TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Tuija Ypyä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 14.10.2014 Tuija Ypyä"

Transkriptio

1 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies Tuija Ypyä EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS- JA IN- NOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUKSESTA 1 Johdanto Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta. Nykyinen, voimaan tullut valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen on voimassa saakka. Asetuksella säädettäisiin Innovaatiorahoituskeskus Tekesin (jäljempänä Tekes) yrityksille suuntaaman rahoituksen ehdoista. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa koskevien valtiontukisäännösten uudistus on ollut merkittävä osa Euroopan komission mittavaa valtiontukijärjestelmän modernisaatiota (state aid modernisation). Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (t&k&i -toiminta) pidetään yhtenä avaintekijänä EU:n kasvu- ja kilpailukykytavoitteiden saavuttamisessa. T&k&i -toimintaan liittyy kuitenkin usein merkittäviä riskejä ja rahoituspuutteita, jotka saattavat estää potentiaalisten projektien toteuttamisen. Uusien säädösten tavoitteena on tavoittaa nämä markkinahäiriöt ja kohdistaa julkista rahoitusta oikeisiin kohteisiin siten, että julkisen tuen aiheuttama markkinahäiriö minimoidaan ja yksityisen rahoituksen määrä kasvaa. T&k&i -toiminnan valtiontukea koskevat jatkossa komission asetus tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti (EU N:o 651/2014) ja puitteet tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävälle valtiontuelle (2014/C 198/01) Tekes on Suomen merkittävin julkinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoittaja. Rahoitusta kohdistetaan erityisesti elinkeinorakenteiden uudistumista nopeuttaviin riskipitoisiin hankkeisiin. Yrityksille suunnatun rahoituksen tavoitteena on kannustaa yrityksiä lisäämään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaansa ja näin luomaan uutta osaamista ja innovaatioita. Rahoitusta myönnettäessä otetaan huomioon Tekesin rahoituksen vaikutus hankkeen toteutukseen, hankkeen vaikuttavuus, tavoiteltava liiketoiminta sekä kehitettävän innovaation tai osaamisen uutuusarvo, tulosten hyödyntäminen, käytettävät voimavarat, taloudelliset edellytykset ja verkottuminen sekä hankkeiden välilliset vaikutukset elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. Tekesin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen vaikutuksista saadaan jatkuvasti tietoa kansallisista ja kansainvälisistä tutkimuksista. Tutkimusten mukaan rahoitus on lisännyt yritysten t&k -toimintaa ja sen haasteellisuustasoa. Innovaatiotoiminnan vaikutusten on todettu leviävän laajalle yhteiskuntaan ja talouselämään lisäten tuottavuutta ja talouden kasvua sekä viime kädessä kansalaisten ja ympäristön hyvinvointia. T&k&i -toiminnan arvioinneissa painotetaan jatkossakin tuloksellisuus- ja vaikuttavuustavoitteita. Arviointituloksia hyödynnetään entistä vahvemmin toimin-

2 2 nassa ja sen kehittämisessä. Myös komission kiinnittää jatkossa enemmän huomiota siihen, miten suurten tukiohjelmien vaikuttavuutta arvioidaan. Tekesin nykyiset, komission hyväksymät tukiohjelmat ovat voimassa asti. Uudet tukiohjelmat otetaan täten käyttöön Tekesin uusien tukiohjelmien säädöspohjana on 17 päivänä kesäkuuta 2014 annettu komission asetus (EU) N:o 651/2014 tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti (jatkossa yleinen ryhmäpoikkeusasetus), joka on tullut voimaan Yleinen ryhmäpoikkeusasetus sallii tuen myöntämisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan ilman tukiohjelmien etukäteisilmoittamista komissiolle. Kaikki Tekesin tukiohjelmat ovat toteutettavissa yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen sallimissa puitteissa. Näin ollen etukäteisilmoituksen sijaan komissiolle tehdään jälki-ilmoitus 20 päivän kuluessa siitä, kun tukiohjelma on otettu käyttöön. Poikkeuksena on Tekesin myöntämien lainojen tuki-intensiteetin laskentakaava, joka on ilmoitettu komissiolle etukäteen. Lisäksi tutkimus- ja kehittämisrahoituksen tukiohjelman osalta komissiolle on tukiohjelman laajuuden vuoksi ilmoitettava hyväksyttäväksi jälki-ilmoituksen yhteydessä tukiohjelman arviointisuunnitelma. Yleinen ryhmäpoikkeusasetus sallii Tekesin voimassa olevien tukiohjelmien jatkamisen pääosin ennallaan. Lisäksi yleinen ryhmäpoikkeusasetus mahdollistaa uusien tukiohjelmien käyttöönoton joustavasti ja ketterästi. Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan t&k&i -toiminnan tukea voidaan myöntää tutkimus- ja kehityshankkeisiin, tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen, innovaatioklusterien toimintaan ja investointeihin, pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan sekä prosessi- ja organisaatioinnovaatioihin. Varsinaisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksen lisäksi yleinen ryhmäpoikkeusasetus mahdollistaa rahoituksen myöntämisen pienille innovatiivisille yrityksille käynnistystuen muodossa. 2 Keskeiset muutokset nykytilaan Merkittävin muutos tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoitukseen on kasvanut tuki-instrumenttien valikoima. Uusien tuki-instrumenttien kautta pyritään tukitoimet kohdistamaan tiettyihin markkinapuitteisiin ja lisäämään t&k&i -toimintaa uudenlaisissa yhteistyörakenteissa. Tutkimus- ja kehityshankkeiden rahoituksen ehtojen muutokset ovat vähäiset. T&k - toiminta jaetaan vastaaviin vaiheisiin kuin aiemmassa asetuksessa: perustutkimukseen, teolliseen tutkimukseen ja kokeelliseen kehittämiseen. Lisäksi t&k -toiminnan vaiheeksi katsotaan toteutettavuustutkimus. T&k -toimintaan myönnettävän tuen enimmäismäärä on nostettu 80 %:iin hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttäviä kustannuksia on täsmennetty pk-yritysten teollisoikeuksien hankkimiseen liittyvien kustannusten osalta. Lisäksi vaatimus ilmoittaa hankkeen aikana saadut tulot on poistettu, koska tätä vaatimusta ei enää yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa ole. Tutkimusorganisaation määritelmää laajennetaan kattamaan myös tiedonlevittämisorganisaatiot. Näiden tehtävä on levittää tutkimusorganisaation t&k -toiminnassaan aikaansaamia tuloksia koulutuksen, julkaisujen tai tiedonsiirron kautta. Jos tutkimustai tiedonlevittämisorganisaatio harjoittaa myös taloudellista toimintaa, taloudellisen toiminnan rahoituksesta, kustannuksista ja tuloista on pidettävä erillistä kirjanpitoa.

3 3 Erityisvaatimukset suurten yritysten rahoituksen kannustavalle vaikutukselle poistetaan. Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan tuella katsotaan olevan kannustava vaikutus vain, jos rahoitettava toiminta on aloitettu vasta rahoitushakemuksen toimittamisen jälkeen. Tämä koskee myös suuria yrityksiä eikä lisävaatimuksia suurten yritysten osalta ole. Käytännössä Tekes jatkaa kuitenkin suurten yritysten rahoituksen kannustavan vaikutuksen arvioimista osana rahoituspäätöksen valmistelua. Lainojen ehdot pysyvät pääosin ennallaan. Asetuksesta esitetään poistettavaksi Tekesin mahdollisuus muuttaa laina pääomalainaksi, jos hanke tai sen tulosten hyödyntäminen viivästyvät. Käytännössä on todettu, ettei lainan muuttamisella pääomalainaksi saavuteta tavoiteltuja vaikutuksia tulosten kaupallistamiseen tai lainojen takaisinmaksuun. Pääomalainan sisältämä tuki ei kaikilta osin täytä yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen edellytyksiä tuen läpinäkyvyydestä. Lisäksi pääomalainan hallinnointi on raskasta sekä yritysten että valtion kannalta. Pääomalainoja ei myöskään makseta takaisin toivotusti. Mahdollisuus myöntää pääomalainaa poistettiin jo voimassa olevasta asetuksesta. Lainojen osalta esitetään myös, että aiempien asetusten voimassa ollessa myönnettyjä lainoja koskeviin lainamuutoksiin sovellettaisiin tätä asetusta, Nyt voimassa olevaa asetusta sovelletaan myös aiemmin tehtyjen lainojen laina-aikamuutoksiin, mutta lainojen tasapuolisen kohtelun takaamiseksi ja hallinnon yksinkertaistamiseksi kaikkiin lainamuutoksiin ehdotetaan sovellettavaksi samoja säännöksiä. Yleinen ryhmäpoikkeusasetus tunnistaa edelleen pienten ja keskisuurten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen rahoituksessa kohtaamat markkinapuutteet ja tarjoaa jäsenmaille mahdollisuuksia näiden puutteiden paikkaamiseksi. Erityisen suurta vahinkoa markkinoiden toimintapuutteet aiheuttavat aloittaville kasvuyrityksille. Yritykset eivät saa riittävästi markkinaehtoista rahoitusta eivätkä yksityisiä pääomasijoituksia siemen- ja aloitusvaiheessa, koska riskit ovat liian korkeat ja tuotto-odotukset liian kaukana. Kansainväliset vertailut osoittavat, että ne yritykset menestyivät parhaiten, jotka olivat saaneet kohtuullisesti julkista rahoitusta sekä merkittävästi yksityistä rahoitusta. Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten (NIY) rahoitusta on saanut vuodesta 2008 alkaen 221 yritystä. Näistä 60 yritystä on saanut rahoituksen enimmäismäärän euroa, 93 yrityksellä NIY -hanke on tällä hetkellä käynnissä ja 68 yrityksen NIY -rahoitus on keskeytynyt. NIY -projektin tulostavoitevuoden saavuttaneiden yritysten vuotuinen liikevaihdon kasvu oli keskimäärin 210 % ajanjaksolla Asetuksella ehdotetaankin jatkettavan erillistä rahoitusinstrumenttia nuorille innovatiivisille yrityksille. Rahoituksen piiriin kuuluisi edelleen yrityksen koko liiketoiminta, vientimäärien suoraa tukemista sekä jakeluverkkojen perustamiseen ja toimintaan liittyviä kustannuksia lukuun ottamatta. Yrityksen kehittymiselle asetettaisiin edelleen selkeitä välitavoitteita ja yritysten edellytetään hankkivan liiketoimintansa kehittämiseen riittävät ja monipuoliset resurssit sekä yksityistä rahoitusta. Mitattavien tavoitteiden asettaminen on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi seurata yritysten kehitystä. Nuorten innovatiivisten yritysten rahoituksen ehtoihin tulee kuitenkin joitakin muutoksia. Yrityksen enimmäisikä laskee kuudesta viiteen vuoteen. Iän muutos vaikuttaa siirtymävaiheessa yli viisivuotiaisiin yrityksiin ja pitkällä tähtäimellä yrityksiin, joi-

4 4 den liiketoiminta luontaisesti vaatii pitkän kehityspanostuksen, esimerkiksi bioala ja cleantech. Lisäksi edellytetään, että yritys ei ole syntynyt sulautumisen kautta, ei ole listautunut eikä ole jakanut voittoja. Vaatimus yrityksen t&k -kustannusten osuudesta laskee 15 %:sta 10 %:iin kaikista liiketoiminnan kuluista tuen myöntämistä edeltävien kolmen vuoden aikana. Myös avustuksena myönnettävän rahoituksen enimmäismäärä laskee miljoonasta eurosta euroon. Lainana rahoitusta voidaan kuitenkin myöntää enimmillään kaksi miljoonaa euroa. Käytännössä Tekes tulee myöntämään rahoituksen avustuksen ja lainan yhdistelmänä, jolloin rahoituksen enimmäismäärä nousee yli miljoonan euron. Nuoren innovatiivisen yrityksen rahoitus voi jatkossa kasautua joustavammin muun valtiontuen kanssa, kun muuhun julkiseen tukeen liittyvät rajoitteet ja karenssi poistuvat. Asetuksessa ehdotetaan otettavaksi käyttöön pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoiminnan rahoitusinstrumentti. Instrumentti vastaa osin olemassa olevaa Tekesin rahoitusinstrumenttia pk-yritysten innovaatiotoiminnan neuvonta- ja tukipalveluiden hankintaan, mutta on soveltamisalaltaan laajempi ja joustavampi. Rahoitus kohdistuisi pk-yritysten immateriaalioikeuksien suojaamiseen, vahvistamiseen ja puolustamiseen, korkeasti koulutetun henkilöstön lainaamiseen suurista yrityksistä tai tutkimus-organisaatioista sekä innovaatiotoiminnan neuvonta- ja tukipalveluihin. Rahoituksen kustannuspohja on laajempi kuin aikaisemmassa asetuksessa kattaen kaikki edellä mainittuihin toimintoihin kohdistuvat kustannukset, mukaan lukien rahoituksen saajan omat kustannukset ja ostettujen palvelujen kustannukset. Asetukseen esitetään lisättäväksi uudet tuki-instrumentit innovaatioklusterin rakentamiseen ja toimintaan sekä tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen. Innovaatioklustereille myönnettävällä tuella pyritään poistamaan markkinoiden toimintapuutteita, jotka liittyvät klustereiden kehittämistä haittaaviin tai klustereiden välistä vuorovaikutusta ja tiedonvaihtoa rajoittaviin koordinointiongelmiin. Rahoituksella voidaan tukea investointeja innovaatioklustereiden yhteiskäytössä oleviin avoimiin infrastruktuureihin tai klustereiden toimintaa parantamalla niiden yhteistoimintaa, verkostoitumista ja koulutustoimintaa. Innovaatioklusterien rahoitus myönnetään klusterin toimintaa toteuttavalle klusteriorganisaatiolle. Rahoituksen enimmäismäärä on 50 % ja se voi kohdistua klusterin toimintaa edistäviin toimintoihin tai klusterin investointeihin. Korkealuokkaiset tutkimusinfrastruktuurit ovat yhä tärkeämpi edellytys uraauurtavalle tutkimukselle ja innovoinnille, koska ne houkuttelevat lahjakkuuksia maailmanlaajuisesti ja ovat välttämättömiä uuden tieto- ja viestintätekniikan ja keskeisten kehitystä vauhdittavien teknologioiden tukemiseksi. Infrastruktuurien rahoituksella pyritään edistämään erityisesti infrastruktuurien yhteistyötä yritysten kanssa sekä julkisten organisaatioiden ja yritysten yhdessä omistamien infrastruktuurien perustamista. Rahoitusta tutkimusinfrastruktuurin rakentamiseen ja uudistamiseen voidaan myöntää taloudellista toimintaan harjoittavien infrastruktuurien investointeihin aineettomaan ja aineelliseen omaisuuteen. Tuen enimmäismäärä on 50 %. Asetusehdotukseen sisältyy rahoitusmuotoja, joissa tuki voi ylittää 50 % hyväksyttävistä kustannuksista. Lain julkisista hankinnoista (348/2007) 6 :n perusteella tukea saavasta yrityksestä tulee näin korkealla tukitasolla lain soveltamisalaan kuuluva

5 5 hankintayksikkö. Siksi tuki voi ylittää kaikissa rahoitusmuodoissa 50 % vain sellaisiin hankintoihin, joiden osalta yritys on noudattanut julkista hankintalainsäädäntöä. 3 Yksityiskohtaiset perustelut 1 luku Yleiset säädökset 1 Soveltamisala Luvussa säädettäisiin tutkimus- ja kehitystoiminnan, nuoren innovatiivisen yrityksen sekä innovaatiotoiminnan neuvontapalveluiden ja innovaatiotoimintaa tukevien palveluiden rahoituksen yleisistä määräyksistä. Pykälässä määriteltäisiin Tekesin käytettävissä olevat rahoitusmuodot, rahoituksen yleinen kohde ja viitattaisiin vuotuiseen valtion talousarvioon toiminnan pohjana. Vastaava säännös on voimassa olevan asetuksen 1 :ssä. Pykälään lisättäisiin uusi 3 momentti, jossa viitattaisiin yleiseen ryhmäpoikkeusasetukseen. Tekesin myöntämä tuki on yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla sisämarkkinoille soveltuvaa ja sen myöntämisessä ja maksamisessa noudatetaan, mitä yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa säädetään. Pykälän 4 momentissa säädettäisiin Tekesin ja Euroopan yhteisöjen sekä Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) välisiä yhteisrahoitteisia hankkeita koskevasta rahoituksesta. Yhteistyötä tehdään erityisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 182, 185 ja 187 artikloiden sekä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 4 ja 7 artikloiden nojalla. Vastaava säännös on voimassa olevassa asetuksessa. Lisäksi pykälän 5 momentissa säädettäisiin mahdollisuudesta myöntää vähämerkityksistä tukea komission asetusta (EY)1407/2013 noudattaen. Tällöinkin olisi noudatettava ehdotetun asetuksen 3 :n ehtoja rahoituksen yleisistä edellytyksistä, 4 :ää rahoituksen tavoiteltavista vaikutuksista ja 5 :ää tietyistä muutoksista. Vastaava säännös on voimassa olevassa asetuksessa, mutta siihen on lisätty viittaukset 3 5 :ään ja poistettu viittaus hyväksyttäviin kustannuksiin, jotta kustannuspohjaa voidaan tarvittaessa laajentaa. Pykälään lisättäisiin 6 momentti, jonka mukaan Tekes voisi myöntää rahoitusta Euroopan yhteistä etua koskeviin tärkeisiin hankkeisiin, joiden tukemisen Euroopan komissio on erikseen hyväksynyt Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä hankkeita edistävän valtiontuen sisämarkkinoille soveltuvuuden arviointiperusteista annetun komission tiedonannon (2014/C 188/02) mukaisesti. Tällaisissa hankkeissa voidaan hyväksyä korkeampi tuki-intensiteetti ja laajempi kustannuspohja kuin tavallisissa t&k&i -hankkeissa. Rahoitus perustuu aina erilliseen etukäteisilmoitukseen komissiolle, joka arvioi hankkeen soveltuvuuden yhteismarkkinoille. Hankkeen on edistettävä merkittävällä tavalla unionin tavoitteiden saavuttamista, siinä täytyy olla osallistujia useammasta jäsenvaltiosta, sen hyötyjen täytyy olla unionin laajuiset ja sen täytyy olla kooltaan tai laajuudeltaan erityisen suuri taikka sisältää erityisen suuria riskejä. Tällöinkin olisi noudatettava ehdotetun asetuksen 3 :ää rahoituksen yleisistä edelly-

6 6 2 Määritelmät tyksistä, 4 :ää rahoituksen tavoiteltavista vaikutuksista ja 5 :ää tietyistä muutoksista. Pykälässä määriteltäisiin asetuksen soveltamisen kannalta keskeiset käsitteet. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan käsite jaettaisiin perustutkimukseen, teolliseen tutkimukseen ja kokeelliseen kehittämiseen, kuten aiemmassa asetuksessa, minkä lisäksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan vaiheeksi lisätään toteuttavuustutkimus. Yritys, pieni yritys, keskisuuri yritys ja suuri yritys määriteltäisiin vastaamaan yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa tarkoitettuja käsitteitä, jotka ovat samat kuin voimassa olevassa asetuksessa viitatussa EU:n suosituksessa. Pienen ja keskisuuren yrityksen määritelmiä ei ole niiden monimutkaisuuden vuoksi tarkoituksenmukaista kirjoittaa auki tähän asetukseen, minkä vuoksi viitattaisiin ryhmäpoikkeusasetuksen ao. liitteeseen. Kuten voimassa olevassa asetuksessa yrityksellä tarkoitetaan myös muita taloudellista toimintaa harjoittavia yksiköitä kuin yritykseksi rekisteröityjä. Tämän mukaisesti asetusta sovellettaisiin myös esimerkiksi valtion virastojen ja laitosten taloudellisen toiminnan innovaatioprojekteihin. Jos yksiköllä on sekä taloudellista että ei-taloudellista toimintaa, eikä näiden kustannuksia ja rahoitusta kyetä selkeästi erottamaan, sovelletaan asetusta ja sen mukaisia enimmäistukitasoja kaikkeen organisaation innovaatiotoimintaan. Rahoituksen, tuen ja tuki-intensiteetin määritelmät säilyisivät ennallaan. Julkisen pääomasijoitusyhtiön ja riskipääoman määritelmät poistettaisiin. Kaupallisen tarkoituksen määritelmä poistettaisiin, koska kaupallistamisen tuloja ei enää tarvitse huomioida. Samoin poistettaisiin pääomalainan määritelmä, koska lainoja ei enää muuteta pääomalainoiksi. Pykälässä muutettaisiin nuoren innovatiivisen yrityksen, vaikeuksissa olevan yrityksen ja tutkimusorganisaation määritelmiä vastaamaan yleistä ryhmäpoikkeusasetusta. Lisäksi pykälässä määriteltäisiin uusina käsitteinä innovaatioklusteri (kohta 21), tutkimusinfrastruktuuri (22) ja todellinen yhteistyö (23), aineellinen (24) ja aineeton omaisuus (25) innovaatiotoiminnan neuvontapalvelut (26), innovaatiotoimintaa tukevat palvelut (27), korkeasti koulutettu henkilöstö (28) ja tilapäinen siirto (29). 3 Rahoituksen myöntämisen yleiset edellytykset Pykälässä säädettäisiin niistä yleisistä edellytyksistä, joilla Tekes voi myöntää rahoitusta. Rahoitusta voitaisiin myöntää ja maksaa Suomessa toimivien yritysten hankkeisiin. Rahoituksen saajan tulee laatia riittävän yksityiskohtainen projektisuunnitelma, josta voidaan poiketa vain Tekesin suostumuksella. Vastaava säännös on voimassa olevassa asetuksessa. Riittävän yksityiskohtaisena projektisuunnitelmana on pidettävä myös ns. ketterän rahoituksen hankkeisiin liittyviä kevyempiä ja joustavampia projektisuunnitelmia. Pykälän toiseen momenttiin lisättäisiin kaikkea tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoitusta koskeva yleislauseke, jonka mukaan rahoitus voidaan myöntää

7 7 avustuksena, lainana tai näiden yhdistelmänä. Voimassa olevassa asetuksessa sama asia on mainittu kunkin tuki-instrumentin osalta erikseen. Rahoitusta ei voida myöntää yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa tarkoitetulle vaikeuksissa olevalle yritykselle. Vastaava säännös on voimassa olevassa asetuksessa. Rahoitusta ei myöskään voida myöntää yritykselle, joka ei ole maksanut takaisinperittyä sääntöjenvastaista valtion tukea. Vaatimus on yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 1 artiklan 4 c kohdan edellyttämä. Viidennen momentin mukaan rahoitusta voitaisiin myöntää vain toimintaan, joka toteutetaan hakemuksen jättämisen jälkeen. Tämä vaatimus tulee yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 6 artiklasta ja vastaava säännös on ollut voimassa olevan asetuksen 15 :n 4 momentissa. 4 Rahoituksen tavoiteltavat vaikutukset Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksen myöntämisen edellytyksenä olisi, että hanke edistäisi rahoituksensaajan yritystoiminnan uudistumista, osaamisen kehittymistä, yritysten verkottumista kansallisesti tai kansainvälisesti taikka rahoituksen saajan liiketoiminnan kehittymistä. Lisäksi ehdotetaan, että rahoituksen tulisi edistää työ- ja elinkeinoministeriön Tekesille tulosohjauksessa asettamia elinkeino-, ja innovaatiopoliittisia tavoitteita. Tämä vaikuttaisi ohjaavasti Tekesin toimintaan. Tuettavan hankkeen tavoiteltavat vaikutukset ja rahoituksen ehdot määriteltäisiin rahoituksen perustana olevassa myöntämispäätöksessä. 5 Suostumus projektin muutoksiin ja eräisiin liiketoimintajärjestelyihin Pykälässä säädettäisiin toimista, joiden toteuttaminen edellyttäisi Tekesien etukäteistä suostumusta. Tekesin tulisi sisällyttää myöntämispäätöksiinsä ehto, jossa rahoituksen saajalle asetettaisiin velvoite hakea Tekesin suostumus pykälässä määriteltyihin projektisuunnitelman muutoksiin ja liiketoimintajärjestelyihin. Tekes voisi antaa suostumuksensa, jos hankkeen tavoiteltavat vaikutukset toteutuvat muutoksesta huolimatta eikä lainan takaisinmaksun edellytyksiä heikennetä. Ilman Tekesin suostumusta toteutettu pykälän vastainen järjestely toimisi valtionavustuslain 21 ja 22 :n sekä valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain (449/1988) 7 :n mukaisena takaisinperintäperusteensa. Vastaavat säännökset on tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen osalta voimassa olevan asetuksen 3 :n 1 momentissa sekä 5 ja 6 :ssä. Uudessa asetuksessa säännökset olisi kerätty yhteen pykälään ja ne kattaisivat myös muut tukiinstrumentit. Uusi säännös siirrettäisiin 1 lukuun. 6 Julkisen tuen enimmäismäärä Pykälässä säädettäisiin julkisen tuen kasautumisesta. Esityksen mukaan tukiintensiteetin enimmäismäärän laskemisessa olisi huomioitava muu julkisista varoista saatu rahoitus. Vastaava säännös on voimassa olevan valtioneuvoston asetuksen 10 :ssä tutkimus- ja kehittämistoiminnan osalta, 18 :ssä nuorten innovatiivisten yritysten rahoituksen osalta ja 21 :ssä innovaatiopalvelujen rahoituksen osalta. Uu-

8 8 7 Lainan ehdot 8 Lainan korko dessa asetuksessa säännös soveltuisi kaikkiin tuki-instrumentteihin nuorten innovatiivisten yritysten rahoitusta lukuun ottamatta ja se siirrettäisiin 1 lukuun. Nuorten innovatiivisten yritysten rahoituksen osalta tuen kasautuisesta säädettäisiin pykälän 2 momentissa. Pykälän kolmannessa momentissa säädettäisiin tuen kasautumisesta Euroopan unionin varoista myönnetyn rahoituksen kanssa. Lainoja koskevat säännökset ehdotetaan siirrettäväksi asetuksen 1 lukuun. Jatkossa yhä suurempi osuus Tekesin rahoituksesta myönnettäisiin lainana. Lainainstrumentti soveltuisi tutkimus- ja kehitystoiminnan lisäksi myös muun t&k&i-toiminnan rahoittamiseen. Tämän vuoksi olisi luontevaa säätää lainan ehdoista asetuksen yleisissä säännöksissä. Pykälässä säädettäisiin laina-ajasta ja muista keskeisistä lainaehdoista. Vastaava säännös on voimassa olevan valtioneuvoston asetuksen 11 :ssä. Tekes myöntäisi lainan vakuudettomana valtion talousarviossa annetun valtuutuksen mukaan. Pykälään lisättäisiin maininta lainojen pääsääntöisestä vakuudettomuudesta. Tekes on todennut, että perustehtäväänsä toteuttaessaan sen ei pääsääntöisesti ole tarkoituksenmukaista vaatia vakuuksia tutkimus- ja innovaatiotoimintaan myöntämilleen lainoille. Tekesin rahoituksen tavoitteena on kannustaa yrityksiä sellaiseen haasteelliseen innovaatiotoimintaan, jota ne eivät rahoitusasemansa tai riskinottokykynsä rajoitusten vuoksi muuten käynnistäisi. Erityisesti aloittavien ja kokonaan uusilla innovaatioilla kasvuun ja kansainvälistymiseen pyrkivien yritysten rahoitusmarkkinoilla yksityiset rahoittajat tyypillisesti yliarvioivat hankkeisiin liittyviä epävarmuuksia, eivätkä ota yhteiskunnan näkökulmasta riittävästi riskiä. Tekesin lainan myöntäminen ilman vakuuksia on keskeinen osa rahoituksen riskiä jakavaa luonnetta. Lainan vakuudettomuus rajaa mahdollisen epäonnistumisen seuraukset yrityksen kannalta siedettävälle tasolle, jolloin yritys on valmis yhteiskunnan kannalta toivotulla tavalla käynnistämään entistä kunnianhimoisempia ja entistä rohkeampiin kehitysharppauksiin tähtääviä innovaatiohankkeita. Lainojen myöntäminen ilman vakuuksia parantaa myös innovatiivisten yritysten yleistä rahoitusasemaa. Kun Tekesin lainarahoitus jättää yritysten niukat vakuudet vapaiksi käyttöpääomarahoituksen järjestämistä varten, yritysten mahdollisuudet kehittää tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tuloksista kasvavaa ja kannattavaa liiketoimintaa paranevat oleellisesti. Tekesin lainojen vakuudettomuudella on välillisesti oleellinen vaikutus esimerkiksi yritysten tuotannollisten investointien, myynnin, markkinoinnin ja kansainvälistymisen rahoitusmahdollisuuksiin ja siten kehittämistoiminnan tulosten hyödyntämiseen kansantalouttamme hyödyttävällä tavalla. Tekes voi kuitenkin vaatia vakuutta poikkeustilanteessa, esimerkiksi lainasaatavan turvaamiseksi yritysjärjestelyn yhteydessä. Tekes minimoi hankkeeseen liittyviä riskejä analysoimalla rahoitusta hakevan yrityksen taloudellisen tilanteen sekä edellyttämällä jokaisesta projektista yksityiskohtaisen projektisuunnitelman ja uskottavan tulosten kaupallistamissuunnitelman Pykälässä säädettäisiin lainan korosta. Vastaava säännös on voimassa olevan valtioneuvoston asetuksen 12 :ssä.

9 9 9 Lainan tukivaikutus Pykälässä säädettäisiin myönnetyn lainan tukivaikutuksen laskemisesta. Vastaava säännös on voimassa olevan valtioneuvoston asetuksen 13 :ssä. 10 Muutokset lainaehtoihin Pykälässä säädettäisiin lainaehtojen muuttamisesta hankkeen epäonnistuessa tai sen tuloksien hyödyntämisen viivästyessä. Vastaava säännös on voimassa olevan asetuksen 14 :ssä. Esityksen mukaan laina-aikaa voitaisiin pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan erittäin painavista syistä enintään kahteenkymmeneen vuoteen. Lyhennyksistä vapaita vuosia voisi olla kuitenkin enintään kymmenen vuotta. Mahdollisuus muuttaa laina pääomalainaksi poistettaisiin. Korotettua enimmäislaina-aikaa ja lyhennysvapaiden vuosien enimmäismäärää sovellettaisiin projekteihin, joissa tulosten onnistunut kaupallistaminen on yhä mahdollista, mutta se venyy niin, että hankkeella aikaansaadun liiketoiminnan tuotot eivät riitä lainan lyhennyksiin vielä 7 :ssä määriteltyjen laina-aikojen puitteissa. Vaihtoehto laina-ajan pidentämiselle olisi lainan, perimättä jättäminen tai luottotappioksi kirjaaminen yrityksen maksukyvyttömyyden vuoksi, mitkä molemmat ovat valtion varojen kannalta epäedullisempia ratkaisuja kuin laina-ajan pidentäminen. Mikäli hanke epäonnistuu tai siitä ei muutoin synny taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa, voitaisiin lainan maksamaton pääoma ja korot poikkeustapauksessa jättää osittain tai kokonaan perimättä tuki-intensiteetin enimmäismäärän puitteissa. Julkinen rahoitus yritysten tutkimus- ja kehitysprojekteihin on perusteltua vain, jos rahoituksen saaja on julkisen rahoituksen myötä valmis suurempiin kehittämisaskeleisiin kuin ilman julkista rahoitusta. Kun yritys tavoittelee Tekesin rahoittamissa projekteissa suurempia tulosodotuksia tekemällä haastavaa tutkimus- ja kehitystyötä, projekteihin liittyvät kehitys- ja markkinariskit kasvavat. Tämän vuoksi osa Tekesin rahoittamista projekteista epäonnistuu. Tilanteessa, jossa projektin tavoitetta ei saavuteta tai sen tulokset eivät ole hyödynnettävissä taloudellisesti, Tekes voi osallistua riskin jakamiseen jättämällä lainapääoman ja korot takaisin perimättä. Lainan perimättä jättäminen olisi aina Tekesin harkinnassa ja siihen tulisi ryhtyä vain perustellusta syystä. Perimättä jätettyjen lainojen määrät ovat viime vuosina kasvaneet. Vuoden 2015 määriin vaikuttaa merkittävästi aiempien vuosien korkea lainavaltuuksien määrä ja tästä seurannut lainakannan kasvu. Lisäksi lainojen perimättä jättämisten määrään vaikuttaa demonstraatiohankkeiden korkea riskitaso ja se, että työ- ja elinkeinoministeriö on Tekesin ohjauksessa korostanut tarvetta rahoittaa erityisesti yritysten riskipitoisimpia mutta suuret tuotto-odotukset sisältäviä projekteja. Lainakanta on kasvanut 39 % vuodesta 2009 vuoteen Vuonna 2013 Tekesin tekemien perimättä jättöpäätösten määrä oli 23 milj. euroa, mikä oli 3,3 % lainakannasta. Mikäli rahoituksen saaja laiminlyö olennaisesti lainan takaisinmaksuvelvoitteensa, esitetään, että lainamuutokset olisivat mahdollisia vain laiminlyömättömältä osalta.

10 10 Vastaava säännös on voimassa olevan asetuksen 14 :ssä perimättä jättöjen osalta, mutta säännös on syytä ulottaa koskemaan myös laina-ajan muutoksia. 2 luku Tutkimus- ja kehittämistyöhön myönnettävä rahoitus Luvussa säädettäisiin tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvän rahoituksen erityisistä määräyksistä. Rahoitus perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 25 artiklaan. 11 Rahoitus ja sen enimmäismäärä Eri tuki-instrumentteja koskevien säännösten yhdenmukaisuuden vuoksi pykälään lisättäisiin uusi 1 momentti. Momentissa todettaisiin, että hankkeen tuetun osan on kuuluttava kokonaan perustutkimuksen, teollisen tutkimuksen kokeellisen kehittämisen tai toteutettavuustutkimuksen luokkaan taikka useampaan näistä luokista. Rahoituksen myöntämispäätöksessä määritellään, kuinka suuri osuus hankkeesta kuuluu kuhunkin luokkaan. Pykälän 2 momentissa asetettaisiin tuki-intensiteetin perustasot perustutkimukselle, teolliselle tutkimukselle ja kokeelliselle kehittämiselle sekä toteutettavuustutkimukselle. Mikäli tuotekehityshanke sisältäisi kahta tai useampaa eri tutkimus- tai kehitystoimintaa, tuki-intensiteetin enimmäismäärä määräytyisi eri tutkimusvaiheiden painotetun keskiarvon perusteella. Perustutkimuksen, teollisen tutkimuksen ja kokeellisen kehittämisen osalta tukitasot säilyisivät ennallaan 100, 50 ja 25 %:ssa. Toteuttavuustutkimusten tukitaso olisi 50 %. Tukitasot perustuvat yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 25 artiklaan. Vastaava säännös on voimassa olevan asetuksen 7 :ssä. 12 Tuki-intensiteetin korottaminen Pykälässä säädettäisiin tilanteista, joissa 11 :n mukaisia tuki-intensiteetin enimmäismääriä voitaisiin korottaa perustellusta syystä teollisen tutkimuksen ja kokeellisen kehittämisen sekä toteutettavuustutkimusten osalta. Korotuksia voitaisiin tehdä yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 25 artiklassa tarkoitettujen edellytysten täyttyessä. Vastaava säännös, toteutettavuustutkimusta lukuun ottamatta on voimassa olevan asetuksen 8 :ssä. Tuen enimmäisintensiteetti nostettaisiin 75 %:sta 80 %:iin ryhmäpoikkeusasetuksen 25 artiklan mukaisesti. Voimassa olevan pykälän 3 momentin säännös alihankinnoista siirrettäisiin todellisen yhteistyön määritelmään 2 :n 23 kohtaan. 13 Hyväksyttävät kustannukset Pykälässä säädettäisiin kustannuksista, jotka voidaan hyväksyä rahoitettavan hankkeen kustannuksiksi. Vastaava säännös on voimassa olevan asetuksen 15 :ssä. Hyväksyttävät kustannukset perustuvat yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 25.3 artiklaan Jos tuen saaja on arvonlisäverovelvollinen, ei kustannuksiin sisältyvä arvonlisävero ole hyväksyttävä kustannus. Pk-yritysten projektissa syntyneiden immateriaalioikeuksien suojauskustannuksia voitaisiin hyväksyä hankkeen kustannuksiksi. Tämä perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 28 artiklaan pk-yritysten innovaatiotoiminnan rahoituksesta. Suurten yritysten suojauskustannuksia ei voitaisi hyväksyä.

11 11 Pykälästä poistettaisiin vaatimus ottaa huomioon projektin aikana tai välittömästi sen päätyttyä prototyypin, esittelyhankkeen tai koetuotannon tulosten kaupallisesta käytöstä saadut tulot. Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan tuloja ei enää tarvitse ottaa huomioon projektin kustannuksia vähentävänä tekijänä. Voimassa olevan asetuksen 15 :n 4 momentin säännös tuen kannustavasta vaikutuksesta siirrettäisiin asetuksen 3 :n 4 momenttiin. 3 luku Rahoitus nuorille innovatiivisille yrityksille Luvussa säädettäisiin rahoituksesta, jota voitaisiin myöntää vain yritykselle, jota voidaan pitää nuorena ja innovatiivisena yrityksenä. Rahoitus on yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 22 artiklassa tarkoitettua käynnistystukea. 14 Rahoitus ja sen enimmäismäärä Pykälässä säädettäisiin rahoituksen enimmäismäärästä. Esityksen mukaan rahoitusta voitaisiin myöntää enintään euroa avustuksena ja euroa lainana. Pykälään esitetään otettavaksi säännös tuen enimmäismäärien laskemisesta, jos rahoitus myönnetään avustuksen ja lainan yhdistelmänä. Enimmäismäärät perustuvat yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 22 artiklaan. Mikäli rahoitus myönnettäisiin osittain tai kokonaan lainana, sovellettaisiin1 luvun lainaa koskevia säännöksiä. Laina-aikaa voitaisiin kuitenkin pidentää enintään kymmeneen vuoteen. Lainaa ei voida jättää perimättä. Rahoitusta voitaisiin myöntää enintään 75 % rahoituskelpoisen toiminnan kustannuksista. 15 Rahoituksen myöntämisen edellytykset Pykälässä säädettäisiin niistä edellytyksistä, jotka yrityksen tulisi täyttää, jotta sille voidaan myöntää nuoren innovatiivisen yrityksen rahoitusta. Tekesin tulisi ennen rahoituksen myöntämistä varmistua hakijan soveltuvuudesta rahoituksen saajaksi. Vastaava säännös on voimassa olevan asetuksen 17 :ssä. Rahoitusta voitaisiin myöntää ja maksaa toimintaan, joka toteutetaan, ennen kuin yrityksen merkitsemisestä kaupparekisteriin on kulunut kahdeksan vuotta. Vastaava säännös on voimassa olevan asetuksen 17 :ssä 16 Rahoitettava toiminta Pykälässä säädettäisiin siitä toiminnasta, johon rahoitusta voidaan myöntää. Rahoitettavien toimintojen tulisi edistää rahoituspäätöksessä määriteltyjen tavoitteiden toteutumista. Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 1 artiklan 2 c kohdan mukaan rahoitusta ei voida myöntää vientiin liittyvään toimintaan eli suoraan vientimääriin, jakeluverkon perus-

12 12 tamiseen ja toimintaan tai muihin vientitoimintaan liittyviin juokseviin kustannuksiin. 4 luku Rahoitus pk-yritysten innovaatiotoimintaan Luvussa säädettäisiin rahoituksesta, jota voitaisiin myöntää innovaatiotoimintaan, ml. aineettoman omaisuuden hankinta, suojaus ja puolustus, henkilöstön vaihto suurista yrityksistä tai tutkimus- ja levittämisorganisaatioista sekä innovaatiopalveluihin. Rahoitus perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 28 artiklaan. 17 Rahoitus ja sen enimmäismäärä Pykälässä säädettäisiin rahoituksen enimmäismäärästä ja -tasosta. 18 Hyväksyttävät kustannukset Pykälässä säädettäisiin kustannuksista, joihin innovaatiotoiminnan rahoitusta voitaisiin myöntää. 5 luku Rahoitus innovaatioklusterin rakentamiseen ja uudistamiseen sekä innovaatioklusterin toimintaan Luvussa säädettäisiin rahoituksesta innovaatioklusterin rakentamiseen ja uudistamiseen sekä innovaatioklusterin toimintaan. Rahoitus perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 27 artiklaan. 19 Rahoitus ja sen enimmäismäärä Pykälässä säädettäisiin rahoituksen enimmäistasosta sekä toimintatuen osalta rahoituksen enimmäiskestosta. Yleinen ryhmäpoikkeusasetus edellyttää, että oikeus käyttää klusterin tiloja, infrastruktuuria ja toimintoja on avoinna useille käyttäjille läpinäkyvin ja syrjimättömin perustein sekä että klusterin infrastruktuurin käytöstä ja klusterin toimintoihin osallistumisesta perittävät maksut vastaavat markkinahintaa tai kustannuksia. Asetuksen mukaan yrityksille, jotka ovat rahoittaneet vähintään 10 % klusterin investointikustannuksista, voidaan kuitenkin myöntää käyttöoikeus suotuisammin ehdoin, jotka ovat suhteessa yrityksen maksamaan osuuteen investointikustannuksista ja julkisesti saatavilla. 20 Hyväksyttävät kustannukset Pykälässä säädettäisiin kustannuksista, joihin innovaatioklusterien rahoitusta voitaisiin myöntää. sekä ajanjaksosta, jonka puitteissa hyväksyttävien kustannusten tulisi olla syntyneet. 6 luku Rahoitus tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen Luvussa säädettäisiin tutkimusinfrastruktuurien rahoituksesta. Rahoitus perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 26 artiklaan.

13 13 21 Rahoitus ja sen enimmäismäärä Pykälässä säädettäisiin rahoituksen enimmäistasosta. Yleinen ryhmäpoikkeusasetus edellyttää, että oikeus käyttää infrastruktuuria on avoinna useille käyttäjille läpinäkyvin ja syrjimättömin perustein sekä että infrastruktuurin käytöstä perittävät maksut vastaavat markkinahintaa tai kustannuksia. Asetuksen mukaan yrityksille, jotka ovat rahoittaneet vähintään 10 % infrastruktuurin investointikustannuksista, voidaan kuitenkin myöntää etuoikeus infrastruktuurin käyttöön suotuisammin ehdoin, jotka ovat suhteessa yrityksen maksamaan osuuteen investointikustannuksista ja julkisesti saatavilla. 22 Hyväksyttävät kustannukset Pykälässä säädettäisiin kustannuksista, joihin tutkimusinfrastruktuurien rahoitusta voitaisiin myöntää. 7 luku Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 23 Voimaantulo 24 Siirtymäsäännös 4 Esityksen vaikutukset Luvussa säädettäisiin asetuksen voimaantulosta, voimassa olevan asetuksen kumoamisesta sekä asetuksen soveltamisesta ennen asetuksen voimaantuloa tehtyihin päätöksiin. Pykälässä säädettäisiin, että asetus tulisi voimaan ja se olisi voimassa saakka. Pykälässä säädettäisiin, että ennen asetuksen voimaantuloa tehtyihin päätöksiin sovelletaan päätöksentekohetkellä voimassa olleita säännöksiä. Siirtymäsäännös mahdollistaisi kuitenkin lainamuutosten tekemisen ennen voimassa olleiden valtioneuvoston asetusten ja päätösten nojalla myönnettyihin lainoihin tämän asetuksen 10 :n nojalla ja saattaisi eri säädösten mukaan myönnettyjen lainojen saajat tasavertaiseen asemaan. Esityksen keskeinen vaikutus olisi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoitusvaihtoehtojen laajeneminen uusien tuki-instrumenttien myötä. Uusi asetus laajentaisi edelleen mahdollisuuksia rahoittaa liiketoiminta-, palvelu- ja muotoiluinnovaatioita. Esitetyt muutokset nuorten innovatiivisten yritysten rahoitukseen johtavat rahoituksen kohdistumiseen aiempaa hivenen nuorempiin yrityksiin mutta rahoituksen enimmäistaso säilyisi ennallaan avustuksen ja lainan yhdistelmärahoituksella. Ehdotettu valtioneuvoston asetus ei aiheuttaisi muutoksia julkisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksen kokonaiskustannuksiin, eikä sillä siten olisi välittömiä taloudellisia vaikutuksia. Säätely kohdistuisi talousarvion momenttien Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha) ja Lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha) käytön ehtoihin. Vuoden 2015 valtion talousarvion momentin myöntämisvaltuus

14 14 5 Asian valmistelu 6 Pyydetyt lausunnot 7 Voimaantulo on euroa ja momentin myöntämisvaltuus on euroa. Asetusehdotus on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä. Asetusehdotus on käsitelty yritystukineuvottelukunnassa Asetuksesta on pyydetty lausunto Annetut lausunnot on otettu huomioon. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 ja sen voimassaolo päättyisi 31 päivänä joulukuuta 2020.

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 90 400 000 euroa. innovaatiotoimintaan. Lainat voidaan myöntää vakuutta

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014) Momentille myönnetään 366 871 000 euroa. Vuonna 2015 uusia rahoituspäätöksiä saa

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen

Lisätiedot

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta HE 56/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vuokratalolainojen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 794. Valtioneuvoston asetus. maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 794. Valtioneuvoston asetus. maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2001 N:o 794 798 SISÄLLYS N:o Sivu 794 Valtioneuvoston asetus maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

10517/11 HKE/tan DG C

10517/11 HKE/tan DG C EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. kesäkuuta 2011 (OR. en) 10517/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0064 (NLE) ATO 48 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS yhteisyritykselle Hochtemperatur-

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari Sosiaali- ja terveyspalvelut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen HANKI PAREMMIN Julkiset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta /2015 Valtioneuvoston asetus. laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta /2015 Valtioneuvoston asetus. laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2015 364/2015 Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta Annettu Helsingissä 9 päivänä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Valtioneuvoston asetus. yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1. Valtioneuvoston asetus. yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2007 N:o 1 3 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Valtioneuvoston asetus toiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 2

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 31.12.2015 Ville Koponen VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan HE 125/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 ja 11 f :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ MUISTIO LIITE 1 Elinkeino- ja innovaatio-osasto 17.12.2015 Erityisasiantuntija Jyrki Orpana

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ MUISTIO LIITE 1 Elinkeino- ja innovaatio-osasto 17.12.2015 Erityisasiantuntija Jyrki Orpana TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ MUISTIO LIITE 1 Elinkeino- ja innovaatio-osasto 17.12.2015 Erityisasiantuntija Jyrki Orpana EHDOTUS VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI KOSKIEN VALTIONEUVOSTON FINNVERA OYJ:N LUOTTO-

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 6 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

Pykälän 3 momentin mukainen säännös asumisen tukien yläikärajasta ehdotetaan yhdenmukaistettavaksi porotalouden vastaavan tukijärjestelmän kanssa.

Pykälän 3 momentin mukainen säännös asumisen tukien yläikärajasta ehdotetaan yhdenmukaistettavaksi porotalouden vastaavan tukijärjestelmän kanssa. LUONNOS 18.12.2015 KOLTTA-ASETUKSEN MUUTTAMINEN yleisperustelut Kolttalaki on sopeutettu Euroopan unionin rahastokauden 2014-2020 uusiin valtiontukisäännöksiin kolttalain muutoksella ( /2015). Koltta-asetukseen

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1366/2014 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä)

HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä) HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä) 30.3.2016 Neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 1 Mihin laajempaan kokonaisuuteen

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp HE 200/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kera Oy -nimisestä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

HE 24/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 24/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 24/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yritystuesta annettua lakia. Ehdotuksen

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 25.11.2016 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2016 MAKSETTAVISTA LYPSYLEHMÄ-, NAUTA-, LAMMAS- JA VUOHIPALKKIOISTA SEKÄ PELTOKASVIPALKKIOSTA

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Uusiutuva energia NYT! tilaisuus 24.2.2016 Timitran Linna, LIEKSA ELY-keskus Haetut yritystuet tukimuodoittain vuonna 2015. -

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.7.2003 KOM(2003) 437 lopullinen 2003/157 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus 16.2.2015 Muutoksia 2014 à Säädösmuutokset Aluekehityslainsäädäntö Yritystukisäädökset Maaseudun

Lisätiedot

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. HE 205/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kolttalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. HE 205/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kolttalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 205/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kolttalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kohtalakia muutettavaksi muun muassa siten, että kohtalain nojalla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat:

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: EUROOPAN KOMISSIO Brysselissä 27.02.2002 C(2002)580fin Asia: Valtiontuki nro N 732/2001 Suomi Kolttalain muutokset Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa Suomelle, että tarkasteltuaan viranomaistenne toimittamia

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

HE 60/2003 vp. Esityksessä ehdotetaan kuljetusten alueellisesta ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 60/2003 vp. Esityksessä ehdotetaan kuljetusten alueellisesta ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun

Lisätiedot

HE 61/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 61/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 61/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan yritystuesta annettua lakia muutettavaksi siten, että

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2016-2020 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 :n nojalla:

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

HE 47/2010 vp. luovutuksen varainsiirtoverosta vapauttamisesta luovuttaisiin. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiseen kiinteistön hankkimista

HE 47/2010 vp. luovutuksen varainsiirtoverosta vapauttamisesta luovuttaisiin. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiseen kiinteistön hankkimista HE 47/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan varainsiirtoverolakia muutettavaksi. Lakiin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

:41 Sivu 1

:41 Sivu 1 06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot - (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 255 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

Lisätiedot

Laivanrakennuksen innovaatioedellytysten turvaamiseksi voidaan myöntää valtionavustusta laivanrakennuksen innovaatioihin.

Laivanrakennuksen innovaatioedellytysten turvaamiseksi voidaan myöntää valtionavustusta laivanrakennuksen innovaatioihin. LAIVANRAKENNUKSEN INNOVAATIOTUKI Laivanrakennuksen innovaatioedellytysten turvaamiseksi voidaan myöntää valtionavustusta laivanrakennuksen innovaatioihin. Avustus on tarkoitettu laivaprojektien innovaatioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

HE 214/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 214/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 214/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 39 ja 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilain opintotuen rahoitusta

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2011 KOM(2011) 443 lopullinen 2011/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 32/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle metallirahalain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan metallirahalakiin lisättäväksi säännös valtiovarainministeriön oikeudesta

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö HE 9/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 lisätalousarvioksi, kuuleminen eduskunnan valtiovarainvaliokunnan maatalousjaostossa 24.2.2016 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

HE 99/2015 vp. Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus

HE 99/2015 vp. Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus HE 99/2015 vp Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus 12.11.2015 Jouni Parkkonen toiminnanjohtaja Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry - KOVA Tiivistelmä lausunnosta Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 6 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituen myöntämisen yleisistä ehdoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 :n nojalla:

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Eduskunta Suuri valiokunta / Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Eduskunta Suuri valiokunta / Valtiovarainvaliokunta Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2014-00746 BO Liinamaa Armi(VM) 13.11.2014 JULKINEN Eduskunta Suuri valiokunta / Valtiovarainvaliokunta Asia Komission ehdotus omien varojen päätöksen soveltamisasetuksen

Lisätiedot

Innovaatioseteli Palveluntuottajan pelisäännöt.

Innovaatioseteli Palveluntuottajan pelisäännöt. Palveluntuottajan pelisäännöt http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/ MIKSI? KENELLE? MILLOIN? MILLOIN EI? MITEN SE TOIMII? HAKU PALVELUNTUOTTAJAN NÄKÖKULMASTA YLEISIMMÄT HYLKYPERUSTEET

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/2001(BUD) 12. elokuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle

Lisätiedot