Varhainen puuttuminen nuorten masennukseen ja ahdistuneisuuteen. Tampere Klaus Ranta ylilää TAYS nuorisopsykiatrian vastuuyksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varhainen puuttuminen nuorten masennukseen ja ahdistuneisuuteen. Tampere 30.9.2009 Klaus Ranta ylilää TAYS nuorisopsykiatrian vastuuyksikkö"

Transkriptio

1 Varhainen puuttuminen nuorten masennukseen ja ahdistuneisuuteen Tampere Klaus Ranta ylilää ääkäri TAYS nuorisopsykiatrian vastuuyksikkö

2 Nuoruusiän n masennus Vakavan masennuksen esiintyvyys kasvaa nuoruusiäss ssä lapsuusikää ään n verrattuna kaksin kolminkertaiseksi Esiintyvyys Suomi: 5 10 % (Aalto-Set Setälä 2002, Haarasilta 2003). Sukupuolijakauma: tytöt: t: pojat 2:1 Oirekuva alkaa vastata aikuisten vakavaa masennusta Oirekuva vaikeutuu nuoruusiäss ssä: toimintakyky laskee voimakasta ahdistuneisuutta käytöshäiriöitä alkavaa päihteenkp ihteenkäyttöä itsetuhoisuutta

3 Nuorten masennus: samanaikaiset sairaudet Samanaikaissairastavuus (komorbiditeetti) on nuorilla enemmän n sääs ääntö kuin poikkeus 40-80%:lla masennuksesta kärsivistk rsivistä nuorista on samanaikaisesti yksi tai useampi muu mielenterveyden häirih iriö. ahdistuneisuushäiri iriö (30-60 %:lla; alkaneet usein ennen) käytös- ja tarkkaavaisuushäiri iriö (30-80 %: lla; alkaneet usein ennen) päihteiden vääv äärinkäyttö (20-30 %:lla; kehittyminen samanaikaisesti) syömish mishäiriöihin ihin ja somaattisiin sairauksiin liittyy usein masennusta Jos masennukseen liittyy muita mielenterveyden häirih iriöitä, masennusjaksot uusiutuvat useammin, ovat kestoltaan pitempiä ja niihin liittyy useammin itsetuhoisuutta kuin pelkkää ään n masennukseen Monihäiri iriöisyys isyys johtaa useammin hoitokontaktiin kuin masennuksen esiintyminen yksinää ään - nuorten toimintataso jääj usein hoidon päättyessä alemmaksi kuin vain masennuksesta kärsineiden k nuorten

4 Nuoren depression oireet Ainakin kaksi viikkoa viisi oiretta vallitsee suuren osan ajasta / lähes l joka päivp ivä = vakava masennustila (kliininen diagnoosi) 1. Masentunut / ärtynyt mieliala * 2. Mielenkiinnon tai mielihyvän n väheneminen v * 3. Painon nousu/lasku (>5 %/kk) / selvä ruokahalun muutos 4. Unettomuus / liiallinen nukkuminen 5. Kiihtyneisyys / hitaus 6. Väsyneisyys V / voimattomuus 7. Syyllisyyden ja arvottomuuden tunteet 8. Keskittymiskyvyttömyys myys / pääp äättämättömyys 9. Toistuvat kuoleman ajatukset, itsemurha-ajatukset, ajatukset, -suunnitelmat, ja -yritykset *jompikumpi näistn istä on yksi viidestä oireesta

5 Nuorten masennus: Ikävaiheelle tyypilliset erityispiirteet Nuori ei tiedosta itse olevansa masentunut on ärtyisä,, kiukkuinen, vihainen; vaikeat riidat perheessä ja ystävien kanssa Voimakkaat mielialan vaihtelut ja pitkäkestoinen kestoinen ikävystyneisyys liittyy ikätovereista ja perheestä eristäytyminen Epämää ääräinen ruumiillinen oireilu vatsakivut, pääp äänsärky, lihasjännitys), tai jatkuva huoli terveydestä etenkin varhaisnuorilla ja tytöill illä.. Usein myös s ahdistuneisuushäiri iriöistä kärsivillä Jatkuva levottomuus nuori etsii aktiviteettia tai seuraa pitää ääkseen pahan olon poissa Varttuneemmilla nuorilla päihteiden p vääv äärinkäyttöä,, vieraantumista ja itsemurhayrityksiä,, erityisesti tytöill illä irrallisia seksisuhteita Pojilla aikaisempaan käytk ytökseen nähden n epätyypillist tyypillistä epäsosiaalista käyttäytymistä,, pikkurikollisuutta, tuhoamista ja hävitth vittämistä. Nuorilla depression oireet havaitaan usein koulussa. Nuoren suoriutuminen laskee perustasoon nähden, n poissaolot tai oppituntien häirintä Nuorisopsykiatrisessa avohoidossa olevista nuorista 85% :lla itsemurha emurha- ajatuksia ja 1/3 on yrittänyt itsemurhaa Epäsuora itsetuhoisuus välinpitämättömyys tai kyvyttömyys suojella itseää ään n vaaratilanteilta Koulukiusaamiseen osallisilla, sekä kiusaajilla että kiusatuilla, voi olla vakavia masennusoireita ja itsetuhoisia ajatuksia

6 Ahdistuneisuushäiri iriöt Pelko-oireiset oireiset häirih iriöt Määräkohtainen pelko (fobiat; korkeat paikat, veri, pimeä..) Sosiaalisten tilanteiden pelko (esiintyminen, tutustuminen) Julkisten paikkojen pelko (bussit, elokuvat, marketit) Paniikkihäiri iriö (tukehtuminen, pyörtyminen, kohtaus) Yleistynyt ahdistuneisuushäiri Pakko-oireinen oireinen häirih iriö (monet huolet, koulu, terveys..) iriö (jumittavat pakkoajatukset ja toiminnot; likaisuus, seksuaalisuus, uskonnollisuus, symmetrisyys, taikausko) Eroahdistushäiri iriö (eroon joutuminen) Traumaperäiset häirih iriöt Posttraumaattinen stressireaktio (järkytt rkyttävä kokemus, muistuminen) Äkillinen stressireaktio

7 Ahdistuneisuushäiri iriöt Ahdistuneisuushäiri iriöt t ryhmänä nuorten yleisimpiä mielenterveyden häirih iriöitä esiintyvyys on nuorilla noin 6 10 % Tytöt t kärsivk rsivät t poikia useammin useimmista ahdistuneisuushäiri iriöistä pakko-oireisen oireisen häirih iriön n ja sosiaalisten tilanteiden pelon esiintyvyys lisää ääntyy varhaisnuoruudesta alkaen puberteettikehityksen edetessä myös s paniikkihäiri iriön n esiintyvyys lisää ääntyy eroahdistushäiri iriötä ei nuorilla enää siinä määrin kuin lapsilla määräkohtaiset pelot alkavat usein lapsuusiäll llä ja osa niistä säilyy läpi l nuoruusiän n aikuisuuteen asti

8 Perinteinen työnjako Perusterveydenhuollon - erityisesti kouluterveydenhuollon tärket rkeä tehtävä on ollut tunnistaa ja seuloa nuorten hoitoa vaativaa psyykkistä oireilua. Kun ongelmien selvittely aloitetaan koulussa, voidaan samalla kartoittaa psyykkisen oireilun vakavuutta ja mahdollista konsultaation tai hoidon tarvetta. Usein jo muutamat (esim kertaa) selvittelevät t tapaamiset helpottavat tilannetta ja monia lieviä masennustilanteita voidaankin hyvin hoitaa perusterveydenhuollossa. -> > tutkimuksen hoidollisuus

9 Minkälainen nuorten masennus voitaisiin hoitaa kouluterveydenhuollossa? Taso 1): Ennaltaehkäisy ja depressio-oireet oireet ilman kliinistä masennustilaa (koulutaso -> > oppilaiden edukaatio; luokkataso -> ongelmien selvittelyt, perheen + muun tuen haku) Taso 2): Lievät t masennustilat reagoivat yksittäisen isen työntekij ntekijän n lyhyeen ja selvittelevää ään, tukea antavaan, hallintakeinoja ja psykoedukaatiota (oireista ja niiden yleisyydestä tiedottavaan) ja tuke< tarjoavaan hoitoon (kouluterveydenhoitaja, kuraattori, koulupsykologi)

10 Nuoren masennuksen vaikeustaso ja hoito perustasolla (1) Taso 1): Masennusalttius, masennus-/ahdistu /ahdistu- neisuusoireet + ennaltaehkäisy. Ei kliinistä masennustilaa Sovellettavissa nuorten ryhmissä tai luokkatasolla Luokka- ja ryhmäperusteiset ohjelmat koulussa FRIENDS; (Barrett ym. 2001) ahdistuneisuus ja masentuneisuus), CWD-A A (Clarke ym. 1990, masennusoireet) Tunteiden tunnistaminen, tunteiden ja ajatusten erottelu Sosiaaliset ja ongelmanratkaisutaidot Itsetunnon rakentaminen Oireiden hallintakeinot Rentoutustekniikat Aktiviteettien ohjelmointi (CWD-A); tai myönteisten mielikuvien / ajatusten käyttk yttö

11 Tapaus masennuksen Joni 14 vuotta vaikeustasolta 1) Keskittymisen puutteita ja vilkkautta jo lapsuudesta, mahdollisesti lieviä ADHD -oireita Koulun ryhmätilanteissa helposti epäonnistuu, toimii hätäisesti, sanoo jotain muiden mielestä tyhmää Tekee itsestää ään n pellen Itse koettuja huonommuuden tunteita en osaa mitää ään Lievää mielialan laskua, ahmii karkkia ja limsaa Saattaisi hyöty tyä kouluun suunnatusta ryhmämuotoisesta muotoisesta interventioista, normalisoinnista, ongelmanratkaisukykyjen opettamisesta

12 FRIENDS -ohjelma FRIENDS (Barrett ym. 2001): koululaisten ahdistuneisuus- ja masennusoireet) Työvälineet: sessiota viikoittain Kehitetää ään n käsittelytaitoja k ja tekniikoita elämäss ssä ilmenevien ahdistuneisuutta nostattavien tilanteiden kanssa selviämiseksi ja niiden hallitsemiseksi. ajatusten uudelleenmuotoilu rentoutumistekniikat tarkkaavuuden uudenlaisen suuntaamisen harjoittelu vanhemman kanssa toteutettavat altistusharjoitukset vanhempien, perheen ja ikätoverien tuen ja heiltä oppimisen aktivointi Laajemmat tavoitteet Tunnekestävyyden (resilience) kehittäminen Ahdistuneisuuden tunnekokemuksen normalisointi Itseluottamuksen kehittäminen vaikeissa tai ahdistuneisuutta herätt ttävissä tilanteissa tunteiden tunnistamisen, tunteiden ja ajatusten erottelun oppiminen Itsetunnon ja ongelmanratkaisutaitojen rakentaminen

13 Friends nuorille Nuorten ohjelma on suunnattu yläkoululaisille. Friends-tunnit sopivat pidettäväksi esimerkiksi terveystiedon, oppilaanohjauksen ja äidinkielen tunneilla. Vaihtoehtoisesti Friends-ohjelmaa voidaan hyödyntää 7-luokkalaisten ryhmäyttämiseen, luokanvalvojan tunnilla tai ohjelma voidaan toteuttaa valinnaisena kurssina. Myönteisiä kokemuksia ja hyvää palautetta olemme saaneet ohjelman toteuttamisesta seitsemänsissä luokissa. Ohjelma on koettu toimivaksi myös 10-luokilla. Koulujen johto-, opetusja oppilashuoltohenkilöstön lisäksi Friends-ohjaajiksi voivat kouluttautua myös kunnan ja seurakunnan nuorisotyöntekijät ja toimia opettajien työpareina luokissa. Kevääseen 2009 mennessä nuorten ohjelma on ollut käytössä 30 yläkoulussa ja 1300 oppilaalla eri puolilla Suomea.

14 Ohjelmaan osallistuneiden nuorten Friends-ohjelma oohjelman perusajatukset ofriends lapsille ofriends nuorille Friends ja opetussuunnitelma Koululaisen mielenterveys Friends ajankohtaista Koulutukset Kirjatilaukset Yhteistyökumppanit Uutisarkisto Yhteystiedot Extranet kommentteja: "Olen ajatellut enemmän n mitä teen." "Olen oppinut tuntemaan itseäni paremmin. Rentoutumaan, kun on huono, ärsyttävä ja surullinen fiilis." "Olen oppinut hillitsemää ään n paremmin itseni ja en suutu nykyää ään n niin helposti. Sosiaalisuuteni on parantunut ja suhtaudun paremmin erilaisiin ihmisiin." Ohjelmaan osallistuneiden ohjaajien kommentteja: "Oppilastuntemus kasvoi valtavasti, työparin kanssa työskentely oli palkitsevaa, opin uutta, aineisto hyvä." "Tehtävät t antoivat paljon oppilaille, tuntuivat auttavan oppilaiden ryhmää ääntymisessä ja keskinäisen isen luottamuksen syntymisessä.. Tehtävien kautta oppii itsestää ään, mutta samalla myös s tuntemaan luokkakaverinsa." Vanhempien kommentteja: "Lapseni on ollut todella kiinnostunut ja halukas osallistumaan tunteihin, hän n on puhunut asioista paljon myös s vapaa-aikana." aikana." "Hyvä idea, nykynuorissa paljon nuoria, jotka voivat tosi huonosti ja tarvitsevat kaiken mahdollisen avun ja ehkä "terveemmät" t" nuoret oppivat ymmärt rtämään erilaisuutta" "Lapseni urheiluharrastuksen myötä pelitappiot eivät ole tuntuneet niin pahoilta, koska pelistä on haettu positiivisia tapahtumia." Esimerkkejä Friends-teht tehtävistä: Mieti iltaisin ennen kuin menet nukkumaan, mitä

15 Nuoren masennuksen vaikeustaso ja hoito perustasolla (2) Taso 2): Lievät t masennustilat Sovellettavissa yksittäisen isen perus- ja (menetelmä) koulutetun työntekij ntekijän n vastaanotolla kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, kuraattori, psykiatrinen sh). Ei itsetuhoisuutta, toimintakyvyn lasku Perheen tiedettävä hoidosta Menetelmät, t, jotka soveltuisivat opiskeltaviksi: Kognitiivis-behavioraaliset lyhytterapiamenetelmät Oirehallinta, ajattelun korjaaminen, psykoedukaatio, aktiviteettien lisää ääminen (esim. Clarke ym. 1999) Interpersoonallisen terapian menetelmät Psykoedukaatio ja depressioon liittyvien ihmissuhdeongelmien

16 Tapaus vaikeustasolta 2) Raisa 13 vuotta Läheisen isoäidin idin kuolema Tätä seuraa neljän n viikon jakso jolloin ensin surullinen, mutta mukaan alkaa liittyä myös s laajempaa haluttomuutta, kohtuuttomia syyllisyysajatuksia, unettomuutta Ei jaksa tulla kouluun viikon aikana, poissaolojakso - > alkaa tulla arvottomuus- ja syyllisyysajatusten pahenemista Reaktio irtoaa tavanomaisesta surureaktiosta = lievä masennustila Koulussa omissa ajatuksissaan, keskittyminen ei onnistu Parempi että olisin kuollut,, kaveriseura ei kiinnosta

17 Hoitomuotoesimerkki: interpersoonallinen terapia (IPT) 1) Käsikirjaksi muokattu ohjelma 12 viikolle (Mufson ym.2001) koulutetun terveydenhuollon työntekij ntekijän (koulupsykologi, terveydenhoitaja, kuraattori) opittavissa IPT: n periaatteet (sovellettavissa muutenkin) depressio ilmenee ihmissuhteissa, jotka voivat laukaista masennuksen tai vaikeuttaa sitä oireisiin suuntautuminen ja keskittyminen: vuorovaikutustapahtumien ja mielialan suhteen ymmärt rtäminen suhteiden parantaminen johtaa depressiosta

18 Ihmissuhteet ja masennus IPT- periaatteita; sovellettavissa muulloinkin Tunnistetaan ongelma-alue/alueet alue/alueet 1. Suru Potilaalle tärket rkeän n henkilön n kuolema 2. Roolimuutokset Elämänmuutokset myönteiset ja kielteiset 3. Henkilöiden iden väliset v ristiriidat Erimielisyydet tärkeisst rkeissä ihmissuhteissa kaverit, opettajat, vanhemmat, sisarukset) 4. Henkilöiden iden välinen v arkuus Yksinäisyys isyys ja sosiaalinen eristyneisyys Keskitytää ään n nykyisiin ihmissuhteisiin, ongelman vuorovaikutuk- selliseen luonteeseen, autetaan nuorta hallitsemaan masennuksen vuorovaikutuksellisia puolia

19 Nuoren masennuksen hoito perustasolla - edut Varhainen puuttuminen: Masennusjaksojen kesto lyhenee; liitänn nnäisongelmiin puuttuminen Aktivoidaan sosiaalinen ja perheen tuki oireilu huomattavaksi Nuoren hoitaminen normaalissa elämänkontekstissa Hoidosta koituvat ajalliset menetykset pienempiä esim. kouluun Stigmatisoitumisen vähenemisen v / ennaltaehkäisy ja oireiden hallinta luokkiin ja osaksi normaalia; miksei myös s itseä painavista asioista puhumisen kulttuuri? Verkostojen käyttk yttö lähellä nuorta ei tiedon, ei ajan hukkaa Uusia käytk ytäntöjä esim. koulun, perusterveydenhoidon, sosiaalitoimen, mahdollisesti jopa nuorisotoimen välille? v Nuoren oma hoito ja muu tarvittava tuki lähelll hellä

20 Nuoren masennuksen hoito perustasolla: haasteita Koulutukselliset haasteet Tunnistaminen: Depression tunnistaminen komorbiditeetin (erityisesti käytk ytös- ja päihdehp ihdehäiriöt) ohella ja vaikeusasteen ja hoitoisuuden arviointi Hoito: Psykososiaaliset ja lyhytterapeuttiset menetelmät Suomessa jopa erikoissairaanhoidossa alikäytettyj ytettyjä, perustasolla samoin Menetelmien yhdistäminen. Perhetyön onnistuminen vaatii usein työpareja / pieniä tiimejä työryhm ryhmän n kriittinen koko

21 Kiitokset tarkkavaisuudestanne!

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

DEPRESSIO Potilasopas Jukka Turtonen

DEPRESSIO Potilasopas Jukka Turtonen DEPRESSIO Potilasopas Jukka Turtonen Sisältö sivu Lukijalle 4 Mitä lääkäri tarkoittaa hoitoa vaativalla masennuksella? 5 Ahdistuneisuushäiriöt ja masennus 10 Masennus ja päihteet 16 Masennus ja fyysiset

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssille osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kurssista. Sanna Korhonen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2013 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA

NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Miina Lohi, Maria Lyyra NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA

Lisätiedot

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Loppuraportti Virta Oulainen osahanke Koski 2011-2013 Kaija Sepponen, projektipäällikkö 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. JOHDANTO... 5 1.1.

Lisätiedot

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

Raul Soisalo SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry.

Raul Soisalo SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry. SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry. 2012 Itsetuhoisuus- ja väkivaltariskin arviointi Itsemurhaa yrittäneet kaikki tulisi ohjata psykiatriseen arvioon ja heille

Lisätiedot

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 -mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 2 Erityisestä edistävään mielenterveystyön kehittämishankkeen

Lisätiedot

Nuorten hyvinja pahoinvointi

Nuorten hyvinja pahoinvointi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 1. 3.2.2010 Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 Suomalainen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007 Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007 Loppuraportti Marja-Sisko Tallavaara Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2008 SISÄLLYS 1 HANKKEEN

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Koulusurmat. Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy. Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen

Koulusurmat. Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy. Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen Koulusurmat Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN KANNANOTTOJA 2 2011 Suomalaisen Tiedeakatemian

Lisätiedot

Psyykkistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus ja ohjaus ammatillisessa oppilaitoksessa

Psyykkistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus ja ohjaus ammatillisessa oppilaitoksessa anu jokinen liisa Rentola seija eskola Psyykkistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus ja ohjaus ammatillisessa oppilaitoksessa OPAS OPETTAJILLE JA OPISKELIJAHUOLLON TYÖNTEKIJÖILLE Invalidiliiton Järvenpään

Lisätiedot

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN MULTIDIMENSIONAL FAMILY THERAPY UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN KOKEMUKSIA MDFT:N MAHDOLLISUUKSISTA Leena Ehrling ISBN 978-952-7022-06-1 Paintprinting, Helsinki 2014 MULTIDIMENSIONAL FAMILY

Lisätiedot

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Terhi Koskentausta LT, psykiatrian erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen erityispätevyys ylilääkäri Eteva kuntayhtymä Seinäjoki 14.5.09 Eteva kuntayhtymä Muodostunut

Lisätiedot

Työvoiman palvelukeskus. Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE- keskus yhdistetty.

Työvoiman palvelukeskus. Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE- keskus yhdistetty. 1 LIITE 4: KARTOITUS KANNATELLEN I -HANKE: työntekijävastauksista koottu matriisi 31.1.2011 Prosessi Työvoiman palvelukeskus Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE-

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Sassi Satu Työn nimi Päiväkotikiusaaminen Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja

Lisätiedot

Tässä työssä käytän lähteinä kirjoja, potilasoppaita ja artikkeleita, jotka alan ammattilaiset ovat kirjoittaneet.

Tässä työssä käytän lähteinä kirjoja, potilasoppaita ja artikkeleita, jotka alan ammattilaiset ovat kirjoittaneet. 1/23 Johdanto Tämä työ käsittelee paniikkihäiriötä, joka kuuluu ahdistuneisuushäiriöihin. Aihe on tärkeä, koska paniikkihäiriö on suhteellisen yleinen sairaus suomalaisten keskuudessa. Minua itseä aihe

Lisätiedot

Po t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen

Po t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen P o t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen En jaksa mitään, istun kuin halvaantunut sohvannurkassa, hammasharja kädessä ja odotan, että jaksaisin raahautua kohti lavuaaria Elämällä ei ole mitään

Lisätiedot