LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA"

Transkriptio

1 LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA YLEMPI AMK-TUTKINTO Opintojen laajuus 60 opintopistettä Opintojen kestoaika OPETUSSUUNNITELMA

2 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT OSANA SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄ (OPM)

3 OPETUSSUUNNITELMA 3 (14) SISÄLLYSLUETTELO 0 Johdanto Opetussuunnitelmatyön perusteet Koulutuksen suunnittelu ja vastuuhenkilöt koulutusohjelman osaamistavoite Koulutusohjelman osaamisen rakentuminen opiskelun aikana Johtaminen ja johtajuus muuttuvassa toimintaympäristössä (1) Logistiikka (10 op) Kehittämismetodologiat, tulevaisuuden ennakointi ja toiminnan arviointi () Opinnäytetyö (30 op) Vapaasti valittavat opinnot () Koulutusohjelman työelämäyhteydet sekä T&K:n ja opetuksen integrointi Yrittäjyys koulutusohjelmassa Kansainvälisyys koulutusohjelmassa Osaamisen kehittymisen arviointi Aiemmin opitun tunnistaminen ja tunnustaminen koulutusohjelmassa... 12

4 OPETUSSUUNNITELMA 4 (14) 0 JOHDANTO Jyväskylän ammattikorkeakoulu on ottanut käyttöön osaamis- ja oppimisperustaisen opetussuunnitelman koulutusohjelmissaan. Keskiössä on opiskelijan oppimisprosessi ja osaamisen kehittymistä koulutuksen aikana tukevat tiiviisti opintojen ohjaus ja osaamisen kehittymisen arviointi. Painopistealueina koulutuksen kehittämisessä ovat työelämäyhteyksien systematisointi, opetuksen ja t&k-hankkeiden yhteyden tiivistäminen, yrittäjyyden kehittäminen ja kansainvälisyys. Tähän koulutusohjelman kuvaukseen on koottu opetussuunnitelmatyön perusteet, koulutusohjelman opetussuunnitelman kehittämisprosessi ja vastuuhenkilöt sekä kuvaus koulutusohjelman tuottaman osaamisen kehittymisestä. 1 OPETUSSUUNNITELMATYÖN PERUSTEET Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavan koulutuksen opetussuunnittelutyön pohjana ovat: Koulutuksen perustehtävä ammattikorkeakoululainsäädännön mukaan, Bolognan julistus, European Qualification Framework, Hallitusohjelma, Opetusministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma, Koulutustarpeen alueellinen ennakointi. Opetussuunnitelmatyön perusteista on kirjattu erillinen opetussuunnitelmaohjeistus. Koulutuksen suunnittelussa on otettu huomioon myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaiset linjaukset, työelämän ja alueen kehittämistä koskevat linjaukset ja laadunvarmistusjärjestelmän mukaiset toiminnot. Koulutuksen kehittäminen tapahtuu toiminnanohjausjärjestelmän mukaisesti. European Qualification Framework (EQF) mahdollistaa elinikäisen oppimisen ja tutkintorakenteiden joustavuuden Euroopan korkeakoulualueella. Elinikäisen oppimisen tukemiseksi yhteistyötä tiivistetään eri koulutusasteiden välillä esimerkiksi ottamalla huomioon opetussuunnitelmissa edellisellä koulutusasteella saavutettu osaamisen taso. Opetussuunnitelmatyön lähtökohtana Jyväskylän ammattikorkeakoulussa käytetään EQF:n mukaisia osaamisen tasokuvauksia. Ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 6 ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7 (taulukko 1).

5 OPETUSSUUNNITELMA 5 (14) Taulukko 1. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamistason kuvaus Euroopan korkeakoulualueella (EQF). Level 7 Mastertaso Keskeiset oppimistulokset Tiedot Taidot Kompetenssit Pitkälle erikoistuneet ja omaperäisen ajattelun mahdollistavat tiedot, jotka vastaavat osittain työ- tai opintoalan kärkiosaamista. Kriittinen tietoisuus alan ja eri alojen rajapintojen tietoihin liittyvistä kysymyksistä. Erikoistuneet ongelmanratkaisutaidot, joita tarvitaan tutkimuksessa ja/tai innovaatiotoiminnassa uuden tiedon ja toimintatapojen kehittämiseen ja eri alojen tietojen yhdistämiseen. Kyky johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja vaikeasti ennakoitavissa ja uutta strategista lähestymistapaa vaativissa työ- ja opiskeluympäristöissä. Kyky ottaa vastuuta ryhmien ammatillisen osaamisen ja työkäytäntöjen kehittämisestä ja/tai toiminnan strategisesta arvioinnista. Ylemmän AMK-tutkinnon tuottamassa asiantuntijaosaamisessa korostuu laaja-alaisuus ja siirrettävyys, mikä mahdollistaa työskentelyn vaihtelevissa työtehtävissä ja työpaikoissa. Oleellista on oman toiminnan näkeminen osana suurempaa kokonaisuutta, asiantuntijuuden jakaminen ja toisilta oppiminen. Työelämän muutokset huomioidaan opintosisällöissä esimerkiksi kytkemällä opiskelu opiskelijoiden työyhteisöihin ja tutkimus- ja kehitystyöhön. Koulutusprosessin joustavuus perustuu opiskelijan mahdollisuuteen rakentaa henkilökohtainen opintosuunnitelmansa oman urakehitystavoitteensa pohjalta hyödyntäen mm. JAMK:n eri koulutusalojen välistä synergiaa opintojen toteuttamisessa. Tämä mahdollistaa yksilölliset valinnat ja yhdistää entistä joustavammin työn ja opiskelun. 2 KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA VASTUUHENKILÖT Tässä opetussuunnitemassa esitetyllä koulutusohjelmalla vastataan haasteisiin, joita alueen nopeasti kansainvälistyvä työelämä ja siellä työskentelevät asiantuntijat ovat esittäneet. Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma on laaja-alainen kehittämisohjelma, jossa yksilön kehittymisen lisäksi toteutuu myös osallistujan taustayhteisön kehittäminen. Kehittämisprosessin yhteydessä hankittu kokemus välittyy kaikkien osapuolten hyödyksi. Opetussuunnitelman laatimisessa on huomioitu aihe-alueen johto- ja asiantuntijatehtävissä toimivien teollisuuden edustajien näkemyksiä. Opetussuunnitelmaa on käsitelty ko. asiantuntijoiden kanssa käydyissä henkilökohtaisissa keskusteluissa sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun logistiikan koulutusohjelman neuvottelukunnassa. Opetussuunnitelman laadinnassa on huomioitu myös koulutusohjelmaan osallistuneiden ja siitä valmistuneiden opiskelijoiden näkemyksiä. Näitä näkemyksiä on kerätty sekä henkilökohtaisissa keskusteluissa ja opintojaksopalautteissa. Koulutuksen vastuuhenkilöt: Simo Hokkanen, FT, KL, koulutusvastaava, yliopettaja Jyväskylän ammattikorkeakoulu, tekniikka ja liikenne Rajakatu 35, Jyväskylä (0400)

6 OPETUSSUUNNITELMA 6 (14) Sanna Nieminen, DI, koulutusvastaava, lehtori Jyväskylän ammattikorkeakoulu, tekniikka ja liikenne Rajakatu 35, Jyväskylä (040) Markku Inkinen, FM, lehtori Jyväskylän ammattikorkeakoulu, tekniikka ja liikenne Rajakatu 35, Jyväskylä (0400) Koulutusohjelman suunnittelutiimiin ovat kuuluneet myös: Jouni Jurvelin, FT, insinööri, koulutusvastaava, lehtori Jyväskylän ammattikorkeakoulu, tekniikka ja liikenne Rajakatu 35, Jyväskylä (040) Elina Lindqvist, Ekonomi, koulutussuunnittelija Jyväskylän ammattikorkeakoulu, tekniikka ja liikenne Rajakatu 35, Jyväskylä (040) KOULUTUSOHJELMAN OSAAMISTAVOITE Koulutus on suunnattu asiantuntijalle, joka hakee urakehitystä, suurempaa vastuuta, teknisen osaamisensa laajentamista ja lisääntyneitä johtamistaitoja. Tutkinnon suorittanut henkilö voi toimia koko työyhteisönsä johtamisen ja uuden osaamisen aktiivisena kehittäjänä ja tuottajana. Koulutuksen avulla voidaan myös syventää ja laajentaa ammatillista kompetenssia perinteisiä ammattikuntarajoja rikkoen. Tämä tarjoaa uusia ja haastavia työtehtäviä ja mahdollisuuden uralla etenemiseen. Urasuunnittelun ja itsensä kehittämisen avulla tutkinnon suorittaneen työmarkkina-arvo lisääntyy. Logistiikan ohjelman opintojen osaamistavoite: Opiskelija omaa tieto- ja taitoperustan sekä valmiuksia asiantuntemusta vaativiin työelämän kehittämis- ja johtotehtäviin. Opiskelija hallitsee alansa uusimpia tietoja sekä omaa valmiuksia kehittämismenetelmien hyväksikäyttöön ja oman osaamisen kehittämiseen. Opiskelija kykenee reagoimaan nopeisiin muutoksiin sekä luomaan uusia toimintamalleja ja johtamaan muutosprosesseja.

7 OPETUSSUUNNITELMA 7 (14) 3.1 Koulutusohjelman osaamisen rakentuminen opiskelun aikana Logistiikan koulutusohjelman rakenne ja opintojaksot on esitetty kuviossa 1. YHTEISTOTEUTUKSENA LOGISTIIKAN JA TEKNOLOGIAOSAAMISEN KOULUTUS YTL8S1 JA YTT8S1 Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Koulutusohjelman (60 op) rakennekaavio VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT KEHITTÄMISMETODOLOGIAT, TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI OPINNÄYTETYÖ 30 op LOGISTIIKKA (NÄISTÄ VALITAAN tai 10 op) (TEKNOLOGIAOSAAMINEN JA JOHTAMINEN, NÄISTÄ ON MAHDOLLISTA VALITA VAPAASTI VALITTAVIIN OPINTOIHIN) Hankintatoimi ja asiakkuuksien hallinta 5op Logistiikan johtaminen Tuotannon johtaminen Tuotteen elinkaarihallinta Tuotekehitystoiminnan johtaminen JOHTAMINEN JA JOHTAJUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ (PAKOLLISEN AMMATTIOPINNOT, YHTEENSÄ 1) Verkostojen suunnittelu ja johtaminen Johtajuuden ja oman osaamisen kehittäminen Strateginen kehittäminen ja tulosjohtaminen Kuvio 1. Logistiikan ja teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelman rakenne ja opintojaksot Logistiikan koulutusohjelman kokonaisosaamistavoite on jaettu osaamisalueisiin, jotka on esitetty seuraavissa luvuissa. Osaamisalueiden alle on koottu opintojaksot, jotka ovat edelleen liitetty koulutusohjelman osaamiskompetensseihin. Tutkinnon tavoitteena olevan osaamisen rakentuminen opiskelun aikana Opintojen rakennekaavio ja ECTS-opintopisteet sekä suunniteltu opintojen ajoitus Opintojen rakennekaavio ja kompetenssit Koulutusohjelman osaamiskompetenssit koostuvat yleisistä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon työelämävalmiuksia kuvaavista kompetensseista (Y), koulutusohjelmakohtaisia erityisosaamisvaatimuksia kuvaavista kompetensseista (K) sekä muista asiantuntijuuden kehittymistä tukevista kompetensseista (M). Yleiset ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon työelämävalmiuksia kuvaavat valtakunnalliset kompetenssit ovat: Y1. Itsensä kehittäminen,

8 OPETUSSUUNNITELMA 8 (14) Y2. Eettinen osaaminen, Y3. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, Y4. Kehittämistoiminnan osaaminen Y5. Organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen, Y6. Kansainvälisyysosaaminen. Jyväskylän ammattikorkeakoulun logistiikan koulutusohjelman erityisosaamisvaatimuksia kuvaavat kompetenssit ovat: K1. Strategiaosaaminen, K2. Henkilöstön johtamisosaaminen, K3. Talousosaaminen, K4. Logistiikkaosaaminen. Koulutusohjelman muut asiantuntijuuden kehittymistä tukevat kompetenssit ovat: M1. Yrittäjyysosaaminen. Koulutusohjelmakohtaiset kompetensseja koskevien osaamisalueiden tarkempi kuvaus on esitetty taulukossa 3. Taulukko 3. Logistiikan / YAMK / Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit Osaamisprofiili Osaamisalueen kuvaus (tiedollinen ja taidollinen osaaminen) / Koulutusohjelmasta valmistunut 1. Strategiaosaaminen 1. Osaa määritellä organisaatioiden tavoitteiden mukaiset strategiat ja ydinosaamistarpeet sekä osaa johtaa niiden kehittämistä 2. Osaa soveltaa normeja ja toimintatapoja strategisessa ja operatiivisessa johtamisessaan myös kansainvälisessä toiminnassa 2. Henkilöstön johtamisosaaminen 2. Hallitsee logistiikan osaamisen johtamisen 1. Osaa johtaa organisaatioita ja kehittää niitä 3. Talousosaaminen 1. Osaa analysoida hankintamarkkinoita ja osaa kehittää innovatiivisia ratkaisuja hankintojen johtamiseen 2. Osaa johtaa toimittajayhteistyötä kannattavasti ja tuntee siihen vaikuttavat tekijät 4. Logistiikkaosaaminen 1. Osaa johtaa toimitusketjun hallintaa globaaleilla markkinoilla 2. Hallitsee logistiikkastrategioiden mukaisen johtamisen 3. Osaa etsiä logistiset innovaatiot ja osaa hyödyntää niitä Johtaminen ja johtajuus muuttuvassa toimintaympäristössä (1) Osaamisalueen, jonka kokonaislaajuus on 1intopistettä, osaamistavoitteiden mukaan opiskelija pystyy toimimaan johtamis- ja esimiestehtävissä monikulttuurisessa työympäristössä. Hän hallitsee liiketoiminnan johtamisen verkostoituneissa toimintaorganisaatioissa ja pystyy hyödyntämään johdon laskentatoimeen sisältyviä elementtejä johtamistyössään.

9 OPETUSSUUNNITELMA 9 (14) Osaamisalue koostuu kolmesta opintojaksosta, jotka ovat: Johtaminen ja verkostot (, ajoitus syksy 2008), Johtajuuden ja oman osaamisen kehittäminen (, ajoitus syksy 2008), Strateginen kehittäminen ja tulosjohtaminen (, ajoitus kevät 2009). Osaamisalueen vastuuhenkilöinä toimivat yliopettaja Simo J. Hokkanen ja lehtori Juhani Alakangas Logistiikka (10 op) Osaamisalueen, jonka kokonaislaajuus on 10 opintopistettä, osaamistavoitteiden mukaan opiskelija hallitsee valitsemiensa liiketoiminnan osa-alueiden johtamisen menetelmiä, käytänteitä ja teknologioita. Opiskelija valitsee suoritettavakseen 5-10 pistettä. Osaamisalue koostuu kahdesta opintojaksosta, jotka ovat: Hankintatoimi ja asiakkuuksien hallinta (, ajoitus kevät 2009), Logistiikan johtaminen (, ajoitus kevät 2009), Osaamisalueen vastuuhenkilöinä toimivat lehtori Sanna Nieminen ja lehtori Markku Inkinen Kehittämismetodologiat, tulevaisuuden ennakointi ja toiminnan arviointi () Osaamisalueen, jonka kokonaislaajuus on intopistettä, osaamistavoitteiden mukaan opiskelija osaa soveltaa oman alansa (kansallista ja kansainvälistä) tutkittua tietoa sekä menetelmiä uusissa ja muuttuvissa tilanteissa. Osaamisalue koostuu opintojaksosta Kehittämismetodologiat, tulevaisuuden ennakointi ja toiminnan arviointi (, ajoitus koko opintojen ajalle). Osaamisalueen vastuuhenkilöinä toimii koulutusvastaava, yliopettaja Simo Hokkanen Opinnäytetyö (30 op) Opinnäytetyö on eriytetty tässä opetussuunnitelmassa omaksi osaamisalueekseen. Osaamistavoitteiden mukaan opiskelija pystyy oman alansa tiedon systemaattisen keräämiseen, erityyppisen tietoaineksen ja kokemustiedon yhdistämiseen sekä tiedon analysointiin. Opiskelija kykenee soveltamaan teoreettista tietoa käytännön ongelmien ratkaisuun. Hän pystyy toteuttamaan ongelmanratkaisuprosesseja osoittaen innovatiivisuutta. Opiskelija osaa tehdä kriittisiä johtopäätöksiä ja raportoida asioita sekä suullisesti että kirjallisesti. Osaamisalue koostuu opintojaksosta Opinnäytetyö (30 op, ajoitus koko opintojen ajalle). Opinnäytetöiden vastuuhenkilöinä toimii koulutusvastaava, yliopettaja Simo J. Hokkanen Vapaasti valittavat opinnot () Myös vapaasti valittavat opinnot on eriytetty tässä opetussuunnitelmassa omaksi osaamisalueekseen. Osaamistavoitteiden mukaan opiskelija laajentaa ja syventää näissä opinnoissa

10 OPETUSSUUNNITELMA 10 (14) ammatillista ja persoonallista osaamistaan ura- ja kehityssuunnitelman ja HOPS:n valintojensa mukaisesti. Osaamisalue koostuu opintojaksosta Vapaasti valittavat opinnot (, ajoitus koko opintojen ajalle). Vapaasti valittavien opintojen vastuuhenkilöinä toimii koulutusvastaava, yliopettaja Simo J. Hokkanen. 3.2 Koulutusohjelman työelämäyhteydet sekä T&K:n ja opetuksen integrointi Logistiikan koulutusohjelmassa työelämäyhteydet syvenevät systemaattisesti opiskeluprosessin edetessä. Ammattikorkeakouluopinnoilla on tiivis kytkentä työelämään koko opiskeluprosessin ajan. Opinnot tukevat opiskelijan ammatillista kehittymistä ja niiden tavoitteena on auttaa häntä löytämään uusia näkökulmia, ratkaisuja ja toimintatapoja sekä siirtämään oppimansa työelämään. Keskeistä opinnoissa on opiskelijoiden aiemman kokemuksen ja tiedon hyödyntäminen ja liittäminen uuteen ainekseen sekä hankitun tiedon soveltaminen käytäntöön. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon keskiössä on opinnäytetyö, joka on opiskelijan urakehitystä tukeva sekä työelämää palveleva tutkimus- ja/tai kehitystyö, jolla on selkeästi käytäntöön soveltava luonne ja tehtävä. Opinnäytetyöprosessi käynnistetään opiskelun alkuvaiheessa ja se jatkuu koko opiskelun ajan. Opinnäytetyön prosessimaista etenemistä tukevat opetussuunnitelman muut opintojaksot ja oppimistehtävät. Opinnäytetyö toteutetaan kiinteässä yhteydessä opiskelijan omaan työhön ja työyhteisöön. Se voi olla myös osa Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Myös työelämän organisaatiot ja osaamiskeskukset tai erityisasiantuntijatyöryhmät yms. voivat ehdottaa kehittämistehtävien aihepiirejä. Opinnäytetyö tuottaa työelämän ongelmaan hyödynnettävän ratkaisun tai toimintamallin, jolla on käytännön sovellusarvoa. Koulutuksen etä- ja lähijaksot tukevat opinnäytetyön eteenpäin viemistä sisällöllisesti ja menetelmällisesti. Opinnäytetyöaiheet viitoittavat osaltaan myös ydinsisältöjä kontaktijaksoilla: työelämän tapahtumat ja tarpeet näkyvät koulutuksen sisällössä ja muodossa. Koulutuksen aikana luodaan verkosto, jossa työelämän asiantuntijoiden, opiskelijoista koostuvan kehittäjäverkoston ja ammattikorkeakoulun kouluttajien välinen dialogi tuottaa uutta osaamista ja osaamiskulttuuria. Opinnäytetyön aiheen määrittäminen koulutuksen alkuvaiheessa tuo selkeyttä ja suunnitelmallisuutta opiskelijan oppimisprosessiin, lisäksi se takaa riittävän ajan syvälliseen perehtymiseen aiheeseen ja kehittämistehtävän korkeatasoiseen raportoimiseen. Opinnäytetyöstä laaditaan erillinen opinnäytetyösopimus työnantajan, opiskelijan ja ammattikorkeakoulun välille. Opiskelijoille taataan riittävästi ohjausta sekä yhteistoiminnallisissa ryhmissä että yksilöohjauksena. Ohjausta antavat yliopettajakelpoisuuden täyttävät kouluttajat ja aiheen sisällöllisen asiantuntijuuden omaavat henkilöt. Lisäksi jokaiselle opinnäytetyölle nimetään yhteyshenkilö/ohjaaja työelämästä. Opiskelijoiden kehittämishankkeet puolestaan avaavat myös ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistyöhön uusia näkökulmia: opinnäytetyöt luovat uudenlaista, organisaation toimintaan kytkeytyvää käytännöllistä tutkimustietoa. Opinnäyte-

11 OPETUSSUUNNITELMA 11 (14) työstä ja sen arvioinnista on erillinen ohjeistus verkkoympäristössä ja JAMKin kirjaston kotisivulla. 3.3 Yrittäjyys koulutusohjelmassa Koulutusohjelmassa kiinnitetään huomiota sisäiseen yrittäjyyteen ja sen kehittämiseen, ohjelman jokaisessa opintokokonaisuudessa korostuu itseohjautuvuus ja sisäinen yrittäjyys. Sisäinen yrittäjyys on aktiivista, vastuullista suhtautumista asioihin, kanssaihmisiin ja ylipäänsä kaikkeen siihen minkä kanssa kulloinkin on tekemisissä. Opiskelija voi syventää osaamistaan yrittäjyyteen liittyvien asioiden suhteen JAMKin laajan yrittäjyysopintotarjonnan avulla. Virtuaalikursseina toteutettavat opintojaksot soveltuvat hyvin esimerkiksi uuden liiketoiminnan suunnitteluun, sukupolvenvaihdosprosessien tukemiseen, ja kasvuyritysten kehittämiseen. Ohjelman jokaisessa opintokokonaisuudessa korostuu itseohjautuvuus ja sisäinen yrittäjyys. Opinnäytetyössä voi perehtyä syvällisesti yrityksen strategiseen suunnitteluun, johtamiseen ja laskentatoimeen. 3.4 Kansainvälisyys koulutusohjelmassa Opiskelija voi kansainvälistyä Logistiikan koulutusohjelman opintojen aikana henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti, esimerkiksi suuntaamalla opinnäytetyönsä kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisen alueelle. Luennoissa käytetään englannin ja suomenkieltä. 4 OSAAMISEN KEHITTYMISEN ARVIOINTI Lähtökohtana on opiskelijan osaaminen opintojen alussa suhteessa koulutusohjelman tavoitteena olevaan osaamiseen. Opiskelija arvioi itse osaamisensa opintojen alussa ja hakee halutessaan hyväksilukemista aiemmin hankitusta osaamisestaan. Opiskelijan kanssa käydään keskustelu henkilökohtaisista opintovalinnoista opintojen alkuvaiheessa. Opintojen aikana opiskelija arvioi oman osaamisensa kehittymistä ja tämän pohjalta päivitetään henkilökohtaista opintosuunnitelmaa. Tavoitteena on löytää ne alueet, joissa osaamista tulisi vielä vahvistaa. Valmistumisvaiheessa opiskelijan oma analyysi osaamisestaan helpottaa työhakuprosessia. Osaamisen kehittymisen arvioinnin mahdollistamiseksi kunkin opintojakson/osaamisalueen osalta on määritelty kriteerit seuraaville osaamisen tasoille (suluissa käytetyt arvosanat): Aloitteleva osaaja (1-2), Kehittyvä osaaja (3-4), Asiantunteva osaaja (5).

12 OPETUSSUUNNITELMA 12 (14) 5 AIEMMIN OPITUN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN KOULUTUSOHJELMASSA Jokaisella opiskelijalla on oikeus halutessaan hakea hyväksilukua aiemmin hankitusta osaamisestaan. Opiskelija on vastuussa osaamisensa näyttämisestä toteen. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytänteet on kuvattu tutkintosäännössä. Aiemmin hankitun osaamisen toteennäyttämistavat sovitaan koulutuspäällikön ja asianomaisen osaamisalueen/opintojakson vastuuhenkilön/vastuuhenkilöiden kanssa. Prosessi on kuvattu selkeästi JAMK:n toiminnanohjausjärjestelmässä.

13 OPETUSSUUNNITELMA 13 (14) Liite 1. Koulutusohjelman kompetensseja koskevien osaamisalueiden tarkempi kuvaus. Y. YAMK-tutkinnon yleistä työelämäosaamista kuvaavat kompetenssit (ECTS-projektin suositus ) Yleiset kompetenssit (Generic competences) Y1. Itsensä kehittäminen (Learning competence) Y2. Eettinen osaaminen (Ethical competence) Y3. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (Communication and social competence) Y4. Kehittämistoiminnan osaaminen (Development competence) Osaamisalueen kuvaus, ylempi amk-tutkinto (Description of the competence, master level) 1. osaa monipuolisesti ja systemaattisesti arvioida omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan sekä määritellä osaamisensa kehittämistarpeita 2. kykenee jatkuvaan oppimiseen sekä ymmärtää ja ohjaa tavoitteellisesti omaa oppimisprosessiaan 3. kykenee yhdessä oppimiseen ja opitun jakamiseen erilaisissa asiantuntijayhteisöissä 4. kykenee toiminaan aloitteellisesti sekä ennakoimaan muutoksia ja muutostarpeita 5. osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa 1. osaa soveltaa oman alansa arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä 2. ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti 3. osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan ja tuntee organisaationsa yhteiskuntavastuun 4. osaa ottaa muut huomioon toiminnassaan ja tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmat 1. kykenee toisten kuuntelemiseen sekä asioiden kirjalliseen, suulliseen ja visuaaliseen esittämiseen erilaisille kohderyhmille 2. osaa toimia erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa sekä osaa organisoida ja luoda ammatillisia verkostoja 3. ymmärtää ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteet ja osaa työskennellä yhdessä toisten kanssa monialaisissa työryhmissä sekä johtaa niitä 4. osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa omassa työssään 1. osaa hankkia ja käsitellä oman asiantuntijuusalueen ja lähialueiden tietoa sekä kykenee kriittiseen tiedon arviointiin ja kokonaisuuksien hahmottamiseen sekä uuden tiedon luomiseen 2. hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä sekä osaa itsenäisesti toteuttaa alaa kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita 3. tuntee projektitoiminnan osa-alueet, osaa toimia projektitehtävissä ja johtaa niitä 4. toimii aloitteellisesti ja kehittävän työtavan mukaisesti sekä osaa käynnistää ja toteuttaa muutosprosesseja 5. kykenee luovaan ja innovatiiviseen ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon työssään 6. osaa käynnistää kannattavia ja asiakaslähtöisiä kehittämistoimintoja 7. osaa ohjata ja kouluttaa toisia Y5. Organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen (Organizational and societal competence) 1. tuntee oman alansa organisaatioiden yhteiskunnallis-taloudellisia yhteyksiä 2. tuntee ja osaa hyödyntää yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia 3. tuntee työelämän toimintakulttuuria ja kykenee osallistumaan organisaatioiden toiminnan koordinointiin, kehittämiseen ja johtamiseen 4. osaa arvioida työyhteisön toimintaa sekä suunnitella, organisoida ja kehittää toimintaa työelämän muuttuvissa tilanteissa 5. kykenee hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syyseuraussuhteita sekä kykenee toimimaan rajallisen tiedon pohjalta monia-

14 OPETUSSUUNNITELMA 14 (14) laista osaamista vaativissa tilanteissa Y6. Kansainvälisyysosaaminen (International competence) 1. omaa oman alan työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan yhden tai kahden vieraan kielen kirjallisen ja suullisen taidon 2. ymmärtää kulttuurieroja ja kykenee toimimaan kansainvälisessä työ- ja toimintaympäristössä 3. osaa soveltaa oman alansa kansainvälistä tietoa ja osaamista 4. omaa yleiskuvan ammatillisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä kansainvälisessä toimintaympäristössä K. Logistiikan / YAMK / Koulutusohjelmakohtaisia erityisosaamisvaatimuksia kuvaavat kompetenssit (Jyväskylän amk) Osaamisprofiili Osaamisalueen kuvaus (tiedollinen ja taidollinen osaaminen) / Koulutusohjelmasta valmistunut 1. Strategiaosaaminen 1. Osaa määritellä organisaatioiden tavoitteiden mukaiset strategiat ja ydinosaamistarpeet sekä osaa johtaa niiden kehittämistä 2. Osaa soveltaa normeja ja toimintatapoja strategisessa ja operatiivisessa johtamisessaan myös kansainvälisessä toiminnassa 2. Henkilöstön johtamisosaaminen 1. Osaa johtaa organisaatioita ja kehittää niitä 2. Hallitsee logistiikan osaamisen johtamisen 3. Talousosaaminen 1. Osaa analysoida hankintamarkkinoita ja osaa kehittää innovatiivisia ratkaisuja hankintojen johtamiseen 2. Osaa johtaa toimittajayhteistyötä kannattavasti ja tuntee siihen vaikuttavat tekijät 3. Ymmärtää strategian ja talouden väliset kytkennät ja osaa johtaa yritystä taloudelliset näkökulmat huomioiden 4. Logistiikkaosaaminen 1. Osaa johtaa toimitusketjun hallintaa globaaleilla markkinoilla 2. Hallitsee logistiikkastrategioiden mukaisen johtamisen 3. Osaa etsiä logistiset innovaatiot ja osaa hyödyntää niitä M. Koulutusohjelman muuta asiantuntijuuden kehittämistä tukevat kompetenssit (Jyväskylän AMK) Osaamisprofiili Osaamisalueen kuvaus (tiedollinen ja taidollinen osaaminen) / Koulutusohjelmasta valmistunut M1. Yrittäjyysosaaminen 1. Ymmärtää yrittäjyydessä keskeisen liiketoimintaosaamisen tiedollisen ja taidollisen perustan sekä erilaiset yritysmuodot mukaan lukien sosiaalinen yritys 2. Tunnistaa perustaidot ja kokemuksen, joiden kautta edellä mainittuja tietoja käytetään käytännössä yritystoiminnassa 3. Hallitsee yrittäjyyden edellyttämät vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot 4. On sisäistänyt sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden merkityksen oman toimintansa ohjaamisessa

Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) Kulttuurituottaja (ylempi AMK) 1 (10) Kulttuurituotanto (ylempi AMK) OPETUSSUUNNITELMA Kulttuurituotannon ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus on tarkoitettu kulttuurituotannon alan ammattikorkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

OPETUSSUUNNITELMA. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) OPETUSSUUNNITELMA Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) Humanistinen ammattikorkeakoulu Annankatu 12 A 17, 00120 Helsinki p. 020 762 1390, f. 020 762 1391 www.humak.fi,

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN TUTKINTO-OHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET 2015-2016 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa 29.9.2014

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma

Liiketalouden koulutusohjelma 1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 20- Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.20 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 22 Irma Vahvaselkä & Kaarina Murtola (toim.) PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen

Lisätiedot

MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA INSINÖÖRI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA

MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA INSINÖÖRI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA INSINÖÖRI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 240 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2015 Hyväksytty 31.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA RESTONOMI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA

MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA RESTONOMI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA RESTONOMI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 2 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2015 Hyväksytty 31.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15..20 hyväksymässä

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP)

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) OPINTO-OPAS 2009-2010 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP)

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) OPINTO-OPAS 2008-2009 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2007-2008

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2007-2008 YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2007-2008 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kesto 2012-2015 Hyväksytty 30.12.2011 OPETUSSUUNNITELMA 2(12) KOULUTUSOHJELMA Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen

1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen 1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK........................................................... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009 OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 2009 2012 22.8.2009 1 KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on antaa tutkimukseen ja

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK)

OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK) OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK) 1 SISÄL L YS 1. KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 JOHDANTO... 3 1.2 TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN...

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu

Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu Opetussuunnitelma 2014-2015 28.10.2014 1 Sisällysluettelo YDINOSAAMINEN 210 OP... 16 PERUSOPINNOT 60 OP (1.vuosi)... 16 Muotoilun perusteet

Lisätiedot

a) Tutkintotavoitteinen koulutus

a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2A Tutkintotavoitteinen koulutus SISÄLLYS 2A Opetus ja oppiminen -ydinprosessi 2A:1 Osaamisperustaisten

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

SUOSITUS TUTKINTOJEN KANSALLISEN VIITEKEHYKSEN (NQF) JA TUTKIN- TOJEN YHTEISTEN KOMPETENSSIEN SOVELTAMISESTA AMMATTIKORKEA- KOULUISSA

SUOSITUS TUTKINTOJEN KANSALLISEN VIITEKEHYKSEN (NQF) JA TUTKIN- TOJEN YHTEISTEN KOMPETENSSIEN SOVELTAMISESTA AMMATTIKORKEA- KOULUISSA SUOSITUS TUTKINTOJEN KANSALLISEN VIITEKEHYKSEN (NQF) JA TUTKIN- TOJEN YHTEISTEN KOMPETENSSIEN SOVELTAMISESTA AMMATTIKORKEA- KOULUISSA Työryhmä: Pekka Auvinen (PKAMK), Johanna Heikkilä (JAMK), Hanna Ilola

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma LAAJUUS KUVAUS Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika on 3 vuotta.

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS. KUVAUS Liiketalouden koulutusohjelmassa suoritetaan liiketalouden

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS. KUVAUS Liiketalouden koulutusohjelmassa suoritetaan liiketalouden Opetussuunnitelma 1 (9) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS Liiketalouden koulutusohjelma 210 op KUVAUS Liiketalouden koulutusohjelmassa suoritetaan liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto,

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Rakennustekniikan koulutusohjelmassa saat valmiudet talonrakentamisen

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Rakennustekniikan koulutusohjelmassa saat valmiudet talonrakentamisen Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS Rakennustekniikan koulutusohjelma 240 op KUVAUS Rakennustekniikan koulutusohjelmassa saat valmiudet talonrakentamisen rakennesuunnittelutehtäviin.

Lisätiedot

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1 Sisältö 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 90 op Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

KUOPION MUOTOILUAKATEMIA

KUOPION MUOTOILUAKATEMIA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KUOPION MUOTOILUAKATEMIA Opinto-opas 2008 aloittaneet MUOTOILUN TUTKINTOON JOHTAVA AIKUISKOULUTUS PL 98, Piispankatu 8, 70101 Kuopio Puh. (017) 308 111, Fax (017) 308 222 Email:

Lisätiedot

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia 2008-2012 - SISÄLTÖ - JOHDANTO 4 PEDAGOGISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 5 OPPIMISNÄKEMYS 6 PEDAGOGISET KEHITTÄMISKOHTEET,

Lisätiedot