Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätösmalli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätösmalli"

Transkriptio

1 Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätösmalli HUOMIO! Tämä julkaisu on Uudistettu esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätösmalli -julkistamistilaisuudeen esittelyversio. Julkaisussa olevat linkit liitteisiin eivät toimi tässä julkaisussa. PwC:n Inform IFRS on-line -tietokantaan voit rekisteröityä täältä. Lopullinen suomenkielinen versio julkaistaan vuoden loppuun mennessä PwC:n IFRS-julkaisut sivulla.

2

3 VALUE IFRS Plc Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös

4 Tämä julkaisu sisältää kuvitteellisen listayhtiön VALUE IFRS Plc:n konsernitilinpäätöksen. Siinä havainnollistetaan tällaista yhtiötä koskevia raportointivaatimuksia, jotka perustuvat mennessä julkaistuihin IFRS-standardeihin. Julkaisuun sisältyy myös soveltamisen tueksi tarkoitettua kommenttiaineistoa. Esimerkkiyritys on listautunut kuvitteelliseen Stock Exchange -pörssiin, ja se on konsernin emoyritys. Esimerkkiyrityksen IFRS-konsernitilinpäätös on laadittu pelkästään havainnollistamistarkoituksessa, ja sitä käytettäessä on otettava huomioon kussakin maassa sovellettavat tilinpäätösstandardit ja muu raportointia koskeva sitova ohjeistus ja lainsäädäntö. Global Accounting Consulting Services PricewaterhouseCoopers LLP Tämä julkaisu on käännös englanninkielisestä versiosta, jota on pidettävä alkuperäisteoksena. Julkaisijat ja tekijät eivät ota vastuuta kääntämisestä aiheutuneista virheistä tai väärinkäsityksistä. Julkaisijat ja tekijät eivät myöskään ota vastuuta lukijalle tai jollekin muulle aiheutuvista vahingoista tämän toimiessa tai ollessa toimimatta tähän julkaisuun sisältyvän aineiston perusteella. Tämän julkaisun sisältö on tarkoitettu yleiseksi ohjeistukseksi, eikä sitä voida pitää asiantuntijaneuvontaa vastaavana kannanottona. About PwC PwC helps organisations and individuals create the value they're looking for. We're a network of firms in 157 countries with more than 195,090 people who are committed to delivering quality in assurance, tax and advisory services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see for further details.

5 VALUE IFRS Plc Esimerkkiyrityksen IFRS-konsernitilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat 5 Tuloslaskelma 8 Laaja tuloslaskelma 9 Tase 15 Laskelma oman pääoman muutoksista 18 Rahavirtalaskelma 20 Liitetiedot 22 Tilikaudella tapahtuneet merkittävät muutokset 24 Kuinka lukuihin on päädytty 25 Segmentti-informaatio 26 Tuloslaskelma 31 Tase 43 Rahavirrat 95 Konsernin rakenne 118 Liiketoimintojen yhdistämiset 119 Lopetettu toiminto 122 Osuudet muissa yrityksissä 125 Riskit 98 Keskeiset arviot, harkintaan perustuvat ratkaisut ja virheet 99 Rahoitusriskien hallinta 102 Pääoman hallinta 115 Taseen ulkopuoliset erät 131 Ehdolliset velat ja varat 132 Sitoumukset 133 Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat 134 Muut tiedot 137 Liiketoimet lähipiiriin kuuluvien kanssa 138 Osakeperusteiset maksut 143 Osakekohtainen tulos 147 Rahoitusvarojen ja -velkojen netottaminen 150 Vakuudeksi annetut varat 152 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 153 Tilintarkastuskertomus 174 Liitteet 175 PwC 2

6 Johdanto Tämä julkaisu sisältää kuvitteellisen listayhtiön VALUE IFRS Plc:n konsernitilinpäätöksen. Tilinpäätös on niiden IFRSstandardien mukainen, jotka on julkaistu mennessä ja joita sovelletaan 1.1. tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Tavoitteena on ollut saada aikaan realistinen tilinpäätöskokonaisuus. Esimerkkiyritys VALUE IFRS Plc on osakeyhtiö, joka valmistaa tavaroita, tuottaa palveluja ja omistaa sijoituskiinteistöjä. Koska tätä julkaisua käytetään hakuteoksena, siitä ei ole jätetty pois mitään tietoja olennaisuuden perusteella. Sen sijaan julkaisuun on pyritty sisällyttämään esimerkkejä mahdollisimman monessa tavanomaisessa tilanteessa esitettävistä tiedoista. Pyydämme huomiomaan, että tässä julkaisussa esitetään lukuja pelkästään havainnollistamistarkoituksessa, eivätkä ne välttämättä ole kaikissa kohdissa johdonmukaisia. Uusi esittämistapa Yleinen näkemys on, että taloudellinen raportointi on muuttunut liian monimutkaiseksi ja vaikealukuiseksi ja että pääpaino pyrkii olemaan enemmän vaatimusten noudattamisessa kuin viestinnässä. Samalla informaation käyttäjien kärsivällisyys tiedon selaamiseen tarpeellisen informaatio löytämiseksi vähenee jatkuvasti. Tämä vaikuttaa niiden yritysten maineeseen, jotka eivät pysy ajan tasalla. Kansainvälinen tutkimus on vahvistanut tämän trendin: suurin osa analyytikoista on todennut, että raportoinnin laatu vaikuttaa suoraan heidän näkemykseensä yrityksen johtamisen laadusta. Esimerkkiyrityksen IFRS-konsernitilinpäätös on tänä vuonna uudistettu tarkoituksena osoittaa, mitä yritykset voisivat tehdä, jotta niiden tilinpäätös olisi aiempaa merkityksellisempi. Sen lisäksi, että esimerkkiyrityksen nimi on vaihtunut IFRS GAAP Plc:stä VALUE IFRS Plc:ksi, tilinpäätöstä on myös rationalisoitu ottamalla huomioon eri puolilla maailmaa viimeisen vuoden aikana syntyneitä parhaita käytäntöjä. Erityisesti: Tiedot on järjestetty uudella tavalla, niin että tuloksen muodostuminen käy selkeämmin esille ja keskeinen informaatio esitetään näkyvämmin ja löytyy helpommin. Informaatiota on lisätty kohtiin, joissa se on tärkeää yrityksen tuloksen ymmärtämisen kannalta. Esim. ensimmäiseen liitetietoon sisältyy yhteenveto merkittävistä liiketoimista ja tapahtumista sekä nettovelkojen täsmäytyslaskelma, vaikkei kumpikaan näistä ole tällä hetkellä vaadittava tieto. Kieltä on yksinkertaistettu, asettelu on uudistettu ja sähköiseen julkaisuun on lisätty linkkejä, jotka helpottavat liikkumista eri osien välillä ja toisiinsa liittyvien tietojen löytämistä. Yrityksen kannalta merkittävät ja erityiset tilinpäätöksen laatimisperiaatteet esitetään yhdessä muiden tärkeiden tietojen kanssa osiossa Kuinka luvut on laskettu. Myös muut tilinpäätöksen laatimisperiaatteet esitetään edelleen liitetiedossa 25, mutta ne on sisällytetty lähinnä sen vuoksi, että kaikki saadaan mukaan esimerkkitilinpäätökseen. Kunkin yrityksen tulee tarkastella omaa tilannettaan ja esittää vain ne laatimisperiaatteet, joilla on merkitystä sen oman tilinpäätöksen kannalta. Taloudellisessa raportoinnissa noudatettavan rakenteen pitää kuvastaa yrityksen erityisiä olosuhteita ja raporttien lukijoiden todennäköisiä prioriteetteja. Ei ole olemassa yhtä kaikille sopivaa mallia, ja yritysten pitää olla yhteydessä sijoittajiin sen selvittämiseksi, millä on eniten merkitystä näille. Tässä julkaisussa käytettyä rakennetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi pohjana vaan antamaan ideoita. Tämä rakenne ei välttämättä sovi kaikille yrityksille. Uusia liitetietovaatimuksia Uusista tai uudistetuista vaatimuksista aiheutuvat merkittävät muutokset on merkitty esimerkkitilinpäätöksen viittaussarakkeeseen varjostuksella. Vuonna ainoa pakollinen muutos, jolla on merkitystä VALUE IFRS Plc:lle, aiheutuu vuosittaisista parannuksista (ks. jäljempänä), joiden mukaan vaaditaan lisätietoja segmenttien yhdistämisestä. Tätä havainnollistetaan liitetiedossa 2. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset Mikään 1.1. lukien voimaan tulevista standardeista ei edellytä takautuvaa muutosta konsernitilinpäätökseen. Liitteessä C esitetään kuitenkin esimerkki muutoksista, joita yrityksen soveltamiin laatimisperiaatteisiin ja annettaviin liitetietoihin aiheutuu IAS 41:n Maatalous muutoksesta, joka koskee tuottavien kasvien kirjanpitokäsittelyä (olettaen, että muutosta sovelletaan ennenaikaisesti). Esimerkkitilinpäätöksen lukijoiden tulee myös arvioida, voisiko jokin muu 1.1. alkavalla tilikaudella pakottavana voimaan tuleva standardi vaikuttaa niiden soveltamiin laatimisperiaatteisiin. Liitteessä D on kattava luettelo näistä standardeista (myös muutoksista, jotka vaikuttavat vain liitetietoihin) ja yhteenveto keskeisistä vaatimuksista. PwC 3

7 Standardien ennenaikainen käyttöönotto Yleensä VALUE IFRS Plc ottaa uudet standardit käyttöön ennenaikaisesti, jos ne selkeyttävät senhetkistä käytäntöä mutta eivät aiheuta tuntuvia muutoksia. Tällaisia ovat IFRS-standardien parantamishankkeissa, kuten IFSR-standardien vuosittaiset parannukset tehdyt muutokset sekä Tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevassa hankkeessa (Disclosure Initiative)tehdyt muutokset IAS 1:een. Sellaisten standardien ja tulkintojen vaikutukset, joita ei ole otettu käyttöön ennenaikaisesti ja joilla odotetaan olevan olennainen vaikutus yritykselle, esitetään IFRS-standardien edellyttämällä tavalla tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden yhteydessä liitetiedossa 25(a). Yhteenveto kaikista uusista vaatimuksista, jotka ovat relevantteja tai sen jälkeen päättyvillä tilikausilla, esitetään liitteessä D. Mahdolliset myöhemmät muutokset, jotka eivät ehtineet tähän julkaisuun, löytyvät osoitteesta Julkaisun käyttäminen Jokaisen esitettäviä tietoja koskevan vaatimuksen lähde esitetään viittaussarakkeessa. Harmaalla pohjalla esitetty sarake tarkoittaa, että kyseessä tänä vuonna ensimmäistä kertaa sovellettava uusi vaatimus. Julkaisuun sisältyy myös kommentointitekstiä, jossa (i) selostetaan joitakin haasteellisimpia alueita, (ii) luetellaan tietoja, joita ei ole sisällytetty esimerkkitilinpäätökseen, koska ne eivät ole relevantteja VALUE IFRS Plc:lle, ja (iii) annetaan lisää esimerkkejä esitettävistä tiedoista. Liitteissä on tarkempia tietoja johdon katsauksesta (ei suomenkielisessä versiossa), tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman ja rahavirtalaskelman vaihtoehtoisista esittämistavoista sekä toimialakohtaisista tiedoista. Yhteenveto kaikista standardeista, joita sovelletaan ensimmäisen kerran 1.1. tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla, on liitteessä D, ja julkaisussa käytetyt lyhenteet luetellaan liitteessä E. Koska kyseessä ei ole VALUE IFRS Plc:n ensimmäinen IFRS-konsernitilinpäätös, IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto ei tule sovellettavaksi. Ohjeistusta IFRS-tilinpäätöksen ensilaatijoille löytyy osoitteesta Julkaisuun sisältyvät esimerkit ovat vain yksi mahdollinen tapa esittää tilinpäätös. Muut esittämistavat voivat olla aivan yhtä hyväksyttäviä, jos ne täyttävät IFRS-standardeihin sisältyvät vaatimukset. Suosittelemme tutustumista PwC:n julkaisuun IFRS disclosure checklist. Siitä voi löytää myös muita tietoja, joiden esittäminen voi olla relevanttia mutta joista ei ole esimerkkiä tässä julkaisussa. Erityisaloilla toimivat yritykset ja toimialakohtaiset vaatimukset Esimerkkitilinpäätös ei sisälly erityisalojen yrityksiä koskevia liitetietoja. Liitteessä C esitetään kuitenkin esimerkki ja selostus vaatimuksista, jotka sisältyvät standardeihin IFRS 6 Mineraalivarantojen etsintä ja arviointi, IAS 11 Pitkäaikaishankkeet ja IAS 41 Maatalous. Lisää esimerkkejä toimialakohtaisten laatimisperiaatteiden ja muiden relevanttien tietojen esittämisestä löytyy seuraavista PwC:n julkaisuista: Illustrative IFRS financial statements Investment funds Illustrative IFRS consolidated financial statements Investment property Illustrative IFRS financial statements Private equity funds Illustrative IFRS consolidated financial statements Insurance PwC 4

8 IAS1(49),(51)(a) VALUE IFRS Plc Tilinpäätös 1-10 IAS1(49) Tilinpäätöslaskelmat Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernin tase 15 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 18 Konsernin rahavirtalaskelma 20 Liitetiedot 22 IAS1(51)(b),(d) IAS1(138)(a) IAS10(17) Tämä on VALUE IFRS Plc:n ja sen tytäryritykset sisältävän konsernin tilinpäätös. Luettelo tärkeimmistä tytäryrityksistä esitetään liitetiedossa 16. Tilinpäätös esitetään Onelandin valuutassa (CU). VALUE IFRS Plc on julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Oneland. Sen rekisteröidyn toimiston ja päätoimipaikan osoite on: VALUE IFRS Plc 350 Harbour Street 1234 Nice Town Yhtiön hallitus hyväksyi tilinpäätöksen julkistettavaksi Hallituksella on oikeus tehdä tilinpäätökseen muutoksia ja julkaista se uudelleen. Lehdistötieodotteet, taloudelliset raportit ja muu informaatio ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla Shareholders Centre -osiossa osoitteessa: PwC 5

