MAASEUDUN TERVEYS- JA LOMAHUOLTO RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAASEUDUN TERVEYS- JA LOMAHUOLTO RY"

Transkriptio

1 MAASEUDUN TERVEYS- JA LOMAHUOLTO RY VUOSIKIRJA 2013

2

3 SISÄLTÖ 1. Toimintavuosi Lomatoiminta Lomalaisten ja lomaa hakeneiden kuvaus Lomamuodot Lomakohteet Lomista tiedottaminen Maaseudun tukihenkilöverkko Hallinto ja henkilöstö Talous Kehittäminen ja arviointi Yhteistyö... 11

4 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:ssä on nyt takana toinen sosiaalisen lomatoiminnan yhdistymisen jälkeinen vuosi. Lomatoiminnassa tarve on selkeästi kasvanut ja käsiteltävien hakemusten määrä lisääntynyt. Toiminnallisesti vuosi osoittaa uudistuneen toiminnan olleen onnistunut ja asettuneen paikalleen. Suurin huoli on hankintalain tulkinnan mukanaan tuomat hankaluudet. Asiakaslähtöisyys ei toteudu järjestön arvojen mukaisesti. Erityisryhmät eivät saa osallistua lomapaikan valintaan ja näinollen eivät pääse lomalle toivomaansa lomapaikkaan. Sosiaalinen tapa toimia kaventuu tiukan hankintalain tulkinnan vuoksi. MTLH on joutunut hankalaan välikäteen suhteessa yhteistyöjärjestöihin ja asiakkaisiin. Seuraaville vuosille tehty kilpailutus osoittaa konkreettisesti toiminnan vaikeudet, joita ovat mm. lomapaikkojen määrän rajoittaminen ja etuostojärjestyksen noudattaminen. Kiitos teille kärsivällisyydestä ja ymmärryksestä yhteistyöjärjestöt. Kulunut vuosi on osoittanut, että hakijoita on runsaasti huomattavasti enemmän kuin tukea pystytään myöntämään. Yhteiskunnassa esiintyvä eriarvoistusmiskehitys, avun tarve ja hätä kuvastuvat hakemuksissa. Lomatoiminta ei pysty vastaamaan tässä tilanteessa ko. tarpeeseen. Järjestö odottaa kansallisen hankintalain tulkinnan sekä rahoittajan tulkintojen lievenemistä hankintalain osalta, jotta kansalaiset saavat tarvitsemansa palvelun ja järjestö voi toimia arvojensa pohjalta. Toimintavuoden aikana järjestö otti askeleen toiminnan monipuolistamisen suhteen. Järjestön hallinnointiin siirtyi Maaseudun Tukihenkilöverkon toiminta. Tukiverkon toiminta on jo vakiintunutta vapaaehtois-toimintaa. Uusien, apua tarvitsevien ihmisten tavoittaminen on jatkuva haaste. Yhteistyötä ja tiedottamista järjestö tekee jatkuvasti. Omasta puolestani kiitän jäsenjärjestöjä ja yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä vuoden aikana. Kiitämme myös rahoittajaa kehittävästä yhteistyöotteesta ja ohjeistuksista. Kiitokset hallitukselle paneutuneesta yhteistyöstä. Suurkiitos myös koko henkilöstölle työntäyteisestä ja on-nistuneesti toteutuneesta toimintavuodesta. Merja Uusitalo puheenjohtaja

5 1 TOIMINTAVUOSI 2013 Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n toinen toimintavuosi uusiutu-neessa muodossaan on sujunut yhteistyön, uudistumisen ja vahvistu-neen lomatoiminnan merkeissä. MTLH:n sääntöjen mukaan toiminta on rasittuneiden ja virkistystä kaipaavien henkilöiden terveys- ja loma-huollon järjestämistä, tiedotus- ja valistustoimintaa sekä varainkeruuta. Järjestön toiminnan tavoitteena on tukea yksilöä erilaisissa elämäntilan-teissa ja vahvistaa perheen sisäisiä vuorovaikutussuhteita. Järjestön toimipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. MTLH:n päätoimintamuoto on sosiaalinen lomatoiminta. Suurimmat muutokset vuoden 2013 aikana olivat Eläkeliiton tuetun lomatoiminnan siirtyminen vuoden alusta ja Maaseudun Tukihenkilöverkon toiminnan hallinnoinnin siirtyminen heinäkuun alusta MTLH:lle. Lomia on järjestetty hankintalain mukaisesti kilpailutetuissa lomapai-koissa eri puolilla Suomea. Lomatukea haetaan henkilökohtaisella ha-kemuksella. Lomasta on maksettu omavastuuosuus. Maaseudun Ter-veys- ja Lomahuolto keskittyi toiminnassaan tuettujen lomien järjestä-miseen. Tuettujen lomien merkitys yksinäisyyden lieventäjänä, tervey-den ja hyvinvoinnin edistäjänä sekä syrjäytymisen ehkäisemisessä on merkittävä. Tavoitteelliset erilaisille kohderyhmille järjestetyt lomat ovat olleet ohjattuja ja ohjelmallisia. Vuoden 2013 toiminta oli uudistuneen järjestön toinen vuosi. Yhteiset toimintalinjat työyhteisössä vahvistuivat. Lomajärjestöjen yhteinen LOTU-ohjelma otettiin käyttöön. Se palvelee järjestöjä yhteismitallisen tilastoinnin osalta ja siten, että kaikkien lomajärjestöjen myöntämä tuki näkyy ohjelmassa. Lomapaikkojen kilpailutus toteutettiin RAY:n ohjei-ta noudattaen. Vuoden 2013 lomat ostettiin edellisvuonna tehdyn hankinnan perusteel-la. Lomia toteutettiin kertomusvuoden aikana alueellisesti eri puolilla maata. Kaikkiaan lomia järjestettiin 45 eri lomapaikassa. Yhteistyöjär-jestöjen kanssa suunniteltiin vuoden 2014 toimintaa. Vuoden alusta Eläkeliiton lomatoiminta siirtyi MTLH:lle. Heinäkuun alusta 2013 alkaen Maaseudun Tukihenkilöverkon toiminta siirtyi MTLH:n hallinnoitavaksi. Toimipiste sijaitsi Kemissä ja toiminta oli val-takunnallista. Toiminta perustuu vapaaehtoisten tekemään tukihenkilö-työhön ja tukihenkilöiden koulutuksiin. 1

6 2 LOMATOIMINTA Vuoden 2013 aikana järjestettiin 620 tuettua lomaviikkoa 49 eri palve-luntuottajan kanssa. Hakemuksia tuli vuoden aikana kpl, joissa yksittäisiä hakijoita oli yhteensä henkilöä. Loma myönnettiin henkilölle (59,5 %). Lomalla olleista aikuisia oli henkilöä ja lapsia Yhteensä lomavuorokausia karttui Lomansa pe-ruutti henkilöä ja uusia lomalaisia oli 12 henkilöä 508 (3017 ha-kemusta). Lomalaisten keski-ikä oli 44 v. Yleishaussa olevia lomia toteutui 236 ja yhteistyölomia paikallisyhdistysten sekä eläkeläis-, vammais- ja potilasjärjestöjen kanssa toteutui 484 kpl. Valtakunnallisia järjestöjä yhteistyökumppaneina oli yli 50. Eniten lomia oli Eläkeliiton paikallisyhdistyksillä, 60 kpl Lomalaisten ja lomaa hakeneiden kuvaus Ikäjakauma lomatuen saaneiden osalta painottui lapsiin, aikuisiin ja eläkeikäisiin. Kaavio 1: Lomatuen hakijat ja saaneet iän mukaan Sukupuolen mukaan eriteltynä lomatuen hakijoista oli naisia ja miehiä Lomalaisista puolestaan naisia oli ja miehiä

7 Lomatoiminta on valtakunnallista toimintaa. Lomista ilmoitettiin maakunnallisissa lehdissä ja lomia toteutettiin eri puolilla Suomea ole-vissa lomakohteissa. Järjestö on perinteisesti ilmoittanut alueellisissa julkaisuissa ja pyrkinyt tavoittamaan haja-asutusalueilla olevat. Lo-man hakijoista ja loman saaneista eniten oli Länsi-Suomesta, erityises-ti Pohjanmaalta ja Etelä-Suomesta. Lääni Kaikki hakijat %-hakijoista %- lomalaisista Etelä-Suomen lääni ,74 % 17,72 % Itä-Suomen lääni ,63 % 6,93 % Länsi-Suomen lääni ,41 % 21,11 % Lapin lääni ,54 % 3,30 % Oulun lääni ,68 % 10,54 % Yhteensä ,00% 59,60 % Taulukko 1. Alueellinen lomanhakijoiden/ lomatuen saaneiden jakautuminen Ammatti Henkilömäärä % % hyväksytyistä hakijoista Palkansaaja ,35 6,17 Yrittäjä 851 4,48 2,67 Äitiysvapaa 113 0,59 0,35 Hoitovapaa 220 1,16 0,69 Vanhempainvapaa 85 0,45 0,27 Tukityöllistetty 16 0,08 0,05 Muu 336 1,77 1,05 Eläkeläinen ,56 26,56 Opiskelija 196 1,03 0,61 Työkyvytön 84 0,44 0,26 Ei tietoa ,9 19,02 YHTEENSÄ ,6 Taulukko 2: Lomalaisten ammattiryhmittäinen jakauma Lomatuen hakijoiden ja loman saaneiden ammattijakauma on muut-tunut vuosien mittaan. Nykyisin ei esim. eritellä maanviljelijää omana ammattinaan, vaan he kuuluvat yrittäjiin. Ei tietoa -kategoriassa olevien osuus on suuri, tässä luvussa on mukana lapset. 3

8 Hakijoiden ja lomalaisten tulotaso oli alhainen. Alle köyhyystason (alle 1400 / kk) lomatuen saaneista oli henkilöä, joista alle 700 kuu-kaudessa ansaitsevia oli 1627 henkilöä ja hakeneista 3100 henkilöä. Lomaa hakeneista 3017 (päähakijaa) eli 9,21 % hakemuksista oli ensi-kertalaisia. Ensikertalaisia lomatuen saaneita oli henkilöä. Lomatuen saamisen hakija perustelee sosiaalisin, terveydellisin ja taloudellisin perustein. Sosiaaliset perusteet painottuivat eniten lomatuen saajilla, perustelua. Hakijoiden perusteluissa oli sosiaalista perustelua. Taloudellisia perusteluja oli lomatuen saajilla kpl ja hakijoilla kpl. Terveydellisiä perusteluja hakijat kuvasivat kertaa ja lomatuen saajat kertaa. Velkoja oli runsaasti, yli lomatuen saajaa ja hakijoista lähes Yksinäisyys nousi 1944 lo-matuen saaneen perusteluissa esille. Omaishoito ja vaikea elämäntilanne on perusteluissa korostuva peruste, yhteensä yli 1000 perustelua. Kaiken kaikkiaan voidaan tilastoista nähdä se, että hakijoiden elämäntilanteet ovat moni-ilmeisiä ja ihmiset sinnittelevät haasteellisissa tilanteissa Lomamuodot Tuettujen lomien toteutus lomamuodoittain jaetaan kohderyhmän ja sisällön mukaisesti. Lomatoiminta on luonteeltaan ennaltaehkäisevää työtä. Pääpaino MTLH:n vuoden 2013 lomatoiminnassa oli lapsiperhelomissa, eläkeläis- ja erilaisissa potilasryhmälomissa. Lapsiperheille suunnattuja perhelomia toteutettiin koulujen loma-aikoina. Perhelomia toteutui vuoden aikana 199 viikkoa. Ko. määrässä on mukana myös erityisryhmille suunnatut lapsiperhelomat. Lomakohteina olivat lapsiperheille majoituksen ja ohjelman puolesta sopivat kohteet. Lomilla järjestettiin ohjelmaa koko perheelle sekä omaa ohjelmaa lapsille ja aikuisille. Potilasjärjestöjen perhelomilla oli liiton tai yhdistyksen edustaja mukana. Uutena lomana oli yhteistyössä SamiSosterin kanssa järjestetty perheloma. SamiSoster järjesti tulkin lomalle. Kaikkiaan eläkeläislomia toteutui toimintavuoden aikana 164 loma-viikkoa. Eläkeläisyhdistysten lomia näistä oli 61 lomaa. Lomien sisältö muodostui ohjatusta liikunnasta, luennoista sekä aktivoivasta virikeohjelmasta. Työikäisten lomaviikkoja toteutui vuoden aikana 95 lomaa. Lomat ovat työkyvyn ylläpitämiseen ja voimavarojen vahvistamiseen suunnattuja lomaviikkoja. Kohdennettuja lomia oli erityisesti yrittäjille, maatalousyrittäjille, journalisteille, vapaaehtoistyöntekijöille sekä työttömille ja peliriippuvuudesta toipuville. 4

9 Omaishoitajille suunnattuja lomia toteutui vuoden aikana 35 viikkoa. Osa lomista oli yhteisiä lomia hoidettavan kanssa. Kohdennettuja lomia järjestettiin erilaisille potilas-, vammais- ja kansanterveysryhmille 233 ryhmää. Yhteistyökumppaneita on 55 valtakunnallista järjestöä. Valtakunnallisista järjestöistä keskeisimpiä olivat Aivo-, Epilepsia-, Hengitys-, Invalidi-, Kuulo-, Lihastauti-, MS-, Parkinson- ja Reumaliitto sekä muisti- ja sydänyhdistykset. Erityisesti muistiyhdistysten työntekijät olivat mukana toteuttamassa lomia. Osalla valtakunnallisten järjestöjen lomia oli mukana vertaisohjaajia. Maahanmuuttajalomia toteutettiin Inkerikeskuksen kanssa inkeriläisille paluumuuttajille Lomakohteet Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto osti vuoden 2013 lomat eri puolella Suomea sijaitsevilta lomakohteilta v suoritetun tarjouskilpailun perusteella. Lomia toteutettiin kertomusvuoden aikana alueellisesti ja asiakastarpeen mukaisesti eri puolilla maata. Kaikkiaan lomia järjestet-tiin 48 eri paikassa. 5

10 Kuvio 3. Lomapaikat joissa on järjestetty yli 10 lomaviikkoa. 6

11 Lomien järjestäminen siten, että saavutettavuus oli kohtuullinen ja palvelut sopivia, oli joissakin erityistilanteissa haasteellista. Lomaryhmiä jouduttiin perumaan noin 100. Tilalle perustettiin aina uusi lomaviikko. 2.4 Lomista tiedottaminen Lomaesitteitä painettiin kpl. Esitteitä lähetettiin suoraan yksityishenkilöille, jäsen- ja yhteistyöjärjestöille, kuntien palvelupisteisiin, seurakuntiin ja muille järjestöille. Lomista tiedotettiin lehti-ilmoituksin valtakunnallisissa ja maakunnallisissa lehdissä sekä joissakin ilmaisjakelulehdissä. Omaishoitaja- ja potilasjärjestöt tiedottivat yhteistyölomista omissa julkaisuissaan. Suomen Yrittäjät markkinoivat yrittäjälomia Suomen Yrittäjät lehdessä sekä jäsenjärjestöjensä julkaisuissa ja tiedotteissa. Järjestön omat kotivivut olivat yksi tehokkain ilmoituskanava. Kotisivujen kautta on ollut mahdollisuus täyttää sähköinen hakemuslomake tai tulostaa hakemuslomake. Kotisivuilta oli linkit myös lomapaikkoihin, mahdollisuus antaa lomapalaute sekä lähettää se suoraan lomajärjestöön. Lomajärjestöillä on ollut yhteinen nettisivusto, josta on linkit järjestöjen omille sivuille. Suoraa sähköpostitiedottamista tehtiin järjestöihin ja seurakuntiin. 3 MAASEUDUN TUKIHENKILÖVERKON TOIMINTA Heinäkuun alusta 2013 alkaen Maaseudun Tukihenkilöverkon toiminta siirtyi MTLH:n hallinnoitavaksi. Toimipiste oli Kemissä ja toiminta oli valtakunnallista. Toiminta perustuu vapaaehtoisten tekemään tukihenkilötyöhön ja tukihenkilöiden koulutuksiin. Toiminnan linjauksista vas-taa asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Maaseudun tukihenkilöverkon toiminta on vapaaehtoisten tukihenkilöiden tekemää tukihenkilötoimintaa. Koordinaattori toimii yhteyshenkilönä, organisoi koulutuksia ja tapaamisia, tukee aluevastaavien työtä ja vastaa viestinnästä. Toiminnassa mukana 185 tukihenkilöä. Tukihenkilökohtaamisten määrä oli 592 ja tukipuhelujen määrä 694 kpl. Vuoden 2013 aikana tuki kohdistui 400:aan tuettavaan. Aluevastaavakoulutuksen käyneitä on 124 henkilöä. Verkon toiminnansisällöstä vastaa asiantuntijoista koostunut ohjausryhmä. 7

12 4 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n puheenjohtajana toimintavuonna 2013 oli emäntä Merja Uusitalo ja varapuheenjohtajana toiminnanjohtaja Jukka Salminen. Hallituksen muut jäsenet olivat ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia, järjestöpäällikkö Anssi Kemppi, pääsihteeri Jyrki Nurmi, hallintopäällikkö Merja Perälä, tarkastaja Kristiina Ruuskanen, johtaja Timo Sipilä ja järjestöjohtaja Anna Tamminen. Hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Keskeisiä asioita toimintavuoden aikana hallituksen työskentelyssä olivat lomatoiminnan kilpailuttaminen, toiminnan toteutumisen seuraaminen, henkilöstöasiat sekä valmistautuminen Maaseudun Tukihenkilöverkon hallinnointiin. Kokopäivätoimisia työntekijöitä oli viisi henkilöä; lomasihteerit Anne Aulonen ja Leena Lindell, taloussihteeri Maarit Kainulainen, tiedottaja Sirpa Otava ja toiminnanjohtajana Airi Tella. Määräaikaisena toimistosihteerinä oli huhtikuun alusta vuoden loppuun yo. merkonomi Pirjo Mankki. Kesätyöntekijänä oli opiskelija Reetta Tervo. Maaseudun Tukihenkilöverkon koordinaattori Ritva Lampela siirtyi MTLH:n työntekijäksi alkaen. IT- tukisopimus on Provol Oy:n kanssa. Toimitilojen siivous on ostettu Piuski ky:ltä. Taloushallintopalvelusopimus on Tilitoimisto Jarmo Cast-ren Oy:n kanssa. MTLH:n jäsenjärjestöjen määrä vuoden vaihteessa oli 23. Määrä lisääntyi vielä toimintavuoden aikana yhdellä, kun Suomen Kuuloliitto hakeutui vuoden 2013 aikana MTLH:n jäsenjärjestöksi. Sääntömääräisiä yleiskokouksia pidettiin kaksi. MTLH:n jäsenjärjestöjä ovat Agrologien liitto, Aivoliitto, Eläkeliitto, Hyvän Vanhenemisen Tukisäätiö, Inarin Keskustanaisten osasto, Invalidiliitto, Karjalan Virkistyslomat, Koneyrittäjien liitto, Maaseudun Säätiö, MTK (Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto), Muistiliitto ry, Päällystö Naisten liitto, Suomen CP- liitto, Suomen Keskusta, Suomen Keskustanaiset ry, Suomen Keskustanuoret, Suomen Kuuloliitto, Suomen MS-liitto, Suomen Parkinson liitto ry, Suomen Uusperheellisten liitto, Suomen Sydänliitto, Suomen Yrittäjät ja Vesaisten keskusliitto. 8

13 5 TALOUS Tilikauden tulos v on 7 217,37. Toimintavuonna RAY:n myöntämää tukea lomatoimintaan oli käytössä ja edelliseltä vuodelta siirtynyttä avustusta Siirtyvää avustusta vuodelle 2014 jää ,02. Omavastuuosuuksia karttui Tulot yhteensä olivat ,98. Kuluista suurin on käyttömaksut lomapaikkoihin, ,33. Lomatoiminnan muita kuluja oli ,65. Muun varsinaisen toiminnan kulut ,13, josta henkilöstökulujen osuus on , 42 ja muut kulut ,71. RAY:n myöntämää avustusta Maaseudun tukiverkolle MTLH:lle oli , MSL:lta siirtyneen avustuksen kanssa yhteensä , 58. Vuodelle 2014 siirtyvää avustusta on ,40. Suurimmat kulut ovat henkilöstökulut ,45 ja muut kulut ,73. Kokonaisuutena taseen kokonaisloppusumma ,82. Maksuvalmius on ollut hyvä koko tilikauden aikana ja yhdistyksen likviditeetti vuoden lopussa oli ,48. Tilitoimistopalvelut on ostettu Kirjanpitotoimisto J. Castren OY:ltä. Järjestön tilintarkastajana on toiminut HTM Raimo Hakola. 6 KEHITTÄMINEN JA ARVIOINTI Yksi toiminnan kehittämisen painopisteistä on ollut sisäisten toimintatapojen kehittäminen. Työntekijät ovat käsitelleet lomia yksin ja tiimeinä. Näin on ollut mahdollisuus konsultoida ja myös sijaistaa loma-aikoina. Lomien hallinnointiin, kaikkien lomajärjestöjen yhteiseen käyttöön kehitetty Lotu-järjestelmä otettiin käyttöön toimintavuoden aikana. Käyttöönoton jälkeen järjestelmää on kehitetty sitä mukaan, kun toiminnallisia tarpeita on esiintynyt. Järjestelmä mahdollistaa sen, ettei samalle lomatuen hakijalle myönnetä eri järjestöistä lomatukea saman vuoden aikana. Kaikilta lomalaisilta on pyydetty lomapalautteet. Kesäkuun alusta alkaen otettiin käyttöön Webropol-palautelomake palautteiden käsittelyä varten. Asiakkaat voivat täyttää palautteen suoraan ohjelmaan lomapaikassa tai työntekijät kirjaavat palautteet ohjelmaan. Lomapalautteita tuli yli 4000 kpl. 9

14 Jäsentyneen organisaation, toimivan hallinnon ja ammattitaitoisten työntekijöiden ansiosta vuoden 2013 paineista suoriuduttiin hyvin. Suuri huoli oli työntekijöiden liian suuri työtaakka ja heidän jaksamisensa. Edelleen haasteena on uusien avuntarpeessa olevien löytäminen, lomapalvelujen alueellinen toteutuminen ja kilpailutuksen onnistuminen. Toimintaa arvioidaan sähköisten palautteiden avulla sekä keskusteluin yhteistyökumppaneiden ja lomapaikkojen kanssa. Yleisen taloustilanteen vaihtelut näkyvät tuetulle lomalle hakeutumisessa. Tukeen oikeutettavien määrä ja hakijoiden määrä lisääntyy koko ajan. Hakijat täyttävät lain edellyttämän tuen myöntämisen kriteerit lähes aina. Toimintaympäristössä tapahtuvat taloudelliset muutokset heijastuvat niin lomatoimintaan kuin tukihenkilötyöhönkin. Rahoituslain muutos ja uudistuneet yleiskuluohjeet mahdollistavat toiminnan jäntevämmän ja laajemman tiedotuksen. Lisäksi on ollut mah-dollisuus palkata lisätyövoimaa. Yhteistyö eri järjestöjen kanssa on vakiintunut. Riskeinä voidaan nähdä rahoituksen tason pysyminen tarvetta vastaavana. Toisena toimintaa vaikeuttavana tekijänä ovat hankintalaki ja sen vaihtelevat tulkinnat. Lomajärjestön pelkona on se, ettei tiukan kilpailutuksen takia tuetun loman saanut henkilö saa sitä palvelua, mitä tarvitsee ja mitä lomapaikka on tarjonnut. Kuvio 2. Lomalla huonointa on ollut 10

15 Kuvio 3: Lomalla parasta on ollut 7 YHTEISTYÖ Järjestön keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat olleet kansanterveysjärjestöt, vammaisjärjestöt ja neurologiset potilasjärjestöt. Valtakunnallisia yhteistyöjärjestöjä oli kuluneen vuoden aikana yli 50 ja paikallisyhdistyksiä yli 200 kpl. Järjestöjen ja yhdistysten kanssa yhdessä suunniteltiin vuoden 2014 toimintaa. Yhteistyöjärjestöjen panos lomaryhmien markkinoinnissa ja lomasisältöjen kehittämisessä oli merkityksellistä. Vuoden alussa Eläkeliiton lomatoiminta siirtyi MTLH:lle. Toiminnan siirtyminen valmisteltiin yhteistyössä Eläkeliiton kanssa. Yhteistyö lomapaikkojen kanssa on toimintavuoden aikana ollut lähes viikoittaista ja toiminnan kannalta välttämätöntä. Lomapaikat käyttivät monipuolista asiantuntemustaan ja kokemustaan toteuttaessaan lomia. Yhteisellä suunnittelulla luotiin kohdennetut lomaohjelmat oikeille kohderyhmille. Yhteistyö lomapaikkojen kanssa tapahtui henkilökohtaisissa tapaamisissa toimistolla tai vierailuilla lomapaikoissa. Palautejärjestelmän avulla yksittäisiltä lomalaisilta saatiin palautteet lomilta. Palautteet toimivat kehittämisen välineinä. 11

16 Lomapaikkojen kilpailutus tehtiin vuodelle 2014 ja optio vuosille 2015 ja Ennen hankintakierrosta pidettiin palveluntuottajille keskustelutilaisuus, jossa kuultiin palveluntuottajien näkemyksiä tarjouspyyn-nön sisällöstä. Lomapaikkavalinnat menivät kilpailutuksen tuloksen mukaisesti ja niissä noudatettiin etuostojärjestystä sekä asiakkaiden tarpeita ja alueellista kattavuutta. Ruuhkaisesta vuodesta selvittiin ammattitaitoisten työntekijöiden ansiosta hyvin. Hallitus oli aktiivinen ja päätöksillään mahdollisti toimin-nan sujumisen. Suurena haasteena tulevaisuuden lomatoiminnalle on hankintalain aiheuttamat haasteet tämän kaltaisessa sosiaalipalveluiden kilpailutuksessa. Järjestön pelkona on vähäosaisten tarpeiden huomiotta jääminen ja edelleen syrjäytyminen. Lomahankinnat eivät pahimmillaan ta-oita ja palvele tuetun loman hakijoita. Uusien avauksien osalta yhteistyö kuntien ja seurakuntien kanssa ei edennyt toivotulla tavalla. MTLH on jäsenenä Raha-automaattiyhdistyksessä (RAY), Sosiaali ja terveys ry:ssä (SOSTE) ja Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen työnantajayhdistyksessä. Järjestö on mukana myös Lomajärjestöjen yhteistyöryhmässä (LYR). Yhteistyö muiden järjestöjen, lomapaikkojen, rahoittajan ja muiden yhteisöjen kanssa on välttämätöntä, jotta järjestössä voidaan palvella avun ja tuen tarpeessa olevia. TOIMINNAN TARKOITUS - Edistää terveyttä ja hyvinvointia parantavaa sosiaalista terveys- ja lomatoimintaa valtakunnallisesti ja näin edistää rasittuneiden ihmisten toipumista ja palautumista. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Eri elämäntilanteissa olevat aikuiset, perheet, ikääntyneet ja eri sairaus- tai vammaisryhmiin kuuluvat. Kehittämistyö YHTEISTYÖ Kumppanuusyhteistyö Muu järjestö- ja yhdistysyhteistyö SOSTE Lomajärjestöjen yhteistyöryhmä LYR Kuntaliitto Kirkko ARVOT Kunnioitus Välittäminen Oikeudenmukaisuus rehellisyys SÄÄNNÖT PHR Hallinto- ja johtosääntö, JK HALLINTO Yleinen kokous: Vuosi- ja syyskokous Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry HALLITUS Puheenjohtaja 8 jäsentä JÄSENJÄRJESTÖT 22 LOMATOIMINTA Yleishaussa 170 lomaviikkoa Yhteistyössä järjestöjen kanssa 155 lomaviikkoa Yhteistyössä yhdistysten kanssa 135 lomaviikkoa PALVELUNTUOTTAJAT Kylpylät ja hotellit Kuntoutuslaitokset Urheiluopistot TALOUS perustuu RAY:n AKavustukseen ja omavastuuosuuksiin TYÖNTEKIJÄT Toiminnanjohtaja, taloussihteeri, tiedottaja 2 lomasihteeriä TOIMINTAA OHJAAVAT LAIT JA SÄÄDÖKSET: Yhdistyslaki, avustuslaki, hankintalaki, tilaajavastuulaki, kirjanpitolaki, tietosuojalaki, työlainsääntö yms. SIDOSRYHMÄT Valtioneuvosto Sosiaali- ja terveysministeriö Raha-automaattiyhdistys RAY 12

17 13

18 14

19 15

20 Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry Mannerheimintie 31 B 20, Helsinki p , f

1. TOIMINTAVUOSI 2014... 5. 2. Lomatoiminta... 5. 2.4 Lomista tiedottaminen... 9. 2.5 Maaseudun Tukihenkilöverkon toiminta... 9

1. TOIMINTAVUOSI 2014... 5. 2. Lomatoiminta... 5. 2.4 Lomista tiedottaminen... 9. 2.5 Maaseudun Tukihenkilöverkon toiminta... 9 SISÄLTÖ 1. TOIMINTAVUOSI 2014... 5 2. Lomatoiminta... 5 2.1. Lomaa hakeneiden kuvaus... 6 2.2. Lomamuodot... 8 2.3. Lomapaikat... 9 2.4 Lomista tiedottaminen... 9 2.5 Maaseudun Tukihenkilöverkon toiminta...

Lisätiedot

MAASEUDUN TERVEYS- JA LOMAHUOLTO RY

MAASEUDUN TERVEYS- JA LOMAHUOLTO RY MAASEUDUN TERVEYS- JA LOMAHUOLTO RY VUOSIKIRJA 2012 SISÄLTÖ 1. Toimintavuosi 2012... 4 2. Loman myöntämisperusteet... 5 3. Lomamuodot... 7 4. Lomakohteet... 9 5. Markkinointi ja tiedotus... 11 6. Hallinto

Lisätiedot

Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen

Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen Maaseudun Tukihenkilöverkko Maaseudun Tukihenkilöverkko on vapaaehtoistyöhön perustuva auttamisverkosto, joka tarjoaa apua kaikille maaseudun

Lisätiedot

1. TOIMINTAVUOSI SOSIAALINEN LOMATOIMINTA Hakijoiden ja lomalaisten kuvaus Lomaviikot lomamuodoittain...

1. TOIMINTAVUOSI SOSIAALINEN LOMATOIMINTA Hakijoiden ja lomalaisten kuvaus Lomaviikot lomamuodoittain... SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAVUOSI 2015... 4 2. SOSIAALINEN LOMATOIMINTA... 5 2.1. Hakijoiden ja lomalaisten kuvaus... 6 2.2. Lomaviikot lomamuodoittain... 6 2.3. Lomapaikat... 7 3. MAASEUDUN TUKIHENKILÖVERKON

Lisätiedot

YLEISET LOMAT 2015 HYVINVOINTILOMAT

YLEISET LOMAT 2015 HYVINVOINTILOMAT Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto (MTLH) ry järjestää tuettuja lomia eri puolilla Suomea olevissa lomakohteissa. Loman aikana on mahdollisuus levätä, virkistyä ja koota elämän eväitä arkielämään. MTLH:n

Lisätiedot

Soluku. Soluku-luontolomat vuonna 2014

Soluku. Soluku-luontolomat vuonna 2014 Soluku-luontolomat vuonna 2014 Yleistä Soluku-lomista Sosiaalisella luontolomatoiminnalla (Soluku) edistetään pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia ja harrastaa erilaisia luontoaktiviteetteja.

Lisätiedot

Iloa elämään - voimaa vertaisuudesta VUODEN 2013 TUETUT LOMAT. Yleislomat Järjestölomat Yrittäjälomat

Iloa elämään - voimaa vertaisuudesta VUODEN 2013 TUETUT LOMAT. Yleislomat Järjestölomat Yrittäjälomat Iloa elämään - voimaa vertaisuudesta VUODEN 2013 TUETUT LOMAT Yleislomat Järjestölomat Yrittäjälomat Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto (MTLH) ry järjestää tuettuja lomia RAY:n tuella henkilöille, joilla

Lisätiedot

YLEISET LOMAT 2016 HYVINVOINTILOMAT

YLEISET LOMAT 2016 HYVINVOINTILOMAT Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto (MTLH) ry järjestää tuettuja lomia eri puolilla Suomea olevissa lomakohteissa. Loman aikana on mahdollisuus levätä, virkistyä ja koota elämän eväitä arkielämään. MTLH:n

Lisätiedot

Avustustoiminta. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta sosiaalisen lomatoiminnan periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Sosiaalisen lomatoiminnan periaatteita...3 Mitä on sosiaalinen lomatoiminta?...3 Lomatoiminnan asiakkaat...

Lisätiedot

Soluku. Soluku-luontolomat vuonna 2013

Soluku. Soluku-luontolomat vuonna 2013 Soluku-luontolomat vuonna 2013 Soluku Erityisryhmien sosiaalinen luontolomatoiminta 2013 Yleistä Soluku-lomista Sosiaalisella luontolomatoiminnalla (lyhennys Soluku) edistetään pitkäaikaissairaiden ja

Lisätiedot

Nero-rahoitus. Maarit Niva

Nero-rahoitus. Maarit Niva Nero-rahoitus Maarit Niva rahoittaja Oulun kaupunki valtuuston kullekin vuodelle myöntämä määräraha ennaltaehkäisevään työhön hyvinvoinnin palvelualueelle Huom! ta-päätös tulee joulukuussa v 2012 hyvinvointilautakunta

Lisätiedot

Oivaltava päivät. 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki. Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1

Oivaltava päivät. 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki. Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1 Oivaltava päivät 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1 Esityksen sisältö Avustukset vuodelle 2015 Omaishoidon avustaminen Tavoitealueet ja teemarahoitus Yksinäisyys- teema

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

2014 SYKSY LOKAKUU JOULUKUU

2014 SYKSY LOKAKUU JOULUKUU 2014 SYKSY LOKAKUU JOULUKUU ELÄMYKSIÄ TUETULTA TÄYSIHOITOLOMALTA HAE TUETULLE TÄYSIHOITOLOMALLE Lomatuki myönnetään taloudellisin, sosiaalisin ja terveydellisin perustein. Lomatuki myönnetään korkeintaan

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Laatu kaiken takeena suuntalinjat RAY:n rahoittamalle ryhmämuotoiselle kuntoutukselle

Laatu kaiken takeena suuntalinjat RAY:n rahoittamalle ryhmämuotoiselle kuntoutukselle Laatu kaiken takeena suuntalinjat RAY:n rahoittamalle ryhmämuotoiselle kuntoutukselle Janne Jalava seurantapäällikkö, dosentti Jalava Janne, 6.3.2015 1 RAY:n tukema sopeutumisvalmennustoiminta/ nykytilanne

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Soluku. Soluku luontolomat vuonna 2012

Soluku. Soluku luontolomat vuonna 2012 Soluku luontolomat vuonna 2012 Soluku Erityisryhmien sosiaalinen luontolomatoiminta 2012 Yleistä Soluku-lomista Lomat toteutetaan yhteistyössä neurologisten järjestöjen kanssa ja on suunnattu kaikille

Lisätiedot

Miten jaksat, millä maksat mitä Mela tarjoaa työhyvinvoinnin tueksi? Pirjo Saari Työhyvinvointitiimi

Miten jaksat, millä maksat mitä Mela tarjoaa työhyvinvoinnin tueksi? Pirjo Saari Työhyvinvointitiimi Miten jaksat, millä maksat mitä Mela tarjoaa työhyvinvoinnin tueksi? Pirjo Saari Työhyvinvointitiimi Työhyvinvointipalvelut Sujuvaa ja turvallista työtä Suojaintietoiskut Suojainnäyttelyt Työturvallisuuskilpailut

Lisätiedot

Ajankohtaisia työhyvinvointikuulumisia Melasta. Pirjo Saari Tiiminvetäjä, työhyvinvointi

Ajankohtaisia työhyvinvointikuulumisia Melasta. Pirjo Saari Tiiminvetäjä, työhyvinvointi Ajankohtaisia työhyvinvointikuulumisia Melasta Pirjo Saari Tiiminvetäjä, työhyvinvointi Tyhy-neuvoja auttaa työhyvinvointiin liittyvissä asioissa Melan Tyhy-neuvojan kanssa voit keskustella esimerkiksi

Lisätiedot

Järjestöbarometri 2013

Järjestöbarometri 2013 Järjestöbarometri 2013 Järjestöbarometri Julkaistu vuosittain vuodesta 2006, Järjestöbarometri 2013 järjestyksessään kahdeksas Barometri kertoo vuosittain ajankohtaiset tiedot sosiaalija terveysjärjestöjen

Lisätiedot

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry Sidosryhmäyhteistyö tuetussa lomatoiminnassa

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry Sidosryhmäyhteistyö tuetussa lomatoiminnassa Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry Sidosryhmäyhteistyö tuetussa lomatoiminnassa Mustonen, Reija Peltokangas, Esa 2015 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin:

Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin: 1 (6) RAY:n avustuslajikohtaiset periaatteet ja avustuskriteerit Yleiset edellytykset avustuksen myöntämiselle... 1 Yleisavustus (Ay)... 1 Kohdennettu toiminta-avustus (Ak)... 2 Investointiavustus (B)...

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä KUNTOUTUSKALENTER I 2014 Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä kuntoutuksen perhejaksoja. Kuntoutuspäätöstä

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen Leija-hanke 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen YVPL Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Olemme lastensuojelujärjestö Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö,

Lisätiedot

TAMMIKUU TOUKOKUU Hakuaika 1. 30.11.2013

TAMMIKUU TOUKOKUU Hakuaika 1. 30.11.2013 2014 TAMMIKUU TOUKOKUU Hakuaika 1. 30.11.2013 E L Ä M Y K S I Ä T U E T U LTA TÄY S I H O I T O L O M A LTA Lomakodit LOMAKOTI HAAPALAHTI Pielniementie 31, 81295 Haapalahti puh. 013 774 925 www.haapalahti.fi

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 ATOPIALIITTO RY

VUOSIKERTOMUS 2012 ATOPIALIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012 ATOPIALIITTO RY ** www.atopialiitto.fi ** Karjalankatu 2 B, 00520 Helsinki 2 1 YLEISTÄ Atopialiitto on atooppista ihottumaa sairastavien potilas- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Tuetut täysihoitolomat vuonna 2009 Viihdy ja virkisty - elämyksiä lomalta

Tuetut täysihoitolomat vuonna 2009 Viihdy ja virkisty - elämyksiä lomalta Tuetut täysihoitolomat vuonna 2009 Viihdy ja virkisty - elämyksiä lomalta Lomakotien Liitto järjestää kohtuuhintaisia ja hyvätasoisia lomia aikuisille, lapsiperheille ja ryhmille. Tähän työhönsä liitto

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Työyhteisön uudistaminen ja vaikuttavuuden parantuminen sytyttävällä strategiaprosessilla

Työyhteisön uudistaminen ja vaikuttavuuden parantuminen sytyttävällä strategiaprosessilla 1 Siitonen Juha & Tella Airi 2015 LOPPURAPORTTI Liite: MTLH:n strategia vuoteen 2021 Työyhteisön uudistaminen ja vaikuttavuuden parantuminen sytyttävällä strategiaprosessilla Hankenumero: 115063 Rahoitusmuoto:

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY

VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY ** www.atopialiitto.fi ** Karjalankatu 2 B, 00520 Helsinki 2 1 YLEISTÄ Atopialiitto on atooppista ihottumaa sairastavien potilas- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä

Lisätiedot

OULUN SEUDUN ATOPIAYHDISTYS JÄSENTIEDOTE 1/ 2011

OULUN SEUDUN ATOPIAYHDISTYS JÄSENTIEDOTE 1/ 2011 OULUN SEUDUN ATOPIAYHDISTYS JÄSENTIEDOTE 1/ 2011 OULUN SEUDUN ATOPIAYHDISTYS Tervehdys yhdistyksemme jäsenille Elämme vielä hetken vuoden kuivinta, kylmintä ja varmaan monien meidän mielestä vaikeinta

Lisätiedot

Kokemuskoulutusverkoston kumppanuussopimus ja toimintaperiaatteet

Kokemuskoulutusverkoston kumppanuussopimus ja toimintaperiaatteet Kokemuskoulutusverkoston kumppanuussopimus ja toimintaperiaatteet Kokemuskouluttajina toimivat tehtävään peruskoulutuksen saaneet eri sairaus- ja vammaisryhmiä edustavat henkilöt ja heidän läheisensä.

Lisätiedot

Eu-avustajat 30.11.2015

Eu-avustajat 30.11.2015 Eu-avustajat 30.11.2015 Mikä on Maaseudun tukihenkilöverkko? Maaseudun tukihenkilöverkko on vapaaehtoistyöhön perustuva auttamisverkosto, joka tarjoaa keskusteluapua kaikille maaseudun asukkaille toimialasta

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistyksen hallitus Toiminnankoordinaattori OMA Hoivapalvelu Oy:n

Lisätiedot

TUETUT LOMAT KRUUNUPUISTOSSA VUONNA 2017

TUETUT LOMAT KRUUNUPUISTOSSA VUONNA 2017 TUETUT LOMAT KRUUNUPUISTOSSA VUONNA 2017 MAASEUDUN TERVEYS- JA LOMAHUOLTO RY (www.mtlh.fi) Omaishoitaja-hoidettava yhdessä loma Invalidiliitto ry, 20.-25.2.2017 Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ry, 17.-22.4.2017

Lisätiedot

JÄRJESTÖTIEDON LÄHTEITÄ -

JÄRJESTÖTIEDON LÄHTEITÄ - JÄRJESTÖTIEDON LÄHTEITÄ - Järjestöbarometri ja sen keskeiset tilasto- ja rekisteriaineistot Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät Mikkeli 14.-15.2.2013 Juha Peltosalmi Esityksen sisältö Järjestöbarometri

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 17.6.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry (Keskosvanhempien yhdistys Kevyt) on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien

Lisätiedot

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Takana 20 vuotta toimintaa

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Takana 20 vuotta toimintaa + Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry Takana 20 vuotta toimintaa + Miten kaikki alkoi? 1993 Syömishäiriöisten lasten vanhempien tukiyhdistys perustettiin Turussa 31.3.1993. Valtakunnallinen yhdistys,

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015-31.12.2015

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015-31.12.2015 SUOMEN AKUSTIKUSNEURINOOMAYHDISTYS RY FINLANDS AKUSTIKUSNEURINOMFÖRENING rf 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015-31.12.2015 YLEISTÄ Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ry on perustettu 19.5.1989. Yhdistyksen toimialueena

Lisätiedot

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito -konferenssi 16. 17.11.2011 Tampere Mika Pyykkö, 17.11.2011 1 Mika Pyykkö, 17.11.2011

Lisätiedot

Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija, ft (AMK), liikunnanohjaaja.

Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija, ft (AMK), liikunnanohjaaja. Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija, ft (AMK), liikunnanohjaaja Mikko Vähäniitty Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii SoveLi 20 vuotta - Liiku

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

1.ASKEL HYVINVOINTIJAKSOT OTA TALTEEN! OTA 1.ASKEL HYVINVOINTIISI. HYVINVOINTIJAKSOT AIKUISILLE HYVINVOINTIJAKSOT PERHEILLE. Hyvinvointijaksot 2014 1

1.ASKEL HYVINVOINTIJAKSOT OTA TALTEEN! OTA 1.ASKEL HYVINVOINTIISI. HYVINVOINTIJAKSOT AIKUISILLE HYVINVOINTIJAKSOT PERHEILLE. Hyvinvointijaksot 2014 1 OTA OTA TALTEEN! HYVINVOINTIISI. TUTUSTU JA HAE WWW.PHT.FI AIKUISILLE PERHEILLE Hyvinvointijaksot 1 VUODEN -HYVINVOINTIJAKSOJEN HAKU HAKU ALKAA 15.10.2013 TUTUSTU UUSIIN JAKSOIHIN JA TARJONTAAMME VERKKOSIVUILLAMME

Lisätiedot

Mitä paikallisyhdistykset ja omaishoitajat odottavat tulevaisuudelta. Annikki Pursiainen, pj Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 30.8.

Mitä paikallisyhdistykset ja omaishoitajat odottavat tulevaisuudelta. Annikki Pursiainen, pj Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 30.8. Mitä paikallisyhdistykset ja omaishoitajat odottavat tulevaisuudelta Annikki Pursiainen, pj Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 30.8.2013 Etelä-savolaisten toiveiden tynnyrissä Tulevaisuuden odotuksia

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Naisten Valmiusliitto ry

Naisten Valmiusliitto ry Naisten Valmiusliitto ry Valtakunnallinen yhteistyöjärjestö perustettu vuonna 1997 yhdistää naisten maanpuolustustyötä tekevät ja tukevat järjestöt 11 jäsenjärjestöä, joissa 200 000 naisjäsentä kehittää

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen KOULUTUSRAHASTO 2012 Saana Siekkinen 1 lyhyesti Omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka on ollut työelämässä

Lisätiedot

JYYn liikunta-avustukset

JYYn liikunta-avustukset JYYn liikunta-avustukset Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta myöntää hakemuksesta liikunta-avustuksia. Liikuntaavustusten tarkoitus on tukea tasapuolisesti JYYn piirissä toimivien järjestöjen ja muiden

Lisätiedot

SOSIAALISESTA LOMASTA VOIMIA ARKEEN

SOSIAALISESTA LOMASTA VOIMIA ARKEEN Terhi Korkiala ja Jouni Puumalainen SOSIAALISESTA LOMASTA VOIMIA ARKEEN Perheiden käsityksiä tuetun perheloman vaikutuksista 1 Kuntoutussäätiö SOSIAALISESTA LOMASTA VOIMIA ARKEEN Perheiden käsityksiä tuetun

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Nätverk för närståendevård i Finland. The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

Nätverk för närståendevård i Finland. The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Nätverk för närståendevård i Finland The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring MIKSI VERKOSTO? Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Kansalaistoiminnankeskus MATARA järjestöjen verkostorakenteena 14.2.2013

Kansalaistoiminnankeskus MATARA järjestöjen verkostorakenteena 14.2.2013 Kansalaistoiminnankeskus MATARA järjestöjen verkostorakenteena 14.2.2013 Sari Naappi Yhteisökoordinaattori Tiina Sivonen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat!

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoasioista sekä liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta. Palautetta tiedotteesta

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton ja yhdistyksien sääntöjen tarkastelua / Aluetyö AlueAvaimet: 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Liitteenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto. Lisätiedot: järjestölakimies Anneli Pahta, puhelin 040 742 9511, anneli.pahta@soste.

Liitteenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto. Lisätiedot: järjestölakimies Anneli Pahta, puhelin 040 742 9511, anneli.pahta@soste. LAUSUNTO 10.10.2012 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: Lausuntopyyntö 21.9.2012 (610412 v. 2) Asia: Hallituksen esitys raha-automaattiavustuslain (1056/2001) muuttamiseksi

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ja kansalaisten osallisuus

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ja kansalaisten osallisuus Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ja kansalaisten osallisuus Terveempi Itä-Suomi (TERVIS)-hankkeen aloitusseminaari 17.5.2013 osallisuushanke Salli Esityksen sisältö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt Järjestöbarometrin

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (7) YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Tiedot hakijasta ja haettavasta avustuksesta... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2 4 Toiminnan tarkoitus,

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA Niina Pajari 17.11.16 Kuusankoski RAY, VEIKKAUS JA FINTOTO YHDISTYVÄT UUDEKSI RAHAPELIYHTIÖKSI -> UUSI RAHAPELIYHTIÖ VEIKKAUS VASTAA VAIN RAHAPELITOIMINNASTA, EIKÄ KÄSITTELE AVUSTUKSIA

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä ROVANIEMEN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä HANKETREFFIT 27.5.2014 KULTTUURI

Lisätiedot

Yhteinen vapaaehtoistoimintaa Pohjois-Karjalassa logo edustaa seuraavia arvoja: pohjoiskarjalaisuus, vapaaehtoisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi.

Yhteinen vapaaehtoistoimintaa Pohjois-Karjalassa logo edustaa seuraavia arvoja: pohjoiskarjalaisuus, vapaaehtoisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi. VAPAAEHTOISTOIMINTA POHJOIS-KARJALASSA-logo yhteistä näkyvyyttä vapaaehtoistoiminnalle! Vapaaehtoistoiminta Pohjois-Karjalassa logon tarkoituksena on saada yhteistä positiivista näkyvyyttä ja tunnettuutta

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Aika: perjantai 13.11.2015 klo 12.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Yleisavustusta saavat järjestöt eivät voi kohdistaa edellisessä kappaleessa mainittuja yleiskuluja Ak- ja C-avustusten kuluiksi.

Yleisavustusta saavat järjestöt eivät voi kohdistaa edellisessä kappaleessa mainittuja yleiskuluja Ak- ja C-avustusten kuluiksi. 1 (6) Yleiskulujen Avustuksen saajilla, jotka eivät saa yleisavustusta, Ak- ja C-avustusten kuluiksi voidaan hyväksyä tämän ohjeen mukaisesti yleiskuluja. Kulujen on oltava selkeästi ja perustellusti kohdennettuja,

Lisätiedot

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kati Multanen, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän varapuheenjohtaja (Järjestösuunnittelija, Suomen Diabetesliitto ry) Kokemustoimintaverkostossa

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Lapsiperheiden Tule Terveys -tapahtuma

Lapsiperheiden Tule Terveys -tapahtuma Lapsiperheiden Tule Terveys -tapahtuma Johanna Kujala Puh. 040 574 1922 johanna.kujala@suomentule.fi Innovaatio-projektin esittely, kevät 2014 Metropolia, Bulevardi 31, 24.1.2014 Vastuuopettaja: Mirka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot