Varhaiskasvatuksen toiminnan arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varhaiskasvatuksen toiminnan arviointi"

Transkriptio

1 Lappeenrannan kaupunki Varhaiskasvatuksen toiminnan arviointi Toimikausi

2 1 Sisältö: 1.Yleistä Kehittämishankkeet Kieli kotouttamisen tukena -hanke (Kieko) Media, osallisuus, lapsi -hanke (Molla) Strategisten tavoitteiden toteutuminen Yhteinen myönteinen lappeenrantalainen kasvu- ja oppimiskokemus Projektioppiminen /teematyöskentely (Ilmiölähtöinen oppiminen) on tapamme työskennellä yhdessä lasten kanssa Kokonaisopetuksellinen ja lapsikeskeinen esiopetuksen opetussuunnitelma käytössä Rakennamme kumppanuutta Lasten osallisuus Huoltajien osallistaminen (kasvatuskumppanuus) Muut yhteistyökumppanit Päiväkotien toimitilat ovat terveelliset ja turvalliset Päivähoitopaikka vastaa lapsen hoidontarvetta Hoitopaikkatakuu Palveluohjaus on systemaattista Turvaamme monikulttuuristen lasten kielen kehityksen Lappeenrannan varhaiskasvatus on houkutteleva työympäristö Liite Asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto... 12

3 2 1. Yleistä Kevään 2013 aikana vastuualue osallistui toimialan uuden strategian valmisteluun yhdessä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kanssa. Varhaiskasvatus laati myös vastuualuekohtaisen toimenpidesuunnitelman (varhaiskasvatuksen strategia), joka liitettiin osaksi toimiyksikköjen vuosisuunnitelmia. Varhaiskasvatus ARVOT: Leikin ja lapsuuden arvostaminen Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus, oppiminen ja ihmisenä kasvaminen, oman itsensä, toisten sekä ympäristön kunnioittaminen, Välittäminen ja yhdessä kasvaminen Toimintamme on näkyvää ja avointa Lapsi saa laadukasta varhaiskasvatusta Rakennamme kumppanuutta Toimitilamme ovat terveet, turvalliset ja toimivat Päivähoitopaikka vastaa lapsen hoidontarvetta Lappeenrannan varhaiskasvatus on houkutteleva työympäristö YMPÄRISTÖTEKIJÄT Entistä laatutietoisemmat asiakkaat Taloudellinen liikkumavara pienenee Kaupat auki joka päivä ja entistä Pitempään Kansainvälistyminen Fyysiset ja henkiset uhkatekijät

4 3 Lasten päivähoidon kysyntä on vuosittain yleensä suurimmillaan huhtikuussa. Vuonna 2013 huhtikuussa lapsia oli hoidossa 3052 ja tänä keväänä vastaavana ajankohtana Vaikka kasvua lastenkokonaismäärässä ei enää ole juurikaan ollut, on lasten palveluntarpeissa tapahtunut muutoksia. Laajennetun päivähoidon ja osapäivähoidon kysytä on kasvanut, mutta vuorohoidon kysyntä vähentynyt / (edell. vuosi) % Alle 3 vuotiaat ,6 3 5 vuotiaat vuotiaat Yhteensä ,3 Keväällä 2013 oli Pallon päiväkodin Kyllikinkadun toimitiloissa havaittu sisäilmapulmia. Lapsiryhmät olivat siirtyneet väistötiloihin. Osa toimi Kesämäen päiväkodin liikunta ja ruokasalissa (45 lasta) ja osa (35 lasta) Väinölänkadun neuvolan tiloissa. Tammikuussa 2014 päiväkodille valmistui uudet toimitilat Alakylän päiväkodin yhteyteen. Uusiin tiloihin siirtyivät myös lapsiryhmät Raastuvankadulta (18 lasta) ja Koulukadulta (21 lasta). Alakylän ja Pallon päiväkodit yhdistettiin Keltun päiväkodiksi. Pulpin päiväkodin Taimitarhan toimipisteen alueen maaperästä oli löytynyt jäämiä ohjearvot ylittäneitä määriä torjunta aineista. Päiväkodin piha alueen maanparannustyöt tehtiin kesän 2013 aikana. Joutsenon päiväkodin ja Korvenkylän päiväkodin laajennukset käynnistyivät kesän 2013 aikana ja valmistuivat keväällä Myllymäen päiväkodin ja Pontuksen päiväkodin suunnittelu on käynnissä. Lauritsalan päiväkodin yhdelle esiopetusryhmälle on suunniteltu rakennettavan tilat koulun uudisrakennuksen yhteyteen. Tilapäisissä toimitiloissa hoitopaikkoja on edelleen ollut Tykissä, Hovinpellossa ja Karhuvuoressa sekä Tapiolassa. Tilapäisten ryhmien käytössä olevat tilat eivät vastaa nykypäivän laatuvaatimuksia. Vanhemmat eivät aina ole tyytyväisiä tilapäisiin tiloihin mm. Snellmanin päiväkodin Tykin ryhmien tiloista ja piha välineistä on edelleen tullut kriittistä palautetta. Perhepäivähoidossa 144 (70%) lapsen varahoitopaikka oli toimikauden aikana päiväkodissa. Yksityisen Örebro päiväkodin toiminta lakkaa toimintakauden lopussa. Kaupunki laajentaa Snellmanin päiväkodin toimintaa Kasarmikadulle ja samalla Tykin toimipisteen ryhmät siirtyvät hallinnollisesti osaksi Leirin päiväkotia.

5 4 Tehostettua tai erityistä tukea sai toimikauden aikana alle kuusivuotiaista lapsista 120 (4,5 %), mutta esiopetusikäisistä 127 (17,3 %). Tämä osoittaa, että tukitoimien tarjoaminen on syystä tai toisesta viivästynyt. 2. Kehittämishankkeet 2.1 Kieli kotouttamisen tukena hanke (Kieko) Hankkeen kohteena ovat olleet päivähoidossa olevat n. 250 maahanmuuttajataustaista lasta ja heidän perheensä. Näistä lapsista yli puolet ( ) on ollut venäjänkielisiä. Kuluneen toimikauden aikana on lapsen kotoutumista ja syrjäytymisen ehkäisyä tehostettu suomen kielen ja kotikielen (Venäjä) opetusta kehittämällä. Hankkeelle on saatu EU rahoitusta Kotouttamisrahaston kautta. Hankkeen tavoitteena on ollut helpottaa maahanmuuttajalasten, ja samalla myös heidän vanhempiensa kotoutumista ja sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Sen aikana on tuettu lasten kielen kehitystä tarjoamalla tehostettua suomi toisena kielenä opetusta sekä kotikielen opetussuunnitelmaan perustuvaa opetusta venäjän kielessä. Elävä, vahva kotikieli on uuden kielen oppimisen perusta. Hankkeen aikana kehitettiin myös työvälineitä, joiden avulla venäjänkielisten lasten mahdollisiin kielen kehityksen ongelmiin voidaan puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hankevaroin oli palkattuna hankekoordinaattori ja toimintavuotena myös suomi toisena kielenä opettaja sekä kotikielen (Venäjä) opettaja. Hankekoordinaattori vastasi kokonaiskehittämisestä ja raportoinnista, myös hankeen talouden hoidosta. Hankkeen aikana kasvatusja ohjaushenkilöstölle järjestettiin 11 koulutuspäivää. Koulutuksiin osallistui yhteensä 336 henkilöä. Sen avulla on myös rahoitettu ulkopuolista koulutusta kuudelle hengelle. Opintomatkoja tehtiin viisi (Turku, Tukholma, Espoo, Pietari ja Helsinki). Opintomatkoihin osallistui yhteensä 36 henkilöä. Suomi toisena kielenä opettaja työskenteli pääsäätöisesti 4 6 vuotiden lasten kanssa neljässä päiväkodissa. Opetus tapahtui seitsemässä eritasoisessa pienryhmässä. Opettajan tehtäviin kuului myös kasvatus ja ohjaushenkilöstön opastusta ja konsultointia sekä opetusmateriaalin valmistamista. Kotikielen opettajan tehtävänä oli kielen opettamisen lisäksi valmistella venäjän kotikielen opetussuunnitelma sekä tunnistaa ja kartoittaa lasten mahdollisia kielellisiä vaikeuksia venäjän kielessä. Hän myös ohjasi vanhempia ja ryhmän kasvattajia tukemaan lasten kielen kehitystä sekä tarvittaessa lähetti lapsia jatkotutkimuksiin lapsi ja nuorisovastaanotolle, sittemmin Lasten ja nuorten taloon. Tämä oli mahdollista, sillä hankeessa työskennellyt kotikielen opettaja ooli koulutukseltaan erityisopettaja. Hänellä on myös Venäjällä suoritettu puheopettajan eli logopedin koulutus.

6 Hankeen aikana kotikielen opettaja kartoitti 92 lapsen kotikielen tasoa. Kartoituksen perusteella 43 (47%) lapsen kotikielen osaaminen ei vastannut lapsen ikätasoa. Näistä 26 lapselle tehtiin lähete jatkotutkimuksiin ja 17 lapselle annettiin tehostettua kielen opetusta yksilöllisesti ja pienrymissä. Kotikielen opettaja toimi myös samanaikaisopettajana niissä ryhmissä, joissa oli venäjänkielisiä kielellistä tukea tarvitsevia lapsia. Opettajan venäläisen kulttuurin tuntemus on edistänyt sekä lasten oman äidinkielen että suomen oppimista. Opettaja on myös muuta henkilöstöä paremmin onnistunut motivoimaan vanhempia lapsen kielen kehityksen tukemiseen. Kun lapsi on tarvinnut tavallista enemmän tukea kehitykseensä ja kielen oppimiseen, ovat erot suomalaisen ja venäläisen kasvatuskulttuurin välillä tulleet korostuneesti näkyviin. Näissä tilantessa on venäläisen kasvatuskulttuurin tuntemus on osoittautunut tarpeelliseksi. Logopedin tutkinto ei anna pätevyyttä toimia Suomessa puheterapeuttina, mutta ko. koulutus täydentää hyvin Suomessa suoritettua erityisopettajan tutkintoa venäjänkielisten lasten puheopettajana. Opettaja pystyy myös arvioimaan millaisesta puheterapiasta lapset hyötyisivät. Hän voi myös työskennellä yhdessä puheterapeutin kanssa. Lapsen kotikielen taitoisen asiantuntijan käyttö on tehokkaampaa ja johtaa lapsen kehityksen kannalta parempaan lopputulokseen kuin tulkin käyttö. Kasvatus ja opetustoimen esityksestä hallinto ja henkilöstöjasoto antoi kasvatus ja opetustoimelle luvan palkata hankkeessa toimineen venäjänkielen opettajan varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi Opettajan palkkaaminen tulee hankkeen aikana saatuihin tietoihin ja kokemuksiin perustuen tuottamaan kaupungille kustannussäästöä vuositasolla arvoilta noin euroa. Lisäksi työpanoksellaan opettaja edistää olennaisesti venäjänkielisten lappeenrantalaisten lasten kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan Media, osallisuus, lapsi hanke (Molla) Molla (Media, osallisuus, lapsi) hanke toteutettiin vuosina Hanke sai rahoitusta Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämisrahoituksesta. Tavoitteena oli tuoda esiopetukseen ja päiväkotilapsille mediamaailma tutuksi turvallisessa ja osallistavassa ympäristössä. Tutkimusten mukaan yhä nuoremmat lapset käyttävät mediaa. Medialukutaito on tämän vuoksi yksi tärkeistä kansalaistaidoista ja siksi tärkeää jo päiväkoti ikäiselle. Varhaiskasvatuksen mediakasvatuksessa kehitetään varhaisia valmiuksia mediakulttuurissa elämiseen ja oman mediasuhteen ymmärtämiseen sekä edistetään lapsen hyvinvointia ja osallisuutta.

7 Molla (Media, osallisuus, lapsi) hanke ja Saimaan mediakeskus toivat päiväkoteihin mediapajoja, joissa lapsi sai esim. ottaa kuvia leikkipaikoistaan ja päivän askareistaan, kertoa tarinoita animaation keinoin, tallentaa ja kuunnella omaa ja ympäristönsä ääniä, tehdä oman kirjan tai lehden ryhmäläistensä kanssa. Lapset tarvitsevat vuorovaikutussuhteita ja tukea oppiakseen suhtautumaan kriittisesti median tarkoitusperiin. Lisäksi lapset tarvitsevat tukea oppiakseen erottamaan median tarinat todellisesta elämästä. Lapsen kehityksen tukeminen myös hänen suhteessaan mediaan palvelee lapsen hyvinvointia. Molla hanke painotti mediakasvatuksen merkitystä osana lasten hyvinvointia tukevaa kasvatusta. Medialaitteiden tuominen laajemmin päiväkoteihin oli vielä uutta ja tavoitteena olikin, että ne löytävät paikkansa muiden pedagogisten virikkeiden vierestä. Uusien materiaalien käyttäminen lasten oppimiseen haastoi henkilökuntaa opettelemaan uusia toimintatapoja. Hankkeen avulla saatiin henkilöstölle ajankohtaista tietoa ja toimintamalleja mediakasvatuksen toteuttamiseksi varhaiskasvatuksessa. Lisäksi hankkeessa tavoiteltiin myös päiväkodin ja kotien yhteisten pelisääntöjen löytämistä mediakasvatuksen alueella. Lopputuloksena voidaan todeta, että lapsille laitteiden käyttö oli alusta asti helppoa ja luontevaa, mutta aikuisten asenteet ja taidot kehittyivät selvästi hankkeen aikana. Tulokset osoittivat, että varsinkin alkuvaiheessa aikuisten omat asenteet ja taidot vaikuttivat laitteen käyttöönottoon. Lapset kokivat omien tuotosten tekemisen palkitsevana ja ryhmät kokivat ylpeyttä saadessaan esitellä elokuvaa tai kirjaa muille lapsille ja vanhemmilleen. Lisäksi tuotoksen näkeminen Mollan internet sivuilla toi lisää arvostusta ja tyytyväisyyttä ryhmälle. Varsinkin syksyn alussa tehty yhteinen mediaprojekti sai lapset ryhmäytymään helpommin ja jopa lasten voimaantuminen oli nähtävissä tuotoksia tehtäessä. Tämä lisäsi koko lapsiryhmän hyvinvointia Strategisten tavoitteiden toteutuminen Päivähoitoyksiköt ovat arvioineet toimintaansa vuosisuunnitelmien pohjalta. Kursiivilla kirjoitetut tekstit ovat suoria lainauksia toimiyksikköjen toimintakertomuksista. 3.1 Yhteinen myönteinen lappeenrantalainen kasvu ja oppimiskokemus Projektioppiminen /teematyöskentely (Ilmiölähtöinen oppiminen) on tapamme työskennellä yhdessä lasten kanssa

8 7 Toiminnallista projektioppimista sovelletaan kaikissa toimiyksiköissä, joskaan ei vielä kaikissa lapsiryhmissä. Pienten projektien suunnitelmia on tehty yhdessä lasten kanssa. Pienimpien lasten osallistaminen projektien suunnitteluun ei aina ole ollut helppoa. Vaikka suunnittelu on heidän osaltaan jäänyt vähemmälle, niin heidän osallistumistaan on pyritty kannattelemaan projektin kuluessa, eli itse tekemisessä. Lapsilähtöisiä ideoita on huomioitu. Eri ryhmissä on toteutettu kuluneen toimintavuoden aikana mm. vuodenaikoihin, linnan rakentamiseen ja lintuihin liittyvät projektit. Retket, kirjat, laulut, leikit, sadut ja aikuisten kertomukset ovat toimineet projekteja virittävinä materiaaleina. Aikuiset ovat pyrkineet omilla ideoillaan rikastuttamaan projektien kulkua. Nallematikkapajat toteutettiin kevättoimintakauden aikana 10 kerran jaksoissa. Lapset odottivat hyvin innokkaina toiminnallisia matikkapajoja, joissa he itse pääsivät tekemään tehtäviä tutkimalla ja vertailemalla eri materiaaleja hyödyntäen. Nallematikan leikit, nallehahmot sekä toiminnalliset menetelmät tukivat ryhmässä lasten osallisuutta ja innostivat lapsia kiinnittämään huomiota matemaattisiin ilmiöihin ja käsitteisiin. Henkilöstölle on järjestetty koulutusta projektioppimisesta sekä ratkaisukeskeisestä työskentelytavasta Kokonaisopetuksellinen ja lapsikeskeinen esiopetuksen opetussuunnitelma käytössä Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet annetaan tulevan syksyn aikana. Paikallinen opetussuunnitelmatyö on käynnistynyt lasten ja huoltajien kuulemisella. 3.2 Rakennamme kumppanuutta Osallistaminen ja vuorovaikutus Lasten osallisuus Lasten osallisuutta on kehitetty osan varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelmaa. Tavoitteena on ollut lisätä lasten osallistumista toiminnan suunnitteluun.

9 8 Lasten ideat ja ajatukset ovat tulleet esille erityisesti leikkitilanteissa; yli kolmevuotiaitten ryhmissä lapset ovat saaneet valita leikkitilan kuvien ja aikuisen tuella itse ja lapset ovat saaneet suunnitella leikkejään itse. Alle 3v ryhmässä leikkitilaa on muokattu spontaanisti lasten leikin mukaan esim. majan rakennus, talon korjaaminen, junamatka. Pyrimme noudattamaan toiminnassamme Shierin (2001) osallisuuden polkua: 1. Lapsia kuullaan, 2. Lapsia tuetaan ilmaisemaan omia näkemyksiään ja ajatuksiaan, 3. Lasten näkemykset otetaan huomioon, 4. Lapset otetaan mukaan päätöksentekoprosessiin ja 5. Lapset osallistuvat heitä koskeviin päätöksiin ja oppivat kantamaan vastuuta tekemistään päätöksistä Pienryhmätoimintaa on kaikissa toimiyksiköissä. Syksyn aikana aloitetaan lasten haastattelun/kyselyn uudistaminen Huoltajien osallistaminen (kasvatuskumppanuus) Huoltajia on kuulut osana esiopetuksen opetussuunnitelmaprosessia. Esiopsin uudistukseen liittyvä kyselyjen vastaukset olivat positiivisia. Eskarin toimintaan oltiin tyytyväisiä. Kehittämisideoita ei tullut. Esiopetuskeskusteluissa tullut myös positiivista palautetta. Henkilöstä on koulutuettu suunnitelman mukaisesti kasvatuskumppanuuteen. Tällä hetkellä 167 (32%) henkilöä on osallistunut sisäiseen koulutukseen. Asiakastyytyväisyyskyselyn (alla) mukaan toiminnasta tiedottamiseen ja vanhempien vaikutusmahdollisuuksiin tulee edelleen kiinnittää huomiota. Myös palautteen käsittelyä on syytä kehittää. Asiakastyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyys kysely on uudistettu. Kyselyn mukaan vanhemmat ovat edelleen varsin tyytyväisiä lastensa hoitopaikan toimintaan (4,14; asteikolla 1 5). Lisäksi vanhemmilla oli mahdollisuus antaa kirjallista palautetta. Varhaiskasvatuksen käytössä olevat tilat eivät aina ole

10 9 vanhempien mielestä tarkoituksenmukaiset. Henkilöstön pysyvyyteen on pyritty vaikuttamaan rekrytoimalla vakinaista henkilökuntaa ja lisäämällä varahenkilöstöä. Kyselyn yhteenveto on liitteenä. Kehittämistoimenpiteet tullaan kirjaamaan yksikkökohtaiseen varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelmaa. Päivähoidon aloittamisen myöhentämisestä jouduttiin neuvottelemaan 35 sellaisen perheen kanssa, joissa päivähoidon tarve johtui huoltajan työllistymisestä tai opiskelun alkamisesta. Niitä perheitä, jotka käyttivät subjektiivista oikeutta muusta kuin huoltajan työstä tai opiskelusta johtuen, neuvoteltiin aloittamisen myöhentämisestä 55 perheen kanssa. Yhteensä päivähoidon aloitusta siirrettiin 90 perheen kohdalla, mikä tarkoittaa 8,2 % kaikista palvelupäätöksistä. Emme saaneet hoitopaikkaa sieltä, mistä haimme. Sisarukset kuljetetaan nyt eri paikkoihin. Työ ja asuinpaikan kannalta hoitopaikka on vaikeasti saavutettavissa. Olemme odottaneet paikkaa lähipäiväkodista nyt 8 kk. Toimintakertomusten mukaan kuudelle perheelle ei voitu osoittaa hoitopaikkaa kohtuullisen matkan päästä kotoa Muut yhteistyökumppanit Toimiala on sopinut yhteistyökäytännöistä Saimaan tukipalvelujen kanssa. Yhteistyötä Eksoten kanssa on tiivistetty osana esiopetuksen oppilashuoltoa. Neuvolan kanssa tehtävän yhteistyön kehittämisestä on sovittu. Opiskelijoita eri oppilaitoksista oli kevättoimintakaudella yhteensä 170, viikkoja 813. Opiskelijoiden ohjausta on kehitetty yhdessä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa. Heidän kanssaan on valmisteltu kansainvälistä Open educational platform hanketta (OER). Suunnitteilla on täydennyskoulutus sosionomeille oppisopimuskoulutuksena. Ammattikorkeakoulun kumppanina on valmisteltu myös hanketta Avoimien varhaiskasvatuspalveluiden kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on osallisuutta edistävät palveluprosessit ja syrjäytymisen ehkäisy. 3.3 Päiväkotien toimitilat ovat terveelliset ja turvalliset Uusien päiväkotien suunnitteluun sovelletaan RT-kortin ohjeita.

11 Joutsenon ja Korvenkylän päiväkodin suunnittelussa sovellettiin RT-kortin ohjeita. Sitä on sovellettu myös Myllymäen ja Pontuksen päiväkodin sekä Lauritsalan koulun yhteyteen suunnitellun esiopetustilan suunnittelussa. Toimintakertomusten mukaan 11 päiväkotia ilmoitti, että tilojen terveellisyydessä ja turvallisuudessa on puutteita. Puutteet ovat tilakeskuksen tiedossa. Tällä hetkellä kuivatetaan Vanamoiden WC:n tiloja, koska lattia sauma oli hiukan auennut ja oli havaittu pientä kosteutta. Lemmikkien tiloissa oleva aikuisten WC on ollut jo noin vuoden poissa köytöstä. Sen edestä käytävän, lattian alla oleva putki on kesäkuussa osaksi uusittu. Em. ei ole ollut suurta haittaa. Repotien yksikön keittiön lattia vaatii korjausta. Terveystarkastaja vaati korjausta. Korjaus on tulossa heinäkuussa Pyrtötähti ryhmän tiloissa altistuneet oireilevat. Vanhat tilat, vanhan talon hajua sekä ahtaat eteistilat päätalossa, silti turvallisten ja terveydellisten olojen tarkastuksesta selvittiin. 10 Kevään aikana valmistuivat uudet toimitilat Keltun päiväkodille (entinen Pallo), Korvenkylän esiopetukselle sekä Joutsenon päiväkodille (entinen Honkalahti). Mäntylän päiväkoti toimii väistötiloissa remontin ajan. Remontin on määrä valmistua elokuussa Uus-Lavolan päiväkodin esiopetus ja Voisalmen päiväkodin yksi esiopetusryhmä siirtyvät syksyllä uusiin tiloihin. Syksyllä Kartanon päiväkodista vähenee yksi ryhmä, sillä ilmastointi ei riitä nykyiselle lapsimäärälle. 3.4 Päivähoitopaikka vastaa lapsen hoidontarvetta Hoitopaikkatakuu Hoitopaikkatakuuta valmistellaan. Tavoitteena on, että strategiakauden päättyessä perheillä olisi hoitopaikkatakuu, joka mahdollistaisi lasten hoitosuhteen keskeyttämisen silloin, kun vanhemmat jäävät työelämästä kotiin. Hoitopaikkatakuu oikeuttaisi lapsen palaamaan takaisin entiseen päiväkotiin. Työryhmä valmistelee asiaa Palveluohjaus on systemaattista

12 Toimikauden aikana on työstetty uutta ohjeistusta palveluohjaukseen. Myös palvelurakennetta on tehostettu, siten että laajennettua hoitoa on tarjolla kaikilla palvelualueilla. Vuorohoitoa tullaan lukien tarjoamaan Keltun päiväkodissa Turvaamme monikulttuuristen lasten kielen kehityksen Toiminnan piirissä toimintakauden aikana olleista maahanmuuttajataustaisista lapsista 79 % on laadittu suomi toisena kielenä suunnitelma. Tavoitteena on, että kaikille muun kuin suomenkielisille lapsille laaditaan s2-suunnitelma. 3.5 Lappeenrannan varhaiskasvatus on houkutteleva työympäristö Henkilöstön rekrytointiin on tehty suunnitelma ja sitä päivitetään vuosittain. Keväällä täytettiin vakinaisesti 23 lastentarhaopettajan, 15 lastenhoitaja ja 13 avustajan tointa. Esiopetuskelpoisista lastentarhaopettajista on pulaa, mutta muihin tehtäviin on ollut runsaasti hakijoita. Henkilöstön hyvinvointistrategia (Varhaiskasvatuksen työhyvinvoinnin työkalupakki) on valmistumassa. Sen avulla pyritään vähentämään sairauspoissaolojen määrää ja myös siten turvaamaan lapsille mahdollisimman pysyvät ihmissuhteet. Sairauspoissaoloja on kuluvan kalenterivuoden aikana ollut 6,1 päivää/hlö. Sairauspoissaolosta johtuvat kustannukset ovat tämän kalenterivuoden aikana olleet euroa ilman sijaiskustannuksia. Perehdytyssuunnitelma on käytössä kaikissa toimiyksiköissä. Mentorointia on hyödynnetty 17 (61%) yksikössä. Kehityskeskustelut on käyty kaikissa muissa paitsi yhdessä yksikössä. Myöskään kaikkien sijaisten kanssa ei kehityskeskustelua ole pidetty. Tiimisopimukset on tehty kaikkien tiimien kanssa. Opetussuunnitelmien muutokset tuovat haasteita paitsi henkilöstön täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutukseen on osallistunut 441 henkilöä (86 % koko henkilöstöstä). Tulevaisuudessa lasten oikeus osa-aikaiseen erityisopetukseen myös varhaiskasvatuksessa tuo painetta erityisopettajan perustehtävän uudelleen määrittelyyn ja opettajaresurssin lisäämiseen.

13 12 Kaikki vastaajat Liite Asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto N=482 Toiveeni päivähoitopaikasta otettiin huomioon, kun lapseni päivähoitoa järjestettiin 4,54 Minut ja lapseni otettiin vastaan lapseni päivähoitopaikkaan 4,59 Päivähoidon alkaessa minulla on ollut mahdollisuus käydä lastani koskeva tutustumiskeskustelu. Väittämä toteutuu mielestäni 4,28 Minun ja lapseni päivähoitoryhmän henkilökunnan vuorovaikutus on toimivaa. Väittämä toteutuu mielestäni 4,32 Minulle kerrotaan lapseni hoitopäivästä. Väittämä toteutuu mielestäni 4,04 Minua kuullaan ja toiveitani huomioidaan lastani koskevissa asioissa 4,28 Lapseni viihtyy päivähoitopaikassa 4,46 Lapseni päivähoitoryhmän henkilökunta on pysyvää. Väittämä toteutuu mielestäni 4,18 Koen, että lapsellani on turvallinen ja toimiva suhde päivähoitoryhmän henkilökuntaan 4,44 Oma aikuinen- käytäntö toimii lapseni kohdalla 4,22 Koen, päivähoitoryhmän henkilökunnalla on aikaa lapselleni 4,04 Perhepäivähoidon varahoitojärjestelyt toimivat (perhepäivähoidon asiakkaat vastaavat) 4,23 Lapseni päivähoitopaikassa on lasta kannustava ja huomioiva ilmapiiri. Väittämä toteutuu mielestäni 4,33 Koen, että lapseni taidot, tarpeet ja toiveet huomioidaan päivähoitoryhmän toiminnassa 4,21 Koen, että lapsellani on mahdollisuus osallistua päivähoitoryhmän toiminnan suunnitteluun 3,72 Koen, että toiminta lapseni päivähoitoryhmässä on monipuolista. Väittämä toteutuu mielestäni 4,26 Päivähoitoryhmän toiminnan sisällöstä tiedotetaan vanhemmille riittävästi. Väittämä toteutuu mielestäni 3,95 Toiminta lapseni päivähoitoryhmässä perustuu projekteihin ja teemakokonaisuuksiin. Väittämä toteutuu mielestäni 3,69 Lapseni päivähoitopaikan tilat ovat tarkoituksenmukaiset. Väittämä toteutuu mielestäni 3,91 Lapseni päivähoitopaikan sisätilat ovat turvalliset. Väittämä toteutuu mielestäni 4,13 Lapseni päivähoitopaikan piha on turvallinen. Väittämä toteutuu mielestäni 4,05 Lapseni päivähoitopaikassa on leluja ja muita toimintavälineitä riittävästi lasten saatavilla. Väittämä toteutuu mielestäni 4,34 Päivähoidossa minulla on ollut mahdollisuus käydä lastani koskeva vasukeskustelu (=kasvatuskeskustelu). Väittämä toteutuu mielestäni 4,53 Vasukeskustelun yhteydessä on lapselleni laadittu varhaiskasvatussuunnitelma (= lapsen vasu) ja koen, että sitä toteutetaan 4,15 Koen, että minulla on halutessani mahdollisuus vaikuttaa lapseni päivähoitoryhmän toiminnan suunnitteluun ja toimintaan 3,36 Antamani palaute on huomioitu lapseni päivähoitopaikassa. Väittämä toteutuu mielestäni 3,96 Päivähoidon asiakaslaskutuksesta tavoittaa henkilön hyvin ja häneltä saa asiantuntevan vastauksen maksua ja laskua koskevaan kysymykseen. Väittämä toteutuu mielestäni 4,04 Päivähoidon asiakasmaksupäätöksissä ja päivähoitolaskuissa ei ole virheitä. Väittämä toteutuu mielestäni 4,14 Yhteenveto 4,14

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen toiminnan arviointi

Varhaiskasvatuksen toiminnan arviointi Lappeenrannan kaupunki Varhaiskasvatuksen toiminnan arviointi Toimikausi 2015-2016 1 Sisältö: 1. Yleistä...2 2. Varhaiskasvatuslain tavoitteiden toteutuminen Toimiyksiköt ovat arvioineet toimintaansa suhteessa

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunnan johtosäännön 4 :n mukaan lautakunta päättää esiopetuksen järjestämispaikoista.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan johtosäännön 4 :n mukaan lautakunta päättää esiopetuksen järjestämispaikoista. Kasvatus- ja opetuslautakunta 6 15.02.2016 Esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuonna 2016-2017 79/12.01.00.01/2016 KOLA 6 Valmistelija / lisätiedot: Varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki, puh. 040 506 7309

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Päivähoidon aloittaminen Päivähoidon aloittamisvaihe on tarkoitus suunnitella yksilökohtaisesti lapsen ja vanhempien tarpeet huomioiden. Tutustumiskäynnillä

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN STRATEGIA

HYVÄN KASVUN STRATEGIA HYVÄN KASVUN STRATEGIA 2010-2014 Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu ARVIOINTI 2013 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla toukokuun 2013 aikana Vastauksia: Varhaiskasvatuksen huoltajat 120 kpl

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

VASU-TYÖSKENTELY KOKKOLASSA

VASU-TYÖSKENTELY KOKKOLASSA VASU-TYÖSKENTELY KOKKOLASSA 7.2.2017 VASU-PROSESSI Perusteluonnoksen kommentointi keväällä-16 Vasu-luonnostekstin käsittely yksiköissä Paikallisen vasun työstäminen, ryhmien muodostus (työryhmät, ydinryhmä)

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 9.12.2014 www.kerava.fi 1 Esiopetuksen velvoittavuus Perusopetuslain (628/1998) 26 a ja 35 mom. 1 mukaan lapsen on koulun aloittamistaan edeltävänä vuonna osallistuttava

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunnan johtosäännön 4 :n mukaan lautakunta päättää esiopetuksen järjestämispaikoista.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan johtosäännön 4 :n mukaan lautakunta päättää esiopetuksen järjestämispaikoista. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuonna 2016-2017 79/12.01.00.01/2016 KOLA 6 Valmistelija / lisätiedot: Varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki, puh. 040 506 7309

Lisätiedot

1.2 Paikallinen opetussuunnitelma ja sen kehittäminen

1.2 Paikallinen opetussuunnitelma ja sen kehittäminen 1.2 Paikallinen opetussuunnitelma ja sen kehittäminen Opetuksen järjestäjällä on vastuu paikallisen esiopetuksen opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämisestä 1. Paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetään

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39 Päivähoidon asiakaskysely toteutettiin 17.3.2015 30.4.2015 välisenä aikana. Vastaajia oli yhteensä 60. Kyselyn tuloksia käytetään päivähoidon toiminnan kehittämiseen. Kyselyn aikana lapsia oli päivähoidossa

Lisätiedot

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa 8.12.2015 Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Arjenlähtöistä osallisuutta lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma - tukee lapsen

Lisätiedot

Kysely tutkimuspäiväkodeille tammikuussa Tuulikki Venninen

Kysely tutkimuspäiväkodeille tammikuussa Tuulikki Venninen Kysely tutkimuspäiväkodeille tammikuussa 2010 1. Lapset tulevat t kuulluksi k Oletko valmis kuulemaan lapsia? Työskenteletkö tkö niin, että se mahdollistaa kuulemisen? Onko tiimisi yleisenä toimintatapana

Lisätiedot

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä Vasutyöskentely Case Turku AVI 24.11.2016 Vasupäivä Ulla Soukainen 2016 Hankesuunnitelma, aikataulutus, ohjausryhmä Hankkeen tavoitteena on laatia varhaiskasvatusta ohjaava asiakirja. Paikallisella tasolla

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

Varhaiskasvatus uudistuu - VASU Helsingin vasutyö

Varhaiskasvatus uudistuu - VASU Helsingin vasutyö Varhaiskasvatus uudistuu - VASU 2017 Helsingin vasutyö Vasutyön taustaa Opetushallitus laatii valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jotka velvoittavat kaikkia varhaiskasvatuksen järjestäjiä

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Yksilönä yhdessä Pappilan päiväkodin toiminta ajatus Pappilan päiväkoti Päiväkodin puh. Takahuhdinkatu 77 040 824 4601 33560 Tampere Johtajan

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetustoimen strategisen toimintasuunnitelman toimeenpano perusopetuksen vastuualueella

Kasvatus- ja opetustoimen strategisen toimintasuunnitelman toimeenpano perusopetuksen vastuualueella Kasvatus- ja opetuslautakunta 56 15.08.2016 Kasvatus- ja opetustoimen strategisen toimintasuunnitelman toimeenpano perusopetuksen vastuualueella 2015-2016 773/12.00.00.02.00/2016 KOLA 56 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Pöllöntaival Lapselle perusturvallinen hyvä arki päiväkodissamme Iidesranta ja Järvensivu Yhteystiedot Arvot ja strategiaperusta

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2016-2017 VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Jakomäki-Puistola-Suutarila varhaiskasvatusalue Varhaiskasvatusvirasto HELSINGIN KAUPUNKI 1 26.5.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 ARVOT... 2 3 TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

VASU17- Kainuu ja Kajaani. Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani Kaukametsä opisto

VASU17- Kainuu ja Kajaani. Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani Kaukametsä opisto VASU17- Kainuu ja Kajaani Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani 8.11.2016 Kaukametsä opisto Johtoryhmä mukana Vasu17- luonnoksen työstämisessä OPH:n tilaisuuksissa Ohjausryhmän perustaminen

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Uudistuva varhaiskasvatus ja esiopetuksen opetussuunnitelmaprosessi

Uudistuva varhaiskasvatus ja esiopetuksen opetussuunnitelmaprosessi Varhaiskasvatus: Johtajuuden haasteet uudistuvassa varhaiskasvatuksessa Uudistuva varhaiskasvatus ja esiopetuksen opetussuunnitelmaprosessi Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2013 Arja-Sisko Holappa Opetusneuvos,

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpaja III Opetushallitus 22.1.2016 TEEMATYÖPAJAN 22.1.2016 OHJELMA / PROGRAM 9.30 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi/ Anmälan och kaffe, Monitoimisalin aula

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 13 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi: Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana 1 F:\koti\_Varhaiskasvatus\Vasu\Lapsen-vasulomake-2015.doc Lapsen nimi: (kuva) Synt.aika: Tärkeimmät puh.nrot: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat:

Lisätiedot

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta ajatus: Villilän päiväkoti toimii yhteistyössä perheiden kanssa lapsuutta ja lapsen tulevaisuutta kunnioittavan hyvän ja turvallisen leikki ja oppimisympäristön

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

Asiakasraati Hannamaija Väkiparta

Asiakasraati Hannamaija Väkiparta Asiakasraati 16.2.2016 Hannamaija Väkiparta 24.2.2016 Varhaiskasvatuslaki Voimassa 1.8.2015 alkaen Varhaiskasvatuksen määrittely: Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

esiopetuksen vuosisuunnitelma

esiopetuksen vuosisuunnitelma 22.3.2016 Heinolan esiopetuksen vuosisuunnitelma [Tiedoston alaotsikko] HEINOLAN KAUPUNKI 1. Yleistä Yksikön perustiedot Johtaja ja varajohtaja Varhaiserityisopettaja Lastentarhanopettajat Päivähoitajat

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina.

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Uuden 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisia tavoitteita viedään eteenpäin mm. varhaiskasvatussuunnitelmia ja lasten ja vanhempien osallisuutta

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

HELSINGIN VARAHAISKASVATUKSEN ASIAKASKYSELY 2015

HELSINGIN VARAHAISKASVATUKSEN ASIAKASKYSELY 2015 15.12.2015 HELSINGIN VARAHAISKASVATUKSEN ASIAKASKYSELY 2015 Helsingin varhaiskasvatusvirastossa kysyttiin lasten vanhempien tyytyväisyyttä loka-marraskuun vaihteessa (Opetusviraston ruotsinkielinen varhaiskasvatus

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot