YLIVIESKAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA 2006-2008"

Transkriptio

1 1 SISÄLLYSLUETTELO OSA I YLIVIESKAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUT JA TOIMEENTULOTURVA Toiminnalliset tavoitteet tehtäväalueille Sosiaalipalvelut 1. Palveluajatus Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutos Arvot, visio ja toimintaperiaatteet Toiminnan painopistealueet, sosiaalilautakunnan strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Sosiaalipalvelujen tunnusluvut Talous Toimeentuloturva 1. Palveluajatus Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutos Toiminnan painopistealueet ja toiminnalliset tavoitteet Toimeentuloturvan kysyntä-/laajuustiedot Talous SOSIAALILAUTAKUNNAN TALOUSSUUNNITELMA Toimialahallinto, sosiaalityö, kehitysvamma- ja vammaispalvelut, erityisryh mien palvelut, vanhusten avopalvelut ja laitoshoito, lasten perhepäivähoito ja päiväkotihoito, toimeentulotuki, elatustuki sekä lasten kotihoidontuki Toiminnalliset tavoitteet osatehtäväalueille Sosiaalipalvelut Toimeentuloturva

2 2 OSA II SOSIAALITOIMEN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE Yleistä Talousarvion sitovuus Käyttösuunnitelman mukaiset määrärahat tehtäville ja osatehtäville (lautakunnan ja sosiaalijohtajan sitovuustaso) Käyttösuunnitelman mukaiset määrärahat toimipisteittäin/osatoiminnoittain (vastuualueen viranhaltijan sitovuustaso) Käyttösuunnitelman mukaisen toiminnan ja tavoitteiden seuranta sekä määrärahojen käyttö Tulojen kertyminen Tilinpito ja raportointi Sosiaalilautakunnan käyttösuunnitelman toteutumisen seuranta Investoinnit ja hankinnat Kassojen tarkastus Taloussuunnitelman tiedoksi saattaminen LIITTEET 1. Laskujen hyväksyjät käyttötalousmenojen tulostileissä, tarviketi laa jat/päätöksen tekijät ja vastaanottajat 2. Hyväksyjät tasetileissä, alitilittäjät ja kassantarkastajat sekä tilinkäyttö oikeudet pankeissa 3. Erillishankinnoista vastaavat henkilöt 4. Asiakaslain perusteella salassa pidettäviä tietoja pyytämään oikeute tut ja virka-apupyyntöjä esittämään nimetyt henkilöt sekä sosiaalihuollon henkilöt, joille jätetään muistutukset

3 5. Organisaatiokaavio ja henkilöstöliite 3 6. Sitovuustasot OSA III TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2006 Numeerinen osio 1. Toimialahallinto ja johtaminen Sosiaalityö Kehitysvammapalvelut Vammaispalvelut Erityisryhmien palvelut Vanhusten avopalvelut 6.1. Kotipalvelut Asumispalvelut Vanhusten laitoshoito Lasten perhepäivähoitopalvelut Lasten päiväkotipalvelut Toimeentuloturva LIITTEET 1. Yhdistelmä talousarvion kustannussisällöstä ja sen muu tok sista Talousarvion yhdistelmä OSA IV GRAAFISTA TIETOA SOSIAALITOIMEN KUSTANNUKSISTA JA PALVELUISTA

4 4 SOSIAALITOIMEN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuosien ta lous suunni telman. Kaupunginhallitus on antanut hal lin tokun nille talousar vion 2006 täy täntöön pa no-ohjeet , joi den poh jalta vastaavasti so si aa li lau ta kun ta antaa ohjeet oman toimialan sa talousarvi on täy tän töön panos ta. Tämä kirja sisältää sosiaalitoimen talousarvion täytäntöönpa no-oh jeet ja käyttösuunnitelman. 1. Yleistä Kunta lain mu kaan kunnan toimin nas sa ja ta louden hoi dossa on nouda tet tava talousar viota. Siihen tehtä vis tä muu toksis ta päät tää valtuus to. Sosi aali lauta kun ta antaa ohjeet talousar vion täy täntöön panosta kau pun gin halli tuksen anta man ohjeen mu kai sesti, jossa se vel voit taa lautakun nat ja talousarvion täytän töön - panosta vastuussa olevat viran- ja toimenhal tijat: 1. Noudattamaan hyväksyttyä talousar vi ota ja sen sitovuus mää räyksiä. Talousarvion sitovuusmääräykset ovat valtuuston vah vis taman taloussuun nitelman sivuilla 22 ja 24 ja sosiaali toi men osalta tässä kir jas sa. Tehtäväalueen sitovuustaso vuonna 2006 on toi min ta määrä rahan ja tuloarvion erotus, eli toimintakate. Talousar vion toimin nal liset tavoit teet vuodelle 2006 ovat myös sitovia. Ta lou dellisten ja toimin nallisten tavoitteiden toteutumista seurataan vuoden aikana ja siitä raportoidaan kaupun gin hallitukselle ja val tuustolle. Tarkastus lau ta kun ta arvioi, ovat ko taloudelliset ja toimin nalliset tavoitteet toteutu neet valtuuston edellyttämällä tavalla. Menolajeille palkat ja palkkiot yhteensä (tilit ), kalusto han kinnat (tili 5301) ja koulutuspalvelut (tili 5109) varatut määrära hat ovat kaupunginhallitukseen nähden sitovia. Näiden menola jien määrära ho jen ylittämiseen tarvitaan kaupunginhallituksen lupa ja tarkka selvitys siitä, että ylitys voidaan kattaa muiden menolajien määrärahojen sääs töil lä tai tuloarvioiden ylityksillä. Vuonna 2006 hallintokuntien tulee suunnitella ja järjestää henki löstönsä ja luottamushenkilöiden koulutus siten, että ensisijaisesti suositaan paikal lista tai alueellista koulutusta. Kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainotusohjelman mu-

5 kaan pitkäaikaisten (yli 3 kk) tilapäisten työntekijöiden palkkaa miseen vaaditaan aina henkilöstöpäällikön lupa ja harkinnanvarai siin kalusto- ja tarvikehankintoihin tarvitaan aina kaupunginkam reerin lupa. Alavieskan ja Sievin kuntien ja Ylivieskan kaupungin valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä perustetun henkilöstöhallinnan kehittämis yksikön tehtävänä on selvittää ja tehdä tarvittaessa esitykset Ala vieskan ja Sievin kuntien ja Ylivieskan kaupungin jokaisen avautu van vakinaisen tai tilapäisen viran, toimen tai yli kuusi kuukautta jatkuvan sijaisuuden täyttämisestä ja tehtävien hoitamisesta. Sijai suuden hoitamisessa myös lyhem mät täyttämiset tarkastellaan asiat valmistelevassa työryhmässä, jos kysymyksessä on asian tuntijatehtävät tai muu perusteltu syy. Kuntien hallintokunnat/vastuuviranhaltijat ovat velvollisia ilmoitta maan avautuvat vakinaiset ja tilapäiset virat ja toimet sekä sijai suudet kehit tämisyksikön työryhmän oman kunnan jäsenelle mah dollisimman aikai sessa vaiheessa. Ilmoittamisvälineenä käytetään ensisijaisesti sähkö postia. Samassa yhteydessä vastaava tieto toi mitetaan myös sosiaali keskuksen talouspäällikölle ja sosiaalijohta jalle. Kehittämisyksikkö antaa suosituksen tehtävien hoitamisesta ja ku kin kunta tekee omat ratkaisunsa suosituksien pohjalta sitä mah dollisim man tarkasti noudattaen. Kuntien hallintokunnat eivät saa täyttää avautuvia vakansseja en nen kehittämisyksikön käsittelyä ja suosituksia. Ilmoitukset avautuvista vakansseista sekä sijaisuuksista tehdään sähköpostilla henkilöstöpäällikölle, sosiaalikeskuksen talouspäälli kölle ja sosiaalijohtajalle Hoitamaan sosiaalitoimen ja sen vastuualu eiden/toimipistei den tehtä vät te hok kaas ti ja ta loudellisesti. Valtuuston ja lauta kunnan hyväk symät tehtäväalueiden ja osatehtäväalueiden määrärahat ovat ehdot toman sitovia. Kaupungin erittäin tiukan taloudellisen tilanteen vuok si kaupunginhallitus ei pääsääntöisesti tule hyväksymään talousarvio määrä ra ho jen ylitysesityksiä, vaan hallintokuntien on SUUN NI TEL- TAVA TOIMINTANSA ja tarvittaes sa muutettava määrärahojen käyttösuunnitelmaa siten, että val tuuston vah vistamat määrärahat riittävät koko vuoden toimintaan. 3. Ryhtymään niihin toimenpitei siin, joita talousar vion nou dat tami nen ja täytän töön pano vaatii. Hallintokuntien tulee huolehtia siitä, että talousarviossa hyväksytyt rationalisointiasiat ja kehittä mistoi men pi teet toteutuvat talousarviossa edellytetyllä tavalla. 4. Toimimaan niin, että talousarvioon ja täytäntöönpano-ohjei siin sisäl tyvät keskeiset asiat ovat kaikkien vastuullisten vi ran- ja toi men - haltijoiden tiedossa ja käytettävissä. Myös ta lousar vio vuo den 2006 aikana tapahtuvasta raportoinnista on väli tettävä tieto kaikille asian-

6 osaisille. Sosiaalikeskuksen johtoryhmä kokoontuu joka kuukau den 2. keskiviikko, paitsi heinäkuussa, kä sittelemään toiminnan ja ta lou den toteutumaa. Toteutuma käsitel lään sosiaalilautakunnassa sa man kuukauden 3. keskiviikko Talousarvion sitovuus Talousarviossa sitovuustaso sisäl tää mm. sisäiset kiin teis tö menot, toimis topal ve lut ja ruokapalvelut. Ainoastaan kes kushal linnon yh tei set tehtävät, kuten palkan lasken ta, kirjanpito yms. lasken nalli set vyöry tyse rät kuten myös suunni telman mukai set poistot ovat mää rä rahan ulko puo - lella. Tehtävien Sosiaalipalvelut ja Toi meen tu lo tur va nettomää rära hat ja toiminnalliset tavoitteet ovat valtuus toon nähden sitovia. Val tuuston sitovuustason toteutu masta vastaa sosiaali lauta kunta. So siaali lau ta kunta delegoi edelleen sosiaali johta jalle sosiaali lauta kun nan sito vuus tason mukais ten määrä rahojen väliset siirrot pe rustuen toimin nan jous ta vaan toteuttami seen. Kaupunginhallitus voi määrätä hal lin tokunnan tekemään muutosesityksiä käyttösuun nitelmaan, jos määrä rahatilanne vuoden 2006 aikana sitä edellyt tää. Sosiaalilautakunta jakaa valtuuston sitovuustason mukaiset tehtä vät edel leen osa mää rä ra haksi osateh tä vil le; Toi miala hal lin to ja johta minen, Sosiaali työ, Kehi tys vam ma työ, Vam mais pal ve lut, Erityis ryhmien palvelut, Vanhus ten avopalve lut, Vanhus ten lai toshoito, Lasten per hepäi vähoito ja päivä ko ti hoito, Toi meentulo tuki, Elatustu ki, Lasten kotihoi dontu ki, joita ei saa ylittää ilman sosiaa li joh ta jan pää tös tä. Sitovuustasot ja kirjanpidon tilikartta kirjaustasolla liitteenä Käyttösuunnitelman mukaiset määrära hat teh tä ville ja osatehtäville (sosiaalijohtajan sito vuustaso) Käyttö suunnitel man mukaan tehtävien määrä raha (euroa) ja etaan osatehtä vil le osa-määrära haksi seu raa vas ti: Menot Tulot Netto Toimialahallinto ja johtaminen Sosiaalityö Kehitysvammatyö Vammaispalvelut Erityisryhmien palvelut Vanhusten avopalvelut

7 Vanhusten laitoshoito Lasten perhepäivähoito Lasten päiväkotihoito SOSIAALIPALVELUT Toimeentulotuki Elatustuki Lasten hoitotuki TOIMEENTULOTURVA SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ Käyttösuunnitelman mukaiset määrära hat toi mi pis teittäin/osa toiminnoit tain (vas tuu alu een viran haltijan sito vuus ta so) Käyttösuunnitelman mukaan osatoiminnan määräraha jaetaan edel leen tarvit ta essa toimi pis teittäin/o satoi minnoittain osamäärä rahaksi, jota ei saa ylittää ilman vastuualu eesta vas taa van vi ran haltijan pää töstä, seuraavasti (kts. määräraha talousarvioeritte lystä) : Iiris Ojanlatva SOSIAALITYÖ Sosiaalityö/tsto Perheneuvonta Päihdehuolto Lastensuojelu Muu sosiaalityö Kodinhoitoapu perheille Hilkka Vuolteenaho KEHITYSVAMMATYÖ Kotihoidon ohjaus Työtoiminta Ohjattu asuminen Kotikartanon ryhmäkoti Perhehoito Omaishoidontuki Laitoshoito

8 8 Saila Kallio VAMMAISPALVELUT Asumispalvelut Kotikartanon pienryhmäkoti Työtoiminta/VPL/Sytyke Omaishoidontuki Tukipalvelut Terttuirmeli Haapakoski ERITYISRYHMIEN PALVELUT Suvantokartano Kuntoutus 0 0 Työtoiminta/Sytyke Erja Laulumaa VANHUSTEN AVOPALVELUT Kotipalvelut Omaishoidontuki Vanhusten asumispalvelut VANHUSTEN LAITOSHOITO Ulla-Maija Miettilä LASTEN PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito LASTEN PÄIVÄKOTIHOITO Huvikumpu Kirkkopuisto Simonpuisto Toivola Hakalahti Katajan ip-kerho Toimipisteille tai osatoiminnoille on edel leen määri telty vas tuu hen ki lö, mikäli se on muu (tai lisäksi) kuin toi min nos ta vastaava. Nämä henki löt mää ri tel lään joh to sään nös sä pää tös vallan pe rus teel la ja he vas taa vat

9 heil le ja etus ta mää rä rahas ta. Vas tuu hen ki löt ovat: 9 TOIMIALAHALLINTO JA JOHTAMINEN Tietohuolto, talous- ja toim.palvelut PÄIHDEHUOLTO Kuntoutus/laitoshoito MUU SOSIAALITYÖ Perhetukikeskus Merja Hauh tonen Iiris Ojanlatva Mari Keskitalo Jaakko Jaatinen Tuovi Takkunen Raili Salmela Satu Takalo Kaija Leppälä LASTENSUOJELU Avohuollon tukitoimet Asumispalvelut Perhehoito " Laitoshoito " Iiris Ojanlatva Mari Keskitalo Jaakko Jaatinen Tuovi Takkunen Raili Salmela Satu Takalo KEHITYSVAMMATYÖ Työtoiminta Kotikartanon ryhmäkoti Omaishoidontuki VAMMAISPALVELUT Kotikartanon ryhmäkoti VPL/Sytyke Omaishoidontuki ERITYISRYHMIEN PALVELUT Suvantokartano Erkki Lehtikangas Erja Laulumaa Terttuirmeli Haapakos ki Erja Laulumaa Erja Laulumaa KOTIPALVELUT Kodinhoitoapu Alli Pernu, Marja-Liisa Alakarjula Ateriapalvelut " Kylvetys-vaatehuoltopalvelut " Turvapalvelu " Kuljetuspalvelu Saila Kallio Asumista edistävät toimenpiteet " Siirtopuhelimet "

10 LASTEN PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito ja Kati Mäki, Marjut Par hiala Ryhmäperhepäivähoito " 10 LASTEN PÄIVÄKOTIHOITO Hakalahti Toivola Simonpuisto Kirkkopuisto Huvikumpu Rauni Leppikan gas Pirjo Pesonen Marja-Leena Sivonen Arja Heikkilä Marja-Leena Myllymäki TOIMEENTULOTURVA Toimeentulotuki Elatustuki Iiris Ojanlatva Mari Keskitalo Jaakko Jaatinen Tuovi Takkunen Raili Salmela Satu Takalo Saila Kallio Tuula Polvi Raija Järvelä 3. Käyttösuunnitelman mukaisen toi min nan ja ta voit teiden seuran ta sekä määrä rahojen käyttö Vastuuhenkilöt eri vastuualuetasoilla 1. Vastaavat siitä, että määrärahoja käyte tään talousarviossa ja käyt tösuunnitelmissa edellytetyllä tavalla ja että päätökset perus tu vat lakei hin, niitä täydentä viin asetuksiin sekä so si aali lautakunnan hy väksy miin perusteisiin ja ovat tie toi sia MÄÄ RÄRAHAN KÄYTÖSTÄ ja RIIT TÄ VYY- DES TÄ. Vas tuu hen ki lön on ryhdyt tävä vä littö mästi tar vit ta viin toi men pi tei siin havai tes saan esi m. mää rä rahan/o samää rärahan riittä mättö myyden. Korjaavista toimenpiteistä päättäminen on tehtävä riittä vän ajoissa. 2. Vastaavat käyttösuunnitelmassa asetettujen toiminnallisten ta voit tei den ja suo rittei den toteutu mises ta. Käyt tösuunnitelmilla ja tarvit taes sa vuoden aikana tehtävillä käyttösuunnitelmien tarkistuk silla var miste taan mää rärahojen riittävyys koko vuodelle. Kaupun gin hallitus voi mää rätä hallintokunnan tekemään muutosesi tyksiä käyttösuunni tel miin, jos talouden seurantatiedot sitä edel lyttävät. Numeeriset toimintatiedot kerätään ATK:lla mahdollisim man katta vasti,

11 mikä tar koittaa sitä, että kaikki toi minta, mikä aihe utta a kir jaa mis ta, tulee hoitaa ATK:ta hyväk sikäyttäen. Toi min tojen numee riset suoritetiedot saadaan siten "si vutuot tee na" mm. lasku tuk sesta, pää töksente osta (pöytäkir jat), mak satuk ses ta ja ajanvarauk sesta. Toimintatiedot kerätään ja jalostetaan tarpeen mukaan sään nölli sin väliajoin käytäviin tilanne kuva -palavereihin sekä infor maa tioksi johdon toimenpiteitä varten. Toimintatietojen keruus ta, jatko jalostuk sesta ja informoinnista vastaa talous päällikkö. 3. Hyväksyä/vastaanottaa laskut ja muut menotosit teet kaupun gin halli tuksen ja tä män oh jeen mu kaises ti. Ennen tilausta tai päätök sentekoa, josta aihe utuu kau pungille me no, on huoleh dittava siitä, että tar koi tuk seen on käy tettä vis sä mää räraha. Tavaran, työ suori tuksen tai palveluk sen vas taanotto on ti laa jan/pää töksen tekijän tarkis tetta va. Vastaanottajan on varustet tava tosite tai sii hen liit tyvä selvi tys päi vä mää - rällä ja nimi kirjoituksel laan (Talousosasto edellyttää ni mi kir joi tus näytteiden lähettämisen ennen laskujen hyväksy mis tä). Vi ran hal ti ja pää tökseen pe rustu van mak sun oikeel li suu desta vastaa päätök sen teki jä (ellei delegoi tu muul le) vastaan otto merkinnäl lään/hyväksymi sellään, teke mällään pää tös päi vä mää räl lä ja py kä läl lä. Hyväksyjän on huolehdittava, ettei käytettä vissä olevaa mää rära haa- /osa määrärahaa ylitetä. Hyväk syjä vastaa mm. siitä, että to sittees sa on oikea tilimer kintä. Myös laskun vastaanot taja voi erik seen niin sovit taessa tiliöidä menotositteen. Alainen ei voi hyväksyä esimiestänsä koskevaa laskua ellei siitä ole lautakunnan erillistä päätöstä. Matkalaskuissa on oltava merkintä matkamää räyksen antajas ta. Oman auton käytön laskutus ja kilometriseuranta tulee perus tua ajopäiväkir jaan tai muuhun luotettavaan selvityk seen. Asiakaspalveluiden ostosta päättää sosiaalilauta kunta/kaupun gin hal li tus, paitsi yksittäis ten asia kaspaikkojen ostosta sosiaa li johta ja. Näihin sopimuksiin pe rus tu vat laskut hyväksyy talous päällik kö. Laskutusta koskevien arvonlisäveron säännösten muuttumisen joh dos ta on annettu erilliset ohjeet myynti- ja ostolaskujen tietosi säl tö vaati muk - sista lukien. Avustukset myönnetään sillä ehdolla, että avustus käytetään anot tuun tarkoitukseen. Avustuksen käytön valvomiseksi tulee vaatia tarvit taes sa avustuksen saajalta selvitys avustuksen käytöstä. Lautakunta vas taa avus tusmäärärahan käytön valvonnasta. Vastaanottajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henki lö. 11

12 Hyväksyjän on toimitettava hyväksymänsä laskut talous osas tolle 5 päivää ennen eräpäivää, jotta laskut ehdi tään kirjata ostores kont raan ja mak sut suorittaa vii meistään eräpäivänä. Sosiaalitoimen käytössä olevilta pankkitileiltä sosiaalivirastos sa ta pahtuva konekielinen suo ri tus on ti lin käyt tö oi keu den omaavan hy väk syt tä vä. Ti lin käyt tö oi keu den vah vistaa joko kau pungin hal litus tai sosiaa li lau takunta toimi val tan sa mu kaan. Sosi aa li lau ta kun nan hallus sa olevista huollettavien pankkiti leistä on pi det tä vä lu et teloa. Lahjoitusten, perintöjen tai muiden lautakunnalle tai kaupungille luo vutettujen varojen käytöstä on annettava vuosittain selvitys lau ta kun nalle. Lasku jen hyväksyjät, tilinkäyttöoikeudet ja han kinnoista vastaa vat vi ran - hal tijat on luetteloitu täy tän töön pa no-oh jeen liit teessä Tulojen kertymisen seuranta Saatavat on laskutettava välittömästi ja perittävä mahdollisimman te hokkaasti. Las ku tuk ses sa ja pe rin nässä nou da te taan kaupun gin hal li tuk sen hyväksymiä las ku tus- ja pe rin tä oh jei ta sekä kau pun gin kamreerin tar kentavia oh jei ta. Korkolain mukainen yleinen viiväs tys korko on lukien 9,5 %. Viivästyskorko on vahvis tettu ajal le , jonka jälkeen se voi jälleen muuttua. Muu toksista il moitetaan erikseen. Sosiaalipalveluista perittävät maksut laskutetaan E-kirje -palveluna vii va - kooditulostuksin. Suoraveloituspalvelua markkinoidaan sosi aali pal velujen käyt täjille asiakkai den maksupäätöksiä tehtäessä. Sosiaalipalveluista perittävien maksujen ja taksojen laskutus ajoi te taan siten, että laskujen eräpäiväksi tulee palvelun antamisesta lukien viimeis tään seuraavan kuukauden viimeinen päivä, ellei ole perus teita si tä pi tem piin laskutusjaksoihin, maksuehtona on 14 pv netto. Sosiaalipalveluista perittävistä maksuista ja taksoista peritään 9,5 %:n viivästys korko eräpäivästä lukien. Maksuasetuk sen mu kaan mää rätyt mak sut ja taksat voidaan ulosmitata ilman tuomiota tai päätöstä. Talouspäällikkö seuraa talousarviovuoden aikana tulo jen kerty mistä ja tu loarvion toteutumista. Merkittävistä poikkeamista on an nettava selvitys. Asiakasmaksujen merkitys sosiaalipalvelujen rahoitta misessa ja koh denta misessa edel lyt tää asi akas mak sua se tuk sen mu kais ten mak su jen ja tak so jen mää räyty mis pe rus tei den ja ta son eri tyistä huo mi oo notta mis ta.

13 Sotilasvammalain ja lain kuntouttavasta työtoiminnasta mukaisten korvausten hakemisesta ja tilityksistä sekä ulkokuntalaisten palve luis ta perittävistä kuntaosuusmaksuista vas taa talous pääl lik kö. Talouspäällikkö vahvistaa Asiakasmaksulain mukaiset tuotanto kus tannuksiin perustuvat asiakas mak su jen ylärajat sekä kunta osuusma k sut. Kaupunginhallitus ja sosiaalilautakunta ovat vahvistaneet ohjeet ti lojen luovut ta misesta ulko puo lis ten käyt töön. Ohjeet perustuvat ti lapalvelun laatimaan ohjeeseen. Ulko puo li sil le luovu tet tu jen tilojen vuokrat ja muut mak sut vahvis taa talous pääl lik kö Tilinpito ja raportointi Määrärahojen käytön ja tulojen kertymisen seurannan pohja na on sosiaa li lautakunnan hyväksymä käyttösuun ni telma tehtäville, osa teh täville, toi min noil le/osa toimin noille ja toimi pisteil le. Vuoden 2006 kirjanpidon tilikartta on lähe tetty toi mi pis teille. Huo mioitavaa on, että edelleen kir jan pi don tilimer kin nöis sä on käytös sä toi min - tokoodit sisäisten tukipalvelujen kustan nus ten ja kus tan nus las ken nan tar pei ta var ten. Edelleen on huomioitava perhehoitajien palkkioiden kirjanpitotilin muu tos asiakaspalvelujen ostoiksi, ei hoitopalkkoja. Sama koskee omais hoi don tukea; hoitopalkat menotilinä on poistunut ja omais hoi dontuet kir jataan avustuksina kotitalouksille. Tilikartassa on myös sisäisten palvelujen tili, jolle kirja taan kaikki hallintokun tien ja toimintojen sisäiset laskutuk set. Ti lijärjes telmä on laadittu siten, että kirjan pitolain edellyttämä sisäis ten erien elimi noin ti tuloslas kelmasta voidaan tilinpäätösvaiheessa toteuttaa. Talousarvion määrärahat ja tuloarviot sisältävät ne sisäiset erät, joihin hallin tokunta voi vaikuttaa. Sisäiset erät on tilijärjestelmässä eritelty ja toimiyksi köiden tulee vuoden aikana kiinnittää huomiota siihen, että sisäi set erät käsitel lään ja tapahtumat kirjataan niitä varten avatuille sisäisille tileille. Sisäiset tilit ovat arvonlisäverot tomia. Koska sisäiset laskutukset sisältyvät määrärahaan, on niiden käyt tö huomioitava määrära haseurannassa. Tämä koskee sisäisiä vuokria, ruokapal veluita sekä hallintopalveluita (postitus-, monis tus- ja puhe lin - keskuspalvelut). Toimeentulotukena myönnetyt asiakasmaksut sosiaali palveluista kirjataan joko varsi naisen toimeentulotuen tai ehkäisevän toimeen tulotuen menoksi ja palve lun jär jes tä neen tu los yk si kön tulok si myyntireskontran väli tyksel lä. Rahaa ei siirretä oman orga ni saati on sisäl lä.

14 14 Asiakasmaksuja kuitenkin ensisijaisesti poistetaan tai alennetaan toimeentulotuen välttämiseksi. Sosiaalipalveluista perittäviä asiakas maksuja voidaan lisäksi Asi akasmak su lain perus teella muuttaa tai poistaa kuluvana vuonna. Kysees sä on silloin hyvi tys las ku ja tulosyksikön tulojen oikaisu. Poistot kos ke vat edellisten tili kausien tulojäämiä ja ne kirjataan ti lin pää töksen yhtey des sä menoksi kulu valle vuodelle. Ar von li sä ve ron kir jaus ta pa on muutoin edellisten vuosien mu kai nen lukuun ottamatta alkaen voimaan tullutta arvonlisä verolain muutosta. Lain mukaan kunnan ostamista yksityisistä so siaali- ja ter veyden huol lon palveluista kunnalla on oikeus tehdä 5 %:n lasken nal linen vähen nys laskun bruttosummasta. Vähennys edellyttää lisäksi yk sityisen palveluntuottajan rekisteröintiä läänin hallituksen ylläpitä mään rekisteriin. Arvonlisäverolliset las kut hy väk sy tään brut to mää räi sinä ja kir jan pi to-ohjel ma laskee arvon lisäve ron osuu den tilimer kin nän arvonlisä vero koo din pe rusteella. Huomioi tavaa on kui tenkin, että mää rära han tark kailu kir jaan (jotka sitä käyttävät) meno kirja taan netto mää räise nä, koska ta lousarviossa määrära ha on netto määrä raha. Kirjanpidon tapahtumalistat toimitetaan sosiaalivirastos ta joka toi nen kuu kau si ja ta lous arviovertailu joka kuukausi toi mi pis tei siin. 6. Sosiaalilautakunnan käyttösuunnitel man to teu tu mi sen seu ranta Sosiaalilautakunnalle tiedotetaan talousarvion toteutu mis vertailu ja mää rärahatilanne ensimmäisen kerran tilanteesta ja sen jälkeen kuukausittain. Tässä yh teydessä teh dään arvio mää rä ra ho jen riittä vyydestä, tulojen toteutumisesta se kä tavoittei den toteu tu mi ses ta. Arvi on perusteella pääte tään tilan teen vaatimis ta muutok sis ta käyt - tösuun nitel maan. Valtuustolle ta loudellisten tavoitteiden toteu tu mas ta raportoidaan 31.3., 30.6., ja Tarvittavista säästötoimenpiteistä ja käyttösuunnitelman muu toksista on tehtävä pää tökset ajoissa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoi daan lautakun nalle ja valtuustolle tilanteesta ja toimintakerto muksen yhtey dessä. Sosiaalitoimen yksiköiltä ja tulosvastaavilta edellytetään säännöl listä ja jatkuvaa talousarviokirjanpidon, määrärahatilanteen ja toi minnan seu rantaa seurantaraporteilta. Kuukausiraportoinnin yhteydessä seurataan toiminta- ja talousti lannetta erityisesti palkkakertymän, asiakasmaksujen, toimeentu lo-, elatus- ja

15 lasten kotihoidontuen ja yksiköiden resurssien käy töstä Investoinnit ja hankinnat Investointiosan määrärahoilla hankittavaa käyttöomaisuutta on kau pungin toiminnassa useampana kuin yhtenä tilikautena käytet täväksi han kittava omaisuus, jonka hankinta-arvo on vähintään euroa. Ker ralla hankittava hyödykeryhmä ja ensikertainen kalustaminen käsitel lään yhtenä hankinta eränä. Tilahankkeiden osalta tulee noudattaa vuonna 1999 hyväksyt tyjä tilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjetta. Ohjeistoa nouda te taan kaupungin kaikissa toiminnallisista muutoksista johtu vissa tila hank - keissa, joiden kustannukset ovat yli euroa. Hankinnoissa noudatetaan kaupunginhallituksen hy väksy mää Ylivieskan kaupungin hankintaohjeita. Sosiaalilautakunnan määräämät yhteis- ja erillishankin tojen vas tuu hen kilöt on nimetty täytäntöönpano-ohjeen liitteessä. Sosiaalilautakunta velvoittaa erillishankinnoista vastaa vat henkilöt pitämään päätöspöytäkirjaa hankinnoista: - joihin talousarvion tilille varattu määrä raha yh tee nsä y- lit tää euroa - joiden yksittäishinta tai kertahan kintahinta ylit tää 500 euroa Atk- ja toimistoautomaatiolaitteiden hankinnoista päättää keskite tysti tietotekniikan kehittämistyöryhmä. Tietotekniikan kehittämis työryhmän tehtävänä on kehittää kaupungin tietohallintoa ja tieto turvallisuutta ja ohjata ja koordinoida hallintokuntia tietotekniikan asioissa. Työryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginkamreeri. Hankinta-asiamiehenä toimii sivistystoimen talous- ja hallintopääl lik kö Tuomo Kallio. Hankintatoimikuntaan sosiaalitoimen edustaja na kuu luu Terttu ir me li Haapa koski, varalla Merja Hauhtonen, kul je tus työ ryh mään Saila Kallio, varalla Erja Laulumaa sekä tietotek niikan kehittämis työ ryhmään Merja Hauhtonen, varalla Kaija Linna la. 8. Kassojen tarkastus Toimipisteen hallussa olevat rahavarat on tarkastettava vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kassanhoitajan tai alitilittäjän vaihtuessa on aina toimitet tava kassantar kastus. Tarkastuksista on laadittava kerto mus ja tehtävä merkintä päätöspöytäkirjaan. Jos tarkas tuksessa havaitaan huomauttamista, kertomus on an nettava sosi aalilauta kunnalle ja kaupunginkamree rille. Kau-

16 16 punginkamreeri päättää alitilittäjäkassan enim mäismäärästä ja pohjakassan suu ruudes ta. Alitilittäjäkassanhoitajat ja kassan tarkastajat on nimetty täytän töön pano-ohjeen liitteessä. 9. Sisäisen valvonnan ohjeet Kaupunginhallitus on hyväksynyt tarkistetut sisäi sen valvon nan ohjeet. Ohjeet on toimitettu hallintokunnille nouda tet ta vak si. Ohjeissa on nimetty sisäisen valvonnan vastuuyksiköi den vastuu henkilöt. Vastuuhenkilöitä kehotetaan tekemään ohjei den mukaiset kont rollit ja asiatarkistukset sekä keräämään ja yllä pitämään tarvittavat seurantatiedot. Tarkastuslautakunta ja tilin tarkastaja seuraavat si säisen valvonnan toteutumista. Sosiaalilautakunta on hyväksynyt sosiaalitoimen sisäisen valvon nan ohjeistuksen Taloussuunnitelman tiedoksi saattaminen Sosiaalilautakunta on hyväksynyt vuoden 2006 talousarvion käyt tö suun - nitelman ja täytäntöönpano-ohjeet Vastuu henki löille järjestetään info helmikuussa, jossa myös tämä kirja jae taan tiedoksi. SOSIAALILAUTAKUNTA Terttuirmeli Haapakoski sosiaalijohtaja Merja Hauhtonen talouspäällikkö

Liite 1. Vastuualueet Hyväksyjät Tilaajat/vastaanot tajat/ päätöksentekijät. Hallinto M Hauhtonen Kanslistit, palkkasihteeri T Haapakoski

Liite 1. Vastuualueet Hyväksyjät Tilaajat/vastaanot tajat/ päätöksentekijät. Hallinto M Hauhtonen Kanslistit, palkkasihteeri T Haapakoski Liite 1 Sosiaalilautakunnan määräämät laskujen hyväksyjät, tarvikkeiden tilaajat/päätök sentekijät ja vastaanottajat 1.1.2006 luki en (käyttötalous ja investointiosan irtai misto) Vastuualueet Hyväksyjät

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 107 16.12.2014 TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 395/00.04.041/2014 Tekla 107 Hallintosihteeri Katja Dahlman: Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 15.12.2014 Harjavallan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Sosiaalilautakunta 2 27.01.2015 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma 7/02.07.01/2015 Sosltk 2 Kunnanvaltuusto on 1.12.2014 67 hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion so si

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille Hallitus 54 13.12.2012 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille H 54 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2013. Alla olevaan delegointitaulukkoon

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 22.01.2015 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

10 13.02.2013 VUODEN 2013 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET JA KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TARKISTAMINEN. Talousarvion sitovuus

10 13.02.2013 VUODEN 2013 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET JA KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TARKISTAMINEN. Talousarvion sitovuus Teknisen lautakunnan valvontajaosto 10 13.02.2013 VUODEN 2013 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET JA KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TARKISTAMINEN VALVJAOS 10 Toimialan vs. esimies 5.2.2013 Kaupunginvaltuusto on 18.12.2012

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet Tarkastuslautakunta 24 05.05.2015 2013-2016 Kaupunginhallitus 194 01.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.10.2015 Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE 16.09.2014 146 Valmistelijat talouspäällik

Lisätiedot

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet Kaupunginhallitus 191 06.10.2014 Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet 217/00.01.06/2014, 32/00.01.06/2014 KHAL 191 Kaupunginkamreeri: Keskustan valtuustoryhmä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Kunnossapitoavustukset 2015

Kunnossapitoavustukset 2015 Teknisen lautakunnan yksityistiejaosto 10 16.06.2015 Kunnossapitoavustukset 2015 722/10.03.01/2014 YKSTJ 16.06.2015 10 Yksityistieavustuksiin on osoitettu vuoden 2015 talousarviossa 239.080 euroa. Määrärahasta

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %)

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %) Sivistyslautakunta 31 23.04.2015 Sivistyslautakunta 36 04.05.2015 Sivistystoimen talousraportti I 175/02.02.02/2015 Sivltk 23.04.2015 31 Kunnanvaltuusto on vahvistanut 8.12.2014 63 sivistystoimen vuoden

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Perusturvan yhteislautakunta 101 31.10.2013 Perusturvan yhteislautakunta 25 19.02.2014

Perusturvan yhteislautakunta 101 31.10.2013 Perusturvan yhteislautakunta 25 19.02.2014 Perusturvan yhteislautakunta 101 31.10.2013 Perusturvan yhteislautakunta 25 19.02.2014 PERUSTURVAN TALOUSARVIOESITYKSEN JA SITOVUUSTASOJEN KOHDENTAMISEN MUUTOS V. 2014/RANTASALMI PERYHLK 101 (Asian valmistelija

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

TL 39 Valmistelija ja esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos, puh. 050 382 7550.

TL 39 Valmistelija ja esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos, puh. 050 382 7550. Tekninen lautakunta 39 01.03.2011 Henkilöstöjaosto 14 17.03.2011 Kaupunginhallitus 79 28.03.2011 Kaupunginvaltuusto 38 13.04.2011 Teknisen johtajan viran täyttäminen 121/01.01.00/2011 TL 39 Valmistelija

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne

Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne Sosiaali- ja terveyslautakunta 62 21.04.2015 Kaupunginhallitus 167 11.05.2015 Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne 4277/00.02.00/2015 Sotela 21.04.2015 62 Valmistelijat:

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

TL 39 Valmistelija ja esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos, puh. 050 382 7550.

TL 39 Valmistelija ja esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos, puh. 050 382 7550. Tekninen lautakunta 39 01.03.2011 Henkilöstöjaosto 14 17.03.2011 Kaupunginhallitus 79 28.03.2011 Teknisen johtajan viran täyttäminen 121/01.01.00/2011 TL 39 Valmistelija ja esittelijä: Vt. tekninen johtaja

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 Sivistyslautakunta 66 25.06.2014 Sivistyslautakunta 89 21.10.2014 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 486/41.411/2014 Sivistyslautakunta 25.06.2014 66 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013)

Lisätiedot

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain.

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 84 28.08.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 155 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25 11.02.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 01.04.2015 Lapin aluehallintoviraston

Lisätiedot

Valtuustoaloite yksityisteiden saattamisesta tasa-arvoiseen asemaan

Valtuustoaloite yksityisteiden saattamisesta tasa-arvoiseen asemaan Kaupunginvaltuusto 142 12.12.2013 Kaupunginhallitus 19 13.01.2014 Tekninen lautakunta 12 29.01.2014 Kaupunginhallitus 66 10.02.2014 Tekninen lautakunta 51 27.03.2014 Kaupunginhallitus 170 07.04.2014 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma Tekninen lautakunta 225 09.12.2014 Tekninen lautakunta 13 27.01.2015 Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma 160/02.02.00/2014 TEKLA 09.12.2014 225 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 271 24.08.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy 750/61/616/2011 STLTK 271 Silmäasema Fennica Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen

Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen Perusturvalautakunta 40 24.04.2013 Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen 281/00.03.01/2013 PELA 40 Perusturvan toiminta- ja palveluorganisaatio

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Valmistelun yhteydessä on myös harkittava otetaanko konserniohjee seen määräykset konsernitilistä.

Valmistelun yhteydessä on myös harkittava otetaanko konserniohjee seen määräykset konsernitilistä. RISKIENHALLINTAJAOSTO 3 26.02.2014 RISKIENHALLINTAJAOSTO 12 15.05.2014 RISKIENHALLINTAJAOSTO 18 23.10.2014 KAUPUNGINHALLITUS 508 15.12.2014 Konserniohjeen uudistaminen 1918/00.0001.000101/2014 RISKHALL

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Perusopetuksen talousarvio 2015

Perusopetuksen talousarvio 2015 Sivistyslautakunta 103 15.12.2014 Kunnanhallitus 39 26.01.2015 Perusopetuksen talousarvio 2015 632/13/2014 Sivistyslautakunta 15.12.2014 103 Sivistyslautakunta on hyväksynyt sivistystoimen talousarvion

Lisätiedot