TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Omaishoitajien jaksamisen tukeminen (AK4) toiminnanohjaajat Sari Tuikkanen ja Marjo Salmi

2 Sisällysluettelo 1 TAUSTAA KOHDE JA TOIMINTA-ALUE PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET Päämäärä Tavoitteet TOTEUTUS VUODEN 2015 JA TULEVIEN VUOSIEN PAINOTUSALUEITA HENKILÖSTÖRESURSSIT JA TYÖTEHTÄVÄT Henkilöstöresurssit Työtehtävät ARVIOINTI RISKIEN HALLINTA... 8

3 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Omaishoitajien jaksamisen tukeminen (Ak4) 1 TAUSTAA Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry on perustettu vuonna 1997 ja yhdistys kuuluu jäsenenä Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:hyn. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n jäsenalueena on Kokkola, Kruunupyy, Pedersöre, Luoto ja Kannus. Jäsenalueella noin asukasta. Yhdistys on hallinnoinut erilaisia RAY:n rahoittamia hankkeita vuodesta 2001 alkaen. Vuosien sijaishoitohankkeiden jälkeen juurrutettiin hankkeiden kehittämä toiminta perustamalla sosiaalinen yritys OMA Hoivapalvelu Oy, joka tarjoaa edelleen hoitoavun lisäksi veteraanisiivousta. AKTIVA- ja TOIMIVA- hankkeiden ( ) aikana kehitettyä toimintaa jatketaan AK4 toimintaavustuksen turvin tukemalla omaishoitajien jaksamista monipuolisesti Kokkolan ja Kannuksen alueella. Jäseniä yhdistyksellä on 360 henkilöjäsentä ja 15 yhteisöjäsentä (tilanne ). Jäsenmäärä on kasvava, vaikka jäsenaika on Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n tutkimuksen ja oman kokemuksemme pohjalta lyhyt, noin viisi vuotta. Toimintamme on linjassa Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian kanssa. Hyvinvointistrategia 2015 on maakunnan toimijoiden yhteinen tahdonilmaus alueen hyvinvoinnin kehittämisen tavoitteista. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry on allekirjoittanut Keski-Pohjanmaan hyvinvointisopimuksen Sen perimmäisenä tavoitteena on lisätä maakunnan asukkaiden hyvinvointia ja lähtökohtana on keskipohjalaisen ihmisen hyvä arki. Strategian läpileikkaavina teemoina on mm. kansalaislähtöisyys ja laaja yhteistyö. Siinä korostetaan kansalaislähtöisen toiminnan, kuten yhdistysten, merkityksen tiedostamista ja mukaan ottamista hyvinvoinnin kehittämiseen sekä laajaa sektorirajat ylittävää yhteistyötä. Kokkolan kaupunki on panostamassa vanhustenhuoltoon ja ikäihmisten omaishoitoon. Tähän liittyen kaupungille on laadittu konkreettinen toimenpideohjelma vuoteen Toimenpideohjelma pohjautuu alkuvuodesta 2012 valmistuneeseen laajaan konsulttiselvitykseen Kokkolan vanhustenpalvelujen nykytilasta. Omaishoitajien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja jaksamisen tukemiseen tähtäävä toimintamme on hyvin linjassa Kokkolan vanhustenhuollon strategisten tavoitteiden ja sosiaali- ja terveysministeriön KASTE-ohjelman tavoitteiden kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi v avustusta Pohjois-Suomen SenioriKaste-hankkeelle, jota hallinnoi Kokkolan kaupunki. Hankkeeseen osallistuvilla alueilla ovat myös paikalliset järjestötoimijat osallistuneet hankevalmisteluun. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Keskipohjanmaan muistiyhdistys ry sekä paikallinen Muistiluotsi toiminta. Keski-Pohjanmaan toiminnallisessa osakokonaisuudessa kehitetään ja uudistetaan kotona asumista tukevia palveluja ja palvelutarpeen arviointia. Hankkeessa edistetään ikääntyvien osallisuutta sekä kehitetään kuntoutuksen sisältöjä, toimintatapoja että vahvistetaan asiakkaiden, omaishoitajien ja

4 2 henkilöstön kuntoutusosaamista. Hanke toteutetaan ajalle Yhdistyksen puheenjohtaja osallistuu hankkeen ohjausryhmään. Toiminnanohjaajat osallistuvat alueellisiin työryhmiin. Jatkamme edelleen yhteistyötä Kokkolan kaupungin kanssa Voimaa Vanhuuteen -hankkeen loputtua. Työntekijä (entinen kuntakoordinaattori) on mukana uudessa työryhmässä, jossa suunnitellaan ja toteutetaan ikäihmisten liikuntaa edistävää toimintaa ja tapahtumia vuoden aikana. Olemme osallisia vapaaehtoistoimintaa kehittävässä VERKKARIT-työryhmässä. Työryhmän tavoitteena on parantaa alueellisesti vapaaehtoistoiminnan ja tukihenkilötoiminnan edellytyksiä. Se tukee vapaaehtoistoiminnan lisäämistä ja näkyväksi tekemistä sekä vahvistaa vapaaehtoistoiminnan koordinointia. Alueellemme on tullut mukaan Omaiset mielenterveystyön tukena Vaasanseutu ry ja Keski-Pohjanmaan Muistiluotsi, joiden kanssa olemme aloittaneet yhteistyön vuoden 2013 aikana mm. koulutuspäivien muodossa. Omaishoitajille ja läheisille suunnattua toimintaa voimme kehittää monipuolisemmin yhteistyössä heidän kanssaan. Osallistumme alueellemme perustettuun Keski-Pohjanmaan kokemusosaajien ohjausryhmään (KPKOOS). Ohjausryhmä koostuu koulutuspalveluiden, kunnan palveluiden, yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoiden sekä kokemusosaajien yhteistyöstä. Ryhmän tehtävänä on tukea Keski-Pohjanmaan alueen kokemusosaamisen tunnettavuuden lisäämistä sekä tukea jo kouluttautuneita kokemusosaajia. 2 KOHDE JA TOIMINTA-ALUE Toiminnan kohteet: Omaishoitajat - kaikki omaishoitajat, myös ne, jotka eivät ole omaishoidon tuen piirissä - kaikenlaisissa omaishoitotilanteissa olevat (puolisoaan, vanhempansa, sisartaan, lastaan tai muuta läheistä hoitavat). - kaikenikäiset omaishoitajat nuorista aikuisista ikäihmisiin. - etä- ja entiset omaishoitajat - sekä jäsenet että ei-jäsenet Omaishoidettavat yhdessä omaishoitajan kanssa Muut perheenjäsenet Toiminnasta kiinnostuneet vapaaehtoiset AK4 toiminta-avustuksen toiminta-alueena on Kokkola ja Kannus. Kokkolassa on asukkaita noin ja Kannuksessa 5681 (2014). Kokkolassa on noin 9200 yli 65-vuotiasta. Kokkolassa asuu kotona 90.8 % 75 vuotta täyttäneitä.

5 3 3 PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 3.1 Päämäärä Päämääränä on tavoittaa alueen omaishoitajat mahdollisimman laajasti ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kannustaa heitä pitämään huolta omasta terveydestään, hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan. Ylläpitää ja parantaa heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan sekä terveyttään ja näin tukea monipuolisesti heidän jaksamistaan ja hoidettavien kotona selviytymistä. 3.2 Tavoitteet Toiminnan tavoitteina on parantaa omaishoitajien ja hoidettavien psykososiaalista hyvinvointia lisäämällä sosiaalisia kontakteja ja vertaistukea sekä järjestämällä mahdollisuuksia lepoon, virkistykseen ja harrastustoimintaan. o Konkreettisina tavoitteina on yksinäisyyden ja eristyneisyyden vähentäminen, uusien ystävyyssuhteiden luominen, ilon löytyminen elämään. Lisäksi annetaan omaishoitopareille mahdollisuus vielä kokea asioita yhdessä. o syrjäytymisen ehkäiseminen ylläpitää ja kohentaa omaishoitajien fyysistä kuntoa, jaksamista ja hyvinvointia järjestämällä vertaistuellisia liikuntaryhmiä, liikunnallisia retkiä sekä lomia. edistää omaishoitajien jaksamista ja mahdollistaa omaishoitoparien toimiva ja hyvä arki antamalla järjestölähtöistä ohjausta ja neuvontaa ja konkreettista apua palveluiden ja etuuksien hakuprosesseissa. pitää toiminta laadukkaana ja hyvin organisoituna sekä asiakaslähtöisenä. lisätään laajaa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa palvelujen parantamiseksi. omaishoitajien olohuoneen toiminnan kehittäminen ja viihtyisyyden ylläpitäminen. 4 TOTEUTUS Vertaistuki- ja virikeryhmiä pidetään omaishoitajien olohuoneessa sekä "maakunnassa". Ryhmänvetäjinä toimivat hanketyöntekijät ja ryhmiin kutsutaan ajoittain ulkopuolisia vierailijoita. Järjestetään säännöllisesti kokoontuvia vertaistuellisia keskusteluryhmiä omaishoitajille, entisille omaishoitajille ja omaishoitopareille yhdessä. Ryhmissä jaetaan arjen kokemuksia ja keskustellaan elämän haasteista ja voimavaroista. Pääpaino on vertaistuella, keskustelulla ja uusien ystävyyssuhteiden saamisella. Tärkeää on irrottautua hetkeksi kodista ja arkirumbasta. Yhdessä osallistutaan koulutuksiin ja teatterimatkoille sekä tehdään omaishoitajien toivomuksesta vierailukäyntejä eri kohteisiin. Vertaistukiryhmien sisältö kokonaisuudet suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa. Omaishoitajien olohuoneessa kohdataan omaishoitajia ja -hoidettavia, yhteistyökumppaneita ja opiskelijoita. Omaishoitajien kohtaamispaikkaa pyrimme pitämään avoinna ma-to klo 9-15 ilman ajanvarausta. Hankkeen toiminta-alueen (Kokkola ja Kannus) laajuuden vuoksi työntekijät eivät aina

6 4 ole tavattavissa toimistolla, mutta työntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse. Avoimia ovia pidetään omaishoitajien olohuoneessa kaksi kertaa vuodessa omaishoitajille ja yhteistyökumppaneille. KenguRut-ryhmä (vammaisten lasten vanhemmat) kokoontuvat kerran kuukaudessa iltaisin. Vertaiset-ryhmä (hoidettavansa menettäneet) kokoontuu kerran kuukaudessa Kokkolassa ja Kannuksessa. Omaisena edelleen -ryhmä (hoidettava on siirtynyt kodin ulkopuoliseen hoivaan) sekä omaishoitajien omaryhmä jatkavat kokoontumistaan 3-4 kertaa vuoden aikana. Lohtajan ja Kälviän alueilla kokoontuvat omaishoitajien vertaistukiryhmät kerran kuukaudessa yhteistyössä seurakuntien diakonityön kanssa. Omaishoitopareille suunnatut virikkeelliset toiminta- ja vertaistukiryhmät kokoontuvat kerran kuukaudessa Kokkolassa omaishoitajien olohuoneessa ja Kannuksessa Kitinkannuksen tiloissa. Vertaistuellisia liikunta- ja harrasteryhmiä järjestetään eri puolella toimialuetta, ohjaajina toimivat omat työntekijät/vapaehtoiset/palveluntuottajat. Kannuksessa kokoontuu omaishoitajille suunnattu liikuntaryhmä, jossa ohjaajana toimii Kannuksen Fysikaalisen hoitolaitoksen työntekijä. Ryhmätoiminnan sisältö on hyvin suunniteltua ja omaishoitajien fyysistä kuntoa ja tasapainoa kohentavaa toimintaa. Kokkolassa kokoontuu viisi eri liikunnallista ryhmää joissa on erilaista ja kokonaisvaltaista fyysistä kuntoa kohottavaa toimintaa. Yli 65-vuotiaiden mies- ja naisomaishoitajien kuntosaliryhmät kokoontuvat Honkaharjun toimintakeskuksessa kerran viikossa. Päävastuu ryhmistä on hanketyöntekijällä, mutta hänellä on apunaan koulutetut vapaaehtoiset vertaisveturit ohjaamassa ryhmätoimintaa. Medirexin kuntosalille voi omaishoitajat ilman aikarajoitusta mennä kuntoilemaan itselle sopivana aikana. Omaishoitajien ja -hoidettavien liikunnalliset ryhmät kuten vesijumppa ja keilaryhmä kokoontuvat kerran viikossa. Vesijumpparyhmään on ostettu ulkopuolinen ryhmänohjaaja ja keilaryhmää ohjaa kaksi vapaaehtoista omaishoitajaa. Omaishoitajista koostuva Lauluryhmä Läheiset jatkaa kokoontumistaan myös ensi vuonna. Lauluharjoituksia pidetään omaishoitajien olohuoneessa noin joka kolmas viikko. Lauluryhmä esiintyy sekä AK-hankkeen tilaisuuksissa että yhdistyksen vapaaehtoisena esiintyjäryhmänä kutsuttuna eri Kokkolan alueen palvelutaloissa. Järjestetään retkiä, matkoja, vierailuja, tuettuja lomia yms. virkistystoimintaa. Retkikuukaudet ovat touko-/kesäkuu ja elokuu. Syksyllä tai keväällä käymme yhdessä konsertissa ja ostos- tai messumatkalla. Annetaan ohjausta ja neuvontaa puhelimitse tai toimistolla henkilökohtaisesti. Tiedotetaan omaishoitajille (sähköposti, puhelin, lehtiset) muista alueen toimijoista (kaupunki, eri yhdistykset), jotka järjestävät omaishoitajille suunnattua toimintaa. Järjestetään avoimia koulutuksia ja tapahtumia yhteistyössä eri tahojen kanssa. Panostamme edellisen vuoden tavoin vapaaehtoistyön kehittämiseen ja uusien vapaaehtoisten hankkimiseen. Koulutetut vapaaehtoiset vertaisveturit toimivat edelleen liikuntaryhmien ohjaajina. Toimintaa suunnitellaan ja kehitetään omaishoitajien antaman palautteen ja tarpeiden mukaisesti (esim. päivä- ja iltaryhmiä, liikuntaryhmiä eri-ikäisille ja -kuntoisille). Toimintaa arvi-

7 oidaan mm. kerättyjen palautteiden pohjalta. Tehdään etsivää työtä omaishoitajien tavoittamiseksi mukaan toimintaan, tiedotetaan omaishoidosta ja omaishoitajuudesta, tehdään laaja-alaista yhteistyötä eri tahojen kanssa kuten yhdistykset, oppilaitokset ja kuntien ammattihenkilöiden kanssa. Käydään pitämässä 2-3 luentoa omaishoitajuudesta Keski-Pohjanmaan keskussairaala KIURU:n järjestämillä muistihäiriökursseilla Härmän kuntokeskuksessa. Omaishoitajien palvelukansiota jaetaan edelleen tarpeen mukaan eri toimipisteisiin sekä kansioita päivitetään kaksi kertaa vuodessa. Tällä hetkellä kansioita on jaettu 13 toimipakkaan hankealueelle. Kansio sisältää ajankohtaista tietoa omaishoitajuudesta, kotona asumista tukevista kaupungin palveluista sekä yhdistyksestämme että Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:stä. Palvelukansiossa on tärkeitä yhteistietoja ja tyhjiä vapaasti otettavissa olevia hakukaavakkeita. Kansioita on jaettu myös ammattihenkilöille työvälineeksi. Syksyllä järjestämme yhteistyössä Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opiston vanhustyön koulutusohjelman lähihoitajaopiskelijoiden kanssa omaishoitopareille suunnattua toimintaa. Lokakuussa omaishoitopareille järjestetään virkistyspäivä, jossa tehdään erilaisia hemmotteluhoitoja (käsi - ja jalkahierontaa) ja mittauksia (verenpaine, verensokeri ja PEF-mittaus). Syyskuussa omaishoitopareilla on mahdollisuus saada lähihoitajaopiskelija kotiinsa ja opiskelijat pääsevät näin tutustumaan omaishoitajan työhön. Samalla omaishoitajat saavat ilmaista apua kotiin ja mahdollisuuden muutaman tunnin vapaaseen. Tämä ystävävanhus-toiminta lähihoitajaopiskelijoiden ja opettajan kanssa on jatkunut noin kymmenen vuotta. Yhdistyksen nettisivuja ja sosiaalisen median käyttöä tiedottamisessa kehitetään/uudistetaan jatkossakin vastaamaan omaishoitajien ja yhteistyökumppaneiden tarpeita. Tapahtumista tiedotetaan sähköisesti esim. kotisivuilla, facebookissa ja uutiskirjeessä. Tulevista tapahtumista tiedotetaan omaishoitajille kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä tapahtumalehdessä, viikoittain Keski-Pohjanmaan lehden yhdistyspalstalla sekä Kokkolan kaupungin sähköisessä tapahtumakalenterissa. Tapahtumalehti löytyy sähköisenä versiona yhdistyksen nettisivuilla. Tapahtuma-lehdestä löytyy pääasiassa kaikki AK4:stä järjestettävät tapahtumat puolivuosittain. Järjestämme tietoisku iltapäiviä omaishoitajille 2-3 kertaa vuodessa. Näillä iltapäivillä on tarkoitus lisätä omaishoitajien tietämystä heitä koskevista ajankohtaisista asioista. Esitteitä ja tiedotteita tullaan jakamaan säännöllisesti eri toimipisteisin Kokkolan ja Kannuksen alueille. Työntekijät esittelevät toimintaa kaupungissa järjestettävissä tapahtumissa mm. Yhdistysten torilla, YhdistysExriimissä ja soveltavan liikunnan tapahtumassa. Näitä tapahtumia työntekijät suunnittelevat eri työryhmissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hanketyöntekijät osallistuvat vuoden aikana maksullisiin ammattia täydentäviin koulutuksiin sekä maksuttomiin lähialueella järjestettäviin koulutuksiin. Leiripäiviä järjestetään vuoden aikana kolme, yhteistyössä eri seurakuntien diakonityön kanssa. Leiripäivät suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä. Kutsuttuna työntekijät käyvät eri yhdistyksissä kertomassa omaishoitajuudesta sekä järjestettävästä toiminnasta omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi. 5

8 6 5 VUODEN 2015 JA TULEVIEN VUOSIEN PAINOTUSALUEITA Jatkossa pyrimme tavoittamaan omaishoitajia toimintaan mukaan varhaisemmassa vaiheessa. Nyt moni ottaa yhteyttä vasta aivan uupuneena tai kun vuosien hakemisen jälkeen omaishoidontuki on vihdoin myönnetty. Ääritapauksessa yhteydenotto tulee vasta hoidettavan kuoltua. Erityisesti pyritään tavoittamaan iäkkäitä omaishoitajia, jotka eivät saa omaishoidontukea tai ovat vailla muita riittäviä etuuksia ja tukitoimia. Lisäksi pyrimme löytämään ne omaishoitajat, jotka ovat yksinäisiä ja vailla sosiaalista verkostoa. Uusien omaishoitajien tavoittamiseksi pidetään infotilaisuuksia ja pyritään olemaan mahdollisimman paljon näkyvillä. Lisäksi tehdään etsivää työtä eli jalkaudutaan ja "tartutaan hihasta". Tiedon levittämisessä merkittävää on yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollonsektorin, toisten yhdistysten ja oppilaitosten kanssa. Osana tässä kokonaisuudessa on hoito- ja sosiaalialan opiskelijoille suunnattu tiedottaminen. Toisena painopistealueenamme on omaishoitajien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tämä on linjassa Kokkolan vanhustenhuollon strategisten tavoitteiden ja sosiaali- ja terveysministeriön KASTE-ohjelman tavoitteiden kanssa. Olemme mukana SenioriKasteen eri työryhmissä kehittämässä alueemme ikäihmisten kotona asumista ja heidän palvelujaan. SenioriKasteen painopisteinä ovat kotona asumisen tukeminen, ikääntyvien arjen sisältöjen monipuolistaminen sekä kuntouttavan toiminnan ja osaamisen kehittäminen. Lisäksi jatketaan hyvin alkanutta yhteistyötä erityisesti Muistiluotsin (Keski-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry) sekä Omaiset mielenterveystyön tukena ry:n (Omaiset mielenterveystyön tukena Vaasanseutu ry, Kokkolan toimipiste) kanssa. Voimaa Vanhuuteen -hankeyhteistyön kautta panostus liikuntaan, erityisesti ikäihmisten liikuntaan jatkuu. Voimaa Vanhuuteen hanke päättyi vuonna Työntekijä jatkaa uudessa työryhmässä jatkossakin. Vuoden 2012 syksystä lähtien olemme saaneet Kokkolan kaupungilta maksuttoman kuntosalivuoron sekä miehille että naisille Honkaharjun palvelutalon kuntosalista. Kuntasali harjoittelulla turvataan yli 65-vuotiaiden omaishoitajien kotona selviytymistä (lihakunto ja tasapaino). Myös vapaaehtoistoimintaa tullaan kehittämään. 6 HENKILÖSTÖRESURSSIT JA TYÖTEHTÄVÄT 6.1 Henkilöstöresurssit Vuonna 2015 AK4:ssä työskentelee kaksi kokoaikaista (100 %) toiminnanohjaajaa, jotka vastaavat AK4:n toiminnasta (ks. Työtehtävät). Lisäksi AK4:n talous- ja henkilöstöhallinnosta vastaa toiminnankoordinaattori 10 %:n työajalla. Syksystä 2013 lähtien AK4:ssä on työskennellyt kolmas toiminnanohjaaja 80 %:n työajalla. Vuoden 2014 alusta työaikaa jouduttiin rahoituksen vuoksi muuttamaan siten, että työaika ja tehtävät jakaantuivat PETU Perheiden tukena -projektin kanssa; AK4 30 % ja PETU 50 %. Elokuusta 2014 työaika ja tehtävät ovat jakaantuneet; AK4 30 % ja PETU 70 %. Toiminnanohjaaja ei jatka tehtävässään

9 7 vuonna Kolmannen toiminnanohjaajan palkkaamista selvitellään vuodelle Mahdollinen työaika olisi 80 %:a, josta AK4:n osuus noin 30 %:a. Asiakasmäärät ja työmäärä ovat lisääntyneet joka vuosi, sillä väestö vanhenee ja kaupunki panostaa kotihoitoon ja omaishoitajien määrän lisäämiseen. Kokkolassa asuu kotona 90,8 % 75 vuotta täyttäneitä. Lisääntyvä asiakasmäärä kasvattaa myös ohjauksen ja neuvonnan tarvetta. 6.2 Työtehtävät Henkilöstön työtehtäviin kuuluu: - toiminnan suunnittelu, kehittäminen, organisointi, tiedotus, toteutus, raportointi ja arviointi. - kontaktit kohderyhmän kanssa puhelimella, sähköpostilla, toimistolla, ryhmissä ja eri tapahtumissa sekä tarvittaessa asiakkaan kotona. - yhteistyö julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sekä eri oppilaitosten kanssa - osallistuminen erilaisiin työryhmiin kuten Verkkarit, Keski-Pohjanmaan kokemusosaajien ohjausryhmä(kpkoos), Voimaa Vanhuuteen työryhmä sekä SenioriKasteen eri työryhmiin. - tapahtumien ja koulutusten suunnittelu, toteuttaminen ja osallistuminen. - materiaalin tuottaminen (www-sivut, tapahtumalehtiset, esitteet yms.) - markkinointi ja näkyvillä oleminen esim. lehtiartikkelit ja facebook-sivut. - jalkautuminen ihmisten pariin tekemään etsivää työtä - hallinnolliset tehtävät, toiminnan taloudesta vastaaminen - vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 7 ARVIOINTI Arviointina käytetään erilaisia menetelmiä kuten itsearviointia ja seurantaa. Arviointi tapahtuu tilastoinnin, asiakaspalautteiden ja työntekijöiden havainnoinnin pohjalta. Toimintaan (ryhmät, koulutukset, tapahtumat) osallistuvilta kerätään kirjallista ja suullista palautetta toiminnan järjestelyistä, sisällöistä ja toteutuksesta. Arvioimme myös mitä konkreettista hyötyä tapahtumistamme on omaishoitajien arkeen. Liikuntaryhmiin osallistuvilta kerätään tietoa fyysisen kunnon, hyvinvoinnin ja jaksamisen muutoksista. Näitä kerättyjä tietoja hyödynnetään toimintaa suunniteltaessa ja kehittäessä. Tehdään asiakkaiden hyvinvointia ja sitä kuormittavia tekijöitä kartoittavia kyselyitä. Kerätään palautetta toiminnasta myös yhteistyökumppaneilta. Näillä kerätyillä tiedoilla pystymme arvioimaan hankkeen määrällisiä ja laadullisia tuloksia. Toiminnan laajemman tason vaikutusten arvioimiseksi seurataan:

10 8 - omaishoidon ja omaishoitajuuden näkyvyyttä erityisesti paikallismediassa (artikkelien määrä ja sisältö). Lehtiartikkelit dokumentoidaan leikekansioihin ja yhdistyksen kotisivuille. - omaishoitajien määrän kehitystä toiminta-alueella (omaishoidontukipäätökset) - julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonnan (omaishoitoon liittyvät palvelut) kehitystä alueella - omaishoidontukeen liittyvien valitusten määrää ja sisältöä - kaupunginhallituksen ja sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä - omaishoitajien saamien palvelujen ja tuen riittävyyttä (havainnointi, suora palaute omaishoitajilta, kyselyt) - Tavataan säännöllisesti viranhaltioita ja kunnan päättäjiä, toimitaan eri työryhmissä ja tehdään yhteistyötä sosiaali- ja potilasasiamiehen kanssa. 8 RISKIEN HALLINTA Riskinä on työntekijöiden uupuminen (kuormittavina tekijöinä mm. työn paljous, ihmissuhdetyö, asiakkaiden vaikeiden elämäntilanteiden ja kuoleman/surun kohtaaminen) ja työntekijöiden vaihtuminen hankkeen aikana. Lisäksi riskinä tuen puute/ristiriidat yhdistyksen hallituksen kanssa. Toiminnan ja tiedotuksen avoimuudella pyritään minimoimaan riskejä, jotka liittyvät työskentelyn yhteistyökuvioihin (esim. yhteistyö yhdistyksen hallituksen kanssa). Työterveyshuolto on asianmukaisesti järjestetty. Ergonomia-asiat huomioidaan. Vakuutukset tarkistetaan vuosittain. Osa työntekijöistä on käynyt EA1-kurssin.

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa

Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa Koivula, Kirsi 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Nivelrikkoisen hyvä arki -hanke 1.3. 31.12.2012

Nivelrikkoisen hyvä arki -hanke 1.3. 31.12.2012 Nivelrikkoisen hyvä arki -hanke 1.3. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Hankkeen tausta... 3 Keskeiset tavoitteet... 3 Resurssit... 4 Menetelmät...4 Tärkeimmät tuotokset... 5 Kyselyn kooste... 5 Nivelluennot...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä kirja kuvaa ennaltaehkäisevän työn keskeisiä kehittämiskysymyksiä eri toimijoiden näkökulmista elämänkaaren vaiheet huomioiden. Kirja perustuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Sisältö: Merja Mäensivu on vuoden sairaanhoitaja. Ota talteen LLKY:n palveluluettelo 2011-2012

Sisältö: Merja Mäensivu on vuoden sairaanhoitaja. Ota talteen LLKY:n palveluluettelo 2011-2012 SUUPLARI Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiedotuslehti 1/2011 Merja Mäensivu on vuoden sairaanhoitaja Lue lisää sivulta 12. Sisältö: Palvelut ovat tärkeimmät, sivu 2 Terveyden edistäminen

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 3 2. Vuoden 2015 näkymiä 4 3. Liikunnallinen elämäntapa 3.1 Lasten ja nuorten liikunta 6 3.2 Aikuis- ja terveysliikunta 7 4. Menestyvä

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot