S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY tark P21253

2 1 (11) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Sisällysluettelo 1 n tarkoitus Suunnittelualue Suunnittelun tausta ja tavoitteet Suunnittelun lähtökohdat ja aluetta koskevat suunnitelmat Selvitykset Vaikutusten arviointi Osallistuminen ja vuorovaikutus Yhteystiedot Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Aittatie 3, Rovaniemi Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

3 2 (11) Sodankylän kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslainn (MRL) 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuoro- vaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 2 Suunnittelualuee Asemakaavan muutoksen kohteena on noin 3 ha suuruinen alue Sodankylän kirkonky- tien län ydinkeskustassa. Suunnittelualue käsittää korttelin 26 ja siihen liittyvää yleisen aluetta sekä katualuetta alla olevan kartan mukaisesti. Kuva 2. Ote kirkonkylän ajantasa-asemakaavasta, suunnittelualueen rajaus (sin.)

4 3 (11) 3 Suunnittelun tausta ja tavoitteet Osuuskauppa Arina/Arina kiinteistöt Oy ovat pyytäneet, ettää kunta käynnistäisi kaavamuutostyön Arina kiinteistöt Oy:n omistamilla tonteilla korttelissa 26. Kaavoituksen tavoite on kunnanhallituksen päätöksen mukaan (KH ) koko korttelin toimivuuden tarkistus. Tavoitteena on kehittäää Sodankylän keskustan lii- kepalveluita. Tarkistetaan mm. uuden yksisuuntai sen katuliittymän rakentamisen mah- dollisuutta Sodankyläntieltä (Vt 4) kortteliin 26. On tarkoitus tehdä maankäyttösopimuksia maanomistajienn kanssa. Maankäyttösopi- sito- muksissa ei voida sitovasti sopia kaavojen sisällöstä. Sopimus voidaan osapuoliaa vasti tehdä vasta sen jälkeen, kun kaavaluonnos tai t ehdotus on ollut julkisesti nähtä- villä. Tämä ei koske sopimusten tekemistä kaavoituksen käynnistämisestä. (MRL 91 b ) Korttelin kiinteistött ovat lähes kokonaann yksityisomistuksessa. Sodankylän kunta omis- (ks. kannen ilmakuva). Kaavoitettavanaa on Sodankylän keskustan keskeisintä ydinalu- etta. Suunnittelualue sijaitseee liikenteellisessä solmukohdassaa (Vt 4/E75 ja Vt 5/E63). Vt taa kolme pientä palstaa. Yleisten teiden alueet ovat valtion omistuksessa. 4 Suunnittelun lähtökohdat ja aluetta koskevat suunnitelmat Nykyinen maankäyttö Korttelissa 26 sijaitsee liikerakennukset, pysäköintialueet ja jonkun verran viheraluetta 4 Vt 5 Vt 4 Kuva 3. Ote opaskartasta, suunnittelualueen sijainti

5 4 (11) Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteett Valtionneuvoston päätöksellää voimaan tuulleet tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon jaa niiden toteuttamistaa on edistettävä kuntien kaavoituksessa. Yleistavoitteet ovat periaatteellisia linjauksia. Erityistavoitteet ovat suunnittelua koskevia velvoitteita. Suunnittelualuetta koskevat alueidenkäyttöta- voitekokonaisuudet ovat: - Toimiva aluerakenne - Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristönn laatu - Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat - Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Maakuntakaava Sodankylä kuuluu Pohjois-Lapin maakuntakaava-alueeseen.. Pohjois-Lapin maakunta- kaavasta on tullut lainvoimainen Suunnittelualue on maakuntakaavassa merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A 34) ja keskustatoimintojen alueeksi (C 104). Sodankylä on o osa laajasta matkailun vetovoima- mv alueesta/ matkailun ja virkistyksen kehittämisenn kohdealueesta (vihreä rajaus, 8401). Valtatie 4 on merkittyy valtatieksi (vt) ja Jäämeren käytäväksi /valtakunnallisesti tärkeäksi kansainväliseksi liikennekäytäväksi. Sodankylän kirkot ympäristöineen on merkitty suojelukohteeksi (SR 3069). Tulee huomioida koko maakuntakaava-aluetta koskevat määräykset. Kuva 4. Ote maakuntakaavastaa

6 5 (11) Yleiskaava Kirkonkylälle on laadittu oikeusvaikutukseton yleiskaava vuonna Suunnittelualue on yleiskaavassa merkitty keskustatoimintojen alueeksi (C) sekä julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY).

7 6 (11) Kuva 5. Ote kirkonkylän oikeusvaikutuksettomasta yleiskaavasta Koska asemakaavamuutosalueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista osayleiskaavaa, tulee asemakaavaaa muutettaessa soveltuvin osin ottaa huomioon mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetäänn (MRL 54 ). Sodankylän kunta on käynnistänyt kirkonkylän osayleiskaavan laatimisen vuonna Osayleiskaavaehdotus pidetään nähtävillä välisenä aikana. Suunnitte- lutyössä huomioidaan laadittavana olevan Sodankylän kirkonkylän osayleiskaavan asia- (C) sekä uudeksi ja olennaisesti muutettavaksi alueeksi. kirjoja ja hyödynnetään sen yhteydessä tehtyjä selvityksiä. Suunnittelualue on osayleiskaavaehdotuksessa merkitty keskustatoimintojen alueeksi Kuva 6. Ote laadittavana olevasta osayleiskaavakartasta, ehdotus, keskustan alue

8 7 (11) Asemakaavaa Rakennusjärjestys on hyväksytty Sodankylän valtuustossa ja voimaan Suunnittelualueellaa on voimassa Lapin lääninhallituksen vahvistama asema- kaava sekä Vt 4 liikennealueen osalta Rakennusjärjestys tullut Rakennusinventointi Uuden osayleiskaavan tueksi on laadittu rakennusinventointi ( ). Suunnittelualueellaa ei tunneta valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriym- päristöjä, kiinteitä muinaisjäännöksiä, kulttuuriympäristön inventointikohteita ( LKYT- hanke) eikä ole osayleiskaavan selvityskohteita. Suunnittelualueesta itään sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuu- riympäristö, Sodankylän kirkot (RKY 2009) sisältäen Sodankylän uusi kirkko (1858) ja vanha kirkko (1689) (alla olevassa kartassa kohteina 028 ja 034) sekä hautausmaa. Paikallisesti arvokas LKYT- inventointikohde 195, nyk. n Alarieston galleria, sijaitsee välit- tömästi suunnittelualueesta itään. Kuva 7. Ote rakennusinventoinnin teemakartasta, suunnittelualueen sijainti Sodankylän kirkonkylän osayleiskaavan Kaupan selvitys Uuden osayleiskaavan tueksi on laadittu kaupann selvitys ( Santasalo Ky). Keskustan kaupan kehittämisalueet ilmenevät alla olevastaa kartasta. Tilaa vaativan kaupan alueet on osoitettu keskustan ulkopuolelle Vt 4 tien varrelle keskustasta etelään ja pohjoiseen.

9 8 (11) Suunnittelualue on selvityksessä osoitettu Market/ suuryksikkö kehittämisalueeksi. Kuva 8. Ote kauppaselvityksen teemakartasta, kaupan kehittämisalueet Sodankylän liikenneturvallisuussuunnitelma Lapin ELY-keskus on vuonnaa 2011 julkaissut Sodankylän liikenneturvallisuussuunnitel- kanssa yhteistyönä. Sodankylän keskustassa on nopeusrajoituksena 500 km/h (Vt t 4) ja 40 km/h (Jäämeren- tie jne.) ). Suunnittelualueen tuntumassa löytyy muutama ongelmapaikkaa; Kasarmin- tien risteykset Vt4:n ja Jäämerentien kanssa sekä Jäämerentien risteys Kemijärven- tie/savukoskentienn kanssa. Suunnitelmassa mainitaan, että Sodankylänn läpi menee eri- ma, liikenneympäristö ja liikenneturvallisuustyön organisointi, joka on laadittu kunnan koiskuljetuksia viikoittain Kevitsan kaivosalueelle. Kuva 9. Ote liikenneturvallisuussuunnitelman teemakartasta Vt 4 ja VT 5 yleissuunnitelman päivitys 2009 Sodankylän kirkonkylän Vt 4 ja Vt 5 koskevan yleissuunnity telman päivitys on laadittu 2009 (Tiehallinto, Destia). Suunnitelmassa on esitetty Jäämerentien ja Kemijärventien liittymän uudelleenjärjestäminen niin, että pääsuunnaksi muutetaan valtatien 5 linjaus.

10 9 (11) Kuva 10. Kuva Sodankylän kirkonkylän Vt 4 ja Vt 5 yleissuunnitelmasta (Tiehallinto, Des- tia 2009) 5 Selvitykset On laadittu erillinen selvitys korttelin liikennejärjestelyistä, jossa tutkitaan miten suora yhteys 4-tieltä suunnittelualueelle voidaan toteuttaa ja arvioidaan sen vaikutuksia suunnittelualueen ja keskustan palvelujen saavutettavuuteen verrattuna nykytilantee- seen. Yleisen tien liittymät, kadut, kevyen liikenteen reitit, linja-autoliikenne- ja pysä- köintijärjestelyt tarkistetaan liikenneturvallisuudenn ja sujuvuuden osalta. Muulta osin vaikutuksen arvioinnit perustuvat olemassa oleviin perustietoihin ja selvi- Tu- tyksiin. Hyödynnetään mm. osayleiskaavaa vartenn tehdyt selvitykset ja arvioinnit. tustutaan suunnittelualueeseen maastokäynnillä jaa valokuvataan aluetta. 6 Vaikutusten arviointi Asemakaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan asemakaavann muutoksen toteuttamisen keskeiset vaikutukset maankäyttö- ja rakennuslainn ja asetuksen mukaisesti (MRL 5, 39, 54 ja MRA 1 ). Erityisesti tarkistetaan vaikutuksia: - ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön - liikenneturvallisuuteen ja -sujuvuuteen - keskustan toimivuuteen ja viihtyisyyteen - Kauppojen toimintaedellytyksiin ja palvelujen saavutettavuuteen 7 Osallistuminen ja vuorovaikutus Tiedottaminen Asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja suunnittelun eri vaiheiden etenemisestä ilil- moitetaan kuulutuksella paikallislehdessä (Sompio), Sodankylän kunnan virallisella moitustaululla ja kunnan kotisivuilla sekä maanomistajille kirjeitse.

11 10 (11) Osalliset Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja kaavaehdotus liitteineen asetetaan julkisesti nähtäville Sodankylän kunnan teknisellä osastolla ja kunnan kotisivuilla Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 ). Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa kaavan nähtävilläolon aikana kaavaluonnos- ja kaavaehdotusvaiheessa. Kaavoituksen eri vaiheissa pyydetään lausuntoja eri viranomaisilta ja yhteisöiltä sekä käydään tarvittaessa työneuvotteluja. Osallisille järjestetään tarvittaessa tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. Osalliset: kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja haltijat kaavan vaikutusalueen asukkaat kaavan vaikutusalueen yritykset ja elinkeinonharjoittajat Sodankylän Yrittäjät ry Rovakaira Oy Sodankylän vesi Oy Lämpö Oy Juurakkotuli Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: Sodankylän kunta Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lapin liitto Lapin pelastuslaitos, Sodankylä Museovirasto, Lapin maakuntamuseo Puolustusvoimat Suunnitteluvaiheet ja aikataulu Aloitusvaihe /2013 Valmisteluvaihe (Luonnos) / /2015 Ehdotusvaihe / Asemakaavan muutoksen vireille tulosta on kuulutettu (OAS) on asetettu nähtäville alkaen. OAS täydennetään tarvittaessa kaavoitusprosessin aikana. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta. - Tiedotus- ja keskustelutilaisuus on järjestetty Valmisteluvaiheen 1.viranomaisneuvottelu on pidetty Liikenneselvitys on laadittu asemakaavoituksen tueksi xx - Kaavaluonnos asetetaan nähtäville 30 pv helmikuussa Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta kirjallisesti tai suullisesti nähtävilläolon aikana. - Luonnoksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. - Laaditaan vastineet saapuneisiin mielipiteisiin ja lausuntoihin - Asemakaavaehdotus laaditaan luonnoksesta saadun palautteen pohjalta ja asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän aikana. - Osallisilla on mahdollisuus toimittaa kirjallinen muistutus kaava-

12 11 (11) ehdotuksesta kunnalle nähtävilläolon aikana. - Ehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. - Laaditaan vastineet saapuneisiin muistutuksiin ja lausuntoihin. - Järjestetään tarvittaessa toinen viranomaisneuvottelu. Hyväksymisvaihe / Sodankylän kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavan. - Asemakaava astuu voimaan valitusajan jälkeen kuulutuksella. 8 Yhteystiedot Suunnittelutyötä ohjaavat Sodankylän kunnan tekninen osasto. Lisätietoja saa kunnan teknisestä toimistosta ja kaavan laatijalta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. Sodankylän kunta Pekka Rouhiainen tekninen johtaja PL Sodankylä p pekka.rouhiainen<a> sodankyla.fi Sodankylän kunta Ari Pesonen maankäyttlpäällikkö PL Sodankylä p ari.pesonen<a>sodankyla.fi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Eva Persson Puurula projektipäällikkö, arkkit. SAFA Pulkamontie Rovaniemi p eva.persson-puurula <a>fcg.fi

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

14.05.2012. osa, Sirkka

14.05.2012. osa, Sirkka 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnano osa, Sirkka Levin asemakaava-alueen korttelin 503 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ilmakuva suunnittelualueelta (2006) 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI SALIMÄKI, KORTTELIT 15, 18 ja 29 SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUEET asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, maankäytönsuunnittelu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Hausjärven kunta Päivitys: 2.4.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 2 2. ALOITE... 3 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA NUUTIN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS (Kyröskoski läntinen, korttelit 6-9 ja 302) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 24.10.2011 versio: 10.10.2011

Lisätiedot

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2013 Hartolan kunta Pirjo Kemppi 2 (10) Sisältö 1. Rantaosayleiskaavamuutoksen ja kyläyleiskaavan

Lisätiedot

Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012

Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012 Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 1.1 Kaavoituskatsaus... 1 1.2 Kaavahierarkia... 1 1.3 Kaavoituksen vaiheet maankäyttö- ja rakennuslain mukaan...

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3 O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i 7 2 1 S e p ä n k y l ä s s ä Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 7.4.2015 SEPÄNKYLÄ,

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Sulkavan kunta 1(5) Iijärven ja sen lähialueiden sekä Varmavirran ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta 1(5) Iijärven ja sen lähialueiden sekä Varmavirran ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sulkavan kunta 1(5) SULKAVAN KUNTA IITLAHDEN JA KAIPOLAN KYLÄT IIJÄRVEN ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot