ESPOON AIKUISLUKION PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESPOON AIKUISLUKION PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 LIITE 1 ESPOON AIKUISLUKION PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö Espoon aikuislukio

2 SISÄLTÖ 1 Aikuisten perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2 Aikuisten perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt Yleiset tavoitteet ja yhteistyö perusopetuksen kanssa Luku- ja kirjoitustaidottomat opiskelijat Kielenopetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt Suomi toisena kielenä Opiskelijan oma äidinkieli Muut kielet Muiden oppiaineiden opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt 11 3 Opiskelijan oman opinto-ohjelman laatiminen 12 4 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuki Kodin ja koulun yhteistyö Yhteistyö muiden tahojen kanssa Opiskelijahuolto Sosiaaliohjaaja Opiskelijan ohjaus 17 5 Opiskelijan arviointi 18 6 Todistukset 20 7 Perusopetuksen oppimäärään sisältyvien opintojen suorittaminen valmistavan opetuksen aikana 20 Liite 1: Luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen taitotasot Liite 2: Kielitaidon tasojen kuvausasteikon taitotasot A1.1 - A2.2 Espoon aikuislukion perusopetukseen valmistava opetussuunnitelma perustuu Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteisiin vuodelta Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon myös Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelma 2012, Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus 2012, Nuorten maahanmuuttajien ryhmän opetussuunnitelma vuodelta 2007, Espoon aikuislukion opetussuunnitelma ja Aikuisten perusopetukseen alkuvaiheen opetussuunnitelman perusteet vuodelta Opetussuunnitelmassa sovelletaan perusopetuslain 46 :ä siten, että oppilaasta käytetään nimitystä opiskelija. 2

3 1 Aikuisten perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat (Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet vuodelta 2009) Perusopetuslaissa (628/1998) säädetään maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta. Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu niille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ja/tai muut valmiudet eivät riitä esi- tai perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. Opetusta annetaan vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään tuntia. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen edellä todettujen tuntimäärien täyttymistä, jos hän pystyy seuraamaan perusopetusta. Opetusta varten ei ole määritelty valtakunnallista tuntijakoa eikä oppimäärää. Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus työpäivinä opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetusryhmien muodostamisesta päättää opetuksen järjestäjä. Valmistavaa opetusta voidaan järjestää myös yhdelle oppilaalle. Opetusryhmät muodostetaan oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti siten, että ryhmäjako edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä sekä varmistaa opetussuunnitelman mukaisten ja oppilaiden omissa opintoohjelmissa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Valmistavan opetuksen aikana oppilaita integroidaan esi- tai perusopetukseen, opiskelijan ikätasoa vastaaviin suomen- tai ruotsinkielisiin opetusryhmiin oman opinto-ohjelman mukaan oppilaan omassa opintoohjelmassa määritellyllä tavalla. Integroinnilla edistetään kotoutumista, suomen tai ruotsin kielen kehittymistä ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista. Espoon aikuislukion perusopetukseen valmistava opetus Espoon aikuislukion perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille espoolaisille, jotka tarvitsevat suomen kielen opetusta ennen siirtymistä perusopetukseen, muuhun soveltuvaan koulutukseen tai työelämään. Laki kotoutumisen edistämisestä määrittää opiskelijan oikeuden kotoutumistukeen. Sen edellytyksenä on säännöllinen koulunkäynti. Valmistava opetus on suomenkielisen opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistä toimintaa, jossa opetustoimi vastaa opetuksesta ja sosiaali- ja 3

4 terveystoimi opiskelijoiden psykososiaalisesta tuesta ja ohjauksesta. Valmistava ryhmä toimii hallinnollisesti Espoon aikuislukion alaisuudessa. Lähtötason arvioinnin perusteella jokaiselle koulutukseen osallistuvalle laaditaan oma opinto-ohjelma, jonka avulla opiskelija ohjataan sopivaan opetusryhmään. Lähtötason arvioinnissa otetaan huomioon, että opiskelijan kielitaitoprofiili voi olla epätasainen: suullinen kielitaito ja luku- ja kirjoitustaito voivat olla eri tasoilla. Lähtötason arvioinnissa selvitetään opiskelijan suomen kielen suullista taitoa, kirjainten tunnistusta ja lukemista, hienomotoriikan hallintaa, tekstin jäljentämistä, sanelusta kirjoittamista sekä numeerisia taitoja. Lisäksi selvitetään opiskelijan oppimis- ja opiskelukykyä, opiskeluhalukkuutta, motivaatiota, muistamis- ja omaksumiskykyä sekä koulutustausta, yleissivistys, työhistoria ja muu osaaminen. Samalla kerrotaan myös oppilaitoksen käytänteistä ja säännöistä. Opiskelijan omaa opinto-ohjelmaa tarkennetaan koulutuksen aikana. Valmistavassa opetuksessa annetaan opetusta luku- ja kirjoitustaidottomille ja luku- ja kirjoitustaitoisille opiskelijoille suomen kielen taitotasoryhmissä. Siirtyminen ryhmästä toiseen tapahtuu joustavasti opiskelijan taitotason mukaan. Luku- ja kirjoitustaitoisten ryhmässä tulee olla riittävä luku- ja kirjoitustaito latinalaisilla kirjaimilla. Mikäli opiskelijan taidot eivät riitä perusopetukseen siirtymiseen, voi valmistavan opetuksen ryhmässä tarvittaessa jatkaa pidempään kuin yhden lukuvuoden ja siirtyä jatko-opintoihin oman opinto-ohjelman mukaisesti. Luku- ja kirjoitustaidon omaksumiseen ja opiskeluvalmiuksien saavuttamiseen varataan riittävästi aikaa. On otettava huomioon, että opiskelijan lähtömaassaan saavuttamat opiskeluvalmiudet ja koulunkäynti vaihtelevat suuresti. 4

5 2 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt 2.1 Yleiset tavoitteet ja yhteistyö perusopetuksen kanssa (Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet vuodelta 2009) Valmistavan opetuksen tavoitteena on edistää opetukseen osallistuvan oppilaan suomen/ruotsin kielen taitoa, tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä antaa tarvittavia valmiuksia perusopetukseen siirtymistä varten. Valmistavassa opetuksessa oppilaalle annetaan opetusta perusopetuksen oppiaineissa ja mahdollisuuksien mukaan oppilaan omassa äidinkielessä oppilaan omassa opinto-ohjelmassa tarkemmin määritellyllä tavalla. Eri oppiaineiden opetuksessa noudatetaan soveltuvin osin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita, joten valmistavan opetuksen opettajan ja perusopetuksen opettajien yhteistyö on tärkeää. Koulun pedagogisissa järjestelyissä ja opetuksessa otetaan huomioon, että oppijat ovat iältään, opiskeluvalmiuksiltaan ja taustaltaan erilaisia ja että oppilaan opetusjärjestelyt suunnitellaan ja opetusta eriytetään oppilaiden ikä- ja kehitysvaiheiden mukaisesti. Oppilaan omalla äidinkielellä tuettu opetus edistää eri oppiaineiden sisältöjen omaksumista. Espoon aikuislukion perusopetukseen valmistava opetus Espoon aikuislukion perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteena on edistää suomen kielen taitoa, opiskelijan tasapainoista kehitystä, kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja antaa tarvittavat valmiudet jatko-opintoihin. Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa sellaiset kielelliset valmiudet ja elämänhallintataidot, että hän selviytyy arkielämästä itsenäisesti suomalaisessa yhteiskunnassa. Tavoitteena on ehkäistä opiskelijoiden syrjäytymistä psykososiaalisen tuen avulla. Opiskelijoita ohjataan myös yhteisöllisyyteen, yhteisvastuuseen ja vahvistetaan opiskelijan taitoja toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Valmistavan opetuksen lähtökohtana on, että opiskeltavat asiat muodostavat yhdessä laajempia aihekokonaisuuksia. Aihekokonaisuuksiin kuuluvat luku- ja 5

6 kirjoitustaito, suomen kieli, numeeriset taidot, arjen taidot ja elämänhallinta, yhteiskunta- ja kulttuuritietous, työelämä- ja opiskeluvalmiudet. Aihekokonaisuuksien laajuus vaihtelee yksilöllisesti opiskelijan pohjakoulutuksen, taitojen ja tavoitteiden perusteella. Opintoihin sisältyy myös harjaantumista tieto- ja viestintätekniikan käyttöön. Valmistavan opetuksen aikana opiskelijan on mahdollista osallistua perusopetuksen opetusryhmiin oman opinto-ohjelman mukaisesti, jos opiskelijan kielelliset ja opiskeluvalmiudet riittävät. Opiskelijan kielitaito kehittyy vähitellen niin, että hän voi laajentaa toimintaaluettaan omasta lähipiiristä muualle yhteiskuntaan. Opiskelijoiden erilaiset opiskelu- ja tiedolliset valmiudet pyritään ottamaan huomioon, kun suunnitellaan aihekokonaisuuksia ja työtapojen valintaa. Havainnollistaminen ja selkeys ovat tärkeitä opetuksen suunnittelussa. Opetuksessa tuetaan opiskelijaa henkilökohtaisten oppimistavoitteiden saavuttamisessa. 2.2 Luku- ja kirjoitustaidottomat opiskelijat (Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet vuodelta 2009) Nuorilla, joilla on heikko luku- ja kirjoitustaito, painotetaan perusopetukseen valmistavassa opetuksessa näiden taitojen oppimista. Oppilaan oman opinto-ohjelman tavoitteet asetetaan siten, että opiskelijat saavat omalle taito- ja ikätasolleen soveltuvaa opetusta. Sisällöt valitaan niin, että ne tukevat arkitilanteista selviytymistä, kotoutumista ja auttavat oppilaan identiteetin kehittymisessä. Oman äidinkielen opiskelu edistää oppilaan oppimistaitoja ja vahvistaa kulttuurista identiteettiä. Luku- ja kirjoitustaidon omaksumiseen ja varmentamiseen varataan riittävästi aikaa. Mikäli oppilaan taidot eivät riitä perusopetuksessa opiskeluun, tulee oppilaan omassa opinto-ohjelmassa kiinnittää huomiota perusopetukseen siirtymisen aikatauluun. Tarvittaessa oppilas voi jatkaa perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, siirtyä opiskelemaan vuosiluokkiin sitomattoman opinto-ohjelman mukaisesti tai muulla tavoin hänelle parhaiten 6

7 soveltuvin tukitoimin. Perusopetukseen siirtyvän luku- ja kirjoitustaidottoman opiskelijan riittävästä tuesta huolehditaan. Espoon aikuislukion perusopetukseen valmistava opetus: Luku- ja kirjoitustaidon koulutus on tarkoitettu sellaisille maahanmuuttajille, joilla ei ole omassa kotimaassaan ollut mahdollisuutta saada riittävästi koulutusta, jotta he voisivat selviytyä tietoyhteiskunnan opiskelulle asettamista vaatimuksista. Luku- ja kirjoitustaito ja numeeriset taidot kuuluvat kansalaisen perusvalmiuksiin, joiden avulla opiskelija voi päästä osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Valmistavan opetuksen luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija oppii suomen kielen suulliset ja kirjalliset perustaidot. Sekä primaarilukutaidottomat että sekundaari- ja semilukutaitoiset tarvitsevat luku- ja kirjoitustaidon koulutusta ja suomen kielen ja viestintätaitojen opetusta, jossa otetaan huomioon opiskelijoiden puutteellisen koulunkäynnin vaikutus oppimiseen ja kotoutumiseen. Primaarilukutaidottomat, sekundaari- ja semilukutaitoiset määritellään seuraavasti: A. Primaarilukutaidoton oppija ei osaa lukea tai kirjoittaa millään kielellä eikä hänellä tavallisesti ole koulutaustaa. Primaarilukutaidottomilla on hyvin vähän tai ei lainkaan kokemusta opiskelusta ja koulunkäynnistä. B. Sekundaarilukutaitoinen oppija osaa lukea muulla kuin latinalaisella kirjaimistolla, mutta koulutausta voi vaihdella. Samoin lukutaito oppijan omalla äidinkielellä tai jollain muulla kielellä voi vaihdella mekaanisen ja funktionaalisen taidon välillä. C. Semilukutaitoisella oppijalla on jonkin verran kirjallista taitoa latinalaisella kirjaimistolla. Semilukutaitoinen on mahdollisesti käynyt koulua muutaman vuoden tai oppinut lukutaitoa muulla tavoin joko kotimaassaan tai Suomessa. 7

8 Lukutaito ei ole kuitenkaan riittävä tietoyhteiskunnan vaatimusten näkökulmasta, ja opiskeluvalmiudet ovat usein puutteelliset. Liitteessä 1 on kuvattu tarkemmin luku- ja kirjoitustaidon opetuksen suomen kielen tavoitteet ja sisällöt kielen eri osa-alueiden mukaisesti, joita ovat sanasto ja aihepiirit, kuunteleminen ja puhuminen, lukeminen ja kirjoittaminen ja numeeriset taidot. 2.3 Kielenopetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt Suomi tai ruotsi toisena kielenä (Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet vuodelta 2009) Suomen tai ruotsin kielen opintojen tavoitteena on kielitaidon tasojen kuvausasteikolla (liite) taso A1.3 A2.1, joka kuvaa keskimäärin oppilaan osaamista valmistavan opetuksen päättyessä. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa pääpaino on suomi tai ruotsi toisena kielenä - opinnoissa. Opetuksessa noudatetaan soveltuvin osin perusopetuksen suomi tai ruotsi toisena kielenä -oppimäärän opetussuunnitelman perusteita. Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opinnot ovat pohjana kaikille muille opinnoille. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa suomi tai ruotsi toisena kielenä -opintojen tavoitteena on antaa oppilaille tarvittavat valmiudet siirtyä perusopetukseen. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan koulu- ja opiskelutausta ja hänen jo mahdollisesti hallitsemansa suomen tai ruotsin kielen taito. Oppilaalle laaditussa omassa opintoohjelmassa määritellään taito- ja ikätason mukaiset tavoitteet ja sisällöt. Espoon aikuislukion perusopetukseen valmistava opetus: Suomi toisena kielenä -opetuksen lähtökohtana ovat toisen kielen oppijan oppimistilanne, kielelliset valmiudet ja kielitietoisuus. Opetuksessa kiinnitetään huomiota siihen, että tavoitteiden saavuttamiseen voi vaikuttaa opiskelijan koulutausta sekä äidinkielen ja suomen kielen rakenteiden erilaisuus ja 8

9 kulttuurinen etäisyys. Suomen kieltä ja sanastoa opetetaan ja opitaan myös muissa oppiaineissa. Valmistavan opetuksen keskeinen tavoite on suomen kielen ja viestintätaitojen kehittyminen. Varsinkin aluksi korostuu viestinnällinen kielitaito. Kielenoppiminen on kokonaisvaltaista ja opiskelijan aktiivinen osallistuminen koulun kaikkeen toimintaan on luonteva osa kielenoppimista. Tutustumiskäynnit ja retket tehostavat kielenoppimista. Kielitaidon kehittymistä havainnoidaan, ja siitä annetaan opiskelijalle jatkuvaa palautetta. Lisäksi käytetään tarkoituksenmukaisia tekstejä. Valmistavassa opetuksessa opiskelijan suomen kielen kehittymiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Opiskelijalla on mahdollisuus oppia suomen kieltä sekä ohjatuissa ryhmätilanteissa että luonnollisissa viestintätilanteissa. Kieli- ja viestintätaitojen harjoittelussa hyödynnetään kohdekielistä ympäristöä opintojen alusta lähtien. Vaihtelevat työtavat harjaannuttavat eri kieli- ja kulttuuriryhmistä tulevia opiskelijoita käyttämään monipuolisesti kielen eri osa-alueita. Erilaiset työmenetelmät kotouttavat opiskelijoita suomalaiseen kulttuuriin ja totuttavat vertailemaan suomalaista kulttuuria muihin kulttuureihin. Liitteessä 2 on kielitaidon tasojen kuvausasteikon taitotasot A1.1 A2.2. Asteikko kuvaa tarkemmin suomen kielen tavoitteet luetun ja kuullun ymmärtämisessä, puhumisessa ja kirjoittamisessa Opiskelijan oma äidinkieli (Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet vuodelta 2009) Oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteena on tukea ja edistää äidinkielen hallintaa, kulttuuritaustan tuntemusta ja kulttuuri-identiteetinkehittymistä. Oman äidinkielen hyvä hallinta 9

10 luo edellytyksiä myös suomen/ruotsin kielen oppimiselle ja tällä kielellä tapahtuvalle muulle oppimisille. Oppilaille järjestetään opetusta mahdollisuuksien mukaan. Opetus noudattaa soveltuvin osin Opetushallituksen suositusta maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen perusteiksi (1/011/2001, liite 5). Oppilaan oman äidinkielen hallintaa ja sen säilymistä tuetaan myös eri tavoin yhteistyössä perheen kanssa. Espoon aikuislukion perusopetukseen valmistava opetus: Valmistavaan opetukseen osallistuville järjestetään mahdollisuuksien mukaan opetusta omalla äidinkielellä. Oman äidinkielen opetus voidaan järjestää yhteistyössä Kieli- ja kulttuuriryhmien vastuualueen kanssa. Opiskelijoille kerrotaan mahdollisuuksista osallistua oppilaan oman äidinkielen opetukseen. Opiskelijan opintojen tukemisessa on tärkeää valmistavan opetuksen opettajien tietoisuus opiskelijan kielitaustasta ja oman äidinkielen taidosta Muut kielet (Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet vuodelta 2009) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin sisältyy oppilaiden vieraan kielen opetuksen tavoitteet. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa noudatetaan näitä opetussuunnitelman perusteita soveltuvin osin. Oppilaan vieraan kielen opinnot järjestetään kunnan kieliohjelman mukaisesti. Oppilaan kielelliset valmiudet ratkaisevat, missä määrin hänen omaan opintoohjelmaansa voidaan sisällyttää vieraiden kielten opiskelua perusopetukseen valmistavan opetuksen aikana. Espoon aikuislukion perusopetukseen valmistava opetus: Opiskelijan omaan opinto-ohjelmaan voi sisältyä valmistavan opetuksen aikana muiden kielten opiskelua Espoon aikuislukiossa tai muussa soveltuvassa oppilaitoksessa. 10

11 2.4 Muiden oppiaineiden opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt (Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet vuodelta 2009) Valmistavan opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat opinnot ja kulttuuritausta. Opetuksessa hyödynnetään oppilaan tietämystä oman kieli- ja kulttuurialueensa luonnosta, elämäntavoista, historiasta ja yhteiskunnasta, kielistä ja kulttuureista. Valmistavan opetuksen aikana muiden oppiaineiden opetuksen tavoitteet ja sisällöt noudattavat soveltuvin osin perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Sisältöjä suunniteltaessa otetaan huomioon kunkin oppiaineen keskeinen käsitteistö, työtavat ja välineet. Omalla äidinkielellä annettu opetus ja tuki edistää oppilaan opiskelua ja kotoutumista. Omakielisen opetuksen ja tuen avulla saatu lisätieto oppilaan osaamisen tasosta auttaa muiden oppiaineiden tavoitteiden asettamisessa. Näin oppilas voi edistyä aineopinnoissaan, vaikka suomen/ruotsin kielentaidot kehittyisivätkin muita taitoja hitaammin. Omakielistä opetusta ja tukea annetaan oppilaan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Valmistavassa opetuksessa hyödynnetään kokemuksellisia ja toiminnallisia oppimisympäristöjä ja monipuolisia opetusmenetelmiä ja työtapoja. Monipuoliset oppimisympäristöt tarjoavat oppilaalle mielekkäitä ja monipuolisia tilanteita käyttää kieltä eri kommunikaatioympäristöissä. Erilaiset tilanteet kehittävät oppilaan kykyä toimia sekä itsenäisenä yksilönä että yhteisön jäsenenä ja antavat valmiuksia elinikäiseen oppimiseen. Oppimisympäristöt tutustuttavat oppilasta suomalaiseen kulttuuriin ja edistävät hänen kotoutumistaan lähiympäristöön sekä laajemmin suomalaiseen yhteiskuntaan. Espoon aikuislukion perusopetukseen valmistava opetus: Suomen kielen lisäksi valmistavan ryhmän opiskelijat saavat yhteiskunnallisten ja muiden aineiden opetusta sekä opintojen ohjausta. Opiskeltaviin aineisiin sisältyy myös opiskelutaitojen ja suomenkielisen sanaston opiskelu. Lisäksi sisällöissä otetaan huomioon ne käytännön tarpeet, joita opiskelijalla on eri elämäntilanteissa. Eri oppiaineiden opetus pyritään integroimaan aihekokonaisuuksiksi. Valmistavassa opetuksessa oleva opiskelija voi osallistua perusopetuksen opetusryhmään opiskelijan oman opinto-ohjelman mukaan. Valmistavassa opetuksessa käytetään liikunta- ja kulttuuripalveluita ja tehdään 11

12 yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Opiskelijoita ohjataan käyttämään sähköisiä oppimisympäristöjä. Yhteiskunnalliset aineet Tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia arkielämän hallintaan ja tutustuu suomalaisiin tapoihin ja kulttuuriin sekä kotoutumisen kannalta keskeisiin asioihin. Opiskelija tuntee pääpiirteittäin suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteet ja -palvelut, työelämän pelisäännöt ja oikeudet ja velvollisuudet.. Opiskelija tuntee Suomen ja lähialueiden maantiedettä. Tavoitteena on myös paikallistuntemuksen lisääminen. Yhteiskuntataitojen opiskelu kulkee rinnakkain suomen kielen opintojen kanssa ja tärkeänä tavoitteena on suomen kielen sanaston oppiminen. Taito- ja taideaineet Valmistavan opetuksen ryhmille voidaan järjestää taito- ja taideaineiden opetusta yhteistyössä muiden toimijoiden kuten Espoon työväenopiston kanssa. Opiskelijoille voidaan järjestää myös kerhoja muiden yhteistyötahojen kanssa. 3 Opiskelijan opinto-ohjelman laatiminen (Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet vuodelta 2009) Perusopetukseen valmistavaa opetusta varten ei ole olemassa valtakunnallista tuntijakoa tai oppimäärää, joten jokaiselle oppilaalle laaditaan oma opinto-ohjelma. Oppilaan omaan opintoohjelmaan kirjataan: opiskelijan lähtötaso, kuten koulunkäyntihistoria, kielitaito ja opiskelijanvahvuudet opiskelijan henkilökohtaiset oppimistavoitteet, joita tarkistetaan säännöllisin väliajoin opiskeltavat oppiaineet, niiden tuntimäärät sekä opetuksen sisältö opiskelijan opinnot valmistavan opetuksen opetusryhmässä ja integrointiperusopetukseen 12

13 ohjauksen järjestäminen ja mahdollisesti tarvittavat tukitoimet Opinto-ohjelma voi olla osa kotouttamislain mukaista oppilaan kotoutumissuunnitelmaa. Valmistavan opetuksen oppilaalle voidaan laatia myös oppimissuunnitelma. Espoon aikuislukion perusopetukseen valmistava opetus: Kaikille valmistavan opetuksen opiskelijoille laaditaan oma opinto-ohjelma viimeistään kolmen kuukauden kuluttua opintojen aloittamisesta. Lähtötason arvioinnissa on selvitetty suomen kielen taito sekä luku- ja kirjoitustaito. Testin tulosten perusteella opiskelijat jaetaan tasoryhmiin ja tehdään opiskelijalle oma opinto-ohjelma tulohaastattelun yhteydessä. Tulohaastattelussa selvitetään opiskelijan opiskelutaidot, motivaatio ja elämäntilanne, koulutus ja työkokemus sekä psykososiaalisen tuen tarve. Lähtökulttuuriin ja elämäntilanteeseen liittyvät tekijät, jotka voivat vaikuttaa opintoihin sitoutumiseen, käydään myös läpi. Mahdolliset oppimista vaikeuttavat seikat yritetään tunnistaa, ja opiskelijan itseohjautuvuutta ja valmiuksia opiskella ohjataan ja tuetaan. Tulohaastatteluun osallistuvat opiskelija, sosiaali- ja terveystoimen sosiaaliohjaaja, opinto-ohjauksesta vastaava opettaja sekä tulkki. Oma opintoohjelma sisältää opiskelijan tämänhetkisen opiskelutilanteen, omat tavoitteet sekä yhdessä opettajien ja lähiajan jatkosuunnitelmat. Mikäli opiskelijalla on aiempia suomen kielen opintoja tai hän hallitsee ennestään muita koulutuksen sisältöalueita, otetaan tämä huomioon omaa opinto-ohjelmaa laadittaessa. Omaa opinto-ohjelmaa laadittaessa voidaan hyödyntää opiskelijan alkukartoitusta ja kotoutumissuunnitelmaa tai opinto-ohjelma voidaan laatia yhdessä kotoutumissuunnitelmasta vastaavien kanssa. Opinto-ohjelman laatimiseen voi osallistua myös opetusta tarjoavan oppilaitoksen ulkopuolisia asiantuntijoita tai viranomaisia. 13

14 Kevätlukukauden alussa opettajat, sosiaali- ja terveystoimen sosiaaliohjaaja ja ohjauksesta vastaava opettaja haastattelevat yhdessä kaikki opiskelijat. Haastattelussa selvitetään opintojen edistyminen ja opiskelijoiden jatkoopiskelusuunnitelmat. Haastattelut tehdään tarvittaessa tulkin avustuksella.. 4 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuki (Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet vuodelta 2009) Kun perusopetukseen valmistavan opetuksen aikana selviää oppilaan tarve opiskelun tukeen, tuki annetaan oppilaalle parhaiten soveltuvalla tavalla. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa oppilaille annetaan tarvittaessa tukiopetusta, oppilashuollollisia tukitoimenpiteitä sekä osa-aikaista erityisopetusta. Jos annettu tuki ei riitä, on tarpeen kartoittaa oppilaan erityisen tuen tarve. 4.1 Kodin ja koulun yhteistyö (Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet vuodelta 2009) Opetuksen järjestäjä luo edellytykset kodin ja koulun yhteistyölle. Yhteistyön lähtökohtana on osapuolten yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kunnioitus ja kohtelu. Tavoitteena on vuoropuhelun aikaansaaminen oppilaan kasvun ja oppimisen tukemiseksi. Kodin ja koulun yhteistyössä otetaan huomioon perheiden kieli- ja kulttuuritausta. Huoltajille annetaan tietoa suomalaisesta koulusta ja koulutusjärjestelmästä, opetussuunnitelmasta, oppilaan arvioinnista, opetusmenetelmistä ja perusopetukseen valmistavassa opetuksessa käytettävästä oppilaan omasta opinto-ohjelmasta. Perheille annetaan tietoa perusopetukseen siirtymisestä sekä jatkoopintomahdollisuuksista perusopetuksen jälkeen. 14

15 4.2 Yhteistyö muiden tahojen kanssa Valmistavassa ryhmässä tehdään moniammatillista yhteistyötä opiskelijan kokonaisvaltaisen tuen turvaamiseksi. Tiivistä yhteistyötä tehdään Espoon Maahanmuuttajapalveluiden, Työ- ja elinkeinotoimiston ja muiden nuorten tukiverkostojen kanssa. Opiskelijoiden edistymistä seurataan tiiviisti TEtoimiston työvoimaneuvojien kanssa kuukausittain ja päivittämällä lukuvuoden lopuksi opiskelijoiden jatkosuunnitelmat. Opiskelijoita neuvotaan ja ohjataan suomalaisen yhteiskunnan palveluiden käyttämiseen. Koska valmistavan ryhmän opiskelijat kuuluvat eri kieli- ja kulttuuriryhmiin, näiden ryhmien omat verkostot ja tukiryhmät voivat olla yhteistyökumppaneina tukemassa opiskelijaa myös omalla äidinkielellä. Lisäksi tehdään yhteistyötä eri järjestöjen ja oppilaitosten kanssa ja osallistutaan maahanmuuttajille suunnattuihin hankkeisiin ja muuhun toimintaan. Valmistavan ryhmän opettajat ja opiskelijat tekevät yhteistyötä niiden oppilaitosten kanssa, joihin opiskelijat siirtyvät. Nivelvaiheessa tehdään tutustumiskäyntejä ja seurataan opiskelijoiden kiinnittymistä uuteen opiskelupaikkaan. Espoon aikuislukion lisäksi tärkeitä jatko-opintopaikkoja ovat ammatillisten oppilaitosten maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavat ryhmät, erilaiset valmentavat ja kuntouttavat koulutuksen ryhmät ja muut aikuislukiot. 4.3 Opiskelijahuolto (Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet vuodelta 2009) Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen 15

16 hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Valmistavassa opetuksessa kiinnitetään erityistä huomioita oppilaiden tuen tarpeiden varhaiseen tunnistamiseen ja tukitoimet aloitetaan heti tarpeen ilmetessä. Lisäksi huoltajille annetaan riittävät tiedot suomalaisen koulu-, sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän tukitoimien saatavuudesta, menetelmistä ja käytännöistä. Tukea suunniteltaessa tehdään yhteistyötä perheen sekä perheelle mahdollisesti tehtävän kotoutumissuunnitelman laatijoiden kanssa. Tarvittaessa on huolehdittava tulkkauksen järjestämisestä. Oppilaan tuen tarpeet arvioidaan valmistavan opetuksen aikana yhteistyössä koulun oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Espoon aikuislukion perusopetukseen valmistava opetus Valmistavan opetuksen opiskelijahuolto järjestetään yhteistyössä Espoon aikuislukion kanssa. Aikuislukiossa toimii opiskelijoiden tukena opiskelijahuoltoryhmä. Mikäli opiskelun aikana huomataan opiskelijoiden fyysiseen, psyykkiseen tai sosiaaliseen tilanteeseen liittyviä seikkoja, jotka voivat vaikeuttaa opinnoissa etenemistä, opiskelijaa yritetään tukea mahdollisimman pian. Erityistä huomiota kiinnitetään niiden opiskelijoiden tukemiseen ja ohjaamiseen, joilla on opiskelu- ja oppimisvaikeuksia tai elämänhallintaan liittyviä vaikeuksia. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään muiden asiantuntijoiden kanssa. Tukimuodot kirjataan omaan opinto-ohjelmaan Sosiaaliohjaaja Sosiaali- ja terveystoimen Espoon Maahanmuuttajapalveluiden sosiaaliohjaaja huolehtii opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisesta valmistavassa opetuksessa. Sosiaaliohjaaja tekee yhteistyötä opiskelijoiden sosiaalityöntekijöiden, terveyspalveluiden, TE-viranomaisten ja muiden nuoren verkostojen kanssa. Sosiaaliohjaaja järjestää opiskelijan tulohaastattelun yhdessä ohjauksesta vastaavan opettajan kanssa, tilaa tulkit ja sopii haastatteluaikataulusta. Tulohaastattelun yhteydessä opiskelijalle tehdään opinto-ohjelma. 16

17 Sosiaaliohjaaja seuraa yhdessä opettajien ja opintojen ohjaajan kanssa opintoohjelman toteutumista ja osallistuu opiskelijan ohjauskeskusteluihin. Sosiaaliohjaaja kartoittaa opiskelijan psykososiaalisen tuen tarpeen ja tarjoaa opiskelijoille psykososiaalista tukea. Lisäksi opiskelija voidaan ohjata käyttämään muita hänelle soveltuvia tukipalveluita. Psykososiaalisen tuen tavoitteena on pyrkiä voimaannuttamaan opiskelijaa ja ehkäistä syrjäytymistä. Sosiaaliohjaaja suunnittelee ja toteuttaa päivittäisiä toimintoja yhdessä valmistavan opetuksen opettajien kanssa 4.4 Opiskelijan ohjaus (Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet vuodelta 2009) Oppilaanohjauksen tarkoituksena on kehittää oppilaan oppimisvalmiuksia ja tukea hänen sosiaalista kasvuaan sekä ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksia. Oppilaan opiskelua valmistavassa opetuksessa tuetaan oppilaanohjauksella siten, että opiskelutaidot ja elämänsuunnittelun kannalta tarpeelliset tiedot ja taidot kehittyvät. Perusopetukseen siirtymistä suunniteltaessa tulee huolehtia siitä, että tieto oppilaan valmiuksista ja edistymisestä valmistavassa opetuksessa siirtyy seuraavan kouluun. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan mahdollisuus tutustua ajoissa tulevaan kouluun. Valmistavan opetuksen oppilaanohjauksessa tulee kiinnittää huomiota myös siihen, että oppilaalla on käsitys omista mahdollisuuksistaan jatko-opinnoissa ja työelämässä. Espoon aikuislukion perusopetukseen valmistava opetus: Opiskelijan turvallista siirtymistä opintopolun nivelvaiheissa tuetaan ohjauksella ja sosiaaliohjaajan sekä jatko-opiskelupaikan ohjauksesta vastaavan ja opettajien välisellä yhteistyöllä, joka ylittää oppilaitosten ja kouluasteiden väliset rajat. 17

18 Opettajat ja sosiaali- ja terveystoimen sosiaaliohjaaja ovat tarpeen mukaan yhteydessä opiskelijan sosiaalityöntekijään, työvoimaneuvojaan, edustajaan tai tukihenkilöön ja pitävät heidät ajan tasalla opintojen etenemiseen ja koulunkäynnin sujumiseen liittyvistä asioista. Kahdeksantoista vuotta täyttäneiltä opiskelijoilta kysytään kirjallinen lupa opiskeluasioiden käsittelyyn viranomaisten kanssa. Opiskelijalle järjestetään tulohaastattelu, laaditaan opinto-ohjelma ja seurataan yhdessä ohjauksesta vastaavan opettajan ja sosiaaliohjaajan kanssa. Ohjauksesta vastaava järjestää opiskelijoille tutustumiskäyntejä jatko-opiskelupaikkoihin, auttaa hakemusten tekemisessä ja ylläpitää yhteyksiä jatko-opiskelupaikkoihin. Ohjauksesta vastaava seuraa opiskelijoiden opintojen edistymistä ja toimii tiiviissä yhteistyössä opettajien ja sosiaali- ja terveystoimen sosiaaliohjaajan kanssa ja muiden tahojen kanssa ja osallistuu opiskelijan ohjauskeskusteluihin. Ohjauksella lisätään opiskelijan hyvinvointia, tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua, ennaltaehkäistään opintojen keskeyttämistä, edistetään työhön sijoittumista ja tuetaan jatko-opintoihin hakeutumista. 5 Opiskelijan arviointi (Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2009) Opetussuunnitelmassa määrätään valmistavaan opetukseen osallistuvien arvioinnista sekä heille annettavasta todistuksesta. Arvioinnin tulee olla ohjaavaa, kannustavaa ja monipuolista. Oppilaan edellytyksiä itsearviointiin kehitetään. Arvioinnin avulla valmistavan opetuksen oppilaalle annetaan kuva myös perusopetuksen vaatimuksista. Oppilaan suomen tai ruotsin kielen taitoa arvioidaan kielitaidon tasojenkuvausasteikolla (liite). Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ei käytetä numeroarvostelua. Arvioinnin suorittavat yhteistyössä 18

19 kaikki oppilasta opettavat opettajat. Arviointi perustuu jatkuvaan ja monipuoliseen havainnointiin ja näyttöön. Espoon aikuislukion perusopetukseen valmistava opetus: Arviointi on jatkuva prosessi ja perustuu opiskelijan aiempaan koulutustaustaan ja oman opinto-ohjelman tavoitteisiin. Arvioinnin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa suunnittelemaan omaa opiskeluaan sekä tukea opiskelijan myönteisen minäkuvan kehittymistä ja luottamusta omiin kykyihinsä. Opiskelijalle annetaan koulutuksen aikana ja sen päättyessä riittävästi palautetta edistymisestään ja oppimisestaan. Arviointipalautteen tulee olla kannustavaa, riittävää ja monipuolista sekä luotettavaa ja oikeudenmukaista. Opiskelijaa kannustetaan itseohjautuvuuteen sekä ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan, jotta hän pystyy itsenäisesti ja realistisesti arvioimaan omia mahdollisuuksiaan sekä arvioimaan omassa opinto-ohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Suomen kielen ja luku- ja kirjoitustaidon arviointi perustuu yhteismitalliseen eurooppalaiseen taitotasoasteikkoon, mikä varmistaa sen, että arviointi pohjautuu tavoitteisiin ja on valtakunnallisesti vertailtavissa. Arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon eri osa-alueet, kuullun ymmärtäminen, puhuminen, lukeminen ja luetun ymmärtäminen sekä kirjoittaminen. Mikäli opiskelija on koulutuksen aikana saavuttanut joillakin kielitaidon osaalueilla vähintään taitotason A1.1, todistukseen merkitään myös kyseisten kielitaidon osa-alueiden kohdalle opiskelijan saavuttama kielitaitotaso kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite 2) mukaisesti. 19

20 Poikkeustapauksessa opiskelija voi myös muulla opettajan hyväksymällä tavalla osoittaa saavuttaneensa kyseisen oppiaineen tavoitteet ja sisällöt. 6 Todistukset (Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2009) Perusopetukseen valmistavan opetuksen päätteeksi oppilaalle annetaan osallistumistodistus. Todistukseen merkitään opiskellut oppiaineet, niiden laajuus ja opetuksen sisältö. Todistuksessa kuvataan oppilaan edistymistä valmistavan opetuksen aikana. Espoon aikuislukion perusopetukseen valmistava opetus: Perusopetukseen valmistavan opetuksen päätteeksi opiskelijalle annetaan osallistumistodistus. Osallistumistodistukseen merkitään opiskellut oppiaineet, niiden laajuus ja opetuksen sisältö. - Todistukseen voidaan lisäksi liittää sanallista arviointipalautetta opiskelijan taitojen kehittymisestä. Lisäksi luku- ja kirjoitustaidottoman opiskelijan osaaminen arvioidaan koulutuksen päättyessä arviointitaulukon avulla siten, että taulukosta rastitetaan kaikki opiskelijan saavuttamat taidot. 7 Perusopetuksen oppimäärään sisältyvien opintojen suorittaminen valmistavan opetuksen aikana (Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2009) Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaan omaan opinto-ohjelmaan voi kuulua perusopetuksen oppimäärän mukaisia eri oppiaineiden opintoja. Oppilas voi saada todistuksen 20

21 edellä mainittujen opintojen hyväksytystä suorittamisesta osallistumalla perusopetuslaissa (38 ) tarkoitettuun erityiseen tutkintoon. Erityisessä tutkinnossa selvitetään eri tavoin, vastaavatko oppilaan tiedot ja taidot perusopetuksen oppimäärän mukaisia tietoja ja taitoja kyseisessä oppiaineessa. Tutkintoon osallistuvan oppilaan osaamista arvioidaan suhteessa vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa tarkennettuihin eri oppiaineidentavoitteisiin. Oppilaan osaamisen tason määrittelyssä käytetään apuna perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2004 sisältyviä hyvän osaamisen kuvauksia ja päättöarvioinnin kriteerejä. Erityisessä tutkinnossa voidaan suorittaa oppiaineen koko oppimäärä tai osia siitä, kuten jonkin vuosiluokan oppimäärä. Erityisessä tutkinnossa käytettäviä todistuksia koskevat määräykset sisältyvät perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 lukuun 8.3. Todistukset kohtaan Muut todistukset. Espoon aikuislukion perusopetukseen valmistava opetus: Opiskelijan omaan opinto-ohjelmaan voi sisältyä valmistavan opetuksen aikana perusopetuksen oppimäärään sisältyviä opintoja Espoon aikuislukiossa tai muissa soveltuvissa oppilaitoksissa. Opiskelija voi saada todistuksen edellä mainittujen opintojen hyväksytystä suorittamisesta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. 21

22 LIITE 1:Suomen kieli 1. Luku- ja kirjoitustaidottomat opiskelijat 1.1 Sanasto ja aihepiiri. Tavoitteet Opiskelija laajentaa sanavarastoaan aihepiireittäin Opiskelija oppii arjessa selviytymisen ja viestinnän kannalta olennaista sanastoa ja sanontoja 1.2 Kuunteleminen ja puhuminen Tavoitteet ymmärtää henkilökohtaisiin asioihin ja tarpeisiin liittyviä sanoja, lyhyitä lauseita, kysymyksiä ja yksinkertaisia kehotuksia tunnistaa suomen kielen äänteiden välisiä eroja ja herkistyy suomenkieliselle äännemaailmalle pystyy seuraamaan yksinkertaisia keskusteluja ja tutustuu vähitellen suomalaiseen keskustelutapaan pystyy ääntämään ymmärrettävästi osaa viestiä tarpeitaan ja rohkaistuu käyttämään kieltä arkipäivän erilaisissa viestintätilanteissa osaa kertoa perustiedot itsestään, lähipiiristään ja elämästään osaa tehdä kysymyksiä arjen vuorovaikutustilanteissa 1.3 Lukeminen ja kirjoittaminen Tavoitteet mekaaninen lukutaito peruslukutaito tekstitaito kuvanlukutaito 22

23 ymmärtää ja tunnistaa nimiä, kylttejä ja joitain sanahahmoja tunnistaa käsitteet teksti, lause, sana, tavu, äänne ja kirjain ymmärtää äänne-kirjainvastaavuuden periaatteen osaa kirjoittaa suur- ja pienaakkoset käsin sekä koneella osaa kirjoittaa sanoja, fraaseja sekä lyhyitä viestejä välittömistä tarpeistaan osaa täyttää henkilötietolomakkeen 1.4 Numeeriset taidot Tavoitteet tuntee lukusanat ja numerot ja osaa käyttää niitä arkitilanteissa ymmärtää lukukäsitteen ja kymmenjärjestelmän periaatteen tuntee lukujen merkityksen määrän ja järjestyksen ilmaisemisessa, osaa vertailla lukuja osaa peruslaskutoimituksista yhteen- ja vähennyslaskun, ymmärtää myös kerto- ja jakolaskun perusteet sekä tunnistaa desimaalipilkun ja murtoluvun arkielämän tilanteissa 2. Lukutaitoiset opiskelijat Tavoitteena on, että opiskelija saa sellaiset kielelliset ja tiedolliset valmiudet, että hän tulee toimeen jokapäiväisissä viestintätilanteissa, työelämässä ja jatko-opinnoissa. 2.1 Toimiva alkeiskielitaito (A1) Tavoitteet Kuullun ymmärtämisen tavoitteena on, että opiskelija pystyy seuraamaan hyvin hidasta, huolellisesti äännettyä puhetta ja ymmärtämään kasvokkain annettuja neuvoja. Opiskelija pystyy puhumaan yksinkertaisella kielellä välittömistä tarpeista ja hyvin 23

24 tutuista aiheista. Luetun ymmärtämisen tavoitteena on, että opiskelija pystyy ymmärtämään erittäin lyhyitä, yksinkertaisia tekstin osia. Opiskelija tunnistaa tutut nimet, sanat ja aivan tavalliset ilmaukset kaikkein yleisimmissä arkipäivän tilanteissa. Kirjoittamisen tavoitteena on, että opiskelija pystyy kirjoittamaan yksinkertaisia, irrallisia ilmauksia ja lauseita. 2.2 Peruskielitaidon alkuvaihe ja kehittyvä peruskielitaito (A2) Tavoitteet Kuullunymmärtämisen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta sen verran, että pystyy tyydyttämän konkreetit tarpeensa. Puheessa opiskelija selviää suhteellisen hyvin tavanomaisista puhetilanteista ja pystyy osallistumaan melko aktiivisesti ennakoitavissa oleviin keskusteluihin. Opiskelija pystyy myös kertomaan oman elämänpiirinsä arkiasioista. Luetun ymmärtämisen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä, jotka käsittelevät tuttuja konkreetteja aiheita. Kirjoittamisen tavoitteena on, että opiskelija pystyy kirjoittamaan itselleen tarpeellisia tekstejä. 24

25 LIITE 2: KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen. Taitotaso A1 A1.1 Kielitaidon alkeiden hallinta A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen * Ymmärtää erittäin rajallisen määrän tavallisimpia sanoja ja fraaseja (tervehdyksiä, nimiä, lukuja, kehotuksia) arkisissa yhteyksissä. * Ei edes ponnistellen ymmärrä kuin kaikkein alkeellisinta kieliainesta. *Tarvitsee erittäin paljon apua: toistoa, osoittamista, käännöstä. *Ymmärtää rajallisen määrän sanoja, lyhyitä lauseita, kysymyksiä ja kehotuksia, jotka liittyvät henkilökohtaisiin asioihin tai välittömään tilanteeseen. * Joutuu ponnistelemaan ymmärtääkseen yksinkertaisiakin lausumia ilman selviä tilannevihjeitä. *Tarvitsee paljon apua: puheen hidastamista, toistoa, näyttämistä ja käännöstä. *Osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyin lausein. Vuorovaikutus on puhekumppanin varassa, ja puhuja turvautuu ehkä äidinkieleen tai eleisiin. * Puheessa voi olla paljon pitkiä taukoja, toistoja ja katkoksia. * Ääntäminen voi aiheuttaa suuria ymmärtämisongelmia. * Osaa hyvin suppean perussanaston ja joitakin opeteltuja vakioilmaisuja. * Puhuja ei kykene vapaaseen tuotokseen, mutta hänen hallitsemansa harvat kaavamaiset ilmaisut voivat olla melko virheettömiä. *Osaa viestiä suppeasti joitakin välittömiä tarpeita ja kysyä ja vastata henkilökohtaisia perustietoja käsittelevissä vuoropuheluissa. Tarvitsee usein puhekumppanin apua. *Puheessa on taukoja ja muita katkoksia. *Ääntäminen voi aiheuttaa usein ymmärtämisongelmia. * Osaa hyvin suppean perussanaston, joitakin tilannesidonnaisia ilmaisuja ja peruskieliopin aineksia. * Alkeellisessakin vapaassa puheessa esiintyy hyvin paljon kaikenlaisia virheitä. *Tuntee kirjainjärjestelmän, mutta ymmärtää tekstistä vain hyvin vähän. *Tunnistaa vähäisen määrän tuttuja sanoja ja lyhyitä fraaseja ja osaa yhdistää niitä kuviin. * Kyky ymmärtää entuudestaan tuntematon sana edes hyvin ennakoitavassa yhteydessä on erittäin rajallinen. *Ymmärtää nimiä, kylttejä ja muita hyvin lyhyitä ja yksinkertaisia tekstejä, jotka liittyvät välittömiin tarpeisiin. * Tunnistaa yksinkertaisesta tekstistä yksittäisen tiedon, jos voi lukea tarvittaessa uudelleen * Kyky ymmärtää entuudestaan tuntematon sana edes hyvin ennustettavassa yhteydessä on rajallinen. *Osaa viestiä välittömiä tarpeita hyvin lyhyin ilmaisuin. *Osaa kirjoittaa kielen kirjaimet ja numerot kirjaimin, merkitä muistiin henkilökohtaiset perustietonsa ja kirjoittaa joitakin tuttuja sanoja ja fraaseja. *Osaa joukon erillisiä sanoja ja sanontoja. * Ei kykene vapaaseen tuotokseen, mutta kirjoittaa oikein muutamia sanoja ja ilmauksia. *Osaa viestiä välittömiä tarpeita lyhyin lausein. *Osaa kirjoittaa muutamia lauseita ja fraaseja itsestään ja lähipiiristään (esim. vastauksia kysymyksiin tai muistilappuja). * Osaa joitakin perussanoja ja sanontoja ja pystyy kirjoittamaan hyvin yksinkertaisia päälauseita. * Ulkoa opetellut fraasit voivat olla oikein kirjoitettuja, mutta alkeellisimmassakin vapaassa tuotoksessa esiintyy hyvin paljon kaikenlaisia virheitä.

26 Taitotaso A1 A1.3 Toimiva alkeiskielitaito Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen * Ymmärtää yksinkertaisia lausumia *Osaa kertoa lyhyesti itsestään ja * Pystyy lukemaan tuttuja ja joitakin (henkilökohtaisia kysymyksiä ja lähipiiristään. Selviytyy kaikkein tuntemattomia sanoja. Ymmärtää jokapäiväisiä ohjeita, pyyntöjä ja yksinkertaisimmista vuoropuheluista ja hyvin lyhyitä viestejä, joissa kieltoja) rutiinimaisissa palvelutilanteista. Tarvitsee joskus käsitellään arkielämää ja keskusteluissa tilanneyhteyden puhekumppanin apua. rutiinitapahtumia tai annetaan tukemana. * Kaikkein tutuimmat jaksot sujuvat, yksinkertaisia ohjeita. * Pystyy seuraamaan yksinkertaisia, muualla tauot ja katkokset ovat hyvin * Pystyy löytämään tarvitsemansa välittömiin tilanteisiin tai omaan ilmeisiä. yksittäisen tiedon lyhyestä tekstistä kokemukseensa liittyviä *Ääntäminen voi joskus tuottaa (postikortit, säätiedotukset). keskusteluja. ymmärtämisongelmia. * Yksinkertaisenkin viestin *Osaa rajallisen joukon lyhyitä, ulkoa * Lyhyenkin tekstipätkän lukeminen ymmärtäminen edellyttää normaalia opeteltuja ilmauksia, keskeisintä sanastoa ja ymmärtäminen on hyvin hidasta. hitaampaa ja kuulijalle kohdennettua ja perustason lauserakenteita. yleiskielistä puhetta. * Alkeellisessakin puheessa esiintyy paljon peruskielioppivirheitä. *Selviytyy kirjoittamalla kaikkein tutuimmissa, helposti ennakoitavissa arkisiin tarpeisiin ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa. *Osaa kirjoittaa yksinkertaisia viestejä (yksinkertaisen postikortin, henkilötiedot, yksinkertainen sanelu). * Osaa kaikkein tavallisimpia sanoja ja ilmauksia, jotka liittyvät omaan elämään tai konkreetteihin tarpeisiin. Osaa kirjoittaa muutamia yksilauseisia virkkeitä. * Alkeellisessakin vapaassa tuotoksessa esiintyy monenlaisia virheitä. 2

27 Taitotaso A2 A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerronta Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen * Pystyy ymmärtämään *Ymmärtää yksinkertaisia ja yksinkertaista puhetta tai kaikkein tavanomaisinta sanastoa seuraamaan keskustelua aiheista, sisältäviä tekstejä (yksityiskirjeitä, jotka ovat hänelle välittömän pikku-uutisia, arkisimpia tärkeitä. käyttöohjeita). * Pystyy ymmärtämään lyhyiden, yksinkertaisten, itseään kiinnostavien keskustelujen ja viestien (ohjeet, kuulutukset) ydinsisällön sekä havaitsemaan aihepiirin vaihdokset tv-uutisissa. * Yksinkertaisenkin viestin ymmärtäminen edellyttää normaalilla nopeudella ja selkeästi puhuttua yleiskielistä puhetta, joka usein täytyy lisäksi toistaa. * Osaa kuvata lähipiiriään muutamin lyhyin lausein. Selviytyy yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja tavallisimmista palvelutilanteista. Osaa aloittaa ja lopettaa lyhyen vuoropuhelun, mutta kykenee harvoin ylläpitämään pitempää keskustelua. *Tuottaa sujuvasti joitakin tuttuja jaksoja, mutta puheessa on paljon hyvin ilmeisiä taukoja ja vääriä aloituksia. * Ääntäminen on ymmärrettävää, vaikka vieras korostus on hyvin ilmeistä ja ääntämisvirheistä voi koitua satunnaisia ymmärtämisongelmia. *Osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja monia keskeisimpiä rakenteita (kuten menneen ajan muotoja ja konjunktioita). * Hallitsee kaikkein yksinkertaisimman kieliopin alkeellisessa vapaassa puheessa, mutta virheitä esiintyy yhä paljon perusrakenteissakin. * Ymmärtää tekstin pääajatukset ja joitakin yksityiskohtia parin kappaleen pituisesta tekstistä. Osaa paikantaa ja verrata yksittäisiä tietoja ja pystyy hyvin yksinkertaiseen päättelyyn kontekstin avulla. * Lyhyenkin tekstipätkän lukeminen ja ymmärtäminen on hidasta. * Selviytyy kirjoittamalla kaikkein rutiininomaisimmista arkitilanteista. * Osaa kirjoittaa lyhyitä, yksinkertaisia viestejä (henkilökohtaiset kirjeet, lappuset), jotka liittyvät arkisiin tarpeisiin sekä yksinkertaisia, luettelomaisia kuvauksia hyvin tutuista aiheista (todellisista tai kuvitteellisista henkilöistä, tapahtumista, omista ja perheen suunnitelmista). *Osaa käyttää perustarpeisiin liittyvää konkreettia sanastoa ja perusaikamuotoja sekä yksinkertaisin sidossanoin (ja, mutta) liitettyjä rinnasteisia lauseita. *Kirjoittaa kaikkein yksinkertaisimmat sanat ja rakenteet melko oikein, mutta tekee toistuvasti virheitä perusasioissa (aikamuodot, taivutus) ja tuottaa paljon kömpelöitä ilmaisuja vapaassa tuotoksessa. 3

28 Taitotaso A2 A2.2 Kehittyvä peruskielitaito Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerronta Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen * Ymmärtää tarpeeksi kyetäkseen tyydyttämään konkreetit tarpeensa. Pystyy seuraamaan hyvin summittaisesti selväpiirteisen asiapuheen pääkohtia. *Pystyy yleensä tunnistamaan ympärillään käytävän keskustelun aiheen. Ymmärtää tavallista sanastoa ja hyvin rajallisen joukon idiomeja tuttuja aiheita tai yleistietoa käsittelevässä tilannesidonnaisessa puheessa. * Yksinkertaisenkin viestin ymmärtäminen edellyttää yleispuhekieltä, joka äännetään hitaasti ja selvästi. Toistoa tarvitaan melko usein. * Osaa esittää pienen, luettelomaisen kuvauksen lähipiiristään ja sen jokapäiväisistä puolista. Pystyy osallistumaan rutiininomaisiin keskusteluihin omista tai itselleen tärkeistä asioista. Voi tarvita apua keskustelussa ja vältellä joitakin aihepiirejä. *Puhe on välillä sujuvaa, mutta erilaiset katkokset ovat hyvin ilmeisiä. *Ääntäminen on ymmärrettävää, vaikka vieras korostus on ilmeistä ja ääntämisvirheitä esiintyy. *Osaa kohtalaisen hyvin tavallisen, jokapäiväisen sanaston ja jonkin verran idiomaattisia ilmaisuja. Osaa useita yksinkertaisia ja myös joitakin vaativampia rakenteita. * Laajemmassa vapaassa puheessa esiintyy paljon virheitä perusasioissa (esim. verbien aikamuodoissa) ja ne voivat joskus haitata ymmärrettävyyttä. *Ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia muutaman kappaleen pituisista viesteistä jonkin verran vaativissa arkisissa yhteyksissä (mainokset, kirjeet, ruokalistat, aikataulut) sekä faktatekstejä (käyttöohjeet, pikku-uutiset). * Pystyy hankkimaan helposti ennakoitavaa uutta tietoa tutuista aiheista selkeästi jäsennellystä muutaman kappaleen pituisesta tekstistä. Osaa päätellä tuntemattomien sanojen merkityksiä niiden kieliasusta ja kontekstista. * Tarvitsee usein uudelleen lukemista ja apuvälineitä tekstikappaleen ymmärtämiseksi. * Selviytyy kirjoittamalla tavanomaisissa arkitilanteissa. *Osaa kirjoittaa hyvin lyhyen, yksinkertaisen kuvauksen tapahtumista, menneistä toimista ja henkilökohtaisista kokemuksista tai elinympäristönsä arkipäiväisistä puolista (lyhyet kirjeet, muistilaput, hakemukset, puhelinviestit). *Osaa arkisen perussanaston, rakenteet ja tavallisimmat sidoskeinot. * Kirjoittaa yksinkertaiset sanat ja rakenteet oikein, mutta tekee virheitä harvinaisemmissa rakenteissa ja muodoissa ja tuottaa kömpelöitä ilmaisuja. 4

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2009

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2009 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2009 Opetushallitus DNO 14/011/2009 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Perusopetuksen järjestäjille PÄIVÄMÄÄRÄ 18.6.2009 Voimassaoloaika

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET RAAHEN KAUPUNGISSA

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET RAAHEN KAUPUNGISSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET RAAHEN KAUPUNGISSA Sofia Joentakainen, 9 vuotta OPLA 12.11.2014 169 Sisä llysluettelo PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2 Sisällys 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat ja opetusjärjestelyt

1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat ja opetusjärjestelyt 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat ja opetusjärjestelyt Perusopetuslaissa (628/1998) säädetään maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta. Perusopetukseen

Lisätiedot

1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetusjärjestelyt

1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetusjärjestelyt Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetusjärjestelyt 2 2. Keskeiset tavoitteet ja sisällöt 3 3. Oppilaan henkilökohtainen opinto-ohjelma 4 4. Kielenopetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

2 VALMISTAVAN OPETUKSEN TAVOITTEET JA OPETUSJÄRJESTELYT

2 VALMISTAVAN OPETUKSEN TAVOITTEET JA OPETUSJÄRJESTELYT SivLtk 9.12.2015 57 SIILINJÄRVEN ESIOPETUKSEN JA PERUSOPETUKSEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1 OPETUKSEN PERUSTEET Opetushallitus (OPH) on hyväksynyt 18.6.2009 maahanmuuttajille järjestettävän

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Suonenjoella

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Suonenjoella Suonenjoen kaupunki, Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 30.10.2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Suonenjoella Perustuu 1.8.2009 voimaan tulleeseen Perusopetukseen

Lisätiedot

ESPOON AIKUISLUKION PERUSOPETUKSEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

ESPOON AIKUISLUKION PERUSOPETUKSEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ESPOON AIKUISLUKION PERUSOPETUKSEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö Espoon aikuislukio SISÄLTÖ 1 Aikuisten perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat...

Lisätiedot

Alavuden valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Alavuden valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Alavuden valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Opetushallitus on hyväksynyt 18.6.2009 maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet. Perusopetukseen

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

KAITAAN KOULU SUOMENKIELINEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

KAITAAN KOULU SUOMENKIELINEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 KAITAAN KOULU SUOMENKIELINEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 1 Sisällys 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteet. Perusteista käytäntöön

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteet. Perusteista käytäntöön Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteet Perusteista käytäntöön Opetushallitus 12.3.2012 Rauno Laine ja Sirpa Rönkkö Koulutuksen laajuus Laajuus 32 40

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2009 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Perusopetuslaissa (628/1998) säädetään maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen

Lisätiedot

Teuvan kunnan. valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Teuvan kunnan. valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Teuvan kunnan valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Opetushallitus on hyväksynyt 18.6.2009 maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet. Perusopetukseen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVA OPETUS HELI LISKI MAARIT PIHLAVA PIA VALONEN MARJAANA YLÖNEN

OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVA OPETUS HELI LISKI MAARIT PIHLAVA PIA VALONEN MARJAANA YLÖNEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVA OPETUS HELI LISKI MAARIT PIHLAVA PIA VALONEN MARJAANA YLÖNEN Turun kaupungin perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Mustalla painetut tekstit ovat Perusopetukseen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVA OPETUS HELI LISKI MAARIT PIHLAVA PIA VALONEN MARJAANA YLÖNEN

OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVA OPETUS HELI LISKI MAARIT PIHLAVA PIA VALONEN MARJAANA YLÖNEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVA OPETUS HELI LISKI MAARIT PIHLAVA PIA VALONEN MARJAANA YLÖNEN Turun kaupungin perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Mustalla painetut tekstit ovat Perusopetukseen

Lisätiedot

Kauhavan kaupungin valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Kauhavan kaupungin valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauhavan kaupungin valmistavan opetuksen opetussuunnitelma KAUHAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAA TÄYDENTÄVÄ SUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 OPETUKSEN PERUSTEET...3 2 VALMISTAVAN OPETUKSEN TAVOITTEET JA OPETUSJÄRJESTELYT...4

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN PERUSOPETUKSEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN PERUSOPETUKSEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN PERUSOPETUKSEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty sivistyslautakunnassa 27.1.2016 7 0 Kemijärven suomenkielisen perusopetukseen valmistavan opetuksen kuntakohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 KEURUUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAA TÄYDENTÄVÄ SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 KEURUUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAA TÄYDENTÄVÄ SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 KEURUUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAA TÄYDENTÄVÄ SUUNNITELMA 1 1. PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2. PERUSOPETUKSEEN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 KEURUUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAA TÄYDENTÄVÄ SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 KEURUUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAA TÄYDENTÄVÄ SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 KEURUUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAA TÄYDENTÄVÄ SUUNNITELMA Hyväksytty sivistyslautakunnassa 15.12.15 65 1. PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009

SUOMENKIELINEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

Kruunupyy, Luoto, Uusikaarlepyy ja Pedersöre. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Kruunupyy, Luoto, Uusikaarlepyy ja Pedersöre. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kruunupyy, Luoto, Uusikaarlepyy ja Pedersöre Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Esipuhe Tämän opetussuunnitelman on koonnut työryhmä, joka koostuu Kruunupyyn, Luodon, Uusikaarlepyyn

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET 9.6. Saksa A-kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA Sisällys 1. Valmistavan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 31.8.2017 0 Pelkosenniemen suomenkielisen perusopetukseen valmistavan opetuksen kuntakohtainen opetussuunnitelma.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ESPOON KAUPUNKI OPETUS- JA KULTTUURITOIMI SUOMENKIELINEN KOULUTUSKESKUS PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Espoon suomenkielisen koulutuslautakunnan kokouksessa 12.5.2004

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LIEKSAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2016 alkaen Hyväksytty Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa 15.6.2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan. opetuksen opetussuunnitelma

Perusopetukseen valmistavan. opetuksen opetussuunnitelma Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Pälkäneen kunta 2015 1 2 Sisällys 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 4 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma...

Lisätiedot

Oriveden kaupungin perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Oriveden kaupungin perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 1 Oriveden kaupungin perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Valmistava opetus on tarkoitettu jokaiselle uudelle 6 17-vuotiaalle maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle, jonka suomen kielen

Lisätiedot

JUVAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Hyväksytty sivistyslautakunnassa:

JUVAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Hyväksytty sivistyslautakunnassa: Sivistysltk 3.11.2015 Liite nro 1 JUVAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty sivistyslautakunnassa: 28.10.2015 1 Sisällys Mitä Perusopetukseen valmistavalla opetuksella tarkoitetaan?...

Lisätiedot

9.2. Ruotsi B1 kielenä

9.2. Ruotsi B1 kielenä 9.2. Ruotsi B1 kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 =

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA Tavoitteet MODUULI 1 (A1.3+) Tavoitteena on, että oppija saavuttaa vahvan taitotason A1.3 kaikilla kielen osaalueilla ja joillakin mahdollisesti tason A2.1: A1.3: Ymmärtää joitakin

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Loviisan kaupungin opetussuunnitelma Loviisan kaupunki Päivitetty

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Loviisan kaupungin opetussuunnitelma Loviisan kaupunki Päivitetty Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Loviisan kaupungin opetussuunnitelma 12.4.2016 Loviisan kaupunki Päivitetty Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 6-vuotiaille

Varhaiskasvatuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 6-vuotiaille Varhaiskasvatuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 6-vuotiaille Suomenkieliseen perusopetukseen valmistavan opetuksen kuntakohtainen opetussuunnitelma Suomenkieliseen perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

Inklusiivisen valmistavan opetuksen alueelliset koulutuspäivät

Inklusiivisen valmistavan opetuksen alueelliset koulutuspäivät Inklusiivisen valmistavan opetuksen alueelliset koulutuspäivät 20.-30.3.2017 Sisältö 1.Valmistavan opetuksen tavoite 2.Kenelle opetus on tarkoitettu 3.Opetuksen toteuttamisen eri tavat 4. Resurssit 5.

Lisätiedot

Vantaan perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Vantaan perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Vantaan perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Vantaan suomenkielisen perusopetukseen valmistavan opetuksen kuntakohtainen opetussuunnitelma Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen perusteet 1.1 Peruopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat ja laajuus Maahanmuuttajien valmistava opetus on tarkoitettu jokaiselle

Lisätiedot

Keravan lukiokoulutusosasto Keravan lukio ja aikuislukio. Aikuisten perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Keravan lukiokoulutusosasto Keravan lukio ja aikuislukio. Aikuisten perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Keravan lukiokoulutusosasto Keravan lukio ja aikuislukio Aikuisten perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Keravan lukio ja aikuislukio Aikuisille järjestettävän perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa kotoutumislaissa

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

eleisiin. fraaseja. * Kyky ymmärtää entuudestaan tuntematon sana edes hyvin mutta kirjoittaa oikein muutamia sanoja käännöstä.

eleisiin. fraaseja. * Kyky ymmärtää entuudestaan tuntematon sana edes hyvin mutta kirjoittaa oikein muutamia sanoja käännöstä. LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

Taitotaso A1 Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen A1.

Taitotaso A1 Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen A1. 1 LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO

LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO

KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO LIITE 3 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 TAVOITTEET oppii ymmärtämään tavallisimpia sanoja ja fraaseja sekä yksinkertaisia tekstejä vastaamaan itseään ja lähiympäristöään

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

LIITE 1 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO

LIITE 1 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO LIITE 1 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO 1 Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

PUHUMINEN Harjoit- Osaa KUULLUN YMMÄRTÄMINEN Harjoit-Osaa. pvm pvm pvm pvm TAITOTASO A1 Suppea viestintä kaikkien tutuimmissa tilanteissa

PUHUMINEN Harjoit- Osaa KUULLUN YMMÄRTÄMINEN Harjoit-Osaa. pvm pvm pvm pvm TAITOTASO A1 Suppea viestintä kaikkien tutuimmissa tilanteissa PIENTEN KIELIREPPU SUOMEN KIELEN OPPIMISEN SEURANTA VARHAISKASVATUKSESSA JA ALKUOPETUKSESSA (sovellus eurooppalaisesta viitekehyksestä) Lapsen nimi : Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: PUHUMINEN Harjoit-

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015 TERVOLAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAA TÄYDENTÄVÄ SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015 TERVOLAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAA TÄYDENTÄVÄ SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015 TERVOLAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAA TÄYDENTÄVÄ SUUNNITELMA Hyväksytty sivistyslautakunnassa 13.10.2015 1 Sisällys 1. Perusopetukseen

Lisätiedot

ESITE PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS

ESITE PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS ESITE PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS Valmistava opetus - yleistä Oppilas, joka ei vielä osaa suomea tai tarvitsee tukea suomen kielen vahvistamisessa, aloittaa koulunkäyntinsä perusopetukseen valmistavassa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Kankaanpään kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 9.2.2016 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. OPETUKSEN

Lisätiedot

LIITE 1 KEHITTYVÄN KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO

LIITE 1 KEHITTYVÄN KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO 277 LIITE 1 Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen.

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Englanti A - kieli Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO

LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

Horisontti

Horisontti Horisontti 19.11.2015 Vuosiluokkaistaminen. Mitä tehdään ennen sitä? Oppimiskäsitys Eriyttäminen ja oppimisen tuki Oppiaine Laaja-alainen osaaminen Oppimisen arvioinnin periaatteet Oppimisympäristöt Tärkeää

Lisätiedot

9.8 Kielitaidon tasojen kuvaamisasteikko

9.8 Kielitaidon tasojen kuvaamisasteikko 9.8 Kielitaidon tasojen kuvaamisasteikko Kielen opetuksen ja oppimisen yleiseurooppalainen viitekehys ja sen suomalainen sovellus. Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät

Lisätiedot

8.8 Kielitaidon tasojen kuvaamisasteikko

8.8 Kielitaidon tasojen kuvaamisasteikko 8.8 Kielitaidon tasojen kuvaamisasteikko Kielen opetuksen ja oppimisen yleiseurooppalainen viitekehys ja sen suomalainen sovellus. Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Ranska A-kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Oppilas pystyy nimeämään englannin kielen lisäksi myös muita vieraita kieliä niitä kohdatessaan.

Oppilas pystyy nimeämään englannin kielen lisäksi myös muita vieraita kieliä niitä kohdatessaan. Englanninkielisen aineiston löytäminen Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen Kielellinen päättely Kielellisen ympäristön hahmottaminen Arvioinnin kohde Englannin kielen arviointikriteerit

Lisätiedot

- oppii kirjoittamaan yksittäisiä sanoja ja lauseita pinyin-kirjoituksella - oppii kirjoittamaan joitakin kirjoitusmerkkejä

- oppii kirjoittamaan yksittäisiä sanoja ja lauseita pinyin-kirjoituksella - oppii kirjoittamaan joitakin kirjoitusmerkkejä VALINNAINEN KIELI (B2): KIINA B2-kiina Vuosiluokka: 8 Vuosiviikkotuntia: 2 TAVOITTEET Kielitaito Kuullun ymmärtäminen - oppii ymmärtämään helposti ennakoitavia arkielämään liittyviä tervehdyksiä, kysymyksiä,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Oulun opetustoimen perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 1.8.2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. OPETUKSEN

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma esiopetuksessa

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma esiopetuksessa Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma esiopetuksessa Kesäkuu 2014 Sisältö 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat esiopetuksessa 5 2 Perusopetukseen valmistavan opetuksen

Lisätiedot

*Osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin. lausein. Vuorovaikutus on puhekumppanin. ehkä äidinkieleen tai eleisiin.

*Osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin. lausein. Vuorovaikutus on puhekumppanin. ehkä äidinkieleen tai eleisiin. LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu. Englanti. KURSSIT 1 ja 2. Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu. Englanti. KURSSIT 1 ja 2. Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu Englanti Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä KURSSIT 1 ja 2 TAVOITTEET ymmärtämään selkeää yleiskielistä puhetta ja tekstiä,

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. Valmistavan opetuksen perusteet...3

Lisätiedot

Liite 9: Kehittyvän kielitaidon tasojen kuvausasteikko KEHITTYVÄN KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO

Liite 9: Kehittyvän kielitaidon tasojen kuvausasteikko KEHITTYVÄN KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Liite 9: Kehittyvän kielitaidon tasojen kuvausasteikko 1 Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

KEHITTYVÄN KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO

KEHITTYVÄN KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO 1 Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen.

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Finnish ONL attainment descriptors

Finnish ONL attainment descriptors Schola Europaea Office of the Secretary-General Pedagogical Development Unit Ref.: 2016-09-D-19-fi-3 Orig.: EN Finnish ONL attainment descriptors APPROVED BY THE JOINT TEACHING COMMITTEE AT ITS MEETING

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/ Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön 25.9.2015: https://oph.etapahtuma.fi/ Ryhmätyö, vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Kieli englanti Oppimäärä: A1/A2/B1/B2/ÄKO(ympyröi) Laaja-alainen osaaminen Tavoitteet

Lisätiedot

Turun perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016

Turun perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016 Kuva: Ilkka Kaljonen Turun perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016 Sisältö LUKU 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 LUKU 2 Perusopetukseen valmistavan opetuksen

Lisätiedot

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito harjaantuu ja laajenee sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun

Lisätiedot

KEHITTYVÄN KIELITAIDON ASTEIKKO, toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

KEHITTYVÄN KIELITAIDON ASTEIKKO, toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 Kehittyvä alkeiskielitaito Kielitaidon alkeiden hallinta KEHITTYVÄN KIELITAIDON ASTEIKKO, toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 Taito toimia vuorovaikutuksessa

Lisätiedot

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Esimerkkejä Vaasa: Nivelluokat Jyväskylä: JOPO mmt oppilaille Kontiolahti: Jatkoluokat MOKU 18.9.2009 Vaasan nivelluokat 1 Nivelluokat

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin suomi toisena kielenä opetussuunitelma

Kokemäen kaupungin suomi toisena kielenä opetussuunitelma Kokemäen kaupungin suomi toisena kielenä opetussuunitelma PERUSOPETUKSEN 1 9 luokat YHTEINEN OSA Suomi toisena kielenä -opetusta annetaan äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineeseen kuuluvana, itsenäisenä

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Imatran kaupungin Sivistystoimen perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 1.1.2010.

Imatran kaupungin Sivistystoimen perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 1.1.2010. Liite 2, SIVLTK 15.12.2009 VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteiden muuttaminen, Opetushallituksen määräys 16.6.2014 (voimassa 1.8.2014

Lisätiedot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Aikuisten perusopetus 2018 Lisää ohjausta luku- ja kirjoitustaidon koulutus, aikuisten perusopetukseen valmistava koulutus, nykyinen aikuisten perusopetus yhdistyvät oppivelvollisuusiän

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot