POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009"

Transkriptio

1 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja

2 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2009 Tulos Hallinto Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön vakuutusliiketoiminta menestyi hyvin vuonna Maksutulo kasvoi ja vahinkomeno kehittyi odotetusti. Riskienhallinnan tehokkuuteen on kiinnitetty jo useana vuonna erityistä huomiota. Kuluneena vuonna vältyttiin suurvahinkojen määrän merkittävältä kasvulta. Yhtiön kokonaisliikekulut pysyivät edellisen vuoden tasolla ja jo muutaman vuoden jatkunut liikekuluhallinta on ohjannut kulukehityksen toivotulle tasolle. Sijoitustoiminta elpyi edellisvuoden alamäestä ja tuloksen kohentaminen sijoitustoiminnalla oli jälleen mahdollista. Sijoitusriskin hallintaa pidettiin edelleen tärkeänä. Hyvää tuottoa onnistuttiin saamaan vähäriskiselläkin sijoitussalkulla. Kokonaistulos on yhtiön pitkänkin aikavälin paras. Samanaikaisesti säilytettiin yhtiön hyvä vakavaraisuus. Emoyhtiön tulos oli 6,9 M voitollinen (edellinen vuosi -4,6 M ). Konsernin tulos oli 6,7 M voitollinen. Yhtiön maksutulo luottotappiot huomioiden oli 79,7 M, (76,9 M ), mikä merkitsi 3,8 % (4,2 %) kasvua. Suomen vahinkovakuutusalan keskimääräinen kasvuprosentti oli ennakkotietojen mukaan 2 %. Vahinkosuhde oli 69,8 % (70,9 %) ja liikekulusuhde 22,0 % (22,9 %). Yhdistetty kulusuhde 91,8 % (93,9 %) on Pohjantähden kaikkien aikojen paras Sijoitustoiminnan tulos oli + 3,9 M. Hyvän kokonaistuloksen mahdollisti kaikkien osa-alueiden suotuisa kehitys. Sijoitusmarkkinoiden elpyminen toi hyvät sijoitustuotot, liikekuluhallinta onnistui ja vakuutusliiketoiminta tuotti positiivisen tuloksen. Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallituksen jäseninä kuluneen toimivuoden ajan olivat johtaja Kirsi Hokka, pääsihteeri Pentti Kotoaro ( asti), teollisuusneuvos Pertti Lahervuori ( alkaen), varatoimitusjohtaja Jaakko Tuomikoski, talousneuvos Seppo Vekka ( asti) ja toimitusjohtaja Pekka Vihma. Hallituksen puheenjohtajana toimi Jaakko Tuomikoski. Hallitus piti toimivuoden aikana kolmetoista kokousta. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Petri Suni. 1

3 Maksutulo Ensivakuutuksen maksutulo ennen luottotappioiden vähentämistä oli 80,6 M (77,8 M ) ja se kasvoi edellisvuoteen verrattuna 3,6 % (4,5 %). Kasvua oli erityisesti yksityistapaturma- ja sairausvakuutuksissa. Talouden taantuma ei lisännyt luottotappioita, joita kirjattiin edellisvuotta vähemmän, 0,9 M (1,0 M ). Kokonaismaksutulo luottotappioiden vähentämisen jälkeen oli 79,8 M (76,9 M ), jossa kasvua oli 3,8 % (4,2 %). 2

4 Korvaukset Pohjantähti maksoi vuonna 2009 korvauksia asiakkaille 45,3 M (45,4 M ), Muutos edelliseen vuoteen oli -0,5 % (+6,4 %). Korvauksien hoitokulut olivat 5,3 M (5,4 M ). Isoja esine- ja vastuuvahinkoja sattui vuonna 2009 edellisvuosia vähemmän. Tilinpäätöksen maksetut korvaukset, jotka sisältävät mm. vahinkojen hoitokulut, olivat 50,6 M (50,9 M ). Vuosien 2008 ja 2009 vertailussa on huomioitava, että tilinpäätöksen maksettuja korvauksia vuonna 2008 vähensi liikennevakuutuksen suurvahinkopoolilta saatu vanhoja vahinkoja koskeva 1,6 M erä, jolla ei kuitenkaan ollut tulosvaikutusta, koska summa oli aiemmin huomioitu korvausvastuussa. Tilinpäätöksen korvauskulut jälleenvakuuttajan osuuden jälkeen ovat 50,5 M (49,4 M ) eli kasvua on 2,3 %. Pohjantähden omalla vastuulla oleva ensivakuutuksen korvausvastuu oli 75,5 M (69,9 M ). Saadun jälleenvakuutuksen korvausvastuu oli 0,3 M (0,3 M ). Yhteistakuuerä oli 0,9 M (0,9 M ). Tasoitusmäärään siirrettiin 2,5 M (1,7 M ) ja se on tilinpäätöshetkellä 8,0 M (5,4 M ). Vahinkosuhde Pohjantähden vahinkosuhde säilyi edelleen hyvänä. Riskienhallinnallisia toimenpiteitä täsmennettiin edelleen. Vahinkosuhde pieneni hieman ollen 69,8 % ( 70,9 %). Liikekulut Yhtiön kokonaisliikekulut (sis. poistot) olivat 22,4 M (22,5 M ) ennen menevän jälleenvakuutuksen palkkioita. Kustannustehokkuuteen kiinnitettiin erityisesti huomiota, minkä tuloksena toimintakulut ilman poistoja pienenivät edellisvuodesta 0,2 % (edellisvuonna -2,8 %). Liikekulusuhde oli 22,0 % (22,9 %) ja yhdistetty kulusuhde oli 91,8 % (93,9 %). Liikekuluista suurimman osan muodostavat henkilöstökulut, joiden osuus on 68 % (66 %). Sijoitustoiminta Vuonna 2009 maaliskuu oli vedenjakaja sijoitusmarkkinoilla. Alkuvuonna epävarmuuden aiheuttama yleinen epävakaus ja suuret heilahtelut vaikeuttivat sijoituspäätösten oikea-aikaista tekemistä. Maaliskuusta eteenpäin sekä osake- että korkomarkkinat kehittyivät suotuisasti keskuspankkien tukitoimien saattelemina. 3

5 Sijoitukset tuottivat hyvin, vaikka riskitaso pidettiin koko vuoden ajan matalana. Sijoitustuottoja haettiin erityisesti korkotuotteista, joissa riskilisät olivat alkuvuonna poikkeuksellisen korkealla tasolla suhteessa riskittöminä pidettyihin valtionlainoihin. Pohjantähden osakesidonnaiset sijoitukset olivat koko vuoden alipainossa, vaikka niitä lisättiinkin vuoden aikana. Suoraa pörssikauppaa ei käyty. Myös absoluuttisesti tarkastellen vuosi oli hyvä ja vuoden 2008 finanssikriisissä tapahtuneet menetykset saatiin täysimääräisesti takaisin. Kiinteistöomaisuuden määrä on edelleen merkittävä, vaikka sen suhteellinen osuus laskikin. Toisaalta vuoden 2009 aikana kiinteistöt antoivat vakaata tuottoa, kun vuokraamattoman tilan osuus oli vähäinen. Emoyhtiön tuloslaskelman mukainen sijoitustoiminnan nettotuotto oli 3,9 M (-7,2 M ). Vuoden vaihteessa kirjattiin arvonpalautuksia 2,5 M. Arvonalennuksia tehtiin 0,7 M. Sitoutuneelle pääomalle saatiin tuottoa noin 6,2 % (- 6,9 %). Käyvin arvoin sijoitusten tuotto oli 7,0 M (-7,1 M ). Palvelua kehitetään yhtiön arvojen mukaan Toimintaa ohjaamaan on määritelty Pohjantähden arvot: Asiantunteva suomalainen vakuuttaja Aktiivisesti asiakaslähtöinen Kannattavasti kasvava Henkilöstöä arvostava Yhtiön palvelu perustuu henkilökohtaiseen paikalliseen palveluun, mikä on edelleen yhtiön menestystekijä. Tästä lähtökohdasta palvelua ja toimintaa kehitetään jatkuvasti ja pyritään asiakaslähtöisen toimintamallin vakiinnuttamiseen koko toiminta-alueella. Henkilöstö ja organisaatio Vuoden 2009 aikana yhtiön henkilöstömäärä lisääntyi, kun lähinnä myyntitehtäviin ja meneillään oleviin projekteihin palkattiin lisää henkilöitä. Tarkasteluvuoden lopussa yhtiössä työskenteli 313 (302) henkilöä, joista määräaikaisia oli 13 (10). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2009 oli 308 henkilöä. Yhtiössä oli käytössä tulospalkkiojärjestelmä, jonka perusteita tarkistetaan vuosittain. Erillisessä Henkilöstöraportissa on kuvattu vuotta 2009 henkilöstön ja henkilöstötoimintojen näkökulmasta tarkemmin. 4

6 Riskienhallinta ja sisäinen valvonta Pohjantähden riskienhallinnan lähtökohtana on hallituksen hyväksymä riskienhallintasuunnitelma, joka sisältää toimintaohjeet ja valtuusrajat koskien vakuutusliikkeen, annettavan jälleenvakuutuksen ja sijoitustoiminnan järjestämistä. Asianmukaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä lakien ja määräysten noudattamisesta vastaa kukin esimies omalla vastuualueellaan saamiensa ohjeiden ja valtuuksiensa puitteissa. Jokainen osasto vastaa osaltaan siitä, että vahvistettuja strategioita, suunnitelmia, sisäisiä sääntöjä ja hallintoelinten päätöksiä noudatetaan. Riskinoton rajat ja käytettävät mittarit määritellään erikseen jokaisessa toiminnossa. Lisäksi hallitus arvioi Finanssivalvonnan ohjeistuksen mukaisesti, onko yhtiön sisäinen valvonta ja riskienhallinta asianmukaisesti järjestetty. Pohjantähden riskienhallinnasta ja merkittävimmistä riskeistä kerrotaan tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa: Riskienhallinta. Sisäinen tarkastus on eriytetty operatiivisesta vakuutus- ja sijoitustoiminnasta. Se tukee organisaatiota arvioimalla ja kehittämällä organisaation riskienhallinta-, valvonta- ja hallintoprosessien tehokkuutta. Sisäisen tarkastuksen organisaatioasema, tehtäväalueet, vastuu ja toimivalta on määritelty hallituksen hyväksymässä toimintaohjeessa. 5

7 Yhteiskuntavastuu Pohjantähdellä on omalta osaltaan vakuutuskentässä yhteiskunnallinen tehtävä lakisääteisten liikenne- ja tapaturmavakuutusten tarjoajana. Lisäksi yhtiö tarjoaa tuotteillaan asiakkailleen mahdollisuuden turvansa tarkoituksenmukaiseen täydentämiseen vapaaehtoisilla vakuutuksilla. Koska yhtiö on keskinäinen yhtiö, se tarjoaa tuloksestaan osan etuna asiakkailleen kilpailukykyisen vakuutusmaksukehityksen tai lisäturvan muodossa. Esimerkkinä tästä on vuonna 2009 ilman lisämaksua kotivakuutusturvaan lisätty Bittiturva, joka kattaa ulkoisen vahinkotapahtuman yhteydessä tietokoneen tietojen palauttamismahdollisuuden. Tämän turvan myöntäjänä Pohjantähti on edelläkävijä Euroopassa. Epävakaan taloustilanteen aikana työllistäminen ja työssä pitäminen korostuvat. Pohjantähti on säilyttänyt henkilökuntamääränsä ja jopa lisännyt sitä vuoden 2009 aikana. Henkilöstön valinnassa osataan arvostaa työiän mukanaan tuomaa kokemusta ja toisaalta annetaan mahdollisuus nuorille kehittyjille. Työntekijöistä pidetään huolta monin eri tavoin. Yritys tukee työn osaamisen kehittämistä sisäisen ja ulkoisen koulutuksen avulla. Toisaalta yhtiö tarjoaa hyvät mahdollisuudet fyysisen kunnon ylläpitämiseen ja sitä kautta hyvän mielen ja työvireyden säilyttämiseen. Henkilöstön ilmapiirikysely on toteutettu jo useana vuonna ja siitä saatua palautetta hyödynnetään kehitystyössä. Ympäristö- ja tuotevastuu Yhtiön toiminnalla ei ole välittömiä ympäristövaikutuksia, mutta kiinteistöjen omistajana pyritään ottamaan huomioon ko. toiminta-alueella asetetut vaateet. Pohjantähti tarjoaa yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa ympäristövahinkovakuutuksia kattamaan hitaasti ilmeneviä vahinkoja. Yhtiön omassa palveluvalikoimassa ovat vapaaehtoiset vastuuvakuutukset, joista voidaan korvata äkillisiä ympäristövahinkoja. Tietyillä toimialoilla tehdään yhdessä asiakkaan kanssa kokonaisarviointia myös ympäristöriskien kartoitusmielessä. Korvaustoiminnassa on tehty järjestelyjä, joilla kierrätetään asiakkaille korvattuja vaurioituneita tavaroita. Tuotevastuuta yhtiö toteuttaa vastaamalla siitä, että asiakkaalle räätälöidään riittävä ja oikein mitoitettu vakuutusturva Pohjantähden tuotevalikoimasta. Pohjantähti huolehtii jatkuvasti vastuunkantokyvystään, jotta kaikki asiakkaan vakuuttamat riskit pystytään kattamaan. 6

8 Konserni Pohjantähden konserniin kuuluu emoyhtiö Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön lisäksi pääasiassa kiinteistöyhtiöitä. Konserniin ovat kuuluneet Kiinteistö Oy Jyväskylän Kalevankatu 6, Vanajan Liikehuoneistot Oy, Kiinteistö Oy Reskan Kulma, Vlacq Oy ja Viisari-Invest Oy. Jälkimmäinen omistaa kokonaan Vanain Kiinteistö Oy:n ja puoliksi Kiinteistö Oy Vanha Skogsterin, josta yhtiö omistaa toisen puolen. Omistusosuus tamperelaisessa Kyttälänkontu Oy:ssä on noin 55 %. Asunto Oy Lempäälän Toimelanhovi yhtiössä omistusosuus on noin 81 %. Keskinäisen osakeomistuksen eliminoinnissa on käytetty hankintamenomenetelmää. Kiinteistöyhtiöiden rakennusten suunnitelman mukaiset poistot on kirjattu konsernitilinpäätöksessä. Omistusyhteysyritykset Asunto Oy Hämeenlinnan Hallituskatu 12:ssa yhtiön omistus on noin 22 % ja Asunto Oy Lempäälän Toimelanpuistossa noin 35 %. Omistusyhteysyrityksiä ei ole yhdistetty konsernitilinpäätökseen. Tilikauden jälkeiset tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät Pohjantähti tehostaa asiakaspalveluaan ja asiakaslähtöisen palvelukonseptin myötä asiakkaat tulevat jatkossakin saamaan laajan konttoriverkon välityksellä kattavat vakuutuspalvelut joko henkilökohtaisena palveluna tai halutessaan Internetin kautta. Kaikkien konttoreiden ilme uudistetaan alkaneen vuoden aikana. Epävakaa taloustilanne tullee vaikuttamaan erityisesti palkkasummien kehityksestä riippuvien vakuutuslajien maksutuloon pienentävästi. Kaikkien vakuutuslajien osalta tehdään jatkuvaksi organisoitua työtä luottotappioiden välttämiseksi. Korvauspalveluja on jo osittain siirretty verkkoon ja tarkoitus on saadun käyttökokemuksen ohjaamana laajentaa käytäntöä alkaneen vuoden aikana. Vuoden 2010 liikekulukehitykseen vaikuttavat puhelin- ja asiakaslaskutusjärjestelmien käyttöönoton myötä ko. projektien kehitystyön aikaisten kulujen kirjaaminen liikekuluiksi. Riskienhallintaan kiinnitetään edelleen erityistä huomiota ja pyritään säilyttämään hyvä vahinkosuhde kuluvanakin vuonna. Taloustilanteen epävarmuus tulee vakuutustoiminnan lisäksi näkymään myös sijoitusympäristössä, joka jatkunee haasteellisena. Pohjantähden sijoituksille pyritään saamaan vertailuindeksiä parempaa tuottoa hallituksen hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaisen allokaation puitteissa. 7

9 Pohjantähden vakavaraisuus on säilynyt hyvänä. Sen luoma turvallinen perusta mahdollistaa yhtiön pitkäjänteisen kehittämisen epävarmasta taloustilanteesta huolimatta. Hyvä yhteistyö Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ja OP-Henkivakuutuksen kanssa jatkuu vahvasti edelleen päämääränä tarjota asiakkaille kattavat vakuutuspalvelut. Oma pääoma ja rahastot Takuupääoman määrä on euroa, mikä vastaa nimellisarvoltaan 96 kappaletta takuuosuuksia. Takuupääoman on merkinnyt Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Tilinpäätöksen mukaiset rahastot ovat: SIDOTTU OMA PÄÄOMA Pohjarahasto ,78 Takuupääoma ,00 VAPAA OMA PÄÄOMA Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot 0,00 Muut rahastot ,57 Ylijäämä , ,08 Hallituksen ehdotus voiton käytöstä Tilikauden voitto verojen jälkeen oli ,50 euroa. Takuuosuuksien omistajalle maksetaan voitonjakona takuupääoman korkoa ( ) euroa. Loput jätetään ylijäämien tilille. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ( ) euroa. Konsernin voitonjakokelpoiset varat ovat euroa. 8

10 HALLINTO HALLITUS Jaakko Tuomikoski, varatoimitusjohtaja, Helsinki, (puheenjohtaja) Kirsi Hokka, johtaja, Helsinki Pertti Lahervuori, teollisuusneuvos, Hattula Pekka Vihma, toimitusjohtaja, Hattula JOHTORYHMÄ Petri Suni, toimitusjohtaja Merja Kumpulainen, laskenta- ja aktuaaritoimen johtaja, SHV Rami Mäkinen, johtaja, vakuutustoiminnot ja markkinointi Petri J. Roininen, johtaja, sijoitukset ja korvaustoiminta, yhtiön lakimies Seppo Turunen, hallintojohtaja TILINTARKASTAJAT VARSINAISET: Harri Pärssinen, KTM, KHT, Espoo Pekka Hietala, KTM, KHT, Helsinki VARALLA: Mikko Järventausta, KTM, KHT, Helsinki Ernst & Young Oy, Helsinki 9

11 Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo , ,47 Jälleenvakuuttajien osuus , , , ,72 Vakuutusmaksuvastuun muutos , ,46 Jälleenvakuuttajien osuus , , , , , ,93 Korvauskulut Maksetut korvaukset , ,49 Jälleenvakuuttajien osuus , , , ,88 Korvausvastuun muutos , ,82 Jälleenvakuuttajien osuus , , , , , ,15 Yhteistakuuerän muutos , ,20 Liikekulut , ,32 Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta , ,26 Tasoitusmäärän muutos , ,00 Vakuutustekninen kate , ,26 Muu kuin vakuutustekninen laskelma: Sijoitustoiminnan tuotot , ,72 Sijoitustoiminnan kulut , , , ,30 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Tilikauden verot ,98-339,00 Aikaisempien tilikausien verot 0, , , ,63 Voitto (tappio) varsinaisesta toiminnasta , ,67 Satunnaiset tuotot ja kulut Voitto (tappio) satunnaisten erien jälkeen , ,67 Laskennallinen vero , ,35 Tilikauden voitto (tappio) ennen vähemmistöosuutta , ,32 Vähemmistöosuudet , ,55 Konsernin voitto (tappio) tilikaudelta , ,77 10

12 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,97 Muut pitkävaikutteiset menot , ,45 Ennakkomaksut , , , ,26 Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet , ,99 Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä , , , ,45 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,47 Rahoitusmarkkinavälineet , ,94 Kiinnelainasaamiset 7 400, ,53 Muut lainasaamiset , ,67 Talletukset , , , ,90 Jälleenvakuutustalletesaamiset 0, ,51 0, ,35 Saamiset Ensivakuutustoiminnasta Vakuutuksenottajilta , ,22 Jälleenvakuutustoiminnasta , ,16 Muut saamiset , ,00 Laskennalliset verosaamiset , , , ,79 Muu omaisuus Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,62 Muut aineelliset hyödykkeet , ,42 Tavaravarastot , , , ,46 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,46 Siirtosaamiset Korot ja vuokrat , ,41 Muut siirtosaamiset , , , ,29 Vastaavaa yhteensä , ,15 Tase Tase 11

13 Tase Tase POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI VASTATTAVAA Oma pääoma Pohjarahasto , ,78 Takuupääoma , , , ,78 Muut rahastot , ,57 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,18 Tilikauden voitto (tappio) , , , , , ,76 Vähemmistöosuus , ,98 Konsernireservi 0,00 0,00 Vakuutustekninen vastuuvelka Vakuutusmaksuvastuu , ,78 Jälleenvakuuttajien osuus , , , ,78 Korvausvastuu , ,22 Jälleenvakuuttajien osuus , , , ,44 Tasoitusmäärä , ,00 Yhteistakuuerä , , , ,35 Jälleenvakuutustalletevelat 0,00 0,00 Velat Ensivakuutustoiminnasta , ,39 Jälleenvakuutustoiminnasta , ,88 Eläkelainat , ,00 Muut velat , ,36 Laskennalliset verovelat 0, , , ,63 Siirtovelat , ,43 Vastattavaa yhtensä , ,15 12

14 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET 1. Laskentaperiaatteet ja ryhmittelyt Tilinpäätöksessä noudatetaan kirjanpito-, osakeyhtiö- ja vakuutusyhtiölakia sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja Finanssivalvonnan antamia päätöksiä, määräyksiä ja ohjeita. Tuloslaskelma jaetaan vakuutustekniseen ja muuhun laskelmaan. Luottotappiot vähennetään jo ennen maksutulon esittämistä. Tuloslaskelma tehdään toimintokohtaisesti. Liikekulut sekä kaluston ja pitkävaikutteisten menojen suunnitelman mukaiset poistot jaetaan toimintokohtaisesti tuloslaskelman eriin. Jako eriin tehdään käyttäen apuna työajan jakaumaa sekä kustannusten jakoa kustannuspaikoille. Korvaustoiminnan hoitamiseen liittyvä liikekuluosuus ja suunnitelmapoistot sisällytetään maksettuihin korvauksiin ja vahinkojen selvittelykuluarvio korvausvastuun kautta korvausvastuun muutokseen. Sijoitustoiminnan hoitamiseen liittyvä liikekuluosuus lisätään sijoitustoiminnan kuluihin; kiinteistöjen hoidon osalta niiden kuluihin ja kaiken muun sijoittamisen osalta yhtenä eränä muihin sijoitustoimen kuluihin. Tuloslaskelman muihin kuluihin siirretään muusta toiminnasta aiheutuneet kulut. Liikekuluiksi tuloslaskelmaan jää vakuutusten hankinnan ja hoidon sekä yleishallinnon kulut. Vakuutusalaan liittyvät palvelupalkkiot on kirjattu vastaavasti vähentämään liikekuluja. Rakennusten ja niiden ainesosien suunnitelmapoistot esitetään sijoitustoiminnan kuluina. Suunnitelman ylittävät/alittavat poistot tulevat omalle rivilleen. Tilinpäätöksen liitetiedoissa esitetään lisäksi erittelyt ja yhteenvedot kuluista. Taseen ryhmittely on aineettomat hyödykkeet, sijoitukset, saamiset, muu omaisuus ja siirtosaamiset. Kiinteistösijoitukset, mukaan lukien kiinteistöyhtiömuotoiset konserniyhtiöt, erotetaan omaksi ryhmäksi. Osakkuusyrityksiin ja omistusyhteysyrityksiin tehdyt sijoitukset esitetään omina ryhminään muista sijoituksista erillään. Konserniyrityksinä käsitellään ne yhtiöt, joista tytäryhtiöiden kanssa omistetaan yli 50 prosenttia. Omistusyhteysyrityksiä ovat sellaiset yritykset, joista omistetaan prosenttia. Osakkuusyrityksiä näistä ovat liiketoimintaa harjoittavat yritykset. Konserniyritykset yhdistetään hankintamenomenetelmällä ja osakkuusyritykset yhdistetään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä osakkuusyritysten viimeksi laadittujen tilinpäätösten pohjalta. Kiinteistöyhtiömuotoisia yrityksiä ei pidetä osakkuusyrityksinä ja niitä ei yhdistetä konsernitilinpäätökseen. Osakkuusyritysten merkitys tulokseen ja taloudelliseen asemaan on vähäinen. 2. Sijoitusten kirjanpitoarvo Rakennuksista ja rakennelmista, niiden tuloutetuista arvonkorotuksista ja ainesosista tehdään suunnitelmapoistot. Koska kiinteistöyhtiöt eivät tee suunnitelmapoistoja rakennuksista, tehdään ne konsernituloslaskelmassa. Hankintamenoon sisällytetään hankinnasta aiheutuneet muuttuvat menot. Kiinteistöosakkeet sekä maa- ja vesialueet esitetään taseessa hankinnasta aiheutuneiden muuttuvien menojen tai niitä alemman käyvän arvon määräisenä. Joidenkin kiinteistösijoitusten arvoja on aiempina vuosina korotettu. 13

15 Sijoitusomaisuudeksi katsottavat muut osakkeet ja osuudet esitetään taseessa hankinnasta aiheutuneiden muuttuvien menojen tai niitä alemman käyvän arvon määräisenä. Osakkeet katsotaan myydyksi siinä järjestyksessä kuin ne on hankittu. Rahoitusmarkkinavälineitä ovat joukkovelkakirjat ja muut rahamarkkinavälineet. Rahoitusmarkkinavälineet esitetään hankintamenoon tai tätä pysyvästi alemman todennäköisen arvon määräisenä eikä korkotason vaihtelusta aiheutuvia arvonmuutoksia kirjata. Rahoitusmarkkinavälineiden nimellisarvon ja hankintahinnan erotus jaksotetaan korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi rahoitusmarkkinavälineen juoksuaikana. Vastaerä merkitään hankintamenon lisäykseksi tai vähennykseksi. Vaihtovelkakirjan vaihdettavan instrumentin tai indeksiin sidotun lainan indeksin arvon lisäksi otetaan huomioon liikkeellelaskijan takaama arvo ja/tai vuosituotto diskontattuna tilinpäätöshetkelle. Käyttöomaisuudeksi verotuksessa luetut osakkeet ja osuudet esitetään taseessa hankintamenon määräisenä tai sitä alemman käyvän arvon määräisenä. Saamisiksi luetut sijoitukset esitetään taseessa nimellisarvon tai tätä pysyvästi alemman todennäköisen arvon määräisenä. Sijoituksista aikaisemmin tehdyt arvonalennukset palautetaan tulosvaikutteisesti hankintamenoon, jos käypä arvo nousee. 3. Sijoitusten käypä arvo ja arvostuserot Tilinpäätöksen liitetiedoissa esitetään tase-eräkohtaisesti sijoitusten jäljellä oleva hankintameno, kirjanpitoarvo ja käypä arvo. Kiinteistösijoitusten käypä arvo määritetään kiinteistökohteittain käyttäen paikkakuntakohtaisia hintatietoja ja tuottoarvomenetelmää. Tällöin otetaan huomioon tilojen käyttötarkoitus, ikä, kunto ja erityisominaisuudet sekä vuokrataso. Merkittävimpien kiinteistöjen arvion suorittavat pääasiassa ulkopuoliset asiantuntijat sijoitussuunnitelmassa määritellyin määrävuosin. Myös yhtiön omat asiantuntijat osallistuvat arviointiin. Mikäli sijoitusomaisuuserän käypä arvo alittaa kirjanpitoarvon, tai omassa käytössä oleva erä merkittävästi ja pysyvästi, kirjataan arvonalennuksena, lisäpoistona tai arvonkorotuksen peruutuksena erotus. Sijoitusomaisuudeksi luettujen arvopapereiden käypänä arvona käytetään vuoden viimeisintä pörssikurssia, kun arvopaperi on noteerattu. Noteeraamattomien arvopapereiden käypänä arvona pidetään jäljellä olevaa hankintamenoa tai substanssiin pohjautuvaa arvoa. Saamisten käypänä arvona pidetään nimellisarvoa tai tätä alempaa todennäköistä arvoa. 4. Muun omaisuuden kuin sijoitusten kirjanpitoarvo Aineettomat hyödykkeet ja kalusto esitetään taseessa suunnitelmapoistoilla vähennetyn hankintamenon määräisenä. Hankintamenoon sisällytetään hankinnasta ja valmistuksesta syntyneet muuttuvat menot. Vakuutusmaksusaamiset esitetään todennäköisessä arvossa, jolloin vakuutusmaksusaamisten nimellisestä arvosta vähennetään kokemusperäinen raukeaminen. Muut saamiset merkitään taseeseen nimellisarvoon tai tätä pysyvästi alempaan todennäköiseen arvoon. 14

16 5. Sijoitusten arvonkorotukset Maa- ja vesialueiden, rakennusten ja arvopapereiden arvoja voidaan korottaa. Sijoitusomaisuudeksi luetun omaisuuden arvonkorotukset kirjataan tuloslaskelmaan ja käyttöomaisuuden arvonkorotukset arvonkorotusrahastoon taseeseen. Jos arvonkorotus osoittautuu aiheettomaksi, tuloutettu arvonkorotus peruutetaan tuloslaskelmassa ja rahastoitu arvonkorotus peruutetaan taseen arvonkorotusrahastosta. 6. Suunnitelmapoistojen perusteet Poistojen määrittämiseen on tehty ennalta poistosuunnitelma. Rakennuksista poistot tehdään kohdekohtaisesti Asuin- ja toimistorakennukset Hotelli-, myymälä- ja teollisuusrakennukset Rakennusten ainesosat Tuloutetut arvonkorotukset Rahastoidut arvonkorotukset 50 vuotta 40 vuotta EVL kuten rakennus ei poistoa Aineettomien hyödykkeiden ja kaluston suunnitelman mukaiset poistot lasketaan hankintamenosta arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan tasapoistoin. Arvioidut poistoajat ovat: 7. Henkilökunnan eläkejärjestelyt Aineettomat oikeudet (atk-ohjelmien käyttöoikeudet) 5 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 5 vuotta Konttorikalusto ja - koneet 5 vuotta Atk-laitteet (pienkoneet) 4 vuotta Taulut - Autot 5 vuotta Muu kalusto 5 vuotta Rakennusten kalusto EVL Henkilökunnan ja hallituksen luottamustoimessa olevien henkilöiden eläketurva on järjestetty TyEL -vakuutuksella, joka on kirjattu kuluksi. Yhtiömme eläkesäännössään lupaama lisäeläketurva on järjestetty sekä toimessa olevien henkilöiden että jo eläkkeellä olevien osalta vapaaehtoisella lisäeläkevakuutuksella, jonka eläkemenot on kirjattu kuluksi. Eläkevakuutusmaksut on kirjattu tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. 8. Ulkomaanrahan määräiset erät Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoinna olevat ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat muutetaan euroksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Sekä tilikaudella että tilinpäätöksessä syntyneet kurssivoitot ja -tappiot merkitään tuloslaskelmaan ao. tulojen ja menojen oikaisueriksi, tai sijoitustoiminnan tuotoiksi ja kuluiksi, jos kurssierot liittyvät talletuksiin tai rahoitustapahtumiin, tai niitä ei ole voitu kohdistaa. 9. Vakuutusten hankintamenot Hankintamenoja ei aktivoida. 15

17 10. Vertailutietojen oikaiseminen Ryhmittelyjen muuttuessa edellisen vuoden tilinpäätöstiedot oikaistaan vertailukelpoisiksi. Tuloslaskelman ja taseen ryhmittely muutetaan uusien tuloslaskelma- ja tasekaavojen mukaisiksi, samoin liitetiedot. Liikekulut ja suunnitelmapoistot jaetaan toiminnoille yhtenäisillä periaatteilla. Vertailuvuoden vastuuvelkamuutoksia ei voida muuttaa muuttuneiden säännösten mukaisiksi. 11. Vapaaehtoiset varaukset ja poistoero/tilinpäätössiirrot Kirjanpito- ja verolainsäädännön perusteella voi tilinpäätökseen kirjata vapaaehtoisia varauksia ja suunnitelman ylittäviä poistoja. Vuosittain tuloslaskelmaan kirjatut erät kerrytetään taseeseen omaksi eräkseen. 12. Varauksiin ja arvostuksiin liittyvä verovelka Liitetiedoissa esitettyihin arvostuseroihin sisältyvää mahdollista verovelkaa ei ole tilinpäätöksessä esitetty erikseen velkana, koska arvonkorotuksia ja arvostuseroja on tarkoitus tulouttaa vain kulukirjauksia vastaan. Sama koskee vapaaehtoisiin varauksiin ja poistoeroon sisältyvää verovelkaa. Verokanta on vuodesta 2005 alkaen ollut 26 %. 13. Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätökseen yhdistellään sellaiset yritykset, joiden äänivallasta emoyhtiö tytäryhtiöineen omistaa yli puolet. Tytäryhtiöt ovat pääosin kiinteistöyhtiöitä. Konsernitilinpäätös laaditaan emoyhtiön ja tytäryhtiöiden tuloslaskelmien, taseiden ja liitetietojen yhdistelminä. Tällöin eliminoidaan yhtiöiden väliset saamiset ja velat, tuotot ja kulut, voitonjako sekä keskinäinen osakeomistus. Vakuutusmaksuja ja korvauksia ei kuitenkaan eliminoida. Vuoden aikana hankitut tytäryhtiöt yhdistellään hankintahetkestä lähtien ja vuoden aikana myytyjä yhtiöitä ei yhdistellä elleivät ne ole kuuluneet konserniin pääosaa vuotta, tulosvaikutuksen osalta. Tilikauden tuloksesta ja omasta pääomasta erotetaan vähemmistön osuus omaksi eräkseen. Keskinäinen osakeomistus eliminoidaan hankintamenomenetelmää käyttäen. Syntynyt konserniaktiiva tai konserniosuus jaetaan tytäryhtiöiden siirtyville omaisuuserille ja poistetaan näiden poistosuunnitelman mukaan. Tytäryhtiöiden taseissa osakkeiden hankinta-ajankohtana olleet arvonkorotukset kohdistetaan edelleen kyseisiin omaisuuseriin. Emoyhtiön tytäryhtiöosakkeisiin tekemät arvonkorotukset, arvonalennukset ja niiden muutokset peruutetaan konsernitilinpäätöksessä tai kohdistetaan tilalle tulevaan omaisuuteen ellei tytäryhtiöissä ole tehty vastaavia kirjauksia. Tällä varmistetaan arvostuksen muuttumattomuus konsernitilinpäätöksen laatimisen vuoksi. Osakkuusyritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Tuloslaskelmaan lisätään konsernin osuus yhdisteltyjen osakkuusyritysten tuloksista. Taseessa osakkuusyritysten hankintamenoon ja konsernin vapaaseen omaan pääomaan lisätään konsernin osuus hankinnan jälkeen kertyneistä osakkuusyrityksen voitoista tai tappioista. Konserniyhtiöt eivät ole tehneet suunnitelmapoistoja. 16

18 14. Vakuutustekninen vastuuvelka Vastuuvelka lasketaan hallituksen vahvistamien laskentaperusteiden mukaisesti. Jälleenvakuuttajien osuus vastuuvelasta lasketaan jälleenvakuutussopimusten mukaisesti. Vakuutusmaksuvastuu sisältää tilinpäätöspäivän jälkeiseen aikaan kohdistuvan vakuutuskauden osuuden vakuutusmaksutulosta. Vakuutusmaksuvastuu on luonteeltaan siirtovelkaa (tuloennakkoa). Korvausvastuu sisältää sattuneista vakuutustapahtumista ja niiden selvittelystä vielä maksamatta olevat erät. Korvausvastuu on luonteeltaan siirtovelkaa (menojäämää). Pienet korvaukset ja yhtiölle vielä ilmoittamattomat olevat vahingot varataan tilastollisin menetelmin. Korvausvastuun määrä on eläkemuotoisten korvausten ja eräiden muiden pitkäaikaisten vastuiden osalta laskettu nykyarvomenetelmällä. Kaikissa eläkemuotoisissa korvauksissa laskuperustekorko oli 3,5 % vuonna Kollektiivivarausten laskuperusteita muutettiin vuonna 2009 yksityistapaturman, sairauden ja moottoriajoneuvon vastuuvakuutuksessa. Korvausvastuuseen kuuluu tasoitusmäärä, joka esitetään taseessa erikseen. Tasoitusmäärän tehtävänä on korvauskulujen vuosittaisen vaihtelun tasoittaminen ja vakuutusyhtiön vastuunkantokyvyn ylläpito. Tasoitusmäärä kasvaa, jos kuluvan vuoden vahinkosuhde alittaa aikaisempien vuosien keskiarvon, ja purkautuu, jos kuluvan vuoden vahinkosuhde ylittää em. keskiarvon. Tasoitusmäärälle hyvitettävä korko on vuodesta 2008 lähtien ollut 1,5 prosenttia. Vakuutustekninen vastuuvelka merkitään taseeseen nettoperiaatteella siten, että velan vähennyseränä esitetään jälleenvakuuttajien osuus. Velka ja siitä vähennetty saaminen eivät ole kuitattavissa keskenään, sillä velkoja ja velallinen eivät niissä ole samat. Korvausvastuusta erillisenä esitetään yhteistakuuerä, joka on enintään kolme prosenttia lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja moottoriajoneuvon vastuun vakuutusmaksu- ja korvausvastuusta. Sitä korotetaan vuosittain 3,5 prosentin korolla. Yhteistakuuerän vuosimuutos kirjataan tuloslaskelmaan. 15. Takuupääoman korko Takuupääoman korot jaetaan voitonjakokelpoisista varoista. 16. Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 1) Yleiset talouden kehitystä kuuvavat tunnusluvut. Liikevaihto = + Vakuutusmaksutuotot ennen jälleenvakuuttajien osuutta + Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa + Muut tuotot Liikevoitto- tai tappio = +/- Voitto tai tappio ennen tasoitusmäärän muutosta, satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja. 17

19 Kokonaistulos = + Liikevoitto tai tappio +/- Taseen ulkopuolisten arvostuserojen, käyvän arvon rahaston ja arvonkorotusrahaston muutos Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle käyvin arvoin Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin suhteessa sitoutuneeseen pääomaan lasketaan sijoituslajeittain ja sijoitusten yhteismäärälle otetaan huomioon kauden aikana tapahtuneet kassavirrat. Sijoitustoiminnan nettotuottoerittely + Sijoitustoiminnan suorat nettotuotot kirjanpidossa + Arvonmuutokset kirjanpidossa + Arvostuserojen muutokset Sijoitusjakauma käyvin arvoin Korkorahastoista pitkän koron rahastot sisältyvät joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot rahamarkkinasijoituksiin. Sijoitukset sijoitusrahastoihin ja niihin rinnastettaviin muihin yhteissijoitusyrityksiin, jotka sijoittavat kiinteistöihin ja kiinteistöyhteisöihin luetaan kiinteistösijoituksiin. Sijoituksiin ei oteta mukaan sijoituksiin liittyviä kappahintasaamisia ja velkoja. Sijoitusjakauma sisältää taseen sijoituksiin kuuluvat talletukset. Kokonaispääomantuotto prosentteina (käyvin arvoin) = +/- Liikevoitto tai -tappio + Korkokulut ja muut rahoituskulut + Perustekorkokulu +/- Arvonkorotusrahastoon/ käyvän arvon rahastoon kirjattu arvonkorotus/ peruutus +/- Sijoitusten arvostuserotusten muutos x Taseen loppusumma +/- Sijoitusten arvostuserot (tilikauden ja edellisen tilikauden taseen mukaisten arvojen keskiarvo) Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Tunnusluku lasketaan keskiarvona kalenterikuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumäärästä. Lukumäärässä otetaan huomioon palveluksessa olleiden henkilöiden mahdollinen osa-aikaisuus. 2) Vahinkovakuutuksen taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Vakuutusmaksutulo = Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Vahinkosuhde -prosentteina = Korvauskulut x 100 Vakuutusmaksutuotot 18

20 Vahinkosuhde (ilman perustekorkokulua) prosentteina = Korvauskulut (ilman perustekorkokulua) x 100 Vakuutusmaksutuotot (ilman perustekorkokulua) Liikekulusuhde prosentteina = Liikekulut x 100 Vakuutusmaksutuotot Yhdistetty kulusuhde prosentteina = Vahinkosuhde + Liikekulusuhde Yhdistetty kulusuhde (ilman perustekorkokulua) prosentteina = vahinkosuhde (ilman perustekorkokulua)+ Liikekulusuhde Toimintapääoma tilinpäätöksen mukaisessa valuutassa = + oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen + tilinpäätössiirtojen kertymä +/- sijoitusten arvostuserot +/- laskennalliset verovelat + pääomalaina (VVV:n luvalla) - aineettomat hyödykkeet - +/- muut laissa säädetyt erät Vakavaraisuuspääoma tilinpäätöksen mukaisessa valuutassa = + Toimintapääoma + Tasoitusmäärä + Vähemmistöosuus Vakavaraisuuspääoma prosentteina vastuuvelasta (vakavaraisuusaste) = Vakavaraisuuspääoma x 100 Vakuutustekninen vastuuvelka tasoitusmäärä Vastuunkantokyky prosentteina = Vakavaraisuuspääoma x 100 Vakuutusmaksutuotot 12 kuukaudelta 19

21 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Konserni Vakuutusmaksutulo Vahinkovakuutus EUR EUR Ensivakuutus Kotimaasta , ,36 ETA valtioista Muista valtioista Yhteensä , ,36 Jälleenvakuutus , ,97 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta , ,33 Vakuutusmaksutulosta vähennetyt erät Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista , ,86 Jakojärjestelmämaksut , ,00 Vakuutusmaksuvero , ,87 Palosuojelumaksu , ,70 Liikenneturvallisuusmaksu , ,00 Työturvallisuusmaksu , ,00 Muut julkiset maksut Yhteensä , ,43 20

22 Liikekulujen erittely Konserni EUR EUR Vakuutusten hankintamenot Ensivakuutuksen palkkiot , ,18 Tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet 4 009, ,20 Muut vakuutusten hankintamenot , ,89 Vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutos (+/ ) 0,00 0,00 Vakuutusten hoitokulut , ,53 Hallintokulut , ,52 Menevän jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet(-) , ,00 Yhteensä , ,32 Kokonaisliikekulut toiminnoittain Vahinko- ja henkivakuutus: Maksetut korvaukset , ,97 Liikekulut , ,32 Sijoitustoiminnan hoitokulut , ,33 Muut kulut 0,00 0,00 Yhteensä , ,62 Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Henkilöstökulut: EUR EUR Palkat ja palkkiot , ,45 Eläkekulut , ,78 Muut henkilösivukulut , ,59 Yhteensä , ,82 Henkilöstön keskimääräinen luku tilikauden aikana konttorihenkilöstö myyntihenkilöstö kiinteistöhenkilöstö 1 1 Yhteensä Johdon palkat ja palkkiot EUR EUR toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa , ,66 hallituksen jäsenet ja varajäsenet , ,00 Yhteensä , ,66 Johdon eläkesitoumukset toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta Toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille - myönnettyjä rahalainoja ei ollut - koskevia vakuuksia tai vastuusitoumuksia ei ole 21

23 Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely Konserni Sijoitustoiminnan tuotot: EUR EUR Tuotot kiinteistösijoituksista Osinkotuotot 0,00 0,00 Korkotuotot 475,73 969,69 Muut tuotot , ,94 Tuotot muista sijoituksista Osinkotuotot , ,14 Korkotuotot , ,86 Muut tuotot , ,72 Yhteensä , ,35 Arvonalentumisten palautukset , ,93 Myyntivoitot , ,44 Yhteensä , ,72 Sijoitustoiminnan kulut: Kulut kiinteistösijoituksista , ,10 Kulut muista sijoituksista , ,04 Korkokulut ja muut vieraan pääoman muille kuin konserniyrityksille , ,81 Yhteensä , ,95 Arvonalentumiset ja poistot Arvonalentumiset , ,97 Rakennusten suunnitelmapoistot , ,64 Myyntitappiot , ,46 Yhteensä , ,02 Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen arvonkorotuksia ja niiden oikaisua , ,30 Sijoitusten arvonkorotus 0,00 0,00 Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu 0,00 0,00 Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa , ,30 22

24 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNI Omassa käytössä olevat kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet EUR EUR Jäljellä oleva hankintameno , ,06 Kirjanpitoarvo , ,06 Käypä arvo , ,24 Taseen erän Muut lainasaamiset erittely vakuuden mukaan : Muut lainasaamiset: EUR EUR Pankkitakaus , ,00 Vakuutuskirja 0, ,00 Muu vakuus (eriteltynä, jos määrä on olennainen) , ,67 Ei vakuudelliset jäljellä oleva hankintameno yhteensä 4 117, ,00 Yhteensä , ,67 Vastuut Kiinteistö Oy Reskan Kulma Arvonlisäverovähennykset vuodelta ,16 Arvonlisäverovähennykset vuodelta ,44 Arvonlisäverovähennykset vuodelta ,95 ALV 33 tarkoittaa kiinteistön uudisrakennuksesta tai perusparannuksesta tehtyjä alv-vähennyksiä, jotka on palautettava, jos kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu verottomaksi tai kiinteistö myydään ennen kuin viisi vuotta on kulunut investoinnin valmistumisvuoden päättymisestä. 23

25 Muut taseen erittelyt ja liitetiedot Konserni Oman pääoman muutokset Pohjarahasto , ,78 Siirto pohjarahastoon 0,00 0,00 Pohjarahasto , ,78 Takuupääoma , ,00 Takuupääoman takaisinmaksu 0,00 0,00 Takuupääoma , ,00 Arvonkorotusrahasto ,00 0,00 Tilikauden vähennys 0,00 0,00 Arvonkorotusrahasto ,00 0,00 Voitonjakokelpoinen oma pääoma 1.1. Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot ,00 0,00 Edellisten tilikausien voittoon/tappioon 0,00 0,00 Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot ,00 0,00 Muut rahastot , ,57 Edellisten tilikausien voittoon/tappioon 0,00 0,00 Hallituksen käyttövaroista maksetut erät 0,00 0,00 Muut rahastot , ,57 Voittovarat , ,18 Siirto pohjarahastoon 0,00 0,00 Takuupääoman korko , ,00 Muihin rahastoihin 0,00 0,00 Tilikauden voitto/tappio , ,77 Voittovarat , ,59 Voitonjakokelpoinen oma pääoma , ,02 Oma pääoma , ,76 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset jakautuvat 0, ,40 - edellisten tilikausien tulokseen 0, ,99 - tilikauden tulokseen 0,00 966,41 - verovelkoihin 0, ,00 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista: Tilikauden voitto ,86 +Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot 0,00 +Muut rahastot ,57 +Edellisten tilikausien voitto/tappio ,59 -Jakokelvottomat erät 0,00 Voitonjakokelpoiset varat yhteensä ,84 24

26 Tulosanalyysi KONSERNI euroa Vakuutusmaksutuotot Korvauskulut Liikekulut Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut 1) Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut sekä arvonkorotukset niiden oikaisut ja arvon muutokset Liikevoitto tai -tappio Tasoitusmäärän muutos Voitto tai tappio ennen satunnaisia eriä Voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Tuloverot ja muut välittömät verot Vähemmistöosuudet Tilikauden voitto tai tappio Liikevoitto tai tappio Taseen ulkopuolisten arvostuserojen muutos Kokonaistulos ) Sisältää yhteistakuuerän muutoksen Tunnusluvut KONSERNI 1 Milj euroa Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevoitto tai -tappio 9,6-3,1 4,4 6,1 5,0 Kokonaistulos 12,7-3,0 6,9 5,8 3,7 Kokonaispääoman tuotto prosentteina (käyvin arvoin) 10,7-0,9 7,4 6,9 5,4 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Vahinkovakuutuksen taloudellista kehitystä kuuvavat tunnusluvut Vakuutusmaksutulo 79,8 76,9 73,9 74,7 70,8 Vahinkosuhde 69,8 70,9 70,1 72,8 74,5 Vahinkosuhde (ilman perustekorkokulua) -prosentteina 68,0 69,0 68,3 71,1 73,0 Liikekulusuhde 21,8 22,7 24,9 24,4 24,6 Yhdistetty kulusuhde 91,6 93,7 95,0 97,3 99,1 Yhdistetty kulusuhde (ilman perustekorkokulua) prosentteina 89,8 91,7 93,2 95,5 97,6 Toimintapääoma tilinpäätöksen mukaisessa valuutassa 29,3 20,0 25,3 24,1 20,8 VYL 11 luvun 7 :n toimintapääoman vähimmäismäärä 12,6 12,4 12,3 12,1 11,6 Tasoitusmäärä tilinpäätöksen mukaisessa valuutassa 8,0 5,4 3,7 1,1 0,0 Vakavaraisuuspääoma tilinpäätöksen mukaisessa valuutassa 37,2 25,4 29,0 25,1 20,8 Vakavaraisuuspääoma prosentteina vastuuvelasta 36,5 26,8 33,0 30,9 28,4 Vastuunkantokyky prosentteina 51,5 36,6 42,6 37,2 32,6 25

27 EMOYHTIÖ KONSERNI (I) Suora rahoituslaskelma Milj. EUR Milj. EUR Liiketoiminnan rahavirta Tuleva rahavirta + merkkinen Menevä rahavirta - merkkinen Saadut vakuutusmaksut 79,43 76,96 79,43 76,96 jälleenvakuuttajille maksettu osuus -6,08-6,11-6,08-6,11 Maksetut korvaukset -45,82-45,44-45,82-45,44 jälleenvakuuttajilta saatu osuus 4,32 7,30 4,32 7,30 Saadut korot 1,00 1,25 0,77 0,86 Saadut osingot 0,07 0,11 0,07 0,11 Saadut muut sijoitustulot ja tulot liiketoiminnan muista tuotoista 2,12 1,98 2,22 2,32 Maksut henkilöstökuluista -14,80-14,23-14,80-14,23 Muut maksut liiketoiminnan kuluista -6,86-6,72-6,23-7,18 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 13,36 15,09 13,88 14,58 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -0,17-0,20-0,17-0,47 Maksetut välittömät verot -0,56-0,11-0,56-0,11 Rahavirta ennen satunnaisia eriä 12,63 14,77 13,14 14,00 Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto) -0,44 0,14-0,44 0,14 Liiketoiminnan rahavirta 12,19 14,92 12,70 14,14 Investointien rahavirta Investoinnit sijoituksiin (pl. rahavarat) -16,13-16,35-16,20-15,33 Luovutustulot sijoituksista (pl. rahavarat) 6,58 5,25 6,04 5,05 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot (netto) -1,38-1,11-1,32-1,11 Investointien rahavirta -10,93-12,21-11,48-11,38 Rahoituksen rahavirta Maksullinen osakeanti 0,00 0,00 0,00 0,00 Omien osakkeiden hankkiminen 0,00 0,00 0,00 0,00 Omien osakkeiden myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 Lainojen nostot 0,00 0,00 0,00 0,00 Lainojen takaisinmaksut -0,77-0,77-0,78-0,75 Maksetut osingot/takuupääoman korot ja muu voitonjako -0,49-0,55-0,49-0,55 Rahoituksen rahavirta -1,26-1,32-1,27-1,30 Rahavarojen muutos 0,01 1,39-0,05 1,45 Rahavarat tilikauden alussa 2,93 1,54 3,12 1,67 Rahavarat tilikauden lopussa 2,93 2,93 3,07 3,12 26

28 Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ EMOYHTIÖ EMOYHTIÖ Vakuutustekninen laskelma: Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo , ,47 Jälleenvakuuttajien osuus , , , ,72 Vakuutusmaksuvastuun muutos , ,46 Jälleenvakuuttajien osuus , , , , , ,93 Korvauskulut Maksetut korvaukset , ,49 Jälleenvakuuttajien osuus , , , ,88 Korvausvastuun muutos , ,82 Jälleenvakuuttajien osuus , , , , , ,15 Yhteistakuuerän muutos , ,20 Liikekulut , ,78 Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta , ,80 Tasoitusmäärän muutos , ,00 Vakuutustekninen kate , ,80 Muu kuin vakuutustekninen laskelma: Sijoitustoiminnan tuotot , ,12 Sijoitustoiminnan kulut , , , ,91 Voitto (Tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,11 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos 0,00 0,00 Vapaaehtoisten varausten muutos , , , ,41 Tuloverot Tilikauden verot ,98 0,00 Aikaisempien tilikausien verot 0, , , ,63 Tilikauden voitto (tappio) , ,15 27

29 Tase POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ EMOYHTIÖ EMOYHTIÖ VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,07 Muut pitkävaikutteiset menot , ,67 Ennakkomaksut , , , ,58 Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet , ,09 Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä , ,27 Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä , , , ,82 Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet saman konsernin yrityksissä , ,79 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,47 Rahoitusmarkkinavälineet , ,27 Kiinnelainasaamiset 7 400, ,53 Muut lainasaamiset , ,67 Talletukset , , , , , ,84 Saamiset Ensivakuutustoiminnasta Vakuutuksenottajilta , ,22 Jälleenvakuutustoiminnasta , ,16 Muut saamiset , , , ,50 Muu omaisuus Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,62 Muut aineelliset hyödykkeet , ,42 Tavaravarastot , , , ,46 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,75 Siirtosaamiset Korot ja vuokrat , ,41 Muut siirtosaamiset , , , ,35 Vastaavaa yhteensä , ,02 28

30 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ EMOYHTIÖ EMOYHTIÖ VASTATTAVAA Tase Tase Oma pääoma Pohjarahasto , ,78 Takuupääoma , , , ,78 Muut rahastot , ,57 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,38 Tilikauden voitto (tappio) , , , , , ,58 Tilinpäätössiirtojen kertymä Vapaaehtoiset varaukset 0, ,40 Vakuutustekninen vastuuvelka Vakuutusmaksuvastuu , ,78 Jälleenvakuuttajien osuus , , , ,78 Korvausvastuu , ,22 Jälleenvakuuttajien osuus , , , ,44 Tasoitusmäärä , ,00 Yhteistakuuerä , , , ,35 Velat Ensivakuutustoiminnasta , ,39 Jälleenvakuutustoiminnasta , ,88 Eläkelainat , ,00 Muut velat , , , ,51 Siirtovelat , ,18 Vastattavaa yhteensä , ,02 29

31 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Emoyhtiö Vakuutusmaksutulo Ensivakuutus EUR EUR Kotimaasta , ,36 ETA valtioista Muista valtioista Yhteensä , ,36 Jälleenvakuutus , ,97 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta , ,33 Vakuutusmaksutulosta vähennetyt erät Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista , ,86 Jakojärjestelmämaksut , ,00 Vakuutusmaksuvero , ,87 Palosuojelumaksu , ,70 Liikenneturvallisuusmaksu , ,00 Työturvallisuusmaksu , ,00 Muut julkiset maksut Yhteensä , ,43 30

32 vuosi Vakuutusluokkaryhmä Vahinkovakuutuksen vakuutusluokkaryhmäkohtaiset tiedot EUR Vakuutusmaks utulo ennen jälleenvakuuttaj ien osuutta Vakuutusmaksutuotot ennen jälleenvakuuttajien osuutta Korvauskulut ennen jälleenvakuuttajien osuutta Liikekulut ennen jälleenvakuuttajien palkkioita ja voitto-osuuksia Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutustekninen kate ennen yhteistakuuerän ja tasoitusmäärän muutosta Lakisääteinen , , , , , ,29 tapaturma , , , , , , , , , , , ,55 Urheilijoiden ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tapaturma ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muu tapaturma , , , , , ,75 ja sairaus , , , , , , , , , , , ,28 Moottori , , , , , ,76 ajoneuvovastuu , , , , , , , , , , , ,62 Maa-ajoneuvot , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 Alukset, ilma-alukset, , , , , , ,74 raiteilla liikkuva kalusto , , , , , ,67 ja kuljetus , , , ,62-650, ,36 Palo- ja muu , , , , , ,85 omaisuusvahinko , , , , , , , , , , , ,00 Vastuu , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 Luotto ja takaus , ,80-75, ,78 0, , , ,42 6, ,20 0, , , , , ,28 0, ,63 Oikeusturva , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 Matka-apu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 ENSIVAKUUTUS , , , , , ,65 YHTEENSÄ , , , , , , , , , , , ,39 Jälleenvakuutus , , , ,29 0, , , , , ,32 0, , , , , ,30 0, ,66 YHTEENSÄ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 Yhteistakuuerän ,40 muutos , ,81 Tasoitusmäärän ,00 muutos , ,00 VAKUUTUS ,76 TEKNINEN KATE , ,92 31

33 Liikekulujen erittely Emoyhtiö Vakuutusten hankintamenot EUR EUR Ensivakuutuksen palkkiot , ,18 Tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet 4 009, ,20 Muut vakuutusten hankintamenot , ,89 Vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutos (+/ ) 0,00 0,00 Vakuutusten hoitokulut , ,53 Hallintokulut , ,98 Menevän jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet(-) , ,00 Yhteensä , ,78 Kokonaisliikekulut toiminnoittain Maksetut korvaukset , ,97 Liikekulut , ,78 Sijoitustoiminnan hoitokulut , ,33 Muut kulut 0,00 0,00 Yhteensä , ,08 Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot , ,45 Eläkekulut , ,78 Muut henkilösivukulut , ,59 Yhteensä , ,82 Henkilöstön keskimääräinen luku tilikauden aikana konttorihenkilöstö myyntihenkilöstö kiinteistöhenkilöstö 1 1 Yhteensä Johdon palkat ja palkkiot toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa , ,66 hallituksen jäsenet ja varajäsenet , ,00 Yhteensä , ,66 Johdon eläkesitoumukset toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta Toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille - myönnettyjä rahalainoja ei ollut - koskevia vakuuksia tai vastuusitoumuksia ei ole Tilintarkastajien palkkiot Tilintarkastus , ,38 Veroneuvonta 0,00 0,00 Muut palvelut 2 896, ,52 Yhteensä , ,90 32

34 Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely Emoyhtiö Sijoitustoiminnan tuotot: EUR EUR Tuotot kiinteistösijoituksista Osinkotuotot 0,00 0,00 Korkotuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,98 Muilta kuin konserniyrityksiltä 0,00 0,00 Muut tuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,71 Muilta kuin konserniyrityksiltä , ,55 Tuotot muista sijoituksista Osinkotuotot , ,14 Korkotuotot , ,55 Muut tuotot , ,72 Yhteensä , ,65 Arvonalentumisten palautukset , ,93 Myyntivoitot Saman konsernin yrityksiltä 0,00 0,00 Muilta kuin konserniyrityksiltä , ,54 Yhteensä , ,12 Sijoitustoiminnan kulut: Kulut kiinteistösijoituksista Saman konsernin yrityksiltä , ,49 Muilta kuin konserniyrityksiltä , ,67 Kulut muista sijoituksista , ,04 Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut , ,05 Yhteensä , ,25 Arvonalentumiset ja poistot Arvonalentumiset , ,60 Rakennusten suunnitelmapoistot , ,72 Myyntitappiot Saman konsernin yrityksiltä 0,00 0,00 Muilta kuin konserniyrityksiltä , ,46 Yhteensä , ,03 Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen arvonkorotuksia ja niiden oikaisua , ,91 Sijoitusten arvonkorotus 0,00 0,00 Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu 0,00 0,00 Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa , ,91 33

35 Tasetta koskevat liitetiedot Emoyhtiö Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset EUR EUR Hankintameno , ,37 Edellisenä vuonna loppuun poistetut Lisäykset , ,61 Vähennykset , ,31 Siirrot erien välillä 0, ,93 Hankintameno , ,74 Kertyneet poistot , ,58 Edellisenä vuonna loppuun poistetut 0,00 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,00 Tilikauden poistot , ,12 Kertyneet poistot , ,70 Arvonalentumiset ,00 0,00 Edellisenä vuonna loppuun poistetut 0,00 0,00 Vähennysten ja siirtojen arvonalentumiset 0,00 0,00 Tilikauden arvonalentumiset 0,00 0,00 Arvonalentumisten palautukset 0,00 0,00 Arvonalentumiset ,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,04 34

36 Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero Sijoitukset Jäljellä oleva Kirjan- Käypä arvo hankintameno pitoarvo Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt , , ,48 Kiinteistöosakkeet saman konsernin yrityksissä , , ,55 Kiinteistöosakkeet omistusyhteysyrityksissä , , ,52 Muut kiinteistöosakkeet , , ,00 Kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenot 0,00 0,00 0,00 Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä , , ,57 Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä , , ,23 Sijoitukset saman konsernin yrityksissä Osakkeet ja osuudet , , ,79 Rahoitusmarkkinavälineet 0,00 0,00 0,00 Lainasaamiset 0,00 0,00 0,00 Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet 0,00 0,00 0,00 Rahoitusmarkkinavälineet 0,00 0,00 0,00 Lainasaamiset 0,00 0,00 0,00 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet , , ,48 Rahoitusmarkkinavälineet , , ,80 Osuudet yhteissijoituksista 0,00 0,00 0,00 Kiinnelainasaamiset 7 400, , ,53 Muut lainasaamiset , , ,38 Talletukset , , ,98 Muut sijoitukset 0,00 0,00 0,00 Jälleenvakuutustalletesaamiset 0,00 0,00 0, , , ,31 Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää: korkotuotoiksi (+) tai niiden vähennykseksi (-) jaksotettua nimellisarvon ja hankintahinnan erotusta 0,00 Kirjanpitoarvo sisältää Tuloutettuja arvonkorotuksia ,57 Muita arvonkorotuksia 0, ,57 Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus) ,18 35

37 Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero Sijoitukset Jäljellä oleva Kirjan- Käypä arvo hankintameno pitoarvo Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt , , ,48 Kiinteistöosakkeet saman konsernin yrityksissä , , ,92 Kiinteistöosakkeet omistusyhteysyrityksissä , , ,54 Muut kiinteistöosakkeet , , ,00 Kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenot 0,00 0,00 0,00 Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä , , ,27 Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä , , ,46 Sijoitukset saman konsernin yrityksissä Osakkeet ja osuudet , , ,79 Rahoitusmarkkinavälineet 0,00 0,00 0,00 Lainasaamiset 0,00 0,00 0,00 Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet 0,00 0,00 0,00 Rahoitusmarkkinavälineet 0,00 0,00 0,00 Lainasaamiset 0,00 0,00 0,00 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet , , ,57 Rahoitusmarkkinavälineet , , ,27 Osuudet yhteissijoituksista 0,00 0,00 0,00 Kiinnelainasaamiset 7 400, , ,53 Muut lainasaamiset , , ,67 Talletukset , , ,29 Muut sijoitukset 0,00 0,00 0,00 Jälleenvakuutustalletesaamiset 0,00 0,00 0, , , ,79 Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää: korkotuotoiksi (+) tai niiden vähennykseksi (-) jaksotettua nimellisarvon ja hankintahinnan erotusta 0,00 Kirjanpitoarvo sisältää Tuloutettuja arvonkorotuksia ,57 Muita arvonkorotuksia 0, ,57 Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus) ,95 36

38 Kiinteistösijoitukset Kiinteistösijoitusten muutokset Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet Lainasaamiset konserniyrityksiltä Lainasaamiset omistusyhteysyrityksistä Hankintameno , , ,46 Lisäykset ,76 0,00 0,00 Vähennykset , , ,23 Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , , ,23 Kertyneet poistot ,39 0,00 0,00 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,00 0,00 0,00 Tilikauden poistot ,40 0,00 0,00 Kertyneet poistot ,79 0,00 0,00 Arvonalentumiset ,13 0,00 0,00 Vähennysten ja siirtojen arvonalentumiset 0,00 0,00 0,00 Tilikauden arvonalentumiset 0,00 0,00 0,00 Arvonalentumisten palautukset 0,00 0,00 0,00 Arvonalentumiset ,13 0,00 0,00 Arvonkorotukset ,07 0,00 0,00 Lisäykset 0,00 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 0,00 Siirto osien välillä 0,00 0,00 0,00 Arvonkorotukset ,07 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , ,23 Omassa käytössä olevat kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet Jäljellä oleva hankintameno ,65 Kirjanpitoarvo ,65 Käypä arvo ,24 Muut sijoitukset Taseen erän Muut lainasaamiset erittely vakuuden mukaan : Muut lainasaamiset: Pankkitakaus ,00 Takausvakuutus 0,00 Vakuutuskirja 0,00 Muu vakuus (eriteltynä, jos määrä on olennainen) ,38 Jäljellä oleva hankintameno 0,00 Ei vakuudelliset jäljellä oleva hankintameno yhteensä 4 117,00 Yhteensä ,38 37

39 Kiinteistösijoitukset Kiinteistösijoitusten muutokset Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet Lainasaamiset konserniyrityksiltä Lainasaamiset omistusyhteysyrityksistä Hankintameno , ,02 0,00 Lisäykset , , ,46 Vähennykset , ,75 0,00 Siirrot erien välillä , ,46 0,00 Hankintameno , , ,46 Kertyneet poistot ,67 0,00 0,00 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,00 0,00 0,00 Tilikauden poistot ,72 0,00 0,00 Kertyneet poistot ,39 0,00 0,00 Arvonalentumiset ,58 0,00 0,00 Vähennysten ja siirtojen arvonalentumiset ,45 0,00 0,00 Tilikauden arvonalentumiset 0,00 0,00 0,00 Arvonalentumisten palautukset 0,00 0,00 0,00 Arvonalentumiset ,13 0,00 0,00 Arvonkorotukset ,07 0,00 0,00 Lisäykset 0,00 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 0,00 Siirto osien välillä 0,00 0,00 0,00 Arvonkorotukset ,07 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , ,46 Omassa käytössä olevat kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet Jäljellä oleva hankintameno ,06 Kirjanpitoarvo ,06 Käypä arvo ,24 Muut sijoitukset Taseen erän Muut lainasaamiset erittely vakuuden mukaan: Muut lainasaamiset: Pankkitakaus ,00 Takausvakuutus 0,00 Vakuutuskirja 2 858,00 Muu vakuus (eriteltynä, jos määrä on olennainen) ,67 Jäljellä oleva hankintameno 0,00 Ei vakuudelliset jäljellä oleva hankintameno yhteensä 6 859,00 Yhteensä ,67 38

40 Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet saman konsernin yrityksissä Hankintameno Hankintameno Kirjanpitoarvo Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä vakuuden mukaan Kiinteistökiinnitys Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno Hankintameno Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä vakuuden mukaan Kiinteistökiinnitys Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Saamiset Muut saamiset Saman konsernin yrityksiltä Osuus Emoyhtiö osakkeista Kirjanpitoarvo Saman konsernin yritykset Kotipaikka % 2009 Kiinteistö Oy Reskan Kulma Hämeenlinna 91, Kiinteistö Oy Vanha Skogster Hämeenlinna 50/ Vanajan Liikehuoneistot Oy Hämeenlinna Vanain Kiinteistö Oy Hämeenlinna 100 Viisari Invest Oy Hämeenlinna Kiinteistö Oy Jyväskylän Kalevankatu 6 Hämeenlinna Vlacq Oy Hämeenlinna Kyttälänkontu Oy Tampere Asunto Oy Lempäälän Toimelanhovi Lempäälä 81, Omistusyhteysyritykset, ei yhdistelty Asunto Oy Hämeenlinnan Hallituskatu 12 Hämeenlinna Asunto Oy Lempäälän Toimelanpuisto Lempäälä Viimeksi laaditun tilinpäätöksen voitto/tappio omapääoma Asunto Oy Hämeenlinnan Hallituskatu 12 Hämeenlinna Asunto Oy Lempäälän Toimelanpuisto Lempäälä

41 Omistukset muissa yrityksissä Muut sijoitukset Kpl Kirjanpitoarvo Käypä arvo Osakkeet ja osuudet, kotimaiset Muut kuin pörssiyhtiöt Aina Group A Aina Group K Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Oy Ekokem Ab fyys.osake A ja B Muut yhtiöt Sijoitusrahasto-osuudet DANSKE Ing Int.II-Senior Bank Loans I Cp Eur DANSKE Ing Renta Fund - Em.markets Debt AKTIA M&G European Loan Fund GBP OP-High Yield A-osuudet OP-Kehittyvät Korkomarkkinat A-osuudet OP-Yrityslaina Prima SELIGSON Euro Corporate Bond A DANSKE Invest Euro High Yield K AKTIA Blue Bay Investment Grade Bond Fund AKTIA Emerging Market Bond+ D DANSKE Invest Euro Yrityslaina K OP-Obligaatioindeksi A AKTIA Investec Emerging Markets Debt Fund A, Acc (USD) DANSKE Invest Euro Government Bond Index K ÅB Euro Bond B AKTIA Artemis Fixed Income Plus Sub FIM Likvidi SELIGSON Rahamarkkinarahasto AAA DANSKE Invest Euro Korko K OP-Cash Manager A-osuudet ICECAPITAL Euro Floating Rate B FOURTON Stamina A DANSKE Hansa Russian Equity Fund DANSKE Invest Trans-Balkan K DANSKE Invest Financials & Investment K AKTIA Impax Envir Markets Ireland-A Eur AKTIA FF China Focus AKTIA SSgA Asia Alpha Eqty I Sicav de Capitalis AKTIA FF Active Strategy Sicav Europe A FIM Visio EFG Pankkiobligaatio Korko Lammin Säästöpankin Debentuurilaina I/ Aktia Barclays EQ Linked ÖHMAN Sijoitusobl. Japani DANSKE Ing Euro/Nikkei/Cece EFG ISIS 2012 Obligaatio DANSKE Ing High Divident 16/02/ Pääomarahastot HELMET SME VENTURES HELMET II SME VENTURES Terveysrahasto OY Virtaa Hämeeseen Oy Yhteensä

42 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Käyttöomaisuus ATK-ohjelmat Pt-turva Muut pitkä- Muut pitkä- Aineettomat oikeudet vaik.menot vaik.menot 1050 Keskeneräiset Yhteensä Hankintameno , , , , ,13 Edellisenä vuonna loppuun poistetut Hankinnat 0, ,64 0, , ,22 Myynnit ja siirrot (romutus) , ,40 Hankintameno , , , , ,95 Kertyneet suunnitelmapoistot , , ,71 0, ,55 Edellisenä vuonna loppuun poistetut Suunnitelmapoistot , , ,90 0, ,49 Kertyneet suunnitelmapoistot , , ,61 0, ,04 Hankintameno suunnitelmapoistojen jälkeen , , , , ,91 Poistoero , , ,44 0, ,07 Poistoero kausi 4 461, ,53-0, ,29 Poistoero , , ,46 0, ,78 Menojäännös kokonaispoistojen jälkeen , , , , ,13 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Autot Muu kalusto Taide- Lunastettu Yhteensä Atk- laitteet Raatih.katu 19 teokset vah.omaisuus 1500 ja Hankintameno , , , , , ,61 Hankinnat ,58 0,00 0, , , ,82 Myynnit 0, , ,07 Hankintameno , , , , , ,36 Kertyneet suunnitelmapoistot , , ,25 0,00 0, ,15 Myytyjen poistot 0,00 Suunnitelmapoistot , , , ,75 Kertyneet suunnitelmapoistot , , ,37 0,00 0, ,90 Hankintameno suunnitelmapoistojen jälkeen , , , , , ,46 Poistoero , , , ,28 Poistoero kausi , , , ,54 Poistoero , , , ,82 Menojäännös kokonaispoistojen 0,00 jälkeen , , , , , ,28 Kokonaispoistojen ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus ,04 Käyttöomaisuus rakennukset ,41 Suunnitelman ylittävät poistot Ed.kauden positiiv.poistoero kirjaus ,05 Kokonaispoistojen ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus ,58 Kirjaus (positiivinen poistoero) ,58 Menojäännös kokonaispoistojen jälkeen ,41 Kirjanpitoarvo ,37 41

43 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Emoyhtiö Oma pääoma Oman pääoman jakautuminen ehdotetun voitonjaon jälkeen: Osakkeenomistajien/takuuosuuden omistajien osuus: Osakepääoma/takuupääoma ,00 Muu oma pääoma 0,00 Ehdotettu voitonjako osakkeenomistajille/ takuupääoman omistajille ,00 Vakuutuksenottajien osuus , ,08 Arvonkorotusrahaston erittely Sijoitusomaisuuden arvonkorotukset 0,00 Käyttöomaisuuden arvonkorotukset 0,00 Yhteensä 0,00 42

44 Oman pääoman muutokset Emoyhtiö Pohjarahasto , ,00 Siirto pohjarahastoon 0,00 0,00 Pohjarahasto , ,00 Takuupääoma , ,00 Takuupääoman takaisinmaksu 0,00 0,00 Takuupääoma , ,00 Arvonkorotusrahasto ,00 0,00 Tilikauden muutos 0,00 0,00 Arvonkorotusrahasto ,00 0, , ,00 Voitonjakokelpoinen oma pääoma 1.1. Yhtiöjärjestyksen mukainen rahasto ,00 0,00 Ed.tilikausien voittoon/tappioon 0,00 0,00 Yhtiöjärjestyksen mukainen rahasto ,00 0,00 Muut rahastot , ,57 Ed.tilikausien voittoon/tappioon 0,00 0,00 Takuupääomaosuuksien myynti/hankinta 0,00 0,00 Hallituksen käyttövaroista maksetut erät Lahjoitukset 0,00 0,00 Muut rahastot , ,57 Voittovarat 1.1. Edellisten tilik.voitto/tappio , ,38 Siirto pohjarahastoon 0,00 0,00 Takuupääoman korko , ,00 Muihin rahastoihin 0,00 0,00 Tilikauden voitto/tappio , ,15 Voittovarat , ,23 Voitonjakokelpoinen oma pääoma , ,80 Oma pääoma , ,80 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista: Tilikauden voitto ,50 + Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot 0,00 + Muut rahastot ,57 + Edellisten tilikausien voitto ,23 -Taseen osoittama tappio -Taseeseen aktivoitujen perustamismenojen määrä -Taseeseen aktivoitujen tutkimusmenojen määrä -KTM:n päätöksen 50/1998 vastaisesti aktivoitujen kehittämismenojen määrä -Omien takuuosuuksien hankintameno -Muut jakokelvottomat erät Voitonjakokelpoiset varat yhteensä ,30 43

45 Takuupääomaosuudet Yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset takuupääomasta: Takuuosuuksien nimellisarvo on kappaleelta. Takuupääoman omistaminen tuottaa osakkuuden yhtiössä lähtien. Takuupääomalle maksetaan korko. Takuuosuus maksetaan takaisin nimellisarvostaan. Takuuosuuden luovuttamiseen liittyy lunastuslauseke. kpl 2009 kpl 2008 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Kiinnitykset ja vastuusitoumukset Omasta puolesta annetut vakuudet Konserni Emoyhtiö Vuokranmaksun vakuudet Vapaana olevat vakuudet Kiinteistökiinnitykset Sijoitussitoumukset Helmet SME Ventuures Ky Helmet SME Ventuures II Ky Terveysrahasto Oy Yhteisvastuu Pohjantähti konserniyhtiöineen muodostaa ALV-verovelvollisuusryhmän. Vuoden päättyessä ryhmän verosaaminen muodostui marras-ja joulukuulta tilitettävistä veroista. Pohjantähti on ilmoitusvelvollinen alkaen. 44

46 Vakavaraisuutta koskevat liitetiedot Emoyhtiö Toimintapääoma Oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen ja keskushallinnon tili , ,58 Tilinpäätössiirtojen kertymä 0, ,40 Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero , ,96 Osittamaton lisävakuutusvastuu 0,00 0,00 Pääomalainat 0,00 0,00 Taksoitettavissa oleva lisämaksu , ,50 Osuus yhtiön/yhdistyksen/edustuston arvioidusta tulevasta ylijäämästä 0,00 0,00 Vakuutusten hankintamenot siltä osin kuin niitä ei ole vähennetty vakuutusmaksuvastuusta tai niitä ei ole aktivoitu taseen vastaaviin 0,00 0,00 Arvioidut vakuutusten hankintamenot ja aineettomat hyödykkeet (-) , ,58 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 0,00 0,00 Muut erät 0,00 0, , ,86 VYL 11 luvun 7 :n (vahinkovakuutus) ja 9 :n (henkivakuutus) (koskee myös edustustoja), VyhdL 10a luvun 2 :n toimintapääoman vähimmäismäärä ja TVYL 17 :n (työeläkevakuutusyhtiö) toimintapääoman vähimmäismäärä , ,79 Runsas vahinkoisten vuosien varalle vakuutekniseen vastuuvelkaan sisältyvä tasoitusmäärä , ,00 Tasoitusmäärä suhteessa täyteen määräänsä % 11,3 8,0 45

47 Tulosanalyysi EMOYHTIÖ euroa Vakuutusmaksutuotot Korvauskulut Liikekulut Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut 1) Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut sekä arvonkorotukset ja niiden oikaisut Liikevoitto tai -tappio Tasoitusmäärän muutos Voitto tai tappio ennen satunnaisia eriä Voitto ja tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot 67-1 Tuloverot ja muut välittömät verot ,9 Tilikauden voitto tai tappio Liikevoitto tai tappio Arvostuserojen muutos Kokonaistulos )Sisältää yhteistakuuerän muutoksen Tunnusluvut EMOYHTIÖ Milj. euroa Taloudellista kehitystä kuuvavat tunnusluvut Liikevoitto tai -tappio 9,8-2,7 4,6 6,3 3,3 Kokonaistulos 12,9-3,0 6,9 5,7 4,4 Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle (käyvin arvoin) prosentteina 6,2-6,9 3,5 4,5 4,7 Kokonaispääoman tuotto prosentteina (käyvin arvoin) 10,9-0,8 7,4 6,7 6,1 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Vahinkovakuutuksen taloudellista kehitystä kuuvavat tunnusluvut Vakuutusmaksutulo 79,8 76,9 73,9 74,7 70,8 Vahinkosuhde -prosentteina 69,8 70,9 70,1 72,8 74,5 Vahinkosuhde (ilman perustekorkokulua) -prosentteina 68,0 69,0 68,3 71,1 73,0 Liikekulusuhde prosentteina 22,0 22,9 25,2 24,6 24,8 Yhdistetty kulusuhde prosentteina 91,8 93,9 95,3 97,5 99,3 Yhdistetty kulusuhde (ilman perustekorkokulua) prosentteina 90,0 92,0 93,5 95,7 97,9 Toimintapääoma tilinpäätöksen mukaisessa valuutassa 29,3 20,0 25,3 24,1 20,8 VYL 11 luvun 7 :n toimintapääoman vähimmäismäärä 12,6 12,4 12,3 12,1 11,6 Tasoitusmäärä tilinpäätöksen mukaisessa valuutassa 8,0 5,4 3,7 1,1 0 Vakavaraisuuspääoma tilinpäätöksen mukaisessa valuutassa 37,2 25,4 29,0 25,1 20,8 Vakavaraisuuspääoma prosentteina vastuuvelasta 36,5 26,8 33,0 30,9 28,4 Vastuunkantokyky prosentteina 51,5 36,6 42,6 37,2 32,6 46

48 Tunnusluvut EMOYHTIÖ Sijoitusjakauma (käyvin arvoin) M % M % M % M % Lainasaamiset 1) 2,4 2,0 1,8 1,8 1,7 1,7 5,0 5,4 Joukkovelkakirjalainat 1), 2) 48,6 40,8 20,0 19,4 22,3 22,3 20,3 21,9 *sisältää korkorahastoja 40,9 34,4 13,4 13,1 70,0 69,9 6,2 6,7 1), 2), Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 3) 24,0 20,2 37,0 36,0 33,5 33,5 31,5 34,0 *sisältää korkorahastoja 17,4 14,6 25,8 25,1 24,3 24,2 27,2 29,4 Osakkeet ja osuudet 12,4 10,4 10,3 10,0 16,5 16,4 12,7 13,7 Kiinteistösijoitukset 4) 31,7 26,6 33,8 32,9 26,1 26,1 23,1 25,0 Sijoitukset yhteensä 119,0 100,0 102,9 100,0 100,2 100,0 92,7 100,0 Jvk-salkun modifioitu duraatio 3,8 3,1 4,3 4,5 1) Sisältää kertyneet korot 2) Korkorahastoista pitkän koron rahastot sisältyvät joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot muihin rahoitusmarkkinavälineisiin 3) Sisältää taseen sijoituksiin kuuluvat talletukset 4) Sisältää niiden sijoitusrahastojen osuudet ja sijoitukset niihin rinnastettaviin yhteissijoitusyrityksiin, jotka sijoittavat kiinteistöihin ja kiinteistöyhteisöihin. Sijoitustoiminnan nettotuottoerittely M M M M Suorat nettotuotot 0,62 1,65 1,80 3,36 Lainasaamiset 0,03 0,07 0,03 0,19 Joukkovelkakirjalainat 0,00 0,17 0,21 0,34 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 0,00 0,01 0,44 0,86 Osakkeet ja osuudet 0,08 0,46 0,46 1,37 Kiinteistösijoitukset 0,44 0,61 0,67 0,76 Muut sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut 0,07 0,33-0,01-0,15 Arvonmuutokset kirjanpidossa 1) 3,29-8,62-0,36 1,27 Osakkeet ja osuudet -0,07-4,24-0,41 1,14 Joukkovelkakirjalainat 2,37-4,83-0,39-0,09 Kiinteistösijoitukset 0,16 0,40 0,41 0,21 Muut sijoitukset 0,83 0,05 0,03 0,00 Sijoitustoiminnan nettotuotot kirjanpidossa 3,91-6,97 1,45 4,63 Arvostuserojen muutos 2) 3,13-0,23 2,30-0,66 Osakkeet ja osuudet 0,42-0,69 0,26-0,38 Joukkovelkakirjalainat 4,28-1,08 0,45 0,09 Kiinteistösijoitukset -1,19 1,28 1,18-0,29 Muut sijoitukset -0,39 0,25 0,40-0,08 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 7,04-7,19 3,74 3,97 Johdannaisten osuus sijoitustoiminnan nettotuotoista 0,00 0,00 0,00 0,00 1) Myyntivoitot ja tappiot sekä muut kirjanpidon arvonmuutokset 2) Taseen ulkopuoliset arvonmuutokset 47

49 Tunnusluvut EMOYHTIÖ Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin Sijoitustoim. nettotuotot Sitoutunut käyvin arvoin 1) pääoma 2) Tuotto - % sitoutuneelle pääomalle Lainasaamiset 0,0 2,1 1,3 3,9 0,8 4,4 Joukkovelkakirjalainat 3) 6,7 34,3 19,4-27,1 1,3 1,6 *josta korkorahastoja 6,0 27,2 22,2-17,0 0,2 1,5 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 3) 0,4 30,5 1,4 0,9 2,6 2,8 *josta korkorahastoja 0,4 21,6 2,0 1,2 3,2 3,5 Osakkeet ja osuudet 0,4 11,3 3,8-33,4 2,2 21,7 Kiinteistösijoitukset 4) -0,6 32,8-1,8 7,7 9,2 2,9 Sijoitukset yhteensä 7,0 111,0 6,3-7,4 3,9 4,7 Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut 0,1 2,9 2,4 14,9-19,5-8,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 7,0 113,9 6,2-6,9 3,5 4,5 1) Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin = Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos - kauden aikana tapahtuneet kassavirrat. Kassavirralla tarkoitetaan ostojen / kulujen ja myyntien / tuottojen erotusta. 2) Sitoutunut pääoma = Markkina-arvo raportointikauden alussa + päivittäin / kuukausittain aikapainotetut kassavirrat. 3) Sisältää ko. sijoituksiin tilastoitavien korkorahastojen tuotot 4) Sisältää kiinteistösijoituksiin tilastoitavien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten tuotot 48

50 Riskit ja riskienhallinta Riskienhallinnan yleiset periaatteet Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön riskienhallinnan lähtökohtana on hallituksen hyväksymä riskienhallintasuunnitelma, joka sisältää toimintaohjeet ja valtuusrajat koskien vakuutusliikkeen, annettavan jälleenvakuutuksen ja sijoitustoiminnan järjestämistä. Sen mukaan riskienhallinta on suunnitelmallista ja jatkuvaa toimintaa yritystä uhkaavien riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja rajoittamiseksi sekä valvomiseksi. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Hallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan järjestämisen periaatteet. Sisäinen valvonta on prosessi, jonka avulla pyritään varmistamaan mm. 1) asetettujen päämäärien ja tavoitteiden saavuttaminen 2) voimavarojen taloudellinen ja tehokas käyttö 3) toimintaan liittyvien riskien riittävä hallinta 4) johtamisinformaation luotettavuus ja oikeellisuus 5) lakien ja määräysten noudattaminen sekä 6) hallintoelinten päätösten ja sisäisten sääntöjen noudattaminen. Riskienhallinnan organisointi Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä on yhtiön hallituksella. Hallitus hyväksyy vuosittain koko toiminnan kattavan riskienhallintasuunnitelman ja arvioi, onko sisäinen valvonta asianmukaisesti järjestetty yhtiössä. Asianmukaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä lakien ja määräysten noudattamisesta vastaa kukin esimies omalla vastuualueellaan. Jokainen osasto vastaa osaltaan siitä, että vahvistettuja strategioita, suunnitelmia, sisäisiä sääntöjä ja hallintoelinten päätöksiä noudatetaan. Riskienoton rajat ja käytettävät mittarit määritellään erikseen kussakin toiminnossa. Sisäinen tarkastus on riippumaton ja eriytetty operatiivisesta vakuutus- ja sijoitustoiminnasta. Sisäinen tarkastus on objektiivista arviointi-, varmistus-, ja konsultointitoimintaa, jolla tuotetaan lisäarvoa organisaatiolle ja parannetaan sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. Sisäisen tarkastuksen organisaatioasema, tehtäväalueet, vastuu ja toimivalta on määritelty hallituksen hyväksymässä toimintaohjeessa. Tarkastuskohteet määritellään vuosittain laadittavassa tarkastussuunnitelmassa, joka hyväksytään hallituksessa. Sisäisen tarkastuksen pääpaino on riskienhallinnan arvioinnissa ja valvontajärjestelmien laadun tarkastamisessa. Se varmistaa sisäisten kontrollien olemassaolon ja toimivuuden sekä suosittaa raporteissaan parannuksia havaittuihin epäkohtiin. Sisäinen tarkastus on organisoitu hallinnollisesti toimitusjohtajan alaisuuteen. Sisäinen tarkastus toimii sisäisen tarkastuksen ammattistandardeissa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. 49

51 Riskienhallinnan vastuu ja valvonta Pohjantähden hallitus vastaa riskienhallinnan järjestämisestä ja valvoo riskienhallinnan tilaa. Yhtiön johto tekee kaksi kertaa vuodessa ajantasaisen riskianalyysin ja päivittää liiketoimintaalueittain riskikohteet. Kaikille toiminnoille ja niiden osa-alueille on olemassa ajan tasalla olevat, selkeät, kirjalliset toimintaperiaatteet ja valtuudet. Riskienhallinnan periaatteiden ja valtuuksien noudattamista valvotaan kullakin tasolla ja jokainen Pohjantähdessä työskentelevä henkilö vastaa riskienhallinnan toteutumisesta omassa työssään. Riskejä valvova toiminto seuraa mm. sijoitussalkun hajauttamista, markkinariskiä, luottoriskiä, likviditeettiriskiä ja varojen ja vastuiden yhteensovittamista. Riskienhallinnan prosessit ja riskit Riskien hallinnassa katetaan olennaiset alueet oikeassa suhteessa toimintojen sisältämiin riskeihin. Riskienhallinnalla varmistetaan etteivät sijoitus-, tieto-, keskeytys-, henkilö- tai muut riskit toteutuessaan aiheuta olennaisia taloudellisia tappioita, vaaranna toiminnan jatkuvuutta tai yhtiöön kohdistuvaa luottamusta. Yhtiössä sovelletaan tehokkaita ja toimintavarmoja toimintaprosesseja. Riskien hallitsemiseksi korostetaan päätösten huolellista valmistelua, riskien vakuuttamista, toimenkuvia ja hyväksymisrutiineja, toimintojen tehtävien hajauttamista, fyysisiä kontrolleja, tietoteknisiä suojauksia ja kontrolleja, henkilökunnan kouluttamista, tehokasta suunnitteluprosessia, erilaisten varajärjestelyjen olemassaoloa sekä luottamuksellisen tiedon rajoittamista vain sitä tarvitsevien käyttöön. Riskit kartoitetaan ja niiden toteutumisen todennäköisyys sekä riskin suuruus arvioidaan kaksi kertaa vuodessa johdon tekemässä riskianalyysissä. Yhtiön toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen sekä yhtiön varojen ja hallinnoimien tietojen turvaamiseen liittyvien rutiinien laatimisesta, dokumentoinnista ja varasuunnitelmien mahdollisesta testaamisesta vastaa kukin osasto tarvittaessa yhteistyössä toisten osastojen kanssa. Yhtiö järjestää toimintaansa siten, ettei avainhenkilöiden työpanoksen menettäminen lamauta yrityksen toimintaa. Riskienhallinnan raportointi Hallitukselle raportoidaan kuukausittain mm. sijoitusriskeistä, päätöksentekovaltuuksien käytöstä ja vakavaraisuudesta. Riskikartoitus ja riskianalyysiin tilanne raportoidaan hallitukselle kerran vuodessa. Sisäisen tarkastajan tarkastushavainnot raportoidaan yhtiön johdolle ja hallitukselle. Vakuutusriskit Riskien määrittely ja riskienhallintastrategia Vakuutustoiminnan riskit liittyvät vahinkojen ennakoimattomuuteen ja korvauskustannusten määrittelemättömyyteen. Merkittävimmät riskit liittyvät riskin valintaan ja hinnoitteluun, jälleenvakuutussuojan hankkimiseen ja vastuuvelan riittävyyteen. Vahinkovakuutuksessa vastuuvelkariski liittyy erityisesti sellaisiin vakuutuslajeihin, joissa vahingot selviävät hitaasti. Yhtiöllä on riskinvalintaohjeistus, jota noudatetaan koko palveluverkossa. Vakuutusten myyntivastuu on markkinointiyksiköllä. Yhtiön päätoimisilla myyjillä on tehtäväkuvaus, jossa 50

52 määritellään toimintavaltuudet ja vastuut. Vakuutuskäsittelyn hoito- ja valvontavastuu on vakuutus- ja korvausosastolla, jonka henkilöstöllä on omat tehtävänkuvaukset. Toiminta perustuu vuosittaisiin tehtävään budjettiin ja toimintasuunnitelmiin. Suuret riskit on jälleenvakuutettu. Yhtiön hallitus päättää vuosittain siitä määrästä, jonka yhtiö voi pitää jälleenvakuuttamatta. Tasoitusvastuulla tasataan runsasvahinkoisten vuosien kustannusvaikutusta. Riskienhallintaprosessit Vakuutusliikkeen riskienhallinnassa käytetään erilaisia asiakas- ja vahinkolajikohtaisia riskianalyysejä. Korvausvastuun riittävyyttä seurataan riittävyyslaskelmilla. Jälleenvakuuttajilta pyritään perimään korvaukset mahdollisimman pian korvauksen kokonaismäärän selvittyä. Vastuuvelan katteeseen sisältyviin riskeihin eli pääasiassa sijoitusriskeihin varaudutaan toimintapääomalla, jonka määrää seurataan suhteessa vastuuvelkaan ja sijoitusjakauman perusteella laskettuihin rajoihin. Sijoitusriskin kehitystä seurataan kuukausittain. Toiminnassa huolehditaan varojen varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muutettavuudesta sekä hajauttamisesta. Vakuutusmatemaattiset oletukset Vastuuvelan laskennassa noudatetaan asetuksella säädettyjä periaatteita. Käytettävät laskuperusteet annetaan Finanssivalvojalle vuosittain tiedoksi ennen tilikauden päättymistä. Eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun laskennassa käytetään korkoutusta eli korvausvastuu lasketaan diskonttaamalla tulevien eläkkeiden kassavirta tarkasteluhetkellä voimassaolevalla laskuperustekorolla. Vuonna 2009 laskuperustekorko oli 3,5 %. Kuolevuusmallina eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun määrittämisessä sovelletaan Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ja Liikennevakuutuskeskuksen kehittämää ja yhtiöille tiedoksi antamaa kohorttikuolevuusmallia. Suurten vahinkojen tilinpäätöshetkellä maksamatta oleva osa varataan yksilöllisesti. Raja, jonka yli menevien vahinkojen maksamatta olevat korvaukset varataan yksilöllisesti vaihtelee vakuutuslajeittain. Tuntemattomien ja pienten tunnettujen vahinkojen korvausvastuu lasketaan kollektiivisesti. Kollektiivinen varaus määritellään vakuutusmatemaattisilla menetelmillä käyttäen apuna maksettujen korvausten run-off-kolmioita. Määrällisiä tietoja vakuutusriskeistä Yhteenveto maksutulosta, maksetuista korvauksista sekä vastuuvelasta tilinpäätöshetkellä on seuraava : 1000 EUR Brutto Jälleenvakuuttajan osuus Omalla vastuulla Maksutulo Maksetut korvaukset Vakuutusmaksuvastuu Korvausvastuu Vakuutustekninen vastuuvelka on 109,9 MEUR ja se jakaantuu vakuutusmaksuvastuuseen ja korvausvastuuseen seuraavasti: 51

53 1000 EUR Vakuutusmaksuvastuu Korvausvastuu Lakisääteinen tapaturma Eläkemuotoiset vahingot Muu tapaturma ja sairaus Eläkemuotoiset vahingot 1 Moottoriajoneuvon vastuu Eläkemuotoiset vahingot Omaisuus *) Vastuu Muu ensivakuutus Ensivakuutus yhteensä Saatu jälleenvakuutus Varsinainen vastuuvelka yhteensä Jälleenvakuuttajan osuus Yhteensä omalla vastuulla Tasoitusvastuu Yhteistakuuerät 897 Vakuutustekninen vastuuvelka *) Omaisuus käsittää palon- ja luonnonvoimat, muu omaisuusvahingot, keskeytyksen ja oikeusturvan Sijoitusriskit Riskien määrittely ja riskienhallintastrategia Markkinariskillä tarkoitetaan sijoituskohteiden arvon heilahtelua. Markkinariskeistä suurin on osakkeiden markkinariski. Muita markkinariskejä ovat korkoriski, valuuttariski ja kiinteistöjen arvonmuutosriski. Korkoriski voi toteutua hintariskinä tai ennenaikainen pääoman takaisinmaksu uudelleensijoitusriskinä. Inflaatioriskillä tarkoitetaan omaisuuden reaaliarvon tai tuoton alenemista. Luottoriskillä tarkoitetaan tappionvaaraa, joka aiheutuu vastapuolen kyvyttömyydestä vastata sitoumuksestaan. Likviditeettiriskillä tarkoitetaan kassavirran toteutumista erisuuruisena kuin on odotettu. Riskin muodostavat myös sijoitukset, jotka eivät ole joko lainkaan tai vain huomattavalla tappiolla rahaksi muutettavissa. Hallituksen vahvistamassa sijoitussuunnitelmassa määritellään mm. sijoituksille asetettavat yleiset turvaavuustavoitteet, sijoitusten hajautus- ja likviditeettitavoitteet sekä valuuttaliikkeen järjestämisen periaatteet. Hallitus arvioi vähintään kerran vuodessa yhtiön sijoituksiin sisältyvät riskit arvonmuutoksen, odotetun tuoton, turvaavuuden ja valuuttaliikkeen suhteen, sekä yhtiön riskinkantokyvyn lyhyellä ja pitkällä aikavälillä mukaan lukien vakavaraisuusaseman kehityksen. Sijoitusten riskienhallintaan kuuluu hyväksyttävän riskitason määrittely hallituksen vahvistamissa puitteissa sekä riskien jatkuva mittaaminen, hyväksyttävään tasoon vertailu ja raportointi. Riskienhallintaan kuuluu myös sijoitusportfolion jatkuva sopeuttaminen oikean riski- ja tuottosuhteen ylläpitämiseksi. 52

54 Riskienhallintaprosessit Sijoitusten, pääasiassa osakkeiden, markkinariski muodostaa suurimman tulokseen ja vakavaraisuuteen kohdistuvan riskin. Sijoitusten kokonaisriski sovitetaan yhtiön riskinkantokykyyn siten, että yhtiön vakavaraisuusasema ei vaarannu. Sijoitusten erilaiset enimmäisrajat esitetään erillisinä riskirajoina sijoitussuunnitelmassa. Sijoitussalkun hajauttaminen perustuu omaisuusluokkien tuottokorrelaatiot huomioivaan allokointiin. Sijoitusriskejä eliminoidaan mm. hajauttamalla sijoituksia omaisuusluokittain ja kohteittain, sijoituskantaa ja kohteita analysoimalla, riskikeskittymiä välttämällä, turvaavalla vakuuspolitiikalla, varovaisella arvostuskäytännöllä, varoja ja vastuita yhteen sovittamalla, riittävällä ja oikea-aikaisella valvonta- ja seurantajärjestelmällä sekä vastapuoliriskejä minimoimalla. Lisäksi seurataan mm. sijoitusten duraatiota, luokitusta ja likvidiyttä. Kiinteistöjen osalta kiinnitetään huomiota mm. teknisiin ja sijainnillisiin riskeihin. Sijoitusten tuotto-odotus pyritään maksimoimaan valitulla kokonaisriskitasolla, jolloin sijoitukset ovat mahdollisimman tuottavia siinä määrin kuin yhtiön riskinkantokyky sallii. Vastuuvelan luonne otetaan huomioon sijoitusten aikajänteen ja rahaksi muutettavuuden suunnittelussa. Lakisääteisessä tapaturmassa ja liikennevakuutuksessa varat rahastoituvat yhtiöön hyvin pitkäksi aikaa ja ne käytetään aikanaan eläkkeiden maksuun. Sijoitusten tavoiteallokaatio, allokaation vaihtelurajat ja tuotto-odotukset määritellään sijoitussuunnitelmassa, joka perustuu laatimishetken tietoihin. Markkinatilanteen muuttuessa tavoiteallokaatiota ja tuottoodotuksia muutetaan uuden tilanteen mukaisiksi. Määrällisiä tietoja sijoituskannan riskirakenteesta Vakavaraisuuspääoman laskennassa sijoitusomaisuuden jakautuminen eri riskiluokkiin oli seuraava: VARAT Sijoitusriskilaskelmassa 1000 EUR 1000 EUR jakauma Sijoituslainat ,5 Rahamarkkinavälineet ,3 Joukkovelkakirjalainat ,4 Osakkeet ,0 Kiinteistöt ,8 Yhteensä ,0 Oheinen taulukko kuvaa, miten tilinpäätöksen tuotto ja vakavaraisuusluvut muuttuisivat osakekurssien ja kiinteistöjen arvojen laskiessa ja korkotason sekä samalla laskuperustekoron noustessa, kukin erikseen muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina tilinpäätöshetkellä. Sijoitussalkun herkkyysanalyysi Osakekurssi Korkotaso/ perustekorko Kiinteistöjen arvo muutossuuruus - 20% + 1 %-yksikkö - 20 % Toimintapääoma M 29,3-2,3 + 0,6-6,6 Vähimmäismäärästä, muutos %-yks. 232 % -18 % +5 % -52 % Vakavaraisuuspääoma, M 37,2-2,3 + 0,6-6,6 Vastuuvelasta, muutos %-yks 36,5 % -2,2 % +0,6 % -6,4 % Sijoitusten tuotto- %, muutos %-yks 6,2 % -2,0 % +0,5 % -5,8 % 53

55 Operatiiviset riskit Riskien määrittely ja riskienhallintastrategia Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan yhtiön sisäisten prosessien aiheuttaman virheellisen toiminnan tuottamaa tappionvaaraa, toiminnan jatkuvuuden vaarantumista tai yhtiöön kohdistuvan luottamuksen vähenemistä. Yhtiössä toimitaan siten, että valvontajärjestelmissä ei ole puutteita, jotka tekisivät mahdolliseksi tahattomat tai tahalliset virheet tai väärinkäytökset liittyen mm. vakuutus- tai korvauskäsittelyyn, raportointiin, maksuihin, rekisteritietoihin, tietojenkäsittelyyn, työnjakoihin, yhteistyötahojen toimintaan tai dokumentaatioon. Riskienhallintaprosessit Operatiiviset riskit kartoitetaan osastokohtaisesti. Riskikartoituksista esille nousseet suurimmat riskit ja niiden kehitys ryhmitellään yhtiön strategian linjausten pohjalta. Näin pyritään hallitsemaan riski suurista suorista tai epäsuorista menetyksistä, jotka aiheutuisivat riittämättömistä tai heikoista sisäisistä prosesseista, henkilöstöstä ja järjestelmistä tai ulkoisista tekijöistä. Toimintaan liittyvät riskit on pyritty tiedostamaan ja niihin on varauduttu henkilöstön koulutuksella, osaamisen laajentamisella koko toimintakentälle ja tietojärjestelmien toimivuuden varmistamisella. Yhtiössä on julkaistu riskienhallintaan liittyvää sisäistä ohjeistusta, kuten mm. tietosuoja- ja tietoturvaohjeet, sisäpiiriohje, kriisivalmiusohjeet ja suojeluohjeet. Ajantasainen tieto on kaikkien käytettävissä ja se löytyy yhtiön sisäisestä tietojärjestelmästä. Sisäiset toimintaprosessit ovat esimiesten vastuulla. Toimintoja ohjaa lainsäädäntö, viranomaismääräykset ja ohjeet sekä yhtiön sisäiset ohjeet. Kuvaus olennaisista operatiivisista riskeistä Yhtiön olennaiset operatiiviset riskit liittyvät pääasiallisesti: - toimintaympäristön nopeasta ja huomattavasta muuttumisesta johtuviin vaikutuksiin, - vakuutusten ja korvausten hoitamiseen ajallaan ja oikein, jolloin kyseessä on suurelta osin tietojenkäsittelyyn ja henkilöstöön liittyvä riski - asiakaskannan supistumiseen tai asiakaspalvelun laatuun - muihin seikkoihin, esim. tietohallintoon, henkilöihin, laitevarkauksiin ja luottamuksellisten tietojen säilyttämiseen, säännösten ja ohjeiden noudattamiseen, julkisuuskuvaan ja ulkopuolelta ostettuihin palveluihin. Muut riskit Riskien määrittely ja riskienhallintastrategia Muilla riskeillä tarkoitetaan yllättävien ulkoisten tapahtumien aiheuttaman virheellisen toiminnan tuottamaa tappionvaaraa, toiminnan jatkuvuuden vaarantumista tai yhtiöön kohdistuvan luottamuksen vähenemistä. 54

56 Riskienhallintaprosessit Muut riskit kartoitetaan vuosittain ja ne ovat mukana riskianalyysissä, jossa on arvioitu niiden todennäköisyys ja suuruus. Lisäksi merkittävät muut suuret riskit ovat mukana varautumissuunnitelmassa. Toiminnan jatkuvuus on pyritty varmistamaan suojaamalla järjestelmät mahdollisimman hyvin ulkopuolisilta uhkilta ja noudattamalla säännönmukaista tiedostojen varmistusaikataulua. Myös virustorjuntaan suhtaudutaan vakavasti. Yhtiöllä on velvollisuus varautua rahoitusmarkkinoiden ja vakuutusalan toimivuuden kannalta välttämättömimpien toimintojen ylläpitämiseen myös poikkeusoloissa.. Kuvaus olennaisista muista riskeistä Merkittävin muu riski on pääkonttorin tuhoutuminen, jonka varalta on tehty suunnitelma, miten toiminta jatkuu pääkonttorin varapaikassa. Oleellisen riskin muodostaa myös muuttuvat ja lisääntyvät viranomaissäännökset. 55

57 56

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut

Muut tuotot Muut kulut 1012 N:o 260 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden vakuutusmaksut Muiden eläkkeiden vakuutusmaksut Jäsenten vakuutusmaksut Maksuperusteisista järjestelyistä

Lisätiedot

Pidämme huolta arvokkaista asioista

Pidämme huolta arvokkaista asioista VUOSIKERTOMUS 2009 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Pidämme huolta arvokkaista asioista Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan katsaus Pohjantähden tulos v. 2009 oli hyvä sekä vahinkovakuutuksen

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos 2396 N:o 839 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2013 2012 2013 2012 Liikevaihto milj. 323 484 320 493 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 50 56 50 56 Liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2014 2013 2014 2013 Liikevaihto milj. 415 323 408 320 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 43 50 43 50 Liikekulut milj. 15 12 15 12 Korvaustoiminnan hoitokulut milj.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Liite 1

TULOSLASKELMA Liite 1 N:o 203 623 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2015 2014 2015 2014 Liikevaihto milj. 343 415 338 408 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj. 27 43 27 43 Liikekulut milj. 10 15 10 15 Korvaustoiminnan hoitokulut

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) N:o 1263 3435 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 13.1.2014 Kysymyksiin 2-4 edellytetään essee-tyyppisiä vastauksia. Tilinpäätöstehtävä 5 tehdään

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2009 2008 % Vakuutusmaksutulo, milj. 371,6 335,4 10,8 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 317,2 276,8 14,6

Lisätiedot

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 1 1.1. - 30.6.2007 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. euroa 1 365,0 1 360,0 2 652,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa 1 245,1

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2011 2010 % Vakuutusmaksutulo, milj. 423,6 380,4 11,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 370,5 336,0 10,3

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

SHV-TUTKINTO KIRJANPIDON KOE B-OSA TILINPÄÄTÖSTEHTÄVÄ 2005

SHV-TUTKINTO KIRJANPIDON KOE B-OSA TILINPÄÄTÖSTEHTÄVÄ 2005 SHV-TUTKINTO KIRJANPIDON KOE B-OSA TILINPÄÄTÖSTEHTÄVÄ 2005 1. Laadi tilikartta ohessa olevaa tilikartta-lomaketta käyttäen. Tilien ryhmittelyn ja nimien tulee vastata virallisen tuloslaskelman, taseen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet VERITAS VAHINKOVAKUUTUS SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Tulosanalyysi

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus

Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus Ohjeistus 1 (134) 10.11.2010 Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus Sisällys VA Tuloslaskelma- ja tasetaulukot... 2 VB Tilinpäätöksen liitetietotaulukot... 17 VC Tunnuslukutaulukot...

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 15.9.2015 Kunkin tehtävän maksimipistemäärä on 4 pistettä. Kokeen läpäisemiseksi vaaditaan vähintään

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 OSAVUOSIRAPORTTI 30.06.2010 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-TUNNUS 0117086-1 Sivu Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut

Lisätiedot

Tunnusluvut ja analyysit

Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 159,4 169,2

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot