NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2013"

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2013 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto xx.xx.2014

2 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 Kaupunginjohtajan katsaus 3 Keskeiset taloushistorialliset kuvaajat 5 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 9 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys 10 Turun talousalueen kehitys 13 Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa 15 Olennaiset poikkeamat käyttötalousarvioon 21 Kaupungin henkilöstö 21 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 22 Ympäristötekijät 24 Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 25 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 27 Tilikauden tuloksen muodostuminen 27 Toiminnan rahoitus 29 Rahoitusasema ja sen muutokset 31 Kokonaistulot ja menot 33 Kaupunkikonsernin toiminta ja talous 35 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 35 Konsernin toiminnan ohjaus ja konsernivalvonta 35 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat 36 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut 36 Konsernin henkilöstömäärä 36 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet 41 Asiaa koskeva sääntely Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet 1

3 Talousarvion toteutuminen 43 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 43 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen 43 Käyttötalouden toteutuminen 43 Toimielimien informaatiosivut 44 Yleinen 59 Sosiaali-ja terveystoimi 88 Sivistystoimi 116 Ympäristövirasto 139 Satama 168 Tilalaitos 170 Vesihuoltolaitos 172 Käyttötalous yhteensä - taulukot 174 Investointiosan toteutumisvertailu 188 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 209 Investointiosan toteutumisvertailu 214 Rahoitusosan toteutumisvertailu 220 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 224 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 230 Rahoituslaskelma 234 Tase 238 Konsernilaskelmat 246 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 251 Tilinpäätöksen liitetiedot 255 Liitetiedot sisältävät myös Tilalaitoksen ja Vesihuoltolaitoksen taseyksiköiden tiedot, eikä niistä ole erikseen tehty omaa kappaletta Kirjanpitokirjat ja tositelajit 283 Asiakirjojen säilytys 283 Tilinpäätöksen allekirjoitus 284 Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä 285 2

4 Toimintakertomus Toimintakertomuksen antamisesta vastaavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja (KuntaL 69 ). Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista (KPL 3:1 ). Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa (KuntaL 69 ). Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi (KuntaL 69 ). Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Talouden yleinen epävarmuus lisääntyi vuoden aikana edelleen, erityisesti euroalueen ongelmien vuoksi. Talouden yleisissä näkymissä epävarmuus jatkuu. Työttömyysaste Naantalissa oli keskimäärin 8,0 (6,5) prosenttia. Vuoden lopulla työttömiä oli 879 ja 9,6 %, kaksi prosenttiyksikköä edellisvuotta enemmän. Pitkäaikaistyöttömien määrä pysyi korkealla tasolla. Nuorisotyöttömyys pysyi kaupungin merkittävistä panostuksista huolimatta tavoiteltua tasoa suurempana. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on selvässä kasvussa. Tuoreimman käytettävissä olevan tilaston mukaan työpaikkaomavaraisuusaste oli vuonna 2011 Naantalin nykyisellä alueella 72,4 prosenttia, missä on laskua edellisvuodesta 0,1 prosenttiyksikköä. Kaupungin keskustan rakennemallitarkastelua on jatkettu. Keskustakortteleiden suunnittelukilpailun jälkeen käynnistettiin keskustakortteleiden asemakaavoitus. Asemakaava saatetaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn Seudullinen maankäytön rakennemalli hyväksyttiin toukokuussa Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa 2012 Naantalin kaupungin maankäytön kehityskuvan 2035, mikä on keskeisiltä linjauksiltaan yhdenmukainen seudullisen rakennemalliesityksen kanssa. Manner-Naantalin yleiskaavan tarkistus aloitettiin 2013 lopulla ja sen tärkeänä perusteena ovat em. rakennemalli ja kaupungin maankäytön kehityskuva. Naantalin kaupunki osallistuu seudullisesta vesihuoltoyhtiöstä käynnissä oleviin jatkovalmisteluihin. 3

5 Kaupungin toimintakate oli 84,6 miljoonaa euroa, muutos 1,2 %. Tuloslaskelman mukaan tulot kasvoivat 8,7 % ja toimintakulut kasvoivat 1,1 %. Verotulojen kasvu oli 11,2 % (koko maa + 6,8 %). Verotulojen kasvu jakautui verolajeille seuraavasti: kunnallisvero + 12,4 % (koko maa + 6,7 %), yhteisövero + 5,4 % (koko maa + 8,2 %) ja kiinteistövero + 4,2 % (koko maa + 7,4 %). Talousarvio laadittiin 0,2 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Tilinpäätöksessä ylijäämä on 4,1 miljoonaa. Suurin yksittäinen ylijäämää kasvattanut muutostekijä oli verotulokohta, joka ylittyi 2,4 miljoonalla varsinaisesta talousarviosta. Valtionosuudet ylittivät talousarvion 0,6 miljoonalla ja poistot alittivat talousarvion 0,9 miljoonalla eurolla. Edellisen vuoden asukaskohtainen vuosikate 202 euroa nousi 754 euroon (keskiarvo on ollut 425 euroa). Tuloksen muuttumiseen varsinaisesta talousarviosta vaikuttivat erityisesti seuraavat osatekijät - verotulot ylittyivät 2,4 miljoonaa euroa - valtionosuudet ylittyivät 0,6 miljoonaa euroa - poistot olivat 0,9 miljoonaa euroa alle arvion - maankäyttösopimusten tuotto alittui 0,9 miljoonaa euroa - sataman toimintakate jäi 0,6 miljoonaa alle arvion (tulot 0,9 miljoonaa alle) - erikoissairaanhoidon menot alittuivat 0,7 miljoonaa euroa - sosiaali- ja terveystoimen menot pl. ESH ylittyivät 1,1 miljoonaa euroa - vesihuoltolaitoksen toimintakate heikkeni 0,5 miljoonaa euroa arviosta Käyttötalouden henkilöstömenojen kasvu oli 2,2 %. Kaikki kasvu ei kuitenkaan ole säännönmukaisten henkilöstömenojen kasvua, koska luku sisältää esim. valtion rahoittamaa perusopetusryhmien pienentämistä usean sadantuhannen euron edestä. Kokonaisuutena varsinaisen talousarvion henkilöstömenot ylittyivät noin eurolla, mutta tässä tarkastelussa on huomattava, että Kummelin henkilöstömenot päivitettiin talousarvioon vasta kesken vuoden. Palkkojen ja palkkioiden kasvu oli 1,8 %, eläkekulujen 3,2 % ja muiden henkilösivukulujen 6,1 %. Henkilöstökorvauksia saatiin 1,1 % edellisvuotta enemmän. Kaupungin velkamäärä laski edellisvuoden 49,8 miljoonasta 37,5 miljoonaan euroon (1 987 / as). Talousarviota laadittaessa arvioitiin velkamäärän nousevan noin eurolla. Nettovelka (korolliset lainat vähennettynä kassavaroilla) oli vuoden lopussa 35,1 miljoonaa euroa. Investointien alkuperäinen määrä oli 13,3 miljoonaa euroa. Toteutuma jäi bruttona 10,5 miljoonaan euroon. Yleisen taloudellisen kehityksen ja valtiovallan toimien perusteella on syytä arvioida vuodelle 2014 hyväksytyn talousarvion tarkistamista viimeistään 4 kk raportin käsittelyn yhteydessä. 4

6 Keskeiset taloushistorialliset kuvaajat, lähde Tilastokeskus ja Kuntaliitto (kaaviot on päivitetty 2013 asti siltä osin kuin tietopohja on saatavana) Toimintakate (itseisarvo), /as Naantali Koko maa (enn) Toimintakate on toimintatuottojen ja toimintamenojen erotus. Se osoittaa, kuinka paljon käyttötalous tarvitsee verorahoitusta (verot + valtionosuudet). Toimintakate on yleensä negatiivinen Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet, /as. (verorahoitus) Naantali Koko maa (enn) Verotulot ovat ainoa tuloryhmä, joka tuloutetaan maksuperusteisesti. Verotuloihin kuuluvat kunnallisveron, yhteisöveron ja kiinteistöveron tilitykset. Valtionosuustulot perustuvat valtiovarainministeriön (peruspalvelujen valtionosuus, verotuloihin perustuva tasaus) ja opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksiin (yksikköhintarahoitus, eräät sivistystoimialan laskennalliset valtionosuudet) Vuosikate, /as Vuosikate osoittaa tulorahoituksen (= toimintakate + verorahoitus), joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Perusoletus on, että jos vuosikate on suunnitelmapoistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Naantali Koko maa (enn) 5

