Kuntajaon kehittämisen tavoitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntajaon kehittämisen tavoitteet"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Valtuusto Kuntarakenneselvityksen jatkotoimenpiteet 174/ /2014 KH Selvityksen taustaa Meneillään oleva kuntajakoselvitys perustuu kuntarakennelain mukai seen selvitysvelvollisuuteen. Selvitys päätettiin tehdä Keuruun, Mänt tä-vilp pu lan ja Multian kesken. Selvitysalueen kunnat sopivat, et tä Keuruu tekee hankintapäätöksen selvitystyöstä. Selvitystyö kilpai lu tet tiin avoimella hankintamenettelyllä. Kaupunginhallitus päätti va li ta selvityksen tekijäksi Focus Main Point Oy:n. Selvitystyön aikataulutuksessa sovittiin, että kuntien valtuustot päättä vät kesäkuussa 2015, suunnataanko selvitystyö jatkossa kun ta yhteis työn kehittämiseen nykyisellä kuntarakenteella vai siten, että tavoi tel laan kuntaliitosta. Selvityksen raportin 1. osa on valmistunut. Pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa on seuraava kirjaus: Hallitus edistää vapaaehtoisia kuntaliitoksia. Kuntarakennelain sel vi tys vel vol li suu den kriteereitä, määräaikoja ja irtisanomissuojaa kun ta lii tos ti lan tees sa koskevat säädökset kumotaan. Selvityksen käsittely Keuruun, Multian ja Mänttä-Vilppulan edustajista koostuvan oh jausryh män tehtävänä on ollut ohjata selvitystyön etenemistä. Oh jaus ryhmä on kokoontunut 6 kertaa, viimeksi Selvitysalueen kuntien valtuustot ovat pitäneet kaksi seminaaria, ja Selvitystä on käsitelty kaupungin johtoryhmässä viimeksi Kau pun gin hal li tuk sen ja johtoryhmän kesken pidettiin iltakoulu Valtuustolle pidettiin aiheesta seminaari , sa mana päivänä pidettiin myös sidosryhmien kuulemistilaisuus ja asia esitel tiin yhteistyötoimikunnassa. Kuntalaisille suunnattu informaatio- ja kes kus te lu ti lai suus järjestettiin Kuntajaon kehittämisen tavoitteet

2 Kuntarakennelain 2 : "Kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoi mai nen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toi mi va kun ta ra ken ne, joka vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallinnon edelly tyk siä. Tavoitteena on myös, että kunta muodostuu työs sä käyn tialu ees ta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on ta loudel li set ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vas ta ta kun nan asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta se kä riit tä väs tä omasta palvelutuotannosta." Kuntarakennelain 4 :"Kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muu tos edis tää 2 :ssä tarkoitettuja kuntajaon kehittämisen ta voit tei ta sekä pa ran taa: 1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata pal velu jen järjestämisestä ja tuottamisesta tai muuten edistää kunnan toi min ta ky kyä; 2) alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita; 3) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia tai 4) alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta." Kuntaliitoksen arvioinnin näkökulma Kuntalain (365/1995) 1 :n mukaan kunta pyrkii edistämään asuk kaiden sa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Sama asia on todettu uuden kuntalain (410/2015) 1 :ssä: Kunta edistää asuk kaiden sa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asuk kailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kes tä vällä tavalla. Kuntalain (365/1995) 32 :n mukaan luottamushenkilön tulee edis tää kunnan ja sen asukkaiden parasta. Vastaava velvoite sisältyy myös uuteen kuntalakiin. Kuntalain velvoitteista seuraa se, että kuntaliitoksia arvioitaessa keskei nen näkökulma on kuntalaisten näkökulma eli se, miten liitos vaikut taa kuntalaisiin palvelujen, kuntatalouden ja tu le vai suu den nä kymien valossa. Kuntaliitoksen vaikutusten arviointi Mahdollisen kuntaliitoksen taloudellisia hyötyjä ja haittoja ar vioi taessa on otettava huomioon selvitysalueen kunkin kunnan taloudellinen ase ma. Tällöin on arvioitava uuden kunnan tuloskuntoa, taseen läh tö ti lan net ta ja synergiaetuja sekä vaikutuksia elinvoimaisuuden

3 ke hi tyk seen. Näitä tarkasteltaessa on kunkin kunnan arvioitava, onko taloudellisesti järkevää yhdistyä vai jatkaa itsenäisenä. Kuntien talouk sien lisäksi on vertailtava myös konserneja, koska kun ta lii tok sessa yhdistyvät kuntien lisäksi myös kuntakonsernit. Uusi kuntalaki koros taa aiempaa enemmän konserninäkökulmaa. Taloudellisten realiteettien lisäksi on arvioitava muitakin kun ta lii toksen mahdollisesti aiheuttamia seikkoja, kuten muun muassa elin voimaa ja uu den kunnan taajamien ja haja-asutusalueen ke hi tys nä kymiä. Yhdistymisavustuksen merkitystä ei kannata yliarvioida, koska avustuk set on tarkoitettu lähinnä kattamaan yhdistymisen alkuvaiheessa väis tä mät tä syntyviä lisäkustannuksia. Väestöennusteet Selvittäjän raportissa on tarkasteltu selvitysalueen kuntien väes tö ennus tei ta. Kaikkien kolmen kunnan ennusteet ovat negatiivisia. Sel vitys alu een väestön ennustetaan vähenevän vuoteen 2029 mennessä Keu ruul la 5 %, Multialla 16 %, Mänttä-Vilppulassa 8 % ja sel vi tys alueen kunnissa yhteensä 7 %. Yhdyskuntarakenne Keuruun, Multian ja Mänttä-Vilppulan kuntaliitos aikaansaisi noin asukkaan kunnan, jonka pinta-ala on km 2. Kunnassa oli si kuusi taajamaa (Keuruu, Mänttä, Vilppula, Haapamäki, Kolho ja Mul tia). Kuntarakennelain 2 :n mukaan Kuntajaon kehittämisen ta voit tee na on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimi va kuntarakenne, joka vahvistaa kunnan asukkaiden it se hal lin non edel ly tyk siä. Tavoitteena on myös, että kunta muodostuu työs säkäyn ti alu ees ta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta... Selvitysalueen kuntien tarkastelua kuntarakennelain 2 :n nä kö kulmas ta Elinvoima-asioiden osalta kuntakolmikko muodostaa pe rus ra ken teeltaan omat kokonaisuudet siten, että Keuruu ja Mänttä-Vilppula toi mivat lähes omavaraisina yksikköinä. Multia tukeutuu Keuruun pal ve luihin mm. kaupan ja liikuntapalveluiden osalta. Selvitysalueen rakenne on hajanainen. Keuruun keskusta muo dostaa seutukunnallisesti merkittävimmän palvelutaajaman. Keuruulle tu lee ostovoimasiirtymää n. 2.7 milj. (Keuruun kaupan tunnusluvut 2013 / Ramboll). Mäntän taajama muodostaa merkittävän pal ve lukes kit ty män, joka palvelee yhdessä Vilppulan taajaman kanssa

4 Mänt tä-vilp pu lan asukkaiden tarpeita. Multian ja Haapamäen taa jamis sa on toimivat peruspalvelut ja ne tukeutuvat osin Keuruun keskus ta pal ve lui hin. Yhdyskuntarakenteen toimivuus Kuntakolmikon yhdyskuntarakenteet muodostuvat omina ver kos toi na olemassa olevien taajamien ympärille. Yhdyskunnat toimivat oma varai si na muutoin, paitsi Multian jätevesien osalta, jotka puh dis te taan Keuruun jätevedenpuhdistamolla. Kuntakeskusten välillä on vain perustason joukkoliikennettä, joka ei tue vähäisyyden vuoksi työs säkäyn tiä keskusten välillä. Työssäkäyntialue Keuruu ja Multia muodostavat Keuruun työssäkäyntialueen. Mänttä-Vilp pu la on muodostanut oman työssäkäyntialueen vuodesta 2014 lukien. Pendelöintiä tapahtuu Keuruun ja Mänttä-Vilppulan välillä jonkin verran ja se on tasapainossa. Multialta on Keuruulle pendelöintiä huomattavasti enemmän kuin Keu ruul ta Multialle. Havaintoja selvitysalueen kuntien taloudesta Tilinpäätökset vuosilta 2013 ja 2014 Vuosien 2013 ja 2014 tilinpäätöslukujen perusteella on todettavissa, et tä Keuruun ja Multian taloudet kehittyivät myönteisesti vuonna Molempien kuntien tulos ja vuosikate paranivat. Keuruun vuosi ka te kattoi poistoista 177%. Multian vastaava luku oli 274 % ja Mänt tä-vilp pu lan 77 %. Mänttä-Vilppulan talous heikkeni tuloksen ja vuo si kat teen osalta. Mänttä-Vilppulan positiivinen tulos 2014 pe rustui satunnaiseriin. Keuruun vuosikate asukasta kohti parani 432 :sta 563 :oon. Mul tian vuosikate parani 542 :sta 582 :oon asukasta kohti. Mänt tä-vilppu lan vuosikate heikkeni 398 :sta 245 :oon asukasta kohti. Mänttä-Vilp pu lan luvuissa on huomioitu vuosien 2013 ja 2014 lo ma ra hajär jes te lyis tä aiheutunut kulusiirtymä vuodelta 2013 vuodelle Keuruun nettoinvestoinnit olivat 11,7 milj., mikä aiheutti 3,1 milj. :n lainamäärän kasvun. Multian nettoinvestoinnit olivat ja lai na mää rä aleni Mänttä-Vilppulan nettoinvestoinnit olivat 3,2 milj. ja lainamäärän kasvu 2,7 milj.. Tarkasteltaessa kuntien tilinpäätöksiä vuosilta 2013 ja 2014, on todet ta vis sa, että Mänttä-Vilppulan tilinpäätökset sisältävät huo mat tavan suuria poikkeuksellisia ja kertaluonteisia eriä. Vuoden 2013 ti lin-

5 pää tök seen sisältyi 3,3 milj. satunnaista konsernin sisäistä myyn tivoit toa, kun Mänttä-Vilppulan kaupunki myi Mäntän Kaukolämpö Oy:n osakkeet 3,5 milj. :n kauppahinnalla perustamalleen holding-yh tiöl le (Mäntän Lämpövesi Oy). Tämä kauppa rahoitettiin kaupun gin myöntämällä 3,5 miljoonan euron lainalla. Vuoden 2014 ti linpää tök seen sisältyy vastaava satunnainen myyntivoitto (n. 1,8 milj. ), kun Mänttä-Vilppulan kaupunki myi vesiliikelaitoksensa Mäntän Kau ko läm pö Oy:lle. Kauppa rahoitettiin kaupungin myöntämällä 9,2 milj. :n lainalla. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä Mänttä-Vilppulalla oli em. myyn ti voiton (3,2 milj. ) lisäksi kertaluonteisina erinä harkinnanvarainen valtion osuu den korotus (1,0 milj. ), lomarahojen leikkaus ( ) se kä kuntaliitosavustus ( ). Multialla kertaluonteisia eriä vuo den 2013 tilinpäätöksessä oli harkinnanvarainen valtionosuuden ko ro tus ( ). Keuruun tilinpäätökset ja Multian tilin pää tös vuodelta 2014 eivät sisältäneet kertaluonteisia eriä. Mänttä-Vilppulan tilinpäätökseen vuodelta 2014 sisältyi ker ta luon teisia eriä nettomääräisesti (tulot-menot) Mänttä-Vilppulan taseessa on 14,7 milj. :n lainasaatavat ty tär yh teisöil tä. Summasta 3,5 milj. on saatavaa Mäntän Lämpövesi Oy:ltä, 9,2 milj. Mäntän Kaukolämpö Oy:ltä ja 2,0 milj. Mäntän Jääareena Oy:ltä. Ensin mainitut saatavat liittyvät edellä todettujen konsernin sisäis ten kauppojen rahoittamiseen. Mäntän Lämpövesi Oy:n ja Mäntän Kaukolämpö Oy:n lainojen yhteis mää rä on 12,7 milj.. Nämä lainat on maksettava tuotoilla, jotka saa daan kaukolämmön ja veden myynnillä. Koska lainasaatavien mää rä veden ja kaukolämmön tulokseen ( v. 2014) nähden on huomattava, saataviin liittynee alaskirjauksen (kulukirjaus) tar ve. Kirjanpitolain mukaan saatavat arvostetaan tilinpäätöksessä ni mel lis ar voon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon. Alas kirjaus tar peen suuruuden arviointi on vaikeaa, koska ei ole tiedossa, mi ten suuri osa em. lainoista on ns. pääomalainaa ja millaiset maksu eh dot lainoilla on. Kuntien talouksia vertailtaessa on kertaluonteiset erät ja ve ro prosent ti erot poistettava, koska kertaluontoiset erät eivät ole jatkuvia ja kos ka kunnassa voi olla vain yhdet veroprosentit. Näiden oikaisujen jäl keen voidaan todeta, että Keuruun ja Multian vuosikate ja ti li kauden tulos sekä asukasmäärään suhteutettuna että absoluuttisesti olivat selvästi korkeammat kuin Mänttä-Vilppulan. Keuruun tulos vuonna 2014 oli +2,3 milj., Multian +0,5 milj. ja Mänttä-Vilppulan -2,7 milj.. Keuruun ja Mänttä-Vilppulan tulosten ero oli 5,0 milj. Keuruun hyväksi. Vuosikatteessa ero oli 6,1 milj..

6 Kunkin kunnan kannalta taloudellinen vertailu on syytä tehdä kah den vaihtoehdon mukaan: jatkaminen omana kuntana tai liittyneenä muihin. Tällöin kunkin kunnan tilannetta verrataan yhdistyneen kun nan tilanteeseen huomioiden asukaslukujen erot. Kuntien veroprosentit Selvitysalueen kuntien veroprosentit poikkeavat toisistaan. Keuruun tu lo ve ro pro sent ti on 20,50 %, Multian 21,00 % ja Mänttä-Vilppulan 22,00 %. Myös kiinteistöveroprosentit ovat Mänttä-Vilppulassa ja Mul ti al la Keuruuta korkeammat. Jos selvitysalueen muiden kuntien ve ro pro sen tit olisivat vuonna 2013 olleet Keuruun tasolla, Multian vero tu lot olisivat olleet toteutuneita pienemmät. Mänt tä-vilppu lan kohdalla ero olisi ollut 2,5 milj.. Erot ovat samaa luok kaa myös v Selvitysalueen kuntien kunnallisverot vuonna 2014 olivat yhteensä 69,7 milj.. Tämä määrä olisi kertynyt, jos kaikkien kolmen kunnan tu lo ve ro pro sent ti olisi ollut 21,28 %. Jotta kunnat olisivat ilman sa tunnais eriä saaneet Keuruun suuruisen ylijäämän (227 /asukas), yh teisen tuloveroprosentin olisi pitänyt olla 22,14 %. Tuloskunto Kuntien tuloskunnon perusteella on todettavissa, että Keuruun, Mul tian ja Mänttä-Vilppulan kuntaliitos heikentäisi selvästi yhdistyneen kun nan tilannetta Keuruuseen verrattuna. Keuruulaisten ve ron maksa jien näkökulmasta katsottuna kuntaliitoksella olisi siten merkittäviä kiel tei siä vaikutuksia. Tilikauden tulos ja vuosikate heikkenisivät. Kuntien taseet Keuruun kaupungin taseessa ( ) on kertynyttä ylijäämää 8,2 milj. (627 /asukas). Multian vastaava luku on (-144 /as). Mänttä-Vilppulan kertynyt ylijäämä on (9 /as). Mänttä-Vilp pu lan kertyneeseen ylijäämään sisältyy noin 5 miljoonaa euroa (n. 466 /as) kirjanpidollisia konsernin sisäisiä myyntivoittoja, jotka aiheutuivat vuonna 2013 perustetulle holding-yhtiölle (Mäntän Läm pö ve si Oy) myydyistä Mäntän Kaukolämpö Oy:n osakkeista ja vuon na 2014 Mäntän Kaukolämpö Oy:lle myydystä vesilaitoksesta (kau pun gin liikelaitos). Ilman näitä eriä Mänttä-Vilppulan kertynyt alijää mä olisi noin 4,9 milj. eli noin -456 /asukas. Oma pääoma kertoo varojen ja velkojen erotuksen eli net to va ral lisuu den. Keuruun kaupungin oma pääoma vuoden 2014 lopussa oli 45,7 milj. eli /asukas. Mänttä-Vilppulan vastaavat luvut olivat 35,9 milj. eli /as. Multian oma pääoma oli 4,3 milj. eli /asukas. Keuruun lainamäärä vuoden 2014 lopussa oli 35,1 milj. eli /asu kas, Mänttä Vilppulan 26,2 milj. (2.437 /as) ja Multian 2,3

7 milj. (1.323 /as). Lainamääriä verrattaessa on huomioitava se, että Keuruun kaupungin tase sisältää vuokra-asuntolainoja 5,2 milj. (511 /asukas). Multian ja Mänttä-Vilppulan vuokra-asuntolainat ovat osakeyhtiöiden taseissa. Koska lainaa otetaan käyttöomaisuuden (pysyvät vastaavat) hank kimi seen, on perusteltua vertailla käyttöomaisuuden nettoarvoa eli käyt tö omai suu den määrää lainoilla vähennettynä. Käyt tö omai suu den bruttoarvo oli Keuruulla 90,4 milj. (8.871 /as), Multialla 7,1 milj. (4.046 /as) ja Mänttä-Vilppulassa 63,5 milj. (5.913 /as). Ns. velaton käyttöomaisuus (käyttöomaisuus - lainat) oli Keuruulla 55,3 milj. eli /asukas, Multialla 4,8 milj. eli /asukas ja Mänttä-Vilppulassa 37,3 milj. eli /as. Lainoilla vähennetty käyt tö omai suus asukasta kohti laskettuna oli Keuruulla suurem pi kuin Multialla ja suurempi kuin Mänttä-Vilppulassa. Keu ruun asukasluvun mukaan laskettuna erot olivat 27,6 milj. ja 19,9 milj.. Edellä todetuista luvuista voidaan päätellä, että Keuruun tase on selväs ti vahvempi kuin Multian ja Mänttä-Vilppulan. Varallisuutta ve latkin huomioiden on Keuruulla selvitysalueen kunnista selvästi eniten. Konsernit Uusi kuntalaki painottaa aiempaa enemmän kuntakonsernien mer kitys tä. Kuntalain 118 :n mukaisen arviointimenettelyn käyn nis tä misen kriteereihin on sisällytetty myös kuntakonsernin tunnuslukuja. Konsernien tulokset veroprosenttieroilla korjattuna poikkeavat toi sistaan merkittävästi: Keuruu +1,7 milj. (166 /as), Multia +0,5 milj. (287 /as) ja Mänttä-Vilppula -1,9 milj. (-177 /as). Koko sel vi tysalu een yhteinen tulos on 0,2 milj. (13 /as). Myös konsernien taseet poikkeavat toisistaan merkittävästi. Keuruun kon ser ni ta seen loppusumma on 157,2 milj. ( /as), Multian 11,3 milj. (6.404 /as) ja Mänttä-Vilppulan 97,1 milj. (9.041 /as). Keuruu-konsernin käyttöomaisuus (pysyvät vastaavat) on 145,5 milj., Multian 9,2 milj. ja Mänttä-Vilppulan 80,3 milj.. Tämä näkyy myös lainamäärissä: Keuruu 72,6 milj. (7.125 /as), Multia 3,3 milj. (1.851 /as) ja Mänttä-Vilppula 45,6 milj. (3.243 /as). Lainaa ote taan yleensä investointien rahoittamiseen eli käyttöomaisuuden han kin taan. Kun käyttöomaisuudesta vähennetään lainat, saadaan seu raa vat luvut: Keuruu 72,9 milj. (7.157 /as), Multia 6,0 milj. (3.389 /as) ja Mänttä-Vilppula 34,8 milj. (3.243 /as). Konsernitaseiden luvuista voi päätellä, että Keuruu-konserni on vuosien kuluessa investoinut huomattavasti enemmän kuin sel vi tys alueen muut kunnat. Lainamäärällä vähennetty asukasmäärään suh teu-

8 tet tu käyttöomaisuus on Keuruu-konsernissa yli kaksinkertainen Multi aan ja Mänttä-Vilppulaan nähden ja lähes 1,5-kertainen koko sel vitys alu ee seen nähden. Sosiaali- ja terveydenhuolto Hallitusohjelman mukaan hallitus valmistelee sosiaali- ja ter veys palve lui den järjestämisratkaisun kuntaa suurempien enintään 19 it sehal lin to alu een pohjalta. Kansanvaltaisuuden turvaamiseksi SO- TE-alu ei ta johtavat vaaleilla valitut valtuustot. Alueet vastaavat so siaa li- ja terveyspalveluiden järjestämisestä alueellaan. Sote-alueet tuot ta vat alueensa palvelut tai voivat käyttää palveluiden tuot ta miseen yksityisiä tai kolmannen sektorin palveluja. SO TE-jär jes tä mislain valmistelussa ensivaiheen rahoitusvaihtoehtoina selvitetään rahoi tuk sen vaihtoehdot kuntien ja/tai valtion rahoitusmallit ottaen huomi oon perustuslain reunaehdot. Toisessa vaiheessa siirrytään yk sika na vai seen rahoitusmalliin huomioiden työterveyshuollon asema. Kes ki-suo mes sa sote-uudistusta on valmisteltu Keski-Suomen sote 2020 hankkeessa. Keuruun ja Multian sosiaalipalvelut on järjestänyt kunta ja ter vey denhuol lon palvelut Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Pe rus ter vey denhuol lon palvelujen tuottajana on vuodesta 2011 ollut Keski-Suomen seu tu ter veys kes kus perusterveydenhuollon liikelaitos. Mänttä Vilp pu lan sosiaali- j a perusterveydenhuollon palvelut on vuoden 2014 alusta tuottanut Pihlajalinna Oy / Mäntänvuoren Terveys Oy, min kä kanssa kaupungilla on väliaikainen sopimus sosiaali- ja terveys pal ve lui den tuottamisesta vuoden 2015 loppuun. Mänt tä-vilppu la on muodostanut Juupajoen kanssa sosiaali- ja ter vey den huollon palvelujen tuottamista koskevan yhteistoiminta-alueen sekä tehnyt kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettuun lakiin pe rus tu van päätöksen siitä, että Mänttä-Vilppula yhdessä Parkanon, Kih niön ja Juupajoen kanssa muodostaa sosiaali- ja terveystoimen yh teis toi min ta-alu een. Palveluiden järjestämisestä vastaavana kunta na toimisi Parkanon kaupunki. Mänttä-Vilppula käsittelee SOTE-palveluiden jatkoa. Keuruulla kaupunki tuottaa suurimman osan sosiaalipalveluista itse. Asia kas pal ve lu ja ostetaan eri yksityisiltä tahoilta noin 2 milj. eurolla ja minkä lisäksi palvelusetelillä hankitaan kotihoidon ja tehostetun pal ve lu asu mi sen palveluja noin miljoonalla eurolla. Sote-kustannuksissa on selvitysalueen kuntien välillä selviä eroja. Mänt tä-vilp pu lan sote-kustannukset vuonna 2014 olivat net to mää räises ti 41,0 milj. eli /asukas. Keuruulla vastaavat kus tan nukset olivat 35,1 milj. eli /asukas. Multian so te-kus tan nuk set olivat 7,5 milj. eli /asukas. Koska Mänttä-Vilppulassa työl li-

9 syy den hoidon kustannukset eivät sisälly soteen, Keuruun pe rus turvan nettoluvuista on vähennetty työllisyyspalvelujen nettokulut. Mul tian perusturvan luvuista on vähennetty työmarkkinatuen kun ta osuus. Keuruun sote-kustannukset ovat siis asukasta kohti 376 edul li semmat kuin Mänttä-Vilppulassa ja 834 alemmat kuin Multialla. Jos asu kas koh tai set erot kerrotaan Keuruun asukasluvulla, saadaan erok si 3,8 ja 8,5 milj.. Selvitysalueen kuntien elinvoima Selvitysalueen kolmen kunnan elinvoimaa voidaan tarkastella mones ta näkökulmasta. Eräs elinvoiman kehitystä kuvaava mittari on ve ro poh jan kehitys. Kuntaverotuksen veropohja muodostuu kun talais ten veronalaisten tulojen ja verovähennysten erotuksesta, joka muo dos taa verotettavan tulon. Kuntaveron tuotto muodostuu ve ro tetta van tulon ja tuloveroprosentin mukaan. Selvitysalueen kuntien veropohja on verovuosina ke hitty nyt varsin eri tavalla. Keuruun veropohja on tuona aikana kasvanut 5,9 %, Multian 4,2 % ja Mänttä-Vilppulan 1,5 %. Verovuonna 2013 ve ro poh ja kasvoi Keuruulla edellisvuodesta 3,5 %, Multialla 2,3 % ja Mänt tä-vilp pu las sa 0,7 %. Kuntaliitoksen taloudelliset vaikutukset Seuraavassa on tarkasteltu kuntaliitoksen taloudellisia vaikutuksia keu ruu lais ten kannalta vertaillen Keuruun kaupungin lukuja vuodelta 2014 selvitysalueen (Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula) lukuihin. Kum man kin vaihtoehdon luvut on muutettu asukaskohtaisiksi lu vuiksi, jotka on kerrottu Keuruun asukasmäärällä. Näin on Keuruun vertai lu koh teek si saatu samankokoinen virtuaalikunta. Vertailussa ei ole huomioitu kuntaliitoksesta mahdollisesti aiheutuvia kustannusten muu tok sia. Myös palvelurakenteen on oletettu säilyvän ennallaan. Yh dis ty neen kunnan veroprosenteiksi on oletettu Keuruun ve ro prosen tit. Luvut on laskettu kuntien tilinpäätösten 2014 perusteella. Kuntaliitos Keuruun, Multian ja Mänttä-Vilppulan kanssa parantaisi seu raa via lukuja Keuruuseen verrattuna: lainamäärä (ml. vuokratalolainat) alenisi 6,5 milj. eli 641 /as (18,6%) lainamäärä (ilman vuokratalolainoja) alenisi 3,7 milj. eli 360 /as (12,3%) konsernilainat alenisivat 16,9 milj. eli /asukas (23,3%)

10 Kuntaliitos heikentäisi seuraavia lukuja Keuruuseen verrattuna: tilikauden ylijäämä heikkenisi 2,2 milj. eli 219 /as (96,8%) vuosikate heikkenisi 2,7 milj. eli 266 /as (47,2%) kertynyt ylijäämä heikkenisi 4,6 milj. eli 449 /as (56,0%) oma pääoma (nettovarallisuus) heikkenisi 7,1 milj. eli 696 /as (15,6%) käyttöomaisuus (pysyvät vastaavat) heikkenisi 18,1 milj. eli /as (20,0%) lainamäärällä vähennetty käyttöomaisuus ( velaton käyt tö omaisuus ) heikkenisi 11,5 milj. eli /as (20,9%) konsernin ylijäämä heikkenisi 1,6 milj. eli 153 /as (91,9%) konsernin kertynyt ylijäämä heikkenisi 6,1 milj. eli 599 /as (95,5%) konsernin oma pääoma heikkenisi 9,1 milj. eli 897 /as (20,0%) konsernin käyttöomaisuus heikkenisi 39,9 milj. eli /as (27,4%) konsernilainoilla vähennetty konsernin käyttöomaisuus (kon sernin velaton käyttöomaisuus ) heikkenisi 23,0 milj /as (51,5%) investointivara eli se kunnan nettoinvestointien määrä v. 2014, jol la lainamäärä olisi pysynyt ennallaan, heikkenisi 5,1 milj. eli 503 /as (59,9%) Kuntaliitoksesta aiheutuva talouslukujen heikkenemisen vaikutus on sel väs ti suurempi kuin lainamäärän vähenemisen aiheuttama vai kutus. Kuntaliitos ei siten ole keuruulaisten kannalta taloudellisesti perus tel ta vis sa. Valtionosuusleikkausten vaikutus Uuden hallituksen hallitusohjelman mukaan kuntien tehtäviä kar sitaan. Tämä merkitsee myös valtionosuuksien leikkauksia. Valtionosuuksien leikkausten vastaanottaminen ja niihin so peu tu minen on helpompaa kunnassa, jossa vuositulokset ovat kohtuullisella ve ro tuk sen tasolla positiivisia ja jossa on kertynyttä ylijäämää. Kunnas sa, jossa näin ei ole, joudutaan tekemään nopeita ja voimakkaita hei ken nyk siä palvelutasoon. Seuraavat luvut perustuvat siihen oletukseen, että valtionosuuksien leik kaus olisi vuositasolla miljardi euroa. Leikkaukset heikentäisivät Keu ruun kaupungin tulosta n. 1,8 milj. eli +2,3 milj. eurosta 0,4 milj. euroon. Selvitysalueen kuntien tulos yhteensä, skaalattuna Keu ruun

11 asukasmäärän mukaiseksi, heikkenisi 0,1 miljoonasta eu ros ta -1,8 miljoonaan euroon. Jos kuntien tulokset ilman leikkauksia py syi si vät vuoden 2014 tasolla, Keuruun kertynyt ylijäämä kasvaisi 9 vuo des sa 8,2 milj. eurosta 12,2 milj. euroon. Selvitysalueen ( vir tu aa li kun ta ) kertynyt ylijäämä (3,9 milj. ) heikkenisi niin, että 9 vuo den kuluttua taseessa olisi 12,1 milj. kertynyttä alijäämää. Keuruun selvitysaluetta paremman tuloskunnon ja kertyneen yli jäämän perusteella on todettavissa, että Keuruulla on yksinään pa remmat mahdollisuudet pärjätä kiristyvän kuntatalouden tilanteessa kuin osa na suurempaa kuntaa, jonka talous olisi selvästi Keuruuta heikom pi. Kuntaliitoksen aiheuttamat kustannusmuutokset (synergiaedut ja yh dis ty mi sen kustannukset) Kuntaliitoksen avulla on mahdollista saada joitain synergiaetuja päällek käi siä toimintoja tehostamalla. Säästöt kohdistuisivat lähinnä hallin to ku lui hin, joiden merkitys ei ole kovin merkittävä. Kus tan nus painet ta aiheuttaa erilaisten järjestelmien yhteensovittaminen, eten kin tietojärjestelmien osalta. Kuntaliitoksen jälkeen on henkilöstön palkat harmonisoitava. Yleensä tämä merkitsee palkkatason nousua; harmonisointia on vaikea teh dä joidenkin palkkoja alentamalla. Mänttä-Vilppulan reunaehdot Mänttä-Vilppula on asettanut kuntaliitokselle seuraavat reunaehdot, jot ka ovat edelleen voimassa: Yhdistynyt kunta sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa, mikäli nykyi set maakuntarajat säilyvät selvityksen aikana ja sen jälkeen Yhdistynyt kunta kuuluu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kun ta yhty mään tai vastaavaan organisaatioon, mikäli sai raan hoi to pii reillä tai niitä vastaavilla järjestelyillä ovat voimassa nykyiset aluera jat selvityksen aikana ja sen jälkeen Yhdistynyt kunta kuuluu TAYS:n erva-alueeseen, mikäli ny kyinen erityisvastuualuejako on voimassa selvityksen aikana tai sen jälkeen Selvitysalue on kokonaisuudessaan tiivis ja yhtenäinen Kuntaliitoksen vaikutukset keuruulaisen veronmaksajan ta louteen ja palveluihin Verotus Jotta yhdistynyt kunta saisi kerättyä kunnallisveroa yhtä paljon, kun sel vi tys alu een kunnat keräsivät vuonna 2014, tuloveroprosentin tulisi

12 ol la 21,28 % eli 0,78 %-yksikköä korkeampi kuin Keuruulla. Jotta yhdis ty nyt kunta saisi kerättyä kunnallisveroa niin paljon, että sen ti likau den tulos asukasta kohti olisi sama kuin Keuruun (277 /as), tulo ve ro pro sen tin tulisi olla 22,14 % eli 1,64 prosenttiyksikköä korkeam pi kuin Keuruulla. Seuraavassa on laskettu, paljonko em. veroprosenttierot vai kut tai sivat kunnallisveron määrään kolmessa eri tuloluokassa (palkka /kk, /kk ja /kk) Tulot /kk Vero vuodes sa, kun ve ro-% 20,50 Vero vuodes sa, kun ve ro-% 21,28 Vero vuo dessa, kun vero-% 22,14 Muutos vuodes sa, kun ve ro-% on 21,28 Muutos vuodes sa, kun ve ro-% on 22, /kk /v /v /v 152 /v 320 /v /kk /v /v /v 251 /v 529 /v /kk /v /v /v 437 /v 918 /v Palvelut Onko todennäköistä, että keuruulaiselle asukkaalle tarjottavat pal velut paranisivat vai heikkenisivät? Tällöin on huomioitava palvelujen mää rän lisäksi myös niiden saavutettavuus eli mm. matkaan käy tettä vä aika. Koska uuden kunnan taloustilanne olisi Keuruuta selvästi hei kom pi, palvelujen määrää ja tasoa jouduttaisiin alentamaan ja kes kit tä mään. Työpaikat Kunnan menestys riippuu pitkälti työpaikoista. Olisiko uudella kunnal la Keuruuta paremmat mahdollisuudet panostaa työpaikkojen syn tyyn esimerkiksi uusien toimitilojen rakentamisen kautta? Keuruun investointivara ilman lainamäärän muutosta vuonna 2014 oli 8,6 milj. eli 844 /asukas. Uuden kunnan vastaava luku olisi 334 /asu kas eli alle 40 % Keuruun tasosta. Yhteistyömuotoja ilman kuntaliitosta Keuruu tekee yhteistyötä naapureidensa ja muidenkin kuntien kanssa. Keuruun kaupunki vastaa monen muun kunnan puolesta tai niiden kanssa ainakin seuraavista tehtävistä: - ympäristöterveydenhuolto - maaseutuhallinto - lomituspalvelut - matkailu - edunvalvonta - opistot

13 Lisäksi teemme yhteistyötä kuulumalla kuntayhtymiin tai vastaaviin: - Keski-Suomen sairaanhoitopiiri - Keski-Suomen seututerveyskeskus - Keski-Suomen pelastuslaitos - Jyväskylän koulutuskuntayhtymä - Sastamalan koulutuskuntayhtymä Yhteistyömuotoja on perusteltua jatkossakin laajentaa ja niillä on mah dol lis ta saada kaikkia osapuolia hyödyttäviä tuloksia. Vaikutusten punninta: kuntayhteistyön kehittäminen vai kun talii tos Kuntaliitos ja siihen tähtäävä selvitys on raskas prosessi. Siihen kuluu huomattavasti henkilöstön työpanosta, joka on pois kunnan muus ta kehittämistyöstä. Kuntaliitokseen tähtäävää selvitystä ei ole pe rus tel tua tehdä vain selvityksen vuoksi tai siksi, että sillä saataisiin jon kin verran nykyistä yksityiskohtaisempaa tietoa Kuntaliitosten mahdollisesti aikaansaamat taloudelliset hyödyt tu levat varsin pitkän ajan kuluessa. Nykyisten kun ta ra jo jen puitteissa laa jen net ta van yhteistyön hyötyjä on saatavissa no peam min. Taloudellisten realiteettien valossa on todettavissa, että kuntaliitos loi si kunnan, jonka taloudellinen tilanne olisi selvästi heikompi kuin Keu ruun. Jotta liitos olisi taloudellisesti perusteltavissa, tulisi pystyä koh tuul li sel la tarkkuudella arvioimaan liitoksesta syntyvät säästöt ja muut synergiaedut. Vuosituloksen heikentyminen (-2,2 milj. skaalat tu na Keuruun kokoon) merkitsee noin 55 henkilötyövuoden hin taa. Jotta uusi kunta olisi tuloskunnon osalta mielessä Keuruun ta sol la, se edellyttäisi 4,5 miljoonan euron parannusta. Tämä vastaa noin 115 henkilötyövuoden hintaa. On epätodennäköistä, että kun ta lii toksen avulla saataisiin näin suuria säästöjä ilman merkittävää pal ve lujen heikentämistä. Edellä todettujen vaikutusten kokonaisarvioinnin johtopäätös on, että Keu ruun ja keuruulaisten näkökulmasta on perusteltua kehittää yhteis työ tä selvitysalueen kuntien ja muidenkin kuntien kesken ny kyisel lä kuntarakenteella. Kuntaliitoksen haitat keuruulaisille ovat selväs ti hyötyjä suuremmat. Yksin vai yhdessä? Usein on esitetty väite, että yksin emme pärjää. Edellä esitettyjen talous lu ku jen ja väestöennusteiden valossa on kysyttävä, kumpi pär jää paremmin: asukkaan kunta, jonka talous on varsin hy väs sä kunnossa ja jonka väestömuutosennuste on -5 % vai asuk-

14 kaan kunta, jonka talous on selvästi heikommassa kunnossa ja jon ka väestömuutosennuste on -7 %. Onko kunnan koolla tähän olen naista merkitystä? Valmistelijan ja esittelijän käsitys on, että kunnan koolla on joitain vai ku tuk sia kunnan yksikkökustannuksiin. Vaikutukset ovat kuitenkin niin vähäiset, että ne eivät mitenkään vastaa Keuruun ja koko sel vitys alu een välisiä eroja. Suuremman kunnan taloustilanne olisi niin pal jon Keuruuta heikompi, että joidenkin yksikkökustannusten ale nemi nen ei voisi tätä lähimainkaan korjata. Kunnan koolla tuskin on vaiku tuk sia asukkaiden tai yritysten päätöksiin siitä, mihin kuntaan sijoit tu vat Kuntarakennelain tavoitteiden toteutuminen Tarkasteltaessa asiaa kuntarakennelain tavoitteiden näkökulmasta, voi daan todeta, että lain 2 :n mukaisia tavoitteita, alueellisesta eheäs tä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimivasta kuntarakenteesta ei sel vi tys alu eel la saavuteta. Selvitysalueen kuntaliitos ei paranna (kun ta ra ken ne la ki 4 ) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edel ly tyksiä vastata palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa. Se ei paran na keuruulaisten asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita eikä yhdys kun ta ra ken teen toimivuutta. Jatkotoimenpiteet Koska kuntaliitokselle ei ole keuruulaisten asukkaiden ja ve ron maksa jien näkökulmasta taloudellisia ja toiminnallisia perusteita, sel vi tystä ei ole perusteltua suunnata siten, että tavoiteltaisiin kun ta lii tos ta. Yhteistyötä selvitysalueen ja muidenkin kuntien välillä on perusteltua li sä tä. Selvitys kannattaa suunnata siten, että sillä tavoitellaan nykyis tä laajempaa yhteistyötä ainakin selvitysalueen kuntien kesken, mie lel lään myös laajemmin. Valmistelijat: vs. kaupunginjohtaja Tero Mäkelä ja muu kaupungin joh to ryh mä Päätösehdotus Vs. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että selvitystä suunnataan siten, että sillä tavoitellaan aiempaa laajempaa kuntien välistä yh teistyö tä nykyisellä kuntarakenteella eli ilman kuntaliitoksia. Oh jaus ryhmä jatkaa selvitystyötä, jonka lopputuloksena esitetään kun tia hyödyt tä vien yhteistyömuotojen lisäämistä ainakin Keuruun, Mul ti an ja Mänt tä-vilp pu lan kesken. Tähän voivat halutessaan osal lis tua muutkin lähialueen kunnat. Käsittely kokouksessa: Merkittiin, että kaupunginhallitus piti 15 minuutin tauon ennen

15 äänestystä. Keskustelun aikana Juho Vaissi ehdotti Harri Oksasen kan nat ta mana seuraavaa: Kau pun gin hal li tus esittää valtuustolle, että siirrytään kun ta ra ken ne lain mukaiseen kun ta ra ken ne sel vi tyk sen toiseen vaihee seen. Koska oli tehty vs. kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kanna tet tu ehdotus, puheenjohtaja totesi, että Vaissin tekemästä eh dotuk ses ta on äänestettävä. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti pu heen joh ta jan tekemän seuraavan nimenhuutoäänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat vs. kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Vaissin ehdotusta, äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin viisi (5) JAA-ääntä (Ahonen, Kuusimäki, Laurila, Rautanen, Tuominen), kolme (3) EI-ään tä (Oksanen, Ruusila, Vaissi), yksi (1) oli poissa (Santaniemi). Puheenjohtaja totesi vs. kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen kaupun gin hal li tuk sen päätökseksi äänin 5-3. Äänestyspöytäkirja liitteenä. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi vs. kaupunginjohtajan ehdotuksen. VALT Päätösehdotus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että selvitystä suunnataan siten, että sillä tavoitellaan aiempaa laajempaa kuntien välistä yh teistyö tä nykyisellä kuntarakenteella eli ilman kuntaliitoksia. Oh jaus ryhmä jatkaa selvitystyötä, jonka lopputuloksena esitetään kuntia hyödyt tä vien yhteistyömuotojen lisäämistä ainakin Keuruun, Multian ja Mänt tä-vilp pu lan kesken. Tähän voivat halutessaan osallistua muutkin lähialueen kunnat. Käsittely kokouksessa: Puheenjohtajan avattua keskustelun Tapio Paappanen teki Ti mo Koso sen kannattamana seuraavan kaupunginhallituksen poh ja eh dotus ta täydentävän ehdotuksen: (Esityksen takana ovat ko koo muksen, kristillisdemokraattien, keskustan, sosiaalidemokraattien, ja perus suo ma lais ten valtuustoryhmät.) " Selvitystä suunnataan si ten, että sillä tavoitellaan aiempaa laa jempaa kuntien välistä yh teis työ tä nykyisellä kuntarakenteella. Oh jausryh mä jatkaa sel vi tys työ tä, jon ka lopputuloksena esitetään kuntia

16 hyö dyt tä vien yh teis työ muo to jen lisäämistä ainakin Keuruun, Multian ja Mänttä-Vilppulan kes ken. Tä hän voivat halutessaan osallistua muut kin lähialueen kun nat. Kaupunginhallitus velvoitetaan esittämään valtuustolle suunnitelma ke sä kuu hun 2016 mennessä, jossa määritellään yhteistyön ke hit tämi seen sitoutuneet lähialueen kunnat ja ne toimialat, joiden kautta kun tia hyödyttävää yhteistyötä aiotaan lisätä ja kehittää." Keskustelun jatkuessa Ilari Kotimäki esitti Antero Pohjosen kan nat tama na asian jättämistä pöydälle, koska eivät olleet mielestään saaneet ai neis toa riittävän ajoissa. Koska oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kan natet tu ehdotus, joka on hallintosäännön (=valtuuston työjärjestyksen) koh dan tarkoittama pöydällepanoehdotus, ja jonka hy väk symi nen keskeyttäisi asian asiallisen käsittelyn, puheenjohtaja rajoitti seu raa vat puheenvuorot koskemaan vain tätä ehdotusta. Päätettyään keskustelun pöydällepanoehdotuksesta, puheenjohtaja to te si että Kotimäen tekemästä ehdotuksesta on äänestettävä. Valtuus to hyväksyi yksimielisesti pu heen joh ta jan tekemän seuraavan nimen huu to ää nes tys esi tyk sen: Ne, jotka kannattavat asian kä sit te lyn jatkamista, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Kotimäen esitys tä asian jättämisestä pöy däl le, äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolmekymmentäkaksi (32) JAA-ään tä ja kolme (3) EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että asian käsit te lyä jatketaan äänin 32-3 (Asunmaa, Kotimäki, Pohjonen) (Liitteenä äänestyspöytäkirja) Päätettyään keskustelun puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voiko val tuus to yksimielisesti hyväksyä Paappasen tekemän ehdotuksen, mis sä kaupunginhallituksen pohjaehdotusta on täydennetty li sää mällä yksi lause lop puun ja poistamalla ensimmäisestä virkkeestä koh ta "eli ilman kun ta lii tok sia". Puheenjohtaja totesi valtuuston yk si mie lisek si, ja Paappasen esityksen tulleen valtuuston päätökseksi. Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti, että selvitystä suunnataan siten, että sil lä tavoitellaan aiempaa laajempaa kuntien välistä yhteistyötä nykyi sel lä kuntarakenteella. Ohjausryhmä jatkaa selvitystyötä, jonka lop pu tu lok se na esitetään kuntia hyödyttävien yhteistyömuotojen lisää mis tä ainakin Keuruun, Multian ja Mänttä-Vilppulan kesken. Tähän voivat halutessaan osallistua muutkin lähialueen kunnat. Kaupunginhallitus velvoitetaan esittämään valtuustolle suunnitelma ke sä kuu hun 2016 mennessä, jossa määritellään yhteistyön ke hit tämi seen sitoutuneet lähialueen kunnat ja ne toimialat, joiden kautta

17 kun tia hyödyttävää yhteistyötä aiotaan lisätä ja kehittää.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Valtuusto 33 04.03.2013. Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 24/00.01.00/2012

Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Valtuusto 33 04.03.2013. Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 24/00.01.00/2012 KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Valtuusto 33 04.03.2013 Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 24/00.01.00/2012 KH 18.02.2013 65 Valtiovarainministeriö pyytää kuntien

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kokkolan seudun kuntarakenneselvitys

Kokkolan seudun kuntarakenneselvitys Kaupunginhallitus 39 19.01.2015 Kokkolan seudun kuntarakenneselvitys 664/00/01/00/2013 KH 39 Halsuan, Kaustisen, Kruunupyyn, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnat ja Kokkolan kaupunki käynnistivät

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallitus 119 25.03.2013 Työyhteisötoimikunta 12 15.04.2013 Tarkastuslautakunta 57 07.06.2013 2009-2012 Valtuusto 98 18.06.2013 Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Jämsän kaupungin kanssa / Viranhaltijatyöryhmien nimeäminen

Kuntarakenneselvitys Jämsän kaupungin kanssa / Viranhaltijatyöryhmien nimeäminen Kunnanhallitus 109 05.05.2014 Kunnanvaltuusto 35 19.05.2014 Kunnanhallitus 173 30.06.2014 Kuntarakenneselvitys Jämsän kaupungin kanssa / Viranhaltijatyöryhmien nimeäminen Khall 05.05.2014 109 Valmistelija:

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Lausunto kuntarakennelain (1698/2009) 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta

Lausunto kuntarakennelain (1698/2009) 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta Kunnanhallitus 111 24.08.2015 Lausunto kuntarakennelain (1698/2009) 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta 29/00.01/2012 Kh 24.08.2015 111 Valtiovarainministeriön on kirjeellään

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus 358 01.12.2014 Kunnanhallitus 396 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen 647/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 01.12.2014 358 Valmistelija (hj):

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Verotulojen kehityksen en na koin ti

Verotulojen kehityksen en na koin ti Kaupunginhallitus 278 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 72 09.11.2015 Vuoden 2016 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit 491/02.03.01/2015 KH 02.11.2015 278 Yleistä Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN 46/00.01/2014 KHALL 184 (Asian valmistelija kunnanjohtaja Heikki Laukkanen, puh. 0400 755 204) Maakunnallisen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Vuoden 2015 veroprosentit

Vuoden 2015 veroprosentit Kaupunginhallitus 450 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 121 12.11.2014 Vuoden 2015 veroprosentit 160/02.02.00/2014 KH 450 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Ympäristölautakunta 66 14.05.2013 Kaupunginhallitus 308 12.08.2013 Ympäristölautakunta 103 16.06.2015 Ympäristölautakunta 121 18.08.2015 Kaupunginhallitus 298 28.09.2015 Ylöjärven kaupungin rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015 Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Ylöjärven Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja Jouni Vähäkyttä Pirkanmaan keskuspuhdistamohanketta

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta Kunnanhallitus 38 16.03.2015 Kauppakirja, Saremia Oy Kunnanhallitus 38 Nastolan kunnan ja Saremia Oy:n kesken on laadittu seuraavan sisäl töi nen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Asiantuntijana kokouksessa kehittämispäällikkö Oiva Jansson. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan ko kouk seen.

Asiantuntijana kokouksessa kehittämispäällikkö Oiva Jansson. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan ko kouk seen. Kunnanhallitus 54 24.02.2014 Kunnanhallitus 75 07.04.2014 Kunnanvaltuusto 10 16.04.2014 Kunnanhallitus 98 28.04.2014 Kunnanvaltuusto 17 07.05.2014 LUNASTUSVUOKRASOPIMUS KHALL 54 Ristijärven kunta on neuvotellut

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin lausunto osallistumisesta työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun

Äänekosken kaupungin lausunto osallistumisesta työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun Kaupunginhallitus 41 16.02.2015 Kaupunginhallitus 122 27.04.2015 Äänekosken kaupungin lausunto osallistumisesta työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun 135/00.04.00/2015 KH 16.02.2015 41

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sofor Oy:n ja Kiinteistöyhtiö Kauhavan Tietotalo Oy:n välinen vuokrasopimus

Sofor Oy:n ja Kiinteistöyhtiö Kauhavan Tietotalo Oy:n välinen vuokrasopimus Konserni- ja henkilöstöjaosto 31 03.11.2015 Kaupunginhallitus 81 11.04.2016 Sofor Oy:n ja Kiinteistöyhtiö Kauhavan Tietotalo Oy:n välinen vuokrasopimus 332/5.52.525/2010 Konserni- ja henkilöstöjaosto 03.11.2015

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kainuun kuntarakenneselvityksen aloittaminen

Kainuun kuntarakenneselvityksen aloittaminen Kaupunginhallitus 39 11.02.2014 Kaupunginhallitus 57 04.03.2014 Kainuun kuntarakenneselvityksen aloittaminen KH 39 (valm. Tuija Aarnio) Kuntarakennelaki, joka tuli voimaan 1.7.2013, velvoittaa kunnat selvit

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN LAUSUNTO ERITYISESTÄ KUNTAJAKOSELVITYKSESTÄ

JOUTSAN KUNNAN LAUSUNTO ERITYISESTÄ KUNTAJAKOSELVITYKSESTÄ Joutsan kunnanhallitus 135 20.05.2013 Kunnanvaltuusto 49 29.05.2013 JOUTSAN KUNNAN LAUSUNTO ERITYISESTÄ KUNTAJAKOSELVITYKSESTÄ Joutsan kunnanhallitus 20.05.2013 135 Lausuntopyyntö kuntajakolain (1698/2009)

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Hallitus 178 27.03.2013 Tarkastuslautakunta 28 29.05.2013 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen H 178 Kuntalain 68 :n 2 momentin mukaan tilinpäätökseen

Lisätiedot

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 Sivistyslautakunta 66 25.06.2014 Sivistyslautakunta 89 21.10.2014 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 486/41.411/2014 Sivistyslautakunta 25.06.2014 66 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013)

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

Työllisyysraportti 2014

Työllisyysraportti 2014 Kaupunginhallitus 391 17.08.2015 Työllisyysraportti 2014 679/14/07/00/2015 KH 391 Valmistelija: työllisyyspäällikkö Ilkka Rintala Johdanto Kaupungin työllisyyspalvelut kuuluvat kaupungin keskusviraston

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot