YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Opinnäytetyö (AMK) Viestintä Mediatuotanto 2011 Laura Lennala YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA case MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work - hankkeen seminaarit

2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Viestintä Mediatuotanto liite Markus Hatakka Laura Lennala YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA case MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work -hankkeen seminaarit MIMO on vuonna 2008 alkunsa saanut kolmevuotinen EU:n Central Baltic -ohjelmasta rahoituksensa saava Viron ja Etelä-Suomen alueen tutkimus- ja kehittämishanke, joka kehittää taidelähtöisiä menetelmiä sosiaali- ja nuorisotyön käyttöön. Hankkeessa toteutetaan myös useita seminaareja. Ensimmäistä keväällä 2011 järjestettyä Rhythm Alive in the Community - seminaaria varten ei oltu tehty viestintäsuunnitelmaa, joten seminaarin viestintä ei sujunut silloin aivan niin kuin olisi pitänyt. Työni tavoitteena onkin tarjota hankkeelle suunnitelma tulevien Suomessa järjestettävien yleisölle avoimien seminaarien viestinnän tueksi. Varsinainen viestintäsuunnitelma on taulukkomuodossa. Omana tavoitteenani on tehdä suunnitelma, jonka työstämisen aikana tulleita oppeja pystyisin hyödyntämään tulevaisuuden töissäni. Tavoitteenani on myös, että suunnitelmaa voisi soveltaa muunlaistenkin tapahtumien, tuotteiden ja palveluiden viestinnässä. Käsittelen aihetta ensin viestinnän nykytilan ja tavoitteiden kartoituksen kautta. Niiden sekä erityisesti hankkeen ensimmäisen seminaarin ja koko hankkeen viestintäsuunnitelman avulla olen rakentanut viestintäsuunnitelman tuleville seminaareille. Käsittelen tarkemmin viestinnän kohderyhmiä, viestintäkanavia ja niissä tehtäviä toimenpiteitä, aikataulua sekä viestinnän vastuuhenkilöitä. Vielä ei täysin voi arvioida onko tekemäni viestintäsuunnitelma toimiva ja saavutetaanko sen avulla tavoitteet ja tehdäänkö tuloksia paremmin kuin keväällä Suunnitelmaa tullaan kuitenkin käyttämään ja kehittämään tarpeiden mukaan. Seuraavan seminaarin jälkeen suunnitelma pitää tarkastaa uudelleen ja sitä pitää myös kehittää edelleen. Uskon kuitenkin, että tekemäni suunnitelman avulla pystytään välttämään ensimmäisen seminaarin aikana esiin tulleita ongelmia ja pääsemään paremmin tavoiteltaviin tuloksiin. Itse sain hyvän tietopohjan viestintäsuunnitelman tekemiseen ja mielestäni suunnitelmaa voi soveltaa myös muidenkin kuin seminaarien markkinointiin. ASIASANAT: Viestintä, markkinointi, ulkoinen tiedotus, seminaarit, hanke.

3 BACHELOR S THESIS ABSTRACT TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Media Arts Media Management appendix Markus Hatakka Laura Lennala COMMUNICATION PLAN FOR OPEN TO THE PUBLIC SEMINARS case MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work project s seminars MIMO started in 2008 and is a three-year research and development project of Estonia and Southern Finland with EU funding from Central Baltic -program. The project develops art based methods for the use of social and youth work. The project also carries out several seminars. There wasn t any communication plan made for the first seminar called Rhythm Alive in the Community. The seminar was organized in spring 2011 and its communication didn t go as well as it should have. The goal of my thesis is to provide a communication plan for the MIMO project to help the communication of the upcoming open to the public seminars organized in Finland. The actual communication plan is in tabular form. As my own goal is that I can use the learning from the communication plan in my future jobs. As my goal is also that the plan could be applied in the marketing of other events, products and services. At first I discuss the subject through the present state and the aims of the communication. With the help of the present state, the aims, and especially the first seminar and the communication plan of the whole project, I have made the communication plan for the upcoming seminars. I discuss more closely about the target groups, the communication channels and actions, the schedule and the people in charge of the communication. It is not yet fully able to assess whether I made a communication plan that works and will the aims be achieved and will there be better results with it than in spring However, the plan will be used and developed when needed. After the next seminar the plan must be checked again and developed further. Nonetheless, I believe that the problems of the first seminar can be prevented and the results can be achieved better with the communication plan I made. I myself got a good knowledge base to make a communication plan and I think the plan can be applied in marketing others than just seminars too. KEYWORDS: Communication, marketing, external information, seminars, project.

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO Hankkeen esittely Kevään 2011 seminaari Työn rajaus ja tavoitteet 7 2 VIESTINTÄSUUNNITELMA Viestinnän nykytilan kartoitus SWOT-analyysi Tavoitteet Resurssianalyysi 20 3 VIESTINTÄSUUNNITELMAN SISÄLTÖ Kohderyhmät Viestintäkanavat ja toimenpiteet Sähköpostitiedottaminen MIMO-hankkeen verkkosivut Facebook Muut viestinnän keinot Uudet viestinnän keinot Aikataulu Vastuuhenkilöt Seuranta 48 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 51 LÄHTEET 55 LIITTEET Liite 1. Viestintäsuunnitelma KUVIOT Kuvio 1. Seminaarien viestinnän SWOT-analyysi. 18

5 5 1 JOHDANTO Keväällä 2011 olin mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work - hankkeen ensimmäistä yleisölle avointa seminaaria Rhythm Alive in the Community. Vastuualueenani oli hoitaa seminaariin liittyvää viestintää sekä erilaisia käytännön järjestelyjä. Seminaari järjestettiin , jonka jälkeen jatkoin vielä seminaarin viestinnän työstämistä. Jatkokehittelyn tuloksena syntyi viestintäsuunnitelma hankkeen tulevia yleisölle avoimia seminaareja varten, jotka järjestetään Suomessa vuosina 2012 ja Vuonna 2013 järjestetään myös päätösseminaari, mutta sen tapahtumapaikkana toimii Viro. Käytännön opinnäytetyössäni käsittelen seminaarien viestintäsuunnitelman tekemistä oman työskentelyni näkökulmasta. Halusin ottaa opinnäytetyöhöni viestinnällisen ja markkinoinnillisen näkökulman, sillä olen mediatuotannon opinnoissani suuntautunut markkinointiin. 1.1 Hankkeen esittely MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work -hanke on saanut alkunsa vuonna 2008, kun Turun Ammattikorkeakoulun Taideakatemian kulttuuripääkaupunkihanke OSLA (Old Spaces Living Art) käynnistyi. Turku säätiön rahoittamassa OSLAhankkeessa on kehitetty uusia työtapoja peruskoulun taide- ja historiaopetukseen. Hankkeen työpajoissa ja esityksissä on yhdistetty tanssia, ääntä ja animaatiota uudella tavalla. OSLAn myötä syntyi ajatus MIMOhankkeesta. (MIMO-hankkeen verkkosivut 2011.) MIMO-hanke on kolmevuotinen Euroopan unionin Central Baltic -ohjelmasta (Central Baltic INTERREG IV A ) rahoituksensa saava Viron ja

6 6 Etelä-Suomen alueen tutkimus- ja kehittämishanke. Hankkeen pääpartneri on Turun ammattikorkeakoulu (Taideakatemia, Hyvinvointipalvelut ja Terveysala) ja muut partnerit ovat Tarton yliopiston Viljandin kulttuuriakatemia, tallinnalainen Von Krahl -teatteri, virolainen konsultointiyritys PW Partners AS, Humanistinen ammattikorkeakoulu (Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma) sekä Turun kaupungin nuorisoasiainkeskus. (MIMO-hankkeen verkkosivut 2011.) MIMO-hanke kehittää taidelähtöisiä menetelmiä sosiaali- ja nuorisotyön käyttöön. Hankkeessa toteutetaan työpajoja mm. syrjäytymisvaarassa oleville nuorisoryhmille ja etsitään kouluille uudenlaisia osallistumismahdollisuuksia nuorten harrastuksiin. Teatteriin ja tanssiin painottuvia työpajoja vuotiaiden kohderyhmälle ovat toteuttamassa esittävän taiteen, viestinnän ja mediakasvatuksen, hyvinvoinnin ja terveyden sekä nuorisotyön tekijät. Hankkeessa toteutetaan myös moniammatillista tiimityöskentelyä edistävä perus- ja täydennyskoulutuspaketti sekä useita seminaareja ja julkaisuja. Tietoyhteiskunta korostaa internetin, kansainvälisen median sekä virtuaalisten verkkojen tärkeyttä kaikilla elämän alueilla. MIMO-hankkeessa pyritäänkin hyödyntämään sosiaalista mediaa prosessidokumentoinnin alustana sekä kaikessa muussa toiminnassa mahdollisimman paljon. (MIMO-hankkeen verkkosivut 2011; Pyörre & Tulonen 2011.) Kevään 2011 seminaari Kansainvälinen Rhythm Alive in the Community -seminaari järjestettiin Sigyn-salissa Turussa MIMO- ja OSLA-hankkeiden yhteistyönä. Seminaarissa esiteltiin monipuolisesti ja käytännönläheisesti erilaisia keinoja ja tapoja soveltaa taidelähtöisiä menetelmiä nuorisotyössä. Seminaarin puhujina kuultiin alansa ammattilaisia niin Suomesta, Virosta kuin Yhdysvalloistakin. Asiantuntijapuheenvuorojen lisäksi seminaari koostui Case Study -esityksistä sekä niihin perustuvista monipuolisista työpajoista, joihin seminaariyleisö sai osallistua. (MIMO-hankkeen verkkosivut 2011.)

7 7 Seminaarin iltaohjelmana järjestettiin lisäksi seminaarin pääpuhuja Billy Siegenfeldin Jump Rhythm Jazz Project Performance. Osallistujat pääsivät seuraamaan Emmy-palkitun Siegenfeldin Jump Rhythm Jazz Project Dance Companyn esitystä. Vuonna 1990 New Yorkissa perustettu tanssiteatteriryhmä yhdistelee tanssin ja laulun rytmiikkaa. (MIMO -hankkeen verkkosivut 2011.) 1.2 Työn rajaus ja tavoitteet Kevään 2011 seminaari toteutettiin poikkeuksellisen tiiviissä aikataulussa. Seminaaria varten ei myöskään oltu tehty viestintäsuunnitelmaa, joten tehdyt viestinnälliset toimenpiteet eivät olleet loppuun asti suunniteltuja. Suunnitelman puuttuminen vaikutti paljolti siihen, ettei kaikki sujunut odotetulla tavalla ja joitain asioita unohdettiin tai ne toteutettiin liian myöhäisessä vaiheessa. MIMOhankkeen tulevien yleisölle avoimien seminaarien viestintä on tarkoitus toteuttaa osittain samalla tavalla kuin keväällä 2011, mutta kehitettävää ja muutoskohteita löytyi myös paljon. Tekemäni viestintäsuunnitelman on tarkoitus palvella vain hankkeen Suomessa järjestettävien seminaarien viestinnän suunnittelua ja toteutusta. En siis ole käsitellyt partnerimaa Virossa järjestettävien seminaarien viestintää. Hankkeelle tekemäni suunnitelma on opinnäytetyön liitteenä (Liite 1). Se on taulukkomuodossa ja olen käyttänyt ohjelmana Exceliä. Olen keskittynyt työssäni vain seminaarin ulkoiseen viestintään, vaikka sisäinen viestintä usein onkin olennainen osa viestintäsuunnitelmaa (Ylenius & Keränen 2007, 4). Ulkoisella viestinnällä tarkoitan työssäni seminaarin potentiaaliseen yleisöön sekä median edustajiin kohdistettua viestintää. Olen siis jättänyt tarkoituksella käsittelemättä sisäisen viestinnän, kuten työryhmään sekä seminaarien puhujiin ja esiintyjiin kohdistuvan viestinnän. En nähnyt työni kannalta tarpeellisena käsitellä niitä ja halusin lisäksi pitää rajauksen selkeänä sekä työn kohtuuden mitoissa. Seminaarin käytännön järjestelyt vaikuttivat myös viestinnän toteutukseen ja kehittämiseen, joten siltä osin kuin järjestelyt

8 8 vaikuttivat, olen käsitellyt myös niitä. Olen työssäni noudattanut Parkkolan määritelmää, jossa viestintäsuunnitelma voi olla ensisijaisesti strategisen tason suunnitelma, ja josta operationaalinen taso jätetään silloin pois (Parkkola 2005, 15). Hankkeen tulevien seminaarien työryhmä keskittyy enemmän varsinaiseen käytännön toteutukseen sekä jälkiseurantaan. Vaikka budjetti on olennainen osa viestintäsuunnitelmaa (Juholin 2009, 130), en ole sisällyttänyt seminaarien viestintäbudjettia tekemääni suunnitelmaan. Budjetti on laadittu jo aikaisemmin, joten en voinut vaikuttaa siihen ja sen suuruuteen millään tavalla. Budjetti ja sen käsittely on myös jätetty pois sopimuksesta hankkeen, eli työn tilaajan kanssa. Yleensä ennen budjetin laatimista täytyy selvittää ja arvioida kustannukset, mitä eri viestintätoimenpiteet maksavat (Ylenius & Keränen 2007, 18). Tällä kertaa tilanne on toisin päin, sillä seminaarien viestintään on jo budjetoitu rahaa ja niissä raameissa täytyy suunnitella kaikki toteutettavat toimenpiteet. Rahaa ei siis voida budjetoida mistään lisää. Usein myös edellisen vuoden budjetti ja toteutunut rahan käyttö viestintään toimivat seuraavan vuoden pohjana ja kehyksenä. Budjettiin on lisäksi hyvä jättää aina hieman liikkumavaraa yllättävien tilanteiden varalta. MIMO-hankkeen tulevien seminaarien henkilöresursseihin on varattu hyvin rahaa, mutta markkinointimateriaaleille hieman vähemmän (MIMO-hanke 2011). Työn tavoitteena on siis tarjota MIMO-hankkeelle suunnitelma tulevien yleisölle avoimien seminaarien viestinnän tueksi. Suunnitelman avulla voidaan pyrkiä välttämään ensimmäisen seminaarin aikana esiin tulleita epäkohtia sekä vääriä valintoja, ja lisäksi on helpompi lähteä käytännössä toteuttamaan seuraavien seminaarien viestintää. Taulukkomuotoinen suunnitelma toimii siis muistivälineenä tulevien seminaarien viestinnän suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Parkkolan mukaan pääasia on, että suunnitelmasta ei tehdä liian vaikeaa ja että se laaditaan sellaiseksi, että sitä voi vaivatta täydentää ja muuttaa (Parkkola 2005, 13). Tämän takia ja toimeksiantajan toiveesta olen tehnyt suunnitelman juuri Exceliin, mistä näkee helposti taulukkomuodossa olevat viestinnän kohderyhmät, viestintäkanavat ja kanavissa tehtävät toimenpiteet, käytännön toteuttamisen ajankohdat sekä

9 9 viestinnällisten toimenpiteiden vastuuhenkilöt. Taulukossa on myös huomioita viestinnän käytännön toteutusta varten. Viestintäsuunnitelman osassa 1 olen käyttänyt lyhenteitä käytettävyyden takia, eli sitä on helpompi lukea ja kun taulukon tulostaa, se mahtuu maksimissaan kahdelle sivulle. Muuten olen pyrkinyt siihen, että suunnitelman osat mahtuvat yhdelle sivulle. Suunnitelman osassa 1 on avattu, keille mitäkin kautta viestitään ja osassa 2, millaisia toimenpiteitä tehdään, milloin ne tehdään ja kenen vastuulla ne ovat. Opinnäytetyöraportissani käsittelen sitä, miten olen päätynyt tiettyihin lopputuloksiin sekä perustelen suunnitelmaan tehtyjä valintoja. Tarkoituksena olisi, että tulevien seminaarien työryhmä voi käyttää apunaan varsinaista viestintäsuunnitelmaa ilman, että heidän tarvitsee lukea opinnäytetyötäni läpi. Olen lisäksi käsitellyt viestintäsuunnitelman kohtia enemmänkin yleisellä tasolla, sillä suunnitelmaan erityisesti ajankohtiin ja vastuuhenkilöihin voi vielä tulla muutoksia varsinaisessa toteutusvaiheessa. En siis esimerkiksi ole käyttänyt tarkkoja nimiä kaikista osapuolista. Omana tavoitteenani oli tehdä viestintäsuunnitelma, jonka työstämisen aikana tulleita oppeja pystyisin hyödyntämään tulevaisuuden töissäni. Suunnitelmaa ja oppeja voi soveltaa niin seminaarien kuin muunlaistenkin tapahtumien viestinnässä. Se voisi toimia myös esim. erilaisten tuotteiden ja palveluiden viestinnän toteutuksen pohjana ei siis täysin sellaisenaan, vaan soveltaen. Toivon, että työni tuloksista on hyötyä myös muille mahdollisille opinnäytetyön lukijoille, jotka etsivät ideoita ja keinoja viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opinnäytetyöni lähteinä olen käyttänyt viestintään, tiedotukseen sekä markkinointiin keskittyvää kirjallisuutta, artikkeleita sekä erilaisia oppaita. Kirjallisten ja sähköisten lähteiden lisäksi olen haastatellut Taideakatemian tuottajaa Mika Väyrystä ja kysynyt häneltä lisätietoa viestintäsuunnitelman sisällön tueksi. Hankkeen ensimmäinen seminaari toimi myös omalta osaltaan lähdeaineistona, koska käytin sitä ja sen aikana toteutettuja viestinnällisiä toimenpiteitä tekemäni viestintäsuunnitelman pohjana. Lisäksi käytin apuna MIMO-hankkeen viestintäsuunnitelmaa sekä keväällä 2011 järjestetyn viestintätilaisuuden ideoita, jotka koskivat koko hankkeen viestintää.

