OPAS ALKAVALLE YRITTÄJÄLLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPAS ALKAVALLE YRITTÄJÄLLE"

Transkriptio

1 KE SÄD U U N I B LU E S OPAS ALKAVALLE YRITTÄJÄLLE Mitä tehdä, jos kesätyöpaik kaa ei tullutkaan kovasta yrittämisestä huolimatta? Toimettomana ei kannata koskaan olla. Työllistä tänä kesänä itsesi perusta yri tys! Yritystoiminnan tavoitteena on tehdä voittoa. Yrittämi nen on riskien tunnistamis ta. Yrittäminen on myös uskomista omaan liikeide aan mutta ennen kaikkea omiin taitoihin. Tämän kesäyrittäjän pi kaoppaan tarkoituksena on antaa nopeasti sulavassa muodossa tietoa miten, mil loin ja miksi oman yrityksen voi perustaa. Myöhemmin käydään läpi käytännön toi met, liikeidean merkitys, asiakkaiden tärkeys sekä sivutaan rahoituskuvioita. Viimeisellä sivulla on koot tuna hyödyllisiä linkkejä. Onnea yritykseen!

2 LI I KE I D E A Yritysidea on näkemys siitä, mitä aloittava yritys aikoo tuottaa. Yritysidea täsmen tyy ja muokataan vähitellen liikeideaksi. Liikeidea kertoo mitä yritys tekee ja kenelle se myy, miten yritys toteut taa nämä asiat, ja millä markkinoilla yritys toimii. Liiketoimintasuunnitelma vastaa kysymyksiin: Mitä? Kenelle? Miten? Muista ainakin: 1) Liikeidean kuvaus: Liikeidea kertoo, mitä yritys tekee ja kenelle se myy tuotteitaan, ja miten yritys toteuttaa nämä asiat. 2) Oman osaamisen kuvaus 3) Tuotteen kuvaus: Kuvaa tuotetta kriittisesti asiakkaan näkökulmasta. 4) Asiakkaat ja asiakkaiden tarpeet: Kuvaile asiakkaasi, ja mieti miksi he valitsevat sinun tuotteesi. 5) Toimiala sekä kilpailuti lanne: Selvitä toimialan kilpailuti lanne ja vertaa itseäsi hei hin. Muista: aina on kilpailua! 6) Markkinointi: Kirjaa, millä markkinoit, mi ten ja missä? Huomaa myös näkyvyys esimerkiksi internetissä ja sosiaalisessa mediassa. 7) Riskit: Kirjaa, mitä riskejä toimin taan sisältyy, ja miten toimi taan niiden toteutuessa. Älä unohda tehdä kannatta vuus, hinnoittelu, ja kirjan pitolaskelmia vaikkapa exelissä! Lisätietoa: tasuunnitelma.fi

3 ASI AKKAAT Kesäyrittäjänä mahdollisuu ksia valtion tarjoamiin tukiin ei käytännössä ole. Siksi onkin ensiarvoisen tärkeää saada asiakkaita tuotteelle tai palvelulle, sillä asiakkaat tuovat yrittäjälle palkan. Liiketoimintasuunnitelman yhtenä osana ovat markki nointi ja asiakkaat. Nämä kaksi yhdistämällä saadaan markkinointisuunnitelma: se antaa suuntaviivat mitä markkinoidaan, miten, ke nelle ja koska. Asiakkaiden hankinnassa kannattaa hyödyntää kaikki mahdolliset suhteet, suku laiset, sosiaalinen media ja muut tavat saada oma ääni kuuluviin. Muista kirjata myös asiakassuhteesta huolehtiminen: tyytyväinen asiakas on helppo houku tella uudestaan asiakkaaksi!

4 PE RU STAMI N E N Toiminimi on paras vaih toehto mikäli yrittäjä toimii yksin tai puolisonsa kanssa, myy omaa tuotetta tai osaa mistaan eikä halua investoi da merkittävästi alkupääomaa toimintaan. Yrittäjä vastaa yrityksen tappioista henkilökohtaises ti, mutta saa itselleen myöskin elinkeinotoimin nasta saatavat voitot. Toiminimelle tilintarkistus ei ole pakollinen. Yrittäjä voi sijoittaa yrityk seen rahaa, mutta sekään ei ole pakollista. Yrittäjä ei

5 voi maksaa palkkaa itsel leen, puolisolleen eikä alle 14 vuotiaalle lapselleen, vaan rahaa nostetaan yri tyksen tililtä yksityisottoina. Yritystoiminnasta makse taan veroa vuosittaisen tu loksen perusteella. TO DO: Muita erillisiä perustamis asiakirjoja ei tarvita. Toimin nan aloittamisesta täytyy aina tehdä perustamisilmoi tus kaupparekisteriin ja Ve rohallintoon. Ilmoitus tehdään internetosoitteesta saatavalla Y3 lo makkeella. Rekisteröinti on maksullista (105 euroa). Lii ketoiminnan voi aloittaa heti Y tunnuksen saamisen jäl keen, ellei kyseessä ole lu vanvarainen elinkeino. (käsittelyaika noin 2 työpäi vää). VAI H TOE H TON A LASKU TU SPALVE LU T Suomessa toimii monia pal veluita, jotka tarjoavat las kutus ja palkanmaksupalveluita ih misille, jotka eivät halua pe rustaa omaa yritystä tai toiminimeä, mutta tehdä silti töitä omiin nimiinsä. Lasku tuspalveluiden hyöty on nii den helppous. Palvelu voi olla hyvä vaihtoehto, jos työnteko on satunnaista tai kertaluontoista. Muista, että veroton työnteko on rikos! Palvelut ottavat tyypillisesti 5 10% laskun loppusum masta provisiona itselleen. Joissain palveluissa saattaa olla kuukausimaksu. Tärkeää on selvittää palvelun ehdot tarkkaan. Muun muassa:

6 RAH A- ASI AT Vero, palkanmaksu ja muut raha asiat voivat kuulostaa vaikeilta, mutta kun hoitaa raha asiansa kunnialla, yrit täjällä ei ole hätää. Jos ei ole varma siitä mitä tekee, kirjanpitopalvelut auttavat yllättävän edullisesti. Toiminimellä on velvollisuus pitää yhdenkertaista kirjan pitoa. Käytännössä yrittäjän täytyy pitää kirjaa yrityksen menoista ja tuloista, sekä pitää ne erillään oman ta loutensa menoista. Nor maali tilikausi on Tilikauden loputtua tehdään tilinpäätös, eikä toi minimi tarvitse erillistä tilin tarkastusta. Pääomatuloa on maksimissaan 20 % edelli sen vuoden nettovarallisuu desta ja loput on ansiotuloa. Yrittäjä voi valita, että pää omatuloa on vain 10 % net tovarallisuudesta tai että koko yritystulo on ansiotu loa. Yritystoiminnan aloitta misvuonna pääomatulo osuus laske taan vuodenvaihteen netto varallisuuden mukaan. Jos vuoden liikevaihto on alle 8500 euroa, yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen. Muuten myydyistä tuotteista ja palveluista täytyy periä (yleensä 24%) suuruinen alv. nämä verotulot tilitetään muun veron mukana valtiol Yksityisen elinkeinonharjoit le. Jos yritys on arvonlisä tajan yrityksestä saama tulo verovelvollinen, se voi myös verotetaan hänen omana vähentää alv:n osuuden os tulonaan. Yritystulo jaetaan tamissaan tuotteissa, esi ansio ja pääomatuloksi yri merkiksi työkaluissa. tyksen nettovarallisuuden perusteella (nettovarallisuus Toiminimi ei maksa itselleen = yrityksen varat velat). palkkaa, vaan yrityksen tilil

7 tä (joka ei ole sama kuin henkilökohtainen tili!) voi ot taa yksityisottona rahaa enintään tuotetun voiton verran. Esimerkki: Sijoitat yrityksen pääomaksi (työkalut, mainonta, käyn nistäminen ) 500 euroa toimintakuluiksi. Syksyllä olet myynyt palveluja 7000 eurolla (liikevaihto), eli tilillä on 7500 euroa. Lisäksi han kit uuden porakoneen, 200 euroa. Näin siis tulos on 7500e 500e (pääoma) 200e (kulut) = 6800 euroa. Tämä on periaatteessa sinun palkkasi, josta maksetaan verot. Kesän mittaan yrityk sen tililtä voi nostaa itsel leen palkkaa yksityisottoina verottomasti, mutta ne jää vät silti yrityksen verotetta vaan tulokseen. Ei siis saa nostaa liikaa ennakkoa, ettei yrityksen tili mene mii nukselle!

8 LI SÄTI E TOLI N KI T TTY:n yrittäjyyspalvelun, Tallin nettisivuilta löytyy työkaluja muun muassa liikeidean muotoiluun: Yritysneuvontaa käytännössä ja hyviä perustamisoppaita. Guides also in English & other languages! Perustamiskaavakkeet, tiedot ym: Verotiedot, ilmoitukset ja ohjeet: Yksi mahdollinen kirjanpito ja palkanmaksupalvelu edullisesti pienyrittäjille: TTY lähtöinen start up yrittäjän kuittien säilyttämiseksi: Uusi Tehdas on paikka yritysidean kehittämiselle, tiimin etsimiselle ja innovoinnille Tampereella: Jos perustit tai aiot perustaa kesäyri tyksen, oli se sitten miltä alalta hy vänsä, kerro siitä meille! Kuulemme mielellämme tarinoita uusista yrittä jistä ja liikeideoista. Voit antaa myös palautetta tästä oh jeesta osoitteeseen

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

OPAS. Yrittäjäksi Suomeen

OPAS. Yrittäjäksi Suomeen OPAS Yrittäjäksi Suomeen Alkusanat Alkusanat Oman yrityksen perustaminen on maahanmuuttajille hyvä tapa työllistyä Suomessa. Tällä hetkellä maassamme toimii noin 6 500 yritystä, jotka on perustanut ulkomailta

Lisätiedot

Yrittäminen ja yritysmuodot

Yrittäminen ja yritysmuodot Yrittäminen ja yritysmuodot Oma nimesi Tutkielma x.xx.20xx Sisällys 1 Yrittäminen... 1 1.1 Yritysrakenne Suomessa... 1 1.2 Mitä yrittäjältä vaaditaan... 2 2 Yritysidea... 2 3 Yritysmuodon valinta... 3

Lisätiedot

Yrittäminen ja yritysmuodot

Yrittäminen ja yritysmuodot Yrittäminen ja yritysmuodot Oma nimesi Tutkielma x.xx.20xx Sisällys 1 Yrittäminen... 1 1.1 Yritysrakenne Suomessa... 1 1.2 Mitä yrittäjältä vaaditaan... 2 2 Yritysidea... 2 3 Yritysmuodon valinta... 3

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa.

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa. 1 2011 SISÄLLYS sivu Minustako yrittäjä? 3 Yrittäjäarviotesti 4 Ideasta yritykseksi 5 Yrittämisen muodon valinta 6 uusi yritys 6 toimivan yrityksen osto 6 franchising 6 Yritysmuodot 7 toiminimi 7 avoin

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

7 SYYTÄ MIKSI YRITTÄJÄT EPÄONNISTUVAT

7 SYYTÄ MIKSI YRITTÄJÄT EPÄONNISTUVAT 7 SYYTÄ MIKSI YRITTÄJÄT EPÄONNISTUVAT Ota oppia, Vältä karikot ja Menesty. YRITTÄJÄ.NET ESIPUHE ESIPUHE YRITTÄJÄ.net SISÄLLYSLUETTELO Aluksi haluamme kertoa hyvin lyhyesti tämän ilmaisen oppaan 1. taustalla

Lisätiedot

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Yrityspalat poimittaviksi Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille -oppimateriaaliin on poimittu tietoa yrittäjyydestä, yrittäjänä

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

4H-Yritys Nuoren työkirja

4H-Yritys Nuoren työkirja YRIT YS 4H-Yritys Nuoren työkirja Onko sinulla idea joka haiskahtaa rahalle? 4H-Yrityksessä voit kokeilla yrityksen perustamista, bisneksen pyörittämistä ja yrittäjänä oloa. Työkirjan avulla kehitetään

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI HIUSALALLE

YRITTÄJÄKSI HIUSALALLE YRITTÄJÄKSI HIUSALALLE 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 YRITTÄJYYS...4 YRITYKSEN PERUSTAMISEN ERI VAIHEET...5 Liikeidea...5 Sopimus vuokranantajan kanssa...5 Liiketoimintasuunnitelma, rahoitus-, kannattavuus-

Lisätiedot

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella.

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella. YRITYS Ohjaajan opas 4H-Yrityksen Ohjaajan opas on tarkoitettu 4H-Yrityksien ohjaajille. Opas auttaa tutustumaan nuoren 4H-Yritykseen ja saamaan vinkkejä ja ohjeita nuoren ohjaamiseen liittyviin asioihin.

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2011 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Lähteet:

Mitä yrittäminen on? Lähteet: Sisällysluettelo Mitä yrittäminen on?...2 Yrittäjän ominaisuudet...3 2. Tehtävä:...3 Yrityksen perustamisen vaiheet...4 3. Tehtävä:...4 Liiketoimintasuunnitelmamalli...5 4. Tehtävä:...5 Yritysidea ja liikeidea

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen Henry Oinonen Rakennusalan yrityksen aloittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Tammikuu 2010 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

UKKO.fi KEVYTYRITTÄJYYSOPAS

UKKO.fi KEVYTYRITTÄJYYSOPAS UKKO.fi KEVYTYRITTÄJYYSOPAS 1 Sisällys Mitä kevytyrittäjyys on?... 1 UKKO.fi mahdollistaa kevytyrittäjyyden... 2 Näin lähdin yrittäjäksi... 3 Erilainen tie yrittäjäksi... 6 Sopiiko kevytyrittäjyys minulle?...

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI SIINÄ SIVUSSA

YRITTÄJÄKSI SIINÄ SIVUSSA YRITTÄJÄKSI SIINÄ SIVUSSA opas sivutoimiyrittäjälle sisällys Oletko sinä sivutoimiyrittäjä? Mielekästä tekemistä palkkatyön ohella Case Sivutoimiyritystä perustamassa? Harrastuksesta tulikin työ Case Sivutoimiyrittäjästä

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN INFO

YRITYKSEN PERUSTAMINEN INFO YRITYKSEN PERUSTAMINEN INFO YRITTÄJÄINFO-tilaisuuden ohjelma Starttiraha Jarmo Lepistö, Tampereen te-toimisto Osuuskunta yritysmuotona Mirja Taipale, Tampereen seudun osuustoimintakeskus Ensimetri - yrittäjyysneuvonta

Lisätiedot

Yrittäjän verotuksen ABC

Yrittäjän verotuksen ABC Jarno Piironen Yrittäjän verotuksen ABC Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalous Opinnäytetyö 20.10.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Jarno Piironen Yrittäjän verotuksen ABC

Lisätiedot

YRITTÄMISEN ALOITTAMISEEN LIITTYVIÄ KARIKOITA

YRITTÄMISEN ALOITTAMISEEN LIITTYVIÄ KARIKOITA YRITTÄMISEN ALOITTAMISEEN LIITTYVIÄ KARIKOITA Tekijä: Vesa Ilmola Tekijä on Suomen taloushallintoliittoon kuuluvan tilitoimiston Tili- ja hallintopalvelu Ilmola Oy:n toimitusjohtaja ja koulutukseltaan

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Kristiina Säkkinen Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Opinnäytetyö

Lisätiedot

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Paperisodasta permanenttiin kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Sisällys Minustako yrittäjä?... 3 Mistä apua yrityksen perustamiseen?... 4 Yritysidea... 4 Liiketoimintasuunnitelma... 7 Kohderyhmä -

Lisätiedot