SARJA B 2014:1. Tasekirja HELSINGIN SATAMAN JULKAISU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SARJA B 2014:1. Tasekirja 31.12.2013 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU"

Transkriptio

1 SARJA B 2014:1 Tasekirja HELSINGIN SATAMAN JULKAISU Hallinto- ja talousosasto

2 1 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus tilikaudelta Tilinpäätös tilikaudelta Tuloslaskelma 9 Tase 10 Rahoituslaskelma 12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 13 Tilinpäätöksen liitetiedot 14 Ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä 24 Allekirjoitukset 24 Luettelo tilikauden aikana käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 25

3 2 TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Katsaus vuoteen 2013 Helsingin Sataman kannalta taakse jäänyt vuosi 2013 oli tyydyttävä. Tavaraliikenteessä kehitys oli vaisua ja jäi alkuvuoden hitaan kehityksen vuoksi hieman edellisvuotta pienemmäksi. Matkustajaliikenteessä sen sijaan saavutettiin jälleen ennätystulos. Vuoden 2013 taloudellinen tulos ylitti edellisvuoden tason. Vuosi 2013 toi taloudelliseen kehitykseen uusia epävarmuustekijöitä. Maailmantalouden kehitysnäkymät jatkuivat heikkoina ja toiveikkuus uudesta kasvusta oli odottava. Suomessa talouskasvua ei päässyt kehittymään lainkaan. Helsingin sataman tavaraliikenteen väheneminen johtui suurelta osin taloudellisista ongelmista Suomen ulkopuolella Euroopassa ja koko maailmantaloudessa. Myös Suomen teollisuuden rakennemuutos ja heikko investointitaso heijastuivat tuonti- ja vientimääriin. Kehitys oli kaikissa Suomen satamissa keskimäärin yhtäläinen. Helsingin satama on Itämeren piirissä vilkkain matkustajasatama. Helsingin satama oli ylivertainen muihin Suomen satamiin verrattuna. Matkustajaliikenne tuo väriä ja eloa sekä vaurautta koko Helsingin seudulle matkailijoiden rahankäytön muodossa. Helsingin Sataman talous kehittyi hyvin. Liikevaihto kasvoi 2,1 % edellisvuoden tasosta tavaraliikenteen vähenemisestä huolimatta. Tilikauden tulos parani edellisvuodesta ja oli 25,7 milj. euroa voitollinen. Budjetoidut tulostavoitteet ylitettiin ja rahavarat lisääntyivät. Länsisataman matkustajasataman muutostöitä jatkettiin painokkaasti. Tallinnan matkustajaliikenteen vaatimat muutostyöt vaativat vuoden kuluessa suuren työpanoksen. Länsisataman kärjen alueen täyttötyöt olivat suuri investointikohde. Länsisataman kehittäminen jatkuu voimakkaasti edelleen vuosikymmenen lopulle saakka. Länsisataman kehittäminen sai EU-tason tunnustusta TEN-T -tuen muodossa. Helsingin ja Tallinnan satamien Twin-Port -projekti oli voittoisa ja projektin investoinnit, noin 56 miljoonaa euroa, sai 20 %:n investointituen komissiolta. Hanke sisältää Länsisatamassa ja Tallinnan matkustajasatamassa investointeja, joilla satamat parantavat keskinäisen liikenteen sujuvuutta. Vuosaaren sataman toiminta on vakiintunut. Vuosaaren sataman kehittämisen painopiste on uuden liikenteen, erityisesti vientiliikenteen hankkimisessa. Tavoitteena on myös junalastaustoiminnan kasvattaminen alueella sekä kokonaisuudessaan junakuljetusten kehittäminen.

4 3 Liikenne Helsingin Sataman kokonaistavaraliikenteen määrä oli 10,5 miljoonaa tonnia, määrä väheni 3 % edellisvuoteen verrattuna. Yksiköidyn tavaraliikenteen määrä jäi 9,6 miljoonaan tonniin 2% edellisvuoden tason alapuolelle. Tuonti väheni 4 %, kun taasen vienti vilkastui 1 %. Yksiköidyn tavaraliikenteen kehitys oli vaisua erityisesti vuoden alkupuolella, loppuvuonna määrät ylittivät jo edellisvuoden tason. Yksityisen kulutuksen ja investointitoiminnan heikkeneminen vaikutti etenkin kulutus- ja investointitavaratuontia vähentävästi. Bulkkiliikenteen määrä oli 0,9 milj. tonnia. Ulkomainen bulkkiliikenne koostui valtaosaltaan kivihiilen tuonnista Helsingin Energian tarpeisiin. Kotimaan rannikolta kuljetettiin Helsinkiin myös hiekkaa sekä muita kiviaineksia paikallista rakennustuotantoa varten. Laivamatkailu kohosi jälleen uudelle ennätystasolle. Matkustajia oli kaikkiaan 10,7 miljoonaa, kasvua oli 1 % edellisvuoteen verrattuna. Tallinna oli edelleen suosituin matkakohde. Matkustajista 74 % matkasi Tallinnan linjoilla, 22 % Tukholman linjoilla, 3 % Pietarin linjalla ja 1 % Travemünden ja Rostockin linjoilla. Kansainvälisessä risteilyliikenteessä saavutettiin myös ennätys. Helsingissä vierailleiden matkustajien määrä kohosi matkustajaan, kasvua oli 15 % edellisvuodesta. Laivaliikenne jatkui vilkkaana. Laivakäyntejä oli Laivakäyntien määrä väheni hieman. Kuitenkin satamaan liikennöineiden alusten yhteenlaskettu kuljetuskapasiteetti kasvoi, sillä aluskoot kasvoivat enemmän kuin käyntimäärät vähenivät. Selonteko riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä arvio merkittävimmistä riskeistä vuodelta 2013 Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestäminen Helsingin Sataman satamajohtajan vastuulla on huolehtia siitä, että liikelaitoksessa on sen talouden ja toiminnan laajuuteen sekä sisältöön nähden toimiva riskienhallinta ja sisäinen valvonta. Arvio riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan nykytilasta Arvioinnin perusteella Helsingin Sataman riskienhallinta ja sisäinen valvonta on hallittua ja tilanne on vähintäänkin tyydyttävä. Helsingin Sataman riskienhallinnan tavoitteena on pitää sataman toiminta häiriöttömänä ja sataman turvallisuustaso korkeana. Tämä saavutetaan riskien ja vaarojen tunnistamisella, niitä analysoimalla ja toimimalla epäkohtien parantamiseksi. Turvallinen ja häiriötön satama on myös keskeinen kilpailuetu asiakkaiden arvioidessa Helsingin Sataman ja sataman

5 4 toimijoiden luotettavuutta liikekumppanina. Turvallinen ja häiriötön satama on yksi tärkeimmistä edellytyksistä luottamukselle sekä pysyvien asiakkuuksien ja kumppanuuksien syntymiselle. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittämiskohteet ja kehittäminen Helsingin Satama arvioi vuonna 2013 kaikki tunnistamansa riskikohteet sekä tilanteen niiden osalta. Merkittävä osa riskikohteista, kuten pelastus-, ISPS- ja vaarallisten aineiden suunnitelmat, ovat lakisääteisiä ja toistuvuus niiden osalta toteutuu lakien edellyttämällä tavalla. Riskienhallintaa sivuavat asiakaspalautteet ja läheltä piti -tilanteet käsitellään toimintajärjestelmän osana välittömästi sekä vuosittain johdon katselmuksessa. Havaitut puutteet korjataan. Työsuojelutoimikunta arvioi lisäksi vuosittain työntekoon liittyviä vaaroja (työsuojelun vaarojen arviointi) ja työhyvinvointiin liittyviä vaaroja yhteistyössä Työterveyskeskuksen kanssa (työ- ja terveyskysely). Niissä havaitut puutteet korjataan. Satamatoiminnan ympäristöluvissa määritellään sataman ympäristönäkökohtiin kohdistuvat vaatimukset ja reunaehdot. Ympäristöluvat sisältävät selvitys- ja seurantavelvoitteita ja näiden velvoitteiden noudattamista seurataan yhdessä valvovien viranomaisten kanssa. Ympäristöasiat raportoidaan vuosittain ympäristötilinpäätöksissä. Talouden sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osana toiminnan ja talouden suunnittelu-, ohjaus-, seuranta- ja raportointijärjestelmää. Talouden valvontaa säätelevät erilaiset Helsingin kaupungin ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeet, kirjanpitolaki sekä Helsingin Sataman omat sisäiset ohjeet. Toimintojen menettely- ja toimintatavat on kuvattu Helsingin Sataman toimintajärjestelmässä, joka on sertifioitu vastaamaan ISO 9001, ISO ja OHSAS järjestelmiä. Sisäisillä auditoinneilla arvioidaan vuosittain toiminnan laadukkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Ulkoinen arvioija DNV arvioi vuosittain toimintajärjestelmän ja sisäisten auditointien toimivuutta. Merkittävimmät riskit ja niiden hallinta Helsingin Satama on määritellyt merkittävimmät strategiset, operatiiviset sekä henkilöstöön ja omaisuuteen liittyvät riskit. Ne on tallennettu 4Ks:n hallinnoimaan riskienhallintaohjelmaan. Helsingin Satama läpikävi vuonna 2013 kaikki riskilajit pyrkien tunnistamaan erityiset riskikohteet, joita on tutkittava erillisillä riskikartoituksilla. Helsingin Satama toimii kilpailutilanteessa muiden satamien kanssa. Helsingin satamalla on kalliin sataman maine, mikä ei kuitenkaan palveluhintojen osalta pidä paikkaansa. Helsingin Satama pyrkiikin aktiivisesti eliminoimaan syntynyttä mielikuvaa. Vallitseva heikko taloustilanne on kiristänyt sataman toimijoiden toimintapuitteita ja heikentänyt kannattavuutta. Markkinatilanteessa myös tuonnin ja viennin volyymit ovat pienentyneet.

6 5 Strategisena riskinä nähdään mahdollinen kapasiteetin puute erityisesti matkustajalauttaliikenteessä. Helsingin Satama valmisteli vuonna 2012 Helsingin satamanosien kehittämissuunnitelman vuoteen 2022 (ulottuu karkealla tasolla vuoteen 2030 saakka), jolla sataman kapasiteetin riittävyys halutaan varmistaa. Suunnitelma sai laajan hyväksynnän keskeisten virastojen ja luottamushenkilöiden piirissä noudattamista varten. Strategisena riskinä pidetään myös tilanteita, joissa satama-alueiden tehokas käyttö häiriintyy toimintaympäristötekijöiden muutosten vuoksi. Syntyvien epätasapainotilanteiden korjaamiseen on vain rajalliset mahdollisuudet. Helsingin Satama minimoi liiketoiminnan riskit hyvällä sopimusten hallinnalla ja aktiivisella saatavien seuraamisella. Sopimuksissa Helsingin Satama edellyttää riittäviä vakuuksia liikekumppaneiltaan. Saatavien turvaamista on edesauttanut julkisoikeudellisten satamamaksujen suora ulosottokelpoisuus ja se, että satamia käyttävät alukset ovat lain mukaan olleet panttina niiden satamakäynneistä johtuvista maksuista. Satamatoiminta on ollut kannattavaa ja luottotappiot ovat olleet vähäisiä. Liikevaihto Kulut Toimintavuoden liikevaihto oli 89,0 milj. euroa, joka on 1,8 milj. euroa (2,1 %) enemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihdon nousuun vaikuttivat matkustaja-alusliikenteen kasvu sekä hintojen keskimäärin 2 %:n korotus. Matkustajamaksutulot nousivat 0,6 milj. euroa (3,4 %) ja alusmaksutulot 0,8 milj. euroa (4,2 %). Tavaramaksutulot pysyivät edellisvuoden tasolla tavaraliikenteen supistumisesta huolimatta. Liikenteen väheneminen kuitenkin pienensi varastointituloja 0,3 milj. euroa (14,3 %). Sekalaiset tuotot kasvoivat pysäköinnin ja aluksille myydyn maasähkön lisääntymisen myötä 0,6 milj. euroa. Muissa tulolajeissa ei kovin merkittävää muutosta tapahtunut. Varsinaiset kulut yhteensä olivat 37,2 milj. euroa. Ne laskivat edellisvuodesta 1,2 milj. euroa (3,1 %). Henkilöstökulut laskivat 0,6 milj. euroa (5,1 %) ja palveluiden ostot 1,1 milj. euroa (7,4 %). Palveluiden ostokulujen vähenemiseen vaikutti merkittävästi leuto ja lumeton loppuvuosi. Vuokrakulut nousivat sen sijaan 0,4 milj. euroa (4,6 %) edellisvuodesta. Markkinakorkojen laskusta ja lainojen lyhennyksistä johtuen korkokulut olivat edellisvuotta 1,5 milj. euroa pienemmät. Tulos Liikevoitto oli 20,9 milj. euroa, joka on 3,0 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Liikevoitto oli 23,5 % liikevaihdosta. Voitto ennen varauksia oli 13,8 milj. euroa (10,1 milj. euroa vuonna 2012). Poistoerokirjausten jälkeen tilikauden voitoksi tuli 25,7 milj. euroa (22,1 milj. euroa). Investoinnit Vuoden 2013 investoinnit olivat yhteensä 13,3 milj. euroa. Merkittävimmät investointikohteet olivat seuraavat:

7 6 - Länsisataman LJ7 lauttapaikan rakentamistyöt ja LJ5 lauttapaikan muutostyöt sekä uusi maihinnousurakennus valmistuivat - Länsisataman laajennusalueen toteuttamiseen liittyviä suunnittelutöitä jatkettiin - Länsisataman LJ8 lauttapaikan rakentamistyöt aloitettiin - Eteläsatamassa aloitettiin lauttapaikka EO2 peruskorjaustyöt - Katajanokan satamassa matkustajaterminaalin kenttäalueiden muutos- ja perusparannustyöt valmistuivat. Rahoitus Toiminnan rahavirta oli 45,5 milj. euroa vuonna Helsingin Sataman investoinnit olivat 13,3 milj. euroa. Lainaa lyhennettiin vuonna 2013 kaikkiaan 19,8 milj. euroa. Rahavarat lisääntyivät 11,1 milj. euroa ja ne olivat 67,8 milj. euroa tilinpäätöshetkellä. Sijoitukset tilivuoden vaihteessa olivat 42,0 milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 68,8 %. Tuloutus kaupungille Kaupungin talousarviossa Helsingin Sataman sitovana eränä on peruspääoman tuotto. Vuonna 2013 Helsingin Satama tilitti kaupungille korvauksena peruspääomalle 6,3 milj. euroa. Henkilöstö Henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 164. Henkilöstö väheni edellisvuodesta 11 henkilöllä. Palkat ja palkkiot olivat suoriteperusteisesti 8,1 milj. euroa. Organisaatio ja tilintarkastajat Vuonna 2013 johtokunnan puheenjohtajana toimi Hannele Luukkainen ja varapuheenjohtajana Seppo Kanerva. Varsinaisia jäseniä olivat Eija Terhen Saarinen, Esko Riihelä, Jan D.Oker-Blom, Veijo Åberg, Maaria Haikarainen, Sanna Rauhansalo, Jouko Sillanpää saakka ja alkaen Jyrki Lohi. Johtokunta kokoontui vuoden aikana 13 kertaa. Helsingin Sataman toimitusjohtajana toimi satamajohtaja Kimmo Mäki Kaupunginvaltuuston valitsemana tilintarkastajana on toiminut KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:tä on avustanut Helsingin kaupungin tarkastusvirasto, vastuuhenkilönä tarkastusjohtaja Pirjo Hakanpää. Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluvasta hallinnon ja talouden tarkastuksesta on vastannut tarkastuslautakunnan 1. jaosto. Jaoston puheenjohtajana toimi Terhi Koulumies, varapuheenjohtajana Mia Haglund sekä jäseninä Tuomas Viskari, Nuutti Hyttinen ja Patrik Gayer.

8 7 Toimintaympäristön muutoksia 2014 Taantuma on taittunut, toiveikkuus kasvussa Euroopan taantuma näyttää vaihtuneen hauraaseen kasvuun. Muualla maailmassa kasvu on keskimäärin varmemmalla pohjalla. Suomen talouden kasvunäkymät jatkuvat vaisuina, joskin aallonpohja on ohitettu. Suomen BKT on heikentynyt noin 5 % vuodesta 2008, jolloin kansantuote oli suurimmillaan. Osaa menetetystä hyvinvoinnista ei todennäköisesti enää saada takaisin. Suomen vientikilpailukyvyn heikkous on aito ongelma. Vuosi 2014 tuo Helsingin Satamalle uutta toimintaa. Vuosaaren satamassa on toimijoilla halukkuutta investoida uusiin kevytrakenteisiin varastohalleihin, joissa voidaan hoitaa sellaista tavarankäsittelyä, jonka kapasiteetista nykyisin on puutetta. Vuosaaren satamassa neuvotellaan myös alue- ja laituriresurssien uudelleen jaosta, mikä johtaisi resurssien tehokkaampaan aluekäyttöön. Vuosaaren sataman väylän syventämistä selvitetään, mikä mahdollistaisi nykyistä suuremman aluskaluston käytön Helsingin liikenteessä. Parantuvan tarjonnan uskotaan tuovan uutta liikennettä Helsinkiin. Keskustan matkustajasatamien kehittäminen jatkuu. Painopiste on Länsisataman kehittämisessä ja kaivatun lisäkapasiteetin rakentamisessa. Länsisataman kärkialueen täyttötyöt jatkuvat. Noin 6 hehtaarin täyttöalueelle rakennetaan kaksi uutta laituripaikkaa ja kenttä rakennetaan Tallinnan matkustajalauttaliikenteen tarpeisiin ja varustetaan automaatiotekniikalla. Pihlajasaaren väylän kapasiteettia lisätään, mikä mahdollistaa nykyistä tiheäliikenteisemmän lauttaliikenteen. Myös sataman maaliikenneyhteyksiä parannetaan rakentamalla uusi ajokaista Tyynenmerenkadulle ja suunnittelemalla pidemmän aikavälin liikenneratkaisuja Mechelininkadun-Porkkalankadun risteysalueelle. Eteläsataman aluetta kehitetään huomioiden Guggenheimtaidemuseon aluevaraus. Hyvät kokemukset Katajanokan maasähköliitynnästä innostavat liitynnän rakentamista myös Eteläsatamaan. Katajanokan sataman kapasiteetin käyttöä tehostetaan matkustajalauttaliikenteen vuorojen lisäämisellä. Laivojen aikataulut järjestetään ruuhka-aikojen ulkopuolella tapahtuviksi. Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 2013 kuntalain muutoksen, jolla säädetään mm. kunnallisten satamien yhtiöittämistä vuoden 2014 loppuun mennessä. Helsingin Satama valmistautuu yhtiömuotoon. Päätökset asiasta tehdään kevään 2014 kuluessa. Tämän mukaisesti Helsingin Satama - liikelaitoksen toiminta jatkuu vuoden 2015 alusta Helsingin Satama Oy -nimisenä yhtiönä. Yhtiö on Helsingin kaupungin omistama tytäryhtiö.

9 8 Talous Helsingin Sataman ensisijainen tavoite on saavuttaa kaupunginvaltuuston päättämät tulostavoitteet. Toiminnan ohjauksen tavoitteena on kannattavuus, kilpailukyky ja kustannustehokkuus. Helsingin Sataman kannattavuuden ennakoidaan pysyvän tyydyttävänä. Vuoden 2014 liikevaihdon ennakoidaan olevan 88,1 milj. euroa. Helsingin Sataman kulubudjetti on laadittu tiukaksi mutta siten, että tuloa tuottavat satamapalvelut voidaan kuitenkin turvata. Tuloksen ennen varauksia ennustetaan olevan 10,0 milj. euroa voitollinen. Poistoerokirjausten jälkeen tilikauden voitto on 22,0 milj. euroa. Helsingin Sataman investoinnit vuonna 2014 kohdistuvat pääosin matkustajasatamiin Länsisatamassa ja Eteläsatamassa. Matkustajasatamissa Helsingin Satama huolehtii asiakkaiden nopeasti muuttuvista tarpeista peruskorjaamalla ja tekemällä muutostöitä terminaaleihin ja laitureihin. Vuosaaressa varaudutaan tekemään vuoden 2014 aikana sataman toiminnallisia muutoksia, täydentäviä rakennustöitä ja turvallisuutta parantavia muutoksia liikenne- ja kenttäjärjestelyihin. Investointien kokonaismäärän arvioidaan olevan 19,4 miljoonaa euroa. Osa investoinneista rahoitetaan TWIN-PORT hankkeelle saatavalla EU:n TEN-T rahoituksella.

10 9 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,24 Valmistus omaan käyttöön , ,38 Liiketoiminnan muut tuotot , ,46 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,92 Palvelujen ostot , , , ,23 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,95 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,33 Muut henkilösivukulut , , , ,44 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,43 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut , ,57 Muut kulut , , , ,12 LIIKEYLIJÄÄM Ä , ,86 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,57 Muut rahoitustuotot , ,28 Muille maksetut korkokulut , ,74 Korvaus peruspääomasta , ,00 Muut rahoituskulut -18,61-54, , ,02 YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,84 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset kulut ,75 0, ,75 0,00 YLIJÄÄM Ä ENNEN VARAUKSIA , ,84 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,31 TILIKAUDEN YLIJÄÄM Ä , ,15 Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,6 3,2 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 5,2 4,3 Voitto, % 15,5 11,6

11 10 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,09 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,25 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset , ,18 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,45 Koneet ja kalusto , ,24 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,39 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,14 Muut saamiset jäsenkuntayhtymiltä , , , ,80 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,74 Saamiset kunnalta , ,69 Muut saamiset , ,85 Siirtosaamiset 9 921, , , ,80 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,38 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,62

12 11 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,50 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,12 Tilikauden ylijäämä , , , ,77 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,46 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,99 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,67 Saadut ennakot , ,07 Ostovelat , ,73 Korottomat velat kunnalle , ,40 Velat konsernin yrityksille , ,32 Muut velat , ,13 Siirtovelat , , , ,40 Vieras pääoma yhteensä , ,39 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,62 Omavaraisuusaste, % 68,8 65,5 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 204,0 239,9 Kertynyt ylijäämä, Lainakanta , Lainasaamiset ,

13 12 RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeylijäämä , ,86 Poistot ja arvonalentumiset , ,43 Rahoitustuotot ja -kulut Korvaus peruspääomasta , ,00 Muille maksetut korkokulut , ,74 Muut , ,72 Satunnaiset erät ,75 0, , ,27 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot , ,40 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 200, , , ,82 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,45 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta , , , ,67 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos muilta , ,05 Korottomien velkojen muutos muilta , , , ,78 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,45 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,00 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,38 Rahavarat , , , ,00 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta , ,36 Investointien tulorahoitus, % 344,1 262,6 Lainanhoitokate 2,3 2,0 Kassan riittävyys, pv Quick ratio 3,03 2,38 Current ratio 2,07 1,73

14 13 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Helsingin Satama on Helsinki-konserniin kuuluva kunnallinen liikelaitos, jonka tilinpäätös on laadittu soveltuvilta osin kirjanpitolain ja Kunta- KILAn säännösten mukaisesti. Sataman tilikausi on tammi-joulukuu. Vuoden 2013 tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma vastaavat vuoden 2012 laskelmakaavoja. Liikevaihto Liikevaihtoon luetaan varsinaisen toiminnan myyntituotot vähennettynä myönnetyillä alennuksilla ja arvonlisäverolla. Pysyvät vastaavat ja poistot Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus) on merkitty taseeseen suunnitelman mukaisissa jäännösarvoissaan. Suunnitelman mukaiset jäännösarvot on laskettu vähentämällä kumulatiiviset poistot alkuperäisestä hankintamenosta. Tasearvoihin ei sisälly arvonkorotuksia. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kohteiden taloudellisen käyttöiän perusteella tasapoistoina tilikauden alun ja vuoden hankintojen arvoista satamalautakunnan ( ) tarkistaman poistosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat seuraavat: Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto 5 vuotta 3 20 vuotta vuotta 8 30 vuotta 3 20 vuotta Osakkeet ja osuudet Leasingsopimukset Arvo-osuudet on kirjattu alkuperäiseen hankinta-arvoonsa. Arvoosuudet ovat säilytyksessä Suomen Arvopaperikeskuksen arvoosuustilillä. Leasingmaksut on käsitelty vuokrakuluina. Liiketoiminnan muut kulut Poistoeron tuloutus Liiketoiminnan muihin kuluihin on kirjattu vuokrakulut sekä muut toimintakulut, kuten avustukset, luottotappiot ja markkinointikulut. Tilinpäätöksessä on tuloutettu poistoeroa 11,9 milj. euroa ja poistoeroa on jäljellä 202,4 milj. euroa.

15 14 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus Vuoden 2013 tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma vastaavat vuoden 2012 laskelmakaavoja. Liikevaihdon jakauma Tavaramaksut , ,09 Alusmaksut , ,19 Matkustajamaksut , ,07 Varastointi , ,48 Satamaliikenne , ,16 Sekalaiset tuotot , ,33 Sivutoiminta , ,58 Vuokratuotot , ,34 YHTEENSÄ , ,24 Kaikkia tärkeimpiä maksuja tarkistettiin vuodelle Liikevaihto kasvoi viimevuoteen nähden 1,8 milj. euroa (2,1 %). Matkustajaalusliikenteen kasvun ansiosta sekä matkustaja- että alusmaksutulot kasvoivat reaalisesti edellisvuodesta. Myös sekalaiset tuotot (pysäköinti- ja sähkönmyyntitulot) olivat edellisvuotta suuremmat. Tavaramaksutulot jäivät vuoden 2012 tasolle tavaraliikenteen vähenemisen johdosta, mikä vaikutti osaltaan myös varastointituottojen pienenemiseen. Henkilöstökulut suoriteperusteisesti Oma henkilökunta Palkat , ,95 Eläkekulut , ,33 Muut henkilösivukulut , , , ,44 Luontoisedut , ,01 YHTEENSÄ , ,45 Lisäksi pysyviin vastaaviin on aktivoitu henkilöstömenoja ,89 euroa.

16 15 Työllistetyt Palkat , ,05 Eläkekulut 327,25 371,20 Muut henkilösivukulut YHTEENSÄ , ,25 Taulukossa esitetyt palkkakulut ovat nuorten kesätyöntekijöiden palkkakuluja sivukuluineen. Nämä kulut on veloitettu Henkilöstökeskukselta, eivätkä ne ole jääneet Helsingin Sataman kuluiksi. Henkilöstön lukumäärä SJ+ Markkinointi ja viestintä 6 6 Hallinto ja talous Matkustajasatamat Tekniset palvelut Vuosaaren satama YHTEENSÄ lisäksi määräaikaisia 8 10 Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet , ,29 Muut pitkävaikutteiset menot , ,84 Rakennukset , ,74 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,67 Koneet ja kalusto , ,89 YHTEENSÄ , ,43 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut , ,57 Muut toimintakulut , , , ,12

17 16 Pysyvien vastaavien muutokset Aineettomat oikeudet Hankintameno , ,61 Lisäykset tilikaudella , ,30 Vähennykset tilikaudella , ,68 Hankintameno = ,52 = ,23 Kertyneet sumupoistot , ,07 Luov. kertyneet sumupoistot , ,22 Sumupoistot tilikaudella , ,29 Kertyneet sumupoistot = ,63 = ,14 Hankintameno , ,23 Kertyneet sumupoistot , ,14 Kirjanpitoarvo = ,89 = ,09 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , ,11 Lisäykset tilikaudella + 0,00 + 0,00 Vähennykset tilikaudella - 0,00-0,00 Hankintameno = ,11 = ,11 Kertyneet sumupoistot , ,11 Luov. kertyneet sumupoistot - 0,00-0,00 Sumupoistot tilikaudella , ,84 Kertyneet sumupoistot = ,79 = ,95 Hankintameno , ,11 Kertyneet sumupoistot , ,95 Kirjanpitoarvo = ,32 = ,16 Rakennukset Hankintameno , ,34 Lisäykset tilikaudella , ,31 Vähennykset tilikaudella - 0, ,68 Hankintameno = ,01 = ,97 Kertyneet sumupoistot , ,70 Luov. kertyneet sumupoistot - 0, ,65 Sumupoistot tilikaudella , ,74 Kertyneet sumupoistot = ,71 = ,79 Hankintameno , ,97 Kertyneet sumupoistot , ,79 Kirjanpitoarvo = ,30 = ,18

18 Kiinteät rakenteet ja laitteet Hankintameno , ,89 Lisäykset tilikaudella , ,00 Vähennykset tilikaudella , ,81 Hankintameno = ,11 = ,08 Kertyneet sumupoistot , ,14 Luov. kertyneet sumupoistot , ,18 Sumupoistot tilikaudella , ,67 Kertyneet sumupoistot = ,80 = ,63 Hankintameno , ,08 Kertyneet sumupoistot , ,63 Kirjanpitoarvo = ,31 = ,45 Koneet ja kalusto Hankintameno , ,48 Lisäykset tilikaudella , ,25 Vähennykset tilikaudella , ,01 = ,34 = ,72 Kertyneet sumupoistot , ,14 Luov. kertyneet sumupoistot , ,55 Sumupoistot tilikaudella , ,89 Kertyneet sumupoistot = ,46 = ,48 Hankintameno , ,72 Kertyneet sumupoistot , ,48 Kirjanpitoarvo = ,88 = ,24 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno , ,98 Lisäykset tilikaudella , ,50 Vähennykset tilikaudella - 0, ,96 Hankintameno = ,87 = ,52 Kertyneet sumupoistot ,00 + 0,00 Luov. kertyneet sumupoistot - 0,00-0,00 Sumupoistot tilikaudella + 0,00 + 0,00 Kertyneet sumupoistot = 0,00 = 0,00 Hankintameno , ,52 Kertyneet sumupoistot ,00-0,00 Kirjanpitoarvo = ,87 = ,52

19 Osakkeet ja osuudet Hankintameno , ,14 Lisäykset tilikaudella + 0,00 + 0,00 Vähennykset tilikaudella - 0,00-0,00 Hankintameno = ,14 = ,14 Kertyneet sumupoistot ,00 + 0,00 Luov. kertyneet sumupoistot - 0,00-0,00 Sumupoistot tilikaudella + 0,00 + 0,00 Kertyneet sumupoistot = 0,00 = 0,00 Hankintameno , ,14 Kertyneet sumupoistot ,00-0,00 Kirjanpitoarvo = ,14 = ,14 Muut saamiset Hankintameno , ,66 Lisäykset tilikaudella + 0,00 + 0,00 Vähennykset tilikaudella - 0,00-0,00 Hankintameno = ,66 = ,66 Kertyneet sumupoistot ,00 + 0,00 Luov. kertyneet sumupoistot - 0,00-0,00 Sumupoistot tilikaudella + 0,00 + 0,00 Kertyneet sumupoistot = 0,00 = 0,00 Hankintameno , ,66 Kertyneet sumupoistot ,00-0,00 Kirjanpitoarvo = ,66 = ,66 Kaikki yhteensä Hankintameno , ,21 Lisäykset tilikaudella , ,36 Vähennykset tilikaudella , ,14 Hankintameno = ,76 = ,43 Kertyneet sumupoistot , ,16 Luov. kertyneet sumupoistot , ,60 Sumupoistot tilikaudella , ,43 Kertyneet sumupoistot = ,39 = ,99 Hankintameno , ,43 Kertyneet sumupoistot , ,99 Kirjanpitoarvo = ,37 = ,44

20 19 Lyhytaikaiset saamiset kaupungilta Saamiset kaupungilta Myyntisaamiset , ,35 Siirtosaamiset Sis.siirtyvät korot , ,34 Yhteensä , ,69 Muut saamiset Alv-saamiset , ,85 Rahoitusarvopaperit Sijoitettu rahamarkkinainstrumentteihin , ,00 Oman pääoman muutokset Peruspääoma 1.1. ja , ,50 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,73 + ylijäämä edelliseltä vuodelta , ,39 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,12 Tilikauden ylijäämä , ,15 Oma pääoma yhteensä , ,77 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Poistoero , ,77 + Poistoeron lisäys 0,00 0,00 - Poistoeron vähennys , ,31 Poistoero , ,46

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

SARJA B 2013:2. Tasekirja 31.12.2012 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU

SARJA B 2013:2. Tasekirja 31.12.2012 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU SARJA B 2013:2 Tasekirja 31.12.2012 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU Hallinto- ja talousosasto 28.2.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2012 2 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2012

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Tilike-kuntatilitoimisto

Tilike-kuntatilitoimisto TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Toimintakertomus 1 Toteutumisvertailut 2-3 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 5 Tase

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen

Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetro Oy Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Hallituksen puheenjohtaja Olavi Louko Hallituksen varapuheenjohtaja Tuula Saxholm Jyrki Kasvi Kimmo Oila Pekka Sirviö Reijo Tuori Pekka Vaara

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot