Viestintäleiri tulevaisuuden kokeilukenttänä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäleiri tulevaisuuden kokeilukenttänä"

Transkriptio

1 Jo viidentoista vuoden ajan Viestintäkasvatuksen seura ry. on järjestänyt viestintäleirejä tavoitteena kokeilla, millaiset ovat tulevaisuuden viestintävalmiudet. Vaikka tekniikka on kehittynyt suuresti tämän jakson aikana, ei tulevaisuuden tietämisen intressistä käsin tarkasteltuna viestintävälineiden tarve ja käyttö ole suurestikaan muuttunut. Jo 1980-luvulla tehtiin multimediaa videoiden, radion, lehden avulla. Verkkoviestinnän välineet olivat tuolloin minitel, teletex, telefax, puhelin, kaukohaku ja UHF-puhelimet. Internet ja kännykkä on laajentanut viestintävälineiden kirjoa. Oheinen artikkeli on kirjoitettu kirjan: Matti Vapaavuori (toim.) Miten tutkimme tulevaisuutta, (1993) 2. painokseen korjattuna 1. painoksen lyhyemmästä artikkelista. Viestintäleiri tulevaisuuden kokeilukenttänä Marja-Liisa Viherä Tulevaisuuden tutkimuksen näkökulma viestintäleireihin Tulevaisuuden tutkimus on arvorationaalista, sillä siihen sisältyy päämäärä halutuista tulevaisuuksista Tulevaisuuden tutkimus ei ole muiden alojen kattotiede, vaikka se hyödyntää muiden tieteenalojen tuloksia ja metodeja niissä ongelman asetteluissa, jotka koskevat ihmisyhteisöjen tulevaisuutta ja siitä tietämistä. Tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiin kuuluvat sekä skenaarioiden laadinta, että tulevaisuuden tekeminen. Tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiin sisältyvät periaatteessa sen piirissä käytettyjen menetelmien lisäksi myös kaikkien muiden alojen tutkimusmenetelmät. (Viherä 1999). Viestintäleirit kuuluvat tulevaisuuden tekemisen menetelmiin. Viestintäleireillä viestintä, tekniikka ja yhteisöllisyys kohtaavat viikon yhdessäolon ajan. Viestintäleirit ovat syntyneet tahdosta tietää ja ymmärtää viestintätekniikan ja viestinnän merkitys ihmisten yhteisössä sekä halusta tutkia empiirisesti opitaanko uuden tekniikan käyttöä tekemällä. Viestintäleireillä toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan 200 Marja-Liisa Viherä

2 tulevaisuuden tietämisen intressistä käsin tarkoituksena ymmärtää toimiiko viestintäleirimalli ihmisyhteisössä, missä uusi tekniikka on kaikkien saatavilla. Samalla etsitään vastausta tekniikan käyttöön ihmisten henkisen kasvun välineenä. Viestintäleireillä etsitään vastausta kysymykseen: Millainen on se tietoyhteiskunta, missä jokaisella on oikeus ilmaista itseään ja tulla kuulluksi? Ensimmäiset sysäykset tälle ajatukselle antoi Erik Ahlman kirjassaan Ihmisen probleemi, missä hän toteaa, että ihmisen idea on itsensä ilmaisu (Ahlman 1953) sekä Pentti Malaska kirjoituksillaan vuorovaikutusyhteiskunnasta (Malaska 1983). Tietoyhteiskunnassa itsensä ilmaisun ja vuorovaikutuksen välineitä ovat myös uudet viestintätekniikat ja niihin sisältyvät viestintäpalvelut. Vuorovaikutusyhteiskunta on tulevaisuuden tutkimuksen piirissä usein esitetty skenaario, joka perustuu lähtökohdiltaan informaatioyhteiskunnan tuomaan tuotannon ja tuotannon dominoivan tavan muutokseen teollisuudesta palveluihin ja siten murrosajatteluun. Murroksessa tarpeiden moninaisuudessa tapahtuu laadullinen muutos. Malaska kutsuu perustarpeiden yhteiskunnaksi sitä yhteiskuntaa, jossa perinteinen maa- metsä- ja karjatalous eli maatalous laajasti ymmärrettynä oli dominoivana kehitysvoimana. Tällä tavoin hän haluaa kiinnittää huomiota siihen, että yhteiskuntien kehitysvaiheita eivät määrää niiden tuotantomuodot sinänsä, vaan ne tarpeet, joiden tyydyttämistä pidetään kulloinkin ensisijaisena ja joiden vaatiman tuotannon ja kulutuksen järjestäminen on yhteiskuntapolitiikan ja talouden ongelmien polttopiste. Kun nämä tarpeentyydytysongelmat pyritään mahdollisimman tehokkaasti ratkaisemaan, niin syntyy kulloisessakin historiallisessa tilanteessa mahdolliset ja tehokkaat tuotantotavat, infrastruktuuri, työn ja toimeentulon käsitteet ja -järjestelmät, perhemuodot, kasvatus ja hoitoratkaisut, omistamisen ja vallankäytön muodot sekä yhteiskunnalliset arvot, kuitenkin siten, että korkeimmalle hierarkiassa nousee se tuotanto, joka tuottaa ensisijaisen tarpeentyydytyksen mahdollisuuksia. Yhteiskunta pysyi tuotannoltaan maatalousyhteiskuntana niin kauan kun perustarpeiden (ruoan ja lämmön) tyydyttäminen oli ongelma. Ulkopuolisten panosten käytön lisääntyminen aiheutti sen, että dominoiva tuotantomuoto, maatalous, siirtyi intensiivisen kasvun kauteen, jossa vähemmästä saatiin enemmän. Samalla koko yhteiskunta siirtyi kehityksensä murrokseen, jonka aineellisen perustan tämä intensiivinen kasvu synnytti. Perustarpeiden yhteiskunnan dominoiva tuotantomuoto maatalous laajasti ymmärrettynä muuttui kehityksen myötä ongelmattomaksi ja samalla tarve järjestää koko yhteiskunta arvoineen maatalouden tehokkuuskriteerien mukaan menetti merkityksensä. Ihmisille syntyi lisää vapausasteita ja uusia tarpeita. Nämä synnyttivät uusia ongelmia tarpeentyydytyksen piirissä (Malaska 1983). Perustarpeista seuraava vaihe on tavaratarpeiden yhteiskunta ja sen dominoiva tuotantomuoto on teollisuus. Teollisuus otti teollisen toiminnan tayloristiset tehokkuusja toimivuuskriteerit määräävään asemaan niin infrastruktuurin, työn käsitteen ja toimeentulon ehtojen kuin perherakenteen ja roolijaon, koulutuksen, terveydenhuollon kuin myös maatalouden ja vallankäytön ja arvojen ohjaajana ja ehdollistajana (Malaska 1983). Tavaratarpeiden tyydyttäminen edellyttää, että niitä kulutetaan mahdollisimman paljon, koska vain täten saadaan hinnat putoamaan mahdollisimman alas ja massatuotanto käyntiin. Viestintäleiri tulevaisuuden kokeilukenttänä 201

3 Analogisesti aiemman murroksen kanssa voidaan nyt kysyä, mikä on tavaratarpeiden yhteiskunnan sellainen lannoite, joka muuttaa ekstensiivisen kasvun intensiiviseksi tuottamaan vähemmästä enemmän ja säästämään pääomaa, työtä, raaka-aineita, energiaa, työtiloja, ympäristöä sekä samalla parantamaan laatua ja palvelutasoa. Vuorovaikutusyhteiskunnassa lisävauraus voidaan kanavoida palvelutoiminnan luoman uudenlaisen tuotantopotentiaalin avulla uusien tarpeiden tyydyttämiseen, tarpeiden, joiden tyydyttämisen mahdollisuuksille ja niiden tarvitsemalle tuotannolle informaatio ja sen teknologia ovat yhtä oleellisia kuin voimakoneet tavaratarpeiden tyydyttämisessä. Vuorovaikutusyhteiskunnan tarpeet voidaan tyydyttää vain toisten ihmisten kanssa eri areenoilla. Vuorovaikutustarpeiden tyydyttäminen on kommunikointiprosessi ja se vaatii ihmisiltä vuorovaikutusvalmiuksia. Tietoyhteiskunnan vuorovaikutus on omiaan käynnistämään kansalaisten luovan toiminnan, tuntuupa se kuinka idealistiselta tahansa (Malaska 1983). Vuorovaikutusyhteiskunta nojaa ensisijaisesti kansalaisten viestintävalmiuksiin. Tietoyhteiskuntatarkasteluun on viime aikoina noussut käsite digitaalinen kuilu, jolloin osan ihmisistä katsotaan jääneen sähköisten viestintä- ja tietopalvelujen ulkopuolelle. Jos Ahlmanin ajatus ihmisen ideasta itsensä ilmaisussa on oikea, niin silloin oikeudenmukaisessa tietoyhteiskunnassa kaikilla tulisi olla oikeus ja mahdollisuus itseilmaisuun myös uuden viestintätekniikan avulla. Tasapainoiseen yhteiskuntakehitykseen tulisi liittyä myös oikeus jäädä viestintätekniikan käytön ulkopuolelle toteuttamaan itseään jollakin muulla tavoin. Tällöin tarvitaan yhteisöltä uudenlaisia palveluja, joiden avulla ihmiset eivät jää myös yhteiskunnan ja sen vuorovaikutusverkkojen ulkopuolelle. Myös näiden palvelujen ideoita on kehitelty viestintäleireillä, mm infopisteen verkostosihteerin avulla, sekä ravintoloissa luovan ongelmanratkaisun ja sähköisten palvelujen avulla. Viestintäleirejä ei ole tietoisesti tehty tutkimusten tarpeisiin, vaan ne ovat syntyneet skenaarioiden (Malaska, Viherä et al. 1982) innoittamina kokeilemaan, miten opimme uutta viestintätekniikkaa ja mihin käytämme sitä. Viestintäleireillä on kokeiltu, onko tulevaisuuden ideaalisena utopiana esitetty vuorovaikutusyhteiskunta mahdollinen, syntyykö uudella tarpeiden määrittelyllä uudenlainen yhteisö. Ensimmäinen viestintäleiri pidettiin kesällä 1987 ja siitä lähtien leirien sisällöllinen anti on kasvanut koko ajan. Leirillä käytetty tekniikka on kehittynyt ajan kuluessa, mutta sen merkitys itse leirille on osoittautunut välineelliseksi. Leireistä on syntynyt henkisen kasvun paikkoja, sosiaalisen pääoman kertymistä, luottamuksen ilmapiirin rakentamista, elämää. Tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmasta leirit ovat prosessi, mistä kumpuaa ymmärrystä tulevaisuuden tarkasteluun. Leireillä tulee testatuksi niin kasvatustieteiden uusia tutkivan oppimisen oppimiskäsityksiä (Hakkarainen et al 1999), sosiologian käsityksiä sosiaalisesta pääomasta, luottamuksesta ja yhteisöllisyydestä (Ilmonen 2000), viestintätieteen teoriat viestinnän rituaalisesta merkityksestä (Aula, Hakala 2000) sekä yhteiskuntatieteilijöiden tarkastelut globaalisuuden ja lokaalisuuden välisestä jännitteestä (mm. Castells 1996; Eriksson, Vehviläinen 1999). 202 Marja-Liisa Viherä

4 Viestintä olemassaolon perustarpeiden tyydyttäjänä Viestintäleirillä ihmisen tarpeita on lähestytty ihmisen olemassaolon perustarpeiden, jäsentyminen ajattelun avulla, liittyminen tunteen avulla ja tekeminen, rooli elämässä, (Turunen 1988) kautta. Leirejä suunniteltaessa on mietitty, miten nämä tarpeet tulevat parhaiten tyydytetyksi viestinnän avulla. Nyky-yhteiskunnassa olemassaolon perustarpeet ovat uhan alla. Useimmiten voi todeta, että globaalit informaatiovirrat uhkaavat näitä tarpeita. Tekeminen Itsekäs selviytyjä Osallistuminen ja toiminta Lapsi Jäsentyminen Ymmärrys ja tavoitteet Työtön Sitoutuminen Liittyminen Lähde: Kari E. Turunen Kuva 1. Ihmisen olemassaolon perustarpeet Jäsentyminen ajattelun avulla on vaikeaa, jos ei tunne viihde- ja uutisvirtojen syntyä ja erota esimerkiksi fiktiota ja faktaa toisistaan. Jäsentymistä ei myöskään edistä globaalit valtarakenteet, joihin on vaikea vaikuttaa. Ihmisten yhteisöt hajoavat, perheet pirstaloituvat, työyhteisöt muuttuvat. Paikalliset yhteisöt näivettyvät toiminnan ja aktiivisten jäsenten puuttumisen vuoksi. Ihmisten on vaikea liittyä tunteen avulla ja löytää omia yhteisöjään. Työn ja tekemisen merkitys on muutoksessa. Aiemmin arvokkaaksi koetut työtehtävät ovat nykyään arvottomia, koneella korvattavia jne. On todella aika etsiä uusia ratkaisuja ihmisten perustarpeiden tyydyttämiseksi. Teollisuusyhteiskunnan tavaratarpeiden tyydytys ei anna kaikille olemassaolon perustarpeiden tyydytystä. Nykyaikana joukkoviestintä on internetistä huolimatta tietoverkkojen leimallisin piirre, mm televisiota katsellaan päivittäin yli 2 tuntia, lehtiä luetaan puolisen tuntia (Nurmela 2000) ja radio on taustalla auki useimmiten. Videon tullessa sen käyttöä perusteltiin omien ohjelmien katselulla. Videon käyttö on kuitenkin joko ohjelmien nauhoitusta ja katseluajan siirtoa tai ostettujen/vuokrattujen kasettien katsomista. Aikaa vietetään ammattimaisesti toimitettujen ohjelmien ja viihteen parissa. Ihminen on tietoverkoissa objekti ja hyvin harvoin subjekti. Internetkin on kaupallistumassa wwwsivujen etsiessä suuria kävijämääriä mainosten saamiseksi sivuilleen. Kotisivu on vain harvalla, alle 5 % (Nurmela 2000). Jokaisen itseilmaisumahdollisuus oman kotisivun avulla ei ole lunastanut tietoyhteiskunnan lupausta. Radion alkuaikoina merirosvoradiot yrittivät vallata sijaa kuulijoiden mielessä. Nykyään paikallisradiotkin ovat kaupallistuneet samankaltaisiksi musiikkikanaviksi. Viestintäleiri tulevaisuuden kokeilukenttänä 203

5 Eräs syy tähän tilanteeseen on se, etteivät nuoret saa koulussa otetta viestintävälineistä ja viestinnän tuottamisesta. Lehden teko v- peruskoululaiset Lukiolaiset Video-ohjelmien teko v- peruskoululaiset Lukiolaiset Radio-ohjelmien teko v- peruskoululaiset Lukiolaiset % Lähde.Nurmela, 2000 Kuva 2. Mediaviestimien opiskelu kouluissa v 1996 ja 1999 Kouluissa jopa kirjoittaminen on usein kirjoittamista opettajalle, ei ystäville tai koulutovereille. Lehdentekoa opiskeli koulussa alle 40 %, videon tekoa on lukiolaisten piirissä päässyt opiskelemaan vuonna 1999 jo puolet. Radio-ohjelmien opiskelu on sen sijaan vielä todella harvinaista. Kuitenkin puheen avulla ilmaistaan itseä paljon ja uuden tekniikan myötä (MP3, digiradio) myös puheohjelmille on uutta kysyntää pienille ryhmille suunnattujen ohjelmien ollessa mahdollista. Olemassaolon perustarpeiden tyydyttäminen vaatii uudenlasia viestintävalmiuksia. Ilman kykyä viesti ei ole itsensä ilmaisu eikä vuorovaikutus mahdollista. Viestintävalmiudet koostuvat kolmen komponentin tulona: liittymän, eli pääsyn verkkoihin, osaamisen ja motivaation. Osaaminen koostuu sekä teknisestä osaamisesta että sisällöllisestä osaamisesta laajentuen jopa ymmärrykseen viestintäverkkojen merkityksestä yhteiskunnassa. Motivaatio syntyy olemassaolon perustarpeiden tyydyttämisessä tapahtuvasta viestinnästä. Viestintävalmius Päätelaite: PC, puhelin, video, radio, digi-tv, digiradio... Fyysinen verkkoliittymä Käyttöliittymä Tietoturva Liittymä Viestintävalmius Osaaminen Tekninen käyttötaito Valita oikea väline Muotoilla sanoma Vastaanottaa viesti Arvioida luotettavuus Osallistuminen Organisoiminen Kuva 3. Viestintävalmius Motivaatio Jäsentyminen, ymmärtäminen, vaikuttaminen Liittyminen, yhdessätekemisen ilo Toiminta, velvollisuus, tulos 204 Marja-Liisa Viherä

6 Ihminen ei viesti yksin. Mikäli tarkastelemme viestintävalmiuksia vain yksilön näkökulmasta jätämme hänet yksin joko joukkoviestinnän kuluttajiksi tai internetin surfaajaksi. Samalla hämärtyy käsitys viestinnästä viestin vastaanottajan ja lähettäjän välisenä vuorovaikutustilanteena. Yhteisössä viestintään osallistujia ovat kaikki yhteisön jäsenet, jokaisen tuodessa oman merkityksensä yhteisön kulttuuriin. Keskeistä on yhteisön ylläpitäminen ajassa ja yhteisten käsitysten ilmitulo (Carey 1989). Tällöin on huolehdittava siitä, että viestintävalmiudet ovat yhteensopivat. Viestintätapojen muuttuessa, ollessa jopa murroksessa, on vaarana, että osa ihmisistä putoaa oman yhteisön viestinnän ulkopuolelle. Esimerkiksi nuorisojoukossa saa yhä useammin tiedon tapahtumista tekstiviestillä. Ellei itsellä ole tekstiviestin vastaanottomahdollisuutta, voi jäädä ulkopuolelle, ellei ole jostain muusta syystä erittäin suosittu. Viestintäleirillä onkin huolehdittu siitä, että viestintävalmiudet ovat kaikilla. Liittymiä on runsaasti, osaaminen on yhteistä kunkin toimiessa tarvittaessa opastajana ja etsittäessä yhdessä vastauksia, jos kukaan ei osaa. Motivaatio lähtee olemassaolon perustarpeista, leirillä jäsennytään ajattelun avulla mm. kirjoitettaessa lehtiin juttuja, tehtäessä radio-ohjelmia haastatellen erilaisia asiantuntijoita, liitytään tunteen avulla huolehtimalla toisista, soitellen, jutellen, halaten ja tekemistä on kaikille yllin kyllin. Jos viestintäleirillä joku ei osaa tulkita toisen lähettämää viestiä oikein, hän voi kysyä muilta, hän voi jatkaa viestintää muissa leirimedioissa jne. Leirin viestintävälineet ovat pääsääntöisesti yhteensopivia keskenään ja kaikkien käytössä. Tosin usein huomataan, että mm. eri käyttöjärjestelmät eivät olekaan keskenään yhteensopivia, mutta kokemusten kautta nämäkin vaikeudet voitetaan etsien erilaisia ratkaisuja kiertää ongelmat. Viestintäleirit ovat sikäli onnellisten tähtien alla, että jokainen on tullut sinne vapaaehtoisesti. Näin motivaatio kuulua yhteisöön on korkea. Lisäksi varhaisohjaajat huolehtivat siitä, etteivät pienimmätkään koe oloaan turvattomaksi. Tämä on omiaan lisäämään yhteenkuuluvuutta. Yhteisöllinen viestintä Ei osaa tulkita viestiä Ei yhteensopivaa liittymää Ei motivaatiota kuulua yhteisöön Kuva 4. Yhteisöllinen viestintä Viestintäleiri tulevaisuuden kokeilukenttänä 205

7 Viestintäleiritoiminnan periaatteet Tietoyhteiskunnassa on tärkeää miettiä myös lasten asemaa: Miten lapset kasvavat subjekteiksi ja aktiivisiksi toimijoiksi tietoyhteiskunnassa. missä myös heitä pommitetaan yhä enenevästi informaatiovirroilla? Vastauksena tähän kysymykseen ei riitä pelkkä tekniikan käytön opettelu, ei käyttäjäystävälliset liittymät, eivätkä hyvät verkko-oppimateriaalit. Mikäli tekniikan käyttötaitojen opettelu erotetaan aidosta tilanteesta ja tarpeesta, niin tekniikasta tulee itsetarkoitus ja isäntä, eikä renki toteuttaa jotain isompaa. Viestintäleireillä tekniikan käyttö on osa luonnollista toimintaa. Leireillä tekniikka on leikin kohde, leikkikalu. Tekniikan käyttö on iloinen asia. Tekniikan käyttöä tärkeämpää on se, mitä sanotaan, se, miten toimitaan ja leikitään yhdessä ja se, miten huolehditaan toisista. Viestinnällä on tärkeä rooli kaikissa näissä toimissa. Viestintää ei voi oppia vain lukemalla kirjoista, vain tietämällä millaisia viestintävälineitä on, vaan elävissä tilanteissa, asioiden hoitamisessa ja organisoinnissa, siis kokemuksen kautta. Viestintäleirit ovat esimerkkinä tilanteista, joissa voi oppia viestintää sekä vuorovaikutustilanteissa että toiminnassa. Usein viestinnästä puhuttaessa ja sen taitoja arvioitaessa unohdetaan toimeen tarttumisen taito sekä taito käyttää viestintää arkisten asioiden hoitamisessa. Viestintäleireillä opitaan näitä kaikkia. Oppiminen käsitetään leireillä luonnolliseksi inhimilliseksi prosessiksi. Viestintäleirin joustavassa ympäristössä leiriläiset toiminnallaan, tavoillaan ja aktiivisella viestinnällä itse muokkaavat ympäristöään ja luovat sille merkitystä. Samalla kun leiriläinen havaitsee vaikka alitajuisesti toimintansa ja viestiensä vaikutuksen, hän oppii uusia asioita ja niiden merkityksiä. Mukana olevien vanhempien aktiivinen osallistuminen toimintaan luo myös malleja. Vuorovaikutusta ei opita luennoilla, ellei pystytä tarjoamaan myös roolimalleja. Päätöksentekotavoilla, käytännöillä ja suhtautumisella muihin ihmisiin, on usein voimakkaampi vaikutus kuin esitelmillä tai luennoilla (Lonka 1999). Luennointi aiheesta Miten kommunikoida on ajanhukka, toteaa Lonka. Opiskelijan on vaikea motivoitua abstraktiin asiaan eikä vuorovaikutus ole vain tekninen taito vaan vuorovaikutuksen on oltava osa toiminnan käytänteitä. Juuri näistä käytänteistä muodostuu viestintäleiri. Koska leireillä toimitaan demokraattisemmin ja oma-aloitteisemmin kuin muualla ympäristössä, oppii leiriläinen myös katsomaan asioita uudella tavalla ja kyseenalaistamaan vanhoja toimintatapoja. Hän oppii tarkastelemaan ympäristöään tulevaisuuden visioon verrattuna, tulevaisuuden tietämisen intressistä käsin. Viestintäleireillä kaikki jakavat tietojaan ja osaamistaan muille, sillä ilman yhteistoimintaa eivät tuotokset valmistuisi. Kukaan ei selviydy vain yksin. Kuitenkin jokainen voi toimia itsenäisesti. Leirit ovat kasvupaikkoja kohti omatoimisuutta, yhteisöllisyyttä ja oman elämän hallintaa. Hyvä leirihenki perustuu leiriläisten keskinäiseen luottamukseen ja avoimuuteen. Luottamus ja avoimuus kasvavat arvostuksen ilmapiiristä. Viestintäleireillä ei arvostella, mutta arvostetaan toinen toisia sitä enemmän. Jopa leirin medioissa kritiikki on arvostavaa kritiikkiä. 206 Marja-Liisa Viherä

8 Viestintäleirin pääperiaatteet kumpuavatkin sosiaalisuudesta ja yhdessäolosta. Pääperiaatteet voidaan kirjata seuraavasti: - tekemällä oppiminen - työn loppuunsaattaminen - oma-aloitteisuus - toisista huolehtiminen - vastuun ottaminen ja kantaminen - jokainen on toisensa opettaja ja oppilas - itsenäisesti yhdessä toimiminen - tiimityö - kokonaisprosessin oppiminen ja näkeminen - toisen työn arvostus. Näiden periaatteiden avulla kasvetaan tietoyhteiskunnassa subjekteiksi, oman elämän hallitsijoiksi yhdessä muiden kanssa. Viestintäleirin syntyhistoriaa Viestintäleirin idea kehitettiin vuonna 1987, jolloin perustettiin Viestintäkasvatuksen seura ry. Leirin toiminnan perusidea on ollut alusta asti lähes sama. Leireillä tehdään joka päivä lehti, video-ohjelma ja radio-ohjelma. Vuorovaikutus syntyy päivittäin ilmestyvien medioiden avulla ja välityksellä. Kokonaisnäkemyksen saamiseksi ja yhteisön rakenteiden ymmärtämiseksi leiriläiset kiertävät eri tehtävissä siten, että joka päivä tehtävä vaihtuu. Näin jokainen leiriläinen tekee lehden, videon ja radio-ohjelmaa ja hoitaa leirin infoa, sekä ravintolaa. Samalla he oppivat arvostamaan toisten ja omaa työtään. Leireillä ei ole ulkopuolisia henkilöitä ruoanlaittajina tai siivoojina. Nämäkin työt tehdään itse. Viestintävälineitä käytetään sekä toiminnan tehostamiseksi että itseilmaisuun ja vuorovaikutukseen. Leireillä leikitään tosissaan (Luokola 1989). Kesäleirille voi nykyään ilmoittautua internetin välityksellä. Leireistä ei ilmoitella, vaan tieto niistä on kiirinyt lumipalloefektin lailla. Kaikki halukkaat ovat mahtuneet mukaan. Kesäkuun leirillä on ollut yleensä vajaat sata osallistujaa. Leiripaikkana on viidentoista kesän aikana ollut eri paikkakunnilla maalaiskoulun tilat ja on yövytty teltoissa. Kesäkuun alussa on paikalle menty kuorma-autolla laitteet, koneet yms. tavarat mukana. Leiri rakennetaan yhdessä leiriläisten kanssa. Vuosien saatossa laitteisto on kasvanut niin suureksi, että rakentamiseen on jo varattava muutamia päiviä. Varusteisiin kuuluu nelisenkymmentä mikroa, videolaitteet, radioasema, ruokailutarvikkeet, telttapohjat, teltat, sata puhelinkonetta ja radioita. Kesäleirien kustannukset on katettu pääsääntöisesti osallistumismaksuilla ja vapaaehtoistyöllä. Sonera on osallistunut leirien yhteyskuluihin. Viestintäleirejä on pidetty nuorison kesäleirien lisäksi mm. kauppaoppilaitoksissa, kouluissa, vammaisten oppilaitoksissa, työttömyyskursseilla, palvelutaloissa, kylissä ja tulevaisuuden tutkijoiden jatkokoulutuksessa. Viestintäleiri tulevaisuuden kokeilukenttänä 207

9 Kesäleirit ovat viestintäleirien ominta aluetta ja niillä syntyvät uudet kokeilut. Mallia voi toki soveltaa koulutyössäkin, tosin se vaatii aikaan perustuvan lukujärjestyskäytännön muuttamista. Toiveenani olisi viestintäleirimallinen toiminta koulussa siten, että kaikki kävisivät lukuvuoden aikana viikon viestintäleiriä. Samalla koululla olisivat päivittäinen lehti, video, radio, kioski ja omat vuorovaikutteiset internet-sivut. Oppilaat oppisivat viestinnän lisäksi mm. yrittäjyyttä. Ellei leiri koulun sisällä ole mahdollista, viestintäkerhot voisivat toimia mallin henkeä noudattaen (Härkönen 1994). Joukkoviestimien lehden, videon ja radion lisäksi kohdeviestintä on aina ollut leirillä erikoisasemassa. On kokeiltu kannettavia puhelimia, radiopuhelimia, puheposteja, virtuaalifakseja ja puhelinta joka telttaan. Jotta kohdeviestintä saataisiin mukaan tehostamaan arjen toimintaa, on tärkeää, että leirillä hoidetaan arkiaskareetkin itse ja totutaan käyttämään lähialueen kyläkaupan ja pienleipomon tuotteita. Viestintäleirin toimintamuodot Leirin aluksi osallistujat jaetaan viiteen ryhmään. Leirin aikana jokainen ottaa osaa jokaiseen toimintapisteeseen ja tulee näin ollen tuntemaan viisi erilaista toimintaa: Video Ravintola Lehti Kioskiinfopiste Radio Kuva 5. Viestintäleirin toimintakartta Jokaisella ryhmällä on kaksi tai kolme ohjaajaa, jotka kulkevat ryhmän mukana tehtävästä toiseen. Ohjaajia kutsutaan kultseiksi. Kultsit ovat vähintään kolmella leirillä olleita, peruskoulun ala-asteen suorittaneita, avoimen, innostavan ja huolehtivan mielen omaavia nuoria. Lisäksi kultsit ovat osallistuneet erityiseen kultsikoulutuksen, joka usein on sama kuin leirin rakentaminen ja sen yhteydessä leirin tehtävien jako ja suunnittelu. Yhdessä kultsien kanssa on myös kirjoitettu kultsikäsikirja. Se on sisällöltään melko ankara, eikä sitä aikuiset olisi yksin voineet kirjoittaa. Nyt tiukimmat ohjeet ovat nuorten itsensä kirjoittamia. Leirillä monena vuonna olleita aikuisia kutsutaan sukupuolesta riippumatta Vanhoiksi Rouviksi. Leirillä on vain yksi kirjoitettu sääntö: alle 18-vuotiaat eivät saa juoda alkoholia lainkaan ja yli 18-vuotiaat vain olutta ja viiniä. Leirillä on myös omat ravintolat, oma raha, kioski ja näkymättömien töiden pisteytys. Näiden avulla opitaan näkemään toiminnan rakenteita, opitaan yrittäjyyttä sekä arvostamaan kaikkia töitä.toimintaa rytmittää valmiiksi saaminen. Käyn seuraavassa läpi ensin leirin eri toiminteita ja niiden vaatimaa tekniikka, liittymiä. Sen jälkeen tarkastelen osaamista ja motivaatioita vielä erikseen. 208 Marja-Liisa Viherä

10 Tietotuutti ilmestyy joka aamu Leirilehti, nimeltään Tietotuutti, julkaistaan joka päivä ja se jaetaan aamuyön tunteina osoitetarralla varustettuna jokaisen telttaan. Sitä luetaan aamulla teltassa ja kahvipöydässä. Tietotuutilla on hyvin tärkeä osa vuorovaikutuksen muodostumisessa. Koska lehti todella ilmestyy joka aamu, niin seuraavassa lehdessä voi aina jatkaa edellisen teemoja. Vuorovaikutuksessa asiat syvenevät. Jo se, että lehden nimi on pysynyt vuodesta toiseen samana, todistaa jatkuvuuden merkityksen. Lehdessä on useita eri osastoja, joiden tarkoituksena on jopa houkutella kirjoittamaan. Tällaisia ovat mielipidesivut, pääkirjoitus, juorupalsta, terveisiä - osasto, niksipalsta, "Ursula vastaa", haastattelut, jatkokertomus, horoskooppi ja uutiset. Erityisesti oman juorupalstan merkitys on ollut suuri. Sen sisältäessä pääsääntöisesti hyväntahtoisia juoruja tosin aika intiimeistäkin asioista (kuka vilkuilee ketäkin) - on lehden lukijakunta taattu. Samalla jokainen on saanut kokea, mitä on olla julkisuudessa. Näille jutuille ei löytyisi yleisöä muualta kuin omasta yhteisöstä. Ne samalla ylläpitävät yhteisöä ja saattavat jokaisen osaksi vuorovaikutusta. Leirilehdessä ei ole sensuuria tai muita portinvartijoita estämässä juuri oman jutun ilmestymistä. Kirjoittajaa saatetaan hienovaraisesti ohjata keskustellen siitä, miten saa sanomansa paremmin perille. Jos joku juttu ylittää lukijan kestokyvyn, hän vastaa uudella, ehkä paremmalla jutulla. Leirin tausta-ajatuksena on kreikkalaisen humanismin perinne: ihanneihminen on sosiaalinen eli poliittinen olento. Hänen oma luontonsa määrää hänet palvelemaan sitä yhteisöä, johon hän kuuluu (von Wright 1954). Lehden teossa on käytössä riittävästi mikroja, joilla kirjoittaa oma juttunsa tai liittää itse ottamansa kuva lehteen. Lehteä tehdessään kirjoittaja pääsee imuroimaan esimerkiksi uutisia ja säätietoja verkoista. Lehdellä on myös still-kamera ja digitaalinen kamera sekä skanneri. Monelle lehden tekemisen prosessi alkaa siitä, että hän toimittaa ensin uutiset lehteen maailmalta. Kun on onnistunut tässä, seuraavassa jutussa voi olla jo kommentteja uutisista. Samalla kun valikoi uutisia STT:ltä lehteen, oppii jäsentämään uutismerta. Lehti taitetaan PageMaker ohjelmalla ja kuvat käsitellään PhotoShop-ohjelmalla. Taittokoneita on neljä - viisi ja jokainen pääsee taittamaan oman juttunsa. Loppusilauksen sivuille antaa yleensä jo useampana vuonna leirillä ollut nuori. Lehtipisteessä työ on ehkä helpointa. Se on tuttu ja turvallinen paikka, missä päivän aikana syntyy aina tuotos yhdessä tehden. Lehden palstat ovat omiaan lisäämään liittymisen tunnetta, on osoittautunut hauskaksi ja tärkeäksi lukea itsestään hyväntahtoisia pikkujuoruja lehdestä. Juorupalstojen avulla leiri tulee myös yhdeksi kokonaisuudeksi. Yhteenkuuluvuutta on omiaan lisäämään myös mielipidepalsta, jolla keskustellaan leirin tapahtumista, kommentoidaan ruokaa ja nukkumisaikoja sekä kirjoitetaan erilaisia leiriläisiä kiinnostavia asioita. Liittymistä ympäröivään yhteisöön hoidetaan haastatteluin ja reportaasein leirin naapureista, kauppiaasta tai kylän nähtävyyksistä. Viestintäleirillä tutustutaan monin tavoin ympäröivään yhteiskuntaan ja sitä kautta lisätään tunteenkin tasolla yhteenkuuluvuutta suomalaiseen maaseutuun kaupunkinuorille se ei aina ole itsestään selvä asia. Itse lehden tekeminen on kuitenkin mahtava kokemus, siinä on töitä jokaiselle ja se tuo onnistumisen tunnetta. Viestintäleiri tulevaisuuden kokeilukenttänä 209

11 Radio Viekas kuuluu kauas Leiriradio lähettää ohjelmaa joka päivä kello 10:stä yön pikkutunneille asti. Radion kuuluvuusalue on noin 10 kilometriä, näin leiriradiolla on ikkuna auki naapuristoon. Ohjelma on leiriläisten omaa toisille leiriläisille tarkoitettua ohjelmaa. Radioita voi kuunnella myös internetin kautta. Internetradio on suosittu vanhojen leiriläisten keskuudessa. Myös radiota voidaan käyttää kahdella tasolla: jokainen on vuorollaan toimittajana, äänitarkkailijana tms. studiossa tai vastaanottamassa kuuntelijoiden soittamia puheluja. Jokainen voi myös soittaa radioon. Interaktiivisia ohjelmia on paljon. Paljon on myös puhelimia, joilla pääsee soittamaan ohjelmaan vaivattomasti. Vuorovaikutteisuus mahdollistuu myös sen vuoksi, että ohjelmat ovat suurimmaksi osaksi suoria. Interaktiivinen radio on ehkä yhteisöllisin viestintämuoto leirillä. Radion tekniikkaa suunnitellaan yleensä pitkin vuotta. Seuran internet-keskustelupalstalla puhutaan paljon sisällöistä, kuunnelmista jne. Kun aika koittaa ja radio-ohjelmia pitää tehdä, ohjelmat ovat kuitenkin erittäin musiikkipitoisia. Liekö niin, että useimpien haaveena onkin toimia DJ:nä radiossa? Vai onko niin, että nuorilla ei ole mallia muusta radio-ohjelmatuotannosta? Tosin leirillä saadun kokemuksen myötä on osattu tehdä myös monia hienoja keskusteluohjelmia. Jatkokertomuksena on mm. luettu Nalle Puhia kuunnelmanmuotoisesti. Kokeneempien leiriläisten malli innostaa myös nuorempia tekemään myös puhepainotteisia ohjelmia. Radiotoiminnassa, erityisesti kun se on julkista, opetellaan erottamaan leirin sisäiset kuulutukset ja tiedotukset ohjelmasta ja näin opitaan myös erilaisten viestintätapojen eroja. Leirin sisäisiä tiedotuksia varten on olemassa tekstiviestit, puhelimet jne. Radio on ohjelman tekoa varten. Radio-ohjelmiin soitetaan paljon leirillä. Musiikkitoiveet ovat soittojen ensisijainen syy, toiseksi osallistutaan tietokilpailuihin. Tietokilpailujen aikana kokoontuu puhelimen ääreen usein porukoita ja syntyy keskinäistä kilpailua siitä, kuka ehtii ensiksi soittamaan ja vastaamaan. Kilpailuihin osallistutaan myös etäältä kuunnellen ohjelmaa internetistä. Radiotoiminta puhuttelee myös tunnetasolla. Se yhdistää koko leiriä ja ympäristöä kenties vielä enemmän kuin radiotyötä tekeviä leiriläisiä. Koska studioon mahtuu kerrallaan vain muutama leiriläinen, niin yhteenkuuluvuus ei ole radioryhmässä yhtä suuri kuin muissa pisteissä. Koska radion kuuluvuusalue on yli kymmenen kilometriä, leirin ympärillä asuvat naapurit pääsevät radion avulla mukaan leirielämään. Ohjelmat on suunnattu leiriläisille, mutta niihin voi osallistua kuka tahansa. Tietokilpailuihin ovat ympäristön asukkaat soitelleetkin. Internet-kuulijalle radio tuo leirielämän hyvin lähelle. Ainakin ne, jotka ovat joskus olleet itse leirillä, voivat radioita kuunnellen aistia leirin tunnelman ja hengen. Radio internetissä osoittaa, kuinka sen avulla voisi tuoda mm. ulkomailla asuville kotipaikan asiat lähelle ja näin pitää yllä siteitä kotiin. 210 Marja-Liisa Viherä

Yksityisyys, luottamus ja turvallisuus verkoissa

Yksityisyys, luottamus ja turvallisuus verkoissa Yksityisyys, luottamus ja turvallisuus verkoissa LUOTI-artikkeli 2/2006 Marja-Liisa Viherä Liikenne- ja viestintäministeriön LUOTI-ohjelma* on pyytänyt kolmelta eri alan ammattilaiselta asiantuntijaartikkelia

Lisätiedot

Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org

Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org Riku Siivonen ja Tanja Aitamurto, 2012 Tilaaja: Ossi Kuittinen, Sitra Ulkoasu:

Lisätiedot

Diginatiivit, työ, kansalaisuus

Diginatiivit, työ, kansalaisuus Kansallinen ennakointiverkosto Diginatiivit, työ, kansalaisuus Toim. Tomi Leivo, Marjut Mutanen, Riitta Nieminen-Sundell ISBN 978-951-563-698-0 Helsinki 2009 Kuvitukset: Riina ja Sami Kaarla Esipuhe Sukupolvisidonnaiset

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Sisällysluettelo Johdanto... 3 I HANKKEEN YHTEISKUNTAPOLIITTINEN MERKITYS... 5 Outi Cavén-Pöysä II TOIMINNALLISEN MATEMATIIKAN TEORIAA...

Lisätiedot

Tietoyhteiskunnan arki

Tietoyhteiskunnan arki Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Tietoyhteiskunnan arki Tiedon ja taidon tie Johanna Korhonen ja Hannu Sokala (toim.) SITRA 207 Helsinki 1999 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Kouluvierailuopas Maailmankaupoille Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Sisällysluettelo Mistä lisätietoa Reilusta kaupasta? 5 Mitä on Reilu kauppa? 6 Viestintä

Lisätiedot

Esipuhe 5. Johdanto 7

Esipuhe 5. Johdanto 7 Esipuhe 5 Johdanto 7 1. Ylä-karjalassa haluttiin vastata tietoyhteiskunnan haasteisiin 9 1.1. Syrjäseutu innostui tietoyhteiskunnan kehittämisestä 10 1.2. Seutukunnalle selviytymisstrategia 12 1.3. Tietoyhteiskunta

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

TEHOKKUUDESTA JAKAMISEEN tietoyhteiskunnan uusi vaihe

TEHOKKUUDESTA JAKAMISEEN tietoyhteiskunnan uusi vaihe EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA TEHOKKUUDESTA JAKAMISEEN tietoyhteiskunnan uusi vaihe Tulevaisuusvaliokunnan tietoyhteiskunta-akatemia 19.-20.11.2008 TULEVAISUUSVALIOKUNNAN JULKAISU 2/2009 Tehokkuudesta

Lisätiedot

Monkey Business liiketoimintasuunnitelma

Monkey Business liiketoimintasuunnitelma Monkey Business liiketoimintasuunnitelma Hugo Miskala Tatu Tuohimetsä Opinnäytetyö Huhtikuu 2009 1 SISÄLTÖ 1 VASTAISKU RIISTOKAPITALISMILLE...5 2 OPINNÄYTETYÖN LUOTETTAVUUS...6 2.1 Validiteetti...6 2.2

Lisätiedot

Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista. Mihin tarvitaan palvelusuunnitelmaa. Mirella päivähoidossa

Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista. Mihin tarvitaan palvelusuunnitelmaa. Mirella päivähoidossa 2 2009 Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista Mihin tarvitaan palvelusuunnitelmaa Mirella päivähoidossa tässä numerossa Pääkirjoitus 3 4 6 Mirellan avustajana päiväkodissa 8 Yhdistys 11 12 14 18 17

Lisätiedot

Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille

Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille Miika Immonen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) + diakonin virkakelpoisuus

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Sampo Järvela, Else Joutsi, Virpi Koskela, Tommi Natri Starttivalmennus taiteen tekemisen keinoin kohti elämää Starttivalmennus taiteen tekemisen

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot