Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen."

Transkriptio

1 KOKOUS 21/ Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen Laina-anomus. Liittotoimikunta teki päåtoksen, jonka mukaan laina voidaan myöntää seuralle aikaisemmin hyväksytyin lainaendoin Jääkiekon neuvottelupäivät. A.nottuun tarkoitukseen myönnettiin 3u. OOO markkaa Norjan-Suomen jalkapallomaaottelu. Liittotoimikunta hyväksyi esityksen ~. - Hiihdon yhteistoimintasopimus. Liittotoimikunta päätti hyväksyä hiihdon yhteistoimintasopimuksen ja esittää sen liittokokouksen V211vistet :..ayuksi Ammatt;iyhdistysopiston vihkiäiset. Toimisto hoitaa edustuksen. vakuudeksi:~~~ Eino A.. Wuokko I

2 Liite m 1 ltk:n pk~an 21/50. Hiihdon yhteistoimintnsopimuso Yhtyen kaikissa kohdissa SVULn, TULn ja CIFn kesken 21.2,1950 solmittuun yleissopimukseen sopivat Suomen Hiihtoliitto r,y.. (SHL), Työväen Urheiluliitto r.y. (TUL)ja Finlands Svenska Skidförbund rof~ (FS S) sen lisäksi keskenänsä seuraavaa: 1. Yhteistoimintaan kuuluvien yhteisten asioiden hoitaiilista varten asetetaan,-,j lenterl.vuosi ttain hiihdon yhteistoimikunta (HY'..:'), johon SHL val l.~see kolme, TUL kolme ja FSS yhden jäsenen ja näillp. va~ami~hett HYT valhisee keskuudestaan puheenjohtajan ja ottan itselleen sihteerin. 2. HYT valvoo yhteistoimintaa hiihdon alalla, päättää sille k~uluvista kilpailu-, valmennus- ja edustusasioista sekä taloud811isista kysymyksistä, johtaa kansanhiihtotoimintaa ja k2.si -~te lee muut yhteistoimin- -~c1-asiat 3. HYT myönt.ää SM-kiJ..pailujen järjestämisluvan vuosit'~ain ennen 1 t 6, ja käsittelee sop1jali:i,ttojen seurojen tai seurayhtymien kansainvälisten kilpailujen järjestämistä koskevat anomukset ennen sekä kansallisten kilpailujen järjestämistä koskevat anomukset ennen Avointen kansainvälisten,. kansallisten ja piirikw..nallisten kilpailujen järjestäjinä voivat toimia ~ a) yhden liiton seura tai seurat, b) kahden liiton seurat tai c) kolmen liiton seurat. Mikäli jokin sopijaliitto ei halua kilpailua avoimeksi sanotun li1 ton jäsenille, on ilmoitus siitä -tehtävä viimeistään siinä IIYT:n kokouksessa, jossa HYT antaa lausuntonsa ki lpa ilulupahakemukseso~ Q. 5. SM-kilpailuissa liitot sa3vat yhteisesti ennakolta hyv2~;:syttyjen kilpoiluveromääräysten mukaisen osuuden varsinaisterl l;:il~')a.ill1tilaisuuksien pääsylippujen todetusta bruttotulostn, jonka ne jakava~1i lceskenänsä sen pertjsteella J montako sijoitusta niiden j ijsertillj. on kunkin kilpailulajin kymmenen parhaan joukossa. Järjestäjät ta2sen sqn'i/.:tt kaikki muut tulot ja vastc.8vat myös kaikista menoista. sekä j akavat osuutensa sen perusteella J IDi ten aii tä on kussakin tapauksessa ennakolo~2 jär jestäjien kesken sovittu. Mikäli kahden tai useamman liiton seurat järjestävät nvoimen kilpai- 1un, on sen taloude llisest2. hyödyst~ ja vastuusta sovi ttavn el1l1,<l1;:olta. Kukin lii tt o v a stne. omien edustajiensa ulkomai siata m,:!o;;l:nkorvauk-, J SlS Ga. ;rikseen~ Muista taloudellisista kysymyksistä päätetään kussakin t[1pauksessa. 6. Mu:issa suhteissa noudatetaan yleissopimuksen mä ~~_.r:iyksiä. 7. Tämä sopimus tulee voimaan nll ekir joi ttamispäivän~i. Sen voimassaolo- ja irtisanomisajat ova t samat kqin yleissopimuksen. Sopi mus raukeaa, jos yleissopimus lakkaa olemasta voimassa. 8. Tätä sopimusta on tehty kappale kullekin sopijaliitolle. Helsingissä, syyskuun 9 päivänä J'

3 Kokous ~2/50-1. T öväen Urheill1ilt 0 r. y:n iit"totoimi unn"'n liiton toimistossa syyskuun 14 pe:.i Ylin; 195u pic.te"t Tn ~oko uksen pöyt::kir ja. s i t Y s 1 i s "t a ~okouksen päätosvaltais lus. Todetaan lii ttotoimik nnan jäsen"tän s 'luplj_vllla olo ja kokouksen piiatösvaltalsuus Pöytäkirj n t arkis"tus. TarKistetaan edellisen kokouksen poytäkirja. 32~ ~. - SN- Seuran kirjel mä. Sihteeri esittää käsiteltäväksi SN- Seuran vastauksen liiton kirjelmään, joka Koski Neuvostoliittoon lähetettävän joukkueen johtajan va1intatapaa Ohjelmapalvelu r.y:n kirjelmä. Ohjelmapalvelu jär jestä;' kolme viikkoa lcestävät ohjelmaohjaajakurssit iyöväen Akatemiass~~ Kur~seil,c on osanotcaiiksi ilmoittautunut 12 TULn seur n Jas n"ta. OhJ8_rnpqLvelu esit;äa, että liitto LlYöntäisi TULn jäsenille 5. 0u mr::-r:::an suuruisen ap :tr'-,h n, jok:j. vasta ylläpitokust nnuksia. OhJ.2-m I> 1- velu v sta9. matka- j3. opetuskustannuksista Sihteeri esittää, että liitto myöntäis~ u ~:oitukseen 10 kp l markan suuruista ap rahaa MM-kilpai ut painonnostossa. Painonnoston yhteistoimintavalio ~~ta on kokoukses aan va innut Suomen edustajiksi _ariisissa pidpt.. iin painonnoston MM- kilpailuihin sar jaan 6u kg T. Tannin, - V, sarjaan 75 kg i. Teräskarin, ota, ja sarjaan alle ~5 J k Vel1amon, T Jouk ue n johtajaksi ja edustajaksi cv. painonn ostolii ton ko'poukseen on valittu Br. Nyberg SPL ja huol tajaksi ii10 Lehtinen HTJ:> Alleviivatut fuln edustajia. Järjestävä maa suorittaa kaikille osalotuajille aamiaisen sekä v3paan majoitu~sen. Sopimuksen rukaisesti suorittavat liitot muut matkast') ')iheutuvat kulut ~. - Nyrkkeilijöitä Norjaan. Oslolaispt urhei useurat 0110 jq Vi...'" ovpt kutsuneet liiton nyrkkeilijöitä kilpailuihinsa 2., =_utsu lcoskee 2-3 nyrkkeilijä~'. Taloudelliset ehdot ai.teaisemm.an scpi uksen muk'lan: järjestäv t seu- at huolehtivat matkakuluista Tukholm:J. Oslo-:.t.1ukholma, ylöspidost8 je 10 Nkr suuruisesta piii 7:'1' hasta. hoska k symy:sessä on seur"yhtynqn l-p il, jaos~ esi t "äa kutsun "n ettaval{s~ sen J ähemmin rlä:irä m"n seurc:m hoidet a'{aksi. 3)3. - _7.,}O - Yleisurheilnma",ioukkueen,johta.iisto. Ransk -Suomi ~rleisurheilumaa otte1unn matk lstav'.n joukkueen johtajistoon esittää yleisurhell~jaosto ehdote"t,v ksi yhden 3T)ul isjoht8~nn sekä valmentqj"n. V, lmento~ _LS~ ehdottaa jaosto J.oulutu80hjaa ja isto TirkKosen. Johtajae lc1o~kaan asettaa jaosto ennen Li i t LotoilLikunnan kokousta pidettävässä,-o!c ouksessfl Voimistelijoita näytösmatkalle orjaan. N, rvik Turnförening viettä i, v. jtl.llaansa ja on sen j ohdost~ suunnitellut propagandakiertuet'v3.j: ohj ois Horjo.ssa. Tälle kiertueelle he PYc tävät liitostamme Paavo altosta, TeikKo huhtasta ja. Gu~~ar ~armaa. Matka kestäisi noin viikon Norjal"'iset maksav..,t kai.ll i kulut. Jaoston kanta ilmoitetaan liittotoimikunnan kokouksessa. 33, ,. - Jalkapallomaaottelujen tuomarit. SPYV on valinnut jälellä oleviin jalkapallomaaotteluihin tuoffi rit seuraavasti:

4 Kokous ~2/50 -l. Työväen Urheiluliitto r. y:n lii tt otoimikunn'" 1 liiton toi111iotossa syyskuun 14 1 lv;'n~' 195CJ rndc"t:n Lokouksen pöytt:.kir ja. s i t Y s 1 is "t a ~. - okouksen päätbsvaltais us. Todetaan lii t"totoimik nnan jäsen"tän s '.apuvillaolo ja KokOuksen päatosvaltalsuus Pöyt~{irjan t3rkis"tus. TarKistetaan edellisen kokouksen poytäkirja. 32~ ~. - SN-Seuran kirjelmä. Sihteeri esittää käsiteltäväksi SN-Seuran vastauksen liiton kirjelmään, joka Koski Neuvostoliittoon lähetettävän joukkueen johtajan valintatapaa Ohjelmapalvelu r.y:n kirjelmä. Ohjelmapalvelu järjestä" kolme viik:oa cestilvät ohjelm80hjaajakurssi t 'l'yöväen Aka"temiass'l. Kurssei c on osanot~ aj i si ilmoittautunut 12 TULn seuran jäs n~ä. Oh'e_r~p-Lve lu esittä~, et"tä liitto myöntäisi TULn jäsenille 5. 0u markan suuruisen ap U'c:han, joka vastaa ylläpitokust' nnuksi'l. Ohj 1m p 1- velu v'lstaa matka- j opetuskustannuksista. Sihteeri e 8i ttä';, että lii t"to myöntt~is~ rl_oi t lkseen 10 kpl markan suuruista purahaa MM-kilpai ut painonnostossa. Painonnoston yhteistoimintavaliokunta on ko~ o uk ses aan 0. 9 valinnut Suomen edustajiksi 3ariisissa pidet "viin painonnoston MM-kilpailuihin sarjaan 60 kg T. Tannin, T -V, sarjaan 75 kg F. Teräskarin,?oTa, ja sarjaan alle ~5 kg Jukka Vellamon, TKV.. Joukg:ueen johtajaksi ja edustajaksi kv. painonnostoliiton kok oukseen on valittu Br. Nyberg SrL ja huoltajaksi Niilo Lehtinen HT_I". Alleviivatut '1'ULn edustajia. Jär jestävä maa suorittaa Kail,:ille osanot vaj ille aamiaisen sekä v paan majoi tu sen. Sopimuksen rukaise ti suori t tavat liitot muut matkast8 ~iheutuvat kulut Nyrkkeilijöitä Norjaan. Oslolaiset urheiluseur t Lollo ja Vik ovat kutsuneet liiton nyrkl'::eilijöitä kilpailuihinsa 2., Kutsu koskee 2-3 nyrkleilijää. Taloudelliset ehdot aikaisemman "'cpitmksen mukaan: järjestäv t seurat huolehtivat matkakuluist Tukholma Oslo-'ru~holm'1, ylöspidosta ja 10 1 T kr suuruisesta piii7i.ir:jhasta. l(oska kysymyks essä on seura;yrhtymän l P :.. ", jaosto esi ttäa kl1tsun. n ettavaksi sen J.ähemr.1in määrä m"n seuran hoidet' a' aksi. 3j3~~.~- Y1eisurheiluma joukkueen johta~isto. Ranskn-Suomi y1e isurheilumarotte Ulln matklstav n joukkueen johta j ist oon e si t ä" y1eisurhcn1t..;.jaosto ehdote"tt v ks i yhden apu13isjohta~ n sekä va1ment q j n. V 1men aj.9i chaottaa r j aosto J ou1utusohjaaja Risto Tirkkosen. Joht-jaehdokkaan asettaa jaosto ennen 1ii t LotoilLikunnan lwkousta pidet "ävässä okolj.ksessa. 334.!.-=_~~. - Voimistelijoita näytösmatkalle l.orjaan. N... rvik Turnförening viettää v. juhlaansa ja on sen j ohdost!1 suunnitellut propag,.:mdakiertuet v'l... ohj i8- Norjassa. Tälle kiertueelle he pyytävät liitostamme Paavo l.altosta, veikko uhtasta ja.gw.nar armqs. ',Iatka kestäisi noin viikon Norjal iset maksav'~ kaik.. i kulut. Jaoston kanta ilmoitetaan liittotoimikunnan kokouksessa Jal ~(ap:1l10maaottelljjen tuomarit. SPYV on valinnut jälell" oleviin ja1kapallomaaottelllihin tuom rit seuraavasti:

5 ~. - Liiton ~ärjestäjät. Käsitellään edellisestä kocouksesta pöydälle jäänyt kysymys järjestäjien kiinnittämisestä. Kokous 22/ Oslossa Ruotsi- Norja, F. Nyberg, S~L, linjatuomarit R. Kaitokari, SPL, ja E. Nyrönen, TUL Jönköpingissä Ruotsi B- Norja B, J. Alho, SPL. 15.l0 Köohenhaminassa Tanska B-Ruotsi 13, V. ITiemi, TUL. Mahd ollisesti joudutaan tähän otteluun vielä lähettämään 1 linjatuomari. Kutsujat suorittavat matkasta aiheu~ nva,!rustannukse~, lukuunottamatta viime simalnittua, jonka cu1ut, jos matka toteutuu, suorittaa SPYV Hiihdon neuvottelukokoukset. Hiihtojaosto anoo lupaa saada järjestä~ Pajulal1- dessa neuvottelutilalsuuden 7-8.1u.5u. Tilaisuuteen _utsu-ctaisiin edustusmäenlaskijoita, seuraohjaaj ia ja kv. tuomar ei-c~. Kustannuksel" ovqt n marklcaa,.ilihin jaostolla tämln vuoden kurssimenoarvion puitteissa on käytetl"ävänäan markan siio tomäi:.:. räraha, joten tarvittava lisämääräraj.la olisi 1u. 0 0 mark"~cta. Edelleen jaosto anoo lupaa saada järjgst ä~ em. luontoisen neuvottelutilaisuuden Pajulahdess9 edustushiihtä ille , j onaa tar.&oi tuksena on edustushiih tjj is G'; e~siä piir i ohjaa j iksi sopi vi ~ kouluttaj ia..lilais uuteen kutsut-:.avicn lt;:lc 1 ::t. mäurä olisi 20 miestä '"'ekä lo nalsta, yht. 30. ListLod jaostol edustajau.... ustannukset U markkaa esi ttä:; jaos-co L1 r.:i ttäv3.ksi OK:n r:j.yun~ämän valmennusmäaräranan tilille. UTT:n sihteeri esittää, et~ä 1iittQtoiDiktJnta leriaattees 'a hyväksyisi esitykse-c, mutta jättäisl UTT:n ja työvaliokunnan tehtäväksi esityksien lopullisen t::..rkiotamisen ~. - Hiihdon yhteistoimikunnan tilit yksiä. Vuoden 1950 toimeenpannun Lansan Hiihtoma~o-ctelun kokonaisvoitto oli mk :-, mis~ä liiton osuus :-. Salpausselän Kisojen kokonaistuotto ~_ii!ldon yhteis- _ toimikunnalle liitoille jaettava.csi oli :-,.. listä liittomme osuus :-.. SM- kilpallujen lii~oille lankeava kokonaistu 0 oli :-, mistä liiton osuus 4.185:-. Hiihtojaosto esittää tili'tykset hyväksyt-cäviksi l3.~. - Liiton muuttoja. Pauli Hurma ja Osmo HautamäKi 10kian Urhe:i.lijolsta siirtyneet Nokian Teräkseen, edustusoikeus Sauli Rytky Haapaveden Urheilijoista siirtynyt Nokian Teräkseen, edustusoikeus Hilma Pietarinen Valkeakos..:.en Hakasta si':'rtynyt ValKeakosken Koskenpoikiin, edustusoikeus Muuttopaperit kunnossa. 34U. -'14. '. - Urho Kekkonen kii~tää. Päåministeri Urho KekKonen on lähet"tälyt ~iitol le kiitoksensa slitä huo~aav3isuudesta, jota liit~o OSO~tvl hänelle 5U-vuotispäivänsä jondosta. Pää t ö k s et Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapuvilla olivat liiton puheenjohtaj a Olavi Suvanto (14) sekä lii ttotoimikunnan j lisenet Yr j Ö :-;;lme (18), Pauli hoponen (22), Unto Siivonen (19), Arvi Heis anen (19), Lennart Kivi (21), Lauri Nurmi (20), Aarne Leskinen (20), Vieno o altonen (17) ja Esko Peltomäki ( 16) ja liiton toimitsijat Eino Ran"tanen, Greta Rajala- Rinne, Helvi Ahtio, Toivo Määttä, Unto Huttunen, Veikko Kuusela, Toivo Salonen, sko Nenonen, Urho ',iemenkari, Veikko Peuhkuri, Pentti Salmi, Joonas.h.YKkänen, Toivo Järvinen ja slhteeri.o..jino A. 7uok.iw, joka laati kokoukseota pö~rtakirjan. Päätösvaltaisuus merkittiin.

6 Kokous 22/ Pöyt~irjan tarkistus. okouksen 21/50 pöytäkirja j a vahvistcttiin tehdyt ~. - SN- Seuran Kirjelmä. Luet tuaan S:"- Se uran vastauksen varapuheenj ohtaj a ~nne iluoittl, että asia on mennyt sellaiseen vaiheeseen, että se tietää pahaa Kolausta kansainvälisille suhteil le eikä missään ~a pauksessa mer"ötse hyvää suh1jeiden kehi t Gymiselle :;euvostolii"lion kanssa. Heis~anen ilmoitti käsitykselä<ill, että asia on tar-koituksellisesti johdet1ju umpikujaan. Peltomäki huomaut"ti, että SaLantapainen skis ma syntyi viime kerralla, kun neuvostol iittolainen joukkue vieraili ~ uomessa. Enne piti SN- Seuran Kantaa varsin luonnollisena. Liittotoimikunta äänimääri n 5-4 katsoi, e t~e i ole ilmennyt aihetta viime kokouksen tekemän, joh~ajan valintaa kos eevan pä~töksen muuttamiseen. Päätöksen jal keen.enne ehdotti, että vali t"aisiin liiton puolesta edustajat neuvot eluihin, johon toiselta puolelta osallistuisivat Sr- Seura ja Voimiste uliiton edustajat. Lii ttot oimijcunta hyväksyi eh totu.rl:sen j a valitsi neuvottelijoiksi Kalle ehtisen ja.j:i. A. {uokon s ekä varalta.usko Peltomäen ~. - Ohjelmapalvelu r.y:n Ki rjelmä. Liittotoimikunta äänimäärin 5-4 hyväksyi sihteerin e sityksen ja myönsi tarkoitukseen 10 kpl markan apurahaa. Varapuheenjohtaja Enne esitti päätöksen johdosta eriävän mielipiteensä rw- kilpailut painonnostossa. Liittotoimikunta hyvi::.ksyi yhteistoimintavaliolcunnan päutöksen ~. jaoston esityksen. Y eisurheilumaajoukeueen johtajisto. J auston puheenjohtaja Unto Siiv nen esitti l:olcolll~ses sa jaoston ehdotuksen, jonka mukaan jaosto ehdotti joqdcueel: joh ~aj an paikalle T'ino ;:3a.;..mis en. Lii ttot oir,likunta hyvj. ~syi ehdotu,:sen. " Samalla Unto 0iivonen ehdotti, että jaostol sihteeri Leo Huttunen lähetettäisiin jou.n:kueen mukana liiton kusuu::.nulcsella, m.i tä tapaa vasliaavasti SUL oli jo monena vuonna noujattanu v oman sihteerinsä suhteen. Lt... c: n jäsen Lennart Kivi l.. oposen annat uametna ehdottl, että liiton kustannuksella länetettäisiin valmentaja. rttu.ri 1 arttu. Aänimäärin 4-3 lii ttotoiclikunta päe.t1ji, et.j" ~ l~i ton custannuksella ei l <iletetä edustajaa ~ 3. riisiin KLsi lj uelyn yhteydessä voimistelujaoston si neeri I"_äL:G1Jä ilmoi "G i, että Paavo altonen ei p... äse 1 ähtewb.dn, joten jaosto on suunnitellut matkalle lähetett äväl~s i hänen tila:;'leen Ka evi 'uoniemen. Jos Hulnanen joutuu samanaikaisesti ma "l:ustamaan Neuvostoliittoon, on hänen tilalleen valittava toinen. Hän esitti, että j osto saisi m;("n eisessä tai-' uksessa vali"~a nliy-gös ontkalle l rhtijä1j. Liittotoimicunta hyväksyi kutsun sekä valtuutti jaoston valitsemaan edustaja1j Jalkapallomaao"ttelujen tuomarit. Yhteistoimintavaliokunnan valinta merki1jtiin tie ocsi U. ~. - Liiton järjestäjät. Kys;)rm;)rksen Käsittely siirrettiin viele seuro..:j.vaan kokoukseen v. - Hiihdon neuvottelukokoulcset. Liittotoimi CUJlta hyv8.ks;) i :J~i!1. ehdot ::.oe1.

7 Kokous 22/ ,. - Hiihdon yh"teistoimi~unnan tilitytsi~. Lii ttot oimi.tunta vahvisti tili tyks et t. - Liiton muutuoja. liiton muutot vahvistet~iin Urho Kekkonen kii1i~~ää. :e r k i t t i i:o.. ~sille tullut asia y - Bulgarian nyrlckeilyjoukkue. Sen johdosta, että Bulgariaan matkustavan _yrkkcilyjoukkueen lentokoneeseen jä~ tyhjiä pai':':j-oja siinä tap:"uhsessa, että matkan ulottalllisesto. aomaniaan ei tulisi mitä2in, sihteeri esitti liittotoimikunnan päätettäväksi, voidaanko näml::. tyhj~t paikat täyttää muilla edustajilla. TUL- lehden toimi1ius oli i lcoi~"tanut haluavansa lähettää lehden edustajan matkalle, min~ä ~is ksi kont"toripäällikkö Veikko Kuusela oli i lmoit-canut toivomuksensa pääs1iä matkalle mukaan. Liittotoimikunta päätti, et'eä mikäli valjai ta :paikkoja jää, on ne ensi sijassa täytettävä nyrkkeilymi ehi ll[, t s. sel nkaan, kuinka joukkue on aikaisemmin vali"t u. Jos koneeoeen siite huolimatta jää vapaa paikka, voi lehti lähettää siin& tapau~sessa ed ustaj ansa. Va-::uudeksi : ~~ 1:' ('. kk.w.,. luo 0

8 'c?"" /r.c 'a m <J v 1.

9 Kokous 23/ Edustushiihtäjien neuvottelupäivät. Hiihtojaosto pyytää lupaa saada järjestää edustushiihtäjien neuvottelupäivät Pajulahden urheiluopistossa , mihin tilaisuuteen kutsutaan 20 mies- ja 10 naisedustushiihtäjää. Neuvottelupäivien ohjelmaan kuuluu ohjeiden antaminen niille edustushiihtäjille, joita on tarkoitus käyttää tulevana talvena piiriohjaajina. Kustannukset :- esittää jaosto merkittäväksi OK:n myöntämän määrärahan tilille. UTT puoltaa jaoston esitystä. Niinikään anoo jaosto lupaa saada järjestää Pajulahden urheiluopistossa neuvottelukokouksen 20:11e edustusmäkimiehelle, mihin lisäksi kutsuttaisiin joitakin seuraohjaajia, kv. arvostelutuomareita ja jaoston jäsenet yhteensä n. 35 henkeä. Luennoitsijaksi on jaosto tiedustellut Pelle Ahman'ia Ruotsista. Kustannukset n :-. Tämän vuoden kurssimenoarviossa on jaostolla siirtomäärärahaa tarkoitukseen :-, joten tarvittava lisämäärä olisi n :-. Periaatteessa UTT puoltaa jaoston esitystä, esittäen kuitenkin, että jaosto vielä tarkistaisi osanottoluetteloa, joka UTTn käsityksen mukaan on liian suuri. Liittotoimikunta käsitteli esitykset kokouksessaan 22/337/ ja lähetti ne UTT:lle lausuntoa varten. Pää t ö k s et Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapuvilla olivat liiton puheenjohtaja Olavi Suvanto (15) sekä liittotoimikunnan jäsenet Yrjö Enne (19), Pauli Koponen (23), Unto Siivonen (20), Arvi Heiskanen (20), Lennart Kivi (22), Lauri Nurmi (21), Helvi Raatikainen (11), Vieno Aaltonen (18), Kustaa Vuori (21), Esko Peltomäki (16), Aarne Leskinen (21) ja liiton toimitsijat Toivo.äättä, Greta Rajala Rinne, Eeva ~arhu, Helvi Ahtio, Toivo Järvinen, Veikko Peuhkuri, Urho Niemenkari, Unto Huttunen ja sihteerinä Eino Rantanen, joka laati kokouksesta pöytäkirjan. Kokouksen päätösvaltaisuus vahvistettiin Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin kokouksen 22/50 pöytäkirja ja vahvistettiin tehdyt päätökset. j ~. - leuvostoliittoon lähtevä joukkue. Joukkueen pääjohtajaa koskevan valinnan kohdalla varapuheenjohtaja Enne huomautti, että pääjohtajan lopullista valintaa eivät suorittaneet urheilujärjestöt, vaan oli sen suorittanut SN-seuran puhemiehistö urheiluliittojen tekemän esityksen mukaisesti. Toisaalta liittotoimikunnan eräät jäsenet totesivat, että ltk. samoinkuin Voimisteluliittokin olivat alunperin, pitäneet kiinni siitä periaatteesta, että pääjohtajan valintaa koskevasta asiasta päättävät urheilujärjestöt yhteisesti. Ne uvotteluissa olivatkin liitot päässeet yksimielisyyteen henkilökysymyksessä ja oli pääjohtajaksi valittu Olavi Suvanto, jonka valinnan SN-seuran puhemiehistökin oli yhteisessä neuvottelussa hyväksypyt. Koska Ltk:n kokouksessa ei ollut saapuvilla neuvotteluissa mukana olleita edustajia, siirrettiin asian selvittely e.m. osalta seuraavaan kokoukseen. Pääjohtajan valintaa koskevaan henkilökysymykseen ei ltk:lla ollut huomauttamista, vaan hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän jälkeen ltk. vahvisti joukkueen, säestäjän ja miesjoukkueen huoltajaa koskevan esityksen. Naisjoukkueen huoltajakysymyksen kohdalla varapuheenjohtaja Enne esitti, että huoltajaksi valittaisiin naistoimikunnan puheenjohtaja Helvi Raatikainen tai ellei hänellä ole mahdollisuuksia matkalle lähtöön, hänen sijaisekseen nimettäisiin naissihteeri Greta Rajala-Rinne. Varapuheenjohtaja piti muutosta tarpeellisena siitä syystä, koska hänen käsityksensä mukaan rva 1ustonen ei ole riittävän arvovaltainen ja vaatimuksia täyttävä henkilö tämänluontoiseen tehtävään. Puheenjohtajan tiedustellessa molemmilta asianomaisilta ltk:n jäseniltä Raatikaiselta ja sihteeri Rajala-Rinteeltä, voivatko he mahdollisesti lähteä matkalle ja saatuaan kieltävän vastauksen, hyväksyi liittotoimikunta naisjoukkueen huoltajaksi ehdokkaana olleen rva Mustosen. Naissihteeri Rajala-Rinteen esi-

10 Kokous 23/50-3. tyksestä liittotoimikunta myönsi naistoimikunnan käyttöön markan suuruisen määrärahan naisjoukkueen valmennustilaisuuksien järjestelyjä varten Painin olympiavalmennus. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UTTn tekemin korjauksin Edustushiihtäjien neuvottelupäivät. Jaoston esitykset UTTn huomautuksella hyväksyttiin. Esille tullut asia OK:n laina-anomus. Ennen kokouksesta poistumistaan, joka tapahtui esityslistassa olleen asian :n käsittelyn jälkeen, puheen- ; johtaja Suvanto ilmoitti, että Olympialainen komitea oli Oy. Veikkaustoimisto Ab:ltä pyytänyt :- suuruista lainaa voidakseen suorittaa yhteistoimintavaliokunnille olympiavalmennukseen myönnetyt I:set avustuserät. Oy. Veikkaustoimisto AB:n hallintoneuvosto oli laina-anomuksen käsitellyt ja päättänyt siihen suostua kuitenkin ehdolla, että OK. saa takaajiksi Suomen Voimisteluja Urheiluliiton, Suomen Palloliiton ja Työväen Urheiluliiton ja että lainasta suoritetaan voimassaoleva pankkikorko. Liittotoimikunta päätti asetetun takauksen OK:lle myöntää. Vakuudeksi:

11 Kokous 24/JO -1. yovaen UrheilQliitto r. y : n ii ttotoimikunnan ii to'~ toir.:listossa syys.uun 21 päiv:ni 1~5u _~detyn kol\:ouksen pöyt;'.n.irja. E s i t I s 1 i s ta. isuus. '... odetaan lii ttotoimikunnall j~~sem;ell sa "villaolo j kokoukser: p: i:tjsv3.1vsisuus u kokou sen pu 'li;:.ir a.... ias a. " inen. r 21/31 9/ j a 22/336/14. ~. JU l i itit en uusien j är jestäjien kii:nnitll~r~i""es - ri enit t:'" 11 t k. o. esi ty.resen ratb.l.1ct vu.gi. nti..loilistop... lli.rekö esitt', että liit-:;o1;oimi urta.u1;s :1 ' " i ylim äräiser.. liittoneuvoston kokoulcsen kool_e p'" t u"- r: ' vai tt uksien myc.l ';;. 4.isest" liittotoi il\:unnalle ; 1 ~ :. n oon ~ i täjär. aukla '1 en k'tläss" sijai te 'ut tilat L... 7 e<.l 317 ~n 19.du ve II.,7 jo.:::o o. on' 8n t~ i palotoi te ~tll '. r ~i tsom le: hinl"ar. UT~ on laatinut 8uullilitelhan can 'ail y' _ '. i1- ailutoiminnast... s1.a' e.""i 195 j vuod ksi 1,)::>1. UU.. i 1" joka lii1; cen:', 08 ee ainoastaan h omau ~Vil... ::' u"~cil'1.jouk - ueiden 7 ihtou ja ~ ien ID.:Hi tu'heilul~ hmii..:. ko cv:". il a 1 ti- 1 ':s H si"', joiden osanotto UT ln ;'::;i ty sen mu aun on l ' a II u... stavs ai ai an an. il ailutoiminn n aiheut u.. at ar-,-io- "'tu!l ia. SUllL it~l~'" edellyt~::;'isi meno.uo1cl [1 1. \.1. UJ"- jn tulopuolella 1~. JOO. OU :-, joten tappiokji j ~ CIO: -. 'hteistoiminnassn j: l'jestetu"viit m a01;,elut jonkin verr::... _ie e:1t 'v;'t tappio"'umm,"", lluttu eiv"t kui ep aan sit" kokor.. '.~b". :sity aensä "" el'usteella Ul_ esi.1..t:.:.ä, ctt; ~r OGtoille myönnettäisiin v:::lltuus neuvottelukos etu... en ouj~li::;cen suunni telmun toteutt isekoi. UfJ. kui te ön i t.;. VLil' v:.:.:-".. t "li...; n ', et ;;..u in kilp ilutap 1 u.a p"si -cellä'21 e... men toteut amistu. Iuomat ava on, että maao ~elujel os~lj s u~ivelma on puutteellinen sen v 10 si, et ä asi noin' isc"];,< lluc::' Goimir.. tavaliol:::un.yl oiv.;.;.t olo vie ~ ensi vuode,aaot..,c_... lsuu.ll1i O.L~Ilj.a lyöneet 10 llj.isesti lu.kkoon. 3::>4. - '7 elut. Ruotsissa 1. 1u. 5 suoritet~ vuan mie~uer 1101i saot eluul1 on suunnis amisvu iokunta valin.ylut jou Kl'..ee.1, johon varo miehen;' on nime ty Vei ko im~)il" Lohikos.e"4 'o.. es"..;a. raisten 1. 1 u 50 anst::assa suori tet vav"'a~ ne J.imaaot eluun on jou.-lw.eeseen vnlituu aimi luil1ii1i UUll';J~ - -!ei.. oigta ja eva Lahtinen Valceacoo e1 osken~oji... a..iaaot lielun yhteydess::?idet äväån poh~ oim,lo.iden suunnis ajlen keskusjärjestöjen 30RD ' in kongresslin 01 'uo on edus-cajacsi valit~u foivo Pulk inen. Suunnis'ta. isvalio UI1Jlan pä~itöksen nml:a:'.. esti jok inen liitto huole tii jäsentensl1. ma-ck u~t lmukais..;:1,. 355, - 8. estarimerkin a11to e D~1;usurL.e~lijoil1c. P'1110ilujao.Jto esi ttä;", että!{"ytäntö"n otettaisiin sel ninen tnp:l, et'ä jal a) ll.oilussa j' ett'1isiin ~i.. ille niil-

12 _=okous 24/5U - 2. le pelaajil~e, jot.3 ovat maata edustaneet 15:ssa m~aou~e~ussa, lii toll kultainen mestarimerkn:i. 'J.!ällä taval~a ~iit,,;o osoi utaisi tunnustuksena maajoui'ckueisiin valittuja urhellijoitaan kohtaan, jolla olisi määrät-cy propagandamerkityksensä ja vas~aveto Ilorvarillisten liittojen menettely tapaan. Liitto kust-ntaisl ~erkin, j on]..:a :lint'" on ny Lyisin 4. 5UO :-. Jos palloij.ujaoston 88itys nyt hyväi'csy-c;'än, saisl merkin pal~oilijoista Tapio ~yl: ::önen ja ::(alevi Leh ovirta. Jerkit J.uovutet ~aisi in kulj.oincin maaottelujen päät äjäistilaisuu sissa. Jaostopäällikkö suorittelee palloilujaoston esitykflen hyv'i':symist:; ja sa esi ctä n, että U'rTn te. tlvll:si jiitettäisiin ehdotuh.sen tekeminen, joka kos1.isi tavan ~Tle_s... istä llluillehin urheilun aloille )0,. - Jalxap...,110ilun liitto- ottelujen ti~itys. Jaosto esi t ää vahviste-c-cav:::lluii seurqa-:r -c liit-coot Gelujen tili t;tkset: 17.[3. 50 Helsingissä e lattu '--ot uelun lf.enot :-, ulot : - ja ylijlic.m:: :-, jos'~a -,-ULn osuus : b.50 Porissa pe 2tun B - o~ elun menot :-, tulot :- ja ylijiiärr.: 25. b71 :-, jost ) iuln OSllllS J:-. TULn osuudet tilitetty liiton kassaan u.. - Piiri lehtien levil-"i. LiittotoimiKu!l"t3 kokoul sessaan 3/22/ velvoi-cti lehtivaliokunnan suorittam9an tu I\.imukse.i1 sii1;, nillä tavalla piirilehtiel~ i~mest.jminen on vaikut-canut liiton pä:i-tiänenkannattajan ~U1 -le~l den levi :kiin. Leklt i valiokun a lcoicoulcsessaan 3/2CJ/2u Liisi t te Ii l::ysymyksell ja } att i 1ii tt ot oimikunnalle esi tti.i~i n 1. er ot vuoden alkupuolisl::01ta. l.e osoit avac seuraavia LUC ja: kpl. Lapin piiri: v kpl., _~l, luopion piiri : v u5 kpl., _pl, -5U 40u kpl. Valiokunta atsoo, et ei. asia alma.2ihetli3 ene - piin toimenpiteisiin liiton t~holta Yrjö Ah"io 50-vuotias. Kuluv n s'ys.. uun 27 pnä täyt~äa voimist01ujaoston puhee jo t ja Yr~ö htio 50 vuotta. loimistopäalil;:1;:ö osi t-ci"ä, et,," liittotoi Lmnta päättäisi toimen,pi-ceistä tapli1~ijjn2.11 johdosta Liiton muutto ja. Lasse Gustafsson siirtynyt Helsin in :- L::n rr:.eilijoista Lauttasaaren Intoon. Edustuskel,oinen u. ;... uut GOp' peri t kunnossa Uusia seuroja. uuden seuran : Järjes'(,öohjaaja esittää hyväks;ytt2.v~l:si seuraavan Sa-cakunnan piiri: kunnassa. Harjävä1Ian ~ailo r. '. per larjava11an Samalla h8.n esittää käs i tel täväksi kol~ou!:seslia 13/50 ~iirtyneet anomukset, joihin nyt on tullut Helcingin piirin puoltoj.ause : Fagerstan Voimistelu- ja Urhelluseura _iento PalLoi~useura ~allokerh o -50 r. y. ]sbo rbetar Idrottsförening r. f. Pää t ö s et Kokouksen päätösvaltaisuus.... Todettiin, et1jä saapuvilla olivat liiton puheen JohtaJa Olavl Suvanto (16) sekä liittotoimikunnan jäsenet Yrjö Enne (20), Pauli.h.oponen (24), Unto Sii vonen (21), ~rvi ;:eis.:anen (2.1), ~ennart Kivi (23), Lauri Yurmi (22), Kustaa Vuori (22), l arne LeslClnen (22) ja liiton toij!litsijat :':;ino J:{an~anon, ekka Martin, Toivo Jkirvinen, VeLcKO euh.l\.uri, Väinö LOlluonen, Joonas Kykkiinen, Pent ti S::.lmi, \.eij 0 "\~iianen, Veikko.L uusela, ~~8ko renonen, Urho I:ieJllerucari, Jlax Pehrsson ja sihteeri 3ino :.,:U02{l.. 0, joka laati kokouksesta pöytäldrjan. Päätösvaltaisuus merkittiin.

13 Kokous 24/5U ~ 2. '. - PöytHlirjan tarkistus. Luettiin kokouksen 23/50 pöytäkirja jn vahvistettiin tehdyt p~ätökset seuraavalla oikaisulla:. 344/3: As ia ei jäänyt pöydälle j olr.;aj 3.}~ysymYKs en os3.1 ta, vaan asiaa ~,-oskevan esi "tyksen sanamuodon to.l'.:istar:...:.ista varten Neuvostoliittoon läht evä voirds te luj ou ;:"~ue Kuultuaan ~elityksen neuvottelujen ~ulusta liittotoimikunta totesi, että neuvottelija"t olivat toir..lineet liitto1.oimikunnan tekemän ~äätö :se~ ja ant&_ien ohjeiden mukaisesti ja että sana uodon muuttamiseen n~in ollen ei ole mitä_n aihet~a. Enne mer -ei tsi pöytä;{ir jaan eri;':'vän mielipiteensä Uusien jhrjestäjien kiinnittäminen. Käsit~elyn yhteydessä varapuheenjohtaj~ ;nne ltk:n jäsenen Koposen kannattamana ehdotti, että paikat ~ulistettaisiin uudelleen h~ettava.si. Todettuaan, että järjestöohjaajalle o~i annetcu tehtäv&ksi suorittaa tiedusteluja ilman paikkojen aukijulistamista, liittotoimikunta äänimäärin 6-3 hyväksyi liiton järjestj.jiksi esityksessä 21/319 mainitut järjestäjät esitetyin pald;:aehdoin.. Pää.töKsen johdosta varapuheenjohtaja :8nne esitti eri-ivän mielipiteensä, johon ltk:n jäsen Koponen yhtyi wspoon tilojen myynti. Liitto-coimikunta pi.:ätti kutsua ylimi..:.~rb.isell liittoneuvoston koolle lokakuun 22 päivänä 195CJ esityksessä oainit~ua asiaa varten. 3en lisä_":sl kokoukselle esitetään uudet yhteistoimiljtasopii!lu..::set vahvistettav:.. ksl ~. - ~~ansainvälinen ldluailutoiminta 'Iv Puheenjohtaja 0 avi Suvanto joutui poistuuaul1 ko oukseeta ja pu~ etta j ohta.laan siirtyi varapu}leenj ohtaja nne. llissä vaihees...,a saa ui myös ltk:n, jäsen Lennart Kivi kokou.:;:se8n. Liittotoi ikunta hyvä.syi suunni~elca.~ ja valtuutti asi.. 0 aiset eli et suori tta arj. y1::si tyis.oh ais::'a n}uvo cteluja i te_ tote tt ise Sl. ~i tt::" ~ sitovia s o~i.,-u s:::'a ei ::ui tenerta teella "'{oid' te... dä, vaan ehdoista '~.lc ilir: soic.:.e ~ kanssa k :yt"rjen neuvo utclnjer. pohjalla. TTTln ja toimis"tor. teh~.. '1:3. 'si anr..8t.;i::"~ ~:"~~t~... ses t;:' j ht v"te toime ~pi teiden hoi "tm.linen ". -.. ~estc...ri erkin anto edu;:,tusur_ 811ij oille. Lii ttotoimiku.y].ta päi::.tti, että mest... rir:erkkiä ko. tapausten yhte dessä ei voida luovuttaa. Sen sijaan esi~'ksess~ oaini tllil1e Pylkköselle ja ehtovirralle hanki t... an 1ii tor... nuolesta uistolahjat, joita varten mf'nnettil 2u. OuO m~n~kan SULll'llinen m i..:ruraha. PalloiluJaos to hoitaa asian käytänn sst as S3 'hteydessä lii ttotoimikw1ta <;:8.101 tti toimistoa ryhtyl ään kiireellisiin toimenpiteisiin cril o~ ~en lii~toa ~mbolisoivan plaketin aikaonsaa iseksi ~... - Jallw;:? lloilun lii tto-o-~ t;elujel1 til:::.t~ s. ~ilityq vahvistettiin. tiedoksi v. - Yrjö h~io 5U -v uoti~s. Liitto lioimikunta 1)2'.:":'t"ti luovuttaa 18..1j~.. _ asia lomaiselle hlinen merkkipliivänsä jo~do;ta Liiton muuttoja. Liitos~a muut-co vahvistettiin.

14 Kokous 24/ ). u. - Uusia seuroja. Har~avallan _allo r. y. hyvt:.ksytviin ii-';ol jic:sen-.....\-', J~~r J es vu \:Sl. I-elsinQin piiriyl seuroja koskeva esi 1.1:-8 jetettiin pöydälle seur2.avaan kokoukseen. Vakuudeksi:

15 1 _ suoritetaan ensin 2.. vastavierailu K a n s a 1 n v ä 1 1 n e n kil~ailutoiminta ~ ~ r_----~ r_ _r Urheiluala ja maa Suomessa I Ulkom. laika.toukk suuri,t,.rvioidut,';.raaottelut ja niihin kus tannukset nuoaautuks ia verr. kili>ailut ~enot Tulot Koripallo l:'uola T:nekkoslovak ia Hiihto l'uola T she ~{k o s10 vak ia 1 :3 2,....J. 1 talv i 51 n helmik.51 tf ; ; ;-250.DOQ ; : :- 2CO~OOO:- Li1t tx> joukkue " ZSkopanen kisat Vierailu seurojen ki1p. Jääkiekko Tshe kko slovalcia Ruo '.:si (:soden) talvi 51 n : : C":0 :- Tshe~kien seuraj. v1er. VUosittain tap. vier ailu Suomi-Ruotsi 1:~o r Ja-Suomi Juniori t; Ruotsi-Suomi :\Tor ja-suomi 1951 tt " tt xaunoluistelu Tshekkoslovak ia Jääpallo ~ a1 svo imietelu T sbekkollllov Qk 1$ ,- - D8ä C: :- TShekkien näyt~~y..-~'1t t joukkue -- CJOO.OOO: :- t ~"kk1etl nuray1erall.u Ruotsi-Suomi Å Suomi-j,,,or ja Ja. It Suomi-Ruotsi 13 l' VOi:-.1istolu 'Unka ri :;ve it ei Tshek ~ o elo..., ak ia ke sä ~ : :- 30C.OOO : CO : CC: - 6C \.').000: Litt to- ot telu SATv3 : r: Vc.. stavierail u Suor i t e taan si inä ta~ pe. uks e ssa. el :"c i maa- u.aaat ~elu Suomi T she ;;, '~:: s lova:.:ia -51? :-:aaottclu 3uomi - heuvost oliitto -51? ottelua synnij. u?'r esit-. J" OHi : J,Ovu...t te'- ~.-:: 1 ~edska ja < el ~ 1e 0" ~c lul... a J

16 Urhe 11 u:: L.? ja!iv3 a Guo"" S68'. ~J lloom. i1.1m!joultk su Uj.' ;.rvi' 1'-1 ut kus i;a '\ mjtset Henot I ~i,;.l~t,; - ---~ I D O:W.!' 1.'j!5r ä L:"J "shc':kos :'::v ak ll: kesä :.L:)C ;" GCI{'~ :- :"11_..8 i J..ija in vai ht Oi~. Seuro Jen k i 1.l.",a ilu j<.:.. i ai"'.1 1' sh(;~' -(' s ~ :-.v a"..: ia. ~-nkar1... Ubla l ' tammi2(. ~)l,. T ~~ C ;- 1,2 0~). CGO!-- Vast8Yiero " 31.:C ::11.. Tshe ~.k c s lova,'" ia 1951 Su.om i- it~ :: ska,suo (,li-ho llan t1 3UO~.l i... \ieuvo s to1ii tto..;u c:la... SUc mi? J nksl' i-.:fv.o..il? 1~ yrkka1 1y :;!Llg'; r ia 0n':t r1 -Shckk JS l ovak i a ~'a1no!: nos 1D i:uola frj'-c'j 5C tt n ta l vi 51 l? l? 1? : : : Vastav i cr. 51 Tt f1 ttl.tto-o'.; talu.::luo 1.1 i.. 1'1..:>UO,.., f,.l.-.' r:1&.th J.:t:I 111'. D,h l.9 5:l. :!euv::.. stolii "C to - ~O:!1 i Italia- SUc m1.rugo slav i a - ~m i :luo t si - Suo ml '~12 -suo m i 1950.iUO 1a-SUC l'1i. Suo 0'11- rr1r' nti.. SUom1- _-{ uo '~s1. SUo,.: i- ~~ans ks. Ja :t<o:l' ja SUOu1 l,:~-kil. J ai l ut 1'O~ak. 50 X'ariisissa J'alk~ ::a11 0 ~ sh~~ k os 1 :; vaki2.. Itä1/a l J:j r: :Puola Tan S:~a ka s,.! 51 " '1 1 o'-ak.50 i2,o C} )~ M o. eeo ~. ' 31)0.000:- 700.C CO :- 700iOoo ~.. Tshc=::i en vastavicr. LSX::'r:: Vå ~, ta v 1 e l'. Juo a:e 1, VG st av.. In ee1t J~ ' J o:~r on 'H.>()~ li... t UM 1"J.,,:. ll t\1...'1.~j~ Ja en k~ u.i:1tn.u;n; l an ti-3uo ro i 1951 ~c:.i1:s~ ~ E - SUo Gl i Suo o i-~,! o!~ 3'a ;tuo tl:ji-suo r:i i 'yör;lily ir;:: ha - VarB:! va a j 0-1 k ev ät :;0.000:.. t. ~ ~ vu.o ;;1. ":;'_ ln tjl. r J lchj: L L1. -ki:..;ailut...

17 urhe 1 1uala ja maa U 3u ome." S "'-llr~ - I _L....;.i--a ~-~Ut') : ~en"'-:; 'u-c~,.1;;: T---~I--~----~----~ Yle isura; i I u J.;UO 1;;: t n "..:a ri..., sh(~ -:k~ ele vr.:: ia ::;'U" ~ ' a nia :::':r i a':;). :} ~- eu7o s 'lp liit to ~' 1 P:to 'T,f':) i '.iete1u. ~'l e L \U'he i1u Jalka J;B 110 Di :'1ti ':jy " sy 51 1 kesä n tf t al"l.7 i CC. ~'O ;'" 70C.C20 :'" 5O:". OCO ; :..., CC (~ ; :$ C ~)G : :- 3O ~I.O OS : ("("'::-' ;'" :0 SOOoOOO: w 1.0C0.00C;-1.2UO. 0 0C : COO : :;~ ~... 5O r. 000 ; (':'; ;... ~u=l al.vastav. 5 ~ tj UO:':i., ;t ansk~ 1951 :-il: a i11~alnvaihto,t--t,.:; :. - Sllo n ~ 'urhe iluvierailu,suo.li-joku muu ito :1pni:.. 1. VB stavier. 'Jrh-l:i.ij:.. in vai:l'tol :'1 i 't to - ot telu urhe ilijain vaihtoa Jouk : UE:1 cler va ihtoa Ui~rei t ten vaihtoa Belgia 3ri aloje n joukkue huomiuim~. l la er ity l :;:esti uiasrit 1 kesä : ;... Osanot 11: Belc ian '.~'o veriliito.~ liittoj laan. l/i.'1 on suun~ i tellu.t..\, ös.!~ir. ou.iie Jhteistä se\,.l'~,aatkaa laivalla osanotts,j ien 0::1i118 kust af\nu' silla:. I -'

18 - 4: - Urheilijain vaihtoa. Keväällä 1950 käyneen delegation neuvotteluiden perustee~la toteutettu seuraavat kilpailutapahtumat: Naisvoimistelujoukkue käynyt vierailumatkalla Tshekkoslovakiassa. Jalkapallojoukkue (yhdistetty) vieraillut Tshekkoslovakiassa. Tshekkiläiset yleisurheilijat Zatopek ja Cevona käyneet kilpailumat kalla SuOmessa. 23-jäseninen yleisurheilujoukkue vieraillut nomaniassa. Moottorikilpailuihin Tshekkoslovakiassa osallistunut 1+1. Muihin kilpailuihin osanotto peruuntunut kilpak J.tten puut Geen vuoksi. 6-jäsen1nen yleisurheilujoukku~vieraillut Puolassa. Puolalainen jalkapallojoukkue vieraillut Suomessa. Matkalle lähdössä Bulgariaan 18-jäseninen nyrkkeily joukkue. Vierailee samalla matkalla Unkarissa ja Tshekkoslovakiassa. Puolalaisia yleisurheilijoita kutsuttu maahamme kilpailumatkalle. EsiJljYs rauennut. Valmentajien vaihtoa. Tshekkoslovakiassa ollut koripalloleirillä 6 osanottajaa, Suomessa ollut tshekkiläinen valmentaja painileirillä. Tshekkoslovakiaan kutsuttu Helsingin Jyryn jäsen M. Laine. Ltk, jättänyt asian hoidettavaksi Jyrylle. Osanotto on peruuntunut. Tshekkoslovakiasta saapunut kutsu valmentajan lähettämises liä jalkap~lloleirille. Kutsu oli nimeltä mainitulle palloilujaoston jäsenelle TI. lfehdolle. Mehdon matka rauennut eikä jaostolla kielivaikeuksien vuoksi ollut mahdollisuutta lähettää leirille muuta sopivaa henkilöä. Hiihtojaosto lähettänyt Sokol'ille kirjeen, missä pyydetään liittoa lähettämään tämän vuoden aikana järjestettäville hiihdon valmennusleirille 2-3 hiihtovalmentajaa. Yleisurheilujaosto on Sokol-liitolle lähettänyt kutsun yhden valmen-[;8 jan ja kahden yleisurheilijan osallistumisesta jaoston järjestämälle valmennusleirille Niinikään on jaosto osoittanut kutsun tunnetulle juoksij~lle Zatopekille saapua tänne valmennusleirille rouvineen.. \ \

19 Lo~ous 25/ju -1. yuv... E:m UrJ.leilL:lii-~uo l'." : n 1iit uotoir;.i,'mr~'ir 1ii-:;0_1 -'coi. -i... "OSE:3 10 ).1<_Llt.:m 12.. i v~ ' n'':' 1 J i e J:rn 0 - I OU.. 3e11 _ oytä "ir ja. I~ 0 i ~_p_j i s_---,o.,--~ <. - l:okouksen p;it.:.tösva1t:.lisuus. ":odetaan 1ii ttotoi:rr.lcunnan jäsenten 03.L_)l1..v:U_~ao 1 0 ja kocoukoen p~ät5sva1taiguu3. '.I:arkistetaan edelli sen KO "oukfjen :9öyt:i':ir j~. 30./ 1"-Z. - " J.,. - Liiton julkaiout. Sihteeri esittuä liitto'toimi {unnan J;:;'oitel t:iy~lsi muistion ( seuraa liitteenä), jonka lehti v ~ liokunta on l' otinut niiden neuvot Leluj en pohj al1.a, j OtK8 y'" lio::u ~ ta on ~ "1' ~ cot'nnyt :'h ~ es 0" asianomaisten 1elnien toi...ui tusneuvos'to j en ju,scn teli "1ns Traliokuntn ehdottaa, 1. että... lu1-1 hti muutetaan ensi VUOill1 n >.'"' :oi kert2a Vll!:OS so. ilmestyv"._si urhej, ~ulehde ;:s i, j on ea 7:_1.,0, o.in(>n s i - \TU on joto 12 tai 1') ja 2. et,," " iscer.. Urhei1.ulehte~i 1a' jellnn t'l. 1.. S:",,8 l 1, eli t 'i 1e hden kes,ii.;' är: j inen f3 i vu U [11 nousee 32: en j' ptt; lehden toi.li tta ~ n P" i _.co muutettsisiin va.~inaisej:si siten, et 1./ toi. i t ta~ n t<"'htäviin lisättäisiin n3.is"v811 yl "'isur 1 ~_luj 0:3"to.: oih~cee rin teh ;ivit ja : iste~ rhei1.ulehdan levil it,ö ~Tuoriijov'1l.io unta eo:" tt':" toi:lee_ ml u ly ;'.,0 i.1 'ort ".. t oirr.in,j' ilpailun, j 08 t laadittu suunni te_r:1 ~o 1'0 0:18:"8en..1 (liiue L 2). - 0 i u ;' C U u. t aa1':' 0:1.' a v ::.'te , ~---

20 -.. (.. _.J_ 1 1 ono o ollu ~ i t v. i l' 1.ulii "tto on ~o 3' UO. e. I lista_uv ~u u e. t Iv 1 ';lirar.a j r~er,t.tcoulul.. ::'c;te.. lu:'ste~ul::ilpailut, t i h ik.tei UI.r 1":" 1 J. uoo luisto inta ole aih utta ut liitoi... e voitu ei"t ti etu lin~steriön 1" nvuf' tul~silln. Juo~e. tui "tel11v~lio~unt s vuonna j ~rjesti ko e dlpai._l1t, joita var"e, se < us. in enum alt :i n _iitolt mk: 1?O. OO: - takuut, mik"l... i ei avust' sta u bnnetä. LUiotelujaosto puoltaa t kuun U~L'n u,unto esite"tli;' lt'y: oko ,. - LiittoneuVOa1:;Ol asioita. ::. t"., toi.010 1I on ;/unt" i1- ~stt.:. J~'rjeGtöohjaaj esittä;', ctt; Itk. e:1'.;"t isi J.iittonf!uvoston kokolle.)en lir.. ailijoi..si seuraavin tovej.'e '.':: u11 enj oh "a~ iksi ed 1St J t Kokkol:l j i io, si.teerei.. ~i " ~.. i',f ~at J lon n ja iartin, pört;.irjan tat'.ista'i::sl. e U'1,,"" j-- S qris uo. S m lla iimoi t '\j ar::, ett;' ko 'OllS on v ra - tu 1 ';~ n -s Ii Korinalloilnn l.si... osuus cory' s<...:' j oj et - liiton e":' J - vast ul~a. )Cl'1..'... ee l1.a ~lu ~et 18. ). ov unniss os'ee pienet vuo."si l'uus i p~~-!:;..~ Yle~surnei_uj 081:;0 egl.t ä" lii tl;otoi: i.ululan V811- vistettav' ks i 'ors sas sa 3U j"r ~e stet.' je IL.,,01... ~ leisur _.eilur:test 1~u.U3 rilpo lnje. t':'li~yksen, jon a rrlllaig :J 1.il.::! lujen '

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi Rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä N im i: Res p o ndeo Oy Y -t u nnus : 2 6 2 2 6 8 4-1 O s oit e: Ität u ulenkuja 11, 02100 E s p oo 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa E lisa Tiilimäki

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU Kaavoitus- ja rakennusjaosto 26 02.03.2017 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 40 06.04.2017 LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU 3047/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä Korkein hallinto oikeus Muita päätöksiä Etusivu» Päätöksiä» Muita päätöksiä» Muupaatos» Muu päätös 1440/2014 Muu päätös 1440/2014 Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman hyväksymistä Nilsiässä koskeva

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot