MAASEUDUN TERVEYS- JA LOMAHUOLTO RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAASEUDUN TERVEYS- JA LOMAHUOLTO RY"

Transkriptio

1 MAASEUDUN TERVEYS- JA LOMAHUOLTO RY VUOSIKIRJA 2013

2

3 SISÄLTÖ 1. Toimintavuosi Lomatoiminta Lomalaisten ja lomaa hakeneiden kuvaus Lomamuodot Lomakohteet Lomista tiedottaminen Maaseudun tukihenkilöverkko Hallinto ja henkilöstö Talous Kehittäminen ja arviointi Yhteistyö... 11

4 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:ssä on nyt takana toinen sosiaalisen lomatoiminnan yhdistymisen jälkeinen vuosi. Lomatoiminnassa tarve on selkeästi kasvanut ja käsiteltävien hakemusten määrä lisääntynyt. Toiminnallisesti vuosi osoittaa uudistuneen toiminnan olleen onnistunut ja asettuneen paikalleen. Suurin huoli on hankintalain tulkinnan mukanaan tuomat hankaluudet. Asiakaslähtöisyys ei toteudu järjestön arvojen mukaisesti. Erityisryhmät eivät saa osallistua lomapaikan valintaan ja näinollen eivät pääse lomalle toivomaansa lomapaikkaan. Sosiaalinen tapa toimia kaventuu tiukan hankintalain tulkinnan vuoksi. MTLH on joutunut hankalaan välikäteen suhteessa yhteistyöjärjestöihin ja asiakkaisiin. Seuraaville vuosille tehty kilpailutus osoittaa konkreettisesti toiminnan vaikeudet, joita ovat mm. lomapaikkojen määrän rajoittaminen ja etuostojärjestyksen noudattaminen. Kiitos teille kärsivällisyydestä ja ymmärryksestä yhteistyöjärjestöt. Kulunut vuosi on osoittanut, että hakijoita on runsaasti huomattavasti enemmän kuin tukea pystytään myöntämään. Yhteiskunnassa esiintyvä eriarvoistusmiskehitys, avun tarve ja hätä kuvastuvat hakemuksissa. Lomatoiminta ei pysty vastaamaan tässä tilanteessa ko. tarpeeseen. Järjestö odottaa kansallisen hankintalain tulkinnan sekä rahoittajan tulkintojen lievenemistä hankintalain osalta, jotta kansalaiset saavat tarvitsemansa palvelun ja järjestö voi toimia arvojensa pohjalta. Toimintavuoden aikana järjestö otti askeleen toiminnan monipuolistamisen suhteen. Järjestön hallinnointiin siirtyi Maaseudun Tukihenkilöverkon toiminta. Tukiverkon toiminta on jo vakiintunutta vapaaehtois-toimintaa. Uusien, apua tarvitsevien ihmisten tavoittaminen on jatkuva haaste. Yhteistyötä ja tiedottamista järjestö tekee jatkuvasti. Omasta puolestani kiitän jäsenjärjestöjä ja yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä vuoden aikana. Kiitämme myös rahoittajaa kehittävästä yhteistyöotteesta ja ohjeistuksista. Kiitokset hallitukselle paneutuneesta yhteistyöstä. Suurkiitos myös koko henkilöstölle työntäyteisestä ja on-nistuneesti toteutuneesta toimintavuodesta. Merja Uusitalo puheenjohtaja

5 1 TOIMINTAVUOSI 2013 Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n toinen toimintavuosi uusiutu-neessa muodossaan on sujunut yhteistyön, uudistumisen ja vahvistu-neen lomatoiminnan merkeissä. MTLH:n sääntöjen mukaan toiminta on rasittuneiden ja virkistystä kaipaavien henkilöiden terveys- ja loma-huollon järjestämistä, tiedotus- ja valistustoimintaa sekä varainkeruuta. Järjestön toiminnan tavoitteena on tukea yksilöä erilaisissa elämäntilan-teissa ja vahvistaa perheen sisäisiä vuorovaikutussuhteita. Järjestön toimipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. MTLH:n päätoimintamuoto on sosiaalinen lomatoiminta. Suurimmat muutokset vuoden 2013 aikana olivat Eläkeliiton tuetun lomatoiminnan siirtyminen vuoden alusta ja Maaseudun Tukihenkilöverkon toiminnan hallinnoinnin siirtyminen heinäkuun alusta MTLH:lle. Lomia on järjestetty hankintalain mukaisesti kilpailutetuissa lomapai-koissa eri puolilla Suomea. Lomatukea haetaan henkilökohtaisella ha-kemuksella. Lomasta on maksettu omavastuuosuus. Maaseudun Ter-veys- ja Lomahuolto keskittyi toiminnassaan tuettujen lomien järjestä-miseen. Tuettujen lomien merkitys yksinäisyyden lieventäjänä, tervey-den ja hyvinvoinnin edistäjänä sekä syrjäytymisen ehkäisemisessä on merkittävä. Tavoitteelliset erilaisille kohderyhmille järjestetyt lomat ovat olleet ohjattuja ja ohjelmallisia. Vuoden 2013 toiminta oli uudistuneen järjestön toinen vuosi. Yhteiset toimintalinjat työyhteisössä vahvistuivat. Lomajärjestöjen yhteinen LOTU-ohjelma otettiin käyttöön. Se palvelee järjestöjä yhteismitallisen tilastoinnin osalta ja siten, että kaikkien lomajärjestöjen myöntämä tuki näkyy ohjelmassa. Lomapaikkojen kilpailutus toteutettiin RAY:n ohjei-ta noudattaen. Vuoden 2013 lomat ostettiin edellisvuonna tehdyn hankinnan perusteel-la. Lomia toteutettiin kertomusvuoden aikana alueellisesti eri puolilla maata. Kaikkiaan lomia järjestettiin 45 eri lomapaikassa. Yhteistyöjär-jestöjen kanssa suunniteltiin vuoden 2014 toimintaa. Vuoden alusta Eläkeliiton lomatoiminta siirtyi MTLH:lle. Heinäkuun alusta 2013 alkaen Maaseudun Tukihenkilöverkon toiminta siirtyi MTLH:n hallinnoitavaksi. Toimipiste sijaitsi Kemissä ja toiminta oli val-takunnallista. Toiminta perustuu vapaaehtoisten tekemään tukihenkilö-työhön ja tukihenkilöiden koulutuksiin. 1

6 2 LOMATOIMINTA Vuoden 2013 aikana järjestettiin 620 tuettua lomaviikkoa 49 eri palve-luntuottajan kanssa. Hakemuksia tuli vuoden aikana kpl, joissa yksittäisiä hakijoita oli yhteensä henkilöä. Loma myönnettiin henkilölle (59,5 %). Lomalla olleista aikuisia oli henkilöä ja lapsia Yhteensä lomavuorokausia karttui Lomansa pe-ruutti henkilöä ja uusia lomalaisia oli 12 henkilöä 508 (3017 ha-kemusta). Lomalaisten keski-ikä oli 44 v. Yleishaussa olevia lomia toteutui 236 ja yhteistyölomia paikallisyhdistysten sekä eläkeläis-, vammais- ja potilasjärjestöjen kanssa toteutui 484 kpl. Valtakunnallisia järjestöjä yhteistyökumppaneina oli yli 50. Eniten lomia oli Eläkeliiton paikallisyhdistyksillä, 60 kpl Lomalaisten ja lomaa hakeneiden kuvaus Ikäjakauma lomatuen saaneiden osalta painottui lapsiin, aikuisiin ja eläkeikäisiin. Kaavio 1: Lomatuen hakijat ja saaneet iän mukaan Sukupuolen mukaan eriteltynä lomatuen hakijoista oli naisia ja miehiä Lomalaisista puolestaan naisia oli ja miehiä

7 Lomatoiminta on valtakunnallista toimintaa. Lomista ilmoitettiin maakunnallisissa lehdissä ja lomia toteutettiin eri puolilla Suomea ole-vissa lomakohteissa. Järjestö on perinteisesti ilmoittanut alueellisissa julkaisuissa ja pyrkinyt tavoittamaan haja-asutusalueilla olevat. Lo-man hakijoista ja loman saaneista eniten oli Länsi-Suomesta, erityises-ti Pohjanmaalta ja Etelä-Suomesta. Lääni Kaikki hakijat %-hakijoista %- lomalaisista Etelä-Suomen lääni ,74 % 17,72 % Itä-Suomen lääni ,63 % 6,93 % Länsi-Suomen lääni ,41 % 21,11 % Lapin lääni ,54 % 3,30 % Oulun lääni ,68 % 10,54 % Yhteensä ,00% 59,60 % Taulukko 1. Alueellinen lomanhakijoiden/ lomatuen saaneiden jakautuminen Ammatti Henkilömäärä % % hyväksytyistä hakijoista Palkansaaja ,35 6,17 Yrittäjä 851 4,48 2,67 Äitiysvapaa 113 0,59 0,35 Hoitovapaa 220 1,16 0,69 Vanhempainvapaa 85 0,45 0,27 Tukityöllistetty 16 0,08 0,05 Muu 336 1,77 1,05 Eläkeläinen ,56 26,56 Opiskelija 196 1,03 0,61 Työkyvytön 84 0,44 0,26 Ei tietoa ,9 19,02 YHTEENSÄ ,6 Taulukko 2: Lomalaisten ammattiryhmittäinen jakauma Lomatuen hakijoiden ja loman saaneiden ammattijakauma on muut-tunut vuosien mittaan. Nykyisin ei esim. eritellä maanviljelijää omana ammattinaan, vaan he kuuluvat yrittäjiin. Ei tietoa -kategoriassa olevien osuus on suuri, tässä luvussa on mukana lapset. 3

8 Hakijoiden ja lomalaisten tulotaso oli alhainen. Alle köyhyystason (alle 1400 / kk) lomatuen saaneista oli henkilöä, joista alle 700 kuu-kaudessa ansaitsevia oli 1627 henkilöä ja hakeneista 3100 henkilöä. Lomaa hakeneista 3017 (päähakijaa) eli 9,21 % hakemuksista oli ensi-kertalaisia. Ensikertalaisia lomatuen saaneita oli henkilöä. Lomatuen saamisen hakija perustelee sosiaalisin, terveydellisin ja taloudellisin perustein. Sosiaaliset perusteet painottuivat eniten lomatuen saajilla, perustelua. Hakijoiden perusteluissa oli sosiaalista perustelua. Taloudellisia perusteluja oli lomatuen saajilla kpl ja hakijoilla kpl. Terveydellisiä perusteluja hakijat kuvasivat kertaa ja lomatuen saajat kertaa. Velkoja oli runsaasti, yli lomatuen saajaa ja hakijoista lähes Yksinäisyys nousi 1944 lo-matuen saaneen perusteluissa esille. Omaishoito ja vaikea elämäntilanne on perusteluissa korostuva peruste, yhteensä yli 1000 perustelua. Kaiken kaikkiaan voidaan tilastoista nähdä se, että hakijoiden elämäntilanteet ovat moni-ilmeisiä ja ihmiset sinnittelevät haasteellisissa tilanteissa Lomamuodot Tuettujen lomien toteutus lomamuodoittain jaetaan kohderyhmän ja sisällön mukaisesti. Lomatoiminta on luonteeltaan ennaltaehkäisevää työtä. Pääpaino MTLH:n vuoden 2013 lomatoiminnassa oli lapsiperhelomissa, eläkeläis- ja erilaisissa potilasryhmälomissa. Lapsiperheille suunnattuja perhelomia toteutettiin koulujen loma-aikoina. Perhelomia toteutui vuoden aikana 199 viikkoa. Ko. määrässä on mukana myös erityisryhmille suunnatut lapsiperhelomat. Lomakohteina olivat lapsiperheille majoituksen ja ohjelman puolesta sopivat kohteet. Lomilla järjestettiin ohjelmaa koko perheelle sekä omaa ohjelmaa lapsille ja aikuisille. Potilasjärjestöjen perhelomilla oli liiton tai yhdistyksen edustaja mukana. Uutena lomana oli yhteistyössä SamiSosterin kanssa järjestetty perheloma. SamiSoster järjesti tulkin lomalle. Kaikkiaan eläkeläislomia toteutui toimintavuoden aikana 164 loma-viikkoa. Eläkeläisyhdistysten lomia näistä oli 61 lomaa. Lomien sisältö muodostui ohjatusta liikunnasta, luennoista sekä aktivoivasta virikeohjelmasta. Työikäisten lomaviikkoja toteutui vuoden aikana 95 lomaa. Lomat ovat työkyvyn ylläpitämiseen ja voimavarojen vahvistamiseen suunnattuja lomaviikkoja. Kohdennettuja lomia oli erityisesti yrittäjille, maatalousyrittäjille, journalisteille, vapaaehtoistyöntekijöille sekä työttömille ja peliriippuvuudesta toipuville. 4

9 Omaishoitajille suunnattuja lomia toteutui vuoden aikana 35 viikkoa. Osa lomista oli yhteisiä lomia hoidettavan kanssa. Kohdennettuja lomia järjestettiin erilaisille potilas-, vammais- ja kansanterveysryhmille 233 ryhmää. Yhteistyökumppaneita on 55 valtakunnallista järjestöä. Valtakunnallisista järjestöistä keskeisimpiä olivat Aivo-, Epilepsia-, Hengitys-, Invalidi-, Kuulo-, Lihastauti-, MS-, Parkinson- ja Reumaliitto sekä muisti- ja sydänyhdistykset. Erityisesti muistiyhdistysten työntekijät olivat mukana toteuttamassa lomia. Osalla valtakunnallisten järjestöjen lomia oli mukana vertaisohjaajia. Maahanmuuttajalomia toteutettiin Inkerikeskuksen kanssa inkeriläisille paluumuuttajille Lomakohteet Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto osti vuoden 2013 lomat eri puolella Suomea sijaitsevilta lomakohteilta v suoritetun tarjouskilpailun perusteella. Lomia toteutettiin kertomusvuoden aikana alueellisesti ja asiakastarpeen mukaisesti eri puolilla maata. Kaikkiaan lomia järjestet-tiin 48 eri paikassa. 5

10 Kuvio 3. Lomapaikat joissa on järjestetty yli 10 lomaviikkoa. 6

11 Lomien järjestäminen siten, että saavutettavuus oli kohtuullinen ja palvelut sopivia, oli joissakin erityistilanteissa haasteellista. Lomaryhmiä jouduttiin perumaan noin 100. Tilalle perustettiin aina uusi lomaviikko. 2.4 Lomista tiedottaminen Lomaesitteitä painettiin kpl. Esitteitä lähetettiin suoraan yksityishenkilöille, jäsen- ja yhteistyöjärjestöille, kuntien palvelupisteisiin, seurakuntiin ja muille järjestöille. Lomista tiedotettiin lehti-ilmoituksin valtakunnallisissa ja maakunnallisissa lehdissä sekä joissakin ilmaisjakelulehdissä. Omaishoitaja- ja potilasjärjestöt tiedottivat yhteistyölomista omissa julkaisuissaan. Suomen Yrittäjät markkinoivat yrittäjälomia Suomen Yrittäjät lehdessä sekä jäsenjärjestöjensä julkaisuissa ja tiedotteissa. Järjestön omat kotivivut olivat yksi tehokkain ilmoituskanava. Kotisivujen kautta on ollut mahdollisuus täyttää sähköinen hakemuslomake tai tulostaa hakemuslomake. Kotisivuilta oli linkit myös lomapaikkoihin, mahdollisuus antaa lomapalaute sekä lähettää se suoraan lomajärjestöön. Lomajärjestöillä on ollut yhteinen nettisivusto, josta on linkit järjestöjen omille sivuille. Suoraa sähköpostitiedottamista tehtiin järjestöihin ja seurakuntiin. 3 MAASEUDUN TUKIHENKILÖVERKON TOIMINTA Heinäkuun alusta 2013 alkaen Maaseudun Tukihenkilöverkon toiminta siirtyi MTLH:n hallinnoitavaksi. Toimipiste oli Kemissä ja toiminta oli valtakunnallista. Toiminta perustuu vapaaehtoisten tekemään tukihenkilötyöhön ja tukihenkilöiden koulutuksiin. Toiminnan linjauksista vas-taa asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Maaseudun tukihenkilöverkon toiminta on vapaaehtoisten tukihenkilöiden tekemää tukihenkilötoimintaa. Koordinaattori toimii yhteyshenkilönä, organisoi koulutuksia ja tapaamisia, tukee aluevastaavien työtä ja vastaa viestinnästä. Toiminnassa mukana 185 tukihenkilöä. Tukihenkilökohtaamisten määrä oli 592 ja tukipuhelujen määrä 694 kpl. Vuoden 2013 aikana tuki kohdistui 400:aan tuettavaan. Aluevastaavakoulutuksen käyneitä on 124 henkilöä. Verkon toiminnansisällöstä vastaa asiantuntijoista koostunut ohjausryhmä. 7

12 4 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n puheenjohtajana toimintavuonna 2013 oli emäntä Merja Uusitalo ja varapuheenjohtajana toiminnanjohtaja Jukka Salminen. Hallituksen muut jäsenet olivat ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia, järjestöpäällikkö Anssi Kemppi, pääsihteeri Jyrki Nurmi, hallintopäällikkö Merja Perälä, tarkastaja Kristiina Ruuskanen, johtaja Timo Sipilä ja järjestöjohtaja Anna Tamminen. Hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Keskeisiä asioita toimintavuoden aikana hallituksen työskentelyssä olivat lomatoiminnan kilpailuttaminen, toiminnan toteutumisen seuraaminen, henkilöstöasiat sekä valmistautuminen Maaseudun Tukihenkilöverkon hallinnointiin. Kokopäivätoimisia työntekijöitä oli viisi henkilöä; lomasihteerit Anne Aulonen ja Leena Lindell, taloussihteeri Maarit Kainulainen, tiedottaja Sirpa Otava ja toiminnanjohtajana Airi Tella. Määräaikaisena toimistosihteerinä oli huhtikuun alusta vuoden loppuun yo. merkonomi Pirjo Mankki. Kesätyöntekijänä oli opiskelija Reetta Tervo. Maaseudun Tukihenkilöverkon koordinaattori Ritva Lampela siirtyi MTLH:n työntekijäksi alkaen. IT- tukisopimus on Provol Oy:n kanssa. Toimitilojen siivous on ostettu Piuski ky:ltä. Taloushallintopalvelusopimus on Tilitoimisto Jarmo Cast-ren Oy:n kanssa. MTLH:n jäsenjärjestöjen määrä vuoden vaihteessa oli 23. Määrä lisääntyi vielä toimintavuoden aikana yhdellä, kun Suomen Kuuloliitto hakeutui vuoden 2013 aikana MTLH:n jäsenjärjestöksi. Sääntömääräisiä yleiskokouksia pidettiin kaksi. MTLH:n jäsenjärjestöjä ovat Agrologien liitto, Aivoliitto, Eläkeliitto, Hyvän Vanhenemisen Tukisäätiö, Inarin Keskustanaisten osasto, Invalidiliitto, Karjalan Virkistyslomat, Koneyrittäjien liitto, Maaseudun Säätiö, MTK (Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto), Muistiliitto ry, Päällystö Naisten liitto, Suomen CP- liitto, Suomen Keskusta, Suomen Keskustanaiset ry, Suomen Keskustanuoret, Suomen Kuuloliitto, Suomen MS-liitto, Suomen Parkinson liitto ry, Suomen Uusperheellisten liitto, Suomen Sydänliitto, Suomen Yrittäjät ja Vesaisten keskusliitto. 8

13 5 TALOUS Tilikauden tulos v on 7 217,37. Toimintavuonna RAY:n myöntämää tukea lomatoimintaan oli käytössä ja edelliseltä vuodelta siirtynyttä avustusta Siirtyvää avustusta vuodelle 2014 jää ,02. Omavastuuosuuksia karttui Tulot yhteensä olivat ,98. Kuluista suurin on käyttömaksut lomapaikkoihin, ,33. Lomatoiminnan muita kuluja oli ,65. Muun varsinaisen toiminnan kulut ,13, josta henkilöstökulujen osuus on , 42 ja muut kulut ,71. RAY:n myöntämää avustusta Maaseudun tukiverkolle MTLH:lle oli , MSL:lta siirtyneen avustuksen kanssa yhteensä , 58. Vuodelle 2014 siirtyvää avustusta on ,40. Suurimmat kulut ovat henkilöstökulut ,45 ja muut kulut ,73. Kokonaisuutena taseen kokonaisloppusumma ,82. Maksuvalmius on ollut hyvä koko tilikauden aikana ja yhdistyksen likviditeetti vuoden lopussa oli ,48. Tilitoimistopalvelut on ostettu Kirjanpitotoimisto J. Castren OY:ltä. Järjestön tilintarkastajana on toiminut HTM Raimo Hakola. 6 KEHITTÄMINEN JA ARVIOINTI Yksi toiminnan kehittämisen painopisteistä on ollut sisäisten toimintatapojen kehittäminen. Työntekijät ovat käsitelleet lomia yksin ja tiimeinä. Näin on ollut mahdollisuus konsultoida ja myös sijaistaa loma-aikoina. Lomien hallinnointiin, kaikkien lomajärjestöjen yhteiseen käyttöön kehitetty Lotu-järjestelmä otettiin käyttöön toimintavuoden aikana. Käyttöönoton jälkeen järjestelmää on kehitetty sitä mukaan, kun toiminnallisia tarpeita on esiintynyt. Järjestelmä mahdollistaa sen, ettei samalle lomatuen hakijalle myönnetä eri järjestöistä lomatukea saman vuoden aikana. Kaikilta lomalaisilta on pyydetty lomapalautteet. Kesäkuun alusta alkaen otettiin käyttöön Webropol-palautelomake palautteiden käsittelyä varten. Asiakkaat voivat täyttää palautteen suoraan ohjelmaan lomapaikassa tai työntekijät kirjaavat palautteet ohjelmaan. Lomapalautteita tuli yli 4000 kpl. 9

14 Jäsentyneen organisaation, toimivan hallinnon ja ammattitaitoisten työntekijöiden ansiosta vuoden 2013 paineista suoriuduttiin hyvin. Suuri huoli oli työntekijöiden liian suuri työtaakka ja heidän jaksamisensa. Edelleen haasteena on uusien avuntarpeessa olevien löytäminen, lomapalvelujen alueellinen toteutuminen ja kilpailutuksen onnistuminen. Toimintaa arvioidaan sähköisten palautteiden avulla sekä keskusteluin yhteistyökumppaneiden ja lomapaikkojen kanssa. Yleisen taloustilanteen vaihtelut näkyvät tuetulle lomalle hakeutumisessa. Tukeen oikeutettavien määrä ja hakijoiden määrä lisääntyy koko ajan. Hakijat täyttävät lain edellyttämän tuen myöntämisen kriteerit lähes aina. Toimintaympäristössä tapahtuvat taloudelliset muutokset heijastuvat niin lomatoimintaan kuin tukihenkilötyöhönkin. Rahoituslain muutos ja uudistuneet yleiskuluohjeet mahdollistavat toiminnan jäntevämmän ja laajemman tiedotuksen. Lisäksi on ollut mah-dollisuus palkata lisätyövoimaa. Yhteistyö eri järjestöjen kanssa on vakiintunut. Riskeinä voidaan nähdä rahoituksen tason pysyminen tarvetta vastaavana. Toisena toimintaa vaikeuttavana tekijänä ovat hankintalaki ja sen vaihtelevat tulkinnat. Lomajärjestön pelkona on se, ettei tiukan kilpailutuksen takia tuetun loman saanut henkilö saa sitä palvelua, mitä tarvitsee ja mitä lomapaikka on tarjonnut. Kuvio 2. Lomalla huonointa on ollut 10

15 Kuvio 3: Lomalla parasta on ollut 7 YHTEISTYÖ Järjestön keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat olleet kansanterveysjärjestöt, vammaisjärjestöt ja neurologiset potilasjärjestöt. Valtakunnallisia yhteistyöjärjestöjä oli kuluneen vuoden aikana yli 50 ja paikallisyhdistyksiä yli 200 kpl. Järjestöjen ja yhdistysten kanssa yhdessä suunniteltiin vuoden 2014 toimintaa. Yhteistyöjärjestöjen panos lomaryhmien markkinoinnissa ja lomasisältöjen kehittämisessä oli merkityksellistä. Vuoden alussa Eläkeliiton lomatoiminta siirtyi MTLH:lle. Toiminnan siirtyminen valmisteltiin yhteistyössä Eläkeliiton kanssa. Yhteistyö lomapaikkojen kanssa on toimintavuoden aikana ollut lähes viikoittaista ja toiminnan kannalta välttämätöntä. Lomapaikat käyttivät monipuolista asiantuntemustaan ja kokemustaan toteuttaessaan lomia. Yhteisellä suunnittelulla luotiin kohdennetut lomaohjelmat oikeille kohderyhmille. Yhteistyö lomapaikkojen kanssa tapahtui henkilökohtaisissa tapaamisissa toimistolla tai vierailuilla lomapaikoissa. Palautejärjestelmän avulla yksittäisiltä lomalaisilta saatiin palautteet lomilta. Palautteet toimivat kehittämisen välineinä. 11

16 Lomapaikkojen kilpailutus tehtiin vuodelle 2014 ja optio vuosille 2015 ja Ennen hankintakierrosta pidettiin palveluntuottajille keskustelutilaisuus, jossa kuultiin palveluntuottajien näkemyksiä tarjouspyyn-nön sisällöstä. Lomapaikkavalinnat menivät kilpailutuksen tuloksen mukaisesti ja niissä noudatettiin etuostojärjestystä sekä asiakkaiden tarpeita ja alueellista kattavuutta. Ruuhkaisesta vuodesta selvittiin ammattitaitoisten työntekijöiden ansiosta hyvin. Hallitus oli aktiivinen ja päätöksillään mahdollisti toimin-nan sujumisen. Suurena haasteena tulevaisuuden lomatoiminnalle on hankintalain aiheuttamat haasteet tämän kaltaisessa sosiaalipalveluiden kilpailutuksessa. Järjestön pelkona on vähäosaisten tarpeiden huomiotta jääminen ja edelleen syrjäytyminen. Lomahankinnat eivät pahimmillaan ta-oita ja palvele tuetun loman hakijoita. Uusien avauksien osalta yhteistyö kuntien ja seurakuntien kanssa ei edennyt toivotulla tavalla. MTLH on jäsenenä Raha-automaattiyhdistyksessä (RAY), Sosiaali ja terveys ry:ssä (SOSTE) ja Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen työnantajayhdistyksessä. Järjestö on mukana myös Lomajärjestöjen yhteistyöryhmässä (LYR). Yhteistyö muiden järjestöjen, lomapaikkojen, rahoittajan ja muiden yhteisöjen kanssa on välttämätöntä, jotta järjestössä voidaan palvella avun ja tuen tarpeessa olevia. TOIMINNAN TARKOITUS - Edistää terveyttä ja hyvinvointia parantavaa sosiaalista terveys- ja lomatoimintaa valtakunnallisesti ja näin edistää rasittuneiden ihmisten toipumista ja palautumista. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Eri elämäntilanteissa olevat aikuiset, perheet, ikääntyneet ja eri sairaus- tai vammaisryhmiin kuuluvat. Kehittämistyö YHTEISTYÖ Kumppanuusyhteistyö Muu järjestö- ja yhdistysyhteistyö SOSTE Lomajärjestöjen yhteistyöryhmä LYR Kuntaliitto Kirkko ARVOT Kunnioitus Välittäminen Oikeudenmukaisuus rehellisyys SÄÄNNÖT PHR Hallinto- ja johtosääntö, JK HALLINTO Yleinen kokous: Vuosi- ja syyskokous Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry HALLITUS Puheenjohtaja 8 jäsentä JÄSENJÄRJESTÖT 22 LOMATOIMINTA Yleishaussa 170 lomaviikkoa Yhteistyössä järjestöjen kanssa 155 lomaviikkoa Yhteistyössä yhdistysten kanssa 135 lomaviikkoa PALVELUNTUOTTAJAT Kylpylät ja hotellit Kuntoutuslaitokset Urheiluopistot TALOUS perustuu RAY:n AKavustukseen ja omavastuuosuuksiin TYÖNTEKIJÄT Toiminnanjohtaja, taloussihteeri, tiedottaja 2 lomasihteeriä TOIMINTAA OHJAAVAT LAIT JA SÄÄDÖKSET: Yhdistyslaki, avustuslaki, hankintalaki, tilaajavastuulaki, kirjanpitolaki, tietosuojalaki, työlainsääntö yms. SIDOSRYHMÄT Valtioneuvosto Sosiaali- ja terveysministeriö Raha-automaattiyhdistys RAY 12

17 13

18 14

19 15

20 Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry Mannerheimintie 31 B 20, Helsinki p , f

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY...3 Toiminta-ajatus...3 Visio...3 Toimintaa ohjaavat perusarvot...4 Perustehtävät...4 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015. 1. Yleistä

Toimintakertomus 2014 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015. 1. Yleistä 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015 Toimintakertomus 1. Yleistä Suomessa on yli 40 000 henkilöä, jotka saavat Kelan erityiskorvausta tulehduksellisiin suolistosairauksiin

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Liittohallitus 6.3.2014, 22, liite 5 Kevätliittokokous 12.4.2014, 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Liittohallitus 6.3.2014, 22, liite 5 Kevätliittokokous 12.4.2014, 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Liittohallitus 6.3.2014, 22, liite 5 Kevätliittokokous 12.4.2014, 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1(25) Sisältö SISÄLTÖ... 1 1. YLEISTÄ... 2 2. LIITTOKOKOUKSET JA LIITTOHALLITUS... 2 3. HENKILÖKUNTA...

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Arvot. Visio

Toiminta-ajatus. Arvot. Visio Vuosikertomus 2011 Toiminta-ajatus Tuemme epilepsiaa sairastavia henkilöitä elämään tasa-arvoisina muun väestön kanssa sekä tuemme heitä ja heidän läheisiään tavoitteen saavuttamiseksi. Arvot Ihmisten

Lisätiedot

A-KILTOJEN LIITTO RY VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2010

A-KILTOJEN LIITTO RY VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2010 2 A-KILTOJEN LIITTO RY VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ A-Kiltojen Liitto ry on vuonna 1968 perustettu päihdetoipujayhdistysten valtakunnallinen keskusjärjestö. A-Kiltojen Liiton tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen esiselvitys kunta järjestöt yhteistyöstä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Mustakangas-Mäkelä Anne Sisältö Tiivistelmä...3 1

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

hyvään arkeen omaishoitoperheissä

hyvään arkeen omaishoitoperheissä Yhteistyöllä hyvään arkeen omaishoitoperheissä Hyvät käytännöt ja palveluohjaus omaishoitajien arjen tukena -projektin (CARERI, 2007-2010) loppuraportti Malla Heino Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Toimintakertomus 1. Toimitusjohtajan katsaus 1. Perhetoiminnot 4. Seksuaaliterveysklinikka 18. Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23

SISÄLLYS. Toimintakertomus 1. Toimitusjohtajan katsaus 1. Perhetoiminnot 4. Seksuaaliterveysklinikka 18. Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23 VUOSIKERTOMUS 2009 2 SISÄLLYS Toimintakertomus 1 Toimitusjohtajan katsaus 1 Perhetoiminnot 4 Seksuaaliterveysklinikka 18 Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23 Perinnöllisyysklinikka 27 Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Johanna Suihko Sisältö 1 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n perustaminen... 4 1.1 Yhdistymistä valmistelevat järjestöt... 4 1.1.1 Elämä On

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

TAKUU-SÄÄTIÖ Vuosikertomus 2009 1

TAKUU-SÄÄTIÖ Vuosikertomus 2009 1 TAKUU-SÄÄTIÖ Vuosikertomus 2009 1 TAKUU-SÄÄTIÖ Valtakunnallinen, yksityishenkilöiden velkojen ja taloudenhallinnan ratkaisemista edistävä sosiaalialan asiantuntijajärjestö. ARVOMME Asiakaskeskeisyys Asiakas

Lisätiedot

Vuodesta 2013 lähtien hanke pääsi Ray:n kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak2) piiriin.

Vuodesta 2013 lähtien hanke pääsi Ray:n kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak2) piiriin. Vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke Santra (2008-2012) Espoon Järjestöjen Yhteisö ry Loppuraportti 8.8.2013 Sisällys 1. Hankkeen taustat ja tavoitteet... 2 1.1. Tausta lyhyesti... 2 1.2. Tavoitteet...

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2013 Suomen Punainen Risti 16.5.2014 1 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 16.5.2014 Kannen kuva: Toimittaja: Kuvaaja: Sydäntalvi-harjoitus onnistui loistavasti. Salossa

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011 Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011... 3 Yhteenveto... 3 1. Johdanto... 4 2. Rahoituskauden toiminta... 4 A. Hankerahoitus... 4 2.1. Hakemukset

Lisätiedot

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta osastopäällikkö Mika Pyykkö Avustusosasto, 1.3.2012 1 RAY:n toiminnan lähtökohdat Rahapelilupa vuoteen 2011 asti Uudistettu arpajaislaki 1.1.2012 lakiin kirjattu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry HYVÄT TUULET RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lauhatuuli Myöhätuuli Hiekkaharjuntie 13 A Lammaslammentie 17 A 01300 Vantaa 01710 Vantaa 09-8734386

Lisätiedot