Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen."

Transkriptio

1 KOKOUS 21/ Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen Laina-anomus. Liittotoimikunta teki päåtoksen, jonka mukaan laina voidaan myöntää seuralle aikaisemmin hyväksytyin lainaendoin Jääkiekon neuvottelupäivät. A.nottuun tarkoitukseen myönnettiin 3u. OOO markkaa Norjan-Suomen jalkapallomaaottelu. Liittotoimikunta hyväksyi esityksen ~. - Hiihdon yhteistoimintasopimus. Liittotoimikunta päätti hyväksyä hiihdon yhteistoimintasopimuksen ja esittää sen liittokokouksen V211vistet :..ayuksi Ammatt;iyhdistysopiston vihkiäiset. Toimisto hoitaa edustuksen. vakuudeksi:~~~ Eino A.. Wuokko I

2 Liite m 1 ltk:n pk~an 21/50. Hiihdon yhteistoimintnsopimuso Yhtyen kaikissa kohdissa SVULn, TULn ja CIFn kesken 21.2,1950 solmittuun yleissopimukseen sopivat Suomen Hiihtoliitto r,y.. (SHL), Työväen Urheiluliitto r.y. (TUL)ja Finlands Svenska Skidförbund rof~ (FS S) sen lisäksi keskenänsä seuraavaa: 1. Yhteistoimintaan kuuluvien yhteisten asioiden hoitaiilista varten asetetaan,-,j lenterl.vuosi ttain hiihdon yhteistoimikunta (HY'..:'), johon SHL val l.~see kolme, TUL kolme ja FSS yhden jäsenen ja näillp. va~ami~hett HYT valhisee keskuudestaan puheenjohtajan ja ottan itselleen sihteerin. 2. HYT valvoo yhteistoimintaa hiihdon alalla, päättää sille k~uluvista kilpailu-, valmennus- ja edustusasioista sekä taloud811isista kysymyksistä, johtaa kansanhiihtotoimintaa ja k2.si -~te lee muut yhteistoimin- -~c1-asiat 3. HYT myönt.ää SM-kiJ..pailujen järjestämisluvan vuosit'~ain ennen 1 t 6, ja käsittelee sop1jali:i,ttojen seurojen tai seurayhtymien kansainvälisten kilpailujen järjestämistä koskevat anomukset ennen sekä kansallisten kilpailujen järjestämistä koskevat anomukset ennen Avointen kansainvälisten,. kansallisten ja piirikw..nallisten kilpailujen järjestäjinä voivat toimia ~ a) yhden liiton seura tai seurat, b) kahden liiton seurat tai c) kolmen liiton seurat. Mikäli jokin sopijaliitto ei halua kilpailua avoimeksi sanotun li1 ton jäsenille, on ilmoitus siitä -tehtävä viimeistään siinä IIYT:n kokouksessa, jossa HYT antaa lausuntonsa ki lpa ilulupahakemukseso~ Q. 5. SM-kilpailuissa liitot sa3vat yhteisesti ennakolta hyv2~;:syttyjen kilpoiluveromääräysten mukaisen osuuden varsinaisterl l;:il~')a.ill1tilaisuuksien pääsylippujen todetusta bruttotulostn, jonka ne jakava~1i lceskenänsä sen pertjsteella J montako sijoitusta niiden j ijsertillj. on kunkin kilpailulajin kymmenen parhaan joukossa. Järjestäjät ta2sen sqn'i/.:tt kaikki muut tulot ja vastc.8vat myös kaikista menoista. sekä j akavat osuutensa sen perusteella J IDi ten aii tä on kussakin tapauksessa ennakolo~2 jär jestäjien kesken sovittu. Mikäli kahden tai useamman liiton seurat järjestävät nvoimen kilpai- 1un, on sen taloude llisest2. hyödyst~ ja vastuusta sovi ttavn el1l1,<l1;:olta. Kukin lii tt o v a stne. omien edustajiensa ulkomai siata m,:!o;;l:nkorvauk-, J SlS Ga. ;rikseen~ Muista taloudellisista kysymyksistä päätetään kussakin t[1pauksessa. 6. Mu:issa suhteissa noudatetaan yleissopimuksen mä ~~_.r:iyksiä. 7. Tämä sopimus tulee voimaan nll ekir joi ttamispäivän~i. Sen voimassaolo- ja irtisanomisajat ova t samat kqin yleissopimuksen. Sopi mus raukeaa, jos yleissopimus lakkaa olemasta voimassa. 8. Tätä sopimusta on tehty kappale kullekin sopijaliitolle. Helsingissä, syyskuun 9 päivänä J'

3 Kokous ~2/50-1. T öväen Urheill1ilt 0 r. y:n iit"totoimi unn"'n liiton toimistossa syyskuun 14 pe:.i Ylin; 195u pic.te"t Tn ~oko uksen pöyt::kir ja. s i t Y s 1 i s "t a ~okouksen päätosvaltais lus. Todetaan lii ttotoimik nnan jäsen"tän s 'luplj_vllla olo ja kokouksen piiatösvaltalsuus Pöytäkirj n t arkis"tus. TarKistetaan edellisen kokouksen poytäkirja. 32~ ~. - SN- Seuran kirjel mä. Sihteeri esittää käsiteltäväksi SN- Seuran vastauksen liiton kirjelmään, joka Koski Neuvostoliittoon lähetettävän joukkueen johtajan va1intatapaa Ohjelmapalvelu r.y:n kirjelmä. Ohjelmapalvelu jär jestä;' kolme viikkoa lcestävät ohjelmaohjaajakurssit iyöväen Akatemiass~~ Kur~seil,c on osanotcaiiksi ilmoittautunut 12 TULn seur n Jas n"ta. OhJ8_rnpqLvelu esit;äa, että liitto LlYöntäisi TULn jäsenille 5. 0u mr::-r:::an suuruisen ap :tr'-,h n, jok:j. vasta ylläpitokust nnuksia. OhJ.2-m I> 1- velu v sta9. matka- j3. opetuskustannuksista Sihteeri esittää, että liitto myöntäis~ u ~:oitukseen 10 kp l markan suuruista ap rahaa MM-kilpai ut painonnostossa. Painonnoston yhteistoimintavalio ~~ta on kokoukses aan va innut Suomen edustajiksi _ariisissa pidpt.. iin painonnoston MM- kilpailuihin sar jaan 6u kg T. Tannin, - V, sarjaan 75 kg i. Teräskarin, ota, ja sarjaan alle ~5 J k Vel1amon, T Jouk ue n johtajaksi ja edustajaksi cv. painonn ostolii ton ko'poukseen on valittu Br. Nyberg SPL ja huol tajaksi ii10 Lehtinen HTJ:> Alleviivatut fuln edustajia. Järjestävä maa suorittaa kaikille osalotuajille aamiaisen sekä v3paan majoitu~sen. Sopimuksen rukaisesti suorittavat liitot muut matkast') ')iheutuvat kulut ~. - Nyrkkeilijöitä Norjaan. Oslolaispt urhei useurat 0110 jq Vi...'" ovpt kutsuneet liiton nyrkkeilijöitä kilpailuihinsa 2., =_utsu lcoskee 2-3 nyrkkeilijä~'. Taloudelliset ehdot ai.teaisemm.an scpi uksen muk'lan: järjestäv t seu- at huolehtivat matkakuluista Tukholm:J. Oslo-:.t.1ukholma, ylöspidost8 je 10 Nkr suuruisesta piii 7:'1' hasta. hoska k symy:sessä on seur"yhtynqn l-p il, jaos~ esi t "äa kutsun "n ettaval{s~ sen J ähemmin rlä:irä m"n seurc:m hoidet a'{aksi. 3)3. - _7.,}O - Yleisurheilnma",ioukkueen,johta.iisto. Ransk -Suomi ~rleisurheilumaa otte1unn matk lstav'.n joukkueen johtajistoon esittää yleisurhell~jaosto ehdote"t,v ksi yhden 3T)ul isjoht8~nn sekä valmentqj"n. V, lmento~ _LS~ ehdottaa jaosto J.oulutu80hjaa ja isto TirkKosen. Johtajae lc1o~kaan asettaa jaosto ennen Li i t LotoilLikunnan kokousta pidettävässä,-o!c ouksessfl Voimistelijoita näytösmatkalle orjaan. N, rvik Turnförening viettä i, v. jtl.llaansa ja on sen j ohdost~ suunnitellut propagandakiertuet'v3.j: ohj ois Horjo.ssa. Tälle kiertueelle he PYc tävät liitostamme Paavo altosta, TeikKo huhtasta ja. Gu~~ar ~armaa. Matka kestäisi noin viikon Norjal"'iset maksav..,t kai.ll i kulut. Jaoston kanta ilmoitetaan liittotoimikunnan kokouksessa. 33, ,. - Jalkapallomaaottelujen tuomarit. SPYV on valinnut jälellä oleviin jalkapallomaaotteluihin tuoffi rit seuraavasti:

4 Kokous ~2/50 -l. Työväen Urheiluliitto r. y:n lii tt otoimikunn'" 1 liiton toi111iotossa syyskuun 14 1 lv;'n~' 195CJ rndc"t:n Lokouksen pöytt:.kir ja. s i t Y s 1 is "t a ~. - okouksen päätbsvaltais us. Todetaan lii t"totoimik nnan jäsen"tän s '.apuvillaolo ja KokOuksen päatosvaltalsuus Pöyt~{irjan t3rkis"tus. TarKistetaan edellisen kokouksen poytäkirja. 32~ ~. - SN-Seuran kirjelmä. Sihteeri esittää käsiteltäväksi SN-Seuran vastauksen liiton kirjelmään, joka Koski Neuvostoliittoon lähetettävän joukkueen johtajan valintatapaa Ohjelmapalvelu r.y:n kirjelmä. Ohjelmapalvelu järjestä" kolme viik:oa cestilvät ohjelm80hjaajakurssi t 'l'yöväen Aka"temiass'l. Kurssei c on osanot~ aj i si ilmoittautunut 12 TULn seuran jäs n~ä. Oh'e_r~p-Lve lu esittä~, et"tä liitto myöntäisi TULn jäsenille 5. 0u markan suuruisen ap U'c:han, joka vastaa ylläpitokust' nnuksi'l. Ohj 1m p 1- velu v'lstaa matka- j opetuskustannuksista. Sihteeri e 8i ttä';, että lii t"to myöntt~is~ rl_oi t lkseen 10 kpl markan suuruista purahaa MM-kilpai ut painonnostossa. Painonnoston yhteistoimintavaliokunta on ko~ o uk ses aan 0. 9 valinnut Suomen edustajiksi 3ariisissa pidet "viin painonnoston MM-kilpailuihin sarjaan 60 kg T. Tannin, T -V, sarjaan 75 kg F. Teräskarin,?oTa, ja sarjaan alle ~5 kg Jukka Vellamon, TKV.. Joukg:ueen johtajaksi ja edustajaksi kv. painonnostoliiton kok oukseen on valittu Br. Nyberg SrL ja huoltajaksi Niilo Lehtinen HT_I". Alleviivatut '1'ULn edustajia. Jär jestävä maa suorittaa Kail,:ille osanot vaj ille aamiaisen sekä v paan majoi tu sen. Sopimuksen rukaise ti suori t tavat liitot muut matkast8 ~iheutuvat kulut Nyrkkeilijöitä Norjaan. Oslolaiset urheiluseur t Lollo ja Vik ovat kutsuneet liiton nyrkl'::eilijöitä kilpailuihinsa 2., Kutsu koskee 2-3 nyrkleilijää. Taloudelliset ehdot aikaisemman "'cpitmksen mukaan: järjestäv t seurat huolehtivat matkakuluist Tukholma Oslo-'ru~holm'1, ylöspidosta ja 10 1 T kr suuruisesta piii7i.ir:jhasta. l(oska kysymyks essä on seura;yrhtymän l P :.. ", jaosto esi ttäa kl1tsun. n ettavaksi sen J.ähemr.1in määrä m"n seuran hoidet' a' aksi. 3j3~~.~- Y1eisurheiluma joukkueen johta~isto. Ranskn-Suomi y1e isurheilumarotte Ulln matklstav n joukkueen johta j ist oon e si t ä" y1eisurhcn1t..;.jaosto ehdote"tt v ks i yhden apu13isjohta~ n sekä va1ment q j n. V 1men aj.9i chaottaa r j aosto J ou1utusohjaaja Risto Tirkkosen. Joht-jaehdokkaan asettaa jaosto ennen 1ii t LotoilLikunnan lwkousta pidet "ävässä okolj.ksessa. 334.!.-=_~~. - Voimistelijoita näytösmatkalle l.orjaan. N... rvik Turnförening viettää v. juhlaansa ja on sen j ohdost!1 suunnitellut propag,.:mdakiertuet v'l... ohj i8- Norjassa. Tälle kiertueelle he pyytävät liitostamme Paavo l.altosta, veikko uhtasta ja.gw.nar armqs. ',Iatka kestäisi noin viikon Norjal iset maksav'~ kaik.. i kulut. Jaoston kanta ilmoitetaan liittotoimikunnan kokouksessa Jal ~(ap:1l10maaottelljjen tuomarit. SPYV on valinnut jälell" oleviin ja1kapallomaaottelllihin tuom rit seuraavasti:

5 ~. - Liiton ~ärjestäjät. Käsitellään edellisestä kocouksesta pöydälle jäänyt kysymys järjestäjien kiinnittämisestä. Kokous 22/ Oslossa Ruotsi- Norja, F. Nyberg, S~L, linjatuomarit R. Kaitokari, SPL, ja E. Nyrönen, TUL Jönköpingissä Ruotsi B- Norja B, J. Alho, SPL. 15.l0 Köohenhaminassa Tanska B-Ruotsi 13, V. ITiemi, TUL. Mahd ollisesti joudutaan tähän otteluun vielä lähettämään 1 linjatuomari. Kutsujat suorittavat matkasta aiheu~ nva,!rustannukse~, lukuunottamatta viime simalnittua, jonka cu1ut, jos matka toteutuu, suorittaa SPYV Hiihdon neuvottelukokoukset. Hiihtojaosto anoo lupaa saada järjestä~ Pajulal1- dessa neuvottelutilalsuuden 7-8.1u.5u. Tilaisuuteen _utsu-ctaisiin edustusmäenlaskijoita, seuraohjaaj ia ja kv. tuomar ei-c~. Kustannuksel" ovqt n marklcaa,.ilihin jaostolla tämln vuoden kurssimenoarvion puitteissa on käytetl"ävänäan markan siio tomäi:.:. räraha, joten tarvittava lisämääräraj.la olisi 1u. 0 0 mark"~cta. Edelleen jaosto anoo lupaa saada järjgst ä~ em. luontoisen neuvottelutilaisuuden Pajulahdess9 edustushiihtä ille , j onaa tar.&oi tuksena on edustushiih tjj is G'; e~siä piir i ohjaa j iksi sopi vi ~ kouluttaj ia..lilais uuteen kutsut-:.avicn lt;:lc 1 ::t. mäurä olisi 20 miestä '"'ekä lo nalsta, yht. 30. ListLod jaostol edustajau.... ustannukset U markkaa esi ttä:; jaos-co L1 r.:i ttäv3.ksi OK:n r:j.yun~ämän valmennusmäaräranan tilille. UTT:n sihteeri esittää, et~ä 1iittQtoiDiktJnta leriaattees 'a hyväksyisi esitykse-c, mutta jättäisl UTT:n ja työvaliokunnan tehtäväksi esityksien lopullisen t::..rkiotamisen ~. - Hiihdon yhteistoimikunnan tilit yksiä. Vuoden 1950 toimeenpannun Lansan Hiihtoma~o-ctelun kokonaisvoitto oli mk :-, mis~ä liiton osuus :-. Salpausselän Kisojen kokonaistuotto ~_ii!ldon yhteis- _ toimikunnalle liitoille jaettava.csi oli :-,.. listä liittomme osuus :-.. SM- kilpallujen lii~oille lankeava kokonaistu 0 oli :-, mistä liiton osuus 4.185:-. Hiihtojaosto esittää tili'tykset hyväksyt-cäviksi l3.~. - Liiton muuttoja. Pauli Hurma ja Osmo HautamäKi 10kian Urhe:i.lijolsta siirtyneet Nokian Teräkseen, edustusoikeus Sauli Rytky Haapaveden Urheilijoista siirtynyt Nokian Teräkseen, edustusoikeus Hilma Pietarinen Valkeakos..:.en Hakasta si':'rtynyt ValKeakosken Koskenpoikiin, edustusoikeus Muuttopaperit kunnossa. 34U. -'14. '. - Urho Kekkonen kii~tää. Päåministeri Urho KekKonen on lähet"tälyt ~iitol le kiitoksensa slitä huo~aav3isuudesta, jota liit~o OSO~tvl hänelle 5U-vuotispäivänsä jondosta. Pää t ö k s et Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapuvilla olivat liiton puheenjohtaj a Olavi Suvanto (14) sekä lii ttotoimikunnan j lisenet Yr j Ö :-;;lme (18), Pauli hoponen (22), Unto Siivonen (19), Arvi Heis anen (19), Lennart Kivi (21), Lauri Nurmi (20), Aarne Leskinen (20), Vieno o altonen (17) ja Esko Peltomäki ( 16) ja liiton toimitsijat Eino Ran"tanen, Greta Rajala- Rinne, Helvi Ahtio, Toivo Määttä, Unto Huttunen, Veikko Kuusela, Toivo Salonen, sko Nenonen, Urho ',iemenkari, Veikko Peuhkuri, Pentti Salmi, Joonas.h.YKkänen, Toivo Järvinen ja slhteeri.o..jino A. 7uok.iw, joka laati kokoukseota pö~rtakirjan. Päätösvaltaisuus merkittiin.

6 Kokous 22/ Pöyt~irjan tarkistus. okouksen 21/50 pöytäkirja j a vahvistcttiin tehdyt ~. - SN- Seuran Kirjelmä. Luet tuaan S:"- Se uran vastauksen varapuheenj ohtaj a ~nne iluoittl, että asia on mennyt sellaiseen vaiheeseen, että se tietää pahaa Kolausta kansainvälisille suhteil le eikä missään ~a pauksessa mer"ötse hyvää suh1jeiden kehi t Gymiselle :;euvostolii"lion kanssa. Heis~anen ilmoitti käsitykselä<ill, että asia on tar-koituksellisesti johdet1ju umpikujaan. Peltomäki huomaut"ti, että SaLantapainen skis ma syntyi viime kerralla, kun neuvostol iittolainen joukkue vieraili ~ uomessa. Enne piti SN- Seuran Kantaa varsin luonnollisena. Liittotoimikunta äänimääri n 5-4 katsoi, e t~e i ole ilmennyt aihetta viime kokouksen tekemän, joh~ajan valintaa kos eevan pä~töksen muuttamiseen. Päätöksen jal keen.enne ehdotti, että vali t"aisiin liiton puolesta edustajat neuvot eluihin, johon toiselta puolelta osallistuisivat Sr- Seura ja Voimiste uliiton edustajat. Lii ttot oimijcunta hyväksyi eh totu.rl:sen j a valitsi neuvottelijoiksi Kalle ehtisen ja.j:i. A. {uokon s ekä varalta.usko Peltomäen ~. - Ohjelmapalvelu r.y:n Ki rjelmä. Liittotoimikunta äänimäärin 5-4 hyväksyi sihteerin e sityksen ja myönsi tarkoitukseen 10 kpl markan apurahaa. Varapuheenjohtaja Enne esitti päätöksen johdosta eriävän mielipiteensä rw- kilpailut painonnostossa. Liittotoimikunta hyvi::.ksyi yhteistoimintavaliolcunnan päutöksen ~. jaoston esityksen. Y eisurheilumaajoukeueen johtajisto. J auston puheenjohtaja Unto Siiv nen esitti l:olcolll~ses sa jaoston ehdotuksen, jonka mukaan jaosto ehdotti joqdcueel: joh ~aj an paikalle T'ino ;:3a.;..mis en. Lii ttot oir,likunta hyvj. ~syi ehdotu,:sen. " Samalla Unto 0iivonen ehdotti, että jaostol sihteeri Leo Huttunen lähetettäisiin jou.n:kueen mukana liiton kusuu::.nulcsella, m.i tä tapaa vasliaavasti SUL oli jo monena vuonna noujattanu v oman sihteerinsä suhteen. Lt... c: n jäsen Lennart Kivi l.. oposen annat uametna ehdottl, että liiton kustannuksella länetettäisiin valmentaja. rttu.ri 1 arttu. Aänimäärin 4-3 lii ttotoiclikunta päe.t1ji, et.j" ~ l~i ton custannuksella ei l <iletetä edustajaa ~ 3. riisiin KLsi lj uelyn yhteydessä voimistelujaoston si neeri I"_äL:G1Jä ilmoi "G i, että Paavo altonen ei p... äse 1 ähtewb.dn, joten jaosto on suunnitellut matkalle lähetett äväl~s i hänen tila:;'leen Ka evi 'uoniemen. Jos Hulnanen joutuu samanaikaisesti ma "l:ustamaan Neuvostoliittoon, on hänen tilalleen valittava toinen. Hän esitti, että j osto saisi m;("n eisessä tai-' uksessa vali"~a nliy-gös ontkalle l rhtijä1j. Liittotoimicunta hyväksyi kutsun sekä valtuutti jaoston valitsemaan edustaja1j Jalkapallomaao"ttelujen tuomarit. Yhteistoimintavaliokunnan valinta merki1jtiin tie ocsi U. ~. - Liiton järjestäjät. Kys;)rm;)rksen Käsittely siirrettiin viele seuro..:j.vaan kokoukseen v. - Hiihdon neuvottelukokoulcset. Liittotoimi CUJlta hyv8.ks;) i :J~i!1. ehdot ::.oe1.

7 Kokous 22/ ,. - Hiihdon yh"teistoimi~unnan tilitytsi~. Lii ttot oimi.tunta vahvisti tili tyks et t. - Liiton muutuoja. liiton muutot vahvistet~iin Urho Kekkonen kii1i~~ää. :e r k i t t i i:o.. ~sille tullut asia y - Bulgarian nyrlckeilyjoukkue. Sen johdosta, että Bulgariaan matkustavan _yrkkcilyjoukkueen lentokoneeseen jä~ tyhjiä pai':':j-oja siinä tap:"uhsessa, että matkan ulottalllisesto. aomaniaan ei tulisi mitä2in, sihteeri esitti liittotoimikunnan päätettäväksi, voidaanko näml::. tyhj~t paikat täyttää muilla edustajilla. TUL- lehden toimi1ius oli i lcoi~"tanut haluavansa lähettää lehden edustajan matkalle, min~ä ~is ksi kont"toripäällikkö Veikko Kuusela oli i lmoit-canut toivomuksensa pääs1iä matkalle mukaan. Liittotoimikunta päätti, et'eä mikäli valjai ta :paikkoja jää, on ne ensi sijassa täytettävä nyrkkeilymi ehi ll[, t s. sel nkaan, kuinka joukkue on aikaisemmin vali"t u. Jos koneeoeen siite huolimatta jää vapaa paikka, voi lehti lähettää siin& tapau~sessa ed ustaj ansa. Va-::uudeksi : ~~ 1:' ('. kk.w.,. luo 0

8 'c?"" /r.c 'a m <J v 1.

9 Kokous 23/ Edustushiihtäjien neuvottelupäivät. Hiihtojaosto pyytää lupaa saada järjestää edustushiihtäjien neuvottelupäivät Pajulahden urheiluopistossa , mihin tilaisuuteen kutsutaan 20 mies- ja 10 naisedustushiihtäjää. Neuvottelupäivien ohjelmaan kuuluu ohjeiden antaminen niille edustushiihtäjille, joita on tarkoitus käyttää tulevana talvena piiriohjaajina. Kustannukset :- esittää jaosto merkittäväksi OK:n myöntämän määrärahan tilille. UTT puoltaa jaoston esitystä. Niinikään anoo jaosto lupaa saada järjestää Pajulahden urheiluopistossa neuvottelukokouksen 20:11e edustusmäkimiehelle, mihin lisäksi kutsuttaisiin joitakin seuraohjaajia, kv. arvostelutuomareita ja jaoston jäsenet yhteensä n. 35 henkeä. Luennoitsijaksi on jaosto tiedustellut Pelle Ahman'ia Ruotsista. Kustannukset n :-. Tämän vuoden kurssimenoarviossa on jaostolla siirtomäärärahaa tarkoitukseen :-, joten tarvittava lisämäärä olisi n :-. Periaatteessa UTT puoltaa jaoston esitystä, esittäen kuitenkin, että jaosto vielä tarkistaisi osanottoluetteloa, joka UTTn käsityksen mukaan on liian suuri. Liittotoimikunta käsitteli esitykset kokouksessaan 22/337/ ja lähetti ne UTT:lle lausuntoa varten. Pää t ö k s et Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapuvilla olivat liiton puheenjohtaja Olavi Suvanto (15) sekä liittotoimikunnan jäsenet Yrjö Enne (19), Pauli Koponen (23), Unto Siivonen (20), Arvi Heiskanen (20), Lennart Kivi (22), Lauri Nurmi (21), Helvi Raatikainen (11), Vieno Aaltonen (18), Kustaa Vuori (21), Esko Peltomäki (16), Aarne Leskinen (21) ja liiton toimitsijat Toivo.äättä, Greta Rajala Rinne, Eeva ~arhu, Helvi Ahtio, Toivo Järvinen, Veikko Peuhkuri, Urho Niemenkari, Unto Huttunen ja sihteerinä Eino Rantanen, joka laati kokouksesta pöytäkirjan. Kokouksen päätösvaltaisuus vahvistettiin Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin kokouksen 22/50 pöytäkirja ja vahvistettiin tehdyt päätökset. j ~. - leuvostoliittoon lähtevä joukkue. Joukkueen pääjohtajaa koskevan valinnan kohdalla varapuheenjohtaja Enne huomautti, että pääjohtajan lopullista valintaa eivät suorittaneet urheilujärjestöt, vaan oli sen suorittanut SN-seuran puhemiehistö urheiluliittojen tekemän esityksen mukaisesti. Toisaalta liittotoimikunnan eräät jäsenet totesivat, että ltk. samoinkuin Voimisteluliittokin olivat alunperin, pitäneet kiinni siitä periaatteesta, että pääjohtajan valintaa koskevasta asiasta päättävät urheilujärjestöt yhteisesti. Ne uvotteluissa olivatkin liitot päässeet yksimielisyyteen henkilökysymyksessä ja oli pääjohtajaksi valittu Olavi Suvanto, jonka valinnan SN-seuran puhemiehistökin oli yhteisessä neuvottelussa hyväksypyt. Koska Ltk:n kokouksessa ei ollut saapuvilla neuvotteluissa mukana olleita edustajia, siirrettiin asian selvittely e.m. osalta seuraavaan kokoukseen. Pääjohtajan valintaa koskevaan henkilökysymykseen ei ltk:lla ollut huomauttamista, vaan hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän jälkeen ltk. vahvisti joukkueen, säestäjän ja miesjoukkueen huoltajaa koskevan esityksen. Naisjoukkueen huoltajakysymyksen kohdalla varapuheenjohtaja Enne esitti, että huoltajaksi valittaisiin naistoimikunnan puheenjohtaja Helvi Raatikainen tai ellei hänellä ole mahdollisuuksia matkalle lähtöön, hänen sijaisekseen nimettäisiin naissihteeri Greta Rajala-Rinne. Varapuheenjohtaja piti muutosta tarpeellisena siitä syystä, koska hänen käsityksensä mukaan rva 1ustonen ei ole riittävän arvovaltainen ja vaatimuksia täyttävä henkilö tämänluontoiseen tehtävään. Puheenjohtajan tiedustellessa molemmilta asianomaisilta ltk:n jäseniltä Raatikaiselta ja sihteeri Rajala-Rinteeltä, voivatko he mahdollisesti lähteä matkalle ja saatuaan kieltävän vastauksen, hyväksyi liittotoimikunta naisjoukkueen huoltajaksi ehdokkaana olleen rva Mustosen. Naissihteeri Rajala-Rinteen esi-

10 Kokous 23/50-3. tyksestä liittotoimikunta myönsi naistoimikunnan käyttöön markan suuruisen määrärahan naisjoukkueen valmennustilaisuuksien järjestelyjä varten Painin olympiavalmennus. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UTTn tekemin korjauksin Edustushiihtäjien neuvottelupäivät. Jaoston esitykset UTTn huomautuksella hyväksyttiin. Esille tullut asia OK:n laina-anomus. Ennen kokouksesta poistumistaan, joka tapahtui esityslistassa olleen asian :n käsittelyn jälkeen, puheen- ; johtaja Suvanto ilmoitti, että Olympialainen komitea oli Oy. Veikkaustoimisto Ab:ltä pyytänyt :- suuruista lainaa voidakseen suorittaa yhteistoimintavaliokunnille olympiavalmennukseen myönnetyt I:set avustuserät. Oy. Veikkaustoimisto AB:n hallintoneuvosto oli laina-anomuksen käsitellyt ja päättänyt siihen suostua kuitenkin ehdolla, että OK. saa takaajiksi Suomen Voimisteluja Urheiluliiton, Suomen Palloliiton ja Työväen Urheiluliiton ja että lainasta suoritetaan voimassaoleva pankkikorko. Liittotoimikunta päätti asetetun takauksen OK:lle myöntää. Vakuudeksi:

11 Kokous 24/JO -1. yovaen UrheilQliitto r. y : n ii ttotoimikunnan ii to'~ toir.:listossa syys.uun 21 päiv:ni 1~5u _~detyn kol\:ouksen pöyt;'.n.irja. E s i t I s 1 i s ta. isuus. '... odetaan lii ttotoimikunnall j~~sem;ell sa "villaolo j kokoukser: p: i:tjsv3.1vsisuus u kokou sen pu 'li;:.ir a.... ias a. " inen. r 21/31 9/ j a 22/336/14. ~. JU l i itit en uusien j är jestäjien kii:nnitll~r~i""es - ri enit t:'" 11 t k. o. esi ty.resen ratb.l.1ct vu.gi. nti..loilistop... lli.rekö esitt', että liit-:;o1;oimi urta.u1;s :1 ' " i ylim äräiser.. liittoneuvoston kokoulcsen kool_e p'" t u"- r: ' vai tt uksien myc.l ';;. 4.isest" liittotoi il\:unnalle ; 1 ~ :. n oon ~ i täjär. aukla '1 en k'tläss" sijai te 'ut tilat L... 7 e<.l 317 ~n 19.du ve II.,7 jo.:::o o. on' 8n t~ i palotoi te ~tll '. r ~i tsom le: hinl"ar. UT~ on laatinut 8uullilitelhan can 'ail y' _ '. i1- ailutoiminnast... s1.a' e.""i 195 j vuod ksi 1,)::>1. UU.. i 1" joka lii1; cen:', 08 ee ainoastaan h omau ~Vil... ::' u"~cil'1.jouk - ueiden 7 ihtou ja ~ ien ID.:Hi tu'heilul~ hmii..:. ko cv:". il a 1 ti- 1 ':s H si"', joiden osanotto UT ln ;'::;i ty sen mu aun on l ' a II u... stavs ai ai an an. il ailutoiminn n aiheut u.. at ar-,-io- "'tu!l ia. SUllL it~l~'" edellyt~::;'isi meno.uo1cl [1 1. \.1. UJ"- jn tulopuolella 1~. JOO. OU :-, joten tappiokji j ~ CIO: -. 'hteistoiminnassn j: l'jestetu"viit m a01;,elut jonkin verr::... _ie e:1t 'v;'t tappio"'umm,"", lluttu eiv"t kui ep aan sit" kokor.. '.~b". :sity aensä "" el'usteella Ul_ esi.1..t:.:.ä, ctt; ~r OGtoille myönnettäisiin v:::lltuus neuvottelukos etu... en ouj~li::;cen suunni telmun toteutt isekoi. UfJ. kui te ön i t.;. VLil' v:.:.:-".. t "li...; n ', et ;;..u in kilp ilutap 1 u.a p"si -cellä'21 e... men toteut amistu. Iuomat ava on, että maao ~elujel os~lj s u~ivelma on puutteellinen sen v 10 si, et ä asi noin' isc"];,< lluc::' Goimir.. tavaliol:::un.yl oiv.;.;.t olo vie ~ ensi vuode,aaot..,c_... lsuu.ll1i O.L~Ilj.a lyöneet 10 llj.isesti lu.kkoon. 3::>4. - '7 elut. Ruotsissa 1. 1u. 5 suoritet~ vuan mie~uer 1101i saot eluul1 on suunnis amisvu iokunta valin.ylut jou Kl'..ee.1, johon varo miehen;' on nime ty Vei ko im~)il" Lohikos.e"4 'o.. es"..;a. raisten 1. 1 u 50 anst::assa suori tet vav"'a~ ne J.imaaot eluun on jou.-lw.eeseen vnlituu aimi luil1ii1i UUll';J~ - -!ei.. oigta ja eva Lahtinen Valceacoo e1 osken~oji... a..iaaot lielun yhteydess::?idet äväån poh~ oim,lo.iden suunnis ajlen keskusjärjestöjen 30RD ' in kongresslin 01 'uo on edus-cajacsi valit~u foivo Pulk inen. Suunnis'ta. isvalio UI1Jlan pä~itöksen nml:a:'.. esti jok inen liitto huole tii jäsentensl1. ma-ck u~t lmukais..;:1,. 355, - 8. estarimerkin a11to e D~1;usurL.e~lijoil1c. P'1110ilujao.Jto esi ttä;", että!{"ytäntö"n otettaisiin sel ninen tnp:l, et'ä jal a) ll.oilussa j' ett'1isiin ~i.. ille niil-

12 _=okous 24/5U - 2. le pelaajil~e, jot.3 ovat maata edustaneet 15:ssa m~aou~e~ussa, lii toll kultainen mestarimerkn:i. 'J.!ällä taval~a ~iit,,;o osoi utaisi tunnustuksena maajoui'ckueisiin valittuja urhellijoitaan kohtaan, jolla olisi määrät-cy propagandamerkityksensä ja vas~aveto Ilorvarillisten liittojen menettely tapaan. Liitto kust-ntaisl ~erkin, j on]..:a :lint'" on ny Lyisin 4. 5UO :-. Jos palloij.ujaoston 88itys nyt hyväi'csy-c;'än, saisl merkin pal~oilijoista Tapio ~yl: ::önen ja ::(alevi Leh ovirta. Jerkit J.uovutet ~aisi in kulj.oincin maaottelujen päät äjäistilaisuu sissa. Jaostopäällikkö suorittelee palloilujaoston esitykflen hyv'i':symist:; ja sa esi ctä n, että U'rTn te. tlvll:si jiitettäisiin ehdotuh.sen tekeminen, joka kos1.isi tavan ~Tle_s... istä llluillehin urheilun aloille )0,. - Jalxap...,110ilun liitto- ottelujen ti~itys. Jaosto esi t ää vahviste-c-cav:::lluii seurqa-:r -c liit-coot Gelujen tili t;tkset: 17.[3. 50 Helsingissä e lattu '--ot uelun lf.enot :-, ulot : - ja ylijlic.m:: :-, jos'~a -,-ULn osuus : b.50 Porissa pe 2tun B - o~ elun menot :-, tulot :- ja ylijiiärr.: 25. b71 :-, jost ) iuln OSllllS J:-. TULn osuudet tilitetty liiton kassaan u.. - Piiri lehtien levil-"i. LiittotoimiKu!l"t3 kokoul sessaan 3/22/ velvoi-cti lehtivaliokunnan suorittam9an tu I\.imukse.i1 sii1;, nillä tavalla piirilehtiel~ i~mest.jminen on vaikut-canut liiton pä:i-tiänenkannattajan ~U1 -le~l den levi :kiin. Leklt i valiokun a lcoicoulcsessaan 3/2CJ/2u Liisi t te Ii l::ysymyksell ja } att i 1ii tt ot oimikunnalle esi tti.i~i n 1. er ot vuoden alkupuolisl::01ta. l.e osoit avac seuraavia LUC ja: kpl. Lapin piiri: v kpl., _~l, luopion piiri : v u5 kpl., _pl, -5U 40u kpl. Valiokunta atsoo, et ei. asia alma.2ihetli3 ene - piin toimenpiteisiin liiton t~holta Yrjö Ah"io 50-vuotias. Kuluv n s'ys.. uun 27 pnä täyt~äa voimist01ujaoston puhee jo t ja Yr~ö htio 50 vuotta. loimistopäalil;:1;:ö osi t-ci"ä, et,," liittotoi Lmnta päättäisi toimen,pi-ceistä tapli1~ijjn2.11 johdosta Liiton muutto ja. Lasse Gustafsson siirtynyt Helsin in :- L::n rr:.eilijoista Lauttasaaren Intoon. Edustuskel,oinen u. ;... uut GOp' peri t kunnossa Uusia seuroja. uuden seuran : Järjes'(,öohjaaja esittää hyväks;ytt2.v~l:si seuraavan Sa-cakunnan piiri: kunnassa. Harjävä1Ian ~ailo r. '. per larjava11an Samalla h8.n esittää käs i tel täväksi kol~ou!:seslia 13/50 ~iirtyneet anomukset, joihin nyt on tullut Helcingin piirin puoltoj.ause : Fagerstan Voimistelu- ja Urhelluseura _iento PalLoi~useura ~allokerh o -50 r. y. ]sbo rbetar Idrottsförening r. f. Pää t ö s et Kokouksen päätösvaltaisuus.... Todettiin, et1jä saapuvilla olivat liiton puheen JohtaJa Olavl Suvanto (16) sekä liittotoimikunnan jäsenet Yrjö Enne (20), Pauli.h.oponen (24), Unto Sii vonen (21), ~rvi ;:eis.:anen (2.1), ~ennart Kivi (23), Lauri Yurmi (22), Kustaa Vuori (22), l arne LeslClnen (22) ja liiton toij!litsijat :':;ino J:{an~anon, ekka Martin, Toivo Jkirvinen, VeLcKO euh.l\.uri, Väinö LOlluonen, Joonas Kykkiinen, Pent ti S::.lmi, \.eij 0 "\~iianen, Veikko.L uusela, ~~8ko renonen, Urho I:ieJllerucari, Jlax Pehrsson ja sihteeri 3ino :.,:U02{l.. 0, joka laati kokouksesta pöytäldrjan. Päätösvaltaisuus merkittiin.

13 Kokous 24/5U ~ 2. '. - PöytHlirjan tarkistus. Luettiin kokouksen 23/50 pöytäkirja jn vahvistettiin tehdyt p~ätökset seuraavalla oikaisulla:. 344/3: As ia ei jäänyt pöydälle j olr.;aj 3.}~ysymYKs en os3.1 ta, vaan asiaa ~,-oskevan esi "tyksen sanamuodon to.l'.:istar:...:.ista varten Neuvostoliittoon läht evä voirds te luj ou ;:"~ue Kuultuaan ~elityksen neuvottelujen ~ulusta liittotoimikunta totesi, että neuvottelija"t olivat toir..lineet liitto1.oimikunnan tekemän ~äätö :se~ ja ant&_ien ohjeiden mukaisesti ja että sana uodon muuttamiseen n~in ollen ei ole mitä_n aihet~a. Enne mer -ei tsi pöytä;{ir jaan eri;':'vän mielipiteensä Uusien jhrjestäjien kiinnittäminen. Käsit~elyn yhteydessä varapuheenjohtaj~ ;nne ltk:n jäsenen Koposen kannattamana ehdotti, että paikat ~ulistettaisiin uudelleen h~ettava.si. Todettuaan, että järjestöohjaajalle o~i annetcu tehtäv&ksi suorittaa tiedusteluja ilman paikkojen aukijulistamista, liittotoimikunta äänimäärin 6-3 hyväksyi liiton järjestj.jiksi esityksessä 21/319 mainitut järjestäjät esitetyin pald;:aehdoin.. Pää.töKsen johdosta varapuheenjohtaja :8nne esitti eri-ivän mielipiteensä, johon ltk:n jäsen Koponen yhtyi wspoon tilojen myynti. Liitto-coimikunta pi.:ätti kutsua ylimi..:.~rb.isell liittoneuvoston koolle lokakuun 22 päivänä 195CJ esityksessä oainit~ua asiaa varten. 3en lisä_":sl kokoukselle esitetään uudet yhteistoimiljtasopii!lu..::set vahvistettav:.. ksl ~. - ~~ansainvälinen ldluailutoiminta 'Iv Puheenjohtaja 0 avi Suvanto joutui poistuuaul1 ko oukseeta ja pu~ etta j ohta.laan siirtyi varapu}leenj ohtaja nne. llissä vaihees...,a saa ui myös ltk:n, jäsen Lennart Kivi kokou.:;:se8n. Liittotoi ikunta hyvä.syi suunni~elca.~ ja valtuutti asi.. 0 aiset eli et suori tta arj. y1::si tyis.oh ais::'a n}uvo cteluja i te_ tote tt ise Sl. ~i tt::" ~ sitovia s o~i.,-u s:::'a ei ::ui tenerta teella "'{oid' te... dä, vaan ehdoista '~.lc ilir: soic.:.e ~ kanssa k :yt"rjen neuvo utclnjer. pohjalla. TTTln ja toimis"tor. teh~.. '1:3. 'si anr..8t.;i::"~ ~:"~~t~... ses t;:' j ht v"te toime ~pi teiden hoi "tm.linen ". -.. ~estc...ri erkin anto edu;:,tusur_ 811ij oille. Lii ttotoimiku.y].ta päi::.tti, että mest... rir:erkkiä ko. tapausten yhte dessä ei voida luovuttaa. Sen sijaan esi~'ksess~ oaini tllil1e Pylkköselle ja ehtovirralle hanki t... an 1ii tor... nuolesta uistolahjat, joita varten mf'nnettil 2u. OuO m~n~kan SULll'llinen m i..:ruraha. PalloiluJaos to hoitaa asian käytänn sst as S3 'hteydessä lii ttotoimikw1ta <;:8.101 tti toimistoa ryhtyl ään kiireellisiin toimenpiteisiin cril o~ ~en lii~toa ~mbolisoivan plaketin aikaonsaa iseksi ~... - Jallw;:? lloilun lii tto-o-~ t;elujel1 til:::.t~ s. ~ilityq vahvistettiin. tiedoksi v. - Yrjö h~io 5U -v uoti~s. Liitto lioimikunta 1)2'.:":'t"ti luovuttaa 18..1j~.. _ asia lomaiselle hlinen merkkipliivänsä jo~do;ta Liiton muuttoja. Liitos~a muut-co vahvistettiin.

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo TUL:n Liittotoimikunta,kokous 48/49-80 589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo Juhlan aika 22.110 40o Lahden Kal!van 15-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää

Lisätiedot

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15. 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18 31~8. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 1.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 4.9. klo 8-10

Lisätiedot

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys.

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys. että vuoden 1941 liittokokouksessa hyväksyttyä, liiton periaateohjelmaa selvennetään Yhtenä käytännöllisenä, toimenpiteenä on, että kaikille TUL:n kursseille on sisällytettävä myös sosialismia ia iiiriestödemokratiaa

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

sihteerinä. Lu a myönnettiin.

sihteerinä. Lu a myönnettiin. Kokous 21/39. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan liiton toimistossa 8 påivänä toukokuuta 1939 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat U. Rinne (21) puheenjohtajana,a.e.heiskanen (21), T. H.Vilppula

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetisterna rf 3-4 Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitussihteeri P Teerikorpi KirjQitusten lainaaminen sallittu lähde mainiten

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO D TyöväEN URHEILULIITTO TOIMINTl\KERTOMUS YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924 HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO Työväen tomus v. Urheiluliiton toimintaker... 1921, 1922, 1923 ja 1924. Kuopiossa pidetty liittokokous

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y.

TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y. TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y. UR -H!ILUKI~.JASTO N2 TYöVÄEN URBEILULDTI'O r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1975 Kansikuva: TUL:n vuoden 1975 parhaaksi urheilijaksi valittiin keihäänheittäjä

Lisätiedot

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura.

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. Pellervon Kirjasto N:o 18 V Maanosto-osuuskunta Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut Hannes Oebhard. 256 Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. HELSIN KJ 1905 KIR,JAPAINOYHTIÖ VALO )T\lii Pian kuin

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA 1954 HELSINGISSÄ 1955 TYOVÄE... URHEILULIITTO R.Y. Liittoneuvoston sääntömääräisen kokouksen ASIALUETTELO l. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja.

Lisätiedot

Pi:iätet~iän asian va tin:i ta toil.lenpi teistä.

Pi:iätet~iän asian va tin:i ta toil.lenpi teistä. Kokous 51/45-3. Jaosto pä'itti tiedoi ttaa ruotsil ::ielisille s euroille, ett" ni. den ohja

Lisätiedot