10 10 2 VIESTINTÄSUUNNITELMA Viestintäsuunnitelma laaditaan usein selkiyttämään koko yhteisön tai yrityksen viestintää ja esimerkiksi aina vuodeksi kerrallaan tai muuksi tietyksi ajanjaksoksi (Ylenius & Keränen 2007, 14). Organisaation viestintäsuunnitelma on haastattelemani Väyrysen mukaan myöskin vähän niin kuin osa sitä toimintasuunnitelmaa ja semmosta strategista suunnittelua ylipäätänsä. Väyrynen sanoi myös, että viestintäsuunnitelma on tällöin aika yleislaajuinen ja siinä on myös enempi sellaisia strategisia toimenpiteitä. Olen usein nähnyt viestintäsuunnitelmia, jotka ovat pidempiä tekstitiedostoja, eli niissä on kirjoittamalla avattu eri kohtia. Opinnäytetyönäni tekemä suunnitelma on kuitenkin taulukkomuodossa, ja myös Väyrynen kertoi käyttävänsä viestintäsuunnitelmaa enemmänkin konkreettisena ja yksityiskohtaisena työkaluna, eli suunnitelma on aikataulu sille, miten täytyy viestiä. (Väyrynen 2011.) Opinnäytetyössäni on kyseessä noin kahden vuoden suunnitelma, joka on tosin rajattu koskemaan vain hankkeen useampaa yksittäistä projektia eli seminaareja. Koko hankkeen viestintäsuunnitelma on tehty erikseen. Puhun työssäni viestintäsuunnitelmasta, jonka yhtenä osana on myös tiedottaminen. Viestintään kuuluu erilaisia toimenpiteitä ja kohderyhmiä, joten voisi ajatella, että eräänlainen tiedotussuunnitelma on osa työstämääni viestintäsuunnitelmaa. Tiedottamisen lisäksi iso osa viestintäsuunnitelmaa on muu markkinointiviestintä. Ilman viestinnän suunnittelua ja ohjeistusta yksittäiset viestinnälliset toimenpiteet jäävät monesti irrallisiksi. Näin kävi ainakin osittain kevään 2011 seminaarin viestintää toteutettaessa. Ilman suunnitelmaa ja siihen kirjattuja tavoitteita jäävät tavoiteltavat tuloksetkin vähäisiksi. (Ylenius & Keränen 2007, 4-5.) Lisäksi on huomioitava, että viestintäsuunnitelman tulee olla laajasti kaikkien tiedossa ja ohjata kaikkea viestintää (Juholin 2009, 108). Onkin tärkeää, että tulevien seminaarien työryhmät käyvät suunnitelman tarkasti läpi

11 11 ja noudattavat sitä. Viestintäsuunnitelman tarkoitus rikkoutuu, jos moni alkaa hoitaa viestintää sekaisin ja esimerkiksi eri kanavia käyttäen. Viestintäsuunnitelmaan on tavallisesti kirjattu viestinnän kohderyhmät sekä toimenpiteet, joiden avulla ollaan vuorovaikutuksessa kohderyhmien kanssa. Lisäksi suunnitelma sisältää muun muassa aikataulut, toteuttajat ja vastuut sekä kustannukset. Viestintäsuunnitelmalla käytännössä varmistetaan, että tarvittavat toimenpiteet tehdään oikeaan aikaan oikeille kohteille. Tärkeää on myös, että suunnitelmassa on määritelty seuranta ja miten se toteutetaan. (Ylenius & Keränen 2007, ) Käsittelen raportissani seurantaa ja jatkokehittelyä vain lyhyesti, mutta niihin kannattaa panostaa erityisesti seuraavan seminaarin jälkeen. Viestintäsuunnitelmaa on hyvä päivittää tasaisin väliajoin, esimerkiksi jokaisen seminaarin jälkeen tai aina kun jotain uutta tulee mieleen tai jotain pitää muuttaa. Kun suunnitelmaa päivitetään, kannattaa aina muistaa arkistoida sen aiemmat versiot myöhempää tarvetta ja tarkastelua varten. (Juholin 2009, 107.) Viestintäsuunnitelmaa tehtäessä määritellään ensin viestinnän nykytila, tavoitteet ja resurssit (Ylenius & Keränen 2007, 3). Niitä tarkastelen lähemmin seuraavissa alaluvuissa. Tarkempi määrittely ja lähtötilanteen tarkastelu auttoivat minua varsinaisen suunnitelman rakentamisessa. 2.1 Viestinnän nykytilan kartoitus Ennen kuin lähden avaamaan varsinaista viestintäsuunnitelman sisältöä ja sen tekoprosessia, esitän tekemäni kartoituksen siitä missä tällä hetkellä mennään ja miten eri periaatteet ja ohjeistukset ovat näkyneet ensimmäisessä seminaarissa ja sen viestinnässä. Nykytilaa tarkastellaan niiden osa-alueiden osalta, jotka on määritelty kuuluviksi viestintään (Juholin 2009, 101) ja opinnäytetyössäni käsittelen ulkoista viestintää, eli yleisöön ja mediaan kohdistuvaa viestintää, joten olen tarkastellut nykytilaa niiden osalta.

12 12 Juholinin mukaan viestinnän nykytilan kartoitus vastaa kysymykseen, millaista viestintä on nyt ja tarkoituksena olisi, että yksittäisten projektien viestintä saataisiin laajasti ottaen tukemaan koko organisaation strategiaa ja viestintää, toisin sanoen omalta osaltaan auttamaan organisaatiota pääsemään tavoitteisiinsa (Juholin 2009, 99, 101, 123). Tämän vuoksi ja MIMO-hankkeen toiveesta olen tarkastellut myös koko hankkeen viestintäsuunnitelmaa ja yrittänyt sisällyttää ja soveltaa sen periaatteita, arvoja, tavoitteita ja toimenpiteitä seminaarien viestintäsuunnitelmaan. Hankkeen viestintäsuunnitelmassa asioita käsitellään kuitenkin laajemmin ja kaikki siinä esiintyvät kohdat eivät ole relevantteja seminaarien kannalta. Yksi hankkeen pääperiaatteista ja strategisista näkökulmista on avoimuus jaettaessa tietoja ja kokemuksia sekä kehitettäessä taidelähtöisiä ja moniammatillisia tiimityöskentelymenetelmiä. Lisäksi ammattikentällä toimivia halutaan haastaa avoimeen keskusteluun. Hankkeen partnerit ovat omalta osaltaan vastuussa tietojen ja kokemusten jakamisessa ja ohjausryhmä sekä liitännäispartnerit tulosten jakamisessa. Yleisölle avoimissa seminaareissa tehdään koko hanketta tunnetuksi ja kerrotaan hankkeen tuloksista sekä ajatuksista ja ideoista käyttää taidelähtöisiä menetelmiä nuoriso- ja sosiaalityössä. Seminaareissa avoimuus tulee siis hyvin esille. Seminaarien lisäksi erilaisissa hankkeen julkaisuissa esitellään tuloksia ja kokemuksia. (Pyörre & Tulonen 2011.) Samoin kuin koko hankkeen myös seminaarien viestintää koskevan kommunikaation tulisi olla selkeää ja informatiivista (Pyörre & Tulonen 2011). Tärkeänä kommunikoinnin ja myös tiedon jakamisen alustana toimii Turun AMK:n intranet Messi. Hankkeella on intranetissä oma työtila, jonne lisätään ja päivitetään kaikki mahdollinen hanketta koskeva tieto, julkaisut, markkinointimateriaalit ja yhteystiedot. Sieltä löytyvät lisäksi hankkeen viestintäsuunnitelma sekä visuaaliset ja muut ohjeistukset. Myös ensimmäistä seminaaria toteutettaessa ja sen jälkeen kaikki seminaaria koskeva tieto, postituslistat, tiedotteet ja muu markkinointimateriaali lisättiin Messiin. Nyt ne löytyvät helposti ja ovat kaikkien saatavilla seuraavia seminaareja varten.

13 13 Ensimmäisen seminaarin viestinnästä keskusteltiin lisäksi melko pitkälti sähköpostin välityksellä sekä viikkopalavereissa. Sähköposti ei kuitenkaan täysin toiminut, sillä postien päivittäinen tulva hidasti huomattavasti kommunikointia kun kaikki yrittivät seurata viestiketjuja. Lisäksi toisinaan tärkeät ja kiireelliset viestit saattoivat hukkua kaiken viestimäärän joukkoon ja samoista asioista joutui kysymään välillä useaankin otteeseen. Kehitysehdotuksena seuraavia seminaareja varten kannattaisi hyödyntää intranetin olemassaoloa. Siellä on mahdollista luoda keskusteluja, joita seuraamalla viestiketjusta pääsisi paremmin perille eikä sähköpostitulva olisi enää niin ylitsepääsemätön. Jotta intranetin keskustelualustat toimisivat seuraavien seminaarien viestinnästä kommunikoitaessa, pitää niistä tiedottaa selkeästi työryhmän jäsenille sekä sopia toimintaperiaatteista. Mikäli sähköpostien määrä pyritään pitämään minimissään, on edellytyksenä, että kaikki varmasti kirjoittavat keskustelualustoihin ja seuraavat niitä aktiivisesti. Käsiteltävien aiheiden lisäksi MIMO-hanke tulee seminaareissa esiin visuaalisuuden kautta. Hankkeella on omat visuaaliset ja graafiset ohjeistuksensa, joita tulee noudattaa myös seminaarien viestinnässä. Samaa tyyliä, värejä, tunnuksia ja logoja tulee käyttää kaikissa viestinnän tuotoksissa, kuten mainonnassa, verkkosivuilla, julisteissa ja esitteissä (Ylenius & Keränen 2007, 13). Ohjeilla pyritään luomaan yhtenäistä mielikuvaa sekä MIMO-brändiä. Ensimmäisenkin seminaarin visuaaliset tuotokset ja markkinointimateriaali pohjautuivat hankkeen visuaalisiin ohjeistuksiin. Juuri värien käyttö oli tarkkaan määriteltyä ja seminaarin viestinnässä käytetyt hahmot esiintyvät kaikissa hankkeen muissakin materiaaleissa. Värien ja hahmojen käyttö auttaa ihmisiä yhdistämään hankkeen eri projektit toisiinsa ja lisää hankkeen tunnettuutta suuren yleisön keskuudessa. Lisäksi ensimmäistä seminaaria varten painetut hahmolla ja hankkeen logolla varustetut pinssit olivat selkeästi suosittuja seminaariin saapuneen yleisön keskuudessa ja erityisesti kaikki hahmo-pinssit menivät kuin kuumille kiville. Toivottavasti ihmiset ovat käyttäneet pinssejä vielä seminaarin jälkeenkin, sillä se on ilmaista markkinointia koko hankkeelle sekä sen tuleville seminaareille ja muille projekteille.

14 14 Hankkeen viestinnässä toteutetaan verkkosivut hankkeen kohderyhmälle eli nuorille. Hankkeen viestintäsuunnitelmassa mainitaan myös ammattilaisille tehtävistä verkkosivuista, jotka tehtiin keväällä Verkkosivuja käytetään tulevienkin seminaarien viestinnässä, josta lisää luvussa Verkkosivujen, seminaarien ja julkaisujen lisäksi hankkeen viestintäsuunnitelmassa mainitaan myös muita viestinnällisiä toimenpiteitä ja viestintäkanavia. Näitä ovat lehdistötiedote, esitteet, julisteet, flyerit, lehtiartikkelit, uutiset prosessista ja tuloksista, tapahtumat, työpajat, erilaiset muut verkkosivut, kuten sovellataidetta.fi, sekä sosiaalisen median palvelut, kuten Facebook, Twitter, Youtube ja Vimeo. (Pyörre & Tulonen 2011.) Kyseisiä viestinnällisiä toimenpiteitä ja kanavia käytettiin jossain määrin kevään 2011 seminaarin viestinnässä. Olen käyttänyt niitä myös tulevien seminaarien viestintäsuunnitelmassa SWOT-analyysi Seminaarien viestinnän nykytilan kartoituksen apuna olen käyttänyt myös SWOT-analyysiä. Olen siis tehnyt analyysin ennen varsinaista viestintäsuunnitelmaa. SWOT-analyysiä ei ole aina välttämätöntä käyttää, ja haastattelemani Väyrynenkin sanoi, ettei ole koskaan käyttänyt sitä viestinnässä ja markkinoinnissa, mutta kuitenkin sitä voi käyttää mihin tahansa. Hänen mukaansa se on strategisen työn väline ja jos se organisaatio tekee strategista suunnittelua, ni siinä tarvitaan myöskin sitä SWOT-analyysiä (Väyrynen 2011). Tekemäni viestintäsuunnitelma on enemmänkin juuri strategisen tason suunnitelma, joten olen siksi hyödyntänyt myös SWOT-analyysiä. SWOT-analyysin avulla arvioidaan ja hahmotetaan organisaation viestinnän ja viestintätoimintojen vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet. Analyysin tarkoituksena ei kuitenkaan ole vain todeta, miten asiat ovat, vaan sen pitäisi tuottaa myös pohdintoja siitä, miten viestintää voisi kehittää vahvistaa

15 15 vahvuuksia ja kompensoida heikkouksia. Näin analyysi voisi todella vastata mahdollisiin uhkiin ja mahdollisuuksiin. Viestintäsuunnitelmassa on otettava huomioon myös SWOT-analyysissä esiin nousseita asioita, vaikkei niihin kaikkiin ehkä pystytä tai edes pyritä vaikuttamaan samalla kertaa. (Vuokko 2004, 123; Ylenius & Keränen 2007, 8, 14.) Hankkeen ensimmäisen seminaarin perusteella näen vahvuuksina riittävän ammatillisen pätevyyden, hankkeen ja seminaarien teemojen ajankohtaisuuden, kansainvälisyyden sekä partnerien melko suuren määrän. Lisäksi hankkeella on välineet seminaarien viestinnän toteuttamiseen ja joitakin asioita on jo valmiina seuraavia seminaareja varten, kuten verkkosivut. Hankkeella on myös iso rahoitus EU:lta, mutta näen sen myös heikkoutena, koska EU-rahoitteisilla hankkeilla on todella tarkat määräykset rahankäytöstä ja kaikesta pitää raportoida edelleen. Työryhmän ammatillista pätevyyttä voisi vahvistaa ottamalla mukaan tarpeeksi opiskelijoita, jolloin hankkeen vakituiset työntekijät pystyisivät kohdistamaan työpanostaan tärkeämpiin asioihin, samalla kun opiskelijat voisivat hoitaa prioriteetiltaan vähäisempiä sekä juoksevia asioita. Kansainvälisyyden ja partnerien suurempaa hyödyntämistä kannattaa myös miettiä, koska ne ovat olemassa. Niitä voitaisiin yrittää ottaa enemmän huomioon ja mukaan seminaarien suunnittelussa ja toteutuksessa. Jo valmiina olevia viestinnän toteutuksen välineitä ja kanavia tulee myös kehittää. Käyn läpi yksityiskohtaisempia kehitysehdotuksia luvussa 3. Seminaarien muita heikkouksia on se, että hanke on vielä verrattain uusi ja tuntematon, eikä vakiintuneita työskentelykäytäntöjä ole vielä ehtinyt muotoutua. Tietenkin aika ja kokemukset auttavat tähän, mutta tunnettuutta erityisesti suuren yleisön ja median keskuudessa on syytä pyrkiä lisäämään jatkuvasti, vaikkei seminaareja tai muita yleisölle avoimia projekteja olisikaan tiedossa. Jotta hanke pääsisi esille mediassa, on sen vaikutettava vireältä, tiedottamisen on oltava asiantuntevaa ja tapahduttava säännöllisin väliajoin. Toiminnan kannalta tulisi hiljaisinakin aikoina antaa itsestään taustatietoja, tehdä itseään tunnetuksi ja tarjota uutisia. (Parkkola 2005, 70.) Yleniuksen ja

16 16 Keräsen mukaan aktiivinen tiedottaminen antaa organisaatiostasi myös positiivisen ja avoimen kuvan, mutta on hyvä muistaa, että ihan kaikista asioista ei kuitenkaan kannata tiedottaa, kuten turhista ja epäolennaisista asioista (Ylenius & Keränen 2006, 12). Koko hankkeesta voisi lähettää yleisölle viestiä pari tai kolme kertaa vuodessa, sekä eri tapahtumista ja seminaareista vielä erikseen. Kannattaa kuitenkin muistaa, ettei tiedottamista saa olla liikaa, eikä se saa olla liian aggressiivista. (Väyrynen 2011.) Ensimmäisen seminaarin aikaan viestintäsuunnitelman puuttuminen tietenkin vaikeutti koko seminaarin suunnittelua ja toteutusta, mutta seuraavia kertoja varten on nyt olemassa suunnitelma, joten koko työryhmän työskentely toivon mukaan helpottuu. Työryhmän sisäisessä kommunikoinnissa oli havaittavissa myös heikkouksia, mutta uskon, että tähän auttavat jo aikaisemmin mainitsemani intranetin työtilan keskustelualustat. Ulkoisen viestinnän haasteena niin hankkeessa kuin seminaareissakin on terveys-, sosiaali-, nuoriso- ja taiteen alan ammattilaisten sekä sidosryhmien vähäinen tieto ja kokemukset taidelähtöisten menetelmien käytöstä. Seminaarien viestinnän uhkana voi myös olla yleisön ja median vähäinen kiinnostuminen hankkeesta ja sen seminaareista, vaikka tunnettuutta pyrittäisiinkin lisäämään. Tätä uhkaa voitaisiin tosin yrittää välttää markkinoinnin aikaisella aloittamisella, jolloin yleisöön ja median edustajiin olisi enemmän aikaa luoda yhteyksiä. Lisäksi olisi hyvä miettiä, miten tiedotteita ja mainoksia voitaisiin kirjoittaa kiinnostavammiksi sekä miten muusta markkinointimateriaalista voitaisiin tehdä vieläkin houkuttelevampaa ja miten sitä saataisiin levitettyä laajemmalle alueelle. Viestintäsuunnitelma ja siihen tehty aikataulutus myös auttavat estämään sen uhkan muodostumista, että aikataulu pettäisi jälleen ja kaatuisi kiireeseen eikä viestinnällisiä toimenpiteitä saataisi aloitettua tarpeeksi aikaisin tai tehtyä kunnolla. Tämän vuoksi olisi myös tärkeää saada rekrytoitua juuri opiskelijoita. Yhtenä uhkana voisi vielä olla se, etteivät ihmiset välitä viestiä eteenpäin. Tällä tarkoitan sitä, että ensimmäistä seminaaria toteutettaessa seminaarimainos lähetettiin ensin suurelle joukolle ihmisiä, jotka olivat potentiaalisia seminaarista kiinnostuvia ja sinne saapuvia henkilöitä. Heitä myös kehotettiin välittämään viestiä edelleen,

17 17 jotta mahdollisimman moni kohderyhmiin kuuluvista tavoitettaisiin. Tähän uhkaan on melko vaikea vaikuttaa, sillä ketään ei voi vaatia välittämään viestiä edelleen, eikä työryhmä saa juurikaan tietoa siitä kuinka moni on lähettänyt tiedotetta eteenpäin ja kuinka monelle. Näen hankkeen ja seminaarien tunnettuuden lisäämisen kuitenkin myös mahdollisuutena, koska sillä on juuri uutuutensa, ajankohtaisuutensa sekä EUrahoituksensa takia mahdollisuus panostaa laajemman näkyvyyden saavuttamiseen. Uskon, että nämä seikat ja monet muutkin kiinnostaisivat yleisöä ja mediaa, eikä vain Turun seudulla vaan myös laajemmin koko Suomessa. Tiedotusta ja markkinointia vain pitäisi tehdä tasaisin väliajoin, kuten jo edellä mainitsin. Vuoden 2011 jälkeen hanke ja seminaarit lisäävät varmasti mahdollisuuksiaan, kun kulttuuripääkaupunkivuosi on ohi. Silloin ei enää ole niin paljon kilpailevia kulttuurialan tapahtumia ja projekteja meneillään, jolloin on helpompi saada enemmän yleisön ja median huomiota.

18 18 Vahvuudet - riittävä ammatillinen pätevyys - hankkeen ja seminaarien teemojen ajankohtaisuus - kansainvälisyys - partnerien määrä - välineet viestinnän toteuttamiseen - valmiina olevat asiat, kuten verkkosivut - EU-rahoitus Mahdollisuudet - tunnettuuden lisääminen - kulttuuripääkaupunkivuoden päättyminen Heikkoudet Uhat - hanke vielä uusi ja tuntematon - ei vakiintuneita työskentelykäytäntöjä - viestintäsuunnitelman puuttuminen - työryhmän sisäinen kommunikointi - aikataulu ei ollut kunnossa ensimmäisen seminaarin aikana ja markkinointi ei toiminut kunnolla - EU-rahoitus - yleisön ja median vähäinen kiinnostus - aikataulun pettäminen ja markkinoinnin myöhästyminen - opiskelija-assistentteja ei saada tarpeeksi - seminaarimainosta ei välitetä eteenpäin Kuvio 1. Seminaarien viestinnän SWOT-analyysi. 2.2 Tavoitteet Viestinnän nykytilan kartoituksen pohjalta pystyin laatimaan tavoitteita seminaarien viestinnälle. Väyrysen mukaan tavoitteellisuus määrittelee sen, mitä ja milloin mitäkin pitää tehdä (Väyrynen 2011). Samoin kuin periaatteet ja ohjeistukset, myös hankkeen tavoitteet on hyvä huomioida seminaarien viestintäsuunnitelmassa, ja koska kyse on suunnitelmasta, myös tavoitteet ovat enemmänkin strategisia tavoitteita. Juholinin teoksen mukaan strategisia

19 19 tavoitteita voisivat olla esimerkiksi: yhteisön tunnettuus; yhteisökuva, maine, brändi tai imago; keskeisten teemojen tai aihealueiden näkyvyys julkisuudessa; henkilöstön ja muiden sidosryhmien sitoutuminen; sekä vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon määrätyillä alueilla. (Juholin 2009, 103.) MIMO-hankkeen tavoitteina on muun muassa herättää kiinnostusta ja lisätä tietoa moniammatillisesta tiimityöstä sekä taidelähtöisistä menetelmistä taiteilijoiden, nuoriso- ja sosiaalityöntekijöiden, opettajien sekä terveydenalan ammattilaisten keskuudessa. Hankkeelle siis halutaan saada paljon näkyvyyttä, jotta yleisön tietoisuus lisääntyisi. (Pyörre & Tulonen 2011.) Seminaarien viestinnän tavoitteeksi on kirjattu myös tunnettuuden lisääminen, minkä saavuttaminen taas johtaa toiseen tavoitteeseen eli siihen, että seminaareihin saataisiin enemmän yleisöä (MIMO-hanke 2011). Tunnettuutta voitaisiin lisätä ja suurempaan seminaariyleisöön päästään ainakin aktiivisemmalla markkinoinnilla ja tiedottamisella sekä niiden aikaisemman aloittamisen avulla. Seminaariyleisöä voidaan kasvattaa myös ennakkoilmoittautumisen avulla. Viestinnällä tulisi pyrkiä myös vaikuttamaan ihmisten tietoihin, mielikuviin ja asenteisiin hankkeesta ja seminaareista. Tunnettuuden lisäämisen kautta pystytään mahdollisesti vaikuttamaan myös yhteiskunnallisesti tuomalla tai jopa vakiinnuttamalla taidelähtöiset menetelmät osaksi sosiaali- ja nuorisotyötä. Seminaarien viestinnän tavoitteena voisi lisäksi olla, että sosiaalista mediaa pyritään hyödyntämään entistä enemmän tai ainakin enemmän kuin ensimmäisen seminaarin suunnittelussa ja toteutuksessa. Hankkeen viestintäsuunnitelmassakin on mainittu, että sosiaalista mediaa pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon (Pyörre & Tulonen 2011) ja onhan sosiaalisen median palveluiden käyttäminen edullisempaa verrattuna esimerkiksi perinteisiin medioihin, kuten lehtiin, radioon ja televisioon. Onnistuessaan sosiaalisessa mediassa toteutettu markkinointi saattaa tavoittaa nopeammin ja enemmän seminaarien kohderyhmien edustajia. Tavoitteiden asettamisen jälkeen voidaan listata suuntaa-antavasti ne viestinnän keinot ja tuotokset, joita aiotaan käyttää tavoitteiden saavuttamisessa

20 20 (Ylenius & Keränen 2007, 10). Näistä kerron lisää viestintäsuunnitelman sisältöä avatessani. 2.3 Resurssianalyysi Strategisen ja operatiivisen suunnittelun välissä voi olla taktinen suunnittelu, joka sisältää muun muassa viestinnän voimavarojen kartoituksen. Taktisella suunnittelulla strategiaa viedään operatiiviseen toimintaan. Resurssianalyysi siis auttoi minua viestintäsuunnitelman laatimisessa sekä tulee auttaman tulevien seminaarien työryhmää suunnitelman viemisessä käytäntöön. Voimavarojen arviointi kuuluu suunnitteluun myös sen takia, että vasta riittävillä resursseilla on mahdollista päästä tavoitteisiin. Resurssianalyysi laaditaan kirjallisesti ja siinä eritellään olemassa olevat ja lähivuosina tarvittavat resurssit viestinnän tavoitteisiin peilattuna. (Juholin 2009, 73, 94, 97.) Osaa olemassa olevista ja tarvittavista resursseista olen jo käsitellyt SWOT-analyysin yhteydessä. Resursseja voidaan tarkastella monesta näkökulmasta. Ensinnäkin niitä voidaan analysoida laadun ja määrän näkökulmasta ja toiseksi resursseja arvioidaan suhteessa aikaan ja tavoitteisiin. Nykyhetken resursseja verrataan tavoitetasoon ja katsotaan, riittävätkö resurssit määrällisesti ja ovatko ne oikeanlaatuisia. (Juholin 2009, 94.) Käytössä olevilla resursseilla pystytään toteuttamaan viestinnällisiä toimenpiteitä ja ylipäätään viemään seminaarien suunnittelua ja toteutusta eteenpäin. Raha on yksi ja oleellinen osa resurssianalyysiä samoin kuin budjetti on viestintäsuunnitelmaa. Rahasta myös luonnollisesti riippuu, miten paljon seuraavia resursseja on käytettävissä. (Juholin 2009, 97.) Tärkein voimavara viestinnässäkin ovat ihmiset ja heidän osaamisensa eli ammattitaito (Juholin 2009, 94). Ensimmäisen seminaarin työryhmästä ei puuttunut ammattitaitoa, mutta ryhmän kokoon tulisi kiinnittää huomiota vastaisuudessa. Myös aika on tärkeä resurssi, jota ensimmäisellä kerralla oli

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 PR, mediasuhteet ja journalismi Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 Viestinnän ja markkinoinnin integraatio Imago Brandi Maine Yksinkertainen viestinnän perusasetelma Lähde: Karvonen, E. Suomalainen

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) tunnusten/visuaalisen ilmeen käyttöperiaatteet korkeakoulujen viestintämateriaaleissa ja korkeakoulujen tunnusten/visuaalisen

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 4, 7.10.2016, Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon mediaviestinnän analyysia

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Some-markkinoinnin suunnittelun lähtökohdat opiskelijarekrytoinnissa Esimerkkejä maailmalta Ryhmätyöharjoitus Etenemisehdotuksia Keskustelua Businesses don

Lisätiedot

Näkyvyyttä alueen toimijoille!

Näkyvyyttä alueen toimijoille! Näkyvyyttä alueen toimijoille! Uusimaa-viikko on Uudenmaan liiton koordinoima tapahtumaviikko, jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi maakunnan hyväksi tehtyä työtä ja nostaa esille uusmaalaisia toimijoita.

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

Paja 3, Tampere

Paja 3, Tampere Paja 3, Tampere 3.12.2015 Aikataulu 9.15-9.30 Aamukahvit 9.30-9.45 Tervetuloa 9.45-11.30 Kotitehtävän purku 11.30-12.15 Lounas 12.15-13.30 Työskentelyä 13.30-14.00 Pajojen arviointi 14.00 14.15 Kahvi 14.15-14.30

Lisätiedot

Viestintä 2.0 yliopistossa. Marja Jokinen

Viestintä 2.0 yliopistossa. Marja Jokinen Viestintä 2.0 yliopistossa Marja Jokinen 15.3.2016 Yliopiston uudistuminen haastaa viestinnän joka rintamalla - Uusi strategia - Uusi johto - Uusi organisaatio - Uusi brändi 11 15.3.2016 Lisää

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

Esitys Setlementtiliiton sukupuolisensitiivisen työn verkostopäivillä YTM Erja Anttonen, Humak Kuopion kampus

Esitys Setlementtiliiton sukupuolisensitiivisen työn verkostopäivillä YTM Erja Anttonen, Humak Kuopion kampus Esitys Setlementtiliiton sukupuolisensitiivisen työn verkostopäivillä 11.2.2016 YTM Erja Anttonen, Humak Kuopion kampus Sosiaalipedagogiikan maisteriohjelma, 2014-2017 (tavoite), UEF Voimauttavan valokuvan

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Työpajatyöskentelyä Aika: pe 9.10.2015, klo 10 15, Paikka: Kumppanuustalo Artteli ry.,

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Tausta Viestintätoimikunnan pj. MD-PRC Auvo Mäkinen ilmoitti puhelimessa 20.2.2011 LC Jyväskylä/Harjun Jouni Huotarille, että Lions-liitto

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa Kuva: Nina Tienhaara, Osaamispolku-hanke 2013 Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa Marja Susi, Turun AMK /Taideakatemia. Diat, Anna-Mari Rosenlöf Taustaa Turun Kulttuuripääkaupunkivuosi

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA 2. OSIO Facebook ja Whatsapp fokuksessa Facebook-tehtävän purku ja harjoitteita Whatsapp-ryhmä EduBerry Miten Whatsapp-ryhmää

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NHTEF 2015 Annika Puotsaari, Tiia Paananen 01-12-15 1 FAKTAA JA LUKUJA Aktiivinen näytteilleasettaja = tyytyväinen näytteilleasettaja Aktiivinen näytteilleasettaja saa jopa

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille

Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Tausta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille hankkeen tavoitteena on laajentaa virtu.fi innovaatioympäristön hyödyntämistä eri toimijoiden

Lisätiedot

Erikoiskirjastot somessa. Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto

Erikoiskirjastot somessa. Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto Erikoiskirjastot somessa Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto 20.12.2016 Sisältö - Somella on elinkaari - Some vaatii strategiaa - Some on kokonaisuuden osa - Eduskunnan kirjaston

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma CHAMP II työpaja Tampere 4.5.2010 Pekka Salminen Ilmastoviestinnän suunnitelma Strategisessa ilmastoviestinnän suunnitelmassa voidaan mm. määritellä: Miksi

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää?

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? tiedon jaossa ohjauksen kanavana yhteistoiminnallisen tiedon luomisen paikkana ohjauksellisten kysymysten yhteisöllisessä työstämisessä

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Sisältömarkkinointi Suomessa

Sisältömarkkinointi Suomessa Sisältömarkkinointi Suomessa 2014 Vastaajat Vastaajien asema Ylin johto 11 % Päällikkötaso 36 % Asiantuntija 43 % Yrittäjä 4 % Jokin muu, mikä 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki (KA:2.6, Hajonta:0.97)

Lisätiedot

Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta. Tehtävän yhteenvetoa

Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta. Tehtävän yhteenvetoa Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta Tehtävän yhteenvetoa Työryhmän tehtävät Asukaslähtöisyys Sote-integraatio Kustannustehokkuus 1. Suunnitelma asukkaiden osallistamisesta, kuulemisesta

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN

Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN Taustaa Matkailijat ovat olleet perinteisesti kiinnostuneita paikallisista kulttuureista,

Lisätiedot

Viestinnän mahdollisuudet

Viestinnän mahdollisuudet Viestinnän mahdollisuudet 06.02.2014 Riitta Tirronen 2 Suomen Akatemian viestinnän tavoitteet viestiä aktiivisesti tutkijoille, tiedeyhteisölle ja päättäjille toiminnastaan keskeisenä tieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

Joukkue jossa lapsi pelaa

Joukkue jossa lapsi pelaa Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Vanhemmat Vastaajia yhteensä 129 Joukkue jossa lapsi pelaa Muu, mikä? D-tytöt C-tytöt G6(-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta F9

Lisätiedot