9 Tilinpäätöslaskelmat IAS1(10) IAS1(10) IAS1(38) IAS1(38B) IAS1(40A),(40B) IAS1(40D) IAS1(40C) IAS8 IAS1(41) IAS1(45) Tilinpäätöksen esittämistapaa ja esitettäviä tietoja koskevat vaatimukset IAS 1:n Tilinpäätöksen esittäminen mukaan tilinpäätöskokonaisuuteen kuuluvat: (a) tase kauden lopussa (b) kauden voittoa tai tappiota ja muita laajan tuloksen eriä osoittava laskelma (c) laskelma oman pääoman muutoksista kauden aikana (d) kauden rahavirtalaskelma (e) liitetiedot, joihin sisältyy yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muuta selittävää tietoa, ja (f) tase aikaisimman vertailukauden alussa, jos yhteisö on soveltanut tilinpäätöksen laatimisperiaatetta takautuvasti, tehnyt tilinpäätöksen eriin takautuvan oikaisun tai muuttanut tilinpäätöksen erien järjestystä. Yksittäisten laskelmien otsikot eivät ole sitovia, ja yritys voi esimerkiksi käyttää voittoa ja tappiota ja muita laajan tuloksen eriä osoittavan laskelman otsikkona tuloslaskelma. Vertailutiedot Ellei jokin IFRS-standardi salli tai vaadi muunlaista menettelyä, kaikista tilinpäätöksessä esitettävistä luvuista on esitettävä vertailutiedot edelliseltä kaudelta. Kertovaan ja kuvailevaan informaatioon on sisällytettävä vertailutiedot, jos niillä on merkitystä tarkasteltavana olevan kauden tilinpäätöksen ymmärtämisen kannalta. Edellisen kauden (tai edellisten kausien) tilinpäätökseen sisältyvä kertova informaatio on joissakin tapauksissa edelleen merkityksellistä tarkasteltavana olevalla kaudella. Tarkasteltavana olevalla kaudella esitetään tiedot esimerkiksi oikeudenkäynnistä, jonka tulos oli edellisen raportointikauden lopussa epävarma ja joka on edelleen ratkaisematta. Tieto siitä, että epävarmuus oli olemassa jo edellisen raportointikauden lopussa, ja siitä, miten kauden aikana on toimittu sen ratkaisemiseksi, on hyödyllistä käyttäjille. Tietyissä tapauksissa vaaditaan kolme tasetta Jos yritys on (a) soveltanut tilinpäätöksen laatimisperiaatetta takautuvasti, tehnyt tilinpäätöksen eriin takautuvan oikaisun tai muuttanut tilinpäätöksen erien järjestystä, ja (b) takautuvalla soveltamisella, takautuvalla oikaisemisella tai luokittelun muutoksilla on olennainen vaikutus taseen sisältämään informaation edellisen kauden alussa, sen on esitettävä kolmas tase edellisen tilikauden alusta (esim kun on kyse tilinpäätöksestä ). Kyseisen kolmannen taseen on oltava edellisen tilikauden alusta riippumatta siitä, esitetäänkö vertailutietoja sitä aiemmilta kausilta. Silloin kun on esitettävä kolmas tase, on annettava IAS 1:n Tilinpäätöksen esittäminen kappaleessa 41 ja IAS 8:ssa Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet vaadittava asianmukainen selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutoksista, muista oikaisuista tai luokittelun muutoksista. Liitetiedoista ei kuitenkaan tarvitse esittää lisää vertailutietoja. Tämä on ristiriidassa sen tilanteen kanssa, että yritys esittää vapaaehtoisesti enemmän vertailutietoja IAS 1:n kappaleiden 38C ja 38D mahdollistamalla tavalla. Johdonmukaisuus Erät on esitettävä tilinpäätöksessä kaudesta toiseen samalla tavalla, paitsi milloin: (a) yrityksen toiminnan luonteen merkittävän muutoksen tai sen tilinpäätöksen uudelleenarvioinnin seurauksena on ilmeistä, että toisenlainen esittämistapa tai luokittelu olisi asianmukaisempi, kun otetaan huomioon IAS 8:n Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet mukaiset tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valinta- ja soveltamiskriteerit, tai (b) jokin IFRS-standardi edellyttää esittämistavan muuttamista. PwC VALUE IFRS Plc 6

10 Tilinpäätös Tilinpäätös IAS1(7) Ks: IAS1R(BC30F) (muutettu joulukuussa ) IAS1R(BC30F) IAS1(38C),(38D) Olennaisuus Se, pitääkö yksittäiset erät tai erien ryhmät esittää erikseen tilinpäätöslaskelmissa tai liitetiedoissa, riippuu niiden olennaisuudesta. Olennaisuutta arvioidaan erän koko ja luonne huomioon ottaen. Ratkaisevaa on, voisiko tiedon esittämättä jättäminen tai virheellinen esittäminen yksin tai yhdessä vaikuttaa taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. Yksittäisissä tapauksissa joko erän luonne tai suuruus voi olla ratkaiseva tekijä. Yleensä tilinpäätöksen laatijat pyrkivät olemaan varovaisia ja antamaan pikemminkin liikaa kuin liian vähän tietoja. IASB on kuitenkin painottanut sitä, että esittämällä liian suuri määrä epäolennaista tietoa voidaan hämärtää hyödyllistä tietoa, ja näin ollen sitä tulisi välttää. Näistä ei anneta esimerkkiä: eivät liity VALUE IFRS Plc:n toimintaan Tässä julkaisussa ei esitetä esimerkkejä seuraavista vaatimuksista, sillä ne eivät liity VALUE IFRS Plc:n n toimintaan: Erä Ylimääräiset vertailutiedot (esim. kolmas laaja tuloslaskelma) Esitettävän tiedon luonne Ylimääräiset vertailutiedot myös asianomaisista liitetiedoista. IAS27(17) Erillistilinpäätös Syy jonka vuoksi laaditaan, luettelo merkittävistä sijoituksista sekä niiden kirjanpitokäsittelyssä sovelletuista periaatteista. IAS27(16)(a) Helpotus konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tieto helpotuksen käyttämisestä ja tiedot yrityksestä, jonka laatimaan konsernitilinpäätökseen raportoiva yritys sisältyy IAS21(51),(53)-(57) Valuuttamääräisten erien muuntaminen Tieto siitä, jos esittämisvaluutta ei ole sama kuin toimintavaluutta tai jos toimintavaluutta on muuttunut, ja yksilöidään selkeästi muussa kuin yrityksen toiminta- tai esittämisvaluutassa esitettävä täydentävä informaatio. IAS1(36) Raportointikausi on lyhempi tai pidempi kuin yksi vuosi Tieto tilinpäätöksen kattamasta kaudesta, syy eripituisen kauden käyttämiseen ja maininta siitä, etteivät luvut ole täysin vertailukelpoisia. PwC Manual of Accounting Tarkempia tietoja tilinpäätöksen esittämistä koskevista yleisistä vaatimuksista löytyy PwC Manual of Accounting julkaisun luvusta 4 Presentation of financial statements: General features (linkki toimii vain rekisteröityneille käyttäjille). Tarkempia tietoja vieraan valuutan käyttämisestä esittämisvaluuttana on luvussa 7 Foreign currencies: Foreign currency translation of financial statements. PwC VALUE IFRS Plc 7

11 IAS1(10)(b),(10A) Konsernin tuloslaskelma 1-7,10,11,21-24,27-36 IAS1(51)(c),(e) IAS1(113) Jatkuvat toiminnot Liitetieto oikaistu * IAS1(82)(a) Liikevaihto ,440 IAS1(99), IAS2(36)(d) Myytyjä tuotteita vastaavat kulut Tuotettuja palveluja vastaavat kulut Bruttokate IAS1(99) Myynnin ja markkinoinnin kulut IAS1(99) Hallinnon kulut Muut tuotot 5(a) Muut liiketoiminnan voitot/tappiot(-) netto 5(b) Liikevoitto Rahoitustuotot 13 5(d) , 154 IAS1(82)(b) Rahoituskulut 5(d) Rahoituskulut netto IAS1(82)(c) IAS1(82)(d) IAS12(77) Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltyjen osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta 12 16(e) Tulos ennen veroja Tuloverot Jatkuvien toimintojen voitto IFRS5(33)(a) IAS1(82)(ea) Voitto lopetetusta toiminnosta (yhtiön osakkeenomistajille kuuluva) IAS1(81A)(a) Tilikauden voitto IAS1(81B)(a) Voiton jakautuminen: VALUE IFRS Plc:n omistajille Määräysvallattomille omistajille IAS33(66) Senttiä Senttiä Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista: 15,16 Laimentamaton osakekohtainen tulos 22 54,9 43,2 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 22 54,0 43,0 IAS33(66) Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden osakekohtainen tulos: Laimentamaton osakekohtainen tulos 22 56,0 43,9 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 22 55,1 43,7 Konsernin tuloslaskelmaa on luettava yhdessä liitetietojen kanssa. PwC VALUE IFRS Plc 8

12 IAS1(10)(b),(10A) Konsernin laaja tuloslaskelma Liitetieto oikaistu * IAS1(81A)(a) Tilikauden voitto IAS1(82A)(b) IAS1(82A),(7)(d) IAS39(55)(b) IAS1(82A),(7)(e) IAS39(95)(a) IAS1(82A) IAS1(82A),(7)(c) IAS21(32) Muut laajan tuloksen erät 17-19,25-26 Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi Myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutos 9(c) Rahavirran suojaukset 9(c) Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltyjen osakkuusja yhteisyritysten muista laajan tuloksen eristä 18 9(c) Muuntoerot ulkomaisista toiminnoista 9(c) IFRS5(38) Muuntoerot lopetetusta toiminnosta IAS1(82A),(7)(c) IAS39(100) Nettosijoituksen suojaus 9(c) IAS1(91) Eriin liittyvät tuloverot 9(c) IAS1(82A)(a) IAS1(82A),(7)(a) IAS1(82A) IAS1(82A),(7)(b) IAS19(120)(c) Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Voitot maa-alueiden ja rakennusten uudelleenarvostuksesta 9(c) Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltyjen osakkuusja yhteisyritysten muista laajan tuloksen eristä 18 9(c) Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen 9(c) IAS1(91) Eriin liittyvät tuloverot 9(c) IAS1(81A)(b) Tilikauden muut laajan tuloksen erät verovaikutus huomioon otettuna IAS1(81A)(c) Tilikauden laaja tulos IAS1(81B)(b) Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: VALUE IFRS Plc:n omistajat Määräysvallattomat omistajat VALUE IFRS Plc:n omistajille kuuluva tilikauden laaja tulos jakautuu seuraavasti: Jatkuvat toiminnot IFRS5(33)(d) Lopetetut toiminnot * Ks. liitetiedosta 11(b) for tarkempia tietoja virheestä johtuvan oikaisun tekemisestä. Konsernin laajaa tuloslaskelmaa on luettava yhdessä sitä koskevien liitetietojen kanssa. PwC VALUE IFRS Plc 9

13 Tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma Tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma IAS1(85) Viitekehys (QC4),(QC12) Ks: IAS1R(85A) (muutettu joulukuussa ) Erien lisääminen Laajaan tuloslaskelmaan ja tuloslaskelmaan (jos sellainen esitetään) on lisättävä rivejä, otsikkoja ja välisummia, kun tällä on merkitystä yrityksen tuloksen ymmärtämisen kannalta. Esimerkiksi bruttokate (myyntituotot vähennettynä myytyjä suoritteita vastaavilla kuluilla) tulee esittää, jos käytetään toimintokohtaista erittelyä. Väliotsikoita lisättäessä on kuitenkin syytä noudattaa varovaisuutta. Taloudellisen raportoinnin käsitteellisessä viitekehyksessä (Conceptual Framework for Financial Reportig) todetaan, että ollakseen hyödyllistä tiedon on oltava merkityksellistä ja esitettävä todenmukaisesti sitä, mitä sen on tarkoitus esittää. Toisin sanoen sen on oltava täydellistä, objektiivista ja virheetöntä. IAS 1:n ilmeistä joustavuutta voidaan näin ollen hyödyntää vain tavalla, joka auttaa lukijoita ymmärtämään yrityksen taloudellista tulosta. Sitä ei saada käyttää tavalla, joka vie huomiota pois IFRS:n mukaan vaadittavista luvuista. IAS 1:een joulukuussa tehdyt muutokset selventävät, että lisättävien välisummien täytyy (a) koostua IFRS:n mukaisesti kirjatuista ja arvostetuista eristä (b) olla esitetty ja nimetty niin, että ne ovat selkeitä ja ymmärrettäviä (c) olla kaudesta toiseen johdonmukaisia (d) oltava esitetty enintään yhtä näkyvästi kuin pakolliset välisummat ja yhteismäärät. Muutoksia sovelletaan tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Lisäksi suosittelemme seuraavien periaatteiden huomioon ottamista: (a) Välisummat eivät saa vinouttaa tuloslaskelmaa tai kuormittaa sitä liikaa. (b) Kululajikohtaista ja toimintokohtaista luokittelua ei yleensä saa sekoittaa, jos nämä kuluryhmät ovat osittain päällekkäisiä (ks. kappale 30 jäljempänä) (c) Lisärivit tai -sarakkeet saavat sisältää vain yritykselle itselleen kuuluvia tuottoja tai kuluja (d) Lisärivejä, -sarakkeita ja -välisummia saadaan esittää vain, jos niitä käytetään sisäisesti liiketoiminnan ohjaamiseen. (e) Tuloslaskelman antamaa kokonaiskuvaa ei saa vääristää eikä hämärtää. Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) voi olla asianmukainen tuloslaskelmassa esitettävä välisumma, sillä se yleensä erottaa toisistaan liiketoiminnasta ja rahoitustoiminnasta syntyvät voitot ennen veroja. Sen sijaan tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja (EBITDA) voidaan esittää vain, jos yritys käyttää kululajikohtaista erittelyä eikä välisumma vie huomiota pois IFRS-standardien mukaisista luvuista siten, että EBITDA näyttäisi olevan todellinen tulos tai kuormittamalla tuloslaskelmaa niin, että lukijan on vaikea erottaa IFRS-standardien mukaista tulosta. Jos kulut jaotellaan toiminnoittain, ei ole mahdollista esittää poistoja omana eränään ennen liikevoittoa, koska poisto on kululaji, ei toiminto. Tällöin EBITDA voidaan esittää vain täydentävänä tietona laatikossa, alaviitteessä, liitetiedossa tai toimintaa koskevassa katsauksessa. Jos yritys esittää vaihtoehtoisia tuloslukuja, ne eivät saa olla näkyvämpiä kuin IFRSstandardien mukaiset tulosluvut. Tästä voidaan varmistua esittämällä vaihtoehtoiset luvut liitetiedoissa tai tilinpäätöslaskelman alaviitteessä. Jos tällaisia lukuja esitetään tilinpäätöslaskelmassa, ne on merkittävä selkeästi. Yrityksen johdon tulee päättää esitettävien tietojen riittävyydestä ja siitä, onko tietty esittämistapa harhaanjohtava tilinpäätöskokonaisuus huomioon ottaen. Kyseessä voi olla merkittävä harkintaan perustuva ratkaisu, josta on annettava tietoja IAS 1:n kappaleen 122 mukaisesti. Taloudellisten raporttien laatijoiden on otettava huomioon myös paikallisten sääntelytahojen näkemykset välisummien käytöstä ja muiden kuin normiston mukaisten lukujen esittämisestä. Liite A sisältää ohjeistusta muiden kuin normiston mukaisten lukujen esittämisestä johdon katsauksessa. PwC VALUE IFRS Plc 10

