Kuntajaon kehittämisen tavoitteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntajaon kehittämisen tavoitteet"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Valtuusto Kuntarakenneselvityksen jatkotoimenpiteet 174/ /2014 KH Selvityksen taustaa Meneillään oleva kuntajakoselvitys perustuu kuntarakennelain mukai seen selvitysvelvollisuuteen. Selvitys päätettiin tehdä Keuruun, Mänt tä-vilp pu lan ja Multian kesken. Selvitysalueen kunnat sopivat, et tä Keuruu tekee hankintapäätöksen selvitystyöstä. Selvitystyö kilpai lu tet tiin avoimella hankintamenettelyllä. Kaupunginhallitus päätti va li ta selvityksen tekijäksi Focus Main Point Oy:n. Selvitystyön aikataulutuksessa sovittiin, että kuntien valtuustot päättä vät kesäkuussa 2015, suunnataanko selvitystyö jatkossa kun ta yhteis työn kehittämiseen nykyisellä kuntarakenteella vai siten, että tavoi tel laan kuntaliitosta. Selvityksen raportin 1. osa on valmistunut. Pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa on seuraava kirjaus: Hallitus edistää vapaaehtoisia kuntaliitoksia. Kuntarakennelain sel vi tys vel vol li suu den kriteereitä, määräaikoja ja irtisanomissuojaa kun ta lii tos ti lan tees sa koskevat säädökset kumotaan. Selvityksen käsittely Keuruun, Multian ja Mänttä-Vilppulan edustajista koostuvan oh jausryh män tehtävänä on ollut ohjata selvitystyön etenemistä. Oh jaus ryhmä on kokoontunut 6 kertaa, viimeksi Selvitysalueen kuntien valtuustot ovat pitäneet kaksi seminaaria, ja Selvitystä on käsitelty kaupungin johtoryhmässä viimeksi Kau pun gin hal li tuk sen ja johtoryhmän kesken pidettiin iltakoulu Valtuustolle pidettiin aiheesta seminaari , sa mana päivänä pidettiin myös sidosryhmien kuulemistilaisuus ja asia esitel tiin yhteistyötoimikunnassa. Kuntalaisille suunnattu informaatio- ja kes kus te lu ti lai suus järjestettiin Kuntajaon kehittämisen tavoitteet

2 Kuntarakennelain 2 : "Kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoi mai nen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toi mi va kun ta ra ken ne, joka vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallinnon edelly tyk siä. Tavoitteena on myös, että kunta muodostuu työs sä käyn tialu ees ta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on ta loudel li set ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vas ta ta kun nan asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta se kä riit tä väs tä omasta palvelutuotannosta." Kuntarakennelain 4 :"Kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muu tos edis tää 2 :ssä tarkoitettuja kuntajaon kehittämisen ta voit tei ta sekä pa ran taa: 1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata pal velu jen järjestämisestä ja tuottamisesta tai muuten edistää kunnan toi min ta ky kyä; 2) alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita; 3) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia tai 4) alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta." Kuntaliitoksen arvioinnin näkökulma Kuntalain (365/1995) 1 :n mukaan kunta pyrkii edistämään asuk kaiden sa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Sama asia on todettu uuden kuntalain (410/2015) 1 :ssä: Kunta edistää asuk kaiden sa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asuk kailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kes tä vällä tavalla. Kuntalain (365/1995) 32 :n mukaan luottamushenkilön tulee edis tää kunnan ja sen asukkaiden parasta. Vastaava velvoite sisältyy myös uuteen kuntalakiin. Kuntalain velvoitteista seuraa se, että kuntaliitoksia arvioitaessa keskei nen näkökulma on kuntalaisten näkökulma eli se, miten liitos vaikut taa kuntalaisiin palvelujen, kuntatalouden ja tu le vai suu den nä kymien valossa. Kuntaliitoksen vaikutusten arviointi Mahdollisen kuntaliitoksen taloudellisia hyötyjä ja haittoja ar vioi taessa on otettava huomioon selvitysalueen kunkin kunnan taloudellinen ase ma. Tällöin on arvioitava uuden kunnan tuloskuntoa, taseen läh tö ti lan net ta ja synergiaetuja sekä vaikutuksia elinvoimaisuuden

3 ke hi tyk seen. Näitä tarkasteltaessa on kunkin kunnan arvioitava, onko taloudellisesti järkevää yhdistyä vai jatkaa itsenäisenä. Kuntien talouk sien lisäksi on vertailtava myös konserneja, koska kun ta lii tok sessa yhdistyvät kuntien lisäksi myös kuntakonsernit. Uusi kuntalaki koros taa aiempaa enemmän konserninäkökulmaa. Taloudellisten realiteettien lisäksi on arvioitava muitakin kun ta lii toksen mahdollisesti aiheuttamia seikkoja, kuten muun muassa elin voimaa ja uu den kunnan taajamien ja haja-asutusalueen ke hi tys nä kymiä. Yhdistymisavustuksen merkitystä ei kannata yliarvioida, koska avustuk set on tarkoitettu lähinnä kattamaan yhdistymisen alkuvaiheessa väis tä mät tä syntyviä lisäkustannuksia. Väestöennusteet Selvittäjän raportissa on tarkasteltu selvitysalueen kuntien väes tö ennus tei ta. Kaikkien kolmen kunnan ennusteet ovat negatiivisia. Sel vitys alu een väestön ennustetaan vähenevän vuoteen 2029 mennessä Keu ruul la 5 %, Multialla 16 %, Mänttä-Vilppulassa 8 % ja sel vi tys alueen kunnissa yhteensä 7 %. Yhdyskuntarakenne Keuruun, Multian ja Mänttä-Vilppulan kuntaliitos aikaansaisi noin asukkaan kunnan, jonka pinta-ala on km 2. Kunnassa oli si kuusi taajamaa (Keuruu, Mänttä, Vilppula, Haapamäki, Kolho ja Mul tia). Kuntarakennelain 2 :n mukaan Kuntajaon kehittämisen ta voit tee na on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimi va kuntarakenne, joka vahvistaa kunnan asukkaiden it se hal lin non edel ly tyk siä. Tavoitteena on myös, että kunta muodostuu työs säkäyn ti alu ees ta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta... Selvitysalueen kuntien tarkastelua kuntarakennelain 2 :n nä kö kulmas ta Elinvoima-asioiden osalta kuntakolmikko muodostaa pe rus ra ken teeltaan omat kokonaisuudet siten, että Keuruu ja Mänttä-Vilppula toi mivat lähes omavaraisina yksikköinä. Multia tukeutuu Keuruun pal ve luihin mm. kaupan ja liikuntapalveluiden osalta. Selvitysalueen rakenne on hajanainen. Keuruun keskusta muo dostaa seutukunnallisesti merkittävimmän palvelutaajaman. Keuruulle tu lee ostovoimasiirtymää n. 2.7 milj. (Keuruun kaupan tunnusluvut 2013 / Ramboll). Mäntän taajama muodostaa merkittävän pal ve lukes kit ty män, joka palvelee yhdessä Vilppulan taajaman kanssa

4 Mänt tä-vilp pu lan asukkaiden tarpeita. Multian ja Haapamäen taa jamis sa on toimivat peruspalvelut ja ne tukeutuvat osin Keuruun keskus ta pal ve lui hin. Yhdyskuntarakenteen toimivuus Kuntakolmikon yhdyskuntarakenteet muodostuvat omina ver kos toi na olemassa olevien taajamien ympärille. Yhdyskunnat toimivat oma varai si na muutoin, paitsi Multian jätevesien osalta, jotka puh dis te taan Keuruun jätevedenpuhdistamolla. Kuntakeskusten välillä on vain perustason joukkoliikennettä, joka ei tue vähäisyyden vuoksi työs säkäyn tiä keskusten välillä. Työssäkäyntialue Keuruu ja Multia muodostavat Keuruun työssäkäyntialueen. Mänttä-Vilp pu la on muodostanut oman työssäkäyntialueen vuodesta 2014 lukien. Pendelöintiä tapahtuu Keuruun ja Mänttä-Vilppulan välillä jonkin verran ja se on tasapainossa. Multialta on Keuruulle pendelöintiä huomattavasti enemmän kuin Keu ruul ta Multialle. Havaintoja selvitysalueen kuntien taloudesta Tilinpäätökset vuosilta 2013 ja 2014 Vuosien 2013 ja 2014 tilinpäätöslukujen perusteella on todettavissa, et tä Keuruun ja Multian taloudet kehittyivät myönteisesti vuonna Molempien kuntien tulos ja vuosikate paranivat. Keuruun vuosi ka te kattoi poistoista 177%. Multian vastaava luku oli 274 % ja Mänt tä-vilp pu lan 77 %. Mänttä-Vilppulan talous heikkeni tuloksen ja vuo si kat teen osalta. Mänttä-Vilppulan positiivinen tulos 2014 pe rustui satunnaiseriin. Keuruun vuosikate asukasta kohti parani 432 :sta 563 :oon. Mul tian vuosikate parani 542 :sta 582 :oon asukasta kohti. Mänt tä-vilppu lan vuosikate heikkeni 398 :sta 245 :oon asukasta kohti. Mänttä-Vilp pu lan luvuissa on huomioitu vuosien 2013 ja 2014 lo ma ra hajär jes te lyis tä aiheutunut kulusiirtymä vuodelta 2013 vuodelle Keuruun nettoinvestoinnit olivat 11,7 milj., mikä aiheutti 3,1 milj. :n lainamäärän kasvun. Multian nettoinvestoinnit olivat ja lai na mää rä aleni Mänttä-Vilppulan nettoinvestoinnit olivat 3,2 milj. ja lainamäärän kasvu 2,7 milj.. Tarkasteltaessa kuntien tilinpäätöksiä vuosilta 2013 ja 2014, on todet ta vis sa, että Mänttä-Vilppulan tilinpäätökset sisältävät huo mat tavan suuria poikkeuksellisia ja kertaluonteisia eriä. Vuoden 2013 ti lin-

5 pää tök seen sisältyi 3,3 milj. satunnaista konsernin sisäistä myyn tivoit toa, kun Mänttä-Vilppulan kaupunki myi Mäntän Kaukolämpö Oy:n osakkeet 3,5 milj. :n kauppahinnalla perustamalleen holding-yh tiöl le (Mäntän Lämpövesi Oy). Tämä kauppa rahoitettiin kaupun gin myöntämällä 3,5 miljoonan euron lainalla. Vuoden 2014 ti linpää tök seen sisältyy vastaava satunnainen myyntivoitto (n. 1,8 milj. ), kun Mänttä-Vilppulan kaupunki myi vesiliikelaitoksensa Mäntän Kau ko läm pö Oy:lle. Kauppa rahoitettiin kaupungin myöntämällä 9,2 milj. :n lainalla. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä Mänttä-Vilppulalla oli em. myyn ti voiton (3,2 milj. ) lisäksi kertaluonteisina erinä harkinnanvarainen valtion osuu den korotus (1,0 milj. ), lomarahojen leikkaus ( ) se kä kuntaliitosavustus ( ). Multialla kertaluonteisia eriä vuo den 2013 tilinpäätöksessä oli harkinnanvarainen valtionosuuden ko ro tus ( ). Keuruun tilinpäätökset ja Multian tilin pää tös vuodelta 2014 eivät sisältäneet kertaluonteisia eriä. Mänttä-Vilppulan tilinpäätökseen vuodelta 2014 sisältyi ker ta luon teisia eriä nettomääräisesti (tulot-menot) Mänttä-Vilppulan taseessa on 14,7 milj. :n lainasaatavat ty tär yh teisöil tä. Summasta 3,5 milj. on saatavaa Mäntän Lämpövesi Oy:ltä, 9,2 milj. Mäntän Kaukolämpö Oy:ltä ja 2,0 milj. Mäntän Jääareena Oy:ltä. Ensin mainitut saatavat liittyvät edellä todettujen konsernin sisäis ten kauppojen rahoittamiseen. Mäntän Lämpövesi Oy:n ja Mäntän Kaukolämpö Oy:n lainojen yhteis mää rä on 12,7 milj.. Nämä lainat on maksettava tuotoilla, jotka saa daan kaukolämmön ja veden myynnillä. Koska lainasaatavien mää rä veden ja kaukolämmön tulokseen ( v. 2014) nähden on huomattava, saataviin liittynee alaskirjauksen (kulukirjaus) tar ve. Kirjanpitolain mukaan saatavat arvostetaan tilinpäätöksessä ni mel lis ar voon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon. Alas kirjaus tar peen suuruuden arviointi on vaikeaa, koska ei ole tiedossa, mi ten suuri osa em. lainoista on ns. pääomalainaa ja millaiset maksu eh dot lainoilla on. Kuntien talouksia vertailtaessa on kertaluonteiset erät ja ve ro prosent ti erot poistettava, koska kertaluontoiset erät eivät ole jatkuvia ja kos ka kunnassa voi olla vain yhdet veroprosentit. Näiden oikaisujen jäl keen voidaan todeta, että Keuruun ja Multian vuosikate ja ti li kauden tulos sekä asukasmäärään suhteutettuna että absoluuttisesti olivat selvästi korkeammat kuin Mänttä-Vilppulan. Keuruun tulos vuonna 2014 oli +2,3 milj., Multian +0,5 milj. ja Mänttä-Vilppulan -2,7 milj.. Keuruun ja Mänttä-Vilppulan tulosten ero oli 5,0 milj. Keuruun hyväksi. Vuosikatteessa ero oli 6,1 milj..

6 Kunkin kunnan kannalta taloudellinen vertailu on syytä tehdä kah den vaihtoehdon mukaan: jatkaminen omana kuntana tai liittyneenä muihin. Tällöin kunkin kunnan tilannetta verrataan yhdistyneen kun nan tilanteeseen huomioiden asukaslukujen erot. Kuntien veroprosentit Selvitysalueen kuntien veroprosentit poikkeavat toisistaan. Keuruun tu lo ve ro pro sent ti on 20,50 %, Multian 21,00 % ja Mänttä-Vilppulan 22,00 %. Myös kiinteistöveroprosentit ovat Mänttä-Vilppulassa ja Mul ti al la Keuruuta korkeammat. Jos selvitysalueen muiden kuntien ve ro pro sen tit olisivat vuonna 2013 olleet Keuruun tasolla, Multian vero tu lot olisivat olleet toteutuneita pienemmät. Mänt tä-vilppu lan kohdalla ero olisi ollut 2,5 milj.. Erot ovat samaa luok kaa myös v Selvitysalueen kuntien kunnallisverot vuonna 2014 olivat yhteensä 69,7 milj.. Tämä määrä olisi kertynyt, jos kaikkien kolmen kunnan tu lo ve ro pro sent ti olisi ollut 21,28 %. Jotta kunnat olisivat ilman sa tunnais eriä saaneet Keuruun suuruisen ylijäämän (227 /asukas), yh teisen tuloveroprosentin olisi pitänyt olla 22,14 %. Tuloskunto Kuntien tuloskunnon perusteella on todettavissa, että Keuruun, Mul tian ja Mänttä-Vilppulan kuntaliitos heikentäisi selvästi yhdistyneen kun nan tilannetta Keuruuseen verrattuna. Keuruulaisten ve ron maksa jien näkökulmasta katsottuna kuntaliitoksella olisi siten merkittäviä kiel tei siä vaikutuksia. Tilikauden tulos ja vuosikate heikkenisivät. Kuntien taseet Keuruun kaupungin taseessa ( ) on kertynyttä ylijäämää 8,2 milj. (627 /asukas). Multian vastaava luku on (-144 /as). Mänttä-Vilppulan kertynyt ylijäämä on (9 /as). Mänttä-Vilp pu lan kertyneeseen ylijäämään sisältyy noin 5 miljoonaa euroa (n. 466 /as) kirjanpidollisia konsernin sisäisiä myyntivoittoja, jotka aiheutuivat vuonna 2013 perustetulle holding-yhtiölle (Mäntän Läm pö ve si Oy) myydyistä Mäntän Kaukolämpö Oy:n osakkeista ja vuon na 2014 Mäntän Kaukolämpö Oy:lle myydystä vesilaitoksesta (kau pun gin liikelaitos). Ilman näitä eriä Mänttä-Vilppulan kertynyt alijää mä olisi noin 4,9 milj. eli noin -456 /asukas. Oma pääoma kertoo varojen ja velkojen erotuksen eli net to va ral lisuu den. Keuruun kaupungin oma pääoma vuoden 2014 lopussa oli 45,7 milj. eli /asukas. Mänttä-Vilppulan vastaavat luvut olivat 35,9 milj. eli /as. Multian oma pääoma oli 4,3 milj. eli /asukas. Keuruun lainamäärä vuoden 2014 lopussa oli 35,1 milj. eli /asu kas, Mänttä Vilppulan 26,2 milj. (2.437 /as) ja Multian 2,3

7 milj. (1.323 /as). Lainamääriä verrattaessa on huomioitava se, että Keuruun kaupungin tase sisältää vuokra-asuntolainoja 5,2 milj. (511 /asukas). Multian ja Mänttä-Vilppulan vuokra-asuntolainat ovat osakeyhtiöiden taseissa. Koska lainaa otetaan käyttöomaisuuden (pysyvät vastaavat) hank kimi seen, on perusteltua vertailla käyttöomaisuuden nettoarvoa eli käyt tö omai suu den määrää lainoilla vähennettynä. Käyt tö omai suu den bruttoarvo oli Keuruulla 90,4 milj. (8.871 /as), Multialla 7,1 milj. (4.046 /as) ja Mänttä-Vilppulassa 63,5 milj. (5.913 /as). Ns. velaton käyttöomaisuus (käyttöomaisuus - lainat) oli Keuruulla 55,3 milj. eli /asukas, Multialla 4,8 milj. eli /asukas ja Mänttä-Vilppulassa 37,3 milj. eli /as. Lainoilla vähennetty käyt tö omai suus asukasta kohti laskettuna oli Keuruulla suurem pi kuin Multialla ja suurempi kuin Mänttä-Vilppulassa. Keu ruun asukasluvun mukaan laskettuna erot olivat 27,6 milj. ja 19,9 milj.. Edellä todetuista luvuista voidaan päätellä, että Keuruun tase on selväs ti vahvempi kuin Multian ja Mänttä-Vilppulan. Varallisuutta ve latkin huomioiden on Keuruulla selvitysalueen kunnista selvästi eniten. Konsernit Uusi kuntalaki painottaa aiempaa enemmän kuntakonsernien mer kitys tä. Kuntalain 118 :n mukaisen arviointimenettelyn käyn nis tä misen kriteereihin on sisällytetty myös kuntakonsernin tunnuslukuja. Konsernien tulokset veroprosenttieroilla korjattuna poikkeavat toi sistaan merkittävästi: Keuruu +1,7 milj. (166 /as), Multia +0,5 milj. (287 /as) ja Mänttä-Vilppula -1,9 milj. (-177 /as). Koko sel vi tysalu een yhteinen tulos on 0,2 milj. (13 /as). Myös konsernien taseet poikkeavat toisistaan merkittävästi. Keuruun kon ser ni ta seen loppusumma on 157,2 milj. ( /as), Multian 11,3 milj. (6.404 /as) ja Mänttä-Vilppulan 97,1 milj. (9.041 /as). Keuruu-konsernin käyttöomaisuus (pysyvät vastaavat) on 145,5 milj., Multian 9,2 milj. ja Mänttä-Vilppulan 80,3 milj.. Tämä näkyy myös lainamäärissä: Keuruu 72,6 milj. (7.125 /as), Multia 3,3 milj. (1.851 /as) ja Mänttä-Vilppula 45,6 milj. (3.243 /as). Lainaa ote taan yleensä investointien rahoittamiseen eli käyttöomaisuuden han kin taan. Kun käyttöomaisuudesta vähennetään lainat, saadaan seu raa vat luvut: Keuruu 72,9 milj. (7.157 /as), Multia 6,0 milj. (3.389 /as) ja Mänttä-Vilppula 34,8 milj. (3.243 /as). Konsernitaseiden luvuista voi päätellä, että Keuruu-konserni on vuosien kuluessa investoinut huomattavasti enemmän kuin sel vi tys alueen muut kunnat. Lainamäärällä vähennetty asukasmäärään suh teu-

8 tet tu käyttöomaisuus on Keuruu-konsernissa yli kaksinkertainen Multi aan ja Mänttä-Vilppulaan nähden ja lähes 1,5-kertainen koko sel vitys alu ee seen nähden. Sosiaali- ja terveydenhuolto Hallitusohjelman mukaan hallitus valmistelee sosiaali- ja ter veys palve lui den järjestämisratkaisun kuntaa suurempien enintään 19 it sehal lin to alu een pohjalta. Kansanvaltaisuuden turvaamiseksi SO- TE-alu ei ta johtavat vaaleilla valitut valtuustot. Alueet vastaavat so siaa li- ja terveyspalveluiden järjestämisestä alueellaan. Sote-alueet tuot ta vat alueensa palvelut tai voivat käyttää palveluiden tuot ta miseen yksityisiä tai kolmannen sektorin palveluja. SO TE-jär jes tä mislain valmistelussa ensivaiheen rahoitusvaihtoehtoina selvitetään rahoi tuk sen vaihtoehdot kuntien ja/tai valtion rahoitusmallit ottaen huomi oon perustuslain reunaehdot. Toisessa vaiheessa siirrytään yk sika na vai seen rahoitusmalliin huomioiden työterveyshuollon asema. Kes ki-suo mes sa sote-uudistusta on valmisteltu Keski-Suomen sote 2020 hankkeessa. Keuruun ja Multian sosiaalipalvelut on järjestänyt kunta ja ter vey denhuol lon palvelut Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Pe rus ter vey denhuol lon palvelujen tuottajana on vuodesta 2011 ollut Keski-Suomen seu tu ter veys kes kus perusterveydenhuollon liikelaitos. Mänttä Vilp pu lan sosiaali- j a perusterveydenhuollon palvelut on vuoden 2014 alusta tuottanut Pihlajalinna Oy / Mäntänvuoren Terveys Oy, min kä kanssa kaupungilla on väliaikainen sopimus sosiaali- ja terveys pal ve lui den tuottamisesta vuoden 2015 loppuun. Mänt tä-vilppu la on muodostanut Juupajoen kanssa sosiaali- ja ter vey den huollon palvelujen tuottamista koskevan yhteistoiminta-alueen sekä tehnyt kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettuun lakiin pe rus tu van päätöksen siitä, että Mänttä-Vilppula yhdessä Parkanon, Kih niön ja Juupajoen kanssa muodostaa sosiaali- ja terveystoimen yh teis toi min ta-alu een. Palveluiden järjestämisestä vastaavana kunta na toimisi Parkanon kaupunki. Mänttä-Vilppula käsittelee SOTE-palveluiden jatkoa. Keuruulla kaupunki tuottaa suurimman osan sosiaalipalveluista itse. Asia kas pal ve lu ja ostetaan eri yksityisiltä tahoilta noin 2 milj. eurolla ja minkä lisäksi palvelusetelillä hankitaan kotihoidon ja tehostetun pal ve lu asu mi sen palveluja noin miljoonalla eurolla. Sote-kustannuksissa on selvitysalueen kuntien välillä selviä eroja. Mänt tä-vilp pu lan sote-kustannukset vuonna 2014 olivat net to mää räises ti 41,0 milj. eli /asukas. Keuruulla vastaavat kus tan nukset olivat 35,1 milj. eli /asukas. Multian so te-kus tan nuk set olivat 7,5 milj. eli /asukas. Koska Mänttä-Vilppulassa työl li-

9 syy den hoidon kustannukset eivät sisälly soteen, Keuruun pe rus turvan nettoluvuista on vähennetty työllisyyspalvelujen nettokulut. Mul tian perusturvan luvuista on vähennetty työmarkkinatuen kun ta osuus. Keuruun sote-kustannukset ovat siis asukasta kohti 376 edul li semmat kuin Mänttä-Vilppulassa ja 834 alemmat kuin Multialla. Jos asu kas koh tai set erot kerrotaan Keuruun asukasluvulla, saadaan erok si 3,8 ja 8,5 milj.. Selvitysalueen kuntien elinvoima Selvitysalueen kolmen kunnan elinvoimaa voidaan tarkastella mones ta näkökulmasta. Eräs elinvoiman kehitystä kuvaava mittari on ve ro poh jan kehitys. Kuntaverotuksen veropohja muodostuu kun talais ten veronalaisten tulojen ja verovähennysten erotuksesta, joka muo dos taa verotettavan tulon. Kuntaveron tuotto muodostuu ve ro tetta van tulon ja tuloveroprosentin mukaan. Selvitysalueen kuntien veropohja on verovuosina ke hitty nyt varsin eri tavalla. Keuruun veropohja on tuona aikana kasvanut 5,9 %, Multian 4,2 % ja Mänttä-Vilppulan 1,5 %. Verovuonna 2013 ve ro poh ja kasvoi Keuruulla edellisvuodesta 3,5 %, Multialla 2,3 % ja Mänt tä-vilp pu las sa 0,7 %. Kuntaliitoksen taloudelliset vaikutukset Seuraavassa on tarkasteltu kuntaliitoksen taloudellisia vaikutuksia keu ruu lais ten kannalta vertaillen Keuruun kaupungin lukuja vuodelta 2014 selvitysalueen (Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula) lukuihin. Kum man kin vaihtoehdon luvut on muutettu asukaskohtaisiksi lu vuiksi, jotka on kerrottu Keuruun asukasmäärällä. Näin on Keuruun vertai lu koh teek si saatu samankokoinen virtuaalikunta. Vertailussa ei ole huomioitu kuntaliitoksesta mahdollisesti aiheutuvia kustannusten muu tok sia. Myös palvelurakenteen on oletettu säilyvän ennallaan. Yh dis ty neen kunnan veroprosenteiksi on oletettu Keuruun ve ro prosen tit. Luvut on laskettu kuntien tilinpäätösten 2014 perusteella. Kuntaliitos Keuruun, Multian ja Mänttä-Vilppulan kanssa parantaisi seu raa via lukuja Keuruuseen verrattuna: lainamäärä (ml. vuokratalolainat) alenisi 6,5 milj. eli 641 /as (18,6%) lainamäärä (ilman vuokratalolainoja) alenisi 3,7 milj. eli 360 /as (12,3%) konsernilainat alenisivat 16,9 milj. eli /asukas (23,3%)

10 Kuntaliitos heikentäisi seuraavia lukuja Keuruuseen verrattuna: tilikauden ylijäämä heikkenisi 2,2 milj. eli 219 /as (96,8%) vuosikate heikkenisi 2,7 milj. eli 266 /as (47,2%) kertynyt ylijäämä heikkenisi 4,6 milj. eli 449 /as (56,0%) oma pääoma (nettovarallisuus) heikkenisi 7,1 milj. eli 696 /as (15,6%) käyttöomaisuus (pysyvät vastaavat) heikkenisi 18,1 milj. eli /as (20,0%) lainamäärällä vähennetty käyttöomaisuus ( velaton käyt tö omaisuus ) heikkenisi 11,5 milj. eli /as (20,9%) konsernin ylijäämä heikkenisi 1,6 milj. eli 153 /as (91,9%) konsernin kertynyt ylijäämä heikkenisi 6,1 milj. eli 599 /as (95,5%) konsernin oma pääoma heikkenisi 9,1 milj. eli 897 /as (20,0%) konsernin käyttöomaisuus heikkenisi 39,9 milj. eli /as (27,4%) konsernilainoilla vähennetty konsernin käyttöomaisuus (kon sernin velaton käyttöomaisuus ) heikkenisi 23,0 milj /as (51,5%) investointivara eli se kunnan nettoinvestointien määrä v. 2014, jol la lainamäärä olisi pysynyt ennallaan, heikkenisi 5,1 milj. eli 503 /as (59,9%) Kuntaliitoksesta aiheutuva talouslukujen heikkenemisen vaikutus on sel väs ti suurempi kuin lainamäärän vähenemisen aiheuttama vai kutus. Kuntaliitos ei siten ole keuruulaisten kannalta taloudellisesti perus tel ta vis sa. Valtionosuusleikkausten vaikutus Uuden hallituksen hallitusohjelman mukaan kuntien tehtäviä kar sitaan. Tämä merkitsee myös valtionosuuksien leikkauksia. Valtionosuuksien leikkausten vastaanottaminen ja niihin so peu tu minen on helpompaa kunnassa, jossa vuositulokset ovat kohtuullisella ve ro tuk sen tasolla positiivisia ja jossa on kertynyttä ylijäämää. Kunnas sa, jossa näin ei ole, joudutaan tekemään nopeita ja voimakkaita hei ken nyk siä palvelutasoon. Seuraavat luvut perustuvat siihen oletukseen, että valtionosuuksien leik kaus olisi vuositasolla miljardi euroa. Leikkaukset heikentäisivät Keu ruun kaupungin tulosta n. 1,8 milj. eli +2,3 milj. eurosta 0,4 milj. euroon. Selvitysalueen kuntien tulos yhteensä, skaalattuna Keu ruun

11 asukasmäärän mukaiseksi, heikkenisi 0,1 miljoonasta eu ros ta -1,8 miljoonaan euroon. Jos kuntien tulokset ilman leikkauksia py syi si vät vuoden 2014 tasolla, Keuruun kertynyt ylijäämä kasvaisi 9 vuo des sa 8,2 milj. eurosta 12,2 milj. euroon. Selvitysalueen ( vir tu aa li kun ta ) kertynyt ylijäämä (3,9 milj. ) heikkenisi niin, että 9 vuo den kuluttua taseessa olisi 12,1 milj. kertynyttä alijäämää. Keuruun selvitysaluetta paremman tuloskunnon ja kertyneen yli jäämän perusteella on todettavissa, että Keuruulla on yksinään pa remmat mahdollisuudet pärjätä kiristyvän kuntatalouden tilanteessa kuin osa na suurempaa kuntaa, jonka talous olisi selvästi Keuruuta heikom pi. Kuntaliitoksen aiheuttamat kustannusmuutokset (synergiaedut ja yh dis ty mi sen kustannukset) Kuntaliitoksen avulla on mahdollista saada joitain synergiaetuja päällek käi siä toimintoja tehostamalla. Säästöt kohdistuisivat lähinnä hallin to ku lui hin, joiden merkitys ei ole kovin merkittävä. Kus tan nus painet ta aiheuttaa erilaisten järjestelmien yhteensovittaminen, eten kin tietojärjestelmien osalta. Kuntaliitoksen jälkeen on henkilöstön palkat harmonisoitava. Yleensä tämä merkitsee palkkatason nousua; harmonisointia on vaikea teh dä joidenkin palkkoja alentamalla. Mänttä-Vilppulan reunaehdot Mänttä-Vilppula on asettanut kuntaliitokselle seuraavat reunaehdot, jot ka ovat edelleen voimassa: Yhdistynyt kunta sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa, mikäli nykyi set maakuntarajat säilyvät selvityksen aikana ja sen jälkeen Yhdistynyt kunta kuuluu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kun ta yhty mään tai vastaavaan organisaatioon, mikäli sai raan hoi to pii reillä tai niitä vastaavilla järjestelyillä ovat voimassa nykyiset aluera jat selvityksen aikana ja sen jälkeen Yhdistynyt kunta kuuluu TAYS:n erva-alueeseen, mikäli ny kyinen erityisvastuualuejako on voimassa selvityksen aikana tai sen jälkeen Selvitysalue on kokonaisuudessaan tiivis ja yhtenäinen Kuntaliitoksen vaikutukset keuruulaisen veronmaksajan ta louteen ja palveluihin Verotus Jotta yhdistynyt kunta saisi kerättyä kunnallisveroa yhtä paljon, kun sel vi tys alu een kunnat keräsivät vuonna 2014, tuloveroprosentin tulisi

12 ol la 21,28 % eli 0,78 %-yksikköä korkeampi kuin Keuruulla. Jotta yhdis ty nyt kunta saisi kerättyä kunnallisveroa niin paljon, että sen ti likau den tulos asukasta kohti olisi sama kuin Keuruun (277 /as), tulo ve ro pro sen tin tulisi olla 22,14 % eli 1,64 prosenttiyksikköä korkeam pi kuin Keuruulla. Seuraavassa on laskettu, paljonko em. veroprosenttierot vai kut tai sivat kunnallisveron määrään kolmessa eri tuloluokassa (palkka /kk, /kk ja /kk) Tulot /kk Vero vuodes sa, kun ve ro-% 20,50 Vero vuodes sa, kun ve ro-% 21,28 Vero vuo dessa, kun vero-% 22,14 Muutos vuodes sa, kun ve ro-% on 21,28 Muutos vuodes sa, kun ve ro-% on 22, /kk /v /v /v 152 /v 320 /v /kk /v /v /v 251 /v 529 /v /kk /v /v /v 437 /v 918 /v Palvelut Onko todennäköistä, että keuruulaiselle asukkaalle tarjottavat pal velut paranisivat vai heikkenisivät? Tällöin on huomioitava palvelujen mää rän lisäksi myös niiden saavutettavuus eli mm. matkaan käy tettä vä aika. Koska uuden kunnan taloustilanne olisi Keuruuta selvästi hei kom pi, palvelujen määrää ja tasoa jouduttaisiin alentamaan ja kes kit tä mään. Työpaikat Kunnan menestys riippuu pitkälti työpaikoista. Olisiko uudella kunnal la Keuruuta paremmat mahdollisuudet panostaa työpaikkojen syn tyyn esimerkiksi uusien toimitilojen rakentamisen kautta? Keuruun investointivara ilman lainamäärän muutosta vuonna 2014 oli 8,6 milj. eli 844 /asukas. Uuden kunnan vastaava luku olisi 334 /asu kas eli alle 40 % Keuruun tasosta. Yhteistyömuotoja ilman kuntaliitosta Keuruu tekee yhteistyötä naapureidensa ja muidenkin kuntien kanssa. Keuruun kaupunki vastaa monen muun kunnan puolesta tai niiden kanssa ainakin seuraavista tehtävistä: - ympäristöterveydenhuolto - maaseutuhallinto - lomituspalvelut - matkailu - edunvalvonta - opistot

13 Lisäksi teemme yhteistyötä kuulumalla kuntayhtymiin tai vastaaviin: - Keski-Suomen sairaanhoitopiiri - Keski-Suomen seututerveyskeskus - Keski-Suomen pelastuslaitos - Jyväskylän koulutuskuntayhtymä - Sastamalan koulutuskuntayhtymä Yhteistyömuotoja on perusteltua jatkossakin laajentaa ja niillä on mah dol lis ta saada kaikkia osapuolia hyödyttäviä tuloksia. Vaikutusten punninta: kuntayhteistyön kehittäminen vai kun talii tos Kuntaliitos ja siihen tähtäävä selvitys on raskas prosessi. Siihen kuluu huomattavasti henkilöstön työpanosta, joka on pois kunnan muus ta kehittämistyöstä. Kuntaliitokseen tähtäävää selvitystä ei ole pe rus tel tua tehdä vain selvityksen vuoksi tai siksi, että sillä saataisiin jon kin verran nykyistä yksityiskohtaisempaa tietoa Kuntaliitosten mahdollisesti aikaansaamat taloudelliset hyödyt tu levat varsin pitkän ajan kuluessa. Nykyisten kun ta ra jo jen puitteissa laa jen net ta van yhteistyön hyötyjä on saatavissa no peam min. Taloudellisten realiteettien valossa on todettavissa, että kuntaliitos loi si kunnan, jonka taloudellinen tilanne olisi selvästi heikompi kuin Keu ruun. Jotta liitos olisi taloudellisesti perusteltavissa, tulisi pystyä koh tuul li sel la tarkkuudella arvioimaan liitoksesta syntyvät säästöt ja muut synergiaedut. Vuosituloksen heikentyminen (-2,2 milj. skaalat tu na Keuruun kokoon) merkitsee noin 55 henkilötyövuoden hin taa. Jotta uusi kunta olisi tuloskunnon osalta mielessä Keuruun ta sol la, se edellyttäisi 4,5 miljoonan euron parannusta. Tämä vastaa noin 115 henkilötyövuoden hintaa. On epätodennäköistä, että kun ta lii toksen avulla saataisiin näin suuria säästöjä ilman merkittävää pal ve lujen heikentämistä. Edellä todettujen vaikutusten kokonaisarvioinnin johtopäätös on, että Keu ruun ja keuruulaisten näkökulmasta on perusteltua kehittää yhteis työ tä selvitysalueen kuntien ja muidenkin kuntien kesken ny kyisel lä kuntarakenteella. Kuntaliitoksen haitat keuruulaisille ovat selväs ti hyötyjä suuremmat. Yksin vai yhdessä? Usein on esitetty väite, että yksin emme pärjää. Edellä esitettyjen talous lu ku jen ja väestöennusteiden valossa on kysyttävä, kumpi pär jää paremmin: asukkaan kunta, jonka talous on varsin hy väs sä kunnossa ja jonka väestömuutosennuste on -5 % vai asuk-

14 kaan kunta, jonka talous on selvästi heikommassa kunnossa ja jon ka väestömuutosennuste on -7 %. Onko kunnan koolla tähän olen naista merkitystä? Valmistelijan ja esittelijän käsitys on, että kunnan koolla on joitain vai ku tuk sia kunnan yksikkökustannuksiin. Vaikutukset ovat kuitenkin niin vähäiset, että ne eivät mitenkään vastaa Keuruun ja koko sel vitys alu een välisiä eroja. Suuremman kunnan taloustilanne olisi niin pal jon Keuruuta heikompi, että joidenkin yksikkökustannusten ale nemi nen ei voisi tätä lähimainkaan korjata. Kunnan koolla tuskin on vaiku tuk sia asukkaiden tai yritysten päätöksiin siitä, mihin kuntaan sijoit tu vat Kuntarakennelain tavoitteiden toteutuminen Tarkasteltaessa asiaa kuntarakennelain tavoitteiden näkökulmasta, voi daan todeta, että lain 2 :n mukaisia tavoitteita, alueellisesta eheäs tä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimivasta kuntarakenteesta ei sel vi tys alu eel la saavuteta. Selvitysalueen kuntaliitos ei paranna (kun ta ra ken ne la ki 4 ) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edel ly tyksiä vastata palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa. Se ei paran na keuruulaisten asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita eikä yhdys kun ta ra ken teen toimivuutta. Jatkotoimenpiteet Koska kuntaliitokselle ei ole keuruulaisten asukkaiden ja ve ron maksa jien näkökulmasta taloudellisia ja toiminnallisia perusteita, sel vi tystä ei ole perusteltua suunnata siten, että tavoiteltaisiin kun ta lii tos ta. Yhteistyötä selvitysalueen ja muidenkin kuntien välillä on perusteltua li sä tä. Selvitys kannattaa suunnata siten, että sillä tavoitellaan nykyis tä laajempaa yhteistyötä ainakin selvitysalueen kuntien kesken, mie lel lään myös laajemmin. Valmistelijat: vs. kaupunginjohtaja Tero Mäkelä ja muu kaupungin joh to ryh mä Päätösehdotus Vs. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että selvitystä suunnataan siten, että sillä tavoitellaan aiempaa laajempaa kuntien välistä yh teistyö tä nykyisellä kuntarakenteella eli ilman kuntaliitoksia. Oh jaus ryhmä jatkaa selvitystyötä, jonka lopputuloksena esitetään kun tia hyödyt tä vien yhteistyömuotojen lisäämistä ainakin Keuruun, Mul ti an ja Mänt tä-vilp pu lan kesken. Tähän voivat halutessaan osal lis tua muutkin lähialueen kunnat. Käsittely kokouksessa: Merkittiin, että kaupunginhallitus piti 15 minuutin tauon ennen

15 äänestystä. Keskustelun aikana Juho Vaissi ehdotti Harri Oksasen kan nat ta mana seuraavaa: Kau pun gin hal li tus esittää valtuustolle, että siirrytään kun ta ra ken ne lain mukaiseen kun ta ra ken ne sel vi tyk sen toiseen vaihee seen. Koska oli tehty vs. kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kanna tet tu ehdotus, puheenjohtaja totesi, että Vaissin tekemästä eh dotuk ses ta on äänestettävä. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti pu heen joh ta jan tekemän seuraavan nimenhuutoäänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat vs. kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Vaissin ehdotusta, äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin viisi (5) JAA-ääntä (Ahonen, Kuusimäki, Laurila, Rautanen, Tuominen), kolme (3) EI-ään tä (Oksanen, Ruusila, Vaissi), yksi (1) oli poissa (Santaniemi). Puheenjohtaja totesi vs. kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen kaupun gin hal li tuk sen päätökseksi äänin 5-3. Äänestyspöytäkirja liitteenä. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi vs. kaupunginjohtajan ehdotuksen. VALT Päätösehdotus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että selvitystä suunnataan siten, että sillä tavoitellaan aiempaa laajempaa kuntien välistä yh teistyö tä nykyisellä kuntarakenteella eli ilman kuntaliitoksia. Oh jaus ryhmä jatkaa selvitystyötä, jonka lopputuloksena esitetään kuntia hyödyt tä vien yhteistyömuotojen lisäämistä ainakin Keuruun, Multian ja Mänt tä-vilp pu lan kesken. Tähän voivat halutessaan osallistua muutkin lähialueen kunnat. Käsittely kokouksessa: Puheenjohtajan avattua keskustelun Tapio Paappanen teki Ti mo Koso sen kannattamana seuraavan kaupunginhallituksen poh ja eh dotus ta täydentävän ehdotuksen: (Esityksen takana ovat ko koo muksen, kristillisdemokraattien, keskustan, sosiaalidemokraattien, ja perus suo ma lais ten valtuustoryhmät.) " Selvitystä suunnataan si ten, että sillä tavoitellaan aiempaa laa jempaa kuntien välistä yh teis työ tä nykyisellä kuntarakenteella. Oh jausryh mä jatkaa sel vi tys työ tä, jon ka lopputuloksena esitetään kuntia

16 hyö dyt tä vien yh teis työ muo to jen lisäämistä ainakin Keuruun, Multian ja Mänttä-Vilppulan kes ken. Tä hän voivat halutessaan osallistua muut kin lähialueen kun nat. Kaupunginhallitus velvoitetaan esittämään valtuustolle suunnitelma ke sä kuu hun 2016 mennessä, jossa määritellään yhteistyön ke hit tämi seen sitoutuneet lähialueen kunnat ja ne toimialat, joiden kautta kun tia hyödyttävää yhteistyötä aiotaan lisätä ja kehittää." Keskustelun jatkuessa Ilari Kotimäki esitti Antero Pohjosen kan nat tama na asian jättämistä pöydälle, koska eivät olleet mielestään saaneet ai neis toa riittävän ajoissa. Koska oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kan natet tu ehdotus, joka on hallintosäännön (=valtuuston työjärjestyksen) koh dan tarkoittama pöydällepanoehdotus, ja jonka hy väk symi nen keskeyttäisi asian asiallisen käsittelyn, puheenjohtaja rajoitti seu raa vat puheenvuorot koskemaan vain tätä ehdotusta. Päätettyään keskustelun pöydällepanoehdotuksesta, puheenjohtaja to te si että Kotimäen tekemästä ehdotuksesta on äänestettävä. Valtuus to hyväksyi yksimielisesti pu heen joh ta jan tekemän seuraavan nimen huu to ää nes tys esi tyk sen: Ne, jotka kannattavat asian kä sit te lyn jatkamista, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Kotimäen esitys tä asian jättämisestä pöy däl le, äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolmekymmentäkaksi (32) JAA-ään tä ja kolme (3) EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että asian käsit te lyä jatketaan äänin 32-3 (Asunmaa, Kotimäki, Pohjonen) (Liitteenä äänestyspöytäkirja) Päätettyään keskustelun puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voiko val tuus to yksimielisesti hyväksyä Paappasen tekemän ehdotuksen, mis sä kaupunginhallituksen pohjaehdotusta on täydennetty li sää mällä yksi lause lop puun ja poistamalla ensimmäisestä virkkeestä koh ta "eli ilman kun ta lii tok sia". Puheenjohtaja totesi valtuuston yk si mie lisek si, ja Paappasen esityksen tulleen valtuuston päätökseksi. Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti, että selvitystä suunnataan siten, että sil lä tavoitellaan aiempaa laajempaa kuntien välistä yhteistyötä nykyi sel lä kuntarakenteella. Ohjausryhmä jatkaa selvitystyötä, jonka lop pu tu lok se na esitetään kuntia hyödyttävien yhteistyömuotojen lisää mis tä ainakin Keuruun, Multian ja Mänttä-Vilppulan kesken. Tähän voivat halutessaan osallistua muutkin lähialueen kunnat. Kaupunginhallitus velvoitetaan esittämään valtuustolle suunnitelma ke sä kuu hun 2016 mennessä, jossa määritellään yhteistyön ke hit tämi seen sitoutuneet lähialueen kunnat ja ne toimialat, joiden kautta

17 kun tia hyödyttävää yhteistyötä aiotaan lisätä ja kehittää.

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Valtuusto 33 04.03.2013. Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 24/00.01.00/2012

Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Valtuusto 33 04.03.2013. Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 24/00.01.00/2012 KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Valtuusto 33 04.03.2013 Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 24/00.01.00/2012 KH 18.02.2013 65 Valtiovarainministeriö pyytää kuntien

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus 85 30.03.2016 Tarkastuslautakunta 24 12.05.2016 Tarkastuslautakunta 28 18.05.2016 Tarkastuslautakunta 33 24.05.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 40/02.06/2016 KH 30.03.2016 85 Kuntalain

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(34)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(34) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(34) Valtuusto 29.06.2015 AIKA 29.06.2015 klo 18:00-20:30 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

lv yht. 8 oppilasta lv yht. 7 oppilasta lv yht. 11 oppilasta lv yht. 13 oppilasta

lv yht. 8 oppilasta lv yht. 7 oppilasta lv yht. 11 oppilasta lv yht. 13 oppilasta Sivistyslautakunta 36 06.04.2017 Kaupunginhallitus 108 24.04.2017 Valtuusto 22 22.05.2017 Valkealahden ala-asteen jatko 1.8.2017 lukien 72/12.00.00/2017 SIV 06.04.2017 36 Valkealahden ala-asteen oppilasmäärä

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Kokkolan seudun kuntarakenneselvitys

Kokkolan seudun kuntarakenneselvitys Kaupunginhallitus 39 19.01.2015 Kokkolan seudun kuntarakenneselvitys 664/00/01/00/2013 KH 39 Halsuan, Kaustisen, Kruunupyyn, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnat ja Kokkolan kaupunki käynnistivät

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta päättäminen ja tilikauden tuloksen käsittely

Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta päättäminen ja tilikauden tuloksen käsittely Kaupunginhallitus 80 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 29 09.05.2017 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.05.2017 Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Jämsän kaupungin kanssa / Viranhaltijatyöryhmien nimeäminen

Kuntarakenneselvitys Jämsän kaupungin kanssa / Viranhaltijatyöryhmien nimeäminen Kunnanhallitus 109 05.05.2014 Kunnanvaltuusto 35 19.05.2014 Kunnanhallitus 173 30.06.2014 Kuntarakenneselvitys Jämsän kaupungin kanssa / Viranhaltijatyöryhmien nimeäminen Khall 05.05.2014 109 Valmistelija:

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallitus 119 25.03.2013 Työyhteisötoimikunta 12 15.04.2013 Tarkastuslautakunta 57 07.06.2013 2009-2012 Valtuusto 98 18.06.2013 Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNNÖN AJANTASAISTAMINEN JA UUDISTAMINEN

TORNION KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNNÖN AJANTASAISTAMINEN JA UUDISTAMINEN Kaupunginhallitus 91 30.03.2016 Kaupunginhallitus 304 19.12.2016 Yhteistyötoimikunta 3 03.01.2017 Kaupunginhallitus 14 16.01.2017 Kaupunginvaltuusto 4 30.01.2017 Kaupunginhallitus 256 21.08.2017 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016

Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 Kaupunginhallitus 84 27.03.2017 Sastamalan 40 19.05.2017 tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 57 26.06.2017 Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 786/02.02.00/2015 KHALL

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto Resurssivaliokunta 7 17.10.2016 Kunnanhallitus 303 31.10.2016 Valtuusto 81 07.11.2016 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017 1355/02.03.01/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (p.

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Hallitus 41 25.03.2015 Tarkastuslautakunta 35 07.05.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 350/00.00 02 02/2015 H

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot