T A L 0 U S vuonna , 30 mk. (Lopulliset kustannukset kirjasta noussevat loin markkaan. )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T A L 0 U S - 52 - vuonna 1968 26.1 61, 30 mk. (Lopulliset kustannukset kirjasta noussevat loin 60. 000 markkaan. )"

Transkriptio

1 puheenjohtaja on antanut tarkemman sel vi tyksen laajassa kokousse lostuksessaan valtuuskunnalle joulukuussa Kansallisten olympiakomiteoiden 111 yleinen kokous järjestäytyi myös Meksikon kisojen aikana pitämässään kokouksessa ja muodosti Kansallisten Olympiakomiteoiden Pysyvän Yleiskokouksen, joka kokoontuu vuosittain valiten puheenj ohtajansa jokai sen olympiadin kestoajaksi. Meksikossa Yleiskokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Mr. Giulio Onesti Italiasta. Suomen Olympiakomiteaa edustivat kokouksessa Akseli Kaskela ja Aulis Ruusuvaara. Euroopan maiden kansalliset olympiakomiteat ovat toimintakauden aikana myös puuhanneet oman yhteiselimon perustamista. Asiaa on innokkaasti ajanut kreivi de Beaumont Ranskasta.Komitean edustajina olivat Meksikossa pidetyssä kokouksessa Akseli Kaskela ja E:~ik von Frenckell tarkkailijan ominaisuudessa. Pohjoismaiden olympiakomiteoiden pääsihteerikokouksia oli kaikkiaan kolme toimintavuoden aikana. Näissä edusti kolniteaa pääsihteeri Ruusuvaara. Ensimmäinen kokous pidettiin Helsingissä, toinen Tukholmassa ja Oslossa. KQikissa kokouksissa käsiteltiin tärkeimpinä asioina yhteispohjoismaisen lentokuljetuksen järjestämistä kaikkien pohjoismaiden kisajoukkueille. Oslon kokouksessa kyseinen lentosopimus allekirjoitettiin SAS:n kanssa. Professori Kaarlo Hartiala, joka jo edellisen toimintavuoden aikana nimettiin Suomen Olympiakomitean ylilääkäriksi, osnllistui Oslossa pidettyyn yhteispohjoismaiseen lääkärikokoukseen, jossa käsitellyt lääketieteelliset kysymykset liittyivät myös Meksikon kisojen lääkäri- ja huoltokysymyksiin. Suomea ovat toimintavuoden aikana Kansainvälis essä Olympiakomiteassa edustaneet edelleen jäseninä Erik von Frenckell ja Paavo Honkajuuri ja kunniajäs enenä J. W. Rangell, jotka kaikki ovat osallistuneet myös Suomen Olympiakomitean työskentelyyn.

2 T A L 0 U S Kisavuoden kuluista muodostivat luonnollisesti kisamatkat ja niihin liittyvä ylläpito kisapaikoilla suurimmat erät. Grenoblen kisojen osalta kulut olivat , 95 mk ja Mexicon kisojen osalta , 39 mk eli yhteensä ,34 mk. Tätä tarkoitusta varten oli aikaisemmilta vuosilta var attu mk, joten toimintavuoden kuluihin jäi vain ,34 mk. Kilpailijoiden akklimatisointia varten hallitus päätti hyväksyä eräitten liittojen erikoisleirejä korkeassa ilmanalassa ja tätä tarkoitusta varten käytettiin , 83 mk. Valmennuskirjallisuuden alalla vallitsee Suomessa huutava puute. Poistaa'~seen edes osan siitä hallitus päätti valmennustoimikunnan esityksestä julkaista kirjan " Urheiluvalmennuksen perustiedot". Tähän tarkoitukseen käytettiin vuonna , 30 mk. (Lopulliset kustannukset kirjasta noussevat loin markkaan. ) Vuoden 1968 kisoja varten e i enää toimintavuotena myönnetty valmennusvaroja, mutta hallitus esitti valtuuskunnalle, että talviurheiluliitoille suoritettaisiin jo vuonna 1968 ensimmäiset valmennusvarat vuoden 1972 kisoja varten. Valtuuskunta hyväksyi esityksen ja talviurheiluliitoille suoritettiin 60 valmennettavaa varten yhteensä markkaa. Muut sekalaiset kulut nousivat vuoden aikana , 05 markkaan, joista huomattavimmat palkat ja palkkiot , 50 markkaa, kokous- ja edustuskulut ,17 markkaa, matkat , 53 markkaa ja testikulut , 97 markkaa. Kuluja oli siis toimintavuoden aikana kaikkiaan , 52 markkaa. Tuloina yhdistys sai valtionapuna markkaa siitä markan erästä, joka Gli valtion menoarviossa varattu Suomen Olympiayhdistykselle valmistautumista ja osallistumista varten vunden 1968 kisoihin. Yhdistyksen taloustoimikunta tilitti , 29 markkaa ja sekalaisia tuloja oli , 57 markkaa eli tuloja kaikkiaan , 86 mark-

3 kaa. Tämä t i esi sen, että tilivuosi päättyi , 66 markan ali j äämään. Toimintakertomuksen liitteenä on Suomen Ol ympiayhdistys r.y :n tilinpäätös per ja Olympia- taloustoimikunnan tilinpäätös per sekä kummankin tilinpidon tarkastuksesta annetut tilintarkastajien lausunnot. KUN N 1 A N 0 SOI T U K S E T Komitean levyke Komitean kultainen ansiolevyke myönnettiin toimintavuoden aikana seuraaville henkilöille ja järjestöille: Sosiaalineuvos Unto Siivonen, levyke n:o 94, hänen täyttäessään 60 vuotta Pääsihteeri Aaro Laine, Suomen Pyöräilyliitto r. y. Johtaja Clas Thunberg, levyke n:o 95, hänen täyttäessään 60 vuotta levyke n:o 96, liiton täyttäessä 70 vuotta levyke n:o 97, hänen täyttäessään 75 vuotta Sosiaalijohtaja Erkki Palolampi, levyke n:o 98, hänen täyttäessään 60 vuotta Sosiaalineuvos Niilo Koskinen, levyke n : o 99, hänen täyttäessään 70 vuotta Pääjohtaja Matti Virkkunen, levyke n : o 100, hänen täyttäessään 60 vuotta Komitean viirit Syyskuun 1. päivänä 1968 otettiin komitean käyttöön kaksi viiriä, jotka olivat taiteilija Jaakko Torssosen piirtämät. Toinen malli on seinällä pidettävä kolmiomainen viiri ja sitä on tarkoitus jakaa silloin kun komitean joukkue, joko kisajoukkue tai esikisajoukkue tai j okin muu sellainen vierailee maamme rajojen ulkopuolella, samaan tilaisuuteen osallistuvan muun maan joukkueen edustajille. Ensimmäiset kolmionmuotoiset viirit luovutettiin Mexico Cityssä kisojen aikana. Toi-

4 nen malli on suorakaiteen muotoinen ja varustettu tangolla ja marmorilaatalla. Se on tarkoitus jakaa ansioituneille henkilöille ja liitoille, jotka jo ovat saaneet komitean levykkeen. Toimintavuoden aikana myönnettiin pöytäviiri seuraaville henkilöille ja liitoille: Varatuomari Kallio Kotkas Lakit.tri J.O. Söderhje.m Suurlähettiläs Kaj Somerto Suomen Luisteluliitto r.y. viiri n:o 1, hänen täyttäessään 60 vuotta viiri n:o 2, hänen täyttäessään 70 vuotta viiri n:o 3 Mexicon kisojen aikana järjestetyllä vastaanotolla. viiri n:o 4, liiton täyttäessä 60 vuotta Helsingissä huhtikuun 10. päivänä 1969 SUOMEN OLYMPIAKOMITEAN HALLITUS merk. Akseli Kaskela puheenjohtaja w-_" A. Ruusuvaara sihteeri Liitteet: Suomen Olympiayhdistys r,y:n tilinpäätös per tilintarkastuslausuntoineen Olympia-talous toimikunnan tilinpäätös per tilintarkastuslausuntoineen

5 SUOME~~ OLn:IPIAYHDISTYS r.y,tilinpäätös =================================================.. Tulbstase' 1~1.~31~12"1968 ' ". K 'u 1 u t '. Varsinaiset kulut Gi:enobien kisat.1. varaus Mexicon 'kisat Leirikulut' Urheiluvalm.perustiedot Valmennusmääräraha t, Kunniamerkit Poisto kalustosta Muut kulut: palkat ja palkkiot sosiaaliturvamaksut matkat vuokra kokous- ja edustuskulut posti- ja puhelinkulut. vakuutukset t,estikulut t.oimistotarvikkeet sekalaiset kulut T. u. 0 t 0 t, Varsinaiset tuotot Valtionapu II kunniamerkkejä varten Taloustoimikunnalta Lahjoitukset Korot Tilivuoden alijäämä ===== Omaisuustase t 'å s t 'a ti"'v "a a " Varsinainen omaisuus Rahoitusomaisuus, Rahaa kassassa Talletukset Postisiirtotilit Tilisaatavat r Ennakkomaksut ~-tili Käyttöomaisuus Kalusto, ,-.1. poisto Arvopaperit:Hgin Alijää'inä,Tilivuoden alijäämä edel1.vv.ylijäämä 3.990, ,50 Puh.yhd.osuustod , , , ,50 10~405, ,- 14~ 359, , , , , ,86 mk ===-----====-== , , , , , , , , , ,, 6.490,- 298~, 631, , , ,86 48 t 465,66 mk ;52 ====--==================== 727, , , , , , , ,04 mk ,46 1, , , ,62 89~536,08 =====--~-====:-==-==---=====

6 V a s t a t t a v a a Vieras paaoma.. Lyhltaikainen..TJ.livelat. Siirtyvät: erät _... Var8:us kisojen jälkiselvitt~lyä vart.en ===;=.= mk , ,- 89;536; _._ _._-~----, Helsingissä, helmikuun 26 päivänä 1969

7 Tilihtarkastuskertomus ==============--== Valittuina tarkastamaan Suomen Olympiayhdistys r.y:n vuoden 1968 hallintoa ja tilejä olemme tämän meille uskotun tehtävän suorittanee~ ja esitämme tarkastuksen tuloksena seuraavaa: 1. Yhdistyksen tilien avaus on suoritettu edellisen vuoden omaisuustaseen mukaisesti.,, 2. Kirjanpito on huolellisesti hoidettuja perustuvat kirjauks et hyväksyttäv:lil1; t iosi tte.isiin.,olemme todenneet~ että Olympia-joukkueen mukana matkustaneiden joukkueeseen kuulumattomien hehkilöi-.. den matkakulut on' peritty yhdistykselle. 3. Pankki tili.ja postisiirtotili olivat vuoden vaihteessa pankin vastakirjan ja siirtokonttorint.iliotteen mukaiset. Valuuttatili oli myös yhtäpitävä. pankin antaman tositteen kanssa. 4. Tilinpäätös, joka osoittaa ,66 markan suu- 1, ruista alijäämää, on kirjanpidosta oikein johdettu. 5.- Olemme myös tutustuneet yhdistyksen.hallituksen ja sen työvaliokunnan pöytäkirjoihin. Sen perusteella, mitä yllä on esitetty ja kun yhdistyksen asioita on tarmokkaasti, huolellisesti ja suurta säästäväisyyttä osoittaen hoidettu, ehdotamme että yhdistyksen val~ tuuskunnan kokous vahvistaisi tilinpäätöksen ja myöntä.isi tilivelvollisille vastuuvapauden vuodelta Helsingissä, helmikuun 27 päivänä ~969 \ -~4~Bk--- Hannes Ojala Sulo Järvinen /

8 < Oiympia-Taloustoimikunnan tilinpäätös ===;--===========-==========--===-- === ",' ' TU1b~ta~~ ' l~1~~31~12~1968 ", ',, ' K 'u 1 'u t; Varsinaiset kul ut Palkat ja pal kkiot Sosiaaliturvamaksut Kirjeensulkijamerkit Rinta-,hiha- ja tarramerkit Varusteet Hanki nt akulut Suome n Olympiayhdisty~se11e Mat kakulut Posti- ja puhelinkulut Sekalaiset kulut ----' Tuo t 0 t, Varsinaiset tuotot Kirjeensulkijamerkit Rinta-,hiha- ja t,arramerkit Lahjoitukset ja keräykset Korot Tilivuoden alijäämä ===== Varsinainen omaisuus,rahoitusomaisuus,,rahaa kassassa Talletukset: KT-ti1i KOP KT-tili SKOP KT-t11i PYP Shekkiti1it: KOP SKOP,J?YP HOP, OKO 'Postisiirtotili Tilisaatavat.:, Suomen Olympiayhdistys Vieras, ~äoma Lyhlaikainen T~Ii velat:. siirto V.Resko Matkatoimisto Area Suomen Trikoo Oy,Rautatiekirjakauppa Oy Omaisuustase , Vå s t 'a 'a 'v å 'ä 3.523,49 '2.842, ,18 598, , , , ,25 V a s t a t t, a v a a 37.,838, , , , , ,9' , , , ,97 mk: ' , ,88 ===-=--.---=--=;---e , , ', , , ,- 495;567,88 mk ================== 420,, , , ,04 mk' 76, ,68, '51.750,68 =======_:========,.===_.=.. 424, ,- 520, ,- 31~384, ,74

9 s.i.irto Oma ;pääoma Pääoma v.1968 alijäämä ---.;...; ,94 113'.035,- : , ,68 =======================... '..: '". ~ Helsingissä, maaliskuun 7 päivänä 1969 \ r

10 T i 1 i n t a r kas t u 's k e r tom u s Valittuina tarkastamaan Suomen Olympiayhdistys ry:n vuoden 1968 hallintoa ja tilejä, olemme tänään tarkastaneet Olympiakomitean talous toimikunnan vuoden 1968 tilinpidon ja esitämme tarkastuksen tuloksena seuraavaa: I 1. Taloustoimikunnan tilien avaus on suoritettu edellisen vuo~ den omaisuustaseen mukaisesti. 2. Kirjanpito on huolellisesti hoidettu ja perustuvat kirjaukset hyväksyttäviin tositteisiin. 3. Pankkitilit ja postisiirtotili olivat yhtäpitäviä vastakirjojen ja tiliotteiden kanssa. 4. Tilinpäätös, joka osoittaa markan suuruista alijää-.. mää sen jälkeen kun varoja oli siirretty komitean tilille ,29 markkaa, on k1rjanpidosta oikein johdettu. 5.- Erilaisten merkkien myynnistä aiheutuvat tul~t :on yksityi.skohtaisemmin tarkastanut Oy Widenius, Sede~holm ja Somerin.. tilitoimisto, jonka lausunto vuoden alkupuolelta seuraa' oheisena. Tältä osalta on selvitykset vielä keskeneräisiä, joten lopullinen lausunto voidaan antaa vasta kun kaikki selvitykset on saatu. 6. Olemme myös tutustuneet taloustoimikunnan pöytäkirjoihin., Sen perusteella, mitä yllä on esitetty ja kun taloustoimikunnan asioita on tarmokkaasti hoidettu~ ehdotamme,.että tilinpäätös vahvistetaan ja tl1ivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta Helsingissä maaliskuun 28 päivänä 1969

11 ., Olympia-talous toimikunta Suomen Olympiayhdistys r.y. Helsinki Toimeksiannosta suori ttamastaomie Olympia-ta,loust'oimi ~unnan keräystoiminnan vuoden 1968 tilinpidon tarka5- tuksesta ilmoitamme seuraavaa. Suomalainen-lehden suurkilpa'ilut,, Palki~noi9ta, Jotka oya.t olleet -leh~en numeroissa 3/1966-, 4/1967, ovat seuraavien palkintojen kuatannuks,et tai vastaava~ lahjoitukset siirtyneet vuodelle '. Autott lehti 'no,']/1967 Datsun- " no 4/1967 Fiat I 1..., 2. Matkata l/matka Mexico 10 matkaa Grenoble Keräystoiminta v Kirje1mäkeräys. Keräyksen tuotto on ollut vähäinen lahjoitusten verovapauden, lakkaamisen johdosta. 2. Kirjeensulkijamerkit't Postitoimistoista pidetystä kort istosta,ilmeni, että on varsin paljon etenkin pienehköjä postitoimistoja, jotka eivät ole vielä ollenkaan tilittäneet merkkejä. Kun tilitysaika päättyy , saadaan vasta selvyys siitä, kuinka paljon merkkejä on myyty. Tätä selvitystä varten olisi palautetut merkit parasta järjestää posti toimi'stoi ttain, jotta merkkien jäännösvarastot olisivat riittävän varm~~ti ja helposti todettavissa. Sama jäännös-.. ;:,1 ';:'. ~ 1.0.j ~arasto jan kontrolli. vaatimus koskee luonnollisesti kaikille muillekin tilityavelvolliaille lähetettyjä merkkejä.

12 - 2 -,. ninta-. biba- ja tarramerkit. Herkkejä on maaliskuussa 1968 laaditiln yhteenvedon mukaisesti annettu myytäväksi etup~ä88ä urheilujurjesthille kaikkiaan seuraavat määrätr kultamerkkejä hopeamerkkejä hihamerldc:ejä tarramerkkejä 1.)64I.kpl kpl. ~9. JOO lc:p1 '11.'68 kp1 Suori tuks'et taloustoimistolle ntlistä me~kei8tä ovat olleet vtlhäiset. joten urheilujlirjesth11tä olisi syytä hankkia selvitys.../ Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta Oy MERI Ab

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki " SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. Helsinki HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967 Lähestyvien kisojen vuoksi on toiminta kertomusvuonna tähdännyt valmennuksen tehostamiseen. Valmennettavien lukumäärää

Lisätiedot

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966,

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, SUOMEN OLYMPIAYHIDISTYS ry. Hels' i H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, YhdistYKsen "vai tuuskunnan vuosikokouksen 10.5. 1966 -hyväksy. män hallituksen esityksen mukaisesti on valmennustoimintaa

Lisätiedot

11 Nl L TAE R T M U. Suomen Olympiayhdistys r.y.

11 Nl L TAE R T M U. Suomen Olympiayhdistys r.y. -. 11 Nl L TAE R T M U 19 1 Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOI MlN T A V U 0 DEL T A 1 9 7 1 Suomen Olympiayhdistys ray. .- S 1 S Ä L T b 1 YLEISKATSAUS II JAS:CNISTÖ, TOIMIELIMET ja HALLINTO Jäsenistö

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1962.

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1962. SUorC~I\; OLYMPIAYHDISTYS ry. Helsinki. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1962. Suomen kansallisen olympiakomitean -yhdistyksen valtuuskunnan- toiminta tähtäsi vuoden 1962 aikana edellytysten luomiseen

Lisätiedot

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y.

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1964 ~ Z \.0 Z CJ) (.0 Ii R LJ C ~... KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA Suomen Olympiayhdistys r.y. - 2 - J ä sen i s t ö. Yhdistyksen jäsenmäärä

Lisätiedot

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002 SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002 64. toimintakausi - 1 - TOIMINTAKERTOMUS 2001-2002 Suomen Keilailuliiton 64. toimintakausi oli edelleen muutoksen ja kehittämisen aikaa.

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO 2 Yhdistyksen varsinainen toiminta taloushallinnossa Yhdistyksen varsinaista toimintaa on yhdistyksen sääntöjen 2 :ssä määriteltty toiminnan laatu ja tarkoitus. Kirjanpidossa

Lisätiedot

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Yleistä Kirjanpitolain (1336/1997, jäljempänä KPL) 1 luvun 1 :n mukaan kirjanpitovelvollinen on mm. rekisteröity ja rekisteröimätön yhdistys. Kirjanpitovelvollisuus

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

TAMMERKOSKEN NUORKAUPPAKAMARI RY Hyväksytty hallituksessa 1.10.2013

TAMMERKOSKEN NUORKAUPPAKAMARI RY Hyväksytty hallituksessa 1.10.2013 1 (6) TAMMERKOSKEN NUORKAUPPAKAMARI RY Hyväksytty hallituksessa 1.10.2013 TALOUSOHJE 1. Yleiset periaatteet 1.1 :n (jäljempänä Kamari) toiminnassa, varojen hoidossa ja tilinpidossa on noudatettava yhdistyslain,

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY.

FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY. FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY. TOIMINTAOHJE 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen virallinen nimi on suomenkielinen (Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry.). Tarvittaessa voidaan käyttää ruotsinkielistä nimeä

Lisätiedot

Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78.

Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78. 63 Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78 Tulot: Smk. 711,325:34 Saksan hätääkärsivien avustustili 1,945:

Lisätiedot

AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA. Milloin yhdistykseen on valittava auktorisoitu HTM- tai KHT-tilintarkastaja.

AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA. Milloin yhdistykseen on valittava auktorisoitu HTM- tai KHT-tilintarkastaja. 25.8.2011 1 Arto Kuusiola Ossi Viljakainen AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA Yleistä Yhdistysten talouden ja hallinnon tarkastusta koskevat säännökset uudistettiin Eduskunnassa keväällä

Lisätiedot

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 2014 Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 1. Seuran talouden perusteita Yleisiä määräyksiä Kiekko-Nikkarit ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja

Lisätiedot

Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpäätös 2010 Tasekirja

Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpäätös 2010 Tasekirja Tilinpäätös 2010 Tasekirja Sivu 1 (17) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Partiolippukunta Susiveikot ry... 2 Toimintakertomus 2010... 2 Ikäkausitoiminta... 4 Tuloslaskelma 01.01.2010-14.8.2010...

Lisätiedot

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7-9

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7-9 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996 Toimintakertomus 1-3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Taseen liitetiedot 7-9 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Allekirjoitukset 10 Säätiön toiminnan tarkoitus Säätiöllä

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet Sivu 1/10 Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet I. Taloudenhoitajan tehtävät rahaliikenteen hoitaminen: laskujen maksaminen, tiliotteiden kerääminen (muista tilinkäyttöoikeuksien

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE Tämän ohjeen tarkoituksena on säännöissä olevan lyhyen ohjeen lisäksi kertoa tarkemmin toimintaryhmästä, mikä se on, miten se toimii ja mitä se tarkoittaa yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON

TYÖVÄEN URHEILULIITON TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIM I T S I J A OPAS Toinen uudistettu laitos. HELSINKI 1937. TYÖVÄEN URHEILULIITTO 2 LUKIJALLE. TUL:n toimitsijaoppaan ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1928. Kirjanen, joka oli

Lisätiedot

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,.

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,. entistä runsaampaa osallistumista kilpailuun Suomen Cupista sekä eri koulumuotojen kanssa yhteistoiminnassa järjestettyjen kilpailujen vakiintumista jatkuvaksi toiminnaksi. ViUileksimainittujen kilpailumuotojen

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

19.975.6 19.022.6 19.160.5 20 212.6 20.709.8 21.049.8 21.183.1 22.584.9 22.852.5 23.966.5 23.229.1 24.270.1 22,397.4

19.975.6 19.022.6 19.160.5 20 212.6 20.709.8 21.049.8 21.183.1 22.584.9 22.852.5 23.966.5 23.229.1 24.270.1 22,397.4 17 16 elämälle antama luotto siten lisääntyi 1,571.8 milj. markkaa eli lähes 71 %. Suomen Pankin luotonannon pääosana oli kertomusvuonna, niinkuin aikaisemmin kin, vekselien diskonttaaminen. Kertomus vuoden

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 406/33

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 406/33 C 406/33 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen vastaus (98/C 406/06) 1.1 Tämä kertomus annetaan

Lisätiedot