Osallisuusryhmän verkostotapaaminen Osallisuusryhmän verkostotapaaminen Jarmo Palomäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osallisuusryhmän verkostotapaaminen 26.11.1010. Osallisuusryhmän verkostotapaaminen 26.11.1010 Jarmo Palomäki"

Transkriptio

1 Osallisuusryhmän verkostotapaaminen

2 Esityksen näkökulmia - Osallisuus ja osallistuminen ovat monitahoisia käsitteitä. Päihdehuollossa niihin linkittyvät käsitteinä usein yhteisöllisyys, yhteisöhoito ja asiakaslähtöisyys - Näkökulmia: Suoja-Pirtti ry:n historia, toiminta-ajatus ja arvot Päihdehuollon ja päihdekuntoutuksen näkökulma Tausta-aineistona käytetty Minna Laitilan väitöskirjaa Asiakkaan osallisuus mielenterveys- ja päihdetyössä. Fenomenografinen lähestymistapa, Itäsuomen yliopisto 2010

3 SUOJA-PIRTTI RY:N HISTORIAA JA TAUSTAA - Suoja-Pirtti ry on perustettu vuonna Perustajajäseniä olivat Kustaa Arvo Parkkila, Reino Ahonen ja Veijo Salovaara. - Perustajat olivat toipuvia alkoholisteja, joilla oli kokemusta myös asunnottomuudesta. - Yhdistyksen ideologia ja toiminta kehittyivät sysäyksittäin. Ne eivät olleet heti valmiita eivätkä syntyneet muodollisessa järjestyksessä. Välittömät tarpeet korostuivat oman kokemuksen kautta: Tauti on laadultaan kolminainen. Se on henkistä, fyysistä ja taloudellista ja parantuminen alkaa peseytymisestä. Sitten on päälle saatava siistit vaatteet. Mutta vasta omalla työllään hän voi lunastaa itsensä ja muiden silmissä menettämänsä yhteiskunnan jäsenyyden. - Toiminta nojautui alun perin omaan kokemukseen sekä toveruuden ja ystävyyden kokemuksen välittämiselle toiselle, itsetuntonsa menettäneelle ihmiselle. Tähän kutoutui päälle työideologia ( Kolmantena päivänä lapio käteen ). Toiminnassa ja asiakastyössä korostui 1980-luvulta lähtien ammatillisuus ja päihdetyön menetelmien yhdistäminen omaan toipumiskokemukseen. - Suoja-Pirtti ry:n toimintaa ohjaa humaani ihmiskäsitys sekä vahva ajatus yksilön kiinnittymisestä yhteiskuntaan ja kykyä toimia sen osana. Suoja-Pirtti haluaa toimia sellaisten palvelujen tuottajana, joka pyrkii palveluillaan pitkäjänteiseen ja yhteiskunnan kannalta vaikuttavaan tulokseen. Laaja-alainen ymmärrys asiakkaiden päihderiippuvuudesta ja toipumisprosessista ovat läsnä jokapäiväisessä asiakastyössä (Suoja- Pirtti ry:n tulevaisuustyöryhmän raportti v. 2004).

4 KOTKANKADUN HUOLTOKOTI SUOJA-PIRTTI RY:N TOIMIPISTEET Aloittanut toiminnan vuonna 1971, aluksi 55-paikkaisena hoitokotina. Muuttui huoltokodiksi vuonna Kotkankadun huoltokoti on 41-paikkainen asumispalveluyksikkö asunnottomille, päihde- ja mielenterveysongelmaisille eläkeläismiehille, joiden mahdollisuudet selviytyä itsenäisesti ovat heikentyneet. Tavoitteena on ehkäistä asukkaiden päihdeongelman paheneminen sekä parantaa heidän toimintaedellytyksiään asua itsenäisesti. Huoltokoti tarjoaa myös mahdollisuuden pitkäaikaiseen asumiseen miehille, joiden edellytykset selviytyä itsenäisesti ovat pysyvästi heikentyneet. HOITOKOTI SILLANPIRTTI Aloittanut toiminnan vuonna paikkainen, päihdehuollon kuntouttava hoitokoti asunnottomille, työikäisille päihdeongelmaisille miehille, naisille ja pariskunnille. Hoidon tavoitteena on auttaa asiakasta löytämään mielekäs päihteetön elämä. Tarkoituksena on vaikuttaa asiakkaan työ-, raha-, asumis- ja ihmissuhdeasioihin siten, että hänellä olisi aikaisempaa paremmat mahdollisuudet hallita omaa elämäänsä. Syrjäytyneiden ja asunnottomien asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä panostetaan sosiaalisten toimintaedellytysten parantamiseen ja laitoskierteen katkaisuun. Keskeinen tavoite on myös motivoida asiakas kiinnittymään avohoitoon (A-klinikat, Jälkikuntoutus, psyk.polit, AA, NA, A-killat tai muu vertaistuki) kestävän toipumisprosessin takaamiseksi. Hoitoaika on noin kuukautta, minkä jälkeen siirtyminen itsenäiseen tai tuettuun asumiseen.

5 SUOJA-PIRTTI RY:N TOIMIPISTEET (jatkoa) SILLANPIRTIN PIENYHTEISÖ Sillanpirtin pienyhteisö on seitsemänpaikkainen, Minnesota-mallia soveltava lääkkeetön yhteisöhoito täysi-ikäisille huumeaddikteille, jotka haluavat toipua päihderiippuvuudesta ja irrottautua siihen liittyvästä alakulttuurista. Pienyhteisö tarjoaa hoitoon tulevalle asiakkaalle hoitokotiympäristön, johon on yhdistetty tiivis hoito-ohjelma. Pienyhteisö on rekisteröity Minnesota-mallin hoitoyhteisöksi. Pienyhteisö toimii Hoitokoti Sillanpirtin yhteydessä, niin sanotussa hoitokodin E-siivessä. Hoidon tavoitteena on auttaa asiakasta mielekkään, päihteettömän elämän saavuttamisessa ja ylläpitämisessä. Tavoitteena on auttaa asiakasta ottamaan itse vastuuta elämästään sekä parantaa asiakkaan valmiuksia selviytyä arkipäivän elämässä. Lisäksi keskeinen tavoite on asiakkaan kiinnittyminen vertaisryhmiin kestävän toipumisprosessin takaamiseksi. Pienyhteisöhoito on suunniteltu kestävän hoitosuunnitelmasta riippuen noin 8-12 kuukautta, minkä jälkeen siirtyminen pääsääntöisesti itsenäiseen asumiseen. RUKKILAN ASUMISYHTEISÖ Toimii osana asuntoloiden muunto-ohjelmaa. Toiminta 21-paikkaisena tuetun asumisen yksikkönä alkaa huhtikuussa 2011.

6 MUUTA TOIMINTAA Asunnottomille suunnattua päiväkerhotoimintaa Porkkalankadun ensisuoja (Lepakko) Hätämajoitussuojat kovina pakkastalvina Tukiasuntotoimintaa 1983 Solnantien hoitokoti Siltamäen asuntolat Leikosaarentien asuntola Osuuskunnantien naisten asuntola ja ensisuoja Pirtti ja Kammarit projekti (tuetun asumisen projekti)

7 Osallisuuden, osallistumisen ja yhteisöllisyyden tavoitteita päihdehuollon asumispalveluissa: - Murtaa eristäytyneisyyden ja yksinäisyyden muuria ja tarjota tukea uuden sosiaalisen verkoston luomisessa - Itsearvostuksen kohottaminen ja itsensä toteuttaminen - Auttaa asiakasta ymmärtämään oman vastuun ohella myös kollektiivisen vastuun merkitys - Auttaa asiakasta luomaan uusia toimintatapoja selviytyä päihteettömänä sosiaalisissa tilanteissa ja sosiaalisessa verkostossa - Parantaa ja elvyttää asiakkaiden elämänhallinnan taitoja

8 Osallisuuden ja yhteisöllisyyden muotoja Suoja-Pirtti ry:n asumispalveluissa Hoitokoti Sillanpirtti Hoitosuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa, asiakkaan omien tavoitteiden sekä huolellisen tilannearvion pohjalta. Hoitosuunnitelman säännöllinen seuranta ja tarkistaminen yhdessä asiakkaan kanssa. Talokokous kerran kuukaudessa: asiakkaiden ja henkilökunnan yhteinen kokous, jossa keskustellaan ja päätetään hoitokodin yhteisistä pelisäännöistä ja käytännöistä. Toimii myös tiedottamisen kanavana. Kokouksista tehdään pöytäkirja. Kerrospalaverit kerran viikossa: keskustellaan ja päätetään arkipäivän asumiseen liittyvistä kysymyksistä. Asiakasyhteisö: hoitokodin asiakkaat muodostavat asiakasyhteisön, joka toimii yhteenliittymänä hoitokodin henkilökunnan ja asiakkaiden välillä vastaa hoitokodin asiakkaiden vapaa-ajantoiminnasta ja yhteisten juhlien järjestämisestä ylläpitää kahvilaa, jonka tuoton käytöstä asiakasyhteisö päättää kuukausikokouksissa asiakasyhteisöllä on sääntömääräinen kuukausikokous kerran kuukaudessa, kuukausikokouksen valitsema johtokunta kokoontuu useammin. Yhteisöllä on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä erilaisia vastuuhenkilöitä (vapaa-ajan vastaava, kulttuuri- ja urheiluvastaava, kahvilavastaava) asiakasyhteisö tekee hoitokodin toimintaan liittyviä ehdotuksia, joita käsitellään talokokouksissa Kuntouttava työtoiminta: asiakkaat osallistuvat vapaaehtoisesti hoitokodin ylläpitotehtäviin (mm. keittiö, siivous ja ulkoalueista huolehtiminen), korvauksena maksetaan ahkeruusrahaa.

9 Sillanpirtin pienyhteisö Edellisen lisäksi: Yhteisöhoidolliset elementit ovat keskeinen osa Pienyhteisön hoitoa Pienyhteisön toiminta rakentuu yhteisöhoidollisille periaatteille. Lähtökohtana on, että yhteisön jäsenet kantavat itse vastuuta hyvinvoinnistaan ja yhteisön toimivuudesta. Pienyhteisön toimintaa ohjaavia yhteisöhoidollisia periaatteita: sitoutuminen yhteisön yhteisiin tavoitteisiin, pelisääntöihin ja käytäntöihin päihteistä vapaa arvomaailma ja toimintakulttuuri tasa-arvoisuuden ja yksilöllisyyden periaate fyysisen ja henkisen väkivallattomuuden periaate oikeudenmukaisuuden ja luottamuksen periaate suvaitsevaisuuden ja tervejärkisyyden periaate Yhteisökokous on yhteisön tärkein foorumi: yhteisön jäsenet ja työntekijät kokoontuvat perjantaisin käsittelemään yhteisöä koskevia asioita (mm. yhteisön käytännöt). Yhteisö käsittelee kokouksissaan myös lomaharjoitteluhakemukset sekä joissakin tapauksissa hoitosopimuksen rikkomisesta aiheutuvat seuraamukset. Yhteisön jäsenet toimivat vuorollaan yhteisökokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä Kokouksissa esityslista ja pöytäkirja

10 Kotkankadun huoltokoti Asiakkaat ovat monisairaita eläkeläismiehiä: osallistuminen ja aktiivisuus on työikäisiä vähäisempää heikentyneen toimintakyvyn vuoksi. Hoito- ja kuntoutussuunnitelman laatiminen yhdessä asiakkaan kanssa. Asumisaikaa ei ole rajattu. Säännölliset asiakaskahvit: toimii asiakkaiden ja henkilökunnan yhteisenä keskustelutilaisuutena ja tiedottamisen kanavana. Keskusteluryhmät, keppijumppa ja korva-akupunktio ryhmässä Kuntotuttava työtoiminta Huoltokodin kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminta : konsertit, teatterikäynnit, ooppera, elokuvat ja näyttelyt, kesäleirit urheilutapahtumat sekä huoltokodin ja Hyvösen ryhmäkodin yhteiset tilaisuudet ja juhlat kävelykaverit : Alppilan seurakunnan vapaaehtoiset

11 Muita osallisuuden ja yhteisöllisyyden areenoita Suoja-Pirtti ry:ssä Hoidolliset keskusteluryhmät, asiakkaiden omat vertaisryhmät Yhteistyö vertaistuen ja vertaisryhmien kanssa AA, NA A-killat muut vertaistuen muodot: mm. Suojatie ry Asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään toimipisteissä vuosittain. Yhteenvedot yhdistyksen toimintakertomuksessa : asiakaspalautteen analysointi palvelujen kehittämisen välineenä. Asiakaslähtöinen työskentely: keskeistä on asiakkaan kohtaaminen. Kunnioittavan vuorovaikutuksen periaate.

12 OSALLISUUDEN HOLISTINEN MALLI Ammatillinen koulutus Vertaistoiminta, ryhmätoimi nnat Asiakast yyt yväis yysk ysel yt Yhteistyö ja toiminta työntekijö iden kanssa Hoidon tarpeen arviointi, hoitosuunnitelman tekeminen ja seuranta Konsultaatio Palvelun käyttäjä as Osallistuminen Työllist ymis - mahdollisuudet Tiedottaminen Informaatio Osallistuminen päätöksentekoon Vastuunotto, johtaminen Tiedon ja mielipiteen kys yminen Toimintakäytäntöjen kehittämien ja poliittinen vaikuttaminen Tutkimus ja arviointi Lähde: Minna Laitila 2010

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

Maxwell Jonesin demokraattinen terapeuttinen yhteisö Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan perustana

Maxwell Jonesin demokraattinen terapeuttinen yhteisö Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan perustana Maxwell Jonesin demokraattinen terapeuttinen yhteisö Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan perustana Maxwell Jonesin demokraattisen yhteisön teoria ja humanistinen ihmiskäsitys Aki Heiskanen Hämeen

Lisätiedot

Asunnottomuuskirja. Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen

Asunnottomuuskirja. Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen Asunnottomuuskirja Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen SOCCAn ja Heikki Waris instituutin julkaisusarja nro 13, 2007 Yhteystiedot Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA www.socca.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Maaherra Rauno Saari Elämän etsijä Timo Lilja Päihdelääkäri Juha Kemppinen KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKOMAANITYÖ RY 1-2008

Maaherra Rauno Saari Elämän etsijä Timo Lilja Päihdelääkäri Juha Kemppinen KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKOMAANITYÖ RY 1-2008 Maaherra Rauno Saari Elämän etsijä Timo Lilja Päihdelääkäri Juha Kemppinen KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKOMAANITYÖ RY 1-2008 Maailmankuva säätelee tavan käsitellä rikkinäistä ihmistä Parhaillaan maassamme

Lisätiedot

KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO- MAANITYÖ (KAN) PÄIHDETYÖN MUOTONA

KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO- MAANITYÖ (KAN) PÄIHDETYÖN MUOTONA ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Hanne Huittinen Leena Jefimoff KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO-

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

KAN ESPOON ANKKURI PÄIVÄKESKUS

KAN ESPOON ANKKURI PÄIVÄKESKUS 1 KAN ESPOON ANKKURI PÄIVÄKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Suunnitelman laatijat: Työ- ja ohjausryhmät, yksikön vetäjä. Laadittu suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa syksy 2005-kevät 2006. 1. JOHDANTO...2 2.

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Väestöennuste... 6 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste... 6 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste... 6 3. Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen...7

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

ARTIKKELIKOKOELMA toimittanut Riitta Saksanen. Näkökulmia kuntoutusohjaukseen Kuntoutusohjauksen kehittämishanke 2011 2012.

ARTIKKELIKOKOELMA toimittanut Riitta Saksanen. Näkökulmia kuntoutusohjaukseen Kuntoutusohjauksen kehittämishanke 2011 2012. ARTIKKELIKOKOELMA toimittanut Riitta Saksanen Näkökulmia kuntoutusohjaukseen Kuntoutusohjauksen kehittämishanke 2011 2012 Invalidiliitto ry Lukijalle 3 Vammaisen asialla kuntoutusohjausta 30 vuotta 4 Sydänpotilaiden

Lisätiedot

Vuosiraportti 2013 1

Vuosiraportti 2013 1 Vuosiraportti 2013 1 2 Helsingin Vinkin Katuklinikan väkeä: kuvassa vasemmalta lääkäri Maarit Rauhala, lähivertaistoimija Päivi Kosunen, projektisuunnittelija Liisa Osolanus, lähivertaistoimija Petteri

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA Maarit Ervasti Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE 2009 1 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 3 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Perusopetuksen mukaiset opetuksen tavoitteet...4 2.2 Perusopetuksen arvopohja..5

Lisätiedot

Lapsi ensin! Lapsella on oikeus hyvään elämään. Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla.

Lapsi ensin! Lapsella on oikeus hyvään elämään. Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla. Toiminta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 2 ENSIKOTITOIMINTA... 6 2.1 Helsingin ensikoti, Vallilan ympärivuorokautiset yksiköt... 8 Perhekuntoutusyksiköt Balanssi, Triangeli ja Kaneli... 9 2.2 Helsingin

Lisätiedot

Osallisuuden olotiloissa

Osallisuuden olotiloissa Aspa-julkaisuja 1/2014 Milla Ilonen Osallisuuden olotiloissa Opas asumispalvelujen käyttäjille ja työntekijöille Aspa-säätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää eri tavoin vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista A-klinikkasäätiön monistesarja nro 24 A-klinikkasäätiö 2000 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN 1459-5818

Lisätiedot