Kokemuskoulutusverkoston kumppanuussopimus ja toimintaperiaatteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokemuskoulutusverkoston kumppanuussopimus ja toimintaperiaatteet"

Transkriptio

1 Kokemuskoulutusverkoston kumppanuussopimus ja toimintaperiaatteet Kokemuskouluttajina toimivat tehtävään peruskoulutuksen saaneet eri sairaus- ja vammaisryhmiä edustavat henkilöt ja heidän läheisensä. Heillä on omakohtaista kokemusta sairaudesta tai vammautumisesta ja siitä, miten se vaikuttaa arkielämään. Kokemuskouluttaja pitää oman kokemustietoonsa pohjaavia puheenvuoroja tai osallistuu muulla tavoin ammattilaisten opetukseen. Tällä sopimuksella määritellään miten kokemuskoulutusta edustava kumppanuusverkosto toimii. 1. Jäsenet Kokemuskoulutusverkosto on vuonna 2008 toimintansa aloittanut valtakunnallinen kokemuskoulutusta edistävä sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöverkosto. Sopimuksen solmimishetkellä joulukuussa 2012 siihen kuului 26 liittoa ja yhdistystä (liite 1). Verkostoon voivat liittyä yleishyödylliset, sosiaali- ja terveysalan rekisteröidyt yhdistykset ja liitot sekä säätiöt, jotka haluavat edistää kokemuskoulutusta sekä hyväksyvät verkoston kumppanuussopimuksen. Hakemus jäseneksi liittymisestä tehdään kokemuskoulutuksen ohjausryhmälle, joka hyväksyy verkoston jäsenet. Ohjausryhmä voi myös antaa huomautuksen järjestölle, jos se on olennaisesti poikennut verkoston yhteisistä toimintaperiaatteista ja -käytännöistä. Jäsenjärjestö voi erota verkostosta ja irrottautua jäsenyyden aiheuttamista velvoitteista koska tahansa ilmoittamalla siitä hallinnoivalle järjestölle. Verkosto ei ole itsenäinen juridinen toimija, vaan toimii kumppanuusverkostona. Verkoston jäsenet säilyttävät itsenäisyytensä ja toimintavapautensa kaikissa toimialoihinsa liittyvissä asioissa sekä toimivat omien eettisten ohjeidensa mukaisesti. 2. Verkoston toiminnan tarkoitus Kokemuskoulutusverkoston toimintaperiaatteena on a. toimia kokemuskoulutustyötä tekevien sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteistyöverkostona b. edistää kokemuskouluttajien käyttämistä osana opetusta sekä edistää kokemuskouluttajien toimintamahdollisuuksia erilaisissa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä c. kehittää ja koordinoida kokemuskoulutustoimintaa valtakunnallisesti d. ylläpitää verkoston ja muiden yhteisöjen, viranomaisten ja julkisen palvelujärjestelmän sekä muiden tahojen välistä yhteistyötä kokemuskoulutuksessa

2 2 Tarkoituksensa toteuttamiseksi verkosto a. toteuttaa vaikuttamistoimintaa tekemällä esityksiä ja aloitteita kokemuskoulutustoiminnan edistämiseksi ensisijaisesti sosiaali- ja terveysalan opetuksessa b. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa c. ylläpitää kokemuskoulutus.fi -sivustoa sekä siellä olevaa kokemuskouluttajapankkia d. järjestää kokemuskoulutuksen edistämiseksi neuvottelu-, koulutus- ja muita tilaisuuksia e. kehittää kokemuskouluttajien peruskoulutusta ja valvoo laatukriteerien noudattamista 3. Kokemuskoulutusverkoston toimintaa ohjaavat periaatteet Kokemuskoulutusverkostoon kuuluvien järjestöjen edustajat ovat keskenään tasavertaisia ja suhtautuvat toisiinsa suvaitsevasti ja arvostavasti. Jokainen verkoston toimija huolehtii omalta osaltaan tarvittavista valtuuksista sekä toiminnallisista ja taloudellisista resursseista. Verkoston tulee kuitenkin kaikissa tilanteissa säilyttää itsemääräämisoikeutensa, eikä sen toiminta saa joutua riippuvaiseksi esimerkiksi sidosryhmäyhteistyöstä saaduista avustuksista. Verkosto toimii puolueettomasti ja tasapuolisesti eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Verkosto hakee toimintaansa avustusta RAY:lta. 4. Kokemuskoulutusverkoston organisaatio ja päätöksenteko Verkoston keskeiset yhteistyötahot ovat opetusyksiköt ja alueelliset ohjausryhmät. Verkoston toimintaa tuetaan päätöksentekorakenteella, jolla pyritään mahdollisimman sujuvaan yhteistyöhön ja yhdessä sovittujen asioiden hoitamiseen. Verkoston toimielimiä ovat: Ohjausryhmä: Järjestöyhteyshenkilöverkosto: Jäsenjärjestö: Yhteyshenkilö: Hallinnoiva järjestö: Alueellinen ohjausryhmä: Antaa suosituksia ja linjaa valtakunnallisen kokemuskoulutustoiminnan käytännön toteutusta. Järjestöyhteyshenkilöverkosto on kokemuskoulutusta järjestävien yhdistysten ja liittojen yhteistyöelin ajankohtaisissa asioissa. Yhdistys tai liitto, joka on kokemuskoulutusverkoston jäsen. Jäsenjärjestön nimeämä henkilö, joka toimii järjestön edustajana järjestöyhteyshenkilöverkoston kokouksissa. Järjestö, joka hallinnoi verkoston kanssa sovitusti toimintaa, jota toteutetaan RAY-avustuksella. Eri puolilla Suomea toimivat, verkoston kanssa yhteistyötä tekevät yhteistyöelimet, jotka koordinoivat omilla alueillaan kokemuskoulutustoimintaa. Ryhmät

3 3 5. Ohjausryhmän tehtävät ja kokoonpano muodostuvat järjestöjen edustajista, kokemuskouluttajista ja opetusyksikköjen edustajista. Alueellisten ohjausryhmien toiminta ei saa olla ristiriidassa verkoston toimintaa ohjaavien periaatteiden eikä verkostossa noudatettavien toimintatapojen kanssa. Kokemuskoulutusverkoston jäsenet valitsevat ja nimeävät keskuudestaan kokemuskoulutuksen ohjausryhmän. Ohjausryhmän tehtävänä on seurata ja edistää kokemuskoulutusta valtakunnallisesti sekä ohjata kokemuskoulutustoiminnan käytännön toteutusta toimintasuunnitelman ja avustushakemuksen painotusten mukaisesti. Ohjausryhmä vaikuttaa siihen, että kokemuskoulutusta toteutetaan laadukkaasti yhdessä hyväksyttyjen periaatteiden pohjalta eri puolilla Suomea. Ohjausryhmä antaa suosituksia toiminnan järjestämisestä ja edistämisestä valtiovallalle, opetusyksiköille, alueellisille ohjausryhmille ja järjestöille. Ohjausryhmässä on 7 10 jäsentä. Eri toimijaryhmät ovat edustettuina ohjausryhmässä seuraavasti: Opetusala 1 3 henkilöä (yksi paikka kiintiöity opetushallituksen nimeämälle edustajalle ja kaksi paikkaa opetusyksiköiden edustajille), kokemuskouluttajat 1 2 henkilöä ja järjestöjen edustajat 4 5 henkilöä. Ohjausryhmän jäsenten määrästä puolet tulee olla järjestöjen edustajia. Jos ohjausryhmän jäseniksi ei ehdoteta opetusyksiköiden ja/tai kokemuskouluttajien edustajia, niin tällöin ohjausryhmä toimii ilman ao. ryhmän edustajia. Ohjausryhmän jäseniä valittaessa tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon eri maantieteellisten alueiden edustus. Lisäksi ohjausryhmään osallistuvat esittelijän roolissa hallinnoivan järjestön edustaja ja mahdollinen työntekijä. Ohjausryhmä tekee seuraavan vuoden ehdokasasettelusta jäsenjärjestöille ja opetusyksiköille kyselyn lokakuun loppuun menneessä. Ensimmäisellä kerralla valinta tehdään tammikuun loppuun mennessä. Järjestöt voivat tehdä ehdotuksia kokemuskouluttajista ja järjestöedustajista ohjausryhmän jäseniksi. Opetusyksiköiden edustajista voivat tehdä ehdotuksia alueelliset ohjausryhmät. Ehdotukset tehdään ohjausryhmän antamaan määräaikaan mennessä. Mikäli ehdokkaita nimetään jossakin ryhmässä enemmän kuin on ryhmän maksimimäärä, järjestetään verkostolle sähköinen äänestys ehdokkaista ohjausryhmän tarkemmin määrittelemällä tavalla. Ohjausryhmän jäsenen toimikausi kestää kaksi vuotta. Erovuorossa olevia ohjausryhmän jäseniä on vuosittain maksimissaan puolet ohjausryhmän jäsenistä. Kun tämä kumppanuussopimus otetaan käyttöön, valitaan arpa-menettelyllä ensimmäisellä kerralla puolet jäsenistä vuodeksi ja puolet kahdeksi vuodeksi. Sen jälkeen valinnat tehdään aina kahdeksi vuodeksi.

4 4 Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka ovat järjestöjen edustajia. Ensimmäisen kerran vuoden 2013 alusta valitaan puheenjohtaja, jonka toimikausi on yksi (1) vuosi, ja varapuheenjohtaja, joka siirtyy puheenjohtajaksi kaudelle Ohjausryhmä voi kutsua kokouksiinsa kuultavaksi myös muita kokemuskoulutuskentällä toimivia tahoja sekä asiantuntijoita. Ohjausryhmä toimii kokemuskoulutusverkoston edustajana tarvittaessa esimerkiksi sairaanhoitopiireihin, opetushallitukseen ja Sosiaali- ja terveysministeriöön päin. Verkostoa edustaa ja sen nimissä annettavat lausunnot allekirjoittaa ohjausryhmän puheenjohtaja ja hallinnoivan järjestön edustaja. 6. Järjestöyhteyshenkilöverkoston tehtävät ja kokoonpano Järjestöyhteyshenkilöverkosto on kokemuskoulutusta järjestävien yhdistysten ja liittojen yhteistyöelin ajankohtaisissa asioissa. Verkostossa jaetaan ja saadaan tietoa toiminnan kehittämiseksi eri alueilla sekä pyritään luomaan ja edistämään hyvien yhtenäisten toimintamallien käyttöä. Verkosto voi esimerkiksi selvittää alueellisia/valtakunnallisia koulutustarpeita ja linjata koulutuksen käytännön toteutusta järjestöyhteyshenkilöverkoston näkökulmasta. Jokainen järjestö voi nimetä yhden edustajan järjestöyhteyshenkilöverkoston tapaamisiin. Edustaja on yleensä henkilö, joka vastaa yhdistyksessä tai liitossa kokemuskouluttajatoiminnan käytännön toteutuksesta. Järjestöyhteyshenkilöverkoston tapaamisia järjestetään tarpeen mukaan, noin 2 3 kertaa vuodessa. Koolle kutsujana toimii hallinnoiva järjestö, joka vastaa myös järjestelyistä ja kokouksen asialistan koostamisesta. Verkosto antaa esityksiä ja tekee kannanottoja ohjausryhmälle asioista, joihin kaivataan valtakunnallista linjausta ja/tai yhteensovittamista. Verkosto voi myös tehdä ohjausryhmälle ehdotuksia verkoston seuraavan vuoden painopistealueista. 7. Hallinnoivan järjestön tehtävät Hallinnoiva järjestö vastaa kokemuskoulutustoiminnan toteuttamisesta RAY:lle tehdyn AKhakemuksen ja muiden mahdollisten yhteisesti laadittujen toimintasuunnitelmien mukaisesti. Hallinnoiva järjestö toimii kokemuskoulutus.fi -sivuston pääkäyttäjänä ja vastaa sivuston sisällöllisestä ylläpidosta sekä muusta sovitusta toiminnasta kuten mahdollisten kokemuskoulutuksen yhteisten tapahtuminen koordinoinnista järjestöyhteyshenkilöverkoston kanssa sovitulla tavalla. Hallinnoiva järjestö vastaa riittävien henkilöresurssien olemassaolosta suhteessa tehtävien määrään ja käytettävissä olevaa rahoitukseen. Järjestössä on yksi, tai niin haluttaessa useampi henkilö, joiden tehtäviin mainittujen asioiden hoitaminen kuuluu. Hallinnoivalla järjestöllä on juridinen vastuu toiminnasta. Toimintaa hallinnoiva järjestö huolehtii asiakirjojen arkistoinnista.

5 5 8. Kumppanuussopimuksen voimassaoloaika Kumppanuussopimus on voimassa RAYn alustavan avustustenjakoehdotuksen mukaisesti, vuoden 2014 loppuun. Sopimus uusitaan tarvittaessa sen jälkeen. Olemme hyväksyneet Kokemuskoulutusverkoston kumppanuussopimuksen yhtenä kokemuskoulutusverkoston jäsenenä. Yhdistyksen tai liiton nimi Aika ja paikka Nimenkirjoittajat

6 6 Liite 1. Kokemuskoulutusverkoston kumppanuussopimus ja toimintaperiaatteet Verkoston jäsenet sopimuksen solmimishetkellä syksyllä 2012 Aivoliitto ry Aivovammaliitto ry Autismi- ja Aspergerliitto ry Iholiitto ry Invalidiliitto ry Keliakialiitto ry Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry Kuuloliitto ry Kynnys ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja maksaliitto ry Näkövammaisten keskusliitto ry Omaiset mielenterveyden tukena keskusliitto ry Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Psoriasisliitto ry Suomen CP-liitto ry Suomen Diabetesliitto ry Suomen MS-liitto ry Suomen Nivelyhdistys ry Suomen Osteoporoosiliitto ry Suomen Parkinson-liitto ry Suomen Reumaliitto ry Suomen Syöpäyhdistys ry Suomen Tourette-yhdistys ry Turun Seudun Nivelyhdistys ry Verkoston jäsenjärjestöluettelo päivitetään tammikuussa 2013 kumppanuussopimuksen solmimiskierroksen jälkeen.

Kokemuskouluttajatoiminta Pohjois-Suomessa

Kokemuskouluttajatoiminta Pohjois-Suomessa Kokemuskouluttajatoiminta Pohjois-Suomessa Kokemuksia ja kehittämislinjauksia Mäyrä Tarja Sosiaalialan opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) KEMI 2014 TIIVISTELMÄ LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU,

Lisätiedot

KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA

KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA 21.12.2010 KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA Kokemuskoulutuksesta pätevää -hanke 2010 Alkusanat Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma on syntynyt osana Kokemuskoulutuksesta pätevää -hanketta. Hankkeen päätavoite

Lisätiedot

Järjestöjen yhteinen kokemuskoulutustoiminta

Järjestöjen yhteinen kokemuskoulutustoiminta Järjestöjen yhteinen kokemuskoulutustoiminta Kokemuskoulutuksen historiaa Kokemustietoa käytetty kautta aikojen opiskelijoiden opetuksessa Potilasluennoitsija-projekti 1988-1991 Sosiaalihallituksen rahoituksella

Lisätiedot

KOko-tiedote. Vaikuttaa ja vaikuttua. KOko-tiedotteen toimitus. Tärkeitä päivämääriä

KOko-tiedote. Vaikuttaa ja vaikuttua. KOko-tiedotteen toimitus. Tärkeitä päivämääriä KOko-tiedote KOKEMUSKOULUTUKSESTA PÄTEVÄÄ -HANKE 5 2009 Vaikuttaa ja vaikuttua Viime viikolla se sitten oli, helmikuussa peruspalveluministerin ja kokemuskoulutuksen johtoryhmän tapaamisessa alkunsa saanut

Lisätiedot

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET 1 10.12 KOKOUKSEN MUOKKAAMA HARVINAISTEN KATTOJÄRJESTÖN XXX ORGANISAATIOKAAVIO. Näkökulmana on yksi yksittäinen jäsenyhdistys (huom. järjestössä on useampia jäsenyhdistyksiä) HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Lisätiedot

Tämän lehden sisällöstä

Tämän lehden sisällöstä KOKEMUS & KOULUTUS 2 TAMPEREEN OHJAUSRYHMÄ PIIRROS HEIKKI HJELT ROVANIEMI KEMI Tämän lehden sisällöstä OULU Näillä sivuilla on tietoa kokemuskoulutuksesta niin toiminnassa mukana oleville kuin siihen vasta

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta.

Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta. SOROPTIMIST INTERNATIONAL FINLAND RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Soroptimist International Finland ry, jäljempänä Unioni. Unioni on jäsenenä Soroptimist International of Europe -nimisessä

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, Valo, Helsinki p. 09-2294 510 f. 09-149 6864 www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry Työryhmässä: Laura Airaksinen,

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Johtosääntö. Sisällysluettelo. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 8.9.2013

Johtosääntö. Sisällysluettelo. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 8.9.2013 Johtosääntö Hyväksytty hallituksen kokouksessa 8.9.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Organisaation toimintakulttuurin periaatteet... 2 3. Päätöksenteko ja päätösvaltuudet... 3 Vuosikokoukset...

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN Tähän oppaaseen on koottu Iholiiton jäsenyhdistysten toiminnan kannalta keskeisiä tietoja. Aluksi on lyhyt kuvaus Iholiiton toiminnasta ja organisaatiosta. Luvussa

Lisätiedot

1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry.

1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry. 1 LUKU: NIMI, TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT JA TILIKAUSI 1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry. 2 Kielet ja kotipaikka. Yhdistyksen kieli on suomi ja kotipaikka Rovaniemi

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA Päivitetty versio, syksy 2013 Suomen Ratsastajainliitto ry Työryhmässä: Laura Airaksinen, Marian Seppälä, Thomas Stenius, Fred Sundwall, Nina Kaipio ja Karoliina

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto ry

Suomen Uimaliitto ry päivitys 7.10.2014 Suomen Uimaliitto ry Ohjesääntö 2015-2016 Sisällys 1. Yleistä 3 2. Suomen Uimaliiton yleinen ohjesääntö 4 3. Organisaatio 4 3.1. Liittohallitus 5 3.2.Työvaliokunta 6 3.3.Seuratoiminnan

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

14 artikla oikeus asettua ehdolle puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajavaaleissa

14 artikla oikeus asettua ehdolle puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajavaaleissa Kunta- ja aluehallintokongressin ja sen kamarien uusi työjärjestys Kunta- ja aluehallintokongressin ja sen kamarien työjärjestys SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MÄÄRITELMIÄ I LUKU KONGRESSI JA SEN KAMARIT Kongressi

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

Lounea Oy Corporate Governance

Lounea Oy Corporate Governance Lounea Oy Corporate Governance 2 Sisällysluettelo 1 HALLINTOKOODI... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Osakkeen omistajien asiat... 5 1.2.1 Yleiset periaatteet... 5 1.2.2 Osake... 5 1.3 Yhtiöjärjestys... 5 1.4 Yhtiökokous...

Lisätiedot

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 1 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 2 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

KOko-tiedote. Lumen tuntu. Tärkeitä päivämääriä. KOko-tiedotteen toimitus

KOko-tiedote. Lumen tuntu. Tärkeitä päivämääriä. KOko-tiedotteen toimitus KOko-tiedote KOKEMUSKOULUTUKSESTA PÄTEVÄÄ -HANKE 1 2010 Lumen tuntu Se tulee vieläkin ainakin kerran vuodessa mieleen. Yksitoista vuotta sitten ystävänpäivä oli samanlainen aurinkoinen sunnuntaipäivä kuin

Lisätiedot

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009 2 Toiminnanjohtajan terveiset 3 Ajankohtaista toimenpiteitä varten 3 Yhdistysväen tapaamiset 4 Tukea yhdistysten vertaistukitoimintaan 5 Suvipäivä Suvituulessa 5 Yhdistysten internet-sivut 6 Tue Aivoliittoa

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot

2. Helsinkiläinen vihreä järjestötoiminta... 2 2.1 Liity Vihreiden jäseneksi!... 2 2.2 Helsingin alueella toimivat vihreiden jäsenyhdistykset...

2. Helsinkiläinen vihreä järjestötoiminta... 2 2.1 Liity Vihreiden jäseneksi!... 2 2.2 Helsingin alueella toimivat vihreiden jäsenyhdistykset... Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Päivitetty piirin kevätkokouksessa 26.4.2013. 2. Helsinkiläinen vihreä järjestötoiminta... 2 2.1 Liity Vihreiden jäseneksi!... 2 2.2 Helsingin

Lisätiedot