Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti:"

Transkriptio

1 ESITTEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää kenellekään henkilölle Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta Yhdysvalloissa tai mihin tahansa muuhun maahan, missä sen levittäminen olisi lainvastaista. Ellei Esitteessä erikseen mainita, tarjoamista ei ole tehty missään tällaisessa maassa tai mihinkään tällaiseen maahan. Munksjö täydentää Esitettä seuraavilla tiedoilla. Näitä tietoja tulee lukea yhdessä Esitteen kanssa. Muualla Esitteessä määritetyillä termeillä on sama merkitys käytettäessä niitä tässä Esitteen täydennyksessä. Munksjön tilinpäätöstiedote päättyneeltä tilikaudelta Munksjö julkisti tilinpäätöstiedotteen päättyneeltä tilikaudelta ( Tilinpäätöstiedote ). Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tähän Esitteeseen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat täydennetään seuraavasti: (1) Seuraava teksti lisätään ensimmäiseksi kohdaksi Tähän Esitteeseen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat Munksjö -otsikon alle Esitteen sivulla 212: Munksjön tilinpäätöstiedote päättyneeltä tilikaudelta; Tiivistelmä Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti: (1) Seuraava teksti lisätään korvaamaan ensimmäinen kappale kohdassa Tiivistelmä Eräitä Munksjön konsernitilinpäätöstietoja Esitteen sivulla 6: Seuraavissa taulukoissa esitetään Munksjön valikoituja konsernitilinpäätöstietoja , ja päättyneiltä tilikausilta. Alla esitettävät valikoidut konsernitilinpäätöstiedot ovat peräisin IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti päättyneeltä tilikaudelta laadituista Munksjön tilintarkastamattomista konsernin taloudellisista tiedoista ja Euroopan unionin ( EU ) käyttöönottamien kansainvälisten tilinpäätösstandardien ( IFRS ) mukaisesti ja päättyneiltä tilikausilta laadituista Munksjön tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä. 1

2 (2) Seuraavat taulukot lisätään korvaamaan kohdan Tiivistelmä Eräitä Munksjön konsernitilinpäätöstietoja taulukot Esitteen sivulta 6 alkaen: (miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu) KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA Liikevaihto , , ,3 Liiketoiminnan muut tuotot... 7,5 11,6 11,4 Tuotot yhteensä , , ,7 Varaston muutos... 2,7 1,0 1,1 Materiaalit ja tarvikkeet ,2-573,9-557,2 Liiketoiminnan muut kulut ,2-283,6-292,7 Henkilöstökulut ,6-199,5-200,5 Poistot ja arvonalennukset ,2-53,6-54,0 Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen sijoitusten tuloksesta... 0,0 0,0 0,0 Liiketulos... 74,9 32,7 45,4 Rahoitustuotot... 4,3 10,5 6,4 Rahoituskulut ,2-15,2-34,9 Voitto ennen veroja... 59,0 28,0 16,9 Tuloverot ,7-5,2-9,2 Kauden tulos... 43,3 22,8 7,7 Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi Muuntoerot... 11,0-22,3-5,7 Rahavirran suojausrahaston muutos... -2,4-3,2-7,3 Rahavirran suojauksen siirrot tämän kauden tulokseen... 3,1 6,2 4,5 Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä... -3,3 1,0-6,3 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot... 0,7-1,0 2,1 Laaja tulos yhteensä... 52,4 3,5-5,0 Tuloksen jakautuminen: Emoyrityksen omistajille... 43,1 22,4 7,0 Määräysvallattomille omistajille... 0,2 0,4 0,7 Laajan tuloksen jakautuminen: Emoyrityksen omistajille... 52,2 3,1-5,7 Määräysvallattomille omistajille... 0,2 0,4 0,7 Osakekohtainen tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa... 0,85 0,44 0,14 Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa... 0,85 0,44 0,14 2

3 Pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset lainat ,5 313,5 271,7 Muut pitkäaikaiset velat... 0,9 1,7 1,0 Eläkevelvoitteet... 54,7 52,4 51,0 Laskennalliset verovelat... 66,6 74,1 84,7 Varaukset... 16,0 23,9 23,5 Pitkäaikaiset velat yhteensä ,7 465,6 431,9 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset lainat... 22,0 22,5 41,6 Ostovelat ,9 165,9 164,3 Velat pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyille sijoituksille... 7,1 8,0 8,3 Siirtovelat... 98,7 94,5 100,0 Tuloverovelat... 11,9 2,7 8,2 Muut lyhytaikaiset velat... 14,5 12,9 11,6 Lyhytaikaiset velat yhteensä ,1 306,5 334,0 Velat yhteensä ,8 772,1 765,9 Oma pääoma ja velat yhteensä , , , KONSERNITASE Varat Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ,1 430,0 446,4 Liikearvo ,1 223,9 226,7 Muut aineettomat hyödykkeet... 43,1 46,6 55,2 Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt sijoitukset... 2,2 2,3 2,2 Muut pitkäaikaiset varat... 9,0 3,6 3,9 Laskennalliset verosaamiset... 40,8 51,8 60,2 Pitkäaikaiset varat yhteensä ,3 758,2 794,6 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus ,2 155,4 152,2 Myyntisaamiset ,8 111,1 114,6 Muut lyhytaikaiset varat... 33,5 38,3 31,8 Tuloverosaamiset... 1,7 5,3 2,2 Rahavarat ,0 105,1 84,1 Lyhytaikaiset varat yhteensä ,2 415,2 384,9 Varat yhteensä , , ,5 Oma pääoma ja velat Oma pääoma Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma... 15,0 15,0 15,0 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ,1 269,3 282,0 Muut rahastot ,0 363,5 386,5 Kertyneet voittovarat ,4-250,6-273,9 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä ,7 397,2 409,6 Määräysvallattomien omistajien osuus... 4,0 4,1 4,0 Oma pääoma yhteensä ,7 401,3 413, ja KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMATIETOJA Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat ,3 55,5 57,8 Investointeihin käytetyt nettorahavarat ,2-39,8-35,1 Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat ,9 6,0-21,0 Kauden rahavirta... 41,2 21,7 1,7 Rahavarat kauden alussa ,1 84,1 83,1 Kauden rahavirta... 41,2 21,7 1,7 Valuuttakurssivoitot/-tappiot rahavaroista... -0,3-0,7-0,7 Rahavarat kauden lopussa ,0 105,1 84,1 3

4 ja (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu) (prosenttia, ellei toisin ilmoitettu) TUNNUSLUVUT Käyttökate (1), miljoonaa euroa ,1 86,3 99,4 Oikaistu käyttökate (2)(3), miljoonaa euroa ,7 93,6 105,0 Oikaistu käyttökateprosentti (2)(4)... 12,0 8,3 9,2 Liiketulos, miljoonaa euroa... 74,9 32,7 (5) 45,4 (5) Oikaistu liiketulos (2), miljoonaa euroa... 81,5 40,0 51,0 Oikaistu liiketulosprosentti (2)(6)... 7,1 3,5 4,5 Oikaistu käyttöpääoman tuotto (2)(7)... 12,3 5,9 7,3 Oman pääoman tuotto (8)... 10,2 5,7 1,8 Käyttöpääoma (9), miljoonaa euroa ,2 651,9 673,2 Korollinen nettovelka (10), miljoonaa euroa ,5 227,4 225,6 Velkaantumisaste (11)... 38,7 56,7 54,5 Omavaraisuusaste (12)... 36,8 34,2 35,1 Käyttöomaisuusinvestoinnit, miljoonaa euroa... 39,2 39,8 35,1 Henkilöstömäärä, kokoaikaisiksi muutettuna Oma pääoma/osake (13), euroa... 8,6 7,9 8,1 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (1) Käyttökate = Liiketulos + Poistot (2) Oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä eli tuotoilla ja kuluilla, jotka perustuvat poikkeuksellisiin liiketoimiin ja jotka eivät liity varsinaiseen liiketoimintaan. (3) Oikaistu käyttökate = Oikaistu liiketulos (2) + Poistot (4) Oikaistu käyttökateprosentti = (5) Tilintarkastettu. Oikaistu liiketulos (2) + Poistot Liikevaihto (6) Oikaistu liiketulosprosentti = Oikaistu liiketulos (2) Liikevaihto (7) Oikaistu käyttöpääoman tuotto = (8) Oman pääoman tuotto = Oikaistu liiketulos (2) Käyttöpääoma (9) perustuen edeltävään 12 kuukauden ajanjaksoon Tilikauden tulos Kauden alun ja kauden lopun oman pääoman keskiarvo (9) Käyttöpääoma = Taseen loppusumma Korolliset saamiset Verosaamiset Korottomat velat (sisältäen eläkevelvoitteet) (10) Korollinen nettovelka = Korolliset velat Korolliset hyödykkeet (sisältäen rahat ja pankkisaamiset) (11) Velkaantumisaste = (12) Omavaraisuusaste = (13) Oma pääoma/osake = Korollinen nettovelka Oma pääoma + Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma + Määräysvallattomien omistajien osuus Varat yhteensä Oma pääoma Ulkona olevien osakkeiden määrä kauden lopussa 4

5 Tiettyjen vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen Seuraavassa taulukossa esitetään Munksjön oikaistun käyttökatteen, käyttökatteen ja oikaistun liiketuloksen täsmäytys raportoituun liiketulokseen , ja päättyneiltä tilikausilta: (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu) Oikaistu käyttökate ja käyttökate Oikaistu käyttökate (1)(2)(3) ,7 93,6 105,0 Poistot ja arvonalennukset ,2-53,6 (4) -54,0 (4) Oikaistu liiketulos (2)(3)(5)... 81,5 40,0 51,0 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (2) Liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvät transaktiokustannukset... -4,1-0,4-2,4 Uudelleenjärjestelykulut... -0,4-4,5-3,0 Ympäristövaraus... -2,4-0,2 Pitkäaikaisen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän päättäminen... -2,1 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä... -6,6-7,3-5,6 Liiketulos (IFRS)... 74,9 32,7 (4) 45,4 (4) Poistot ja arvonalennukset... 55,2 53,6 (4) 54,0 (4) Käyttökate (6) ,1 86,3 99,4 Oikaistu liiketulos Oikaistu liiketulos (2)(3)(5)... 81,5 40,0 51,0 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (2) Liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvät transaktiokustannukset... -4,1-0,4-2,4 Uudelleenjärjestelykulut... -0,4-4,5-3,0 Ympäristövaraus... -2,4-0,2 Pitkäaikaisen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän päättäminen... -2,1 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä... -6,6-7,3-5,6 Liiketulos (IFRS)... 74,9 32,7 (4) 45,4 (4) (1) Munksjö määrittelee oikaistun käyttökatteen siten, että se on käyttökate, joka ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. (2) Munksjö esittää käyttökatteen ja liiketuloksen lisäksi oikaistun käyttökatteen ja oikaistun liiketuloksen kuvatakseen liiketoiminnan tuloksen muodostumista ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vertailukelpoiset tunnusluvut eivät sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka ovat tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomia olennaisia eriä, kuten liiketoimintojen hankkimiseen liittyvät välittömät transaktiomenot, liiketoimintojen lopettamisesta ja uudelleenjärjestelyistä johtuvat menot, hankintahinnan kohdistamisesta aiheutuvat kertaluonteiset erät sekä odottamattomista tai harvinaislaatuisista tapahtumista aiheutuviin ympäristövahinkoihin liittyvät korvaukset. (3) Munksjö katsoo, että käyttökate, oikaistu käyttökate ja oikaistu liiketulos antavat IFRS-standardien mukaisesti laaditussa konsernituloslaskelmassa esitettyjä taloudellisia tietoja täydentäviä merkityksellisiä lisätietoja Munksjön johdolle ja tilinpäätöksen lukijoille, sillä niiden ulkopuolelle jätetään olennaisia tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia eriä, jotka heikentävät eri kausien keskinäistä vertailukelpoisuutta. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ( ESMA ) antaman ohjeistuksen Vaihtoehtoiset tunnusluvut mukaan käyttökate, oikaistu käyttökate ja oikaistu liiketulos eivät ole IFRS-standardeissa määriteltyjä tai nimettyjä tunnuslukuja, ja näin ollen niiden katsotaan olevan muita kuin IFRS-standardien mukaisia lukuja, joita ei tulisi tarkastella erillään tai IFRS-standardien mukaisten lukujen sijaan. Yritykset eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi tässä Esitteessä esitettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia Munksjön ja Ahlstromin välillä tai muiden yritysten esittämien samalla tavoin nimettyjen lukujen kanssa. (4) Tilintarkastettu. (5) Munksjö määrittelee oikaistun liiketuloksen siten, että se on liiketulos, joka ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. (6) Munksjö määrittelee käyttökatteen siten, että se on liiketulos ennen poistoja. (3) Seuraava teksti lisätään korvaamaan osatekijä B.9 kohdassa Tiivistelmä Esitteen sivulla 19: Ei sovellu. 5

6 Eräitä konsernitilinpäätöstietoja Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti: (1) Seuraava teksti lisätään korvaamaan ensimmäinen kappale kohdassa Eräitä konsernitilinpäätöstietoja Eräitä Munksjön konsernitilinpäätöstietoja Esitteen sivulla 52: Seuraavissa taulukoissa esitetään Munksjön valikoituja konsernitilinpäätöstietoja , ja päättyneiltä tilikausilta. Alla esitettävät valikoidut konsernitilinpäätöstiedot ovat peräisin IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti päättyneeltä tilikaudelta laadituista Munksjön tilintarkastamattomista konsernin taloudellisista tiedoista ja EU:n käyttöönottamien IFRS-standardien mukaisesti ja päättyneiltä tilikausilta laadituista Munksjön tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä, jotka on kaikki sisällytetty viittaamalla tähän Esitteeseen. (2) Seuraavat taulukot lisätään korvaamaan kohdan Eräitä konsernitilinpäätöstietoja Eräitä Munksjön konsernitilinpäätöstietoja taulukot Esitteen sivulta 52 alkaen: (miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu) KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA Liikevaihto , , ,3 Liiketoiminnan muut tuotot... 7,5 11,6 11,4 Tuotot yhteensä , , ,7 Varaston muutos... 2,7 1,0 1,1 Materiaalit ja tarvikkeet ,2-573,9-557,2 Liiketoiminnan muut kulut ,2-283,6-292,7 Henkilöstökulut ,6-199,5-200,5 Poistot ja arvonalennukset ,2-53,6-54,0 Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen sijoitusten tuloksesta... 0,0 0,0 0,0 Liiketulos... 74,9 32,7 45,4 Rahoitustuotot... 4,3 10,5 6,4 Rahoituskulut ,2-15,2-34,9 Voitto ennen veroja... 59,0 28,0 16,9 Tuloverot ,7-5,2-9,2 Kauden tulos... 43,3 22,8 7,7 Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi Muuntoerot... 11,0-22,3-5,7 Rahavirran suojausrahaston muutos... -2,4-3,2-7,3 Rahavirran suojauksen siirrot tämän kauden tulokseen... 3,1 6,2 4,5 Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä... -3,3 1,0-6,3 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot... 0,7-1,0 2,1 Laaja tulos yhteensä... 52,4 3,5-5,0 Tuloksen jakautuminen: Emoyrityksen omistajille... 43,1 22,4 7,0 Määräysvallattomille omistajille... 0,2 0,4 0,7 Laajan tuloksen jakautuminen: Emoyrityksen omistajille... 52,2 3,1-5,7 Määräysvallattomille omistajille... 0,2 0,4 0,7 Osakekohtainen tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa... 0,85 0,44 0,14 Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa... 0,85 0,44 0,14 6

7 Pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset lainat ,5 313,5 271,7 Muut pitkäaikaiset velat... 0,9 1,7 1,0 Eläkevelvoitteet... 54,7 52,4 51,0 Laskennalliset verovelat... 66,6 74,1 84,7 Varaukset... 16,0 23,9 23,5 Pitkäaikaiset velat yhteensä ,7 465,6 431,9 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset lainat... 22,0 22,5 41,6 Ostovelat ,9 165,9 164,3 Velat pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyille sijoituksille... 7,1 8,0 8,3 Siirtovelat... 98,7 94,5 100,0 Tuloverovelat... 11,9 2,7 8,2 Muut lyhytaikaiset velat... 14,5 12,9 11,6 Lyhytaikaiset velat yhteensä ,1 306,5 334,0 Velat yhteensä ,8 772,1 765,9 Oma pääoma ja velat yhteensä , , , KONSERNITASE Varat Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ,1 430,0 446,4 Liikearvo ,1 223,9 226,7 Muut aineettomat hyödykkeet... 43,1 46,6 55,2 Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt sijoitukset... 2,2 2,3 2,2 Muut pitkäaikaiset varat... 9,0 3,6 3,9 Laskennalliset verosaamiset... 40,8 51,8 60,2 Pitkäaikaiset varat yhteensä ,3 758,2 794,6 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus ,2 155,4 152,2 Myyntisaamiset ,8 111,1 114,6 Muut lyhytaikaiset varat... 33,5 38,3 31,8 Tuloverosaamiset... 1,7 5,3 2,2 Rahavarat ,0 105,1 84,1 Lyhytaikaiset varat yhteensä ,2 415,2 384,9 Varat yhteensä , , ,5 Oma pääoma ja velat Oma pääoma Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma... 15,0 15,0 15,0 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ,1 269,3 282,0 Muut rahastot ,0 363,5 386,5 Kertyneet voittovarat ,4-250,6-273,9 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä ,7 397,2 409,6 Määräysvallattomien omistajien osuus... 4,0 4,1 4,0 Oma pääoma yhteensä ,7 401,3 413, ja KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMATIETOJA Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat ,3 55,5 57,8 Investointeihin käytetyt nettorahavarat ,2-39,8-35,1 Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat ,9 6,0-21,0 Kauden rahavirta... 41,2 21,7 1,7 Rahavarat kauden alussa ,1 84,1 83,1 Kauden rahavirta... 41,2 21,7 1,7 Valuuttakurssivoitot/-tappiot rahavaroista... -0,3-0,7-0,7 Rahavarat kauden lopussa ,0 105,1 84,1 7

8 ja (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu) (prosenttia, ellei toisin ilmoitettu) TUNNUSLUVUT Käyttökate (1), miljoonaa euroa ,1 86,3 99,4 Oikaistu käyttökate (2)(3), miljoonaa euroa ,7 93,6 105,0 Oikaistu käyttökateprosentti (2)(4)... 12,0 8,3 9,2 Liiketulos, miljoonaa euroa... 74,9 32,7 (5) 45,4 (5) Oikaistu liiketulos (2), miljoonaa euroa... 81,5 40,0 51,0 Oikaistu liiketulosprosentti (2)(6)... 7,1 3,5 4,5 Oikaistu käyttöpääoman tuotto (2)(7)... 12,3 5,9 7,3 Oman pääoman tuotto (8)... 10,2 5,7 1,8 Käyttöpääoma (9), miljoonaa euroa ,2 651,9 673,2 Korollinen nettovelka (10), miljoonaa euroa ,5 227,4 225,6 Velkaantumisaste (11)... 38,7 56,7 54,5 Omavaraisuusaste (12)... 36,8 34,2 35,1 Käyttöomaisuusinvestoinnit, miljoonaa euroa... 39,2 39,8 35,1 Henkilöstömäärä, kokoaikaisiksi muutettuna Oma pääoma/osake (13), euroa... 8,6 7,9 8,1 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (1) Käyttökate = Liiketulos + Poistot (2) Oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä eli tuotoilla ja kuluilla, jotka perustuvat poikkeuksellisiin liiketoimiin ja jotka eivät liity varsinaiseen liiketoimintaan. (3) Oikaistu käyttökate = Oikaistu liiketulos (2) + Poistot (4) Oikaistu käyttökateprosentti = (5) Tilintarkastettu. Oikaistu liiketulos (2) + Poistot Liikevaihto (6) Oikaistu liiketulosprosentti = Oikaistu liiketulos (2) Liikevaihto (7) Oikaistu käyttöpääoman tuotto = (8) Oman pääoman tuotto = Oikaistu liiketulos (2) Käyttöpääoma (9) perustuen edeltävään 12 kuukauden ajanjaksoon Tilikauden tulos Kauden alun ja kauden lopun oman pääoman keskiarvo (9) Käyttöpääoma = Taseen loppusumma Korolliset saamiset Verosaamiset Korottomat velat (sisältäen eläkevelvoitteet) (10) Korollinen nettovelka = Korolliset velat Korolliset hyödykkeet (sisältäen rahat ja pankkisaamiset) (11) Velkaantumisaste = (12) Omavaraisuusaste = (13) Oma pääoma/osake = Korollinen nettovelka Oma pääoma + Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma + Määräysvallattomien omistajien osuus Varat yhteensä Oma pääoma Ulkona olevien osakkeiden määrä kauden lopussa 8

9 Tiettyjen vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen Seuraavassa taulukossa esitetään Munksjön oikaistun käyttökatteen, käyttökatteen ja oikaistun liiketuloksen täsmäytys raportoituun liiketulokseen , ja päättyneiltä tilikausilta: (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu) Oikaistu käyttökate ja käyttökate Oikaistu käyttökate (1)(2)(3) ,7 93,6 105,0 Poistot ja arvonalennukset ,2-53,6 (4) -54,0 (4) Oikaistu liiketulos (2)(3)(5)... 81,5 40,0 51,0 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (2) Liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvät transaktiokustannukset... -4,1-0,4-2,4 Uudelleenjärjestelykulut... -0,4-4,5-3,0 Ympäristövaraus... -2,4-0,2 Pitkäaikaisen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän päättäminen... -2,1 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä... -6,6-7,3-5,6 Liiketulos (IFRS)... 74,9 32,7 (4) 45,4 (4) Poistot ja arvonalennukset... 55,2 53,6 (4) 54,0 (4) Käyttökate (6) ,1 86,3 99,4 Oikaistu liiketulos Oikaistu liiketulos (2)(3)(5)... 81,5 40,0 51,0 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (2) Liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvät transaktiokustannukset... -4,1-0,4-2,4 Uudelleenjärjestelykulut... -0,4-4,5-3,0 Ympäristövaraus... -2,4-0,2 Pitkäaikaisen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän päättäminen... -2,1 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä... -6,6-7,3-5,6 Liiketulos (IFRS)... 74,9 32,7 (4) 45,4 (4) (1) Munksjö määrittelee oikaistun käyttökatteen siten, että se on käyttökate, joka ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. (2) Munksjö esittää käyttökatteen ja liiketuloksen lisäksi oikaistun käyttökatteen ja oikaistun liiketuloksen kuvatakseen liiketoiminnan tuloksen muodostumista ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vertailukelpoiset tunnusluvut eivät sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka ovat tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomia olennaisia eriä, kuten liiketoimintojen hankkimiseen liittyvät välittömät transaktiomenot, liiketoimintojen lopettamisesta ja uudelleenjärjestelyistä johtuvat menot, hankintahinnan kohdistamisesta aiheutuvat kertaluonteiset erät sekä odottamattomista tai harvinaislaatuisista tapahtumista aiheutuviin ympäristövahinkoihin liittyvät korvaukset. (3) Munksjö katsoo, että käyttökate, oikaistu käyttökate ja oikaistu liiketulos antavat IFRS-standardien mukaisesti laaditussa konsernituloslaskelmassa esitettyjä taloudellisia tietoja täydentäviä merkityksellisiä lisätietoja Munksjön johdolle ja tilinpäätöksen lukijoille, sillä niiden ulkopuolelle jätetään olennaisia tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia eriä, jotka heikentävät eri kausien keskinäistä vertailukelpoisuutta. ESMAn antaman ohjeistuksen Vaihtoehtoiset tunnusluvut mukaan käyttökate, oikaistu käyttökate ja oikaistu liiketulos eivät ole IFRS-standardeissa määriteltyjä tai nimettyjä tunnuslukuja, ja näin ollen niiden katsotaan olevan muita kuin IFRSstandardien mukaisia lukuja, joita ei tulisi tarkastella erillään tai IFRS-standardien mukaisten lukujen sijaan. Yritykset eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi tässä Esitteessä esitettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia Munksjön ja Ahlstromin välillä tai muiden yritysten esittämien samalla tavoin nimettyjen lukujen kanssa. (4) Tilintarkastettu. (5) Munksjö määrittelee oikaistun liiketuloksen siten, että se on liiketulos, joka ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. (6) Munksjö määrittelee käyttökatteen siten, että se on liiketulos ennen poistoja. 9

10 Tietoja Munksjöstä Munksjön liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tietoja Munksjöstä Munksjön liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät täydennetään seuraavasti: (1) Seuraava teksti lisätään korvaamaan kohdan Tietoja Munksjöstä Munksjön liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät Lähiajan näkymät sisältö Esitteen sivuilla : Tämä kohta Lähiajan näkymät sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät ole takeita Munksjön tulevasta taloudellisesta suorituskyvystä. Munksjön toteutunut tulos ja taloudellinen asema saattavat poiketa olennaisesti näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetystä tai niistä pääteltävästä tuloksesta ja taloudellisesta asemasta johtuen monista tekijöistä, joita on kuvattu muun muassa kohdissa Riskitekijät ja Eräitä seikkoja Tulevaisuutta koskevat lausumat. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin tulee suhtautua varauksella. Munksjö tiedotti seuraavista näkymistä vuodelle 2017: Munksjön erikoispaperituotteiden kysynnän odotetaan vuoden 2017 aikana pysyvän vakaana nykyiseen hyvään tasoon verrattuna ja heijastavan kausivaihteluja. Vuosittaisten kunnossapito- ja lomaseisokeiden toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana kuten myös vuoden 2017 lopussa tapahtuvien kausiseisokeiden odotetaan pysyvän samalla tasolla kuin Seuraava huoltoseisokki Aspan sellutehtaalla Ruotsissa toimeenpannaan vuoden 2017 neljännellä vuosineljänneksellä. Tämän hetkisen vuoden 2017 käyttöomaisuusinvestointien vaikutusten rahavirtaan odotetaan olevan noin 40 miljoonaa, ja lisäksi Archen strategisen investoinnin vaikutus kassavirtaan arvioidaan olevan noin 14 miljoonaa euroa. Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2017 annetaan Munksjölle erillisenä yhtiönä nykyisine liiketoimintoineen. 10

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 2.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

Munksjö Tilinpäätöstiedote 2015

Munksjö Tilinpäätöstiedote 2015 Munksjö Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 290,0 281,0 1 130,7 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 22,1 28,4 93,6 105,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 7,6

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2014 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2014 20 20 Liikevaihto 287,9 154,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 27,4

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Munksjö Oyj. Tilinpäätöstiedote 2013

Munksjö Oyj. Tilinpäätöstiedote 2013 Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 255,7 159,1 863,3 607,1 Käyttökate (oik.*) 16,0 8,8 55,0 42,3 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 6,3

Lisätiedot

* oikaistu kertaluonteisilla erillä

* oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu (milj. euroa) 20 20 20 20 20 Liikevaihto 245,1 146,3 607,6 448,0 607,1 Käyttökate (oik.*) 11,0 10,1 39,0 33,4 42,3

Lisätiedot

536 561 524 527 567 577 542 547 0 100 200 300 400 500 600 Milj. euroa Liikevaihto 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 % Milj. euroa Vertailukelpoinen käyttökate ja käyttökateprosentti

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Munksjö Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.20 huhti-kesä tammi-kesä tammi-joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 208,0 154,1 362,5 301,7 607,1 Käyttökate (oik.*) 16,5 11,4 28,0 23,4 42,3 Käyttökateprosentti

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Q1/2018 Q1/2017 Q4/2017

Q1/2018 Q1/2017 Q4/2017 Milj. euroa /2018 /20 Q4/20 20 Liikevaihto 572,4 566,9 547,1 2 232,6 Vertailukelpoinen käyttökate 66,7 79,4 63,1 290,4 Vertailukelpoinen käyttökateprosentti, % 11,7 14,0 11,5 13,0 Käyttökatteen vertailukelpoisuuteen

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Oikaisut IFRS Julkaistu

Oikaisut IFRS Julkaistu :n mukaan oikaistujen ja tilikaudella 2017 osavuosikatsauksissa ja vuositilinpäätöksessä julkaistujen tietojen vertailut on esitetty seuraavissa taulukoissa. jen laskelmien tiedot ja tilikauden 2017 raportoitujen

Lisätiedot

Käyttökate 60,4 75,0* 61,7 122,0 150,5* 266,6* Vertailukelpoinen liiketulos ilman sulautumisiin liittyviä poistoja **

Käyttökate 60,4 75,0* 61,7 122,0 150,5* 266,6* Vertailukelpoinen liiketulos ilman sulautumisiin liittyviä poistoja ** Milj. euroa /20 /20 /20 1-6/20 1-6/20 20 Liikevaihto 587,8 576,9 572,4 1 160,2 1 143,8 2 232,6 Vertailukelpoinen käyttökate 67,1 77,4 66,7 133,8 156,8 290,4 Vertailukelpoinen käyttökateprosentti, % 11,4

Lisätiedot

VALIKOITUJA TILINTARKASTAMATTOMIA CARVE-OUT-TALOUDELLISIA OSAVUOSITIETOJA PÄÄTTYNEELTÄ YHDEKSÄN KUUKAUDEN JAKSOLTA

VALIKOITUJA TILINTARKASTAMATTOMIA CARVE-OUT-TALOUDELLISIA OSAVUOSITIETOJA PÄÄTTYNEELTÄ YHDEKSÄN KUUKAUDEN JAKSOLTA VALIKOITUJA TILINTARKASTAMATTOMIA CARVE-OUT-TALOUDELLISIA OSAVUOSITIETOJA 30.9.2019 PÄÄTTYNEELTÄ YHDEKSÄN KUUKAUDEN JAKSOLTA TUNNUSLUVUT Milj. euroa, prosenttia 1 9/2019 1 9/2018 1 12/2018 Saadut tilaukset

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Tokmanni-konsernin IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaiset oikaistut vertailutiedot vuodelta 2018

Tokmanni-konsernin IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaiset oikaistut vertailutiedot vuodelta 2018 IFRS 16 VUOKRASOPIMUKSET -STANDARDIN KÄYTTÖÖNOTTO TOKMANNISSA 1.1.2019 voimaan astunut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi käsittelee vuokrasopimusten määritelmää, kirjaamista, arvostamista sekä vuokrasopimuksista

Lisätiedot

Q Puolivuosikatsaus

Q Puolivuosikatsaus Q2 1.1. 30.6.2018 Puolivuosikatsaus Avainluvut 4-6/2018 4-6/2017 Muutos% 1-6/2018 1-6/2017 Muutos% 1-12/2017 Liikevaihto, MEUR 217,7 196,0 11,0 % 391,3 352,6 11,0 % 796,5 Vertailukelpoisten myymälöiden

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

IFRS 16 Vuokrasopimukset standardin käyttöönotto, Kesko-konsernin oikaistut vertailutiedot tammijoulukuu

IFRS 16 Vuokrasopimukset standardin käyttöönotto, Kesko-konsernin oikaistut vertailutiedot tammijoulukuu KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.3.2019 KLO 09.00 IFRS 16 Vuokrasopimukset standardin käyttöönotto, Kesko-konsernin t vertailutiedot tammijoulukuu 2018 1.1.2019 voimaan astunut IFRS 16 Vuokrasopimukset standardi

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

IFRS avainluvut milj. euroa ellei muuta mainita Q1/2019 Q1/2018 Q4/

IFRS avainluvut milj. euroa ellei muuta mainita Q1/2019 Q1/2018 Q4/ IFRS avainluvut milj. euroa ellei muuta mainita /2019 /20 Q4/20 20 Liikevaihto 758,7 572,4 712,2 2 438,0 Vertailukelpoinen käyttökate 75,0 66,7 72,1 277,7 Vertailukelpoinen käyttökateprosentti, % 9,9 11,7

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS

ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS Liiketoimintakatsaus Loka-joulukuu 2018 22.2.2019 2 / 6 ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.10. 31.12.2018 Loka - joulukuu 2018 lyhyesti Konsernin liiketoiminta kehittyi vuoden neljännen kvartaalin aikana

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 149,4 (151,8) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 37,7 (35,8) miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihto oli 149,4 (151,8) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 37,7 (35,8) miljoonaa euroa. GLASTON OYJ ABP Pörssitiedote 8.2.2011 klo 9.00 Glaston: Ennakkotietoja vuoden tuloksesta Saadut tilaukset olivat tammi-joulukuussa 148,3 (151,5) miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen saadut tilaukset

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Aspocomp Group Oyj:n oikaistut taloudelliset tiedot

Aspocomp Group Oyj:n oikaistut taloudelliset tiedot Aspocomp Group Oyj:n oikaistut taloudelliset tiedot IFRS 15:n mukaan oikaistujen ja tilikaudella 2017 osavuosikatsauksissa ja vuositilinpäätöksessä julkaistujen tietojen vertailut on esitetty seuraavissa

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / huhtikuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / huhtikuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / 2012 27. huhtikuuta 2012 TAMMI MAALISKUU 2012 Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 32,0 milj. euroa (27,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 16,9 prosenttia. Liikevaihtoa

Lisätiedot

Yhtiön taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0

Yhtiön taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 EFECTE OYJ Yhtiön taloudelliset tiedot 30.9.2017 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta (Luvut euroina, ellei toisin ilmoitettu) Konsernin Tuloslaskelma 1.1.2017 30.9.2017 1.1.2016 30.9.2016 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Oikaistut vertailutiedot tilikausilta Q3 2016

Oikaistut vertailutiedot tilikausilta Q3 2016 Oikaistut vertailutiedot tilikausilta 2014 - Q3 2016 Konsernin avainluvut 1-3/2014 1-6/2014 1-9/2014 1-12/2014 1-3/2015 1-6/2015 1-9/2015 1-12/2015 1-3/2016 1-6/2016 1-9/2016 Liikevaihto 473,2 937,7 1

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

KONSERNITULOSLASKELMA

KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 5 099 772 4 390 372 Liiketoiminnan muut tuotot 132 300 101 588 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / elokuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / elokuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / 3. elokuuta TAMMI KESÄKUU Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 67,1 milj. euroa (57,9), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 15,9 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Q4/2018 Q4/2017 Q3/2018

Q4/2018 Q4/2017 Q3/2018 o o IFRS avainluvut, milj. euroa /20 /2017 Q3/20 20 2017 Liikevaihto 712,2 547,1 565,6 2 438,0 1 959,9 Vertailukelpoinen käyttökate 72,1 63,1 71,8 277,7 248,2 Vertailukelpoinen käyttökateprosentti, % 10,1

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS

ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS Liiketoimintakatsaus Heinä-syyskuu 2018 29.10.2018 2 / 5 ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.7. 30.9.2018 Heinä-syyskuu 2018 lyhyesti Liikevaihto heinä-syyskuussa kasvoi 22 % ja käyttökate 66 % edellisen

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS /

MARTELA TILINPÄÄTÖS / MARTELA TILINPÄÄTÖS 01-12 / 8.2.2012 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 130,7 milj. euroa (108,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 20,6 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti alkuvuonna

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Raision yhtiökokous Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

Raision yhtiökokous Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Raision yhtiökokous 29.3.2012 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Konsernin liiketulos 2007-2011 M 40 35 30 25 20 15 10 5 0-5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Rullaava 12 kk EBIT 3 Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-09 / 26.10. TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 91,7 milj. euroa (74,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 23,4 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti alkuvuonna

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017 LIIKEVAIHTO 28 729 986,76 26 416 878,43 Valmistus omaan käyttöön 6 810,90 Liiketoiminnan muut tuotot 1 500 810,15 1 468 655,80 Materiaalit

Lisätiedot

IFRS 16 Vuokrasopimukset standardin käyttöönotto, Kesko-konsernin oikaistut vertailutiedot tammi-syyskuu 2018

IFRS 16 Vuokrasopimukset standardin käyttöönotto, Kesko-konsernin oikaistut vertailutiedot tammi-syyskuu 2018 KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.12.2018 KLO 09.00 Vuokrasopimukset standardin käyttöönotto, Kesko-konsernin t vertailutiedot tammi-syyskuu 2018 1.1.2019 voimaan astuva Vuokrasopimukset standardi käsittelee

Lisätiedot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma ei laadittu 1.1.2017-31.12.2017 1.1.2016-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 26 416 878,43 Liiketoiminnan muut tuotot 1 468 655,80 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Raisio Oyj Yhtiökokous Pekka Kuusniemi toimitusjohtaja Raisio Oyj

Raisio Oyj Yhtiökokous Pekka Kuusniemi toimitusjohtaja Raisio Oyj Raisio Oyj Yhtiökokous 21.3.2018 Pekka Kuusniemi toimitusjohtaja Raisio Oyj Raision keskeiset tunnusluvut Raisio-konsernin liikevaihto ja liiketulos Jatkuvat ja lopetetut toiminnot M Liikevaihto M Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2011 KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ JULKAISEE JAKAUTUMIS- JA LISTALLEOTTOESITTEEN Finanssivalvonta on tänään 14.11.2011 hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n jakautumisja listalleottoesitteen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Tuloslaskelma ja tase

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelma ja tase 30.6.2018 BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2017 1.1.-31.12.2017 Liiketoiminnan muut tuotot * 2 237 121,94 13 879,38 20 466,26 Materiaalit

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oyj YHTIÖTIEDOTE klo 9:05. Verkkokauppa.com Oyj IFRS vertailutiedot

Verkkokauppa.com Oyj YHTIÖTIEDOTE klo 9:05. Verkkokauppa.com Oyj IFRS vertailutiedot Verkkokauppa.com Oyj YHTIÖTIEDOTE 12.2.2019 klo 9:05 Verkkokauppa.com Oyj vertailutiedot Verkkokauppa.com Oyj ( Yhtiö ) ilmoitti yhtiötiedotteessaan 12.12.2018, että yhtiö laatii 31.12.2018 päättyvää tilikautta

Lisätiedot

Konserni, ml. IFRS 16

Konserni, ml. IFRS 16 Konserni, ml. IFRS 16 KESKEISET TUNNUSLUVUT (M ) Liikevaihto 143,8 156,1 159,6 172,4 631,9 148,4 Käyttökate 43,7 51,9 62,0 57,7 215,4 46,0 EBITA-liikevoitto 14,0 22,4 31,7 25,8 93,9 13,1 liikevaihdosta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus. Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2010 28.4.2010 Tammikuu maaliskuu 2010 Toimistokalustekysyntä laski viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 22,6 milj. euroa (24,0), jossa oli

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-06 / 2010 4.8.2010 TAMMI KESÄKUU KESÄKUU2010 Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi kesäkuun liikevaihto oli 48,3 milj. euroa (45,3), jossa oli

Lisätiedot