KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)"

Transkriptio

1 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus AIKA klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Keuruun vanhuspoliittisen strategian päivittäminen Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / 9 Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT Ähtärin kaupungin lausuntopyyntö 15 suunnittelutarveratkaisusta, Tuulivoima 156 Pienriistaeläinten metsästäminen / rauhoittaminen 16 kaupungin mailla 157 Perusturvan virkojen /toimien täyttöluvat ja nimikkeiden 18 muutokset 158 Täyttöluvan myöntäminen perusopetuksen kotitalouden 20 lehtorin viralle 159 Teknisen johtajan viran täyttäminen Tilintarkastajan raportti suoritetusta tilintarkastuksesta Talousarvion toteutumisvertailu tammi-huhtikuulta Kuntarakenneselvityksen jatkotoimenpiteet Valtuuston päätösten täytäntöönpano Lainan myöntäminen Keulink Kiinteistöt Oy:lle Lautakuntien pöytäkirjat Muut asiat / Tilaisuudet Ilmoitusasioita 44

2 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 2(47) Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahonen Merja jäsen esteellinen :t Kuusimäki Kalle jäsen Laurila Leena puheenjohtaja esteellinen 157 Oksanen Harri I varapuheenjohtaja puheenjohtajana 157 Rautanen Milla jäsen esteellinen :t Ruusila Liisa jäsen Tuominen Petri II varapuheenjohtaja Vaissi Juho jäsen MUU Oinonen Lauri valtuuston puheenjohtaja Träff Henry valtuuston II varapuheenjohtaja Haapala Onni valtuuston III varapuheenjohtaja Mäkelä Tero esittelijä Ojala Tarja pöytäkirjanpitäjä esteellinen 154 POISSA Santaniemi Jussi jäsen Saarinen Sari valtuuston I varapuheenjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Leena Laurila Harri Oksanen Tarja Ojala puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 157 KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN Keuruulla, TARKASTUS Liisa Ruusila Petri Tuominen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Tarja Ojala, hallintojohtaja

3 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 3(47) Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH Kuntalain 58 :n mukaan kaupunginhallitus on päätösvaltainen, kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Keuruun kaupunginhallitus on sopinut käytännöstä, että esityslista on luettavissa Keuruun kaupungin luottamushenkilöiden verk ko palve lus sa (kohdassa kaupunginhallituksen kokoukset) viimeistään kokous ta edeltävän viikon keskiviikkona neljä päivää ennen kokousta. Il moi tus siitä, että kokouskutsu ja esityslista ovat luettavissa luot tamus hen ki löi den verkkopalvelussa, lähetetään sähköpostilla ja teks tivies til lä kaupunginhallituksen jäsenille. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 4(47) Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta KH Pöytäkirjan tarkastuksen suorittavat kaupunginhallituksen jäsenet aakkosjärjestyksessä, kaksi jäsentä kerrallaan. Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään kokousta seuraavana kes ki viikko na klo mennessä. Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville kokousta seu raa va na torstaina Pöytäkirjantarkastajina edellisessä kokouksessa olivat Mer ja Ahonen ja Kalle Kuusimäki. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Ruusila ja Petri Tuominen.

5 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 5(47) Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen KH Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 6(47) Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Keuruun vanhuspoliittisen strategian päivittäminen 148/ /2014, 60/ /2015 SOS Keuruun kaupungin valtuusto hyväksyi Keuruun van huspo liit ti sen strategian vuoteen Strategia päivitetään val tuus tokau sit tain. Vanhuspalvelujen kehittymistä ja strategian toteutumista arvioidaan vuo sit tain perusturvalautakunnassa kuullen vanhusneuvostoa ja van hus työn johtoryhmää. Kaupungin talousarviossa 2014 on asetettu toiminnalliseksi ta voitteek si Keuruun vanhuspoliittisen strategian arviointi ja päivittäminen lo ka kuu hun mennessä. Strategian päivittämisestä vastaava työ ryhmä kannattaa nimetä uudelleen lukuisten viranhaltijavaihdosten vuok si. Valmistelija perusturvajohtaja Riitta Vanhanen, puh ehdotus Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta pyytää vanhusneuvostolta ja vanhustyön johto ryh mäl tä arviointia vanhuspoliittisen strategian toteutumisesta mennessä. Perusturvalautakunta pyytää Keski-Suomen seu tu ter veys kes kuk selta, Keuruun vanhaintukisäätiöltä, Keuruun vanhusneuvostolta ja tekni sel tä toimelta jäsenehdotuksia strategian päivittämistyöryhmään. Ehdotus hyväksyttiin. SOS Vanhusneuvosto ja vanhustyön johtoryhmä ovat toimittaneet pyy detyt arvioinnit vanhuspoliittisen strategian toteutumisesta. Molempien ar vioin tien pohjalta voidaan todeta, että strategia on toteutunut hyvin. Keuruun vanhaintukisäätiö on nimennyt vanhuspoliittisen strategian päi vit tä mis työ ryh mään toiminnanjohtaja Liisa Tuomisen ja varalle hal li tuk sen puheenjohtaja Simo Jämsän. Vanhusneuvosto on nimen nyt työryhmään Kaarina Leppäsen ja varalle Salli Kajosmäen.

7 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 7(47) Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Vanhustyön johtoryhmän arviointi vanhuspoliittisen strategian to teutu mi ses ta Vanhusneuvoston pöytäkirjanote kokouksesta 3/2014 Valmistelija perusturvajohtaja Riitta Vanhanen, puh ehdotus Perusturvajohtaja Merkitään tiedoksi vanhusneuvoston ja vanhustyön johtoryhmän arvioin nit vanhuspoliittisen strategian toteutumisesta kokouksessa annet ta van selvityksen pohjalta. Vanhuspoliittisen strategian päivittämistyörymään kutsutaan pe rustur va lau ta kun nan puheenjohtaja Maija Kajosmäki varalle va ra puheen joh ta ja Timo Kaijanmäki, perusturvajohtaja Riitta Vanhanen, van hus työn johtaja Tuija Koivisto, kotihoitopäällikkö Miia Foncham va ral le kotipalvelun ohjaaja Helena Isojärvi, palveluohjaaja Ina-Maria Re po varalle kotipalvelun ohjaaja Kati Kujala, vastaava hoitaja Pia Kas ki varalle vastaava hoitaja Johanna Nivala, vs. tekninen johtaja Rai mo Savela varalle kiinteistöpäällikkö Hannu Pohjonen, Keski- -Suo men seututerveyskeskuksesta avohuollon ylihoitaja Timo Vanha ta lo varalle osastonhoitaja Mari Kolu, osastonhoitaja Mer ja Ahonen varalle osastonhoitaja Mauri Roivas, Keuruun van hain tu kisää tiön toiminnanjohtaja Liisa Tuominen varalle hallituksen pu heenjoh ta ja Simo Jämsä, Keuruun vanhusneuvostosta Kaarina Lep pänen varalle Salli Kajosmäki, sihteerinä toimii toimistonhoitaja Sei ja Sa ve la. Työryhmä kuulee muita asiantuntijoita. Päivitys valmistuu vuoden 2014 aikana. Perusturvajohtajan lisäys ehdotukseen kokouksessa Työryhmään kutsutaan perusturvalautakunnasta Kastehelmi Vuolle-Apiala varalle Marja Länkinen. Ehdotus hyväksyttiin. SOS Työryhmä on päivittänyt Keuruun vanhuspoliittisen strategian vuoteen 2020 ja muuttanut samalla asiakirjan nimeksi Keuruun suun nitel ma ikääntyneen väestön tukemiseksi vuoteen Suun ni tel ma-

8 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 8(47) Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus luon nos on ollut lausuntokierroksella kaupungin eri hallintokunnissa, Keu ruun vanhusneuvostossa, Keski-Suomen seu tu ter veys kes kukses sa, Keuruun seurakunnalla ja Keuruun vanhaintukisäätiöllä. Kunta lai sil le avoin suunnitelman esittely- ja kuulemistilaisuus pidettiin Pal ve lu kes kus Lehtiniemessä Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäk käiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012, 5) todetaan mm. kun nan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väes tön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suo riutu mi sen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien pal velu jen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suun nit te lussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimen pi tei tä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suun nit te lua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkis tet ta va valtuustokausittain. Liite: Keuruun suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi vuoteen 2020 (luonnos) Valmistelija perusturvajohtaja Riitta Vanhanen ehdotus Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen mukaisen Keuruun suun ni telman ikääntyneen väestön tukemiseksi vuoteen 2020 sekä lähettää suun ni tel man kaupunginhallituksen käsittelyyn. Ehdotus hyväksyttiin. KH ehdotus Vs. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hy väksyä "Keu ruun suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi vuoteen 2020" liit teen mukaisena. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Keuruun suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi vuoteen 2020 (liitetään kaupunginvaltuuston pöytäkirjaan)

9 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 9(47) Kaupunginhallitus Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT / /2015 KH Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa Keuruun kau pun gilta mennessä Antero Pohjosen, Kaija Asunmaan, Antti An na lan ja Kyösti Rahkosen jättämään kunnallisvalitukseen ( Dnro 00988/15), joka koskee kaupunginvaltuuston päätös tä sivistyslautakunnan erottamisesta. Valittajat vaativat, että hallinto-oikeus kumoaa kaupunginvaltuuston te ke män päätöksen, koska se on syntynyt virheellisessä jär jes tykses sä lain vastaisesti valmisteltuna. Lisäksi toimitetussa va li tuk sen täydennyksessä on vaa dit tu päätöksen täytäntöönpanon kes key tys tä. Lausunnon liitteet. Valtuuston asettaman tilapäisen valiokunnan puheenjohtajan selvitys Kaupunginhallituksen päätös Valtuuston päätös Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös Valtuuston päätös Valmistelija: lakimies Heta Pohjavirta, puh ehdotus Vs. kaupunginjohtaja Keuruun kaupunginhallitus päättää antaa Hämeenlinnan hal lin to-oikeu del le seuraavan vastineen: Valittajien vaatimukset Valittajat vaativat kaupunginvaltuuston päätöksen ku moa mis ta ja katsovat, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes tyk ses sä lain vastaisesti valmisteltuna seuraavin perustein: 1) Kaupunginhallitus ei suorittanut tarkoituksenmukaisuusharkintaa vie des sään sivistyslautakunnan erottamisasian suoraan valtuustoon. 2) Kaupunginhallitus ei vetänyt asiaa pois valtuuston käsittelystä eikä pe rus tel lut tätä, vaikka neljä sivistyslautakunnan jäsentä vaati pois ve tä mis tä perustuen siihen, että Länsi- ja Sisä-Suomen aluehal lin to vi ras to oli pyytänyt sivistyslautakunnalta lausuntoa liittyen sivis tys lau ta kun nan käsittelemään koulukiusaamisepäilyasiaan.

10 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (47) Kaupunginhallitus ) Kaupunginhallitus ei käsitellyt valtuutettu Kotimäen vaatimusta jättää valtuuston päätös tilapäisen valiokunnan perustamisesta täy täntöön panematta. 4) Tilapäinen valiokunta aloitti toimintansa ja päätti pyytää lausuntoa kaupunginhallitukselta kolme vuorokautta ennen kuin kau pun gin halli tus oli pannut valtuuston tekemää perustamispäätöstä täytäntöön. 5) Tilapäinen valiokunta antoi sivistyslautakunnan jäsenille koh tuutto man vähän lausumisaikaa. 6) Neljälle erotetulle sivistyslautakunnan jäsenelle ei ole annettu erot ta mis esi tyk sen perusteluina olevia sivistyslautakunnan jäsenten lau sun to ja, vaan ne on todettu salassa pidettäviksi. Asianosaiselle oli si tul lut antaa ko. lausunnot tai perusteltu valituskelpoinen päätös sii tä, mik si lausuntoja ei voida antaa. Kaupungin vastine (6 kohtaan) 1) Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan perustaa ti lapäi sen valiokunnan ja antoi valiokunnalle asti aikaa saada val miik si selvitystyö siitä, tulisiko sivistyslautakunta erottaa. Ti la päinen valiokunta on kokouksessaan päättänyt ehdottaa valtuus tol le, ettei sivistyslautakunta nauti valtuuston luottamusta ja että val tuus to päättäisi erottaa sivistyslautakunnan. Kaupunginvaltuusto on päätöksellään päättänyt erottaa si vis tys lau ta kunnan ja valinnut uuden. Valittajien väite siitä, että valtuuston päätös si vis tyslau ta kun nan erottamisesta olisi syntynyt virheellisessä jär jes tyk sessä, on perusteeton. Sivistyslautakunnan erottamisasia on tullut vireille kuntalaissa sääde tyl lä tavalla. Toimivalta toimielimen erottamisasiassa on kuntalain 21 :n 1 momentin mukaan valtuustolla. Saman pykälän 3 mo mentin mu kaan luottamushenkilöiden erottamisasia tulee vireille kun nanhal li tuk sen esityksestä tai jos vähintään neljäsosa valtuutetuista on teh nyt sitä koskevan aloitteen. Kuntalain 22 edellyttää, että valtuus to aset taa keskuudestaan tilapäisen valiokunnan val mis te lemaan 21 :ssä tarkoitettua erottamisasiaa. Sivistyslautakunnan erottamisasian valmistelu alkoi si vis tys lau ta kunnan puheenjohtajan ja kahden jäsenen tehtyä siitä aloitteen kau pungin hal li tuk sel le. Valittajien väite, jonka mukaan kaupunginhallitus ei oli si suorittanut tarkoituksenmukaisuusharkintaa, ei pidä paikkaansa. Kau pun gin hal li tus on käsitellyt aloitteen ja tehnyt yksimielisen päätök sen ( ) esittää, että valtuusto asettaa kes kuu des-

11 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (47) Kaupunginhallitus taan kuntalain 22 :ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan val mis tele maan sivistyslautakunnan jäsenten erottamista koskevaa asiaa. Asia on siten tullut valtuustossa vireille kuntalaissa säädetyllä ta valla. 2) Valittajat toteavat, että neljä sivistyslautakunnan jäsentä oli vaa tinut ti la päi sen valiokunnan perustamisasian vetämistä pois val tuuston esi tys lis tal ta. Valittajien mukaan kaupunginhallitus ei käsitellyt tä tä vaa ti mus ta eikä perustellut käsittelemättä jättämistä, vaikka neljä si vis tys lau ta kun nan jäsentä vaati asian vetämistä pois valtuuston esi tys lis tal ta perustuen siihen, että Länsi- ja Sisä-Suomen alue hallin to vi ras to oli pyytänyt sivistyslautakunnalta lausuntoa si vis tys lau takun taan kohdistuvassa kanteluasiassa. Kaupunki toteaa, että esityslista oli jo ehditty toimittaa valtuustolle eikä kaupunginhallitus kokoontunut enää sen jälkeen, kun saa pu nees sa kirjeessä esitettiin vaatimus sivistyslautakunnan erotta mis asian vetämisestä pois valtuuston esityslistalta. Kirje, jossa vaa ti mus esitettiin, toimitettiin kaikille valtuutetuille ja valtuustolla olisi ollut mahdollisuus käsitellä asian listalta poisvetäminen, mutta näin ei tapahtunut. Valtuutettu Kotimäki esitti valtuuston ko kouk sessa asian palauttamista kaupunginhallituksen valmisteluun, esitys sai kan na tus ta ja siitä äänestettiin. Valtuusto päätti kuitenkin jatkaa asian kä sit te lyä äänin (Ote valtuuston pöytäkirjasta ) Kaupunki katsoo, että aluehallintovirastossa vireillä oleva kantelu ja sen johdosta sivistyslautakunnalle kohdistettu lausuntopyyntö eivät lii ty valituksen kohteena olevan valtuuston päätöksen laillisuuden arvioin tiin. Lausuntopyynnön käsittelee ja siihen vastaa si vis tys lau takun ta toimielimenä. 3) Valittajat väittävät, että kaupunginhallitus ei suostunut kä sit te lemään val tuu tet tu Kotimäen esittämää vaatimusta jättää valtuuston pää tös ti la päi sen valiokunnan perustamisesta täytäntöön pa ne matta. Kaupunki toteaa, että valtuutettu Kotimäki lähetti kau pun gin hal li tuksel le vaatimuksen kaupunginhallituksen tekemän esityksen uu del leen käsittelemiseksi. Hänen mukaansa hallituksen tekemä pää tös eh do tus ja valtuuston päätös ovat lainvastaisia. Lisäksi Ko timä ki vaati, että kaupunginhallitus ei panisi täytäntöön valtuuston pää tös tä Kotimäki vaati edelleen, että kau pun gin hal litus käsittelee samassa kokouksessaan myös sivistyslautakunnan nel jän jäsenen tekemän vaatimuksen vetää tilapäisen valiokunnan aset ta mis esi tys pois valtuuston listalta. Kaupunginhallitus käsitteli val tuu tet tu Kotimäen vaatimuksen kokouksessaan ja hyl käsi kyseisen vaatimuksen asian uudelleen käsittelystä. (Ote pöy tä kir-

12 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (47) Kaupunginhallitus jas ta ) 4) Valittajat toteavat, että tilapäinen valiokunta aloitti työnsä ennen kuin kau pun gin hal li tus pani tilapäisen valiokunnan pe rus ta mis päätök sen täy tän töön. Kaupunki toteaa, että valtuusto asetti tilapäisen valiokunnan toi minnal le erittäin tiukan aikataulun. Valtuuston kokouksessa sel vi tys työn takarajaksi asetettiin Kaupunginhallitus teki täy tän töön pa no pää tök sen Valiokunta aloitti toimintansa heti kun valtuuston pöytäkirja oli asetettu nähtäville. Kaupun gin hal li tuk sen kokouksessa on valtuuston teke mien päätösten todettu syntyneen laillisessa järjestyksessä ja voitu hy väk syä toimeenpantaviksi. (Ote pöytäkirjasta ) 5) Valittajat ovat katsoneet, että asianosaisten kuulemiselle on varat tu koh tuut to man lyhyt aika. Kaupunki toteaa, että kuulemiselle varattu aika on ollut niin pitkä kuin mahdollista ottaen huomioon tilapäisen valiokunnan sel vi tystyöl le asetettu määräaika Hallintolain (434/2003) 33 :n mu kaan asiakirjan täydentämistä, selityksen antamista ja selvityksen esit tä mis tä varten on asetettava asian laatuun nähden riittävä määrä ai ka. Hallintolain esitöiden (HE 72/2002) 33 :ää koskevien yk sityis koh tais ten perustelujen mu kaan viranomaisen tulee harkita määrä ajan pituutta suhteessa pyy de tyn selvityksen laajuuteen ja si sältöön sekä toisaalta suhteessa asian käsittelylle varattuun aikaan. Kuu le mis kir je on lähetetty si vis tys lau ta kun nan jäsenille ja va ra jä senil le kirjeitse ja sähköpostin vä li tyk sel lä Lau sun non on saa nut toimittaa postin tai sähköpostin välityksellä mennes sä. Lisäksi asianosaisille on varattu tilaisuus lau sua asiassa suul li ses ti ja myös tähän suulliseen kuu le mis ti lai suu teen tuo dut kirjalliset lausumat on huomioitu. Tilapäiselle valiokunnalle saa pui seitsemän kirjallista selvitystä eli jokainen si vis tys lau ta kunnan varsinainen jäsen antoi asiassa kirjallisen lausuntonsa. Viisi varsi nais ta jäsentä saapui suulliseen kuulemistilaisuuteen. Suullisessa kuu le mi ses sa ei rajoitettu kuulemisaikaa. Kuulemisaika on ollut lyhyt johtuen siitä, että valtuuston tilapäiselle va lio kun nal le antama selvitystyöaika on ollut hyvin lyhyt. Asian osaisia on pyydetty lausumaan siitä, onko sivistyslautakunnan jäsenten vä li ses sä työskentelyssä vallalla luottamuspula ja jonkinasteinen kah tia ja ko sekä onko sivistyslautakunta toimintakykyinen. Lau su minen pyydetyistä kysymyksistä ei ole vaatinut lausunnon antajilta laajaa selvitystyötä. Näillä perusteilla kaupunki katsoo asianosaisen kuu le mi sen tapahtuneen hallintolain edellyttämällä tavalla. 6) Valittajat toteavat, että heille ei ole annettu tilapäisen valiokunnan

13 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (47) Kaupunginhallitus erot ta mis esi tyk sen perusteena olleita lausuntoja eikä va li tus kel poista perusteltua päätöstä siitä, miksi asiakirjoja ei voida antaa. Asiakirjajulkisuudesta säädetään laissa viranomaisen toiminnan julki suu des ta (621/1999, julkisuuslaki). Julkisuuslain mukaan mää räyty vä asianosaisen tiedonsaantioikeus liittyy viranomaisen kuu le misvel voit tee seen ja voi vaikuttaa valtuuston päätöksen laillisuuden arvioin tiin siltä osin, olisiko asianosaisille edelleen tullut varata mahdol li suus tulla kuulluksi muiden asianosaisten selvityksistä. Täl laiseen jatkokuulemiseen ei tässä tapauksessa olisi ollut aikaa. Lisäksi lau ta kun nan erottamisasiassa on aina kyse kollektiivisesta pää tökses tä koko lautakunnan osalta, ei yksittäisen jäsenen erottamisesta. Täl löin muiden lautakunnan jäsenten antama kirjallinen selvitys ei ole vaikuttanut erityisesti yhden lautakunnan jäsenen asemaan tai oi keuk siin. Kaikille sivistyslautakunnan jäsenille sekä varajäsenille va rat tiin tilaisuus lausua näkemyksensä sivistyslautakunnan toi minta ky vys tä. Tilapäinen valiokunta suoritti kokonaisarvioinnin lau ta kunnan jäsenten kirjallisten lausumien, suullisten kuulemisten sekä kaupun gin hal li tuk sen lausunnon perusteella. Vaikka asiassa katsottaisiinkin tapahtuneen menettelyvirhe, sen mer ki tys ei ole sellainen, että valtuuston päätös tulisi sen vuoksi kumo ta. Kaupunki viittaa Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun 3009/2014 ( ). Tapauksessa oli kyse sosiaali- ja ter veyslau ta kun nan erottamisasiassa tapahtuneesta kuulemisvirheestä, jonka ei kuitenkaan katsottu olevan sen laatuinen, että valtuuston päätös tä olisi ollut syytä kumota. Valtuuston toimivaltaan kuuluu sen arvioiminen, onko tilapäisen valio kun nan selvitystyö ollut riittävää niin, että sen perusteella si vis tyslau ta kun nan erottamista koskeva päätös on voitu tehdä. On myös huo mioi ta va, että kyseessä ei ole tavanomainen hallintomenettely, vaan kysymys on ollut poliittisen luottamuksen arvioinnista. Täl laises sa asiassa valtuuston harkintavalta on suuri. Kysymys on ollut ko ko sivistyslautakunnan erottamisesta. Missään vaiheessa ei ole et sit ty yksilösyyllisiä, vaan on selvitetty, onko lautakunnan jäsenillä kes ke nään sellaista luot ta mus ta, jota sivistyslautakunnan tehtävien hoi ta mi nen edellyttää. Tilapäinen valiokunta on tehnyt valtuustolle esi tyk sen sivistyslautakunnan erottamiseksi tehtyään kokonaisarvion lau ta kun nan jäsenten kirjallisten lausumien, suullisten kuulemisten se kä kaupunginhallituksen lausunnon perusteella. Valtuusto on arvioi nut erottamispäätöstä tehdessään, että sivistyslautakunnan erotta mis ta koskevan asian valmistelu ja siihen liittyvä kuulemisaineisto on ol lut riittävä päätöksenteon poh jak si. (VALT ) Tilapäinen valiokunta on kokouksessaan todennut, että asias sa saadut kirjalliset selvitykset ovat salassa pidettäviä pe rustuen julkisuuslain 22 :ään. Tilapäinen valiokunta on halunnut vält-

14 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (47) Kaupunginhallitus tää asioiden päätymistä julkisuuteen muun muassa siksi, että osassa lau sun nois ta kuvataan sivistyslautakunnan salaisella listalla kä site ly jen asioi den kulkua. Julkisuuslakiin perustuvaa asianosaisen oikeut ta saa da tieto asiakirjoista on selvitetty uudelleen vastineen valmis te lun yhteydessä. Koska sivistyslautakunnan jäsenet ovat asianosai sen asemassa, heillä on julkisuuslain mukaan oikeus saa da tieto myös salassa pidettävistä asiakirjoista, jotka ovat voineet vai kuttaa asian käsittelyyn. Asiakirjapyynnön esittäneille asian osai sil le on ilmoitettu, että heillä on mahdollisuus käydä tutustumassa ti la päi sen valiokunnan vastaanottamiin kirjallisiin selvityksiin. Edellä olevan selvityksen perusteella valituksen kohteena oleva valtuus ton päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöstä teh täes sä ei ole ylitetty toimivaltaa, eikä päätös ole muutoinkaan lain vas tai nen. Kaupunki vaatii, että valitus on kokonaisuudessaan hy lät tä vä. Hyväksyttiin. Merkittiin, että hallintojohtaja poistui esteellisenä (toimi tilapäisen valiokunnan sihteerinä) kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjaa piti vs. kaupunginjohtaja. Liitteet Liite 2 Valtuuston asettaman tilapäisen valiokunnan puheenjohtajan vastine Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Oheisaineisto Kaupunginhallituksen päätös Valtuuston päätös Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös Valtuuston päätös

15 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (47) Kaupunginhallitus Ähtärin kaupungin lausuntopyyntö suunnittelutarveratkaisusta, Tuulivoima 100/10.03/2015 KH Pohjanmaan Tuuli Oy on jättänyt MRL 137 :n mukaisen suun nit te lu tar ve rat kai su ha ke muk sen neljän tuulivoimalan si joit ta misek si tie- ja johtoalueineen Ähtärin kaupungin Hankaveden ja Liesjär ven kylään. Ähtärin kaupunki pyytää asiasta Keuruun kaupungin lau sun toa. Hakemus, suunnitelma ja selvitykset löytyvät Ähtärin kotisivuilta; Valmistelija: kaavoitusjohtaja Timo Määttä, puh ehdotus Vs. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että Keuruun kaupungilla ei ole asiasta lausuttavaa. Hyväksyttiin. Oheisaineisto Lausuntopyyntö suunnittelutarveratkaisusta, Tuulivoima, Ähtärin kaupunki

16 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (47) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Pienriistaeläinten metsästäminen / rauhoittaminen kaupungin mailla 39/ /2015 KH Kaupunginhallitus on käsitellyt metsästysvuokra-asiaa hirvieläinten metsästyksen osalta Tuolloin esittelytekstissä oli periaate pienriistan osalta; " Pienriistan metsästys mahdollistetaan erikseen päätettävien periaatteiden mukaan yhtenäislupana." Kaupungille on tullut esityksiä, että pienriistan metsästys annettaisiin metsästysseuroille. Oheismateriaalina on seurojen tekemiä ehdotuksia. ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus käy lähetekeskustelun riistanhoidon periaatteista Keuruun kaupungin omistamilla mailla. KH Hyväksyttiin. Keuruun Riistanhoitoyhdistys on antanut kaupunginhallitukselle päivätyn lausunnon, jonka aiheena on kaupungin omis tamien maiden metsästyskäytön järjestäminen. Lausunnossa todetaan, että "Riistanhoitoyhdistyksellä ei ole tie toa min kä verran kaupungilla on maata ja miten usealla kylällä niitä sijait see. Metsästystä on huono harjoittaa pienillä yksittäisillä alueilla..." " Tällaiset yksittäiset kaupungin omistamat alueet olisi hyvä saada pai kal lis ten metsästysseurojen/seurueiden käyttöön. Tällöin alueen käyt tö, kaikilta osiltaan olisi kontrolloitavissa. Valvonta, riistanhoito, riis ta kan to jen seuranta (kestävä käyttö) ym. olisi tuon seu ran/seu rueen hoidossa. Tällöin vältytään ongelmilta, mitä esim. kaupungin myy mät luvat noille yksistään jääville alueille toisivat. Esim. miten luvan saanut vieras löytää maastosta juuri tuon pienen yksittäisen alueen, kun alueen rajat ovat pusikoituneet ja huonosti löydettävissä. Ra ja louk kauk sia syntyisi naapuriseuran kanssa varmasti." kaupunginhallitus hyväksyi asemakaava-alueiden ul ko puo lis ten alueiden, hirvieläimiä koskevan metsästysoikeuden hin nak si 0,52 /ha/vuosi ja sopimuskaudeksi viisi vuotta. Metsästystä on harjoitettava kestävän käytön periaatteiden mu kai-

17 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (47) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ses ti siten, että riistaeläinkannat eivät vaarannu, luontoa ei tar peetto mas ti vahingoiteta, riistakantaa ei vaaranneta eikä eläimille tuoteta tar pee ton ta kärsimystä. Riistaeläinkantojen tuoton jatkuvuus on pyrit tä vä turvaamaan tarkoituksenmukaisella riistanhoidolla. (Met sästys la ki, 20 ) Organisaatiosäännön mukaan kaavoitusjohtaja päättää kaupun gin hal li tuk sen hyväksymien yleisohjeiden mukaisesti met säs tysaluei den ja maa-alueiden vuokrauksesta. ehdotus Vs. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää, että kaupungin omistamia met säs tys kelpoi sia maa-alueita vuokrataan ainoastaan metsästysseuroille / -seurueille. Vuok raus tapahtuu kullekin seuralle sen sijainnin sopivuuden pe rus teel la si ten, että se metsästysseura, jonka toiminta-alueella kau pun gin mai ta sijaitsee, saisi kyseessä olevan alueen käyttöönsä. Seurat vel voi te taan suunnitelmalliseen riistanhoitoon sekä val vomaan met säs tys tä vuokraamillaan mailla huomioiden metsästyslain ja -asetuksen vaatimukset sekä riistakeskuksen antamat rajoitukset. Pysyvää tai tilapäistä (vierasluvat) met säs tys mah dol li suut ta on haettava suoraan metsästysseuroilta. Vuokrasopimukset tehdään viiden vuoden määräajaksi siten, että nyt alkava sopimuskausi päättyy Vuosivuokra on 0,52 heh taa ril ta. Vuokrasopimuksessa määritellään tarkemmin mitä riistaa met säs tys koskee (pienriista / hirvieläimet / suurpetoeläimet). Hyväksyttiin. Oheisaineisto Keuruun riistanhoitoyhdistyksen lausunto Seurojen tekemät ehdotukset

18 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (47) Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Perusturvan virkojen /toimien täyttöluvat ja nimikkeiden muutokset SOS Työllisyyspalveluissa on vapautunut palveluohjaajan virka ir ti sa noutu mi sen johdosta. Myös työllisyyspalvelujen palvelusihteerin virka on vapautumassa viranhaltijan tultua valituksi toiseen kaupungin virkaan. Ko. valintapäätös ei ole vielä lainvoimainen, mutta asioiden hoi don kannalta kesän lähestyessä virka tulisi saada viranhaltijan irti sa nou tu mi sen jälkeen pikaisesti hakuun. Vanhuspalveluissa on vapautumassa eläköitymisen johdos ta osastoapulaisen toimi Lehtiniemen tehostetuissa asu mis yk siköis sä. Yksiköissä on 42 asukaspaikkaa ja henkilöstöä 25 ( vas taava hoitaja, kolme sairaanhoitajaa, 17 hoitajaa, joista kaksi va ra henki löä sekä neljä osastoapulaista). Osastoapulaisen toimen muut tami sel la hoitajan toimeksi vahvistetaan hoitotyön ammatillista osuutta.yleisten tilojen siivous on viime vuonna ulkoistettu. Vanhuspalveluissa työskentelee kodinhoitaja -nimikkeellä työn te kijöi tä, jotka ovat suorittaneet lähihoitajatutkinnon ja rekisteröity tervey den huol lon ammattihenkilöiden rekisteriin. Yhtenäisyyden vuoksi on perusteltua muuttaa Sari Kauppisen, Tarja Put to sen, Mari Ronkaisen, Tiina Salomaan, Piia Pekkasen, Merja Rin ta mäen, Johanna Räsälän, Hellevi Sipposen ja Sinikka Turpelan ko din hoi ta ja -nimikkeet suostumuksella hoitaja -nimikkeiksi. Kaupungin organisaatiosäännön mukaan kaupunginhallitus - antaa kokoaikaisen, toistaiseksi voimassa olevan viran tai työ suhtee seen perustuvan toimen täyttöluvan. - päättää virkojen ja toimien nimikkeiden muutoksista Valmistelija perusturvajohtaja Riitta Vanhanen puh ehdotus Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta pyytää kaupunginhallitukselta täyttölupaa 1) palveluohjaajan viralle. Kelpoisuusehto sosiaalihuollon am ma til lisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/ :n mukainen. Palkkauksen hinnoittelutunnus KVTES, liite 4, 04SOS050. 2) palvelusihteerin viralle. Kelpoisuusehto merkonomin tai tradenomin tutkinto. Palkkauksen hinnoittelutunnus KVTES, liite 1,01TOI010.

19 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (47) Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus sekä esittää 3) osastoapulaisen toimen muuttamista hoitajan toimeksi al kaen ja pyytää hoitajan työsopimussuhteelle täyttölupaa si joi tuspaik ka na toistaiseksi Palvelukeskus Lehtiniemen tehostetut asu misyk si köt. Kelpoisuusehto on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kel poi suus vaa ti muk sis ta annetun lain 272/ :n mukainen. Palk kauk sen hinnoittelutunnus KVTES, liite 404SOS06A. ja esittää edelleen 4) lähihoitajat Sari Kauppisen, Tarja Puttosen, Mari Ronkaisen, Tii na Salomaan, Piia Pekkasen, Merja Rintamäen, Johanna Räsälän, Helle vi Sipposen ja Sinikka Turpelan tehtävänimikkeen kodinhoitaja muut ta mis ta hoitajaksi alkaen. Ehdotus hyväksyttiin. KH ehdotus Vs. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää 1) myöntää täyttöluvan palveluohjaajan viralle; 2) myöntää täyttöluvan palvelusihteerin viralle; 3) muuttaa osastoapulaisen toimen hoitajan toimeksi ja myöntää toi mel le täyttöluvan alkaen; 4) muuttaa lähihoitajien Sari Kauppisen, Tarja Puttosen, Mari Ronkai sen, Tiina Salomaan, Piia Pekkasen, Merja Rintamäen, Johan na Räsälän, Hellevi Sipposen ja Sinikka Turpelan teh tä vä nimik keen kodinhoitajasta hoitajaksi alkaen. Hyväksyttiin. Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Leena Laurila poistui esteellisenä (palvelussuhdejääviys) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Harri Oksanen.

20 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (47) Kaupunginhallitus Täyttöluvan myöntäminen perusopetuksen kotitalouden lehtorin viralle KH Keuruun kaupungin perusopetuksen kotitalouden lehtorin virka ( ) tulee avoimeksi viranhaltijan eläköitymisen vuoksi alkaen. Sivistyslautakunta pyytää kaupunginhallitukselta vi ral le täyttölupaa alkaen (SIV ). Keuruun kaupungin organisaatiosäännön 4.2 mukaan kau pun gin halli tus antaa kokoaikaisen, toistaiseksi voimassa olevan viran tai työsuh tee seen perustuvan toimen täyttöluvan. ehdotus Vs. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan perusopetuksen kotitalouden leh to rin viralle alkaen. Hyväksyttiin.

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot