Alustava tiedustelu Kenttälääkinnän ja sotilaslääketieteenkeskus (KSK) kaupallinen osa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alustava tiedustelu Kenttälääkinnän ja sotilaslääketieteenkeskus (KSK) kaupallinen osa"

Transkriptio

1 Alustava tiedustelu Kenttälääkinnän ja sotilaslääketieteenkeskus (KSK) kaupallinen osa

2 Sisällys 1 MÄÄRITELMÄT 3 2 JOHDANTO Organisaatiokuvaus Lähtökohdat ja tavoitteet Kenttälääkinnän ja sotilaslääketieteen keskuksen toiminnan järjestämiseksi Yleistä Kenttälääkinnän ja sotilaslääketieteen keskus 4 3 TIETOJEN ESITTÄMINEN 4 4 TIEDOT VASTAAJAN TALOUDELLISESTA TILANTEESTA JA SUORITUSKYVYSTÄ 5 5 ALUSTAVAN TIEDUSTELUN KOHDE Kenttälääkinnän ja sotilaslääketieteen keskuksessa suoritetut ja mahdolliset muut erikoissairaanhoidon palvelut 5 6 PALVELUTASOKUVAUS Hoitojärjestelyt ja toimintavastuun jakautuminen Puolustusvoimien vastuulla olevat toimenpiteet Vastaajan vastuulla olevat toimenpiteet Yhteistyöjärjestelyt Yhteistyöjärjestelyt Potilastietojen käsittely Palvelujen laatu Virheetön ja oikea-aikainen palvelu Muut vaihtoehdot järjestää Kenttälääkinnän ja sotilaslääketieteen keskuksen toiminta 11 7 HINNOITTELU JA MAKSUEHDOT Hinnoittelu Maksuehdot 12 8 TOIMITUSEHTO JA -AIKA 12 9 VASTAUKSEN SISÄLTÖOHJE 12 2

3 1 MÄÄRITELMÄT Tässä alustavassa tiedustelussa ymmärretään alla esitetyillä käsitteillä seuraavaa: "Alustava tiedustelu" tarkoittaa kansilehden, kaupallisen osan sekä palveluiden erittelyn muodostamaa kokonaisuutta. "Kysyjä" tarkoittaa Puolustusministeriön asettamaa selvitysmiestä Jarmo Karpakkaa, HAUS Kehittämiskeskus Oy, PL101/Hollantilaisentie 11, Helsinki "Vastaaja" tarkoittaa sitä organisaatiota, jolle tämä alustava tiedustelu on lähetetty. "Palvelu" tarkoittaa Kysyjän Vastaajalta tiedustelemaa kenttälääkinnän ja sotilaslääketieteen keskuksen edellyttämää palvelua jäljempänä tässä kaupallisessa osassa ja liitteessä 2 eritellyn mukaisesti. 2 JOHDANTO Vastaajaa pyydetään kirjallisesti kuvaamaan toimintamalli(t) Kenttälääkinnän ja sotilaslääketieteen keskuksen toiminnan järjestämiseksi tämän tiedustelun liitteiden ja luvussa 9 kuvatun vastausohjeen mukaisesti. Vastauksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, kuinka selkeä kirjallinen kuvaus vastaajalla on Kenttälääkinnän ja sotilaslääketieteen keskuksen (jäljempänä KSK) toiminnan järjestämisestä yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. 2.1 Organisaatiokuvaus Puolustusvoimissa on noin virkaa ja tehtävää. Näistä noin 9300 on sotilaiden ja 8000 siviilien tehtäviä. Vuosittain puolustusvoimissa palvelee lisäksi asevelvollista ja puolustusvoimat järjestää mittavan määrän kertausharjoituksia. 2.2 Lähtökohdat ja tavoitteet Kenttälääkinnän ja sotilaslääketieteen keskuksen toiminnan järjestämiseksi Yleistä Terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (L 322/87) mukaan puolustusvoimat järjestää terveydenhuoltovastuullaan olevien terveydenhuollon (terveyden- ja sairaanhoito). Lisäksi 3

4 puolustusvoimat voi antaa muita terveydenhuoltopalveluja ja työterveydenhuollon järjestämisestä säädetään erikseen. Puolustusvoimien terveydenhuoltovastuulla ovat asevelvollisuuslain (452/1950) ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta annetun lain (194/1995) nojalla puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa palvelevat palvelusaikanaan sekä sotilasvirkaan koulutettavat opiskelijat. Lisäksi puolustusvoimissa annetaan puolustusvoimien terveydenhuoltoa koskevaa koulutusta asetuksen säätämällä tavalla. Puolustusministeriön päätöksellä voidaan palveluja hankkia kunnalta, kuntaliitolta tai muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta sopimukseen perustuen. Samoin voidaan ylläpitää ja rakentaa yhteisiä sairaaloita tai osastoja. Puolustusvoimien terveydenhuollon perustehtäviä ovat terveydenhuollon kriisivalmiuden ylläpito, valmistautuminen kriisiin ja kriisissä toimiminen Kenttälääkinnän ja sotilaslääketieteen keskus Puolustusvoimien terveydenhuollon uudessa toimintamallissa kenttälääkinnän kehittämistä palvelevat tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnat on suunniteltu uudelleen ja yhdistetty samaan organisaatioon, joka on nimetty kenttälääkinnän ja sotilaslääketieteen keskukseksi. KSK:n keskeisimpänä tehtävänä on kenttälääkinnän tietotaidon kehittäminen ja ylläpito kokeilutoiminnan, tutkimustyön ja koulutuksen avulla. Lisäksi KSK vastaa palvelusturvallisuuden ja palveluskelpoisuuden arvioinnin kehittämistyöstä ja testaamisesta puolustusvoimissa sekä kenttälääkinnän kehittämiseen liittyvästä kansainvälisestä toiminnasta. Kenttälääkinnän ja sotilaslääketieteen keskus muodostuu koulutus- ja tutkimusosastoista. KSK:ta johtaa keskuksen johtaja, joka raportoi toiminnasta puolustusvoimien ylilääkärille. Osastojen henkilöstöä käytetään joustavasti eri tehtävissä kulloisenkin tarpeen mukaan yli osastojen rajojen. Tehtävät suoritetaan yhteistyössä sekä strategisten kumppaneiden että puolustusvoimien omien toimijoiden kanssa. Tutkijalääkärien ja muun henkilöstön toiminta kliinisessä työssä tapahtuu luvussa kuvatuilla erikoistason lääkintähuollon toimintamalleilla. 3 TIETOJEN ESITTÄMINEN Alustavassa tiedustelussa pyydetyt tiedot on esitettävä kotimaisella kielellä. Vastaus on annettava pyydetyllä tavalla noudattaen tiedustelun numerointia ja kaikkiin kohtiin on vastattava. 4

5 4 TIEDOT VASTAAJAN TALOUDELLISESTA TILANTEESTA JA SUORITUSKYVYSTÄ Vastaukseen on liitettävä: yksityiseltä palvelun tuottajalta todistus tai valaehtoinen ilmoitus siitä, että Vastaaja on merkitty ammatti- tai elinkeinorekisteriin. selvitys Vastaajan oikeudesta toimia terveydenhuollon palvelujen tuottajana selvitys Vastaajan talous- sekä rahoitustilanteesta tiedot Vastaajan vastuuvakuutuksista selvitys Vastaajan laadunhallinnasta selvitys Vastaajan liikevaihdosta erikoissairaanhoitopalvelujen osalta viimeiseltä 3 vuodelta vastauslomake (Liite3) täytettynä 5 ALUSTAVAN TIEDUSTELUN KOHDE 5.1 Kenttälääkinnän ja sotilaslääketieteen keskuksessa suoritetut ja mahdolliset muut erikoissairaanhoidon palvelut Kenttälääkinnän ja sotilaslääketieteen keskuksessa suoritettavien ja mahdollisten muiden erikoissairaanhoidon palvelujen arvioitu määrä vuonna 2005 perustuu joukko-osastojen erikoissairaanhoidon palvelujen käyttöön. Alla kuvatusta volyymista kaikki potilaat eivät välttämättä ohjaudu KSK:een, vaan ne voidaan hoitaa Vastaajan organisaatiossa normaaleina erikoissairaanhoidon potilaina. Tavoitteena on, että erityisesti kenttälääkinnän ja sotilaslääketieteen kehittämisen kannalta mielenkiintoiset potilaat ohjataan KSK:een myöhemmin luvussa kuvatulla tavalla. Yhteensä puolustusvoimien erikoissairaanhoidon arvioitu tarve vuodelle 2005 Tampereen kaupungissa ja sen ympäristössä on 3200 kpl avohoitokäyntejä, 870 kpl hoitopäiviä ja 196 kpl leikkauksia. Näiden lisäksi kyseeseen tulevat ko. potilaiden hoitoon tarvittavat tutkimukset ja muut toimenpiteet. Yhteensä puolustusvoimien erikoissairaanhoidon arvioitu tarve vuodelle 2005 Pääkaupunkiseudulla on 3816 kpl avohoitokäyntejä, 1007 kpl hoitopäiviä ja 230 kpl leikkauksia. Näiden lisäksi kyseeseen tulevat ko. potilaiden hoitoon tarvittavat tutkimukset ja muut toimenpiteet. Yhteensä puolustusvoimien erikoissairaanhoidon arvioitu tarve vuodelle 2005 Lahden kaupungissa on 4442 kpl avohoitokäyntejä, 1176 kpl hoitopäiviä ja 5

6 271 kpl leikkauksia. Näiden lisäksi kyseeseen tulevat ko. potilaiden hoitoon tarvittavat tutkimukset ja muut toimenpiteet. Tiedustelun kohteena olevien palvelujen tarkempi erittely alueittain ja arvioitu määrä on esitetty liitteessä 2. Liitteessä 2 on eritelty palvelujen arvioitu tarve tapauksissa, joissa palvelun tarjoaja sijaitsisi pääkaupunkiseudulla, Lahdessa tai Tampereen kaupungissa tai sen ympäristössä. Yllämainitut luvut ja liitteessä esitetyt määräarviot eivät sido puolustusvoimia. Lisäksi on huomioitava, että puolustusvoimat varaa itsellään mahdollisuuden tehdä toimenpiteistä osan itse, mikäli kenttälääkinnän kehittäminen, palvelusturvallisuuden varmistaminen tai muu puolustusvoimien kannalta keskeinen syy tätä edellyttää. Vastaajaa pyydetään ilmoittamaan budjetäärinen hinta sekä, missä palvelut tultaisiin pääasiallisesti tuottamaan. Lähtökohtana on, että vastaaja pystyisi toimimaan kaikilla puolustusvoimien kannalta olennaisilla erikoissairaanhoidon osa-alueilla ja tarjoamaan kaikki kysymyslomakkeessa (Liite 3, kysymys 3) esitetyt leikkauspalvelut tämän alustavan tiedustelun ehtojen mukaisesti. Kysyjän tavoitteena on kartoittaa mahdollisuudet rakentaa pitkäkestoinen kumppanuussuhde ulkopuolisten toimittajien kanssa. Mahdollisen tarjouskilpailun perusteella solmittavat sopimukset tulisivat olemaan voimassa vähintään 3 vuotta kerrallaan. Sopimus/sopimukset olisivat luonteeltaan puitesopimuksia ja ne solmisi Pääesikunnan terveydenhuolto-osasto. Joukko-osastot tilaisivat tarvitsemansa erikoissairaanhoidon palvelut em. puitesopimuksen alla suoraan palvelun tuottajalta. Palvelun tuottaja puolestaan laskuttaisi joukko-osastoja niiden tilaamien ja käyttämien palvelujen perusteella. 6 PALVELUTASOKUVAUS Tämän kappaleen tavoitteena on kuvata puolustusvoimien keskeisiä palvelutasovaatimuksia erikoissairaanhoidon palveluille. Palvelutasovaatimukset on esitetty erikseen erikoissairaanhoidon palveluiden sisällölle ja kumppanuusmallin hallintaan liittyville palveluille. 6

7 6.1 Hoitojärjestelyt ja toimintavastuun jakautuminen Puolustusvoimien vastuulla olevat toimenpiteet Kuljetukset joukko-osastosta erikoissairaanhoitoon ja takaisin Potilaiden matkalipuista ja niiden kustannuksista tutkimuksiin ja hoitoon sekä hoidosta takaisin huolehtii oma joukko-osasto. Potilaiden kuljettamisesta muilla kuin yleisillä kulkuneuvoilla, ml. päiväkirurgisten potilaiden kuljetuksista, vastaa oma joukko-osasto, joka myös tarvittaessa järjestää potilaalle saattajan. Jatkohoito erikoissairaanhoidon jälkeen ja kotihoito Jatkohoito, mukaan lukien päiväkirurgisten potilaiden jatkohoito, tapahtuu oman joukkoosaston terveysasemalla tai varuskuntasairaalassa, elleivät hoitava lääkäri sairaalassa ja oman joukko-osaston lääkäri erikseen yksittäistapauksessa sovi toisin. Varusmiespotilaiden hoidon järjestelyihin perehdyttäminen Puolustusvoimien terveydenhuoltohenkilöstö antaa maksutta koulutusta Vastaajan henkilöstölle varusmiesten palveluskelpoisuuden arviointiin, tutkimukseen ja hoitoon sekä varusmiespalveluksen järjestelyihin ja palvelushelpotuksiin liittyvistä erityiskysymyksistä erikseen sovittavalla tavalla Vastaajan vastuulla olevat toimenpiteet Tutkimuksiin ja hoitoon pääsy Vastaaja on velvollinen järjestämään sopimuksen mukaisille potilaille polikliinisen arvion siihen liittyvine tutkimuksineen pääsääntöisesti viikon kuluessa lähetteen saapumisesta. Tämän arvion perusteella tarvittavan hoidon on alettava välittömästi, jos kyseessä on sairaus, jonka hoito kestää alle kuukauden. Varusmiesten palvelukseen astumisen ajankohdat (tammikuu ja heinäkuu) aiheuttavat noin kuukauden ajaksi lisää kysyntää palveluskelpoisuuden arvioinnille. Tätä kasvanutta kysyntää pyritään helpottamaan ja tasaamaan järjestämällä noin 1-3 kuukautta ennen palveluksen alkua tarkastus, jolloin osa asevelvollisista ohjataan erikoissairaanhoitoa vaativiin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin. Nämä tutkimukset ja toimenpiteet sisältyvät tässä tiedustelussa kuvattuihin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin. Vastaaja on velvollinen varautumaan kasvavaan kysyntään tarvittavin henkilöstöjärjestelyin siten, etteivät 7

8 palveluskelpoisuuden arviointeihin liittyvät toimenpiteet viivästy Vastaajasta aiheutuvasta syystä. Raportointi Vastaajalla on velvollisuus huolehtia siitä, että potilaan palatessa joukko-osastoon, hänellä on mukanaan hoitokertomus, jossa on välittömät jatkohoito-ohjeet, arvio kuntoutumisesta sekä kannanotto palvelurajoituksista kestoaikoineen. Vastaaja tuottaa joukko-osastoille kuukausittain laskutuksen yhteydessä seurantaraportin palvelujen käytöstä ja laskutuksesta. Lisäksi Vastaaja toimittaa ko. joukko-osastoille kokoomaraportit palvelujen käytöstä neljännesvuosittain sekä vuosiraportit. Puolustusvoimilla on oikeus saada lain edellyttämällä tavalla kohderyhmän potilaista kaikki tutkimuksiin, diagnoosiin ja hoitoon liittyvät tiedot sisältäen mm. tarvittavat dokumentit hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi sekä puolustusvoimien tarvitsemat epidemiologiset ja kenttälääkinnän kehittämiseen tarvittavat tiedot. Varusmiespotilaiden hoidon järjestelyihin perehdyttäminen sekä kenttälääkinnän koulutukseen ja poikkeusoloihin valmistautuminen Halukkuus osallistua puolustusvoimien järjestämiin maksuttomiin koulutustapahtumiin pyydetään ilmoittamaan. Kyseinen koulutus voi tapahtua myös työpaikan ulkopuolella. 6.2 Yhteistyöjärjestelyt Yhteistyöjärjestelyt Kuten edellä on kuvattu, tämän alustavan tiedustelun tarkoituksena on kartoittaa puolustusvoimien mahdollisuus järjestää kenttälääkinnän ja sotilaslääketieteen tutkimus yhteistyössä valittavan kumppanin kanssa. Puolustusvoimat tulee toteuttamaan ja koordinoimaan kenttälääkinnän ja palvelusturvallisuuden tutkimus-, kehittämis-, ja kokeilutoimintaa sekä kenttälääkinnän koulutusta KSK:ssa. Tätä työtä suorittavat puolustusvoimien erikoislääkärit. Työn menestyksellinen toteutus edellyttää, että ko. lääkärit toimivat osan ajastaan potilastyössä ja saavat tarvittavaa tutkimusmateriaalia. Lähtökohtana KSK:n toiminnassa on, että tutkimus- ja hallinnolliset tilat sijaitsisivat kliinisten tilojen välittömässä läheisyydessä. Myös muut ratkaisut voidaan ottaa huomioon. Näiden tilojen arvioitu tarve on noin 800 m 2. Pääsääntöisesti nämä tilat ovat normaaleja toimistotiloja. Tilat sisältävät lisäksi noin 108 m 2 tilaa yli- ja alipainekammioille Liitteen 3 kysymyksen 5 erittelyn mukaisesti. 8

9 Kenttälääkinnän ja palvelusturvallisuuden kehittämistä varten Vastaajaa pyydetään ilmoittamaan millaisilla ehdoilla Vastaaja on valmis alla esiteltyjen vaihtoehtojen 1 tai 2 mukaisiin järjestelyihin. Vaihtoehto 1: Puolustusvoimat ohjaisi edellä selostetulla tavalla erikoissairaanhoitoa vaativat potilaat Vastaajan hoidettavaksi erikseen solmittavan puitesopimuksen mukaisesti. Vastaaja ottaa puolustusvoimien lääkäreitä hoitamaan puolustusvoimista lähetettyjä potilaita ja mahdollisesti myös muita sairaalassa olevia potilaita, joiden hoito edesauttaa kenttälääkinnän kehittämistä ja kliinisen taidon ylläpitämistä. Puolustusvoimien lääkärit työskentelisivät osan työajastaan Vastaajan organisaatiossa. Lääkärien työskentely Vastaajan organisaatiossa voitaisiin järjestää esim. seuraavasti: - Lääkärien työskentely Vastaajan organisaatiossa sovittaisi suoraan Vastaajan ja ko. lääkärin välillä (esim. työsopimussuhde tai osa-aikainen virkasuhde), jolloin puolustusvoimat puolestaan myöntäisi lääkärille joko sivutoimiluvan tai osittaisen palkallisen virkavapauden. Puolustusvoimat maksaa lääkäreille palkan työskentelyajalta eikä veloita Vastaajaa tehdystä työstä. Puolustusvoimien lääkärit ovat Vastaajan hallinnon (ml potilasvakuutus) ym. alaisia työskennellessään tämän organisaatiossa. - Ko. lääkäri voidaan siirtää määräajaksi työskentelemään Vastaajan organisaatiossa, jolloin lääkäri säilyy virkasuhteessa puolustusvoimiin eikä erillistä virka- tai työsopimussuhdetta synny lääkärin ja Vastaajan välillä. Molemmat em. mallit edellyttävät ko. lääkärin suostumusta. Lääkärien työmäärä vastaa pääsääntöisesti tiedustellun kohderyhmän eli puolustusvoimista lähetettyjen potilaiden hoitamiseen tarvittavaa työmäärää mutta voi olla pienempikin, mikäli lääkäreiden muut tehtävät puolustusvoimissa tätä edellyttävät. Puolustusvoimien ko. sairaalassa suorittamasta tutkimustyöstä sovitaan erikseen siten, että kustakin projektista tehdään erillinen suunnitelma ja mahdolliset tutkimuksesta sairaalalle aiheutuvat lisäkustannukset korvataan erikseen tutkimusprojektin mukaisesti. Puolustusvoimat järjestää itse hallinnolliset ja tutkimustilat. Vaihtoehto 2: Puolustusvoimat vuokraa Vastaajalta kapasiteettia koskien hallinnollisia, tutkimus-, vastaanotto- ja toimenpidetiloja, laitteita sekä tarvittavia hoito- ja avustavia resursseja puolustusvoimien omien potilaiden hoitamista varten. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että puolustusvoimat ohjaa osan puolustusvoimien terveydenhuoltovastuulle kuuluvista potilaista sotilaslääketieteellistä tutkimusta varten hoidettavaksi puolustusvoimien omassa yksikössä, jonka tilat vuokrataan vastaajalta. Tila-, laite- ja muusta kapasiteetista maksetaan vuokraa käytön mukaan ja kapasiteetti on puolustusvoimien käytettävissä tarpeen mukaan. Puolustusvoimien omaan hoitoon jäävien potilaiden tutkimuksiin ja hoitoon puolustusvoimat resursoivat tarvittavan lääkärityövoiman. Kaikki muu tarvittava kapasiteetti ostetaan Vastaajalta koskien myös tilastointia ja tiedon 9

10 keräämistä. Puolustusvoimat hyödyntää Vastaajan vuodeosastokapasiteettia sekä hoito- ja avustavaa henkilökuntaa Potilastietojen käsittely Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ( /785) 12 :ssä säädetään: Potilasasiakirjojen laatiminen ja säilyttäminen. Terveydenhuollon ammattihenkilön ja kunkin terveydenhuollon toimintayksikön on laadittava ja säilytettävä potilasasiakirjat siten kuin sosiaali- ja terveysministeriö tarkemmin määrää. Potilasasiakirjoilla tarkoitetaan mainitussa laissa potilaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, laadittuja tai saapuneita asiakirjoja taikka teknisiä tallenteita, jotka sisältävät hänen terveydentilaansa koskevia tai muita henkilökohtaisia tietoja. Henkilötietojen käsittelystä säädetään lisäksi henkilötietolaissa ( /532). Erillisen tarjouskilpailun perusteella valittavan palveluntuottajan tulee pitää tässä toiminnassa syntyvät puolustusvoimien terveydenhuoltovastuulla olevien potilaiden potilasasiakirjat omana henkilörekisterinä erillään sen muussa toiminnassa syntyvistä potilasasiakirjoista. Vastaajaa pyydetään ilmoittamaan, miten tämä on mahdollista toteuttaa Puolustusvoimien tutkijoilla tulee olla mahdollisuus saada lain edellyttämällä tavalla tutkimustarkoituksia varten tarvitsemansa tiedot potilasaineistosta. Vastaajaa pyydetään ilmoittamaan, onko tämä mahdollista sekä ilmoittamaan siihen liittyvät kustannukset Palvelujen laatu Palvelujen laatuvaatimusten osalta edellytetään seuraavien kriteerien täyttymistä: Vastaaja järjestää puolustusvoimien hoitovastuulla oleville potilaille polikliinisen arvion tarvittavine tutkimuksineen pääsääntöisesti yhden (1) viikon kuluessa lähetteen saapumisesta ja kiireellistä apua tarvitseville potilaille välittömästi. Vastaaja järjestää puolustusvoimien hoitovastuulla oleville potilaille arvion tekemisen jälkeen pääsyn hoitoon välittömästi, kun kyseessä on sairaus, jonka hoito ja kuntoutus kestävät alle kuukauden. Vastaajan hoidosta vastaavana lääkärinä toimii alan erikoislääkäri. Vastaajaa pyydetään kuvaamaan laadun hallinnan menetelmät Virheetön ja oikea-aikainen palvelu Yllä olevan palvelutasovaatimuksen mukaan Kysyjä edellyttää virheetöntä ja oikea-aikaista palvelua kaikissa edellä selvitetyissä vaihtoehdoissa. Kysyjällä tulee olla oikeus korvaukseen palvelutasovaatimusten alittavasta palvelusta yhteisesti sovittavien kriteerien mukaan. 10

11 6.3 Muut vaihtoehdot järjestää Kenttälääkinnän ja sotilaslääketieteen keskuksen toiminta Vastaaja voi myös esittää vastauksessaan vaihtoehtoisia tapoja järjestää Kenttälääkinnän ja sotilaslääketieteen keskuksen toiminta. 7 HINNOITTELU JA MAKSUEHDOT 7.1 Hinnoittelu Hinnat pyydetään ilmoittamaan budjetäärisinä (=sitoumuksetta) kiinteinä hintoina elokuun 2003 hintatasossa. Vastaajaa pyydetään ilmoittamaan ne hinnat, jotka koskisivat nimenomaan Puolustusvoimia asiakkaana. Hintatiedot kerätään vastauslomakkeella (Liite 3), joka on palautettava täytettynä. Vastaajaa pyydetään lisäksi ilmoittamaan ja yksilöimään yleensä noudattamansa hinnantarkistusmekanismi. Kaikki hinnat on ilmoitettava arvonlisäverottomina (ALV 0 %). Lisäksi hinnoittelussa pyydetään huomioimaan: Tiedustelussa kuvatut palvelut Vastauksessa on esitettävä yksilöity laskelma palvelujen yksikköhinnoista. Hinnoittelussa on huomioitava, etteivät puolustusvoimien lähettämät potilaat maksa itse mitään osaa tuotetuista palveluista. Aikaan perustuvan laskutus (esim. tutkimusapulaisen tekemä tutkimustyöhön tarvittavan materiaalin keräys, hallinnolliset palvelut, tietotekniikkapalvelut ) on ilmoitettava tuntiperusteisena Vaihtoehto 1 Em. vaihtoehdon osalta pyydetään ilmoittamaan miten puolustusvoimien lääkärien tekemä työ huomioidaan hinnoissa ottaen huomioon sen, ettei puolustusvoimat lähtökohtaisesti edellytä vaihtoehto 1:ssä, lääkäreiden virkasuhteen säilyessä puolustusvoimiin, että Vastaaja maksaisi palkkaa lääkäreille. Vastaajaa pyydetään kuitenkin huomioimaan, että sivutoimilupa/osittainen palkallinen virkavapaa- mallissa työ/virkasuhde syntyy myös Vastaajan ja lääkärin välille, jolloin Vastaajan ja lääkärin välillä on sovittava työ- ja virkasuhteen ehdoista ml. mahdolliset korvaukset. 11

12 7.1.3 Vaihtoehto 2 Em. vaihtoehdon osalta hinnat pyydetään ilmoittamaan erikseen kullekin vuokrattavalle asialle kuten hallinnolliset, tutkimus-, vastaanotto- ja toimenpidetilat, laitteet ja muut tarvittavat resurssit, tukipalvelut sekä hoito ja avustavan henkilökunnan resurssien käyttö. 7.2 Maksuehdot Maksuehto on 30 päivää netto laskua ja laskun liitteenä olevaa palveluerittelyä vastaan. Joukko-osastoittain tehtävä laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen. 8 TOIMITUSEHTO JA -AIKA Yllä kuvatun palvelutasokuvauksen mukaisesti. 9 VASTAUKSEN SISÄLTÖOHJE Vastaajaa pyydetään noudattamaan vastauksessaan seuraavaa rakennetta 1. Tiivistelmä 1.1 Vastauksen sisältämän ratkaisun kuvaus 1.2 Vastauksen rajaukset ja täsmennykset 1.3 Aika jonka vastaus kattaa 1.4 Yhteystiedot 2 Organisaation esittely 2.1 Organisaation ja toiminnan kuvaus 2.2 Referenssiasiakkaat 2.3 Organisaation laadun hallinnan menetelmät 2.4 Kolmansien osapuolten käyttö 2.5 Organisaation taloudellinen tilanne 3 Hinnoittelu 3.1 Hinnoittelumalli 3.2 Hinnat ja maksuehdot 3.2 Tukipalveluiden hinnoittelu 4 Vastauksen sisältämä palvelu 4.1 Yleiskuvaus 4.2 Vastauksen palvelut yksilöitynä 12

13 4.3 Käytettävät menetelmät ja tietojärjestelmät 4.4 Palvelutasokuvaus ja raportointi 4.5 Tukipalvelut 4.6 Poikkeukset alustavasta tiedustelusta 5 Kumppanuuden hallinta 5.1 Palvelutason seuranta ja raportointi 6 Vastausloma, Liite 3, on palautettava täytettynä, jotta vastaaja huomioidaan tehtävissä analyyseissa 13

Vastauslomake Puolustusministeriön selvitysmiehen tiedustelu

Vastauslomake Puolustusministeriön selvitysmiehen tiedustelu Vastauslomake Puolustusministeriön selvitysmiehen tiedustelu 1. Vastaaja on kiinnostunut yhteistyöstä Puolustusvoimien kenttälääkinnän ja palvelusturvallisuuden tutkimus-, kehittämis-, ja kokeilutoiminnan

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 Asiakkaan valinnan mahdollisuudet laajenevat edelleen 1.5.2011 alkaen on ollut mahdollista valita hoidosta vastaava terveysasema oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

Kardiologisten palveluiden hankinta

Kardiologisten palveluiden hankinta 55969 24.03.2016 1/12 55969 Kardiologisten palveluiden hankinta Yhteystiedot: Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : : Hankintaviranomaisen luonne: Julkisoikeudellinen laitos: : Terveydenhuolto Muu:

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaali- ja terveystoimi huomenna seminaari 19.3.2010 Suomen Kuntaliitto Vesa Rantahalvari, valtiosihteeri Vesa Rantahalvari

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Säännökset hoitopaikan valintaoikeudesta sisältyvät terveydenhuoltolain

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot FI lausuntopyyntö VV 1. TAUSTATIEDOT Vastaajien määrä: 1 Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä

Lisätiedot

POTILAAN VALINNAN VAPAUS

POTILAAN VALINNAN VAPAUS POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POTILAAN VALINNAN VAPAUS Aino-Liisa Oukka dos., johtajaylilääkäri PPSHP Asiakaslähtöisyys MIKSI? potilaan vahvempi osallistaminen hoitoonsa yleinen asenneilmapiiri

Lisätiedot

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUONNOS 2.12.2015 PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1 OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja Kemijärven kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat Ylilääkäri Lain 629/2010 2 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ja niiden lisälaitteiden

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 222/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat asiakirjat. Palveluntuottajan. Puhelin Telefax Internet

Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat asiakirjat. Palveluntuottajan. Puhelin Telefax  Internet 08.11.2016 1/11 84213 ENMG-tutkimusten hankinta 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: ENMG-tutkimusten hankinta Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 84213 Hankinnan

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 5.9.2007 1 Sisällys Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjarekisteri 1 Rekisterinpitäjän vastuu ja velvollisuudet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 20.5.2014 Seudullinen hankintapalvelukeskus TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA Seudullinen hankintapalvelukeskus pyytää tarjousta vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain tarkoittamista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA 1. Taustatietoja Sipoon kunta ostaa joukkotarkastuksen rintasyövän varhaistoteamiseksi seulontana kansanterveysasetuksen ohjekirjeen

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Malli: Asiakastietojen käsittely 1 (7) KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Ohje: Tämän ohjeen kohderyhmä on terveydenhuollon toimintayksikön johto. Ohje on

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Erilaiset lakiin perustuvat laskutusperusteet terveydenhuollossa

Erilaiset lakiin perustuvat laskutusperusteet terveydenhuollossa Erilaiset lakiin perustuvat laskutusperusteet terveydenhuollossa Mistä laskutetaan? 1) Kiireellinen hoito (ThL 50 ) Myös opiskelijalle erikoissairaanhoidon yksikössä annettu kiireellinen hoito sekä muualla

Lisätiedot

Katsaus Sote-järjestämislakiluonnoksesta ( ) viittaukset opetukseen ja tutkimukseen klo

Katsaus Sote-järjestämislakiluonnoksesta ( ) viittaukset opetukseen ja tutkimukseen klo Katsaus Sote-järjestämislakiluonnoksesta (22.12.2016) viittaukset opetukseen ja tutkimukseen 25.1.2017 klo 10.00-27.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi 2 luku 10 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisöalue Maakuntien

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015 1/6 TARJOUS A 4/2015 Tarjouspyyntö A 4/2015 / Eksoten natiiviröntgentutkimuksien sanelujonojen purkaminen ja radiologipalvelut ultraäänitutkimuksiin ja niihin liittyviin ultraääniohjattuihin toimenpiteisiin

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot

LIITE 2: KELPOISUUSEHTOJEN JA TARJOUKSEN RAKENTEEN TARKISTUSLOMAKE

LIITE 2: KELPOISUUSEHTOJEN JA TARJOUKSEN RAKENTEEN TARKISTUSLOMAKE LIITE 2: KELPOISUUSEHTOJEN JA TARJOUKSEN RAKENTEEN TARKISTUSLOMAKE Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaihe on tarjoajien kelpoisuuden arviointi. Arviointi suoritetaan tämän lomakkeen ja sen liitteiden

Lisätiedot

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat.

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat. Sivu 1 / 5 KEITTIÖLAITEHANKINNAT 1. Hankinnan kohde 2. Tarjoushinnan ilmoittaminen Sotkamon kunta järjestää tarjouskilpailun tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnoista. Pyydämme tarjoustanne oheisten

Lisätiedot

ERITYISTASON SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN. Erikoissairaanhoidosta annettu laki (1062/89) 11 :n 2 momentti

ERITYISTASON SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN. Erikoissairaanhoidosta annettu laki (1062/89) 11 :n 2 momentti Jakelussa mainituille ERITYISTASON SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN Valtuutussäännökset Erikoissairaanhoidosta annettu laki (1062/89) 11 :n 2 momentti Kohderyhmät Sairaanhoitopiirit Sairaalat Terveyskeskukset

Lisätiedot

Potilassiirtokuljetukset taksilla

Potilassiirtokuljetukset taksilla 1/10 TP 15/2016 Potilassiirtokuljetukset taksilla 1. : Hankintatoimisto Suomi puh. +358 401491143 fax hankintapalvelut@lpshp.fi : : : ja Ylitornion kunnat). Asukasluku on alueella noin 63 500 psykiatrinen

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde Tarjouspyyntö 1 (5) 16.11.2017 TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ 1 Hankinnan kohde Kaarinan kaupunki (tilaaja) pyytää tarjousta kaikkiin Kaarinan kaupungin kotitalouksiin jaettavan tiedotuslehden julkaisemista,

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus

Asiakkaan valinnanvapaus Asiakkaan valinnanvapaus Hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti Tehyn kutsuseminaari 24.11 hallitussihteeri, STM 1 2 3 Sote-keskuksen valinta Sosiaali- ja terveyskeskukset aloittavat toimintansa 1.1.2021.

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMISESTA JA HANKKIMISESTA

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMISESTA JA HANKKIMISESTA Terveystalo PUITESOPIMUS 1(4) 27.1.2014 SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMISESTA JA HANKKIMISESTA 1. OSAPUOLET Tomion kaupunki, y -tunnus 0193524-6, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio, jäljempänä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta

Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta Tarjouspyyntö 1(5) Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta Pyydämme tarjousta kuntalain 72 :n mukaisesta kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kunnan tytäryhteisöjen

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 1. Työterveyslääkärin läsnäolo on 3 päivää tarjouspyynnön mukaisesti ja 4 päivää sopimusluonnoksen mukaisesti. Kumpi pätee? Vastaus: vähintään

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

Ennakkoon lähetetyt kysymykset

Ennakkoon lähetetyt kysymykset Ennakkoon lähetetyt kysymykset Irma Pahlman OTT, VT, MBA Korvaushoitoasiakkaan oikeus valita korvaushoitoa toetuttava terveysasema ja kunta Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 47 Kiireettömän hoidon hoitopaikan

Lisätiedot

SASTAMALAN RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT OY

SASTAMALAN RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT OY Palvelusopimus SASTAMALAN RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT OY Hoitokatu 6 A, PL 23, 38200 Sastamala, www.servi.fi etunimi.sukunimi@servi.fi, Y-tunnus: 2414170-5 Sisällys 1. Sopijapuolet... 3 2. Määritelmät...

Lisätiedot

Laki. rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Laki. rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain (577/2005) 25 e, 25 f, 26 a ja 27, 28 :n 1 momentin

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus

Asiakkaan valinnanvapaus Asiakkaan valinnanvapaus Hallituksen esitysluonnoksen ja valinnanvapauslinjausten mukaisesti 19.10.2017 1 19.10.2017 - Muutoksia perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella Muun muassa: Maakunnan ei

Lisätiedot

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki 19.9.20139 Jukka Mattila, Timo Keistinen, Anne Nordblad, Riitta-Maija Jouttimäki, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 PAIKALLINEN SOPIMUS LÄÄKÄREIDEN NS. KLIINISEN LISÄTYÖN JA MUUN HENKILÖSTÖN TÄHÄN LIITTYVÄN TAI RINNASTETTAVAN TYÖN KORVAUSPERUSTEET 1 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

1/6. LIITE 7 Palvelutaso

1/6. LIITE 7 Palvelutaso 1/6 LIITE 7 Palvelutaso 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. NEUVONTA... 2 3. VIRHEIDEN KORJAAMINEN... 3 4. KIIREELLISYYSLUOKAT VASTEAIKA... 3 5. ALUSTAN YLLÄPITO... 4 6. ALUSTAN KEHITTÄMINEN... 4 7. PALVELUVASTEAIKOJEN

Lisätiedot

Potilassiirtokuljetukset paaritaksilla

Potilassiirtokuljetukset paaritaksilla 29.08.2016 1/11 TP 17/2016 Potilassiirtokuljetukset paaritaksilla 1. : Hankintatoimisto Suomi puh. +358 401491143 fax hankintapalvelut@lpshp.fi : : : ja Ylitornion kunnat). Asukasluku on alueella noin

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Liite 1 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Sivu 1 / 7 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS 1. Sopijapuolet Tilaaja kunta/kaupunki Tuottaja Oulunkaaren seutukunnan

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus 2027/02.08.00.00.00/2016 Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus Solita Oy Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere Torikatu 18, 90100 Oulu 1060155-5 31.10.2016 2 (6) 1 SOPIMUSOSAPUOLET

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 2 KÄSITEMÄÄRITTELYT JA LÄHTEET Irma Pahlman... 13 2.1 Käsitemäärittelyt... 13 2.2 Oikeuslähteet... 16 2.2.1 Henkilötietodirektiivi (Euroopan parlamentin ja.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

1/5. --- ladattu --- ladattu --- --- ladattu --- ladattu --- --- ladattu --- ladattu --- --- ladattu --- ladattu --- +358 133375046

1/5. --- ladattu --- ladattu --- --- ladattu --- ladattu --- --- ladattu --- ladattu --- --- ladattu --- ladattu --- +358 133375046 1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 22777 / Lieksan kaupungin dieselöljyn säiliötankkaus (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 2 Dieselöljy,

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että sairaanhoitopiiriä

Lisätiedot

LIITE 1, Palvelukuvaus

LIITE 1, Palvelukuvaus Lääkkeiden jakelupalvelu 1(6) Sisällys 1. PALVELUN SISÄLTÖ... 2 1.1. PALVELUN SUORITTAMINEN... 2 1.2. ASIAKASKOHTAISET LÄÄKE-ERÄT... 2 1.3. PALVELUN ALOITUS JA KOULUTUS... 3 1.4. LÄÄKKEIDEN TARKASTUS...

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS 2015, KAAVOITUSPALVELUT

HANKINTASOPIMUS 2015, KAAVOITUSPALVELUT HANKINTASOPIMUS 2015, KAAVOITUSPALVELUT 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SOPIJAOSAPUOLET Tällä sopimuksella sovitaan niistä kaavoituspalveluhankkeista vuodelle 2015, joiden toteutuksesta Rantasalmen kunta tilaajana

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.3.214] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/23 Tammikuu 214 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun toiminnan ja talouden toteutumassa vaikuttavat vielä vuoden 213 loppuvuoden

Lisätiedot

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Onneksi olkoon! Työnantajasi haluaa pitää sinusta hyvää huolta täydentämällä terveyshuoltoasi. Työnantajasi tarjoaa sinulle

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja Lääkäriaseman tiloissa toimiva lääkäripalveluyhtiö

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(6) LIITE 3 JOHDANTO KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Työehtosopimusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen perustuu työnantaja-

Lisätiedot

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinta.sotet@espoo.fi.

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinta.sotet@espoo.fi. 1 (6) KOTIIN TUOTETTAVIEN PALVELUJEN SEKÄ PÄIVÄTOIMINNAN HANKINTA DNO 899/02.08.00/2012 Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtajien neuvottelupäivät Kuntatalo Toinen linja 14 Helsinki 14.2.2017 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 14.2.2017 1 Kansanterveystyö

Lisätiedot

1. Sopijapuolet. Tilaaja: Sastamalan kaupunki Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut PL 23, Sastamala. Yhteyshenkilö: N N puh.

1. Sopijapuolet. Tilaaja: Sastamalan kaupunki Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut PL 23, Sastamala. Yhteyshenkilö: N N puh. 4a. Sopimusluonnos vakituisesta lääkäripalvelusta päivystykseen Sopimus lääkäripalveluiden tuottamisesta 1. Sopijapuolet Tilaaja: Sastamalan kaupunki Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut PL 23,

Lisätiedot

RaKi käyttöönottoprojektin konsultointi Helsingin kaupunki

RaKi käyttöönottoprojektin konsultointi Helsingin kaupunki RaKi käyttöönottoprojektin konsultointi Helsingin kaupunki TARJOUS 73027 8.12.2014 Helsingin kaupungin Tietokeskus tilasto ja tietopalvelupäällikkö Ari Jaakola ari.jaakola@hel.fi RAKI KÄYTTÖÖNOTON KONSULTOINTI

Lisätiedot

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Valtion virastotalo, Turku 26.4.2017 Lääkintöneuvos, STM 1 9.5.2017 Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus

Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus Tarjouspyyntö 1 (6) Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus Sisällys 1 Hankinnan kohde... 2 2 Hankekuvaus ja hankkeelle asetetut tavoitteet... 2 2.1 Mallinnuksen toteutus... 2 2.2 Alihankinta...

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Sopimus terveydenhuoltolain mukaisen perusterveydenhuollon hammaslääkäripäivystyksen palvelujen tuottamisesta terveydenhuollon kuntayhtymälle

Sopimus terveydenhuoltolain mukaisen perusterveydenhuollon hammaslääkäripäivystyksen palvelujen tuottamisesta terveydenhuollon kuntayhtymälle Sopimus terveydenhuoltolain mukaisen perusterveydenhuollon hammaslääkäripäivystyksen palvelujen tuottamisesta terveydenhuollon kuntayhtymälle 1 Sopimuksen tausta 2 Sopijaosapuolet 3 Sopimuksen tarkoitus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista sekä tytäryhteisöjen tilintarkastuksesta

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista sekä tytäryhteisöjen tilintarkastuksesta 1 (5) Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista sekä tytäryhteisöjen tilintarkastuksesta Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta hallinnon ja talouden

Lisätiedot

Hoitotakuu lastenpsykiatriassa

Hoitotakuu lastenpsykiatriassa Hoitotakuu lastenpsykiatriassa Lastenpsykiatrian professoreiden, ylilääkäreiden ja ylihoitajien kokous Turussa Lääninlääkäri, LT, psykiatrian erikoislääkäri Jukka Kärkkäinen TYKS, T-sairaalan auditorio,

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 18.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 18.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) 13 Oikaisuvaatimus johtavan ylihammaslääkärin päätöksestä HEL 2015-006958 T 06 00 00 Päätösehdotus Perustelut päättää hylätä ********** oikaisuvaatimuksen keskitettyjen

Lisätiedot

Tarjouskilpailuasiakirja n:o 1 17.9.2013 SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN ASUNTOJEN SIIVOUKSEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouskilpailuasiakirja n:o 1 17.9.2013 SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN ASUNTOJEN SIIVOUKSEN TARJOUSPYYNTÖ Tarjouskilpailuasiakirja n:o 1 17.9.2013 SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN ASUNTOJEN SIIVOUKSEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn siivouspalvelun hoitamisesta alla mainittujen

Lisätiedot

SAIRAANHOITOPIIRI VASTAA MYÖS OSTOPALVELUNA POTILAALLE HANKITUN HOIDON TOTEUTUMISESTA

SAIRAANHOITOPIIRI VASTAA MYÖS OSTOPALVELUNA POTILAALLE HANKITUN HOIDON TOTEUTUMISESTA 22.10.2015 Dnro 4709/4/14 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen SAIRAANHOITOPIIRI VASTAA MYÖS OSTOPALVELUNA POTILAALLE HANKITUN HOIDON TOTEUTUMISESTA

Lisätiedot

Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat

Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat 7.4.2011 Mirja Reinikka Kela, Oulun toimisto Kela korvaa matkakustannuksia Sairauden, vaikean vamman raskauden, synnytyksen ja Kelan järjestämän kuntoutuksen

Lisätiedot

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet SEHL:n opintopäivät 7.-8.4.2017 Jenna Uusitalo Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto Jenna.uusitalo@helsinki.fi Sisältö 1. Vastuun ja velvollisuuden

Lisätiedot

Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Minna Kymäläinen/ Valvira

Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Minna Kymäläinen/ Valvira Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Minna Kymäläinen/ Valvira 17.10.2014 1 Luennon sisältö Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Määräys 4/2010 Vaaratilanteet Ilmoitettavat tapahtumat Ilmoittamiseen

Lisätiedot