YLIVIESKAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA 2006-2008"

Transkriptio

1 1 SISÄLLYSLUETTELO OSA I YLIVIESKAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUT JA TOIMEENTULOTURVA Toiminnalliset tavoitteet tehtäväalueille Sosiaalipalvelut 1. Palveluajatus Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutos Arvot, visio ja toimintaperiaatteet Toiminnan painopistealueet, sosiaalilautakunnan strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Sosiaalipalvelujen tunnusluvut Talous Toimeentuloturva 1. Palveluajatus Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutos Toiminnan painopistealueet ja toiminnalliset tavoitteet Toimeentuloturvan kysyntä-/laajuustiedot Talous SOSIAALILAUTAKUNNAN TALOUSSUUNNITELMA Toimialahallinto, sosiaalityö, kehitysvamma- ja vammaispalvelut, erityisryh mien palvelut, vanhusten avopalvelut ja laitoshoito, lasten perhepäivähoito ja päiväkotihoito, toimeentulotuki, elatustuki sekä lasten kotihoidontuki Toiminnalliset tavoitteet osatehtäväalueille Sosiaalipalvelut Toimeentuloturva

2 2 OSA II SOSIAALITOIMEN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE Yleistä Talousarvion sitovuus Käyttösuunnitelman mukaiset määrärahat tehtäville ja osatehtäville (lautakunnan ja sosiaalijohtajan sitovuustaso) Käyttösuunnitelman mukaiset määrärahat toimipisteittäin/osatoiminnoittain (vastuualueen viranhaltijan sitovuustaso) Käyttösuunnitelman mukaisen toiminnan ja tavoitteiden seuranta sekä määrärahojen käyttö Tulojen kertyminen Tilinpito ja raportointi Sosiaalilautakunnan käyttösuunnitelman toteutumisen seuranta Investoinnit ja hankinnat Kassojen tarkastus Taloussuunnitelman tiedoksi saattaminen LIITTEET 1. Laskujen hyväksyjät käyttötalousmenojen tulostileissä, tarviketi laa jat/päätöksen tekijät ja vastaanottajat 2. Hyväksyjät tasetileissä, alitilittäjät ja kassantarkastajat sekä tilinkäyttö oikeudet pankeissa 3. Erillishankinnoista vastaavat henkilöt 4. Asiakaslain perusteella salassa pidettäviä tietoja pyytämään oikeute tut ja virka-apupyyntöjä esittämään nimetyt henkilöt sekä sosiaalihuollon henkilöt, joille jätetään muistutukset

3 5. Organisaatiokaavio ja henkilöstöliite 3 6. Sitovuustasot OSA III TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2006 Numeerinen osio 1. Toimialahallinto ja johtaminen Sosiaalityö Kehitysvammapalvelut Vammaispalvelut Erityisryhmien palvelut Vanhusten avopalvelut 6.1. Kotipalvelut Asumispalvelut Vanhusten laitoshoito Lasten perhepäivähoitopalvelut Lasten päiväkotipalvelut Toimeentuloturva LIITTEET 1. Yhdistelmä talousarvion kustannussisällöstä ja sen muu tok sista Talousarvion yhdistelmä OSA IV GRAAFISTA TIETOA SOSIAALITOIMEN KUSTANNUKSISTA JA PALVELUISTA

4 4 SOSIAALITOIMEN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuosien ta lous suunni telman. Kaupunginhallitus on antanut hal lin tokun nille talousar vion 2006 täy täntöön pa no-ohjeet , joi den poh jalta vastaavasti so si aa li lau ta kun ta antaa ohjeet oman toimialan sa talousarvi on täy tän töön panos ta. Tämä kirja sisältää sosiaalitoimen talousarvion täytäntöönpa no-oh jeet ja käyttösuunnitelman. 1. Yleistä Kunta lain mu kaan kunnan toimin nas sa ja ta louden hoi dossa on nouda tet tava talousar viota. Siihen tehtä vis tä muu toksis ta päät tää valtuus to. Sosi aali lauta kun ta antaa ohjeet talousar vion täy täntöön panosta kau pun gin halli tuksen anta man ohjeen mu kai sesti, jossa se vel voit taa lautakun nat ja talousarvion täytän töön - panosta vastuussa olevat viran- ja toimenhal tijat: 1. Noudattamaan hyväksyttyä talousar vi ota ja sen sitovuus mää räyksiä. Talousarvion sitovuusmääräykset ovat valtuuston vah vis taman taloussuun nitelman sivuilla 22 ja 24 ja sosiaali toi men osalta tässä kir jas sa. Tehtäväalueen sitovuustaso vuonna 2006 on toi min ta määrä rahan ja tuloarvion erotus, eli toimintakate. Talousar vion toimin nal liset tavoit teet vuodelle 2006 ovat myös sitovia. Ta lou dellisten ja toimin nallisten tavoitteiden toteutumista seurataan vuoden aikana ja siitä raportoidaan kaupun gin hallitukselle ja val tuustolle. Tarkastus lau ta kun ta arvioi, ovat ko taloudelliset ja toimin nalliset tavoitteet toteutu neet valtuuston edellyttämällä tavalla. Menolajeille palkat ja palkkiot yhteensä (tilit ), kalusto han kinnat (tili 5301) ja koulutuspalvelut (tili 5109) varatut määrära hat ovat kaupunginhallitukseen nähden sitovia. Näiden menola jien määrära ho jen ylittämiseen tarvitaan kaupunginhallituksen lupa ja tarkka selvitys siitä, että ylitys voidaan kattaa muiden menolajien määrärahojen sääs töil lä tai tuloarvioiden ylityksillä. Vuonna 2006 hallintokuntien tulee suunnitella ja järjestää henki löstönsä ja luottamushenkilöiden koulutus siten, että ensisijaisesti suositaan paikal lista tai alueellista koulutusta. Kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainotusohjelman mu-

5 kaan pitkäaikaisten (yli 3 kk) tilapäisten työntekijöiden palkkaa miseen vaaditaan aina henkilöstöpäällikön lupa ja harkinnanvarai siin kalusto- ja tarvikehankintoihin tarvitaan aina kaupunginkam reerin lupa. Alavieskan ja Sievin kuntien ja Ylivieskan kaupungin valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä perustetun henkilöstöhallinnan kehittämis yksikön tehtävänä on selvittää ja tehdä tarvittaessa esitykset Ala vieskan ja Sievin kuntien ja Ylivieskan kaupungin jokaisen avautu van vakinaisen tai tilapäisen viran, toimen tai yli kuusi kuukautta jatkuvan sijaisuuden täyttämisestä ja tehtävien hoitamisesta. Sijai suuden hoitamisessa myös lyhem mät täyttämiset tarkastellaan asiat valmistelevassa työryhmässä, jos kysymyksessä on asian tuntijatehtävät tai muu perusteltu syy. Kuntien hallintokunnat/vastuuviranhaltijat ovat velvollisia ilmoitta maan avautuvat vakinaiset ja tilapäiset virat ja toimet sekä sijai suudet kehit tämisyksikön työryhmän oman kunnan jäsenelle mah dollisimman aikai sessa vaiheessa. Ilmoittamisvälineenä käytetään ensisijaisesti sähkö postia. Samassa yhteydessä vastaava tieto toi mitetaan myös sosiaali keskuksen talouspäällikölle ja sosiaalijohta jalle. Kehittämisyksikkö antaa suosituksen tehtävien hoitamisesta ja ku kin kunta tekee omat ratkaisunsa suosituksien pohjalta sitä mah dollisim man tarkasti noudattaen. Kuntien hallintokunnat eivät saa täyttää avautuvia vakansseja en nen kehittämisyksikön käsittelyä ja suosituksia. Ilmoitukset avautuvista vakansseista sekä sijaisuuksista tehdään sähköpostilla henkilöstöpäällikölle, sosiaalikeskuksen talouspäälli kölle ja sosiaalijohtajalle Hoitamaan sosiaalitoimen ja sen vastuualu eiden/toimipistei den tehtä vät te hok kaas ti ja ta loudellisesti. Valtuuston ja lauta kunnan hyväk symät tehtäväalueiden ja osatehtäväalueiden määrärahat ovat ehdot toman sitovia. Kaupungin erittäin tiukan taloudellisen tilanteen vuok si kaupunginhallitus ei pääsääntöisesti tule hyväksymään talousarvio määrä ra ho jen ylitysesityksiä, vaan hallintokuntien on SUUN NI TEL- TAVA TOIMINTANSA ja tarvittaes sa muutettava määrärahojen käyttösuunnitelmaa siten, että val tuuston vah vistamat määrärahat riittävät koko vuoden toimintaan. 3. Ryhtymään niihin toimenpitei siin, joita talousar vion nou dat tami nen ja täytän töön pano vaatii. Hallintokuntien tulee huolehtia siitä, että talousarviossa hyväksytyt rationalisointiasiat ja kehittä mistoi men pi teet toteutuvat talousarviossa edellytetyllä tavalla. 4. Toimimaan niin, että talousarvioon ja täytäntöönpano-ohjei siin sisäl tyvät keskeiset asiat ovat kaikkien vastuullisten vi ran- ja toi men - haltijoiden tiedossa ja käytettävissä. Myös ta lousar vio vuo den 2006 aikana tapahtuvasta raportoinnista on väli tettävä tieto kaikille asian-

6 osaisille. Sosiaalikeskuksen johtoryhmä kokoontuu joka kuukau den 2. keskiviikko, paitsi heinäkuussa, kä sittelemään toiminnan ja ta lou den toteutumaa. Toteutuma käsitel lään sosiaalilautakunnassa sa man kuukauden 3. keskiviikko Talousarvion sitovuus Talousarviossa sitovuustaso sisäl tää mm. sisäiset kiin teis tö menot, toimis topal ve lut ja ruokapalvelut. Ainoastaan kes kushal linnon yh tei set tehtävät, kuten palkan lasken ta, kirjanpito yms. lasken nalli set vyöry tyse rät kuten myös suunni telman mukai set poistot ovat mää rä rahan ulko puo - lella. Tehtävien Sosiaalipalvelut ja Toi meen tu lo tur va nettomää rära hat ja toiminnalliset tavoitteet ovat valtuus toon nähden sitovia. Val tuuston sitovuustason toteutu masta vastaa sosiaali lauta kunta. So siaali lau ta kunta delegoi edelleen sosiaali johta jalle sosiaali lauta kun nan sito vuus tason mukais ten määrä rahojen väliset siirrot pe rustuen toimin nan jous ta vaan toteuttami seen. Kaupunginhallitus voi määrätä hal lin tokunnan tekemään muutosesityksiä käyttösuun nitelmaan, jos määrä rahatilanne vuoden 2006 aikana sitä edellyt tää. Sosiaalilautakunta jakaa valtuuston sitovuustason mukaiset tehtä vät edel leen osa mää rä ra haksi osateh tä vil le; Toi miala hal lin to ja johta minen, Sosiaali työ, Kehi tys vam ma työ, Vam mais pal ve lut, Erityis ryhmien palvelut, Vanhus ten avopalve lut, Vanhus ten lai toshoito, Lasten per hepäi vähoito ja päivä ko ti hoito, Toi meentulo tuki, Elatustu ki, Lasten kotihoi dontu ki, joita ei saa ylittää ilman sosiaa li joh ta jan pää tös tä. Sitovuustasot ja kirjanpidon tilikartta kirjaustasolla liitteenä Käyttösuunnitelman mukaiset määrära hat teh tä ville ja osatehtäville (sosiaalijohtajan sito vuustaso) Käyttö suunnitel man mukaan tehtävien määrä raha (euroa) ja etaan osatehtä vil le osa-määrära haksi seu raa vas ti: Menot Tulot Netto Toimialahallinto ja johtaminen Sosiaalityö Kehitysvammatyö Vammaispalvelut Erityisryhmien palvelut Vanhusten avopalvelut

7 Vanhusten laitoshoito Lasten perhepäivähoito Lasten päiväkotihoito SOSIAALIPALVELUT Toimeentulotuki Elatustuki Lasten hoitotuki TOIMEENTULOTURVA SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ Käyttösuunnitelman mukaiset määrära hat toi mi pis teittäin/osa toiminnoit tain (vas tuu alu een viran haltijan sito vuus ta so) Käyttösuunnitelman mukaan osatoiminnan määräraha jaetaan edel leen tarvit ta essa toimi pis teittäin/o satoi minnoittain osamäärä rahaksi, jota ei saa ylittää ilman vastuualu eesta vas taa van vi ran haltijan pää töstä, seuraavasti (kts. määräraha talousarvioeritte lystä) : Iiris Ojanlatva SOSIAALITYÖ Sosiaalityö/tsto Perheneuvonta Päihdehuolto Lastensuojelu Muu sosiaalityö Kodinhoitoapu perheille Hilkka Vuolteenaho KEHITYSVAMMATYÖ Kotihoidon ohjaus Työtoiminta Ohjattu asuminen Kotikartanon ryhmäkoti Perhehoito Omaishoidontuki Laitoshoito

8 8 Saila Kallio VAMMAISPALVELUT Asumispalvelut Kotikartanon pienryhmäkoti Työtoiminta/VPL/Sytyke Omaishoidontuki Tukipalvelut Terttuirmeli Haapakoski ERITYISRYHMIEN PALVELUT Suvantokartano Kuntoutus 0 0 Työtoiminta/Sytyke Erja Laulumaa VANHUSTEN AVOPALVELUT Kotipalvelut Omaishoidontuki Vanhusten asumispalvelut VANHUSTEN LAITOSHOITO Ulla-Maija Miettilä LASTEN PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito LASTEN PÄIVÄKOTIHOITO Huvikumpu Kirkkopuisto Simonpuisto Toivola Hakalahti Katajan ip-kerho Toimipisteille tai osatoiminnoille on edel leen määri telty vas tuu hen ki lö, mikäli se on muu (tai lisäksi) kuin toi min nos ta vastaava. Nämä henki löt mää ri tel lään joh to sään nös sä pää tös vallan pe rus teel la ja he vas taa vat

9 heil le ja etus ta mää rä rahas ta. Vas tuu hen ki löt ovat: 9 TOIMIALAHALLINTO JA JOHTAMINEN Tietohuolto, talous- ja toim.palvelut PÄIHDEHUOLTO Kuntoutus/laitoshoito MUU SOSIAALITYÖ Perhetukikeskus Merja Hauh tonen Iiris Ojanlatva Mari Keskitalo Jaakko Jaatinen Tuovi Takkunen Raili Salmela Satu Takalo Kaija Leppälä LASTENSUOJELU Avohuollon tukitoimet Asumispalvelut Perhehoito " Laitoshoito " Iiris Ojanlatva Mari Keskitalo Jaakko Jaatinen Tuovi Takkunen Raili Salmela Satu Takalo KEHITYSVAMMATYÖ Työtoiminta Kotikartanon ryhmäkoti Omaishoidontuki VAMMAISPALVELUT Kotikartanon ryhmäkoti VPL/Sytyke Omaishoidontuki ERITYISRYHMIEN PALVELUT Suvantokartano Erkki Lehtikangas Erja Laulumaa Terttuirmeli Haapakos ki Erja Laulumaa Erja Laulumaa KOTIPALVELUT Kodinhoitoapu Alli Pernu, Marja-Liisa Alakarjula Ateriapalvelut " Kylvetys-vaatehuoltopalvelut " Turvapalvelu " Kuljetuspalvelu Saila Kallio Asumista edistävät toimenpiteet " Siirtopuhelimet "

10 LASTEN PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito ja Kati Mäki, Marjut Par hiala Ryhmäperhepäivähoito " 10 LASTEN PÄIVÄKOTIHOITO Hakalahti Toivola Simonpuisto Kirkkopuisto Huvikumpu Rauni Leppikan gas Pirjo Pesonen Marja-Leena Sivonen Arja Heikkilä Marja-Leena Myllymäki TOIMEENTULOTURVA Toimeentulotuki Elatustuki Iiris Ojanlatva Mari Keskitalo Jaakko Jaatinen Tuovi Takkunen Raili Salmela Satu Takalo Saila Kallio Tuula Polvi Raija Järvelä 3. Käyttösuunnitelman mukaisen toi min nan ja ta voit teiden seuran ta sekä määrä rahojen käyttö Vastuuhenkilöt eri vastuualuetasoilla 1. Vastaavat siitä, että määrärahoja käyte tään talousarviossa ja käyt tösuunnitelmissa edellytetyllä tavalla ja että päätökset perus tu vat lakei hin, niitä täydentä viin asetuksiin sekä so si aali lautakunnan hy väksy miin perusteisiin ja ovat tie toi sia MÄÄ RÄRAHAN KÄYTÖSTÄ ja RIIT TÄ VYY- DES TÄ. Vas tuu hen ki lön on ryhdyt tävä vä littö mästi tar vit ta viin toi men pi tei siin havai tes saan esi m. mää rä rahan/o samää rärahan riittä mättö myyden. Korjaavista toimenpiteistä päättäminen on tehtävä riittä vän ajoissa. 2. Vastaavat käyttösuunnitelmassa asetettujen toiminnallisten ta voit tei den ja suo rittei den toteutu mises ta. Käyt tösuunnitelmilla ja tarvit taes sa vuoden aikana tehtävillä käyttösuunnitelmien tarkistuk silla var miste taan mää rärahojen riittävyys koko vuodelle. Kaupun gin hallitus voi mää rätä hallintokunnan tekemään muutosesi tyksiä käyttösuunni tel miin, jos talouden seurantatiedot sitä edel lyttävät. Numeeriset toimintatiedot kerätään ATK:lla mahdollisim man katta vasti,

