Vapaaehtoisen paluun kehittäminen Arviointiraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vapaaehtoisen paluun kehittäminen 2010-2012. Arviointiraportti"

Transkriptio

1 Vapaaehtoisen paluun kehittäminen Arviointiraportti

2 2012 International Organization for Migration Tämä raportti on Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n Helsingin toimiston tuottama. Raportti on julkaistu EU:n paluurahaston sekä Maahanmuuttoviraston rahoittamassa Vapaaehtoisen paluun kehittäminen Suomessa -hankeessa. Hankkeen toteuttaja on yksin vastuussa raportin sisällöstä, joka ei välttämättä edusta Euroopan Komission tai Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön yleistä kantaa. Euroopan paluurahasto - Toimiva ja turvallinen paluu Kansikuva 2007 Barat Ali Batoor IOM contributes to Afghanistan s nation-building efforts by addressing the health care and education needs of about seven million Afghans through the construction and refurbishment of 328 schools and 174 health facilities in 23 provinces of the country.

3 Sisältö A. Johdanto 3 1. Raportista 3 Suomi 1 2. Taustaa: toimintapuitteet ja -edellytykset Vapaaehtoiselle paluulle 4 Vapaaehtoisen paluun rahoitusmekanismit sekä EU:n paluurahasto EU:n paluurahasto: kohderyhmät ja säännöt Kohderyhmän suuruus ja suurimmat ryhmät: Kolmansista maista tulevien turvapaikanhakijoiden määrien vaihtelut Kielteiset turvapaikkapäätökset Muut koheryhmät: kiintiöpakolaiset, myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneet ja rauenneet turvapaikkahakemukset B. Vapaaehtoisen paluun prosessi 9 1. Hankehallinto 9 Käytännöt ja suositukset: 2. Tiedotus, neuvonta ja paluupäätös 10 Käytännöt ja suositukset 3. Tarvittavien lupien, matkustusasiakirjojen ja muiden dokumenttien hankinta 11 Käytännöt ja suositukset 4. Paluuta edeltävät matkajärjestelyt 11 Käytännöt ja suositukset: 5. Sisämaan matkat 12 Käytännöt ja suositukset: 6. Ulkomaan matkat 13 Käytännöt ja suositukset: 7. Matkan jälkeinen aika 14 Käytännöt ja suositukset C. Hanketoiminnot numeroina Yleiskuva 16 Hakemukset ja paluut kuukausittain Paluut maittain ja alueittain Palaajaprofiilit Vapaaehtoiseen paluuseen hakeutumisen ajankohdat, paluujärjestelyiden kesto Peruutukset Yhteenveto yleiskuvaus paluista 2. Tiedotus ja neuvonta 24 Tietoisuus kohderyhmän keskuudessa Palaajien tietolähteet Paluutoimijoiden tietolähteet: Yhteenveto 3. Matkustusasiakirjan hankinta maittain 27 Yhteenveto 4. Ulkomaanmatkojen järjestelyt ja uudelleenintegraatiotuki 29 Yhteenveto D. Hanketoimintojen laadullinen arviointi Kokemukset ja näkemykset palaajat 30 Yhteenveto 2. Kokemukset ja näkemykset - paluutoimijat 31 Avoimet kysymykset Yhteenveto E. Päätelmät 36 Liitteet

4 Suomi 2 Lista kuvioista Kuvio A.1: Kolmansista maista saapuneet turvapaikanhakijat Suomessa vuosina Kuvio A.2: Turvapaikanhakijat vuodesta 2009 vuoden 2012 syyskuun loppuun: 5 suurinta kansalaisuusryhmää, ei EU-maiden kansalaiset Kuvio A.3: Kielteiset turvapaikkapäätökset vuodesta 2009 vuoden 2012 syyskuun loppuun: ei EU-maiden kansalaiset Kuvio A.4: Turvapaikanhakijoiden kielteiset päätökset vuoden 2009 alusta vuoden 2012 syyskuun loppuun asti: 5 suurinta kansalaisuusryhmää, ei EU-maiden kansalaiset Kuvio C.1: Saapuneet hakemukset ja paluut kuukausittain Kuvio C.2: Paluualueet ja maat , eriteltyinä hankejaksoittain Kuvio C.3: Paluut ja hakemukset 10 suurimman paluualueen mukaan Kuvio C.4: Toteutuneet paluut jaoteltuna sukupuolen mukaan Kuvio C.5: Paluumäärät jaettuna hakemuksesta paluuseen kuluneisiin päiviin Kuvio C.6: Hakemusten lähettäjät kuukausittain Kuvio C.7: Hakijan ensimmäiset tietolähteet vapaaehtoiselle paluulle Kuvio C.8: Paluutoimijoiden käyttämät yleisimmät tietolähteet Kuvio C.9: Matkustusasiakirjojen hakumäärät maittain Kuvio C.10: Paluujärjestelyihin kulunut aika hakemuksen saamisesta paluuseen palaajien osalta, joille on haettu matkustusasiakirjaa lähetystöstä Ajat ilmaistu päivinä Kuvio D.1: Maksimipisteet hanketoimintojen osalta, paluutoimijoiden näkemykset vapaaehtoisen paluun toiminnoista ennen hanketta ja hankkeen alkamisen jälkeen Kuvio D.2: Keskiarvonmuutos maksimipistemääriin nähden, ennen hankkeen alkua ja hankkeen kehittämisen jälkeen Kuvio D.3: Mielipidekehitys maksimikeskivertoihin suhteutettuina hanketta edeltävältä ajalta hankkeen aikana toteutettuihin toimintoihin Lista taulukoista Taulukko A.1: Myönteiset turvapaikkapäätökset ja rauenneet hakemukset Taulukko C.1: Saapuneet hakemukset ja toteutuneet paluut, kuukausittainen keskiarvo Taulukko C.2: Vapaaehtoiseen paluuseen hakeutuneet turvapaikanhakijat turvapaikkahakemuksen jättämisajankohdan mukaan. Suluissa ensimmäinen luku on tp-hakemuksen keskeyttäneet ja jälkimmäinen kielteisen päätöksen saaneet Taulukko C.3: Vapaaehtoiseen paluuseen hakeutuneet turvapaikanhakijat turvapaikkahakemuksen jättämisajankohdan mukaan, luvut prosentteina. Suluissa ensimmäinen luku on tp-hakemuksen keskeyttäneet ja jälkimmäinen kielteisen päätöksen saaneet Taulukko C.4: Paluujärjestelyhihin kulunut aika matkustusasiakirjatyypin mukaan Taulukko C.5: Paluujärjestelyhihin kulunut aika päivinä palaajan statuksen mukaan Taulukko C.6: Vapaaehtoisen paluun peruutukset vuosittain Taulukko C.7: Vapaaehtoisen paluun peruutukset jaettuna hakijan laillisen statuksen mukaan Taulukko C.8: Vapaaehtoisen paluuhakemusten lähettäjät Taulukko C.9: Tiedotusmateriaalit / -tavat

5 Suomi 3 A. Johdanto 1. Raportista Tämä raportti on tuotettu Vapaaehtoisen paluun kehittäminen -hankkeen alla, jonka toteuttajana on toiminut Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n Helsingin toimisto. Kolmevuotinen hanke oli käynnissä vuoisna , ja hanketta ovat rahoittaneet Euroopan paluurahasto sekä Maahanmuuttovirasto. Vapaaehtoisen paluun kehittäminen -hankken tarkoituksena on pysyvän Vapaaehtoisen paluun järjestelmän luominen Suomeen, edistäen nimensä mukaisesti vapaaehtoisuutta, tasa-arvoisuutta ja inhimillisyyttä paluutoiminnoissa. Hankkeen aikana on myös kehitetty uudelleenintegraatiomenetelmiä, tarjoten uudelleenintegraatioavustusta Suomesta palaaville henkilöille ja tätä kautta parantaen mahdollisuuksia kestävällä pohjalla tapahtuvalle paluulle. Osana hankkeen tavoitteista on ollut kehittää hyviä paluutoimintoihin liittyviä käytäntöjä ja levittää tuloksia. Tämä raportti on suunniteltu osana tämän tavoitteen saavuttamiseksi, ja se julkaistaan hankkeen loppupuolella. Hankkeessa käsitellään hanketoimintoja ajanjaksolta (myöhemmin tarkastelujakso). Hankkeen aikana on toteutettu suuri määrä eri toimintoja. Paluiden järjestämisen lisäksi hankkeessa on tuotettu tiedotusmateriaaleja ja raportteja sekä pidetty seminaareja ja koulutuksia. Kaikkia hankkeessa toteutettuja toimintoja ei tässä arviointiraportissa ole kuitenkaan mahdollista käsitellä yksittäin, vaan toimintoja käsitellään ja kuvaillaan yleisemmällä tasolla. Raportin tarkoituksena on analysoida tilastoja, arvioida hankkeen toimintoja, esitellä hyviä käytäntöjä ja tunnistaa kehitystarpeita. Tavoitteena on myös havainnoillistaa Vapaaehtoisen paluun eri vaiheet prosessikaavioina, perustuen IOM:n Helsingin toimiston yhteistyössä paluutoimijoiden kanssa kehittämiin käytäntöihin. Vapaaehtoisen paluuohjelmien kehittämiseen kuten muihin yhteiskunnallisten järjestelmien luomiseen vaikuttaa monet ulkoiset tekijät, kuten poliittiset muutokset, taloudellinen tilanne, lailliset toimintapuitteet sekä viranomaiskäytännöt lähtömaassa. Vapaaehtoiseen paluuseen vaikuttaa suoranaisesti lähtömaan tilanteen ohella myös paluumaiden tilanteet. Tietoisuus vapaaehtoisesta paluusta ja luottamus Vapaaehtoisen paluun järjestelmään sekä palaajien että eri sidosryhmien välillä ovat yksiä tärkeimmistä edellytyksistä paluutoiminnalle. Tämä on myös syy, jonka vuoksi paluutoimintaa tulee jatkuvasti seurata ja kehittää. Näin vapaaehtoisen paluun piiriin hakeutuneiden että paluutoimijoiden odotuksiin ja tarpeisiin pystyttäisiin paremmin vastaamaan. Tämän raportin painopiste tulee olemaan pääasiallisesti Suomen kontekstissa. Vaikka paluumaiden näkökulma olisi yhtä tärkeä tarkastelun kohde, rajaus on tehty paluumaiden suurten määrien sekä raporttiin liittyvien rajoitusten vuoksi. Rajaus on kuitenkin hyvä huomioida tuloksia tutkittaessa. Raportti on jaettu viiteen eri osioon. Tämän johdantokappaleen jälkeen ensimmäisessä osiossa esitellään toimintapuitteet vapaaehtoiselle paluulle sekä hankehallinnollisesta näkökulmasta että kohderyhmän suuruudesta käsin. Osio B sisältää kuvauksen vapaaehtoisen paluun eri toiminnoista vaiheittain, luoden pohjan seuraaville arvioiville kappaleille. Osiossa C tomintoja arvioidaan perustuen tilastolliseen analyysiin, kun taas osiossa D arvioidaan toimintoja kvalitatiiviseen analyysiin perustuen. Viimeisessä osiossa E esitetään päätelmät sekä suositukset toiminnan kehittämiselle.

6 Suomi 4 2. Taustaa: toimintapuitteet ja -edellytykset Vapaaehtoiselle paluulle Suomen ulkomaalaislaki muutettiin huhtikuussa 2011, jolloin EU:n paluudirektiivi siirrettin Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. Ulkomaalaislain muutoksen mukaisesti vapaaehtoiselle paluulle on määrättävä 7-30 päivän määräaika kännyttämistä tai maasta karkottamista koskevassa päätöksessä. Lain mukaan vapaaehtoisen paluun aika lasketaan siitä, kun päätös on täytäntöönpanokelpoinen, mutta aikaa voidaan myös erityisestä syystä pidentää. Vapaaehtoiselle paluulle ei kuitenkaan määrätä aikaa, mikäli henkilö käännytetään välittömästi rajanylityksen yhteydessä, tai jos kyse on käännyttämisestä tai maasta karkottamisesta rikosoikeudellisen seuraamuksen johdosta. Aikaa vapaaehtoiseen paluuseen ei määrätä myöskään silloin, kun on olemassa pakenemisen vaara tai jos henkilön katsotaan olevan vaaraksi yleiselle järjestykselle tai turvallisuudelle tai oleskelulupahakemus on hylätty maahantulosäännösten kiertämisen johdosta tai mikäli oleskelulupahakemus jätetään tutkimatta, tai henkilön kohdalla käytetään nopeutettua menettelyä. Koska Vapaaehtoisen paluun kehittäminen-hanke aloitti toimintansa 1. tammikuuta 2010, ja yllämainittu muutos ulkomaalaislakiin astui voimaan vasta 1. huhtikuuta 2011, lailliset perusteet vapaaehtoisen paluun toiminnalle muuttuivat hankkeen toteuttamisen aikana. On hyvä kuitenkin huomioida, että hankkeessa palanneiden henkilöiden on kuitenkin ollut mahdollista palata myös ilman heille määrättyä vapaaehtoisen paluun aikaa. Vapaaehtoisen paluun rahoitusmekanismit sekä EU:n paluurahasto IOM Helsinki on toteuttanut vapaaehtoisia paluita Suomesta vuodesta 1997 asti. Aiemmin paluita toteutettiiin lyhytkestoisten, tietyille kohderyhmille suunnattujen hankkeiden alla, tai niin sanotulta Ad hoc pohjalta, jolloin jokaiselle paluulle haettiin erillinen rahoittaja, esimerkiksi poliisi tai vastaanottokeskus. Koska paluita järjestettiin vain silloin tällöin, käytännöt vaihtelivat suuresti riippuen siitä, millä paikkakunnalla hakija oleskeli Suomessa, ja ajankohdasta jolloin vapaaehtoisen paluun hakemus jätettiin. Toiminnalle ei voitu toteuttaa yhtenäisiä linjauksia, toiminnasta tiedottamiseen ei voitu panostaa, eikä yleistä paluutukea ollut saattavilla vapaaehtoisille palaajille. Paluurahaston tarkoituksena on rahoittaa hankkeita, jotka kehittävät paluujärjestelyiden hallinnointia, esimerkiksi EU:n jäsenvaltioissa sovellettavan yhdenmukaisen palauttamisjärjestelmän käyttöönottoa sekä hankkeita, joissa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä tehostetaan yhdenmukaisella palauttamismenettelyjen hallinnointijärjestelmällä. 1 Paluurahaston yhtenä rahoituskriteerinä on ollut omarahoitusosuus, jonka suuruus on IOM:n toteuttamassa hankkeessa vaihdellut eri hankekausina. Maahanmuuttovirasto on vastannut hankkeen omarahoitusosuudesta koko hankkeen keston ajan. Suomessa käynnistettiin vuonna 2008 ensimmäinen Paluurahaston haku, ja ensimmäiset Paluurahaston rahoittamat hankkeet aloittivat toimintansa vuonna Vapaaehtoisen paluun kehittäminen Suomessa - hanke sai rahoitusta vuonna 2010 käynnistettyihin toimintoihin. Vapaaehtoisen paluun kehittäminen - hanke on jatkuvasti pyrkinyt hakeutumaan yhteistyöhön muiden Paluurahaston hankkeiden kanssa. Yhteistyötä on tehty tiiviisti mm. Helsingin poliisilaitoksen Maastapoistamistoiminnan tehostaminen-, Joutsenon vastaanottokeskuksen Ihmiskaupanuhrien tuettu paluu-, Sisäasiainministeriön PEPP- sekä muiden Paluurahasto-hankkeiden kanssa. Kahden viimeiseksii mainitun hankkeen kohderyhmät, haavoittuviin ryhmiin kuuluvat siirtolaiset, liitettiin vuonna 2011 IOM:n toteuttaman yleisen paluuhankkeen alle. IOM Helsinki alkoi tuolloin järjestää mm. ihmiskaupan uhrien vapaaehtoisia paluita yhteistyössä Joutsenon vastaanottokeskuksen kanssa. Poliisin kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena syntyi käytäntö, jonka mukaisesti viranomaisille annetaan mahdollisuus hyväksyä vapaaehtoiseen paluuseen hakeneen henkilö paluu hankkeen avustamana. Myös muita käytännönjärjestelyjä sekä tiedotuskanavia on luotu poliisin kanssa tehdyn tiiviin yhteistyön pohjalta. Vaikka viranomaisvastuu paluiden hyväksymisestä on Helsingin poliisilaitoksen oman hankkeen loputtua siirtynyt paikallispoliisiasemille, Helsingin poliisilaitos on koko hankkeen aikana ollut tärkeä yhteistyökumppani, avustaen matkustusasiakirjojen hankinnassa ja tiedottaen potentiaalisia palaajia ja poliiseja ympäri maata vapaaehtoisen paluun mahdollisuudesta

7 Suomi 5 EU:n paluurahasto: kohderyhmät ja säännöt EU:n paluurahasto on mahdollistanut hankkeen toteuttamisen Suomessa, ja onkin hyvin epävarmaa, mikäli hanketta olisi ollut mahdollista toteuttaa Suomessa ilman EU:n tukea. Samalla rahaston säännöt ovat osaltaan vaikuttaneet paluutoimien toteuttamiseen sekä käytäntöjen muovautumiseen hankkeen puitteissa. Alla on esitetty lyhyesti poimintoja hankkeen kannalta tärkeimmistä EU-säännöksistä: Kohderyhmät: Paluurahaston sääntöjen mukaiseesti tukikelpoisia kohderyhmiä ovat ne vapaaehtoisesti palaavat kolmansien maiden kansalaiset, jotka eivät toistaiseksi ole saaneet turvapaikkapäätöstä, tai saavat kansinvälistä suojelua direktiivin 2004/83/EY (pakolaisasema ja toissijainen suojelu) tai tilapäistä suojelua direktiivin 22001/55/EY (siirtymään joutuneiden henkilöiden joukottainen maahantulo) merkityksessä tai eivät täytä/eivät enää täytä Suomeen saapumisen tai Suomessa oleskelun edellytyksiä. Kohderyhmiä koskevat säännöt tarkoittavat, että mm. EU- kansalaiset eivät kuulu hankkeen kohderyhmään eivätkä voi palata Paluurahaston tuen avulla. Myös kolmansien maiden kansalaiset, joilla on voimassa oleva oleskelulupa Suomessa perustuen muihin syihin kuin kansainväliseen suojeluun, eivät ole tukikelpoisia oleskeluluvan voimassaoloaikana. Tämä koskee kaikkia hakijoita, myös esimerkiksi ihmiskaupan uhreja. Rahoitus: vaikka Paluurahasto voi myöntää rahoitusta monivuotisille hankkeille, tulee rahoitusta hakea joka vuosi erikseen. Tilintarkastuskustannuksia lukuunottamatta kaikki kulut tulee aiheutua haetun hankejakson aikana. Säilytettävät asiakirjat: Kaikki hankkeessa tuotettujen asiakirjojen säilytysaika on 10 vuotta vastuuviranomaisen suorittamasta loppuerän maksusta. Hanketoteuttajalla on oltava kaikki alkuperäiset asiakirjat tai vähintään kopiot ja tiedot siitä, missä alkuperäiset asiakirjat säilytetään. Tukikelpoiset kulut kohderyhmää koskien: Tukikelpoisia, kohderyhmää koskevia kuluja ovat tuensaajalle aiheutuneet kohderyhmiin liittyvät kulut, kuten tulkkikulut, palaajille aiheutuneet kustannukset, jota lopullinen tuensaaja korvaa, esimerkiksi välttämättömien matkustusasiakirjojen hankkiminen, lääkärintarkastukset sekä palaajan matka- ja ateriakustannukset. Myös majoituskulut kohdemaassa paluun jälkeisinä päivinä, tai kiinteät kulut joita ei tarvitse maksaa takaisin, ovat tukikelpoisia kustannuksia. Näitä ovat esimerkiksi rahakannustimet ja muut lyhyen aikavälin (enintään vuoden pituiset) toimenpiteet, joiden avulla palaajan uudelleenintegraatioprosessi voidaan aloittaa, kuten esimerkiksi taloudellisen toiminnan käynnistämiseen myönnettävä tuki. Kulut ovat lisäksi tukikelpoisia ainoastaan, mikäli tuensaaja on säilyttänyt tarvittavat dokumentit, joilla voidaan osoittaa tuensaajan kuuluminen kohderyhmään. Tuensaajan on myös säilytettävä annettua tukea koskevat tositteet, kuten kuitit ja laskut. Muut kustannukset: ainoastaan budjetissa mainitut kustannukset ovat tukikelpoisia, ja rahastotunnusten käyttö on edellytys kulujen tukikelpoisuudelle. Kaikkien hankkeiden kulujen tulee perustua kokonaisvaltaisesti edullisimpaan vaihtoehtoon ja niiden hankinta on aina perusteltava ja dokumentoitava. Tämä tarkoittaa, ettei hanke voi ilman Paluurahaston erillistä lupaa aiheuttaa kuluja, joita ei erikseen ole mainittu hankkeen budjettissa tai hankedokumenttissa, vaikka kulut olisivat muutoin hankkeen tavoitteiden mukaisia. Tämä koskee myös kohderyhmää koskevia kuluja. Raportointi: Hankkeessa on toimitettava sekä väli- että loppuraportit. Hankkeen päätyttyä Vastuuviranomainen suorittaa tarkastuskäyntejä, joissa tarkistetaan tarvittavien asiakirjojen dokumentointi sekä EU-tunnusten asianmukainen käyttö Ohjausryhmä: Hankkeelle on määriteltävä ohjausryhmä, jonka asiantuntemus tulee olla mahdollisimman laaja-alainen. Ohjausryhmän tehtäviin kuuluu toimintojen seuranta. Ohjausryhmän tulee myös valvoa että hanke toteutuu rahoituspäätöksen, hankesuunnitelman ja budjetin mukaisesti.

8 Suomi 6 Kohderyhmän suuruus ja suurimmat ryhmät: Kolmansista maista tulevien turvapaikanhakijoiden määrien vaihtelut Kuten myöhemmin raportin kohdassa C.1 on kerrottu, 88 prosenttia vapaaehtoiseen paluuseen hakeutuneista henkilöistä oli turvapaikanhakijoita tarkastelujakson ( ) aikana. Koska suurin osa hankkeen kohderyhmästä muodostui turvapaikanhakijoista, käsitellään seuraavassa kappaleessa tilastotietoa Suomesta turvapaikkaa hakeneiden osalta. Tilastot on koottu sekä tarkastelujakson ajalta, että hieman ennen hankkeen alkua. Suomeen kolmansista maista saapuneiden turvapaikanhakijoiden määrät ovat vaihdelleet eri vuosina. Vuonna 2009 turvapaikanhakijoita EU-maan kansalaiset poislukien saapui 5125, jonka jälkeen vuonna 2010 turvapaikkaa hakeneiden määrä laski 3331 henkilöön. Vuoden 2011 aikana hakijoita on ollut 2899, kun taas vuoden 2012 syyskuun loppuun mennessä hakijoita oli Samalla vapaaehtoiseen paluuseen hakeutuneiden määrä on ollut jyrkässä kasvussa (katso kohta C.1). Kuvio A.1: Kolmansista maista saapuneet turvapaikanhakijat Suomessa vuosina , asti. Tilastoissa EU-maat on määritelty hankkeen kohderyhmämaiden perusteella. Tilastoista on jätetty pois kansalaisuudettomat, sekä hakijat, joiden kotimaa on tuntematon Lähde: migri.fi/tietoa_virastosta/tilastot/turvapaikka-_ja_pakolaistilastot Suomesta turvapaikkaa hakeneista Irakin, Somalian, Venäjän Federaation ja Afganistanin kansalaiset ovat olleet viiden suurimman kansalaisuusryhmän joukossa vuosina Viiden suurimman kansalaisuusryhmien kehitys, EU-maiden kansalaiset poislukien, on esitetty alla olevassa kuviossa:

9 Suomi 7 Kuvio A.2: Turvapaikanhakijat vuodesta 2009 vuoden 2012 syyskuun loppuun: 5 suurinta kansalaisuusryhmää, ei EU-maiden kansalaiset Ylläolevan kuviossa olevat kansalaisuudet Irak, Venäjän Federaatio, Afganistan, Serbia ja Kosovo UNSC 1244 ovat olleet suurimpia myös vapaaehtoiseen paluuseen hakeutuneiden kansalaisuusryhmien joukossa (katso kohta C.1). Kielteiset turvapaikkapäätökset Ennen hankkeen alkamista, suurin osa vapaaehtoiseen paluuseen hakeutuneista henkilöistä oli turvapaikanhakijoita, jotka itse peruuttivat turvapaikkaprosessin palatakseen takaisin kotimaahansa. Tilanne on kuitenkin muuttunut hankkeen aikana, jolloin yli puolet turvapaikkaa hakeneista, vapaaehtoisen paluun piiriin hakeutuneista on saanut kielteisen päätöksen. Tähän on epäilemättä myötävaikuttanut Helsingin poliisilaitoksen toteuttama Maastapoistamistoiminnan tehostaminen - hanke, jonka yhtenä tavoitteena oli vapaaehtoisesta paluusta tiedottaminen sekä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille että poliiseille. Kuvio A.3: Kielteiset turvapaikkapäätökset vuodesta 2009 vuoden 2012 syyskuun loppuun: ei EU-maiden kansalaiset Kielteisiä turvapaikkapäätöksiä on annettu vuoden 2009 alusta vuoden 2012 syyskuun loppuun mennessä eniten Irakin, Venäjän Federaation, Somalian ja Afganistanin kansalaisille. Alla oleva kuvio A.4 kuvaa kielteisten päätösten kehitystä yllämainitulla ajanjaksolla viiden suurimman kansalaisuusryhmän osalta:

10 Suomi 8 Kuvio A.4: Turvapaikanhakijoiden kielteiset päätökset vuoden 2009 alusta vuoden 2012 syyskuun loppuun asti: 5 suurinta kansalaisuusryhmää, ei EUmaiden kansalaiset Kuviossa A.4 mainituista kansalaisuusryhmistä IOM on järjestänyt vapaaehtoisia paluita kaikille muille alueille Etelä- ja Keski-Somaliaa lukuunottamatta. Irak, Venäjän Federaatio, Afganistan ja Kosovo UNSC 1244 kuuluvat suurimpien palaajaryhmien joukkoon (katso kohta C.1) Muut kohderyhmät: kiintiöpakolaiset, myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneet ja rauenneet turvapaikkahakemukset Paluurahaston kohderyhmään kuluvat myös henkilöt, joille on myönnetty kansainvälisen suojelun perusteella oleskelulupa (ks. kohta A.2). Henkilöt, joilla on voimassaoleva oleskelulupa Suomessa, ovat kuitenkin olleet pieni palaajaryhmä verrattuna turvapaikanhakijoihin, joilla on hakemus vireillä tai jotka ovat saaneet kielteisen päätöksen. Syitä tähän käsitellään tarkemmin kappaleessa C TOT Myönteiset Rauenneet Taulukko A.1: Myönteiset turvapaikkapäätökset ja rauenneet hakemukset Myönteisiä turvapaikkapäätöksiä kolmansien maiden kansalaisille on myönnetty vuosien aikana yhteensä 9465 kappaletta, eli keskimäärin 947 kappaletta vuodessa. Hakemuksia on puolestaan rauennut kappaletta vuodessa. Vuosien 2003 ja 2011 välillä kiintiöpakolaisia on vuosittain valittu henkilöä. On kuitenkin hyvä huomata, ettei kaikki valitut kiintiöpakolaiset ole saapuneet Suomeen kuntapaikkojen puutteen vuoksi. Tietoja Suomessa tällä hetkellä olevista kiintiöpakolaisten, tai myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden määristä on kuitenkin vaikea löytää. Myös tietoa ei ole saatavilla niiden kolmansien maiden kansalaisten määristä, jotka eivät ole saapuneet maahan lainmäärittämien sääntöjen mukaisesti, ja jotka eivät ole hakeneet oleskelulupaa Suomesta, joten viranomaiset eivät välttämättä ole heistä tietoisia. Nämä palaajaryhmät voivat kuitenkin olla tukikelposia, vaikka he eivät täytä Suomessa oleskelun edellytyksiä.

11 B. Vapaaehtoisen paluun prosessi Suomi 9 Tämän osion tarkoituksena on kuvailla vapaaehtoisen paluun prosessia, joka on myös havainnoillistettu liitteeinä olivissa prosekkikaavioina. Osiossa tarkastellaan lävitse hankkeen paluutoimintoja käytännöllisestä näkökulmasta. Ensimmäisenä esitellään hankehallintoon liittyviä seikkoja, jonka jälkeen kuvaillaan paluuprosessi tiedotuksesta aina paluun jälkeiseen aikaan saakka. Liitteiden kaavakuvioita tarkastellessa on hyvä kuitenkin muistaa, että ne edustavat ainoastaan esimerkkitapausta paluusta, ja voidaankin olettaa, että prosesseihin tulee poikkeuksia ja muutoksia palaajien henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyen, kuten esimerkiksi haavoittuvien ryhmien osalta. 1. Hankehallinto Kuten aiemmin mainittu, on hyvin todennäköistä, ettei hanketta olisi pystytty toteuttamaan ilman EU:n paluurahaston tukea. Siten rahasto on mahdollistanut vapaaehtoista paluun toimintojen kehittämisen Suomessa samalla kuin se on asettanut haasteita projektin toteutukselle. Haasteet ovat liittyneet muun muassa taloushallinnollisen dokumentoinnin säädöksiin, raportoimisen määrään, hankehakemusaikatauluihin sekä tukikelpoisuuskriteereihin. Esimerkkeinä voidaan mainita, että joissakin kolmansissa maissa voi olla vaikea saada tositteita ostoksista, ajoittaiset kiireelliset päätökset matkustukseen liittyvien lisäkulujen tuottaminen silloin kun kulupäätöstä tehtäessä ei voida odottaa vastausta Paluurahastolta, sekä useat säännökset jotka saattaavat olla ristiriidassa kansallisen maahanmuuttoon liittyvien käytäntöjen kanssa. Tarve paluiden toteuttamisesta tiettyyn, Suomen viranomaisten päätöksellä tehtyyn päivämäärään mennessä, ei aina vastaa Paluurahaston säädösten mukaista tavoitetta, jonka mukaan olisi löydettävä halvin mahdollinen paluumatkaan oikeuttava matkalippu. Vaikka Paluurahaston sääntöjä ei olekaan mahdotonta yhdistää tehokkaisiin paluujärjestelyihin sekä hankkeen toimintojen toteuttamiseen, asettaa säännökset hankkeen hallinnoimiselle korkeita vaatimuksia. Kaikille Paluurahaston rahoittamille hankkeille tulee asettaa ohjausryhmä, joka ei juridisesti ole vastuussa hankkeesta, mutta jolla on mahdollisuus antaa neuvoja hankkeen toteutukseen liittyen. Paluurahasto katsoo, että ohjausryhmä tulee olla suhteellisen pienikokoinen ja sen tulee kokoontua vähintään kahdesti hankeen aikana, jotta hankkeen väli- ja loppuraportit voidaan hyväksyä. Jotta moniammatillisen tietotaidon, asiantuntemuksen sekä osallistumisen tarpeisiin voidaan vastata, minkä vapaaehtoisen paluujärjestelmän luominen edellyttää, IOM:n hankkeen ohjausryhmä on koostunut monen eri tahon edustajista. Ohjausryhmässä on ollut mukana Maahanmuuttoviraston, Helsingin poliisilaitoksen, Rajavartiolaitoksen, sekä Helsingin, Oulun ja Joutsenon vastaanottokeskusten edustajia. Myös PEPP-hankkeen edustaja oli mukana ohjausryhmässä ko. hankkeen aikana. Ohjausryhmä on myös kokoontunut useasti hankkeen aikana. IOM katsookin, että aktiivinen osallistuminen sekä moniammatillinen edustus ohjausryhmässä on ollut suuri voimavara hankkeelle, mikä myös on myötävaikuttanut siihen, että hankkeesta on tiedotettu myös sisäisesti eri toimijoiden organisaatioissa. IOM ehdottaa, että myös tuleviin paluuseen liittyviin toimintoihin, kuten paluuhankkeisiin tai laajempaan Vapaaehtoisen paluun järjestelmään, tulisi määrätä ohjausryhmä ja/tai operationaalinen työryhmä, jonka tarkoituksena olisi antaa palautetta ja kehitysehdotuksia toimintoihin liittyen. IOM on hyödyntänyt järjestön sisäistä tietotaitoa ja käytäntöjä liittyen vapaaehtoisen paluun järjestämiseen. Vaikka tietotaitoa olisi hyödynnetty ilman että osa rahoituksesta tulee EU:lta, on tämä myötävaikuttanut siihen että toiminnot on pystytty toteuttamaan aina alusta asti, raportointiin ja kuluseurannan tekemiseen saakka Paluurahaston säädösten mukaisesti. Esimerkiksi kuluseurantaan liittyen jokaiselle hakijalle määriteltiin oma koodi, jonka avulla jokaiseen henkilöön liittyvät kulut pystyttiin kirjaamaan erikseen. Näin sääntöjenmukainen kulukustannusraportointi täyttyi ilman että henkilöiden nimiä mainittiin kirjanpidossa. Toinen tärkeä Paluurahaston säännösten mukaiseen tukikelpoisuuteen liittyvä seikka oli hakijoiden tunnistaminen kohderyhmään kuuluviksi henkilöiksi, esimerkiksi kolmansien maiden kansalaisiksi. Kuka tahansa voi periaatteessa hakeutua vapaaehtoiseen paluuseen, eikä hankkeen toteuttajalla välttämättä ole saatavilla taustatietoa, joka määrittäisi henkilön kuulumisen tukikelpoisen kohderyhmän piiriin. Esimerkkinä voidaan mainita kaksoiskansalaisuuden omaavat henkilöt, jotka saattavat jättää hakemuksen ainoastaan käyttäen kolmannen maan henkilötietoja, ilman että he toisivat toisen maan kansalaisuuttaan esille. Hankkeessa IOM

12 Suomi 10 koordinoi kaikki paluut Suomen viranomaisten kanssa, jotka toimittivat hakijasta tarvittavat taustatiedot, jonka pohjalta päätös tukikelpoisuudesta hankkeeseen pystyttiin tekemään. Hakijoita tiedotettiin IOM:n ja Suomen viranomaisten välisestä koordinoinnista, sekä myös siitä, ettei paluuta voida toteuttaa ilman Suomen viranomaisten antamaa hyväksyntää. Pieni määrä henkilöitä, jotka halusivat palata ilman, että viranomaiset tietäisivät paluusta, peruivat tämän vuoksi hakemuksensa. Tämän käytännön myötä IOM pystyy järjestämään paluita läpinäkyvästi, minkä IOM katsoo myös edesauttaneen viranomaisten, kuten poliisin, luottamuksen rakentumisen hanketta kohtaan. Käytännöt ja suositukset: Paluuhankkeet voivat hyötyä suuresti ohjausryhmästä/työryhmästä, joka takaa osallistumisen hanketoimintoihin, erityisesti kun ryhmä koostuu monista eri toimijoista, joilla on sekä kokemusta käytäntöjen kehittämisestä että käytännön tietotaitoa.tämän vuoksi suositellaan vastaavien käytäntöjen hyödyntämistä Paluutoiminnoissa myös tulevaisuudessa. Sekä läpinäkyvyyttä että tehokkaita käytäntöjä tulee ylläpitää, jotta voidaan sekä määrittää palaajien tukikelpoisuus ja koordinoida tarvittavia paluujärjestelyjä. Hakijoita tulee tiedottaa viranomaisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä. 2. Tiedotus, neuvonta ja paluupäätös Eri kohderyhmille tiedottaminen on ollut tärkeä osa hanketta, ja tietoisuus vapaaehtoisen paluun toiminnasta onkin edellytys siihen hakeutumiselle. Tiedotustoimia on suunnattu muillekin kuin mahdollisille palaajille, vaikka palaajien kohderyhmä onkin ollut keskeisin, esimerkiksi päivittäin palaajien kanssa työskenteleville toimijoille, kuten vastaanottokeskuksen henkilökunnalle tai poliisille. Myös suuri yleisö on huomioitu tiedotuksessa. Kohderyhmiä on lähestytty eri tavoin, ja kokemuksia eri tiedotustoimien ja strategioiden toimivuudesta on kerätty hankkeen aikana. Palaajia on pyritty tavoittamaan suoraan tuottamalla monikielistä tiedotusmateriaalia sekä painetussa että sähköisessä muodossa. Sekä hakulomakkeet että painetut materiaalit ovat saatavilla pdf-versioina verkkosivuston kautta. Samalla IOM on pyrkinyt varmistamaan, että verkkosivuston kautta pääsee muille keskeisille sivustoille, kuten Maahanmuuttoviraston sivuille, Suomen kirjastopalveluiden linkkikirjastoon sekä Infopankkin. Mahdollisia palaajia on myös pyritty tavoittamaan paluutoimijoille, kuten vastaanottokeskusten ja kuntien työntekijöille, poliisille, järjestöille sekä suurelle yleisölle suunnatun tiedotuksen välityksellä. Laajoilla tiedotustoimilla on pyritty antamaan mahdollisimman monelle paluutoimijalle vähintään yleistä tietoa hankkeesta, tukemaan heitä joko paluuneuvonnan antamisessa, materiaalien jakamisessa, tai neuvomaan mahdollisia palaajia ottamaan yhteyttä suoraan IOM:n toimistoon kattavampaa paluuneuvontaa ja koordinointia varten. IOM:n henkilökunnan pitämiä tiedotuskokouksia on suunnattu erityisesti paluutoimijoille. Tämän lisäksi palaajille on järjestetty omakielisiä tiedotuskokouksia (albania, arabia, kurdi, somali) kolmannen hankejakson aikana. Palaajille suunnattuihin kokouksiin osallistujien määrä on jäänyt maltilliseksi, joka saattaa johtua siitä, ettei kaikki turvapaikanhakijat, joilla hakemusprosessi on vielä kesken, ole valmiita osallistumaan paluuta käsitteleviin kokouksiin. Tämä voi kuitenkin muuttua mikäli tiedotusta tehdään säännöllisesti tai se otetaan osaksi muuta neuvontaa. Myös vaihtoehtoisia tiedotusmenetelmiä tulee harkita, kuten vapaaehtoisesta paluusta tiedottaminen maksuttoman puhelinneuvontapalvelun välityksellä. Käytännöt ja suositukset: Sekä vastaanottokeskuksille että poliisilaitoksille suunnatut tiedotustoimet ovat osoittautuneet tehokkaiksi menetelmiksi tiedon leviämiselle (katso tilastot kohdassa C.2). Molempien ammattiryhmien työnantajien keskuudessa on kuitenkin olemassa tarve määrittää missä määrin ammattiryhmien odotetaan osallistuvan vapaaehtoisen paluun toimintaan aiemmin määriteltyjen työtehtävien lisäksi. Hanketoteuttajalle on tärkeää voida joustavasti tuottaa eri tiedotusmateriaalia, sillä tietotarpeet ja kohderyhmät vaihtelevat hankkeen toteutuksen aikana. Myöskin strategiat, jotka eivät toimi odotetulla tavalla tulee pystyä muuttamaan tai vaihtamaan toisiksi. Hankkeessa vielä uusi, testaamaton tiedotusmenetelmä on maksuttoman puhelinpalvelun käyttäminen, josta voi saada omakielistä paluuneuvontaa.

Vapaaehtoisen paluuohjelman Seminaariraportti Assisted Voluntary Return Seminar Report

Vapaaehtoisen paluuohjelman Seminaariraportti Assisted Voluntary Return Seminar Report Vapaaehtoisen paluuohjelman Seminaariraportti Assisted Voluntary Return Seminar Report EU Return Fund Euroopan Paluurahasto Vapaaehtoisen paluuohjelman kehittäminen Suomessa -hankkeen raportti on tuotettu

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain 52 b ja 52 c :n muuttamisesta LUONNOS 25.6.2014 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011 Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011... 3 Yhteenveto... 3 1. Johdanto... 4 2. Rahoituskauden toiminta... 4 A. Hankerahoitus... 4 2.1. Hakemukset

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Haluun koulutusta, haluun työtä ja elämän Suomessa

Haluun koulutusta, haluun työtä ja elämän Suomessa Krister Björklund Haluun koulutusta, haluun työtä ja elämän Suomessa Yksintulleiden alaikäisten pakolaisten kotoutuminen Varsinais-Suomessa Siirtolaisuusinstituutti Turku Euroopan unionin Pakolaisrahasto

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT, TARKOITUS

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.2010 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto A187 * 2011 ISBN

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ulkomaalaislaki. Lailla toteutettaisiin ja edistettäisiin

Lisätiedot

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Toimittaneet Erja Horttanainen Anu Wikman-Immonen Kuvat Futureimagebank, Comma Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Kansallinen ihmiskaupparaportoija. Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa

Kansallinen ihmiskaupparaportoija. Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa K 17/2010 vp Kansallinen ihmiskaupparaportoija Kansallinen ihmiskaupparaportoija Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa Julkaisusarja

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15 Erasmus+ KA1 Liikkuvuus Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle Lukuvuosi 2014 15 Päivitetty 9.9.2014 Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Yhteystiedot... 5 Erasmus+ -ohjelmassa käytetyt termit ja lyhenteet...

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Opas apulaisasiantuntijatehtäviin lähteville

Opas apulaisasiantuntijatehtäviin lähteville Opas apulaisasiantuntijatehtäviin lähteville ULKOASIAINMINISTERIÖ Sisällys Johdanto 3 Käsikirjan tavoite ja rakenne 3 Apulaisasiantuntijaohjelman taustaa 4 Rekrytointiprosessi 5 Tehtävänkuvaus 6 Lisätietojen

Lisätiedot

OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas

OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Kansainvälinen rekrytointi 6 3. Kansainvälisen rekrytoinnin käynnistäminen 7 3.1 Rekrytoinnin käynnistäminen 7 3.1.1

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Rajaesteet Pohjoismaissa sosiaalija työmarkkinakysymyksissä. Rajaesteiden yleiskuvaus ratkaisuehdotuksineen

Rajaesteet Pohjoismaissa sosiaalija työmarkkinakysymyksissä. Rajaesteiden yleiskuvaus ratkaisuehdotuksineen Rajaesteet Pohjoismaissa sosiaalija työmarkkinakysymyksissä Rajaesteiden yleiskuvaus ratkaisuehdotuksineen Rajaesteet Pohjoismaissa 1 2 Rajaesteet Pohjoismaissa Rajaesteet Pohjoismaissa sosiaalija työmarkkinakysymyksissä

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu Raportti Pohjois-Karjalan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteistyöstä, esille nousseista teemoista sekä hankkeiden toimintaan vaikuttaneista lakimuutoksista ajalta 1998 2014 Juho Kervinen, HTM Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi todistajansuojeluohjelmasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki todistajansuojeluohjelmasta.

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verkkotunnuslakia. Ehdotuksen mukaan vähintään 15 vuotiailla henkilöillä

Lisätiedot