14 Tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma Tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma IAS1(BC56) IAS1(86) IAS1(82)(c), IAS18(7) viitekehys (4.29) IFRS5(33)(a),(b) IAS1(82)(ea) Liikevoitto Jotkut yritykset sisällyttävät tuloslaskelmaan liiketoiminnan tulosta esittävän välisumman. Tämä on sallittua, mutta on syytä varmistua siitä, että esitettävä luku kuvastaa niitä toimintoja, joiden yleensä katsottaisiin kuuluvan liiketoimintaan. Luonteeltaan selvästi liiketoimintaan kuuluvia eriä, kuten vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoa alentavia kulukirjauksia, uudelleenjärjestely- tai uudelleensijoittumiskuluja, ei jätetä ulkopuolelle vain siksi, että niitä esiintyy harvoin tai ne ovat epätavallisen suuria. Kuluja ei myöskään voida jättää liiketoiminnan tuloksen ulkopuolelle sillä perusteella, että niihin ei liity rahavirtaa (esim. poistot). Yleisenä sääntönä voidaan pitää, että liikevoitto on muiden kulujen jälkeinen välisumma, ts. se ei sisällä rahoituskuluja eikä osuutta pääomaosuusmenetelmällä käsiteltyjen sijoituskohteiden voitosta. Erien järjestyksen vaihtaminen Erien järjestystä ja nimikkeitä tulee muuttaa silloin, kun tämä on tarpeellista tuloksen osatekijöiden selittämiseksi. Vaatimus oikein esittämisestä (oikean kuvan antamisesta) on kuitenkin voimassa, eikä mitään muutoksia pidä tehdä ilman, että siihen on hyvä syy. Yleensä on hyväksyttävää esimerkiksi esittää rahoituskulut viimeisenä eränä, joka edeltää tulosta ennen veroja, ja näin erottaa toisistaan rahoitustoiminnot ja rahoitettavat toiminnot. Toinen esimerkki on osuus osakkuusyritysten voitosta. Yleensä se esitetään rahoituskulujen jälkeen. On kuitenkin tilanteita, joissa sijoittajan osuus osakkuusyrityksen tuloksesta esitetään ennen rahoituskuluja. Jos yritys esittää liikevoittoa kuvaavan välisumman, erä voitaisiin sisällyttää liikevoittoon tai esittää välittömästi liikevoiton jälkeen. Tätä voitaisiin soveltaa, jos merkittävä osa konsernin toiminnoista toteutuu osakkuusyrityksen (tai yhteisyrityksen) kautta. Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltyjen osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta ei kuitenkaan saa sisältyä myyntituottoihin. Se on luonteeltaan nettovoittoa eikä se kuvasta yritykselle koituvan taloudellisen hyödyn bruttomäärää, joten se ei vastaa IAS 18:n Tuotot mukaista tuottojen määritelmää. Jos osuus osakkuusyritysten myyntituotoista yhdistettäisiin yrityksen omiin myyntituottoihin, tämä olisi ristiriidassa sen kanssa, että sijoitus esitetään taseessa omana eränään. Tämä poikkeaa yhteisen toiminnon käsittelystä, jossa yrityksen osuus yhteisen toiminnon tuotoista yhdistetään yrityksen omiin myyntituottoihin. Jos merkittävä osuus yrityksen liiketoiminnasta toteutuu pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien sijoitusten kautta ja yritys haluaa tuoda tämän esiin laajan tuloslaskelman lukijalle, se voi esittää lisätietoja alaviitteessä ja viittaamalla liitetietoihin. Rahoitustuotot ja -kulut IAS 1: n mukaan rahoituskulut on esitettävä tuloslaskelmassa, mutta rahoitustuottojen erillistä esittämistä ei vaadita. Rahoitustuottojen esittämispaikka riippuu yrityksen soveltamista laatimisperiaatteista. Jos korkotuottojen kerryttäminen kuuluu yrityksen tärkeimpiin liiketoimintoihin, rahoitustuotot esitetään liikevaihtona. Toisissa tapauksissa voidaan kuitenkin katsoa asianmukaisemmaksi esittää rahoitustoiminnasta syntyvät rahoitustuotot (esim. lyhytaikaisesti sijoitettujen ylimääräisten rahavarojen tuotto) liikevoiton ulkopuolella. Jos rahoitustuotot eivät ole merkittäviä, ne on hyväksyttävää esittää rahoituskulujen edellä ja esittää laajassa tuloslaskelmassa välisumma Rahoituskulut netto, kuten tässä julkaisussa on tehty. Vaihtoehtoisesti rahoitustuotot voitaisiin esittää myös muina myyntituottoina tai muina tuottoina. Koska rahoitustuottojen esittämistavan suhteen on jonkin verran harkinnanvaraa, valittua menettelyä on sovellettava johdonmukaisesti ja sitä on tarvittaessa selostettava. Lopetetut toiminnot Laajassa tuloslaskelmassa (tai erillisessä tuloslaskelmassa) on esitettävä yhtenä eränä seuraavien lukujen yhteismäärä: (i) lopetettujen toimintojen tulos verojen jälkeen ja (ii) verojen jälkeiset voitot tai tappiot, jotka on kirjattu lopetetun toiminnon muodostavien omaisuuserien tai luovutettavien erien ryhmän (tai ryhmien) arvostamisesta käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla tai niiden luovutuksesta. IFRS 5:n Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot kappale 33 sisältää myös vaatimuksen, että tästä yhtenä eränä esitettävästä määrästä esitetään erittely. Tämä erittely voidaan esittää liitetiedoissa tai laajassa tuloslaskelmassa (tai erillisessä tuloslaskelmassa). VALUE IFRS Plc esittää sen liitetiedossa 15. Jos se esitetään tuloslaskelmassa, se tulee esittää osiossa, joka yksilöidään lopetettuja toimintoja koskevaksi, ts. erillään jatkuvista toiminnoista. Erittelyä ei vaadita, jos luovutettavien erien ryhmät ovat äskettäin hankittuja tytäryrityksiä, jotka hankintaajankohtana täyttävät myytävänä olevaksi luokittelemisen kriteerit (ks. IFRS 5:n kappale 11). PwC VALUE IFRS Plc 11

15 Tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma Tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma IAS33(73) IAS33(68) IAS1(7) IAS1R(82A),(139P) (muutettu joulukuussa ) Osakekohtainen tulos On mahdollista esittää myös muun tulosluvun perusteella laskettu osakekohtainen tulos, mutta sen saa esittää vain liitetiedoissa (ks. liitetieto 22). Jos tilinpäätöksessä esitetään lopetettu toiminto, on lopetetun toiminnon laimentamattomat ja laimennusvaikutuksella oikaistut osakekohtaiset luvut esitettävä laajassa tuloslaskelmassa tai liitetiedoissa. VALUE IFRS Plc esittää nämä tiedot liitetiedossa 22. Muut laajan tuloksen erät Muut laajan tuloksen erät ovat tuotto- ja kulueriä (mukaan lukien luokittelun muutoksista johtuvat oikaisut, ks. kohta 26 jäljempänä) jotka muiden IFRS-standardien mukaan erityisesti vaaditaan tai sallitaan sisällytettäviksi muihin laajan tuloksen eriin ja joita ei kirjata tulosvaikutteisesti. Tällä hetkellä niihin kuuluu seuraavia eriä: (a) aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden uudelleenarvostuksesta johtuvat voitot ja tappiot (b) etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen (c) ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen muuntamisesta johtuvat voitot ja tappiot (d) myytävissä olevien rahoitusvarojen arvostamisesta johtuvat voitot ja tappiot (e) suojausinstrumenteista johtuvien voittojen ja tappioiden tehokas osuus rahavirran suojauksissa (f) sijoittajan osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltyjen sijoituskohteiden muista laajan tuloksen eristä, ja (g) muihin laajan tuloksen eriin kirjattuihin eriin liittyvät kauden verotettavaan tuloon perustuvat ja laskennalliset verovaikutukset. IAS 1:een tehtiin joulukuussa osana tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevaa hanketta muutos, joka selventää, että pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävistä sijoituksesta johtuvat muut laajan tuloksen erät on esitettävänä yhteismäärinä jaoteltuna sen mukaan, siirretäänkö ne myöhemmin tulosvaikutteisiksi vai ei. Näitä muutoksia on sovellettava alkaen, mutta VALUE IFRS Plc on ottanut ne käyttöön ennenaikaisesti siirtymäsääntöjen mahdollistamalla tavalla. Yhteenveto Erä Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät vaatimukset voidaan kiteyttää seuraavasti: Kaudella kirjatut muut laajan tuloksen erät luokiteltuina luonteensa mukaisesti Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät luokittelun muutoksista johtuvat oikaisut kaudella (ks. kohta 26 jäljempänä) Kuhunkin muuhun laajan tuloksen erään, luokittelun muutokset mukaan lukien, liittyvä vero Viittaus Standardin vaatimus VALUE IFRS Plc:n valitsema tapa IAS 1(82A) Laaja tuloslaskelma Laaja tuloslaskelma IAS 1(92) IAS 1(90) Laaja tuloslaskelma tai liitetiedot Laaja tuloslaskelma tai liitetiedot Liitetieto 9 Liitetieto 9 Kunkin oman pääoman erän täsmäytyslaskelma, joka osoittaa erikseen voiton/tappion muut laajan tuloksen erät IAS 1(106)(d) Laskelma oman pääoman muutoksista ja liitetiedot; ks. kommentit Laskelma oman pääoman muutoksista ja liitetieto 9 liiketoimet omistajien kanssa Ks. kommentit 1-3 sivulla 19. PwC VALUE IFRS Plc 12

16 Tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma Tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma IFRS5(38) IAS1(97) IAS1(86),(97) IAS1(92),(94) IAS1(7),(95) IAS1(107) IAS1(99),(100) Lopetetut toiminnot IFRS 5:ssä ei oteta selvää kantaa siihen, onko muut laajan tuloksen erät jaoteltava sen mukaan, liittyvätkö ne jatkuviin vai lopetettuihin toimintoihin. Näkemyksemme on, että tämä olisi IFRS 5:n periaatteiden mukaista, sillä se antaisi hyödyllistä perustaa jatkuvien toiminnan tulevan tuloksellisuuden arvioimiselle. On myös huomattava, että yritysten täytyy esittää erikseen muihin laajan tuloksen eriin kirjatut kertyneet tuotot tai kulut, jotka liittyvät myytävänä olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin tai luovutettavien erien ryhmiin. Joko laajassa tuloslaskelmassa tai liitetiedoissa esitettävät tiedot Olennaiset tuotto- ja kuluerät Kun tuotto- ja kuluerät ovat olennaisia, niiden luonne ja rahamäärä on esitettävä erikseen joko laajassa tuloslaskelmassa (tai tuloslaskelmassa) tai liitetiedoissa. VALUE IFRS Plc esittää nämä tiedot liitetiedossa 4. IAS 1:ssä ei määrätä mitä nimikettä erikseen esitettävistä eristä pitäisi käyttää. Jos joko laajassa tuloslaskelmassa tai liitetiedoissa esitetään luokka, josta käytetään nimitystä poikkeukselliset, merkittävät tai epätavalliset erät, valittu termi tulee määritellä tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden yhteydessä. Nämä erät tulee esittää ja määritellä tilikaudesta toiseen yhdenmukaisella tavalla. Jos kulut jaotellaan kululajikohtaisesti, on huolehdittava siitä, että kukin laji sisältää kaikki siihen kuuluvat erät. Esimerkiksi olennaisesta uudelleenjärjestelystä johtuviin kuluihin voi sisältyä irtisanomiskorvauksia (henkilöstökulu), vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvon alentuminen (varaston muutos) sekä aineellisen käyttöomaisuuden arvonalentumisia. Yleensä ei ole hyväksyttävää esittää uudelleenjärjestelykuluja omana eränään kululajikohtaisessa tuloslaskelmassa, koska ne ovat osittain päällekkäisiä toisten erien kanssa Jos kulut jaotellaan toimintokohtaisesti, tulee olennaiset erät sisällyttää niihin toimintoihin, joihin ne liittyvät. Tässä tapauksessa olennaiset erät voidaan esittää joko alaviitteenä tai tilinpäätöksen liitetiedoissa. Luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät luokittelun muutoksista johtuvat oikaisut on myös esitettävä erikseen joko laajassa tuloslaskelmassa tai liitetiedoissa. VALUE IFRS Plc esittää nämä tiedot liitetiedossa 9(c). Luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut ovat tarkasteltavana olevalla kaudella tulosvaikutteisiksi siirrettyjä eriä, jotka ovat tarkasteltavana olevalla tai aiemmalla kaudella kirjattu muihin laajan tuloksen eriin. Niitä syntyy esim. ulkomaisen yksikön luovutuksesta, myytävissä olevien rahoitusvarojen kirjaamisesta pois taseesta sekä silloin, kun suojattu ennakoitu liiketoimi vaikuttaa voittoon tai tappioon. Niitä ei aiheudu aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin liittyvän uudelleenarvostusrahaston muutoksista eikä etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen määrittämisestä. Myös viimeksi mainitut erät kirjataan muihin laajan tuloksen eriin, mutta niitä ei siirretä tulosvaikutteisiksi myöhemmillä kausilla. Osingot: vain oman pääoman muutoksia osoittavassa laskelmassa tai liitetiedoissa. Osingot, jotka on kaudella kirjattu varojen jakamisena omistajille, sekä vastaava osakekohtainen osinko on esitettävä joko oman pääoman muutoksia osoittavassa laskelmassa tai liitetiedoissa. VALUE IFRS Plc esittää nämä tiedot liitetiedossa 13(b). Kulujen jaottelu Toimintokohtainen jaottelut Kulut on jaoteltava joko kululajikohtaisesti tai toimintokohtaisesti sen mukaan, kummalla tavalla annetaan luotettavaa ja merkityksellisempää tietoa. Kulujen jaottelu on suositeltavaa esittää laajassa tuloslaskelmassa (tai tuloslaskelmassa, jos se esitetään), mutta tätä ei vaadita. PwC VALUE IFRS Plc 13

17 Tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma Tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma IAS1(105) IAS1(104),(105) IAS1(29) IAS1(32) IAS1(34)(a) IAS1(34)(b) IAS1(35) Valitaanko kululajikohtainen vai toimintakohtainen erittelytapa, riippuu sekä historiallisista että toimialaan liittyvistä tekijöistä ja yrityksen toiminnan luonteesta. Yrityksen tulee valita erittelytapa, jota käyttäen annetaan merkityksellisintä ja luotettavinta tietoa sen taloudellisesta tuloksesta. Toimintokohtaisessa laajassa tuloslaskelmassa (tai tuloslaskelmassa) välittömästi myyntituottojen kerryttämiseen liittyvät kulut esitetään myytyjä suoritteita vastaavina kuluina. Myytyjä suoritteita vastaaviin kuluihin sisällytetään välittömät ainekulut ja työsuorituksesta johtuvat kulut mutta myös myyntituottojen kerryttämisestä välittömästi johtuvat välilliset kulut, esimerkiksi tuotannossa käytettyjen hyödykkeiden poistot. Arvonalentumistappioiden luokittelu riippuu siitä, kuinka kyseisen omaisuuserän poistot luokitellaan. Toimintokohtaista ja kululajikohtaista erittelyä ei saa sekoittaa esimerkiksi jättämällä toiminnon kulujen ulkopuolelle tiettyjä kyseiseen toimintoon liittyviä kuluja, kuten vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoa pienentäviä kulukirjauksia, työsuhteen päättämisestä aiheutuvia kuluja tai arvonalentumistappioita. Toimintokohtaista jaottelua käytettäessä on annettava liitetiedoissa kululajikohtaista informaatiota, ks. liitetieto 5(c). IAS 1:n mukaan tällaisia tietoja annetaan poistoista ja työsuhde-etuuksista aiheutuvista kuluista. Myös muista kululajeista tulee antaa tietoja, jos ne ovat olennaisia, sillä tämä auttaa käyttäjiä ennakoimaan vastaisia rahavirtoja. Kululajikohtaisesta tuloslaskelmasta esitetään esimerkki liitteessä C. Olennaisuus Riippumatta siitä, käytetäänkö kululaji- vai toimintokohtaista jaottelua, kulujen erittelyssä otetaan huomioon olennaisuus. Kaikki olennaiset luokat esitetään tilinpäätöksessä erillisinä, ja luokittelemattomien kulujen (VALUE IFRS Plc:n tapauksessa muut kulut ) tulee olla epäolennaisia sekä yksittäin että yhdessä tarkasteltuina. Kulujen erittely voi vaihdella eri kulutyyppien välillä. Esimerkiksi jos kulut jaotellaan kululajikohtaisesti, tutkimus- ja kehittämistoimintojen henkilöstön palkat voidaan esittää henkilöstökuluina ja ulkopuolisille organisaatioille tutkimus- ja kehittämistoiminnasta maksetut rahamäärät voidaan esittää ulkoisina tutkimus- ja kehittämiskuluina. Toimintokohtaista luokittelua käytettäessä sekä palkat että ulkopuolisille suoritetut maksut luokiteltaisiin tutkimusja kehittämiskuluiksi. Erien vähentäminen toisistaan Varoja ja velkoja ja tuottoja ja kuluja ei vähennetä toisistaan, ellei jokin IFRS-standardi vaadi tai salli sitä. Seuraavassa esitetään esimerkkejä tuotoista ja kuluista, jotka täytyy tai saadaan esittää toisistaan vähennettyinä: (a) Pitkäaikaisten omaisuuserien mukaan lukien sijoitukset ja liiketoiminnassa käytettävät varat luovutusvoitot ja -tappiot esitetään vähentämällä luovutustulosta omaisuuserän kirjanpitoarvo ja myynnistä aiheutuneet menot. (b) IAS 37:n Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat mukaisesti kirjattavaan varaukseen liittyvät menot, joista saadaan sopimukseen perustuvan järjestelyn perusteella korvaus kolmannelta osapuolelta (esimerkiksi tavarantoimittajan takuusopimus), ja kyseisiin menoihin liittyvät korvaukset saadaan vähentää toisistaan. (c) Samankaltaisista liiketoimista johtuvat voitot ja tappiot esitetään nettomääräisinä, esim. valuuttakurssivoitot ja -tappiot tai kaupankäyntitarkoituksessa pidetyistä rahoitusinstrumenteista johtuvat voitot ja tappiot. Tällaiset voitot ja tappiot esitetään kuitenkin erikseen, jos ne ovat olennaisia. IAS 18:n Tuotot soveltamisalaan kuuluvia tuottoja ja niitä vastaavia kuluja ei voida vähentää toisistaan. Tämä ei kuitenkaan estä korkotuottojen esittämistä korkokulujen edellä ja välisumman, esim. korkokulut netto, esittämistä tuloslaskemassa, kuten tässä julkaisussa on tehty. PwC Manual of Accounting Lähempiä tietoja tuloslaskelmassa ja laajassa tuloslaskelmassa esitettävistä tiedoista löydätte julkaisun PwC Manual of Accounting luvusta 4 Presentation of financial statements: Statement of profit or loss and other comprehensive income (linkki toimii vain rekisteröityneille käyttäjille). PwC VALUE IFRS Plc 14

18 IAS1(10)(a),(54) Konsernitase 1-5 IAS1(51)(c),(e) IAS1(113) IAS1(60),(66) IAS1(60),(66) VARAT Pitkäaikaiset varat Liitetieto oikaistu * 1.1. oikaistu* 6 IAS1(54)(a) Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8(a) IAS1(54)(b) Sijoituskiinteistöt 8(b) IAS1(54)(c) Aineettomat hyödykkeet 8(c) IAS1(54)(o),(56) Laskennalliset verosaamiset 8(d) IAS1(54)(e) IAS1(54)(d) IFRS7(8)(b) IAS1(54)(d) IFRS7(8)(d) IAS1(54)(d) IFRS7(8)(a) IAS1(54)(h) IFRS7(8)(c) Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset 16(e) Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat 7(b) Myytävissä olevat rahoitusvarat 7(c) Johdannaisinstrumentit 12(a) Saamiset 7(a) Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat IAS1(54)(g) Vaihto-omaisuus 8(e) IAS1(54)(h) IFRS7(8)(c) IAS1(54)(d) IFRS7(8)(a) IAS1(54)(d) IFRS7(8)(a) Myyntisaamiset ja muut saamiset 7(a) Johdannaisinstrumentit 12(a) Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 7(d) IAS1(54)(i) Rahavarat (luotollisia tilejä lukuun ottamatta) 7(e) IAS1(54)(j) IFRS5(38) Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät 8(f), Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä * Tarkemmat tiedot virheestä johtuvasta oikaisusta ks. liitetieto 11(b). PwC VALUE IFRS Plc 15

19 Konsernitase VELAT Liitetieto oikaistu* 1.1. oikaistu* 6 IAS1(60),(69) Pitkäaikaiset velat IAS1(54)(m) IFRS7(8)(f) Lainat 7(g) IAS1(54)(o),(56) Laskennalliset verovelat 8(d) Eläkevelvoitteet 7 8(g) IAS1(54)(l) Varaukset 8(h) Pitkäaikaiset velat yhteensä IAS1(60),(69) Lyhytaikaiset velat IAS1(54)(k) Ostovelat ja muut velat 7(f) IAS1(54)(n) IAS1(54)(m), IFRS7(8)(f) IAS1(54)(m) IFRS7(8)(e) Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Lainat 7(g) Johdannaisinstrumentit 12(a) Eläkevelvoitteet 7 8(g) IAS1(54)(l) Varaukset 8(h) Myyntituottojen jaksotus , IAS1(54)(p) IFRS5(38) Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä Nettovarat OMA PÄÄOMA IAS1(54)(r) Osakepääoma ja ylikurssirahasto 9(a) Muu oma pääoma 9(b) IAS1(54)(r) Muut rahastot 9(c) IAS1(54)(r) Kertyneet voittovarat 9(d) VALUE IFRS Plc:n omistajille kuuluva oma pääoma IAS1(54)(q) Määräysvallattomien omistajien osuus 16(b) Oma pääoma yhteensä * Tarkemmat tiedot virheestä johtuvasta oikaisusta ks. liitetieto 11(b) Konsernitasetta on luettava yhdessä sitä koskevien liitetietojen kanssa. PwC VALUE IFRS Plc 16

20 Konsernitase Tase IAS1(10) IAS1(60) IAS1(61) IAS1(66)-(70) IAS1(68) IAS1(40A),(40B) IAS1(54) Tasetta koskevat vaatimukset IAS 1:n Tilinpäätöksen esittäminen (Presentation of Financial Statements) englanninkielisessä versiossa taseen englanninkielisenä nimenä käytetään statement of financial position. Suomenkielinen käännös tase on kuitenkin säilytetty ennallaan. Uuden nimen käyttäminen ei kuitenkaan ole pakollista, ja myös VALUE IFRS Plc:n englanninkielisessä esimerkkitilinpäätöksessä käytetään nimitystä balance sheet. Jako lyhyt- ja pitkäaikaisiin eriin Lyhyt- ja pitkäaikaiset varat sekä lyhyt- ja pitkäaikaiset velat esitetään omina ryhminään taseessa, paitsi jos likvidiyteen perustuvaa esittämistapaa käyttämällä annetaan luotettavaa ja merkityksellisempää tietoa. Kun tätä poikkeusta sovelletaan, kaikki varat ja velat esitetään suunnilleen likvidiysjärjestyksessä. Valittavasta esittämistavasta riippumatta ilmoitetaan kahtatoista kuukautta pidemmän ajan kuluttua realisoitavaksi tai suoritettavaksi odotettu osuus jokaisesta sellaisesta varojen ja velkojen erästä, johon on yhdistetty määriä, jotka odotetaan realisoitavan tai suoritettavan (a) kahdentoista kuukauden kuluessa raportointikauden päättymisestä ja (b) kahtatoista kuukautta pidemmän ajan kuluessa raportointikauden päättymisestä. Lyhytaikaisiin varoihin luetaan sellaiset omaisuuserät (kuten vaihto-omaisuus ja myyntisaamiset), jotka myydään, kulutetaan tai realisoidaan tavanomaisen toimintasyklin aikana, vaikkei niitä odotettaisi realisoitavan kahdentoista kuukauden kuluessa raportointikauden päättymisestä. Jotkin lyhytaikaiset velat, kuten ostovelat ja jotkin henkilöstökuluja ja muita liiketoiminnan kuluja koskevat siirtovelat, ovat osa tavanomaisessa toimintasyklissä käytettävää käyttöpääomaa. Tällaiset liiketoimintaan kuuluvat erät luokitellaan lyhytaikaisiksi veloiksi, vaikka ne erääntyisivät vasta yli 12 kuukauden kuluttua raportointikauden päättymisestä. Toimintasyklillä tarkoitetaan ajanjaksoa, joka kuluu prosessia varten tarvittavien omaisuuserien hankinnasta niiden realisoimiseen rahavaroina. Silloin kun yrityksen tavanomainen toimintasykli ei ole selkeästi tunnistettavissa, se oletetaan 12 kuukauden pituiseksi. Tietyissä tapauksissa vaaditaan kolme tasetta Jos tilinpäätöksen laatimisperiaatetta on sovellettu takautuvasti, tilinpäätöksen eriä on oikaistu takautuvasti tai erien luokittelua on muutettu, esitetään kolmas tase aikaisimman vertailukauden alusta. Jos takautuva laatimisperiaatteen muutos tai oikaisu ei vaikuta tähän aikaisimpaan taseeseen, on näkemyksemme mukaan riittävää, että pelkästään annetaan tieto tästä. Eläkevelvoitteet omina eränään IAS 1:n kappaleessa 54 luetellaan erät, jotka vähintään on esitettävä taseessa. Muita eriä, otsikkoja ja välisummia on esitettävä, kun tällä on merkitystä yrityksen taloudellisen aseman ymmärtämisen kannalta. IAS 1:ssä ei esimerkiksi määrätä, missä kohdassa työsuhdeetuuksista johtuvat velvoitteet pitäisi esittää taseessa. VALUE IFRS Plc esittää kaikki eläkevelvoitteet erillisinä erinä lyhyt- ja pitkäaikaisissa veloissa, sillä näin annetaan tilinpäätöksen käyttäjille merkityksellisempää informaatiota. PwC Manual of Accounting Tarkempia tietoja taseessa esitettäviä tietoja koskevista vaatimuksista on julkaisun PwC Manual of Accounting luvussa 4 Presentation of financial statements: Statement of financial position (linkki toimii vain rekisteröityneille käyttäjille). PwC VALUE IFRS Plc 17

21 IAS1(10)(c),(106) Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1-3 IAS1(106)(d) 1.1. IAS1(106)(b) Virheen korjaus (verovaikutus huomioon otettuna) VALUE IFRS Plc:n omistajille kuuluva oma pääoma Liitetieto Osakepääoma ja ylikurssirahasto Muu oma pääoma CU Muut rahastot Kertyneet voittovarat Yhteensä CU Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yht CU (b) Oikaistu oma pääoma tilikauden alussa IAS1(106)(a) Tilikauden voitto Muut laajan tuloksen erät Tilikauden laaja tulos IAS1(106)(d)(iii) Liiketoimet omistajien kanssa näiden toimiessa omistajan ominaisuudessa IAS32(22),(35) Pääoman sijoitukset transaktiomenoilla vähennettynä 9(a) IAS32(33) Omien osakkeiden hankinta 9(b) Osingot 13(b) IFRS2(50) Henkilöstön osakeomistusohjelma työsuorituksen arvo 9(c) IAS1(106)(d) Tilikauden voitto Muut laajan tuloksen erät IAS1(106)(a) Tilikauden laaja tulos IAS1(106)(d)(iii) Liiketoimet omistajien kanssa näiden toimiessa omistajan ominaisuudessa IAS32(22),(35) Pääoman sijoitukset transaktiomenoilla ja veroilla vähennettynä 9(a) Liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvä osakkeiden liikkeeseenlasku transaktiomenoilla ja veroilla vähennettynä IAS32(33) Omien osakkeiden hankinta 9(b) IAS32(35) Etuosakkeiden takaisinosto verovaikutus huomioon otettuna 9(a) Vaihtovelkakirjan vaihto-oikeuksien arvo 9(b) ,450 Tytäryrityksen hankintaan liittyvä määräysvallattomien omistajien osuus IFRS10(23) Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa 16(c) Osingot 13(b) Henkilöstön osakeomistusohjelma työsuorituksen arvo 9(c) IFRS2(50) Omien osakkeiden liikkeeseenlasku henkilöstölle 9(b) IAS1(106)(d) Konsernin oman pääoman muutoksia osoittavaa laskelmaa on luettava yhdessä sitä koskevien liitetietojen kanssa. PwC VALUE IFRS Plc 18

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös

Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös 2013 www.pwc.fi P, a Delaware limited liability partnership, which is a member firm gal entity. This document is for general information purposes only, 28 IFRS readiness

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

Käy osoitteessa www.pwc.fi/ifrs. Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös

Käy osoitteessa www.pwc.fi/ifrs. Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös Käy osoitteessa www.pwc.fi/ifrs Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös 2012 Stay informed. Visit www.pwcinform.com March 2011 March 2012 April 2011 Stay informed. Visit www.pwcinform.com www.pwc.com/ifrs

Lisätiedot

Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös

Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös 2014 inform.pwc.com October 2014 February 2014 pwc.com/ifrs inform.pwc.com Stay informed. Visit inform.pwc.com PwC:n IFRS-julkaisuja Alla on esimerkkejä PwC-ketjun

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 2.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset FI LIITE IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2011 2013 1 1 Kopiointi sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 22.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Raision yhtiökokous Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

Raision yhtiökokous Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Raision yhtiökokous 29.3.2012 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Konsernin liiketulos 2007-2011 M 40 35 30 25 20 15 10 5 0-5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Rullaava 12 kk EBIT 3 Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

Konsernitilinpäätös. Konsernin tuloslaskelma

Konsernitilinpäätös. Konsernin tuloslaskelma 32 KONSERNITILINPÄÄTös FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Konsernitilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Liikevaihto 5 6 161 6 296 Muut tuotot 11 91 108 Materiaalit ja palvelut 12 2 566 2 846 Henkilöstökulut 14 529

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

D044554/01 LIITE. Sijoitusyhteisöt: konsernitilinpäätökseen yhdistelemistä koskevan poikkeuksen soveltaminen

D044554/01 LIITE. Sijoitusyhteisöt: konsernitilinpäätökseen yhdistelemistä koskevan poikkeuksen soveltaminen FI D044554/01 LIITE Sijoitusyhteisöt: konsernitilinpäätökseen yhdistelemistä koskevan poikkeuksen soveltaminen (Muutokset IFRS 10:een, IFRS 12:een ja IAS 28:aan) Muutokset IFRS 10:een Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1 FI LIITE IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1 1 Kopiointi sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Standardi 5.1 Liite I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 Liite I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 Liite I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (2) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto 4 1.1.2

Lisätiedot

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot ( pro forma -tiedot,

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2011 KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ JULKAISEE JAKAUTUMIS- JA LISTALLEOTTOESITTEEN Finanssivalvonta on tänään 14.11.2011 hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n jakautumisja listalleottoesitteen

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

IFRS-tilinpäätösvalvonnan eräitä havaintoja vuonna 2011

IFRS-tilinpäätösvalvonnan eräitä havaintoja vuonna 2011 IFRS-tilinpäätösvalvonnan eräitä havaintoja vuonna 2011 Vuoden 2010 tilinpäätös Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 12/2011 Rahoitusinstrumentit (IFRS 7 ja IAS 39) Rahoitusinstrumenttien

Lisätiedot