-45 portti, johon on tagattu tarvittavat VLANit. Toimipisteissä, joissa on käytössä vain yksi VLANtunnus, portti on untagged-tilassa. Jos yhteydet toteutetaan reitittämällä, tulee Toimittajan huolehtia DHCPpyyntöjen välittämisestä Tilaajan DHCP-palvelimille. Reititetyissä yhteyksissä tulee jokaisen toimipaikan jokaiselle VLANille varata yksi C-luokan yksityinen IP-verkko. Postiosoite Käyntiosoite Puh. (014) vaihde Laukaan kunta Laukaantie 14 Faksi (014) PL Laukaa Laukaa Y-tunnus

14 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyynnön liite 4 2(3) Tietohallinto Toteutusprojekti 4 Yhteysnopeudet 5 Verkon palvelutasoluokitus 6 Verkon valvonta Operaattoriyhteyksien tekniikkaan Tilaaja ei ota kantaa vaan Toimittaja voi itse päättää niillä käytettävän tekniikan (esim. Ethernet, MPLS tai joku muu). Toimittaja huolehtii siitä, että VLANit on eristetty toisistaan toimittajan verkon sisällä. Yhteydet on toimitettava kiinteällä kaapeloinnilla (valokuitu, kupari), pois lukien tarjouslomakkeella (LIITE 1) eritellyt toimipaikat, joissa yhteys on sallittua toteuttaa langattomalla linkillä tai LTE-ratkaisulla. Internet-liittymä Toimittajan tulee tarjota Internet-liittymä, jonka nopeus on 200/200 Mbps. Yhteyden pitää sisältää vähintään yhden (1) C-luokallisen (256 kpl) julkisia IPv4- osoitteita. Domain Name Service (DNS) palvelu Toimittajan tulee ylläpitää verkon julkista DNS-palvelua. Nimipalvelimia pitää olla kaksi. Muutokset nimipalveluun tekee toimittajan henkilöstö Tilaajan nimettyjen henkilöiden pyynnöstä. Ylläpidon vasteaika on kahdeksan (8) tuntia palveluaikana. Tarjousten perusteella valittavan Toimittajan on huolehdittava verkon rakentamisesta, toteuttamisesta ja ylläpidosta kokonaisuudessaan. Toimittaja vastaa projektin suunnittelusta ja toteutuksesta sekä varaa riittävät resurssit hankkeen toteuttamiseen lopullisen projektisuunnitelman mukaisesti. Toteutusprojektin tarkka aikataulu määritellään projektisuunnitelmassa. Toteutusprojekti käynnistyy kesällä 2016 ja projekti pyritään saamaan päätökseen kuuden (6) kuukauden kuluessa hankintasopimuksen allekirjoittamisesta. Tarjouksen liitteenä on toimitettava vapaamuotoinen alustava projektisuunnitelma toteutuksesta ja käytettävistä menettelyistä, joilla varmistetaan hankkeen toteutuminen aikataulussa tarjouspyynnön mukaisesti. Laukaan kunnan toimipisteiden halutut minimi yhteysnopeudet on kuvattu tarjouslomakkeessa (LIITE 1). Jokaiselle verkon liittymälle on määritelty oma palvelutaso. Palvelutasovaatimukset on määritelty tarjouslomakkeessa (LIITE 1). Palvelutasojen minimivaatimukset ja mahdolliset Toimittajaa koskevat sanktiot on kuvattu liitteessä Palvelutasokuvaus (LIITE 5). Postiosoite Käyntiosoite Puh. (014) vaihde Laukaan kunta Laukaantie 14 Faksi (014) PL Laukaa Laukaa Y-tunnus

15 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyynnön liite 4 3(3) Tietohallinto Yksittäisten liittymien irtisanominen 8 Uusien liittymien käyttöönotto 9 Yhteysnopeuksien muutokset 10 Virtuaaliverkkojen lisäykset 11 Palvelun kehittäminen Tilaajalle tulee taata mahdollisuus valvoa verkon liikennemääriä ja verkon toimivuutta kussakin verkkoon liitetyssä toimipisteessä Toimittajan laitteen SNMPtietoja lukien. Tilaajan yhteystarpeet muuttuvat jatkuvasti, joten Tilaajalla on oikeus sopimuskauden aikana irtisanoa ja ottaa käyttöön uusia liittymiä. Yksittäisten liittymien irtisanomisaika on enintään yksi (1) kuukausi. Sopimuskauden aikana käyttöönotettavilla uusilla yhteyksillä edellytetään aina vähintään 4/4 Mbps nopeutta ja vähintään normaali-palvelutasoa ja vähintään yhtä (1) VLANia. Nopeus, palvelutaso ja VLANia määrä sovitaan yhdessä Toimittajan kanssa yhteyttä tilattaessa. Käyttöönotettavien uusien liittymien käyttöönottomaksun ja kuukausihinnoittelun pitää olla yhtenevä tarjouslomakkeessa ilmoitettavien hintojen kanssa. Uusien liittymien käyttöönottoaika on enintään yksi (1) kuukausi tilauksesta. Mikäli uuden liittymän käyttöönotto edellyttää kaivutöitä, hinnoittelu ja käyttöönottoaika sovitaan erikseen yhdessä Toimittajan kanssa. Sopimuskauden aikana nopeuden muutokset (nosto tai lasku) pitää tarjota veloituksetta. Muutos on tehtävä yhden (1) kuukauden sisällä tilauksesta. Mikäli muutos edellyttää Toimittajan tai alihankkijan käyntiä paikan päällä, sovitaan muutoksen hinnoittelusta ja käyttöönotosta yhdessä Toimittajan kanssa. Tarvittavat liittymäkohtaiset virtuaaliverkkojen (VLAN) minimäärät on kuvattu tarjouslomakkeessa (LIITE 1). Sopimuskauden aikana Tilaajalla saattaa olla tarve muuttaa (lisätä tai poistaa) VLANeja. Yhden tai useamman VLANin muutos on tehtävä veloituksetta. Muutokset liittymien VLANeihin on tehtävä yhden (1) kuukauden sisällä tilauksesta. VLANien lisäys voi korottaa liittymän kuukausimaksua. Toimittajan on ilmoitettava tarjouslomakkeessa (LIITE 1) kiinteä kuukausihinta yksittäiselle virtuaaliverkon lisäykselle. Ilmoitettu hinta ei vaikuta kilpailutuksen kokonaishintaan. Palvelun toiminnan seuraamiseksi ja kehittämiseksi järjestetään kuuden (6) kuukauden välein seurantapalaveri, jossa käydään läpi muun muassa palveluraportit. Postiosoite Käyntiosoite Puh. (014) vaihde Laukaan kunta Laukaantie 14 Faksi (014) PL Laukaa Laukaa Y-tunnus

16 Liite 5 Palvelutasokuvaus Palvelutaso Normaali Laajennettu Kriittinen Palveluaika arkisin klo 7-17 arkisin klo 7-17 arkisin klo 7-21 Aikaväli, jolloin asiakkaalle tai palvelun kohteelle tuotetaan palvelukuvauksen mukaista palvelua. Käytettävyys Käytettävyydellä tarkoitetaan kohteena olevan laitteen, palvelun päällä oloa ja kykyä tuottaa sitä palvelua, jota kohteelta edellytetään sovitun toiminnon suorittamiseksi vaadittuna aikana. Käytettävyys lasketaan vähentämällä käyttökatkojen aika ideaalikäytettävyydestä palveluaikana. 97,0 % kuukaudessa palveluaikana 99,0 % kuukaudessa palveluaikana 99,5 % kuukaudessa palveluaikana Ratkaisuaika 10 tuntia palveluaikana 4 tuntia palveluaikana 2 tuntia palveluaikana Aika häiriön tai ongelman havaitsemisesta, jonka aikana toimittajan tulee saada poistettua häiriö tai ongelma tai muuten normalisoida palvelu. Huoltoikkuna Etukäteen varattu ylläpitotoimintaan varattu katko laitteen tai järjestelmän palvelun käytettävyydessä. Huoltoikkunan aikanakin palvelu/laite saattaa olla käytettävissä, mutta tätä ei taata. Suunnitellut ylläpitotoimenpiteet pyritään keskittämään huoltokatkoon. enintään kerran kahdessa viikossa välillä enintään kerran kahdessa viikossa välillä enintään kerran kuukaudessa välillä Tavoitettavuus 24/7 24/7 24/7 Tavoitettavuudella tarkoitetaan palveluntuottajan palvelupisteen (Service desk, Help desk) kykyä vastata sovitussa ajassa sinne tuleviin sähköisesti tai puhelimitse lähetettyihin palvelupyyntöihin. Sanktio Mikäli käytettävyys laskee alle 97,0%, automaattinen hyvitys 100% liittymäkohtaisesta kuukausimaksusta Mikäli käytettävyys laskee alle 99,0%,, automaattinen hyvitys 100% liittymäkohtaisesta kuukausimaksusta Mikäli käytettävyys laskee alle 99,5%, automaattinen hyvitys 150% liittymäkohtaisesta kuukausimaksusta

17 JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2015) Versio: 2.0 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto Soveltamisala Viittaukset Termit ja lyhenteet Opastavat tiedot Liitteet Johdanto Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) suosittelee, että valtion virastot, liikelaitokset, laitokset ja rahastot sekä kunnat ja kuntayhtymät käyttävät liitteenä olevia Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehtoja (JIT 2015) hankkiessaan IT-tuotteita ja palveluita. Tämä suositus koostuu sen liitteenä olevista sopimusehdoista. Suositus korvaa Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot vuodelta 2007 (JIT 2007). 2 Soveltamisala Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan julkisen hallinnon IT-tuotteiden ja palvelujen hankinnoissa edellyttäen, että niihin on viitattu sopimuksessa, ja että niistä ei ole joiltakin osin kirjallisesti toisin sovittu. 3 Viittaukset EU:n hankintadirektiivi nro 2014/24/EU Hallintolaki (434/2003) Jätelaki (646/2011) Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista (1531/2011) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa (681/2010) Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (519/2014) JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus 1/2

18 JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus JYSE 2014 Palvelut -ehdot Avoin lähdekoodi Euroopan unionin yhteinen lisenssi (EUPL) Ketterän ohjelmistokehityksen julistus 4 Termit ja lyhenteet Termit, lyhenteet ja määritelmät on selitetty liitteissä. 5 Opastavat tiedot Tätä suositusta ylläpitää Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA, puh , sähköposti: JHS-järjestelmän verkkosivut: 6 Liitteet Liite 1: Yleiset sopimusehdot (JIT 2015 Yleiset ehdot) Liite 2: Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin (JIT 2015 Tilaajan sovellukset avoin lähdekoodi) Liite 3: Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista muulla kuin avoimella lähdekoodilla (JIT 2015 Tilaajan sovellukset ei-avoin) Liite 4: Erityisehtoja ketterillä menetelmillä toteutettavista projekteista (JIT 2015 Ketterät menetelmät) Liite 5: Erityisehtoja palveluista (JIT 2015 Palvelut) Liite 6: Erityisehtoja konsultointipalveluista (JIT 2015 Konsultointi) Liite 7: Erityisehtoja laitehankinnoista (JIT 2015 Laitteet) Liite 8: Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (JIT 2015 Palvelut verkon kautta) Liite 9: JHS 166 Tukimateriaalia: Avoimista rajapinnoista tietojärjestelmä- tai palveluhankinnoissa 2/2

19 JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 1. Yleiset sopimusehdot (JIT 2015 Yleiset ehdot) Versio: 2.1 / Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi KÄYTTÖOHJE Julkisen hallinnon hankintayksiköille suositellaan näiden sopimusehtojen käyttämistä sopimuksen liitteenä, kun tehdään IT-hankintoja. Näillä yleisillä sopimusehdoilla täydennetään hankintaa koskevaa sopimusta, jossa kuvataan mm. sopimuksen osapuolet, kohde, toimituksen tai palvelun sisältö, sopimuksen kohteelle asetetut vaatimukset, osapuolten yksityiskohtaisemmat velvollisuudet ja vastuut, aikataulut, hinnat ja maksuehdot sekä muut mahdolliset näistä sopimusehdoista poikkeavat tai niitä täydentävät ehdot. Sopimusrakenne on aina suunniteltava huolellisesti ja tarvittaessa varmistettava mm. tilaajan toiminnan jatkuminen sopimuksen päättyessä. Sopimuksen liitteiden soveltamisjärjestyksessä on otettava huomioon, että sopimukseen otettavat JIT 2015 Erityisehdot ovat ensisijaisia näihin yleisiin ehtoihin nähden. Sopimuksesta tulee selkeästi ilmetä, mistä ehdoista on sovittu yleisistä sopimusehdoista ja erityisehdoista poikkeavasti ja mikä on muutoksen sisältö. Kaikki muutokset on tehtävä joko varsinaiseen sopimustekstiin tai erilliseen sopimuksen liitteeseen. Ei ole suositeltavaa kirjoittaa varmuuden vuoksi hankintasopimukseen ehtoa asiasta, joka on jo käsitelty yleisissä ehdoissa, ellei tällaisesta ehdosta haluta nimenomaan sopia toisin. Sopimusehtojen yhtenäisyyden vuoksi muutoksia ei saa tehdä JIT 2015 Yleiset ehdot -dokumenttiin eikä erityisehtodokumentteihin. Yleisissä sopimusehdoissa ei ole säännelty sitä, mitä sopimuksen purkamisesta seuraa. Purulla on kuitenkin yleensä oikeudellisesti merkittäviä seurauksia sopimussuhteelle ja sopijapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Tällaisia voivat olla tilanteesta riippuen esim. velvollisuus palauttaa toimituksen kohde, palauttaa kauppahinta tai vahingonkorvausvelvollisuus. Purun koskiessa jatkuvan palvelun sopimusta on myös syytä huomioida, että jo suoritettujen palvelujen maksujen palautus ei yleensä tule kyseeseen. Sopimusehtojen käyttäjiä kehotetaan olemaan yhteydessä juridiseen asiantuntijaan jo sopimuksen purkamista harkittaessa, jotta kunkin tapauksen erityispiirteet voidaan ottaa huomioon ja arvioida purun seuraamuksia sopijapuolille. Kohdassa 7 mainituilla julkisilla maksuilla tarkoitetaan hankinnan kohteena olevaa tavaraa tai palvelua välittömästi koskevaa veroa tai maksua (esim. sähkövero tai tullimaksu), ei välillisiin kustannuksiin liittyviä maksuja. Sopijapuolet sopivat tarvittaessa erillisellä sopimuksella turvallisuusehdoista ja niihin liittyvistä sanktioista. Turvallisuussopimuksen malli on annettu valtion ICT-hankintojen tietoturvaohjeessa (VAHTI-ohje 3/2011), joka on saatavilla osoitteesta Sopimuksen siirtämismahdollisuutta arvioitaessa on otettava huomioon hankintalainsäädännöstä aiheutuvat rajoitukset. Esimerkkejä sopimuksen muuttamista koskevista rajoitteista on EU:n hankintadirektiivissä (nro 2014/24/EU, artikla 72). Nämä sopimusehdot on tarkoitettu käytettäväksi aina siten, että julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisten sopimusehtojen (JIT 2015 Yleiset ehdot) lisäksi käytetään soveltuvia erityisehtoja. Erityisehtoja ei ole tarkoitettu käytettäväksi ilman yleisiä sopimusehtoja eikä myöskään voi käyttää yleisiä ehtoja ilman hankintaan soveltuvia erityisehtoja. i/13

20 Erityisehdoista on valittava ne, jotka soveltuvat hankintaan. Mikäli hankintaan sovelletaan useita erityisehtoja, tulee niiden soveltamisjärjestystä harkita erityisen huolellisesti ja järjestyksestä tulee sopia varsinaisessa sopimuksessa. Erityisehtojen käyttäminen tulee harkita erittäin tarkkaan, eikä ehtoja tule lisätä sopimukseen varmuuden vuoksi. Sovellettavat sopimusehdot on suositeltavaa liittää sopimusasiakirjoina allekirjoitettavaan sopimukseen eikä vain viitata niihin. Näin vältetään erimielisyydet sovellettavista sopimusehdoista ja niiden sitovuudesta. Tilaajan tulee kiinnittää huomiota Ellei toisin ole sovittu, -alkaviin kohtiin tarjouspyynnön valmistelussa ja ottaa niihin selkeästi kantaa tarjouspyynnössä, mikäli tilaaja haluaa poiketa kyseisen ehtokohdan pääsäännöstä. Yleiset sopimusehdot sekä erityisehdot on laadittu julkisista hankinnoista annettu laki 348/2007 huomioon ottaen. Muussa hankintalainsäädännössä, kuten julkisia puolustus- ja turvallisuushankintoja koskevassa laissa (1531/2011), on siitä poikkeavia määräyksiä (esim. luku 4 Alihankinnat), jotka tulee ottaa huomioon hankintasopimusta laadittaessa. Tämä käyttöohje ei ole osa sopimusta. ii/13

21 JIT 2015 Yleiset sopimusehdot Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: Sisällysluettelo 1 Soveltaminen Määritelmiä Yhteyshenkilöt Alihankinnat Sopimuksen kohde Immateriaalioikeuksien loukkaukset Hinta ja hinnoitteluperiaatteet Maksuehdot Toimituksen muutokset Ylivoimainen este Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus Sopimuksen purku ja hinnanalennus Sopimuksen irtisanominen hankintalain poissulkemisperusteiden johdosta Ilmoitusvelvollisuus Sopimuksen siirto Valmisohjelman siirto Salassapito Tietoturvallisuus ja tietosuoja Tarkastusoikeus Maastavienti Sopimuksen muuttaminen Erimielisyyksien ratkaiseminen Sovellettava laki Soveltaminen (1) Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan julkisen hallinnon hankintayksiköiden tekemissä IT- tuotteiden ja -palvelujen hankinnoissa, jos niihin on viitattu sopimuksessa eikä niistä ole joiltakin osin sovittu toisin kirjallisesti. (2) Hankinnan luonteen ja laajuuden mukaan näitä sopimusehtoja täydentävinä ehtoina noudatetaan sopimuksessa sovitulla tavalla lisäksi yhtä tai useampaa seuraavista erityisehdoista: i. Erityisehdot tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin (JIT 2015 Tilaajan sovellukset avoin lähdekoodi) 1/13

22 ii. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista muulla kuin avoimella lähdekoodilla ehdoin (JIT 2015 Tilaajan sovellukset ei-avoin) iii. Erityisehtoja ketterillä menetelmillä toteutettavista projekteista (JIT 2015 Ketterät menetelmät) iv. Erityisehtoja palveluista (JIT 2015 Palvelut) v. Erityisehtoja konsultointipalveluista (JIT 2015 Konsultointi) vi. Erityisehtoja laitehankinnoista (JIT 2015 Laitteet) vii. Erityisehtoja tietoverkon kautta käytettävistä palveluista (JIT 2015 Palvelut verkon kautta) viii. Tukimateriaalia: JHS 166 Avoimista rajapinnoista tietojärjestelmä- tai palveluhankinnoissa. Mahdollisissa ristiriitatilanteissa erityisehdot pätevät vastaavilta kohdin ennen näitä julkisen hallinnon IThankintojen yleisiä sopimusehtoja. 2 Määritelmiä avoimen lähdekoodin ohjelma fi avoimen lähdekoodin ohjelma en open source software ohjelma, jonka lähdekoodi on lisenssin saajan vapaasti saatavilla tai annettu lisenssin saajalle, ja jota lisenssin ehtojen mukaan saa, sekä lähdekoodina että ajettavassa muodossa, 1. kopioida ja levittää ilman rojalteja tai muita maksuja ja ilman rajoituksia ohjelman levittämiselle muiden ohjelmien kanssa, 2. muokata ja jonka muokkauksia ja muokattuja versioita saa kopioida ja levittää samoin ehdoin kuin muokkaamatonta versiota ja 3. vapaasti käyttää mihin tahansa tarkoitukseen Ohjelman lisenssi ei rajoita sitä, kuka saa hyödyntää siinä myönnettyjä oikeuksia. datakuvaus fi datakuvaus tilaajan tietoaineiston sisällön, muotoilun, rakenteen ja metatiedon kuvaus Datakuvaus on läpikotainen, eli kattaa kaiken tallennetun tilaajan tietoaineiston, ja joka voidaan toimittajan immateriaalioikeuden rajoittamatta asettaa julkisesti saataville ilman mitään kuvauksen julkaisijalle tai sen käyttäjälle aiheutuvia maksuja oikeudenhaltijalle. kirjallinen fi kirjallinen kirjainten, numeroiden tai kuvioiden välityksellä tapahtuva viestintä Ilmaisu kattaa myös sähköisessä muodossa lähetetyt ja tallennetut tiedot. käyttöönotto fi käyttöönotto kaikki ne tehtävät ja toimenpiteet, jotka ovat tarpeen toimituksen kohteen ottamiseksi käyttöön 2/13

23 palvelu fi palvelu sopimuksen kohteena oleva, sopimuksessa yksilöity toimittajan palvelu ja sitä koskeva dokumentaatio sopimus fi sopimus sopijapuolten välillä solmittu tuotetta tai palvelua koskeva sopimus liitteineen mukaan lukien ne julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset ja erityiset sopimusehdot, jotka on otettu osaksi sopimusta Sopimuksen osapuolista käytetään nimityksiä toimittaja ja tilaaja sekä sopijapuolet. tietoaineiston avoimuusvaatimus fi tietoaineiston avoimuusvaatimus vaatimus siitä, että tilaajan tietoaineisto on saatavissa yleisesti käytetyssä muodossa ja käsiteltävissä muilla kuin toimituksen kohteena olevilla tietojärjestelmillä ilman rojalteja ja lisenssimaksuja tai muita käsittelyä rajoittavia ehtoja. Avoimuusvaatimus säilyy samana riippumatta siitä, kuka tietoja käsittelee. tilaajan aineisto fi tilaajan aineisto tuotteen toimituksen tai palvelun yhteydessä käytettävät tai niihin sisältyvät tilaajan asiakirjat, kirjalliset tiedot, tietokannat ja ohjelmistot, sekä muu aineisto, jonka tilaaja on luovuttanut toimittajalle tuotteen tai palvelun tuottamista varten, sekä lisäksi palvelua tai tuotetta käytettäessä syntynyt tilaajan tietoaineisto, tämän muotoilu, rakenne ja metatieto. Tietoaineiston rakenteella ei tarkoiteta tietosisällön tallennusteknistä rakennetta, vaan sen käsitteellistä muotoilua ja jäsennystä tilaajan tarkoitusta varten. Tietoaineisto voi olla tallennusteknisesti tiedostoissa, tietokannoissa tai muissa tallennusmuodoissa. Tässä määritelmässä tietosisällöllä ja tiedolla tarkoitetaan sekä raakatietoa että jalostettua tietoa. toimituksen kohde fi toimituksen kohde sopimuksen kohteena olevat tuotteet ja palvelut toimituksen osa fi toimituksen osa toimituksen osa tarkoittaa toimituksen kohteen osaa, jolle on sovittu erillinen toimitusaikataulu ja joka toimitetaan tilaajalle erikseen hyväksyttäväksi toimituksen muutos fi toimituksen muutos sovittu lisäys, täsmennys tai poisto toimituksen kohteen sovittuun toimituslaajuuteen tai -sisältöön tuote fi tuote sopimuksen kohteena oleva laite, väline, ohjelmisto tai muu vastaava sopimuksen kohteena oleva tuote 3/13

24 Tuotteeseen sisältyy sitä koskeva dokumentaatio. vaatimus fi vaatimus sopimuksessa tuotteelle tai palvelulle asetetut toiminnalliset ja tekniset sekä suorituskyky-, käyttötarkoitus-, tietoturvallisuus- ja muut vaatimukset 3 Yhteyshenkilöt (1) Kumpikin sopijapuoli nimeää yhteyshenkilön, jonka tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista ja antaa sopijapuolille tietoja sopimuksen toteutumiseen liittyvistä asioista. Yhteyshenkilöllä ei ole oikeutta muuttaa sopimusta. Sopijapuolen on viivytyksettä ilmoitettava kirjallisesti yhteyshenkilön vaihtumisesta toisen sopijapuolen yhteyshenkilölle. 4 Alihankinnat (1) Sopijapuoli voi teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijalla. Sopijapuoli vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuten omastaan. Sopijapuoli vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan sopijapuolelle asetettuja velvoitteita. (2) Toimittaja voi käyttää sopimuksessa tarkoitetun palvelun tuottamiseen vain tilaajan hyväksymiä alihankkijoita. Tilaaja ei voi kieltäytyä antamasta hyväksyntäänsä ilman perusteltua syytä. (3) Toimittajalla ei ole oikeutta vaihtaa hankintasopimuksessa nimettyä alihankkijaa tai olennaistensopimusvelvoitteiden täyttämiseen osallistuvaa alihankkijaa ilman tilaajan suostumusta. 5 Sopimuksen kohde (1) Tuotteen ja palvelun on oltava sopimuksen mukainen, sovelluttava sovittuun käyttötarkoitukseen ja toimittava sovitulla tavalla. Toimittaja vastaa siitä, että tuote ja palvelu täyttävät sopimuksessa yksilöidyt vaatimukset ja yhteisesti kirjallisesti sovitut määritykset. Mikäli määritys on ristiriidassa vaatimuksen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti määritystä. (2) Mikäli sopijapuoli huomaa, että määritykset poikkeavat vaatimuksista, tulee sopijapuolen ilmoittaa poikkeamasta kirjallisesti toiselle sopijapuolelle. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi, miltä osin vaatimukset eivät toteudu. Muutokset vaatimuksiin käsitellään kohdan 9 mukaisesti. (3) Tuotteen ja palvelun on toimitushetkellä oltava sellaisen lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukainen, joka on voimassa sopimuksen tekohetkellä tai joka on silloin julkaistu ja säädetty tulemaan voimaan sopimuskauden aikana. Tilaajalla on kuitenkin velvollisuus kertoa toimittajalle erityislainsäädännöstä ja viranomaismääräyksistä, jotka koskevat tilaajaa ja liittyvät tuotteeseen tai palveluun. Tilaaja vastaa siitä, että määritykset vastaavat edellä tarkoitetun erityislainsäädännön ja viranomaismääräysten vaatimuksia. (4) Tuotteeseen ja palveluun sisältyvät sovitut lopputulokset sekä dokumentaatio, todistukset, luvat ja muut asiakirjat, joita tarvitaan tuotteen välittömään käyttöön tai palvelun hyödyntämiseen sopimuksen mukaisesti. (5) Palvelun, tuotteeseen tai palveluun liittyvän koulutuksen ja niiden välittömään käyttöön tai hyödyntämiseen liittyvän käyttäjäohjeistuksen on oltava suomenkielistä, ellei toisin kirjallisesti sovita. Tekninen dokumentaatio voi olla suomen- tai englanninkielistä. 4/13

25 6 Immateriaalioikeuksien loukkaukset (1) Toimittaja vastaa siitä, ettei toimituksen kohde sopimuksen mukaisesti käytettynä loukkaa Suomessa voimassa olevia kolmannen osapuolen patentti-, tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia. (2) Toimittaja on velvollinen puolustamaan kustannuksellaan tilaajaa, jos tilaajaa vastaan esitetään väite siitä, että toimituksen kohde loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa, edellyttäen, että tilaaja viipymättä ilmoittaa kirjallisesti toimittajalle esitetystä väitteestä ja antaa toimittajan käyttää vastaajan puhevaltaa sekä antaa toimittajalle toimittajan pyynnöstä ja kustannuksella kaikki saatavissa olevat tarpeelliset tiedot ja avun sekä tarpeelliset valtuutukset. Toimittaja vastaa tuomittujen tai sovittujen korvausten maksamisesta kolmannelle osapuolelle, jos tilaaja on menetellyt edellä kerrotun mukaisesti. Tilaaja on oikeutettu ryhtymään kaikkiin vaatimukseen vastaamiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin siihen saakka, kun toimittaja nimeää tilaajaa tyydyttävän tahon hoitamaan asiaa. Tilaaja ei voi kieltäytyä hyväksymästä toimittajan nimeämää tahoa ilman perusteltua syytä. (3) Jos toimittaja perustellusti katsoo tai oikeudenkäynnissä on todettu, että toimituksen kohde loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa, toimittajalla on oikeus ja velvollisuus kustannuksellaan ja valintansa mukaan joko (a) hankkia tilaajalle oikeus jatkaa toimituksen kohteen käyttämistä, (b) vaihtaa toimituksen kohde sitä vastaavaan sopimuksen mukaiseen tuotteeseen tai palveluun tai (c) muuttaa toimituksen kohdetta siten, että oikeudenloukkaus lakkaa ja muutettu toimituksen kohde on edelleen sopimuksen mukainen. Jos mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei ole mahdollista sopijapuolelle kohtuullisin ehdoin, sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus loukkaavilta osin. Sopimuksen saa purkaa kokonaan, jos sopimuksen tarkoitus jää loukkauksen johdosta olennaisesti saavuttamatta. (4) Toimittaja ei kuitenkaan vastaa väitteestä, joka: (a) tehdään sellaisen tahon toimesta, jolla on määräysvalta tilaajaan tai johon tilaajalla on määräysvalta; (b) johtuu tilaajan toimituksen kohteeseen tekemästä muutoksesta tai tilaajan kirjallisesti antamien ohjeiden noudattamisesta; (c) johtuu siitä, että tuotetta on käytetty yhdessä toimitukseen kuulumattoman tuotteen tai palvelun kanssa eikä tällaisesta käytöstä ole sovittu sopijapuolten kesken tai (d) olisi voitu välttää käyttämällä julkistettua ja toimittajan tilaajan käyttöön ilman erillistä veloitusta tarjoamaa toimituksen kohdetta vastaavaa sopimuksen mukaista tuotetta tai palvelua. (5) Toimittaja vastaa immateriaalioikeuksien loukkauksista vain siinä laajuudessa kuin kohdissa 6(1) ja 6(2) on sovittu. (6) Kohdassa 11(1) tarkoitetut vahingonkorvausta koskevat vastuunrajoitukset eivät koske edellä kohdissa 6(1) ja 6(2) tarkoitettuja mahdollisia immateriaalioikeuksien loukkauksista johtuvia vastuita. (7) Avoimen lähdekoodin ohjelmiston immateriaalioikeuksien loukkaukseen sovelletaan ensisijaisesti näiden yleisten sopimusehtojen ja mahdollisten erityisehtojen sijasta kyseisen avoimen lähdekoodin ehtoja. (8) Valmisohjelmiston immateriaalioikeuksien loukkaukseen sovelletaan ensisijaisesti näiden yleisten sopimusehtojen ja mahdollisten erityisehtojen sijasta kyseisen valmisohjelmiston ehtoja. Sovellettavat valmisohjelmistojen ehdot tulee liittää sopimukseen. Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kuitenkin, jos valmisohjelmiston oikeudenomistaja on toimittaja tai sellainen taho, jolla on määräysvalta toimittajaan tai johon toimittajalla on määräysvalta. 7 Hinta ja hinnoitteluperiaatteet (1) Sopimuksessa mainittuihin hintoihin sisältyvät sen voimaantulo päivänä voimassa olevat julkiset maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään laskutettaviin hintoihin kulloinkin voimassa olevien 5/13

26 säännösten mukaisesti. Mikäli julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu, sopimuksessa mainitut hinnat muuttuvat vastaavasti. (2) Jos tilaaja on sopimuksen perusteella oikeutettu hankintavolyymeihin perustuviin alennuksiin, nämä alennukset koskevat myös tuotteen ja palvelun uusia versioita ja laajennuksia. (3) Sopimuskauden aikana toimittaja voi kalenterivuosittain muuttaa hintoja sopimuksen kohteen todellista kustannuskehitystä vastaavasti. Näin voi tehdä kuitenkin vain siltä osin kuin hintoja ei ole sovittu kiinteiksi. Toimittajan on ilmoitettava tilaajalle hintojen muuttamisesta kirjallisesti vähintään kaksi (2) kuukautta ennen sen laskutuskauden alkamista, jona muutos tulee voimaan. Hinnanmuutoksen yhteydessä toimittajan on esitettävä tilaajalle asianmukainen selvitys hinnanmuutoksen perusteena olevasta kustannuskehityksestä. (4) Mikäli hintojen muutoksesta ei päästä yksimielisyyteen, tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus kyseisen tuotteen tai palvelun osalta päättymään valitsemanaan ajankohtana. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ennen uusien hintojen voimaantuloa. Tilaajalla on myös oikeus päättää sopimus niiden muiden tuotteiden ja palveluiden osalta, joita ei voida edellä mainitun irtisanomisen johdosta oleellisilta osin enää käyttää sovittuun tarkoitukseen. Jos tilaaja irtisanoo sopimuksen, toimittaja on velvollinen soveltamaan muuttamattomia hintoja kuuden kuukauden ajan irtisanomisilmoituksen tekemisestä. (5) Tuotteen tai palvelun hinta sisältää matka- ja majoituskustannukset, päivärahat ja ylityökorvaukset eikä niitä veloiteta erikseen. Toimittaja ei myöskään ole oikeutettu veloittamaan korvausta matka-ajasta. Mikäli toimittaja on sopimuksen mukaan oikeutettu veloittamaan matka- ja majoituskustannuksia ja sopijapuolet ovat sopineet matkoista etukäteen, tilaaja korvaa toimittajalle kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset valtion matkustussäännön mukaisesti. Toimittaja ei kuitenkaan veloita matkakuluja matkoista, jotka ovat enintään 30 kilometriä toimittajan toimipisteestä. Toimittaja ei veloita alle 30 km pituisen matkan matkaaikaa ja yli 30 kilometrin pituisen matkan matka-ajasta toimittaja veloittaa puolet. 8 Maksuehdot (1) Maksut maksetaan laskun perusteella. Lasku erääntyy maksettavaksi kahdenkymmenenyhden (21) päivän kuluttua sopimuksen mukaisen laskun lähettämisestä. (2) Toimittaja on oikeutettu laskuttamaan sovitut maksut, kun tilaaja on kirjallisesti hyväksynyt laskun kohteena olevan toimituksen tai sen osan. Toistuvaismaksut toimittaja kuitenkin laskuttaa sovituin laskutuskausin. Laskussa on oltava riittävä erittely laskutuksen perusteista. (3) Jos tilaajan on sopimuksen mukaan maksettava ennakkoa, toimittajan on tilaajan vaatimuksesta ennen ennakon suorittamista jätettävä tilaajalle tämän hyväksymä vakuus, joka on vähintään 15 prosenttia suurempi kuin suoritettava ennakko. Vakuuden on oltava voimassa vähintään kuukauden sen jälkeen kun sopimuksen mukainen toimitusaika on päättynyt. Toimittajan on toimituksen viivästyessä jatkettava vakuuden voimassaoloaikaa. Toimittaja vastaa kaikista vakuuskustannuksista. (4) Jos tilaaja ei maksa oikein laskutettua maksua viimeistään eräpäivänä, toimittajalla on oikeus periä viivästyskorkoa korkolain perusteella. Korkoa peritään korkolain mukaisesti ilmoitetun, viivästysaikana voimassa olevan korkotason mukaisesti. (5) Jos selvä ja riidaton maksu viivästyy perusteettomasti yli 30 päivää, toimittajalla on oikeus keskeyttää sopimuksen velvoitteiden täyttäminen. Toimittajan on ilmoitettava keskeytyksestä kirjallisesti tilaajalle vähintään 15 päivää ennen keskeytystä. 9 Toimituksen muutokset (1) Kaikki toimituksen muutokset ja niiden vaikutukset toimitusaikatauluun tai hintaan on sovittava kirjallisesti yhteisesti sovittua menettelyä käyttäen. 6/13

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 1. Yleiset sopimusehdot 2014

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 1. Yleiset sopimusehdot 2014 JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 1. Yleiset sopimusehdot 2014 Versio: 0.11 / 15.01.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Soveltaminen... 3 2 Määritelmiä...

Lisätiedot

JIT 2015 -EHDOT KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA

JIT 2015 -EHDOT KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Janne Järvenoja Olavi Köngäs Karolina Lehto Jussi Tokola Martin von Willebrand Kari Wirman JIT 2015 -EHDOT KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Pro Helsinki 2015 Talentum Media Oy sekä tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia lämmitysöljystä sekä ajoneuvopolttoaineista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan,

Lisätiedot

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja.

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja. TARJOUSPYYNTÖ: VÄLINEHUOLTOPALVELU 1) Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin sekä Nummi-Pusulan ja Vihdin kunnan perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla.

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 JANAKKALAN KUNNAN MAASTOMITTAUSLAITTEIDEN HANKINTA Pyydämme sitovaa tarjoustanne koskien Janakkalan kunnan Tekniikka ja ympäristön maankäytön tulosalueelle hankittavista maastomittauslaitteista

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO !] Wa^aT LIIKENNE-JA Tarjouspyyntö 1(5) I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO II 0 / TU LVM/802/13/2016 Anne Miettinen 26.4.2016 Tarjouspyyntö; osaamisen edellytykset suurten tietoaineistojen sekä älykkään automaation

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 (5) SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: HAAGA-HELIA Oy Ab konserni Y- tunnus: 2029188-8 Osoite: Ratapihankatu 13, 00520 Helsinki Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille.

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. 15.12.2014 2 (11) Sisältö 1 Hankinnan kohde... 3 2 Vaatimukset... 3 3 Hankintamenettely...

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 15.3.2016 PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupunki ja Akaan kaupunki pyytävät tarjoustanne pehmopapereista oheisen tuotetaulukkoliitteen (liite 1) mukaan. Sopimusaika Sopimuskausi on kolme

Lisätiedot

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 1(7) Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 2(7) TARJOUSPYYNTÖ Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille. 1. HANKINNAN TAUSTA JA TARKOITUS Oulun kaupungin Konsernipalveluiden

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUS Ostaja Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi Sopimuskausi lukuvuosi 2015-2016 alkaen 21.9.2015

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

JIT 2007 SOPIMUSEHDOT. Tiina Ashorn

JIT 2007 SOPIMUSEHDOT. Tiina Ashorn JIT 2007 SOPIMUSEHDOT Tiina Ashorn JIT 2007 EHDOT Julkisen sektorin IT hankintoja koskevat sopimusehdot (JIT 2007) korvaavat VYSE 1998 ehdot. Valtiohallinnon lisäksi nyt myös kuntien ja kuntayhtymien hyödynnettävissä.

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat asiakirjat. Palveluntuottajan. Puhelin Telefax Internet

Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat asiakirjat. Palveluntuottajan. Puhelin Telefax  Internet 08.11.2016 1/11 84213 ENMG-tutkimusten hankinta 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: ENMG-tutkimusten hankinta Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 84213 Hankinnan

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (9) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun työvoiman vuokraamiseksi puitejärjestelyn

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 (7) Toimistotyön ergonomiatuotteiden hankinta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) Hankintapalvelut PL 640 Y-tunnus 0101263-6 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(4) Tekninen osasto Yhdyskuntatekniset palvelut 29.10.2015

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(4) Tekninen osasto Yhdyskuntatekniset palvelut 29.10.2015 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(4) KIVIAINEKSET 2016 Laukaan kunnan tekninen osasto pyytää tarjoustanne kiviainesten toimituksesta, sekä maanajosta kunnallistekniikan rakentamisen työmaille vuodelle 2016

Lisätiedot

Kardiologisten palveluiden hankinta

Kardiologisten palveluiden hankinta 55969 24.03.2016 1/12 55969 Kardiologisten palveluiden hankinta Yhteystiedot: Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : : Hankintaviranomaisen luonne: Julkisoikeudellinen laitos: : Terveydenhuolto Muu:

Lisätiedot

9.luokka) kansallisen opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen.

9.luokka) kansallisen opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. 04.10.2016 1/8 71346 D 779/02.07.00/2016 1. : Virtanen Pauliina 44100 Suomi puh. fax pauliina.virtanen@aanekoski.fi : : : Asukaslukumme 31.12.2015 oli 19 635 liian suuri, vaan sopiva, ihmisen kokoinen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Liite 2 10

Tekninen lautakunta Liite 2 10 Tekninen lautakunta 31.1.2017 Liite 2 10 04.01.2017 1/11 89432 Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Mikkeli Postinumero 50100 Maa Suomi Carita Hakkarainen +358 447942667

Lisätiedot

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä olevan erittelyn mukaisista polttoaineista. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS PUOLUE- JA VAALIRAHOITUSVALVONNAN TIETOJÄRJESTELMÄN JA SIIHEN LIITTYVÄN PALVELUN TOIMITTAMISESTA

SOPIMUSLUONNOS PUOLUE- JA VAALIRAHOITUSVALVONNAN TIETOJÄRJESTELMÄN JA SIIHEN LIITTYVÄN PALVELUN TOIMITTAMISESTA 1 SOPIMUSLUONNOS PUOLUE- JA VAALIRAHOITUSVALVONNAN TIETOJÄRJESTELMÄN JA SIIHEN LIITTYVÄN PALVELUN TOIMITTAMISESTA 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Valtiontalouden tarkastusvirasto Y- tunnus: 0245456-7 Osoite: Antinkatu

Lisätiedot

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun.

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun. Perusturvakeskus TARJOUSPYYNTÖ PÄIVÄHOIDON OSTOPALVELUSTA Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta ostopalveluna hankittavasta lasten päivähoidosta päiväkotihoidon osalta ajalle 1.1.2016-31.12.2017

Lisätiedot

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja:

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA OPPIKIRJOISTA

TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA OPPIKIRJOISTA TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA OPPIKIRJOISTA 1 2 Kirkkonummen kunta 2.2.2010 Sivistyspalvelut TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 20.5.2014 Seudullinen hankintapalvelukeskus TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA Seudullinen hankintapalvelukeskus pyytää tarjousta vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain tarkoittamista

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS TIETOLIIKENNEYHTEYKSISTÄ

SOPIMUSLUONNOS TIETOLIIKENNEYHTEYKSISTÄ 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Mäntsälän kunta Y tunnus: 0129261-5 Osoite: Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä Toimittaja: Y tunnus: Osoite: 2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Mäntsälän kunta on kilpailuttanut omien toimipisteidensä

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

PANKKIPALVELUT HANKINNAN KOHDE. Hankinnan kohteena on ostajan tarvitsema pankkipalvelukokonaisuus, joka käsittää seuraavat osat:

PANKKIPALVELUT HANKINNAN KOHDE. Hankinnan kohteena on ostajan tarvitsema pankkipalvelukokonaisuus, joka käsittää seuraavat osat: 1 (8) PANKKIPALVELUT Seutukeskus Oy Häme pyytää Hattulan kunnan toimeksiannosta tarjoustanne pankkipalvelukokonaisuudesta tämän tarjouspyynnön liitteineen mukaisesti. Sopimuskausi on 1.4.2013 31.12.2015

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ

SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ 1 SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus

Lisätiedot