Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kulttuurituottaja (ylempi AMK)"

Transkriptio

1 Kulttuurituottaja (ylempi AMK) 1 (10) Kulttuurituotanto (ylempi AMK) OPETUSSUUNNITELMA Kulttuurituotannon ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus on tarkoitettu kulttuurituotannon alan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Tutkintonimike on Kulttuurituottaja (ylempi AMK) tai englanniksi Master of Culture and Arts. Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhdessä toteuttaman tutkinnon tavoitteena on tarjota kulttuurisektorin tuotannollisissa tehtävissä toimiville mahdollisuus kehittää ja syventää asiantuntemustaan kulttuurituotannon nopeasti muuttuvissa toimintaympäristöissä. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee hyödyntämään kehittäjäosaamistaan kulttuurialalla sekä oman ammatillisen profiilinsa puitteissa muilla toimialoilla. Tämä osaaminen edellyttää kykyä ennakoida kulttuurialaan kohdistuvia yhteiskunnallisia ja kansainvälisiä muutoksia sekä suunnitella ja ohjata uudistavaa ja kehittävää toimintaa. 1 OPETUSSUUNNITELMATYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET Kansallisen kilpailukyvyn parantamisessa kehittynyt kulttuurituotanto ja valmiudet kansainväliseen toimintaan ovat luovan talouden keskeisiä menestystekijöitä. Kehittämis-, johtamis- ja opetustehtäviin tarvitaan alalle koulutettuja asiantuntijoita. Kulttuurituotannon kentän muuttuvissa toimintaympäristöissä tarvitaan erikoistumista sekä ammattiosaamisen syventämistä asiantuntijaosaamiseksi. Koulutusohjelman kompetenssit koostuvat yleisistä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon työelämävalmiuksia kuvaavista yleisistä kompetensseista, kulttuurituotannon alakohtaisia erityisosaamisvaatimuksia kuvaavista kompetensseista sekä muista asiantuntijuuden kehittymistä tukevista kompetensseista.

2 2 (10 Yleiset kompetenssit perustuvat: - ammattikorkeakouluopinnoista annettuun lakiin (351/2003) ja asetukseen (352/2003) sekä niitä koskeviin muutossäädöksiin (411/ ja 423, 426/ ). - Korkeakoululaitoksen yhteisiin tavoitteisiin (OKM) - European Qualification Framework (EQF) Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus ( ) Yleiset ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon työelämävalmiuksia kuvaavat kompetenssit ovat: itsensä kehittäminen, eettinen osaaminen, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, kehittämistoiminnan osaaminen, organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen sekä kansainvälisyysosaaminen. Näiden kompetenssien taso määräytyy EQF:n kuvauksen tasolle 7, joka on Master-taso (TAULUKKO 1): Tiedot Taidot Kompetenssit Taso 7 Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (Mastertaso) keskeiset oppimistulokset Pitkälle erikoistuneet ja omaperäisen ajattelun mahdollistavat tiedot, jotka vastaavat osittain työ- tai opintoalan kärkiosaamista. Kriittinen tietoisuus alan ja eri alojen rajapintojen tietoihin liittyvistä kysymyksistä. Erikoistuneet ongelmanratkaisutaidot, joita tarvitaan tutkimuksessa ja/tai innovaatiotoiminnassa uuden tiedon ja toimintatapojen kehittämiseen ja eri alojen tietojen yhdistämiseen. Kyky johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja vaikeasti ennakoitavissa ja uutta strategista lähestymistapaa vaativissa työ- ja opiskeluympäristöissä. Kyky ottaa vastuuta ryhmien ammatillisen osaamisen ja työkäytäntöjen kehittämisestä ja/tai toiminnan strategisesta arvioinnista. Opetussuunnitelmatyön alakohtaiset uudistukset perustuvat 2000-luvun valtakunnallisiin ja metropolialuetta koskeviin luovien alojen kehittämislinjauksiin ja selvityksiin luovien alojen menestystekijöistä. Luovan Suomen visio Yksitoista askelta luovaan Suomeen (2006) korostaa luovuuden tärkeyttä koko yhteiskunnan hyvinvoinnille ja painottaa erityisesti asenteiden sekä ajattelu- ja toimintatapojen muuttamista sekä tarvetta tarkastella kriittisesti toimialan rakenteita ja toimintamuotoja. Kauppa- ja teollisuusministeriön Luovien alojen yrittäjyyden kehittämisstrategia 2015 (2007, 22 23) painottaa kehittäjäverkoston selkeyttämistä ja toteaa, että yhtenä keskeisenä heikkoutena on strategisen osaamisen puute. Työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön Luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden tulevaisuusryhmä perustaa toimintamallinsa siihen, että luovien sisältöjen tuottaminen osataan, mutta ammattimainen tuotteistaminen, jakelu ja markkinointi pitäisi saada kuntoon (Tulevaisuusraportti 2011, 11). Näiden valtakunnallisten linjausten lisäksi opetussuunnitelmatyö perustuu kulttuurituotannon koulutusohjelmien yhteiseen ennakointihankkeeseen Tuottaja 2020, johon osallistuivat kaikki kulttuurituotannon ammattikorkeakoulututkintoa antavat oppilaitokset, Humanistinen ammattikorkeakou-

3 3 (10 lu HUMAK, Metropolian Ammattikorkeakoulu, Mikkelin ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut sekä Yrkeshögskolan Novia. Myös Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö Taku ry ja Kulttuuripoliittisen tutkimuskeskuksen edistämissäätiö CUPORE osallistuivat hankkeeseen. Tuottaja 2020 hankkeessa ennakoitiin kolmen vuoden ajan ( ) kulttuurituotannon tilaa vuonna Hankkeessa tunnistettiin tuottajan tulevaisuuden osaamishaasteita ja tuotettiin keskeistä tietoa koulutuksen kehittämiseen. HUMAKin ja Metropolian pedagogisten strategioiden linjaukset ovat ohjanneet opetussuunnitelmatyötä. Ammattikorkeakoulut ovat kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa koko ajan opetukseen kuuluvien projektien, harjoittelujen ja opinnäytetöiden kautta. Opetussuunnitelmaan ovat vaikuttaneet edellä mainittujen asioiden lisäksi myös koulutuksen toteuttamisesta saatu palaute, jota on kerätty systemaattisesti tutkinnon käynnistämisestä (2009) lähtien. Uudessa opetussuunnitelmassa erityisosaaminen painottuu luovien prosessien strategiseen johtamiseen ja siihen liittyvään yhteistoiminnalliseen kehittämisosaamiseen, ennakointiosaamiseen ja palvelujen vuorovaikutteiseen tuottamiseen. Opetussuunnitelma on käsitelty Metropolia Ammattikorkeakoulun Kulttuurituotannon työelämän neuvottelukunnassa sekä lähetetty Humanistisen ammattikorkeakoulun Kulttuurituotannon työelämän neuvottelukunnaan jäsenille kommentointikierrokselle 2. Opetussuunnitelma käsitellään Humanistisen ammattikorkeakoulun hallituksessa ja Metropolia Ammattikorkeakoulun hallituksessa OPINTOJEN LAAJUUS JA TOTEUTUS Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -tutkinto on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Puolet tutkinnosta muodostaa opinnäytetyö, joka on työelämän kehittämishanke. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottamassa asiantuntijaosaamisessa korostuvat laajaalaisuus ja sovellettavuus, mikä mahdollistaa työskentelyn monenlaisissa kulttuurialan työtehtävissä ja työpaikoissa. Tutkinnossa painotetaan kulttuurituottajan kykyä johtaa yhteistoiminnallisia kehittämisprosesseja. Työelämän muutokset on otettu huomioon opintosisällöissä kytkemällä niiden sisällöt opiskelijoiden työyhteisöihin ja niiden tarvitsemaan tutkimukselliseen kehittämistyöhön. 1 Kirsi Herala, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö Taku ry, Heli Mattila, alumni, Creative Blender/ Diges ry, Juhani Merimaa, Tavastia, Marianne Mäkelä, Image Match, Erno Ovaska, alumni, Wonder Event, Kari Pössi, Piikkikasvi agency, Lea Rintala, Wee- Gee, Paiju Tyrväinen, Helsingin kulttuurikeskus, Johanna Tirronen, opettajakunnan edustaja (lehtori), Katri Halonen, opettajakunnan edustaja (vs. koulutuspäällikkö), Siiri Kihlström, opiskelijajäsen 2 Hytti Jukka (pj): Kansainvälisten asioiden päällikkö / Teatterin tiedotuskeskus TINFO, Kallio Jorma: Lappeenrannan kulttuurisihteeri (AMKin hallituksen jäsen), Komulainen Marja-Liisa: kehittämispäällikkö, Helsingin kaupunginkirjasto, Lindstedt Johanna: Annantalon johtaja, Piirainen Laura: HUMAKin alumniyhdistyksen edustaja, Piia Rantala, Taiteen keskustoimikunnan puheenjohtaja, Ukkola Aino: projektikoordinaattori Turun Seudun Kehittämiskeskus Walden Vesa: Jyväskylä, yrittäjä Festago, Winqvist Ditte: Kuntaliitto, kulttuurin erityisasiantuntija

4 4 (10 Opetusmenetelmänä käytetään monimuoto-opetusta, joka koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta ja erilaisista tiedonhaku-, analysointi- sekä työelämässä toteutettavista kehittämistehtävistä. Opinnot suoritetaan projektimaisesti kehittämis- ja oppimistehtävinä, jotka kytkeytyvät työelämän kehittämishaasteisiin. Tutkinto jakaantuu kolmeen osaan, jotka ovat: 1) Strateginen johtaminen ja asiantuntijaosaamisen tuotteistaminen 20 op 2) Tutkimuksellinen kehittämistoiminta ja opinnäytetyö 35 op 3) Asiantuntijaprofiilin syventäminen 5 op Osaamisalueiden tarkempi kuvaus 1. STRATEGINEN JOHTAMINEN JA ASIANTUNTIJAOSAAMISEN TUOTTEISTAMINEN 20 OP Opiskelija oppii analysoimaan oman työnsä ja toimintaympäristönsä kehitystä kansainvälisestä näkökulmasta ja kehittämään luovia prosesseja. Opiskelija oppii kartoittamaan erilaisten asiakasryhmien ja käyttäjien tarpeita taide- ja kulttuuripohjaisille palveluille sekä käyttämään erilaisia malleja palvelujen tuottamiseen. Hän rakentaa asiantuntijaidentiteettiään yhteistoiminnallisen kehittämistyön johtajana ja oppii soveltamaan strategisen suunnittelun menetelmiä. Opintojaksokohtainen saavutettu osaaminen, sisällöt ja arviointikriteerit: 1.1 Johtaminen, organisaatiot ja strategiatyö kulttuurialalla 6 op Suunnitella ja johtaa organisaation kehittämistyötä sekä paikallisessa että kansainvälisessä työyhteisössä. Ymmärtää johtamistaidon keskeiset osa-alueet ja toimintatavat erilaisissa luovissa toimintaympäristöissä. Tuntee yhteiskuntavastuun perusteet ja osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan. Soveltaa johtamisen keskeisiä malleja luovassa toiminnassa. Suunnitella ja toteuttaa erilaisia kulttuuriosaamista vaativia ryhmäprosesseja. Sisältö: Keskeiset johtamisteoriat, mallit ja johtamistyylit Strateginen johtaminen ideasta toteutukseen Esimiehen rooli, vastuut ja siihen liittyvä työoikeus ja sopimukset Kulttuurien kohtaamien

5 5 (10 Sidosryhmien integroiminen toiminnan kehittämiseen Tyydyttävä Opiskelija tietää johtamistaidon keskeiset osa-alueet, teoriat ja toimintatavat luovissa toimintaympäristöissä. Opiskelija tietää esimiehen vastuut ja tärkeimmät tehtävät. Opiskelija ymmärtää strategian suhteen käytännön toimintaan. Kiitettävä Opiskelija hallitsee strategisen johtamisen keskeiset osa-alueet, teoriat ja toimintatavat luovissa toimintaympäristöissä. Opiskelija hallitsee esimiehen vastuut ja tehtävät. Opiskelija hallitsee yhteistoiminnallisuuden merkityksen verkostojen ja sidosryhmien kanssa. Opiskelija analysoi organisaation toimintaa yhteiskuntavastuun näkökulmasta ja kykenee soveltamaan kestävän kehityksen periaatteita. 1.2 Taide- ja kulttuuriosaaminen, käyttäjälähtöisten palvelujen tuotteistaminen 6 op Analysoida erilaisten asiakasryhmien ja käyttäjien tarpeita kulttuuripohjaisten palveluiden tuotesuunnittelussa. Tunnistaa erilaisten taloudellisesti kannattavien palveluiden ansaintalogiikat. Suunnitella ja johtaa palvelujen tuotteistamista monialaisissa työryhmissä. Sisältö: Liiketoiminnallisesti kannattavien palvelujen tuotteistaminen ja konseptointi Tuotteistamiseen liittyvät tekijänoikeudet Myynti ja markkinointi Tyydyttävä Opiskelija ymmärtää palvelutuotannon ansaintalogiikan periaatteet. Opiskelija tuntee taide- ja kulttuuriosaamiseen pohjautuvan palvelun tuotteistamisprosessin ideasta myyntiin. Kiitettävä

6 6 (10 Opiskelija hallitsee palvelujen tuotteistamisen menetelmiä monipuolisesti. Opiskelija kykenee kehittämään käyttäjälähtöisen ansaintalogiikaltaan toimivan palvelun. Opiskelija osaa johtaa moniammatillisten suunnitteluryhmien tuotekehitysprosesseja. Opiskelija hallitsee palvelujen tuotteistamisprosessin ideasta myyntiin 1.3 Kansainvälisyys toimintastrategiana 4 op Sijoittaa oman ja edustamansa toimialan aseman ja merkityksen osana kansainvälistymisen prosessia. Arvioida työtään ja toimenkuvaansa kansainvälistymisen näkökulmasta, erittelemään työhönsä liittyviä lokaaleja ja globaaleja, erityisesti Euroopan aluetta koskevia kysymyksiä. Tunnistaa mahdollisuuksiaan kehittää alaa kansainvälisessä ympäristössä ja yhteistyöverkostoissa. Hahmottaa yleiskuvan ammatillisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä kansainvälisessä toimintaympäristössä. Sisältö: Kansainvälinen verkostoyhteistyö ja sen aseman arviointi opiskelijan oman toimialan kehitystyössä Tyydyttävä Opiskelija tunnistaa oman toimialansa kansainväliset verkostot ja ymmärtää toimialansa aseman osana kansainvälistymisen prosessia. Opiskelija kykenee toimimaan vieraalla kielellä kansainvälisessä toimintaympäristössä. Kiitettävä Opiskelija kehittää omaa asiantuntijuuttaan kansainvälisen toimikentän erikoisosaajana. Opiskelija osaa käyttää ja arvioida oman toimialansa ja siihen liittyviä kansainvälisiä verkostoja ja toimintamalleja osana kansainvälistymisprosessia. Opiskelija kykenee kommunikoimaan vieraalla kielellä täsmällisiä ammatillisia ilmauksia käyttäen kansainvälisessä toimintaympäristössä.

7 7 ( Asiantuntijan identiteetti ja oman osaamisen tuotteistaminen 4 op Tunnistaa ja tuoda näkyväksi omaa osaamistaan suhteessa toimintakenttään ja muihin toimijoihin. Osaa monipuolisesti ja systemaattisesti arvioida omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan sekä määritellä osaamisensa kehittämistarpeita. Kykenee jatkuvaan oppimiseen sekä ymmärtää ja ohjaa tavoitteellisesti omaa oppimisprosessiaan. Kykenee yhdessä oppimiseen ja opitun jakamiseen erilaisissa asiantuntijayhteisöissä. Osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa. Ymmärtää oman osaamisen soveltamisarvoin yhteiskunnan eri sektoreilla. Osaa määritellä ja perustella omia ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä. Sisältö: Elinikäisen oppimiset tavoitteet ja menetelmät Asiantuntijan identiteetti; käsitys itsestä yhteistoiminnallisen kehittämistyön johtajana Yhteistoiminnallinen työskentely: reflektointi, palautteen anto ja vertaisarviointi- ja tuki Itsensä johtaminen Oman osaamisen tuotteistaminen ja virtuaalinen näkyvyys Tyydyttävä Opiskelija osaa tunnistaa ja tehdä näkyväksi omaa asiantuntijuuttaan. Opiskelija tunnistaa itsearvioinnin ja oman toiminnan kehittämisen periaatteet sekä ymmärtää yhdessä oppimisen merkityksen erilaisissa asiantuntijayhteisöissä. Kiitettävä Opiskelija hallitsee monipuolisia menetelmiä arvioida ja kehittää omaa asiantuntijuuttaan. Opiskelija hallitsee tavoitteiden mukaiset oman asiantuntijuuden soveltamis- ja kehittämismenetelmät ja kykenee soveltamaan niitä luovasti ja ennakoivasti. Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät määräajassa ja osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti oppimistilanteisiin.

8 8 (10 2. TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA JA OPINNÄYTETYÖ 35 op Opiskelija oppii kehittämistoiminnan erilaisia menetelmiä ja voi soveltaa niitä samoin kuin muilla opintojaksoilla opittua omaan opinnäytetyöhönsä. Osaamistavoitteiden mukaisesti opiskelija osaa toteuttaa ja arvioida kehittämishankkeen sekä tuottaa siitä työn tilaajaa ja toimialaa hyödyntävää tietoa. Valtioneuvoston asetus 423/2006 sekä HUMAKin ja Metropolian tutkintosäännös määrittelevät opinnäytetyön. Opinnäytetyö on teoreettinen tai empiirinen tutkimus-, kehittämis- tai suunnittelutehtävä. Työ tehdään pääsääntöisesti työelämän tarpeisiin, ja aihepiiriltään se liittyy kiinteästi koulutusohjelman tai suuntautumisvaihtoehdon ammattiopintoihin. Opinnäytetyö voidaan tehdä yksilö- tai pienryhmätyönä. Osaamisalue koostuu kahdesta opintojaksosta: 2.1 Tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmät 5 op 2.2 Opinnäytetyö (30 op) Opintojaksokohtainen saavutettu osaaminen, sisällöt ja arviointikriteerit: 2.1 Tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmät 5 op Tunnistaa työelämän kehittämistarpeita. Määritellä tutkimuksellisen kehittämistyön tavoitteet ja monipuoliset menetelmät sekä tuntee ylemmän AMK -opinnäytetyön vaatimukset. Valita tarkoituksenmukaiset kehittämismenetelmät oman kehittämishankkeen toteuttamiseen. Suunnitella kehittämishankkeen ja ohjata yhteistoiminnallisia kehittämisprosesseja. Hakea tietoa kehittämistyönsä tueksi. Kirjoittaa opinnäytetyötään prosessimaisesti. Sisältö: Tiedonhaku ja tietoperustan rakentaminen Tutkimukselliset kehittämismenetelmät Yhteisölliset ideointimenetelmät Vertaisarviointi Tiedon tuottaminen kehittämishankkeesta

9 9 (10 Tyydyttävä Opiskelija tietää tutkimuksellisen kehittämistyön perusteet ja osaa soveltaa vähintään yhtä kehittämistyön menetelmää. Opiskelija osaa rakentaa tietoperustan omalle kehittämishankkeelle sekä kykenee kirjoittamaan prosessinomaisesti. Opiskelija tunnistaa oman kehittämistyön kannalta keskeiset yhteistyökumppanit. Kiitettävä Opiskelija tunnistaa oman alan keskeiset kehittämiskohteet sekä pystyy toteuttamaan ja arvioimaan tutkimuksellisen kehittämistyön yhdessä keskeisten kumppanien kanssa. Kehittämistyön tuloksena syntyy uusi toimintatapa, tuote tai palvelu, joka aidosti kehittää kohdetta. Kehittämistyöstä tuotettu tieto on raportoitu selkeästi ja tieteellisen kirjoittamisen sääntöjä noudattaen. 2.2 Opinnäytetyö (30 op) Arvioida tietoa kriittisesti ja kykenee hahmottamaan kokonaisuuksia sekä luomaan uutta tietoa. Hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan hankkeistamisen. Toimii aloitteellisesti ja kehittävän työtavan mukaisesti sekä osaa käynnistää ja toteuttaa muutosprosesseja. Luovan ja innovatiivisen ongelmanratkaisun ja päätöksenteon työssään. Opinnäytetyön arvioinnissa otetaan huomioon koko opinnäytetyöprosessi ja kaikki siihen liittyvät tuotokset. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota kykyyn hankkia, käsitellä ja soveltaa itsenäisesti tietoa, tunnistaa, eritellä ja ratkaista ammatillisia ongelmia käytännön tilanteissa sekä kehittää omaa ammattialaansa. Opinnäytetyöhön kuuluvan kirjallisen osan arvioinnissa kiinnitetään huomiota sekä työn asiasisältöön että kieli- ja ulkoasuun.

10 10 (10 3 ASIANTUNTIJAPROFIILIN SYVENTÄMINEN 5 op Asiantuntijana profiloitumista syvennetään vapaasti valittavien opintojen kautta (5 op, ajoitus koko opintojen ajalle). Osaamistavoitteiden mukaan opiskelija laajentaa ja syventää näissä opinnoissa ammatillista ja persoonallista osaamistaan ura- ja kehityssuunnitelman ja HOPS:n valintojensa mukaisesti. Vapaasti valittavien opintojen kautta opiskelija syventää asiantuntijaprofiiliaan jollakin kulttuurituotannon kentän osa-alueella. Opinnoista päätetään HOPS-keskustelujen yhteydessä. HUMAKin ja Metropolia Ammattikorkeakoulun järjestämien opintomahdollisuuksien lisäksi suorituksia voi tehdä myös muualla. AJOITUS Kevät 2013 Johtaminen, organisaatiot ja strategiatyö kulttuurialalla Asiakaslähtöisten palvelujen tuotteistaminen Tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmät Syksy 2013 Kansainvälisyys toimintastrategiana (alkaa keväällä 2013 Asiantuntijan identiteetti ja oman osaamisen tuotteistaminen (kulkee läpi koko tutkinnon) Opinnäytetyö (kulkee läpi koko tutkinnon)

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN TUTKINTO-OHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET 2015-2016 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa 29.9.2014

Lisätiedot

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 22 Irma Vahvaselkä & Kaarina Murtola (toim.) PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1 Sisältö 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA RESTONOMI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA

MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA RESTONOMI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA RESTONOMI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 2 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2015 Hyväksytty 31.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15..20 hyväksymässä

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP)

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) OPINTO-OPAS 2009-2010 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen

1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen 1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK........................................................... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon

Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon Koulutuksesta valmistuvien ammatillinen osaaminen, keskeiset opinnot ja vähimmäisopintopisteet Opetusministeriön

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2007-2008

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2007-2008 YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2007-2008 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet...

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet... 1. Prosessi- ja materiaalitekniikka................................................................................. 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. HE 165/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muun osaamisen

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.)

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) kirjoittajat ja Turun yliopiston koulutus-

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Opetussuunnitelmien arviointi yhteisten kompetenssien työelämärelevanssi Kevät 2015

Opetussuunnitelmien arviointi yhteisten kompetenssien työelämärelevanssi Kevät 2015 Opetussuunnitelmien arviointi yhteisten kompetenssien työelämärelevanssi Kevät 2015 Heikkilä Sara Ignatius Jaana Järvinen Marjo-Riitta Kuisma Pirjo Kullaslahti Jaana Mäkelä Eija Nieminen Leena SISÄLLYS

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia 2008-2012 - SISÄLTÖ - JOHDANTO 4 PEDAGOGISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 5 OPPIMISNÄKEMYS 6 PEDAGOGISET KEHITTÄMISKOHTEET,

Lisätiedot

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS Avaamme asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS KEVÄT 2014 Sisältö NUORTEN KOULUTUS AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Media-alan koulutus Medianomi (AMK) s. 9 s. 9 Musiikin koulutus Musiikkipedagogi (AMK) s. 11 LUONNONVARA-

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

KULTTUURI KUTOO YHTEISTYÖ JA VERKOSTOT VAPAAN KULTTUURIKENTÄN TUKENA JA INNOSTAJANA LEENA BJÖRKQVIST

KULTTUURI KUTOO YHTEISTYÖ JA VERKOSTOT VAPAAN KULTTUURIKENTÄN TUKENA JA INNOSTAJANA LEENA BJÖRKQVIST 4 KULTTUURI KUTOO YHTEISTYÖ JA VERKOSTOT VAPAAN KULTTUURIKENTÄN TUKENA JA INNOSTAJANA LEENA BJÖRKQVIST KIRJOITTAJA Leena Björkqvist toimii Metropolian Kulttuurituotannon lehtorina sekä Tuottaja2020 hankkeen

Lisätiedot