7 Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot ( /as.) indeksoituna, 2001= Entinen tunnusluku "äyriä/asukas" on korvattu otsikon käsitteellä sen jälkeen, kun kunnallisverotukseen tuli verosta tehtävät vähennykset. Otsikon käsite saadaan, kun ensin lasketaan veron määrä tulovähennysten jälkeen - tästä määrästä vähennetään verosta tehtävät vähennykset ja lopullinen veron määrä jaetaan tuloveroprosentilla. Naantali Koko maa Verotulot verolajeittain, /as. (TP:n mukaan) Naantali Kiinteistövero ym. Yhteisövero Kunnallisvero Verotulot kirjataan maksuperusteisesti - siten kaavio kertoo tilivuoden aikana kassaan kertyneiden verotulojen nettomäärän lajeittain Lainakanta 31.12, /as Kaavio kuvaa korollisen vieraan pääoman bruttomäärää eli antolainojen määrää ei ole vähennetty. Koko maan luvuissa ei ole mukana kuntayhtymien lukuja. Naantali Koko maa (enn) 6

8 Kumulatiivinen toiminnan ja investointien rahavirta sekä lainakannan muutos vuodesta 1997, milj Kumulatiivinen lainakannan muutos vuodesta 1997 Kumulatiivinen toiminnan ja investointien rahavirta vuodesta 1997 Kaavio kertoo, onko tulorahoitus on riittänyt toimintojen ja investointien rahoitukseen ilman lainanottoa tai sen lisäämistä. Tunnusluvun heikkous on, että siinä seurataan otettujen lainojen määrää vähentämättä annettuja lainoja. Kunnat ryhtyivät soveltamaan kirjanpitolakia 1997 alusta Vuosikate ja investoinnit, / asukas Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Perusoletus on, että jos vuosikate on suunnitelmapoistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Vuosikate Investointien omahankintamenot yht Vuosikate ja poistot, / asukas Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Perusoletus on, että jos vuosikate on suunnitelmapoistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Vuosikate Poistot ja arvonalennukset 7

9 Toimintakate ja verorahoitus indeksoituina, 2001= Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista. Mikäli niiden kehitys toisiinsa nähden eriytyy, on tilanne analysoitava ja tarvittaessa ryhdyttävä eriytymiskehityksen suunnan edellyttämiin muutostoimenpiteisiin. Toimintakate (itseisarvo) Verot + valtionosuudet (TP:n mukaan) Omavaraisuus-% Koko maa Naantali 50 % taso 70 % taso Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. Kriisikunnan yksi kriteeri on, että tämä arvo < 50 %. 8

10 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Vuoden 2013 luottamustoimielinorganisaatio on kuvattu ohessa. Lisäyksinä edelliseen vuoteen ovat ympäristövirastoin toimialaan kuuluvat tiejaosto ja tilapalvelujaosto. KAUPUNGINVALTUUSTO Lisäksi tilivuonna toimi satamarakennustoimikunta ja Luolalan paloaseman rakennustoimikunta. KESKUSVAALI- LAUTAKUNTA TARKASTUS- LAUTAKUNTA KAUPUNKISUUNNITTELU JAOSTO KAUPUNGINHALLITUS YLEISJAOSTO KOULUTUSLAUTA KUNTA KULTTUURILAUTA KUNTA VAPAA- AIKALAUTAKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SATAMALAUTA KUNTA HYVINVOINTI JAOSTO YKSILÖJAOSTO KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA RAKENNUSLAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA SAARISTOLAUTAKUNTA TIEJAOSTO TILAPALVELU- JAOSTO 9

11 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Vuoden 2008 talousromahdus aikaansai mittavan laskun bruttokansantuotteeseen. Talouden tila on edelleen hyvin altis häiriöille, vaikka monissa asioissa on tapahtunut käännettä. Asukaskohtainen bruttokansantuote on palautunut lievästi vuoden 2008 tason yläpuolelle, mutta nousu on loiventunut. BKT käyvin hinnoin Lähde Tilastokeskus BKT mrd eur, vas ast. BKT / asukas, oikea ast. Markkinakorkojen taso on edelleen varsin alhainen eikä selviä merkkejä noususta esiinny. Euroalueen kriisi on jakanut euromaita yhä voimakkaammin eri ryhmiin; osa on toistaiseksi saanut rahoittajien luottamusta lisää, kun joidenkin osalta epäluottamus kasvaa. Ongelmia on edelleen olemassa eivätkä ne poistu nopeasti. Suomen luottoluokitus on edelleen paras mahdollinen. Koko maan työttömyyden trendi on tällä hetkellä nousujohteinen. Lähde Tilastokeskus 10

12 Henkilöasiakkaiden ennakonpidätysten bruttokertymä muutos (%) osuus (%) Pakollinen sosiaalivakuutus ,5 23,8 Julkinen hallinto ja maanpuolustus ,4 14,0 Teollisuus ,5 12,7 Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajon. ja moott.pyörien korjaus ,5 8,1 Terveys- ja sosiaalipalvelut ,8 6,0 Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta ,4 5,4 Rahoitus- ja vakuutustoiminta ,3 5,1 Informaatio ja viestintä ,7 4,8 Rakentaminen ,1 4,8 Kuljetus ja varastointi ,7 3,9 Koulutus ,5 3,2 Hallinto- ja tukipalvelutoiminta ,2 2,2 Muu palvelutoiminta ,3 1,6 Majoitus- ja ravitsemistoiminta ,3 0,9 Kiinteistöalan toiminta ,1 0,8 Maatalous, metsätalous ja kalatalous ,3 0,7 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta ,6 0,6 Taiteet, viihde ja virkistys ,6 0,6 Vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ymp. puht.pito ,1 0,4 Kaivostoiminta ja louhinta ,6 0,2 Muut ,7 0,1 Yhteensä ,8 100,0 muutos(%) = muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 osuus(%) = toimialan osuus kaikista toimitetuista ennakonpidätyksistä 2013 (lajittelun peruste) käytetty toimialaluokitus = TOL 2008 luvut miljoonia euroja Lähde verohallinto (vero.fi) Eläkkeiden ja muiden pakollisten sosiaalivakuutustulojen osuus ennakonpidätyksen alaisista ansiotuloista oli 2013 jo 24 % ja kasvuvauhti on kova. Tilastokeskuksen toimialaluokista ainoa negatiivinen muutos todettiin teollisuudessa. Työttömyys on useassa euromaassa noussut ennätysmäisen korkealle tasolle, vaikka eräissä kriisimaissa on näkynyt tilastollisesti käänne parempaan. Tilastokeskuksen mukaan 2013 koko maan työllisten määrän vuosikeskiarvo oli ( ). Työttömien määrän vuosikeskiarvo oli ( ). Työttömistä miehiä oli ( ) ja naisia (92 000). Koko maan työttömyysaste (15 74 v) oli 2013 joulukuussa 7,9 % (6,9 %) ja koko maan työllisyysaste (15 64 v) oli 2013 joulukuussa 66,9 % (67,3 %). Suomessa oli 2013 keskimäärin ( ) palkansaajaa. Heistä ( ) oli jatkuvassa ja ( ) määräaikaisessa työsuhteessa. Naantalin työvoiman määrä on vuodesta 2006 viime vuoteen kasvanut 2,5 %, mutta työttömyysaste 71 % (luvut ovat ao. vuoden joulukuun lukuja). NAANTALI Työttömät Työvoima Työttömät % työvoimasta 5,6 5,5 5,6 8,0 8,0 7,0 7,5 9,6 Lähde TEM OnLine 11

13 KOKO MAA, Milj ** 2014** 2015** 2016** 2017** 2018** VEROTETTAVA TULO Muutos % 18,7-21,2-23,8 8,9 1,7 3,3-2,3 3,8 11,4 6,3 4,6 3,3 Yhteisöveroprosentti 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 24,5 24,5 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 MAKSETTAVA YHTEISÖVERO Kuntaryhmän osuus 0,2203 0,2203 0,3203 0,3199 0,3199 0,2834 0,2949 0,3556 0,3419 0,2806 0,2806 0,2806 KUNTIEN OSUUS YHT.VEROSTA Muutos % 18,9-22,5 13,7 8,6 1,7-14,4 1,5 2,2 7,3-12,9 4,7 3,7 Kuntien osuus manner-suomessa Kuntien osuus Ahvenanmaalla Naantalin jako-osuus 0, , , , , , , , , ,00424 <- vahvistetut Taloussuunnitelman mukaan Edellä oleva taulukko kuvaa yhteisöveron määrää verottajan eli maksuunpanon näkökulmasta. Se eroaa kunnan tilinpäätösnäkökulmasta, koska kunnan tilinpäätökseen verotulot kirjataan tilitysten mukaan, ei maksuunpanon mukaan. Yhteisöveron perusteena oleva tulo ja myös veron määrä romahti kahdessa vuodessa 40 % (2007 / 2009). Tuosta laskusta palautuisi arvioiden mukaan noin 16 %, kun verrataan 2014 tuloa vuoden 2007 tuloon. Verokilpailun vuoksi on yhteisöverokanta pudotettu 20 %:iin, mutta kunnille menetys korvataan nostamalla kuntaryhmän jako-osuutta. Ilman uusia päätöksiä kuntaryhmä menettää vuoden 2015 alusta noin 6 prosenttiyksikön verran tilapäiseksi tarkoitettua ryhmäosuutta. Naantali oli Suomen kuntajoukossa vuosikymmenet poikkeuksellisessa asemassa siinä mielessä, että täällä yritysverojen osuus suhteessa kunnallisveron määrään oli huomattavan korkea. Nyt Naantalin suhteellinen osuus yritysveroista on samaa tasoa kuin kunnallisveron tai jonkin verran sen yläpuolella - edelleen hyvää tasoa, mutta ei enää poikkeuksellisen korkea ja samaa tasoa kiinteistöveron tuoton kanssa. Alla oleva kaavio kuvaa Naantalin verolajien suhdetta toisiinsa. 0,0080 0,0070 JAKO-OSUUDET VEROLAJEITTAIN 0,0060 0,0050 0,0040 0,0030 0,0020 0,0010 0, yhteisövero kunnallisvero kiinteistövero Kunnallisverotulon kertyminen on pääosin tasoittunut verrattuna vuosituhannen vaihteen optiovuosiin, jolloin heilahtelut olivat hyvin suurta. Hyvä verotilitysvuosi 2013 näyttäisi nyt aiheuttavan vuoteen 2014 vastakkaisen ilmiön, joka merkitsee painetta tulokseen. Kaupungin veroennusteessa 2014:lle tämä on otettu huomioon. 12

14 Turun talousalueen kehitys ja kaupungin kannalta tärkeät hankkeet Alueen suuri työllistäjä eli telakka on jatkuvissa vaikeuksissa, kun tilauksia ei saada rahoitusjärjestelyjen kompastellessa. Valtio on valmis järjestelyihin, jopa omistajaksi telakkayhtiöön, mutta edellyttää pääomistajan olevan muu kuin valtio. Hankkeiden pitkäkestoisuuden ja kerrannaisvaikutusten takia olisi suotavaa nähdä tilauskirjan vahvistuvan. Seudun energiaratkaisun täytäntöönpano alkoi , mukana Fortum Oyj, Turku Energia Oy sekä Kaarinan, Raision ja Naantalin kaupungit. Lisäksi sopimuksissa ovat mukana Turun Seudun Energiatuotanto Oy (TSE) ja Turun Seudun Kaukolämpö Oy. TSE Oy:n hallitus on tiedottanut, että se on päättänyt yksimielisesti esittää yhtiökokoukselle uuden monipolttoainevoimalaitoksen investoinnin ajoittamista siten, että laitos otettaisiin käyttöön syksyllä Investoinnin kustannusarvio on 260 miljoonaa euroa. Turun Seudun Jätehuolto Oy:n (TSJ) uuden jätevoimalan ympäristövaikutusten arviointi eli YVA esiteltiin maaliskuussa Turun Seudun Jätehuolto Oy:n alueella arvioidaan vaihtoehtoisina paikkoina Raision Palovuoren alue ja Turun Topinojan jätekeskuksen alue. ELY-keskus pitää laaditun arvioinnin perusteella jätevoimalahanketta lähtökohtaisesti toteuttamiskelpoisena ratkaisuna jätteen energiahyödyntämisessä. Tavoitteena on, että uusi jätevoimala aloittaa toiminnan vuosien aikana. TSJ suunnittelee Turun lähialueen jätelaitosten kanssa yhteistä jätteen energiahyötykäytön kilpailutusta, jolla etsitään energiatuotannon toimija, joka käytännössä toteuttaa jätevoimalan. Rouskis Oy (omistajat Salo, Paimio, Kemiönsaari ja Sauvo) ja Turun Seudun Jätehuolto Oy (TSJ) tekivät selvitystyön toimintojensa yhdistämisestä. Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi Rouskis Oy:n ja Turun Seudun Jätehuolto Oy:n väliset yhdistymisasiakirjat

15 Naantali, Turku, Raisio ja Masku ovat suhtautuneet myönteisesti selvitykseen seudullisesta vesiyhtiöstä. Selvityksessä ovat mukana myös Turun Seudun Vesi Oy ja Turun Seudun Puhdistamo Oy. Selvittely on käynnissä. Turun kaupunkiseudulle on laadittu kestävää kehitystä ja alueen vetovoimaisuutta edistävä rakennemalli, Rakennemalli Se on jatkoa kunta- ja palvelurakenneuudistuksen eli PARAS-hankkeen kaupunkiseutusuunnitelmalle. Rakennemallityöhön osallistuu kaupunkiseudun työssäkäyntialueen 14 kuntaa: Aura, Kaarina, Lieto, Parainen, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo, Tarvasjoki ja Turku. Mukana ovat myös Varsinais-Suomen liitto ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Rakennemallityön tärkeimpänä tavoitteena on löytää yhteinen näkemys kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen pitkän tähtäyksen päälinjoista. Rakennemallityössä haetaan periaatelinjauksia seudullisesti merkittäviin toimintoihin kuten asuin- ja työpaikka-alueiden kehittämiseen ja profilointiin, palvelujen järjestämiseen yhdessä sekä liikenne- ja viherverkon luomiseen kaupunkiseudulle tavoitteena kestävä kaupunkirakenne vuonna Seudun joukkoliikenne ottaa MAL-sopimuksen mukaisen askeleen eteenpäin, kun uusi joukkoliikennesopimus tuo yhtenäiset lippukäytänteet sopimuskuntien alueelle. Seutukunnan työllisyystilanteessa ei toistaiseksi näy käännettä parempaan Turun seutukunta Työlliset Työttömät 14

16 Veronalaiset tulot notkahtivat vuonna 2012, mutta se kohdistui pääomatuloihin, joissa vertailuvuotena oli poikkeuksellisen hyvä vuosi. Ilmiö näkyy Naantalin osalta selkeästi. Pääomatuloista ei makseta kunnallisveroa vaan verotuotto menee kokonaan valtiolle. Kunnallisverotuksessa verotettava ansiotulo on kehittynyt lähes identtisesti koko maan trendin mukaisesti. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Merkittäviä päätöksiä tilikauden aikana ja sen jälkeen Kaupunginhallitus hyväksyi kaavoitusohjelman ja kaavoituskatsauksen Kaupunginvaltuusto antoi kuntarakennelakiluonnoksesta lausunnon. Sen keskeinen sisältö voidaan tiivistää lausuntoa lainaten Mikäli lakiluonnos jossain muodossa ja nyt kirjatussa aikataulussa kaupungin eriävästä mielipiteestä huolimatta tulee voimaan touko kesäkuussa 2013, jää mahdollisten selvityskumppanien kanssa käytäville neuvotteluille aikaa kesä-tauot huomioon ottaen noin 3 kuukautta. Siten varsinainen selvitystyö tulisi suorittaa pisimilläänkin 6 kuukauden kuluessa. Aikataulu on mahdoton. Sen vuoksi, olivatpa selvitykseen osallistuvat kunnat ja alueet millaisia tahansa, aikataulu on pidennettävä tolkulliseksi. 15

17 Kaupunginvaltuusto valitsi kaupungin tilintarkastusyhteisöksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n vuosille Kaupunginhallitus merkitsi ympäristöministeriön vahvistaman Turun seudun kehyskuntien maakuntakaavan tiedoksi sekä päätti hakea siihen muutosta vahvistamatta jätetyn Särkänsalmen meriväylän osalta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Samalla kaupunginhallitus totesi, että Varsinais-Suomen liitto on aloittamassa vahvistettujen maakuntakaavojen tarkistamista joidenkin yksityiskohtien osalta ja tähän tarkistukseen tulee sisällyttää Särkänsalmen meriväylä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Naantalin keskustan päivätyn rakennemallin loppuraportin. Rakennemallia ja varsinkin sen yhteydessä laadittuja selvityksiä voidaan käyttää selvitysaineistona asemakaavan muutoksen vaikutuksia arvioitaessa. Loppuraporttia ja sen yhteydessä tehtyjä selvityksiä hyödynnetään tulevissa asemakaavoituksissa ja Manner-Naantalin osayleiskaavassa. Kaupunginhallitus antoi Naantalin Vuokratalot Oy:lle luvan ryhtyä toimenpiteisiin kuuden, täysin omistamansa tytäryhtiön sulauttamiseksi emoyhtiöön. Kaupunginhallitus päätti muuttaa vanhainkodin laitoshoitopaikat tehostetun palveluasumisen paikoiksi lukien. Kaupunginvaltuusto myönsi määrärahan Kiinteistö Oy Naantalin Virastotalon osakkeiden ostamista varten. Virastotalon kiinteistö sisältyy Naantalin keskustan rakennemallin alueeseen sekä keskustakorttelien suunnittelukilpailun alueeseen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin ensimmäisen palvelustrategian vuosille Palvelustrategia kertoo, kuinka kaupunki aikoo tulevaisuudessa palvelut tuottaa. Uudessa, voimaan tulleessa kuntarakennelaissa säädetään kuntauudistuksen kriteereistä ja selvitysvelvollisuudesta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Turun seudun kuntien kuntakokouksessa hyväksytyn kannan kuntarakenneselvityksen tekemisestä. Kuntakokouksen mukaan Selvitys tulee tehdä koko kaupunkiseudulla. Selvityksen perusteella alueelle voi syntyä useamman kuin yhden kunnan kokonaisratkaisu, mikäli sen katsotaan tukevan kuntauudistuksen tavoitteita. Selvityksen tulee kytkeytyä tarpeellisin osin sote-uudistuksen valmisteluprosessiin ja toteuttamiseen. Lisäksi selvitetään muitakin kuntien välisiä yhteistyömalleja, joiden katsotaan tehostavan kuntien yhteistoimintaa ja lisäävän seudun elinvoimaa ja kilpailukykyä. Ensisijaisena lähtökohtana tulee olla kuntien itsehallintoperiaatteen mukaisesti se, että alueen kunnat esittävät mahdollisia kuntien yhdistymistä yhteisin päätöksin ja että kuntajaon muutokset perustuvat kuntien valtuustojen päätöksiin. Selvitysalueeseen kuuluvat Turun seudun kunnat: Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo ja Turku sekä Paras-puitelain aluemäärityksen mukaan kaupunkiseutuun kuuluva Aura. Mikäli muut kunnat haluavat osallistua selvitykseen, voivat nämä kunnat ilmoittaa halukkuudestaan muille seudun kunnille ja valtiovarainministeriölle. Kaupunginhallitus merkitsi tavoiteorganisaatiotyön tilanteen tiedoksi ja lähetti asian hallintokuntiin valmisteltavaksi. Asiaa valmistellaan rinnan palvelustrategian ja Tulevaisuuden Naantali-strategian kanssa. 16

18 Kaupunginhallitus lausui Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä seuraavaa: Varsinais-Suomen kilpailukyvyn keskeisin liikennestrateginen tavoite tulee olla Naantalin ja Turun satamien liikenneyhteyksien sujuvuuden varmistaminen ja kehittäminen. Kaupunkien sisäiset liikenneratkaisut tulee saattaa sujuviksi yhteyksiksi ja ratkaisut tukemaan toimivan moottoritieyhteyden hyödyntämistä Helsinkiin ja Pietariin suuntaan tapahtuviin kuljetusketjuihin ja myös henkilöliikenteen tarpeisiin. Vt 8 -hankkeen käynnistyttyä tulee kiinnittää huomiota myös Pirkanmaan ja Keski-Suomen suuntiin suuntautuvien liikenneyhteyksien parantamiseen. Seutukuntiin suuntautuvien joukkoliikenneyhteyksien suunnittelu tulee kytkeä erityisesti runkobussiliikenteen reitteihin, jolloin runkobussiliikenteen matka-ajan nopeuttamisen myötä kokonaismatka-aika joukkoliikennettä käyttäen olisi kilpailukykyinen verrattuna henkilöautoon. Naantalin kaupunki pitää hyvänä, että tavoitteena on kestävien kulkutapojen edelleen kehittäminen ja että maankäytön suunnittelussa toteutetaan Turun kaupunkiseudun rakennemallin 2035 tavoitteita. Maaseudun ja saariston liikenneyhteyksien kohdalla tulee turvata henkilö- ja tavaraliikenteen toimivuus erityisesti vakituisen asutuksen ja elinkeinoelämän osalta. Kaupunginhallitus päätti esittää saaristoasiain neuvottelukunnalle, että Naantali nimettäisiin lukien saaristokunnaksi. Kaupunginvaltuusto päätti tulovero- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2014 sekä talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman Valtiovarainministeriö pyysi Turun seudun kahdeksaltatoista kunnalta lausuntoa osallistumisesta kuntarakennelain 4 luvun mukaiseen erityiseen kuntajakoselvitykseen selvitysmääräysluonnoksen mukaisesti. Lisäksi valtiovarainministeriö pyysi lausuntoa kuntajakoselvittäjistä. Kaupunginhallitus lausui asiasta seuraavaa: Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että se hyväksyy valtiovarainministeriön esittämän selvitysalueen sekä esitetyn alustavan selvityksen sisällön. Kaupunginhallitus edellyttää, että selvitykset yhteistyömuodoista tulee ottaa selvityksen aikana käsiteltäväksi ja tarkastellaan aidosti kuntien välisiä toimivia yhteistyömalleja ilman reunaehtoja. Selvitystyön tulee olla objektiivinen ilman ennalta asetettua lopputulosta. Naantalin kaupunki on valmis omalta osaltaan valitsemaan kolmannen selvityshenkilön, jonka valinta voi tapahtua myöhemmin. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavoituskatsauksen 2014 ja kaavoitusohjelman Kaupunginhallitus päätti julistaa kaupunginjohtajan viran haettavaksi. Kaupunginhallitus päätti antaa Valtionosuusuudistus 2015 hankkeesta seuraavan lausunnon: Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi ja totesi uudistuksen laskelmien olevan vaikeasti tulkittavissa ja osittain virheellisiä. Niiden tarkistaminen ja niiden oikea kohdistuminen on vaikeasti yksilöitävissä. Täten paikallinen päättäjä joutuu olemaan ministeriön valmistelijoiden pitkään työstäneiden asiantuntijalausuntojen varassa. On mahdollista, että poliittisen käsittelyn aikana on tehty myös muutoksia, joita eivät asiantuntijat ole tarkistaneet. Kuntakohtaisen asianmukaisen ja riittävän perustellun lausunnon antamisen edellytykset eivät tällaisenaan täyty. 17

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 Kaupunginjohtajan katsaus 3 Keskeiset taloushistorialliset kuvaajat 6 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2012 talousarvio toteutui huomattavasti huonompana kuin alun perin budjetoitiin. Alkuperäisen talousarvion mukainen alijäämä oli 3,16 miljoonaa euroa ja tilinpäätöksessä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Iso-Valkee Someron kaupunki Tilinpäätös 211 Kuva Manu Kärki 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2013 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto 3 Yleinen taloudellinen tilanne

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2013 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TASEKIRJA 2013. Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä

TASEKIRJA 2013. Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä TASEKIRJA 2013 Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä 1 TASEKIRJA / TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ Sivu nro 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupungin hallinto... 4 1.2.1.

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA Vuoden talousarvio ja vuosien 2018 taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto 17.11. Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2018 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot