Metsokangas II, päiväkoti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011"

Transkriptio

1 Metsokangas II, päiväkoti SIPARK Oy

2 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT MAAOSAT TUENNAT JA VAHVISTUKSET PÄÄLLYSTEET ALUEEN VARUSTEET ALUEEN RAKENTEET TALO-OSAT PERUSTUKSET ALAPOHJAT RUNKO JULKISIVUT ULKOTASOT VESIKATOT TILAOSAT TILAN JAKO-OSAT TILAPINNAT TILAVARUSTEET MUUT TILAOSAT TILAELEMENTIT 62 2 TEKNIIKKAOSAT PUTKIOSAT ILMANVAIHTO-OSAT SÄHKÖOSAT TIEDONSIIRTO-OSAT LAITEOSAT 63

3 1 RAKENNUSHANKE Metsokangas II, päiväkoti on uudisrakennuksena osoitteeseen Neitsytkorventie 20, toteutettava päiväkoti. Päiväkotiin tehdään 8 osastoa eri-ikäisille lapsille vauvoista esikouluikäisiin. Osastojen lisäksi tehdään salitila aputiloineen, aula, henkilökunnantilat, jakelukeittiö aputiloineen sekä keskelle rakennusta sijoittuva vsstila. Vss-tilaan on sovitettu rauhanaikaiseksi käyttötarkoitukseksi lasten pajatila ja erilaisia henkilökunnantiloja, siivoustila sekä varastoja. Vss-tilan yläpuolelle sijoittuvat tekniset tilat. Vss-tilaa ja teknisiä tiloja ympäröi kaksi kerrosta korkea tila, jonka kautta saadaan rakennuksen keskiosaan luonnonvalo. Tontti on rakentamaton ja sillä on Metsokankaan alueelle tyypillistä puukasvustoa. Rakennus sijoittuu kaavan mukaisesti tontin Savotta-aukion puoleiseen reunaan. Osa tontista jää piha-alueen ulkopuolelle, luonnontilaiseksi. Luonnontilainen alue ainoastaan siivotaan, sille sijoittuvan polun tekevät lapset rakennuksen valmistuttua. Hankkeeseen sisältyvät muut piha-alueet: leikkipihat, huoltopiha, saattoliikennepiha vinopaikkoineen ja henkilökunnan paikoitusalue. Autopaikkoja tehdään yhteensä 30 kpl, joista 2kpl tehdään le-paikkoina. KOHDE rakennuskohteen laajuus: bruttoala: 2225 b-m² kerrosala: 1947 k-m² + kylmää 57 k-m² ra kerrosala (us vahvuus 250mm) 1908 k-m² + kylmää 57 k-m² tilavuus: m³ + kylmää 200 m³ paloluokka on P2 TILAAJA Oulun kaupunki, Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL Oulun kaupunki Puh: (08) Fax: (08) Projektipäällikkö Eero Keränen Puh: TILAN KÄYTTÄJÄ Oulun sosiaali- ja terveystoimi, päivähoito Isokatu Oulu Palvelukoordinaattori Marianne Kokkomäki Puh:

4 SUUNNITTELIJAT Arkkitehtisuunnittelu: SIPARK Oy Kiilakiventie Oulu Puh: (08) Fax: (08) pääsuunnittelija, arkkitehti Saila Palviainen Puh: LVIA-suunnittelu Arkins Suunnittelu Oy Sammonkatu Oulu Puh: Fax: (08) Kari Sarkkinen Puh: Rakennesuunnittelu Ramboll Oy Kiviharjuntie 11, Oulu Puh: Fax: Ismo Kovalainen Puh: Sähkösuunnittelu Sähköinsinööritoimisto Ratex Ky Hietikkotie Rahja Puh: (08) Fax: - Olga Siermala Puh: Geotekninen suunnittelu Ramboll Finland Oy Kiviharjuntie 11, Oulu Puh: Mikko Sivonen Puh:

5 3 RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Teknisten asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 98 mukainen. Säädökset ja viranomaisten määräykset - lait, asetukset, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset sekä niihin rinnastettavat julkisoikeudelliset säädökset - Suomen rakentamismääräyskokoelma - kunnalliset, rakentamista koskevat paikalliset määräykset ja ohjeet Pääurakoitsijan tulee tarvittaessa hankkia tätä rakennustyötä koskevat säädökset ja määräykset työmaalle. Ohjeet Velvoittavina noudatetaan RTL:n ja BY:n standardeja ja ohjeita niiltä osin kuin sopimusasiakirjat eivät toisin määrää. Pääurakoitsija on velvollinen hankkimaan työmaalle edellä mainituista standardeista ja ohjeista siellä tarvittavat. Hankekohtaiset asiakirjat ja ohjeet - tämä rakennusselitys - pääpiirustukset - työpiirustukset - erikoispiirustukset - rakennepiirustukset - salaojasuunnitelma - sähköpiirustukset ja -selitys - LVIA-piirustukset ja -selitys - suunnittelijoiden täydentävät piirustukset ja ohjeet rakennusaikana - rakennuttajan edustajien täydentävät kirjalliset ja suulliset ohjeet rakennusaikana YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET Laatuvaatimukset Noudatetaan rakennusalan yleisiä laatuvaatimuksia RYL 2000, ellei asiakirjoissa ole muuta määrätty Pääurakkaan kuuluvat kaikki sopimusasiakirjoissa mainitut aineet, tarvikkeet, työt ja velvoitteet, ellei niistä nimenomaan ole muuta määrätty. Myös sellaiset aineet, tarvikkeet, työt ja velvoitteet, joita asiakirjoissa ei ole mainittu, mutta jotka yleisen tavan mukaan ovat tarpeellisia vaadittavan lopputuloksen saavuttamiseksi, kuuluvat pääurakkaan. Jos asiakirjoista puuttuu joltain osin työsuorituksen tai aineiden tai tarvikkeiden määrittely, noudatetaan rakennusalalla yleisesti vastaavissa tapauksissa noudatettua luotettavaa rakennustapaa. Pääurakoitsija vastaa kaikista rakennustöiden aiheuttamista vaurioista myös urakkaalueen ulkopuolella ja on velvollinen järjestämään kustannuksellaan asianmukaiset ennakko- ja jälkikatselmukset. Urakkarajan ulkopuolella piha-alueilla korjaukset entiseen tasoon kuuluvat rakennusurakkaan (lvi-, tele- ja sähköliittymien vaatimat työt).

6 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT Alueosia ovat maaosat, tuennat ja vahvistukset, päällysteet, alueen varusteet ja alueen rakenteet. Alueosat käsittävät rakennuksen ulkopuolen lisäksi myös osat, joita tarvitaan rakennuksen sisäpuolella talo- ja tilarakenteiden rakentamista varten. Pääurakoitsijan on ennen tarjouksen antamista tutustuttava rakennuspaikkaan ja siellä työn suorittamiseen vaikuttaviin olosuhteisiin. Urakkaraja on esitetty asemapiirroksessa. Urakkaan kuuluvat lvias asennusten tarvitsemat työt. Tontille on tehty kunnallistekniset liittymät. 111 MAAOSAT 1111 Raivausosat Raivausosat käsittävät tonttialueen saattamisen rakentamiskelpoiseksi. Tontin alueella maaperä on pääosin hiekkaa ja hiekkamoreenia. Maanpinnassa on paikoin turvetta m. Tontin koillisreunalla on löyhän pintakerroksen paksuus noin 1 m maanpinnasta. Löyhien kerrosten alapuolella oleva moreeni on pääosin keskitiiviissä tiiviissä tilassa. Moreeni on kivistä. Pohjavesi on tutkimusten yhteydessä havaittu noin m syvyydellä maanpinnasta. Olevat rakennukset ja rakenteet Huomioidaan tonttia sivuava kaukolämpölinja rakennesuunnitelmien (perustukset) mukaisesti. Raivattava alue Ennen rakennustyön alkua pidetään urakkaohjelmassa määrätty alkutarkastus. Tarkastukseen pääurakoitsija merkitsee alustavasti rakennusten ja pihateiden paikat. Tarkastuksessa todetaan: - purkujäljet ja kaivuuaukko - kaadettavat ja säilytettävät puut - mahdolliset purettavat ulkopuoliset rakenteet - koskemattomiksi jätettävät maastokohdat, rakennusaikainen suoja-aita asemapiirroksen mukaisesti määriteltynä - väliaikaisten rakennusten ja teiden sijoitus - uudelleen käytettävän ruokamullan kasaamispaikka Tarkastuksessa käsiteltävistä asioista laaditaan tarpeelliset piirustukset ja pöytäkirja. Kaivuutyöt suoritetaan suunnitelmien edellyttämässä laajuudessa ja siten, että eri suunnitelmassa esitetyt rakenteet ja rakennekerrokset voidaan toteuttaa. Ennen kaivutöiden alkua on urakoitsijan selvitettävä kaikkien maassa olevien kaapelien ja putkistojen sijainnit. Käyttökelpoinen ruokamulta-aines sekä turvemaa voidaan varastoida alkutarkastuksessa sovittuun paikkaan ja käyttää rakennusalueen pintatöihin. Kasat eristetään aidalla, eikä niiden päällä saa liikkua tai niitä käyttää varastoalueena. Niihin mahdollisesti ilmaantuva kasvillisuus on poistettava välittömästi. Kelpaamattomat maa-ainekset urakoitsija poistaa välittömästi rakennuspaikalta. Mahdolliset jätemaksut kuuluvat urakkaan. Löyhät humuspitoiset pintamaat poistetaan koko rakennettavalta alueelta.

7 5 Kaadettava hyötypuutavara on tilaajan omaisuutta. Raivaus ja jätepuiden poisto toteutetaan suunnitelmien ja työn valmiiksi saattamisen edellyttämässä laajuudessa Laatuvaatimukset Noudatetaan MaaRYL 2000; 11 Raivaus ja purku, 18 Alueen pintarakennetyö, D12 Olevat rakennukset ja rakenteet, D15 Olevat alueen pintakerrokset RT Rakennusjätteet Kaivannot Kaivantoja ovat alueelle ja rakennusten perustamiseksi maahan kaivettavat tai louhittavat yli 3 metriä leveät kaivannot. Kaapeliojien pohjat ja täytöt, pohjatutkimuksen mukaisesti - kaapelikanaalien tasauskerros ja alkutäyttö tehdään hiekalla - tasauskerroksen paksuus on 200 mm, alkutäyttö vähintään 200 mm ylimmän putken tai kaapelin suojakourun yläpuolelle - lopputäyttö tehdään kanaalin viereisen rakenteen täyttömateriaalilla Rakennuskaivanto Tehdään rakenne- ja salaojasuunnitelmien edellyttämässä laajuudessa, pohjatutkimuksen mukaisesti - rakennuspaikalta kaivetaan ensin pois kaikki humusmaat sekä kannot ja juuret, sen jälkeen poistetaan roudan löyhyttämät perusmaan pintakerrokset ja suuret kivet - pohja leikataan vähintään tasoon anturan alapinta -0,5 m, leikkauksen on kaivun pohjalla ulotuttava perustuksen reunan ulkopuolelle vähintään anturan alapinnan ja kaivun pohjan välinen etäisyys + 1 metriä ja siitä kaltevuudessa 1:1 maanpintaan saakka Rakennuskaivannot tehdään luiskattuina. Luiskakaltevuutena käytetään 2:1 alle 2.0 m:n kaivannoissa. Syvemmissä kaivannoissa on varauduttava luiskien loiventamiseen. Kaivutöitä suunniteltaessa on otettava huomioon, että perusmaa on häiriintymisherkkää ja kaivutyöt perustamis-/kaivutasossa on suoritettava varovaisesti. Pohjaveden pinnan taso on ennen kaivutöitä alennettava vähintään 0.5 m kaivutason alapuolelle pumppukuopista pumppaamalla. Tarvittaessa pumppukuopat verhoillaan suodatinkankaalla ja murskeella. Pumppukuoppia on tehtävä riittävä määrä, jotta kaivupohjan häiriintyminen estetään koko kaivannon alueella. Kaivumaita ei saa läjittää kaivantojen läheisyyteen. Peruskaivannot on pidettävä koko työn ajan kuivina. Leikkauspohjiin ei saa jäädä vettä kerääviä painanteita. Perustusten ja lattioiden alapuolisen maan routiminen on estettävä koko rakennustyön ajan. Rakennusalueen täyttöihin kelpaamattomat tai muutoin ylimääräiset pinta- tai kaivumaat kuljetetaan paikallisten viranomaisten osoittamalle tai hyväksymälle maankaatopaikalle urakoitsijan kustannuksella. Jos on vaara leikkauspohjan jäätymisestä, tulee loppukaivu mm tehdä välittömästi ennen täyttötyön aloittamista ja tai pohjan routaantuminen on estettävä tehokkaalla lämmöneristyksellä tai lämmityksellä koko kaivantopohjan alueella. Kaikki humusmaa poistetaan rakennusten ja rakenteiden alta, vaikka rakennekerrokset eivät tätä vaatisikaan. Kaivannon pohjasta esiin pistävät kivet ja lohkareet poistetaan ja kuoppiin tiivistetään 200 mm kerroksina soraa RIL 132 tiivistysluokan 2 mukaisesti.

8 6 Tarpeetonta leikkauspohjalla liikkumista tulee välttää varsinkin kosteissa olosuhteissa, jotta pohja ei häiriinny. Kaivumaita voidaan käyttää täyttöihin sikäli, kun ne täyttävät rakeisuusvaatimukset ja ovat riittävän kuivia, jotta ne voidaan tiivistää vaatimusten mukaiseksi. Piha-alueille sekä kanaalien pohjille levitetään suodatinkangas. Kankaan käyttöluokka riippuu täyttömateriaalin laadusta. Jos täyttömateriaali on kivetöntä hiekkaa tai soraa, käytetään luokan 2 kangasta. Murske- ja moreenitäyttöjen alla käytetään luokan 3 kangasta Laatuvaatimukset Noudatetaan MaaRYL 2000; 12 Maankaivu, D21 Alueen kaivannot, D22 Alueen syvennykset ja kuopat, E21 Rakennuskaivannot, E22 Syvennykset ja kuopat 1113 Kanaalit Kanaaleja ovat muun muassa johtorakenteita palvelevat alle 3 metrin levyiset kaivettavat tai louhittavat kanaalit. Kanaalien pohjat ja täytöt, tehdään pohjatutkimuksen mukaisesti (läpivientiputkituksineen) - putkikanaalien tasauskerros tehdään murskeella # 0/16 ja ympärystäyttö murskeella # 0/16 tai routimattomalla hiekalla - tasauskerroksen paksuus 150 mm ja alkutäyttö ulotetaan vähintään 300 mm ylimmän putken laen yläpuolelle - lopputäyttö tehdään kanaalin viereisen rakenteen täyttömateriaalilla Täyttöosat Täyttöosia ovat aluerakenteiden ja kanaalien täytöt, muut alueella tehtävät täytöt sekä rakennukseen liittyvät täytöt eristysrakenteineen ja salaojituskerroksineen. Täyttöosat eritellään rakennusalueen, kanaalien sekä rakennuksen ulko- ja sisäpuolisiin täyttörakenteisiin. Alueen täyttöosat rajautuvat kaivutasosta päällysrakenteen rakennekerrosten alapintaan. Kanaalien täyttö rajautuu seinämien sisäpintaan. Rakennuksen ulkopuolinen täyttö rajautuu perustusten alapinnasta päällysrakenteen rakennekerrosten alapintaan. Rakennuksen sisäpuolinen täyttö rajautuu kaivusyvyydestä alapohjan rakennekerrosten alapintaan. Tehdään pohjatutkimuksen, rakennus- ja lvias- suunnitelmien mukaan - ennen täyttötöihin ryhtymistä rakennuspohjalla on pidettävä pohjakatselmus - kairausten perusteella todetut perusmaan kerrokset edustavat vain kairauspisteiden aluetta, kaivutöiden yhteydessä tulee valvojan seurata työtä ja todeta ettei merkittäviä muutoksia maalajissa tai sen tiiveydessä tapahdu kairauspisteiden välisellä alueella - täyttötyössä huomioidaan varovaisuustoimenpiteet, jotka ovat tarpeen estämään johtojen eristeiden ja muiden rakennusosien vahingoittumisen - täyttöjen tiiveyskokeet tehdään rakennesuunnitelman mukaan - valmiit pinnat tulevat suunnitelmien edellyttämälle tasolle - urakoitsija tekee urakkaan kuuluvana rakeisuusmääritykset kaikista materiaaleista, joita käytetään rakennuksen tai piha-alueen täyttöihin: - salaojasora (2 määritystä) - suodatinhiekka - jakava sora - kantava kerros - routimaton yleistäyttösora. Materiaalinäytteet on otettava työmaalle tuodusta materiaalista. - tiiviys- ja kantavuuskokeita urakoitsija tekee vähintään seuraavat määrät: - alapohjan ja perustusten alustäytöstä yhteensä 6 kpl

9 7 - piha-alueen rakennekerroksista 2 kpl kustakin päällysrakennekerroksesta Rakennuksen sisäpuoliset täytöt - perustamistasosta ylöspäin tehtävien maanvaraisten lattioiden alustäytöt tehdään kerroksittain tiivistäen puhtaasta, kantavasta ja hyvin tiivistyvästä hiekasta, sorasta ja salaojamurskeesta - maanvaraisten lattioiden alustäytössä tiiveysastevaatimus _ 90 % (Proctor), tiiveyskokeet 8 kpl (tiiviysvaatimus on E 1 40 MN/m 2 ) - jos työ ajoittuu pakkaskauteen, täytöt on rakennettava kuivasta maaaineksesta, jonka vesipitoisuus on. _ 3 % - kapilaarisen nousun katkaisevan täytön ja sen päälle tehtävien alapohjatäyttöjen väliin laitetaan suodatinkangas, käyttöluokka II Rakennuksen ulkopuoliset täytöt - rummut yms. perustetaan vähintään 0,3 m paksun murske- / sora-arinan avulla pohjamaan varaan, rumpujen kohdille yms. paikkoihin, missä voi esiintyä epätasaista routanousua, tehdään routimattomasta hiekasta siirtymäkiilat kaltevuuteen 1:5. Siirtymäkiilasyvyys on oltava vähintään 1,9 m - liikennealueiden rakennekerrosten laatuvaatimukset RIL:n julkaisun: Talonrakennuksen maarakenteet - yleinen rakennusselostus ja laatuvaatimukset RIL kohdan 4.14 Rakennekerrokset, mukaan. - Istutettavilla alueilla täyttö tehdään puhtailla kaivumassoilla. Pohjissa ei saa olla mm suurempia epätasaisuuksia. Päällystettävät alueet täytetään rakennetyypin mukaan. Alusrakenteena käytetään kitkamaata. Täytön on oltava routimatonta ainesta Rakennusalueen täytöt - perustusten alustäyttö on vaativuudeltaan laatuluokkaan II kuuluva - anturoiden alla vaadittava täytön tiiveysastevaatimus _ 95 % (Proctor) E 1 50 MN/m 2 - pohja oikaistaan ja täytetään routimattomalla hiekalla tai soralla kerroksittain tiivistäen, tasoon anturan alapinta -0,3 m - perustusten alustäytöt anturan alapintaan saakka rakennetaan kerroksittain tiivistäen puhtaasta ja kantavasta kapilaarisorasta - tiivistettävien täyttöjen on ulotettava täytön pohjalla vähintään etäisyydelle täytekerroksen paksuus+ 1 metri perustuksen reunan ulkopuolelle, perustamistasossa tiivistetyn täytteen on ulotuttava vähintään yhden metrin etäisyydelle perustuksen reunasta - jos työ ajoittuu pakkaskauteen, täytöt on rakennettava kuivasta maaaineksesta, jonka vesipitoisuus on. _ 3 % - jos perustusten alustäyttöä ei ole tehty koko rakennusten alapohjien alueelle kapilaarisen nousun katkaisevasta materiaalista tulee alapohjien eristeiden alle tehdä kosteuden kapillaarisen nousun katkaiseva salaojasepeli tms., jonka kapillaarinen nousukorkeus on < 0,3 m - rakennuksen vierustoille on tehtävä sokkelin vastainen, _ 0,2 m paksuinen salaojituskerros esim. sepelistä # 6...8/16 - rakennusalueella vallitsevat maanpinnankorkeudet on esitetty asemapiirustuksessa. Tulevat maanpinnan maastokorkeudet on esitetty pihantasaussuunnitelmassa ja asemapiirustuksessa. Piha-alueiden täyttötasot saadaan vähentämällä ko. päällysrakenteen paksuus lopullisista pihatasoista - rakennekerrokset tehdään rakennetyyppipiirustusten ja pihantasaussuunnitelman mukaisesti

10 1114 Laatuvaatimukset 8 MaaRYL Täyttö, 16 Putki- ja johtoasennus, D41 Ulkopuolisten rakenteiden täytöt, D42 Kanaalien täytöt, D43 Aluetäytöt, D51 Putket ja johdot alueella, E41 Perustusten alustäytöt, E42 Rakenteiden vierustäytöt, E43, Rakenteiden sisäpuoliset täytöt, E44, Kanaalien ja syvennysten täytöt, E51 Maahan asennettavat putket 1115 Penkereet Penkereitä ovat olevan maanpinnan päälle tehtävät täytöt kuten esimerkiksi maanpinnan korotus täyttömateriaalilla, painopenkereet ja muut vastaavat. Tontin piha-alue toteutetaan osin pengertämällä ja tontin rajalle rakennetaan tukimuureja suurehkoista tasoeroista johtuen. Täytemaakerrokset tulevat aiheuttamaan löyhien pintamaakerrosten kokoonpuristumista ja piha-alueilla painumia. Suurin osa painumista tapahtuu jo rakennusvaiheessa edellyttäen, että pihatäytöt pengerretään jo rakennuksien perustuksien rakentamistöiden aikana Kuivatusosat Kuivatusosia ovat salaojat, salaojakaivot sekä muut kuin talotekniikkaan luettavat kaivot ja rummut tuentoineen, tuki- ja alusrakenteineen, alku- ja ympärystäyttöineen, tasauskerroksineen sekä salaojan huolto- ja tarkastuskaivoineen. Rakennuksen salaojitus, kuivatus ja pintavesiviemäröinti tehdään pohjatutkimuksen sekä lvi- ja rakennesuunnitelmien mukaan. Syöksytorvien alle tehdään sadevesiputket ja kaivot Salaojakanaalit ja salaojat Salaojat tehdään pohjatutkimuksen ja rakennesuunnitelmien mukaisesti. - laskuputki muovi M110, rakennesuunnitelmien mukaan perusvesikaivoon - noudatetaan RIL Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. - salaojitustyöt on tehtävä huolellisesti, ensiluokkaisia tarveaineita, ammattitaitoista työvoimaa ja yleisesti hyväksyttyjä työtapoja käyttäen, salaojasuunnitelmien ja soveltuvin osin edellä mainittujen normien ja ohjeiden mukaan. Salaojien rakentaminen ajoitetaan niin, että työt voidaan tehdä joustavasti muihin rakennustöihin nähden - mitään työn osaa ei saa peittää ennen kuin työnvalvoja on tarkastanut putkien asennuksen ja korkeudet sekä tehnyt merkinnän salaojapiirustusten arkistokappaleisiin - salaojaa tulee tehdä kaivoväli kerrallaan yhtäjaksoisesti tarkastuskuntoon niin, että putkiston tulee olla kaivoväleittäin kokonaisuudessaan näkyvissä ja tarkastettavissa ennen peittämistä. Heti tarkastuksen jälkeen on salaoja peitettävä suunnitelmien mukaisella salaojituskerroksella, joka on tiivistettävä varoen vahingoittamasta salaojitusta - mikäli salaojitustyön yhteydessä osoittautuu välttämättömäksi poiketa suunnitelmasta, on poikkeamisesta kaikkine seuraamuksineen sovittava rakennuttajan kanssa ennen työn aloittamista. Kaikki alkuperäiseen suunnitelmaan tehdyt poikkeamat merkitään salaojakatselmuksessa tarkepiirustuksiin, jotka luovutetaan rakennuttajalle viimeistään loppukatselmuksen yhteydessä Putket ja asennus - rakennukset salaojitetaan suunnitelmapiirustusten mukaisesti - salaojakaivannon pohjan tasaus on suoritettava aina käsityönä. Kaivannon pohja tehdään noin 100 mm lopullista tasoa syvemmäksi. Kaivannon pohjan leveyden tulee olla niin suuri, että putken kummallekin sivulle mahtuu vähintään 150 mm salaojasoraa

11 9 Täyttö - salaojat rakennetaan muovisista T8-lujuusluokan sekä standardien SFS 3431 ja SFS 3432 mukaisista tuplaseinäsalaojaputkista ø 117/100 mm - salaojat on asennettava suunniteltuun paikkaan ja korkeuteen. Salaojalinjaa voidaan tarvittaessa siirtää sivulle korkeintaan 0,5 m, suurempiin sivuttaissiirtoihin on saatava suunnittelijan lupa. Pystytasossa salaojan asennustoleranssi on ± 2 cm - salaojat suojataan lämmöneristyksellä salaojasuunnitelman ja rakennepiirustusten esittämässä laajuudessa - salaojakaivannon täyttö tehdään sepelillä ø mm, joka erotetaan suodatinkankaalla KL2 muista täyttömateriaaleista. Alkutäyttö (salaojituskerros) on suoritettava käsityönä ja sen on ulotuttava salaojan ulkopinnasta vähintään 100 mm alaspäin ja sivuille sekä vähintään 200 mm ylöspäin. Sepelin päälle laitetaan suodatinkangas KL2. Lopputäyttö voidaan suorittaa karkeammalla routimattomalla soralla, jonka suurin raekoko on ø 100 mm. Täyttötyön saa aloittaa vasta sen jälkeen, kun putkien asennus, liitokset ja vahvistukset on tilaajan toimesta tarkastettu Salaojakatselmus - katselmuksessa varmistetaan, että asennukset ovat pysyneet paikallaan. Mikäli asennukset ovat liikkuneet, on urakoitsijan kustannuksellaan kaivettava ko. kohdan salaojat esiin ja korjattava asennukset - ennen rakennustyön loppukatselmusta pidetään salaojakatselmus, jossa tarkastetaan salaojitustyö kokonaisuudessaan. Katselmusta pyytää pääurakoitsija sopivana ajankohtana. Katselmus suoritetaan joko yhdessä vaiheessa tai useampana osakatselmuksena. Katselmukseen osallistuvat pääurakoitsijan edustaja, tilaajan edustaja. Katselmuksesta pidetään pöytäkirjaa ja katselmuksessa esiin tulleet seikat merkitään tarkepiirustuksiin. Katselmuksessa suoritetaan yleensä seuraavat toimet: o tarkastuskaivossa vaaitaan putkien ja pohjan korkeudet, jotka merkitään tarkepiirustuksiin o mahdollisten putkitukkeumien selville saamiseksi juoksutetaan putkistoon värjättyä vettä ja tarkastetaan salaojan toiminta kaivoväli kerrallaan. o kaivosta tarkastetaan rengaskoko, kannen laatu ja kantavuus sekä, onko lietepesät puhdistettu ja onko kaivojen sijoitus suunnitelmien mukainen. - urakoitsijan on laadittava salaojituksista tarkepiirustus, johon merkitään kaikkien kaivojen sijainti kahdella mittaviivalla sidottuna, kaivojen pohjan ja kannen korkeusasema sekä putkien vesijuoksujen +korkeudet. Korkeuslukemat merkitään viralliseen korkeusjärjestelmään sidottuna. Nämä tiedot tulee merkitä myös salaojavesien purkuputkista ja purkupaikasta. Rakennesuunnittelija siirtää tarkepiirustustiedot alkuperäisiin piirustuksiin Sadevesikaivot Sadevesikaivot tehdään pohjatutkimuksen sekä rakenne- ja LVI-suunnitelmien mukaan - kaivot asennetaan pystysuoraan, poikkeama enintään 10 mm 1 m matkalla - sijainnissa sallittu on ±100 mm vaakapoikkeama - maa-ainesten pääsy viemärikaivoon on estettävä - kaivojen tasauskerros tehdään murskeella # 0/16 ja ympärystäyttö murskeella # 0/16 tai routimattomalla hiekalla, tasauskerroksen paksuus 200 mm ja ympärystäyttö kaivon ympärille 500 mm - lopputäyttö tehdään kaivannon viereisen rakenteen täyttömateriaalilla

12 Laatuvaatimukset Noudatetaan MaaRYL 2000; 16 Putki- ja johtoasennus, D52 Kaivot alueella, D53 Salaojat alueella, E52 Kaivot, E53 Salaojat, D52 Kaivot alueella, E52 Kaivot RT Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus 1117 Erityiset maaosat Erityisiä maaosia ovat edellä oleviin alueosiin kuulumattomat maaosat kuten esimerkiksi hule- ja jätevesien imeytysrakenteet tai radonin tuuletusputkistot. 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET Tuentoja ja vahvistuksia ovat alueen ja rakennuksen paalut, tukirakenteet ja vahvistukset Paalut Paaluja ovat alueen tai rakennuspohjan teräsbetoni-, teräs-, kaivin-, ja porapaalut sisältäen kärjet ja paalujatkokset Tuennat Tuentoja ovat pohjarakennuksen yhteydessä tehtävät rakennusaikaiset ja pysyvät tukiseinät kuten esimerkiksi tuetun kaivannon tukiseinät. Tukirakenteeseen sisältyvät rakenteen edellyttämät ankkuroinnit, vinotuet ja juuripalkit Vahvistukset Vahvistuksia ovat ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista alueella tehtävät maapohjan esirakenteet, kuten kalkkistabilointi ja maapohjan rakennusaikainen stabilointi, sekä olevien rakennusten perustusten vahvistamisrakenteet Erityiset tuennat ja vahvistukset Erityisiä tuentoja ja vahvistuksia ovat edellä oleviin alueosiin kuulumattomat erityiset tuennat ja vahvistukset. 113 PÄÄLLYSTEET Päällysteitä ovat liikenne-, paikoitus-, oleskelu ja leikkialueiden päällysteet, reunatuet ja pintavesien poisjohtamisen rakenteet sekä kasvillisuus. Pihan päällysteet tehdään asemapiirroksen, pihasuunnitelman sekä rakennesuunnitelmien mukaan. Pintavesien poisjohtamiseksi kallistusten pihateillä ja paikoitusalueella on oltava vähintään 1:50, päällysteiden alueella 1:75. Piha muotoillaan niin, että pinta-vedet kulkeutuvat esteettömästi läheiseen maastoon ja sadevesikaivoihin. Maanpintojen korkeuksien rakennuksen seinustoilla on oltava yleensä vähintään 0,3 m lattiatasoa alempana ja ne on muotoiltava seinustoilta laskeviksi, kaltevuus 1:20 vähintään 3 m. Rakennekerrokset tehdään vähintään alla olevan taulukon mukaiseksi: asfaltoidut/pysäköinti alueet, kevyt ajoneuvoliikenne (katuluokka 5) perusmaa: routiva moreeni/ routiva aluspenger 50 AB 50 profilointi KaM kantava kerros KaM suodatinkerros Hk yht mm

13 Liikennealueiden päällysteet Liikennealueiden päällysteitä ovat alueen käytön ja ulkonäön edellyttämät pintakerrokset liittymineen, tasaus- ja tukikerroksineen, saumauksineen, reunatukineen, hulevesikouruineen ja päällysteeseen tehtävine merkintöineen. Pihatiet ja paikoitusalueet rakennetaan asfalttipintaisena. Pysäköintipaikat merkitään valkoisella asfalttimaalilla Asfalttipäällyste Asfalttipinnat tehdään asemapiirrokseen merkityille alueille: pysäköintialue, ja kaikki asfaltoitavat pihatiet on merkitty asemapiirrokseen. uusi asfaltti, - rakennetyyppi MR Laatuvaatimukset Noudatetaan MaaRYL 2000; 18 Alueen pintarakennetyö, D44 Rakennekerrokset, D54 Sadevesikourut alueella, D71 Sidotut kulutuskerrokset, D75 Reunatuet RT Piha-alueiden päällysrakenteet Liikennealueiden rakennekerrosten laatuvaatimukset RIL:n julkaisun: Talonrakennuksen maarakenteet - yleinen rakennusselostus ja laatuvaatimukset RIL kohdan 4.14 Rakennekerrokset, mukaan Paikoitusalueiden päällysteet Paikoitusalueiden päällysteitä ovat alueen käytön ja ulkonäön edellyttämät pintakerrokset liittymineen, tasaus- ja tukikerroksineen, saumauksineen, reunatukineen, sadevesikouruineen ja päällysteeseen tehtävine merkintöineen. Katso kohta Laatuvaatimukset Noudatetaan MaaRYL 2000; 18 Alueen pintarakennetyö, D44 Rakennekerrokset, D54 Sadevesikourut alueella, D71 Sidotut kulutuskerrokset, D75 Reunatuet RT Piha-alueiden päällysrakenteet 1133 Oleskelualueiden päällysteet Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteitä ovat alueen käytön ja ulkonäön edellyttämät pintakerrokset liittymineen, tasaus- ja tukikerroksineen, saumauksineen, reunatukineen, sadevesikouruineen ja päällysteeseen tehtävine merkintöineen. - oleskelualueiden pinnat ovat asfalttipinnoitettuja MR1, turva-alustoja MR2 tai kasvualustoja/kantavia kasvualustoja MR3, jotka tehdään rakennetyyppien mukaan 1134 Kasvillisuus Kasvillisuutta ovat alueelle istutettavat ja kylvettävät kasvit ja niiden kasvualustat, turve- ja nurmiverhoukset kastelu-, salaojitus- ja suojarakenteineen, tuentoineen ja katteineen sekä luonnonvaraisten alueiden kunnostus. Asemapiirroksen mukaisiin paikkoihin tehdään kantava kasvualusta ja asemapiirroksen mukaiset istutusalueet. Kasvualustan alle tehdään 150 mm vahva savi- tai silttikerros vettä pidättäväksi maakerrokseksi. Istutusten kasvunlähtötarkastus pidetään seuraavalla kasvunlähtökaudella. Istutusta seuraavan talven jälkeen todetaan talvenkestävyys. Kasvunlähtötarkastuksen ja talvenkestävyyden toteamisen jälkeen urakoitsijalle kuuluvat mm. seuraavat takuuseen liittyvät korjaustyöt: nurmilaikkujen korjaus, roudan nostamien taimien uudelleen istutus, kuolleiden taimien korvaaminen uusilla taimilla ja painumien korjaukset. Kasvunlähtötarkastuksen yhteydessä otetaan uusintanäytteet kasvualustasta. Uusintanäytteillä varmistetaan että, suoritetut maanparannustoimenpiteet ovat olleet riittävät. Urakoitsija tekee lopulliset lannoitukset näiden tulosten perusteella.

14 12 Vihertöillä on 2 vuoden takuu. - kantava kasvualusta, rakennetyyppi MR Nurmet Nurmialueet on merkitty asemapiirrokseen apilaniittyinä. Pohjien tasaukset ja täytöt tehdään annettuja korkeuksia noudattaen, kasvualustojen vahvuudet huomioiden. Valmiiksi tasatuille pohjille ei saa jäädä vettä kerääviä painanteita. Pohjien tasauksessa on noudatettava lopullisen pinnan muotoja. Valmiilla pohjilla ei sallita haittaavia kiviä, rakennusjätteitä yms. Täyttöihin ei saa käyttää rakennusjätteitä tai lahoavaa, myöhemmin painuvaa materiaalia. Kasvualustan paksuus tiivistettynä verkkojyrällä on min. 200 mm. Alueelta talteen otettua vaatimukset täyttävää multaa voidaan käyttää, ruokamullan humuspitoisuuden on oltava vähintään 3 %. Kasvualustan (mullan) ajoa ei saa aloittaa ennen kuin valvoja on antanut pohjatöille hyväksymisensä. Kasvualustasta on aina tehtävä viljavuustutkimus ja toimitettava se rakennuttajalle ennen ruokamullan levitystyön aloittamista. Tutkimuksen edellyttämät lannoitukset kuuluvat rakennusurakkaan. Nurmikon ensimmäinen leikkaus kuuluu urakoitsijalle. Sen jälkeen hoito siirtyy vastaanottopäivästä lähtien kiinteistöyhtiölle. Siemenseos: % Trifolium repens, valkoapila % Poa pratensis, niittynurmikka - lannoitus MaaRYL mukaan - kylvömäärä vähintään g/m2. Kylvö tehdään tasaisesti vaaditulle alueelle - rakennetyyppi MR Istutettavat puut Tarhaomenapuu, lajike Malus domestica - istutettavien taimien määrä on esitetty asemapiirroksessa (A1) - kaivannon syvyys 800 mm halkaisija 1500 mm - istutettavien puiden korkeus 1,5m-2m Loimaan koivu Betula pendula f.crispa - istutettavien taimien määrä on esitetty asemapiirroksessa (A2) - kaivannon syvyys 800 mm halkaisija 1500 mm - istutettavien puiden korkeus vähintään 2m Pilaritervaleppä, lajike Ainus glutinosa f.pyramidis - istutettavien taimien määrä on esitetty asemapiirroksessa (A3) - kaivannon syvyys 800 mm halkaisija 1500 mm - istutettavien puiden korkeus vähintään 2m Pilvikirsikka, lajike Prunus pensylvanica - istutettavien taimien määrä on esitetty asemapiirroksessa (A4) - kaivannon syvyys 800 mm halkaisija 1500 mm - istutettavien puiden korkeus 1,5m- 2m Metsävaahtera, lajike Acer platanoides - istutettavien taimien määrä on esitetty asemapiirroksessa (A5)

15 13 - kaivannon syvyys 800 mm halkaisija 1500 mm - istutettavien puiden korkeus vähintään 2m Istutettavat pensaat, pensasryhmät Lamoherukka, Ribes glandulosum, istutusväli 1000mm (B1) Peittopaju, Tuhkimo, Salix x aurora, istutusväli 500mm (B2) Mustaherukka, Melalahti, Ribes nigrum, istutusväli 2000mm (B3a) Marjasinikuusama, Lonicera caerulea var.edulis, istutusväli 1000mm (B3b) Karviainen, Lepaan punainen, Ribes Uva-crispa, istutusväli 2000mm Pihasyreeni, Syringa vulgaris`, valkoinen lajike Alba, istutusväli 1500mm - istutettavien taimien määrä on esitetty asemapiirroksessa (neliöperusteisesti) - taimien korkeus vähintään 40cm - kaivannon syvyys 500 mm halkaisija 600 mm - kasvualusta MaaRYL mukaan - istutettavien pensaiden juuret suojataan kuorikatteella, paksuus 70 mm, heti istutuksen jälkeen Istutettavat perennat Rantavehnä `Leymus arenarius`, istutusväli 250mm - istutettavien taimien määrä on esitetty asemapiirroksessa (neliöperustaisesti) - kasvualusta MaaRYL mukaan Istutettavat köynnöskasvit Humala `Leymus Arenarius`, istutusväli 600mm - istutettavien taimien määrä on esitetty asemapiirroksessa (neliöperustaisesti) - kasvualusta MaaRYL mukaan Säilytettävä kasvillisuus Luonnonvarainen alue tontilla siistitään: roskat ja irtonaiset puut kerätään. Suoja-aita tehdään asemapiirroksen mukaisesti siten, että raja luonnonvaraisen alueen ja muun piha-alueen välillä ei muodostu jyrkäksi. Luonnonvaraisella alueella olevan polun tekeminen ei sisälly urakkaan. Lapset tekevät sen myöhemmin Laatuvaatimukset Noudatetaan MaaRYL 2000; 17 Kasvillisuustyö, D61 Nurmet, D62 Puut, D63 pensaat ja köynnökset, D64 Muu kasvillisuus Noudatetaan Viheralueiden suunnittelun, rakentamisen ja hoidon tekniset ohjeet, VTO -98 RT Kasvillisuustyöt RT Kasvillisuusalueiden maatyöt 1135 Erityisalueiden päällysteet Erityisalueiden päällysteitä ovat edellä oleviin alueosiin kuulumattomat päällysteet kuten esimerkiksi urheilualueiden päällysteet Turva-alusta (laatta) Lasten leikkivälineiden alle asennetaan valettavat turvalaatat, esim. Kompan Multikum. - asennus soran päälle - R305 tiilenpunainen (vakioväri) - laatan valmis paksuus 60mm (putoamiskorkeus silloin maksimissaan 3,1m) - EN1177 standardin vaatimuksen mukainen

16 14 - rakennetyyppi MR Reunatuet (RK) Asfaltin /betonikiveyksen ja nurmikon reunaan tulee aina asfaltin/betonikiveyksen tasoon upotettu betonikivireunus. - tyyppi esim. Rudus H-kivi 800 x 300 x 170, väri harmaa Pelialusta (sählykenttä) Sählykenttä pinnoitetaan palapelin palan omaisista moduuleista koostuvallä tekonurmea jäljittelevällä matolla, esimerkiksi Saltex Interlock tekonurmi - asennus soran päälle - yhden moduulin mitat ovat 95 cm x 95 cm x 5 cm ja paino n. 1,5 kg - EN1177 standardin vaatimuksen mukainen 1135 Laatuvaatimukset Noudatetaan MaaRYL 2000; 18 Alueen pintarakennetyö, D44 Rakennekerrokset, D54 Sadevesikourut alueella, D71 Sidotut kulutuskerrokset, D73 Ladotut päällysteet, D75 Reunatuet 114 ALUEEN VARUSTEET Alueen varusteita ovat yleensä valmiina hankittavat ulkovarusteet sekä niiden perustaminen ja asennus. Alueen varusteita ovat myös valmiina hankittavat aidat ja valaistusrakenteet ja vastaavat. Valaistusrakenteet (ulkovalaisimet) tehdään sähköselostuksen mukaan. Uusien pylväiden sijainti ja lukumäärä on esitetty sähkösuunnitelmassa Talovarusteet Talovarusteita ovat talokohtaiset varusteet kuten lipputangot, pölytys- ja kuivaustelineet, porrasritilät, postilaatikot, ja valmiina hankittavat aidat perustuksineen, kiinnitystarvikkeineen ja pintakäsittelyineen. Talovarusteita ovat myös jätehuollon varusteet ja laitteet, kuten jäteastiat, -lavat, -säiliöt ja -telineet perustuksineen ja ankkurointeineen Talokohtaiset varusteet Tehdään kuumasinkityt porrasritilät: pihanpuoleiseen pääsisäänkäyntiin 1kpl 2000x600 iltapäiväryhmän sisäänkäyntiin 1kpl 2000x600 leikki-ikäisten sisäänkäynteihin 2kpl 2x1500x600 (kootaan kahdesta osasta) vauvasisäänkäyntiin 1kpl 2000x600 - toteutetaan kuumasinkitty porrasritilä sisäänkäyntien yhteyteen - ritilä upotetaan sisäänkäyntitasoon, mitat ja sijoitus pohjapiirroksen mukaan - tyyppi esim. Suomen teräsritilä, STR -puristeritilä, hammastettu (XP), korkeus 30mm, aukon koko n.20x10mm Jätehuollon varusteet ja laitteet Jätekatokseen sijoitetaan 6 kpl jäteastiaa, esim. Sulo 660l, väri harmaa (kuivajäte) 1kpl 660l, väri vihreä (keräyskartonki) 1 kpl 240l, väri vihreä (keräyspaperi) 1 kpl 240l, väri ruskea (biojäte) 1kpl 240l, väri sininen (lasi) 1kpl 240l, väri musta (metalli) 1kpl - astiat pakkasen kestävää muovia, jäteastioissa pyörät sekä käyttöä osoittavat tarrat

17 Pyöräteline Huoltopihan katokseen sijoitetaan pyöräteline 35 pyörälle, telineet esim. Lappset Oy, JI kuumasinkitty teräs - pituus 401 cm - vapaasti seisova 1142 Oleskelualueen varusteet Oleskeluvarusteita ovat oleskelualueiden varusteet esimerkiksi pöydät, penkit ja grillit perustuksineen ja pintakäsittelyineen Leikkivarusteet Leikkivarusteita ovat leikki- ja liikunta-alueiden varusteet esimerkiksi leikkivarusteet, kuten keinut, hiekkalaatikot ja liukumäet ja urheilutelineet perustuksineen ja pintakäsittelyineen. Pihaleikkivälineet ovat eri ikäryhmille suunnattuja valmisleikkivälineitä, esim. Lappset Oy, puusta valmistetut Finnosarjan kalusteet. Välineet on ikäryhmittäin lueteltu asemapiirroksen selitysosassa ja sijoitettu numroituina ikäryhmän mukaiselle pihaalueelle. - EN1177 standardin vaatimuksen mukaiset - takuuajat Lappset Oy Finnosarjan tuotteiden mukaiset Pihaleikkivarusteisiin kuuluvat Asfalttiin maalattavat leikkialustat polkuautorata, joka kiertää leikkipaikan suojatie, joka risteää polkuautoradan kanssa ja 2 leikki-ikäisten sisäänkäyntialueelle piirrettyä pelialustaa Maalina käytetään autopaikkojen merkintämaalia (valkoinen, maalaukset tehdään asemapiirustuksen mukaan) 1144 Ulko-opasteet Alueopasteita ovat rakennusalueen opasteet esimerkiksi rakennusalueen liikenneopasteet, liikennealueiden varusteet, kuten pylväät, liikennemerkit ja puomit, katukilvet ja osoitenumerot sekä liikennemerkit perustuksineen, rakenteineen ja pintakäsittelyineen Ulko-opasteet Pääsisäänkäynnin yläpuolelle seinään kiinnitetään julkisivukuvassa esitettävän mittaisena, puhtaaksi muuratun punatiilipinnan päälle, irtokirjaimin, päiväkodin nimi: MEN- NINKÄISEN PÄIVÄKOTI tms. nimi valitaan myöhemmin ja mitta julkisivussa esitetään sen mukaisesti, esimerkiksi Kilpiset Oy - kirjasimet alumiinia, ainevahvuus 5mm, tekstityyppi: futura, SUURET kirjaimet - kirjasimen korkeus 500mm ja etäisyys seinästä 50mm - kiinnitys tuotteen valmistajan kierretangoin (halk. 6mm) Liikennealueiden varusteet Toteutetaan pysäköintialueen osoittavat liikennemerkit sekä le-paikoille kaksi inva- pysäköintipaikkaa osoittavaa merkkiä. Toteutetaan betonielementtiperustukset. Pystytys rakennuttajan osoittamaan kohtaan. Paikoitusalueen lämmityspistorasiat tehdään sähkösuunnitelman mukaan. - toteutetaan numerointi maalaamalla sablonia käyttäen 50 mm korkein numeroin. - kaikki lämmityspistorasiakotelot ovat tolppakiinnitteisiä, niille tehdään kaivanto (lämmityspylväät ja valaisimet SU).

18 1144 Laatuvaatimukset 16 RT Liikennemerkit ja opasteet kiinteistön liikennöitävällä alueella Erityiset aluevarusteet Erityisiä aluevarusteita ovat edellä oleviin alueosiin kuulumattomat aluevarusteet kuten esimerkiksi urheilupaikkojen varusteet. Erityisiin aluevarusteisiin sisältyvät erityissuunnitelman mukaiset perustukset, rakenteet ja merkinnät. 115 ALUEEN RAKENTEET Alueen rakenteita ovat erilliset rakennuksen ulkopuolelle tehtävät pihavarastot, -katokset, terassit, tukimuurit, aidat ja muurit, valettavat kanaalit ja erityiskaivot, altaat, ajoluiskat ja portaat perustuksineen, pintarakenteineen ja eristeineen Pihavarastot ja leikkimökki Pihavarastoja ovat varsinaisesta rakennuksesta erilliset varastorakennukset, jätesuojat ja muut vastaavat varastot ja säilytystilat maarakenteineen, perustuksineen, eristeineen ja pintarakenteineen. Toteutetaan 2 pihavarastoa ja leikkimökki. Niiden sijainti on esitetty asemapiirustuksessa. Rakennelmat toteutetaan arkkitehti- ja rakennesuunnitelman mukaan. - betoniperustus - varastoissa betoninen alapohja (rakennetyyppi), leikkimökissä puurakenteinen alapohja (rakennesuunnitelma, ei tyyppiä) - puurunko - levyverhous (levy sama kuin päärakennuksen julkisivuissa) - leikkimökkiin tehdään pohjapiirustuksen mukaiset puurakenteiset ja lautapintaiset askelmat 1152 Pihakatokset Pihakatoksia ovat varsinaisesta rakennuksesta erilliset katokset, pergolat ja muut vastaavat katokset ja katosrakennelmat perustuksineen, eristeineen ja pintarakenteineen. Ks. 1252, katokset Aidat ja tukimuurit Aitoja ja tukimuureja ovat rakenteelliset ja kevyet aidat, portit, muurit, tukimuurit ja kaiteet perustuksineen Teräsverkkoaita Aidat Palstapolun puolella, autopaikoilla ja luonnonvaraisen alueen suuntaan tehdään kokonaan teräsverkkoaitana, esimerkiksi Lemminkäinen Oy Legi-aita tyyppiä Legi R Fit. Aidat tehdään betoniperustukselle, rakennesuunnitelman mukaan. Aitojen korkeudet on esitetty asemapiirustuksessa. Perusväri on tummanvihreä (js-piirustuksen mukaan), muut värit aitapiirustuksen (ks ) mukaan yhteensä 5 väriä. Värit ovat kaikki tilausvärejä (RAL classic K5-kartan sävyjä). - koostuu kylmävedetyistä ja ristikkäin pistehitsatuista teräslangoista, RS lankavahvuus mm - aitapylväät ja -elementit kuumasinkittyä ja pulverimaalattua terästä, pylvään koko 60x40 mm - vaakatasossa kulkevat pareittain 8 mm:n teräslangat jäykistävät elementin rakenteen - elementin toisessa pitkässä reunassa 6 mm:n vahvuinen pystylanka menee 30mm yli vaakalankojen, muodostaa ylikiipeämisesteen - silmäkoko enintään 50x200 mm (Legiaitaa käytettäessä) - alareunan aukko saa olla enintään 100 mm

19 17 Portit, huoltoportit ja käyntiportit tehdään asemapiirustuksen ja tiiliaidan erikoispiirustuksen sekä oviluettelon mukaan: - esimerkiksi Legi- käynti- ja huoltoportit - tehdään vakioleveyksin: käyntiporttien vakioleveys on 1000 mm ja huoltoporttien 3500 mm - porttien korkeudet ja väri aidan korkeuden mukaan, mutta tiilimuurin yhteydessä erikoispiirustuksen mukaan - kaikki portit varustetaan vetimellä ja lukoilla Pienten pihan yhteydessä olevan tukimuurin päälle tehdään Legi D-aitatyyppi: - mahdollistaa kaarevan aidan (huoltopihalla toteutettava huoltoauton kääntösäde) - kiinnitetään tukimuurin yläpintaan, Legi-tuotteen valmiskiinnikkeellä - verkon ominaisuudet samat kuin perusaidassa - väri tummanvihreä (js- piirustuksen mukaan). Tiiliaidan yhteyteen tehtävät teräsverkkoaidat: Muuratun tiiliaidan yhteyteen tehdään teräsverkkoaitaa erikoispiirustuksen mukaan. Teräsverkkoaitaa kiinnitettäessä käytetään aitatuotteen mukaista sivukiinnitystä - kiinnitys muuratun aidan pihan puoleiseen kylkeen, Legi-tuotteen valmiskiinnikkeellä - värit ja korkeudet erikoispiirustuksen mukaan Aita tiilestä Aidat Neitsytkorventien suuntaan ja Savottaukion suuntaan tehdään puhtaaksi muurattuna punatiilestä (sama tiili kuin julkisivuissa). Aidat tehdään betoniperustukselle, rakennesuunnitelman mukaan. Aitojen korkeudet on esitetty aitapiirustuksessa (Neitsytkorventien suunta) ja asemapiirustuksessa. Tiilimuurin yläreuna pellitetään muovipinnoitetulla PVF2 pellillä, RR 750 tiilenpunainen - pellityksessä huomioitava tippanokka molemmin puolin aitaa Tiiliaitoihin liitetään teräsverkkoaitaa, ks Tukimuuri muurikivestä Tukimuurit tehdään asemapiirroksen sekä rakennesuunnitelmien mukaan. Tukimuuri sijoittuu pienten lasten piha-alueen ja huoltopihan välille. Tukimuureissa käytetään betonista muurikiveä, 140x280x280, väri harmaa, esim Lemminkäinen Paasikkomuurikiivi. Ylimpänä kivenä käytetään aina tuotteen mukaista muurin yläreunaan tarkoitettua kiveä, kansikiveä 420x320x70. Tukimuurit tehdään terästuennoin (kiven sisään valettu teräsrakenne, rakennesuunnitelman ja tuotteen ohjeen mukaisesti). Tukimuurin yläosaan tehdään teräsverkkorakenteista Legi-aitaa (LegiD kaareva), ks Muurikivestä tehdään myös tukimuurit, jotka muodostavat istutuslaatikot pääsisäänkäynnin sivusisäänkäynnin ja esikoululaisten/iltapäiväkerholaisten sisäänkäynnin yhteyteen (2kpl istutuslaatikoita). Laatikot on esitetty asemapiirustuksessa (kasveineen) ja pohjapiirustuksessa Tukimuuri betonista Tukimuuri Savotta-aukion suuntaan tehdään puhdasvalubetonista kuten sokkelit - rakennesuunnitelman mukaan - liittyy tiiliaitaan (rajaa polkupyöräpaikoitusta ja huoltopihaa)

20 1153 Laatuvaatimukset 18 RT Muurit ja tukimuurit RT Aidat 1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit Alueen portaita, luiskia ja terasseja ovat ulkona olevat rakennuksesta erilliset rakenteelliset portaat, luiskat, ajoluiskat, maastoaskelmat ja terassit perustuksineen ja pintarakenteineen sekä niiden kaiteet Alueen pysäköintirakenteet Alueen pysäköintirakenteita ovat muun muassa rakennuksesta erilliset pysäköintikannet Erityiset aluerakenteet Erityisiä alueen rakenteita ovat edellä oleviin alueosiin kuulumattomat aluerakenteet kuten esimerkiksi rakennuksen ulkopuolelle valettavat tai elementtirakenteiset kanaalit, erityiskaivot, suojakaukalot ja altaat. 12 TALO-OSAT Talo-osat koostuvat perustuksista, alapohjasta, rungosta, julkisivuista, vesikatosta ja ulkotasoista. 12 Laatuvaatimukset, betoni- ja puurakennetyöt Kohteen betonirakenteet kuuluvat vaativuusluokkaan A (rakenneluokkaan 2). Työnjohdolla tulee olla kyseisten luokkien mukainen pätevyys. Kohteen suunniteltu käyttöikä on 50 vuotta. Rakenteiden rasitusluokat, käytettävät betoni- ja teräslaadut sekä raudoitteita suojaavan betonipeitteen nimellispaksuudet on esitetty rakennesuunnitelmissa. Betonityöt Betonimassan laatua koskevat yleisvaatimukset Betonimassan tulee olla suunnitelmien, rakennusselostuksen ja rakennepiirustusten mukaista. Seosaineiden käyttö massassa on kielletty. Betonimassan vesisementtisuhteen on kaikissa käytettävissä massoissa oltava < Suhteutustiedot on luovutettava tilaajalle ennen valutöiden aloittamista. Betonirakenteiden säilyvyyden varmistamiseksi noudatetaan Betoniyhdistyksen julkaisussa BY 50 Betoninormit 2004 annettuja ohjeita ja vaatimuksia. Pitkäaikaiskestävyyden vaatimat seikat (esim. ilmamäärä, sementtimäärä, vesisementtisuhde, betoniluokka, suojabetoniluokka) otetaan huomioon betonityösuunnitelmassa ja kirjataan tarvittavat toimenpiteet siihen. Betonin laadunvalvonta tehdään julkaisun BY50 kohdan 5.2 mukaan puristuslujuuden ja pakkasenkestävyyden osalta. Rakenteiden kelpoisuus todennetaan julkaisun BY50 kohdan 6 mukaan. Betonimassan toimittajan on oltava sertifioidun laadunvalvonnan piirissä. Massan notkeus ja tiivistysmenetelmät tulee valita siten, että betonipintojen laatuvaatimusten edellyttämä tasalaatuisuus ja tiiveys saadaan aikaan ja toisaalta siten, että betoni on mahdollisimman vähän kutistuvaa.

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX -VALMISMUOTTIEN ASENNUS- JA TUENTAOHJEET 2005 1 1. Rakennuksen pohjan kaivutöiden jälkeen sokkelilinjat täytetään vähintään 200 mm:n sorakerroksella. Sora tasataan perustamistasoon

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10 VIHDIN KUNTA Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3632/10 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta

Lisätiedot

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI Työ nro 10675-3 04.11.2014 RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI TARATEST OY * Mittaustyöt Turkkirata 9 A, 33960 PIRKKALA PUH 03-368 33 22 * Pohjatutkimukset

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

Lahti JHG\Hämeenkoski\20339\Piirustukset\20339_1.dwg / 20339_1.ctb (2133 09) TUTKIMUSKOHDE Tampere Hämeenlinna 1 KOKO ALUEELLA: Maanvaraiset anturaperustukset, anturoiden alla vähintään 0.3m paksu anturanalustäyttö

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018 Sivu 1/6 Tilaaja: Tuusulan kunta, KETEK/ Kunnossapito ja viheralueet PL 60 04301 Tuusula TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

Lääkäriliitto. Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys. Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus. Söderkulla, Kallbäck

Lääkäriliitto. Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys. Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus. Söderkulla, Kallbäck Lääkäriliitto Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus Söderkulla, Kallbäck Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys 13.08.2014 Latokartanontie 7A, 00700 Helsinki etunimi.sukunimi@sipti.fi

Lisätiedot

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m 1(5) Liite Koukkuniemen alueen katujen ja vesihuollon rakentamisen urakkatarjoukseen. YKSIKKÖHINTALUETTELO, TÄYTETÄÄN KAIKKI KOHDAT Kokonaishintaurakkaan sisältymättömien töiden varalta ilmoitetaan seuraavat

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936 Työnro 150056 Tammelan stadion Rakennettavuusselvitys 24.6.2015 2 (6) Tammelan stadion Työnro 150056 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tutkimuskohde... 3 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL 1(8) Tekninen yksikkö 5.6.1998 90/731/98 Korvaa määräykset 3.10.1997 RHK 265/731/97, 20.1.1998 RHK 91/731/98 ja 20.1.1998 RHK 90/731/98 Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön

Lisätiedot

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE...1...1 Sijoitus...2 Tulo- ja lähtöviemäri ylivuotoviemäri...2 Puhdistamon tuuletus...2 Sähkö...2 Toimituksen sisältö...3 Pohjaveden

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09 VIHDIN KUNTA Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3414/09 PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808 03101 NUMMELA fax (09) 343 3262 fax (09) 222 1201 email

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, VANHA-KLAUKKA, RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Nurmijärven kunta. Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, VANHA-KLAUKKA, RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Nurmijärven kunta. Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä Luonnos 5.11.2014 Viite 1510013691 NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, VANHA-KLAUKKA, RAKENNETTAVUUSSELVITYS 1 Päivämäärä Luonnos

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

Ro Nimike Yks Määrä /yks

Ro Nimike Yks Määrä /yks 15.11.2012 Sivu 1/16 Tapio Holopainen Insinööritoimisto Tapio Holopainen Hanke: 2RO 14.11.12 Kaupungintalo, väliaikaiskäytön korjaustoimenpiteet Espoo Vaihe: 1:200 ja palaverit Paikkakunta: Espoo Haahtela-ind.:

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012 YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Kirkonkylän liikuntapuiston maanrakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

Pirkkahalli, pysäköintialue

Pirkkahalli, pysäköintialue Työnro 070012 RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere POHJARAKENNESUUNNITELMA 1 (5) RI Tiina Ärväs 11.01.2008 Työnro 070012 Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere

Lisätiedot

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS 25.3.2015 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

Muottiharkot työohje 17/11/2015

Muottiharkot työohje 17/11/2015 Muottiharkot työohje 17/11/2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkkojen valaminen.sivu.8 Aukkopielet

Lisätiedot

LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS 21.11.2014 Työnumero 140107 LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pirkkalan kunta Pirkkala ESPOO Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Puh. 0207 911 777 Fax 0207 911 779 TAMPERE Satakunnankatu 23

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6

Lisätiedot

1 Rakennettavuusselvitys

1 Rakennettavuusselvitys 1 Rakennettavuusselvitys 1.1 Toimeksianto Rakennettavuusselvityksen tavoitteena on ollut selvittää kaavarunko-/asemakaava-alueen pohjaolosuhteet ja alueen soveltuvuus rakentamiseen sekä antaa yleispiirteiset

Lisätiedot

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE.

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE. VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno 980 428 4:150 Rakennustoimenpide Uudisrakennus Rakennuskohteen nimi ja osoite Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi

Lisätiedot

13260 Paalulaattarakenteet RTS 09:13

13260 Paalulaattarakenteet RTS 09:13 1 13260 Paalulaattarakenteet RTS 09:13 13261 Paikalla valettavat paalulaatat 13261.1 Paikalla valettujen paalulaattojen materiaalit 13261.1.1 Paikalla valettujen paalulaattojen materiaalit tie- ja katurakenteissa

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA/ MAANKÄYTTÖ

LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA/ MAANKÄYTTÖ 0 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA/ MAANKÄYTTÖ KYTÖLÄN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS 24.5.2011 1 TYÖ NRO: 408058 TILAAJA: LAHDEN KAUPUNKI KOHDE: KYTÖLÄN KAAVA-ALUE LAHTI TEHTÄVÄ: RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

Kiviaines Vaatimus Suodatinkerroksessa käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on kuvan 22342:K1 mukainen.

Kiviaines Vaatimus Suodatinkerroksessa käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on kuvan 22342:K1 mukainen. 1 22342 Suodatinrakenteet 22342.1 Suodatinrakenteen materiaalit, yleistä Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään.

Lisätiedot

MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE

MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE SÄILIÖIDEN KULJETUS JA KÄSITTELY Käsittele Syväkeräys -säiliöitä varoen. Säiliötä ei saa vierittää eikä pudottaa. Nosta

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160 117 vj M 160 jv M 160 sv M 160 Vattenfall Verkko Oy 10407526 Avux Maastosuunittelu ID Xpower 6JAN107709A10 TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KOHDE: Kenttävahdintie Tervakoski Janakkala VATTENFALL VERKKO OY

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

TYÖOHJE 4/2010 TYÖOHJE. LammiMuurikivi

TYÖOHJE 4/2010 TYÖOHJE. LammiMuurikivi TYÖOHJE 4/2010 TYÖOHJE LammiMuurikivi LammiMurikivi TYÖOHJE SISÄLLYS 1 LAMMIMUURI 3 2 RAKENNE JA OMINAISUUDET 3 2.1 Rakenne 3 2.2 Ominaisuudet 3 3 KÄYTTÖKOHTEET 3 4 MATALAT JA KORKEAT MUURIT 3 5 MUURIN

Lisätiedot

UKM- Raudoituskorokkeet. rakennustarvikkeet. UK-Muovi Oy

UKM- Raudoituskorokkeet. rakennustarvikkeet. UK-Muovi Oy UKM- Raudoituskorokkeet ja rakennustarvikkeet Kuva: Tecnomedia Jaana Pesonen Valmistamme raudoituskorokkeita, erilaisia kiinnitystarvikkeita sekä valukartioita käytettäväksi rakentamiseen. Kätevillä tuotteillamme

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN Päiväys Suunnittelija Selitys K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisten merkintöjä varten Rakennustoimenpide UUDISENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET Oulu 31.10.2007 Muutettu 30.11.2011 Insinööritoimisto Ponvia Oy Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU Puh. 0207419900, fax 0207419909 Liikennevirasto 2 Poijujen

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE SWECO YMPÄRISTÖ OY Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu S w e co Ympä r is t ö O y PL 88, 00521 Helsinki Mäkelininkatu 17 A, 90100

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA 31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia.

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia. 1 313 Luonnonkivipäällystäminen 3132.1 Kiveyksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. Mikäli

Lisätiedot

Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016

Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016 1 (2) Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus Geotekniikka 9.3.2016 Hämeenkylän koulu Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016 1. Yleistä Vantaan geotekniikka

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat

MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN Projekti: 457_Pudasjärven_koulukeskus Laskelma: Pudasjärven_kadun_rakennussuunnitelma Työnumero: 457 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Olli Planting

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815

FCG Finnish Consulting Group Oy JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815 JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815 18.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 1 Rakennushankkeen kuvaus:... 1 Suunnittelijat, asiantuntijat:... 1 2.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 2009 ASENNUSOHJE 2 AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 AMU-YLITYSPALKKI 1. Perustietoa 3 2. Älä pätki! 3 3. Asennus 4 1. kaksi tapaa 4 2. palkin

Lisätiedot

ALUSTATILASELVITYS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA

ALUSTATILASELVITYS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA 21.6.2012 ALUSTATILASELVITYS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA...

Lisätiedot

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 Laatija Tarkastaja Iikka Hyvönen Jari Hirvonen SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

TALONRAKENNUSHANKKEIDEN INFRARAKENTEET

TALONRAKENNUSHANKKEIDEN INFRARAKENTEET TALONRAKENNUSHANKKEIDEN INFRARAKENTEET Olli Thilman Opinnäytetyö Huhtikuu 2012 Rakennustekniikan koulutusohjelma Infrarakentamisen suuntautumisvaihtoehto 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan

Lisätiedot

GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS

GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Kangasalan kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä Rev A 27.10.2015 GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS TARASTENJÄRVEN ASEMA- KAAVA-ALUE 740 KANGASALA TÄMÄ RAPORTTI KORVAA

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Perustukset ja pohjarakenteet. Lauri Salokangas

Perustukset ja pohjarakenteet. Lauri Salokangas Perustukset ja pohjarakenteet Lauri Salokangas 1. Pohja- ja maarakentamisen peruskäsitteitä Maamekaniikka maan mekaanisen käyttäytymisen mallintaminen laskennallisin keinoin; sisältää maaparametrien määrittämisen

Lisätiedot

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi)

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (7) KaS (Kaakkois-Suomi) Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460 Rakennussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta

Lisätiedot

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT Kunnon perustus Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO INFO 2 TAUSTATIETOA SOKKELIELEMENTTI 4 BENDER L-SOKKELIELEMENTTI 7 BENDER I-SOKKELIELEMENTTI

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 Urakan nimi: Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen LIIKUNTASALIN LATTIAN KORJAUS Rakennusselostus 16.2.2017 Vain urakkalaskentaa varten Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Rakennuskohde ja sijainti... 3 1.2 Tilaaja... 3

Lisätiedot

PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS

PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS RAKENNUSSELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1.7.2015 P25076 RAKENNUSSELOSTUS 1 (10) Vajavaara Suvi 1.7.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KOSKEN TL KESKUSTAN HOITO- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN MÄÄRÄLUETTELO JA KUSTANNUSARVIO, sisältää alv 24%

KOSKEN TL KESKUSTAN HOITO- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN MÄÄRÄLUETTELO JA KUSTANNUSARVIO, sisältää alv 24% KOSKEN TL KESKUSTAN HOITO- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN MÄÄRÄLUETTELO JA KUSTANNUSARVIO, sisältää alv 24% Alue Kustannuslaji kuvaus määrä yksikkö hinta/yks kokonaishin ta Kunnanvirasto Puiden/pensaiden hoitoleikkaus

Lisätiedot