Yleistä Hankintailmoitus on julkaistu KTM:n ylläpitämässä HILMAilmoitusjärjestelmässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleistä Hankintailmoitus on julkaistu KTM:n ylläpitämässä HILMAilmoitusjärjestelmässä"

Transkriptio

1 Tyrnävän kunta Sivistysosasto TARJOUSPYYNTÖ MYLLYKIRJASTON KIVIPIRTIN KALUSTAMINEN Pyydämme Teitä tarjoamaan Myllykirjaston ja Kivipirtin irtokalusteista oheisen liitteen mukaisesti. Hankinta tehdään avointa menettelyä käyttäen. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on euroa (alv.0%). Myllykirjaston ja Kivipirtin (laajennusosa) luovutetaan käyttäjille Yleistä Hankintailmoitus on julkaistu KTM:n ylläpitämässä HILMAilmoitusjärjestelmässä Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla Tyrnävän kunnan internet-sivuilla osoitteessa Hankintaan sovelletaan julkisten hankintojen lainsäätöä. Tarjouspyyntö sisältää seuraavat osakokonaisuudet Irtokalustehankinta Lukusali 1.1. Tuolit 1.2. Pöydät 1.3. Sohvat 1.6. Muut kalusteet Työhuone 1.1. Tuolit 1.2. Pöydät 1.4. Säilytyskalusteet Monitoimihuone 1.1. Tuolit 1.2. Pöydät 1.6. Muut kalusteet

2 Tarjouksen valintaperusteet Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tarjoajien lakisääteiset, taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjousten vertailusta suljetaan pois tarjous, jos a) se ei täytä tarjouksen muodolle asetettuja vaatimuksia, b) siinä ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin, c) tarjottu tuote ei täytä sille asetettuja ehdottomia vaatimuksia. Tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjoukselle ja tuotteen laadulle asetetut vaatimukset, vertaillaan esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti. 3. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu irtokalustehankinnoissa: Irtokalustehankinnat kaikki alakohdat vertaillaan seuraavien periaatteiden mukaisesti hankintaryhmittäin: 1. Hinta 40 pistettä Halvin osatarjouksen kokonaishinta saa arvon 40 pistettä. Muiden tarjousten prosenttiluku muodostuu suhteessa halvimpaan (halvin tarjous jaetaan tarjoajan vertailuhinnalla ja kerrotaan luvulla 40) 2. Kalusteiden laatu ja esteettiset ominaisuudet 25 pistettä Tarjoajan on hankintaryhmän pyynnöstä todistettava hankintakohteena olevan tavaran laatuvaatimuksen mukaiset tekniset eritelmät tai standardit. Lisäksi tarjoajan on toimitettava pyydettäessä hankittavaa tavaraa koskevat näytteet, kuvaukset ja valokuvat. Tarjoukseen on merkittävä lisätiedot sarakkeeseen tarjotun tuotteen malli sekä viittaus kuvaston sivulle, josta löytyy lisätietoja tuotteesta. Kalusteiden ominaisuuksissa hankintaryhmä arvioi: - ergonomisuus, painoarvo 10 pistettä - esteettisyyttä, painoarvo 10 pistettä - muunneltavuutta, painoarvo 5 pistettä 3. Toimittajan luotettavuus 5 pistettä Tarjoajan on toimitettava luettelo viimeksi kuluneen enintään kolmen vuoden tärkeimmistä tavaran toimituksista arvoineen, ajankohtineen ja vastaanottajatietoineen. Julkisyhteisölle toimitettujen tavaroiden luettelon on oltava asianmukaisesti varmennettu. Jos tavara on toimitettu yksityiselle omistajalle riittää ostajan antama todistus. Jollei tällaista todistusta ole saatavissa, myös tarjoajan antama vakuutus voidaan hyväksyä.

3 4. Toimitusehtojen ja aikojen täyttyminen 10 pistettä Kalusteiden ja varusteiden toimitukset seuraavasti: - to pe Huolto- ja varaosapalveluiden toimivuus ja tekninen tuki 10 pistettä Tarjouksessa tulee selkeästi ilmetä huolto- ja varaosapalveluiden toimivuus, saatavuus (aika), tekninen tuki ja tarvittava käyttökoulutus. 6. Takuuehdot 10 pistettä Eri tuotteiden takuut tai niiden vaihtoehdot on kuvattava. Takuu vähintään 12 kuukautta. Takuuaika: - 2 v, painoarvo 4pistettä - 3 v, painoarvo 6pistettä - 4 v, painoarvo 8pistettä - 5 v tai yli, painoarvo 10pistettä Tyrnävän kunta pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään tehdyistä tarjouksista Tuoteluettelon tuotemerkkien ja toimittajien nimet Tilausmäärät Tuoteluettelossa mainitut tuotemerkit ja toimittajien nimet ovat ohjeellisia. Muutkin samantasoiset ja ominaisuuksiltaan mainittuja tuotemerkkejä vastaavat tuotteet otetaan huomioon. Tarjouksen mukana on toimitettava tuotetiedot ja kuvat tuotteista. Tarvittaessa pyydämme tarjoajaa esittelemään tarjottuja kalusteita. Tilausmäärät ilmenevät liitteenä olevasta irtokalustoluettelosta. Tilaaja ei sitoudu mihinkään vähimmäistilausmääriin ja pidättää oikeuden hankkia ainoastaan käytettävissä olevien määrärahojen salliman määrän. Hinnat ja alennukset Tarjoushinnat on esitettävä arvonlisäverottomina (alv 0 %) kiinteinä nettohintoina, joista kaikki myönnettävät alennukset on vähennetty. Hintojen tulee sisältää kaikki toimituksesta ja käsittelystä aiheutuvat sekä muut kustannukset mukaan lukien kuljetusvakuutus ja rahti. Mitään erikseen veloitettavia kustannuksia ei hyväksytä. Tarjoushinnat on ilmoitettava tarjouspyynnön liitteenä olevalla tarjouslomakkeella (irtokalusteluettelo) sarakkeilla Yksikköhinta/ALV 0% ja Yhteishinta/ALV 0%. Muilla tavoin merkittyjä hintoja ei huomioida tarjousvertailussa. Valuuttasidonnaisuus

4 Käytettäessä ulkomaanvaluuttaan sidottua hinnoittelua on ilmoitettava kurssi ja noteerauspäivä euroon sekä hintoihin vaikuttavan kurssimuutoksen suuruus. Tuoteryhmät Toimitusehdot Toimitusaika Maksuehdot Laskutus Tarjouslomakkeessa tuotteet ja yksilöintitiedot esitetty tilakohtaisesti. Tavaran tulee toimitettaessa olla virheetön ja vastata lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan mitä on sovittu. Tavaran tulee myös täyttää toimitusajankohtana voimassa olevien lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat tavaraa koskevat määräykset mm. rakenteen, varusteiden sekä työ- ja paloturvallisuuden osalta TOP (toimitettuna perille) Meijerintie 3, TYRNÄVÄ (Myllykirjasto); Finnterms Toimittajan tulee koota kalusteet, asentaa ne paikalleen, säätää kalusteet käyttäjälle sopivaksi, neuvoa käyttäjälle kalusteiden säätömahdollisuudet ja kuljettaa pakkausmateriaalit pois. Tuotteiden on oltava tuoteryhmän sisällä keskenään yhteensopivia. Kalusteissa tulee olla ääntä eristävät tulpat tai vastaava ääntä vaimentava rakenne. Tavaran toimittajan on varmistettava tilaajan edustajalle tuotteidensa toimituspäivämäärät ja kellonajat. Tilaaja ilmoittaa toimittajalle tuotteiden vastaanottajat yhteystietoineen. Vastaanottotarkastus tehdään tavaroiden toimituksen ja asennuksen jälkeen. Vastaanottotarkastuksessa tulee olla paikalla toimittajan edustus. Mikäli tavaran toimitus viivästyy, toimittaja on velvollinen korvaamaan tilaajalle aiheutuneet kustannukset täydestä arvostaan. Tarjouksessa on ilmoitettava kalusteiden toimitusajat. - to pe Tarjouksenne pyydämme maksuehdolla 21 päivää netto laskun päiväyksestä. Mikäli esitätte jonkun muun maksuajan tai kassa-alennuksen, nämä otetaan hintavertailussa huomioon laskettuna 5 %:n vuotuisen korkokannan mukaan. Laskun maksamisen edellytyksenä on, että toimitus tai sen osa on hyväksytysti suoritettu, tavara tarkastettu ja tilaaja on vastaanottanut laskun.

5 Laskutusosoite Viivästyskorko Osatarjoukset Tyrnävän kunnassa on käytössä BasWaren eoffice-laskujen käsittelyjärjestelmä. Tyrnävän kunta, Sivistysosasto, PL 6510, LASKUT, viite Kivipirtin irtokalusteet Laskutuslisää ei hyväksytä. Mahdollinen viivästyskorkoehto tulee mainita tarjouksessa ja rajoittaa kulloinkin voimassa olevaan Suomen Pankin vahvistamaan viivästyskorkoon. Osatarjouksia ei hyväksytä. Hankinnan jakaminen Hankintaa ei jaeta. Hankintasopimuksen tekeminen Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön ja hankintasopimus tehdään aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai niiden on katsottava saaneen hankintapäätöksen tiedoksi. Taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä kelpoisuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut vaatimukset sisältävät asiakirjat ja selonteot 1. Tarjouslomake (tarjouspyynnön liite), josta ilmenee tilojen ja kalusteiden hinnoittelu edellä esitetyn mukaan, alv. 0%. Lomakkeeseen tai sen liitteeseen on selkeästi merkittävä mistä löytyy ko. tuotteen kuva ja tarkempi selvitys ominaisuuksista. Jokaisesta tuotteesta on esitettävä kuva. 2. Laatu- ja ympäristöselvitys lomake (tarjouksen liite). 3. Suurimmat referenssitoimitukset vuosina Veroviraston todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista sekä työeläkekassan/eläke-vakuutusyhtiön todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista, jotka eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia laskettuina tarjouksen jättöpäivästä. Mikäli todistuksia ei ehdi tarjouksen tekijästä riippumattomasta syystä saada tarjousajan kuluessa, ne on esitettävä ennen sopimuksen tekemistä. 5. Vakiomalliston kuvasto. Tarjouksen voimassaolo

6 Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kolme kuukautta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä. Tarjousasiakirjojen julkisuus Annetut tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia sopimuksen teon jälkeen. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Mikäli tarjoaja katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja esittää tämä osa erillisenä liitteenä. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia. Hankinnassa noudatettavat asiakirjat tärkeysjärjestyksessä: 1. tilausasiakirjat 2. tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen 3. tarjousasiakirjat liitteineen 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot, JYSE 2009 Lisätiedot ja kysymykset Mahdolliset tarjouspyyntöä koskevat kysymykset on toimitettava ke klo mennessä sähköpostitse osoitteella Vastaukset kysymyksiin julkaistaan Tyrnävän kunnan internet-sivulla to Tilaaja ei vastaa muille kuin alla mainitulle yhteyshenkilölle esitettyihin kysymyksiin Yhteyshenkilöt Lisätietoja hankinnoista voi kysyä seuraavilta: kirjasto- ja kulttuurijohtaja Arja Pullinen p , Lisätietoja hankintamenettelystä antaa sivistysjohtaja Jouni Kurkela p , Tarjouksen toimitus, toimitusosoite ja kieli Tarjoukset on tehtävä oheisille tarjouslomakkeille (liite) ja tarjoukseen tulee liittää edellä esitetyt asiakirjat. Tarjouslomake on laitettava erillisessä suljetussa kuoressa tarjouskuoreen. Tarjouslomakkeet palautetaan paperitulosteina sekä tallennettuna cd-levylle tai muistitikulle. Tarjouksessa mahdollisesti mainittavat hinnastot tulee liittää tarjoukseen. Laadun arviointia varten esitettävät asiakirjat eivät saa sisältää mitään hintatietoja. Hinta lasketaan erikseen kunkin ryhmän kalusteiden ja varusteiden yhteishintana edellä mainituista kokonaisuuksista.

7 Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa Tyrnävän kuntaan osoitteella: Kunnankuja 4, Tyrnävä määräaikaan ma klo 14 mennessä. Kuoressa oltava merkintä Tarjous: Kivipirtin kalustaminen. Liitteiden rivejä ei saa lisätä eikä poistaa. Vain kirjallisesti annetut täydennystiedot ovat hankintayksikköä sitovia. Tarjoukset on laadittava suomen kielellä. Jouni Kurkela sivistysjohtaja LIITTEET Tarjouslomake

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

4.8.2015. Hanke toteutetaan kahden vuoden aikana 2015-2016. Optiona pyydetään samanlainen vene vuodelle 2017.

4.8.2015. Hanke toteutetaan kahden vuoden aikana 2015-2016. Optiona pyydetään samanlainen vene vuodelle 2017. D-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENE JA ÖLJYNKERÄYSLAITTEISTO Hankintamenettely Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne D-luokan öljyntorjuntaveneestä sekä öljynkeräyslaitteistosta. Hankkeen toteuttaminen

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ LAITTEIDEN HANKINNASTA MIKKOLAN KOULUN PALVELUKEITTIÖÖN Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne Mikkolan koulun

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen UBIIKKI HELSINKI-VANTAA, PILOTTI 1 AJONEUVOJEN SEURANTA, ASEIDEN SEURANTA Airport Cluster Finland pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön mukaisesti Helsinki-Vantaan lentoasemalle hankittavista RFID-sovelluksista.

Lisätiedot

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA 1 KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA Hinta ja alennukset Toimitus Pyydämme tarjoustanne Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (tilaajat) kirjastoihin

Lisätiedot

KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO VUODELLE 2015

KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO VUODELLE 2015 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 36/13 1 (5) KEMI-TORNIO SEUDUN HANKINTAPALVELUT Kemin kaupunki Keminmaan kunta Simon kunta Tervolan kunta KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT 1 Krannit-kirjastot: TARJOUSPYYNTÖ Isojoen kunnankirjasto 7.8.2012 Karijoen kunnankirjasto Kaskisten kaupunginkirjasto Kauhajoen kaupunginkirjasto (Kurikan kaupunginkirjasto /Jurva, Kurikka, Seinäjoen

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Helsingin käräjäoikeus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta.

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan nimi Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. Hankintayksikkö (Tilaaja) 1. Kunnan/kaupungin nimi: Nastolan

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10)

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10) 6.3.2015 1 (10) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N PANORAAMATOMOGRAFIALAITTEESTA TURUN TERVEYSPALVELUYKSIKKÖÖN YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne yhden panoraamatomografialaitteiston toimittamisesta ja asentamisesta.

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: AIRPORT CONCEPTS- HANKE, KIINAN KOHDEMARKKINA-ANALYYSI

TARJOUSPYYNTÖ: AIRPORT CONCEPTS- HANKE, KIINAN KOHDEMARKKINA-ANALYYSI TARJOUSPYYNTÖ: AIRPORT CONCEPTS- HANKE, KIINAN KOHDEMARKKINA-ANALYYSI Pyydämme tarjoustanne 25.1.2012 mennessä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Airport Concepts- hankkeeseen liittyvästä

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

28.3.2013. Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa.

28.3.2013. Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa. - 1 - TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2013 Uimakoulutoiminta 1.9.2013-30.6.2015 Tarjouksen kohde Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa. Tarjousta pyydetään

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnan arvoon lasketaan kaikki

Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnan arvoon lasketaan kaikki Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) LEASINGRAHOITUS JA SIIHEN LIITTYVÄT PALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Vanha Sairaalantie 5 PL 20 02401 KIRKKONUMMI 1 Tarjouspyynnön taustaa Kirkkonummen

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot