Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudelliset vaikutukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudelliset vaikutukset"

Transkriptio

1 FI POSIVA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudelliset vaikutukset Seppo Laakso Kaupunkitutkimus Seppo Laakso tmi Maaliskuu POSIVA OY Mikonkatu 15 A Puhelin (09) Fax (09) HELSINKI 30-27

2 ISBN X ISSN Raportissa esitetyt johtopäätökset ja näkökannat ovat kirjoittajien omia. eivätkä välttämättä vastaa Posiva Oy n kantaa

3 i - POSiVa Report Raportin tunnus-reports POSIVA Mikonkatu 15 A, FIN HELSINKI, FINLAND Julkaisuaika - Date Puh. (09) Int. Tel Maaliskuu 1999 Tekijä(t) - Author(s) Seppo Laakso Kaupunkitutkimus Seppo Laakso tmi Toimeksiantaja(t) - Commissioned by Posiva Oy Nimeke - Title KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN ALUETALOUDELLI- SET VAIKUTUKSET Tiivistelmä -Abstract Tutkimuksessa analysoidaan loppusijoitushankkeen taloudellisia vaikutuksia vaihtoehtoisten sijoituskuntien, Eurajoen, Kuhmon, Loviisan ja Äänekosken sekä näiden kuntien lähialueiden yritystoimintaan, työllisyyteen, väestöön, kiinteistömarkkinoihin, yhdyskuntarakenteeseen sekä kunnallistalouteen. Tutkimus perustuu aluetaloustieteelliseen viitekehykseen. Loppusijoituslaitoksen työllisyysvaikutuksista tehdyissä panos-tuotos-lähestymistapaan perustuvissa laskelmissa on arvioitu, että rakentamisen huippuvaiheessa laitoksen rakentamisen aiheuttama työllisyyden lisäys on koko maassa lähes 350 henkilöä vuodessa, josta noin 200 henkeä on maakunnassa ja henkeä laitoksen vaikutusalueella (sijaintikunnassa ja naapurikunnissa) asuvaa työvoimaa. Laitoksen toimintavaiheessa työllisyysvaikutukset painottuvat huomattavasti enemmän laitoksen vaikutusalueelle, tällöin vuosittaisesta noin 160 hengen kokonaistyöllisyyden lisäyksestä vaikutusalueella asuvien osuus on henkeä. Työllisyyden muutoksilla on välitön yhteys alueelliseen väestökehitykseen. Työpaikkojen lisääntyminen vaikuttaa väestön muuttoliikkeeseen ja edelleen väestön määrän ja väestörakenteen kehitykseen. Laitoksen aiheuttamista väestövaikutuksista laitoksen vaihtoehtoisissa sijaintikunnissa on tehty laskelmia ns. demografisella projektiomenetelmällä. Tulosten mukaan laitoksen aikaansaama työllisyyden lisäys kasvattaa sijaintikunnan väestöä kunnasta riippuen asukkaalla, mikä vastaa 1-2 prosenttia kunnan väestöstä, verrattuna siihen vaihtoehtoon, että laitosta ei sijoiteta kuntaan. Laitoksen aikaansaama väestönlisäys kasvattaa asuntojen kysyntää jonkin verran, mikä voi heijastua tilapäisenä vanhojen asuntojen ja yksityissektorin omistamien asuntotonttien tilapäisenä hintojen nousuna sekä asuntotuotannon vilkastumisena, verrattuna siihen vaihtoehtoon, että laitos ei tule kuntaan. Loppusijoituslaitos vaikuttaa kunnallistalouteen. Laitos maksaa kiinteistöveroa, sen lisäksi laitoksen aiheuttama työllisyyden paraneminen ja väestönlisäys kasvattavat kunnallisverotuloja. Verotulojen muutos vaikuttaa kuntien valtionosuusjärjestelmän verotulotasaukseen, joka leikkaa osan verotulojen kasvusta. Muuttoliikkeen aiheuttama väestön määrän ja ikärakenteen muutos vaikuttaa kunnan valtionosuuden suuruuteen. Laitoksen rakentaminen ja sen aikaansaama väestön määrän ja rakenteen muutos vaikuttavat myös kunnan palvelutuotannon ja muihin kustannuksiin. Avansanai Keywords aluetalous, työllisyys, väestö, kunnallistalous, käytetty ydinpolttoaine, loppusijoitus, ympäristövaikutusten arviointi SBN ISBN O6O-X ISSN ISSN Sivumäärä - Number ol pages 124 Kieli - Language Suomi

4 Posiva-raportti - Posiva Report Raportintunnus - Report * POSIVA Posiva Oy Mikonkatu 15 A, FIN HELSINKI, FINLAND Julkaisuaika - Date Puh. (09) Int. Tel March 1999 Tekijä(t) - Auttior(s) Seppo Laakso Seppo Laakso Urban Research Toimeksiantaja^) - Commissioned by Posiva Oy Nimeke - Title THE EFFECTS OF THE FINAL DISPOSAL FACILITY FOR SPENT NUCLEAR FUEL ON REGIONAL ECONOMY Tiivistelmä - Abstract The study deals with the economic effects of the final disposal facility for spent nuclear fuel on the alternative location municipalities - Eurajoki, Kuhmo, Loviisa and Äänekoski - and their neighbouring areas. The economic influence of the facility on industrials, employment, population, property markets, community structure and local public economics are analysed applying the approach of regional economics The evaluation of the facility's effects on employment is based on input-output analysis. Both the direct and indirect effects of the construction and the functioning of the facility are taken into account in the analysis. According to the results the total increase in employment caused by the construction of the facility is about 350 persons annually, at national level. Some 150 persons of this are estimated to live in the wider region and persons in the facility's influence area consisting of the location municipality and neighbouring municipalities. This amount is reached at the top stage of construction (around the year 2018). At the production stage - after the year the facility's effects on employment will be concentrated significantly more on the location municipality and the rest of the influence area than on the rest of the country, compared with the construction stage. The estimated employment growth in the production stage is approximately 160 persons at national level of which persons live in the candidate municipality and in the rest of the influence area. There is a direct link between local employment and population development. The growth of jobs attracts inmigrants affecting the development of both the number and the structure of population. The facility's effects on population development in the alternative location municipalities are analysed using comparative population forecasts based on demographic population projection methods. According to the results the job growth caused by the facility will increase the population in the candidate municipality by persons, depending on the municipality. Relative to the total number of population this means a 1-2 percent growth compared with the alternative that the acility will not be located in the municipality. The increase of population caused by the facility has an effect on the demand for housing. The increased demand may cause a temporary growth in the housing prices and privately owned residential lots, as well as an increase in the construction of new houses and dwellings. The facility has also a significant influence on local public economics. It will pay property tax to the municipality. In addition, the employment and population growth caused by the facility increase the municipal income ax. On the other hand, the growth of tax income to the municipality will cause a cut in municipal grants from the central government. The increase of population caused by the facility also influences the demand and costs of local public services provided by the municipality. Avainsanat Keywords 'egional economy, employment, population, local public economy, spent nuclear fuel, final disposal. en\ironmemal impact assessment SBN ISBN X ISSN ISSN ivumäara - Number ot pages 124 Keli - Language Finnish NEXT PAGE(S) left BLANK

5 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä Abstract 1 JOHDANTO Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushanke Työn lähtökohdat ja tavoitteet Tutkimuksen lähestymistapa ja sisältö 10 2 LOPPUSIJOITUSLAITOS Yleiskuvaus Hankkeen vaiheet Rakennushankkeen volyymi ja työvoimatarve Rakennushankkeen toteutus 14 3 VAIHTOEHTOISET SIJOITUSKUNNAT Eurajoki Kuhmo Loviisa Äänekoski 26 4 HANKKEEN VAIKUTUKSET YRITYSTOIMINTAAN JA TYÖLLISYYTEEN Vaikutusmekanismit Vaikutusten arvioinnin tutkimusmenetelmät Esimerkkejä eräiden suurten rakennushankkeiden työllisyysvaikutuksista Sijaintikunnat ja -alueet hankkeen työvoiman ja tuotantopanosten tarjoajina Vaihtoehtolaskelmat hankkeen vaikutuksista Hankkeen ulkoisvaikutukset muiden elinkeinojen kannalta 62 5 VAIKUTUKSET VÄESTÖKEHITYKSEEN Vaikutusmekanismit Työllisyyskehityksen vaikutus muuttoliikkeeseen 68

6 5.3 Työllisyyskehityksen vaikutus väestön tulotasoon sekä ammatti- ja koulutusrakenteeseen Laskelmat hankkeen vaikutuksista väestökehitykseen Hankkeen ulkoisvaikutukset ja muuttoliike 84 6 VAIKUTUKSET RAKENTAMISEEN JA YHDYSKUNTARAKENTEESEEN Vaikutusmekanismit Asuntorakentaminen Muu rakentaminen Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 92 7 VAIKUTUKSET KIINTEISTÖJEN ARVOIHIN Kiinteistötyypit Asunnot ja asuinkiinteistöt Toimitilat sekä liike- ja teollisuuskiinteistöt Vapaa-ajan kiinteistöt Maa-ja metsätalouden kiinteistöt 97 8 VAIKUTUKSET KUNNALLISTALOUTEEN Laitoksen vaikutus kunnan tuloihin ja menoihin Vaikutukset verotuloihin ja valtionosuuksiin Vaikutukset kunnallisten palveluiden kustannuksiin VAIKUTUKSET ALUETALOUTEEN Kunta - vaikutusalue - maakunta Vaikutukset yritystoimintaan ja työllisyyteen eri aluetasoilla Vaikutukset väestökehitykseen eri aluetasoilla Vaikutukset kiinteistömarkkinoihin ja kunnallistalouteen eri aluetasoilla YHTEENVETOA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 108 LÄHDELUETTELO 111 LIITTEET 1 Rakennushankkeen kannalta keskeisten toimialojen liiketoimipaikat Loppusijoituslaitoksen työllisyysvaikusmallin laskentaparametrit Verotulot loppusijoituskunnissa 121

7 1 JOHDANTO 1.1 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushanke Suomen ydinvoimalaitokset Eurajoen Olkiluodossa ja Loviisan Hästholmenissa ovat olleet käytössä 1970-luvun jälkipuoliskolta alkaen. Ydinenergialain mukaisesti ydinvoimayhtiöiden on huolehdittava kaikista tuottamiensa ydinjätteiden huoltoon kuuluvista toimenpiteistä ja niiden asianmukaisesta valmistelemisesta sekä vastattava niiden kustannuksista. Suomen nykyinen lainsäädäntö edellyttää, että ydinvoimalaitoksissa syntyvä käytetty ydinpolttoaine loppusijoitetaan Suomeen. Posiva Oy:n (Posiva) tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Teollisuuden Voima Oy:n (TVO) Olkiluodon ja Imatran Voima Oy:n (IVO) Loviisan ydinvoimalaitosten käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus eli sijoittaminen pysyväksi tarkoitetulla tavalla säädösten ja määräysten mukaisesti Suomen kallioperään. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen päätavoitteet ja aikataulu ovat seuraavat (Posiva 1998): loppusijoituspaikan valinta vuoden 2000 loppuun mennessä ja sen yhteydessä tarvittavan valtioneuvoston periaatepäätöksen hakeminen loppusijoituslaitoksen rakennuslupahakemuksen valmistelu vuoden 2010 loppuun mennessä sekä loppusijoitustoiminnan aloittaminen vuonna Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos muodostuu maanpäällisestä kapselointilaitoksesta, maanalaisista loppusijoitustiloista sekä näiden välisistä kuiluista. Lisäksi laitokseen liittyy lukuisia muita rakennuksia ja rakennelmia. Loppusijoituslaitokselle on neljä vaihtoehtoista sijoituspaikkaa: Eurajoen Olkiluoto, Kuhmon Romuvaara, Loviisan Hästholmen ja Äänekosken Kivetty. Valinta näiden välillä tehdään vuonna Sen jälkeen jatkotutkimukset ja kehitystyö keskitetään valitulle paikalle. 1.2 Työn lähtökohdat ja tavoitteet Vuonna 1994 voimaan tulleen lain ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) ja sitä täydentävän asetuksen perusteella radioaktiivisten jätteiden käsittelyyn, pysyvään varastointiin ja loppusijoittamiseen tarkoitetut laitokset kuuluvat ympäristövaikutusten arviointimenettelyn piiriin. Ympäristövaikutusten arviointi on oleellinen osa ydinenergialakiin perustuvaa loppusijoituslaitoksen lupamenettelyä. Ympäristö vaikutusten arviointiselostus on Uitettava ydinenergialain mukaiseen periaatepäätöshakemukseen, joka jätetään valtioneuvostolle. Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia mm. ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä yhdyskuntarakenteeseea YVA-menettelyssä on kuultava kaikkia niitä, joiden etuihin tai oloihin hanke saattaa vaikuttaa. Posivan eri paikkakunnilla järjestämissä vuorovaikutustilaisuuksissa on esitetty, että arvioinnissa olisi

8 10 selvitettävä hankkeen vaikutuksia mm. väestömäärään ja -rakenteeseen, työllisyyteen, paikkakunnan tuotanto- ja yritystoimintaan, muuhun fyysiseen infrastruktuuriin, kunnan ja kuntalaisten talouteen, paikkakunnan yleiseen imagoon, kiinteistöjen arvoihin ja yleiseen taloudelliseen ilmapiiriin. Lisäksi tulisi selvittää keinoja työllisyysvaikutusten ja ostojen kohdentamiseksi loppusijoituspaikkakunnalle. Tämä tutkimus liittyy Posivan YVA-ohjelmaan. Sen mukaisesti hankkeen vaikutukset arvioidaan vuoden 1998 aikana ja arviointitulokset kootaan YVA-selostukseen. Tutkimuksessa analysoidaan loppusijoitushankkeen taloudellisia vaikutuksia Eurajoen, Kuhmon, Loviisan ja Äänekosken sekä näiden kuntien lähialueiden työllisyyteen, väestöön, elinoloihin, yhdyskuntarakenteeseen sekä kunnallis- ja aluetalouteen. 1.3 Tutkimuksen lähestymistapa ja sisältö Tutkimus perustuu aluetaloustieteelliseen viitekehykseen. Loppusijoituslaitos on suuri rakennushanke ja valmistuttuaan merkittävä työnantaja. Laitoksen rakentaminen sekä varsinainen toiminta vaikuttavat monella tavalla sijaintikunnan ja -alueen yritystoimintaan ja työmarkkinoihin. Tämä puolestaan heijastuu muuttoliikkeeseen ja sen kautta alueen väestökehitykseen. Näiden välityksellä vaikutukset ulottuvat paikallisiin asuntomarkkinoihin ja edelleen yhdyskuntarakenteeseen ja kiinteistöjen arvoihin. Laitos tuntuu myös kunnallistaloudessa, sillä työllisyyden ja väestön muutokset heijastuvat kunnan verotuloihin, valtionosuuksiin sekä palvelujen kysyntään. Laitoksen taloudelliset vaikutukset ulottuvat sijaintikuntaa laajemmalle alueelle, lähikuntiin ja koko maakunnan tasolle. Tutkimuksessa keskitytään edellä kuvattujen vaikutusketjujen analyysiin käyttäen hyväksi aluetaloustieteen teorioita ja menetelmiä sekä aihepiiristä julkaistua tutkimustietoa. Tutkimuksen luvussa 2 esitetään yhteenveto toteutettavasta käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksesta. Luvussa 3 kuvataan vaihtoehtoisten sijoituskuntien lähtötilannetta ja tulevaisuuden näkymiä väestön, työpaikkojen ja yritystoiminnan osalta. Luvussa 4 arvioidaan hankkeen vaikutuksia yritystoimintaan ja työllisyyteen sijoituskunnassa ja lähialueella. Arvio perustuu panos-tuotos-malliin. Luvussa 5 esitetään laskelmia hankkeen vaikutuksista väestön määrään ja rakenteeseen vaihtoehtoisissa sijoituskunnissa sekä lähialueilla. Nämä laskelmat perustuvat demografiseen projektiomalliin. Luvussa 6 arvioidaan edellisten lukujen pohjalta hankkeen vaikutuksia asunto- ja muuhun rakentamiseen sekä yleisemmin yhdyskuntarakenteeseen. Luvun 7 aiheena ovat vaikutukset kiinteistöjen arvoihin. Luvussa 8 esitetään laskelmia vaikutuksista kuntien verotuloihin sekä arvioidaan muita kunnallistaloudellisia vaikutuksia. Luvussa 9 arvioidaan hankkeen vaikutuksia aluetalouteen lähikuntien ja koko maakunnan tasolla. Lopuksi luvussa 10 esitetään yhteenvetoa sekä johtopäätöksiä tutkimuksen tuloksista.

9 11 2 LOPPUSIJOITUSLAITOS 2.1 Yleiskuvaus Loppusijoituslaitos koostuu maan päälle rakennettavasta kapselointilaitoksesta sekä varsinaisista loppusijoitustiloista syvällä kalliossa. Lisäksi laitokseen kuuluu muita tiloja apuja oheistoimintoja varten. Kapselointilaitoksessa käytetty polttoaine pakataan tiiviisiin metallisäiliöihin eli kapseleihin, jotka lasketaan hissillä metrin syvyyteen louhittuihin loppusijoitustiloihin. Nämä muodostuvat tunneleista, joiden lattiaan porataan reiät pohtoainekapseleille. Käytetty polttoaine voidaan kuljettaa loppusijoituspaikalle maanteitse tai rautateitse, eräissä vaihtoehdoissa myös meriteitse. Loppusijoitustoiminnot sijaintipaikalla käsittävät maan pinnalla noin 40 ha:n kokoisen maaalueen. Maanpinnalta alas loppusijoitustiloihin johtaa kolme pystykuilua: työ-, henkilö- ja kapselikuilu. Varsinaiset loppusijoitustilat koostuvat suunnilleen samalla syvyydellä olevista metrin pituisista sijoitustunneleista, jotka on yhdistetty keskustunnelilla. 2.2 Hankkeen vaiheet Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen hanke jakautuu neljään vaiheeseen: tutkimusvaiheeseen, rakentamisvaiheeseen, loppusijohusvaiheeseen sekä sulkemisvaiheeseen. Seuraavassa esitetään lyhyt yhteenveto eri vaiheista Tarkempi kuvaus loppusijoitushankkeesta ja sen eri vaiheista on julkaisussa Posiva (1998). Laitoksen suunnittelutyö on meneillään, joten kaikki seuraavassa esitettävät volyymi- ja ajokustiedot ovat alustavia ja voivat muuttua suunnittelun edetessä. Tutkimusvaihe vuosina Kalliorakentaminen loppusijoituspaikalla alkaa tutkimuskuilun louhinnalla noin 500 m:n syvyyteen. Tutkimuskuilusta käsin tehdään paikkatutkimuksia sekä testataan tutkimusmenetelmiä ja laitteistoa. Tutkimuskuilu louhitaan ylhäältä alas. Louhe nostetaan maanpinnalle työnaikaisella hissillä sekä siirretään läjitysalueelle myöhempää käyttöä varten. Maan pinnalle rakennetaan kuilun toiminnan ja tutkimusten vaatimat tilat sekä vierailukeskus. Tutkimusvaihe kestää useita vuosia. Täksi ajaksi kuiluun asennetaan vesi-, viemäröinti-, ilmanvaihto-, sähkö-, puhelin-, palontorjunta-, hälytys- ja hissijärjestelmät. Jos loppusijoituspaikaksi vahtaan Kuhmon Romuvaara, alueelle on rakennettava muutama kilometri uutta tietä. Äänekosken Kivetyn tapauksessa paikalle johtavia tieyhteyksiä on parannettava. Olkiluotoon samoin kuin Loviisan Hästholmeniin johtavat nykyiset tieyhteydet ovat riittävät loppusijoitustoiminnan kannalta. Uusia ratayhteyksiä tai satamia ei tarvita missään sijoitusvaihtoehdossa. Hankkeessa tarvittava työvoimamäärä lisääntyy tutkimusvaiheen aikana vuosittain ja on vuonna 2010 noin 35 henkeä.

10 12 Posiva muuttaa sijoituspaikkakunnalle tutkimusvaiheen alussa. Rakentamisvaihe vuosina Loppusijoitustilat louhitaan kallioon. Tutkimuskuilun lisäksi louhitaan toinen ja kolmas pystykuilu sekä niiden väliset yhdystunnelit. Samanaikaisesti louhitaan loppusijoitussyvyydelle keskustunneli sekä sijoitustunneleita. Kuilut louhitaan porausräjäytysmenetelmällä. Tunneleiden yhteispituus on perustapauksessa noin 13 km. Maanalaisten rakennelmien tilavuus on noin m 3. Louhinnassa syntyvä kiviaines, kaikkiaan noin m 3, kuljetetaan maan pinnalle ja käytetään sellaisenaan tai murskeena laitosalueen ja sinne johtavien teiden rakennustyössä sekä loppusijoitustilojen täyttämisessä ja aikanaan sulkemisessa. Kapselointilaitoksen rakentaminen voidaan aloittaa, kun pystykuilujen rakentaminen on edennyt riittävän pitkälle. Rakentamisen arvioidaan kestävän noin neljä vuotta. Kapselointilaitos käsittää viisi toimintojen mukaan nimettyä osaa: polttoainesäiliöiden vastaanotto, kapselointi, prosessi ja valvomo, jätteiden käsittely, korjaamo sekä varasto. Kapselointilaitoksen yhteyteen rakennetaan myös toimistorakennus. Lisäksi rakennetaan lukuisia apu- ja oheistiloja: vesien käsittelylaitokset, ajoneuvojen huoltorakennus, lämpökeskus, korjaamo, bentoniitin käsittelylaitos, louhittujen massojen käsittelylaitos, ruokala, vierailukeskus ja majoituskylä. Laitosalueella sijaitsevien rakennusten yhteistilavuus on m 3. Rakennus-ja asennustyövoiman tarve on enimmillään noin 150 henkeä vuonna Loppusijoitusvaihe vuodesta 2020 alkaen Käytetty ydinpolttoaine kuljetetaan Loviisan ja Olkiluodon voimalaitoksilta loppusijoituslaitokseen maanteitse tai rautateitse, mahdollisesti osittain meriteitse. Loppusijoituslaitoksessa käytetty polttoaine kapseloidaan kauko-ohjatussa prosessissa. Perussuunnitelman mukaan viikoittain valmistuu 1-2 kapselia loppusijoitettavaksi. Ne kuljetetaan ja sijoitetaan loppusijoitustunneliin. Sijoitustunnelit täytetään sitä mukaan kuin kapselit on sijoitettu. Loppusijoituslaitoksessa työskentelee noin 105 henkilöä, lisäksi geotutkimus työllistää jatkuvasti noin 15 henkeä. Laitoksen toiminnan aikana tapahtuva sijoitustilojen louhinta työllistää aika ajoin (noin 3 vuoden välein) noin 20 henkeä. Jos Loviisan ja Olkiluodon voimaloiden käyttö päättyy vuoden 2020 tienoilla, loppusijoitus vie aikaa noin 20 vuotta. Mikäli voimalaitosten käyttöaikaa pidennettäisiin olennaisesti, myös loppusijoitusvaihe pitenisi vastaavasti. Laitoksen suunnittelussa varaudutaan myös mahdollisten uusien voimalaitosyksiköiden käytetyn polttoaineen loppusijoitukseen.

11 13 Sulkemisvaihe Kun kaikki käytetty ydinpolttoaine on loppusijoitettu ja sijoitustunnelit täytetty, kertynyt radioaktiivinen jäte siirretään loppusijoitustiloihin. Radioaktiivisia aineita sisältävät osat puretaan kapselointilaitoksesta ja sijoitetaan loppusijoitustiloihin. Jäljellejäävät rakennukset ja alue voidaan ottaa muuhun käyttöön. Jos tiloille ei ole jatkokäyttöä, ne voidaan purkaa ja alue voidaan maisemoida. 2.3 Rakennushankkeen volyymi ja työvoimatarve Loppusijoituslaitoksen tutkimus- ja rakentamisvaiheiden yhteenlaskettu kustannusarvio on noin miljoonaa markkaa vuosina , vuoden 1997 lopun hintatasossa laskettuna. Kustannuksista suunnilleen puolet on varsinaisia rakentamiskustannuksia. Muu osa koostuu laitteiden hankinnasta ja asennuksesta, geotutkimuksista sekä Posivan toimintakustannuksista. Loppusijohusvaiheen kustannukset ovat vuosittain noin 125 miljoonaa markkaa vuodesta 2021 adcaea Kustannusten jakauma ja ajoittuminen on esitetty kuviossa 2.1. Mmk A/\A/\A/\Ai Kustannukset yhteensä Kapselit ~" Rakennus- ja asennustyö ~^r Muut kustannukset Kuvio 2.1. Loppusijoituslaitoksen kustannukset (kassavirta ilman Posivan henkilökustannuksia) vuoden 1997 hinnoin vuosina (Posivan arvio)

12 14 Rakennushankkeen ja toimivan laitoksen arvioitu työvoimatarve on esitetty kuviossa 2.2. Huipussaan työvoimatarve on noin 200 henkeä suunnilleen vuonna Htv \ A A A A A A A Työvoima yhteensä Posiva + geotutkimus Rakennus- ja asennustyö Kuvio 2.2. Loppusijoituslaitoksen työvoima-arvio henkilötyövuosina (Posivan arvio) 2.4 Rakennushankkeen toteutus Posiva hankkii loppusijoituslaitoksen maa-alueen omistukseensa ja toimii laitoksen rakennuttajana. Louhinnassa, täytössä, maanpäällisessä rakentamisessa, kuljetuksissa ja muissa hankkeeseen liittyvissä töissä käytetään tarpeen mukaan urakoitsijoina rakennusalan ja muiden alojen yrityksiä. Urakoitsijoiden valinnassa sekä työvoiman rekrytoinnissa Posiva pyrkii suosimaan taloudellisuus- ja laatuvaatimusten puitteissa laitoksen sijaintikunnassa ja sijaintialueella asuvan työvoiman käyttöä.

13 15 3 VAIHTOEHTOISET SIJOITUSKUNNAT Perusteellisten sijoituspaikkatutkimusten perusteella loppusijoituslaitokselle on valittu neljä vaihtoehtoista sijoituspaikkaa: Eurajoen Olkiluoto, Kuhmon Romuvaara, Loviisan Hästholmen ja Äänekosken Kivetty. Näistä Eurajoki ja Loviisa ovat nykyisten voimalaitosten sijoituspaikkoja. Tässä luvussa esitetään yhteenveto sijoituskuntien ja niiden lähialueiden yritystoiminnasta, työvoimasta, väestöstä ja yhdyskuntarakenteesta. Yhteenvedossa keskitytään niihin kuntien ja alueiden piirteisiin, jotka ovat oleellisia hankkeen työllisyys- ja väestövaikutusten kannalta. Yksityiskohtaisempi aluekuvaus vaihtoehtoisista sijaintikunnista on esitetty julkaisuissa Ollikainen ja Rimpiläinen (1997a-d). Loppusijoitushankkeen taloudellisia vaikutuksia käsitellään paitsi sijoituskuntien myös niiden vaikutusalueiden ja koko maakunnan tasolla. Vaikutusalueet on määritelty tätä tutkimusta varten siten, että ne edustavat laitoksen todellista arvioitua taloudellista vaikutusaluetta Ne eivät ole sellaisenaan Tilastokeskuksen seutukuntia tai muita tilastollisia tai hallinnollisia alueita. Ne on kussakin vaihtoehtoisessa sijaintipaikassa määritelty siten, että ne vastaavat loppusijoituslaitoksen arvioitua työssäkäyntialuetta. 3.1 Eurajoki Sijainti ja vaikutusalue Tutkimusalue sijaitsee Olkiluodon saarella Eurajoen kunnan länsiosassa. Olkiluodosta on noin 13 km Rauman keskustaan ja 16 km Eurajoen keskustaajamaan. Olkiluodon vaikutusalueeseen on tässä tutkimuksessa luettu seuraavat kunnat: Eurajoki, Kiukainen, Kodisjoki, Lappi sekä Rauman kaupunki. Alue kuuluu Satakunnan maakuntaan. Väestö Eurajoella on noin asukasta (1997). Olkiluodon voimalalla ja sen myötä tulleilla työpaikoilla on ollut suuri vaikutus Eurajoen väestökehitykseen. Kunnan väestö väheni muuttotappion seurauksena tavanomaisen maatalousvaltaisen kunnan tapaan 1970-luvun alkuvuosiin asti. Voimalan rakentamisen ansiosta väestön määrä kääntyi kasvuun vuonna 1974, ja kasvu on jatkunut 1990-luvulle asti. Kehitykseen on vaikuttanut myös Rauman kaupunkialueen laajeneminen Eurajoelle ja muihin lähikuntiin. Kuluvalla vuosikymmenellä muuttoliike on vaihdellut vuosittain tuntuvasti, mutta väestön määrä on pysytellyt suunnilleen nykyisellä tasolla. Tilastokeskuksen väestöennusteessa (Tilastokeskus 1998, laskelma 1) Eurajoen väestön ennakoidaan pysyvän suunnilleen nykyisellä tasolla vuoteen Olkiluodon vaikutusalueella asukkaita on , joista Raumalla. Alueen väestö kasvoi 1980-luvulle asti, mutta alkoi laskea vuosikymmenen puolivälissä, kun muuttoliike kääntyi tappiolliseksi. Kuluvalla vuosikymmenellä väestön väheneminen on kiihtynyt. Tilastokeskus ennustaa väestön vähenemisen jatkuvan.

14 16 Henkeä i i \ i i i i i r Väestönmuutos Nettomuutto Luonnollinen muutos i i i i i i i Väestö Ennuste (TK, 1998) i Kuvio 3.1. Eurajoen väestönmuutokset (% väestöstä) sekä väestö ja väestöennuste vuoteen 2020 (Lähde: Tilastokeskus) Henkeä , Väestönmuutos 1 *- - Nettomuutto ' : 1 r Luonnollinen muutos I l r Väestö Ennuste (TK, 1998) Kuvio 3.2. Olkiluodon vaikutusalueen väestönmuutokset (% väestöstä) sekä väestö ja väestöennuste vuoteen 2020 (Lähde: Tilastokeskus)

15 17 Työvoima Eurajoen väestöstä kuului työvoimaan henkeä ja Olkiluodon vaikutusalueella henkeä vuonna Työllisten elinkeinojakauma on alueella selvästi jalostusvaltaisempi kuin koko maassa Olkiluodon voimalan ja Rauman teollisuuden ansiosta. Sekä yksityisten että julkisten palveluiden osuus työvoimasta on vastaavasti sekä Eurajoella että koko vaikutusalueella alhaisempi kuin koko maassa. Alkutuotannon osuus on edelleen merkittävä Eurajoella. Työttömyysaste on Eurajoella hieman ja vaikutusalueella tuntuvasti korkeampi kuin koko maassa. Alueen työvoiman koulutustaso vastaa suunnilleen koko maan keskimääräistä tasoa. Vähintään alemman keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus työvoimasta on Eurajoella hieman alempi, mutta vaikutusalueella vähän korkeampi kuin koko maassa. Tulotaso on vaikutusalueella suunnilleen sama, mutta Eurajoella noin kymmenyksen alempi kuin koko maassa keskimäärin. Taulukko 3.1. Työvoima Eurajoella, Olkiluodon vaikutusalueella ja koko maassa 1995 sekä työttömyys 1998 (Lähde: Tilastokeskus ja työministeriö (työttömyys)) Eurajoki Olkiluodon vaikutusalue Suomi Työvoima (henkeä) Työlliset (henkeä) - alkutuotanto (%) - jalostus (%) - yksityiset palvelut (%) - julkiset ja muut palvelut (%) Työttömien osuus työvoimasta 9/1998 (%) Keskiasteen tai ylempi tutkinto (% tv:sta) Tulonsaajien keskitulo (1000 mk) Yritystoiminta Eurajoella toimi 232 yritysten liiketoimipaikkaa ja koko vaikutusalueella toimipaikkaa vuonna Toimipaikkojen keskikoko on henkilöstöllä mitattuna suunnilleen samansuuruinen kuin koko maassa. Liikevaihtoa kertyy toimipaikkaa kohti Eurajoella tuntuvasti enemmän kuin koko maassa Olkiluodon voimalan ansiosta. Rakennusalan toimipaikkoja oli Eurajoella 45 ja koko vaikutusalueella 270 vuonna Tarkempi erittely rakennusalan ja muiden loppusijoituslaitoksen rakentamisen kannalta keskeisten toimialojen toimipaikoista on esitetty liitteessä 1.

16 18 Taulukko 3.2. Liiketoimipaikat Eurajoella, Olkiluodon vaikutusalueella ja koko maassa 1996 (Lähde: Tilastokeskus) Toimiala Eurajoki Olkiluodon vaikutusalue Suon Teollisuus Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa Majoitus-ja ravitsemistoiminta Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne Rahoitustoiminta liike-elämän palvelut Muut alat Toimipaikat yhteensä Henkilöstö yhteensä Liikevaihto yhteensä (mmk) Henkilöstö/toimipaikka Liikevaihto/toimipaikka (mmk) Yhdyskuntarakenne Eurajoki on Tilastokeskuksen kuntaryhmityksen mukaan maaseutumainen kunta. Väestöstä asui taajamissa 56.2 % vuonna Asutus on perinteisesti sijoittunut nauhamaisesti teiden ja jokien varsille. Asukkaista noin 2900 asuu kirkonkylässä, joka on kunnan suurin taajama. Kunnan muut taajamat ovat Lapijoki (noin asukasta) ja Irjanne (noin 700 asukasta). Tutkimusalueen lähimmät asuintalot sijaitsevat Olkiluodon saaren itäosassa. Eurajoella on laadittu osayleiskaava alueelta Keskusta-Lapijoki. Rakennuskaavoja on laadittu Olkiluodosta, Lapijoelta ja Kirkonkylästä. Kaavojen uusimistarpeita on ainakin Eurajoen eteläosassa ja keskustassa. Kokonaan uusia alueita ei ole tarvetta kaavoittaa. Uudisrakentaminen sijoittuu olemassa oleville asuinalueille ja haja-asutusalueille. (Ollikainen ja Rimpiläinen 1997a.) Kehitysnäkymät Tilastokeskuksen väestöennusteessa arvioidaan Eurajoen väestön pysyvän suunnilleen nykyisellään vuoteen 2020 asti. Tämä voidaan tulkita väestökehityksen todennäköiseksi suunnaksi, jos kunnan kehityksen perustekijät pysyvät suunnilleen edeltävien vuosien kaltaisina. Väestöennusteeseen ei sisälly oletusta merkittävistä uusista investoinneista (esim. loppusijoituslaitoksesta) tai olemassa olevan voimalan sulkemisesta. Eurajoki kuuluu yhdessä muiden Olkiluodon vaikutusalueen kuntien kanssa EU:n rakennerahastojen tavoite 2 -tukialueeseen Satakunnassa. Tavoite 2 -ohjelmalla tuetaan teollisuuden rakennemuutoksesta kärsiviä alueita. Ohjelman kautta on myönnetty tukea mm. Rauman seudun merkittäville metallialan yrityksille. Myös alueen matkailun kehittämistä tuetaan. (Sisäasianministeriö 1997).

17 19 Olkiluodon voimalalla on erittäin suuri merkitys Eurajoen kunnalle. Voimala on suuri työllistäjä. Työntekijöiden verotulojen ohella voimalan maksamalla kiinteistöverolla on suuri merkitys kunnan taloudelle. Kuntaimagotutkimuksen (Ala-Lipasti ym. 1999) mukaan Eurajoki tunnetaan koko maan kuluttajien ja yritysten keskuudessa varsin heikosti. Kunta tunnetaan lähinnä ydinvoimalasta. Eurajoen kunnan omista suunnitelmista on pääteltävissä, että se ei näe nykyisessä kehityksessä suuria ongelmia tai uhkia. (Eurajoen kunnanvirasto 1997 ja 1998.) 3.2 Kuhmo Sijainti ja vaikutusalue Tutkimusalue sijaitsee Kuhmon Romuvaarassa, noin 30 km Kuhmon keskustasta koilliseen. Kajaaniin Romuvaarasta on noin 130 km. Kuhmo on pinta-alaltaan yksi Suomen suurimmista kunnista. Romuvaaran vaikutusalueeseen ei ole tässä tutkimuksessa sisällytetty Kuhmon lisäksi muita kuntia, sillä työssäkäyntiä Kuhmossa muista kunnista on erittäin vähän. Kuhmon kaupunki kuuluu Kainuun maakuntaan. Väestö Kuhmossa on noin asukasta (1997). Väestö on vähentynyt rajun muuttotappion seurauksena jo usean vuosikymmenen ajan. Kostamuksen rakennustöiden vaikutuksesta Kuhmo sai muuttovoittoa muutaman vuoden aikana 1970-luvun lopulla, mutta muuten väestö on vähentynyt jatkuvasti 1960-luvun lopulta alkaen luvun laman jälkeen muuttotappio on uudelleen kiihtynyt. Luonnollinen väestönkasvukin on pysähtynyt, joten se ei enää kompensoi muuttotappion vaikutusta, kuten aikaisempina vuosikymmeninä. Tilastokeskuksen väestöennusteessa (Tilastokeskus 1998, laskelma 1) Kuhmon väestön ennakoidaan vähenevän edelleen. Ennusteen mukaan kunnassa on alle asukasta vuonna Työvoima Kuhmon väestöstä kuului työvoimaan henkeä vuonna Työllisten elinkeinojakaumassa alkutuotannon sekä julkisten ja muiden palveluiden osuudet ovat selvästi korkeammat kuin koko maassa. Vastaavasti jalostuksen ja yksityisten palveluiden osuudet ovat alemmat kuin koko maassa. Kuhmo kärsii pahasta työttömyysongelmasta, ja kunnan työttömyysaste on noin 10 prosenttiyksikköä koko maan tason yläpuolella. Kuhmon työvoiman koulutustaso vastaa suunnilleen koko maan keskimääräistä tasoa. Vähintään alemman keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus työvoimasta on Kuhmossa jopa jonkin verran korkeampi kuin koko maassa. Tulotaso on Kuhmossa yli viidenneksen alempi kuin koko maassa keskimäärin.

18 20 Henkeä Väestönmuutos Nettomuutto Luonnollinen muutos Väestö Ennuste (TK, Kuvio 3.3. Kuhmon väestönmuutokset (% väestöstä) sekä väestö ja väestöennuste vuoteen 2020 (Lähde: Tilastokeskus) Taulukko 3.3. Työvoima Kuhmossa ja koko maassa 1995 sekä työttömyys 1998 (Lähde: Tilastokeskus ja työministeriö (työttömyys)) Työvoima (henkeä) Työlliset (henkeä) - alkutuotanto (%) - jalostus (%) - yksityiset palvelut (%) - julkiset ja muut palvelut (%) Työttömien osuus työvoimasta 9/1998 (%) Keskiasteen tai ylempi tutkinto (% tv:sta) Tulonsaajien keskitulo (1000 mk) Kuhmo Suomi Yritystoiminta Kuhmossa toimi 369 yritysten liiketoimipaikkaa vuonna Toimipaikkojen keskikoko on sekä henkilöstöllä että liikevaihdolla mitattuna tuntuvasti pienempi kuin koko maassa. Rakennusalan toimipaikkoja oli Kuhmossa 32 vuonna Tarkempi erittely rakennusalan ja muiden toppusijoituslaitoksen rakentamisen kannalta keskeisten toimialojen toimipaikoista

19 21 on esitetty liitteessä 1. Taulukko 3.4. Liiketoimipaikat Kuhmossa ja koko maassa 1996 (Lähde: Tilastokeskus) Toimiala Teollisuus Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne Rahoitustoiminta Liike-elämän palvelut Muut alat Toimipaikat yhteensä Henkilöstö yhteensä Liikevaihto yhteensä (mmk) Henkilöstö/toimipaikka Liikevaihto/toimipaikka (mmk) Kuhmo Suomi Yhdyskuntarakenne Kuhmo on Tilastokeskuksen kuntaryhmityksen mukaan maaseutumainen kunta. Väestöstä asui taajamissa 59 % vuonna Asukkaista noin 7300 asuu keskustaajamassa, joka on kunnan suurin taajama. Lentiiran kylässä Romuvaarasta noin 20 km pohjoiseen asuu noin 200 asukasta. Muu väestö asuu pienemmissä kylissä ja haja-asutusalueilla. Romuvaaran lähiympäristössä sijaitsee ainoastaan yksittäisiä rakennuksia. Kuhmon yhdyskuntarakenteeseen on jo useiden vuosikymmenien ajan vaikuttanut tuntuvasti asutuksen siirtyminen maaseutukylistä ja haja-asutusalueilta keskustaajamaan. Kuhmon keskustaajamassa on osayleiskaava ja rakennuskaava sekä Lentiirassa osayleiskaava. Muita yleis- tai rakennuskaavoja kaupungissa ei ole. Rakentaminen hajaasutusalueilla on mahdollista poikkeusluvalla. Valmiita rakennuspaikkoja kaupungilla on runsaasti. Rakennusmaan saatavuus voidaan Kuhmossa turvata maapoliittisin toimenpitein myös jatkossa kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Rakentamattomat asuntoalueet sijaitsevat keskustaajamassa hajallaan, joten suuria yhtenäisiä rakentamattomia asuntoalueita ei Kuhmossa ole. Potentiaalisena yritystoiminnan ja mahdollisesti myös asumisen kasvualueena Kuhmossa pidetään Vartiuksen aluetta. Muita uusien asuntoalueiden suunnitelmia ei kaupungissa ole. (Ollikainen ja Rimpiläinen 1997b.) Kehitysnäkymät Tilastokeskuksen väestöennusteessa Kuhmon väestön ennakoidaan vähenevän noin 2500

20 22 hengellä, viidenneksellä nykyiseen verrattuna, vuoteen 2020 mennessä. Tämä voidaan tulkita väestökehityksen todennäköiseksi suunnaksi, jos kunnan kehityksen perustekijät pysyvät suunnilleen edeltävien vuosien kaltaisina. Väestöennusteeseen ei sisälly oletusta merkittävistä uusista investoinneista (esim. loppusijoituslaitoksesta). Kuhmo kuuluu EU:n rakennerahastojen tavoite 6 -tukialueeseen Kainuussa. Tavoite 6 - ohjelmalla tuetaan erittäin harvaan asuttujen alueiden kehittämistä. Ohjelman kautta myönnetään tukea hankkeille, joilla vahvistetaan yritystoimintaa ja parannetaan sen kilpailukykyä, kehitetään työvoimavaroja ja osaamista sekä kehitetään maa-, metsä- ja kalataloutta, maaseutua ja ympäristöä. (Sisäasiainministeriö 1997.) Kuhmo tunnetaan koko maan kuluttajien keskuudessa kohtuullisen hyvin kuntaimagotutkimuksen mukaan (Ala-Lipasti ym. 1999). Kuhmo tunnetaan erityisesti tapahtumista sekä luonnosta. Kuhmon kaupungin omista suunnitelmista voi päätellä, että kunnassa on analysoitu perusteellisesti sen vahvuuksia ja mahdollisuuksia sekä heikkouksia ja uhkatekijöitä. Toimintaohjelmassa vuosille (Kuhmon kaupunki 1995) kaupungille on määritelty kaksi strategista painopistettä: kaupungin taloudellisen tilanteen vakauttaminen sekä elinkeinojen kehittäminen. Elinkeinopolitiikalla on suuri painoarvo kaupungin suunnitelmissa. Kokoavana tavoitteena on työpaikkojen lisääminen. 3.3 Loviisa Sijainti ja vaikutusalue Tutkimusalue sijaitsee Hästholmenin voimalaitossaarella ja sen läheisellä manneralueella, noin 12 km Loviisan keskustasta kaakkoon. Alueelta on noin 55 km Porvooseen ja samoin noin 55 km Kotkaan. Hästholmenin vaikutusalueeseen on tässä tutkimuksessa luettu Loviisan kaupunki sekä Lapinjärven, Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kunnat. Alue kuuluu Itä-Uudenmaan maakuntaan. Tässä tutkimuksessa käytetään sijoituspaikan maakuntatasoisena vaikutusalueena Itä-Uudenmaan maakuntaa sekä Kotkan-Haminan seutukuntaa. Väestö Loviisassa on noin 7700 asukasta (1997). Ruotsinkielisten osuus on noin 40 %. Väestön määrä on vaihdellut rajusti vuosikymmenien kuluessa. Ydinvoimalalla ja sen myötä tulleilla työpaikoilla on ollut suuri vaikutus Loviisan väestökehitykseen. Kaupungissa oh' suunnilleen 6500 asukasta 1960-luvun jälkipuoliskolla. Kymmenessä vuodessa väestö lisääntyi yli kolmanneksella vilkkaan tulomuuton seurauksena, ja 1970-luvun lopulla asukkaita oh' jo lähes Sen jälkeen väestö on vähentynyt muuttotappion ja luonnollisen väestökehityksen yhteisvaikutuksesta. Muuttotappio ja sen myötä väestön väheneminen ovat kiihtyneet 1990-luvulla.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudelliset vaikutukset

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudelliset vaikutukset POSIVA 99-05 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudelliset vaikutukset Seppo Laakso Kaupunkitutkimus Seppo Laakso tmi Maaliskuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, 00100 HELSINKI Puhelin

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kannus Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 6200 5800 2014; 5643 5400 5000 200 150 100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet 50 kuolleet 0-50 -100-150 -200 maassamuutto

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Perho Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 3400 3200 3000 2014; 2893 2800 2600 2400 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

- kaupunkialueen tuotanto voidaan jakaa paikalliseen käyttöön jäävään ja alueen ulkopuolelle menevään vientiin

- kaupunkialueen tuotanto voidaan jakaa paikalliseen käyttöön jäävään ja alueen ulkopuolelle menevään vientiin 76 9. Kaupunkialueiden kasvu - talouskasvu: kaupunkialueen työllisyyden (ja tuotannon) kasvu, jonka taustalla on - kaupungin tuottamien hyödykkeiden kysynnän kasvu ---> työvoiman kysynnän kasvu - työvoiman

Lisätiedot

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2.

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2. STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta Tiedotustilaisuus 12.2.2015 Ydinjätehuolto Suomessa Käytetty ydinpolttoaine on nyt välivarastoissa

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella. Ville Koskinen

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella. Ville Koskinen Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella Ville Koskinen 2.11.2016 Esityksen sisältö Taustaa Fennovoiman polttoaineen loppusijoituksesta Kokonaisaikataulu ja tarvittavat luvat Tehdyt

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät 23.10.2013 Kimmo Niiranen Maakunta-asiamies Tilastokatsaus mm. seuraaviin asioihin: Väestökehitys Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudelliset, sosioekonomiset ja kunnallistaloudelliset vaikutukset. Työraportti 2007-94

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudelliset, sosioekonomiset ja kunnallistaloudelliset vaikutukset. Työraportti 2007-94 Työraportti 2007-94 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudelliset, sosioekonomiset ja kunnallistaloudelliset vaikutukset Seppo Laakso Hanna Kuisma Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan kaupunginkanslian julkaisuja 2010:1 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 18.10.2010 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde:

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa

Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa ONKALO maanalainen kallioperän tutkimustila Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta on valmisteltu Suomessa jo noin 25 vuoden ajan. Alueseulontatutkimusten,

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 21.10.2011 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 25 000 22 500 20 000 Ennuste 17 500 väestön määrä 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1990 1992 1994 1996 1998

Lisätiedot

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Asuntopolitiikan kehittäminen Fokusryhmä 10.3.2017 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Alustavia tuloksia ja johtopäätöksiä pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 25 000 22 500 20 000 Ennuste 19 016 väestön määrä 17 500 15 000 12 500 10 000 15 042 7 500 5 000 2 500 0 1991 1993 1995 1997

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa!Satakunnan talous -katsaus (painettu ja pdf) kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja marraskuussa, sis. mm. toimialoittaisen

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö Käytöstäpoisto yleisesti Käytöstäpoiston kustannukset 2 Käytöstäpoisto lyhyesti Hallinnolliset ja tekniset toimenpiteet,

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008 -tilastot Kesäkuu 2008 Väestö ikäryhmittäin Aviapoliksen suuralueella ja koko Vantaalla 1.1.2008 ja ennuste 1.1.2018 100 90 väestöosuus, % 80 70 60 50 40 30 20 10 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat 25-64 -vuotiaat

Lisätiedot

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto)

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto) YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2016 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen mukaani 17 294. Asukasmäärä kasvoi edellisvuodesta 228 henkilöä eli 1,3 %. Muuttoliike

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA I neljännes (tammi-maaliskuu) 2014 Kuva: Antero Saari Sisältö Työllisyyskehitys Väestökehitys Sisäinen ja ulkoinen elinvoima Kuva: Jan Virtanen 1. Työllisyyskehitys

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 214 TIEDOTE 3/214 KUOPION MUUTTOLIIKE Kuopion tulomuutto kasvussa Tilastokeskuksen keväällä julkistettujen muuttajatietojen mukaan Kuopion

Lisätiedot

PAJALA - KOLARI KAIVOKSEN VAIKUTUKSET KOLARIN KUNTAAN. Kaivoksen väestö-, työllisyys- ja talousvaikutukset

PAJALA - KOLARI KAIVOKSEN VAIKUTUKSET KOLARIN KUNTAAN. Kaivoksen väestö-, työllisyys- ja talousvaikutukset PAJALA - KOLARI KAIVOKSEN VAIKUTUKSET KOLARIN KUNTAAN Kaivoksen väestö-, työllisyys- ja talousvaikutukset Juhani Laasanen Tutkijatohtori Ruralia-instituutti Ruralia Institute Ruralia-institutet Työseminaari

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla

Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla ikäryhmittäin v. 2000 2014 YKR-taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta. Rajaus

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät Alueilla ja TEM:ssä laaditaan kaksi kertaa vuodessa alueellisten kehitysnäkymien katsaukset, jotka

Lisätiedot

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 7 PÄÄPIIRTEINEN KUVAUS SUUNNITELLUN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN TEKNISISTÄ TOIMINTAPERIAATTEISTA

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 7 PÄÄPIIRTEINEN KUVAUS SUUNNITELLUN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN TEKNISISTÄ TOIMINTAPERIAATTEISTA TOUKOKUU 2014 1 (10) PÄÄPIIRTEINEN KUVAUS SUUNNITELLUN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN TEKNISISTÄ TOIMINTAPERIAATTEISTA 0 Täydennyksiä vuoden 2010 periaatepäätöksen ajankohtaan nähden Posivan

Lisätiedot

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Julkinen keskustelu työn murroksesta ja suuri osa

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA FENNOVOIMA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 2016 FENNOVOIMA 2015 1 Taustaa loppusijoituksesta Vuonna 2010 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoiman uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA FENNOVOIMA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 2016 FENNOVOIMA 2015 1 Taustaa loppusijoituksesta Vuonna 2010 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoiman uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Lisätiedot

SUHANGON KAIVOSHANKE, SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Yleisötilaisuus Tervola Jari Laitakari Kalle Reinikainen

SUHANGON KAIVOSHANKE, SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Yleisötilaisuus Tervola Jari Laitakari Kalle Reinikainen SUHANGON KAIVOSHANKE, SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Yleisötilaisuus Tervola 20.5.2013 Jari Laitakari Kalle Reinikainen YVA-MENETTELYN TARKASTELUALUE COPYRIGHT PÖYRY 14.3.2013 NYKYTILA MAISEMA-ALUEET,

Lisätiedot

Väestönmuutos Pohjolassa

Väestönmuutos Pohjolassa Väestönmuutos Pohjolassa Urbaanimpi ja vanheneva väestö (?) Photo: Johanna Roto Johanna Roto 130 125 120 115 110 105 100 EU28 Denmark Finland Sweden Iceland Norway Norden Väestönmuutos 1990-2014 Indeksi

Lisätiedot

Miehikkälä. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -5,7 % VÄESTÖENNUSTE (%) -12,5 %

Miehikkälä. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -5,7 % VÄESTÖENNUSTE (%) -12,5 % Miehikkälä 01 TUNNUSLUKU ARVO VÄKILUKU 11/2016 2 038 VÄESTÖNLISÄYS 2010-2015 (%) -5,7 % VÄESTÖENNUSTE 2015-2030 (%) -12,5 % 15-64 VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) 2015 55,6 % Miehikkälä. VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE

Lisätiedot

Maapinta-ala 340 km². Merialueita 356 km² Kunnan pinta-ala 699 km² Asukastiheys 56 asukasta/maa-km² Taajama-aste 82 %

Maapinta-ala 340 km². Merialueita 356 km² Kunnan pinta-ala 699 km² Asukastiheys 56 asukasta/maa-km² Taajama-aste 82 % Maapinta-ala 340 km² Järviä 3 km² Merialueita 356 km² Kunnan pinta-ala 699 km² Asukastiheys 56 asukasta/maa-km² Taajama-aste 82 % Sipoo on kasvava, itäuusmaalainen kunta, joka sijaitsee Helsingistä itään.

Lisätiedot

Hanhikivi 1 Rakentamisen vaiheet

Hanhikivi 1 Rakentamisen vaiheet Hanhikivi 1 Rakentamisen vaiheet Teemailta Pyhäjoen toimistolla 5.9.2012 Timo Kallio Rakentamisjohtaja Hanke etenee vaiheittain Ydinvoimalan rakentamisen osa-alueet Laitospaikalla tapahtuu Ensimmäiset

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Ydinjätehuoltoyhteistyötä selvittävän työryhmän väliraportti TEM/709/ /2012 Ydinjätehuoltoyhteistyön ohjausryhmä

Ydinjätehuoltoyhteistyötä selvittävän työryhmän väliraportti TEM/709/ /2012 Ydinjätehuoltoyhteistyön ohjausryhmä Ydinjätehuoltoyhteistyötä selvittävän työryhmän väliraportti 21.6.2012 TEM/709/00.04.01/2012 Ydinjätehuoltoyhteistyön ohjausryhmä Väliraportoinnin tarkoitus ja sisältö Raportoidaan työn edistymisestä elinkeinoministerille

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 4/2017

Keski-Suomen Aikajana 4/2017 Keski-Suomen Aikajana 4/2017 Tilanne 30.6.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu jatkui kiivaana vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Päivi Kilpeläinen & Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Vilja Tähtinen, HSY

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Päivi Kilpeläinen & Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Vilja Tähtinen, HSY Helsingin seudun yritysraportti Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Päivi Kilpeläinen & Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Vilja Tähtinen, HSY Helsingin seutu on Suomen suurin tuotannon ja yritystoiminnan

Lisätiedot

Lähtökohdat. Raportti II a 10.8.2011

Lähtökohdat. Raportti II a 10.8.2011 2011 Lähtökohdat Raportti II a 10.8.2011 Sisältö Väestö... 4 Asuminen Tuusulassa... 7 Liikenne... 12 Liikkumistottumukset... 12 Joukkoliikenne... 12 Henkilöautoliikenne... 14 Elinkeinot... 15 2 Tuusulan

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana I / 2015

Keski-Suomen Aikajana I / 2015 Keski-Suomen Aikajana I / 2015 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Lisäksi tietoja on täydennetty muutamilla muilla Tilastokeskuksen tiedoilla (väestö,

Lisätiedot

SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus

SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus Seppo Laakso (Kaupunkitutkimus TA) & Paavo Moilanen (Strafica) Yritystoiminnan

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

Virolahti. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -4,8 % VÄESTÖENNUSTE (%) -6,3 %

Virolahti. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -4,8 % VÄESTÖENNUSTE (%) -6,3 % 01 TUNNUSLUKU ARVO VÄKILUKU 11/2016 3 275 VÄESTÖNLISÄYS 2010-2015 (%) -4,8 % VÄESTÖENNUSTE 2015-2030 (%) -6,3 % 15-64 VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) 2015 58,1 % Virolahti. VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE 2015

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yritysraportti

Pääkaupunkiseudun yritysraportti Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla Seppo Laakso & Päivi Kilpeläinen, Kaupunkitutkimus TA Oy Anna-Maria Kotala, Arja

Lisätiedot

LAPIN SUHDANTEET 2016

LAPIN SUHDANTEET 2016 LAPIN SUHDANTEET 2016 Ohjelma: 10.00 Tervetuloa Lapin suhdannekatsaus 2016 esittely strategiapäällikkö Mervi Nikander, Lapin liitto Toimialan näkökulma suhdanteisiin 10.30 TORMETS OY, hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin llisyysaste oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 71,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön.

Lisätiedot

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg TEM-alueosasto 2013 Maakuntien suhdannekehitys 2011 2013 - yhteenveto, elokuu 2013 Ilkka Mella Matti Sahlberg TALOUDEN TAANTUMA KOETTELEE KAIKKIA ALUEITA Vuoden 2008 aikana puhjenneen maailmanlaajuisen

Lisätiedot

Muuttajien taustatiedot 2005

Muuttajien taustatiedot 2005 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 1 2008:9 30.5.2008 Muuttajien taustatiedot 2005 Tilastokeskus julkaisi muuttajien taustatiedot vuodelta 2005 poikkeuksellisen myöhään eli huhtikuun lopussa 2008. Tampereelle muutti

Lisätiedot

Ydinjätteet ja niiden valvonta

Ydinjätteet ja niiden valvonta Ydinjätteet ja niiden valvonta Jussi Heinonen 1 Säteilyturvakeskus - STUK Toiminta-ajatus: Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta 2 STUKin

Lisätiedot

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Iisalmi tilastoina Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Yleistä Iisalmesta Väkiluku 22 115 henkilöä (31.12.2014) Pinta-ala yhteensä 872,18 km 2, josta maata 762,97 km 2 ja makeaa vettä 109,21

Lisätiedot

PORIN SEUDUN KUUDEN KUNNAN ELINVOIMA-ANALYYSI ALUEELLISESTA, VÄESTÖLLISESTÄ JA TALOUDELLISESTA NÄKÖKULMASTA

PORIN SEUDUN KUUDEN KUNNAN ELINVOIMA-ANALYYSI ALUEELLISESTA, VÄESTÖLLISESTÄ JA TALOUDELLISESTA NÄKÖKULMASTA 2014 PORIN SEUDUN KUUDEN KUNNAN ELINVOIMA-ANALYYSI ALUEELLISESTA, VÄESTÖLLISESTÄ JA TALOUDELLISESTA NÄKÖKULMASTA Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 20.11.2014 1 PORIN SELVITYSALUEEN KUUDEN KUNNAN

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 25.2.2010 Emmi Karjalainen Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) Työsuojelupiirit (8) Ympäristölupavirastot (3) TE-keskukset (15)

Lisätiedot

SATAKUNTALAINEN TYTÄRYHTIÖTALOUS*

SATAKUNTALAINEN TYTÄRYHTIÖTALOUS* SATAKUNTALAINEN TYTÄRYHTIÖTALOUS* Osa. Aluetaloudellinen tarkastelu Ari Karppinen Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Julkaisusarja A, Nro A3/009 *Tutkimus perustuu Menestyvä Satakunta kansainvälisessä

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Viestintäseminaari 28.2.2012 Timo Seppälä Posiva Oy Posivan tehtävä VÄLIVARASTOINTI LOPPUSIJOITUS LOVIISA 1-2 POLTTOAINENIPPU OLKILUOTO 1-2 POLTTOAINENIPPU

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Pyhtää. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -0,6 % VÄESTÖENNUSTE (%) 0,8 % VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) ,9 %

Pyhtää. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -0,6 % VÄESTÖENNUSTE (%) 0,8 % VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) ,9 % Pyhtää 01 TUNNUSLUKU ARVO VÄKILUKU 11/2016 5 334 VÄESTÖNLISÄYS 2010-2015 (%) -0,6 % VÄESTÖENNUSTE 2015-2030 (%) 0,8 % 15-64 VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) 2015 59,9 % Pyhtää. VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE 2015

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2018

Keski-Suomen Aikajana 1/2018 Keski-Suomen Aikajana 1/2018 Tilanne 30.9.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu jatkui hyvänä heinä-syyskuussa vientiteollisuus oivassa vedossa Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet

Lisätiedot

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY YVA-ohjelman yleisötilaisuus Anna-Katri Räihä, Pöyry Finland Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Tavoitteena

Lisätiedot

Eurajoen aluekuvaus. Työ raportti- 9 7-1 4. Taina Ollikainen. Anni Rimpiläinen. Suunnittelukeskus Oy. Kesäkuu 1997

Eurajoen aluekuvaus. Työ raportti- 9 7-1 4. Taina Ollikainen. Anni Rimpiläinen. Suunnittelukeskus Oy. Kesäkuu 1997 Työ raportti- 9 7-1 4 Eurajoen aluekuvaus Taina Ollikainen Anni Rimpiläinen Suunnittelukeskus Oy Kesäkuu 1997 POSIVA OY Mikonkatu 15 A. FIN-001 00 HELSINKI Puhelin (09) 2280 30 Fax (09) 2280 3719 Työraportti-97-14

Lisätiedot

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY YVA-ohjelman yleisötilaisuus Anna-Katri Räihä, Pöyry Finland Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Tavoitteena

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen Olkiluoto 4 -yksikköä varten

yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen Olkiluoto 4 -yksikköä varten Valtioneuvostolle osoitettua periaatepäätöshakemusta koskeva yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Olkiluoto 4 -yksikköä varten Sisällysluettelo Sisällysluettelo...........................................

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke: www.poketti.fi

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde:

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde: TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Alueella työssäkäyvät so. alueen työpaikat vv.2008-2012 (Novago Yrityskehitys Oy:n kunnat)

Lisätiedot

Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 2013 käytettävissä olevista tiedoista

Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 2013 käytettävissä olevista tiedoista Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 213 käytettävissä olevista tiedoista Laatija kunnanjohtaja elinkeino- ja työllisyyspoliittisen ohjelman laadinnan yhteydessä Kunnan väestön jakautuminen

Lisätiedot

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98 Tilastokatsaus 21:4 Vantaan kaupunki Tilasto ja tutkimus 29.3.21 Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä, puh. 8392 2716 sähköposti: hannu.kyttala@vantaa.fi B6 : 21 ISSN 786-7832, ISSN 786-7476 Muuttajien taloudellinen

Lisätiedot

3 Maakunta: Väkiluku , väestönmuutokset Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön

3 Maakunta: Väkiluku , väestönmuutokset Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön 3 Maakunta: Väkiluku 1990-2025, väestönmuutokset 1990-2015 4 Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön ikärakenne, väestöllinen huoltosuhde, väkiluku kunnittain

Lisätiedot

TAMPEREEN VÄESTÖNMUUTOS TAMMI MAALISKUUSSA 2008

TAMPEREEN VÄESTÖNMUUTOS TAMMI MAALISKUUSSA 2008 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 8 TAMPEREEN VÄESTÖNMUUTOS TAMMI MAALISKUUSSA 28 Tampereen maaliskuun muuttotappio oli aiempia vuosia suurempi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Tampereella asui maaliskuun

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTIEN ELINVOIMA ALUEELLISESTA, VÄESTÖLLISESTÄ JA TALOUDELLISESTA NÄKÖKULMASTA

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTIEN ELINVOIMA ALUEELLISESTA, VÄESTÖLLISESTÄ JA TALOUDELLISESTA NÄKÖKULMASTA 2014 PORIN SELVITYSALUEEN KUNTIEN ELINVOIMA ALUEELLISESTA, VÄESTÖLLISESTÄ JA TALOUDELLISESTA NÄKÖKULMASTA Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 29.9.2014 PORIN SELVITYSALUEEN KUNTIEN ALUEELLINEN,

Lisätiedot

Piispala 11.09.2014 Saarijärven Viitasaaren seutu. Eero Ylitalo

Piispala 11.09.2014 Saarijärven Viitasaaren seutu. Eero Ylitalo Piispala 11.09.2014 Saarijärven Viitasaaren seutu Eero Ylitalo Agenda Avaus ja katsaus seudun kehittämisnäkymiin Eero Ylitalo, Seudun joryn pj. Keski-Suomen strategian vuosien 2014-2017 valinnat Maakuntaliiton

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Sisältö Väkiluvun kehitys (maakunta, kunnat) Väestöennuste 2015-2040 (maakunta, kunnat) Ikärakenne ja ennuste

Lisätiedot

TILASTOJA KESKI-SUOMESTA

TILASTOJA KESKI-SUOMESTA 27.1.2017 Kirsi Mukkala TILASTOJA KESKI-SUOMESTA Tietojen lähteenä: Tilastokeskus 1 VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS Maakuntien väestömuutos 2016, % (palkin perässä maakunnan väestömäärä 31.12.2016, ennakko) Uusimaa

Lisätiedot