Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen."

Transkriptio

1 KOKOUS 21/ Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen Laina-anomus. Liittotoimikunta teki päåtoksen, jonka mukaan laina voidaan myöntää seuralle aikaisemmin hyväksytyin lainaendoin Jääkiekon neuvottelupäivät. A.nottuun tarkoitukseen myönnettiin 3u. OOO markkaa Norjan-Suomen jalkapallomaaottelu. Liittotoimikunta hyväksyi esityksen ~. - Hiihdon yhteistoimintasopimus. Liittotoimikunta päätti hyväksyä hiihdon yhteistoimintasopimuksen ja esittää sen liittokokouksen V211vistet :..ayuksi Ammatt;iyhdistysopiston vihkiäiset. Toimisto hoitaa edustuksen. vakuudeksi:~~~ Eino A.. Wuokko I

2 Liite m 1 ltk:n pk~an 21/50. Hiihdon yhteistoimintnsopimuso Yhtyen kaikissa kohdissa SVULn, TULn ja CIFn kesken 21.2,1950 solmittuun yleissopimukseen sopivat Suomen Hiihtoliitto r,y.. (SHL), Työväen Urheiluliitto r.y. (TUL)ja Finlands Svenska Skidförbund rof~ (FS S) sen lisäksi keskenänsä seuraavaa: 1. Yhteistoimintaan kuuluvien yhteisten asioiden hoitaiilista varten asetetaan,-,j lenterl.vuosi ttain hiihdon yhteistoimikunta (HY'..:'), johon SHL val l.~see kolme, TUL kolme ja FSS yhden jäsenen ja näillp. va~ami~hett HYT valhisee keskuudestaan puheenjohtajan ja ottan itselleen sihteerin. 2. HYT valvoo yhteistoimintaa hiihdon alalla, päättää sille k~uluvista kilpailu-, valmennus- ja edustusasioista sekä taloud811isista kysymyksistä, johtaa kansanhiihtotoimintaa ja k2.si -~te lee muut yhteistoimin- -~c1-asiat 3. HYT myönt.ää SM-kiJ..pailujen järjestämisluvan vuosit'~ain ennen 1 t 6, ja käsittelee sop1jali:i,ttojen seurojen tai seurayhtymien kansainvälisten kilpailujen järjestämistä koskevat anomukset ennen sekä kansallisten kilpailujen järjestämistä koskevat anomukset ennen Avointen kansainvälisten,. kansallisten ja piirikw..nallisten kilpailujen järjestäjinä voivat toimia ~ a) yhden liiton seura tai seurat, b) kahden liiton seurat tai c) kolmen liiton seurat. Mikäli jokin sopijaliitto ei halua kilpailua avoimeksi sanotun li1 ton jäsenille, on ilmoitus siitä -tehtävä viimeistään siinä IIYT:n kokouksessa, jossa HYT antaa lausuntonsa ki lpa ilulupahakemukseso~ Q. 5. SM-kilpailuissa liitot sa3vat yhteisesti ennakolta hyv2~;:syttyjen kilpoiluveromääräysten mukaisen osuuden varsinaisterl l;:il~')a.ill1tilaisuuksien pääsylippujen todetusta bruttotulostn, jonka ne jakava~1i lceskenänsä sen pertjsteella J montako sijoitusta niiden j ijsertillj. on kunkin kilpailulajin kymmenen parhaan joukossa. Järjestäjät ta2sen sqn'i/.:tt kaikki muut tulot ja vastc.8vat myös kaikista menoista. sekä j akavat osuutensa sen perusteella J IDi ten aii tä on kussakin tapauksessa ennakolo~2 jär jestäjien kesken sovittu. Mikäli kahden tai useamman liiton seurat järjestävät nvoimen kilpai- 1un, on sen taloude llisest2. hyödyst~ ja vastuusta sovi ttavn el1l1,<l1;:olta. Kukin lii tt o v a stne. omien edustajiensa ulkomai siata m,:!o;;l:nkorvauk-, J SlS Ga. ;rikseen~ Muista taloudellisista kysymyksistä päätetään kussakin t[1pauksessa. 6. Mu:issa suhteissa noudatetaan yleissopimuksen mä ~~_.r:iyksiä. 7. Tämä sopimus tulee voimaan nll ekir joi ttamispäivän~i. Sen voimassaolo- ja irtisanomisajat ova t samat kqin yleissopimuksen. Sopi mus raukeaa, jos yleissopimus lakkaa olemasta voimassa. 8. Tätä sopimusta on tehty kappale kullekin sopijaliitolle. Helsingissä, syyskuun 9 päivänä J'

3 Kokous ~2/50-1. T öväen Urheill1ilt 0 r. y:n iit"totoimi unn"'n liiton toimistossa syyskuun 14 pe:.i Ylin; 195u pic.te"t Tn ~oko uksen pöyt::kir ja. s i t Y s 1 i s "t a ~okouksen päätosvaltais lus. Todetaan lii ttotoimik nnan jäsen"tän s 'luplj_vllla olo ja kokouksen piiatösvaltalsuus Pöytäkirj n t arkis"tus. TarKistetaan edellisen kokouksen poytäkirja. 32~ ~. - SN- Seuran kirjel mä. Sihteeri esittää käsiteltäväksi SN- Seuran vastauksen liiton kirjelmään, joka Koski Neuvostoliittoon lähetettävän joukkueen johtajan va1intatapaa Ohjelmapalvelu r.y:n kirjelmä. Ohjelmapalvelu jär jestä;' kolme viikkoa lcestävät ohjelmaohjaajakurssit iyöväen Akatemiass~~ Kur~seil,c on osanotcaiiksi ilmoittautunut 12 TULn seur n Jas n"ta. OhJ8_rnpqLvelu esit;äa, että liitto LlYöntäisi TULn jäsenille 5. 0u mr::-r:::an suuruisen ap :tr'-,h n, jok:j. vasta ylläpitokust nnuksia. OhJ.2-m I> 1- velu v sta9. matka- j3. opetuskustannuksista Sihteeri esittää, että liitto myöntäis~ u ~:oitukseen 10 kp l markan suuruista ap rahaa MM-kilpai ut painonnostossa. Painonnoston yhteistoimintavalio ~~ta on kokoukses aan va innut Suomen edustajiksi _ariisissa pidpt.. iin painonnoston MM- kilpailuihin sar jaan 6u kg T. Tannin, - V, sarjaan 75 kg i. Teräskarin, ota, ja sarjaan alle ~5 J k Vel1amon, T Jouk ue n johtajaksi ja edustajaksi cv. painonn ostolii ton ko'poukseen on valittu Br. Nyberg SPL ja huol tajaksi ii10 Lehtinen HTJ:> Alleviivatut fuln edustajia. Järjestävä maa suorittaa kaikille osalotuajille aamiaisen sekä v3paan majoitu~sen. Sopimuksen rukaisesti suorittavat liitot muut matkast') ')iheutuvat kulut ~. - Nyrkkeilijöitä Norjaan. Oslolaispt urhei useurat 0110 jq Vi...'" ovpt kutsuneet liiton nyrkkeilijöitä kilpailuihinsa 2., =_utsu lcoskee 2-3 nyrkkeilijä~'. Taloudelliset ehdot ai.teaisemm.an scpi uksen muk'lan: järjestäv t seu- at huolehtivat matkakuluista Tukholm:J. Oslo-:.t.1ukholma, ylöspidost8 je 10 Nkr suuruisesta piii 7:'1' hasta. hoska k symy:sessä on seur"yhtynqn l-p il, jaos~ esi t "äa kutsun "n ettaval{s~ sen J ähemmin rlä:irä m"n seurc:m hoidet a'{aksi. 3)3. - _7.,}O - Yleisurheilnma",ioukkueen,johta.iisto. Ransk -Suomi ~rleisurheilumaa otte1unn matk lstav'.n joukkueen johtajistoon esittää yleisurhell~jaosto ehdote"t,v ksi yhden 3T)ul isjoht8~nn sekä valmentqj"n. V, lmento~ _LS~ ehdottaa jaosto J.oulutu80hjaa ja isto TirkKosen. Johtajae lc1o~kaan asettaa jaosto ennen Li i t LotoilLikunnan kokousta pidettävässä,-o!c ouksessfl Voimistelijoita näytösmatkalle orjaan. N, rvik Turnförening viettä i, v. jtl.llaansa ja on sen j ohdost~ suunnitellut propagandakiertuet'v3.j: ohj ois Horjo.ssa. Tälle kiertueelle he PYc tävät liitostamme Paavo altosta, TeikKo huhtasta ja. Gu~~ar ~armaa. Matka kestäisi noin viikon Norjal"'iset maksav..,t kai.ll i kulut. Jaoston kanta ilmoitetaan liittotoimikunnan kokouksessa. 33, ,. - Jalkapallomaaottelujen tuomarit. SPYV on valinnut jälellä oleviin jalkapallomaaotteluihin tuoffi rit seuraavasti:

4 Kokous ~2/50 -l. Työväen Urheiluliitto r. y:n lii tt otoimikunn'" 1 liiton toi111iotossa syyskuun 14 1 lv;'n~' 195CJ rndc"t:n Lokouksen pöytt:.kir ja. s i t Y s 1 is "t a ~. - okouksen päätbsvaltais us. Todetaan lii t"totoimik nnan jäsen"tän s '.apuvillaolo ja KokOuksen päatosvaltalsuus Pöyt~{irjan t3rkis"tus. TarKistetaan edellisen kokouksen poytäkirja. 32~ ~. - SN-Seuran kirjelmä. Sihteeri esittää käsiteltäväksi SN-Seuran vastauksen liiton kirjelmään, joka Koski Neuvostoliittoon lähetettävän joukkueen johtajan valintatapaa Ohjelmapalvelu r.y:n kirjelmä. Ohjelmapalvelu järjestä" kolme viik:oa cestilvät ohjelm80hjaajakurssi t 'l'yöväen Aka"temiass'l. Kurssei c on osanot~ aj i si ilmoittautunut 12 TULn seuran jäs n~ä. Oh'e_r~p-Lve lu esittä~, et"tä liitto myöntäisi TULn jäsenille 5. 0u markan suuruisen ap U'c:han, joka vastaa ylläpitokust' nnuksi'l. Ohj 1m p 1- velu v'lstaa matka- j opetuskustannuksista. Sihteeri e 8i ttä';, että lii t"to myöntt~is~ rl_oi t lkseen 10 kpl markan suuruista purahaa MM-kilpai ut painonnostossa. Painonnoston yhteistoimintavaliokunta on ko~ o uk ses aan 0. 9 valinnut Suomen edustajiksi 3ariisissa pidet "viin painonnoston MM-kilpailuihin sarjaan 60 kg T. Tannin, T -V, sarjaan 75 kg F. Teräskarin,?oTa, ja sarjaan alle ~5 kg Jukka Vellamon, TKV.. Joukg:ueen johtajaksi ja edustajaksi kv. painonnostoliiton kok oukseen on valittu Br. Nyberg SrL ja huoltajaksi Niilo Lehtinen HT_I". Alleviivatut '1'ULn edustajia. Jär jestävä maa suorittaa Kail,:ille osanot vaj ille aamiaisen sekä v paan majoi tu sen. Sopimuksen rukaise ti suori t tavat liitot muut matkast8 ~iheutuvat kulut Nyrkkeilijöitä Norjaan. Oslolaiset urheiluseur t Lollo ja Vik ovat kutsuneet liiton nyrkl'::eilijöitä kilpailuihinsa 2., Kutsu koskee 2-3 nyrkleilijää. Taloudelliset ehdot aikaisemman "'cpitmksen mukaan: järjestäv t seurat huolehtivat matkakuluist Tukholma Oslo-'ru~holm'1, ylöspidosta ja 10 1 T kr suuruisesta piii7i.ir:jhasta. l(oska kysymyks essä on seura;yrhtymän l P :.. ", jaosto esi ttäa kl1tsun. n ettavaksi sen J.ähemr.1in määrä m"n seuran hoidet' a' aksi. 3j3~~.~- Y1eisurheiluma joukkueen johta~isto. Ranskn-Suomi y1e isurheilumarotte Ulln matklstav n joukkueen johta j ist oon e si t ä" y1eisurhcn1t..;.jaosto ehdote"tt v ks i yhden apu13isjohta~ n sekä va1ment q j n. V 1men aj.9i chaottaa r j aosto J ou1utusohjaaja Risto Tirkkosen. Joht-jaehdokkaan asettaa jaosto ennen 1ii t LotoilLikunnan lwkousta pidet "ävässä okolj.ksessa. 334.!.-=_~~. - Voimistelijoita näytösmatkalle l.orjaan. N... rvik Turnförening viettää v. juhlaansa ja on sen j ohdost!1 suunnitellut propag,.:mdakiertuet v'l... ohj i8- Norjassa. Tälle kiertueelle he pyytävät liitostamme Paavo l.altosta, veikko uhtasta ja.gw.nar armqs. ',Iatka kestäisi noin viikon Norjal iset maksav'~ kaik.. i kulut. Jaoston kanta ilmoitetaan liittotoimikunnan kokouksessa Jal ~(ap:1l10maaottelljjen tuomarit. SPYV on valinnut jälell" oleviin ja1kapallomaaottelllihin tuom rit seuraavasti:

5 ~. - Liiton ~ärjestäjät. Käsitellään edellisestä kocouksesta pöydälle jäänyt kysymys järjestäjien kiinnittämisestä. Kokous 22/ Oslossa Ruotsi- Norja, F. Nyberg, S~L, linjatuomarit R. Kaitokari, SPL, ja E. Nyrönen, TUL Jönköpingissä Ruotsi B- Norja B, J. Alho, SPL. 15.l0 Köohenhaminassa Tanska B-Ruotsi 13, V. ITiemi, TUL. Mahd ollisesti joudutaan tähän otteluun vielä lähettämään 1 linjatuomari. Kutsujat suorittavat matkasta aiheu~ nva,!rustannukse~, lukuunottamatta viime simalnittua, jonka cu1ut, jos matka toteutuu, suorittaa SPYV Hiihdon neuvottelukokoukset. Hiihtojaosto anoo lupaa saada järjestä~ Pajulal1- dessa neuvottelutilalsuuden 7-8.1u.5u. Tilaisuuteen _utsu-ctaisiin edustusmäenlaskijoita, seuraohjaaj ia ja kv. tuomar ei-c~. Kustannuksel" ovqt n marklcaa,.ilihin jaostolla tämln vuoden kurssimenoarvion puitteissa on käytetl"ävänäan markan siio tomäi:.:. räraha, joten tarvittava lisämääräraj.la olisi 1u. 0 0 mark"~cta. Edelleen jaosto anoo lupaa saada järjgst ä~ em. luontoisen neuvottelutilaisuuden Pajulahdess9 edustushiihtä ille , j onaa tar.&oi tuksena on edustushiih tjj is G'; e~siä piir i ohjaa j iksi sopi vi ~ kouluttaj ia..lilais uuteen kutsut-:.avicn lt;:lc 1 ::t. mäurä olisi 20 miestä '"'ekä lo nalsta, yht. 30. ListLod jaostol edustajau.... ustannukset U markkaa esi ttä:; jaos-co L1 r.:i ttäv3.ksi OK:n r:j.yun~ämän valmennusmäaräranan tilille. UTT:n sihteeri esittää, et~ä 1iittQtoiDiktJnta leriaattees 'a hyväksyisi esitykse-c, mutta jättäisl UTT:n ja työvaliokunnan tehtäväksi esityksien lopullisen t::..rkiotamisen ~. - Hiihdon yhteistoimikunnan tilit yksiä. Vuoden 1950 toimeenpannun Lansan Hiihtoma~o-ctelun kokonaisvoitto oli mk :-, mis~ä liiton osuus :-. Salpausselän Kisojen kokonaistuotto ~_ii!ldon yhteis- _ toimikunnalle liitoille jaettava.csi oli :-,.. listä liittomme osuus :-.. SM- kilpallujen lii~oille lankeava kokonaistu 0 oli :-, mistä liiton osuus 4.185:-. Hiihtojaosto esittää tili'tykset hyväksyt-cäviksi l3.~. - Liiton muuttoja. Pauli Hurma ja Osmo HautamäKi 10kian Urhe:i.lijolsta siirtyneet Nokian Teräkseen, edustusoikeus Sauli Rytky Haapaveden Urheilijoista siirtynyt Nokian Teräkseen, edustusoikeus Hilma Pietarinen Valkeakos..:.en Hakasta si':'rtynyt ValKeakosken Koskenpoikiin, edustusoikeus Muuttopaperit kunnossa. 34U. -'14. '. - Urho Kekkonen kii~tää. Päåministeri Urho KekKonen on lähet"tälyt ~iitol le kiitoksensa slitä huo~aav3isuudesta, jota liit~o OSO~tvl hänelle 5U-vuotispäivänsä jondosta. Pää t ö k s et Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapuvilla olivat liiton puheenjohtaj a Olavi Suvanto (14) sekä lii ttotoimikunnan j lisenet Yr j Ö :-;;lme (18), Pauli hoponen (22), Unto Siivonen (19), Arvi Heis anen (19), Lennart Kivi (21), Lauri Nurmi (20), Aarne Leskinen (20), Vieno o altonen (17) ja Esko Peltomäki ( 16) ja liiton toimitsijat Eino Ran"tanen, Greta Rajala- Rinne, Helvi Ahtio, Toivo Määttä, Unto Huttunen, Veikko Kuusela, Toivo Salonen, sko Nenonen, Urho ',iemenkari, Veikko Peuhkuri, Pentti Salmi, Joonas.h.YKkänen, Toivo Järvinen ja slhteeri.o..jino A. 7uok.iw, joka laati kokoukseota pö~rtakirjan. Päätösvaltaisuus merkittiin.

6 Kokous 22/ Pöyt~irjan tarkistus. okouksen 21/50 pöytäkirja j a vahvistcttiin tehdyt ~. - SN- Seuran Kirjelmä. Luet tuaan S:"- Se uran vastauksen varapuheenj ohtaj a ~nne iluoittl, että asia on mennyt sellaiseen vaiheeseen, että se tietää pahaa Kolausta kansainvälisille suhteil le eikä missään ~a pauksessa mer"ötse hyvää suh1jeiden kehi t Gymiselle :;euvostolii"lion kanssa. Heis~anen ilmoitti käsitykselä<ill, että asia on tar-koituksellisesti johdet1ju umpikujaan. Peltomäki huomaut"ti, että SaLantapainen skis ma syntyi viime kerralla, kun neuvostol iittolainen joukkue vieraili ~ uomessa. Enne piti SN- Seuran Kantaa varsin luonnollisena. Liittotoimikunta äänimääri n 5-4 katsoi, e t~e i ole ilmennyt aihetta viime kokouksen tekemän, joh~ajan valintaa kos eevan pä~töksen muuttamiseen. Päätöksen jal keen.enne ehdotti, että vali t"aisiin liiton puolesta edustajat neuvot eluihin, johon toiselta puolelta osallistuisivat Sr- Seura ja Voimiste uliiton edustajat. Lii ttot oimijcunta hyväksyi eh totu.rl:sen j a valitsi neuvottelijoiksi Kalle ehtisen ja.j:i. A. {uokon s ekä varalta.usko Peltomäen ~. - Ohjelmapalvelu r.y:n Ki rjelmä. Liittotoimikunta äänimäärin 5-4 hyväksyi sihteerin e sityksen ja myönsi tarkoitukseen 10 kpl markan apurahaa. Varapuheenjohtaja Enne esitti päätöksen johdosta eriävän mielipiteensä rw- kilpailut painonnostossa. Liittotoimikunta hyvi::.ksyi yhteistoimintavaliolcunnan päutöksen ~. jaoston esityksen. Y eisurheilumaajoukeueen johtajisto. J auston puheenjohtaja Unto Siiv nen esitti l:olcolll~ses sa jaoston ehdotuksen, jonka mukaan jaosto ehdotti joqdcueel: joh ~aj an paikalle T'ino ;:3a.;..mis en. Lii ttot oir,likunta hyvj. ~syi ehdotu,:sen. " Samalla Unto 0iivonen ehdotti, että jaostol sihteeri Leo Huttunen lähetettäisiin jou.n:kueen mukana liiton kusuu::.nulcsella, m.i tä tapaa vasliaavasti SUL oli jo monena vuonna noujattanu v oman sihteerinsä suhteen. Lt... c: n jäsen Lennart Kivi l.. oposen annat uametna ehdottl, että liiton kustannuksella länetettäisiin valmentaja. rttu.ri 1 arttu. Aänimäärin 4-3 lii ttotoiclikunta päe.t1ji, et.j" ~ l~i ton custannuksella ei l <iletetä edustajaa ~ 3. riisiin KLsi lj uelyn yhteydessä voimistelujaoston si neeri I"_äL:G1Jä ilmoi "G i, että Paavo altonen ei p... äse 1 ähtewb.dn, joten jaosto on suunnitellut matkalle lähetett äväl~s i hänen tila:;'leen Ka evi 'uoniemen. Jos Hulnanen joutuu samanaikaisesti ma "l:ustamaan Neuvostoliittoon, on hänen tilalleen valittava toinen. Hän esitti, että j osto saisi m;("n eisessä tai-' uksessa vali"~a nliy-gös ontkalle l rhtijä1j. Liittotoimicunta hyväksyi kutsun sekä valtuutti jaoston valitsemaan edustaja1j Jalkapallomaao"ttelujen tuomarit. Yhteistoimintavaliokunnan valinta merki1jtiin tie ocsi U. ~. - Liiton järjestäjät. Kys;)rm;)rksen Käsittely siirrettiin viele seuro..:j.vaan kokoukseen v. - Hiihdon neuvottelukokoulcset. Liittotoimi CUJlta hyv8.ks;) i :J~i!1. ehdot ::.oe1.

7 Kokous 22/ ,. - Hiihdon yh"teistoimi~unnan tilitytsi~. Lii ttot oimi.tunta vahvisti tili tyks et t. - Liiton muutuoja. liiton muutot vahvistet~iin Urho Kekkonen kii1i~~ää. :e r k i t t i i:o.. ~sille tullut asia y - Bulgarian nyrlckeilyjoukkue. Sen johdosta, että Bulgariaan matkustavan _yrkkcilyjoukkueen lentokoneeseen jä~ tyhjiä pai':':j-oja siinä tap:"uhsessa, että matkan ulottalllisesto. aomaniaan ei tulisi mitä2in, sihteeri esitti liittotoimikunnan päätettäväksi, voidaanko näml::. tyhj~t paikat täyttää muilla edustajilla. TUL- lehden toimi1ius oli i lcoi~"tanut haluavansa lähettää lehden edustajan matkalle, min~ä ~is ksi kont"toripäällikkö Veikko Kuusela oli i lmoit-canut toivomuksensa pääs1iä matkalle mukaan. Liittotoimikunta päätti, et'eä mikäli valjai ta :paikkoja jää, on ne ensi sijassa täytettävä nyrkkeilymi ehi ll[, t s. sel nkaan, kuinka joukkue on aikaisemmin vali"t u. Jos koneeoeen siite huolimatta jää vapaa paikka, voi lehti lähettää siin& tapau~sessa ed ustaj ansa. Va-::uudeksi : ~~ 1:' ('. kk.w.,. luo 0

8 'c?"" /r.c 'a m <J v 1.

9 Kokous 23/ Edustushiihtäjien neuvottelupäivät. Hiihtojaosto pyytää lupaa saada järjestää edustushiihtäjien neuvottelupäivät Pajulahden urheiluopistossa , mihin tilaisuuteen kutsutaan 20 mies- ja 10 naisedustushiihtäjää. Neuvottelupäivien ohjelmaan kuuluu ohjeiden antaminen niille edustushiihtäjille, joita on tarkoitus käyttää tulevana talvena piiriohjaajina. Kustannukset :- esittää jaosto merkittäväksi OK:n myöntämän määrärahan tilille. UTT puoltaa jaoston esitystä. Niinikään anoo jaosto lupaa saada järjestää Pajulahden urheiluopistossa neuvottelukokouksen 20:11e edustusmäkimiehelle, mihin lisäksi kutsuttaisiin joitakin seuraohjaajia, kv. arvostelutuomareita ja jaoston jäsenet yhteensä n. 35 henkeä. Luennoitsijaksi on jaosto tiedustellut Pelle Ahman'ia Ruotsista. Kustannukset n :-. Tämän vuoden kurssimenoarviossa on jaostolla siirtomäärärahaa tarkoitukseen :-, joten tarvittava lisämäärä olisi n :-. Periaatteessa UTT puoltaa jaoston esitystä, esittäen kuitenkin, että jaosto vielä tarkistaisi osanottoluetteloa, joka UTTn käsityksen mukaan on liian suuri. Liittotoimikunta käsitteli esitykset kokouksessaan 22/337/ ja lähetti ne UTT:lle lausuntoa varten. Pää t ö k s et Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapuvilla olivat liiton puheenjohtaja Olavi Suvanto (15) sekä liittotoimikunnan jäsenet Yrjö Enne (19), Pauli Koponen (23), Unto Siivonen (20), Arvi Heiskanen (20), Lennart Kivi (22), Lauri Nurmi (21), Helvi Raatikainen (11), Vieno Aaltonen (18), Kustaa Vuori (21), Esko Peltomäki (16), Aarne Leskinen (21) ja liiton toimitsijat Toivo.äättä, Greta Rajala Rinne, Eeva ~arhu, Helvi Ahtio, Toivo Järvinen, Veikko Peuhkuri, Urho Niemenkari, Unto Huttunen ja sihteerinä Eino Rantanen, joka laati kokouksesta pöytäkirjan. Kokouksen päätösvaltaisuus vahvistettiin Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin kokouksen 22/50 pöytäkirja ja vahvistettiin tehdyt päätökset. j ~. - leuvostoliittoon lähtevä joukkue. Joukkueen pääjohtajaa koskevan valinnan kohdalla varapuheenjohtaja Enne huomautti, että pääjohtajan lopullista valintaa eivät suorittaneet urheilujärjestöt, vaan oli sen suorittanut SN-seuran puhemiehistö urheiluliittojen tekemän esityksen mukaisesti. Toisaalta liittotoimikunnan eräät jäsenet totesivat, että ltk. samoinkuin Voimisteluliittokin olivat alunperin, pitäneet kiinni siitä periaatteesta, että pääjohtajan valintaa koskevasta asiasta päättävät urheilujärjestöt yhteisesti. Ne uvotteluissa olivatkin liitot päässeet yksimielisyyteen henkilökysymyksessä ja oli pääjohtajaksi valittu Olavi Suvanto, jonka valinnan SN-seuran puhemiehistökin oli yhteisessä neuvottelussa hyväksypyt. Koska Ltk:n kokouksessa ei ollut saapuvilla neuvotteluissa mukana olleita edustajia, siirrettiin asian selvittely e.m. osalta seuraavaan kokoukseen. Pääjohtajan valintaa koskevaan henkilökysymykseen ei ltk:lla ollut huomauttamista, vaan hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän jälkeen ltk. vahvisti joukkueen, säestäjän ja miesjoukkueen huoltajaa koskevan esityksen. Naisjoukkueen huoltajakysymyksen kohdalla varapuheenjohtaja Enne esitti, että huoltajaksi valittaisiin naistoimikunnan puheenjohtaja Helvi Raatikainen tai ellei hänellä ole mahdollisuuksia matkalle lähtöön, hänen sijaisekseen nimettäisiin naissihteeri Greta Rajala-Rinne. Varapuheenjohtaja piti muutosta tarpeellisena siitä syystä, koska hänen käsityksensä mukaan rva 1ustonen ei ole riittävän arvovaltainen ja vaatimuksia täyttävä henkilö tämänluontoiseen tehtävään. Puheenjohtajan tiedustellessa molemmilta asianomaisilta ltk:n jäseniltä Raatikaiselta ja sihteeri Rajala-Rinteeltä, voivatko he mahdollisesti lähteä matkalle ja saatuaan kieltävän vastauksen, hyväksyi liittotoimikunta naisjoukkueen huoltajaksi ehdokkaana olleen rva Mustosen. Naissihteeri Rajala-Rinteen esi-

10 Kokous 23/50-3. tyksestä liittotoimikunta myönsi naistoimikunnan käyttöön markan suuruisen määrärahan naisjoukkueen valmennustilaisuuksien järjestelyjä varten Painin olympiavalmennus. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UTTn tekemin korjauksin Edustushiihtäjien neuvottelupäivät. Jaoston esitykset UTTn huomautuksella hyväksyttiin. Esille tullut asia OK:n laina-anomus. Ennen kokouksesta poistumistaan, joka tapahtui esityslistassa olleen asian :n käsittelyn jälkeen, puheen- ; johtaja Suvanto ilmoitti, että Olympialainen komitea oli Oy. Veikkaustoimisto Ab:ltä pyytänyt :- suuruista lainaa voidakseen suorittaa yhteistoimintavaliokunnille olympiavalmennukseen myönnetyt I:set avustuserät. Oy. Veikkaustoimisto AB:n hallintoneuvosto oli laina-anomuksen käsitellyt ja päättänyt siihen suostua kuitenkin ehdolla, että OK. saa takaajiksi Suomen Voimisteluja Urheiluliiton, Suomen Palloliiton ja Työväen Urheiluliiton ja että lainasta suoritetaan voimassaoleva pankkikorko. Liittotoimikunta päätti asetetun takauksen OK:lle myöntää. Vakuudeksi:

11 Kokous 24/JO -1. yovaen UrheilQliitto r. y : n ii ttotoimikunnan ii to'~ toir.:listossa syys.uun 21 päiv:ni 1~5u _~detyn kol\:ouksen pöyt;'.n.irja. E s i t I s 1 i s ta. isuus. '... odetaan lii ttotoimikunnall j~~sem;ell sa "villaolo j kokoukser: p: i:tjsv3.1vsisuus u kokou sen pu 'li;:.ir a.... ias a. " inen. r 21/31 9/ j a 22/336/14. ~. JU l i itit en uusien j är jestäjien kii:nnitll~r~i""es - ri enit t:'" 11 t k. o. esi ty.resen ratb.l.1ct vu.gi. nti..loilistop... lli.rekö esitt', että liit-:;o1;oimi urta.u1;s :1 ' " i ylim äräiser.. liittoneuvoston kokoulcsen kool_e p'" t u"- r: ' vai tt uksien myc.l ';;. 4.isest" liittotoi il\:unnalle ; 1 ~ :. n oon ~ i täjär. aukla '1 en k'tläss" sijai te 'ut tilat L... 7 e<.l 317 ~n 19.du ve II.,7 jo.:::o o. on' 8n t~ i palotoi te ~tll '. r ~i tsom le: hinl"ar. UT~ on laatinut 8uullilitelhan can 'ail y' _ '. i1- ailutoiminnast... s1.a' e.""i 195 j vuod ksi 1,)::>1. UU.. i 1" joka lii1; cen:', 08 ee ainoastaan h omau ~Vil... ::' u"~cil'1.jouk - ueiden 7 ihtou ja ~ ien ID.:Hi tu'heilul~ hmii..:. ko cv:". il a 1 ti- 1 ':s H si"', joiden osanotto UT ln ;'::;i ty sen mu aun on l ' a II u... stavs ai ai an an. il ailutoiminn n aiheut u.. at ar-,-io- "'tu!l ia. SUllL it~l~'" edellyt~::;'isi meno.uo1cl [1 1. \.1. UJ"- jn tulopuolella 1~. JOO. OU :-, joten tappiokji j ~ CIO: -. 'hteistoiminnassn j: l'jestetu"viit m a01;,elut jonkin verr::... _ie e:1t 'v;'t tappio"'umm,"", lluttu eiv"t kui ep aan sit" kokor.. '.~b". :sity aensä "" el'usteella Ul_ esi.1..t:.:.ä, ctt; ~r OGtoille myönnettäisiin v:::lltuus neuvottelukos etu... en ouj~li::;cen suunni telmun toteutt isekoi. UfJ. kui te ön i t.;. VLil' v:.:.:-".. t "li...; n ', et ;;..u in kilp ilutap 1 u.a p"si -cellä'21 e... men toteut amistu. Iuomat ava on, että maao ~elujel os~lj s u~ivelma on puutteellinen sen v 10 si, et ä asi noin' isc"];,< lluc::' Goimir.. tavaliol:::un.yl oiv.;.;.t olo vie ~ ensi vuode,aaot..,c_... lsuu.ll1i O.L~Ilj.a lyöneet 10 llj.isesti lu.kkoon. 3::>4. - '7 elut. Ruotsissa 1. 1u. 5 suoritet~ vuan mie~uer 1101i saot eluul1 on suunnis amisvu iokunta valin.ylut jou Kl'..ee.1, johon varo miehen;' on nime ty Vei ko im~)il" Lohikos.e"4 'o.. es"..;a. raisten 1. 1 u 50 anst::assa suori tet vav"'a~ ne J.imaaot eluun on jou.-lw.eeseen vnlituu aimi luil1ii1i UUll';J~ - -!ei.. oigta ja eva Lahtinen Valceacoo e1 osken~oji... a..iaaot lielun yhteydess::?idet äväån poh~ oim,lo.iden suunnis ajlen keskusjärjestöjen 30RD ' in kongresslin 01 'uo on edus-cajacsi valit~u foivo Pulk inen. Suunnis'ta. isvalio UI1Jlan pä~itöksen nml:a:'.. esti jok inen liitto huole tii jäsentensl1. ma-ck u~t lmukais..;:1,. 355, - 8. estarimerkin a11to e D~1;usurL.e~lijoil1c. P'1110ilujao.Jto esi ttä;", että!{"ytäntö"n otettaisiin sel ninen tnp:l, et'ä jal a) ll.oilussa j' ett'1isiin ~i.. ille niil-

12 _=okous 24/5U - 2. le pelaajil~e, jot.3 ovat maata edustaneet 15:ssa m~aou~e~ussa, lii toll kultainen mestarimerkn:i. 'J.!ällä taval~a ~iit,,;o osoi utaisi tunnustuksena maajoui'ckueisiin valittuja urhellijoitaan kohtaan, jolla olisi määrät-cy propagandamerkityksensä ja vas~aveto Ilorvarillisten liittojen menettely tapaan. Liitto kust-ntaisl ~erkin, j on]..:a :lint'" on ny Lyisin 4. 5UO :-. Jos palloij.ujaoston 88itys nyt hyväi'csy-c;'än, saisl merkin pal~oilijoista Tapio ~yl: ::önen ja ::(alevi Leh ovirta. Jerkit J.uovutet ~aisi in kulj.oincin maaottelujen päät äjäistilaisuu sissa. Jaostopäällikkö suorittelee palloilujaoston esitykflen hyv'i':symist:; ja sa esi ctä n, että U'rTn te. tlvll:si jiitettäisiin ehdotuh.sen tekeminen, joka kos1.isi tavan ~Tle_s... istä llluillehin urheilun aloille )0,. - Jalxap...,110ilun liitto- ottelujen ti~itys. Jaosto esi t ää vahviste-c-cav:::lluii seurqa-:r -c liit-coot Gelujen tili t;tkset: 17.[3. 50 Helsingissä e lattu '--ot uelun lf.enot :-, ulot : - ja ylijlic.m:: :-, jos'~a -,-ULn osuus : b.50 Porissa pe 2tun B - o~ elun menot :-, tulot :- ja ylijiiärr.: 25. b71 :-, jost ) iuln OSllllS J:-. TULn osuudet tilitetty liiton kassaan u.. - Piiri lehtien levil-"i. LiittotoimiKu!l"t3 kokoul sessaan 3/22/ velvoi-cti lehtivaliokunnan suorittam9an tu I\.imukse.i1 sii1;, nillä tavalla piirilehtiel~ i~mest.jminen on vaikut-canut liiton pä:i-tiänenkannattajan ~U1 -le~l den levi :kiin. Leklt i valiokun a lcoicoulcsessaan 3/2CJ/2u Liisi t te Ii l::ysymyksell ja } att i 1ii tt ot oimikunnalle esi tti.i~i n 1. er ot vuoden alkupuolisl::01ta. l.e osoit avac seuraavia LUC ja: kpl. Lapin piiri: v kpl., _~l, luopion piiri : v u5 kpl., _pl, -5U 40u kpl. Valiokunta atsoo, et ei. asia alma.2ihetli3 ene - piin toimenpiteisiin liiton t~holta Yrjö Ah"io 50-vuotias. Kuluv n s'ys.. uun 27 pnä täyt~äa voimist01ujaoston puhee jo t ja Yr~ö htio 50 vuotta. loimistopäalil;:1;:ö osi t-ci"ä, et,," liittotoi Lmnta päättäisi toimen,pi-ceistä tapli1~ijjn2.11 johdosta Liiton muutto ja. Lasse Gustafsson siirtynyt Helsin in :- L::n rr:.eilijoista Lauttasaaren Intoon. Edustuskel,oinen u. ;... uut GOp' peri t kunnossa Uusia seuroja. uuden seuran : Järjes'(,öohjaaja esittää hyväks;ytt2.v~l:si seuraavan Sa-cakunnan piiri: kunnassa. Harjävä1Ian ~ailo r. '. per larjava11an Samalla h8.n esittää käs i tel täväksi kol~ou!:seslia 13/50 ~iirtyneet anomukset, joihin nyt on tullut Helcingin piirin puoltoj.ause : Fagerstan Voimistelu- ja Urhelluseura _iento PalLoi~useura ~allokerh o -50 r. y. ]sbo rbetar Idrottsförening r. f. Pää t ö s et Kokouksen päätösvaltaisuus.... Todettiin, et1jä saapuvilla olivat liiton puheen JohtaJa Olavl Suvanto (16) sekä liittotoimikunnan jäsenet Yrjö Enne (20), Pauli.h.oponen (24), Unto Sii vonen (21), ~rvi ;:eis.:anen (2.1), ~ennart Kivi (23), Lauri Yurmi (22), Kustaa Vuori (22), l arne LeslClnen (22) ja liiton toij!litsijat :':;ino J:{an~anon, ekka Martin, Toivo Jkirvinen, VeLcKO euh.l\.uri, Väinö LOlluonen, Joonas Kykkiinen, Pent ti S::.lmi, \.eij 0 "\~iianen, Veikko.L uusela, ~~8ko renonen, Urho I:ieJllerucari, Jlax Pehrsson ja sihteeri 3ino :.,:U02{l.. 0, joka laati kokouksesta pöytäldrjan. Päätösvaltaisuus merkittiin.

13 Kokous 24/5U ~ 2. '. - PöytHlirjan tarkistus. Luettiin kokouksen 23/50 pöytäkirja jn vahvistettiin tehdyt p~ätökset seuraavalla oikaisulla:. 344/3: As ia ei jäänyt pöydälle j olr.;aj 3.}~ysymYKs en os3.1 ta, vaan asiaa ~,-oskevan esi "tyksen sanamuodon to.l'.:istar:...:.ista varten Neuvostoliittoon läht evä voirds te luj ou ;:"~ue Kuultuaan ~elityksen neuvottelujen ~ulusta liittotoimikunta totesi, että neuvottelija"t olivat toir..lineet liitto1.oimikunnan tekemän ~äätö :se~ ja ant&_ien ohjeiden mukaisesti ja että sana uodon muuttamiseen n~in ollen ei ole mitä_n aihet~a. Enne mer -ei tsi pöytä;{ir jaan eri;':'vän mielipiteensä Uusien jhrjestäjien kiinnittäminen. Käsit~elyn yhteydessä varapuheenjohtaj~ ;nne ltk:n jäsenen Koposen kannattamana ehdotti, että paikat ~ulistettaisiin uudelleen h~ettava.si. Todettuaan, että järjestöohjaajalle o~i annetcu tehtäv&ksi suorittaa tiedusteluja ilman paikkojen aukijulistamista, liittotoimikunta äänimäärin 6-3 hyväksyi liiton järjestj.jiksi esityksessä 21/319 mainitut järjestäjät esitetyin pald;:aehdoin.. Pää.töKsen johdosta varapuheenjohtaja :8nne esitti eri-ivän mielipiteensä, johon ltk:n jäsen Koponen yhtyi wspoon tilojen myynti. Liitto-coimikunta pi.:ätti kutsua ylimi..:.~rb.isell liittoneuvoston koolle lokakuun 22 päivänä 195CJ esityksessä oainit~ua asiaa varten. 3en lisä_":sl kokoukselle esitetään uudet yhteistoimiljtasopii!lu..::set vahvistettav:.. ksl ~. - ~~ansainvälinen ldluailutoiminta 'Iv Puheenjohtaja 0 avi Suvanto joutui poistuuaul1 ko oukseeta ja pu~ etta j ohta.laan siirtyi varapu}leenj ohtaja nne. llissä vaihees...,a saa ui myös ltk:n, jäsen Lennart Kivi kokou.:;:se8n. Liittotoi ikunta hyvä.syi suunni~elca.~ ja valtuutti asi.. 0 aiset eli et suori tta arj. y1::si tyis.oh ais::'a n}uvo cteluja i te_ tote tt ise Sl. ~i tt::" ~ sitovia s o~i.,-u s:::'a ei ::ui tenerta teella "'{oid' te... dä, vaan ehdoista '~.lc ilir: soic.:.e ~ kanssa k :yt"rjen neuvo utclnjer. pohjalla. TTTln ja toimis"tor. teh~.. '1:3. 'si anr..8t.;i::"~ ~:"~~t~... ses t;:' j ht v"te toime ~pi teiden hoi "tm.linen ". -.. ~estc...ri erkin anto edu;:,tusur_ 811ij oille. Lii ttotoimiku.y].ta päi::.tti, että mest... rir:erkkiä ko. tapausten yhte dessä ei voida luovuttaa. Sen sijaan esi~'ksess~ oaini tllil1e Pylkköselle ja ehtovirralle hanki t... an 1ii tor... nuolesta uistolahjat, joita varten mf'nnettil 2u. OuO m~n~kan SULll'llinen m i..:ruraha. PalloiluJaos to hoitaa asian käytänn sst as S3 'hteydessä lii ttotoimikw1ta <;:8.101 tti toimistoa ryhtyl ään kiireellisiin toimenpiteisiin cril o~ ~en lii~toa ~mbolisoivan plaketin aikaonsaa iseksi ~... - Jallw;:? lloilun lii tto-o-~ t;elujel1 til:::.t~ s. ~ilityq vahvistettiin. tiedoksi v. - Yrjö h~io 5U -v uoti~s. Liitto lioimikunta 1)2'.:":'t"ti luovuttaa 18..1j~.. _ asia lomaiselle hlinen merkkipliivänsä jo~do;ta Liiton muuttoja. Liitos~a muut-co vahvistettiin.

14 Kokous 24/ ). u. - Uusia seuroja. Har~avallan _allo r. y. hyvt:.ksytviin ii-';ol jic:sen-.....\-', J~~r J es vu \:Sl. I-elsinQin piiriyl seuroja koskeva esi 1.1:-8 jetettiin pöydälle seur2.avaan kokoukseen. Vakuudeksi:

15 1 _ suoritetaan ensin 2.. vastavierailu K a n s a 1 n v ä 1 1 n e n kil~ailutoiminta ~ ~ r_----~ r_ _r Urheiluala ja maa Suomessa I Ulkom. laika.toukk suuri,t,.rvioidut,';.raaottelut ja niihin kus tannukset nuoaautuks ia verr. kili>ailut ~enot Tulot Koripallo l:'uola T:nekkoslovak ia Hiihto l'uola T she ~{k o s10 vak ia 1 :3 2,....J. 1 talv i 51 n helmik.51 tf ; ; ;-250.DOQ ; : :- 2CO~OOO:- Li1t tx> joukkue " ZSkopanen kisat Vierailu seurojen ki1p. Jääkiekko Tshe kko slovalcia Ruo '.:si (:soden) talvi 51 n : : C":0 :- Tshe~kien seuraj. v1er. VUosittain tap. vier ailu Suomi-Ruotsi 1:~o r Ja-Suomi Juniori t; Ruotsi-Suomi :\Tor ja-suomi 1951 tt " tt xaunoluistelu Tshekkoslovak ia Jääpallo ~ a1 svo imietelu T sbekkollllov Qk 1$ ,- - D8ä C: :- TShekkien näyt~~y..-~'1t t joukkue -- CJOO.OOO: :- t ~"kk1etl nuray1erall.u Ruotsi-Suomi Å Suomi-j,,,or ja Ja. It Suomi-Ruotsi 13 l' VOi:-.1istolu 'Unka ri :;ve it ei Tshek ~ o elo..., ak ia ke sä ~ : :- 30C.OOO : CO : CC: - 6C \.').000: Litt to- ot telu SATv3 : r: Vc.. stavierail u Suor i t e taan si inä ta~ pe. uks e ssa. el :"c i maa- u.aaat ~elu Suomi T she ;;, '~:: s lova:.:ia -51? :-:aaottclu 3uomi - heuvost oliitto -51? ottelua synnij. u?'r esit-. J" OHi : J,Ovu...t te'- ~.-:: 1 ~edska ja < el ~ 1e 0" ~c lul... a J

16 Urhe 11 u:: L.? ja!iv3 a Guo"" S68'. ~J lloom. i1.1m!joultk su Uj.' ;.rvi' 1'-1 ut kus i;a '\ mjtset Henot I ~i,;.l~t,; - ---~ I D O:W.!' 1.'j!5r ä L:"J "shc':kos :'::v ak ll: kesä :.L:)C ;" GCI{'~ :- :"11_..8 i J..ija in vai ht Oi~. Seuro Jen k i 1.l.",a ilu j<.:.. i ai"'.1 1' sh(;~' -(' s ~ :-.v a"..: ia. ~-nkar1... Ubla l ' tammi2(. ~)l,. T ~~ C ;- 1,2 0~). CGO!-- Vast8Yiero " 31.:C ::11.. Tshe ~.k c s lova,'" ia 1951 Su.om i- it~ :: ska,suo (,li-ho llan t1 3UO~.l i... \ieuvo s to1ii tto..;u c:la... SUc mi? J nksl' i-.:fv.o..il? 1~ yrkka1 1y :;!Llg'; r ia 0n':t r1 -Shckk JS l ovak i a ~'a1no!: nos 1D i:uola frj'-c'j 5C tt n ta l vi 51 l? l? 1? : : : Vastav i cr. 51 Tt f1 ttl.tto-o'.; talu.::luo 1.1 i.. 1'1..:>UO,.., f,.l.-.' r:1&.th J.:t:I 111'. D,h l.9 5:l. :!euv::.. stolii "C to - ~O:!1 i Italia- SUc m1.rugo slav i a - ~m i :luo t si - Suo ml '~12 -suo m i 1950.iUO 1a-SUC l'1i. Suo 0'11- rr1r' nti.. SUom1- _-{ uo '~s1. SUo,.: i- ~~ans ks. Ja :t<o:l' ja SUOu1 l,:~-kil. J ai l ut 1'O~ak. 50 X'ariisissa J'alk~ ::a11 0 ~ sh~~ k os 1 :; vaki2.. Itä1/a l J:j r: :Puola Tan S:~a ka s,.! 51 " '1 1 o'-ak.50 i2,o C} )~ M o. eeo ~. ' 31)0.000:- 700.C CO :- 700iOoo ~.. Tshc=::i en vastavicr. LSX::'r:: Vå ~, ta v 1 e l'. Juo a:e 1, VG st av.. In ee1t J~ ' J o:~r on 'H.>()~ li... t UM 1"J.,,:. ll t\1...'1.~j~ Ja en k~ u.i:1tn.u;n; l an ti-3uo ro i 1951 ~c:.i1:s~ ~ E - SUo Gl i Suo o i-~,! o!~ 3'a ;tuo tl:ji-suo r:i i 'yör;lily ir;:: ha - VarB:! va a j 0-1 k ev ät :;0.000:.. t. ~ ~ vu.o ;;1. ":;'_ ln tjl. r J lchj: L L1. -ki:..;ailut...

17 urhe 1 1uala ja maa U 3u ome." S "'-llr~ - I _L....;.i--a ~-~Ut') : ~en"'-:; 'u-c~,.1;;: T---~I--~----~----~ Yle isura; i I u J.;UO 1;;: t n "..:a ri..., sh(~ -:k~ ele vr.:: ia ::;'U" ~ ' a nia :::':r i a':;). :} ~- eu7o s 'lp liit to ~' 1 P:to 'T,f':) i '.iete1u. ~'l e L \U'he i1u Jalka J;B 110 Di :'1ti ':jy " sy 51 1 kesä n tf t al"l.7 i CC. ~'O ;'" 70C.C20 :'" 5O:". OCO ; :..., CC (~ ; :$ C ~)G : :- 3O ~I.O OS : ("("'::-' ;'" :0 SOOoOOO: w 1.0C0.00C;-1.2UO. 0 0C : COO : :;~ ~... 5O r. 000 ; (':'; ;... ~u=l al.vastav. 5 ~ tj UO:':i., ;t ansk~ 1951 :-il: a i11~alnvaihto,t--t,.:; :. - Sllo n ~ 'urhe iluvierailu,suo.li-joku muu ito :1pni:.. 1. VB stavier. 'Jrh-l:i.ij:.. in vai:l'tol :'1 i 't to - ot telu urhe ilijain vaihtoa Jouk : UE:1 cler va ihtoa Ui~rei t ten vaihtoa Belgia 3ri aloje n joukkue huomiuim~. l la er ity l :;:esti uiasrit 1 kesä : ;... Osanot 11: Belc ian '.~'o veriliito.~ liittoj laan. l/i.'1 on suun~ i tellu.t..\, ös.!~ir. ou.iie Jhteistä se\,.l'~,aatkaa laivalla osanotts,j ien 0::1i118 kust af\nu' silla:. I -'

18 - 4: - Urheilijain vaihtoa. Keväällä 1950 käyneen delegation neuvotteluiden perustee~la toteutettu seuraavat kilpailutapahtumat: Naisvoimistelujoukkue käynyt vierailumatkalla Tshekkoslovakiassa. Jalkapallojoukkue (yhdistetty) vieraillut Tshekkoslovakiassa. Tshekkiläiset yleisurheilijat Zatopek ja Cevona käyneet kilpailumat kalla SuOmessa. 23-jäseninen yleisurheilujoukkue vieraillut nomaniassa. Moottorikilpailuihin Tshekkoslovakiassa osallistunut 1+1. Muihin kilpailuihin osanotto peruuntunut kilpak J.tten puut Geen vuoksi. 6-jäsen1nen yleisurheilujoukku~vieraillut Puolassa. Puolalainen jalkapallojoukkue vieraillut Suomessa. Matkalle lähdössä Bulgariaan 18-jäseninen nyrkkeily joukkue. Vierailee samalla matkalla Unkarissa ja Tshekkoslovakiassa. Puolalaisia yleisurheilijoita kutsuttu maahamme kilpailumatkalle. EsiJljYs rauennut. Valmentajien vaihtoa. Tshekkoslovakiassa ollut koripalloleirillä 6 osanottajaa, Suomessa ollut tshekkiläinen valmentaja painileirillä. Tshekkoslovakiaan kutsuttu Helsingin Jyryn jäsen M. Laine. Ltk, jättänyt asian hoidettavaksi Jyrylle. Osanotto on peruuntunut. Tshekkoslovakiasta saapunut kutsu valmentajan lähettämises liä jalkap~lloleirille. Kutsu oli nimeltä mainitulle palloilujaoston jäsenelle TI. lfehdolle. Mehdon matka rauennut eikä jaostolla kielivaikeuksien vuoksi ollut mahdollisuutta lähettää leirille muuta sopivaa henkilöä. Hiihtojaosto lähettänyt Sokol'ille kirjeen, missä pyydetään liittoa lähettämään tämän vuoden aikana järjestettäville hiihdon valmennusleirille 2-3 hiihtovalmentajaa. Yleisurheilujaosto on Sokol-liitolle lähettänyt kutsun yhden valmen-[;8 jan ja kahden yleisurheilijan osallistumisesta jaoston järjestämälle valmennusleirille Niinikään on jaosto osoittanut kutsun tunnetulle juoksij~lle Zatopekille saapua tänne valmennusleirille rouvineen.. \ \

19 Lo~ous 25/ju -1. yuv... E:m UrJ.leilL:lii-~uo l'." : n 1iit uotoir;.i,'mr~'ir 1ii-:;0_1 -'coi. -i... "OSE:3 10 ).1<_Llt.:m 12.. i v~ ' n'':' 1 J i e J:rn 0 - I OU.. 3e11 _ oytä "ir ja. I~ 0 i ~_p_j i s_---,o.,--~ <. - l:okouksen p;it.:.tösva1t:.lisuus. ":odetaan 1ii ttotoi:rr.lcunnan jäsenten 03.L_)l1..v:U_~ao 1 0 ja kocoukoen p~ät5sva1taiguu3. '.I:arkistetaan edelli sen KO "oukfjen :9öyt:i':ir j~. 30./ 1"-Z. - " J.,. - Liiton julkaiout. Sihteeri esittuä liitto'toimi {unnan J;:;'oitel t:iy~lsi muistion ( seuraa liitteenä), jonka lehti v ~ liokunta on l' otinut niiden neuvot Leluj en pohj al1.a, j OtK8 y'" lio::u ~ ta on ~ "1' ~ cot'nnyt :'h ~ es 0" asianomaisten 1elnien toi...ui tusneuvos'to j en ju,scn teli "1ns Traliokuntn ehdottaa, 1. että... lu1-1 hti muutetaan ensi VUOill1 n >.'"' :oi kert2a Vll!:OS so. ilmestyv"._si urhej, ~ulehde ;:s i, j on ea 7:_1.,0, o.in(>n s i - \TU on joto 12 tai 1') ja 2. et,," " iscer.. Urhei1.ulehte~i 1a' jellnn t'l. 1.. S:",,8 l 1, eli t 'i 1e hden kes,ii.;' är: j inen f3 i vu U [11 nousee 32: en j' ptt; lehden toi.li tta ~ n P" i _.co muutettsisiin va.~inaisej:si siten, et 1./ toi. i t ta~ n t<"'htäviin lisättäisiin n3.is"v811 yl "'isur 1 ~_luj 0:3"to.: oih~cee rin teh ;ivit ja : iste~ rhei1.ulehdan levil it,ö ~Tuoriijov'1l.io unta eo:" tt':" toi:lee_ ml u ly ;'.,0 i.1 'ort ".. t oirr.in,j' ilpailun, j 08 t laadittu suunni te_r:1 ~o 1'0 0:18:"8en..1 (liiue L 2). - 0 i u ;' C U u. t aa1':' 0:1.' a v ::.'te , ~---

20 -.. (.. _.J_ 1 1 ono o ollu ~ i t v. i l' 1.ulii "tto on ~o 3' UO. e. I lista_uv ~u u e. t Iv 1 ';lirar.a j r~er,t.tcoulul.. ::'c;te.. lu:'ste~ul::ilpailut, t i h ik.tei UI.r 1":" 1 J. uoo luisto inta ole aih utta ut liitoi... e voitu ei"t ti etu lin~steriön 1" nvuf' tul~silln. Juo~e. tui "tel11v~lio~unt s vuonna j ~rjesti ko e dlpai._l1t, joita var"e, se < us. in enum alt :i n _iitolt mk: 1?O. OO: - takuut, mik"l... i ei avust' sta u bnnetä. LUiotelujaosto puoltaa t kuun U~L'n u,unto esite"tli;' lt'y: oko ,. - LiittoneuVOa1:;Ol asioita. ::. t"., toi.010 1I on ;/unt" i1- ~stt.:. J~'rjeGtöohjaaj esittä;', ctt; Itk. e:1'.;"t isi J.iittonf!uvoston kokolle.)en lir.. ailijoi..si seuraavin tovej.'e '.':: u11 enj oh "a~ iksi ed 1St J t Kokkol:l j i io, si.teerei.. ~i " ~.. i',f ~at J lon n ja iartin, pört;.irjan tat'.ista'i::sl. e U'1,,"" j-- S qris uo. S m lla iimoi t '\j ar::, ett;' ko 'OllS on v ra - tu 1 ';~ n -s Ii Korinalloilnn l.si... osuus cory' s<...:' j oj et - liiton e":' J - vast ul~a. )Cl'1..'... ee l1.a ~lu ~et 18. ). ov unniss os'ee pienet vuo."si l'uus i p~~-!:;..~ Yle~surnei_uj 081:;0 egl.t ä" lii tl;otoi: i.ululan V811- vistettav' ks i 'ors sas sa 3U j"r ~e stet.' je IL.,,01... ~ leisur _.eilur:test 1~u.U3 rilpo lnje. t':'li~yksen, jon a rrlllaig :J 1.il.::! lujen '

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen.

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen. Perusturvalautakunta 88 22.10.2014 Perusturvalautakunta 75 03.09.2015 Perusturvalautakunta 110 21.10.2015 Perusturvalautakunta 143 16.12.2015 ASUMISPALVELUJEN- JA HOITOTYÖN ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain.

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 84 28.08.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 155 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25 11.02.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 01.04.2015 Lapin aluehallintoviraston

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva,

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, lyvör6 Loimaa tulevaisuudesta 7 Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, SOP IM U S LU ONN OS Loimaa lyvöllö tulevaisuudesta SISÄLL YSLUETTELO 1.

Lisätiedot

- tarvittavien apuval ineiden kuten lomakkeiden ja asiakirjojen keh-i t-

- tarvittavien apuval ineiden kuten lomakkeiden ja asiakirjojen keh-i t- Kristiina Miettinen yli hoi taja, Kaks 01.02.06.1983 SAIMI HENKI LUSTUHALLINTO Henkilöstöhallinnon kehittamistyön tavoitteena on ollut vaikuttaa seuraaviin tehtavakokonai suuksi i n: 1. Henkilöstön hankintaan

Lisätiedot

KVARTXÄRIGEOLOGINEN TUTKTHUS. Leteensuo

KVARTXÄRIGEOLOGINEN TUTKTHUS. Leteensuo Outokumpu Oy l'-lalm:lnet sintä 010/2132/NKla/74 2132 04 KVARTXÄRIGEOLOGINEN TUTKTHUS Hattula~ Leteensuo Tutkimuskohteen sijainti Tutkimusalue sijaitsee Hattulan klulnassa Hämeenlinnan lfl{w-puolella rautatien

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

osaamisen arvioinnin suunnitelmat 7202 Kylmälaitteiden asennus, käyttöönotto ja huolto osaamisen arviointi, ammattitaitovaatimukset ja kriteerit

osaamisen arvioinnin suunnitelmat 7202 Kylmälaitteiden asennus, käyttöönotto ja huolto osaamisen arviointi, ammattitaitovaatimukset ja kriteerit Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin 2 23.02.2010 Näyttösuunnitelmien hyväksyminen AMMOSNÄY 2 Toimielimen kokoukseen tuodaan seuraavat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisen ja osaamisen arvioinnin suunnitelmat:

Lisätiedot

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi. YHDISTYMISHALLITUS 79 21.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 25 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS 490 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 170 08.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 4 12.01.2015 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15. Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013. Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15. Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013. Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15 Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013 Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20 Paikka Läsnä Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Luettelon mukaan Pykälät 10-18 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen Kunnanhallitus 144 12.05.2014 Kunnanhallitus 14 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 9 26.01.2015 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen 517/08.00.00/2014 KHALL 12.05.2014

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle.

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle. Tarkastuslautakunta 77 07.11.2014 Kaupunginvaltuusto 66 24.11.2014 TILINTARKASTUSYHTEISÖN VASTUULLISEN TARKASTAJAN VAIHTUMINEN 56/03/2013 TARLA 77 67 Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy on valittu Lieksan kaupungin

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot