Kuntajaon kehittämisen tavoitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntajaon kehittämisen tavoitteet"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Valtuusto Kuntarakenneselvityksen jatkotoimenpiteet 174/ /2014 KH Selvityksen taustaa Meneillään oleva kuntajakoselvitys perustuu kuntarakennelain mukai seen selvitysvelvollisuuteen. Selvitys päätettiin tehdä Keuruun, Mänt tä-vilp pu lan ja Multian kesken. Selvitysalueen kunnat sopivat, et tä Keuruu tekee hankintapäätöksen selvitystyöstä. Selvitystyö kilpai lu tet tiin avoimella hankintamenettelyllä. Kaupunginhallitus päätti va li ta selvityksen tekijäksi Focus Main Point Oy:n. Selvitystyön aikataulutuksessa sovittiin, että kuntien valtuustot päättä vät kesäkuussa 2015, suunnataanko selvitystyö jatkossa kun ta yhteis työn kehittämiseen nykyisellä kuntarakenteella vai siten, että tavoi tel laan kuntaliitosta. Selvityksen raportin 1. osa on valmistunut. Pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa on seuraava kirjaus: Hallitus edistää vapaaehtoisia kuntaliitoksia. Kuntarakennelain sel vi tys vel vol li suu den kriteereitä, määräaikoja ja irtisanomissuojaa kun ta lii tos ti lan tees sa koskevat säädökset kumotaan. Selvityksen käsittely Keuruun, Multian ja Mänttä-Vilppulan edustajista koostuvan oh jausryh män tehtävänä on ollut ohjata selvitystyön etenemistä. Oh jaus ryhmä on kokoontunut 6 kertaa, viimeksi Selvitysalueen kuntien valtuustot ovat pitäneet kaksi seminaaria, ja Selvitystä on käsitelty kaupungin johtoryhmässä viimeksi Kau pun gin hal li tuk sen ja johtoryhmän kesken pidettiin iltakoulu Valtuustolle pidettiin aiheesta seminaari , sa mana päivänä pidettiin myös sidosryhmien kuulemistilaisuus ja asia esitel tiin yhteistyötoimikunnassa. Kuntalaisille suunnattu informaatio- ja kes kus te lu ti lai suus järjestettiin Kuntajaon kehittämisen tavoitteet

2 Kuntarakennelain 2 : "Kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoi mai nen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toi mi va kun ta ra ken ne, joka vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallinnon edelly tyk siä. Tavoitteena on myös, että kunta muodostuu työs sä käyn tialu ees ta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on ta loudel li set ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vas ta ta kun nan asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta se kä riit tä väs tä omasta palvelutuotannosta." Kuntarakennelain 4 :"Kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muu tos edis tää 2 :ssä tarkoitettuja kuntajaon kehittämisen ta voit tei ta sekä pa ran taa: 1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata pal velu jen järjestämisestä ja tuottamisesta tai muuten edistää kunnan toi min ta ky kyä; 2) alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita; 3) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia tai 4) alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta." Kuntaliitoksen arvioinnin näkökulma Kuntalain (365/1995) 1 :n mukaan kunta pyrkii edistämään asuk kaiden sa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Sama asia on todettu uuden kuntalain (410/2015) 1 :ssä: Kunta edistää asuk kaiden sa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asuk kailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kes tä vällä tavalla. Kuntalain (365/1995) 32 :n mukaan luottamushenkilön tulee edis tää kunnan ja sen asukkaiden parasta. Vastaava velvoite sisältyy myös uuteen kuntalakiin. Kuntalain velvoitteista seuraa se, että kuntaliitoksia arvioitaessa keskei nen näkökulma on kuntalaisten näkökulma eli se, miten liitos vaikut taa kuntalaisiin palvelujen, kuntatalouden ja tu le vai suu den nä kymien valossa. Kuntaliitoksen vaikutusten arviointi Mahdollisen kuntaliitoksen taloudellisia hyötyjä ja haittoja ar vioi taessa on otettava huomioon selvitysalueen kunkin kunnan taloudellinen ase ma. Tällöin on arvioitava uuden kunnan tuloskuntoa, taseen läh tö ti lan net ta ja synergiaetuja sekä vaikutuksia elinvoimaisuuden

3 ke hi tyk seen. Näitä tarkasteltaessa on kunkin kunnan arvioitava, onko taloudellisesti järkevää yhdistyä vai jatkaa itsenäisenä. Kuntien talouk sien lisäksi on vertailtava myös konserneja, koska kun ta lii tok sessa yhdistyvät kuntien lisäksi myös kuntakonsernit. Uusi kuntalaki koros taa aiempaa enemmän konserninäkökulmaa. Taloudellisten realiteettien lisäksi on arvioitava muitakin kun ta lii toksen mahdollisesti aiheuttamia seikkoja, kuten muun muassa elin voimaa ja uu den kunnan taajamien ja haja-asutusalueen ke hi tys nä kymiä. Yhdistymisavustuksen merkitystä ei kannata yliarvioida, koska avustuk set on tarkoitettu lähinnä kattamaan yhdistymisen alkuvaiheessa väis tä mät tä syntyviä lisäkustannuksia. Väestöennusteet Selvittäjän raportissa on tarkasteltu selvitysalueen kuntien väes tö ennus tei ta. Kaikkien kolmen kunnan ennusteet ovat negatiivisia. Sel vitys alu een väestön ennustetaan vähenevän vuoteen 2029 mennessä Keu ruul la 5 %, Multialla 16 %, Mänttä-Vilppulassa 8 % ja sel vi tys alueen kunnissa yhteensä 7 %. Yhdyskuntarakenne Keuruun, Multian ja Mänttä-Vilppulan kuntaliitos aikaansaisi noin asukkaan kunnan, jonka pinta-ala on km 2. Kunnassa oli si kuusi taajamaa (Keuruu, Mänttä, Vilppula, Haapamäki, Kolho ja Mul tia). Kuntarakennelain 2 :n mukaan Kuntajaon kehittämisen ta voit tee na on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimi va kuntarakenne, joka vahvistaa kunnan asukkaiden it se hal lin non edel ly tyk siä. Tavoitteena on myös, että kunta muodostuu työs säkäyn ti alu ees ta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta... Selvitysalueen kuntien tarkastelua kuntarakennelain 2 :n nä kö kulmas ta Elinvoima-asioiden osalta kuntakolmikko muodostaa pe rus ra ken teeltaan omat kokonaisuudet siten, että Keuruu ja Mänttä-Vilppula toi mivat lähes omavaraisina yksikköinä. Multia tukeutuu Keuruun pal ve luihin mm. kaupan ja liikuntapalveluiden osalta. Selvitysalueen rakenne on hajanainen. Keuruun keskusta muo dostaa seutukunnallisesti merkittävimmän palvelutaajaman. Keuruulle tu lee ostovoimasiirtymää n. 2.7 milj. (Keuruun kaupan tunnusluvut 2013 / Ramboll). Mäntän taajama muodostaa merkittävän pal ve lukes kit ty män, joka palvelee yhdessä Vilppulan taajaman kanssa

4 Mänt tä-vilp pu lan asukkaiden tarpeita. Multian ja Haapamäen taa jamis sa on toimivat peruspalvelut ja ne tukeutuvat osin Keuruun keskus ta pal ve lui hin. Yhdyskuntarakenteen toimivuus Kuntakolmikon yhdyskuntarakenteet muodostuvat omina ver kos toi na olemassa olevien taajamien ympärille. Yhdyskunnat toimivat oma varai si na muutoin, paitsi Multian jätevesien osalta, jotka puh dis te taan Keuruun jätevedenpuhdistamolla. Kuntakeskusten välillä on vain perustason joukkoliikennettä, joka ei tue vähäisyyden vuoksi työs säkäyn tiä keskusten välillä. Työssäkäyntialue Keuruu ja Multia muodostavat Keuruun työssäkäyntialueen. Mänttä-Vilp pu la on muodostanut oman työssäkäyntialueen vuodesta 2014 lukien. Pendelöintiä tapahtuu Keuruun ja Mänttä-Vilppulan välillä jonkin verran ja se on tasapainossa. Multialta on Keuruulle pendelöintiä huomattavasti enemmän kuin Keu ruul ta Multialle. Havaintoja selvitysalueen kuntien taloudesta Tilinpäätökset vuosilta 2013 ja 2014 Vuosien 2013 ja 2014 tilinpäätöslukujen perusteella on todettavissa, et tä Keuruun ja Multian taloudet kehittyivät myönteisesti vuonna Molempien kuntien tulos ja vuosikate paranivat. Keuruun vuosi ka te kattoi poistoista 177%. Multian vastaava luku oli 274 % ja Mänt tä-vilp pu lan 77 %. Mänttä-Vilppulan talous heikkeni tuloksen ja vuo si kat teen osalta. Mänttä-Vilppulan positiivinen tulos 2014 pe rustui satunnaiseriin. Keuruun vuosikate asukasta kohti parani 432 :sta 563 :oon. Mul tian vuosikate parani 542 :sta 582 :oon asukasta kohti. Mänt tä-vilppu lan vuosikate heikkeni 398 :sta 245 :oon asukasta kohti. Mänttä-Vilp pu lan luvuissa on huomioitu vuosien 2013 ja 2014 lo ma ra hajär jes te lyis tä aiheutunut kulusiirtymä vuodelta 2013 vuodelle Keuruun nettoinvestoinnit olivat 11,7 milj., mikä aiheutti 3,1 milj. :n lainamäärän kasvun. Multian nettoinvestoinnit olivat ja lai na mää rä aleni Mänttä-Vilppulan nettoinvestoinnit olivat 3,2 milj. ja lainamäärän kasvu 2,7 milj.. Tarkasteltaessa kuntien tilinpäätöksiä vuosilta 2013 ja 2014, on todet ta vis sa, että Mänttä-Vilppulan tilinpäätökset sisältävät huo mat tavan suuria poikkeuksellisia ja kertaluonteisia eriä. Vuoden 2013 ti lin-

5 pää tök seen sisältyi 3,3 milj. satunnaista konsernin sisäistä myyn tivoit toa, kun Mänttä-Vilppulan kaupunki myi Mäntän Kaukolämpö Oy:n osakkeet 3,5 milj. :n kauppahinnalla perustamalleen holding-yh tiöl le (Mäntän Lämpövesi Oy). Tämä kauppa rahoitettiin kaupun gin myöntämällä 3,5 miljoonan euron lainalla. Vuoden 2014 ti linpää tök seen sisältyy vastaava satunnainen myyntivoitto (n. 1,8 milj. ), kun Mänttä-Vilppulan kaupunki myi vesiliikelaitoksensa Mäntän Kau ko läm pö Oy:lle. Kauppa rahoitettiin kaupungin myöntämällä 9,2 milj. :n lainalla. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä Mänttä-Vilppulalla oli em. myyn ti voiton (3,2 milj. ) lisäksi kertaluonteisina erinä harkinnanvarainen valtion osuu den korotus (1,0 milj. ), lomarahojen leikkaus ( ) se kä kuntaliitosavustus ( ). Multialla kertaluonteisia eriä vuo den 2013 tilinpäätöksessä oli harkinnanvarainen valtionosuuden ko ro tus ( ). Keuruun tilinpäätökset ja Multian tilin pää tös vuodelta 2014 eivät sisältäneet kertaluonteisia eriä. Mänttä-Vilppulan tilinpäätökseen vuodelta 2014 sisältyi ker ta luon teisia eriä nettomääräisesti (tulot-menot) Mänttä-Vilppulan taseessa on 14,7 milj. :n lainasaatavat ty tär yh teisöil tä. Summasta 3,5 milj. on saatavaa Mäntän Lämpövesi Oy:ltä, 9,2 milj. Mäntän Kaukolämpö Oy:ltä ja 2,0 milj. Mäntän Jääareena Oy:ltä. Ensin mainitut saatavat liittyvät edellä todettujen konsernin sisäis ten kauppojen rahoittamiseen. Mäntän Lämpövesi Oy:n ja Mäntän Kaukolämpö Oy:n lainojen yhteis mää rä on 12,7 milj.. Nämä lainat on maksettava tuotoilla, jotka saa daan kaukolämmön ja veden myynnillä. Koska lainasaatavien mää rä veden ja kaukolämmön tulokseen ( v. 2014) nähden on huomattava, saataviin liittynee alaskirjauksen (kulukirjaus) tar ve. Kirjanpitolain mukaan saatavat arvostetaan tilinpäätöksessä ni mel lis ar voon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon. Alas kirjaus tar peen suuruuden arviointi on vaikeaa, koska ei ole tiedossa, mi ten suuri osa em. lainoista on ns. pääomalainaa ja millaiset maksu eh dot lainoilla on. Kuntien talouksia vertailtaessa on kertaluonteiset erät ja ve ro prosent ti erot poistettava, koska kertaluontoiset erät eivät ole jatkuvia ja kos ka kunnassa voi olla vain yhdet veroprosentit. Näiden oikaisujen jäl keen voidaan todeta, että Keuruun ja Multian vuosikate ja ti li kauden tulos sekä asukasmäärään suhteutettuna että absoluuttisesti olivat selvästi korkeammat kuin Mänttä-Vilppulan. Keuruun tulos vuonna 2014 oli +2,3 milj., Multian +0,5 milj. ja Mänttä-Vilppulan -2,7 milj.. Keuruun ja Mänttä-Vilppulan tulosten ero oli 5,0 milj. Keuruun hyväksi. Vuosikatteessa ero oli 6,1 milj..

6 Kunkin kunnan kannalta taloudellinen vertailu on syytä tehdä kah den vaihtoehdon mukaan: jatkaminen omana kuntana tai liittyneenä muihin. Tällöin kunkin kunnan tilannetta verrataan yhdistyneen kun nan tilanteeseen huomioiden asukaslukujen erot. Kuntien veroprosentit Selvitysalueen kuntien veroprosentit poikkeavat toisistaan. Keuruun tu lo ve ro pro sent ti on 20,50 %, Multian 21,00 % ja Mänttä-Vilppulan 22,00 %. Myös kiinteistöveroprosentit ovat Mänttä-Vilppulassa ja Mul ti al la Keuruuta korkeammat. Jos selvitysalueen muiden kuntien ve ro pro sen tit olisivat vuonna 2013 olleet Keuruun tasolla, Multian vero tu lot olisivat olleet toteutuneita pienemmät. Mänt tä-vilppu lan kohdalla ero olisi ollut 2,5 milj.. Erot ovat samaa luok kaa myös v Selvitysalueen kuntien kunnallisverot vuonna 2014 olivat yhteensä 69,7 milj.. Tämä määrä olisi kertynyt, jos kaikkien kolmen kunnan tu lo ve ro pro sent ti olisi ollut 21,28 %. Jotta kunnat olisivat ilman sa tunnais eriä saaneet Keuruun suuruisen ylijäämän (227 /asukas), yh teisen tuloveroprosentin olisi pitänyt olla 22,14 %. Tuloskunto Kuntien tuloskunnon perusteella on todettavissa, että Keuruun, Mul tian ja Mänttä-Vilppulan kuntaliitos heikentäisi selvästi yhdistyneen kun nan tilannetta Keuruuseen verrattuna. Keuruulaisten ve ron maksa jien näkökulmasta katsottuna kuntaliitoksella olisi siten merkittäviä kiel tei siä vaikutuksia. Tilikauden tulos ja vuosikate heikkenisivät. Kuntien taseet Keuruun kaupungin taseessa ( ) on kertynyttä ylijäämää 8,2 milj. (627 /asukas). Multian vastaava luku on (-144 /as). Mänttä-Vilppulan kertynyt ylijäämä on (9 /as). Mänttä-Vilp pu lan kertyneeseen ylijäämään sisältyy noin 5 miljoonaa euroa (n. 466 /as) kirjanpidollisia konsernin sisäisiä myyntivoittoja, jotka aiheutuivat vuonna 2013 perustetulle holding-yhtiölle (Mäntän Läm pö ve si Oy) myydyistä Mäntän Kaukolämpö Oy:n osakkeista ja vuon na 2014 Mäntän Kaukolämpö Oy:lle myydystä vesilaitoksesta (kau pun gin liikelaitos). Ilman näitä eriä Mänttä-Vilppulan kertynyt alijää mä olisi noin 4,9 milj. eli noin -456 /asukas. Oma pääoma kertoo varojen ja velkojen erotuksen eli net to va ral lisuu den. Keuruun kaupungin oma pääoma vuoden 2014 lopussa oli 45,7 milj. eli /asukas. Mänttä-Vilppulan vastaavat luvut olivat 35,9 milj. eli /as. Multian oma pääoma oli 4,3 milj. eli /asukas. Keuruun lainamäärä vuoden 2014 lopussa oli 35,1 milj. eli /asu kas, Mänttä Vilppulan 26,2 milj. (2.437 /as) ja Multian 2,3

7 milj. (1.323 /as). Lainamääriä verrattaessa on huomioitava se, että Keuruun kaupungin tase sisältää vuokra-asuntolainoja 5,2 milj. (511 /asukas). Multian ja Mänttä-Vilppulan vuokra-asuntolainat ovat osakeyhtiöiden taseissa. Koska lainaa otetaan käyttöomaisuuden (pysyvät vastaavat) hank kimi seen, on perusteltua vertailla käyttöomaisuuden nettoarvoa eli käyt tö omai suu den määrää lainoilla vähennettynä. Käyt tö omai suu den bruttoarvo oli Keuruulla 90,4 milj. (8.871 /as), Multialla 7,1 milj. (4.046 /as) ja Mänttä-Vilppulassa 63,5 milj. (5.913 /as). Ns. velaton käyttöomaisuus (käyttöomaisuus - lainat) oli Keuruulla 55,3 milj. eli /asukas, Multialla 4,8 milj. eli /asukas ja Mänttä-Vilppulassa 37,3 milj. eli /as. Lainoilla vähennetty käyt tö omai suus asukasta kohti laskettuna oli Keuruulla suurem pi kuin Multialla ja suurempi kuin Mänttä-Vilppulassa. Keu ruun asukasluvun mukaan laskettuna erot olivat 27,6 milj. ja 19,9 milj.. Edellä todetuista luvuista voidaan päätellä, että Keuruun tase on selväs ti vahvempi kuin Multian ja Mänttä-Vilppulan. Varallisuutta ve latkin huomioiden on Keuruulla selvitysalueen kunnista selvästi eniten. Konsernit Uusi kuntalaki painottaa aiempaa enemmän kuntakonsernien mer kitys tä. Kuntalain 118 :n mukaisen arviointimenettelyn käyn nis tä misen kriteereihin on sisällytetty myös kuntakonsernin tunnuslukuja. Konsernien tulokset veroprosenttieroilla korjattuna poikkeavat toi sistaan merkittävästi: Keuruu +1,7 milj. (166 /as), Multia +0,5 milj. (287 /as) ja Mänttä-Vilppula -1,9 milj. (-177 /as). Koko sel vi tysalu een yhteinen tulos on 0,2 milj. (13 /as). Myös konsernien taseet poikkeavat toisistaan merkittävästi. Keuruun kon ser ni ta seen loppusumma on 157,2 milj. ( /as), Multian 11,3 milj. (6.404 /as) ja Mänttä-Vilppulan 97,1 milj. (9.041 /as). Keuruu-konsernin käyttöomaisuus (pysyvät vastaavat) on 145,5 milj., Multian 9,2 milj. ja Mänttä-Vilppulan 80,3 milj.. Tämä näkyy myös lainamäärissä: Keuruu 72,6 milj. (7.125 /as), Multia 3,3 milj. (1.851 /as) ja Mänttä-Vilppula 45,6 milj. (3.243 /as). Lainaa ote taan yleensä investointien rahoittamiseen eli käyttöomaisuuden han kin taan. Kun käyttöomaisuudesta vähennetään lainat, saadaan seu raa vat luvut: Keuruu 72,9 milj. (7.157 /as), Multia 6,0 milj. (3.389 /as) ja Mänttä-Vilppula 34,8 milj. (3.243 /as). Konsernitaseiden luvuista voi päätellä, että Keuruu-konserni on vuosien kuluessa investoinut huomattavasti enemmän kuin sel vi tys alueen muut kunnat. Lainamäärällä vähennetty asukasmäärään suh teu-

8 tet tu käyttöomaisuus on Keuruu-konsernissa yli kaksinkertainen Multi aan ja Mänttä-Vilppulaan nähden ja lähes 1,5-kertainen koko sel vitys alu ee seen nähden. Sosiaali- ja terveydenhuolto Hallitusohjelman mukaan hallitus valmistelee sosiaali- ja ter veys palve lui den järjestämisratkaisun kuntaa suurempien enintään 19 it sehal lin to alu een pohjalta. Kansanvaltaisuuden turvaamiseksi SO- TE-alu ei ta johtavat vaaleilla valitut valtuustot. Alueet vastaavat so siaa li- ja terveyspalveluiden järjestämisestä alueellaan. Sote-alueet tuot ta vat alueensa palvelut tai voivat käyttää palveluiden tuot ta miseen yksityisiä tai kolmannen sektorin palveluja. SO TE-jär jes tä mislain valmistelussa ensivaiheen rahoitusvaihtoehtoina selvitetään rahoi tuk sen vaihtoehdot kuntien ja/tai valtion rahoitusmallit ottaen huomi oon perustuslain reunaehdot. Toisessa vaiheessa siirrytään yk sika na vai seen rahoitusmalliin huomioiden työterveyshuollon asema. Kes ki-suo mes sa sote-uudistusta on valmisteltu Keski-Suomen sote 2020 hankkeessa. Keuruun ja Multian sosiaalipalvelut on järjestänyt kunta ja ter vey denhuol lon palvelut Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Pe rus ter vey denhuol lon palvelujen tuottajana on vuodesta 2011 ollut Keski-Suomen seu tu ter veys kes kus perusterveydenhuollon liikelaitos. Mänttä Vilp pu lan sosiaali- j a perusterveydenhuollon palvelut on vuoden 2014 alusta tuottanut Pihlajalinna Oy / Mäntänvuoren Terveys Oy, min kä kanssa kaupungilla on väliaikainen sopimus sosiaali- ja terveys pal ve lui den tuottamisesta vuoden 2015 loppuun. Mänt tä-vilppu la on muodostanut Juupajoen kanssa sosiaali- ja ter vey den huollon palvelujen tuottamista koskevan yhteistoiminta-alueen sekä tehnyt kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettuun lakiin pe rus tu van päätöksen siitä, että Mänttä-Vilppula yhdessä Parkanon, Kih niön ja Juupajoen kanssa muodostaa sosiaali- ja terveystoimen yh teis toi min ta-alu een. Palveluiden järjestämisestä vastaavana kunta na toimisi Parkanon kaupunki. Mänttä-Vilppula käsittelee SOTE-palveluiden jatkoa. Keuruulla kaupunki tuottaa suurimman osan sosiaalipalveluista itse. Asia kas pal ve lu ja ostetaan eri yksityisiltä tahoilta noin 2 milj. eurolla ja minkä lisäksi palvelusetelillä hankitaan kotihoidon ja tehostetun pal ve lu asu mi sen palveluja noin miljoonalla eurolla. Sote-kustannuksissa on selvitysalueen kuntien välillä selviä eroja. Mänt tä-vilp pu lan sote-kustannukset vuonna 2014 olivat net to mää räises ti 41,0 milj. eli /asukas. Keuruulla vastaavat kus tan nukset olivat 35,1 milj. eli /asukas. Multian so te-kus tan nuk set olivat 7,5 milj. eli /asukas. Koska Mänttä-Vilppulassa työl li-

9 syy den hoidon kustannukset eivät sisälly soteen, Keuruun pe rus turvan nettoluvuista on vähennetty työllisyyspalvelujen nettokulut. Mul tian perusturvan luvuista on vähennetty työmarkkinatuen kun ta osuus. Keuruun sote-kustannukset ovat siis asukasta kohti 376 edul li semmat kuin Mänttä-Vilppulassa ja 834 alemmat kuin Multialla. Jos asu kas koh tai set erot kerrotaan Keuruun asukasluvulla, saadaan erok si 3,8 ja 8,5 milj.. Selvitysalueen kuntien elinvoima Selvitysalueen kolmen kunnan elinvoimaa voidaan tarkastella mones ta näkökulmasta. Eräs elinvoiman kehitystä kuvaava mittari on ve ro poh jan kehitys. Kuntaverotuksen veropohja muodostuu kun talais ten veronalaisten tulojen ja verovähennysten erotuksesta, joka muo dos taa verotettavan tulon. Kuntaveron tuotto muodostuu ve ro tetta van tulon ja tuloveroprosentin mukaan. Selvitysalueen kuntien veropohja on verovuosina ke hitty nyt varsin eri tavalla. Keuruun veropohja on tuona aikana kasvanut 5,9 %, Multian 4,2 % ja Mänttä-Vilppulan 1,5 %. Verovuonna 2013 ve ro poh ja kasvoi Keuruulla edellisvuodesta 3,5 %, Multialla 2,3 % ja Mänt tä-vilp pu las sa 0,7 %. Kuntaliitoksen taloudelliset vaikutukset Seuraavassa on tarkasteltu kuntaliitoksen taloudellisia vaikutuksia keu ruu lais ten kannalta vertaillen Keuruun kaupungin lukuja vuodelta 2014 selvitysalueen (Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula) lukuihin. Kum man kin vaihtoehdon luvut on muutettu asukaskohtaisiksi lu vuiksi, jotka on kerrottu Keuruun asukasmäärällä. Näin on Keuruun vertai lu koh teek si saatu samankokoinen virtuaalikunta. Vertailussa ei ole huomioitu kuntaliitoksesta mahdollisesti aiheutuvia kustannusten muu tok sia. Myös palvelurakenteen on oletettu säilyvän ennallaan. Yh dis ty neen kunnan veroprosenteiksi on oletettu Keuruun ve ro prosen tit. Luvut on laskettu kuntien tilinpäätösten 2014 perusteella. Kuntaliitos Keuruun, Multian ja Mänttä-Vilppulan kanssa parantaisi seu raa via lukuja Keuruuseen verrattuna: lainamäärä (ml. vuokratalolainat) alenisi 6,5 milj. eli 641 /as (18,6%) lainamäärä (ilman vuokratalolainoja) alenisi 3,7 milj. eli 360 /as (12,3%) konsernilainat alenisivat 16,9 milj. eli /asukas (23,3%)

10 Kuntaliitos heikentäisi seuraavia lukuja Keuruuseen verrattuna: tilikauden ylijäämä heikkenisi 2,2 milj. eli 219 /as (96,8%) vuosikate heikkenisi 2,7 milj. eli 266 /as (47,2%) kertynyt ylijäämä heikkenisi 4,6 milj. eli 449 /as (56,0%) oma pääoma (nettovarallisuus) heikkenisi 7,1 milj. eli 696 /as (15,6%) käyttöomaisuus (pysyvät vastaavat) heikkenisi 18,1 milj. eli /as (20,0%) lainamäärällä vähennetty käyttöomaisuus ( velaton käyt tö omaisuus ) heikkenisi 11,5 milj. eli /as (20,9%) konsernin ylijäämä heikkenisi 1,6 milj. eli 153 /as (91,9%) konsernin kertynyt ylijäämä heikkenisi 6,1 milj. eli 599 /as (95,5%) konsernin oma pääoma heikkenisi 9,1 milj. eli 897 /as (20,0%) konsernin käyttöomaisuus heikkenisi 39,9 milj. eli /as (27,4%) konsernilainoilla vähennetty konsernin käyttöomaisuus (kon sernin velaton käyttöomaisuus ) heikkenisi 23,0 milj /as (51,5%) investointivara eli se kunnan nettoinvestointien määrä v. 2014, jol la lainamäärä olisi pysynyt ennallaan, heikkenisi 5,1 milj. eli 503 /as (59,9%) Kuntaliitoksesta aiheutuva talouslukujen heikkenemisen vaikutus on sel väs ti suurempi kuin lainamäärän vähenemisen aiheuttama vai kutus. Kuntaliitos ei siten ole keuruulaisten kannalta taloudellisesti perus tel ta vis sa. Valtionosuusleikkausten vaikutus Uuden hallituksen hallitusohjelman mukaan kuntien tehtäviä kar sitaan. Tämä merkitsee myös valtionosuuksien leikkauksia. Valtionosuuksien leikkausten vastaanottaminen ja niihin so peu tu minen on helpompaa kunnassa, jossa vuositulokset ovat kohtuullisella ve ro tuk sen tasolla positiivisia ja jossa on kertynyttä ylijäämää. Kunnas sa, jossa näin ei ole, joudutaan tekemään nopeita ja voimakkaita hei ken nyk siä palvelutasoon. Seuraavat luvut perustuvat siihen oletukseen, että valtionosuuksien leik kaus olisi vuositasolla miljardi euroa. Leikkaukset heikentäisivät Keu ruun kaupungin tulosta n. 1,8 milj. eli +2,3 milj. eurosta 0,4 milj. euroon. Selvitysalueen kuntien tulos yhteensä, skaalattuna Keu ruun

11 asukasmäärän mukaiseksi, heikkenisi 0,1 miljoonasta eu ros ta -1,8 miljoonaan euroon. Jos kuntien tulokset ilman leikkauksia py syi si vät vuoden 2014 tasolla, Keuruun kertynyt ylijäämä kasvaisi 9 vuo des sa 8,2 milj. eurosta 12,2 milj. euroon. Selvitysalueen ( vir tu aa li kun ta ) kertynyt ylijäämä (3,9 milj. ) heikkenisi niin, että 9 vuo den kuluttua taseessa olisi 12,1 milj. kertynyttä alijäämää. Keuruun selvitysaluetta paremman tuloskunnon ja kertyneen yli jäämän perusteella on todettavissa, että Keuruulla on yksinään pa remmat mahdollisuudet pärjätä kiristyvän kuntatalouden tilanteessa kuin osa na suurempaa kuntaa, jonka talous olisi selvästi Keuruuta heikom pi. Kuntaliitoksen aiheuttamat kustannusmuutokset (synergiaedut ja yh dis ty mi sen kustannukset) Kuntaliitoksen avulla on mahdollista saada joitain synergiaetuja päällek käi siä toimintoja tehostamalla. Säästöt kohdistuisivat lähinnä hallin to ku lui hin, joiden merkitys ei ole kovin merkittävä. Kus tan nus painet ta aiheuttaa erilaisten järjestelmien yhteensovittaminen, eten kin tietojärjestelmien osalta. Kuntaliitoksen jälkeen on henkilöstön palkat harmonisoitava. Yleensä tämä merkitsee palkkatason nousua; harmonisointia on vaikea teh dä joidenkin palkkoja alentamalla. Mänttä-Vilppulan reunaehdot Mänttä-Vilppula on asettanut kuntaliitokselle seuraavat reunaehdot, jot ka ovat edelleen voimassa: Yhdistynyt kunta sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa, mikäli nykyi set maakuntarajat säilyvät selvityksen aikana ja sen jälkeen Yhdistynyt kunta kuuluu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kun ta yhty mään tai vastaavaan organisaatioon, mikäli sai raan hoi to pii reillä tai niitä vastaavilla järjestelyillä ovat voimassa nykyiset aluera jat selvityksen aikana ja sen jälkeen Yhdistynyt kunta kuuluu TAYS:n erva-alueeseen, mikäli ny kyinen erityisvastuualuejako on voimassa selvityksen aikana tai sen jälkeen Selvitysalue on kokonaisuudessaan tiivis ja yhtenäinen Kuntaliitoksen vaikutukset keuruulaisen veronmaksajan ta louteen ja palveluihin Verotus Jotta yhdistynyt kunta saisi kerättyä kunnallisveroa yhtä paljon, kun sel vi tys alu een kunnat keräsivät vuonna 2014, tuloveroprosentin tulisi

12 ol la 21,28 % eli 0,78 %-yksikköä korkeampi kuin Keuruulla. Jotta yhdis ty nyt kunta saisi kerättyä kunnallisveroa niin paljon, että sen ti likau den tulos asukasta kohti olisi sama kuin Keuruun (277 /as), tulo ve ro pro sen tin tulisi olla 22,14 % eli 1,64 prosenttiyksikköä korkeam pi kuin Keuruulla. Seuraavassa on laskettu, paljonko em. veroprosenttierot vai kut tai sivat kunnallisveron määrään kolmessa eri tuloluokassa (palkka /kk, /kk ja /kk) Tulot /kk Vero vuodes sa, kun ve ro-% 20,50 Vero vuodes sa, kun ve ro-% 21,28 Vero vuo dessa, kun vero-% 22,14 Muutos vuodes sa, kun ve ro-% on 21,28 Muutos vuodes sa, kun ve ro-% on 22, /kk /v /v /v 152 /v 320 /v /kk /v /v /v 251 /v 529 /v /kk /v /v /v 437 /v 918 /v Palvelut Onko todennäköistä, että keuruulaiselle asukkaalle tarjottavat pal velut paranisivat vai heikkenisivät? Tällöin on huomioitava palvelujen mää rän lisäksi myös niiden saavutettavuus eli mm. matkaan käy tettä vä aika. Koska uuden kunnan taloustilanne olisi Keuruuta selvästi hei kom pi, palvelujen määrää ja tasoa jouduttaisiin alentamaan ja kes kit tä mään. Työpaikat Kunnan menestys riippuu pitkälti työpaikoista. Olisiko uudella kunnal la Keuruuta paremmat mahdollisuudet panostaa työpaikkojen syn tyyn esimerkiksi uusien toimitilojen rakentamisen kautta? Keuruun investointivara ilman lainamäärän muutosta vuonna 2014 oli 8,6 milj. eli 844 /asukas. Uuden kunnan vastaava luku olisi 334 /asu kas eli alle 40 % Keuruun tasosta. Yhteistyömuotoja ilman kuntaliitosta Keuruu tekee yhteistyötä naapureidensa ja muidenkin kuntien kanssa. Keuruun kaupunki vastaa monen muun kunnan puolesta tai niiden kanssa ainakin seuraavista tehtävistä: - ympäristöterveydenhuolto - maaseutuhallinto - lomituspalvelut - matkailu - edunvalvonta - opistot

13 Lisäksi teemme yhteistyötä kuulumalla kuntayhtymiin tai vastaaviin: - Keski-Suomen sairaanhoitopiiri - Keski-Suomen seututerveyskeskus - Keski-Suomen pelastuslaitos - Jyväskylän koulutuskuntayhtymä - Sastamalan koulutuskuntayhtymä Yhteistyömuotoja on perusteltua jatkossakin laajentaa ja niillä on mah dol lis ta saada kaikkia osapuolia hyödyttäviä tuloksia. Vaikutusten punninta: kuntayhteistyön kehittäminen vai kun talii tos Kuntaliitos ja siihen tähtäävä selvitys on raskas prosessi. Siihen kuluu huomattavasti henkilöstön työpanosta, joka on pois kunnan muus ta kehittämistyöstä. Kuntaliitokseen tähtäävää selvitystä ei ole pe rus tel tua tehdä vain selvityksen vuoksi tai siksi, että sillä saataisiin jon kin verran nykyistä yksityiskohtaisempaa tietoa Kuntaliitosten mahdollisesti aikaansaamat taloudelliset hyödyt tu levat varsin pitkän ajan kuluessa. Nykyisten kun ta ra jo jen puitteissa laa jen net ta van yhteistyön hyötyjä on saatavissa no peam min. Taloudellisten realiteettien valossa on todettavissa, että kuntaliitos loi si kunnan, jonka taloudellinen tilanne olisi selvästi heikompi kuin Keu ruun. Jotta liitos olisi taloudellisesti perusteltavissa, tulisi pystyä koh tuul li sel la tarkkuudella arvioimaan liitoksesta syntyvät säästöt ja muut synergiaedut. Vuosituloksen heikentyminen (-2,2 milj. skaalat tu na Keuruun kokoon) merkitsee noin 55 henkilötyövuoden hin taa. Jotta uusi kunta olisi tuloskunnon osalta mielessä Keuruun ta sol la, se edellyttäisi 4,5 miljoonan euron parannusta. Tämä vastaa noin 115 henkilötyövuoden hintaa. On epätodennäköistä, että kun ta lii toksen avulla saataisiin näin suuria säästöjä ilman merkittävää pal ve lujen heikentämistä. Edellä todettujen vaikutusten kokonaisarvioinnin johtopäätös on, että Keu ruun ja keuruulaisten näkökulmasta on perusteltua kehittää yhteis työ tä selvitysalueen kuntien ja muidenkin kuntien kesken ny kyisel lä kuntarakenteella. Kuntaliitoksen haitat keuruulaisille ovat selväs ti hyötyjä suuremmat. Yksin vai yhdessä? Usein on esitetty väite, että yksin emme pärjää. Edellä esitettyjen talous lu ku jen ja väestöennusteiden valossa on kysyttävä, kumpi pär jää paremmin: asukkaan kunta, jonka talous on varsin hy väs sä kunnossa ja jonka väestömuutosennuste on -5 % vai asuk-

14 kaan kunta, jonka talous on selvästi heikommassa kunnossa ja jon ka väestömuutosennuste on -7 %. Onko kunnan koolla tähän olen naista merkitystä? Valmistelijan ja esittelijän käsitys on, että kunnan koolla on joitain vai ku tuk sia kunnan yksikkökustannuksiin. Vaikutukset ovat kuitenkin niin vähäiset, että ne eivät mitenkään vastaa Keuruun ja koko sel vitys alu een välisiä eroja. Suuremman kunnan taloustilanne olisi niin pal jon Keuruuta heikompi, että joidenkin yksikkökustannusten ale nemi nen ei voisi tätä lähimainkaan korjata. Kunnan koolla tuskin on vaiku tuk sia asukkaiden tai yritysten päätöksiin siitä, mihin kuntaan sijoit tu vat Kuntarakennelain tavoitteiden toteutuminen Tarkasteltaessa asiaa kuntarakennelain tavoitteiden näkökulmasta, voi daan todeta, että lain 2 :n mukaisia tavoitteita, alueellisesta eheäs tä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimivasta kuntarakenteesta ei sel vi tys alu eel la saavuteta. Selvitysalueen kuntaliitos ei paranna (kun ta ra ken ne la ki 4 ) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edel ly tyksiä vastata palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa. Se ei paran na keuruulaisten asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita eikä yhdys kun ta ra ken teen toimivuutta. Jatkotoimenpiteet Koska kuntaliitokselle ei ole keuruulaisten asukkaiden ja ve ron maksa jien näkökulmasta taloudellisia ja toiminnallisia perusteita, sel vi tystä ei ole perusteltua suunnata siten, että tavoiteltaisiin kun ta lii tos ta. Yhteistyötä selvitysalueen ja muidenkin kuntien välillä on perusteltua li sä tä. Selvitys kannattaa suunnata siten, että sillä tavoitellaan nykyis tä laajempaa yhteistyötä ainakin selvitysalueen kuntien kesken, mie lel lään myös laajemmin. Valmistelijat: vs. kaupunginjohtaja Tero Mäkelä ja muu kaupungin joh to ryh mä Päätösehdotus Vs. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että selvitystä suunnataan siten, että sillä tavoitellaan aiempaa laajempaa kuntien välistä yh teistyö tä nykyisellä kuntarakenteella eli ilman kuntaliitoksia. Oh jaus ryhmä jatkaa selvitystyötä, jonka lopputuloksena esitetään kun tia hyödyt tä vien yhteistyömuotojen lisäämistä ainakin Keuruun, Mul ti an ja Mänt tä-vilp pu lan kesken. Tähän voivat halutessaan osal lis tua muutkin lähialueen kunnat. Käsittely kokouksessa: Merkittiin, että kaupunginhallitus piti 15 minuutin tauon ennen

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 08.06.2015 klo 19:30-21:15 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 33 Kokouksen ärestäytyminen 4 34 Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely 5 35 Vuoden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot