Konsernitilinpäätös. Konsernin tuloslaskelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konsernitilinpäätös. Konsernin tuloslaskelma"

Transkriptio

1 32 KONSERNITILINPÄÄTös FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Konsernitilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Liikevaihto Muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset 5, Muut kulut Vertailukelpoinen liikevoitto Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 6, Liikevoitto Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta 5, Korkokulut Korkotuotot Johdannaisten käypien arvojen muutokset 7, Muut rahoituserät - netto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto Vertailukelpoinen liikevoitto Kertaluonteiset erät (myyntivoitot) Tulevaisuuden rahavirtoja suojaavien johdannaisten käyvänarvon muutokset Ydinjätehuoltorahastoon liittyvä oikaisu 28 2 Liikevoitto Tuloksen kasvamiseen vaikutti pääosin Territorial Generating Company 1 (TGC-1). Rahoituskulujen kasvu johtuu pääosin velkojen (ml. johdannaiset) keskikoron noususta 4,4 %:iin (2010: 3,4 %). LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN, % LIIKEVAIHTO KOHDEMAITTAIN, % Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille Emoyhtiön omistajille kuuluvasta konsernin voitosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake) 18 Laimentamaton 1,99 1,46 Laimennettu 1,99 1,46 Muut Electricity Sales 1 13 Distribution 14 Russia 13 Power 35 Venäjä 15 Puola 3 Norja 3 Viro 2 Muut maat 3 Suomi 30 Heat 24 Ruotsi 44

2 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 KONSERNITILINPÄÄTÖS 33 Konsernin laaja tuloslaskelma Tilikauden voitto Muut laajan tuloksen erät ovat tuotto- ja kulueriä, joita ei kirjata tulosvaikutteisesti, vaan ne kirjataan omaan pääomaan. Tällaisia ovat realisoitumattomat erät, kuten voitot ja tappiot kassavirtasuojauksissa käytettävien rahoitusinstrumenttien arvostamisesta käypään arvoon. Tulosvaikutus näistä eristä kirjataan, kun suojattu erä vaikuttaa tuloslaskelmaan. Laajan tuloksen eriin sisältyy myös myytävissä olevien rahoitusvarojen arvostamisesta johtuvat voitot ja tappiot, osakkuusyhtiöiden laajan tuloksen erät sekä muuntoerot. Muut laajan tuloksen erät Kassavirran suojaukset Käyvän arvon muutokset Siirrot tuloslaskelmaan Siirrot vaihto-omaisuuteen/aineellisiin hyödykkeisiin Verot Nettosijoitusten suojaus Käyvän arvon muutokset 2 1 Verot 0 0 Myytävissä olevat rahoitusvarat Käyvän arvon muutokset 1 0 Muuntoerot Osuus osakkuusyritysten muista laajan tuloksen eristä 2 69 Muut muutokset 3 16 Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen Laaja tulos yhteensä Kassavirtasuojausten käyvän arvon muutokset liittyvät lähinnä sähkön hinnan suojaamiseen. Kun sähkön hinta on korkeampi (alhaisempi) kuin suojaushinta, vaikutus omaan pääomaan on negatiivinen (positiivinen). Muuntoerot ulkomaisten tytäryhtiöiden muuntamisesta euroiksi (lähinnä SEK, NOK ja RUB). Lähinnä Hafslundin REC-omistuksen käyvän arvon muutos ml. kurssierovaikutus, yht. 0 miljoonaa euroa (2010: 77). Laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille

3 34 KONSERNITILINPÄÄTös FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Konsernin tase Milj. euroa Liite VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä Osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta Varat etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä Muut pitkäaikaiset sijoitukset Laskennalliset verosaamiset Johdannaisinstrumentit Pitkäaikaiset korolliset saamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Johdannaisinstrumentit Myyntisaamiset ja muut saamiset Pankkitalletukset 271 Rahat ja pankkisaamiset Likvidit varat Myytävänä olevat omaisuuserät 1) Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä ) Sisältäen kassavarat 16 milj. euroa (2010: 0). Milj. euroa Liite OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Kertyneet voittovarat Muut oman pääoman erät Yhteensä Määräysvallattomat omistajat Oma pääoma yhteensä VELAT Pitkäaikainen vieras pääoma Korollinen pitkäaikainen vieras pääoma Johdannaisinstrumentit Laskennalliset verovelat Ydinvoimaan liittyvät varaukset Muut varaukset Eläkevaraukset Muu pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Korollinen lyhytaikainen vieras pääoma Johdannaisinstrumentit Ostovelat ja muu lyhytaikainen vieras pääoma Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Vieras pääoma yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

4 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 KONSERNITILINPÄÄTÖS 35 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Milj. euroa Liite Osakepääoma Ylikurssirahasto Kertyneet voittovarat Muut oman pääoman erät Kertyneet voittovarat Muuntoerot Kassavirtasuojaukset Muut laajan tuloksen erät Muut laajan tuloksen erät osakkuusyrityksissä Emoyhtiön omistajat Määräysvallattomat omistajat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma Kauden tulos Muuntoerot Kauden muut laajan tuloksen erät Laaja tulos yhteensä Osingonjako Osingonjako määräysvallattomille omistajille Muutokset yrityshankintojen yhteydessä Muut muutokset Oma pääoma Oma pääoma Kauden tulos Muuntoerot Kauden muut laajan tuloksen erät Laaja tulos yhteensä Osingonjako Osingonjako määräysvallattomille omistajille Muutokset yrityshankintojen yhteydessä Oma pääoma Muuntoerot Ulkomaisten tytäryhtiöiden tilinpäätöstiedot muunnetaan euroiksi käyttäen tuloslaskelman osalta keskikurssia ja taseen osalta tilinpäätöspäivän kurssia. Kurssiero, joka syntyy muunnosta euroiksi, kirjataan omaan pääomaan. Muuntoerot vaikuttivat emoyhtiön omistajille kuuluvaan osuuteen omasta pääomasta 74 miljoonaa euroa vuoden 2011 aikana (2010: 306) sisältäen Ruotsin ja Norjan kruunujen sekä Venäjän ruplan nettovaikutuksen yhteensä 63 miljoonaa (2010: 299). Lisätietoja käytetyistä kursseista liitetiedossa 10 Valuuttakurssit sivulla 67 sekä valuuttariskistä liitetiedossa 3.7 Korkoriski ja valuuttariski sivulla 56. Kassavirtasuojaukset Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kassavirtasuojausten käyvän arvon muutoksista oli 555 miljoonaa euroa vuoden 2011 aikana (2010: 443), ja se liittyi lähinnä sähkön hinnan suojaamiseen. Kun sähkön hinta on alhaisempi/korkeampi kuin suojaushinta, vaikutus omaan pääomaan on positiivinen/negatiivinen. Määräysvallattomien omistajien osuus Olennaisimmat muutokset määräysvallattomien omistajien osuudessa aiheutuivat osingonjaosta määräysvallattomille omistajille 21 miljoonaa euroa (2010: 22) sekä vuoden 2011 aikana tapahtuneesta OAO Fortumin osakkeiden lisähankinnasta.

5 36 KONSERNITILINPÄÄTös FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Konsernin rahavirtalaskelma Liiketoiminnan rahavirta Kauden voitto Oikaisuerät: Verot Rahoitustuotot- ja kulut Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta Poistot ja arvonalentumiset Liikevoitto ennen poistoja (käyttökate) Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua Saadut korot Maksetut korot Saadut osingot Muut rahoituserät ja toteutuneet kurssierot Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Liiketoiminnan rahavirta yhteensä Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua sisältää pääasiassa johdannaisten realisoitumattomat käyvän arvon muutokset, ydinvoimaan liittyvät erät sekä varausten muutokset. Lisäksi erä sisältää käyttökatteeseen kirjattujen myyntivoittojen ja -tappioiden oikaisut. Luovutustulot käyttöomaisuuden ja osakkeiden myynnistä, 507 miljoonaa euroa (2010: 154), esitetään kokonaisuudessaan investointien rahavirrassa. Sisältää 239 miljoonaa euroa (2010: 535) toteutuneita valuuttakurssivoittoja ja -tappioita, jotka aiheutuvat pääasiassa taseen valuuttapositiota suojaavista valuuttatermiinien jatkamisesta. Termiinit liittyvät Fortumin ruotsalaisten tytäryritysten Ruotsin kruunumääräiseen rahoitukseen ja suurin osa termiineistä erääntyy 12 kuukauden sisällä. Investointien rahavirta Investoinnit käyttöomaisuuteen 5, 22, Hankitut osakkeet Käyttöomaisuuden myynnit 15 7 Myydyt osakkeet Muiden sijoitusten muutos Investointien rahavirta yhteensä Rahavirta ennen rahoitusta Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten velkojen nostot Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset Lyhytaikaisten velkojen muutos Osingonjako emoyhtiön omistajille Muut rahoituserät Rahoituksen rahavirta yhteensä Laskelman mukainen likvidien varojen muutos Likvidit varat Likvidien varojen kurssimuutokset 7 41 Likvidit varat Maksamattomat investoinnit eivät sisälly käyttöomaisuusinvestointeihin. Aktivoidut vieraan pääoman kulut sisältyvät maksettuihin korkokuluihin. Nettovelan muutokset Nettovelka kauden alussa Muuntoerot Käyttökate Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua, sekä maksetut rahoituskulut ja verot Käyttöpääoman muutos Käyttöomaisuusinvestoinnit Yrityshankinnat Yritys- ja käyttöomaisuusmyynnit Muutos korollisissa saamisissa Osingot Muut rahoitustoiminnot Nettorahavirta ( nettovelan kasvu) Joukkovelkakirjojen käypien arvojen muutos ja arvostus jaksotettuun hankintamenoon Nettovelka kauden lopussa Rahat ja pankkisaamiset vuoden 2011 lopussa sisältää 16 miljoonaa euroa (2010: 0) rahaa ja pankkitalletuksia, jotka esitetään taseen myytävänä olevissa omaisuuserissä.

6 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 KONSERNITILINPÄÄTÖS 37 Rahavirtalaskelman lisätietoja Käyttöpääoman muutos Korottomien saamisten muutos, vähennys (+) / lisäys ( ) Vaihto-omaisuuden muutos, vähennys (+) / lisäys ( ) Korottomien velkojen muutos, vähennys ( ) / lisäys (+) Yhteensä Positiivinen vaikutus 101 miljoonaa euroa (2010: 38) käyttöpääoman muutoksesta vuonna 2011 selittyy pääosin myyntisaamisten pienentymisellä. Tätä vaikutusta netotti osittain polttoainevarastojen kasvu. Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit 5, 22, Muutokset maksamattomissa investoinneissa Aktivoitujen korkokulujen siirto rahavirtalaskelman maksettuihin korkoihin Maksetut käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvattivat taseen aineettomien ja aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrää miljoonalla eurolla (2010: 1 222). Maksetut käyttöomaisuusinvestoinnit miljoonaa euroa (2010: 1 134) eivät sisällä vielä maksamattomia investointeja, toisin sanoen investointeihin liittyviä ostovelkojen muutoksia määrältään 70 miljoonaa euroa (2010: 43), eikä aktivoituja vieraan pääoman kuluja määrältään 53 miljoonaa euroa (2010: 45). Aktivoidut vieraan pääoman kulut on esitetty maksetuissa koroissa. Katso lisätietoja investoinneista segmenteittäin ja maittain liitetiedosta 5 Segmenttiraportointi sivulta 62 ja 64 ja investointiprojekteista segmenteittäin liitetiedosta 23.2 Investoinnit sivulta 79. Hankitut osakkeet rahavirtalaskelmassa Hankitut tytäryritysosakkeet pl. ostettujen yritysten rahavarat Hankitut osakkuusyritysosakkeet 1) Myytävissä olevien rahoitusvarojen hankinnat 2) 2 1 Yhteensä ) Ostetut osakkuusyritysosakkeet sisältävät osakeannin ja muut pääomanlisäykset. 2) Myytävissä olevat rahoitusvarat sisältyvät taseessa erään Muut pitkäaikaiset sijoitukset. Hankitut tytäryritysosakkeet Bruttoinvestoinnit osakkeisiin Muutokset maksamattomissa hankinnoissa 2 1 Korolliset velat hankituissa tytäryrityksissä 1 Rahana maksetut tytäryritysosakkeet pl. ostettujen yritysten rahavarat 44 1 Hankitut osakkuusyritysosakkeet Bruttoinvestoinnit osakkeisiin Muutokset maksamattomissa hankinnoissa 9 0 Rahana maksetut osakkuusyritysosakkeet Hankitut tytäryritysosakkeet sisältävät kahden puolalaisen lämpöyhtiön hankinnat 22 miljoonaa euroa ja omistusosuuden OAO Fortumissa. Hankitut osakkuusyritysosakkeet sisältävät osakepääoman korotuksen 16 miljoonaa euroa (2010: 20) Teollisuuden Voima Oyj:ssä. Maksetut tytäryritysosakkeet sisältävät osakkeiden hankintahinnan pl. ostettujen yritysten rahavarat, kun taas bruttoinvestoinnit tytäryritysosakkeisiin sisältävät lisäksi ostetun yrityksen korollisen velan hankintahetkellä. Myydyt osakkeet rahavirtalaskelmassa Myydyt tytäryritysosakkeet pl. myytyjen yritysten rahavarat Myydyt osakkuusyritysosakkeet Muiden pitkäaikaisten sijoitusten myynnit 0 17 Yhteensä Myydyt tytäryritysosakkeet Myydyt tytäryritysosakkeet, brutto 3) Maksamattomat myyntitulot 0 Korolliset velat myydyissä tytäryrityksissä 89 Myynneistä rahana saadut suoritukset ) Myytyjen tytäryritysten rahavarat 14 miljoonaa euroa (2010: 2) on vähennetty tytäryritysten bruttomääräisestä myynnistä. Käyttöomaisuuden ja liiketoimintojen myynnistä saadut tulot olivat yhteensä 507 miljoonaa euroa (2010:154). Luku sisältää Fingrid Oyj:n osakkeiden myynnin 325 miljoonaa euroa sekä Tukholman ulkopuolisten kaukolämpötoimintojen ja lämmöntuotantolaitosten myynnin 111 miljoonaa euroa. Osa lämpöliiketoimintojen myyntiin liittyvästä myyntihinnasta, noin 90 miljoonaa euroa, sisältyy korollisten saamisten muutokseen kassavirrassa. Tämä luku sisältyy myytyjen tytäryritysosakkeiden bruttomäärään.

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Fortum Oyj Tilinpäätöstiedote 2008 5. helmikuuta 2009

Fortum Oyj Tilinpäätöstiedote 2008 5. helmikuuta 2009 Fortum Oyj Tilinpäätöstiedote 2008 5. helmikuuta 2009 Fortum Oyj Tilinpäätöstiedote 2008 5.2.2009 klo 9.00 Hyvä vuosi Vertailukelpoinen liikevoitto 1 845 (1 564) miljoonaa euroa, +18 % Osakekohtainen tulos

Lisätiedot

Nettovelka / käyttökate (EBITDA) 2,3 3,0 Vertailukelpoinen nettovelka / käyttökate (Comparable

Nettovelka / käyttökate (EBITDA) 2,3 3,0 Vertailukelpoinen nettovelka / käyttökate (Comparable 60 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Johdannaissaamiset ovat positiivisten käypien arvojen summa eli bruttosumma. Nettosumma sisältää myös negatiiviset käyvät arvot, jos netotussopimus

Lisätiedot

LIIKEVOITTO 60,1 40,7 178,3. Rahoitustuotot 0,2 0,1 0,9 Rahoituskulut -9,7-9,1-38,5-9,5-9,0-37,6 VOITTO ENNEN VEROJA 50,7 31,7 140,8

LIIKEVOITTO 60,1 40,7 178,3. Rahoitustuotot 0,2 0,1 0,9 Rahoituskulut -9,7-9,1-38,5-9,5-9,0-37,6 VOITTO ENNEN VEROJA 50,7 31,7 140,8 SATO OYJ KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS Milj. 1.1.-31.3.2014 1.1.-31.3.2013 1.1.-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 73,6 67,9 311,5 Sijoitusasuntojen luovutusvoitot 1,1 0,5 1,8 Sijoitusasuntojen käyvän arvon

Lisätiedot

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation Basware IFRS Consolidation IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia VERSIO 11.1/2011 (DEMOGROUP) Sisältö Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2010 klo 13.00 SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN IFRS -TULKINNAN MUKAAN

SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2010 klo 13.00 SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN IFRS -TULKINNAN MUKAAN 1((14) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2010 klo 13.00 SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN -TULKINNAN MUKAAN SRV-konserni soveltaa raportoinnissaan 1.1.2010 alkaen IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset

Lisätiedot

LIIKEVOITTO 25,1 20,7 86,8. Rahoitustuotot 0,3 0,1 0,8 Rahoituskulut -9,9-6,9-35,5-9,6-6,8-34,7 VOITTO ENNEN VEROJA 15,6 13,9 52,1

LIIKEVOITTO 25,1 20,7 86,8. Rahoitustuotot 0,3 0,1 0,8 Rahoituskulut -9,9-6,9-35,5-9,6-6,8-34,7 VOITTO ENNEN VEROJA 15,6 13,9 52,1 1 SATO OYJ KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS Milj. 01.01.-31.03.2012 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.12.2011 LIIKEVAIHTO 80,9 49,9 232,0 Sijoitusasuntojen luovutusvoitot 0,5 3,1 9,9 Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008

Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008 Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008 Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 Hyvä vuosi - Fortumin hallitus esittää 1,35 euron osinkoa osaketta kohden Vuosi lyhyesti Vertailukelpoinen liikevoitto 1 564

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2007

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2007 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2007 Fortum Oyj Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2007 Hyvä tuloskehitys jatkui Tammi syyskuu lyhyesti Vertailukelpoinen liikevoitto 1 048 (997) miljoonaa euroa, +5

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2007

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2007 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2007 Fortum Oyj Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2007 Hyvä tuloskehitys jatkui Vuosineljännes lyhyesti Vertailukelpoinen liikevoitto 810 (772) miljoonaa euroa, +5

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Tilinpäätös 2 TILINPÄÄTÖS 3 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 3 Tunnuslukujen laskentakaavat 4 Konsernitilinpäätös 6 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

! "! # % % % #'' ( ) " % & % *''+!,-. +

! ! # % % % #'' ( )  % & % *''+!,-. + ! "#$ "%#&'& ! "! #$!% & # % % % #'' ( ) " % & #'' % ( % " % *''+!,-. + !!"# "$ % & ' % ( ) % ) ' *+, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '*233 *224$++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '+++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '++/,! '*224,

Lisätiedot

Liikevaihdon vertailutieto sisältää L&T Recoilin ja myytyjen Ekotuoteliiketoiminnan osien liikevaihtoa 4,0 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon vertailutieto sisältää L&T Recoilin ja myytyjen Ekotuoteliiketoiminnan osien liikevaihtoa 4,0 miljoonaa euroa. 24.4.2013 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto 167,7 miljoonaa euroa (171,3 milj. e) Liikevoitto 6,3 miljoonaa euroa (4,9 milj. e) Operatiivisen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... 32 Emoyhtiön tase, FAS... 33 Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS... 34 Emoyhtiön liitetiedot, FAS...

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... 32 Emoyhtiön tase, FAS... 33 Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS... 34 Emoyhtiön liitetiedot, FAS... 2014 TILINPÄÄTÖS Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS.... 8 Konsernitase, IFRS... 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS.... 10 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

2013 Tilinpäätös. Sisältö

2013 Tilinpäätös. Sisältö 2013 Tilinpäätös Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2013... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS.... 8 Konsernitase, IFRS... 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 10 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 TiliNPäätös WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Tilinpäätös 03 Viisivuotiskatsaus 05 Tunnuslukujen laskentakaavat 07 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin tase 11 Konsernin

Lisätiedot

29.4.2015 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015

29.4.2015 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 29.4.2015 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto 157,3 miljoonaa euroa (159,4 milj. e) Operatiivisen toiminnan liikevoitto 7,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA, FAS. Liitetieto. Liikevaihto

EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA, FAS. Liitetieto. Liikevaihto EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA, FAS 6-000 Liitetieto Liikevaihto 2 58139 108 554 Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Aineiden ja tarvikkeiden käyttö Henkilöstökulut

Lisätiedot

Sponda 2011. tilinpäätös. Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä

Sponda 2011. tilinpäätös. Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä 2011 Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä Kannattavaa kasvua asiakaslähtöisesti ja ympäristönäkökulma huomioiden tilinpäätös Sisällysluettelo 5 Konsernin tuloslaskelma 6 Konsernin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Digia uudistuu ja kansainvälistyy. Digian Vuosikertomus 2012 on verkossa osoitteessa vuosikertomus2012.digia.

Vuosikertomus 2012. Digia uudistuu ja kansainvälistyy. Digian Vuosikertomus 2012 on verkossa osoitteessa vuosikertomus2012.digia. Digia uudistuu ja kansainvälistyy Digian Vuosikertomus 2012 on verkossa osoitteessa vuosikertomus2012.digia.com Sisällysluettelo Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin rahavirtalaskelma Laskelma

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 38 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Liite Sivu 1 Laadintaperiaatteet 39 2 Kriittiset tilinpäätösarviot ja -harkinnat 51 3 Rahoitusriskien hallinta

Lisätiedot

SATOn tilinpäätös 2014

SATOn tilinpäätös 2014 SATOn tilinpäätös 2014 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernitase, IFRS... 3 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

Tilinpäätös laaditaan Suomen kirjanpitolain ja Suomessa voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Tilinpäätös laaditaan Suomen kirjanpitolain ja Suomessa voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti. EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET Tilinpäätös laaditaan Suomen kirjanpitolain ja Suomessa voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Leasing Leasing-vuokrat kirjataan kuluksi leasing-muodosta

Lisätiedot

Laatimisperusta. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Tytäryritykset

Laatimisperusta. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Tytäryritykset Laatimisperusta Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2012 voimassa

Lisätiedot

Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.1.2006 klo 12.30 SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN

Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.1.2006 klo 12.30 SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.1.2006 klo 12.30 SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN Finnlines Oyj siirtyi suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (FAS) kansainväliseen ön (IFRS) vuonna 2005.

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot