TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Omaishoitajien jaksamisen tukeminen (AK4) toiminnanohjaajat Sari Tuikkanen ja Marjo Salmi

2 Sisällysluettelo 1 TAUSTAA KOHDE JA TOIMINTA-ALUE PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET Päämäärä Tavoitteet TOTEUTUS VUODEN 2015 JA TULEVIEN VUOSIEN PAINOTUSALUEITA HENKILÖSTÖRESURSSIT JA TYÖTEHTÄVÄT Henkilöstöresurssit Työtehtävät ARVIOINTI RISKIEN HALLINTA... 8

3 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Omaishoitajien jaksamisen tukeminen (Ak4) 1 TAUSTAA Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry on perustettu vuonna 1997 ja yhdistys kuuluu jäsenenä Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:hyn. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n jäsenalueena on Kokkola, Kruunupyy, Pedersöre, Luoto ja Kannus. Jäsenalueella noin asukasta. Yhdistys on hallinnoinut erilaisia RAY:n rahoittamia hankkeita vuodesta 2001 alkaen. Vuosien sijaishoitohankkeiden jälkeen juurrutettiin hankkeiden kehittämä toiminta perustamalla sosiaalinen yritys OMA Hoivapalvelu Oy, joka tarjoaa edelleen hoitoavun lisäksi veteraanisiivousta. AKTIVA- ja TOIMIVA- hankkeiden ( ) aikana kehitettyä toimintaa jatketaan AK4 toimintaavustuksen turvin tukemalla omaishoitajien jaksamista monipuolisesti Kokkolan ja Kannuksen alueella. Jäseniä yhdistyksellä on 360 henkilöjäsentä ja 15 yhteisöjäsentä (tilanne ). Jäsenmäärä on kasvava, vaikka jäsenaika on Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n tutkimuksen ja oman kokemuksemme pohjalta lyhyt, noin viisi vuotta. Toimintamme on linjassa Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian kanssa. Hyvinvointistrategia 2015 on maakunnan toimijoiden yhteinen tahdonilmaus alueen hyvinvoinnin kehittämisen tavoitteista. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry on allekirjoittanut Keski-Pohjanmaan hyvinvointisopimuksen Sen perimmäisenä tavoitteena on lisätä maakunnan asukkaiden hyvinvointia ja lähtökohtana on keskipohjalaisen ihmisen hyvä arki. Strategian läpileikkaavina teemoina on mm. kansalaislähtöisyys ja laaja yhteistyö. Siinä korostetaan kansalaislähtöisen toiminnan, kuten yhdistysten, merkityksen tiedostamista ja mukaan ottamista hyvinvoinnin kehittämiseen sekä laajaa sektorirajat ylittävää yhteistyötä. Kokkolan kaupunki on panostamassa vanhustenhuoltoon ja ikäihmisten omaishoitoon. Tähän liittyen kaupungille on laadittu konkreettinen toimenpideohjelma vuoteen Toimenpideohjelma pohjautuu alkuvuodesta 2012 valmistuneeseen laajaan konsulttiselvitykseen Kokkolan vanhustenpalvelujen nykytilasta. Omaishoitajien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja jaksamisen tukemiseen tähtäävä toimintamme on hyvin linjassa Kokkolan vanhustenhuollon strategisten tavoitteiden ja sosiaali- ja terveysministeriön KASTE-ohjelman tavoitteiden kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi v avustusta Pohjois-Suomen SenioriKaste-hankkeelle, jota hallinnoi Kokkolan kaupunki. Hankkeeseen osallistuvilla alueilla ovat myös paikalliset järjestötoimijat osallistuneet hankevalmisteluun. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Keskipohjanmaan muistiyhdistys ry sekä paikallinen Muistiluotsi toiminta. Keski-Pohjanmaan toiminnallisessa osakokonaisuudessa kehitetään ja uudistetaan kotona asumista tukevia palveluja ja palvelutarpeen arviointia. Hankkeessa edistetään ikääntyvien osallisuutta sekä kehitetään kuntoutuksen sisältöjä, toimintatapoja että vahvistetaan asiakkaiden, omaishoitajien ja

4 2 henkilöstön kuntoutusosaamista. Hanke toteutetaan ajalle Yhdistyksen puheenjohtaja osallistuu hankkeen ohjausryhmään. Toiminnanohjaajat osallistuvat alueellisiin työryhmiin. Jatkamme edelleen yhteistyötä Kokkolan kaupungin kanssa Voimaa Vanhuuteen -hankkeen loputtua. Työntekijä (entinen kuntakoordinaattori) on mukana uudessa työryhmässä, jossa suunnitellaan ja toteutetaan ikäihmisten liikuntaa edistävää toimintaa ja tapahtumia vuoden aikana. Olemme osallisia vapaaehtoistoimintaa kehittävässä VERKKARIT-työryhmässä. Työryhmän tavoitteena on parantaa alueellisesti vapaaehtoistoiminnan ja tukihenkilötoiminnan edellytyksiä. Se tukee vapaaehtoistoiminnan lisäämistä ja näkyväksi tekemistä sekä vahvistaa vapaaehtoistoiminnan koordinointia. Alueellemme on tullut mukaan Omaiset mielenterveystyön tukena Vaasanseutu ry ja Keski-Pohjanmaan Muistiluotsi, joiden kanssa olemme aloittaneet yhteistyön vuoden 2013 aikana mm. koulutuspäivien muodossa. Omaishoitajille ja läheisille suunnattua toimintaa voimme kehittää monipuolisemmin yhteistyössä heidän kanssaan. Osallistumme alueellemme perustettuun Keski-Pohjanmaan kokemusosaajien ohjausryhmään (KPKOOS). Ohjausryhmä koostuu koulutuspalveluiden, kunnan palveluiden, yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoiden sekä kokemusosaajien yhteistyöstä. Ryhmän tehtävänä on tukea Keski-Pohjanmaan alueen kokemusosaamisen tunnettavuuden lisäämistä sekä tukea jo kouluttautuneita kokemusosaajia. 2 KOHDE JA TOIMINTA-ALUE Toiminnan kohteet: Omaishoitajat - kaikki omaishoitajat, myös ne, jotka eivät ole omaishoidon tuen piirissä - kaikenlaisissa omaishoitotilanteissa olevat (puolisoaan, vanhempansa, sisartaan, lastaan tai muuta läheistä hoitavat). - kaikenikäiset omaishoitajat nuorista aikuisista ikäihmisiin. - etä- ja entiset omaishoitajat - sekä jäsenet että ei-jäsenet Omaishoidettavat yhdessä omaishoitajan kanssa Muut perheenjäsenet Toiminnasta kiinnostuneet vapaaehtoiset AK4 toiminta-avustuksen toiminta-alueena on Kokkola ja Kannus. Kokkolassa on asukkaita noin ja Kannuksessa 5681 (2014). Kokkolassa on noin 9200 yli 65-vuotiasta. Kokkolassa asuu kotona 90.8 % 75 vuotta täyttäneitä.

5 3 3 PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 3.1 Päämäärä Päämääränä on tavoittaa alueen omaishoitajat mahdollisimman laajasti ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kannustaa heitä pitämään huolta omasta terveydestään, hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan. Ylläpitää ja parantaa heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan sekä terveyttään ja näin tukea monipuolisesti heidän jaksamistaan ja hoidettavien kotona selviytymistä. 3.2 Tavoitteet Toiminnan tavoitteina on parantaa omaishoitajien ja hoidettavien psykososiaalista hyvinvointia lisäämällä sosiaalisia kontakteja ja vertaistukea sekä järjestämällä mahdollisuuksia lepoon, virkistykseen ja harrastustoimintaan. o Konkreettisina tavoitteina on yksinäisyyden ja eristyneisyyden vähentäminen, uusien ystävyyssuhteiden luominen, ilon löytyminen elämään. Lisäksi annetaan omaishoitopareille mahdollisuus vielä kokea asioita yhdessä. o syrjäytymisen ehkäiseminen ylläpitää ja kohentaa omaishoitajien fyysistä kuntoa, jaksamista ja hyvinvointia järjestämällä vertaistuellisia liikuntaryhmiä, liikunnallisia retkiä sekä lomia. edistää omaishoitajien jaksamista ja mahdollistaa omaishoitoparien toimiva ja hyvä arki antamalla järjestölähtöistä ohjausta ja neuvontaa ja konkreettista apua palveluiden ja etuuksien hakuprosesseissa. pitää toiminta laadukkaana ja hyvin organisoituna sekä asiakaslähtöisenä. lisätään laajaa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa palvelujen parantamiseksi. omaishoitajien olohuoneen toiminnan kehittäminen ja viihtyisyyden ylläpitäminen. 4 TOTEUTUS Vertaistuki- ja virikeryhmiä pidetään omaishoitajien olohuoneessa sekä "maakunnassa". Ryhmänvetäjinä toimivat hanketyöntekijät ja ryhmiin kutsutaan ajoittain ulkopuolisia vierailijoita. Järjestetään säännöllisesti kokoontuvia vertaistuellisia keskusteluryhmiä omaishoitajille, entisille omaishoitajille ja omaishoitopareille yhdessä. Ryhmissä jaetaan arjen kokemuksia ja keskustellaan elämän haasteista ja voimavaroista. Pääpaino on vertaistuella, keskustelulla ja uusien ystävyyssuhteiden saamisella. Tärkeää on irrottautua hetkeksi kodista ja arkirumbasta. Yhdessä osallistutaan koulutuksiin ja teatterimatkoille sekä tehdään omaishoitajien toivomuksesta vierailukäyntejä eri kohteisiin. Vertaistukiryhmien sisältö kokonaisuudet suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa. Omaishoitajien olohuoneessa kohdataan omaishoitajia ja -hoidettavia, yhteistyökumppaneita ja opiskelijoita. Omaishoitajien kohtaamispaikkaa pyrimme pitämään avoinna ma-to klo 9-15 ilman ajanvarausta. Hankkeen toiminta-alueen (Kokkola ja Kannus) laajuuden vuoksi työntekijät eivät aina

6 4 ole tavattavissa toimistolla, mutta työntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse. Avoimia ovia pidetään omaishoitajien olohuoneessa kaksi kertaa vuodessa omaishoitajille ja yhteistyökumppaneille. KenguRut-ryhmä (vammaisten lasten vanhemmat) kokoontuvat kerran kuukaudessa iltaisin. Vertaiset-ryhmä (hoidettavansa menettäneet) kokoontuu kerran kuukaudessa Kokkolassa ja Kannuksessa. Omaisena edelleen -ryhmä (hoidettava on siirtynyt kodin ulkopuoliseen hoivaan) sekä omaishoitajien omaryhmä jatkavat kokoontumistaan 3-4 kertaa vuoden aikana. Lohtajan ja Kälviän alueilla kokoontuvat omaishoitajien vertaistukiryhmät kerran kuukaudessa yhteistyössä seurakuntien diakonityön kanssa. Omaishoitopareille suunnatut virikkeelliset toiminta- ja vertaistukiryhmät kokoontuvat kerran kuukaudessa Kokkolassa omaishoitajien olohuoneessa ja Kannuksessa Kitinkannuksen tiloissa. Vertaistuellisia liikunta- ja harrasteryhmiä järjestetään eri puolella toimialuetta, ohjaajina toimivat omat työntekijät/vapaehtoiset/palveluntuottajat. Kannuksessa kokoontuu omaishoitajille suunnattu liikuntaryhmä, jossa ohjaajana toimii Kannuksen Fysikaalisen hoitolaitoksen työntekijä. Ryhmätoiminnan sisältö on hyvin suunniteltua ja omaishoitajien fyysistä kuntoa ja tasapainoa kohentavaa toimintaa. Kokkolassa kokoontuu viisi eri liikunnallista ryhmää joissa on erilaista ja kokonaisvaltaista fyysistä kuntoa kohottavaa toimintaa. Yli 65-vuotiaiden mies- ja naisomaishoitajien kuntosaliryhmät kokoontuvat Honkaharjun toimintakeskuksessa kerran viikossa. Päävastuu ryhmistä on hanketyöntekijällä, mutta hänellä on apunaan koulutetut vapaaehtoiset vertaisveturit ohjaamassa ryhmätoimintaa. Medirexin kuntosalille voi omaishoitajat ilman aikarajoitusta mennä kuntoilemaan itselle sopivana aikana. Omaishoitajien ja -hoidettavien liikunnalliset ryhmät kuten vesijumppa ja keilaryhmä kokoontuvat kerran viikossa. Vesijumpparyhmään on ostettu ulkopuolinen ryhmänohjaaja ja keilaryhmää ohjaa kaksi vapaaehtoista omaishoitajaa. Omaishoitajista koostuva Lauluryhmä Läheiset jatkaa kokoontumistaan myös ensi vuonna. Lauluharjoituksia pidetään omaishoitajien olohuoneessa noin joka kolmas viikko. Lauluryhmä esiintyy sekä AK-hankkeen tilaisuuksissa että yhdistyksen vapaaehtoisena esiintyjäryhmänä kutsuttuna eri Kokkolan alueen palvelutaloissa. Järjestetään retkiä, matkoja, vierailuja, tuettuja lomia yms. virkistystoimintaa. Retkikuukaudet ovat touko-/kesäkuu ja elokuu. Syksyllä tai keväällä käymme yhdessä konsertissa ja ostos- tai messumatkalla. Annetaan ohjausta ja neuvontaa puhelimitse tai toimistolla henkilökohtaisesti. Tiedotetaan omaishoitajille (sähköposti, puhelin, lehtiset) muista alueen toimijoista (kaupunki, eri yhdistykset), jotka järjestävät omaishoitajille suunnattua toimintaa. Järjestetään avoimia koulutuksia ja tapahtumia yhteistyössä eri tahojen kanssa. Panostamme edellisen vuoden tavoin vapaaehtoistyön kehittämiseen ja uusien vapaaehtoisten hankkimiseen. Koulutetut vapaaehtoiset vertaisveturit toimivat edelleen liikuntaryhmien ohjaajina. Toimintaa suunnitellaan ja kehitetään omaishoitajien antaman palautteen ja tarpeiden mukaisesti (esim. päivä- ja iltaryhmiä, liikuntaryhmiä eri-ikäisille ja -kuntoisille). Toimintaa arvi-

7 oidaan mm. kerättyjen palautteiden pohjalta. Tehdään etsivää työtä omaishoitajien tavoittamiseksi mukaan toimintaan, tiedotetaan omaishoidosta ja omaishoitajuudesta, tehdään laaja-alaista yhteistyötä eri tahojen kanssa kuten yhdistykset, oppilaitokset ja kuntien ammattihenkilöiden kanssa. Käydään pitämässä 2-3 luentoa omaishoitajuudesta Keski-Pohjanmaan keskussairaala KIURU:n järjestämillä muistihäiriökursseilla Härmän kuntokeskuksessa. Omaishoitajien palvelukansiota jaetaan edelleen tarpeen mukaan eri toimipisteisiin sekä kansioita päivitetään kaksi kertaa vuodessa. Tällä hetkellä kansioita on jaettu 13 toimipakkaan hankealueelle. Kansio sisältää ajankohtaista tietoa omaishoitajuudesta, kotona asumista tukevista kaupungin palveluista sekä yhdistyksestämme että Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:stä. Palvelukansiossa on tärkeitä yhteistietoja ja tyhjiä vapaasti otettavissa olevia hakukaavakkeita. Kansioita on jaettu myös ammattihenkilöille työvälineeksi. Syksyllä järjestämme yhteistyössä Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opiston vanhustyön koulutusohjelman lähihoitajaopiskelijoiden kanssa omaishoitopareille suunnattua toimintaa. Lokakuussa omaishoitopareille järjestetään virkistyspäivä, jossa tehdään erilaisia hemmotteluhoitoja (käsi - ja jalkahierontaa) ja mittauksia (verenpaine, verensokeri ja PEF-mittaus). Syyskuussa omaishoitopareilla on mahdollisuus saada lähihoitajaopiskelija kotiinsa ja opiskelijat pääsevät näin tutustumaan omaishoitajan työhön. Samalla omaishoitajat saavat ilmaista apua kotiin ja mahdollisuuden muutaman tunnin vapaaseen. Tämä ystävävanhus-toiminta lähihoitajaopiskelijoiden ja opettajan kanssa on jatkunut noin kymmenen vuotta. Yhdistyksen nettisivuja ja sosiaalisen median käyttöä tiedottamisessa kehitetään/uudistetaan jatkossakin vastaamaan omaishoitajien ja yhteistyökumppaneiden tarpeita. Tapahtumista tiedotetaan sähköisesti esim. kotisivuilla, facebookissa ja uutiskirjeessä. Tulevista tapahtumista tiedotetaan omaishoitajille kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä tapahtumalehdessä, viikoittain Keski-Pohjanmaan lehden yhdistyspalstalla sekä Kokkolan kaupungin sähköisessä tapahtumakalenterissa. Tapahtumalehti löytyy sähköisenä versiona yhdistyksen nettisivuilla. Tapahtuma-lehdestä löytyy pääasiassa kaikki AK4:stä järjestettävät tapahtumat puolivuosittain. Järjestämme tietoisku iltapäiviä omaishoitajille 2-3 kertaa vuodessa. Näillä iltapäivillä on tarkoitus lisätä omaishoitajien tietämystä heitä koskevista ajankohtaisista asioista. Esitteitä ja tiedotteita tullaan jakamaan säännöllisesti eri toimipisteisin Kokkolan ja Kannuksen alueille. Työntekijät esittelevät toimintaa kaupungissa järjestettävissä tapahtumissa mm. Yhdistysten torilla, YhdistysExriimissä ja soveltavan liikunnan tapahtumassa. Näitä tapahtumia työntekijät suunnittelevat eri työryhmissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hanketyöntekijät osallistuvat vuoden aikana maksullisiin ammattia täydentäviin koulutuksiin sekä maksuttomiin lähialueella järjestettäviin koulutuksiin. Leiripäiviä järjestetään vuoden aikana kolme, yhteistyössä eri seurakuntien diakonityön kanssa. Leiripäivät suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä. Kutsuttuna työntekijät käyvät eri yhdistyksissä kertomassa omaishoitajuudesta sekä järjestettävästä toiminnasta omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi. 5

8 6 5 VUODEN 2015 JA TULEVIEN VUOSIEN PAINOTUSALUEITA Jatkossa pyrimme tavoittamaan omaishoitajia toimintaan mukaan varhaisemmassa vaiheessa. Nyt moni ottaa yhteyttä vasta aivan uupuneena tai kun vuosien hakemisen jälkeen omaishoidontuki on vihdoin myönnetty. Ääritapauksessa yhteydenotto tulee vasta hoidettavan kuoltua. Erityisesti pyritään tavoittamaan iäkkäitä omaishoitajia, jotka eivät saa omaishoidontukea tai ovat vailla muita riittäviä etuuksia ja tukitoimia. Lisäksi pyrimme löytämään ne omaishoitajat, jotka ovat yksinäisiä ja vailla sosiaalista verkostoa. Uusien omaishoitajien tavoittamiseksi pidetään infotilaisuuksia ja pyritään olemaan mahdollisimman paljon näkyvillä. Lisäksi tehdään etsivää työtä eli jalkaudutaan ja "tartutaan hihasta". Tiedon levittämisessä merkittävää on yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollonsektorin, toisten yhdistysten ja oppilaitosten kanssa. Osana tässä kokonaisuudessa on hoito- ja sosiaalialan opiskelijoille suunnattu tiedottaminen. Toisena painopistealueenamme on omaishoitajien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tämä on linjassa Kokkolan vanhustenhuollon strategisten tavoitteiden ja sosiaali- ja terveysministeriön KASTE-ohjelman tavoitteiden kanssa. Olemme mukana SenioriKasteen eri työryhmissä kehittämässä alueemme ikäihmisten kotona asumista ja heidän palvelujaan. SenioriKasteen painopisteinä ovat kotona asumisen tukeminen, ikääntyvien arjen sisältöjen monipuolistaminen sekä kuntouttavan toiminnan ja osaamisen kehittäminen. Lisäksi jatketaan hyvin alkanutta yhteistyötä erityisesti Muistiluotsin (Keski-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry) sekä Omaiset mielenterveystyön tukena ry:n (Omaiset mielenterveystyön tukena Vaasanseutu ry, Kokkolan toimipiste) kanssa. Voimaa Vanhuuteen -hankeyhteistyön kautta panostus liikuntaan, erityisesti ikäihmisten liikuntaan jatkuu. Voimaa Vanhuuteen hanke päättyi vuonna Työntekijä jatkaa uudessa työryhmässä jatkossakin. Vuoden 2012 syksystä lähtien olemme saaneet Kokkolan kaupungilta maksuttoman kuntosalivuoron sekä miehille että naisille Honkaharjun palvelutalon kuntosalista. Kuntasali harjoittelulla turvataan yli 65-vuotiaiden omaishoitajien kotona selviytymistä (lihakunto ja tasapaino). Myös vapaaehtoistoimintaa tullaan kehittämään. 6 HENKILÖSTÖRESURSSIT JA TYÖTEHTÄVÄT 6.1 Henkilöstöresurssit Vuonna 2015 AK4:ssä työskentelee kaksi kokoaikaista (100 %) toiminnanohjaajaa, jotka vastaavat AK4:n toiminnasta (ks. Työtehtävät). Lisäksi AK4:n talous- ja henkilöstöhallinnosta vastaa toiminnankoordinaattori 10 %:n työajalla. Syksystä 2013 lähtien AK4:ssä on työskennellyt kolmas toiminnanohjaaja 80 %:n työajalla. Vuoden 2014 alusta työaikaa jouduttiin rahoituksen vuoksi muuttamaan siten, että työaika ja tehtävät jakaantuivat PETU Perheiden tukena -projektin kanssa; AK4 30 % ja PETU 50 %. Elokuusta 2014 työaika ja tehtävät ovat jakaantuneet; AK4 30 % ja PETU 70 %. Toiminnanohjaaja ei jatka tehtävässään

9 7 vuonna Kolmannen toiminnanohjaajan palkkaamista selvitellään vuodelle Mahdollinen työaika olisi 80 %:a, josta AK4:n osuus noin 30 %:a. Asiakasmäärät ja työmäärä ovat lisääntyneet joka vuosi, sillä väestö vanhenee ja kaupunki panostaa kotihoitoon ja omaishoitajien määrän lisäämiseen. Kokkolassa asuu kotona 90,8 % 75 vuotta täyttäneitä. Lisääntyvä asiakasmäärä kasvattaa myös ohjauksen ja neuvonnan tarvetta. 6.2 Työtehtävät Henkilöstön työtehtäviin kuuluu: - toiminnan suunnittelu, kehittäminen, organisointi, tiedotus, toteutus, raportointi ja arviointi. - kontaktit kohderyhmän kanssa puhelimella, sähköpostilla, toimistolla, ryhmissä ja eri tapahtumissa sekä tarvittaessa asiakkaan kotona. - yhteistyö julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sekä eri oppilaitosten kanssa - osallistuminen erilaisiin työryhmiin kuten Verkkarit, Keski-Pohjanmaan kokemusosaajien ohjausryhmä(kpkoos), Voimaa Vanhuuteen työryhmä sekä SenioriKasteen eri työryhmiin. - tapahtumien ja koulutusten suunnittelu, toteuttaminen ja osallistuminen. - materiaalin tuottaminen (www-sivut, tapahtumalehtiset, esitteet yms.) - markkinointi ja näkyvillä oleminen esim. lehtiartikkelit ja facebook-sivut. - jalkautuminen ihmisten pariin tekemään etsivää työtä - hallinnolliset tehtävät, toiminnan taloudesta vastaaminen - vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 7 ARVIOINTI Arviointina käytetään erilaisia menetelmiä kuten itsearviointia ja seurantaa. Arviointi tapahtuu tilastoinnin, asiakaspalautteiden ja työntekijöiden havainnoinnin pohjalta. Toimintaan (ryhmät, koulutukset, tapahtumat) osallistuvilta kerätään kirjallista ja suullista palautetta toiminnan järjestelyistä, sisällöistä ja toteutuksesta. Arvioimme myös mitä konkreettista hyötyä tapahtumistamme on omaishoitajien arkeen. Liikuntaryhmiin osallistuvilta kerätään tietoa fyysisen kunnon, hyvinvoinnin ja jaksamisen muutoksista. Näitä kerättyjä tietoja hyödynnetään toimintaa suunniteltaessa ja kehittäessä. Tehdään asiakkaiden hyvinvointia ja sitä kuormittavia tekijöitä kartoittavia kyselyitä. Kerätään palautetta toiminnasta myös yhteistyökumppaneilta. Näillä kerätyillä tiedoilla pystymme arvioimaan hankkeen määrällisiä ja laadullisia tuloksia. Toiminnan laajemman tason vaikutusten arvioimiseksi seurataan:

10 8 - omaishoidon ja omaishoitajuuden näkyvyyttä erityisesti paikallismediassa (artikkelien määrä ja sisältö). Lehtiartikkelit dokumentoidaan leikekansioihin ja yhdistyksen kotisivuille. - omaishoitajien määrän kehitystä toiminta-alueella (omaishoidontukipäätökset) - julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonnan (omaishoitoon liittyvät palvelut) kehitystä alueella - omaishoidontukeen liittyvien valitusten määrää ja sisältöä - kaupunginhallituksen ja sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä - omaishoitajien saamien palvelujen ja tuen riittävyyttä (havainnointi, suora palaute omaishoitajilta, kyselyt) - Tavataan säännöllisesti viranhaltioita ja kunnan päättäjiä, toimitaan eri työryhmissä ja tehdään yhteistyötä sosiaali- ja potilasasiamiehen kanssa. 8 RISKIEN HALLINTA Riskinä on työntekijöiden uupuminen (kuormittavina tekijöinä mm. työn paljous, ihmissuhdetyö, asiakkaiden vaikeiden elämäntilanteiden ja kuoleman/surun kohtaaminen) ja työntekijöiden vaihtuminen hankkeen aikana. Lisäksi riskinä tuen puute/ristiriidat yhdistyksen hallituksen kanssa. Toiminnan ja tiedotuksen avoimuudella pyritään minimoimaan riskejä, jotka liittyvät työskentelyn yhteistyökuvioihin (esim. yhteistyö yhdistyksen hallituksen kanssa). Työterveyshuolto on asianmukaisesti järjestetty. Ergonomia-asiat huomioidaan. Vakuutukset tarkistetaan vuosittain. Osa työntekijöistä on käynyt EA1-kurssin.

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Omaishoitajien jaksamisen tukeminen (AK4) toiminnanohjaajat Sari Tuikkanen ja Marjo Salmi Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 1 2 KOHDE JA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 OmaisOiva jaksavat omaishoitajat Oivatoiminnanohjaajat Sari Tuikkanen ja Marjo Salmi Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 1 2 KOHDE JA TOIMINTA-ALUE...

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu 18.10.2011 Omaishoito osana perheen elämää Elämä muuttuu? omaishoito voi tulla elämään erilaisissa elämänvaiheissa

Lisätiedot

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA KUNTA: Leppävirta PVM: 12.1.2017 LUONNOS YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENET Satu Portimo, personal trainer Terho Happonen, Leppävirran Viri Riitta Räisänen, Varkauden seudun

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

OmaisOiva-toiminta Kristiina Mustakallio, toiminnanjohtaja

OmaisOiva-toiminta Kristiina Mustakallio, toiminnanjohtaja OmaisOiva-toiminta 2017 Kristiina Mustakallio, toiminnanjohtaja Toiminta-alue ja yhteistyöverkosto Toiminta-alue: Espoon ja Kauniainen Länsi-Uudenmaan suurimmat kunnat: Kirkkonummi, Raasepori, Inkoo, Hanko

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö 2005-2014 Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa 2010-2014 Pirkko Mattila Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö VOIMAA VANHUUTEEN HÄMEENLINNASSA HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Projektitutkijat Mari Kattilakoski ja Niina Rantamäki

Projektitutkijat Mari Kattilakoski ja Niina Rantamäki Projektitutkijat Mari Kattilakoski ja Niina Rantamäki 16 paikallista työkokousta Peruspalveluliikelaitos Jytan jäsenkunnissa: Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli Kokkolassa

Lisätiedot

Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin. Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup

Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin. Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Lähde: Halme & Kekkonen & Perälä 2012: Perhekeskukset Suomessa. Palvelut,

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.2015 Niina Helminen Anri Tanninen Yleistä Tupalasta Kiinteistöt omistaa

Lisätiedot

TAPAHTUMAT KEVÄT 2013

TAPAHTUMAT KEVÄT 2013 TAPAHTUMAT KEVÄT 2013 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry UUSIEN JÄSENTEN TREFFIT! OLETKO HILJATTAIN LIITTYNYT JÄSENEKSI TAI SUUNNITTELET JÄSENEKSI LIITTYMISTÄ? Tervetuloa omaishoitajien olohuoneeseen

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön 19.5.2016 Aluekoordinaattori Pia Järnstedt 42 500 Omainen, omaishoitaja Kaikki omaiset eivät ole omaishoitajia rooliero vastuunjako; omaishoitajaksi

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Liikuntaryhmän laatukriteerit

Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Liikuntaryhmän laatukriteerit Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Liikuntaryhmän laatukriteerit Voimaa vanhuuteen -ohjelma 2012: Liikuntaryhmän laatukriteerit Liikuntaryhmän laatukriteerit Laatukriteerit on tarkoitettu

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN. (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN. (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA 11.8.2014 29.5.2015 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan:

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan: 3.3.1 Miten eri maissa lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut tuotetaan eri hallintokuntien kuten sosiaali-, terveys- ja koulutoimen yhteistyöllä? Koko: 100 000 Aikajänne: 3/2016

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi 20.10.2014 Pori Satakunnan muistikoordinaattorien, -hoitajien ja -yhdyshenkilöiden tapaaminen Minna Rosendahl, aluejohtaja Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

asettavat vaatimuksia monimuotoiselle ja yksilölliselle tukemiselle Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 1 www.omaishoitajat.fi

asettavat vaatimuksia monimuotoiselle ja yksilölliselle tukemiselle Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 1 www.omaishoitajat.fi Laitoshoitoa vähennetään Tavoitteena, että laitoshoidossa vain 3 % yli 75 vuotiaista omaishoidon tarve kasvaa omaishoitoa ei tueta riittävästi Omaishoidon tuen saajia 39.000; kustannukset noin 170miljoonaa

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Esityslista 17/2012 1 (5) historia 23.04.2012 423 Pöydälle 23.04.2012 päätti panna asian pöydälle. kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin n IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan Päivitetty: 14.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma 2016, sivu 2/10 Sisällysluettelo 1 LYHYESTI - TOIMINTAVUODEN PAINOPISTEET... 3 2 LOUNAIS-SUOMEN SYLI ry... 3 3 TUKIPALVELUT... 4 3.1 Vertaistukitoiminta...

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring :n juhlaseminaari Kuopio 23.11. 2011 Sandra Gehring Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Terveydenhuollon ohjauksessa etusijalla on sairaus, vammaisuus ja kuntoutuminen.

Lisätiedot

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella Kehitysvammahuolto/ Satu Seppelin-Kivelä Sisältö Sisältö 2 Lähtökohta 3 Projektin

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 151 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut

Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut Lausuntopalaute Valmennuksen ja tuen suhdetta sosiaalihuoltolain mukaiseen sosiaaliohjaukseen ja

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Valokuvasta voimaa. Ulla Viskari-Perttu. Humanistinen ammattikorkeakoulu 2012 (30.1.2012)

Projektisuunnitelma Valokuvasta voimaa. Ulla Viskari-Perttu. Humanistinen ammattikorkeakoulu 2012 (30.1.2012) Projektisuunnitelma Valokuvasta voimaa Ulla Viskari-Perttu Humanistinen ammattikorkeakoulu 2012 (30.1.2012) 1 Valokuvasta voimaa - työpaja Projektin kuvaus ja tavoitteet Projektin tavoittena on ehkäistä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste Helsinki 21.-22.4.2015 Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset Semppi-piste - Liikuntaneuvonta Terveysliikunta Ikääntyminen ja tasapaino

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

KEVÄT Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTAAMME TUKEE:

KEVÄT Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTAAMME TUKEE: KEVÄT 2017 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTAAMME TUKEE: TERVETULOA Omaishoivakeskukseen Kaarlelankatu 22, 67100 Kokkola puh. (06) 8226 725 Toimisto auki ma - to klo 9:00 15:00 toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 2.2.2016 Setlementti Louhela ry Oikeus hyvään elämään iästä ja toimintakyvystä riippumatta Iäkkäät ihmiset eivät ole yhtenäinen

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen > Ovet-valmennus Ovet-valmennusta omaishoitajille Omaishoitolan muutos 1.7.2016; valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen Ovet-valmennus

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Iäkkäiden liikkumiskyky ja kotikuntoisuus säilyy, kun toimintakykyä

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Järjestöjen välinen yhteistyö

Järjestöjen välinen yhteistyö Järjestöjen välinen yhteistyö - yksin vai yhdessä? 14.9.2016 Sirpa Nevasaari Tositoimissa - Vapaaehtoistoiminnan näkyvyys 1 Mitä yhteistyö tarkoittaa? Wikipedia: jonkun toisen kanssa tehtävää työtä. Yhdyssana

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

Vapaaehtoistoimintaa yhteispelillä. Tietoa, tukea ja vinkkejä eri tahojen yhdessä toteuttamaan vapaaehtoistoiminnan koordinointiin.

Vapaaehtoistoimintaa yhteispelillä. Tietoa, tukea ja vinkkejä eri tahojen yhdessä toteuttamaan vapaaehtoistoiminnan koordinointiin. Vapaaehtoistoimintaa yhteispelillä Tietoa, tukea ja vinkkejä eri tahojen yhdessä toteuttamaan vapaaehtoistoiminnan koordinointiin. Sisällys Saate Vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoinen Vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Tulosta Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: Taustatiedot Yleiset kuntaa koskevat kysymykset Iäkkäiden terveysliikunnan toteuttaminen

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1 Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuoden 2014 alusta vanhusneuvostot ovat lakisääteisiä Kuhmon vanhusneuvoston toiminta on käynnistynyt vuonna 2002 eli vanhusneuvosto on toiminut

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

SenioriKasteen aloitusseminaari Kokkolassa 12.9.2014. Potkua ja parastamista kehittämistyöhön

SenioriKasteen aloitusseminaari Kokkolassa 12.9.2014. Potkua ja parastamista kehittämistyöhön SenioriKasteen aloitusseminaari Kokkolassa 12.9.2014 Potkua ja parastamista kehittämistyöhön SenioriKaste on Pohjois-Suomen Kaste-alueen vanhustyön kehittämishanke vuosille 2014 2016. Hankkeessa on mukana

Lisätiedot

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Rovaniemen amkin seminaari 4.10.2012 Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä Miten Rovaniemellä

Lisätiedot

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI 4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2)

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Alustavia tuloksia omaishoidon tuen kuntakyselystä

Alustavia tuloksia omaishoidon tuen kuntakyselystä Alustavia tuloksia omaishoidon tuen kuntakyselystä RAI-seminaari 4.4.2013 26.3.2013 IIPA/Sari Jokinen 1 Esityksen sisältö Kuntakyselyn toteutuksesta Alustavia lukuja Kuntavastaajien esiin tuomia kehittämistarpeita

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011 KEHITTÄMIS- JA JUURRUTUSSUUNNITELMA Kehittämis- ja juurrutussuunnitelman pohjana ovat kunnan yhteistyöryhmän tekemä alkukartoitus iäkkäiden

Lisätiedot

Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana. Aluevastaava Matti Mäkelä

Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana. Aluevastaava Matti Mäkelä Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana Aluevastaava Matti Mäkelä YHDISTYKSEN PERUSTEHTÄVÄ OMAISHOITOPERHEIDEN TAVOITTAMINEN OMAISHOITOPERHEIDEN TUKEMINEN YHDISTYS OMAISHOIDON KEHITTÄJÄNÄ, EDUNVALVONTA Miten

Lisätiedot