Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki (VKK) kansalaisjärjestöille v. 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki (VKK) kansalaisjärjestöille v. 2012"

Transkriptio

1 Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki (VKK) kansalaisjärjestöille v. 2012

2 Vuoden 2010 raportoinnista - Hankkeita oli 93 kpl - Raportti määräaikana 53 kpl n. 58 % - Peruttuja hankkeita 2 kpl - Ilmoitus myöhästymisestä 34 kpl n. 37 % - ei ilmoitusta, myöhässä 4 kpl Ongelmia: - tiedotetaan järjestön omasta toiminnasta, - varainkeruuta vkk-tuella tuotetun materiaalin avulla - omarahoituksessa julkista rahaa - palkkojen prosentuaalinen osuus myönnetystä tuesta % - hankkeiden venyminen seuraaville vuosille 2

3 Linkit lakeihin, joita sovelletaan Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999) Henkilötietolaki (523/1999) Kirjanpitoasetus (1339/1997) Kirjanpitolaki (1336/1997) Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Laki kansainvälisistä tietoturvavelvoitteista (588/2004) Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (503/2008) Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta (676/2000) Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) Rahankeräyslaki (255/2006) Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004) Säätiölaki (109/1930) Tilintarkastuslaki (459/2007) Ulkoasiainhallintolaki (204/2000) Ulkoasiainministeriön työjärjestys (550/2008) Valmiuslaki (1080/1991) Valtionavustuslaki (688/2001) Valtioneuvosten asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa ( ) Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä (1171/2005) Valtioneuvoston asetus ulkoasianhallinnosta (256/2000) Yhdistyslaki (503/1989) (sähköistä asiointia koskevat säädökset: Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 617/2009) 3

4 Kuka voi hakea? yhdistys tai säätiö, vähintään 2 vuotta rekisterissä vähintään 30 jäsentä tai muuten osoitettu kyky ja voimavarat hoitaa hanketta esim. aikaisemmin hoidetut vkk- tai hankepuolen hankkeet 4

5 Omarahoitusosuus valtionavustuslain mukaan tuki ei saa olla täysimääräinen 100 % rahallista omarahoitusta on AINA oltava hankkeessa lisäksi OR voi sisältää myös vapaaehtoistyötä OR voi tulla kotimaisista tai ETA-alueella olevista lähteistä OR-osuus ei saa sisältää muuta julkista rahaa kotimaasta eikä ETA-alueen maista 5

6 Tuen tarkoitus Suomessa tapahtuva viestintä ja kehityskasvatus lisätä tunnettavuutta ja kansalaisten tukea kehitysyhteistyölle lisätä ministeriön ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta edistää globaalia vastuuta edistää Suomessa käytävää kehityspoliittista keskustelua 6

7 vastaa osaltaan kansalaisten oikeuteen saada tietoa kehitykseen ja kehitysmaihin liittyvistä teemoista kehitysyhteistyöstä globaaleista kehityskysymyksistä kehitysmaiden arjesta ihmisoikeuksista kehitykseen liittyen demokratiakehityksestä kehitykseen liittyen humanitaarisista kysymyksistä teemoissa on nähtävissä linkki YK:n vuosituhattavoitteisiin (MDG) ja läpileikkaaviin teemoihin 7

8 Millainen on hyvä hanke? hankkeella on hyvin ja selkeästi määritelty viesti selkeä suunnitelma, jossa määriteltynä ja kirjattuna: - hankkeen tavoitteet - toteuttamiskeinot - kohderyhmä - tulokset, joihin pyritään kehitysaihepiiri selkeästi esillä (kysymys 3) 8

9 Esimerkkejä hyvistä hankkeista miksi ovat hyviä? - konkreettinen suunnitelma, selkeä tavoite - suhteessa järjestön resursseihin - mietitty toteuttamistavat ja keinot - kohderyhmä ja sen tavoittaminen - ajankäyttö arvioitu konkreettisesti (taulukko) - kohtuulliset kustannukset ja korvaukset - hanke toteutettu ruuhka-suomen ulkopuolella - maahanmuuttajia otettu mukaan toteutukseen - hankkeella paikallisia kumppaneita - järjestö pohti raportissaan avoimesti myös tulevaa toimintaa ja niitä opetuksia, mitä hanke on antanut 9

10 Hankkeen toteutuksen aikana: myönnetty tuki tulee käyttää suunnitelman mukaisesti lupa pyydettävä etukäteen ( määräajat!) - mahdolliseen käyttötarkoituksen muutokseen tai muutoksiin kululajien kesken - varojen siirto seuraavalle vuodelle varoja voi siirtää vain saman hankkeen sisällä, ei toiseen tai uuteen hankkeeseen! 10

11 Tukea voidaan myöntää: Aineistontuotantoon - käyttäjilleen ilmaista Ei tiedotusta mahdollisesta kehy-hankkeesta Ei myytäväksi varainhankinnan osana Ei viitetietoja varainhankintaan erilaisiin tapahtumiin, kampanjoihin, näyttelyihin (ei pelkkää kulttuuria, voi sisältyä matkakuluja kehitysmaista) kouluvierailuihin, koulutuksiin työpajoihin, seminaareihin, leireihin 11

12 vain hankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömiin ja kohtuullisiin menoihin siten kuin hakemuksessa on mainittu tai ministeriö on tukea myöntäessään edellyttänyt. Järjestön tulee noudattaa toiminnassaan ja taloudenhoidossaan tarkoituksenmukaista säästäväisyyttä lähtien myös: - hankkeeseen sisältyvien kokousten kohtuuhintaisiin kahvi- ja virvoketarjoiluun sekä kokouspakettiin kuuluviin lounaisiin. Kohtuullisiin palkkakustannuksiin - tuella korvattava osuus palkoista/palkkioista on enintään 70 % tuen kokonaismäärästä - tuella korvattava osuus palkoista sivukuluineen on enintään 2800 euroa/kk 12

13 TUKEA EI VOI MYÖNTÄÄ - tiedotukseen järjestön omasta toiminnasta, mahdollisesta kehy-hankkeesta (esim. järjestölehdet, verkkosivut, infotapahtumat) - aineistoon, joka suunnitellaan myytäväksi varainhankinnan osana, aineistossa Ei viitetietoja varainhankintaan - järjestön hallintomenoihin (jyvitys hankkeelle ok) - suunnittelun kustannuksiin 13

14 - taannehtiviin kuluihin - jo aloitetun hankkeen kustannuksiin - materiaalin postitus- tai rahtikuluihin, jos eivät sisälly suunnitelmaan - edustus- ja vieraanvaraisuuskuluihin - ulkomaanmatkoihin - kulttuurihankkeille myönnetään tukea vain silloin, kun - hanke kytkeytyy laajempaan kehitysviestinnälliseen kokonaisuuteen - koskee myös esimerkiksi kirjojen kaltaisia yksittäisiä kustannushankkeita - kulttuurihankkeissa kehitysmaavierailijoiden määrä on suunniteltava kohtuulliseksi ja suhteessa järjestön resursseihin ja toimintaan 14

15 UUDISTETUT HAKEMUSLOMAKEET kustakin hankkeesta erikseen, jos useampia hankkeita, ne tulee priorisoida 1-vuotinen hakulomake sisältää: - hakemusosio - hankesuunnitelma (kustannuslajit selvästi eriteltyinä) - liitteeksi kuluerittelylomake A 2-vuotinen hakulomake sisältää: - hakemusosio - hankesuunnitelma (kustannuslajit selvästi eriteltyinä) - liitteeksi kuluerittelylomake A 15

16 Hakemus ja liitteet Hakemusosio ja suunnitelma, kustannusarvio kululajeineen Liite A kuluerittelylomake Järjestön toimintakertomus, toimii pohjana kun katsotaan järjestön yleishyödyllisyyttä Järjestön tilinpäätös tuloslaskelma, tase ja liitetiedot, vuosikokouksen/hallituksen hyväksymä/allekirjoittama, edellisen vuoden vertailutiedot mukana Järjestön tilintarkastuskertomus 16

17 Suunnitelma = raportoinnin pohja Hankesuunnitelma ja sen tavoitteet > raporttipohja raportin tarkastuksessa näitä verrataan keskenään Miten tuki suunnitellaan käytettäväksi? (mitä tehdään ja miten, viesti, asiat ja toimenpiteet) Miten kohderyhmä ja tavoitteet saavutetaan? VARAA TARPEEKSI AIKAA SUUNNITTELUUN! 17

18 POHDITTAVIA ASIOITA - hankkeen lisäarvo, tärkeys, viesti -tietojen keruu (onko asia järjestölle entuudestaan tuttu vai tarvitaanko erityisosaamista, lisätietoja) - vastuuhenkilöiden tehtävien miettiminen - ajankäyttö ja hankkeen toteuttamisen ajankohta - materiaalin esitystapa ja formaatti - tiedotussuunnitelmaa - tapahtumien paikka (keskusta, keskustan ulkopuolelle) -oppilaitosten mukaan ottaminen suunnitteluvaiheessa - kumppanien hankkiminen 18

19 - työntekijäresurssit: - palkatut, palkkioperustaiset - vapaaehtoiset ja talkooapu -mahdollisten työharjoittelijoiden mukaan ottaminen - hankkeen koko: - hankkeen tulee olla realistinen - koon rajaaminen - aihepiirin rajaus - järjestön riittävät resurssit toteuttaa hanke - käytännön asioiden juoksutus, mm. kuljetusten järjestäminen yms. 19

20 Seuraava hakukierros aukeaa kesäkuun 2011 alussa ja päättyy elokuun viimeisenä päivänä Hakuilmoitus julkaistaan Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa kesäkuun alussa Tarkistetut ohjeet ja lomakkeet kesäkuun alussa Yhteystiedot: UM / kansalaisjärjestöyksikkö KEO-30 puh Leila Riitaoja

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

11. YHTEISHANKKEET JA TUEN SIIRTO TEMIN RAHOITUSLAIN JA ASETUKSEN MUKAISISSA HANKKEISSA

11. YHTEISHANKKEET JA TUEN SIIRTO TEMIN RAHOITUSLAIN JA ASETUKSEN MUKAISISSA HANKKEISSA HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 11. YHTEISHANKKEET JA TUEN SIIRTO TEMIN RAHOITUSLAIN JA ASETUKSEN MUKAISISSA HANKKEISSA 11.1 Yhteishankkeet TEMin rahoituslaissa ja asetuksessa on säädetty sekä yhteishankkeista

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Maakuntahallitus 184, 18.8.2008 Mkj 82, 22.6.2010, päivitykset II/ 2011, joulukuu 2012 HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Sisältö Maakunnan kehittämisraha

Lisätiedot

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomakkeella voidaan hakea avustusta kansallisesta maakunnan kehittämisrahasta maakuntaohjelmaa toteuttaviin

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706)

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) OHJE 1 (14) TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategian päälinjat... 2 4 Järjestön

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Ohje 1 (10) 4.4.2013 OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Yleistä Tukihakemuslomaketta käytetään haettaessa laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueille annetussa laissa (1186/2009, laajakaistatukilaki)

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kenelle tarkoitettu... 4 1.2 Rahoituksen käytön perusperiaatteet...

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VANTAAN KAUPUNKI VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNTA VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 1. VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Lisätiedot

Projektin vetäjän opas

Projektin vetäjän opas Projektin vetäjän opas ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Projektin vetäjän opas Etelä-Suomen lääninhallituksen EU-rakennerahastojulkaisut 2 Länsstyrelsen i Södra

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

Kepan ja sen jäsenjärjestöjen kommentteja ulkoministeriön kansalaisjärjestölinjauksen sisältösuunnitelmaan 30.4.2010

Kepan ja sen jäsenjärjestöjen kommentteja ulkoministeriön kansalaisjärjestölinjauksen sisältösuunnitelmaan 30.4.2010 Kepan ja sen jäsenjärjestöjen kommentteja ulkoministeriön kansalaisjärjestölinjauksen sisältösuunnitelmaan 30.4.2010 YLEISTÄ Esitämme, että sisältösuunnitelmaan lisätään alla listatut kappaleet. Lisäysehdotukset

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. EU-HANKKEET... 2 Uudenkaupungin kaupungin roolit EU-hankkeissa... 2 Menettelytavat hallinnossa... 3 Päätöksenteko kaupungin

Lisätiedot

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta osastopäällikkö Mika Pyykkö Avustusosasto, 1.3.2012 1 RAY:n toiminnan lähtökohdat Rahapelilupa vuoteen 2011 asti Uudistettu arpajaislaki 1.1.2012 lakiin kirjattu

Lisätiedot

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Avustusten hakemuslomakkeet ja hakuajat...

Lisätiedot

ESR-hankkeen talousseuranta

ESR-hankkeen talousseuranta ESR-hankkeen talousseuranta *Se mitä ei ole dokumentoitu sitä ei ole tehty.* Jaana Summanen ESR-HANKKEIDEN HALLINTOSEMINAARI 14.1.2009 / Helsinki Congress Paasitorni www.oph.fi/esr Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA... 1 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA... 2 YRITYSKOKOA KOSKEVAT MÄÄRITELMÄT... 3 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN...

Lisätiedot