11 mikä tar koittaa sitä, että kaikki toi minta, mikä aihe utta a kir jaa mis ta, tulee hoitaa ATK:ta hyväk sikäyttäen. Toi min tojen numee riset suoritetiedot saadaan siten "si vutuot tee na" mm. lasku tuk sesta, pää töksente osta (pöytäkir jat), mak satuk ses ta ja ajanvarauk sesta. Toimintatiedot kerätään ja jalostetaan tarpeen mukaan sään nölli sin väliajoin käytäviin tilanne kuva -palavereihin sekä infor maa tioksi johdon toimenpiteitä varten. Toimintatietojen keruus ta, jatko jalostuk sesta ja informoinnista vastaa talous päällikkö. 3. Hyväksyä/vastaanottaa laskut ja muut menotosit teet kaupun gin halli tuksen ja tä män oh jeen mu kaises ti. Ennen tilausta tai päätök sentekoa, josta aihe utuu kau pungille me no, on huoleh dittava siitä, että tar koi tuk seen on käy tettä vis sä mää räraha. Tavaran, työ suori tuksen tai palveluk sen vas taanotto on ti laa jan/pää töksen tekijän tarkis tetta va. Vastaanottajan on varustet tava tosite tai sii hen liit tyvä selvi tys päi vä mää - rällä ja nimi kirjoituksel laan (Talousosasto edellyttää ni mi kir joi tus näytteiden lähettämisen ennen laskujen hyväksy mis tä). Vi ran hal ti ja pää tökseen pe rustu van mak sun oikeel li suu desta vastaa päätök sen teki jä (ellei delegoi tu muul le) vastaan otto merkinnäl lään/hyväksymi sellään, teke mällään pää tös päi vä mää räl lä ja py kä läl lä. Hyväksyjän on huolehdittava, ettei käytettä vissä olevaa mää rära haa- /osa määrärahaa ylitetä. Hyväk syjä vastaa mm. siitä, että to sittees sa on oikea tilimer kintä. Myös laskun vastaanot taja voi erik seen niin sovit taessa tiliöidä menotositteen. Alainen ei voi hyväksyä esimiestänsä koskevaa laskua ellei siitä ole lautakunnan erillistä päätöstä. Matkalaskuissa on oltava merkintä matkamää räyksen antajas ta. Oman auton käytön laskutus ja kilometriseuranta tulee perus tua ajopäiväkir jaan tai muuhun luotettavaan selvityk seen. Asiakaspalveluiden ostosta päättää sosiaalilauta kunta/kaupun gin hal li tus, paitsi yksittäis ten asia kaspaikkojen ostosta sosiaa li johta ja. Näihin sopimuksiin pe rus tu vat laskut hyväksyy talous päällik kö. Laskutusta koskevien arvonlisäveron säännösten muuttumisen joh dos ta on annettu erilliset ohjeet myynti- ja ostolaskujen tietosi säl tö vaati muk - sista lukien. Avustukset myönnetään sillä ehdolla, että avustus käytetään anot tuun tarkoitukseen. Avustuksen käytön valvomiseksi tulee vaatia tarvit taes sa avustuksen saajalta selvitys avustuksen käytöstä. Lautakunta vas taa avus tusmäärärahan käytön valvonnasta. Vastaanottajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henki lö. 11

12 Hyväksyjän on toimitettava hyväksymänsä laskut talous osas tolle 5 päivää ennen eräpäivää, jotta laskut ehdi tään kirjata ostores kont raan ja mak sut suorittaa vii meistään eräpäivänä. Sosiaalitoimen käytössä olevilta pankkitileiltä sosiaalivirastos sa ta pahtuva konekielinen suo ri tus on ti lin käyt tö oi keu den omaavan hy väk syt tä vä. Ti lin käyt tö oi keu den vah vistaa joko kau pungin hal litus tai sosiaa li lau takunta toimi val tan sa mu kaan. Sosi aa li lau ta kun nan hallus sa olevista huollettavien pankkiti leistä on pi det tä vä lu et teloa. Lahjoitusten, perintöjen tai muiden lautakunnalle tai kaupungille luo vutettujen varojen käytöstä on annettava vuosittain selvitys lau ta kun nalle. Lasku jen hyväksyjät, tilinkäyttöoikeudet ja han kinnoista vastaa vat vi ran - hal tijat on luetteloitu täy tän töön pa no-oh jeen liit teessä Tulojen kertymisen seuranta Saatavat on laskutettava välittömästi ja perittävä mahdollisimman te hokkaasti. Las ku tuk ses sa ja pe rin nässä nou da te taan kaupun gin hal li tuk sen hyväksymiä las ku tus- ja pe rin tä oh jei ta sekä kau pun gin kamreerin tar kentavia oh jei ta. Korkolain mukainen yleinen viiväs tys korko on lukien 9,5 %. Viivästyskorko on vahvis tettu ajal le , jonka jälkeen se voi jälleen muuttua. Muu toksista il moitetaan erikseen. Sosiaalipalveluista perittävät maksut laskutetaan E-kirje -palveluna vii va - kooditulostuksin. Suoraveloituspalvelua markkinoidaan sosi aali pal velujen käyt täjille asiakkai den maksupäätöksiä tehtäessä. Sosiaalipalveluista perittävien maksujen ja taksojen laskutus ajoi te taan siten, että laskujen eräpäiväksi tulee palvelun antamisesta lukien viimeis tään seuraavan kuukauden viimeinen päivä, ellei ole perus teita si tä pi tem piin laskutusjaksoihin, maksuehtona on 14 pv netto. Sosiaalipalveluista perittävistä maksuista ja taksoista peritään 9,5 %:n viivästys korko eräpäivästä lukien. Maksuasetuk sen mu kaan mää rätyt mak sut ja taksat voidaan ulosmitata ilman tuomiota tai päätöstä. Talouspäällikkö seuraa talousarviovuoden aikana tulo jen kerty mistä ja tu loarvion toteutumista. Merkittävistä poikkeamista on an nettava selvitys. Asiakasmaksujen merkitys sosiaalipalvelujen rahoitta misessa ja koh denta misessa edel lyt tää asi akas mak sua se tuk sen mu kais ten mak su jen ja tak so jen mää räyty mis pe rus tei den ja ta son eri tyistä huo mi oo notta mis ta.

13 Sotilasvammalain ja lain kuntouttavasta työtoiminnasta mukaisten korvausten hakemisesta ja tilityksistä sekä ulkokuntalaisten palve luis ta perittävistä kuntaosuusmaksuista vas taa talous pääl lik kö. Talouspäällikkö vahvistaa Asiakasmaksulain mukaiset tuotanto kus tannuksiin perustuvat asiakas mak su jen ylärajat sekä kunta osuusma k sut. Kaupunginhallitus ja sosiaalilautakunta ovat vahvistaneet ohjeet ti lojen luovut ta misesta ulko puo lis ten käyt töön. Ohjeet perustuvat ti lapalvelun laatimaan ohjeeseen. Ulko puo li sil le luovu tet tu jen tilojen vuokrat ja muut mak sut vahvis taa talous pääl lik kö Tilinpito ja raportointi Määrärahojen käytön ja tulojen kertymisen seurannan pohja na on sosiaa li lautakunnan hyväksymä käyttösuun ni telma tehtäville, osa teh täville, toi min noil le/osa toimin noille ja toimi pisteil le. Vuoden 2006 kirjanpidon tilikartta on lähe tetty toi mi pis teille. Huo mioitavaa on, että edelleen kir jan pi don tilimer kin nöis sä on käytös sä toi min - tokoodit sisäisten tukipalvelujen kustan nus ten ja kus tan nus las ken nan tar pei ta var ten. Edelleen on huomioitava perhehoitajien palkkioiden kirjanpitotilin muu tos asiakaspalvelujen ostoiksi, ei hoitopalkkoja. Sama koskee omais hoi don tukea; hoitopalkat menotilinä on poistunut ja omais hoi dontuet kir jataan avustuksina kotitalouksille. Tilikartassa on myös sisäisten palvelujen tili, jolle kirja taan kaikki hallintokun tien ja toimintojen sisäiset laskutuk set. Ti lijärjes telmä on laadittu siten, että kirjan pitolain edellyttämä sisäis ten erien elimi noin ti tuloslas kelmasta voidaan tilinpäätösvaiheessa toteuttaa. Talousarvion määrärahat ja tuloarviot sisältävät ne sisäiset erät, joihin hallin tokunta voi vaikuttaa. Sisäiset erät on tilijärjestelmässä eritelty ja toimiyksi köiden tulee vuoden aikana kiinnittää huomiota siihen, että sisäi set erät käsitel lään ja tapahtumat kirjataan niitä varten avatuille sisäisille tileille. Sisäiset tilit ovat arvonlisäverot tomia. Koska sisäiset laskutukset sisältyvät määrärahaan, on niiden käyt tö huomioitava määrära haseurannassa. Tämä koskee sisäisiä vuokria, ruokapal veluita sekä hallintopalveluita (postitus-, monis tus- ja puhe lin - keskuspalvelut). Toimeentulotukena myönnetyt asiakasmaksut sosiaali palveluista kirjataan joko varsi naisen toimeentulotuen tai ehkäisevän toimeen tulotuen menoksi ja palve lun jär jes tä neen tu los yk si kön tulok si myyntireskontran väli tyksel lä. Rahaa ei siirretä oman orga ni saati on sisäl lä.

14 14 Asiakasmaksuja kuitenkin ensisijaisesti poistetaan tai alennetaan toimeentulotuen välttämiseksi. Sosiaalipalveluista perittäviä asiakas maksuja voidaan lisäksi Asi akasmak su lain perus teella muuttaa tai poistaa kuluvana vuonna. Kysees sä on silloin hyvi tys las ku ja tulosyksikön tulojen oikaisu. Poistot kos ke vat edellisten tili kausien tulojäämiä ja ne kirjataan ti lin pää töksen yhtey des sä menoksi kulu valle vuodelle. Ar von li sä ve ron kir jaus ta pa on muutoin edellisten vuosien mu kai nen lukuun ottamatta alkaen voimaan tullutta arvonlisä verolain muutosta. Lain mukaan kunnan ostamista yksityisistä so siaali- ja ter veyden huol lon palveluista kunnalla on oikeus tehdä 5 %:n lasken nal linen vähen nys laskun bruttosummasta. Vähennys edellyttää lisäksi yk sityisen palveluntuottajan rekisteröintiä läänin hallituksen ylläpitä mään rekisteriin. Arvonlisäverolliset las kut hy väk sy tään brut to mää räi sinä ja kir jan pi to-ohjel ma laskee arvon lisäve ron osuu den tilimer kin nän arvonlisä vero koo din pe rusteella. Huomioi tavaa on kui tenkin, että mää rära han tark kailu kir jaan (jotka sitä käyttävät) meno kirja taan netto mää räise nä, koska ta lousarviossa määrära ha on netto määrä raha. Kirjanpidon tapahtumalistat toimitetaan sosiaalivirastos ta joka toi nen kuu kau si ja ta lous arviovertailu joka kuukausi toi mi pis tei siin. 6. Sosiaalilautakunnan käyttösuunnitel man to teu tu mi sen seu ranta Sosiaalilautakunnalle tiedotetaan talousarvion toteutu mis vertailu ja mää rärahatilanne ensimmäisen kerran tilanteesta ja sen jälkeen kuukausittain. Tässä yh teydessä teh dään arvio mää rä ra ho jen riittä vyydestä, tulojen toteutumisesta se kä tavoittei den toteu tu mi ses ta. Arvi on perusteella pääte tään tilan teen vaatimis ta muutok sis ta käyt - tösuun nitel maan. Valtuustolle ta loudellisten tavoitteiden toteu tu mas ta raportoidaan 31.3., 30.6., ja Tarvittavista säästötoimenpiteistä ja käyttösuunnitelman muu toksista on tehtävä pää tökset ajoissa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoi daan lautakun nalle ja valtuustolle tilanteesta ja toimintakerto muksen yhtey dessä. Sosiaalitoimen yksiköiltä ja tulosvastaavilta edellytetään säännöl listä ja jatkuvaa talousarviokirjanpidon, määrärahatilanteen ja toi minnan seu rantaa seurantaraporteilta. Kuukausiraportoinnin yhteydessä seurataan toiminta- ja talousti lannetta erityisesti palkkakertymän, asiakasmaksujen, toimeentu lo-, elatus- ja

15 lasten kotihoidontuen ja yksiköiden resurssien käy töstä Investoinnit ja hankinnat Investointiosan määrärahoilla hankittavaa käyttöomaisuutta on kau pungin toiminnassa useampana kuin yhtenä tilikautena käytet täväksi han kittava omaisuus, jonka hankinta-arvo on vähintään euroa. Ker ralla hankittava hyödykeryhmä ja ensikertainen kalustaminen käsitel lään yhtenä hankinta eränä. Tilahankkeiden osalta tulee noudattaa vuonna 1999 hyväksyt tyjä tilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjetta. Ohjeistoa nouda te taan kaupungin kaikissa toiminnallisista muutoksista johtu vissa tila hank - keissa, joiden kustannukset ovat yli euroa. Hankinnoissa noudatetaan kaupunginhallituksen hy väksy mää Ylivieskan kaupungin hankintaohjeita. Sosiaalilautakunnan määräämät yhteis- ja erillishankin tojen vas tuu hen kilöt on nimetty täytäntöönpano-ohjeen liitteessä. Sosiaalilautakunta velvoittaa erillishankinnoista vastaa vat henkilöt pitämään päätöspöytäkirjaa hankinnoista: - joihin talousarvion tilille varattu määrä raha yh tee nsä y- lit tää euroa - joiden yksittäishinta tai kertahan kintahinta ylit tää 500 euroa Atk- ja toimistoautomaatiolaitteiden hankinnoista päättää keskite tysti tietotekniikan kehittämistyöryhmä. Tietotekniikan kehittämis työryhmän tehtävänä on kehittää kaupungin tietohallintoa ja tieto turvallisuutta ja ohjata ja koordinoida hallintokuntia tietotekniikan asioissa. Työryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginkamreeri. Hankinta-asiamiehenä toimii sivistystoimen talous- ja hallintopääl lik kö Tuomo Kallio. Hankintatoimikuntaan sosiaalitoimen edustaja na kuu luu Terttu ir me li Haapa koski, varalla Merja Hauhtonen, kul je tus työ ryh mään Saila Kallio, varalla Erja Laulumaa sekä tietotek niikan kehittämis työ ryhmään Merja Hauhtonen, varalla Kaija Linna la. 8. Kassojen tarkastus Toimipisteen hallussa olevat rahavarat on tarkastettava vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kassanhoitajan tai alitilittäjän vaihtuessa on aina toimitet tava kassantar kastus. Tarkastuksista on laadittava kerto mus ja tehtävä merkintä päätöspöytäkirjaan. Jos tarkas tuksessa havaitaan huomauttamista, kertomus on an nettava sosi aalilauta kunnalle ja kaupunginkamree rille. Kau-

16 16 punginkamreeri päättää alitilittäjäkassan enim mäismäärästä ja pohjakassan suu ruudes ta. Alitilittäjäkassanhoitajat ja kassan tarkastajat on nimetty täytän töön pano-ohjeen liitteessä. 9. Sisäisen valvonnan ohjeet Kaupunginhallitus on hyväksynyt tarkistetut sisäi sen valvon nan ohjeet. Ohjeet on toimitettu hallintokunnille nouda tet ta vak si. Ohjeissa on nimetty sisäisen valvonnan vastuuyksiköi den vastuu henkilöt. Vastuuhenkilöitä kehotetaan tekemään ohjei den mukaiset kont rollit ja asiatarkistukset sekä keräämään ja yllä pitämään tarvittavat seurantatiedot. Tarkastuslautakunta ja tilin tarkastaja seuraavat si säisen valvonnan toteutumista. Sosiaalilautakunta on hyväksynyt sosiaalitoimen sisäisen valvon nan ohjeistuksen Taloussuunnitelman tiedoksi saattaminen Sosiaalilautakunta on hyväksynyt vuoden 2006 talousarvion käyt tö suun - nitelman ja täytäntöönpano-ohjeet Vastuu henki löille järjestetään info helmikuussa, jossa myös tämä kirja jae taan tiedoksi. SOSIAALILAUTAKUNTA Terttuirmeli Haapakoski sosiaalijohtaja Merja Hauhtonen talouspäällikkö

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET Khall 1.8.2011 164, hyväksytty LAPINLAHDEN KUNTA TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET 1. Talousarvio 1.1. Talousarvion valmisteluohje Talousarvion valmistelua varten hallintokunnille

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 109 21.08.2012 Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu 154/331/2012 YLK 109 Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Lautakunnan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuus Lautakunnat ja muut kaupungin viranomaiset VUODEN 2012 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kaupunginvaltuusto on 20.12.2011 :ssä 69 hyväksynyt vuoden 2012 talousarvion. Vuoden 2007 alussa voimaan tulleen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Perusturvalautakunta 89 03.07.2013 Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa 170/213/2013 PTLK 89 Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Laki ikääntyneen

Lisätiedot