Metsokangas II, päiväkoti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011"

Transkriptio

1 Metsokangas II, päiväkoti SIPARK Oy

2 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT MAAOSAT TUENNAT JA VAHVISTUKSET PÄÄLLYSTEET ALUEEN VARUSTEET ALUEEN RAKENTEET TALO-OSAT PERUSTUKSET ALAPOHJAT RUNKO JULKISIVUT ULKOTASOT VESIKATOT TILAOSAT TILAN JAKO-OSAT TILAPINNAT TILAVARUSTEET MUUT TILAOSAT TILAELEMENTIT 62 2 TEKNIIKKAOSAT PUTKIOSAT ILMANVAIHTO-OSAT SÄHKÖOSAT TIEDONSIIRTO-OSAT LAITEOSAT 63

3 1 RAKENNUSHANKE Metsokangas II, päiväkoti on uudisrakennuksena osoitteeseen Neitsytkorventie 20, toteutettava päiväkoti. Päiväkotiin tehdään 8 osastoa eri-ikäisille lapsille vauvoista esikouluikäisiin. Osastojen lisäksi tehdään salitila aputiloineen, aula, henkilökunnantilat, jakelukeittiö aputiloineen sekä keskelle rakennusta sijoittuva vsstila. Vss-tilaan on sovitettu rauhanaikaiseksi käyttötarkoitukseksi lasten pajatila ja erilaisia henkilökunnantiloja, siivoustila sekä varastoja. Vss-tilan yläpuolelle sijoittuvat tekniset tilat. Vss-tilaa ja teknisiä tiloja ympäröi kaksi kerrosta korkea tila, jonka kautta saadaan rakennuksen keskiosaan luonnonvalo. Tontti on rakentamaton ja sillä on Metsokankaan alueelle tyypillistä puukasvustoa. Rakennus sijoittuu kaavan mukaisesti tontin Savotta-aukion puoleiseen reunaan. Osa tontista jää piha-alueen ulkopuolelle, luonnontilaiseksi. Luonnontilainen alue ainoastaan siivotaan, sille sijoittuvan polun tekevät lapset rakennuksen valmistuttua. Hankkeeseen sisältyvät muut piha-alueet: leikkipihat, huoltopiha, saattoliikennepiha vinopaikkoineen ja henkilökunnan paikoitusalue. Autopaikkoja tehdään yhteensä 30 kpl, joista 2kpl tehdään le-paikkoina. KOHDE rakennuskohteen laajuus: bruttoala: 2225 b-m² kerrosala: 1947 k-m² + kylmää 57 k-m² ra kerrosala (us vahvuus 250mm) 1908 k-m² + kylmää 57 k-m² tilavuus: m³ + kylmää 200 m³ paloluokka on P2 TILAAJA Oulun kaupunki, Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL Oulun kaupunki Puh: (08) Fax: (08) Projektipäällikkö Eero Keränen Puh: TILAN KÄYTTÄJÄ Oulun sosiaali- ja terveystoimi, päivähoito Isokatu Oulu Palvelukoordinaattori Marianne Kokkomäki Puh:

4 SUUNNITTELIJAT Arkkitehtisuunnittelu: SIPARK Oy Kiilakiventie Oulu Puh: (08) Fax: (08) pääsuunnittelija, arkkitehti Saila Palviainen Puh: LVIA-suunnittelu Arkins Suunnittelu Oy Sammonkatu Oulu Puh: Fax: (08) Kari Sarkkinen Puh: Rakennesuunnittelu Ramboll Oy Kiviharjuntie 11, Oulu Puh: Fax: Ismo Kovalainen Puh: Sähkösuunnittelu Sähköinsinööritoimisto Ratex Ky Hietikkotie Rahja Puh: (08) Fax: - Olga Siermala Puh: Geotekninen suunnittelu Ramboll Finland Oy Kiviharjuntie 11, Oulu Puh: Mikko Sivonen Puh:

5 3 RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Teknisten asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 98 mukainen. Säädökset ja viranomaisten määräykset - lait, asetukset, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset sekä niihin rinnastettavat julkisoikeudelliset säädökset - Suomen rakentamismääräyskokoelma - kunnalliset, rakentamista koskevat paikalliset määräykset ja ohjeet Pääurakoitsijan tulee tarvittaessa hankkia tätä rakennustyötä koskevat säädökset ja määräykset työmaalle. Ohjeet Velvoittavina noudatetaan RTL:n ja BY:n standardeja ja ohjeita niiltä osin kuin sopimusasiakirjat eivät toisin määrää. Pääurakoitsija on velvollinen hankkimaan työmaalle edellä mainituista standardeista ja ohjeista siellä tarvittavat. Hankekohtaiset asiakirjat ja ohjeet - tämä rakennusselitys - pääpiirustukset - työpiirustukset - erikoispiirustukset - rakennepiirustukset - salaojasuunnitelma - sähköpiirustukset ja -selitys - LVIA-piirustukset ja -selitys - suunnittelijoiden täydentävät piirustukset ja ohjeet rakennusaikana - rakennuttajan edustajien täydentävät kirjalliset ja suulliset ohjeet rakennusaikana YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET Laatuvaatimukset Noudatetaan rakennusalan yleisiä laatuvaatimuksia RYL 2000, ellei asiakirjoissa ole muuta määrätty Pääurakkaan kuuluvat kaikki sopimusasiakirjoissa mainitut aineet, tarvikkeet, työt ja velvoitteet, ellei niistä nimenomaan ole muuta määrätty. Myös sellaiset aineet, tarvikkeet, työt ja velvoitteet, joita asiakirjoissa ei ole mainittu, mutta jotka yleisen tavan mukaan ovat tarpeellisia vaadittavan lopputuloksen saavuttamiseksi, kuuluvat pääurakkaan. Jos asiakirjoista puuttuu joltain osin työsuorituksen tai aineiden tai tarvikkeiden määrittely, noudatetaan rakennusalalla yleisesti vastaavissa tapauksissa noudatettua luotettavaa rakennustapaa. Pääurakoitsija vastaa kaikista rakennustöiden aiheuttamista vaurioista myös urakkaalueen ulkopuolella ja on velvollinen järjestämään kustannuksellaan asianmukaiset ennakko- ja jälkikatselmukset. Urakkarajan ulkopuolella piha-alueilla korjaukset entiseen tasoon kuuluvat rakennusurakkaan (lvi-, tele- ja sähköliittymien vaatimat työt).

6 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT Alueosia ovat maaosat, tuennat ja vahvistukset, päällysteet, alueen varusteet ja alueen rakenteet. Alueosat käsittävät rakennuksen ulkopuolen lisäksi myös osat, joita tarvitaan rakennuksen sisäpuolella talo- ja tilarakenteiden rakentamista varten. Pääurakoitsijan on ennen tarjouksen antamista tutustuttava rakennuspaikkaan ja siellä työn suorittamiseen vaikuttaviin olosuhteisiin. Urakkaraja on esitetty asemapiirroksessa. Urakkaan kuuluvat lvias asennusten tarvitsemat työt. Tontille on tehty kunnallistekniset liittymät. 111 MAAOSAT 1111 Raivausosat Raivausosat käsittävät tonttialueen saattamisen rakentamiskelpoiseksi. Tontin alueella maaperä on pääosin hiekkaa ja hiekkamoreenia. Maanpinnassa on paikoin turvetta m. Tontin koillisreunalla on löyhän pintakerroksen paksuus noin 1 m maanpinnasta. Löyhien kerrosten alapuolella oleva moreeni on pääosin keskitiiviissä tiiviissä tilassa. Moreeni on kivistä. Pohjavesi on tutkimusten yhteydessä havaittu noin m syvyydellä maanpinnasta. Olevat rakennukset ja rakenteet Huomioidaan tonttia sivuava kaukolämpölinja rakennesuunnitelmien (perustukset) mukaisesti. Raivattava alue Ennen rakennustyön alkua pidetään urakkaohjelmassa määrätty alkutarkastus. Tarkastukseen pääurakoitsija merkitsee alustavasti rakennusten ja pihateiden paikat. Tarkastuksessa todetaan: - purkujäljet ja kaivuuaukko - kaadettavat ja säilytettävät puut - mahdolliset purettavat ulkopuoliset rakenteet - koskemattomiksi jätettävät maastokohdat, rakennusaikainen suoja-aita asemapiirroksen mukaisesti määriteltynä - väliaikaisten rakennusten ja teiden sijoitus - uudelleen käytettävän ruokamullan kasaamispaikka Tarkastuksessa käsiteltävistä asioista laaditaan tarpeelliset piirustukset ja pöytäkirja. Kaivuutyöt suoritetaan suunnitelmien edellyttämässä laajuudessa ja siten, että eri suunnitelmassa esitetyt rakenteet ja rakennekerrokset voidaan toteuttaa. Ennen kaivutöiden alkua on urakoitsijan selvitettävä kaikkien maassa olevien kaapelien ja putkistojen sijainnit. Käyttökelpoinen ruokamulta-aines sekä turvemaa voidaan varastoida alkutarkastuksessa sovittuun paikkaan ja käyttää rakennusalueen pintatöihin. Kasat eristetään aidalla, eikä niiden päällä saa liikkua tai niitä käyttää varastoalueena. Niihin mahdollisesti ilmaantuva kasvillisuus on poistettava välittömästi. Kelpaamattomat maa-ainekset urakoitsija poistaa välittömästi rakennuspaikalta. Mahdolliset jätemaksut kuuluvat urakkaan. Löyhät humuspitoiset pintamaat poistetaan koko rakennettavalta alueelta.

7 5 Kaadettava hyötypuutavara on tilaajan omaisuutta. Raivaus ja jätepuiden poisto toteutetaan suunnitelmien ja työn valmiiksi saattamisen edellyttämässä laajuudessa Laatuvaatimukset Noudatetaan MaaRYL 2000; 11 Raivaus ja purku, 18 Alueen pintarakennetyö, D12 Olevat rakennukset ja rakenteet, D15 Olevat alueen pintakerrokset RT Rakennusjätteet Kaivannot Kaivantoja ovat alueelle ja rakennusten perustamiseksi maahan kaivettavat tai louhittavat yli 3 metriä leveät kaivannot. Kaapeliojien pohjat ja täytöt, pohjatutkimuksen mukaisesti - kaapelikanaalien tasauskerros ja alkutäyttö tehdään hiekalla - tasauskerroksen paksuus on 200 mm, alkutäyttö vähintään 200 mm ylimmän putken tai kaapelin suojakourun yläpuolelle - lopputäyttö tehdään kanaalin viereisen rakenteen täyttömateriaalilla Rakennuskaivanto Tehdään rakenne- ja salaojasuunnitelmien edellyttämässä laajuudessa, pohjatutkimuksen mukaisesti - rakennuspaikalta kaivetaan ensin pois kaikki humusmaat sekä kannot ja juuret, sen jälkeen poistetaan roudan löyhyttämät perusmaan pintakerrokset ja suuret kivet - pohja leikataan vähintään tasoon anturan alapinta -0,5 m, leikkauksen on kaivun pohjalla ulotuttava perustuksen reunan ulkopuolelle vähintään anturan alapinnan ja kaivun pohjan välinen etäisyys + 1 metriä ja siitä kaltevuudessa 1:1 maanpintaan saakka Rakennuskaivannot tehdään luiskattuina. Luiskakaltevuutena käytetään 2:1 alle 2.0 m:n kaivannoissa. Syvemmissä kaivannoissa on varauduttava luiskien loiventamiseen. Kaivutöitä suunniteltaessa on otettava huomioon, että perusmaa on häiriintymisherkkää ja kaivutyöt perustamis-/kaivutasossa on suoritettava varovaisesti. Pohjaveden pinnan taso on ennen kaivutöitä alennettava vähintään 0.5 m kaivutason alapuolelle pumppukuopista pumppaamalla. Tarvittaessa pumppukuopat verhoillaan suodatinkankaalla ja murskeella. Pumppukuoppia on tehtävä riittävä määrä, jotta kaivupohjan häiriintyminen estetään koko kaivannon alueella. Kaivumaita ei saa läjittää kaivantojen läheisyyteen. Peruskaivannot on pidettävä koko työn ajan kuivina. Leikkauspohjiin ei saa jäädä vettä kerääviä painanteita. Perustusten ja lattioiden alapuolisen maan routiminen on estettävä koko rakennustyön ajan. Rakennusalueen täyttöihin kelpaamattomat tai muutoin ylimääräiset pinta- tai kaivumaat kuljetetaan paikallisten viranomaisten osoittamalle tai hyväksymälle maankaatopaikalle urakoitsijan kustannuksella. Jos on vaara leikkauspohjan jäätymisestä, tulee loppukaivu mm tehdä välittömästi ennen täyttötyön aloittamista ja tai pohjan routaantuminen on estettävä tehokkaalla lämmöneristyksellä tai lämmityksellä koko kaivantopohjan alueella. Kaikki humusmaa poistetaan rakennusten ja rakenteiden alta, vaikka rakennekerrokset eivät tätä vaatisikaan. Kaivannon pohjasta esiin pistävät kivet ja lohkareet poistetaan ja kuoppiin tiivistetään 200 mm kerroksina soraa RIL 132 tiivistysluokan 2 mukaisesti.

8 6 Tarpeetonta leikkauspohjalla liikkumista tulee välttää varsinkin kosteissa olosuhteissa, jotta pohja ei häiriinny. Kaivumaita voidaan käyttää täyttöihin sikäli, kun ne täyttävät rakeisuusvaatimukset ja ovat riittävän kuivia, jotta ne voidaan tiivistää vaatimusten mukaiseksi. Piha-alueille sekä kanaalien pohjille levitetään suodatinkangas. Kankaan käyttöluokka riippuu täyttömateriaalin laadusta. Jos täyttömateriaali on kivetöntä hiekkaa tai soraa, käytetään luokan 2 kangasta. Murske- ja moreenitäyttöjen alla käytetään luokan 3 kangasta Laatuvaatimukset Noudatetaan MaaRYL 2000; 12 Maankaivu, D21 Alueen kaivannot, D22 Alueen syvennykset ja kuopat, E21 Rakennuskaivannot, E22 Syvennykset ja kuopat 1113 Kanaalit Kanaaleja ovat muun muassa johtorakenteita palvelevat alle 3 metrin levyiset kaivettavat tai louhittavat kanaalit. Kanaalien pohjat ja täytöt, tehdään pohjatutkimuksen mukaisesti (läpivientiputkituksineen) - putkikanaalien tasauskerros tehdään murskeella # 0/16 ja ympärystäyttö murskeella # 0/16 tai routimattomalla hiekalla - tasauskerroksen paksuus 150 mm ja alkutäyttö ulotetaan vähintään 300 mm ylimmän putken laen yläpuolelle - lopputäyttö tehdään kanaalin viereisen rakenteen täyttömateriaalilla Täyttöosat Täyttöosia ovat aluerakenteiden ja kanaalien täytöt, muut alueella tehtävät täytöt sekä rakennukseen liittyvät täytöt eristysrakenteineen ja salaojituskerroksineen. Täyttöosat eritellään rakennusalueen, kanaalien sekä rakennuksen ulko- ja sisäpuolisiin täyttörakenteisiin. Alueen täyttöosat rajautuvat kaivutasosta päällysrakenteen rakennekerrosten alapintaan. Kanaalien täyttö rajautuu seinämien sisäpintaan. Rakennuksen ulkopuolinen täyttö rajautuu perustusten alapinnasta päällysrakenteen rakennekerrosten alapintaan. Rakennuksen sisäpuolinen täyttö rajautuu kaivusyvyydestä alapohjan rakennekerrosten alapintaan. Tehdään pohjatutkimuksen, rakennus- ja lvias- suunnitelmien mukaan - ennen täyttötöihin ryhtymistä rakennuspohjalla on pidettävä pohjakatselmus - kairausten perusteella todetut perusmaan kerrokset edustavat vain kairauspisteiden aluetta, kaivutöiden yhteydessä tulee valvojan seurata työtä ja todeta ettei merkittäviä muutoksia maalajissa tai sen tiiveydessä tapahdu kairauspisteiden välisellä alueella - täyttötyössä huomioidaan varovaisuustoimenpiteet, jotka ovat tarpeen estämään johtojen eristeiden ja muiden rakennusosien vahingoittumisen - täyttöjen tiiveyskokeet tehdään rakennesuunnitelman mukaan - valmiit pinnat tulevat suunnitelmien edellyttämälle tasolle - urakoitsija tekee urakkaan kuuluvana rakeisuusmääritykset kaikista materiaaleista, joita käytetään rakennuksen tai piha-alueen täyttöihin: - salaojasora (2 määritystä) - suodatinhiekka - jakava sora - kantava kerros - routimaton yleistäyttösora. Materiaalinäytteet on otettava työmaalle tuodusta materiaalista. - tiiviys- ja kantavuuskokeita urakoitsija tekee vähintään seuraavat määrät: - alapohjan ja perustusten alustäytöstä yhteensä 6 kpl

9 7 - piha-alueen rakennekerroksista 2 kpl kustakin päällysrakennekerroksesta Rakennuksen sisäpuoliset täytöt - perustamistasosta ylöspäin tehtävien maanvaraisten lattioiden alustäytöt tehdään kerroksittain tiivistäen puhtaasta, kantavasta ja hyvin tiivistyvästä hiekasta, sorasta ja salaojamurskeesta - maanvaraisten lattioiden alustäytössä tiiveysastevaatimus _ 90 % (Proctor), tiiveyskokeet 8 kpl (tiiviysvaatimus on E 1 40 MN/m 2 ) - jos työ ajoittuu pakkaskauteen, täytöt on rakennettava kuivasta maaaineksesta, jonka vesipitoisuus on. _ 3 % - kapilaarisen nousun katkaisevan täytön ja sen päälle tehtävien alapohjatäyttöjen väliin laitetaan suodatinkangas, käyttöluokka II Rakennuksen ulkopuoliset täytöt - rummut yms. perustetaan vähintään 0,3 m paksun murske- / sora-arinan avulla pohjamaan varaan, rumpujen kohdille yms. paikkoihin, missä voi esiintyä epätasaista routanousua, tehdään routimattomasta hiekasta siirtymäkiilat kaltevuuteen 1:5. Siirtymäkiilasyvyys on oltava vähintään 1,9 m - liikennealueiden rakennekerrosten laatuvaatimukset RIL:n julkaisun: Talonrakennuksen maarakenteet - yleinen rakennusselostus ja laatuvaatimukset RIL kohdan 4.14 Rakennekerrokset, mukaan. - Istutettavilla alueilla täyttö tehdään puhtailla kaivumassoilla. Pohjissa ei saa olla mm suurempia epätasaisuuksia. Päällystettävät alueet täytetään rakennetyypin mukaan. Alusrakenteena käytetään kitkamaata. Täytön on oltava routimatonta ainesta Rakennusalueen täytöt - perustusten alustäyttö on vaativuudeltaan laatuluokkaan II kuuluva - anturoiden alla vaadittava täytön tiiveysastevaatimus _ 95 % (Proctor) E 1 50 MN/m 2 - pohja oikaistaan ja täytetään routimattomalla hiekalla tai soralla kerroksittain tiivistäen, tasoon anturan alapinta -0,3 m - perustusten alustäytöt anturan alapintaan saakka rakennetaan kerroksittain tiivistäen puhtaasta ja kantavasta kapilaarisorasta - tiivistettävien täyttöjen on ulotettava täytön pohjalla vähintään etäisyydelle täytekerroksen paksuus+ 1 metri perustuksen reunan ulkopuolelle, perustamistasossa tiivistetyn täytteen on ulotuttava vähintään yhden metrin etäisyydelle perustuksen reunasta - jos työ ajoittuu pakkaskauteen, täytöt on rakennettava kuivasta maaaineksesta, jonka vesipitoisuus on. _ 3 % - jos perustusten alustäyttöä ei ole tehty koko rakennusten alapohjien alueelle kapilaarisen nousun katkaisevasta materiaalista tulee alapohjien eristeiden alle tehdä kosteuden kapillaarisen nousun katkaiseva salaojasepeli tms., jonka kapillaarinen nousukorkeus on < 0,3 m - rakennuksen vierustoille on tehtävä sokkelin vastainen, _ 0,2 m paksuinen salaojituskerros esim. sepelistä # 6...8/16 - rakennusalueella vallitsevat maanpinnankorkeudet on esitetty asemapiirustuksessa. Tulevat maanpinnan maastokorkeudet on esitetty pihantasaussuunnitelmassa ja asemapiirustuksessa. Piha-alueiden täyttötasot saadaan vähentämällä ko. päällysrakenteen paksuus lopullisista pihatasoista - rakennekerrokset tehdään rakennetyyppipiirustusten ja pihantasaussuunnitelman mukaisesti

10 1114 Laatuvaatimukset 8 MaaRYL Täyttö, 16 Putki- ja johtoasennus, D41 Ulkopuolisten rakenteiden täytöt, D42 Kanaalien täytöt, D43 Aluetäytöt, D51 Putket ja johdot alueella, E41 Perustusten alustäytöt, E42 Rakenteiden vierustäytöt, E43, Rakenteiden sisäpuoliset täytöt, E44, Kanaalien ja syvennysten täytöt, E51 Maahan asennettavat putket 1115 Penkereet Penkereitä ovat olevan maanpinnan päälle tehtävät täytöt kuten esimerkiksi maanpinnan korotus täyttömateriaalilla, painopenkereet ja muut vastaavat. Tontin piha-alue toteutetaan osin pengertämällä ja tontin rajalle rakennetaan tukimuureja suurehkoista tasoeroista johtuen. Täytemaakerrokset tulevat aiheuttamaan löyhien pintamaakerrosten kokoonpuristumista ja piha-alueilla painumia. Suurin osa painumista tapahtuu jo rakennusvaiheessa edellyttäen, että pihatäytöt pengerretään jo rakennuksien perustuksien rakentamistöiden aikana Kuivatusosat Kuivatusosia ovat salaojat, salaojakaivot sekä muut kuin talotekniikkaan luettavat kaivot ja rummut tuentoineen, tuki- ja alusrakenteineen, alku- ja ympärystäyttöineen, tasauskerroksineen sekä salaojan huolto- ja tarkastuskaivoineen. Rakennuksen salaojitus, kuivatus ja pintavesiviemäröinti tehdään pohjatutkimuksen sekä lvi- ja rakennesuunnitelmien mukaan. Syöksytorvien alle tehdään sadevesiputket ja kaivot Salaojakanaalit ja salaojat Salaojat tehdään pohjatutkimuksen ja rakennesuunnitelmien mukaisesti. - laskuputki muovi M110, rakennesuunnitelmien mukaan perusvesikaivoon - noudatetaan RIL Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. - salaojitustyöt on tehtävä huolellisesti, ensiluokkaisia tarveaineita, ammattitaitoista työvoimaa ja yleisesti hyväksyttyjä työtapoja käyttäen, salaojasuunnitelmien ja soveltuvin osin edellä mainittujen normien ja ohjeiden mukaan. Salaojien rakentaminen ajoitetaan niin, että työt voidaan tehdä joustavasti muihin rakennustöihin nähden - mitään työn osaa ei saa peittää ennen kuin työnvalvoja on tarkastanut putkien asennuksen ja korkeudet sekä tehnyt merkinnän salaojapiirustusten arkistokappaleisiin - salaojaa tulee tehdä kaivoväli kerrallaan yhtäjaksoisesti tarkastuskuntoon niin, että putkiston tulee olla kaivoväleittäin kokonaisuudessaan näkyvissä ja tarkastettavissa ennen peittämistä. Heti tarkastuksen jälkeen on salaoja peitettävä suunnitelmien mukaisella salaojituskerroksella, joka on tiivistettävä varoen vahingoittamasta salaojitusta - mikäli salaojitustyön yhteydessä osoittautuu välttämättömäksi poiketa suunnitelmasta, on poikkeamisesta kaikkine seuraamuksineen sovittava rakennuttajan kanssa ennen työn aloittamista. Kaikki alkuperäiseen suunnitelmaan tehdyt poikkeamat merkitään salaojakatselmuksessa tarkepiirustuksiin, jotka luovutetaan rakennuttajalle viimeistään loppukatselmuksen yhteydessä Putket ja asennus - rakennukset salaojitetaan suunnitelmapiirustusten mukaisesti - salaojakaivannon pohjan tasaus on suoritettava aina käsityönä. Kaivannon pohja tehdään noin 100 mm lopullista tasoa syvemmäksi. Kaivannon pohjan leveyden tulee olla niin suuri, että putken kummallekin sivulle mahtuu vähintään 150 mm salaojasoraa

11 9 Täyttö - salaojat rakennetaan muovisista T8-lujuusluokan sekä standardien SFS 3431 ja SFS 3432 mukaisista tuplaseinäsalaojaputkista ø 117/100 mm - salaojat on asennettava suunniteltuun paikkaan ja korkeuteen. Salaojalinjaa voidaan tarvittaessa siirtää sivulle korkeintaan 0,5 m, suurempiin sivuttaissiirtoihin on saatava suunnittelijan lupa. Pystytasossa salaojan asennustoleranssi on ± 2 cm - salaojat suojataan lämmöneristyksellä salaojasuunnitelman ja rakennepiirustusten esittämässä laajuudessa - salaojakaivannon täyttö tehdään sepelillä ø mm, joka erotetaan suodatinkankaalla KL2 muista täyttömateriaaleista. Alkutäyttö (salaojituskerros) on suoritettava käsityönä ja sen on ulotuttava salaojan ulkopinnasta vähintään 100 mm alaspäin ja sivuille sekä vähintään 200 mm ylöspäin. Sepelin päälle laitetaan suodatinkangas KL2. Lopputäyttö voidaan suorittaa karkeammalla routimattomalla soralla, jonka suurin raekoko on ø 100 mm. Täyttötyön saa aloittaa vasta sen jälkeen, kun putkien asennus, liitokset ja vahvistukset on tilaajan toimesta tarkastettu Salaojakatselmus - katselmuksessa varmistetaan, että asennukset ovat pysyneet paikallaan. Mikäli asennukset ovat liikkuneet, on urakoitsijan kustannuksellaan kaivettava ko. kohdan salaojat esiin ja korjattava asennukset - ennen rakennustyön loppukatselmusta pidetään salaojakatselmus, jossa tarkastetaan salaojitustyö kokonaisuudessaan. Katselmusta pyytää pääurakoitsija sopivana ajankohtana. Katselmus suoritetaan joko yhdessä vaiheessa tai useampana osakatselmuksena. Katselmukseen osallistuvat pääurakoitsijan edustaja, tilaajan edustaja. Katselmuksesta pidetään pöytäkirjaa ja katselmuksessa esiin tulleet seikat merkitään tarkepiirustuksiin. Katselmuksessa suoritetaan yleensä seuraavat toimet: o tarkastuskaivossa vaaitaan putkien ja pohjan korkeudet, jotka merkitään tarkepiirustuksiin o mahdollisten putkitukkeumien selville saamiseksi juoksutetaan putkistoon värjättyä vettä ja tarkastetaan salaojan toiminta kaivoväli kerrallaan. o kaivosta tarkastetaan rengaskoko, kannen laatu ja kantavuus sekä, onko lietepesät puhdistettu ja onko kaivojen sijoitus suunnitelmien mukainen. - urakoitsijan on laadittava salaojituksista tarkepiirustus, johon merkitään kaikkien kaivojen sijainti kahdella mittaviivalla sidottuna, kaivojen pohjan ja kannen korkeusasema sekä putkien vesijuoksujen +korkeudet. Korkeuslukemat merkitään viralliseen korkeusjärjestelmään sidottuna. Nämä tiedot tulee merkitä myös salaojavesien purkuputkista ja purkupaikasta. Rakennesuunnittelija siirtää tarkepiirustustiedot alkuperäisiin piirustuksiin Sadevesikaivot Sadevesikaivot tehdään pohjatutkimuksen sekä rakenne- ja LVI-suunnitelmien mukaan - kaivot asennetaan pystysuoraan, poikkeama enintään 10 mm 1 m matkalla - sijainnissa sallittu on ±100 mm vaakapoikkeama - maa-ainesten pääsy viemärikaivoon on estettävä - kaivojen tasauskerros tehdään murskeella # 0/16 ja ympärystäyttö murskeella # 0/16 tai routimattomalla hiekalla, tasauskerroksen paksuus 200 mm ja ympärystäyttö kaivon ympärille 500 mm - lopputäyttö tehdään kaivannon viereisen rakenteen täyttömateriaalilla

12 Laatuvaatimukset Noudatetaan MaaRYL 2000; 16 Putki- ja johtoasennus, D52 Kaivot alueella, D53 Salaojat alueella, E52 Kaivot, E53 Salaojat, D52 Kaivot alueella, E52 Kaivot RT Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus 1117 Erityiset maaosat Erityisiä maaosia ovat edellä oleviin alueosiin kuulumattomat maaosat kuten esimerkiksi hule- ja jätevesien imeytysrakenteet tai radonin tuuletusputkistot. 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET Tuentoja ja vahvistuksia ovat alueen ja rakennuksen paalut, tukirakenteet ja vahvistukset Paalut Paaluja ovat alueen tai rakennuspohjan teräsbetoni-, teräs-, kaivin-, ja porapaalut sisältäen kärjet ja paalujatkokset Tuennat Tuentoja ovat pohjarakennuksen yhteydessä tehtävät rakennusaikaiset ja pysyvät tukiseinät kuten esimerkiksi tuetun kaivannon tukiseinät. Tukirakenteeseen sisältyvät rakenteen edellyttämät ankkuroinnit, vinotuet ja juuripalkit Vahvistukset Vahvistuksia ovat ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista alueella tehtävät maapohjan esirakenteet, kuten kalkkistabilointi ja maapohjan rakennusaikainen stabilointi, sekä olevien rakennusten perustusten vahvistamisrakenteet Erityiset tuennat ja vahvistukset Erityisiä tuentoja ja vahvistuksia ovat edellä oleviin alueosiin kuulumattomat erityiset tuennat ja vahvistukset. 113 PÄÄLLYSTEET Päällysteitä ovat liikenne-, paikoitus-, oleskelu ja leikkialueiden päällysteet, reunatuet ja pintavesien poisjohtamisen rakenteet sekä kasvillisuus. Pihan päällysteet tehdään asemapiirroksen, pihasuunnitelman sekä rakennesuunnitelmien mukaan. Pintavesien poisjohtamiseksi kallistusten pihateillä ja paikoitusalueella on oltava vähintään 1:50, päällysteiden alueella 1:75. Piha muotoillaan niin, että pinta-vedet kulkeutuvat esteettömästi läheiseen maastoon ja sadevesikaivoihin. Maanpintojen korkeuksien rakennuksen seinustoilla on oltava yleensä vähintään 0,3 m lattiatasoa alempana ja ne on muotoiltava seinustoilta laskeviksi, kaltevuus 1:20 vähintään 3 m. Rakennekerrokset tehdään vähintään alla olevan taulukon mukaiseksi: asfaltoidut/pysäköinti alueet, kevyt ajoneuvoliikenne (katuluokka 5) perusmaa: routiva moreeni/ routiva aluspenger 50 AB 50 profilointi KaM kantava kerros KaM suodatinkerros Hk yht mm

13 Liikennealueiden päällysteet Liikennealueiden päällysteitä ovat alueen käytön ja ulkonäön edellyttämät pintakerrokset liittymineen, tasaus- ja tukikerroksineen, saumauksineen, reunatukineen, hulevesikouruineen ja päällysteeseen tehtävine merkintöineen. Pihatiet ja paikoitusalueet rakennetaan asfalttipintaisena. Pysäköintipaikat merkitään valkoisella asfalttimaalilla Asfalttipäällyste Asfalttipinnat tehdään asemapiirrokseen merkityille alueille: pysäköintialue, ja kaikki asfaltoitavat pihatiet on merkitty asemapiirrokseen. uusi asfaltti, - rakennetyyppi MR Laatuvaatimukset Noudatetaan MaaRYL 2000; 18 Alueen pintarakennetyö, D44 Rakennekerrokset, D54 Sadevesikourut alueella, D71 Sidotut kulutuskerrokset, D75 Reunatuet RT Piha-alueiden päällysrakenteet Liikennealueiden rakennekerrosten laatuvaatimukset RIL:n julkaisun: Talonrakennuksen maarakenteet - yleinen rakennusselostus ja laatuvaatimukset RIL kohdan 4.14 Rakennekerrokset, mukaan Paikoitusalueiden päällysteet Paikoitusalueiden päällysteitä ovat alueen käytön ja ulkonäön edellyttämät pintakerrokset liittymineen, tasaus- ja tukikerroksineen, saumauksineen, reunatukineen, sadevesikouruineen ja päällysteeseen tehtävine merkintöineen. Katso kohta Laatuvaatimukset Noudatetaan MaaRYL 2000; 18 Alueen pintarakennetyö, D44 Rakennekerrokset, D54 Sadevesikourut alueella, D71 Sidotut kulutuskerrokset, D75 Reunatuet RT Piha-alueiden päällysrakenteet 1133 Oleskelualueiden päällysteet Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteitä ovat alueen käytön ja ulkonäön edellyttämät pintakerrokset liittymineen, tasaus- ja tukikerroksineen, saumauksineen, reunatukineen, sadevesikouruineen ja päällysteeseen tehtävine merkintöineen. - oleskelualueiden pinnat ovat asfalttipinnoitettuja MR1, turva-alustoja MR2 tai kasvualustoja/kantavia kasvualustoja MR3, jotka tehdään rakennetyyppien mukaan 1134 Kasvillisuus Kasvillisuutta ovat alueelle istutettavat ja kylvettävät kasvit ja niiden kasvualustat, turve- ja nurmiverhoukset kastelu-, salaojitus- ja suojarakenteineen, tuentoineen ja katteineen sekä luonnonvaraisten alueiden kunnostus. Asemapiirroksen mukaisiin paikkoihin tehdään kantava kasvualusta ja asemapiirroksen mukaiset istutusalueet. Kasvualustan alle tehdään 150 mm vahva savi- tai silttikerros vettä pidättäväksi maakerrokseksi. Istutusten kasvunlähtötarkastus pidetään seuraavalla kasvunlähtökaudella. Istutusta seuraavan talven jälkeen todetaan talvenkestävyys. Kasvunlähtötarkastuksen ja talvenkestävyyden toteamisen jälkeen urakoitsijalle kuuluvat mm. seuraavat takuuseen liittyvät korjaustyöt: nurmilaikkujen korjaus, roudan nostamien taimien uudelleen istutus, kuolleiden taimien korvaaminen uusilla taimilla ja painumien korjaukset. Kasvunlähtötarkastuksen yhteydessä otetaan uusintanäytteet kasvualustasta. Uusintanäytteillä varmistetaan että, suoritetut maanparannustoimenpiteet ovat olleet riittävät. Urakoitsija tekee lopulliset lannoitukset näiden tulosten perusteella.

14 12 Vihertöillä on 2 vuoden takuu. - kantava kasvualusta, rakennetyyppi MR Nurmet Nurmialueet on merkitty asemapiirrokseen apilaniittyinä. Pohjien tasaukset ja täytöt tehdään annettuja korkeuksia noudattaen, kasvualustojen vahvuudet huomioiden. Valmiiksi tasatuille pohjille ei saa jäädä vettä kerääviä painanteita. Pohjien tasauksessa on noudatettava lopullisen pinnan muotoja. Valmiilla pohjilla ei sallita haittaavia kiviä, rakennusjätteitä yms. Täyttöihin ei saa käyttää rakennusjätteitä tai lahoavaa, myöhemmin painuvaa materiaalia. Kasvualustan paksuus tiivistettynä verkkojyrällä on min. 200 mm. Alueelta talteen otettua vaatimukset täyttävää multaa voidaan käyttää, ruokamullan humuspitoisuuden on oltava vähintään 3 %. Kasvualustan (mullan) ajoa ei saa aloittaa ennen kuin valvoja on antanut pohjatöille hyväksymisensä. Kasvualustasta on aina tehtävä viljavuustutkimus ja toimitettava se rakennuttajalle ennen ruokamullan levitystyön aloittamista. Tutkimuksen edellyttämät lannoitukset kuuluvat rakennusurakkaan. Nurmikon ensimmäinen leikkaus kuuluu urakoitsijalle. Sen jälkeen hoito siirtyy vastaanottopäivästä lähtien kiinteistöyhtiölle. Siemenseos: % Trifolium repens, valkoapila % Poa pratensis, niittynurmikka - lannoitus MaaRYL mukaan - kylvömäärä vähintään g/m2. Kylvö tehdään tasaisesti vaaditulle alueelle - rakennetyyppi MR Istutettavat puut Tarhaomenapuu, lajike Malus domestica - istutettavien taimien määrä on esitetty asemapiirroksessa (A1) - kaivannon syvyys 800 mm halkaisija 1500 mm - istutettavien puiden korkeus 1,5m-2m Loimaan koivu Betula pendula f.crispa - istutettavien taimien määrä on esitetty asemapiirroksessa (A2) - kaivannon syvyys 800 mm halkaisija 1500 mm - istutettavien puiden korkeus vähintään 2m Pilaritervaleppä, lajike Ainus glutinosa f.pyramidis - istutettavien taimien määrä on esitetty asemapiirroksessa (A3) - kaivannon syvyys 800 mm halkaisija 1500 mm - istutettavien puiden korkeus vähintään 2m Pilvikirsikka, lajike Prunus pensylvanica - istutettavien taimien määrä on esitetty asemapiirroksessa (A4) - kaivannon syvyys 800 mm halkaisija 1500 mm - istutettavien puiden korkeus 1,5m- 2m Metsävaahtera, lajike Acer platanoides - istutettavien taimien määrä on esitetty asemapiirroksessa (A5)

15 13 - kaivannon syvyys 800 mm halkaisija 1500 mm - istutettavien puiden korkeus vähintään 2m Istutettavat pensaat, pensasryhmät Lamoherukka, Ribes glandulosum, istutusväli 1000mm (B1) Peittopaju, Tuhkimo, Salix x aurora, istutusväli 500mm (B2) Mustaherukka, Melalahti, Ribes nigrum, istutusväli 2000mm (B3a) Marjasinikuusama, Lonicera caerulea var.edulis, istutusväli 1000mm (B3b) Karviainen, Lepaan punainen, Ribes Uva-crispa, istutusväli 2000mm Pihasyreeni, Syringa vulgaris`, valkoinen lajike Alba, istutusväli 1500mm - istutettavien taimien määrä on esitetty asemapiirroksessa (neliöperusteisesti) - taimien korkeus vähintään 40cm - kaivannon syvyys 500 mm halkaisija 600 mm - kasvualusta MaaRYL mukaan - istutettavien pensaiden juuret suojataan kuorikatteella, paksuus 70 mm, heti istutuksen jälkeen Istutettavat perennat Rantavehnä `Leymus arenarius`, istutusväli 250mm - istutettavien taimien määrä on esitetty asemapiirroksessa (neliöperustaisesti) - kasvualusta MaaRYL mukaan Istutettavat köynnöskasvit Humala `Leymus Arenarius`, istutusväli 600mm - istutettavien taimien määrä on esitetty asemapiirroksessa (neliöperustaisesti) - kasvualusta MaaRYL mukaan Säilytettävä kasvillisuus Luonnonvarainen alue tontilla siistitään: roskat ja irtonaiset puut kerätään. Suoja-aita tehdään asemapiirroksen mukaisesti siten, että raja luonnonvaraisen alueen ja muun piha-alueen välillä ei muodostu jyrkäksi. Luonnonvaraisella alueella olevan polun tekeminen ei sisälly urakkaan. Lapset tekevät sen myöhemmin Laatuvaatimukset Noudatetaan MaaRYL 2000; 17 Kasvillisuustyö, D61 Nurmet, D62 Puut, D63 pensaat ja köynnökset, D64 Muu kasvillisuus Noudatetaan Viheralueiden suunnittelun, rakentamisen ja hoidon tekniset ohjeet, VTO -98 RT Kasvillisuustyöt RT Kasvillisuusalueiden maatyöt 1135 Erityisalueiden päällysteet Erityisalueiden päällysteitä ovat edellä oleviin alueosiin kuulumattomat päällysteet kuten esimerkiksi urheilualueiden päällysteet Turva-alusta (laatta) Lasten leikkivälineiden alle asennetaan valettavat turvalaatat, esim. Kompan Multikum. - asennus soran päälle - R305 tiilenpunainen (vakioväri) - laatan valmis paksuus 60mm (putoamiskorkeus silloin maksimissaan 3,1m) - EN1177 standardin vaatimuksen mukainen

16 14 - rakennetyyppi MR Reunatuet (RK) Asfaltin /betonikiveyksen ja nurmikon reunaan tulee aina asfaltin/betonikiveyksen tasoon upotettu betonikivireunus. - tyyppi esim. Rudus H-kivi 800 x 300 x 170, väri harmaa Pelialusta (sählykenttä) Sählykenttä pinnoitetaan palapelin palan omaisista moduuleista koostuvallä tekonurmea jäljittelevällä matolla, esimerkiksi Saltex Interlock tekonurmi - asennus soran päälle - yhden moduulin mitat ovat 95 cm x 95 cm x 5 cm ja paino n. 1,5 kg - EN1177 standardin vaatimuksen mukainen 1135 Laatuvaatimukset Noudatetaan MaaRYL 2000; 18 Alueen pintarakennetyö, D44 Rakennekerrokset, D54 Sadevesikourut alueella, D71 Sidotut kulutuskerrokset, D73 Ladotut päällysteet, D75 Reunatuet 114 ALUEEN VARUSTEET Alueen varusteita ovat yleensä valmiina hankittavat ulkovarusteet sekä niiden perustaminen ja asennus. Alueen varusteita ovat myös valmiina hankittavat aidat ja valaistusrakenteet ja vastaavat. Valaistusrakenteet (ulkovalaisimet) tehdään sähköselostuksen mukaan. Uusien pylväiden sijainti ja lukumäärä on esitetty sähkösuunnitelmassa Talovarusteet Talovarusteita ovat talokohtaiset varusteet kuten lipputangot, pölytys- ja kuivaustelineet, porrasritilät, postilaatikot, ja valmiina hankittavat aidat perustuksineen, kiinnitystarvikkeineen ja pintakäsittelyineen. Talovarusteita ovat myös jätehuollon varusteet ja laitteet, kuten jäteastiat, -lavat, -säiliöt ja -telineet perustuksineen ja ankkurointeineen Talokohtaiset varusteet Tehdään kuumasinkityt porrasritilät: pihanpuoleiseen pääsisäänkäyntiin 1kpl 2000x600 iltapäiväryhmän sisäänkäyntiin 1kpl 2000x600 leikki-ikäisten sisäänkäynteihin 2kpl 2x1500x600 (kootaan kahdesta osasta) vauvasisäänkäyntiin 1kpl 2000x600 - toteutetaan kuumasinkitty porrasritilä sisäänkäyntien yhteyteen - ritilä upotetaan sisäänkäyntitasoon, mitat ja sijoitus pohjapiirroksen mukaan - tyyppi esim. Suomen teräsritilä, STR -puristeritilä, hammastettu (XP), korkeus 30mm, aukon koko n.20x10mm Jätehuollon varusteet ja laitteet Jätekatokseen sijoitetaan 6 kpl jäteastiaa, esim. Sulo 660l, väri harmaa (kuivajäte) 1kpl 660l, väri vihreä (keräyskartonki) 1 kpl 240l, väri vihreä (keräyspaperi) 1 kpl 240l, väri ruskea (biojäte) 1kpl 240l, väri sininen (lasi) 1kpl 240l, väri musta (metalli) 1kpl - astiat pakkasen kestävää muovia, jäteastioissa pyörät sekä käyttöä osoittavat tarrat

17 Pyöräteline Huoltopihan katokseen sijoitetaan pyöräteline 35 pyörälle, telineet esim. Lappset Oy, JI kuumasinkitty teräs - pituus 401 cm - vapaasti seisova 1142 Oleskelualueen varusteet Oleskeluvarusteita ovat oleskelualueiden varusteet esimerkiksi pöydät, penkit ja grillit perustuksineen ja pintakäsittelyineen Leikkivarusteet Leikkivarusteita ovat leikki- ja liikunta-alueiden varusteet esimerkiksi leikkivarusteet, kuten keinut, hiekkalaatikot ja liukumäet ja urheilutelineet perustuksineen ja pintakäsittelyineen. Pihaleikkivälineet ovat eri ikäryhmille suunnattuja valmisleikkivälineitä, esim. Lappset Oy, puusta valmistetut Finnosarjan kalusteet. Välineet on ikäryhmittäin lueteltu asemapiirroksen selitysosassa ja sijoitettu numroituina ikäryhmän mukaiselle pihaalueelle. - EN1177 standardin vaatimuksen mukaiset - takuuajat Lappset Oy Finnosarjan tuotteiden mukaiset Pihaleikkivarusteisiin kuuluvat Asfalttiin maalattavat leikkialustat polkuautorata, joka kiertää leikkipaikan suojatie, joka risteää polkuautoradan kanssa ja 2 leikki-ikäisten sisäänkäyntialueelle piirrettyä pelialustaa Maalina käytetään autopaikkojen merkintämaalia (valkoinen, maalaukset tehdään asemapiirustuksen mukaan) 1144 Ulko-opasteet Alueopasteita ovat rakennusalueen opasteet esimerkiksi rakennusalueen liikenneopasteet, liikennealueiden varusteet, kuten pylväät, liikennemerkit ja puomit, katukilvet ja osoitenumerot sekä liikennemerkit perustuksineen, rakenteineen ja pintakäsittelyineen Ulko-opasteet Pääsisäänkäynnin yläpuolelle seinään kiinnitetään julkisivukuvassa esitettävän mittaisena, puhtaaksi muuratun punatiilipinnan päälle, irtokirjaimin, päiväkodin nimi: MEN- NINKÄISEN PÄIVÄKOTI tms. nimi valitaan myöhemmin ja mitta julkisivussa esitetään sen mukaisesti, esimerkiksi Kilpiset Oy - kirjasimet alumiinia, ainevahvuus 5mm, tekstityyppi: futura, SUURET kirjaimet - kirjasimen korkeus 500mm ja etäisyys seinästä 50mm - kiinnitys tuotteen valmistajan kierretangoin (halk. 6mm) Liikennealueiden varusteet Toteutetaan pysäköintialueen osoittavat liikennemerkit sekä le-paikoille kaksi inva- pysäköintipaikkaa osoittavaa merkkiä. Toteutetaan betonielementtiperustukset. Pystytys rakennuttajan osoittamaan kohtaan. Paikoitusalueen lämmityspistorasiat tehdään sähkösuunnitelman mukaan. - toteutetaan numerointi maalaamalla sablonia käyttäen 50 mm korkein numeroin. - kaikki lämmityspistorasiakotelot ovat tolppakiinnitteisiä, niille tehdään kaivanto (lämmityspylväät ja valaisimet SU).

18 1144 Laatuvaatimukset 16 RT Liikennemerkit ja opasteet kiinteistön liikennöitävällä alueella Erityiset aluevarusteet Erityisiä aluevarusteita ovat edellä oleviin alueosiin kuulumattomat aluevarusteet kuten esimerkiksi urheilupaikkojen varusteet. Erityisiin aluevarusteisiin sisältyvät erityissuunnitelman mukaiset perustukset, rakenteet ja merkinnät. 115 ALUEEN RAKENTEET Alueen rakenteita ovat erilliset rakennuksen ulkopuolelle tehtävät pihavarastot, -katokset, terassit, tukimuurit, aidat ja muurit, valettavat kanaalit ja erityiskaivot, altaat, ajoluiskat ja portaat perustuksineen, pintarakenteineen ja eristeineen Pihavarastot ja leikkimökki Pihavarastoja ovat varsinaisesta rakennuksesta erilliset varastorakennukset, jätesuojat ja muut vastaavat varastot ja säilytystilat maarakenteineen, perustuksineen, eristeineen ja pintarakenteineen. Toteutetaan 2 pihavarastoa ja leikkimökki. Niiden sijainti on esitetty asemapiirustuksessa. Rakennelmat toteutetaan arkkitehti- ja rakennesuunnitelman mukaan. - betoniperustus - varastoissa betoninen alapohja (rakennetyyppi), leikkimökissä puurakenteinen alapohja (rakennesuunnitelma, ei tyyppiä) - puurunko - levyverhous (levy sama kuin päärakennuksen julkisivuissa) - leikkimökkiin tehdään pohjapiirustuksen mukaiset puurakenteiset ja lautapintaiset askelmat 1152 Pihakatokset Pihakatoksia ovat varsinaisesta rakennuksesta erilliset katokset, pergolat ja muut vastaavat katokset ja katosrakennelmat perustuksineen, eristeineen ja pintarakenteineen. Ks. 1252, katokset Aidat ja tukimuurit Aitoja ja tukimuureja ovat rakenteelliset ja kevyet aidat, portit, muurit, tukimuurit ja kaiteet perustuksineen Teräsverkkoaita Aidat Palstapolun puolella, autopaikoilla ja luonnonvaraisen alueen suuntaan tehdään kokonaan teräsverkkoaitana, esimerkiksi Lemminkäinen Oy Legi-aita tyyppiä Legi R Fit. Aidat tehdään betoniperustukselle, rakennesuunnitelman mukaan. Aitojen korkeudet on esitetty asemapiirustuksessa. Perusväri on tummanvihreä (js-piirustuksen mukaan), muut värit aitapiirustuksen (ks ) mukaan yhteensä 5 väriä. Värit ovat kaikki tilausvärejä (RAL classic K5-kartan sävyjä). - koostuu kylmävedetyistä ja ristikkäin pistehitsatuista teräslangoista, RS lankavahvuus mm - aitapylväät ja -elementit kuumasinkittyä ja pulverimaalattua terästä, pylvään koko 60x40 mm - vaakatasossa kulkevat pareittain 8 mm:n teräslangat jäykistävät elementin rakenteen - elementin toisessa pitkässä reunassa 6 mm:n vahvuinen pystylanka menee 30mm yli vaakalankojen, muodostaa ylikiipeämisesteen - silmäkoko enintään 50x200 mm (Legiaitaa käytettäessä) - alareunan aukko saa olla enintään 100 mm

19 17 Portit, huoltoportit ja käyntiportit tehdään asemapiirustuksen ja tiiliaidan erikoispiirustuksen sekä oviluettelon mukaan: - esimerkiksi Legi- käynti- ja huoltoportit - tehdään vakioleveyksin: käyntiporttien vakioleveys on 1000 mm ja huoltoporttien 3500 mm - porttien korkeudet ja väri aidan korkeuden mukaan, mutta tiilimuurin yhteydessä erikoispiirustuksen mukaan - kaikki portit varustetaan vetimellä ja lukoilla Pienten pihan yhteydessä olevan tukimuurin päälle tehdään Legi D-aitatyyppi: - mahdollistaa kaarevan aidan (huoltopihalla toteutettava huoltoauton kääntösäde) - kiinnitetään tukimuurin yläpintaan, Legi-tuotteen valmiskiinnikkeellä - verkon ominaisuudet samat kuin perusaidassa - väri tummanvihreä (js- piirustuksen mukaan). Tiiliaidan yhteyteen tehtävät teräsverkkoaidat: Muuratun tiiliaidan yhteyteen tehdään teräsverkkoaitaa erikoispiirustuksen mukaan. Teräsverkkoaitaa kiinnitettäessä käytetään aitatuotteen mukaista sivukiinnitystä - kiinnitys muuratun aidan pihan puoleiseen kylkeen, Legi-tuotteen valmiskiinnikkeellä - värit ja korkeudet erikoispiirustuksen mukaan Aita tiilestä Aidat Neitsytkorventien suuntaan ja Savottaukion suuntaan tehdään puhtaaksi muurattuna punatiilestä (sama tiili kuin julkisivuissa). Aidat tehdään betoniperustukselle, rakennesuunnitelman mukaan. Aitojen korkeudet on esitetty aitapiirustuksessa (Neitsytkorventien suunta) ja asemapiirustuksessa. Tiilimuurin yläreuna pellitetään muovipinnoitetulla PVF2 pellillä, RR 750 tiilenpunainen - pellityksessä huomioitava tippanokka molemmin puolin aitaa Tiiliaitoihin liitetään teräsverkkoaitaa, ks Tukimuuri muurikivestä Tukimuurit tehdään asemapiirroksen sekä rakennesuunnitelmien mukaan. Tukimuuri sijoittuu pienten lasten piha-alueen ja huoltopihan välille. Tukimuureissa käytetään betonista muurikiveä, 140x280x280, väri harmaa, esim Lemminkäinen Paasikkomuurikiivi. Ylimpänä kivenä käytetään aina tuotteen mukaista muurin yläreunaan tarkoitettua kiveä, kansikiveä 420x320x70. Tukimuurit tehdään terästuennoin (kiven sisään valettu teräsrakenne, rakennesuunnitelman ja tuotteen ohjeen mukaisesti). Tukimuurin yläosaan tehdään teräsverkkorakenteista Legi-aitaa (LegiD kaareva), ks Muurikivestä tehdään myös tukimuurit, jotka muodostavat istutuslaatikot pääsisäänkäynnin sivusisäänkäynnin ja esikoululaisten/iltapäiväkerholaisten sisäänkäynnin yhteyteen (2kpl istutuslaatikoita). Laatikot on esitetty asemapiirustuksessa (kasveineen) ja pohjapiirustuksessa Tukimuuri betonista Tukimuuri Savotta-aukion suuntaan tehdään puhdasvalubetonista kuten sokkelit - rakennesuunnitelman mukaan - liittyy tiiliaitaan (rajaa polkupyöräpaikoitusta ja huoltopihaa)

20 1153 Laatuvaatimukset 18 RT Muurit ja tukimuurit RT Aidat 1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit Alueen portaita, luiskia ja terasseja ovat ulkona olevat rakennuksesta erilliset rakenteelliset portaat, luiskat, ajoluiskat, maastoaskelmat ja terassit perustuksineen ja pintarakenteineen sekä niiden kaiteet Alueen pysäköintirakenteet Alueen pysäköintirakenteita ovat muun muassa rakennuksesta erilliset pysäköintikannet Erityiset aluerakenteet Erityisiä alueen rakenteita ovat edellä oleviin alueosiin kuulumattomat aluerakenteet kuten esimerkiksi rakennuksen ulkopuolelle valettavat tai elementtirakenteiset kanaalit, erityiskaivot, suojakaukalot ja altaat. 12 TALO-OSAT Talo-osat koostuvat perustuksista, alapohjasta, rungosta, julkisivuista, vesikatosta ja ulkotasoista. 12 Laatuvaatimukset, betoni- ja puurakennetyöt Kohteen betonirakenteet kuuluvat vaativuusluokkaan A (rakenneluokkaan 2). Työnjohdolla tulee olla kyseisten luokkien mukainen pätevyys. Kohteen suunniteltu käyttöikä on 50 vuotta. Rakenteiden rasitusluokat, käytettävät betoni- ja teräslaadut sekä raudoitteita suojaavan betonipeitteen nimellispaksuudet on esitetty rakennesuunnitelmissa. Betonityöt Betonimassan laatua koskevat yleisvaatimukset Betonimassan tulee olla suunnitelmien, rakennusselostuksen ja rakennepiirustusten mukaista. Seosaineiden käyttö massassa on kielletty. Betonimassan vesisementtisuhteen on kaikissa käytettävissä massoissa oltava < Suhteutustiedot on luovutettava tilaajalle ennen valutöiden aloittamista. Betonirakenteiden säilyvyyden varmistamiseksi noudatetaan Betoniyhdistyksen julkaisussa BY 50 Betoninormit 2004 annettuja ohjeita ja vaatimuksia. Pitkäaikaiskestävyyden vaatimat seikat (esim. ilmamäärä, sementtimäärä, vesisementtisuhde, betoniluokka, suojabetoniluokka) otetaan huomioon betonityösuunnitelmassa ja kirjataan tarvittavat toimenpiteet siihen. Betonin laadunvalvonta tehdään julkaisun BY50 kohdan 5.2 mukaan puristuslujuuden ja pakkasenkestävyyden osalta. Rakenteiden kelpoisuus todennetaan julkaisun BY50 kohdan 6 mukaan. Betonimassan toimittajan on oltava sertifioidun laadunvalvonnan piirissä. Massan notkeus ja tiivistysmenetelmät tulee valita siten, että betonipintojen laatuvaatimusten edellyttämä tasalaatuisuus ja tiiveys saadaan aikaan ja toisaalta siten, että betoni on mahdollisimman vähän kutistuvaa.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Talo 2000-hankenimikkeistö

Talo 2000-hankenimikkeistö TALO-ryhmä Haahtela-kehitys Oy Talo 2000-hankenimikkeistö Omistajat Käyttäjät Sijoittajat Tilat Järjestelmät Tilat Järjestelmät Rakennuttajat Suunnittelijat Rakennus- ja tekniikkaosat Rakennustuotteet

Lisätiedot

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja Rakennustyön tarkastusasiakirja VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA KIINTEISTÖ Osoite Omistaja ja osoite Haltija ja osoite Kunta Kortteli Kaupunginosa/kylä Tontti/tila YHTIÖMUOTO Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

Pienrakentajan BETONIOPAS

Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan betoniopas Tekijät: Ohjaajat: Julkaisija: Kustantaja: Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Seppo Petrow, Rakennustuoteteollisuus RTT ry Petri Mannonen, Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003 RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS Helsinki 2003 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen julkaisuja D 14 JOHTOTEIDEN

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 C2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 Ympäristöministeriö on rakennuslain 13 :n (557/89) nojalla antanut rakennusten toimivuutta

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS HELSINGIN KAUPUNKI Katu- ja puisto-osasto Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS 12.1.2012 HELSINGIN KAUPUNKI Työselostus 2 (14) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT...

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... 3 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 3 A11 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO-ORGANISAATIO...

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet

Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet 30.12.2002 Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2002 ISBN 951-726-749-5 TIEH 2100003-01 Multiprint Oy Vaasa 2003 Tiehallinto, julkaisumyynti Telefax 0204

Lisätiedot

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut.

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut. FCG Finnish Consulting Group Oy Työselitys 1 (8) MÄNTSÄLÄN KUNTA, APPOSEN VANHAN KENKÄTEHTAAN ALUE, PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUS TYÖSELITYS 0 YLEISTÄ 01 Rakennuskohde ja sen sijainti 02 Rakennuttaja

Lisätiedot

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan laatuvaatimukset

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan laatuvaatimukset Sivu 1 (14) Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3 Kivinen holvisilta (Kh) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 5,00... 7,13 Vapaa-aukko (m) 6,68+6,85 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus

Lisätiedot

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 2002 Suomen Betonitieto Oy Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa TAMPERE

Lisätiedot

Standardin EN 14015:2004 sisältö

Standardin EN 14015:2004 sisältö Sivu 1 / 54 Standardin EN 14015:2004 sisältö Nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa käytettävän säiliön mitoitus ja rakentaminen. Paikalla rakennettava, suoraseinäinen, ympyrä- ja tasapohjainen,

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät. Liittyminen muihin töihin. Väliaikainen tuentatyö. Purkutyö. Työsisältö YLLÄPITÄVÄT TYÖT

1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät. Liittyminen muihin töihin. Väliaikainen tuentatyö. Purkutyö. Työsisältö YLLÄPITÄVÄT TYÖT 1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0129 Syyskuu 1998 1 (12) PURKUTYÖ Demontering Demolition Work RL/1/Syyskuu 1998/2000/Vla Rakennusteollisuuden Keskusliitto ja Rakennustietosäätiö 1998 Laadinta:

Lisätiedot

Puuhallin rakenteet. Esisuunnittelu ja valintaperusteet

Puuhallin rakenteet. Esisuunnittelu ja valintaperusteet Puuhallin rakenteet Esisuunnittelu ja valintaperusteet PUUHALLIN RAKENTEET Esisuunnittelu ja valintaperusteet Puuhallin rakenteet Esisuunnittelu ja valintaperusteet Pdf-painos helmikuu 2009 Teksti Asko

Lisätiedot

Akkamäen alikulkukäytävä 13/240/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/18810. Sillan laatuvaatimukset. KaS (Kaakkois-Suomi)

Akkamäen alikulkukäytävä 13/240/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/18810. Sillan laatuvaatimukset. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (10) KaS (Kaakkois-Suomi) Akkamäen alikulkukäytävä 13/240/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/18810 Teräksinen holvisilta Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 12,75 Vapaa-aukko (m) 4,6 Vinous

Lisätiedot