Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun."

Transkriptio

1 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/ Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) Työsuojelu sähköaloilla Työskentely yhteisillä rakennustyömailla Tietoliikenne Sähkön jakelu Sähköasennus 1. Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta Valtioneuvoston asetuksessa nro 205/2009 on esitetty rakennustöitä koskevat turvallisuusvaatimukset. Päätöstä sovelletaan laajasti varsinaisten talonrakennustöiden lisäksi myös muihin rakennus-, korjaus- ja kunnossapitotöihin, esimerkiksi rakennusten sähkölaitteistoihin ja erilaisiin johtoverkostoihin kohdistuviin töihin. VNa 205/ Rakennushankkeen osapuolten yleiset velvollisuudet Rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille. Päätoteuttajan (pääurakoitsija ) on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kaikilla yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja että he tuntevat kyseessä olevan rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet. Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Tuotesuunnitelmia ovat mm. sähkö- ja LVI-suunnitelmat. Tuotannonsuunnittelu sisältää käytössä olevien resurssien osoittamisen ja niiden ajoituksen. Työnsuunnittelu on yksittäisten hankkeiden, toimintojen ja töiden suunnittelua. Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori ja rakennuttamistehtävät Rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuuskoordinaattorin on huolehdittava 5-9 :ssä tarkoitetuista turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevista toimenpiteistä. Rakennuttajan on huolehdittava siitä, että turvallisuuskoordinaattorilla on riittävä pätevyys, asianmukaiset toimivaltuudet ja muut edellytykset huolehtia kyseessä olevasta rakennushankkeesta. Rakennuttajan on varmistettava, että turvallisuuskoordinaattori huolehtii tälle kuuluvista tehtävistä.

2 2. Osapuolten välinen yhteistyö työmaalla Hankkeen osapuolia ovat rakennuttaja, suunnittelija, päätoteuttaja ja työnantaja (urakoitsija) sekä itsenäinen työnsuorittaja. Itsenäinen työnsuorittaja on henkilö, joka työskentelee toimeksiannon perusteella omaan lukuunsa ilman apulaisia olematta työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa tai työnantaja. Rakennushankkeen toteuttamisessa mukana olevien osapuolten on yhdessä ja kunkin omalta osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville. Velvollisuudet työn vaarojen ehkäisystä ja torjunnasta ulottuvat siis työn koko vaikutuspiiriin, joka voi olla laajempi kuin varsinainen työmaa tai ajoittua vielä suoritusajankohdan jälkeenkin. Omien työsuojeluvelvoitteiden hoitamisen lisäksi eri osapuolten edellytetään toimivan yhteistyössä turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Yhteistyön tärkeä osa on antaa riittävästi tietoa muille hankkeen osapuolille omista suunnitelmista ja meneillään olevista töistä. Käytännössä on tarkoituksenmukaista, että valtioneuvoston päätöksessä tarkoitettujen tehtävien hoitaminen annetaan nimetyn, riittävin toimivaltuuksin varustetun henkilön hoidettavaksi. Tehtävien menestyksellinen hoito edellyttää toimivaltuuksien lisäksi myös asianmukaista koulutusta ja opastusta työsuojelutehtäviin. Päätoteuttajalla on yleinen velvollisuus valvoa, että kaikki työnantajat huolehtivat omista velvoitteistaan. Tietojen antaminen työmaan olosuhteista sekä opastuksen ja ohjeiden antaminen on erityisen tärkeää aliurakointitilanteessa. Päätoteuttajan on varmistettava, että työpaikalla työtä teettävä ulkopuolinen työnantaja ja tämän palveluksessa olevat työntekijät saavat tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kulloinkin kohdistuvista vaara- ja haittatekijöistä. Kaikkien työpaikalla toimivien työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien on tiedotettava muille osapuolille tiedossaan olevista haitta- ja vaaratekijöistä. Perinteisen pääurakoinnin rinnalle on tullut muitakin rakennushankkeen toteutusmuotoja. Esimerkiksi keskenään samanarvoisten urakoitsijoiden suorittama rakennustyö. Tällöin rakennuttaja voi itse huolehtia tarvittavasta valvonnasta, eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta sekä laatia työmaata varten sellaiset menettelytavat ja säännöt, joita se edellyttää urakoitsijoiden noudattavan. Rakennuttaja voi myös asettaa jonkun urakoitsijoista sijaansa huolehtimaan päätoteuttajan tehtävistä. Jollei sellaista ole nimetty, toimii rakennuttaja päätoteuttajana. Työnantajan ja työntekijän yhteistoiminta työpaikalla on järjestettävä työsuojelun valvontalain, yt-lain ja työmarkkinajärjestöjen yleissopimuksen mukaisesti. Työturvallisuuskeskus TTK 2 (9)

3 3. Osapuolten työsuojelutehtävät Rakennuttaja (työn tilaaja) tai hankkeesta vastaava Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on laadittava rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten turvallisuusasiakirja, joka sisältää hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeelliset turvallisuustiedot. Turvallisuusasiakirja on tarpeen mm. alihankkijoille töiden ennakkosuunnittelua ja urakkatarjousten tekemistä varten. Jo suunnitteluvaiheessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että työ voidaan tehdä turvallisesti. Samoin on meneteltävä suunniteltaessa töiden ja työvaiheiden ajoitusta. Vaikka töiden yhteensovittamisesta työmaalla vastaa päätoteuttaja, on rakennuttajankin omalta osaltaan huolehdittava töiden ajoituksen asianmukaisuudesta (esim. urakka-ajat). Silloin kun valmistellaan rakentamista erillisinä urakoina ilman pääurakoitsijaa, on huolehdittava päätoteuttajalle kuuluvien tehtävien hoitamisesta ja nimettävä työmaan vastuuhenkilö tai nimettävä joku urakoitsijoista päätoteuttajaksi. Päätoteuttaja Päätoteuttaja on pääurakoitsija tai sellaisen puuttuessa rakennuttaja tai rakennuttajan tehtävään asettama muu taho, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta. Päätoteuttaja on velvollinen mm. huolehtimaan työmaan yleisjohdosta ja eri osapuolten yhteistoiminnan järjestämisestä. Jokaisella rakennustyömaalla on oltava nimetty päätoteuttaja rakennushankkeen toteutustavasta riippumatta. Päätoteuttajan on nimettävä rakennustyön johtoa varten palveluksessaan oleva, tehtävien edellyttämän pätevyyden omaava vastuuhenkilö ja tarvittaessa hänelle sijainen. Säädöksellä ei ole vaikutusta rakennusasetuksessa tarkoitetun vastaavan työnjohtajan asemaan, vaikka molempia tehtäviä hoitaakin usein sama henkilö. Turvallisuussuunnitelma Päätoteuttaja laatii rakentamisen toteuttamista varten turvallisuussuunnitelman. Ennen rakennustyön alkua on eri töiden ja työvaiheiden ajoitus ja yhteensovittaminen suunniteltava siten, että työt voidaan tehdä turvallisesti ja haittaa aiheuttamatta työntekijöille tai työn vaikutuspiirissä oleville. Erityisiä turvallisuus- ja terveysvaaroja sisältävät työt tulee ottaa suunnitelmassa huomioon. Suunnittelussa noudatetaan ns. jatkuvan suunnittelun periaatetta, jolloin suunnittelu tarkentuu työn etenemisen mukaan. Päätoteuttaja saa suunnittelua varten tarvitsemansa tiedot eri urakoitsijoilta. Turvallisuuden kannalta keskeistä on, että työmaalle syntyy heti alusta alkaen turvallisia työtapoja korostava ilmapiiri. Muun muassa turvallisuussuunnitelman kautta päätoteuttaja viestii muille urakoitsijoille suhtautumisestaan turvallisuusasioihin ja niiden valvontaan. Työturvallisuuskeskus TTK 3 (9)

4 Turvallisuussuunnitelmassa huomioon otettavia ja sovittavia asioita ovat esim. 1. Sellaiset toiminnot, joista voi aiheutua vaaraa muille samoissa tiloissa tai samalla työalueella työskenteleville, kuten - työskentely toisten yläpuolella - kulkureittien tilapäinen sulkeminen - tilapäiset muutokset suojauksissa (aukot, kaiteet jne.) - maalien ja kemikaalien käyttö - purkutyöt - nosto- ja siirtotyöt (myös maapohjan kantavuus on selvitettävä) - elementtien, muottien ja suurten rakenteiden asennus - verkostotöissä pylväiden pystyttäminen ja poistaminen - räjäytys-, louhinta- ja kaivutyöt sekä kaivantojen tuenta - työhygieeniset erityiskysymykset (asbesti, pöly, melu tms.) 2. Töiden aikataulut sekä asennus- ja työjärjestykset 3. Yhteisten työvälineiden ja laitteiden käyttö, kuten - työ- ja tukitelineet sekä nostolaitteet - rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus 4. Yhteiset toimintatavat, kuten - havaituista vaaratekijöistä ilmoittaminen - aikataulumuutokset - eri osapuolten vastuut ja yhteydenpito - työmaan järjestelyt ja työmaa-alueen käyttö - hyväksytyt työmenetelmät ja laitteet. Suunnitelma on esitettävä kirjallisena ainakin keskeisiltä osiltaan. Rakennustyömaa-alueen käyttö Päätoteuttajan on tehtävä suunnitelma työmaa-alueen käytöstä. Suunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota mm. seuraaviin asioihin: henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti koneiden ja laitteiden sijainti jännitteisten ilmajohtojen sijainti kaivu- ja täyttömassojen sijoitus rakennustarvikkeiden ja -aineiden lastaus-, purkaus- ja varastointipaikkojen sijoitus työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito työmaan järjestys ja siisteys jätteiden kerääminen, poistaminen ja hävittäminen palontorjunta. Työmaa-alueen käytön suunnittelun keskeiset osat on esitettävä työmaasuunnitelmana, tarvittaessa rakennusvaiheittain. Työturvallisuuskeskus TTK 4 (9)

5 Turvallisuusjohtaminen rakennushankkeessa Päätoteuttajan velvollisuuksiin rakennustyön koordinoijana kuuluvat mm. seuraavat asiat: työmaan yleisjohto osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestäminen töiden ja toimintojen yhteensovittaminen työmaan turvallisuussuunnitelmasta johtuvien toimenpiteiden täytäntöönpano ja seuranta turvallisuussuunnitelman ajan tasalla pitäminen työmaa-alueen yleisestä järjestyksestä ja siisteydestä huolehtiminen. Turvallisuusjohtamista toteutetaan käytännössä esimerkiksi seuraavin keinoin: 1. Työmaa- ja urakoitsijapalaverit Turvallisuusasiat tulee sisällyttää kaikkiin työmaan yhteisiin palavereihin. Tällä tavoin turvallisuuteen liittyvät asiat kytketään luontevaksi osaksi muita työmaatoimintoja. 2. Perehdyttäminen ja opastus Perehdyttämis- ja työnopastusvaatimukset koskevat kaikkia rakennustyömaalla työskenteleviä riippumatta työskentelyjakson pituudesta. Urakoitsijat ja heidän työntekijänsä velvoitetaan osallistumaan työmaan yleisiin perehdyttämistilaisuuksiin. Urakoitsijoiden tulee huolehtia riittävän perehdyttämiskoulutuksen ja työnopastuksen järjestämisestä omille työntekijöilleen. Rakennustyön aikana työmaalle tuleville uusille työntekijöille on myös järjestettävä tarvittava perehdytys ja työnopastus. 3. Tiedottaminen On tiedotettava kaikista olennaisista muutoksista suunnitelmissa, aikatauluista, vaatimuksissa ja olosuhteissa ja varmistuttava siitä, että urakoitsijat tiedottavat muutoksista edelleen omille työntekijöilleen. 4. Turvallisuusmääräysten noudattaminen Työmaan alkuvaiheista lähtien on puututtava johdonmukaisesti ja päättäväisesti havaittuihin puutteisiin ja poikkeamiin. Tarvittavat korjaukset tehdään viivytyksettä. 5. Tarkastukset Tarkastustoiminnan organisoi päätoteuttaja. Työmaan luonteen ja laajuuden mukaan kaikille osapuolille on varattava mahdollisuus osallistua tarkastuksiin. Merkittävät urakoitsijat on velvoitettava olemaan mukana tarkastuksissa. 6. Turvallisuusmääräysten tuntemisesta ja ammattitaidosta varmistuminen Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että heidän työntekijänsä tuntevat työmaata koskevat turvallisuusmääräykset. Urakoitsijoilta tulee edellyttää, että heidän työntekijöillään on myös työtehtävien vaatima ammattitaito mahdollisine erityispätevyyksineen. Turvallisuusmääräysten tuntemista ja riittävää ammattitaitoa tulee edellyttää myös itsenäisiltä työnsuorittajilta. Työturvallisuuskeskus TTK 5 (9)

6 7. Työmaan siisteys ja järjestys Rakennustyömaan siisteydellä ja järjestyksellä on keskeinen merkitys työmaan työturvallisuudelle. Työmaalla tuleekin olla selvät säännöt siitä, miten kukin omalta osaltaan huolehtii järjestyksestä ja siisteydestä. Työmaalla ei voi olla ei kenenkään materiaaleja tai jätteitä. 8. Kulkutiet Erityisen tärkeää on varmistua siitä, että kulkuteillä ei ole esineitä, materiaaleja tai jätteitä kulkutiet eivät ole liukkaita kulkuteiden valaistus on riittävä kulkuteiden kantavuus on riittävä koneille ja materiaalikuljetuksille kulkuteiden putoamissuojaus on kunnossa kulkutiet sijoitetaan erilleen työn vaara-alueista lähellä olevat koneenosat on suojattu ylikulkusillat ovat kunnossa hätäpoistumistiet on merkitty ja kaikkien tiedossa jalankulku on erotettu muusta liikenteestä. 9. Telineet ja tikkaat Telineiden pystyttämistä, tarkastamista ja siirtämistä sekä tikkaiden käyttöä varten on luotava selkeät säännöt. Työmaatarkastuksissa kiinnitetään erityistä huomiota telineisiin sekä tikkaiden käyttöön. 10. Putoamissuojaus Putoamissuojaukset suunnitellaan aina etukäteen siten, että työkohteessa on asialliset putoamissuojaukset. Työntekijät on velvoitettava käyttämään turvavaljaita sellaisissa työkohteissa, joissa putoamissuojausta ei kohtuudella voida toteuttaa kaiteiden tai vastaavien rakenteiden avulla. Urakoitsijat ja itsenäiset työnsuorittajat Kukin työnantaja (urakoitsija) vastaa viime kädessä omien töidensä suunnittelusta, toteutuksesta, valvonnasta ja työntekijöiden turvallisuudesta, vaikka työmaan yleisjohto turvallisuussuunnitelmineen kuuluukin päätoteuttajalle. Urakka- ja muissa vastaavissa sopimuksissa tulee tämän vuoksi tarkoin huomioida työsuojeluun ja turvallisuussuunnitelmaan liittyvät asiat. Omia töitä koskevat suunnitelmat tulee laatia riittävän ajoissa, ja tarvittavat tiedot on annettava päätoteuttajalle turvallisuussuunnitelmaa varten. Vastuut ja vastuusuhteet tulee olla selvillä ennen töiden aloittamista. Jokaisen työnantajan (urakoitsijan) on nimettävä teettämänsä työn johtoa ja valvontaa varten tehtävään pätevä vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön jatkuvaa läsnäoloa työmaalla ei edellytetä, vaan riittää, että tämä on helposti tavoitettavissa. Vastuuhenkilön tulee olla kyseisen työnantajan palveluksessa, ellei ko. työnantaja itse henkilökohtaisesti hoida tehtävää. Työntekijöille on annettava ennen työn aloitusta tiedot työmaan olosuhteista ja turvallisuutta tai terveyttä uhkaavista vaaroista sekä niiden torjumiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Näitä asioita on käsiteltävä riittävän ajoissa ja asianmukaisesti työnantajan ja työntekijöiden kesken, ja niistä on annettava työntekijöille asianmukainen työmaakohtainen perehdyttämiskoulutus. Työturvallisuuskeskus TTK 6 (9)

7 Työskentely yhteisellä rakennustyömaalla Työsuojeluun liittyvät seikat tulee kytkeä luonnolliseksi osaksi työsuoritusten muuta suunnittelua. Tarkoituksenmukaisessa turvallisuussuunnitelmassa otetaan huomioon työmaan luonne ja työsuorituksen laajuus. Mitä enemmän vaaratekijöitä työympäristöön liittyy tai mitä laajemmasta työsuorituksesta on kyse, sitä tarkemmin suunnittelussa on paneuduttava turvallisuuskysymyksiin. Yritystasolla työsuojelun toimintaohjelma antaa hyvän peruslähtökohdan työmaakohtaiselle turvallisuussuunnittelulle, joka voidaan aloittaa perusteellisella työmaan turvallisuus- ja terveysriskien kartoituksella. Kaikki tunnistetut riskit pyritään poistamaan etukäteen. Mikäli tämä ei kohtuudella ole mahdollista, tulee riskien vaikutus rajata mahdollisimman vähäiseksi. Työmaan suunnittelun toteutuksen kannalta on oman henkilöstön kanssa pidettävä ns. työmaan aloituspalaveri tärkeä. Tilaisuudessa käsitellään muiden työmaatoimintojen lisäksi myös työturvallisuuteen liittyvät asiat, kuten yhteisen työmaan työsuojeluorganisaatio ja sen tehtävät päätoteuttajan ja/tai tilaajan turvallisuussuunnitelma urakoitsijan oma, ko. työkohdetta koskeva turvallisuussuunnitelma työmaan kunnossapito- ja työsuojelutarkastukset (omat ja päätoteuttajan) ja niihin osallistuminen päätoteuttajan ja urakoitsijan järjestämä opastus ja perehdytys työmaan järjestys ja siisteys tarvittavat ryhmä- ja henkilökohtaiset suojaimet ja niiden käyttö tulitöihin liittyvät kysymykset (luvat ja ohjeet) tehdyt asbestikartoitukset (varsinkin saneeraustyömailla) telineiden kunnon seuranta ja tikastyöskentelyn periaatteet puutteista ja laiminlyönneistä raportointi poikkeustilanteiden tunnistaminen ja ohjeet poikkeustilanteissa toimimisesta poistumistiet ensiapuun liittyvät kysymykset työmaan yhteiset ja omat palaverit ja niissä käsiteltävät työsuojelukysymykset työmaan omat ja yhteiset työsuojelutavoitteet henkilöstötilat, varastot ja purkauspaikat komennustyömailla lisäksi työkykyä ylläpitävä toiminta, vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet, työterveyshuollon järjestelyt, sairaudenhoito ja asunto-olot. Työmaakohtainen työsuojelusuunnitelma tulee tehdä kirjallisena. Tällöin sen seuranta on selkeämpää ja se on jaettavissa työmaan muille sidosryhmille ja myöhemmin työmaalle tulevalle omalle henkilöstölle. Suunnittelun, toteutuksen ja seurannan apuvälineet Toiminnan suunnittelemiseksi, suunnitelmien seuraamiseksi ja käytännön toiminnan helpottamiseksi voidaan käyttää yksinkertaisia muistilistoja ja lomakkeita, kuten työnopastuksen/perehdyttämisen muistilistaa luettelo kussakin työssä tarvittavista työ- ja suojavälineistä työtelineiden tarkastuspöytäkirjaa tikkaiden tarkastuspöytäkirjaa kunnossapitotarkastusten (viikkotarkastusten) pöytäkirjaa. Työturvallisuuskeskus TTK 7 (9)

8 Mikäli yrityksessä on laadittu omia työturvallisuusohjeita, tulee niitä hyödyntää ja tarpeen vaatiessa muokata kullekin työmaalle soveltuviksi. Yritystason turvallisuusohjeissa voidaan käsitellä mm. työsuojeluasioista vastaavan henkilön nimeämistä työsuojeluasiamiehen valitsemista työmaahan perehdyttämistä ja työnopastusta työsuojelukierrosten ja -tarkastusten järjestämistä ilmoitusten tekoa havaituista vioista ja puutteista sekä niiden korjaamista työmaan järjestystä ja siisteyttä paloturvallisuutta sähkölaitteita sähkötyöturvallisuutta jännitetöiden tekemistä työkalujen ja -koneiden käyttöä, kunnossapitoa ja hankintaa työtelineitä, tikkaita ja putoamisvaaralta suojautumista henkilönsuojaimia vaarallisia aineita, niiden hankintaa ja käyttöä sekä käyttöturvallisuustiedotteita yksintyöskentelyä ensiavun järjestelyjä ja toimenpiteitä tapaturmatilanteissa. Tapaturmien, läheltä piti -tapausten ja muiden vastaavien häiriötilanteiden tutkiminen on erittäin tärkeä toimenpide turvallisuuden jatkuvan parantamisen kannalta. Tämän vuoksi yrityksen turvallisuusohjeisiin tulisi sisällyttää myös ohjeet läheltä piti -tapauksista ja häiriötilanteista ilmoittamiseksi ohjeet sisäisen tapaturmailmoituksen täyttämisestä ohjeet tapaturmien, läheltä piti -tapausten yms. tilanteiden tutkimiseksi. 4. Työnaikainen turvallisuus Työmaakohtaisen työsuojelusuunnitelman noudattaminen Työmaan aloituspalaverissa käsiteltyjen ja noudatettavaksi sovittujen käytäntöjen täsmentäminen on usein vielä erikseen tarpeellista. Täsmentämistä vaativia asioita ovat esimerkiksi turvallisuussuunnitelman seurannan työnjakoon liittyvät kysymykset, kuten työsuojelun toteutumisesta vastaavan työnantajan edustajan erityistehtävät ko. työmaalla - hankkia (huom. myös käyttö- ja pystytysohjeet), tarkastaa ja hyväksyä oman henkilöstön pystyttämät telineet yms. rakenteet - varmistua ko. asennuskohteessa työskentelevien henkilöiden pätevyyksistä ja valmiuksista ja tarvittaessa huolehtia työnopastuksesta - laatia tarvittavat erityisohjeet - vastata tarvittavien erikoistyövälineiden (nostolaitteiden tms.) tilauksista ja kaluston kunnosta - toimia työsuojeluyhdyshenkilönä muihin urakoitsijoihin ja päätoteuttajaan päin Työturvallisuuskeskus TTK 8 (9)

9 kärkimiehen tai työsuojeluasiamiehen tehtävät - osallistua työsuojelukierroksiin - osallistua työmaan työsuojeluorganisaation toimintaan - huolehtia työsuojeluasioiden esilleotosta viikko- yms. palavereissa - arvioida ensiapuvalmius, henkilönsuojainten jne. kunto ja riittävyys - ylläpitää turvalliseen työskentelyyn kannustavaa asennetta työntekijän tehtävät - työntekijän tulee noudattaa yrityksen työsuojelun toimintaohjelmassa määriteltyjä toimintaohjeita ja ottaa erityisesti huomioon kyseessä olevan työkohteen erityismääräykset - työntekijän velvollisuus on huolehtia oman työnsä turvallisuudesta myös siten, että ei omalla toiminnallaan aiheuta vaaraa muille - työntekijän tulee ilmoittaa kaikista mahdollisista vaaratilanteista ja puutteista työvälineissä tai -olosuhteissa välittömästi työnantajan edustajalle - poistaa tai rajoittaa havaitsemansa vaaratekijä, mikäli se on mahdollista esim. toimintamahdollisuudet ja toimenpiteen laajuus huomioiden. Toiminnan jatkuva parantaminen Aloituskokouksissa käsitellään projektin toteuttamiseen liittyvät suunnitelmat, aikataulut ja niiden edellyttämät muut toimenpiteet. Tämän lisäksi työmaan edetessä on syytä pitää työmaan laajuuden tai monitahoisuuden mukaan esim. viikoittain tai kuukausittain oman henkilöstön kesken yhteisiä tilaisuuksia, joissa käsitellään hankkeen etenemiseen liittyviä keskeisiä seikkoja, kuten seuraavan tarkastelujakson aikana tapahtuvia suurempia hankintoja projektin taloudellista tilannetta ilmenneitä hankaluuksia työsuojelu- yms. yhteistoiminnoissa sekä tulevan tarkastelujakson edellyttämiä erityistoimenpiteitä työsuojeluasioiden hoidossa erilaisten puutteiden tai virheiden toteamista ja korjaamista tarvittavaa erikoisosaamista ja koulutusta työvoimatarpeen ennustetta seuraavan tarkastelujakson aikana seurantaa sovittujen asioiden toteutumisesta ja vastuuhenkilöiden nimeämisestä. Palautteen saaminen projektin onnistumisesta on sekä motivaation että jatkuvan oppimisen ja toimintojen edelleen kehittämisen kannalta keskeinen tekijä. Projektin lopetuspalaveri tulisikin pitää heti, kun kaikki oleelliset projektin kulkua kuvaavat tekijät ovat selvillä. Mahdollisimman monen projektiin osallistuneen henkilön tulisi olla siinä mukana. Lopetuspalaverissa käsiteltäviä asioita voivat olla esim. aikataulujen toteutuminen ja mahdolliset myöhästymisen syyt yhteistyö ja tiedonkulku muiden osapuolten kesken projektin taloudellinen onnistuminen suunnitelmiin verrattuna havaitut puutteet omissa ja muiden toiminnoissa kehittämiskohteet vastaavia projekteja silmällä pitäen. Linkki: Turvallisesti raksalla Työturvallisuuskeskus TTK 9 (9)

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

Parikkalan vesitornin peruskorjaus

Parikkalan vesitornin peruskorjaus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA Parikkalan vesitornin peruskorjaus Turvallisuusasiakirja URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25076 Turvallisuusasiakirja 1 (7) Lomperi Kari

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on:

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on: 1 (5) 1.2.2012 URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT LAHDEN KAUPUNGIN TEKNISEN- JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN KUNNALLISTEKNIIKAN YKSIKÖN RAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ 1. Yleistä Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

TYÖSUOJELU SÄHKÖALOILLA

TYÖSUOJELU SÄHKÖALOILLA TYÖTURVALLISUUSOHJE STO 8/2016 13.4.2016 Korvaa: STO 8/2009 Työturvallisuuskeskus Sähköalojen työalatoimikunta Laatija: Jukka Tamminen Päivitys: Jukka Mäntynen, Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN

HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN Työturvallisuusasiakirja Menettelyohjeet Turvallisuussäännöt 12.3.2013 Vestia Oy p. (08) 410 8700 Vestianväylä 80 asiakaspalvelu@vestia.fi PL 66, 84101 Ylivieska www.vestia.fi

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen osasto /Kunnallistekniikka Dnro PIR/344/0401/2016 PIRKKALAN KUNTA AURAUS- JA LIUKKAUDENTORJUNTAPALVELUJEN PALVELUJEN HANKINTA TALVIKAUSILLE 2016/17 JA 17/18 + OPTIOKAUSILLE 18/19 JA 19/20 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN LIIKUNTAPUISTON MAANRAKENNUSURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 29.2.2016, Janne

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1.3.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Pirkkalan kunta Hanke: Nuolialan yhtenäiskoulu JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 1.3.2016, Luotu turvallisuusasiakirja suunnittelua varten ALUSTAVA!

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi kunnaninsinööri Jari Sihvonen Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.2.2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...4 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS 11.1.2017 2/8 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( )

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( ) Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 7.10.2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Tilaajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 ISS Proko Oy TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.3.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Urjalan kunta PL 33 31761 URJALA Hanke: Urjalan yhtenäiskoulu TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 6.3.2015 luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

KAIKKI KOLUT / LUKITUS JA KULUNVALVONTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

KAIKKI KOLUT / LUKITUS JA KULUNVALVONTA TURVALLISUUSASIAKIRJA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu 6.3.2017 KAUNIAISTEN KAUPUNKI / GRANKULLA STAD TILAKESKUS Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu

Lisätiedot

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (14) Sisältö 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito... 1 1.3 Päätoteuttaja... 1 1.4 Urakoitsijoiden

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja 1/7 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-011L 16066-011V 16066-011K Turvallisuusasiakirja 2/7 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009 Tekninen johtaja Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Sisältö Rakli lyhyesti Työturvallisuustavoitteita

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus.

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus. Hingunniemen koulukeskus,keittiön muutostyö TURVALLISUUSASIAKIRJA liite 1 (5) TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET Turvallisuushallinnan tavoitteet Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

ab Ska-Plan oy TURVALLISUUSASIAKIRJA Kårkulla Samkommun Kårkullavägen 142, PARAINEN Tämä turvallisuusasiakirja koskee seuraavia urakoita:

ab Ska-Plan oy TURVALLISUUSASIAKIRJA Kårkulla Samkommun Kårkullavägen 142, PARAINEN Tämä turvallisuusasiakirja koskee seuraavia urakoita: Tilaaja Kårkulla Samkommun Rakennuskohde Rakennus 2 Talot A, B ja C Kårkullavägen 142, Tämä turvallisuusasiakirja koskee seuraavia urakoita: Purkutyöt Versio: 1.0 Tarjouspyyntövaihe HUOM! MIKÄÄN TYÖ EI

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää Nolla tapaturmaa -ajattelu jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa?

Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa? Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa? SÄHKÖTURVALLISUUDEN OMA-ARVIOINTI Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista Sillä tähdätään yrityksen tehokkuuden,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 10/07 Tapahtumakuvaus Koneet ja laitteet Työnantajan toimiala Vahingoittuneen ammatti Työympäristö Työtehtävä

Lisätiedot

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus Turvallisuusliite Laitilan kaupunki Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus HANKE 3/ 2017 1. Yleistä Nämä ohjeet koskevat kohteen suunnittelijoita, urakoitsijoita ja rakennuttajan edustajia. Sen

Lisätiedot

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Porvoon kaupunki HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Turvallisuusasiakirja Vaahterakalliontie, Albert Edelfeltin rantatie, Hermanninsaarentie Sisällys 1. Yleistä 1 2. Rakennuskohde 1 3. Työssä esiintyvät vaaratekijät

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 Pohjolankatu 14 74100 IISALMI Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 2017 IISALMEN KAUPUNKI SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 25 Pinnoitus ja leikkaus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 24/00. Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. Talonrakennus.

Talonrakennus TOT 24/00. Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. Talonrakennus. TOT-RAPORTTI 24/00 Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Hallirakennuksessa oli kulku toiseen kerrokseen 4,9 m korkeilla tikkailla. Rakennusmies

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 26 Pakkaus ja tuotevalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.3.2010 2/9 3/9 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 3.3.2016 1 Saijariina Toivikko Hankkeen toteutus Hanke on Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Kaivantojen turvallisuus miniseminaari Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3. Työturvallisuus

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS

TYÖTURVALLISUUSLIITE SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö TYÖTURVALLISUUSLIITE 11-88 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus Turvallisuusliite

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Johdanto. 2. Vastuu työsuojelusta ja työturvallisuudesta. 3. Työntekijän ilmoittamis- ja huomauttamisvelvoite

Sisällysluettelo. 1. Johdanto. 2. Vastuu työsuojelusta ja työturvallisuudesta. 3. Työntekijän ilmoittamis- ja huomauttamisvelvoite Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Vastuu työsuojelusta ja työturvallisuudesta 3. Työntekijän ilmoittamis- ja huomauttamisvelvoite 4. Työsuojelu ja työturvallisuus työpaikalla yleisesti 5. Työsuojelu ja työturvallisuus

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 30.1.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan

Lisätiedot

URAKKAOHJELMAN LIITE OUKA/1280/ /2015 RAJAKYLÄ PATENIEMI HOLSTINMÄKI -ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

URAKKAOHJELMAN LIITE OUKA/1280/ /2015 RAJAKYLÄ PATENIEMI HOLSTINMÄKI -ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA RAJAKYLÄ PATENIEMI HOLSTINMÄKI -ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 16.3.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki LinnanInfra -liikelaitos Hiekoitushiekan poiston ja puhtaanapidon urakka 2017 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA A. Turvallisuusasiakirja B. Turvallisuussäännöt C. Menettelyohjeet A. TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie

Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie ym ym-suunnittelu oy Mänttä-Vilppulan kaupunki Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie Turvallisuusasiakirja 4.5.2015 Työnro: 1524232 Ym-Suunnittelu Oy Teerikorventie 74 35820 Mänttä

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet LIITE 5 Työturvallisuusasiakirja 1(8) Kiimingin alueurakan TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Työturvallisuusasiakirja 2(8) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖALUE JA

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Kisakuja 79600 JOROINEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 17.08.2013 Tämä työturvallisuusliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka)

Lisätiedot

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS TALENTUM Helsinki 2013 9., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1980-5 Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen Jussi Takamaa Rautatieympäristö Junan nopeus max 220 km/h Jännite 25 000 volttia Juna liikkuu lähes äänettömästi Vaarallista? Rautatieympäristö Junaliikenne

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Urheilukentän kunnostus

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Urheilukentän kunnostus TURVALLISUUSASIAKIRJA Urheilukentän kunnostus 2016-2017 28.4.2016 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 HANKKEEN TIEDOT... 3 1.2 PÄÄTOTEUTTAJA... 3 1.3 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJAT... 3 1.4 RAKENNUTTAJAN

Lisätiedot

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS TALENTUM Helsinki 2015 10., uudistettu painos 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2508-0

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA TURVALLISUUSASIAKIRJA I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Rakennuttaja... 1 1.3 Suunnittelija...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 1 (7) NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 PÄÄLLYSTYSURAKKA 2017 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot