Kunnanhallitus 512-P22022

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 512-P22022"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA MUONION KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, M-ALUE JA KORTTELI 37 SELOSTUS Vireille tulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto hyv FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22022

2 1 (16) Muonion kunta 7 s koskee päivättyä asemakaavaa. 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedott Kunta: Kunnanosa: MUONION KUNTA Osa-alue 1 Keskustaajama Asemakaavan muutos koskeee maa- ja metsätalou saluetta (M), jalankululle ja pyöräilyl- varattu katualue (pp) poistuu. Asemakaavan muutoksella muodostuu yleisten rakennusten korttelialuetta (Y) sekä ja- le varattu katualuetta (pp) sekä yleisten rakennusten korttelialuetta (Y). Asemakaavan muutoksella maa- ja metsätalousalue (M) sekä jalankululle ja pyöräilylle lankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa (pp). Kortteli 37 laajenee länteen muo- dostaen toisen tontin. Suunnittelutyötä ohjaavat Muonion kunnanhallitus. Muonionn kunnan edustajana valvoo tekninen johtaja Mauri Kivelä. p Muonionn asemakaavan muutos on laatinut FCG SuunnitteluS u ja tekniikka Oy, projekti- päällikkönä on toiminut Eva Persson Puurula, arkkit. SAFA. p työtä 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Muonion kirkonkylän pohjoisosassa Ojustien eteläpuolella. Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti peruskartassa

3 2 (16) 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan muutoksen kohteena on 3633 m 2 suuruinen alue, joka on nykyisessä asemakaavassa pääosin merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Asemakaavan muutoksella maa- ja metsätalousalue (M) muuttuu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y) ja kortteli 37 laajenee länteen muodostaen toisen tontin. Alue on kunnan omistuksessa, pääosin kiinteistö 15:89. Kunta suunnittelee muistisairaiden palvelutalon rakentamista. Kaavoituksen tavoite on päivittää asemakaava vastamaan tämän päivän tarpeita mahdollistamalla palvelutalon rakentaminen kunnan omistamalle maa-alueelle. Samalla tarkistetaan jalankululle ja pyöräilylle varatun alueen aluevaraus, jotta se vastaisi nykytilannetta. 2 TIIVISTELMÄ Suunnittelun käynnistäminen pohjautuu kunnanvaltuuston hyväksymään kaavoituskatsaukseen. Kunnanvaltuusto päätti kaavoitustyön käynnistämisestä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu ja tarkistettu sekä Kaavaluonnos on laadittu ja selostus tarkistettu Kuulutus kaavan vireilletulosta Kunnanhallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen ja päätti asettaa valmisteluaineisto nähtäville. (KH ) Kuulutus OAS:n ja kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta Kaavaluonnos nähtävillä Lausuntopyyntö viranomaisilta Kaavaehdotus nähtävillä Kunnan hyväksymiskäsittely Kh , Kv

4 3 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus TIIVISTELMÄ LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavan tavoitteet ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Kaavan vaikutukset Kaavamerkinnät ja määräykset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Selostuksen liitteet: 1. Asemakaavan seurantalomake 2. Ehdotusvaiheen vastine

5 4 (16) 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloistaa Suunnittelualueellaa ja sen lähialueella ei tunneta päristökohteita eikä kiinteitä muinaisjäännöksiä. Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta niittyä. Suunnittelualueen itäpuolella kul- idässä rakentamattomaan alueeseen ja etelässä niittyyn. kee pyörätie. Suunnittelualue rajautuuu pohjoisessa Ojustielle, lännessä kuusiaitaan, luonnonsuojelukohteita, kulttuuriym- Suunnittelualue on kokonaann kunnan omistukses sa, pääosinn kiinteistö 15:99. Kunnan ostama n. 0,40 ha suuruinen osa kiinteistöstä 15:89 on nyt tilana Kunta-Peltopaloo RN:o 15:99. Osa kiinteistöstä on asemakaavassa merkitty katualueeksi. Pyörätie sijaitsee kiinteistöllä 178:54. 15:98 Kuva 2. Suunnittelualue ilmakuvassa, suunnittelualueen rajaus (Ilmakuva ja kiinteistötie- dot: paikkatietoikkuna )

6 5 (16) 3.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteett Valtionneuvoston päätöksellää voimaan tuulleet tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon jaa niiden toteuttamistaa on edistettävä kuntien kaavoituksessa. Yleistavoitteet ovat periaatteellisia linjauksia. Erityistavoitteet ovat suunnittelua koskevia velvoitteita. Suunnittelualuetta koskevat alueidenkäyttöta- on voitekokonaisuudet ovat: - Toimiva aluerakenne - Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristönn laatu - Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat - Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Maakuntakaava Suunnittelualue sijaitsee Tunturi-Lapin maakuntakaavan alueella. Maakuntakaava saanut lainvoiman , jolloin korkein hallinto-oikeus hylkäsi kaavaan kohdistu- neet valitukset. Suunnittelualue sijaitsee taajamatoimintojen alueella (A4 Muonio) ja keskustatoiminto- ja muiden toimintojen alueitaa niihin liittyvine liikennealueineen. Lisäksi suunnittelualue sijoittuu matkailun vetovoima-alueeseen, matkailun ja virkistyk- sen kehittämisen kohdealuee seen (mv 8411 Levi-Ylläs-Olos-Pallas-Hetta). jen alueella (c 115 Muonion keskusta). Keskustatoimintojen alue-merkinnällä osoitetaan keskustahakuisten palvelu-, hallinto- Kuva 3. Ote Tunturi-Lapin maakuntakaavasta Yleiskaava Koska asemakaavamuutosalueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista osayleiskaavaa, tulee asemakaavaaa muutettaessa soveltuvin osin ottaa huomioon mitä yleiskaavan si- sältövaatimuksista säädetäänn (MRL 54 ).

7 6 (16) Asemakaavaa Muonionn kirkonkylän ensimmäinen asemakaava on o laadittu Suunnittelualueella on voimassa Keskustan rakennuskaavaa ja rakennuskaavan muutos, jonka Ympäristö- keskus on vahvistanut Suunnittelualue Kuva 4. Muonion kirkonkylän asemakaavan ajantasainen yhdistelmä ja suunnittelualueen sijainti

8 7 (16) Kuva 5. Muutettava nittelualueen rajaus Rakennusjärjestys asemakaavan osa, ote kirkonkylänn ajantasa-asemakaavasta ja suun- Muonionn kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty ja tullut voimaan 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kunta suunnitteleee muistisairaiden palvelutalon rakentamista. Kaavoituksen tavoite on päivittäää asemakaava vastamaan tämän päivän tarpeita mahdollistamalla palvelutalon rakentamista kunnan omistamalle maa-alueelle. Samalla S tarkistetaan pp- aluevarauk- kaavoituskatsaukseen. Kunnanvaltuusto päätti kaavoitustyön käynnistämi- sen. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Suunnittelun käynnistäminenn pohjautuu kunnanvaltuuston hyväksymään sestä.

9 8 (16) 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 ). Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä kaavaluonnoksesta ja muistutuksensa kaavaehdotuksesta nähtävilläolon aikana. Kaavoituksen eri vaiheissa pyydetään lausuntoja eri viranomaisilta ja yhteisöiltä. Viranomaisneuvottelut järjestetään tarvittaessa. Osalliset: kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja haltijat kaavan vaikutusalueen asukkaat yritykset ja elinkeinonharjoittajat Muonion sähköosuuskunta Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: Muonion kunta Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lapin liitto Lapin pelastuslaitos Vireilletulo Kuulutus asemakaavan vireilletulosta Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja suunnittelun eri vaiheiden etenemisestä ilmoitetaan Muonion kunnan julkisella ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla lain edellyttämät kuulutukset myös Lapin Kansassa. Asemakaavamuutoksen kaava-asiakirjat liitteineen asetetaan julkisesti nähtäville Muonion kunnan teknisellä osastolla ja kunnan kotisivuilla Kuulutus valmisteluvaiheen aineiston nähtäville asettamisesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos on asetettu julkisesti nähtäville 30 päivää ja osallisilla on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä kirjallisesti tai suullisesti nähtävilläolon aikana. Mielipiteitä ei ole esitetty. Lapin liitto on antaneet lausuntonsa ( ) ja ELY-keskus toteaa (s-posti ), että asemakaavamuutoksen voidaan tulkita olevan vaikutukseltaan vähäinen. Lausunto ja viesti eivät edellytä tarkistuksia kaavaan. Kaavaehdotus on asetettu julkisesti nähtäville 30 päivää ja osallisilla on ollut mahdollisuus toimittaa kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta kunnalle nähtävilläolon aikana. Kunnalle ei ole toimitettu yhtään muistutusta. Lausuntoja ovat antaneet Lapin liitto ja Lapin ELY-keskus. Lausunnot eivät edellytä kaavan tarkistusta. Viranomaisyhteistyö Viranomaisten lausunnot asemakaavaluonnoksesta on pyydetty valmisteluvaiheessa , sekä ehdotusvaiheessa

10 9 (16) 4.4 Asemakaavan tavoitteett Kunta suunnitteleee muistisairaiden palvelutalon rakentamista. Kaavoituksen tavoite on päivittää asemakaava vastamaan tämän päivän tarpeita dollistamalla palvelutalon rakentamista kunnan omistamalle maa-alueelle. mah- Samalla tarkistetaan nykyisen pp- aluevarauksen,, joka poikkeaa hieman rakennetusta pyörätiestä. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Asemakaavan muutoksella maa- ja metsätalousalue (M) sekä jalankululle ja pyöräilylle varattu katualue (pp) muuttuu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y) sekä jalankulul- le ja polkupyöräilylle varattu alueen osaksi (pp). Kortteli 37 laajenee länteen muodos- taen toisen tontin. Korttelissa 37 rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvullaa e=0,30 ja j sallittu enim- näin mäiskerrosluku on yksi. Uuden tontin (2) pinta-alaa on 3314 m 2 ja rakennusoikeuss ollen 994,2 k-m 2. Tämä mahdollistaa palvelutalon n rakentamista suunnitelmien mukai- sesti. Jalankululle ja j polkupyöräilylle varattu alueen osa on merkitty rakennetun pyörä- ut, on tien mukaisesti. Koska nykyisen asemakaavan pohjakartta on hyväksytty 1968 ja vanhentunu asemakaavan muutoksen pohjaksi käytetty peruskartta, johon on lisätty ajantasaiset kiinteistötiedot. 37 Kuva 6. Asemakaavan muutos, suunnittelualueen rajauss

11 10 (16) 5.2 Kaavan vaikutukset Arvioidaan asemakaavan muutoksen toteuttamisen keskeiset vaikutukset. Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Rakennettuun ympäristöön ja taajamaan Muonion kirkonkylän palvelutarjontaan Luontoon ja luonnonympäristöön Liikenteeseen ja tieverkostoon Alue liittyy olemassa olevaan tie- ja katuverkostoon samoin kuin kevyen liikenteen väyliin eikä edellytä uusien katujen rakentamista. Ojustien varrelle tuleva uusi rakennus ei merkittävästi vaikuta Oijustien liikennemäärään eikä liikenneturvallisuuteen. Pyörätie pysyy muuttumattomana. Yleiskaavallinen selvitys: yhdyskuntarakenne ja kunnallistekniset verkostot Vaikutus rajautuu lähiympäristöön ja naapureina olevien omakotitalojen asukkaisiin. Taajaman keskellä oleva niitty muuttuu rakennetuksi alueeksi. Uudesta palvelurakennuksesta ei ole odotettavissa häiritsevää toimintaa muuten kun rakennusaikana. Hankkeella on työllistävä vaikutus rakentamisen aikana ja palvelutalon käytön aikana. Ei ole merkittäviä vaikutuksia rakennettuun ympäristöön eikä taajamakuvaan. Asemakaavamuutoksen mahdollistaman yksikerroksisen rivitaloluonteisen palvelurakennuksen rakentaminen sopeutuu hyvin ympäröivään yksikerroksisen omakotitalo-ympäristöön. Korttelin 37 laajennusalueella on sama korttelitehokkuus ja sama sallittu enimmäiskerrosluku kuin nykyisessä korttelissa 37. Asemakaava toteutuessaan, tulee rakentamistavaltaan yhtenäinen palvelutoimintojen kortteli. Ei tunneta kulttuuriympäristön suojelu- tai inventointikohteita eikä kiinteitä muinaisjäännöksiä alueella, joihin vaikutuksia voisi kohdistua. Palvelutalon tai muun yleisen rakennuksen rakentaminen alueelle täydentäisi Muonion julkista palvelutarjontaa. Olemassa oleva niitty muuttuu osittain rakennetuksi alueeksi. Ei tunneta suojelua vaativia luontokohteita alueella, joihin vaikutuksia voisi kohdistua. Asemakaavamuutosalueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista osayleiskaavaa. Asemakaavaa muutettaessa tulee soveltuviin osin ottaa huomioon mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään (MRL 54 ). Suunnittelualue sijaitsee keskellä Muonion kirkonkylän taajamaa ja uudet toiminnot on näin ollen tehokkaasti liitettävissä nykyiseen kunnallistekniseen verkostoon. Alue liittyy olemassa olevaan tie- ja katuverkostoon samoin kuin kevyen liikenteen väyliin eikä edellytä uusien katujen

12 11 (16) rakentamista. Aikaisemmin suunnittelualueen eteläpuolella ilmajohtona kulkenut sähkölinja on siirretty katualueelle ja toteutettu maajohtona. Muonion kirkonkylän ja koko kunnan julkisten palveluiden saatavuus paranee. Asemakaavan muutoksen jälkeen on edelleen varattu riittävästi puisto- ja virkistykseen soveltuvia alueita Muonion asemakaavassa. Suhde maakuntakaavaan Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin lain voimaan saaneessa Tunturi-Lapin maakuntakaavassa suunnittelualue sijaitsee taajamatoimintojen alueella (A4 Muonio) ja keskustatoimintojen alueella (c 115 Muonion keskusta). Asemakaavamuutoksen toteuttaa maakunnan suunnittelun sekä Tunturi-Lapin maakuntakaavan tavoitteita. Suunnittelualue sijaitsee keskellä Muonion kirkonkylän taajamaa ja uudet toiminnot on näin ollen tehokkaasti liitettävissä nykyisiin yhdyskuntateknisiin verkostoihin. Asemakaavamuutos edistää Muonion taajaman eheytymistä yhden rakennuksen verran. Alueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita luonto- tai kulttuuriympäristökohteita, joihin vaikutuksia voisi kohdistua.

13 12 (16) 5.3 Kaavamerkinnät ja määräykset

14 13 (16) 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Asemakaavan toteutuminen alkaa heti voimaantullessaan rakentamista ohjaavana tekijänä. Toteutusta ohjaa kunnan rakennusvalvonta. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hyväksynyt: Seppo Arvio Aluepäällikkö, ins. SNIL Laatinut: Eva Persson Puurula Projektipäällikkö, arkkitehti SAFA

15 14 (16) Liite 1

16 15 (16)

17 16 (16) Liite 2

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..5.2013 tark. 0634-P21253 1 (11) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

SALLAN KUNTA 4.5.20155 615-P26606

SALLAN KUNTA 4.5.20155 615-P26606 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja Sallatunturin asemakaavan muutos ja laajennus, tieliikennealue jaa kevyen liikenteen väylä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville KH KV 13.6.2013 LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä 10.7

Lisätiedot

SALLAN KUNTA. Luonnos nähtävillä. Ehdotus nähtävillä

SALLAN KUNTA. Luonnos nähtävillä. Ehdotus nähtävillä SALLAN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja Sallatunturin asemakaavan muutos ja laajennus, tieliikennealue jaa kevyen liikenteen väylä Kaavaselostus Vireilletulo _._.2015 Luonnos nähtävillä Ehdotus

Lisätiedot

KUNTA SALLAN EHDOTUS OY 3.2.2015. Hyv.

KUNTA SALLAN EHDOTUS OY 3.2.2015. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä 10.7

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKO ONKYLÄN ASEMA AKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 100, 1011 JA 103 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.9.2013 tark. 25.6.

Lisätiedot

180 Sepänkylä. Asemakaavan muutos korttelissa 602. Kaavoitusosasto 1:2 000. Kaavaehdotus 5.11.2014. Hyväksytty kunnanvaltuustossa

180 Sepänkylä. Asemakaavan muutos korttelissa 602. Kaavoitusosasto 1:2 000. Kaavaehdotus 5.11.2014. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 180 Sepänkylä Asemakaavan muutos korttelissa 602 Kaavoitusosasto 1:2 000 Kaavaehdotus 5.11.2014 Hyväksytty kunnanvaltuustossa._.201_ Sisällys 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Asemakaavan perustiedot

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS TONTIN 290-28-1 LAAJENTAMINEN ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 26.11.2014 HALLINTOKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 26.11.2014 HALLINTOKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 26.11.2014 HALLINTOKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 1.3

Lisätiedot

KIVIRISTI LAPUA. ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05)

KIVIRISTI LAPUA. ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05) KIVIRISTI LAPUA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05) Asemakaavan muutos koskee Kiviristin kaupunginosan 5 korttelin 514 tontteja 3-4 sekä osaa tilasta 11:189. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli NAANTALIN KAUPUNKI / LUOLALAN SENAATTI OY Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli 4 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16854 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (19) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot