Verkkokauppakierrätyksen pilottihankkeen loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkkokauppakierrätyksen pilottihankkeen 15.6.2011-31.3.2012 loppuraportti www.kierratysverkko.fi"

Transkriptio

1 Verkkokauppakierrätyksen pilottihankkeen loppuraportti Koulukatu 14, Riihimäki Puhelin Y-tunnus

2 1 Taustaa Pilottikokeilu käynnistettiin kesäkuussa 2011 Luotsi-säätiön kierrätysmyymälän kanssa. Pilotin tavoitteena oli testata kierrätyskeskuksille ja muille uniikkitavaroita myyville tahoille kehitettyä kuvaus- ja verkkojulkaisualustaa sekä kehittää sitä vastaamaan paremmin todellista asiakastarvetta. Pilotin yhteydessä selvitettiin myös kehitetyn ratkaisun markkinatarve sekä -potentiaali asiakastarvekartoituksen avulla. Lisäksi pilotin tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa pienyrityksen resursseille sopiva viestintä- ja markkinointikokonaisuus, jossa myös sosiaalinen media on huomioitu. Kierrätysverkko Oy on yhteiskunnallinen yritys ja yksi pilotin tarkoituksista oli myös nostaa yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyviä näkökohtia esiin. Kierrätyskonseptiin kuuluvaa verkkomaksamista sekä logistiikkajärjestelmää ei pilotissa testattu, vaan nämä ovat jatkohankkeita pilotin päättymisen jälkeen. Molemmat jatkohankkeet vaativat aluksi kierrätysverkoston muodostumisen sekä toimintatapamuutoksia kierrätyskeskusten nykytoimintaan. 2 Pilotin tavoitteiden saavuttaminen Pilotille asetetut tavoitteet saavutettiin aikataulun viivästymistä lukuun ottamatta erittäin hyvin. Seuraavassa listassa on yhteenveto asetetuista tavoitteista ja niiden toteutumisesta: - Uniikkitavaroiden kuvausalustan ja julkaisujärjestelmän jatkokehitys ja testaus: Toteutus onnistui suunnitelmien mukaan, pilotin jälkeen meillä on täydet mahdollisuudet toimittaa järjestelmiä eri kierrätyskeskuksiin. - Kyselytutkimusraportti toteutettiin onnistuneesti ja konseptin markkinatarve ja potentiaali pystyttiin tutkimuksellisesti todentamaan. - Pilotin markkinointi ja viestintä toteutui suunnitelmien mukaan. Pilotin julkistuksen aikana saimme vahvan alueellisen näkyvyyden (sanomalehdet, radio ja TV) sekä meidät huomioitiin myös valtakunnallisissa medioissa. - Palvelukonseptin kehittämissuunnitelma laadittiin saatujen kokemusten perusteella ja toteutuksen eri vaiheet ovat aikataulutettu. 3 Kyselytutkimuksen tulokset Tutkimuksen lähtöhypoteesina oli nukkuva kierrättäjä eli ihminen, joka suhtautuu myönteisesti tavaroiden uudelleenkäyttöön, mutta ei ole aktivoitunut tavaroiden luovuttamisen tai ostamisen suhteen. 3.1 Tulosten yhteenveto Tutkimustulosten yhteenvedosta selvisi, että kierrätysmyönteisyys on Suomessa maailman huippuluokkaa; 94% suhtautuu myönteisesti kierrätykseen. Samassa yhteydessä selvisi myös, että yli puolet varastoi turhat tavarat kotiinsa eli nukkuva Sivu 2 / 6

3 kierrättäjä tyyppinen kohderyhmä on olemassa. Viitteitä tästä ilmiöstä antaa myös ammattiraivaajiksi kutsutun ammattiryhmän muodostuminen Suomeen. Tutkimuksesta selvisi myös, että kuljetuspalvelut koettiin erittäin tärkeäksi lisäksi kierrätyksen helppouden toteutumisessa. Tätä tietoa vasten konseptimme viestintäsekä logistiikka-osa-alueet osoittautuvat tärkeiksi menestystekijöiksi kokonaisuuden kannalta: Osalla kierrätyskeskuksia on jo toimiva kuljetuspalvelu, mutta viestinnällisten puutteiden vuoksi suuri osa ihmisistä ei tiedä tästä mahdollisuudesta. Logistiikkaverkko taas tulee toteutuessaan laajentamaan nykyisen paikallisen kuljetuspalvelun lähialueen rajat ylittäväksi, jopa valtakunnalliseksi kokonaisuudeksi. Tutkimuksen avulla vahvistui myös käsitys kierrätyskeskusten toimintamenojen jakaumasta. Karkeasti puolet toiminnan pyörittämiseen vaadittavista tuloista tulee työllistämistukien ja muiden avustusten kautta. Näin ollen on selvää, että kehittämämme järjestelmän on oltava erittäin kustannustehokas sekä hankinta- että käyttökustannuksiltaan. 4 Kuvausjärjestelmä, nettivarasto ja verkkokauppa-alusta Pilotin aikana järjestelmästämme luotiin alkuperäistä suunnitelmaa skaalautuvampi toteutustapa, jolla mahdollistetaan toteutuksen käyttö muillakin liiketoiminta-alueilla. Toteutus koostuu kolmesta eri kokonaisuudesta: o Kierrätyskeskuksille toimitettava täyden palvelun kuvausjärjestelmä, joka sisältää tietoteknisen laitteiston lisäksi kuvausympäristön vakioivan valoteltan valoineen. o Nettivarasto, johon kuvausjärjestelmä lähettää kuvat. Nettivarastoa tarvitaan hajauttamaan tietojen syöttö eli käytännössä kuvausjärjestelmässä syötettyjä tietoja pystytään lisäämään, täydentämään ja korjaamaan miltä tahansa tietokoneelta. Nettivaraston etu on myös se, että verkkokauppa-alustaa voidaan haluttaessa helposti vaihtaa, eikä tämä aiheuta muutoksia kuvauskoneen ohjelmistoon. o Verkkokauppa-alusta. Tuotekuvat ohjautuvat julkaisuluvan jälkeen nettivarastosta verkkokauppa-alustaan. Yksikään nykyisistä verkkokauppa-alustoista ei ole suunniteltu uniikkitavaroiden kauppapaikaksi, minkä vuoksi verkkokauppa-alustojen hallintapuolen käyttöliittymät ovat tuotteiden lisäyksen ja poiston osalta liian monimutkaisia ja käyttäjähallinnaltaan puutteellisia. Tämän vuoksi järjestelmämme on rakennettu siten, että nettivarasto ohjaa tuotteiden lisäystä ja poistoa verkkokauppa-alustassa. 5 Viestintä ja markkinointi Kierrätysverkolle oli jo ennen pilotin alkua laadittu viestintä- ja markkinointisuunnitelma, jota pilotin kuluessa koko ajan päivitettiin ja täydennettiin. Keskeisenä ajatuksena on ollut se, että viestintä aloitetaan vasta silloin, kun meillä on oikeasti asiaa ja käytössä toimiva järjestelmä. Jos olisimme heti pilotin alussa alkaneet viestimään, niin vaarana olisi ollut, että viestinnässä tulee alun jälkeen pitkä hiljainen kausi, jolloin alkuperäinen viestimme unohtuu. Sivu 3 / 6

4 Viestinnän ja markkinoinnin haasteena on meillä ollut pienyritykselle tyypillinen resurssien ja rahojen riittäminen eli millä toimenpiteillä saavutetaan paras tuotospanos -suhde. Tässä onnistuimme pilotin aikana erinomaisesti, mikä pääosin johtuu siitä, että saimme käytännön toteutukseen mukaan kierrätystoimialaan perehtyneitä ja asialle omistautuneita ammattilaisia. 5.1 Nettisivut ja sosiaalinen media Yrityksen nettisivut luotiin yrityksen perustamisen yhteydessä, jolloin yrityksen nimissä varattiin myös sosiaalisen median eri palveluja. Sivusto oli verkossa tarkoituksella hyvin staattisilla perustiedoilla varustettuna aina ensimmäisen lehdistötiedotteen julkaisuun asti, sillä sivuston ylläpito ja some-kanavat olisivat muutoin vaatineet liian paljon resursseja ja aikaa. Lehdistötiedotteen julkaisun yhteydessä nettisivut päivitettiin ja automaattisia sometoiminnallisuuksia kehitettiin. Tavoitteeksi asetettiin, että joka viikko pitää yrityksen nettisivuille tulla joko yritykseen tai kierrätykseen liittyvä artikkeli, jotta sivusto näyttäisi dynaamiselta. Facebookissa perustimme yrityksen sivuista erillisen kampanjasivun (Kierrätyskeskuksille Verkkokauppa), jonka tarkoitus on toimia yhteisöllisenä sivuna, jossa ihmiset voivat tykkäämällä ilmaista kannatuksensa ajatukselle kierrätyskeskusten yhteisestä verkkokaupasta. Tällöin kannattajat profiloituvat idean kannattajaksi, eivätkä suoraan profiloidu yritykseen. 6 Kokemuksia ja kohdattuja haasteita Seuraavissa kappaleissa on kuvattu huomioita ja haasteita, joista osa oli tunnistettu jo pilotin suunnitteluvaiheessa, mutta osa paljastui vasta käytännön tekemisen myötä. 6.1 Kierrätyskeskusten toimintatavan muutokset Kierrätyskonseptimme vaatii toimintatavan muutoksen kierrätyskeskusten nykytoimintaan: sisään saapuva tavara on dokumentoitava kuvausjärjestelmämme avulla. Tämä koetaan usein lisätyövaiheeksi, eikä työvaiheesta ei heti pystytä näkemään etuja. Varsinkin tilanteessa, joissa tiedetään että tavaralle on jo kysyntää, ei dokumentointia nähdä mielekkäänä. Olemme perustelleet kaiken tavaran dokumentoinnin tarvetta seuraavilla hyödyllä: o Saadaan yhteinen tietokanta, josta nähdään millä hinnalla tavara liikkuu. Näin muutkin kierrätyskeskukset näkevät, miten tavarat on muualla hinnoiteltu ja voivat oppia tästä. o Saadaan helpommin tietoa, kuinka pitkään eri tavarat ovat hyllyssä ja voidaan kohdistaa toimenpiteitä tavaroiden kiertonopeuden parantamiseksi esim. hinnanalennusten kautta. o Muut kierrätyskeskukset saavat tietoja, mitä tavaroita lähialueella on tarjolla ja voivat tämän perusteella tehdä päätöksen, kannattaako tavara ottaa hyllyyn vai ohjata esim. materiaalijakeeseen tai raakaainepankkiin. o Toimialan läpinäkyvyys lisääntyy. Yleinen käsitys on, että kaikki luovutettu tavara ei päädy myyntiin. Kun tuote dokumentoidaan kuvausjärjestelmällä, se hälventää epäluuloja. Sivu 4 / 6

5 6.2 Volyymiin perustuvan palvelun alkuvaikeudet Verkkopalvelun kiinnostavuus on suorassa suhteessa sen sisältöön. Meidän tapauksessa sisällöntuottajia ovat kuvausjärjestelmää käyttävät kierrätyskeskukset. Missä tahansa volyymiin perustuvassa palvelussa törmätään alkuvaiheessa samaan ongelmaan, jonka olemme hyvin tiedostaneet: miten saada palveluun tarpeeksi sisältöä, jotta kriittinen massa käyttäjiä kiinnostuu palvelusta ja sisällöntuottajat alkavat näin hyötyä tallentamastaan sisällöstä? Tällä hetkellä verkkopalvelussamme on sisältöä ainoastaan Luotsi-säätiön kierrätyskeskuksesta. Palvelussa on ollut suuren alkukiinnostuksen vuoksi paljon kävijöitä, mutta ratkaisevaa pysyvän kiinnostuksen takaamiseksi ja aseman vakiinnuttamiseksi on uusien kierrätyskeskusten mukaan saaminen sisällön tuotantoon. Tämä tulee olemaan jatkon kannalta kriittinen menestystekijä ja tähän tulemme pilotin jälkeen panostamaan voimakkaasti. 6.3 Ketterien menetelmien soveltuvuus kehitykseen Pilotin aikana kaikki järjestelmäkehitys tapahtui käyttämällä ketteriä menetelmiä (agile methods). Tämä eroaa perinteisestä vesiputous-mallin mukaisesta kehityksestä siinä, että kehityssyklit on hyvin nopeita, tyypillisesti 2-4 viikon mittaisia. Tällöin asiakkaalle viedään jo alkuvaiheessa hyvin keskeneräinen toteutus, jota yhteistyössä asiakkaan käyttökokemusten ja testausten perusteella parannetaan. Saatujen kokemusten perusteella voidaan todeta, että ketterät menetelmät ovat pienyritykselle erittäin kustannustehokas tapa kehittää suoraan asiakastarpeeseen sopivia palveluja. Nopeasyklinen kehitys vaatii kuitenkin suuren sitoutumistason eli käytännössä yhden kokoaikaisesti kehitystä koordinoivan henkilön, organisaatiolta nopean päätöksentekokyvyn sekä kustannus ja aikatauluraamin viikoittaisen seurannan. Nämä ovat ehdottomia edellytyksiä, sillä muuten ketterien menetelmien käyttö voi olla jopa perinteisiä menetelmiä huomattavasti haitallisempaa. 7 Kehittämissuunnitelma Seuraavissa kappaleissa on kuvattu keskeisimpiä toimintoja, joiden avulla Kierrätysverkko Oy:n kehittämästä kierrätyskonseptista luodaan yhteiskunnallisen yrityksen profiiliin sopivaa liiketoimintaa. 7.1 Verkoston kasvattaminen Kuvausjärjestelmien määrän lisääminen tulee olemaan rahoituksen varmistamisen ohella yksi toiminnan pääpistealueista. Arviomme mukaan tunnistettujen edelläkävijöiden saaminen mukaan verkostoon riittää jo yksistään positiivisen kierteen aikaansaamiseen: verkkopalvelu alkaa kiinnostaa suurta yleisöä ja loput kierrätyskeskukset saadaan helpommin mukaan palveluun. 7.2 Kuljetuslogistiikka Valtakunnallinen logistiikkaverkosto on yksi konseptimme peruspilareista, mutta sen organisointi on järkevää vasta sitten, kun riittävän moni kierrätyskeskus on liittynyt käyttämään kuvausjärjestelmäämme ja verkkopalvelua. Tällä hetkellä Sivu 5 / 6

6 kierrätyskeskukset voivat jo itse hoitaa nykyisten kuljetuspalvelujensa turvin alueellista kuljetusta ja yksittäistapauksissa tukeutua logistiikkayritysten palveluihin. Logistiikkaverkoston luonti on seuraava suuri kehitysaskeleemme. Tavoitteemme on ainoastaan tarjota tietoa tavaroiden sijainnista ja kohteesta, jonka perusteella nykyiset logistiikkatoimijat voivat suunnitella oman verkostonsa kannalta optimoidun kustannustehokkaan ja ekologisen toteutustavan. 7.3 Kierrätyskonseptin hajauttaminen 8 Yhteenveto Luomamme kierrätyskonsepti mahdollistaisi kierrätystoiminnan täydellisen hajauttamisen siten, että jokaisessa kylässä ja kaupunginosassa olisi uudelleenkäyttötavaroiden vienti- ja noutopiste. Tällainen tila voitaisiin nykytekniikan avulla luoda miehittämättömäksi eli tilan ovi avautuisi esimerkiksi kännykän avulla. Ilman Kierrätysverkko Oy:n järjestelmää yksittäisen pisteen kierrätys olisi täysin paikallista eli vasta luovutettujen tavaroiden dokumentoinnilla kuvausjärjestelmää käyttäen piste saataisiin osaksi suurempaa kansallista kierrätysverkostoa. Hajautettu ratkaisu olisi kohtuullisen helppo ja halpa toteuttaa, mikäli kunnat sponsoroisivat tilan, sähkön ja nettiyhteyden. Tällainen ratkaisu vaatisi myös, että lähialueen kierrätyskeskus tai vastaava taho ottaisi näiden vienti- ja noutopisteiden tavaroiden logistiikan hoidettavakseen. Hajautettu kierrätyskonsepti on pitkän tähtäimen kehityslistallamme. Tämä toteutus vaatii useiden eri tahojen, kuten kuntasektorin, kierrätyskeskusten ja kylä- /kaupunginosayhdistysten välistä yhteistyötä sekä tietenkin selkeää rahoitusmallia yhteiskunnan puolelta. Pilotti onnistui aikatauluviivytyksestä huolimatta erittäin hyvin. Asetetut tavoitteet saavutettiin, mutta konseptin vastaanoton tai lähinnä päätöksenteon hitaus yllätti meidät. Toisaalta samalla on yhä vahvistunut se käsitys, että kierrätyskonseptimme osa-alueet ovat juuri niitä, joiden avulla kierrätyskeskusten toiminta on mahdollista saada yhteistyön kautta nykyaikaan ja uudelleenkäyttötavaran määrää ja kiertoa tehostettua. Toinen yllättävä asia pilotin aikana oli rahoittajien suhtautuminen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen. Saimme ikäväksemme havaita, että yhteiskunnallinen yrittäjyys on erittäin vaikea yhtälö niissä tapauksissa, joissa vaaditaan aluksi suuria kehittämispanoksia ilman täyttä varmuutta tulevasta kassavirrasta. Ilman Sitran rohkeaa ja esimerkillistä pilotin avustamista pilotin tulokset olisivat jääneet murtoosaan saavutetuista. Lisäksi Sitran mukana olo jo nimenä avasi meille useita neuvotteluyhteyksiä ja lisäsi näkyvyyttä, mikä kaltaisellemme pienyritykselle on usein rahaakin tärkeämpää. Kierrätysverkko Oy:llä on täysin selkeä toimintasuunnitelma, miten pilotin jälkeen jatketaan. Mikäli saamme tarvittavan rahoituksen hankittua kierrätysverkoston kasvattamiseen, pystymme tekemään Suomesta tavaroiden uudelleenkäytön edelläkävijämaan, jonka palveluverkostoa ja mallia tullaan tulevaisuudessa monistamaan muihinkin maihin. Sivu 6 / 6

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Nro 01 2012 HAASTATTELU Verkkokauppa.com, Boris Nikolov Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille sitouta asiakkaasi

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla. RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit

Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla. RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit 1. JOHDANTO... 3 1.1. VENÄJÄN SÄHKÖINEN MARKKINOINTI TAUSTAA... 4 1.2. SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTAPROSESSI... 6 1.3.

Lisätiedot

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja nro 1/2014 ekaupan lehti nro 1 2014 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Suomalaisen verkkokaupan pelastaja Kristina Metso Verkkoteollisuuden johtoon Finnish Design Shop 10 vuotta

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Paikallisyhteisöt internetissä

Paikallisyhteisöt internetissä Paikallisyhteisöt internetissä Julkaisujärjestelmät ja kolmas sektori Heli Rantanen SITRAN RAPORTTEJA 44 Paikallisyhteisöt internetissä JULKAISUJÄRJESTELMÄT JA KOLMAS SEKTORI HELI RANTANEN S I T R A H

Lisätiedot

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan?

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan? MONIKANAVAISUUS ja kuinka se rakennetaan? Kuluttajien käyttäytyminen muuttuu huimaa vauhtia ja samalla muuttuvat myös odotukset yritystäsi ja tarjoamaasi palvelua kohtaan. Tiedätkö jo, kuinka täyttää asiakkaiden

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sisällysluettelo Johdanto Nykytila Ongelman rajaus ja kiteytys Ratkaisut: Palvelupakettien toteuttaminen Verkkokaupparatkaisut

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

EkoTahto-hankesuunnitelma

EkoTahto-hankesuunnitelma Tässä dokumentissa kuvataan Kierrätysverkko Oy:n hallinnoiman EkoTahtohankkeen hankesuunnitelma. Suunnitelma on kaikilta osiltaan julkinen ja sitä saa jakaa vapaasti. 1 Tiivistelmä EkoTahto-hankkeen avulla

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä

Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä ASIANTUNTIJA - Karpalomedia Hanke Hankkeen toteutuksen pääsisällöt Ajankohta yrityksen kilpailukykyyn, Meisenet 1. Workshop päivä: WWW- strategia ja sisältökonsepti 14.5.2013 2. Workshop päivä: Web- käyttäjäkokemus

Lisätiedot

Matti Hakanen. Pk-yritysverkoston organisointi ja johtaminen. Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma

Matti Hakanen. Pk-yritysverkoston organisointi ja johtaminen. Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Matti Hakanen Pk-yritysverkoston organisointi ja johtaminen Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Matti Hakanen Modulcon Oy Pk-yritysverkoston

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi A380A5000 Kandidaatintutkielma Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Selling software solutions

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2014 Asiakkaan aika 3 4 Asiakkaan aika Sisällysluettelo Asiakkaan aika Avaimet kultakaivokseen 7 Osa 1 - Mitä on tulevaisuuden markkinointi? 8 Osa 2 - Neljän vaiheen muutos

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot