Varhaiskasvatuksen toiminnan arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varhaiskasvatuksen toiminnan arviointi"

Transkriptio

1 Lappeenrannan kaupunki Varhaiskasvatuksen toiminnan arviointi Toimikausi

2 1 Sisältö: 1.Yleistä Kehittämishankkeet Kieli kotouttamisen tukena -hanke (Kieko) Media, osallisuus, lapsi -hanke (Molla) Strategisten tavoitteiden toteutuminen Yhteinen myönteinen lappeenrantalainen kasvu- ja oppimiskokemus Projektioppiminen /teematyöskentely (Ilmiölähtöinen oppiminen) on tapamme työskennellä yhdessä lasten kanssa Kokonaisopetuksellinen ja lapsikeskeinen esiopetuksen opetussuunnitelma käytössä Rakennamme kumppanuutta Lasten osallisuus Huoltajien osallistaminen (kasvatuskumppanuus) Muut yhteistyökumppanit Päiväkotien toimitilat ovat terveelliset ja turvalliset Päivähoitopaikka vastaa lapsen hoidontarvetta Hoitopaikkatakuu Palveluohjaus on systemaattista Turvaamme monikulttuuristen lasten kielen kehityksen Lappeenrannan varhaiskasvatus on houkutteleva työympäristö Liite Asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto... 12

3 2 1. Yleistä Kevään 2013 aikana vastuualue osallistui toimialan uuden strategian valmisteluun yhdessä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kanssa. Varhaiskasvatus laati myös vastuualuekohtaisen toimenpidesuunnitelman (varhaiskasvatuksen strategia), joka liitettiin osaksi toimiyksikköjen vuosisuunnitelmia. Varhaiskasvatus ARVOT: Leikin ja lapsuuden arvostaminen Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus, oppiminen ja ihmisenä kasvaminen, oman itsensä, toisten sekä ympäristön kunnioittaminen, Välittäminen ja yhdessä kasvaminen Toimintamme on näkyvää ja avointa Lapsi saa laadukasta varhaiskasvatusta Rakennamme kumppanuutta Toimitilamme ovat terveet, turvalliset ja toimivat Päivähoitopaikka vastaa lapsen hoidontarvetta Lappeenrannan varhaiskasvatus on houkutteleva työympäristö YMPÄRISTÖTEKIJÄT Entistä laatutietoisemmat asiakkaat Taloudellinen liikkumavara pienenee Kaupat auki joka päivä ja entistä Pitempään Kansainvälistyminen Fyysiset ja henkiset uhkatekijät

4 3 Lasten päivähoidon kysyntä on vuosittain yleensä suurimmillaan huhtikuussa. Vuonna 2013 huhtikuussa lapsia oli hoidossa 3052 ja tänä keväänä vastaavana ajankohtana Vaikka kasvua lastenkokonaismäärässä ei enää ole juurikaan ollut, on lasten palveluntarpeissa tapahtunut muutoksia. Laajennetun päivähoidon ja osapäivähoidon kysytä on kasvanut, mutta vuorohoidon kysyntä vähentynyt / (edell. vuosi) % Alle 3 vuotiaat ,6 3 5 vuotiaat vuotiaat Yhteensä ,3 Keväällä 2013 oli Pallon päiväkodin Kyllikinkadun toimitiloissa havaittu sisäilmapulmia. Lapsiryhmät olivat siirtyneet väistötiloihin. Osa toimi Kesämäen päiväkodin liikunta ja ruokasalissa (45 lasta) ja osa (35 lasta) Väinölänkadun neuvolan tiloissa. Tammikuussa 2014 päiväkodille valmistui uudet toimitilat Alakylän päiväkodin yhteyteen. Uusiin tiloihin siirtyivät myös lapsiryhmät Raastuvankadulta (18 lasta) ja Koulukadulta (21 lasta). Alakylän ja Pallon päiväkodit yhdistettiin Keltun päiväkodiksi. Pulpin päiväkodin Taimitarhan toimipisteen alueen maaperästä oli löytynyt jäämiä ohjearvot ylittäneitä määriä torjunta aineista. Päiväkodin piha alueen maanparannustyöt tehtiin kesän 2013 aikana. Joutsenon päiväkodin ja Korvenkylän päiväkodin laajennukset käynnistyivät kesän 2013 aikana ja valmistuivat keväällä Myllymäen päiväkodin ja Pontuksen päiväkodin suunnittelu on käynnissä. Lauritsalan päiväkodin yhdelle esiopetusryhmälle on suunniteltu rakennettavan tilat koulun uudisrakennuksen yhteyteen. Tilapäisissä toimitiloissa hoitopaikkoja on edelleen ollut Tykissä, Hovinpellossa ja Karhuvuoressa sekä Tapiolassa. Tilapäisten ryhmien käytössä olevat tilat eivät vastaa nykypäivän laatuvaatimuksia. Vanhemmat eivät aina ole tyytyväisiä tilapäisiin tiloihin mm. Snellmanin päiväkodin Tykin ryhmien tiloista ja piha välineistä on edelleen tullut kriittistä palautetta. Perhepäivähoidossa 144 (70%) lapsen varahoitopaikka oli toimikauden aikana päiväkodissa. Yksityisen Örebro päiväkodin toiminta lakkaa toimintakauden lopussa. Kaupunki laajentaa Snellmanin päiväkodin toimintaa Kasarmikadulle ja samalla Tykin toimipisteen ryhmät siirtyvät hallinnollisesti osaksi Leirin päiväkotia.

5 4 Tehostettua tai erityistä tukea sai toimikauden aikana alle kuusivuotiaista lapsista 120 (4,5 %), mutta esiopetusikäisistä 127 (17,3 %). Tämä osoittaa, että tukitoimien tarjoaminen on syystä tai toisesta viivästynyt. 2. Kehittämishankkeet 2.1 Kieli kotouttamisen tukena hanke (Kieko) Hankkeen kohteena ovat olleet päivähoidossa olevat n. 250 maahanmuuttajataustaista lasta ja heidän perheensä. Näistä lapsista yli puolet ( ) on ollut venäjänkielisiä. Kuluneen toimikauden aikana on lapsen kotoutumista ja syrjäytymisen ehkäisyä tehostettu suomen kielen ja kotikielen (Venäjä) opetusta kehittämällä. Hankkeelle on saatu EU rahoitusta Kotouttamisrahaston kautta. Hankkeen tavoitteena on ollut helpottaa maahanmuuttajalasten, ja samalla myös heidän vanhempiensa kotoutumista ja sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Sen aikana on tuettu lasten kielen kehitystä tarjoamalla tehostettua suomi toisena kielenä opetusta sekä kotikielen opetussuunnitelmaan perustuvaa opetusta venäjän kielessä. Elävä, vahva kotikieli on uuden kielen oppimisen perusta. Hankkeen aikana kehitettiin myös työvälineitä, joiden avulla venäjänkielisten lasten mahdollisiin kielen kehityksen ongelmiin voidaan puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hankevaroin oli palkattuna hankekoordinaattori ja toimintavuotena myös suomi toisena kielenä opettaja sekä kotikielen (Venäjä) opettaja. Hankekoordinaattori vastasi kokonaiskehittämisestä ja raportoinnista, myös hankeen talouden hoidosta. Hankkeen aikana kasvatusja ohjaushenkilöstölle järjestettiin 11 koulutuspäivää. Koulutuksiin osallistui yhteensä 336 henkilöä. Sen avulla on myös rahoitettu ulkopuolista koulutusta kuudelle hengelle. Opintomatkoja tehtiin viisi (Turku, Tukholma, Espoo, Pietari ja Helsinki). Opintomatkoihin osallistui yhteensä 36 henkilöä. Suomi toisena kielenä opettaja työskenteli pääsäätöisesti 4 6 vuotiden lasten kanssa neljässä päiväkodissa. Opetus tapahtui seitsemässä eritasoisessa pienryhmässä. Opettajan tehtäviin kuului myös kasvatus ja ohjaushenkilöstön opastusta ja konsultointia sekä opetusmateriaalin valmistamista. Kotikielen opettajan tehtävänä oli kielen opettamisen lisäksi valmistella venäjän kotikielen opetussuunnitelma sekä tunnistaa ja kartoittaa lasten mahdollisia kielellisiä vaikeuksia venäjän kielessä. Hän myös ohjasi vanhempia ja ryhmän kasvattajia tukemaan lasten kielen kehitystä sekä tarvittaessa lähetti lapsia jatkotutkimuksiin lapsi ja nuorisovastaanotolle, sittemmin Lasten ja nuorten taloon. Tämä oli mahdollista, sillä hankeessa työskennellyt kotikielen opettaja ooli koulutukseltaan erityisopettaja. Hänellä on myös Venäjällä suoritettu puheopettajan eli logopedin koulutus.

6 Hankeen aikana kotikielen opettaja kartoitti 92 lapsen kotikielen tasoa. Kartoituksen perusteella 43 (47%) lapsen kotikielen osaaminen ei vastannut lapsen ikätasoa. Näistä 26 lapselle tehtiin lähete jatkotutkimuksiin ja 17 lapselle annettiin tehostettua kielen opetusta yksilöllisesti ja pienrymissä. Kotikielen opettaja toimi myös samanaikaisopettajana niissä ryhmissä, joissa oli venäjänkielisiä kielellistä tukea tarvitsevia lapsia. Opettajan venäläisen kulttuurin tuntemus on edistänyt sekä lasten oman äidinkielen että suomen oppimista. Opettaja on myös muuta henkilöstöä paremmin onnistunut motivoimaan vanhempia lapsen kielen kehityksen tukemiseen. Kun lapsi on tarvinnut tavallista enemmän tukea kehitykseensä ja kielen oppimiseen, ovat erot suomalaisen ja venäläisen kasvatuskulttuurin välillä tulleet korostuneesti näkyviin. Näissä tilantessa on venäläisen kasvatuskulttuurin tuntemus on osoittautunut tarpeelliseksi. Logopedin tutkinto ei anna pätevyyttä toimia Suomessa puheterapeuttina, mutta ko. koulutus täydentää hyvin Suomessa suoritettua erityisopettajan tutkintoa venäjänkielisten lasten puheopettajana. Opettaja pystyy myös arvioimaan millaisesta puheterapiasta lapset hyötyisivät. Hän voi myös työskennellä yhdessä puheterapeutin kanssa. Lapsen kotikielen taitoisen asiantuntijan käyttö on tehokkaampaa ja johtaa lapsen kehityksen kannalta parempaan lopputulokseen kuin tulkin käyttö. Kasvatus ja opetustoimen esityksestä hallinto ja henkilöstöjasoto antoi kasvatus ja opetustoimelle luvan palkata hankkeessa toimineen venäjänkielen opettajan varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi Opettajan palkkaaminen tulee hankkeen aikana saatuihin tietoihin ja kokemuksiin perustuen tuottamaan kaupungille kustannussäästöä vuositasolla arvoilta noin euroa. Lisäksi työpanoksellaan opettaja edistää olennaisesti venäjänkielisten lappeenrantalaisten lasten kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan Media, osallisuus, lapsi hanke (Molla) Molla (Media, osallisuus, lapsi) hanke toteutettiin vuosina Hanke sai rahoitusta Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämisrahoituksesta. Tavoitteena oli tuoda esiopetukseen ja päiväkotilapsille mediamaailma tutuksi turvallisessa ja osallistavassa ympäristössä. Tutkimusten mukaan yhä nuoremmat lapset käyttävät mediaa. Medialukutaito on tämän vuoksi yksi tärkeistä kansalaistaidoista ja siksi tärkeää jo päiväkoti ikäiselle. Varhaiskasvatuksen mediakasvatuksessa kehitetään varhaisia valmiuksia mediakulttuurissa elämiseen ja oman mediasuhteen ymmärtämiseen sekä edistetään lapsen hyvinvointia ja osallisuutta.

7 Molla (Media, osallisuus, lapsi) hanke ja Saimaan mediakeskus toivat päiväkoteihin mediapajoja, joissa lapsi sai esim. ottaa kuvia leikkipaikoistaan ja päivän askareistaan, kertoa tarinoita animaation keinoin, tallentaa ja kuunnella omaa ja ympäristönsä ääniä, tehdä oman kirjan tai lehden ryhmäläistensä kanssa. Lapset tarvitsevat vuorovaikutussuhteita ja tukea oppiakseen suhtautumaan kriittisesti median tarkoitusperiin. Lisäksi lapset tarvitsevat tukea oppiakseen erottamaan median tarinat todellisesta elämästä. Lapsen kehityksen tukeminen myös hänen suhteessaan mediaan palvelee lapsen hyvinvointia. Molla hanke painotti mediakasvatuksen merkitystä osana lasten hyvinvointia tukevaa kasvatusta. Medialaitteiden tuominen laajemmin päiväkoteihin oli vielä uutta ja tavoitteena olikin, että ne löytävät paikkansa muiden pedagogisten virikkeiden vierestä. Uusien materiaalien käyttäminen lasten oppimiseen haastoi henkilökuntaa opettelemaan uusia toimintatapoja. Hankkeen avulla saatiin henkilöstölle ajankohtaista tietoa ja toimintamalleja mediakasvatuksen toteuttamiseksi varhaiskasvatuksessa. Lisäksi hankkeessa tavoiteltiin myös päiväkodin ja kotien yhteisten pelisääntöjen löytämistä mediakasvatuksen alueella. Lopputuloksena voidaan todeta, että lapsille laitteiden käyttö oli alusta asti helppoa ja luontevaa, mutta aikuisten asenteet ja taidot kehittyivät selvästi hankkeen aikana. Tulokset osoittivat, että varsinkin alkuvaiheessa aikuisten omat asenteet ja taidot vaikuttivat laitteen käyttöönottoon. Lapset kokivat omien tuotosten tekemisen palkitsevana ja ryhmät kokivat ylpeyttä saadessaan esitellä elokuvaa tai kirjaa muille lapsille ja vanhemmilleen. Lisäksi tuotoksen näkeminen Mollan internet sivuilla toi lisää arvostusta ja tyytyväisyyttä ryhmälle. Varsinkin syksyn alussa tehty yhteinen mediaprojekti sai lapset ryhmäytymään helpommin ja jopa lasten voimaantuminen oli nähtävissä tuotoksia tehtäessä. Tämä lisäsi koko lapsiryhmän hyvinvointia Strategisten tavoitteiden toteutuminen Päivähoitoyksiköt ovat arvioineet toimintaansa vuosisuunnitelmien pohjalta. Kursiivilla kirjoitetut tekstit ovat suoria lainauksia toimiyksikköjen toimintakertomuksista. 3.1 Yhteinen myönteinen lappeenrantalainen kasvu ja oppimiskokemus Projektioppiminen /teematyöskentely (Ilmiölähtöinen oppiminen) on tapamme työskennellä yhdessä lasten kanssa

8 7 Toiminnallista projektioppimista sovelletaan kaikissa toimiyksiköissä, joskaan ei vielä kaikissa lapsiryhmissä. Pienten projektien suunnitelmia on tehty yhdessä lasten kanssa. Pienimpien lasten osallistaminen projektien suunnitteluun ei aina ole ollut helppoa. Vaikka suunnittelu on heidän osaltaan jäänyt vähemmälle, niin heidän osallistumistaan on pyritty kannattelemaan projektin kuluessa, eli itse tekemisessä. Lapsilähtöisiä ideoita on huomioitu. Eri ryhmissä on toteutettu kuluneen toimintavuoden aikana mm. vuodenaikoihin, linnan rakentamiseen ja lintuihin liittyvät projektit. Retket, kirjat, laulut, leikit, sadut ja aikuisten kertomukset ovat toimineet projekteja virittävinä materiaaleina. Aikuiset ovat pyrkineet omilla ideoillaan rikastuttamaan projektien kulkua. Nallematikkapajat toteutettiin kevättoimintakauden aikana 10 kerran jaksoissa. Lapset odottivat hyvin innokkaina toiminnallisia matikkapajoja, joissa he itse pääsivät tekemään tehtäviä tutkimalla ja vertailemalla eri materiaaleja hyödyntäen. Nallematikan leikit, nallehahmot sekä toiminnalliset menetelmät tukivat ryhmässä lasten osallisuutta ja innostivat lapsia kiinnittämään huomiota matemaattisiin ilmiöihin ja käsitteisiin. Henkilöstölle on järjestetty koulutusta projektioppimisesta sekä ratkaisukeskeisestä työskentelytavasta Kokonaisopetuksellinen ja lapsikeskeinen esiopetuksen opetussuunnitelma käytössä Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet annetaan tulevan syksyn aikana. Paikallinen opetussuunnitelmatyö on käynnistynyt lasten ja huoltajien kuulemisella. 3.2 Rakennamme kumppanuutta Osallistaminen ja vuorovaikutus Lasten osallisuus Lasten osallisuutta on kehitetty osan varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelmaa. Tavoitteena on ollut lisätä lasten osallistumista toiminnan suunnitteluun.

9 8 Lasten ideat ja ajatukset ovat tulleet esille erityisesti leikkitilanteissa; yli kolmevuotiaitten ryhmissä lapset ovat saaneet valita leikkitilan kuvien ja aikuisen tuella itse ja lapset ovat saaneet suunnitella leikkejään itse. Alle 3v ryhmässä leikkitilaa on muokattu spontaanisti lasten leikin mukaan esim. majan rakennus, talon korjaaminen, junamatka. Pyrimme noudattamaan toiminnassamme Shierin (2001) osallisuuden polkua: 1. Lapsia kuullaan, 2. Lapsia tuetaan ilmaisemaan omia näkemyksiään ja ajatuksiaan, 3. Lasten näkemykset otetaan huomioon, 4. Lapset otetaan mukaan päätöksentekoprosessiin ja 5. Lapset osallistuvat heitä koskeviin päätöksiin ja oppivat kantamaan vastuuta tekemistään päätöksistä Pienryhmätoimintaa on kaikissa toimiyksiköissä. Syksyn aikana aloitetaan lasten haastattelun/kyselyn uudistaminen Huoltajien osallistaminen (kasvatuskumppanuus) Huoltajia on kuulut osana esiopetuksen opetussuunnitelmaprosessia. Esiopsin uudistukseen liittyvä kyselyjen vastaukset olivat positiivisia. Eskarin toimintaan oltiin tyytyväisiä. Kehittämisideoita ei tullut. Esiopetuskeskusteluissa tullut myös positiivista palautetta. Henkilöstä on koulutuettu suunnitelman mukaisesti kasvatuskumppanuuteen. Tällä hetkellä 167 (32%) henkilöä on osallistunut sisäiseen koulutukseen. Asiakastyytyväisyyskyselyn (alla) mukaan toiminnasta tiedottamiseen ja vanhempien vaikutusmahdollisuuksiin tulee edelleen kiinnittää huomiota. Myös palautteen käsittelyä on syytä kehittää. Asiakastyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyys kysely on uudistettu. Kyselyn mukaan vanhemmat ovat edelleen varsin tyytyväisiä lastensa hoitopaikan toimintaan (4,14; asteikolla 1 5). Lisäksi vanhemmilla oli mahdollisuus antaa kirjallista palautetta. Varhaiskasvatuksen käytössä olevat tilat eivät aina ole

10 9 vanhempien mielestä tarkoituksenmukaiset. Henkilöstön pysyvyyteen on pyritty vaikuttamaan rekrytoimalla vakinaista henkilökuntaa ja lisäämällä varahenkilöstöä. Kyselyn yhteenveto on liitteenä. Kehittämistoimenpiteet tullaan kirjaamaan yksikkökohtaiseen varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelmaa. Päivähoidon aloittamisen myöhentämisestä jouduttiin neuvottelemaan 35 sellaisen perheen kanssa, joissa päivähoidon tarve johtui huoltajan työllistymisestä tai opiskelun alkamisesta. Niitä perheitä, jotka käyttivät subjektiivista oikeutta muusta kuin huoltajan työstä tai opiskelusta johtuen, neuvoteltiin aloittamisen myöhentämisestä 55 perheen kanssa. Yhteensä päivähoidon aloitusta siirrettiin 90 perheen kohdalla, mikä tarkoittaa 8,2 % kaikista palvelupäätöksistä. Emme saaneet hoitopaikkaa sieltä, mistä haimme. Sisarukset kuljetetaan nyt eri paikkoihin. Työ ja asuinpaikan kannalta hoitopaikka on vaikeasti saavutettavissa. Olemme odottaneet paikkaa lähipäiväkodista nyt 8 kk. Toimintakertomusten mukaan kuudelle perheelle ei voitu osoittaa hoitopaikkaa kohtuullisen matkan päästä kotoa Muut yhteistyökumppanit Toimiala on sopinut yhteistyökäytännöistä Saimaan tukipalvelujen kanssa. Yhteistyötä Eksoten kanssa on tiivistetty osana esiopetuksen oppilashuoltoa. Neuvolan kanssa tehtävän yhteistyön kehittämisestä on sovittu. Opiskelijoita eri oppilaitoksista oli kevättoimintakaudella yhteensä 170, viikkoja 813. Opiskelijoiden ohjausta on kehitetty yhdessä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa. Heidän kanssaan on valmisteltu kansainvälistä Open educational platform hanketta (OER). Suunnitteilla on täydennyskoulutus sosionomeille oppisopimuskoulutuksena. Ammattikorkeakoulun kumppanina on valmisteltu myös hanketta Avoimien varhaiskasvatuspalveluiden kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on osallisuutta edistävät palveluprosessit ja syrjäytymisen ehkäisy. 3.3 Päiväkotien toimitilat ovat terveelliset ja turvalliset Uusien päiväkotien suunnitteluun sovelletaan RT-kortin ohjeita.

11 Joutsenon ja Korvenkylän päiväkodin suunnittelussa sovellettiin RT-kortin ohjeita. Sitä on sovellettu myös Myllymäen ja Pontuksen päiväkodin sekä Lauritsalan koulun yhteyteen suunnitellun esiopetustilan suunnittelussa. Toimintakertomusten mukaan 11 päiväkotia ilmoitti, että tilojen terveellisyydessä ja turvallisuudessa on puutteita. Puutteet ovat tilakeskuksen tiedossa. Tällä hetkellä kuivatetaan Vanamoiden WC:n tiloja, koska lattia sauma oli hiukan auennut ja oli havaittu pientä kosteutta. Lemmikkien tiloissa oleva aikuisten WC on ollut jo noin vuoden poissa köytöstä. Sen edestä käytävän, lattian alla oleva putki on kesäkuussa osaksi uusittu. Em. ei ole ollut suurta haittaa. Repotien yksikön keittiön lattia vaatii korjausta. Terveystarkastaja vaati korjausta. Korjaus on tulossa heinäkuussa Pyrtötähti ryhmän tiloissa altistuneet oireilevat. Vanhat tilat, vanhan talon hajua sekä ahtaat eteistilat päätalossa, silti turvallisten ja terveydellisten olojen tarkastuksesta selvittiin. 10 Kevään aikana valmistuivat uudet toimitilat Keltun päiväkodille (entinen Pallo), Korvenkylän esiopetukselle sekä Joutsenon päiväkodille (entinen Honkalahti). Mäntylän päiväkoti toimii väistötiloissa remontin ajan. Remontin on määrä valmistua elokuussa Uus-Lavolan päiväkodin esiopetus ja Voisalmen päiväkodin yksi esiopetusryhmä siirtyvät syksyllä uusiin tiloihin. Syksyllä Kartanon päiväkodista vähenee yksi ryhmä, sillä ilmastointi ei riitä nykyiselle lapsimäärälle. 3.4 Päivähoitopaikka vastaa lapsen hoidontarvetta Hoitopaikkatakuu Hoitopaikkatakuuta valmistellaan. Tavoitteena on, että strategiakauden päättyessä perheillä olisi hoitopaikkatakuu, joka mahdollistaisi lasten hoitosuhteen keskeyttämisen silloin, kun vanhemmat jäävät työelämästä kotiin. Hoitopaikkatakuu oikeuttaisi lapsen palaamaan takaisin entiseen päiväkotiin. Työryhmä valmistelee asiaa Palveluohjaus on systemaattista

12 Toimikauden aikana on työstetty uutta ohjeistusta palveluohjaukseen. Myös palvelurakennetta on tehostettu, siten että laajennettua hoitoa on tarjolla kaikilla palvelualueilla. Vuorohoitoa tullaan lukien tarjoamaan Keltun päiväkodissa Turvaamme monikulttuuristen lasten kielen kehityksen Toiminnan piirissä toimintakauden aikana olleista maahanmuuttajataustaisista lapsista 79 % on laadittu suomi toisena kielenä suunnitelma. Tavoitteena on, että kaikille muun kuin suomenkielisille lapsille laaditaan s2-suunnitelma. 3.5 Lappeenrannan varhaiskasvatus on houkutteleva työympäristö Henkilöstön rekrytointiin on tehty suunnitelma ja sitä päivitetään vuosittain. Keväällä täytettiin vakinaisesti 23 lastentarhaopettajan, 15 lastenhoitaja ja 13 avustajan tointa. Esiopetuskelpoisista lastentarhaopettajista on pulaa, mutta muihin tehtäviin on ollut runsaasti hakijoita. Henkilöstön hyvinvointistrategia (Varhaiskasvatuksen työhyvinvoinnin työkalupakki) on valmistumassa. Sen avulla pyritään vähentämään sairauspoissaolojen määrää ja myös siten turvaamaan lapsille mahdollisimman pysyvät ihmissuhteet. Sairauspoissaoloja on kuluvan kalenterivuoden aikana ollut 6,1 päivää/hlö. Sairauspoissaolosta johtuvat kustannukset ovat tämän kalenterivuoden aikana olleet euroa ilman sijaiskustannuksia. Perehdytyssuunnitelma on käytössä kaikissa toimiyksiköissä. Mentorointia on hyödynnetty 17 (61%) yksikössä. Kehityskeskustelut on käyty kaikissa muissa paitsi yhdessä yksikössä. Myöskään kaikkien sijaisten kanssa ei kehityskeskustelua ole pidetty. Tiimisopimukset on tehty kaikkien tiimien kanssa. Opetussuunnitelmien muutokset tuovat haasteita paitsi henkilöstön täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutukseen on osallistunut 441 henkilöä (86 % koko henkilöstöstä). Tulevaisuudessa lasten oikeus osa-aikaiseen erityisopetukseen myös varhaiskasvatuksessa tuo painetta erityisopettajan perustehtävän uudelleen määrittelyyn ja opettajaresurssin lisäämiseen.

13 12 Kaikki vastaajat Liite Asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto N=482 Toiveeni päivähoitopaikasta otettiin huomioon, kun lapseni päivähoitoa järjestettiin 4,54 Minut ja lapseni otettiin vastaan lapseni päivähoitopaikkaan 4,59 Päivähoidon alkaessa minulla on ollut mahdollisuus käydä lastani koskeva tutustumiskeskustelu. Väittämä toteutuu mielestäni 4,28 Minun ja lapseni päivähoitoryhmän henkilökunnan vuorovaikutus on toimivaa. Väittämä toteutuu mielestäni 4,32 Minulle kerrotaan lapseni hoitopäivästä. Väittämä toteutuu mielestäni 4,04 Minua kuullaan ja toiveitani huomioidaan lastani koskevissa asioissa 4,28 Lapseni viihtyy päivähoitopaikassa 4,46 Lapseni päivähoitoryhmän henkilökunta on pysyvää. Väittämä toteutuu mielestäni 4,18 Koen, että lapsellani on turvallinen ja toimiva suhde päivähoitoryhmän henkilökuntaan 4,44 Oma aikuinen- käytäntö toimii lapseni kohdalla 4,22 Koen, päivähoitoryhmän henkilökunnalla on aikaa lapselleni 4,04 Perhepäivähoidon varahoitojärjestelyt toimivat (perhepäivähoidon asiakkaat vastaavat) 4,23 Lapseni päivähoitopaikassa on lasta kannustava ja huomioiva ilmapiiri. Väittämä toteutuu mielestäni 4,33 Koen, että lapseni taidot, tarpeet ja toiveet huomioidaan päivähoitoryhmän toiminnassa 4,21 Koen, että lapsellani on mahdollisuus osallistua päivähoitoryhmän toiminnan suunnitteluun 3,72 Koen, että toiminta lapseni päivähoitoryhmässä on monipuolista. Väittämä toteutuu mielestäni 4,26 Päivähoitoryhmän toiminnan sisällöstä tiedotetaan vanhemmille riittävästi. Väittämä toteutuu mielestäni 3,95 Toiminta lapseni päivähoitoryhmässä perustuu projekteihin ja teemakokonaisuuksiin. Väittämä toteutuu mielestäni 3,69 Lapseni päivähoitopaikan tilat ovat tarkoituksenmukaiset. Väittämä toteutuu mielestäni 3,91 Lapseni päivähoitopaikan sisätilat ovat turvalliset. Väittämä toteutuu mielestäni 4,13 Lapseni päivähoitopaikan piha on turvallinen. Väittämä toteutuu mielestäni 4,05 Lapseni päivähoitopaikassa on leluja ja muita toimintavälineitä riittävästi lasten saatavilla. Väittämä toteutuu mielestäni 4,34 Päivähoidossa minulla on ollut mahdollisuus käydä lastani koskeva vasukeskustelu (=kasvatuskeskustelu). Väittämä toteutuu mielestäni 4,53 Vasukeskustelun yhteydessä on lapselleni laadittu varhaiskasvatussuunnitelma (= lapsen vasu) ja koen, että sitä toteutetaan 4,15 Koen, että minulla on halutessani mahdollisuus vaikuttaa lapseni päivähoitoryhmän toiminnan suunnitteluun ja toimintaan 3,36 Antamani palaute on huomioitu lapseni päivähoitopaikassa. Väittämä toteutuu mielestäni 3,96 Päivähoidon asiakaslaskutuksesta tavoittaa henkilön hyvin ja häneltä saa asiantuntevan vastauksen maksua ja laskua koskevaan kysymykseen. Väittämä toteutuu mielestäni 4,04 Päivähoidon asiakasmaksupäätöksissä ja päivähoitolaskuissa ei ole virheitä. Väittämä toteutuu mielestäni 4,14 Yhteenveto 4,14

Varhaiskasvatuksen toiminnan arviointi

Varhaiskasvatuksen toiminnan arviointi Lappeenrannan kaupunki Varhaiskasvatuksen toiminnan arviointi Toimikausi 2014-2015 1 Sisältö: 1. Yleistä... 2 1.1 Tehostettu ja erityinen tuki... 3 2. Kehittämishankkeet... 3 3. Strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS-

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- VASU LAPSEN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Hyvä Kotiväki, Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta huolehditaan

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunnan johtosäännön 4 :n mukaan lautakunta päättää esiopetuksen järjestämispaikoista.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan johtosäännön 4 :n mukaan lautakunta päättää esiopetuksen järjestämispaikoista. Kasvatus- ja opetuslautakunta 6 15.02.2016 Esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuonna 2016-2017 79/12.01.00.01/2016 KOLA 6 Valmistelija / lisätiedot: Varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki, puh. 040 506 7309

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Mediakasvatusta päiväkoteihin Molla-hankkeessa

Mediakasvatusta päiväkoteihin Molla-hankkeessa Mediakasvatusta päiväkoteihin Molla-hankkeessa Esiintyjät: Riikka Tidenberg, Saimaan mediakeskus ja Satu Reijola, Lappeen päiväkotikoulu, Lappeenranta Mediakasvatus on tärkeä osa varhaiskasvatusta. Mediakasvatus

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunnan johtosäännön 4 :n mukaan lautakunta päättää esiopetuksen järjestämispaikoista.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan johtosäännön 4 :n mukaan lautakunta päättää esiopetuksen järjestämispaikoista. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuonna 2016-2017 79/12.01.00.01/2016 KOLA 6 Valmistelija / lisätiedot: Varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki, puh. 040 506 7309

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017. Teematyöpajat I & II. Opetushallitus 10.11. ja 19.11.2015

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017. Teematyöpajat I & II. Opetushallitus 10.11. ja 19.11.2015 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpajat I & II Opetushallitus 10.11. ja 19.11.2015 Kerro minulle, niin unohdan. Näytä minulle, niin saatan muistaa. Ota minut mukaan, niin ymmärrän Kiinalainen

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, vaan siksi, että hän terveenä ja väkevänä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

Sopulihyppyjä ja tonttuhäntien tähtitaivas Päiväkotilapsien luovaa mediankäyttöä Molla-hankkeessa

Sopulihyppyjä ja tonttuhäntien tähtitaivas Päiväkotilapsien luovaa mediankäyttöä Molla-hankkeessa Sopulihyppyjä ja tonttuhäntien tähtitaivas Päiväkotilapsien luovaa mediankäyttöä Molla-hankkeessa Esitys löytyy Mollan sivuilta: Molla.ejuttu.fi Molla- media, osallisuus, lapsi. Kurkistus pienten lasten

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukysely 2014

Varhaiskasvatuksen laatukysely 2014 Varhaiskasvatuksen laatukysely 2014 1. Lapseni ikä (129 vastaajaa) (ei osaa sanoa: 0) keskiarvo: 4.5 pienin: 1 suurin: 10 LAPSENI HOITOPAIKKA 2. Lapseni on (138 vastaajaa) (ei osaa sanoa: 0) LAPSENI HOITOPAIKKA

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 9.12.2014 www.kerava.fi 1 Esiopetuksen velvoittavuus Perusopetuslain (628/1998) 26 a ja 35 mom. 1 mukaan lapsen on koulun aloittamistaan edeltävänä vuonna osallistuttava

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VELLAMON PÄIVÄKOTI Vellamon päiväkoti tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa vuorotyötä tekevien vanhempien lapsille. Päiväkoti sijaitsee Tammelan kaupunginosassa.

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Seija Lintukangas FT Edutaru Oy Jyväskylä 4.9.2012 Ruokailu iloa, oppimista, kasvatusta ja sivistystä

Lisätiedot

Jyväskylän Varhaiskasvatuksen IX Johtajuusfoorumi 25.3.2015

Jyväskylän Varhaiskasvatuksen IX Johtajuusfoorumi 25.3.2015 Jyväskylän Varhaiskasvatuksen IX Johtajuusfoorumi 25.3.2015 Mediaa Mollan kanssa Mediakasvatusta päiväkoteihin Molla-hankkeessa Esiintyjät: Riikka Tidenberg, Saimaan mediakeskus ja Satu Reijola, Lappeen

Lisätiedot

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä Vasutyöskentely Case Turku AVI 24.11.2016 Vasupäivä Ulla Soukainen 2016 Hankesuunnitelma, aikataulutus, ohjausryhmä Hankkeen tavoitteena on laatia varhaiskasvatusta ohjaava asiakirja. Paikallisella tasolla

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39 Päivähoidon asiakaskysely toteutettiin 17.3.2015 30.4.2015 välisenä aikana. Vastaajia oli yhteensä 60. Kyselyn tuloksia käytetään päivähoidon toiminnan kehittämiseen. Kyselyn aikana lapsia oli päivähoidossa

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetustoimen strategisen toimintasuunnitelman toimeenpano perusopetuksen vastuualueella

Kasvatus- ja opetustoimen strategisen toimintasuunnitelman toimeenpano perusopetuksen vastuualueella Kasvatus- ja opetuslautakunta 56 15.08.2016 Kasvatus- ja opetustoimen strategisen toimintasuunnitelman toimeenpano perusopetuksen vastuualueella 2015-2016 773/12.00.00.02.00/2016 KOLA 56 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki. Toimikausi 2011-2012

Lappeenrannan kaupunki. Toimikausi 2011-2012 Lappeenrannan kaupunki Varhaiskasvatuksen toiminnan arviointi Toimikausi 2011-2012 1 2 Yleistä Kuule Seija, sie oot unohtanu jotain! No mitä? Sie oot unohtanu tuua meille lettuja. Niitä ei oo ollu pitkää

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Kysely tutkimuspäiväkodeille tammikuussa Tuulikki Venninen

Kysely tutkimuspäiväkodeille tammikuussa Tuulikki Venninen Kysely tutkimuspäiväkodeille tammikuussa 2010 1. Lapset tulevat t kuulluksi k Oletko valmis kuulemaan lapsia? Työskenteletkö tkö niin, että se mahdollistaa kuulemisen? Onko tiimisi yleisenä toimintatapana

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

Esiopetuksesta perusopetukseen. Anja Huurinainen-Kosunen 15.1.2014

Esiopetuksesta perusopetukseen. Anja Huurinainen-Kosunen 15.1.2014 Esiopetuksesta perusopetukseen 15.1.2014 Lapsen kasvun ja kehityksen polku varhaiskasvatus 0-6 v (=päivähoito ja esiopetus) -> esiopetus 6 v. -> perusopetus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa 8.12.2015 Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Arjenlähtöistä osallisuutta lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma - tukee lapsen

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2016-2017 VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Jakomäki-Puistola-Suutarila varhaiskasvatusalue Varhaiskasvatusvirasto HELSINGIN KAUPUNKI 1 26.5.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 ARVOT... 2 3 TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Huitin päiväkoti 1.Yksikkö Huitin päiväkoti Kyntäjäntie 5 01840 Klaukkala 2.Toiminta-aika Toimintasuunnitelma on toimintavuodelle 2011-2012. Päiväkoti on avoinna

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN PERHEOPPIMINEN. Opetushallituksen seminaari Jyväskylä 5.9.2008 Johanna Jussila

MAAHANMUUTTAJIEN PERHEOPPIMINEN. Opetushallituksen seminaari Jyväskylä 5.9.2008 Johanna Jussila MAAHANMUUTTAJIEN PERHEOPPIMINEN Opetushallituksen seminaari Jyväskylä 5.9.2008 Johanna Jussila MITÄ ON? Perheoppimisella tarkoitetaan eri sukupolveen kuuluvien ihmisten yhteistä usein informaalia oppimista,

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN Pikiruukin päiväkodin toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen perustuu Kokkolan päivähoidon yhteiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sitoudumme noudattamaan sitä.

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 TV/11.2.2014 Järvenpäässä annetaan maksutonta esiopetusta kunnallisissa ja ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa. (700 h/v) Esiopetukseen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 13 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi: Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta 57 17.08.2015. Lukiokoulutuksen toimintakertomus lukuvuodelta 2014-2015 911/12.00.00.03/2015 KOLA 57

Kasvatus- ja opetuslautakunta 57 17.08.2015. Lukiokoulutuksen toimintakertomus lukuvuodelta 2014-2015 911/12.00.00.03/2015 KOLA 57 Kasvatus- ja opetuslautakunta 57 17.08.2015 Lukiokoulutuksen toimintakertomus lukuvuodelta 2014-2015 911/12.00.00.03/2015 KOLA 57 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme:

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme: TERVETULOA TELKÄN PÄIVÄKOTIIN Telkän esite 2007 Telkän päiväkoti on perustettu 1980 keskelle Hervantaa lähelle Ahvenisjärveä. Päiväkoti on myös lähellä Suolijärveä, joten retkeily lähimaastossa on oleellinen

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

Varhaiskasvatus uudistuu - VASU Helsingin vasutyö

Varhaiskasvatus uudistuu - VASU Helsingin vasutyö Varhaiskasvatus uudistuu - VASU 2017 Helsingin vasutyö Vasutyön taustaa Opetushallitus laatii valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jotka velvoittavat kaikkia varhaiskasvatuksen järjestäjiä

Lisätiedot

lasten läsnäolot, kasvatuskeskustelulomakkeet, varhaiskasvatussuunnitelmat, kuntoutussuunnitelmat, esiopetussuunnitelmat, hoitosopimukset,

lasten läsnäolot, kasvatuskeskustelulomakkeet, varhaiskasvatussuunnitelmat, kuntoutussuunnitelmat, esiopetussuunnitelmat, hoitosopimukset, lasten läsnäolot, kasvatuskeskustelulomakkeet, varhaiskasvatussuunnitelmat, kuntoutussuunnitelmat, esiopetussuunnitelmat, hoitosopimukset, henkilökohtaiset opetuksen järjestämistä koskevat suunnitelmat,

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Kerava, Pieni suuri kaupunki

Kerava, Pieni suuri kaupunki Kerava, Pieni suuri kaupunki Kerava ihmisen mittainen viherkaupunki pinta-alaltaan n. 30 km 2, asukkaita 34 549 työpaikat ja palvelut ovat lähellä ja nopeasti saavutettavissa etäisyys Helsinkiin on 27

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana 1 F:\koti\_Varhaiskasvatus\Vasu\Lapsen-vasulomake-2015.doc Lapsen nimi: (kuva) Synt.aika: Tärkeimmät puh.nrot: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat:

Lisätiedot

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatiimi Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus Esittelijä, Kirsi

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot

ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun

ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun Hyvät esiopetusikäisen lapsen vanhemmat! Tämä tiedote kertoo esiopetuksen järjestämisen yleisistä periaatteista Ylöjärvellä. Jokaisella esiopetusta

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetustoimen strategisen toimintasuunnitelman toteutuminen perusopetuksessa lukuvuonna 2014 2015

Kasvatus- ja opetustoimen strategisen toimintasuunnitelman toteutuminen perusopetuksessa lukuvuonna 2014 2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta 56 17.08.2015 Kasvatus- ja opetustoimen strategisen toimintasuunnitelman toteutuminen perusopetuksessa lukuvuonna 2014 2015 873/00.01.01.01.01/2015 KOLA 56 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot