SARJA B 2013:2. Tasekirja HELSINGIN SATAMAN JULKAISU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SARJA B 2013:2. Tasekirja 31.12.2012 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU"

Transkriptio

1 SARJA B 2013:2 Tasekirja HELSINGIN SATAMAN JULKAISU Hallinto- ja talousosasto

2 1 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus tilikaudelta Tilinpäätös tilikaudelta Tuloslaskelma 9 Tase 10 Rahoituslaskelma 12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 13 Tilinpäätöksen liitetiedot 14 Ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä 24 Allekirjoitukset 24 Luettelo tilikauden aikana käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 25

3 2 TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Katsaus vuoteen 2012 Helsingin Sataman kannalta taakse jäänyt vuosi 2012 oli kaksijakoinen. Tavaraliikenne väheni saman verran kuin se edellisvuonna oli kasvanut. Matkustajaliikenteessä sen sijaan saavutettiin jälleen ennätystulos, mikä suuresti tasoitti tulojen menetyksiä. Vuoden 2012 taloudellinen tulos ylitti hieman edellisvuoden tason. Vuosi 2012 toi taloudelliseen kehitykseen uusia epävarmuustekijöitä. Maailmantalouden kehitysnäkymät jatkuivat heikkoina ja toiveikkuus uudesta kasvusta on odottava. Myös Suomessa kasvu tyrehtyi eikä talouskasvua päässyt kehittymään lainkaan. Helsingin sataman tavaraliikenteen väheneminen johtui suurelta osin taloudellisista ongelmista Suomen ulkopuolella Euroopassa ja koko maailmantaloudessa. Myös Suomen teollisuuden rakennemuutos ja heikko investointitaso heijastuivat tuonti- ja vientimäärissä. Kehitys oli kaikissa Suomen satamissa keskimäärin yhtäläinen. Matkustajaliikenteen osalta Helsingin satama oli ylivertainen muihin satamiin verrattuna. Matkustajaliikenne tuo paitsi väriä ja eloa kaupunkiin myös vaurautta koko Helsingin seudulle matkailijoiden rahankäytön muodossa. Helsingin Sataman talous kehittyi tyydyttävästi. Liikevaihto kasvoi 1 % edellisvuoden tasosta tavaraliikenteen vähenemisestä huolimatta. Tilikauden tulos parani edellisvuodesta ja oli 22,1 milj. euroa ylijäämäinen. Budjetoidut tulostavoitteet ylitettiin ja rahavarat lisääntyivät. Helsingin Sataman organisaatiota muokattiin ja osastojen määrää vähennettiin. Uusi matriisiorganisaatio tuli voimaan maaliskuun 2012 alusta alkaen. Sen runkona on kaksi liiketoimintayksikköä ja niitä palvelevat tukitoiminnot. Henkilöstön määrä väheni kokonaisuutena eläkkeelle siirtymisten seurauksena. Avainpaikoille rekrytoitiin uusia henkilöitä ja muutoin tehtävien uudelleen järjestelyin pystyttiin paikkaamaan organisaatioon syntyneet vajaukset. Matkustajasataman muutostöitä jatkettiin Länsisatamassa painokkaasti. Laiturien ja muiden satamarakenteiden ylläpitoa jatketaan vuosi vuodelta. Tallinnan matkustajaliikenteen vaatimat muutostyöt vaativat vuoden kuluessa suuren työpanoksen. Länsisataman kärjen alueen täyttötyöt olivat suuri investointikohde. Länsisataman kehittäminen jatkuu voimakkaasti edelleen vuosikymmenen lopulle saakka. Vuosaaren satamassa toiminta on vakiintunut. Tavaraliikenteen kasvu kuitenkin hyytyi, mikä johti eräiden varustamoiden liikenteen lopettamiseen. Vuosaaren satamassa kehittämisen painopiste onkin uuden liikenteen, erityisesti vientiliikenteen hankkimisessa. Tavoitteena on myös junalastaustoiminnan kasvattaminen alueella sekä kokonaisuudessaan junakuljetusten kehittäminen.

4 3 Liikenne Helsingin sataman yksiköity tavaraliikenne väheni 4 % edellisvuodesta ja palautui siten vuoden 2010 tasolle. Tuonti väheni 6 % ja vienti 2 %. Määrä oli 9,8 miljoonaa tonnia. Tavaraliikenteen väheneminen kohdistui eri tavararyhmiin, viennissä erityisesti metsäteollisuustuotteisiin ja tuonnissa kulutustavaroihin sekä tuotantotarvikkeisiin. Väheneminen kohdistui mm. Saksan, Alankomaiden ja Englannin linjoille, Viron suunnan kuljetukset sen sijaan edelleen kasvoivat. Bulkkitavaraliikenteen määrä oli 1,0 milj. tonnia. Se koostui valtaosaltaan kivihiilen tuonnista Helsingin Energian tarpeisiin. Kotimainen rannikkoliikenne koostui hiekan tuonnista Länsisatamaan paikallista rakennustuotantoa varten. Helsingin sataman kokonaistavaraliikenne oli 10,8 milj. tonnia, laskua oli 3 % edellisvuoteen verrattuna. Merimatkailu kasvoi jälleen uudelle ennätystasolle. Matkustajia oli kaikkiaan 10,6 miljoonaa, kasvua oli 4 % edellisvuoteen verrattuna. Tallinna oli edelleen suosituin matkakohde. Matkustajista 72 % matkasi Tallinnan linjoilla, 23 % Tukholman linjoilla, 2 % Travemünden, Rostockin ja Gdynian linjoilla sekä 3 % Pietarin linjalla. Kansainvälisessä risteilyliikenteessä oli matkustajia Määrä väheni 4 % edellisvuodesta. Laivaliikenne jatkui vilkkaana. Laivakäyntejä oli 8 729, mikä oli 1 % vähemmän kuin edellisenä vuotena. Selonteko riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä arvio merkittävimmistä riskeistä vuodelta 2012 Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestäminen Helsingin Sataman satamajohtajan vastuulla on huolehtia siitä, että liikelaitoksessa on sen talouden ja toiminnan laajuuteen sekä sisältöön nähden toimiva riskienhallinta ja sisäinen valvonta. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan nykytila ja kehittäminen Arvioinnin perusteella Helsingin Sataman riskienhallinta ja sisäinen valvonta on hallittua ja tilanne on vähintäänkin tyydyttävä. Helsingin Sataman riskienhallinnan tavoitteena on pitää sataman toiminta häiriöttömänä ja sataman turvallisuustaso korkeana. Tämä saavutetaan riskien ja vaarojen tunnistamisella, niitä analysoimalla ja toi-

5 4 mimalla epäkohtien parantamiseksi. Turvallinen ja häiriötön satama on myös keskeinen kilpailuetu asiakkaiden arvioidessa Helsingin Sataman ja sataman toimijoiden luotettavuutta liikekumppanina. Turvallinen ja häiriötön satama on yksi tärkeimmistä edellytyksistä luottamukselle sekä pysyvien asiakkuuksien ja kumppanuuksien syntymiselle. Helsingin Satama läpikävi vuonna 2012 kaikki tunnistamansa riskikohteet ja arvioi tilanteen niiden osalta. Merkittävä osa riskikohteista, kuten pelastus-, ISPS- ja vaarallisten aineiden suunnitelmat, ovat lakisääteisiä ja toistuvuus niiden osalta toteutuu lakien edellyttämällä tavalla. Riskienhallintaa sivuavat myös asiakaspalautteet ja läheltä piti - tilanteet. Ne käsitellään toimintajärjestelmän osana välittömästi sekä vuositasolla johdon katselmuksessa. Havaitut puutteet korjataan. Työsuojelutoimikunta arvioi lisäksi vuosittain työntekoon liittyviä vaaroja (työsuojelun vaarojen arviointi) ja työhyvinvointiin liittyviä vaaroja yhteistyössä Työterveyskeskuksen kanssa (työ- ja terveyskysely). Niissä havaitut puutteet korjataan. Satamatoiminnan ympäristöluvissa määritellään sataman ympäristönäkökohtiin kohdistuvat vaatimukset ja reunaehdot. Ympäristöluvat sisältävät selvitys- ja seurantavelvoitteita ja näiden velvoitteiden noudattamista seurataan yhdessä valvovien viranomaisten kanssa. Ympäristöasiat raportoidaan vuosittain ympäristötilinpäätöksissä. Talouden sisäinen valvonta ja riskienhallinta on osana toiminnan ja talouden suunnittelu-, ohjaus-, seuranta- ja raportointijärjestelmää. Talouden valvontaa säätelevät erilaiset Helsingin kaupungin ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeet, kirjanpitolaki sekä Helsingin Sataman omat sisäiset ohjeet. Toimintojen menettely- ja toimintatavat on kuvattu Helsingin Sataman toimintajärjestelmässä, joka on sertifioitu vastaamaan ISO 9001, ISO ja OHSAS järjestelmiä. Sisäisillä auditoinneilla arvioidaan vuosittain toiminnan laadukkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Ulkoinen arvioija DNV arvioi vuosittain toimintajärjestelmän ja sisäisten auditointien toimivuutta. Merkittävimmät riskit ja niiden hallinta Helsingin Satama on määritellyt merkittävimmät strategiset, operatiiviset sekä henkilöstöön ja omaisuuteen liittyvät riskit. Ne on tallennettu 4Ks:n hallinnoimaan riskienhallintaohjelmaan. Helsingin Satama läpikävi vuonna 2012 kaikki riskilajit pyrkien tunnistamaan erityiset riskikohteet, joita on tutkittava erillisillä riskikartoituksilla. Helsingin Satama toimii kilpailutilanteessa muiden satamien kanssa. Helsingin satamalla on kalliin sataman maine, mikä ei kuitenkaan palveluhintojen osalta pidä paikkaansa. Helsingin Satama pyrkiikin aktiivisesti eliminoimaan syntynyttä mielikuvaa. Vallitseva heikko taloustilanne on kiristänyt sataman toimijoiden toimintapuitteita ja heikentänyt kannattavuutta. Heikentynyt markkinatilanne on myös vähentänyt tuon-

6 5 nin ja viennin volyymeja niin Helsingin satamassa kuin valtakunnallisestikin. Helsingin Satama on myös arvioinut sopeutumiskykynsä talouden edelleen heikentyessä. Toistaiseksi ei ole ollut tarvetta supistaa palveluja. Suunnitellut investoinnit on myös voitu toistaiseksi toteuttaa. Strategisena riskinä nähdään mahdollinen kapasiteetin puute erityisesti matkustajalauttaliikenteessä. Helsingin Satama valmisteli vuonna 2012 Helsingin satamanosien kehittämissuunnitelman vuoteen 2022 (ulottuu karkealla tasolla vuoteen 2030 saakka), jolla sataman kapasiteetin riittävyys halutaan varmistaa. Suunnitelma sai laajan hyväksynnän keskeisten virastojen ja luottamushenkilöiden piirissä noudattamista varten. Helsingin Satama minimoi liiketoiminnan riskit hyvällä sopimusten hallinnalla ja aktiivisella saatavien seuraamisella. Sopimuksissa Helsingin Satama edellyttää riittäviä vakuuksia liikekumppaneiltaan. Saatavien turvaamista on edesauttanut julkisoikeudellisten satamamaksujen suora ulosottokelpoisuus ja se, että satamia käyttävät alukset ovat lain mukaan olleet panttina niiden satamakäynneistä johtuvista maksuista. Satamatoiminta on ollut kannattavaa ja luottotappiot ovat olleet vähäisiä. Liikevaihto Kulut Toimintavuoden liikevaihto oli 87,2 milj. euroa, joka on 0,7 milj. euroa enemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihdon nousuun vaikuttivat keskeisesti matkustajaliikenteen kasvu sekä hintojen keskimäärin 2%:n korotus. Matkustajamaksutulot nousivat 1,0 milj. euroa, alusmaksutulot 0,1 milj. euroa, satamaliikennetulot (kiinnitys ja irrotus sekä vedenmyynti) 0,3 milj. euroa ja vuokratulot 0,4 milj. euroa. Sen sijaan tavaramaksutulot vähenivät 0,8 milj. euroa ja varastointitulot 0,3 milj. euroa. Myös sivutoiminnan tulot pienenivät (0,1 milj. euroa). Varsinaiset kulut yhteensä olivat 38,5 milj. euroa. Ne nousivat edellisvuodesta 0,5 milj. euroa. Säästöä saavutettiin henkilöstökuluissa (0,1 milj. euroa). Sen sijaan palveluiden ostot kasvoivat 0,4 milj. euroa mm. alueiden puhtaanapitokustannusten kasvun johdosta. Niin ikään tavaraostot kasvoivat viime vuodesta (0,4 milj. euroa) sähkökulujen nousun johdosta. Katajanokalla otettiin syyskuussa käyttöön maasähköjärjestelmä, jonka ansiosta satamassa oleville aluksille voidaan toimittaa sähköä. Lisäksi sähkön ostohinta nousi merkittävästi edellisvuodesta. Markkinakorkojen laskusta ja lainojen lyhennyksistä johtuen korkokulut olivat edellisvuotta 1,3 milj. euroa pienemmät. Tulos Liikeylijäämä oli 17,9 milj. euroa, joka on 0,5 milj. euroa edellisvuotta pienempi. Liikeylijäämä oli 20,6 % liikevaihdosta. Ylijäämä ennen varauksia oli 10,1 milj. euroa (9,2 milj. euroa vuonna 2011). Poistoerokirjausten jälkeen tilikauden ylijäämäksi tuli 22,1 milj. euroa (21,1 milj. euroa).

7 6 Investoinnit Vuoden 2012 investoinnit olivat yhteensä 15,9 milj. euroa. Merkittävimmät investointikohteet olivat seuraavat: - Länsisataman Jätkäsaarenlaiturin jatkeen rakentaminen jatkui. Laiturielementtien valmistus- ja asennustyöt valmistuivat. Eroosiolaatan ja laiturimuurin rakentaminen aloitettiin. - Vuosaaren sataman AP-pistolaituri valmistui. - Katajanokan satamassa toteutettiin maasähkön syöttöjärjestelmä. - Länsisatamassa aloitettiin laituripaikka LJ5:n muutostyöt. Työt valmistuvat vuonna Länsiterminaalin kenttäalueiden liikennejärjestelyihin liittyvät työt valmistuivat. Rahoitus Toiminnan rahavirta oli 41,8 milj. euroa vuonna Helsingin Sataman investoinnit olivat 15,9 milj. euroa. Lainaa lyhennettiin vuonna 2012 kaikkiaan 19,8 milj. euroa. Rahavarat lisääntyivät 1,9 milj. euroa ja ne olivat 56,6 milj. euroa tilinpäätöshetkellä. Sijoitukset tilivuoden vaihteessa olivat 32,0 milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 65,5 %. Tuloutus kaupungille Kaupungin talousarviossa Helsingin Sataman sitovana eränä on peruspääoman tuotto. Vuonna 2012 Helsingin Satama tilitti kaupungille korvauksena peruspääomalle 6,3 milj. euroa. Henkilöstö Henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 175. Henkilöstö väheni edellisvuodesta 12 henkilöllä. Palkat ja palkkiot olivat suoriteperusteisesti 8,6 milj. euroa. Organisaatio ja tilintarkastajat Vuonna 2012 johtokunnan puheenjohtajana toimi Mikko Kortelainen saakka ja alkaen Matti Hirvikallio. Varapuheenjohtajana toimi Olli Aalto. Varsinaisia jäseniä olivat Markus Kalliola, Laura Kolbe, Ritva Laitinen, Ulla-Maija Rajakangas, Olli Salin, Michael B. Berner ja Tina Taivaloja. Johtokunta kokoontui vuoden aikana 13 kertaa. Helsingin Sataman toimitusjohtajana toimi satamajohtaja Kimmo Mäki. Kaupunginvaltuuston valitsemana tilintarkastajana on toiminut JHTTyhteisö Ernst & Young Julkispalvelut Oy. Helsingin Sataman vastuullisena tilintarkastajana toimi Tiina Lind, JHTT, KHT. Ernst & Young Julkispalvelut Oy:tä on avustanut Helsingin kaupungin tarkastusvirasto, vastuuhenkilönä tarkastusjohtaja Pirjo Hakanpää. Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluvasta hallinnon ja talouden tarkastuksesta on vastannut tarkastuslautakunnan 1. jaosto. Jaoston puheenjohtajana toimi Hannele Luukkainen, varapuheenjohtajana Olli Viding sekä jäsenenä Nils Torvalds.

8 7 Toimintaympäristön muutoksia 2013 Taloudellinen toimintaympäristö ei tue satamaliikenteen kasvua Euroopan talouskasvu jää tuoreimpien arvioiden mukaan nollatasolle vuonna 2013 ja myös lähivuosien kasvunäkymät ovat vaatimattomat. Kysynnän kasvu Euroopan alueella on hidasta. Muun maailman hieman valoisammat kasvunäkymät tuskin muuttavat tilannetta ratkaisevasti Suomen kannalta. Suomen BKT on yhä viitisen prosenttia vuonna 2008 saavutettua huippua pienempi. Osaa menetetystä tuotannosta ei voida enää saada takaisin. Eron umpeen kurominen edellyttää uusien tuotteiden ja palveluiden luomista. Kilpailukyvyn heikkeneminen on aito ongelma. Suomen potentiaaliin nähden alhainen tuotanto johtuu osaksi vientimarkkinoiden heikosta kehityksestä ja eurokriisiin luomasta yleisestä epävarmuudesta, mutta ei kokonaan näistä syistä. Vuoden 2013 alussa Helsingin Satamalla ei ole odotettavissa mainittavia muutoksia Vuosaaren sataman tavaravirtoihin tai laivayhteyksiin, niitä voi toki ilmetä vuoden aikana. Keskustan satamien matkustajaautolauttaliikenteessä sen sijaan vuorotiheys kasvaa entisestään ja uusia aluksia asetetaan liikenteeseen, erityisesti Helsingin ja Tallinnan satamien välille. Baltian maiden halki kulkeva maareitti on selkeästi nopeimmin kehittyvä viennin ja tuonnin kuljetusreitti. Helsingin Sataman kehittäminen jatkuu kaikissa satamanosissa, joskin kehittämisen painopiste on matkustajasatamissa. Vuosaaren satamassa tavoitteena on tasapainottaa resurssien käyttöä, sillä tilanne resurssien suhteen ei ole eräin osin optimaalinen. Tilannetta pyritään parantamaan uudelleen järjestelyillä. Myös rautatieyhteyden käyttöä yritetään aktivoida edistämällä junakuljetusten ja rautatieterminaalin kasvumahdollisuuksia. Satamanosien kehittämisen suuntaviivoista vallitsee laaja yksimielisyys. Kehittäminen etenee Helsingin satamanosien kehittämisohjelmassa 2022 esitetyn mukaisesti. Matkustajasatamat, ja aivan erityisesti Länsisatama, ovat suurimpien haasteiden ja muutosten edessä. Paraikaa Länsisatamaa asemakaavoitetaan ja asemakaava-alueelle rakennetaan vuoteen 2017 mennessä uutta täyttöaluetta 6 ha, uusia peräporttipaikkoja, matkustajasiltoja, kenttiä, uusi terminaali kansiratkaisuineen sekä autoparkkitalo. Samalla Länsisataman väyliä meriväyliä ja etenkin katuverkkoa kehitetään ja rakennetaan sujuvaliikenteisiksi. Eduskunnan odotetaan vuoden 2013 aikana käsittelevän ja hyväksyvän kuntalain muutoksen. Satamille muutos tarkoittaisi toiminnan yhtiöittämistä. Helsingin Satama varautuu toimimaan vuoden 2014 alusta yhtiömuodossa, joskaan päätöstä yhtiöittämisen aikataulusta ei ole tehty. Yhtiöittäminen tuo mukanaan toimintatapojen muutoksia sisäisesti sekä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien suuntaan.

9 8 Talous Helsingin Sataman ensisijainen tavoite on saavuttaa kaupunginvaltuuston päättämät tulostavoitteet. Toiminnan ohjauksen tavoitteena on kannattavuus, kilpailukyky ja kustannustehokkuus. Helsingin Sataman kannattavuuden ennakoidaan pysyvän tyydyttävänä. Vuonna 2013 liikevaihdon (89,6 milj. euroa) ennakoidaan kasvavan 2,8 % vuodesta Helsingin Sataman kulubudjetti on laadittu tiukaksi mutta siten, että tuloa tuottavat satamapalvelut voidaan kuitenkin turvata. Tuloksen ennen varauksia ennustetaan olevan 9,9 milj. euroa ylijäämäinen. Poistoerokirjausten jälkeen tilikauden ylijäämä on 21,8 milj. euroa. Helsingin Sataman investoinnit vuonna 2013 kohdistuvat pääosin matkustajasatamiin Länsisatamassa, Eteläsatamassa ja Katajanokan satamassa. Matkustajasatamissa Helsingin Satama huolehtii asiakkaiden nopeasti muuttuvista tarpeista peruskorjaamalla ja tekemällä muutostöitä terminaaleihin ja laitureihin. Vuosaaressa tehdään vuoden 2013 aikana sataman toiminnallisuutta täydentäviä rakennustöitä ja turvallisuutta parantavia muutoksia liikenne- ja kenttäjärjestelyihin. Investointikohteet ovat pääosin samat kuin talousarvion laatimisen yhteydessä on esitetty. Investointien kokonaismäärän arvio on tarkentunut hankkeiden aloitusaikataulusyistä talousarvioehdotuksesta ja on 1,3 miljoonaa euroa talousarvioehdotusta suurempi. Kokonaismäärän arvioidaan olevan 24,6 miljoonaa euroa.

10 9 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,67 Valmistus omaan käyttöön , ,79 Liiketoiminnan muut tuotot , ,60 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,04 Palvelujen ostot , , , ,08 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,98 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,72 Muut henkilösivukulut , , , ,42 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,98 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut , ,13 Muut kulut , , , ,50 LIIKEYLIJÄÄMÄ , ,08 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,78 Muut rahoitustuotot , ,87 Muille maksetut korkokulut , ,46 Korvaus peruspääomasta , ,00 Muut rahoituskulut -54,13-15, , ,00 YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA , ,08 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,31 Vapaaeht. varausten lis (-) tai väh (+) 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,39 Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,2 3,2 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 4,3 4,2 Voitto, % 11,6 10,6

11 10 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,54 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,54 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset , ,64 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,75 Koneet ja kalusto , ,34 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,71 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,14 Muut saamiset jäsenkuntayhtymiltä , , , ,80 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,81 Saamiset kunnalta , ,82 Muut saamiset , ,42 Siirtosaamiset , , , ,75 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,38 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,18

12 11 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,50 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,73 Tilikauden ylijäämä , , , ,62 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,77 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,66 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,67 Saadut ennakot , ,53 Ostovelat , ,18 Korottomat velat kunnalle , ,54 Velat konsernin yrityksille , ,31 Muut velat , ,97 Siirtovelat , , , ,13 Vieras pääoma yhteensä , ,79 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,18 Omavaraisuusaste, % 65,5 62,5 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 232,9 261,4 Kertynyt ylijäämä, Lainakanta , Lainasaamiset ,

13 12 RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeylijäämä , ,08 Poistot ja arvonalentumiset , ,98 Rahoitustuotot ja -kulut Korvaus peruspääomasta , ,00 Muille maksetut korkokulut , ,46 Kunnalle maksetut korkokulut 0,00 0,00 Muut , ,46 Satunnaiset erät 0,00 0, , ,06 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot , ,71 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 3 357, , , ,58 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,48 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta , , , ,67 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos muilta , ,51 Korottomien velkojen muutos muilta , , , ,42 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,25 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,23 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,38 Rahavarat , , , ,23 Investointien tulorahoitus, % 262,6 289,9 Pääomamenojen tulorahoitus, % 116,8 125,8 Lainanhoitokate 2,0 2,0 Kassan riittävyys, pv Quick ratio 2,38 2,03 Current ratio 1,73 1,52

14 13 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Helsingin Satama on Helsinki-konserniin kuuluva kunnallinen liikelaitos, jonka tilinpäätös on laadittu soveltuvilta osin kirjanpitolain ja Kunta- KILAn säännösten mukaisesti. Sataman tilikausi on tammi-joulukuu ja tilinpäätös on laadittu euroissa. Vuoden 2012 tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma vastaavat vuoden 2011 laskelmakaavoja. Liikevaihto Liikevaihtoon luetaan varsinaisen toiminnan myyntituotot vähennettynä myönnetyillä alennuksilla ja arvonlisäverolla. Pysyvät vastaavat ja poistot Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus) on merkitty taseeseen suunnitelman mukaisissa jäännösarvoissaan. Suunnitelman mukaiset jäännösarvot on laskettu vähentämällä kumulatiiviset poistot alkuperäisestä hankintamenosta. Tasearvoihin ei sisälly arvonkorotuksia. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kohteiden taloudellisen käyttöiän perusteella tasapoistoina tilikauden alun ja vuoden hankintojen arvoista satamalautakunnan ( ) tarkistaman poistosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat seuraavat: Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto 5 vuotta 3 20 vuotta vuotta 8 30 vuotta 3 20 vuotta Osakkeet ja osuudet Leasingsopimukset Arvo-osuudet on kirjattu alkuperäiseen hankinta-arvoonsa. Arvoosuudet ovat säilytyksessä Suomen Arvopaperikeskuksen arvoosuustilillä. Leasingmaksut on käsitelty vuokrakuluina. Liiketoiminnan muut kulut Poistoeron tuloutus Liiketoiminnan muihin kuluihin on kirjattu vuokrakulut sekä muut toimintakulut, kuten avustukset, luottotappiot ja markkinointikulut. Tilinpäätöksessä on tuloutettu poistoeroa 11,9 milj. euroa ja poistoeroa on jäljellä 214,3 milj. euroa.

15 14 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus Vuoden 2012 tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma vastaavat vuoden 2011 laskelmakaavoja. Tilinpäätös on laadittu euroissa. Liikevaihdon jakauma Tavaramaksut , ,55 Alusmaksut , ,58 Matkustajamaksut , ,62 Varastointi , ,42 Satamaliikenne , ,69 Sekalaiset tuotot , ,62 Sivutoiminta , ,44 Vuokratuotot , ,75 YHTEENSÄ , ,67 Kaikkia tärkeimpiä maksuja tarkistettiin vuodelle Liikevaihto kasvoi viimevuoteen nähden 0,7 milj. euroa (0,8 %). Matkustajaliikenteen kasvu lisäsi sekä matkustaja- ja alusmaksutuloja että satamaliikennetuloja. Myös vuokratulot olivat edellisvuotta suuremmat. Sen sijaan tavaraliikenteen vähenemisen johdosta sekä tavaramaksut että varastointitulot jäivät edellisvuodesta. Henkilöstökulut suoriteperusteisesti Oma henkilökunta Palkat , ,98 Eläkekulut , ,72 Muut henkilösivukulut , , , ,42 Luontoisedut , ,42 YHTEENSÄ , ,84 Em.summaan sisältyy investointeihin aktivoituja henkilöstömenoja ,38 euroa.

16 15 Työllistetyt Palkat , ,45 Eläkekulut 371,20 247,38 Muut henkilösivukulut YHTEENSÄ , ,83 Taulukossa esitetyt palkkakulut ovat nuorten kesätyöntekijöiden palkkakuluja sivukuluineen. Nämä kulut on veloitettu Henkilöstökeskukselta, eivätkä ne ole jääneet Helsingin Sataman kuluiksi. Henkilöstön lukumäärä Satamajohtaja ja johdon tuki 6 9 Hallinto- ja talousosasto Turvallisuus- ja ympäristöosasto 0 17 Matkustajasatamat-osasto Tekniikka-osasto Vuosaaren Satamakeskus YHTEENSÄ joista määräaikaisia 0 1 Poistosuunnitelma ja poistot Aineettomat oikeudet , ,60 Muut pitkävaikutteiset menot , ,84 Rakennukset , ,75 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,44 Koneet ja kalusto , ,35 YHTEENSÄ , ,98 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut , ,13 Muut toimintakulut , , , ,50

17 16 Pysyvien vastaavien muutokset Aineettomat oikeudet Hankintameno , ,19 Lisäykset tilikaudella , ,15 Vähennykset tilikaudella , ,73 Hankintameno = ,23 = ,61 Kertyneet sumupoistot , ,38 Luov. kertyneet sumupoistot , ,91 Sumupoistot tilikaudella , ,60 Kertyneet sumupoistot = ,14 = ,07 Hankintameno , ,61 Kertyneet sumupoistot , ,07 Kirjanpitoarvo = ,09 = ,54 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , ,11 Lisäykset tilikaudella + 0,00 + 0,00 Vähennykset tilikaudella - 0,00-0,00 Hankintameno = ,11 = ,11 Kertyneet sumupoistot , ,27 Luov. kertyneet sumupoistot - 0,00-0,00 Sumupoistot tilikaudella , ,84 Kertyneet sumupoistot = ,95 = ,11 Hankintameno , ,11 Kertyneet sumupoistot , ,11 Kirjanpitoarvo = ,16 = ,00 Rakennukset Hankintameno , ,76 Lisäykset tilikaudella , ,77 Vähennykset tilikaudella , ,19 Hankintameno = ,97 = ,34 Kertyneet sumupoistot , ,08 Luov. kertyneet sumupoistot , ,13 Sumupoistot tilikaudella , ,75 Kertyneet sumupoistot = ,79 = ,70 Hankintameno , ,34 Kertyneet sumupoistot , ,70 Kirjanpitoarvo = ,18 = ,64

18 Kiinteät rakenteet ja laitteet Hankintameno , ,61 Lisäykset tilikaudella , ,92 Vähennykset tilikaudella , ,64 Hankintameno = ,08 = ,89 Kertyneet sumupoistot , ,75 Luov. kertyneet sumupoistot , ,05 Sumupoistot tilikaudella , ,44 Kertyneet sumupoistot = ,63 = ,14 Hankintameno , ,89 Kertyneet sumupoistot , ,14 Kirjanpitoarvo = ,45 = ,75 Koneet ja kalusto Hankintameno , ,10 Lisäykset tilikaudella , ,36 Vähennykset tilikaudella , ,98 = ,72 = ,48 Kertyneet sumupoistot , ,11 Luov. kertyneet sumupoistot , ,32 Sumupoistot tilikaudella , ,35 Kertyneet sumupoistot = ,48 = ,14 Hankintameno , ,48 Kertyneet sumupoistot , ,14 Kirjanpitoarvo = ,24 = ,34 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno , ,47 Lisäykset tilikaudella , ,42 Vähennykset tilikaudella , ,91 Hankintameno = ,52 = ,98 Kertyneet sumupoistot ,00 + 0,00 Luov. kertyneet sumupoistot - 0,00-0,00 Sumupoistot tilikaudella + 0,00 + 0,00 Kertyneet sumupoistot = 0,00 = 0,00 Hankintameno , ,98 Kertyneet sumupoistot ,00-0,00 Kirjanpitoarvo = ,52 = ,98

19 Osakkeet ja osuudet Hankintameno , ,14 Lisäykset tilikaudella + 0,00 + 0,00 Vähennykset tilikaudella - 0,00-0,00 Hankintameno = ,14 = ,14 Kertyneet sumupoistot ,00 + 0,00 Luov. kertyneet sumupoistot - 0,00-0,00 Sumupoistot tilikaudella + 0,00 + 0,00 Kertyneet sumupoistot = 0,00 = 0,00 Hankintameno , ,14 Kertyneet sumupoistot ,00-0,00 Kirjanpitoarvo = ,14 = ,14 Muut saamiset Hankintameno , ,66 Lisäykset tilikaudella + 0,00 + 0,00 Vähennykset tilikaudella - 0,00-0,00 Hankintameno = ,66 = ,66 Kertyneet sumupoistot ,00 + 0,00 Luov. kertyneet sumupoistot - 0,00-0,00 Sumupoistot tilikaudella + 0,00 + 0,00 Kertyneet sumupoistot = 0,00 = 0,00 Hankintameno , ,66 Kertyneet sumupoistot ,00-0,00 Kirjanpitoarvo = ,66 = ,66 Kaikki yhteensä Hankintameno , ,04 Lisäykset tilikaudella , ,62 Vähennykset tilikaudella , ,45 Hankintameno = ,43 = ,21 Kertyneet sumupoistot , ,59 Luov. kertyneet sumupoistot , ,41 Sumupoistot tilikaudella , ,98 Kertyneet sumupoistot = ,99 = ,16 Hankintameno , ,21 Kertyneet sumupoistot , ,16 Kirjanpitoarvo = ,44 = ,05

20 19 Lyhytaikaiset saamiset kaupungilta Saamiset kaupungilta Myyntisaamiset , ,69 Siirtosaamiset Sis.siirtyvät korot , ,13 Yhteensä , ,82 Muut saamiset Alv-saamiset , ,42 Rahoitusarvopaperit Sijoitettu rahamarkkinainstrumentteihin , ,00 Oman pääoman muutokset Peruspääoma 1.1. ja , ,50 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,42 + ylijäämä edelliseltä vuodelta , ,31 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,73 Tilikauden ylijäämä , ,39 Oma pääoma yhteensä , ,62 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Poistoero , ,08 + Poistoeron lisäys 0,00 0,00 - Poistoeron vähennys , ,31 Poistoero , ,77

21 20 Lyhytaikainen vieras pääoma kaupungilta Korottomat velat kaupungilta Ostovelat , , , ,54 Velat saman konsernin yrityksiltä Ostovelat , ,31 Siirtovelat Lomapalkat (sivukuluineen) , ,00 Siirtyvät palkat (sivukuluineen) , ,08 Muut siirtovelat , ,85 Yhteensä , ,93 Viittä vuotta pitemmän ajan kuluttua erääntyvät lainat Pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan sisältyvästä lainasta erääntyy maksettavaksi viiden vuoden tai sitä pidemmän ajan kuluttua eli vuonna 2018 tai myöhemmin: Lainat Kuntarahoitus Oyj:ltä , ,00 EIB:ltä , ,02 yhteensä , ,02 Vastuut Leasingvuokravastuut Alkavalla tilikaudella erääntyvät , ,59 Myöhempinä tilivuosina erääntyvät 7 854, ,23 Leasingvastuut yhteensä: , ,82

22 21 Vuokravastuut Vuoden 2013 aikana maksettavat ,56 Vuoden 2014 aikana ja sen jälkeen maksettavat ,10 Vuokravastuut yhteensä ,66 Muut vastuut ja sitoumukset Tullin valvontatilat Helsingin Sataman johtokunta päätti tullin käyttöön tullilain 20 :n perusteella korvauksetta luovutettavien valvontatilojen laajuudesta perustuen mm. Helsingin kaupungin hallintokeskuksen oikeuspalveluiden antamaan lausuntoon. Tämän johdosta Helsingin Satama lähetti tullille Helsingin Sataman johtokunnan päätökseen perustuvat laskut. Tulli ei maksanut laskuja vaan valitti Helsingin hallintooikeuteen johtokunnan päätöksestä. Helsingin hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi päätöksellään kaikki tullin vaatimukset. Tulli valitti Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Vuosaaren katselmuskorvaus Vuosaaren sataman ja väylän rakentamishanketta koskeva vesilain mukainen katselmustoimitus on päättynyt. Toimitusmiehet ovat toimittaneet Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hanketta koskevan katselmuskirjan toimitukselle asetettuun määräaikaan mennessä. Katselmustoimituksessa on käsitelty sataman ja väylän rakentamisesta aiheutuneet vahingot, haitat ja muut edunmenetykset sekä niistä vesilain perusteella aiheutuvat korvaukset rantakiinteistöjen ja vesialueiden omistajille. Katselmuskirjaan kirjattu toimitusmiesten esitys korvauksiksi on yhteensä ,04 euroa, josta Helsingin Sataman osuus on ,17 euroa ja Liikenneviraston ,88 euroa. Päätöksen korvauksista tekee Etelä-Suomen aluehallintovirasto katselmustoimituksen aineiston sekä siitä mahdollisesti tehtävien muistutusten, vaatimusten, huomautusten ja lausuntojen perusteella. Arvonlisäveron palautusvastuu Helsingin Sataman tekemät kiinteistöjen uudisrakentamis- ja perusparannusinvestoinnit kohdistuivat käytännössä lähinnä matkustajasatamien kiinteistöihin tai Vuosaaren sataman rakentamiseen. Näiden kiinteistöjen myynti tai käyttötarkoituksen muuttuminen ja siten myös investointien hankintoihin sisältyneiden arvonlisäverojen käsittelyn muuttuminen on erittäin epätodennäköistä. Helsingin Satamalle ei ole täten myöskään syntynyt arvonlisäveron palautusvastuita.

23 22 Vertailu talousarvioon Tuloslaskelma, euroa Talousarvio Tilinpäätös Muutos TP/TA Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Varsinaiset kulut Poistot Liikeylijäämä Rahoitustuotot Muut rahoituskulut Korvaus peruspääomalle Ylijäämä ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot ja -kulut Ylijäämä ennen varauksia Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä Liikevaihto ylitti talousarvion 0,5 milj. euroa. Tavaramaksutulot ja varastointitulot jäivät merkittävästi alle talousarvion ennustettua heikomman tavaraliikenteen kehityksen takia. Alusmaksutulot olivat talousarvion tasalla. Matkustajamaksutulot sekä satamaliikennetulot (kiinnitys- ja irrotus sekä vedenmyynti) sen sijaan ylittivät selvästi talousarvion ennusteet. Myös vuokra- ja sekalaiset tulot sekä sivutoiminnan tulot lisääntyivät talousarvioon nähden. Varsinaiset kulut vähenivät 2,2 milj. euroa talousarviosta. Säästöä kertyi tarvikeostoja lukuun ottamatta kaikissa menoryhmissä. Korkokulujen väheneminen talousarviosta 2,9 milj. euroa johtuu markkinakorkojen laskusta. Tulos ennen varauksia oli 6,3 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa. Tilinpäätöserien jälkeen tilikauden ylijäämä oli 22,1 milj. euroa eli 6,3 milj. euroa talousarviota suurempi. Investoinnit toteutuivat 4,1 milj. euroa talousarviota pienempinä.

24 23 Sitovat tavoitteet vuonna 2012 TA TP Muutos TP/TA Asiakastyytyväisyyden taso, joka perustuu asiakastyytyväisyyden mittaamisen seurantajärjestelmään (TUTKA-järjestelmä), vähintään 8,0 8,06 0,06 Sijoitetun pääoman tuotto vähintään, % 2,6 3,2 0,6 %-yks. Liikevaihto/henkilö vähintään, euroa Helsingin Sataman vuoden 2012 talousarvion tulostavoitteet saavutettiin lukuun ottamatta tavoitetta liikevaihto henkilöä kohden. Suoritteet Muutos TP TP TA TP TP/TA Yksiköity tavaraliikenne, 1000 t Bulkkitavaraliikenne, 1000 t Matkustajaliikenne, matk linjaliikenne Alusten nettovetoisuus, nt Tunnusluvut Muutos TP TP TA TP TP/TA Liikevaihdon muutos, % 6,7-0,2 2,4 0,8-1,6 %-yks. Liikeylijäämä-% liikevaihdosta 18,5 21,2 16,9 20,6 3,7 %-yks. Liikevaihto/henkilö, euroa Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,7 3,2 2,6 3,2 0,6 %-yks. Omavaraisuusaste, % 60,2 62,5 64,0 65,5 1,5 %-yks. Tuottavuus (2009=100) 106,8 113,5 106,8 115,9 9,1

25 24 EHDOTUS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Helsingin Sataman johtokunta ehdottaa, että tilikauden ylijäämä, ,15 euroa, siirretään Helsingin Sataman edellisten tilikausien ylijäämään. Helsingissä helmikuun 28. päivänä 2013 Allekirjoitukset: satamajohtaja

26 25 LUETTELO TILIKAUDEN AIKANA KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA Kirjanpitokirjat Pää- ja päiväkirja Muistiokirja Osto- ja myyntireskontra Tase ja tase-erittelykirja erillisenä Pysyvien vastaavien erittely erillisinä luetteloina Tositelajit Tositelaji: Tunnus: Manuaalimaksatus, ostoreskontra 26 Suorakirjatut myyntilaskut 30 Kuittaus/yhdistely 35 Maksun mitätöinti 38 Automaattimaksatus, ostoreskontra 80 Myyntilaskun muutokset 3M Lopullinen avaava tase AT Budjetit K-raporteille BB Budjetit T-raporteille BH Suoritteet R-raporteille BS Budjetit R-raporteille BV Jaksotus,vuokrat kaudet 01,02,05,08 JA Kassatositteet KA Kuukausipalkkojen jako KJ Käteislaskut KL Käteismaksut KM Kuukausipalkat KP Korkolaskut KR Laskut, eräsiirto LA Sampo, viitetulot LV Maksukehotukset MK Muistiotositteet MU Nordea, viitetulot MV Suorakirjattu ostolasku OL Sampo pankkitili PS Nordea pankkitili SH POHJOLA pankkitili OK POHJOLA, viitetulot OV Sisäiset siirrot SS Suoritteet SU Tuntipalkat TP Vyörytykset VY Vyörytysten jakosuhteet WY Kirjanpitokirjat ja tositelajit säilytetään paperitulosteina, elektroniset osto- ja myyntilaskut säilytetään palvelimilla sekä cd-tallenteina.

27 Sarja B, sisäiseen käyttöön tehdyt selvitykset, muistiot ja raportit, jotka ovat julkisia, mutta joiden jakelu on yksilöidysti harkinnanvaraista. Sarjassa B vuonna 2013 ilmestyneet julkaisut 2013:1 Selvitys Helsingin sataman tavaraliikenteen koostumuksesta (Kirsi Polojärvi ) 2013:2 Tasekirja (HT )

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

SARJA B 2014:1. Tasekirja 31.12.2013 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU

SARJA B 2014:1. Tasekirja 31.12.2013 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU SARJA B 2014:1 Tasekirja 31.12.2013 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU Hallinto- ja talousosasto 25.2.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 2 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Tilike-kuntatilitoimisto

Tilike-kuntatilitoimisto TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Toimintakertomus 1 Toteutumisvertailut 2-3 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 5 Tase

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot