Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun."

Transkriptio

1 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/ Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) Työsuojelu sähköaloilla Työskentely yhteisillä rakennustyömailla Tietoliikenne Sähkön jakelu Sähköasennus 1. Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta Valtioneuvoston asetuksessa nro 205/2009 on esitetty rakennustöitä koskevat turvallisuusvaatimukset. Päätöstä sovelletaan laajasti varsinaisten talonrakennustöiden lisäksi myös muihin rakennus-, korjaus- ja kunnossapitotöihin, esimerkiksi rakennusten sähkölaitteistoihin ja erilaisiin johtoverkostoihin kohdistuviin töihin. VNa 205/ Rakennushankkeen osapuolten yleiset velvollisuudet Rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille. Päätoteuttajan (pääurakoitsija ) on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kaikilla yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja että he tuntevat kyseessä olevan rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet. Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Tuotesuunnitelmia ovat mm. sähkö- ja LVI-suunnitelmat. Tuotannonsuunnittelu sisältää käytössä olevien resurssien osoittamisen ja niiden ajoituksen. Työnsuunnittelu on yksittäisten hankkeiden, toimintojen ja töiden suunnittelua. Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori ja rakennuttamistehtävät Rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuuskoordinaattorin on huolehdittava 5-9 :ssä tarkoitetuista turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevista toimenpiteistä. Rakennuttajan on huolehdittava siitä, että turvallisuuskoordinaattorilla on riittävä pätevyys, asianmukaiset toimivaltuudet ja muut edellytykset huolehtia kyseessä olevasta rakennushankkeesta. Rakennuttajan on varmistettava, että turvallisuuskoordinaattori huolehtii tälle kuuluvista tehtävistä.

2 2. Osapuolten välinen yhteistyö työmaalla Hankkeen osapuolia ovat rakennuttaja, suunnittelija, päätoteuttaja ja työnantaja (urakoitsija) sekä itsenäinen työnsuorittaja. Itsenäinen työnsuorittaja on henkilö, joka työskentelee toimeksiannon perusteella omaan lukuunsa ilman apulaisia olematta työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa tai työnantaja. Rakennushankkeen toteuttamisessa mukana olevien osapuolten on yhdessä ja kunkin omalta osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville. Velvollisuudet työn vaarojen ehkäisystä ja torjunnasta ulottuvat siis työn koko vaikutuspiiriin, joka voi olla laajempi kuin varsinainen työmaa tai ajoittua vielä suoritusajankohdan jälkeenkin. Omien työsuojeluvelvoitteiden hoitamisen lisäksi eri osapuolten edellytetään toimivan yhteistyössä turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Yhteistyön tärkeä osa on antaa riittävästi tietoa muille hankkeen osapuolille omista suunnitelmista ja meneillään olevista töistä. Käytännössä on tarkoituksenmukaista, että valtioneuvoston päätöksessä tarkoitettujen tehtävien hoitaminen annetaan nimetyn, riittävin toimivaltuuksin varustetun henkilön hoidettavaksi. Tehtävien menestyksellinen hoito edellyttää toimivaltuuksien lisäksi myös asianmukaista koulutusta ja opastusta työsuojelutehtäviin. Päätoteuttajalla on yleinen velvollisuus valvoa, että kaikki työnantajat huolehtivat omista velvoitteistaan. Tietojen antaminen työmaan olosuhteista sekä opastuksen ja ohjeiden antaminen on erityisen tärkeää aliurakointitilanteessa. Päätoteuttajan on varmistettava, että työpaikalla työtä teettävä ulkopuolinen työnantaja ja tämän palveluksessa olevat työntekijät saavat tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kulloinkin kohdistuvista vaara- ja haittatekijöistä. Kaikkien työpaikalla toimivien työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien on tiedotettava muille osapuolille tiedossaan olevista haitta- ja vaaratekijöistä. Perinteisen pääurakoinnin rinnalle on tullut muitakin rakennushankkeen toteutusmuotoja. Esimerkiksi keskenään samanarvoisten urakoitsijoiden suorittama rakennustyö. Tällöin rakennuttaja voi itse huolehtia tarvittavasta valvonnasta, eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta sekä laatia työmaata varten sellaiset menettelytavat ja säännöt, joita se edellyttää urakoitsijoiden noudattavan. Rakennuttaja voi myös asettaa jonkun urakoitsijoista sijaansa huolehtimaan päätoteuttajan tehtävistä. Jollei sellaista ole nimetty, toimii rakennuttaja päätoteuttajana. Työnantajan ja työntekijän yhteistoiminta työpaikalla on järjestettävä työsuojelun valvontalain, yt-lain ja työmarkkinajärjestöjen yleissopimuksen mukaisesti. Työturvallisuuskeskus TTK 2 (9)

3 3. Osapuolten työsuojelutehtävät Rakennuttaja (työn tilaaja) tai hankkeesta vastaava Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on laadittava rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten turvallisuusasiakirja, joka sisältää hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeelliset turvallisuustiedot. Turvallisuusasiakirja on tarpeen mm. alihankkijoille töiden ennakkosuunnittelua ja urakkatarjousten tekemistä varten. Jo suunnitteluvaiheessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että työ voidaan tehdä turvallisesti. Samoin on meneteltävä suunniteltaessa töiden ja työvaiheiden ajoitusta. Vaikka töiden yhteensovittamisesta työmaalla vastaa päätoteuttaja, on rakennuttajankin omalta osaltaan huolehdittava töiden ajoituksen asianmukaisuudesta (esim. urakka-ajat). Silloin kun valmistellaan rakentamista erillisinä urakoina ilman pääurakoitsijaa, on huolehdittava päätoteuttajalle kuuluvien tehtävien hoitamisesta ja nimettävä työmaan vastuuhenkilö tai nimettävä joku urakoitsijoista päätoteuttajaksi. Päätoteuttaja Päätoteuttaja on pääurakoitsija tai sellaisen puuttuessa rakennuttaja tai rakennuttajan tehtävään asettama muu taho, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta. Päätoteuttaja on velvollinen mm. huolehtimaan työmaan yleisjohdosta ja eri osapuolten yhteistoiminnan järjestämisestä. Jokaisella rakennustyömaalla on oltava nimetty päätoteuttaja rakennushankkeen toteutustavasta riippumatta. Päätoteuttajan on nimettävä rakennustyön johtoa varten palveluksessaan oleva, tehtävien edellyttämän pätevyyden omaava vastuuhenkilö ja tarvittaessa hänelle sijainen. Säädöksellä ei ole vaikutusta rakennusasetuksessa tarkoitetun vastaavan työnjohtajan asemaan, vaikka molempia tehtäviä hoitaakin usein sama henkilö. Turvallisuussuunnitelma Päätoteuttaja laatii rakentamisen toteuttamista varten turvallisuussuunnitelman. Ennen rakennustyön alkua on eri töiden ja työvaiheiden ajoitus ja yhteensovittaminen suunniteltava siten, että työt voidaan tehdä turvallisesti ja haittaa aiheuttamatta työntekijöille tai työn vaikutuspiirissä oleville. Erityisiä turvallisuus- ja terveysvaaroja sisältävät työt tulee ottaa suunnitelmassa huomioon. Suunnittelussa noudatetaan ns. jatkuvan suunnittelun periaatetta, jolloin suunnittelu tarkentuu työn etenemisen mukaan. Päätoteuttaja saa suunnittelua varten tarvitsemansa tiedot eri urakoitsijoilta. Turvallisuuden kannalta keskeistä on, että työmaalle syntyy heti alusta alkaen turvallisia työtapoja korostava ilmapiiri. Muun muassa turvallisuussuunnitelman kautta päätoteuttaja viestii muille urakoitsijoille suhtautumisestaan turvallisuusasioihin ja niiden valvontaan. Työturvallisuuskeskus TTK 3 (9)

4 Turvallisuussuunnitelmassa huomioon otettavia ja sovittavia asioita ovat esim. 1. Sellaiset toiminnot, joista voi aiheutua vaaraa muille samoissa tiloissa tai samalla työalueella työskenteleville, kuten - työskentely toisten yläpuolella - kulkureittien tilapäinen sulkeminen - tilapäiset muutokset suojauksissa (aukot, kaiteet jne.) - maalien ja kemikaalien käyttö - purkutyöt - nosto- ja siirtotyöt (myös maapohjan kantavuus on selvitettävä) - elementtien, muottien ja suurten rakenteiden asennus - verkostotöissä pylväiden pystyttäminen ja poistaminen - räjäytys-, louhinta- ja kaivutyöt sekä kaivantojen tuenta - työhygieeniset erityiskysymykset (asbesti, pöly, melu tms.) 2. Töiden aikataulut sekä asennus- ja työjärjestykset 3. Yhteisten työvälineiden ja laitteiden käyttö, kuten - työ- ja tukitelineet sekä nostolaitteet - rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus 4. Yhteiset toimintatavat, kuten - havaituista vaaratekijöistä ilmoittaminen - aikataulumuutokset - eri osapuolten vastuut ja yhteydenpito - työmaan järjestelyt ja työmaa-alueen käyttö - hyväksytyt työmenetelmät ja laitteet. Suunnitelma on esitettävä kirjallisena ainakin keskeisiltä osiltaan. Rakennustyömaa-alueen käyttö Päätoteuttajan on tehtävä suunnitelma työmaa-alueen käytöstä. Suunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota mm. seuraaviin asioihin: henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti koneiden ja laitteiden sijainti jännitteisten ilmajohtojen sijainti kaivu- ja täyttömassojen sijoitus rakennustarvikkeiden ja -aineiden lastaus-, purkaus- ja varastointipaikkojen sijoitus työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito työmaan järjestys ja siisteys jätteiden kerääminen, poistaminen ja hävittäminen palontorjunta. Työmaa-alueen käytön suunnittelun keskeiset osat on esitettävä työmaasuunnitelmana, tarvittaessa rakennusvaiheittain. Työturvallisuuskeskus TTK 4 (9)

5 Turvallisuusjohtaminen rakennushankkeessa Päätoteuttajan velvollisuuksiin rakennustyön koordinoijana kuuluvat mm. seuraavat asiat: työmaan yleisjohto osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestäminen töiden ja toimintojen yhteensovittaminen työmaan turvallisuussuunnitelmasta johtuvien toimenpiteiden täytäntöönpano ja seuranta turvallisuussuunnitelman ajan tasalla pitäminen työmaa-alueen yleisestä järjestyksestä ja siisteydestä huolehtiminen. Turvallisuusjohtamista toteutetaan käytännössä esimerkiksi seuraavin keinoin: 1. Työmaa- ja urakoitsijapalaverit Turvallisuusasiat tulee sisällyttää kaikkiin työmaan yhteisiin palavereihin. Tällä tavoin turvallisuuteen liittyvät asiat kytketään luontevaksi osaksi muita työmaatoimintoja. 2. Perehdyttäminen ja opastus Perehdyttämis- ja työnopastusvaatimukset koskevat kaikkia rakennustyömaalla työskenteleviä riippumatta työskentelyjakson pituudesta. Urakoitsijat ja heidän työntekijänsä velvoitetaan osallistumaan työmaan yleisiin perehdyttämistilaisuuksiin. Urakoitsijoiden tulee huolehtia riittävän perehdyttämiskoulutuksen ja työnopastuksen järjestämisestä omille työntekijöilleen. Rakennustyön aikana työmaalle tuleville uusille työntekijöille on myös järjestettävä tarvittava perehdytys ja työnopastus. 3. Tiedottaminen On tiedotettava kaikista olennaisista muutoksista suunnitelmissa, aikatauluista, vaatimuksissa ja olosuhteissa ja varmistuttava siitä, että urakoitsijat tiedottavat muutoksista edelleen omille työntekijöilleen. 4. Turvallisuusmääräysten noudattaminen Työmaan alkuvaiheista lähtien on puututtava johdonmukaisesti ja päättäväisesti havaittuihin puutteisiin ja poikkeamiin. Tarvittavat korjaukset tehdään viivytyksettä. 5. Tarkastukset Tarkastustoiminnan organisoi päätoteuttaja. Työmaan luonteen ja laajuuden mukaan kaikille osapuolille on varattava mahdollisuus osallistua tarkastuksiin. Merkittävät urakoitsijat on velvoitettava olemaan mukana tarkastuksissa. 6. Turvallisuusmääräysten tuntemisesta ja ammattitaidosta varmistuminen Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että heidän työntekijänsä tuntevat työmaata koskevat turvallisuusmääräykset. Urakoitsijoilta tulee edellyttää, että heidän työntekijöillään on myös työtehtävien vaatima ammattitaito mahdollisine erityispätevyyksineen. Turvallisuusmääräysten tuntemista ja riittävää ammattitaitoa tulee edellyttää myös itsenäisiltä työnsuorittajilta. Työturvallisuuskeskus TTK 5 (9)

6 7. Työmaan siisteys ja järjestys Rakennustyömaan siisteydellä ja järjestyksellä on keskeinen merkitys työmaan työturvallisuudelle. Työmaalla tuleekin olla selvät säännöt siitä, miten kukin omalta osaltaan huolehtii järjestyksestä ja siisteydestä. Työmaalla ei voi olla ei kenenkään materiaaleja tai jätteitä. 8. Kulkutiet Erityisen tärkeää on varmistua siitä, että kulkuteillä ei ole esineitä, materiaaleja tai jätteitä kulkutiet eivät ole liukkaita kulkuteiden valaistus on riittävä kulkuteiden kantavuus on riittävä koneille ja materiaalikuljetuksille kulkuteiden putoamissuojaus on kunnossa kulkutiet sijoitetaan erilleen työn vaara-alueista lähellä olevat koneenosat on suojattu ylikulkusillat ovat kunnossa hätäpoistumistiet on merkitty ja kaikkien tiedossa jalankulku on erotettu muusta liikenteestä. 9. Telineet ja tikkaat Telineiden pystyttämistä, tarkastamista ja siirtämistä sekä tikkaiden käyttöä varten on luotava selkeät säännöt. Työmaatarkastuksissa kiinnitetään erityistä huomiota telineisiin sekä tikkaiden käyttöön. 10. Putoamissuojaus Putoamissuojaukset suunnitellaan aina etukäteen siten, että työkohteessa on asialliset putoamissuojaukset. Työntekijät on velvoitettava käyttämään turvavaljaita sellaisissa työkohteissa, joissa putoamissuojausta ei kohtuudella voida toteuttaa kaiteiden tai vastaavien rakenteiden avulla. Urakoitsijat ja itsenäiset työnsuorittajat Kukin työnantaja (urakoitsija) vastaa viime kädessä omien töidensä suunnittelusta, toteutuksesta, valvonnasta ja työntekijöiden turvallisuudesta, vaikka työmaan yleisjohto turvallisuussuunnitelmineen kuuluukin päätoteuttajalle. Urakka- ja muissa vastaavissa sopimuksissa tulee tämän vuoksi tarkoin huomioida työsuojeluun ja turvallisuussuunnitelmaan liittyvät asiat. Omia töitä koskevat suunnitelmat tulee laatia riittävän ajoissa, ja tarvittavat tiedot on annettava päätoteuttajalle turvallisuussuunnitelmaa varten. Vastuut ja vastuusuhteet tulee olla selvillä ennen töiden aloittamista. Jokaisen työnantajan (urakoitsijan) on nimettävä teettämänsä työn johtoa ja valvontaa varten tehtävään pätevä vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön jatkuvaa läsnäoloa työmaalla ei edellytetä, vaan riittää, että tämä on helposti tavoitettavissa. Vastuuhenkilön tulee olla kyseisen työnantajan palveluksessa, ellei ko. työnantaja itse henkilökohtaisesti hoida tehtävää. Työntekijöille on annettava ennen työn aloitusta tiedot työmaan olosuhteista ja turvallisuutta tai terveyttä uhkaavista vaaroista sekä niiden torjumiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Näitä asioita on käsiteltävä riittävän ajoissa ja asianmukaisesti työnantajan ja työntekijöiden kesken, ja niistä on annettava työntekijöille asianmukainen työmaakohtainen perehdyttämiskoulutus. Työturvallisuuskeskus TTK 6 (9)

7 Työskentely yhteisellä rakennustyömaalla Työsuojeluun liittyvät seikat tulee kytkeä luonnolliseksi osaksi työsuoritusten muuta suunnittelua. Tarkoituksenmukaisessa turvallisuussuunnitelmassa otetaan huomioon työmaan luonne ja työsuorituksen laajuus. Mitä enemmän vaaratekijöitä työympäristöön liittyy tai mitä laajemmasta työsuorituksesta on kyse, sitä tarkemmin suunnittelussa on paneuduttava turvallisuuskysymyksiin. Yritystasolla työsuojelun toimintaohjelma antaa hyvän peruslähtökohdan työmaakohtaiselle turvallisuussuunnittelulle, joka voidaan aloittaa perusteellisella työmaan turvallisuus- ja terveysriskien kartoituksella. Kaikki tunnistetut riskit pyritään poistamaan etukäteen. Mikäli tämä ei kohtuudella ole mahdollista, tulee riskien vaikutus rajata mahdollisimman vähäiseksi. Työmaan suunnittelun toteutuksen kannalta on oman henkilöstön kanssa pidettävä ns. työmaan aloituspalaveri tärkeä. Tilaisuudessa käsitellään muiden työmaatoimintojen lisäksi myös työturvallisuuteen liittyvät asiat, kuten yhteisen työmaan työsuojeluorganisaatio ja sen tehtävät päätoteuttajan ja/tai tilaajan turvallisuussuunnitelma urakoitsijan oma, ko. työkohdetta koskeva turvallisuussuunnitelma työmaan kunnossapito- ja työsuojelutarkastukset (omat ja päätoteuttajan) ja niihin osallistuminen päätoteuttajan ja urakoitsijan järjestämä opastus ja perehdytys työmaan järjestys ja siisteys tarvittavat ryhmä- ja henkilökohtaiset suojaimet ja niiden käyttö tulitöihin liittyvät kysymykset (luvat ja ohjeet) tehdyt asbestikartoitukset (varsinkin saneeraustyömailla) telineiden kunnon seuranta ja tikastyöskentelyn periaatteet puutteista ja laiminlyönneistä raportointi poikkeustilanteiden tunnistaminen ja ohjeet poikkeustilanteissa toimimisesta poistumistiet ensiapuun liittyvät kysymykset työmaan yhteiset ja omat palaverit ja niissä käsiteltävät työsuojelukysymykset työmaan omat ja yhteiset työsuojelutavoitteet henkilöstötilat, varastot ja purkauspaikat komennustyömailla lisäksi työkykyä ylläpitävä toiminta, vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet, työterveyshuollon järjestelyt, sairaudenhoito ja asunto-olot. Työmaakohtainen työsuojelusuunnitelma tulee tehdä kirjallisena. Tällöin sen seuranta on selkeämpää ja se on jaettavissa työmaan muille sidosryhmille ja myöhemmin työmaalle tulevalle omalle henkilöstölle. Suunnittelun, toteutuksen ja seurannan apuvälineet Toiminnan suunnittelemiseksi, suunnitelmien seuraamiseksi ja käytännön toiminnan helpottamiseksi voidaan käyttää yksinkertaisia muistilistoja ja lomakkeita, kuten työnopastuksen/perehdyttämisen muistilistaa luettelo kussakin työssä tarvittavista työ- ja suojavälineistä työtelineiden tarkastuspöytäkirjaa tikkaiden tarkastuspöytäkirjaa kunnossapitotarkastusten (viikkotarkastusten) pöytäkirjaa. Työturvallisuuskeskus TTK 7 (9)

8 Mikäli yrityksessä on laadittu omia työturvallisuusohjeita, tulee niitä hyödyntää ja tarpeen vaatiessa muokata kullekin työmaalle soveltuviksi. Yritystason turvallisuusohjeissa voidaan käsitellä mm. työsuojeluasioista vastaavan henkilön nimeämistä työsuojeluasiamiehen valitsemista työmaahan perehdyttämistä ja työnopastusta työsuojelukierrosten ja -tarkastusten järjestämistä ilmoitusten tekoa havaituista vioista ja puutteista sekä niiden korjaamista työmaan järjestystä ja siisteyttä paloturvallisuutta sähkölaitteita sähkötyöturvallisuutta jännitetöiden tekemistä työkalujen ja -koneiden käyttöä, kunnossapitoa ja hankintaa työtelineitä, tikkaita ja putoamisvaaralta suojautumista henkilönsuojaimia vaarallisia aineita, niiden hankintaa ja käyttöä sekä käyttöturvallisuustiedotteita yksintyöskentelyä ensiavun järjestelyjä ja toimenpiteitä tapaturmatilanteissa. Tapaturmien, läheltä piti -tapausten ja muiden vastaavien häiriötilanteiden tutkiminen on erittäin tärkeä toimenpide turvallisuuden jatkuvan parantamisen kannalta. Tämän vuoksi yrityksen turvallisuusohjeisiin tulisi sisällyttää myös ohjeet läheltä piti -tapauksista ja häiriötilanteista ilmoittamiseksi ohjeet sisäisen tapaturmailmoituksen täyttämisestä ohjeet tapaturmien, läheltä piti -tapausten yms. tilanteiden tutkimiseksi. 4. Työnaikainen turvallisuus Työmaakohtaisen työsuojelusuunnitelman noudattaminen Työmaan aloituspalaverissa käsiteltyjen ja noudatettavaksi sovittujen käytäntöjen täsmentäminen on usein vielä erikseen tarpeellista. Täsmentämistä vaativia asioita ovat esimerkiksi turvallisuussuunnitelman seurannan työnjakoon liittyvät kysymykset, kuten työsuojelun toteutumisesta vastaavan työnantajan edustajan erityistehtävät ko. työmaalla - hankkia (huom. myös käyttö- ja pystytysohjeet), tarkastaa ja hyväksyä oman henkilöstön pystyttämät telineet yms. rakenteet - varmistua ko. asennuskohteessa työskentelevien henkilöiden pätevyyksistä ja valmiuksista ja tarvittaessa huolehtia työnopastuksesta - laatia tarvittavat erityisohjeet - vastata tarvittavien erikoistyövälineiden (nostolaitteiden tms.) tilauksista ja kaluston kunnosta - toimia työsuojeluyhdyshenkilönä muihin urakoitsijoihin ja päätoteuttajaan päin Työturvallisuuskeskus TTK 8 (9)

9 kärkimiehen tai työsuojeluasiamiehen tehtävät - osallistua työsuojelukierroksiin - osallistua työmaan työsuojeluorganisaation toimintaan - huolehtia työsuojeluasioiden esilleotosta viikko- yms. palavereissa - arvioida ensiapuvalmius, henkilönsuojainten jne. kunto ja riittävyys - ylläpitää turvalliseen työskentelyyn kannustavaa asennetta työntekijän tehtävät - työntekijän tulee noudattaa yrityksen työsuojelun toimintaohjelmassa määriteltyjä toimintaohjeita ja ottaa erityisesti huomioon kyseessä olevan työkohteen erityismääräykset - työntekijän velvollisuus on huolehtia oman työnsä turvallisuudesta myös siten, että ei omalla toiminnallaan aiheuta vaaraa muille - työntekijän tulee ilmoittaa kaikista mahdollisista vaaratilanteista ja puutteista työvälineissä tai -olosuhteissa välittömästi työnantajan edustajalle - poistaa tai rajoittaa havaitsemansa vaaratekijä, mikäli se on mahdollista esim. toimintamahdollisuudet ja toimenpiteen laajuus huomioiden. Toiminnan jatkuva parantaminen Aloituskokouksissa käsitellään projektin toteuttamiseen liittyvät suunnitelmat, aikataulut ja niiden edellyttämät muut toimenpiteet. Tämän lisäksi työmaan edetessä on syytä pitää työmaan laajuuden tai monitahoisuuden mukaan esim. viikoittain tai kuukausittain oman henkilöstön kesken yhteisiä tilaisuuksia, joissa käsitellään hankkeen etenemiseen liittyviä keskeisiä seikkoja, kuten seuraavan tarkastelujakson aikana tapahtuvia suurempia hankintoja projektin taloudellista tilannetta ilmenneitä hankaluuksia työsuojelu- yms. yhteistoiminnoissa sekä tulevan tarkastelujakson edellyttämiä erityistoimenpiteitä työsuojeluasioiden hoidossa erilaisten puutteiden tai virheiden toteamista ja korjaamista tarvittavaa erikoisosaamista ja koulutusta työvoimatarpeen ennustetta seuraavan tarkastelujakson aikana seurantaa sovittujen asioiden toteutumisesta ja vastuuhenkilöiden nimeämisestä. Palautteen saaminen projektin onnistumisesta on sekä motivaation että jatkuvan oppimisen ja toimintojen edelleen kehittämisen kannalta keskeinen tekijä. Projektin lopetuspalaveri tulisikin pitää heti, kun kaikki oleelliset projektin kulkua kuvaavat tekijät ovat selvillä. Mahdollisimman monen projektiin osallistuneen henkilön tulisi olla siinä mukana. Lopetuspalaverissa käsiteltäviä asioita voivat olla esim. aikataulujen toteutuminen ja mahdolliset myöhästymisen syyt yhteistyö ja tiedonkulku muiden osapuolten kesken projektin taloudellinen onnistuminen suunnitelmiin verrattuna havaitut puutteet omissa ja muiden toiminnoissa kehittämiskohteet vastaavia projekteja silmällä pitäen. Linkki: Turvallisesti raksalla Työturvallisuuskeskus TTK 9 (9)

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT Hankkeeseen ryhtyvät Maatilan rakennustyömaa on yhteinen työpaikka Yksi kokonaisuutta hallitseva työnantaja Työpaikka, jossa toimii useampi kuin

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Neitsytmäen kunnallistekniikka

Neitsytmäen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Neitsytmäen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Turvallisuusasiakirja 1 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 19.2.2014 1 Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1 Lainsäädäntöä Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 29.5.1986/410

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 8.3.2017 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA VIRRAN ALISTUS SUUNTAPORAAMALLA 1 Turvallisuusasia kirjan soveltaminen Tämä turvallisuusasiakirja on tarkoitettu noudettavaksi Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen tilaamassa suuntaporausurakassa,

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Säännös ei koske rakennuksia, joissa eri työnantajien toiminnat on erotettu toisistaan rakenteellisesti.

8.10.2009 Korvaa: Säännös ei koske rakennuksia, joissa eri työnantajien toiminnat on erotettu toisistaan rakenteellisesti. Työturvallisuusohje STO 8/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Tietoliikenne Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) VNa rakennustyön

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen Nimitys 1 (5) Eteläisen hankinta-alueen kunnossapidon laadunvalvontaurakka 2017-2020 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen ELY-keskus on rakennuttajan ominaisuudessa nimennyt

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Työturvallisuusasiakirja TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21 Työturvallisuusasiakirja 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA...

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.5.2017 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito...

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015. Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015. Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus 1 YHTEINEN TYÖPAIKKA Työturvallisuuslaki (738/2002) 6. luku 49-54 Valtioneuvoston

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Parikkalan vesitornin peruskorjaus

Parikkalan vesitornin peruskorjaus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA Parikkalan vesitornin peruskorjaus Turvallisuusasiakirja URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25076 Turvallisuusasiakirja 1 (7) Lomperi Kari

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on:

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on: 1 (5) 1.2.2012 URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT LAHDEN KAUPUNGIN TEKNISEN- JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN KUNNALLISTEKNIIKAN YKSIKÖN RAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ 1. Yleistä Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja 3 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

Katu ja yleisten alueiden käytön infotilaisuus 27.3.2015. Turvallisuusasiat, Mirko Soronen

Katu ja yleisten alueiden käytön infotilaisuus 27.3.2015. Turvallisuusasiat, Mirko Soronen Katu ja yleisten alueiden käytön infotilaisuus 27.3.2015 Turvallisuusasiat, Mirko Soronen Päätoteuttajan velvollisuudet Vna 205/2009 3 Rakennushankkeen osapuolten yleiset velvollisuudet Rakennushankkeessa

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 5. Yhteisten työpaikkojen tapaturmien ehkäisy Vaaratekijät Yhteisillä työpaikoilla tulee kiinnittää

Lisätiedot

Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa

Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa Jukka Tamminen jukka.tamminen@finnsafe.net jukka.tamminen@barona.fi TSP-Safetymedia Oy 29.10.2009 Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy 1 Yhteisten vaarojen

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 Tilaaja: Oriveden kaupunki Keskustie 23 35300 ORIVESI Hanke: Oriveden kaupungin aseman seudun talvikunnossapidon alueurakka 2017 2020 ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 2/9 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

TYÖSUOJELU SÄHKÖALOILLA

TYÖSUOJELU SÄHKÖALOILLA TYÖTURVALLISUUSOHJE STO 8/2016 13.4.2016 Korvaa: STO 8/2009 Työturvallisuuskeskus Sähköalojen työalatoimikunta Laatija: Jukka Tamminen Päivitys: Jukka Mäntynen, Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

Työturvallisuus kaukolämpöjohtojen rakennusurakoissa

Työturvallisuus kaukolämpöjohtojen rakennusurakoissa Työturvallisuus kaukolämpöjohtojen rakennusurakoissa Energiateollisuus ry 2005 ISSN 1238-9315 ET-Kaukolämpökansio 2/3 Energiateollisuus ry Raportti L16/2005 1 (16) Kaukolämpö Tämän ohjeen tarkoituksena

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 13.5.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: Akaan kaupunki Myllytie 3 37800 Akaa Hanke: Arvo Ylpön vanhan kivikoulun lattioiden uusinta. TURVALLISUUSASIAKIRJA VERSIO 1.0 Sivu 2/8 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ

Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ Ylitarkastaja Lasse Ketola YHTEINEN TYÖPAIKKA, ALIURAKOINTI JA KETJUTUS Ylitarkastaja Lasse Ketola 15.4.2015 Työsuojelun vastuualueet Pohjois-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Tilaaja: Kauniaisten kaupunki Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.5.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA KYYHKYSENKATU 10 IMATRA Purku-urakka Laatija:Wise Group Finland Oy, Riitta Honkalammi Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 3 0.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttajan

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Kemi Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme on 100 % teollisuuden kunnossapitoa Varmistamme teollisuuden tuotannon ja julkisen sektorin teknisten prosessien

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma Polvijärven kunta Rakennussuunnitelma 08.10.2013 Polvijärven kunta 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3. Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon kaupungin 100 % omistama yhtiö Suomen toiseksi suurin kunnallinen vuokrataloyhtiö Kiinteistöjä 275 kpl Asuntoja 14.400 Asukkaita n. 32.000 Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN

HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN Työturvallisuusasiakirja Menettelyohjeet Turvallisuussäännöt 12.3.2013 Vestia Oy p. (08) 410 8700 Vestianväylä 80 asiakaspalvelu@vestia.fi PL 66, 84101 Ylivieska www.vestia.fi

Lisätiedot

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015 Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 Turvallisuusasiakirja laadittu suunnittelua varten 2/6 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, STABILOINTIURAKKA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, STABILOINTIURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (7) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

VAARA VAANII KAIVANNOSSA

VAARA VAANII KAIVANNOSSA VAARA VAANII KAIVANNOSSA 22.5.2015 Vaara Vaanii Kaivannossa Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? TAUSTA Vuonna 2009 turvallisuuslainsäädäntö kiristyi kaivantojen osalta VNa 205/2009 Rakennustyön turvallisuudesta

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11 RHK Turvallisuusvastuut ja -tehtävät 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11 RH Turvallisuusvastuut ja

Lisätiedot

TILAAJAN TAVAT VAINKO LAKISÄÄTEISET VELVOITTEET

TILAAJAN TAVAT VAINKO LAKISÄÄTEISET VELVOITTEET TILAAJAN TAVAT VAINKO LAKISÄÄTEISET VELVOITTEET Juha Lemström Senaatti-kiinteistöt 28.10.2008 1 Senaatti-kiinteistöt lyhyesti 2007 Kiinteistöomaisuus 5,7 Mrd n. 12 800 rakennusta n. 8,4 milj. m 2 Liikevaihto

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen osasto /Kunnallistekniikka Dnro PIR/344/0401/2016 PIRKKALAN KUNTA AURAUS- JA LIUKKAUDENTORJUNTAPALVELUJEN PALVELUJEN HANKINTA TALVIKAUSILLE 2016/17 JA 17/18 + OPTIOKAUSILLE 18/19 JA 19/20 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 29.2.2016, Janne

Lisätiedot

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA LIEKSA LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA 7.6.2010 Lieksa 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007 Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu LAKI TYÖSUOJELUN VALVONNASTA JA TYÖPAIKAN TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA (44/2006, 701/2006) Laissa säädetään menettelystä

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

TAAVETIN KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

TAAVETIN KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 1/8 LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 24.3.2017 LUUMÄKI Sisältö 1 YLEISTÄ 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan

Lisätiedot

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen asfaltointiurakka

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen asfaltointiurakka Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen asfaltointiurakka Turvallisuusasiakirja 10.6.2015 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 2. TURVALLISUUSASIAKIRJAN LIITTYMINEN MUIHIN ASIAKIRJOIHIN 3 3. TURVALLISUUSASIAKIRJAN TIETOJEN

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN LIIKUNTAPUISTON MAANRAKENNUSURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Pyhän FIS-rinne TURVALLISUUSASIAKIJRA 29.3.2010 URAKKALASKENTAAN

Pyhän FIS-rinne TURVALLISUUSASIAKIJRA 29.3.2010 URAKKALASKENTAAN Pyhän FIS-rinne TURVALLISUUSASIAKIJRA 29.3.2010 URAKKALASKENTAAN 2 / 9 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus ja merkitys... 3 1.2 Eri osapuolten yleiset velvollisuudet turvallisuusasioissa...

Lisätiedot

Vastuu sähköalan töissä

Vastuu sähköalan töissä 1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki. Lakimies Jouni Kallioluoma

Työturvallisuuslaki. Lakimies Jouni Kallioluoma Työturvallisuuslaki Lakimies Jouni Kallioluoma Työturvallisuuslaki 8 Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.4.2017 Sivu 1/8 Tilaaja: Iisalmen kaupunki / Tekninen toimiala PL 10 74101 IISALMI Hanke: Kauppis-Heikin koulun purku-urakka TURVALLISUUSASIAKIRJA Iisalmen kaupungin Toimitilat Pohjolankatu 14, 74100

Lisätiedot

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 19.3.2015 KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖ 1611 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 2 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1.3.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Pirkkalan kunta Hanke: Nuolialan yhtenäiskoulu JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 1.3.2016, Luotu turvallisuusasiakirja suunnittelua varten ALUSTAVA!

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.2.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 23.2.2015, Heikki

Lisätiedot

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi kunnaninsinööri Jari Sihvonen Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.2.2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...4 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakkaohjelman liite 1. KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(6) 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012

TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012 TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012 1(6) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus 3 1.4 Yhdyshenkilöt... 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT VNA 205 / 2009

TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT VNA 205 / 2009 MENETTELYTAPAOHJE 1 / 11 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT VNA 205 / 2009 MENETTELYTAPAOHJE 2 / 11 SISÄLLYSLUETTELO 0. KÄSITTEITÄ... 3 1. RAKENTAMISVAIHEEN TURVALLISUUSSÄÄNTÖJEN MERKITYS...

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.5.2015

ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.5.2015 ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 4 Turvallisuusasiakirja Sivu 1 / 7 Sisällysluettelo Yleistä... 2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 Päätoteuttaja... 2 Töiden yhteensovitus... 2 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3

Lisätiedot