POHJARAKENNESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJARAKENNESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 GEOPALVELU OY TYÖ N:O SKOL jäsen SUOMUSSALMEN HOITOKOTI Välskärinkuja SUOMUSSALMI liitteenä 5 kpl pohjatutkimuspiirustuksia pintavaaitus ja pohjatutkimusasemapiirros 1: pohjatutkimusleikkaus A-A 1:200/1: pohjatutkimusleikkaus B-B 1:200/1: pohjatutkimusleikkaus C-C 1:200/1: pohjatutkimusleikkaus D-D 1:200/1:100 Ristimäenkatu Tampere Puhelin (03) Faksi (03) Sähköposti Y-tunnus Kotipaikka Tampere Alv rek. www. geopalvelu.fi

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET TOIMEKSIANTO JA TUTKIMUSKOHDE TEHDYT TUTKIMUKSET TUTKIMUSKOHTEEN YMPÄRISTÖ PINTASUHTEET POHJASUHTEET MAAPERÄN PILAANTUNEISUUS... 5 SUUNNITTELUOHJEET RAKENNUKSEN KORKEUSASEMA KANTAVIEN RAKENTEIDEN PERUSTAMINEN GEOTEKNINEN KANTAVUUS ALAPOHJAT RADON ROUTIVUUS RAKENNUSPOHJAN KUIVATUS PUTKIJOHDOT PIHAN LIIKENNEALUEET TYÖOHJEET YLEISTÄ KAIVU- JA TÄYTTÖTYÖT KAIVOT JA KANAALIT SALAOJAT PIHAN LIIKENNEALUEET JA MUUT RAKENTEET LAADUNVALVONTA (12)

3 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI Välskärinkuja SUOMUSSALMI 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET 1.1. TOIMEKSIANTO JA TUTKIMUSKOHDE Suomussalmen kunnan toimeksiannosta olemme tehneet pintavaaituksen, kartoituksen ja pohjatutkimuksia suunnitellulla Suomussalmen hoitokodin sekä hoitokodin ja nykyisen terveyskeskusrakennuksen välisen yhdyskäytävän rakennuspaikoilla Suomussalmella. Tutkitulle rakennuspaikalle rakennetaan 2-kerroksinen, osin kellarillinen hoitokoti. Kellarikerroksen ja viereiseen terveyskeskuksen välille rakennetaan lisäksi maanalainen huoltotunneli. Käytössämme oli rakennussuunnitelmia TEHDYT TUTKIMUKSET Rakennuspikka lähiympäristöineen vaaittiin ja kartoitettiin VRS GPS- ja takymetrimittauksella. Korkeusjärjestelmä on N60. Maakerrosten laatua ja kovan pohjan syvyyttä tutkittiin heijarikairauksin 19 tutkimuspisteessä. Lisäksi rakennuspaikalla tehtiin 3 porakonekairausta, joilla varmistettiin että kallion pinta on perustamistasoa syvemmällä. Kahdesta tutkimuspisteestä otettiin sarja häiriintyneitä maanäytteitä, jotka on tutkittu laboratoriossamme. Näytteenottopisteisiin asennettiin tutkimuksen aikaiset pohjaveden havaintoputket. 3 (12)

4 1.3. TUTKIMUSKOHTEEN YMPÄRISTÖ Tutkittu rakennuspaikka sijaitsee terveyskeskuksen puistomaisella piha-alueella terveyskeskuksen lounaiskulmalla. Rakennuspaikalla on muutamia puita sekä asfaltti-, kivituhka- ja hiekkapintaisia pihateitä. Rakennuspaikalla ja sen läheisyydessä on maanalaisia putkistoja ja kaapeleita. Rakennuspaikan ympäristö on pääosin rakennettua aluetta PINTASUHTEET Tutkittu rakennuspaikka on maanpinnaltaan tasaista terveyskeskuksen piha-alutta. Vaaitulla alueella maanpinnan korkeus vaihtelee noin tasojen +201,2 ja +203,9 välillä POHJASUHTEET Pintamaina rakennuspaikalla on pihamaan nurmikkopintainen humuskerros sekä pihateiden asfaltti-, kivituhka- ja hiekkapintaiset täyttökerrokset. Pintakerrosten alla on moreeni, jonka tiiviys kairausvastuksen perusteella vaihtelee löyhähköstä tiiviiseen. Näytteistä määritetyt perusmaan vesipitoisuudet vaihtelivat 6 24 %:iin kuivapainosta laskettuna. Maalajeiksi määritettiin silttinen hiekkamoreeni ja hiekkamoreeni. Pisteeseen 4 asennetussa pohjavesiputkessa ei tutkimusajankohtana havaittu vettä tason +196,13 yläpuolella eli noin 6,7 m syvyydessä maanpinnasta eikä pisteeseen 7 asennetussa pohjavesiputkessa tutkimusajankohtana tason +199,47 yläpuolella eli noin 3 m syvyydessä maanpinnasta. Heijarikairaukset päättyivät 2 8 m syvyydessä maanpinnasta moreenissa oleviin kiviin, lohkareisiin tai kallioon. Porakonekairaukset lopetettiin määräsyvyyteen 7,3 m syvyydessä maanpinnasta. Kalliopintaa ei havaittu määräsyvyyttä ylempänä. Perusmaakerrokset ovat routivia. 4 (12)

5 1.6. MAAPERÄN PILAANTUNEISUUS Tutkitulla rakennuspaikalla ei ole tehty pilaantuneisuusselvitystä. Vanhoja täytemaakerroksia poistettaessa tulee maaperän laatua tarkkailla aistinvaraisesti kaivutöiden yhteydessä ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, mikäli kaivumaissa havaitaan pilaantuneisuuteen viittaavaa. Muilta osin maaperä voidaan olettaa puhtaaksi. 5 (12)

6 2. SUUNNITTELUOHJEET 2.1. RAKENNUKSEN KORKEUSASEMA Rakennuksen korkeusasemaa valittaessa on huomioitava pintavesien johtaminen pois rakennusten seinustoilta. Rakennuksen 1. kerroksen lattiatasoksi on suunniteltu +203,60, kellarin lattiatasoksi +200,37, ja yhdyskäytävän +200, ,06 (vanhan osan kellari). Rakennusta välittömästi ympäröivät maanpinnat muotoillaan rakennuksesta poispäin viettäviksi. Sopiva vähimmäiskaltevuus kolmen metrin etäisyyteen sokkelista on 1: KANTAVIEN RAKENTEIDEN PERUSTAMINEN Rakennus voidaan perustaa anturaperustuksin perusmaana olevan moreenin päälle rakennettavan, vähintään 0,3 m paksun, kalliomurskeesta # 0/32 tai # 0/63 tehtävän arinakerroksen ja täytön varaan. Nykyisen rakennuksen ja yhdyskäytävän liittymäkohdassa yhdyskäytävä on perustettava samaan syvyyteen kuin vanha osa. Yhdyskäytävä ja vanha osa on rakenteellisesti erotettava toisistaan liikuntasaumalla GEOTEKNINEN KANTAVUUS Geoteknisenä kantavuutena voidaan käyttää perusmaana olevan moreenin päälle kalliomurskeesta # 0/32 tai # 0/63 tehtävän arinakerroksen ja kalliomursketäytön varaan perustettaessa p < 200 kpa ALAPOHJAT Lattiat voidaan rakentaa maanvaraisina moreenin/mursketäytön päälle tehtävän kapillaarikerroksen varaan. Kellariin rajoittuvat 1. kerroksen lattiat on rakennettava kantavina rakenteina. Välittömästi maata vasten valettavien lattioiden alle on tehtävä kosteuden kapillaarisen nousun katkaiseva, > 0,3 m paksuinen kerros sepelistä # 6 8/ RADON Alapohjarakenteet on tehtävä radonturvallisiksi. 6 (12)

7 2.6. ROUTIVUUS Perusmaakerrokset ovat routivia, joten rakenteet on routasuojattava. Mitoittava pakkasmäärä F 50 = Kh. Routaeristeen paksuus mitoitetaan RIL Routasuojaus rakennukset ja infrarakenteet mukaan, erikseen lämpimille ja kylmille rakennuksen osille sekä rakennuksen nurkille RAKENNUSPOHJAN KUIVATUS Rakennus on vajovesien poisjohtamiseksi salaojitettava. Salaojien ylin kuivatustaso (lähtökorkeus) on oltava vähintään 0,2 m anturan alapintaa syvemmällä PUTKIJOHDOT Putkijohdot voidaan rakentaa maanvaraisesti vähintään 0,2 m paksun arinakerroksen välityksellä. Kantavien lattioiden alla putkijohdot on ripustettava alapohjan varaan PIHAN LIIKENNEALUEET Pihan liikennealueiden rakennekerrosten paksuudeksi suosittelemme alla olevan mukaisesti vähintään 1,2 m. Rakennekerrokset: Kivituhka/Asfalttibetoni AB 16/ Tasausmurske KaM # 0/ Kantava kerros KaM # 0/ Jakava kerros M # 0/ Eristyshiekka 400 Kuitukangas N kerrospaksuus yhteensä 1200 mm Kivi- tai betonikivipäällystealueilla piha on routaeristettävä. Eriste asennetaan eristyshiekkakerrokseen niin, että eristeen päälle tulee suojaava hiekkakerros. 7 (12)

8 3. TYÖOHJEET 3.1. YLEISTÄ Tämän kohdekohtaisen työohjeen ja suunnitelmien lisäksi maarakennustöissä on huomioitava seuraavat määräykset ja ohjeet: - Suomen rakentamismääräyskokoelma B 3, Pohjarakennus - Suomen rakentamismääräyskokoelma C 2, Kosteus, Määräykset ja ohjeet Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset, Talonrakennuksen maatyöt MaaRYL Talonrakennuksen maarakenteet yleinen rakennusselostus ja laatuvaatimukset RIL Pohjarakennusohjeet RIL Kaivanto-ohje RIL Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus RIL Pihojen pohja- ja päällysrakenteet Suunnittelu- ja rakentamisohjeet RIL MaKu 2001, Rakennuspohjien ja piha-alueiden maarakenne- ja kuivatusopas - Putkikaivanto-ohje RIL Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket, Asennusohjeet RIL InfraRYL 2010, Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset, Osa 1 - InfraRYL 2006, Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset, Osat KAIVU- JA TÄYTTÖTYÖT Rakennuspaikalta kaivetaan ensin pois kaikki humus- ja täyttömaat sekä kannot ja juuret ja sen jälkeen tasakärkikauhalla kaikki roudan löyhdyttämät pintakerrokset. Sen jälkeen tehdään rakenteiden edellyttämä maankaivu vähintään tasoon anturan alapinta -0,3 m. Kaivun on perustamistasossa ulotuttava 1 m anturan ulkoreunasta ulospäin ja siitä kaltevuudessa 1:1 kaivupohjalle saakka. Ennen täyttötöihin ryhtymistä rakennuspohjalla on pidettävä pohjakatselmus. Kaivupohjalle asennetaan kuitukangas N2. Koko rakennuspohjan alueelle tehtävät perustusten alustäytöt rakennetaan kerroksittain tiivistäen puhtaasta, kantavasta ja hyvin tiivistyvästä kalliomurskeesta # 0/32 tai # 0/63, jonka rakeisuus täyttää oheisen liitteen mukaisen kantavan kerroksen materiaalivaatimuksen. Täyttömateriaalin, kerrospaksuuden ja tiivistyskertamäärien suhteen on noudatettava RIL 132 "Talonrakennuksen maarakenteet" kohtaa 4. Täytöt. Jos työ ajoittuu pakkaskauteen, on täytöt rakennettava kuivasta sepelistä, jonka vesipitoisuus on < 3 %. 8 (12)

9 Tiivistettävä täyttö on ulotettava täytön pohjalla vähintään etäisyydelle 1 metri perustuksen reunasta ulospäin + täytekerroksen paksuus. Perustamistasossa (anturan alapinnan tasossa) tiivistetyn täytön on ulotuttava vähintään metrin anturan reunan ulkopuolelle. Perustamistasosta ylöspäin tehtävät maanvaraisten lattioiden alustäytöt rakennetaan kerroksittain tiivistäen puhtaasta, kantavasta ja hyvin tiivistyvästä murskeesta. Kerralla tiivistettävän täyttökerroksen paksuus saa olla korkeintaan 0,3 m. Välittömästi maata vasten valettavien lattioiden alle on tehtävä kosteuden kapillaarisen nousun katkaiseva, > 0,3 m paksuinen kerros sepelistä # 6 8/16. Rakennuksen vierustoille on tehtävä sokkelin vastainen, > 0,2 m paksuinen salaojituskerros (RIL Kohta 4.22) esim. sepelistä # 6 8/ KAIVOT JA KANAALIT Kaivojen asennusalusta ja ympärystäyttö tehdään murskeella # 0/16, asennusalustan paksuus 200 mm ja ympärystäyttö kaivon ympärille 400 mm. Lopputäyttö tehdään kaivannon viereisen rakenteen täyttömateriaalilla. Putkikanaalien asennusalusta ja alkutäyttö tehdään murskeella # 0/16, asennusalustan paksuus 150 mm ja alkutäyttö vähintään 300 mm ylimmän putken laen yläpuolelle. Lopputäyttö tehdään kanaalin viereisen rakenteen täyttömateriaalilla. Kaapelikanaalien asennusalusta ja alkutäyttö tehdään suodatinhiekalla. Asennusalustan paksuus on 200 mm, alkutäyttö vähintään 200 mm ylimmän putken tai kaapelin suojakourun yläpuolelle. Hiekka ympäröidään kuitukankaalla. Lopputäyttö tehdään kanaalin viereisen rakenteen täyttömateriaalilla SALAOJAT Salaojituskerros putkien ympärille tehdään sepelistä # 6 8/16, sivuille vähintään 100 mm ja päälle vähintään 200 mm. Sepeli ympäröidään kuitukankaalla. Salaojat asennetaan suoraan kuitukankaan päälle. Lopputäyttö tehdään rakenteen edellyttämällä täyttömateriaalilla. Salaojien paikkaa saa siirtää sivusuunnassa suunnitelmissa esitetystä korkeintaan 500 mm, suurempiin sivuttaissiirtoihin on saatava suunnittelijan lupa. Salaojaputkien sallitut poikkeamat ovat vaakasuorasta linjasta +50 mm ja suunnitelmien mukaisesta korkeudesta +20 mm. 9 (12)

10 3.5. PIHAN LIIKENNEALUEET JA MUUT RAKENTEET Maanpinnat on muotoiltava rakennusten seinustoilta laskeviksi kaltevuudessa 1:20 vähintään 3 m lukuun ottamatta sisäänkäyntien edustoja. Pihan liikennealueiden rakennekerrosten paksuudeksi suosittelemme alla olevan mukaisesti vähintään 1,2 m. Rakennekerrokset: Kivituhka/Asfalttibetoni AB 16/ (tai kivipinta, paksuus tuotteen mukaan, Tasausmurske KaM # 0/ alle asennushiekkaa n. 50 mm, tasaus- Kantava kerros KaM # 0/ mursketta tällöin n. 50 mm) Jakava kerros M # 0/ Eristyshiekka 400 Kuitukangas N kerrospaksuus yhteensä 1200 mm Kivi- tai betonikivipäällystealueilla piha on routaeristettävä. Eriste asennetaan eristyshiekkakerrokseen niin, että eristeen päälle tulee suojaava hiekkakerros LAADUNVALVONTA Perustusten alustäyttö on vaativuudeltaan laatuluokkaan II kuuluva, jossa täytön tiiviys on osoitettava kantavuus- tai tiiviyskokein (RIL 132). Täytön tiivistymistä valvotaan täyttökerroksittain tehtävillä kantavuuskokeilla. Anturoiden alla vaadittava kantavuusarvo E1 50 MN/m 2 ja maanvaraisten lattioiden alustäytössä E1 40 MN/m 2. Suhteen E2/E1 on oltava 2,2. Liikennealueiden rakennekerrosten materiaali- ja mittavaatimukset RIL:n julkaisun: Talonrakennuksen maarakenteet yleinen rakennusselostus ja laatuvaatimukset RIL kohdan 4.14 Rakennekerrokset mukaan. Liikennealueilla jakavassa kerroksessa vaadittava kantavuusarvo E2 80 MN/m 2 ja kantavassa kerroksessa vaadittava kantavuusarvo E2 100 MN/m 2. Suhteen E2/E1 on oltava 2,2. Kantavuuskokeet on tehtävä levykuormituslaitteella tai pudotuspainolaitteella. 10 (12)

11 Tampereella 30. päivänä kesäkuuta 2014 GEOPALVELU OY Geotekninen suunnittelija Markku Varje projektipäällikkö, RI LIITTEET: - Materiaalivaatimus - Rakennetyypit 11 (12)

12 LIITE Maanvaraisten perustusten alustäytön materiaalivaatimus Tässä kohteessa perustusten alustäyttömateriaalina käytetään kalliomursketta # 0/32 tai # 0/63. Käytettävän materiaalin rakeisuuskäyrän tulee olla alla olevan kuvan ohjealueella. Murske # 0/32 Murske # 0/63 Kiviainekset eivät saa sisältää epäpuhtauksia. 12 (12)

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Rakennusselostus Sivu 1/49 A R K K I T E H D I T S I I S T O N E N O Y 30.06.2014 D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi RAKENNUSSELOSTUS VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN 30.06.2014

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011 KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA K1 VEISTÄMÖNTIE / NIKKARINKUJA K2 NÄÄTÄMÖNTIE K3 TEOLLISUUSTIE K4 VÄLIRINNE Oulu AIRIX Ympäristö

Lisätiedot

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12 VIHDIN KUNTA Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4003/12 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4003/12/1 1:2000 Leikkaus A-A 4003/12/2 1:1000/1:100

Lisätiedot

& Rakennusohje. suunnittelu-

& Rakennusohje. suunnittelu- & Rakennusohje suunnittelu- n Sisältö FOAMIT-VAAHTOLASI LABORATORIOKOKEET 1. Johdanto 3 2. Foamit -vaahtolasimurske kevennysrakenteissa 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Penger- ja siirtymärakenteet 4 2.3 Rakenteiden

Lisätiedot

Luna PRESS EXPRESS TUOTEOHJE SOKKELI ALAPOHJAELEMENTTI

Luna PRESS EXPRESS TUOTEOHJE SOKKELI ALAPOHJAELEMENTTI Luna PRESS EXPRESS TUOTEOHJE SOKKELI ALAPOHJAELEMENTTI SISÄLLYS Pientalon perustustavan valintakriteerit 1 Pohjatutkimus ja perustustyypit 2 Maanvarainen laatta -perusmuuri: 2 Kellariperustus: 2 Radonpitoisuudet:

Lisätiedot

THE ART OF INSULATION. Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS. Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti.

THE ART OF INSULATION. Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS. Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti. THE ART OF INSULATION Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti. Mitä EPS on? matala energia eriste EPS eli paisutettu polystyreeni

Lisätiedot

RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä.

RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä. Tilaaja: Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi Hanke: Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus 97220 Sinettä RAKENNUSSELOSTUS Luotu 19.12.2013 TT 20.03.2015 Talo 2000 nimikkeistön mukaan 1 /30

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja Rakennustyön tarkastusasiakirja VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA KIINTEISTÖ Osoite Omistaja ja osoite Haltija ja osoite Kunta Kortteli Kaupunginosa/kylä Tontti/tila YHTIÖMUOTO Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS

MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS TIEHALLINTO SASTAMALAN KAUPUNKI MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA RAKENNUSSUUNNITELMA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS 29.03.2011, URAKKALASKENTAA

Lisätiedot

URAKKALASKENTAA VARTEN - - - ARK 101-01. Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN

URAKKALASKENTAA VARTEN - - - ARK 101-01. Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN - - - URAKKALASKENTAA VARTEN K.osa/Kylä 5 Kortteli/Tila 77 Tontti/Rn:o 2 Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten Rakennustoimenpide Korjaus- ja laajennus Piirustuslaji TYÖPIIRUSTUS Juoks.n:o Rakennuskohteen

Lisätiedot

RAKENNUSSELITYS AS OY MÄKÄRÄ, HAKAMAANKUJA 1, 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS

RAKENNUSSELITYS AS OY MÄKÄRÄ, HAKAMAANKUJA 1, 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen 1(16) 0 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 01 RAKENNUSHANKE 01.1 Rakennuskohde

Lisätiedot

EPS-eristeiden asennusohjeet. Routa- ja lattiaeristeet

EPS-eristeiden asennusohjeet. Routa- ja lattiaeristeet EPS-eristeiden asennusohjeet Routa- ja lattiaeristeet EPS-lämmöneristeet EPS-eristeet ovat polystyreenistä valmistettuja lämmöneristeitä, joita käytetään laajalti rakentamisessa. Hyvän lämmöneristyskykynsä,

Lisätiedot

KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015

KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015 VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015 HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTOTALO JA SEURAKUNTATALO PAROLANTIE 45-47 13720 PAROLA PAROLANTIE 45-47 2/20 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS VIRTUAALIMAAILMA 11.5.2011 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 02. TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET... 4 02.1 Työjärjestys...

Lisätiedot

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT Ohjeita konepalvelun ja pienurakoiden tilaajalle Tekijät Taitto 2010, Infra ry Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Matti Lahtinen ja Satu Sahlstedt, Mittaviiva Oy Julkaisija Kuvat

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003 RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS Helsinki 2003 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen julkaisuja D 14 JOHTOTEIDEN

Lisätiedot

Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje

Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2001 ISBN 951-726-817-3 TIEH 2100007-01 Edita

Lisätiedot

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä Ennen omakotitalon paikka valittiin sen mu kaan, missä pohjatöiden tekeminen oli mahdollisimman helppoa. Nykyisin rakennuspaikan valintaa ohjaavat kaavamääräykset, tontin sijainti ja hinta. OMAKOTITALON

Lisätiedot

Pientalojen perustusten ja tuulettuvan alapohjan korjaus

Pientalojen perustusten ja tuulettuvan alapohjan korjaus Juha Rajahalme Pientalojen perustusten ja tuulettuvan alapohjan korjaus Kosteustekninen toiminta Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 JUHA RAJAHALME Pientalojen perustusten ja tuulettuvan alapohjan korjaus

Lisätiedot

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 C2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 Ympäristöministeriö on rakennuslain 13 :n (557/89) nojalla antanut rakennusten toimivuutta

Lisätiedot

Leca. -harkkorakenteet. Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen. www.e-weber.fi

Leca. -harkkorakenteet. Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen. www.e-weber.fi Leca -harkkorakenteet Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen PERUSTUKSET Leca Lex harkkorakenteet ULKOSEINÄT Leca Term ja Leca Design -rakenteet 4-14 / 20.12.2013 korvaa esitteen 4-14/1.5.2013 www.e-weber.fi

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma/korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma/korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma/korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi Aaro-Matti Pakkanen MAANVARAISTEN ALAPOHJIEN VAURIOMEKANISMIT Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014

KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014 KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014 rakennusarkkitehti Marko Arvonen Oy Oinaankuja 4, 23500 UUSIKAUPUNKI PUH. +358 500 717 459 Rakennusselostus 1 KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET RAKENNUSPERUSTAN KOSTEUSERISTYS. VTT:n sertifikaatti nro 156/01. Tuonti ja markkinointi: OS TECH Pajbölentie 242, 25700 KEMIÖ

ASENNUSOHJEET RAKENNUSPERUSTAN KOSTEUSERISTYS. VTT:n sertifikaatti nro 156/01. Tuonti ja markkinointi: OS TECH Pajbölentie 242, 25700 KEMIÖ 16.7.2002 ASENNUSOHJEET RAKENNUSPERUSTAN KOSTEUSERISTYS VTT:n sertifikaatti nro 156/01 Tuonti ja markkinointi: OS TECH Pajbölentie 242, 25700 KEMIÖ Tekninen neuvonta: Osmo Semberg Puh / fax 02 421370,

Lisätiedot

PAIKALLISTIE PT 11636, PLV 3200-3580, SIPOO TUHKAKOERAKENTEET LOPPURAPORTTI SEURANTAMITTAUSTULOKSET 1997-2002 TUHKAT HYÖTYKÄYTTÖÖN -PROJEKTI VIATEK

PAIKALLISTIE PT 11636, PLV 3200-3580, SIPOO TUHKAKOERAKENTEET LOPPURAPORTTI SEURANTAMITTAUSTULOKSET 1997-2002 TUHKAT HYÖTYKÄYTTÖÖN -PROJEKTI VIATEK PAIKALLISTIE PT 11636, PLV 3200-3580, SIPOO (Entinen Knuters Östersundom yksityistie) TUHKAKOERAKENTEET LOPPURAPORTTI 15.1.2003 SEURANTAMITTAUSTULOKSET 1997-2002 TUHKAT HYÖTYKÄYTTÖÖN -PROJEKTI VIATEK 1

Lisätiedot

RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA

RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA Rakennetyypit ja detaljit ovat periaateratkaisuja, joiden tarkoituksena on helpottaa rakenteiden valintaa ja ohjata suunnittelukohteissa

Lisätiedot