MAASEUDUN TERVEYS- JA LOMAHUOLTO RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAASEUDUN TERVEYS- JA LOMAHUOLTO RY"

Transkriptio

1 MAASEUDUN TERVEYS- JA LOMAHUOLTO RY VUOSIKIRJA 2013

2

3 SISÄLTÖ 1. Toimintavuosi Lomatoiminta Lomalaisten ja lomaa hakeneiden kuvaus Lomamuodot Lomakohteet Lomista tiedottaminen Maaseudun tukihenkilöverkko Hallinto ja henkilöstö Talous Kehittäminen ja arviointi Yhteistyö... 11

4 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:ssä on nyt takana toinen sosiaalisen lomatoiminnan yhdistymisen jälkeinen vuosi. Lomatoiminnassa tarve on selkeästi kasvanut ja käsiteltävien hakemusten määrä lisääntynyt. Toiminnallisesti vuosi osoittaa uudistuneen toiminnan olleen onnistunut ja asettuneen paikalleen. Suurin huoli on hankintalain tulkinnan mukanaan tuomat hankaluudet. Asiakaslähtöisyys ei toteudu järjestön arvojen mukaisesti. Erityisryhmät eivät saa osallistua lomapaikan valintaan ja näinollen eivät pääse lomalle toivomaansa lomapaikkaan. Sosiaalinen tapa toimia kaventuu tiukan hankintalain tulkinnan vuoksi. MTLH on joutunut hankalaan välikäteen suhteessa yhteistyöjärjestöihin ja asiakkaisiin. Seuraaville vuosille tehty kilpailutus osoittaa konkreettisesti toiminnan vaikeudet, joita ovat mm. lomapaikkojen määrän rajoittaminen ja etuostojärjestyksen noudattaminen. Kiitos teille kärsivällisyydestä ja ymmärryksestä yhteistyöjärjestöt. Kulunut vuosi on osoittanut, että hakijoita on runsaasti huomattavasti enemmän kuin tukea pystytään myöntämään. Yhteiskunnassa esiintyvä eriarvoistusmiskehitys, avun tarve ja hätä kuvastuvat hakemuksissa. Lomatoiminta ei pysty vastaamaan tässä tilanteessa ko. tarpeeseen. Järjestö odottaa kansallisen hankintalain tulkinnan sekä rahoittajan tulkintojen lievenemistä hankintalain osalta, jotta kansalaiset saavat tarvitsemansa palvelun ja järjestö voi toimia arvojensa pohjalta. Toimintavuoden aikana järjestö otti askeleen toiminnan monipuolistamisen suhteen. Järjestön hallinnointiin siirtyi Maaseudun Tukihenkilöverkon toiminta. Tukiverkon toiminta on jo vakiintunutta vapaaehtois-toimintaa. Uusien, apua tarvitsevien ihmisten tavoittaminen on jatkuva haaste. Yhteistyötä ja tiedottamista järjestö tekee jatkuvasti. Omasta puolestani kiitän jäsenjärjestöjä ja yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä vuoden aikana. Kiitämme myös rahoittajaa kehittävästä yhteistyöotteesta ja ohjeistuksista. Kiitokset hallitukselle paneutuneesta yhteistyöstä. Suurkiitos myös koko henkilöstölle työntäyteisestä ja on-nistuneesti toteutuneesta toimintavuodesta. Merja Uusitalo puheenjohtaja

5 1 TOIMINTAVUOSI 2013 Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n toinen toimintavuosi uusiutu-neessa muodossaan on sujunut yhteistyön, uudistumisen ja vahvistu-neen lomatoiminnan merkeissä. MTLH:n sääntöjen mukaan toiminta on rasittuneiden ja virkistystä kaipaavien henkilöiden terveys- ja loma-huollon järjestämistä, tiedotus- ja valistustoimintaa sekä varainkeruuta. Järjestön toiminnan tavoitteena on tukea yksilöä erilaisissa elämäntilan-teissa ja vahvistaa perheen sisäisiä vuorovaikutussuhteita. Järjestön toimipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. MTLH:n päätoimintamuoto on sosiaalinen lomatoiminta. Suurimmat muutokset vuoden 2013 aikana olivat Eläkeliiton tuetun lomatoiminnan siirtyminen vuoden alusta ja Maaseudun Tukihenkilöverkon toiminnan hallinnoinnin siirtyminen heinäkuun alusta MTLH:lle. Lomia on järjestetty hankintalain mukaisesti kilpailutetuissa lomapai-koissa eri puolilla Suomea. Lomatukea haetaan henkilökohtaisella ha-kemuksella. Lomasta on maksettu omavastuuosuus. Maaseudun Ter-veys- ja Lomahuolto keskittyi toiminnassaan tuettujen lomien järjestä-miseen. Tuettujen lomien merkitys yksinäisyyden lieventäjänä, tervey-den ja hyvinvoinnin edistäjänä sekä syrjäytymisen ehkäisemisessä on merkittävä. Tavoitteelliset erilaisille kohderyhmille järjestetyt lomat ovat olleet ohjattuja ja ohjelmallisia. Vuoden 2013 toiminta oli uudistuneen järjestön toinen vuosi. Yhteiset toimintalinjat työyhteisössä vahvistuivat. Lomajärjestöjen yhteinen LOTU-ohjelma otettiin käyttöön. Se palvelee järjestöjä yhteismitallisen tilastoinnin osalta ja siten, että kaikkien lomajärjestöjen myöntämä tuki näkyy ohjelmassa. Lomapaikkojen kilpailutus toteutettiin RAY:n ohjei-ta noudattaen. Vuoden 2013 lomat ostettiin edellisvuonna tehdyn hankinnan perusteel-la. Lomia toteutettiin kertomusvuoden aikana alueellisesti eri puolilla maata. Kaikkiaan lomia järjestettiin 45 eri lomapaikassa. Yhteistyöjär-jestöjen kanssa suunniteltiin vuoden 2014 toimintaa. Vuoden alusta Eläkeliiton lomatoiminta siirtyi MTLH:lle. Heinäkuun alusta 2013 alkaen Maaseudun Tukihenkilöverkon toiminta siirtyi MTLH:n hallinnoitavaksi. Toimipiste sijaitsi Kemissä ja toiminta oli val-takunnallista. Toiminta perustuu vapaaehtoisten tekemään tukihenkilö-työhön ja tukihenkilöiden koulutuksiin. 1

6 2 LOMATOIMINTA Vuoden 2013 aikana järjestettiin 620 tuettua lomaviikkoa 49 eri palve-luntuottajan kanssa. Hakemuksia tuli vuoden aikana kpl, joissa yksittäisiä hakijoita oli yhteensä henkilöä. Loma myönnettiin henkilölle (59,5 %). Lomalla olleista aikuisia oli henkilöä ja lapsia Yhteensä lomavuorokausia karttui Lomansa pe-ruutti henkilöä ja uusia lomalaisia oli 12 henkilöä 508 (3017 ha-kemusta). Lomalaisten keski-ikä oli 44 v. Yleishaussa olevia lomia toteutui 236 ja yhteistyölomia paikallisyhdistysten sekä eläkeläis-, vammais- ja potilasjärjestöjen kanssa toteutui 484 kpl. Valtakunnallisia järjestöjä yhteistyökumppaneina oli yli 50. Eniten lomia oli Eläkeliiton paikallisyhdistyksillä, 60 kpl Lomalaisten ja lomaa hakeneiden kuvaus Ikäjakauma lomatuen saaneiden osalta painottui lapsiin, aikuisiin ja eläkeikäisiin. Kaavio 1: Lomatuen hakijat ja saaneet iän mukaan Sukupuolen mukaan eriteltynä lomatuen hakijoista oli naisia ja miehiä Lomalaisista puolestaan naisia oli ja miehiä

7 Lomatoiminta on valtakunnallista toimintaa. Lomista ilmoitettiin maakunnallisissa lehdissä ja lomia toteutettiin eri puolilla Suomea ole-vissa lomakohteissa. Järjestö on perinteisesti ilmoittanut alueellisissa julkaisuissa ja pyrkinyt tavoittamaan haja-asutusalueilla olevat. Lo-man hakijoista ja loman saaneista eniten oli Länsi-Suomesta, erityises-ti Pohjanmaalta ja Etelä-Suomesta. Lääni Kaikki hakijat %-hakijoista %- lomalaisista Etelä-Suomen lääni ,74 % 17,72 % Itä-Suomen lääni ,63 % 6,93 % Länsi-Suomen lääni ,41 % 21,11 % Lapin lääni ,54 % 3,30 % Oulun lääni ,68 % 10,54 % Yhteensä ,00% 59,60 % Taulukko 1. Alueellinen lomanhakijoiden/ lomatuen saaneiden jakautuminen Ammatti Henkilömäärä % % hyväksytyistä hakijoista Palkansaaja ,35 6,17 Yrittäjä 851 4,48 2,67 Äitiysvapaa 113 0,59 0,35 Hoitovapaa 220 1,16 0,69 Vanhempainvapaa 85 0,45 0,27 Tukityöllistetty 16 0,08 0,05 Muu 336 1,77 1,05 Eläkeläinen ,56 26,56 Opiskelija 196 1,03 0,61 Työkyvytön 84 0,44 0,26 Ei tietoa ,9 19,02 YHTEENSÄ ,6 Taulukko 2: Lomalaisten ammattiryhmittäinen jakauma Lomatuen hakijoiden ja loman saaneiden ammattijakauma on muut-tunut vuosien mittaan. Nykyisin ei esim. eritellä maanviljelijää omana ammattinaan, vaan he kuuluvat yrittäjiin. Ei tietoa -kategoriassa olevien osuus on suuri, tässä luvussa on mukana lapset. 3

8 Hakijoiden ja lomalaisten tulotaso oli alhainen. Alle köyhyystason (alle 1400 / kk) lomatuen saaneista oli henkilöä, joista alle 700 kuu-kaudessa ansaitsevia oli 1627 henkilöä ja hakeneista 3100 henkilöä. Lomaa hakeneista 3017 (päähakijaa) eli 9,21 % hakemuksista oli ensi-kertalaisia. Ensikertalaisia lomatuen saaneita oli henkilöä. Lomatuen saamisen hakija perustelee sosiaalisin, terveydellisin ja taloudellisin perustein. Sosiaaliset perusteet painottuivat eniten lomatuen saajilla, perustelua. Hakijoiden perusteluissa oli sosiaalista perustelua. Taloudellisia perusteluja oli lomatuen saajilla kpl ja hakijoilla kpl. Terveydellisiä perusteluja hakijat kuvasivat kertaa ja lomatuen saajat kertaa. Velkoja oli runsaasti, yli lomatuen saajaa ja hakijoista lähes Yksinäisyys nousi 1944 lo-matuen saaneen perusteluissa esille. Omaishoito ja vaikea elämäntilanne on perusteluissa korostuva peruste, yhteensä yli 1000 perustelua. Kaiken kaikkiaan voidaan tilastoista nähdä se, että hakijoiden elämäntilanteet ovat moni-ilmeisiä ja ihmiset sinnittelevät haasteellisissa tilanteissa Lomamuodot Tuettujen lomien toteutus lomamuodoittain jaetaan kohderyhmän ja sisällön mukaisesti. Lomatoiminta on luonteeltaan ennaltaehkäisevää työtä. Pääpaino MTLH:n vuoden 2013 lomatoiminnassa oli lapsiperhelomissa, eläkeläis- ja erilaisissa potilasryhmälomissa. Lapsiperheille suunnattuja perhelomia toteutettiin koulujen loma-aikoina. Perhelomia toteutui vuoden aikana 199 viikkoa. Ko. määrässä on mukana myös erityisryhmille suunnatut lapsiperhelomat. Lomakohteina olivat lapsiperheille majoituksen ja ohjelman puolesta sopivat kohteet. Lomilla järjestettiin ohjelmaa koko perheelle sekä omaa ohjelmaa lapsille ja aikuisille. Potilasjärjestöjen perhelomilla oli liiton tai yhdistyksen edustaja mukana. Uutena lomana oli yhteistyössä SamiSosterin kanssa järjestetty perheloma. SamiSoster järjesti tulkin lomalle. Kaikkiaan eläkeläislomia toteutui toimintavuoden aikana 164 loma-viikkoa. Eläkeläisyhdistysten lomia näistä oli 61 lomaa. Lomien sisältö muodostui ohjatusta liikunnasta, luennoista sekä aktivoivasta virikeohjelmasta. Työikäisten lomaviikkoja toteutui vuoden aikana 95 lomaa. Lomat ovat työkyvyn ylläpitämiseen ja voimavarojen vahvistamiseen suunnattuja lomaviikkoja. Kohdennettuja lomia oli erityisesti yrittäjille, maatalousyrittäjille, journalisteille, vapaaehtoistyöntekijöille sekä työttömille ja peliriippuvuudesta toipuville. 4

9 Omaishoitajille suunnattuja lomia toteutui vuoden aikana 35 viikkoa. Osa lomista oli yhteisiä lomia hoidettavan kanssa. Kohdennettuja lomia järjestettiin erilaisille potilas-, vammais- ja kansanterveysryhmille 233 ryhmää. Yhteistyökumppaneita on 55 valtakunnallista järjestöä. Valtakunnallisista järjestöistä keskeisimpiä olivat Aivo-, Epilepsia-, Hengitys-, Invalidi-, Kuulo-, Lihastauti-, MS-, Parkinson- ja Reumaliitto sekä muisti- ja sydänyhdistykset. Erityisesti muistiyhdistysten työntekijät olivat mukana toteuttamassa lomia. Osalla valtakunnallisten järjestöjen lomia oli mukana vertaisohjaajia. Maahanmuuttajalomia toteutettiin Inkerikeskuksen kanssa inkeriläisille paluumuuttajille Lomakohteet Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto osti vuoden 2013 lomat eri puolella Suomea sijaitsevilta lomakohteilta v suoritetun tarjouskilpailun perusteella. Lomia toteutettiin kertomusvuoden aikana alueellisesti ja asiakastarpeen mukaisesti eri puolilla maata. Kaikkiaan lomia järjestet-tiin 48 eri paikassa. 5

10 Kuvio 3. Lomapaikat joissa on järjestetty yli 10 lomaviikkoa. 6

11 Lomien järjestäminen siten, että saavutettavuus oli kohtuullinen ja palvelut sopivia, oli joissakin erityistilanteissa haasteellista. Lomaryhmiä jouduttiin perumaan noin 100. Tilalle perustettiin aina uusi lomaviikko. 2.4 Lomista tiedottaminen Lomaesitteitä painettiin kpl. Esitteitä lähetettiin suoraan yksityishenkilöille, jäsen- ja yhteistyöjärjestöille, kuntien palvelupisteisiin, seurakuntiin ja muille järjestöille. Lomista tiedotettiin lehti-ilmoituksin valtakunnallisissa ja maakunnallisissa lehdissä sekä joissakin ilmaisjakelulehdissä. Omaishoitaja- ja potilasjärjestöt tiedottivat yhteistyölomista omissa julkaisuissaan. Suomen Yrittäjät markkinoivat yrittäjälomia Suomen Yrittäjät lehdessä sekä jäsenjärjestöjensä julkaisuissa ja tiedotteissa. Järjestön omat kotivivut olivat yksi tehokkain ilmoituskanava. Kotisivujen kautta on ollut mahdollisuus täyttää sähköinen hakemuslomake tai tulostaa hakemuslomake. Kotisivuilta oli linkit myös lomapaikkoihin, mahdollisuus antaa lomapalaute sekä lähettää se suoraan lomajärjestöön. Lomajärjestöillä on ollut yhteinen nettisivusto, josta on linkit järjestöjen omille sivuille. Suoraa sähköpostitiedottamista tehtiin järjestöihin ja seurakuntiin. 3 MAASEUDUN TUKIHENKILÖVERKON TOIMINTA Heinäkuun alusta 2013 alkaen Maaseudun Tukihenkilöverkon toiminta siirtyi MTLH:n hallinnoitavaksi. Toimipiste oli Kemissä ja toiminta oli valtakunnallista. Toiminta perustuu vapaaehtoisten tekemään tukihenkilötyöhön ja tukihenkilöiden koulutuksiin. Toiminnan linjauksista vas-taa asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Maaseudun tukihenkilöverkon toiminta on vapaaehtoisten tukihenkilöiden tekemää tukihenkilötoimintaa. Koordinaattori toimii yhteyshenkilönä, organisoi koulutuksia ja tapaamisia, tukee aluevastaavien työtä ja vastaa viestinnästä. Toiminnassa mukana 185 tukihenkilöä. Tukihenkilökohtaamisten määrä oli 592 ja tukipuhelujen määrä 694 kpl. Vuoden 2013 aikana tuki kohdistui 400:aan tuettavaan. Aluevastaavakoulutuksen käyneitä on 124 henkilöä. Verkon toiminnansisällöstä vastaa asiantuntijoista koostunut ohjausryhmä. 7

12 4 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n puheenjohtajana toimintavuonna 2013 oli emäntä Merja Uusitalo ja varapuheenjohtajana toiminnanjohtaja Jukka Salminen. Hallituksen muut jäsenet olivat ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia, järjestöpäällikkö Anssi Kemppi, pääsihteeri Jyrki Nurmi, hallintopäällikkö Merja Perälä, tarkastaja Kristiina Ruuskanen, johtaja Timo Sipilä ja järjestöjohtaja Anna Tamminen. Hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Keskeisiä asioita toimintavuoden aikana hallituksen työskentelyssä olivat lomatoiminnan kilpailuttaminen, toiminnan toteutumisen seuraaminen, henkilöstöasiat sekä valmistautuminen Maaseudun Tukihenkilöverkon hallinnointiin. Kokopäivätoimisia työntekijöitä oli viisi henkilöä; lomasihteerit Anne Aulonen ja Leena Lindell, taloussihteeri Maarit Kainulainen, tiedottaja Sirpa Otava ja toiminnanjohtajana Airi Tella. Määräaikaisena toimistosihteerinä oli huhtikuun alusta vuoden loppuun yo. merkonomi Pirjo Mankki. Kesätyöntekijänä oli opiskelija Reetta Tervo. Maaseudun Tukihenkilöverkon koordinaattori Ritva Lampela siirtyi MTLH:n työntekijäksi alkaen. IT- tukisopimus on Provol Oy:n kanssa. Toimitilojen siivous on ostettu Piuski ky:ltä. Taloushallintopalvelusopimus on Tilitoimisto Jarmo Cast-ren Oy:n kanssa. MTLH:n jäsenjärjestöjen määrä vuoden vaihteessa oli 23. Määrä lisääntyi vielä toimintavuoden aikana yhdellä, kun Suomen Kuuloliitto hakeutui vuoden 2013 aikana MTLH:n jäsenjärjestöksi. Sääntömääräisiä yleiskokouksia pidettiin kaksi. MTLH:n jäsenjärjestöjä ovat Agrologien liitto, Aivoliitto, Eläkeliitto, Hyvän Vanhenemisen Tukisäätiö, Inarin Keskustanaisten osasto, Invalidiliitto, Karjalan Virkistyslomat, Koneyrittäjien liitto, Maaseudun Säätiö, MTK (Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto), Muistiliitto ry, Päällystö Naisten liitto, Suomen CP- liitto, Suomen Keskusta, Suomen Keskustanaiset ry, Suomen Keskustanuoret, Suomen Kuuloliitto, Suomen MS-liitto, Suomen Parkinson liitto ry, Suomen Uusperheellisten liitto, Suomen Sydänliitto, Suomen Yrittäjät ja Vesaisten keskusliitto. 8

13 5 TALOUS Tilikauden tulos v on 7 217,37. Toimintavuonna RAY:n myöntämää tukea lomatoimintaan oli käytössä ja edelliseltä vuodelta siirtynyttä avustusta Siirtyvää avustusta vuodelle 2014 jää ,02. Omavastuuosuuksia karttui Tulot yhteensä olivat ,98. Kuluista suurin on käyttömaksut lomapaikkoihin, ,33. Lomatoiminnan muita kuluja oli ,65. Muun varsinaisen toiminnan kulut ,13, josta henkilöstökulujen osuus on , 42 ja muut kulut ,71. RAY:n myöntämää avustusta Maaseudun tukiverkolle MTLH:lle oli , MSL:lta siirtyneen avustuksen kanssa yhteensä , 58. Vuodelle 2014 siirtyvää avustusta on ,40. Suurimmat kulut ovat henkilöstökulut ,45 ja muut kulut ,73. Kokonaisuutena taseen kokonaisloppusumma ,82. Maksuvalmius on ollut hyvä koko tilikauden aikana ja yhdistyksen likviditeetti vuoden lopussa oli ,48. Tilitoimistopalvelut on ostettu Kirjanpitotoimisto J. Castren OY:ltä. Järjestön tilintarkastajana on toiminut HTM Raimo Hakola. 6 KEHITTÄMINEN JA ARVIOINTI Yksi toiminnan kehittämisen painopisteistä on ollut sisäisten toimintatapojen kehittäminen. Työntekijät ovat käsitelleet lomia yksin ja tiimeinä. Näin on ollut mahdollisuus konsultoida ja myös sijaistaa loma-aikoina. Lomien hallinnointiin, kaikkien lomajärjestöjen yhteiseen käyttöön kehitetty Lotu-järjestelmä otettiin käyttöön toimintavuoden aikana. Käyttöönoton jälkeen järjestelmää on kehitetty sitä mukaan, kun toiminnallisia tarpeita on esiintynyt. Järjestelmä mahdollistaa sen, ettei samalle lomatuen hakijalle myönnetä eri järjestöistä lomatukea saman vuoden aikana. Kaikilta lomalaisilta on pyydetty lomapalautteet. Kesäkuun alusta alkaen otettiin käyttöön Webropol-palautelomake palautteiden käsittelyä varten. Asiakkaat voivat täyttää palautteen suoraan ohjelmaan lomapaikassa tai työntekijät kirjaavat palautteet ohjelmaan. Lomapalautteita tuli yli 4000 kpl. 9

14 Jäsentyneen organisaation, toimivan hallinnon ja ammattitaitoisten työntekijöiden ansiosta vuoden 2013 paineista suoriuduttiin hyvin. Suuri huoli oli työntekijöiden liian suuri työtaakka ja heidän jaksamisensa. Edelleen haasteena on uusien avuntarpeessa olevien löytäminen, lomapalvelujen alueellinen toteutuminen ja kilpailutuksen onnistuminen. Toimintaa arvioidaan sähköisten palautteiden avulla sekä keskusteluin yhteistyökumppaneiden ja lomapaikkojen kanssa. Yleisen taloustilanteen vaihtelut näkyvät tuetulle lomalle hakeutumisessa. Tukeen oikeutettavien määrä ja hakijoiden määrä lisääntyy koko ajan. Hakijat täyttävät lain edellyttämän tuen myöntämisen kriteerit lähes aina. Toimintaympäristössä tapahtuvat taloudelliset muutokset heijastuvat niin lomatoimintaan kuin tukihenkilötyöhönkin. Rahoituslain muutos ja uudistuneet yleiskuluohjeet mahdollistavat toiminnan jäntevämmän ja laajemman tiedotuksen. Lisäksi on ollut mah-dollisuus palkata lisätyövoimaa. Yhteistyö eri järjestöjen kanssa on vakiintunut. Riskeinä voidaan nähdä rahoituksen tason pysyminen tarvetta vastaavana. Toisena toimintaa vaikeuttavana tekijänä ovat hankintalaki ja sen vaihtelevat tulkinnat. Lomajärjestön pelkona on se, ettei tiukan kilpailutuksen takia tuetun loman saanut henkilö saa sitä palvelua, mitä tarvitsee ja mitä lomapaikka on tarjonnut. Kuvio 2. Lomalla huonointa on ollut 10

15 Kuvio 3: Lomalla parasta on ollut 7 YHTEISTYÖ Järjestön keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat olleet kansanterveysjärjestöt, vammaisjärjestöt ja neurologiset potilasjärjestöt. Valtakunnallisia yhteistyöjärjestöjä oli kuluneen vuoden aikana yli 50 ja paikallisyhdistyksiä yli 200 kpl. Järjestöjen ja yhdistysten kanssa yhdessä suunniteltiin vuoden 2014 toimintaa. Yhteistyöjärjestöjen panos lomaryhmien markkinoinnissa ja lomasisältöjen kehittämisessä oli merkityksellistä. Vuoden alussa Eläkeliiton lomatoiminta siirtyi MTLH:lle. Toiminnan siirtyminen valmisteltiin yhteistyössä Eläkeliiton kanssa. Yhteistyö lomapaikkojen kanssa on toimintavuoden aikana ollut lähes viikoittaista ja toiminnan kannalta välttämätöntä. Lomapaikat käyttivät monipuolista asiantuntemustaan ja kokemustaan toteuttaessaan lomia. Yhteisellä suunnittelulla luotiin kohdennetut lomaohjelmat oikeille kohderyhmille. Yhteistyö lomapaikkojen kanssa tapahtui henkilökohtaisissa tapaamisissa toimistolla tai vierailuilla lomapaikoissa. Palautejärjestelmän avulla yksittäisiltä lomalaisilta saatiin palautteet lomilta. Palautteet toimivat kehittämisen välineinä. 11

16 Lomapaikkojen kilpailutus tehtiin vuodelle 2014 ja optio vuosille 2015 ja Ennen hankintakierrosta pidettiin palveluntuottajille keskustelutilaisuus, jossa kuultiin palveluntuottajien näkemyksiä tarjouspyyn-nön sisällöstä. Lomapaikkavalinnat menivät kilpailutuksen tuloksen mukaisesti ja niissä noudatettiin etuostojärjestystä sekä asiakkaiden tarpeita ja alueellista kattavuutta. Ruuhkaisesta vuodesta selvittiin ammattitaitoisten työntekijöiden ansiosta hyvin. Hallitus oli aktiivinen ja päätöksillään mahdollisti toimin-nan sujumisen. Suurena haasteena tulevaisuuden lomatoiminnalle on hankintalain aiheuttamat haasteet tämän kaltaisessa sosiaalipalveluiden kilpailutuksessa. Järjestön pelkona on vähäosaisten tarpeiden huomiotta jääminen ja edelleen syrjäytyminen. Lomahankinnat eivät pahimmillaan ta-oita ja palvele tuetun loman hakijoita. Uusien avauksien osalta yhteistyö kuntien ja seurakuntien kanssa ei edennyt toivotulla tavalla. MTLH on jäsenenä Raha-automaattiyhdistyksessä (RAY), Sosiaali ja terveys ry:ssä (SOSTE) ja Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen työnantajayhdistyksessä. Järjestö on mukana myös Lomajärjestöjen yhteistyöryhmässä (LYR). Yhteistyö muiden järjestöjen, lomapaikkojen, rahoittajan ja muiden yhteisöjen kanssa on välttämätöntä, jotta järjestössä voidaan palvella avun ja tuen tarpeessa olevia. TOIMINNAN TARKOITUS - Edistää terveyttä ja hyvinvointia parantavaa sosiaalista terveys- ja lomatoimintaa valtakunnallisesti ja näin edistää rasittuneiden ihmisten toipumista ja palautumista. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Eri elämäntilanteissa olevat aikuiset, perheet, ikääntyneet ja eri sairaus- tai vammaisryhmiin kuuluvat. Kehittämistyö YHTEISTYÖ Kumppanuusyhteistyö Muu järjestö- ja yhdistysyhteistyö SOSTE Lomajärjestöjen yhteistyöryhmä LYR Kuntaliitto Kirkko ARVOT Kunnioitus Välittäminen Oikeudenmukaisuus rehellisyys SÄÄNNÖT PHR Hallinto- ja johtosääntö, JK HALLINTO Yleinen kokous: Vuosi- ja syyskokous Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry HALLITUS Puheenjohtaja 8 jäsentä JÄSENJÄRJESTÖT 22 LOMATOIMINTA Yleishaussa 170 lomaviikkoa Yhteistyössä järjestöjen kanssa 155 lomaviikkoa Yhteistyössä yhdistysten kanssa 135 lomaviikkoa PALVELUNTUOTTAJAT Kylpylät ja hotellit Kuntoutuslaitokset Urheiluopistot TALOUS perustuu RAY:n AKavustukseen ja omavastuuosuuksiin TYÖNTEKIJÄT Toiminnanjohtaja, taloussihteeri, tiedottaja 2 lomasihteeriä TOIMINTAA OHJAAVAT LAIT JA SÄÄDÖKSET: Yhdistyslaki, avustuslaki, hankintalaki, tilaajavastuulaki, kirjanpitolaki, tietosuojalaki, työlainsääntö yms. SIDOSRYHMÄT Valtioneuvosto Sosiaali- ja terveysministeriö Raha-automaattiyhdistys RAY 12

17 13

18 14

19 15

20 Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry Mannerheimintie 31 B 20, Helsinki p , f

1. TOIMINTAVUOSI SOSIAALINEN LOMATOIMINTA Hakijoiden ja lomalaisten kuvaus Lomaviikot lomamuodoittain...

1. TOIMINTAVUOSI SOSIAALINEN LOMATOIMINTA Hakijoiden ja lomalaisten kuvaus Lomaviikot lomamuodoittain... SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAVUOSI 2015... 4 2. SOSIAALINEN LOMATOIMINTA... 5 2.1. Hakijoiden ja lomalaisten kuvaus... 6 2.2. Lomaviikot lomamuodoittain... 6 2.3. Lomapaikat... 7 3. MAASEUDUN TUKIHENKILÖVERKON

Lisätiedot

Nero-rahoitus. Maarit Niva

Nero-rahoitus. Maarit Niva Nero-rahoitus Maarit Niva rahoittaja Oulun kaupunki valtuuston kullekin vuodelle myöntämä määräraha ennaltaehkäisevään työhön hyvinvoinnin palvelualueelle Huom! ta-päätös tulee joulukuussa v 2012 hyvinvointilautakunta

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Laatu kaiken takeena suuntalinjat RAY:n rahoittamalle ryhmämuotoiselle kuntoutukselle

Laatu kaiken takeena suuntalinjat RAY:n rahoittamalle ryhmämuotoiselle kuntoutukselle Laatu kaiken takeena suuntalinjat RAY:n rahoittamalle ryhmämuotoiselle kuntoutukselle Janne Jalava seurantapäällikkö, dosentti Jalava Janne, 6.3.2015 1 RAY:n tukema sopeutumisvalmennustoiminta/ nykytilanne

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Ajankohtaisia työhyvinvointikuulumisia Melasta. Pirjo Saari Tiiminvetäjä, työhyvinvointi

Ajankohtaisia työhyvinvointikuulumisia Melasta. Pirjo Saari Tiiminvetäjä, työhyvinvointi Ajankohtaisia työhyvinvointikuulumisia Melasta Pirjo Saari Tiiminvetäjä, työhyvinvointi Tyhy-neuvoja auttaa työhyvinvointiin liittyvissä asioissa Melan Tyhy-neuvojan kanssa voit keskustella esimerkiksi

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Eu-avustajat 30.11.2015

Eu-avustajat 30.11.2015 Eu-avustajat 30.11.2015 Mikä on Maaseudun tukihenkilöverkko? Maaseudun tukihenkilöverkko on vapaaehtoistyöhön perustuva auttamisverkosto, joka tarjoaa keskusteluapua kaikille maaseudun asukkaille toimialasta

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä KUNTOUTUSKALENTER I 2014 Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä kuntoutuksen perhejaksoja. Kuntoutuspäätöstä

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

JÄRJESTÖTIEDON LÄHTEITÄ -

JÄRJESTÖTIEDON LÄHTEITÄ - JÄRJESTÖTIEDON LÄHTEITÄ - Järjestöbarometri ja sen keskeiset tilasto- ja rekisteriaineistot Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät Mikkeli 14.-15.2.2013 Juha Peltosalmi Esityksen sisältö Järjestöbarometri

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT

Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT SISÄLLYSLUETTELO Yleiset edellytykset avustuksen myöntämiselle... 3 Yleisavustus (Ay)... 3 Kohdennettu toiminta-avustus (Ak)...

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

OmaisOiva-toiminta Kristiina Mustakallio, toiminnanjohtaja

OmaisOiva-toiminta Kristiina Mustakallio, toiminnanjohtaja OmaisOiva-toiminta 2017 Kristiina Mustakallio, toiminnanjohtaja Toiminta-alue ja yhteistyöverkosto Toiminta-alue: Espoon ja Kauniainen Länsi-Uudenmaan suurimmat kunnat: Kirkkonummi, Raasepori, Inkoo, Hanko

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

Maatalouden kriisipaketin toimet hyvinvoinnin tueksi Välitä viljelijästä - projekti

Maatalouden kriisipaketin toimet hyvinvoinnin tueksi Välitä viljelijästä - projekti Maatalouden kriisipaketin toimet hyvinvoinnin tueksi Välitä viljelijästä - projekti MTK-yhdistysten pj-siht.päivät Itä-ja Keski-Suomi 2.2.2017 Eila Eerola Hallituksen kriisipaketista tukea hyvinvointityöhön

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015-31.12.2015

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015-31.12.2015 SUOMEN AKUSTIKUSNEURINOOMAYHDISTYS RY FINLANDS AKUSTIKUSNEURINOMFÖRENING rf 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015-31.12.2015 YLEISTÄ Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ry on perustettu 19.5.1989. Yhdistyksen toimialueena

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Täyttä elämää eläkkeellä

Täyttä elämää eläkkeellä Täyttä elämää eläkkeellä Saija Ohtonen-Jones 5.2.2016 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ / copyright Suomen Punainen Risti 1 Punainen Risti kansainvälinen liike ja kotimainen järjestö auttaa katastrofien ja onnettomuuksien

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Lapsiperheiden Tule Terveys -tapahtuma

Lapsiperheiden Tule Terveys -tapahtuma Lapsiperheiden Tule Terveys -tapahtuma Johanna Kujala Puh. 040 574 1922 johanna.kujala@suomentule.fi Innovaatio-projektin esittely, kevät 2014 Metropolia, Bulevardi 31, 24.1.2014 Vastuuopettaja: Mirka

Lisätiedot

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA Niina Pajari 17.11.16 Kuusankoski RAY, VEIKKAUS JA FINTOTO YHDISTYVÄT UUDEKSI RAHAPELIYHTIÖKSI -> UUSI RAHAPELIYHTIÖ VEIKKAUS VASTAA VAIN RAHAPELITOIMINNASTA, EIKÄ KÄSITTELE AVUSTUKSIA

Lisätiedot

Ammattiosastojen ja liiton sääntömuutokset

Ammattiosastojen ja liiton sääntömuutokset Ammattiosastojen ja liiton sääntömuutokset Ammattiosastojen uudet mallisäännöt hyväksyttiin edustajistossa keväällä 2014 Yhdistyslaki muuttui 2010. Sekä liiton että ammattiosastojen mallisääntöihin tehtiin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (5) 54 Varhaiskasvatuslautakunnan päätettävät järjestöavustukset vuodelle 2016 HEL 2016-002665 T 02 05 01 00 Päätös Käsittely päätti myöntää avustuksia vuoden 2016

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat!

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoasioista sekä liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta. Palautetta tiedotteesta

Lisätiedot

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kati Multanen, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän varapuheenjohtaja (Järjestösuunnittelija, Suomen Diabetesliitto ry) Kokemustoimintaverkostossa

Lisätiedot

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Parempaa huomista ihmisille Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Porvoo 20.4.2016 Hämeen ELY-keskus Merja Rossi Yhdistykset hyvinvointia luomassa EU -ohjelman ja Euroopan sosiaalirahaston ESR tavoitteena

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh 17.02.2016 Sivu 1 / 1 551/2016 02.05.01 24 terveyslautakunnan kohdeavustukset 1.1.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh. 050 359 9504 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

TUETUT LOMAT KRUUNUPUISTOSSA VUONNA 2017

TUETUT LOMAT KRUUNUPUISTOSSA VUONNA 2017 TUETUT LOMAT KRUUNUPUISTOSSA VUONNA 2017 MAASEUDUN TERVEYS- JA LOMAHUOLTO RY (www.mtlh.fi) Omaishoitaja-hoidettava yhdessä loma Invalidiliitto ry, 20.-25.2.2017 Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ry, 17.-22.4.2017

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

STM / VM linjaukset Maakunnan esivalmistelu asti

STM / VM linjaukset Maakunnan esivalmistelu asti STM / VM linjaukset 26.5.2016 Maakunnan esivalmistelu 30.6.2017 asti 1 STM / VM viesti 26.5.2016 Esivalmistelu käyntiin kaikissa maakunnissa ennen kesälomakautta. Maakuntien liitot kutsuvat koolle esivalmistelun

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ 14.10.2016 AVUSTUSOSASTO HILPPA TERVONEN 14.10.2016 2 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ 2016-2019 RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LINJAUSTEN TAVOITEALUEIDEN MUKAISESTI (MILJ. EUROA)

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 151 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto Suomen Tule ry:n VUOSIKERTOMUS 2013

Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto Suomen Tule ry:n VUOSIKERTOMUS 2013 1 Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto Suomen Tule ry:n VUOSIKERTOMUS 2013 Yhteistyöjärjestö Suomen Tule ry Suomen Tule ry on tuki- ja liikuntaelinten terveyden ja sairauksien alalla toimivien kuuden kansalais-

Lisätiedot

Vammaiskortin mahdollisuudet

Vammaiskortin mahdollisuudet Vammaiskortin mahdollisuudet 2.12.2016 Miksi Vammaiskorttia tarvitaan? Euroopassa on noin 80 miljoonaa ihmistä, jotka kohtaavat arjessaan haasteita osallistumisessa ja liikkumisessa vammaisuuden vuoksi.

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Työyhteisön uudistaminen ja vaikuttavuuden parantuminen sytyttävällä strategiaprosessilla

Työyhteisön uudistaminen ja vaikuttavuuden parantuminen sytyttävällä strategiaprosessilla 1 Siitonen Juha & Tella Airi 2015 LOPPURAPORTTI Liite: MTLH:n strategia vuoteen 2021 Työyhteisön uudistaminen ja vaikuttavuuden parantuminen sytyttävällä strategiaprosessilla Hankenumero: 115063 Rahoitusmuoto:

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

RAY:N NÄKÖKULMIA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN HANKKEISIIN. Yhteistyöiltapäivä/Y-säätiö

RAY:N NÄKÖKULMIA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN HANKKEISIIN. Yhteistyöiltapäivä/Y-säätiö RAY:N NÄKÖKULMIA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN HANKKEISIIN Yhteistyöiltapäivä/Y-säätiö 7.6.2016 RAY:N TULOKSELLISUUS- JA VAIKUTUSSEURANTA RAY:n tulee seurata avustetun toiminnan tuloksia ja vaikutuksia

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Iäkkäiden liikkumiskyky ja kotikuntoisuus säilyy, kun toimintakykyä

Lisätiedot

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä.

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. PALVELUSETELI Tuen myöntämisen kriteerit Tavoite Kenelle Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. Entisen Rovaniemen maalaiskunnan

Lisätiedot

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN ARVIOINTIKRITEERIT Vuosittaisten toiminta-avustusten myöntämisessä noudatetaan Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymiä avustustoiminnan

Lisätiedot

Mikä maakuntauudistus ja miksi?

Mikä maakuntauudistus ja miksi? Mikä maakuntauudistus ja miksi? 1-17.2.2017 Miksi uudistus tehdään ja mitä sillä tavoitellaan? Tehokkaamman hallinnon avulla edistetään ihmisten ja yritysten toimintaa Uudistus tehdään avoimesti, asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS Tuomas Koskela RAY:n avustuslinjaukset 2016-2019 7.10.2016 JÄRJESTÖ-KUNTA YHTEISTYÖLLÄ PYSYVIÄ TULOKSIA Korostamme järjestöjen ja kuntien

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

SENJA-KORTTELIN TOIMINTAMALLI JA VIRTAA SENJAAN-PROJEKTI JYVÄSKYLÄN HOIVAPALVELUYHDISTYS RY

SENJA-KORTTELIN TOIMINTAMALLI JA VIRTAA SENJAAN-PROJEKTI JYVÄSKYLÄN HOIVAPALVELUYHDISTYS RY SENJA-KORTTELIN TOIMINTAMALLI JA VIRTAA SENJAAN-PROJEKTI JYVÄSKYLÄN HOIVAPALVELUYHDISTYS RY JYVÄSKYLÄN HOIVAPALVELUYHDISTYS RY Yhdistys syntyi vuonna1994 Ikääntyvien yliopistossa toteutetun asumispalveluista

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen sääntömääräisiä

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 3 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 7/2016 Aika: 18. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena. Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa

Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena. Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa Kuntaliiton Demokratiapäivä 18.10.2016 Helsinki Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa Marjo Tolvanen marjo.tolvanen@sepra.fi GSM 044 277 4513 www.sepra.fi/fi/tuen-hakeminen/kaupunkikehittaminen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari 5.12.2008 -kehittämispäällikkö Elina Pajula Aktiivisesti Pohjois-Karjalassa toimii 375 sosiaali-

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli Terveempi Itä-Suomihanke Ilomantsin malli Vikkelä-hanke Terveempi Itä-Suomi- hankkeen (TERVIS) pohjalta toteutettava Ilomantsin malli, VIKKELÄ- hanke. Painottuu Ilomantsin kunnan alueella lapsiperheiden

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi -

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 20.4.2015 1 Terveydenhuoltolaki 12 Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä

Lisätiedot

Iholiiton kevätpäivät 19.3.2016 Tampere-talo Ilkka Repo toimitusjohtaja Allergia- ja astmaliitto ry

Iholiiton kevätpäivät 19.3.2016 Tampere-talo Ilkka Repo toimitusjohtaja Allergia- ja astmaliitto ry Iholiiton kevätpäivät 19.3.2016 Tampere-talo Ilkka Repo toimitusjohtaja Allergia- ja astmaliitto ry 7.4.2016 Ilkka Repo 1 Agenda 1. RAY kuulumisia rahamonopoliyhtiöiden fuusio 1. Lähtökohta 2. Ratkaisu

Lisätiedot

Koulutustuki Perustoimintatuet Kohdennetut tuet Parhaat. Paimion kaupunki, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Koulutustuki Perustoimintatuet Kohdennetut tuet Parhaat. Paimion kaupunki, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Koulutustuki Perustoimintatuet Kohdennetut tuet Parhaat Paimion kaupunki, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Aiemmin jaettu avustuksia nyt tukia Säännöt on koottu Hakijan oppaaseen ja tukiperiaatteet ovat

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry,. Liiton kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alueena

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Kainuun sote - kunnat / Saara Pikkarainen/ terveyden edistämisen erikoissuunnittelija Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä /Saara

Lisätiedot

Avustushakemus: Projektiavustus

Avustushakemus: Projektiavustus Lähetetty 31.05.2015 22:23 Avustushakemus: Projektiavustus Lähettäjä Järjestön nimi JARI TAPANI KOKKO Lapin Omakoti- ja Mökkiläisyhdistys ry Järjestönumero 7984 Käyttötarkoitus Nuoria palkataan ikääntyville

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Siun soten järjestämisvastuulle vuoden 2017 alussa. Tällä kyselyllä haetaan vastauksia siihen,

Lisätiedot