Liiketoiminta- SunChemical

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoiminta- SunChemical"

Transkriptio

1 Liiketoiminta- S T A N D A R D I T JA - O H J E E T SunChemical

2 Muutama sana liiketoimintamme periaatteista Sun Chemical, maailmanlaajuinen markkinajohtaja alallaan, on sitoutunut noudattamaan arvojärjestelmäänsä. Näiden arvojen joukossa yksi arvostetuimmista on rehellisyys, jota noudatamme seuraavalla tavalla: Olemme rehellisiä, suoria ja eettisiä kaikissa toimissamme asiakkaiden, tavarantoimittajien ja sopimusosapuolten sekä toistemme kanssa. Teemme työtä rakentaaksemme keskinäisen luottamuksen ja noudatamme tiukasti liiketoimintaamme koskevia lakeja emme ainoastaan siksi, että tämä on lain vaatima velvoite, vaan koska se on oikein. Tämä asiakirja sisältää menettelytavat ja standardit. Edellytämme kaikkien Sun Chemicalilla työskentelevien noudattavan niitä ja varmistavan niiden toteutumisen. Varaa aikaa näiden standardien ja ohjeiden lukemiseen ja omaksumiseen. Jos tarvitset lisätietoja tai haluat kysyä käyttäytymisneuvoja tiettyjen tilanteiden varalle, ota toki asia esille omassa organisaatiossasi johtajasi kanssa. Voit myös ottaa yhteyttä meihin suoraan, jos et voi käsitellä jotakin asiaa paikallisesti. Kädessäsi ei ole vain tavanomainen lausunto etiikastamme. Sinulla on joka päivä mahdollisuus muokata koko yhtiön mainetta. Sun Chemicalin edustajana liiketoiminnassa tekemäsi päätökset ja menettelytapasi heijastuvat työtovereihisi ja koko yhtiöön, ja sen vuoksi niiden täytyy olla moitteettomia. Jos me kaikki valitsemme johdonmukaisesti oikean tien, voimme olettaa, että yhtiömme tulee edelleen olemaan tunnettu rehellisyydestään, tinkimättömyydestään ja oikeudenmukaisuudestaan. Sun Chemical ei voi olla menestyksekäs yhtiö ilman laitoksen omaa toimi oikein - prosessia, ja yhtiömme tulee olemaan menestyksellinen, kun meidät tunnetaan tinkimättömyydestämme. Rudi Lenz Pääjohtaja ja toimitusjohtaja Melvin M. Cox Vanhempi varatoimitusjohtaja ja yhtiön lakimies

3 Liiketoimintastandardit ja ohjeet Sisältö Sivu 1 Alkutervehdys Sivu 3 Mitkä ovat liiketoimintaohjeiden perusperiaatteet? Sivu 7 Työntekijän oikeudet: kunnioitus, arvokkuus ja yksityisyys Sivu 9 Sivu 13 Sivu 20 Työntekijän vastuuseen kuuluu mahdollisten eturistiriitojen välttäminen ja Sun Chemicalin omaisuuden suojeleminen Työntekijän suhde asiakkaisiin, tavarantoimittajaiin ja ulkopuolisiin tahoihin Työntekijän suhde julkishallintoon Sivu 25 Mistä saa tietoa Sivu 27 Arvomme

4 Mitkä ovat liiketoimintaohjeidemme perusperiaatteet? Sun Chemicalin työntekijät ovat velvollisia hallitsemaan liiketoimintaperiaatteemme, jotka ovat sopusoinnussa arvojemme kanssa, ja toimimaan näiden periaatteiden mukaisesti. Kukaan ei odota työntekijän olevan lakiasiantuntija. Tärkeintä on toimia oikein. Tämän ohjekirjasen kaltaiset suuntaviivat ovat tärkeitä, kun kehitetään yhteisiä arvoja, joiden avulla Sun Chemicalin liiketoimintaa hoidetaan. Yhteenveto standardeista, joita kaikkien Sun Chemicalin työntekijöiden odotetaan noudattavan: Noudata kaikkia liiketoimintaamme koskevia lakeja. Pyri rehellisyyteen, oikeudenmukaisuuteen ja luotettavuuteen kaikissa toimissasi. Vältä kaikkia eturistiriitoja työsi ja henkilökohtaisen elämäsi välillä. Arvosta monimuotoisuutta noudattamalla oikeudenmukaisuutta kaikkien työntekijöiden palkkaamisessa. Pyri luomaan työpaikasta turvallinen paikka ja suojele ympäristöä. Kunnioita työtovereidesi ja yhtiön edustajana tapaamiesi henkilöiden oikeuksia, arvokkuutta ja yksityisyyttä. Varmista, että työympäristössämme ei ole minkäänlaista häirintää eikä syrjintää. Suojaa Sun Chemicalin omaisuutta ja estä luottamuksellisten tietojen luvaton julkaiseminen. Älä hyväksy tai tarjoa mitään sopimattomia lahjoja tai palkkioita asiakkaalta, tavarantoimittajalta, virkamieheltä tai kolmannelta osapuolelta. Älä hyväksy mitään luottamuksellista tietoa toiselta henkilöltä tai yritykseltä äläkä allekirjoita luottamuksellisuussopimusta kolmannen osapuolen hyväksi ilman asianmukaista valtuutusta ja laillisuustarkistusta. Älä sitoudu mihinkään sopimukselliseen velvoitteeseen ilman asianmukaista valtuutusta ja laillisuustarkistusta. Varmista, että kaikki Sun Chemicalin talouskirjanpito on tarkkaa ja aukotonta ja että se vastaa täysin kyseessä olevaa liiketapahtu maa sekä sovellettavissa olevia lakeja ja tilinpitostandardeja. Huolehdi siitä, että liiketoimintasuhteesi Sun Chemicalin asiakkaisiin, tavarantoimittajiin, kilpailijoihin ja julkishallintoon ovat kaikkien sovellettavien lakien mukaisia, mukaan luettuna kilpailua, trusteja, lahjontaa, maksuliikennettä, veroja ja terrorismia koskevat lait. Onko tässä kaikki? Tämän sivun lyhyt yhteenveto ei vähennä tai rajoita Sun Chemicalin liiketoimintastandardeja ja -ohjeita. Se on tarkoitettu vain esittelemään muutamia tärkeitä käsitteitä, jotka tukevat yhtiömme arvoja. Tarvitset vain tervettä järkeä sekä perusymmärrystä lakia ja eettisiä sääntöjä koskevista periaatteista, jotta voit tehdä osasi liiketoimintaperiaatteiden tiukkojen standardien ylläpitämisessä ja yhtiön maineen säilyttämisessä. Lue huolellisesti tässä ohjekirjassa kuvatut liiketoimintastandardit ja -ohjeet. Nämä selitykset auttavat sinua 3

5 tunnistamaan eteesi tulevat lailliset ja eettiset ongelmat ja ratkaisemaan ne. Entä kansalliset erot? Yhtiömme on monikansallinen yritys, ja siksi meillä on oltava maailmanlaajuiset standardit ja ohjeet. Vaikka pyrimme välttämään Yhdysvaltoihin tai Euroopan unioniin kohdistuvia painotuksia, viittauksia USA:n. ja EU:n lakeihin ei voida välttää, koska suuri osa liiketoiminnastamme sisältää USA:han tai EU:hun liittyviä liiketoimintoja. Sun Chemical ymmärtää, että lait vaihtelevat maa- ja aluekohtaisesti, ja vaatii työntekijöitään noudattamaan kulloistakin sijaintipaikkaa sekä kyseessä olevia liiketoimintoja koskevia lakeja. Tämä on kuitenkin vain minimistandardi. Mikäli liiketoimintastandardit ja -ohjeet ovat tiukempia kuin paikallinen laki, Sun Chemical edellyttää tässä ohjekirjassa annettujen tiukempien, maailmanlaajuisten liiketoimintastandardien noudattamista. Tällä tavoin voimme varmistua työntekijöidemme, tavarantoimittajiemme ja asiakkaidemme oikeudenmukaisesta ja johdonmukaisesta kohtelusta joka puolella maailmaa. Kenen tulee noudattaa näitä ohjeita? Nämä standardit ja ohjeet koskevat kaikkia Sun Chemicalin työntekijöitä, virkailijoita, johtajia, välittäjiä ja neuvonantajia konsultteja joka puolella maailmaa, mukaan luettuna kaikki maassa toimivat liiketoimintayksiköt sekä Sun Chemical Group B.V:n valvomat haaraliikkeet ja yhteisyrityskumppanit, joihin yhtiöllä on valvontaoikeus, missä tahansa nämä sijaitsevatkaan. Tässä esitteessä käytetyt sanat yhtiö ja Sun Chemical eivät tarkoita pelkästään yhtiöömme kuuluvaa yritysten ja tytäryritysten ryhmää, vaan myös sitä paikallista yritystä, liiketoimintayksikköä tai toiminnallista yksikköä, jossa itse työskentelet. Tässä esitteessä annetut standardit ja ohjeet luovat pohjan yksilön käyttäytymiselle ja yhtiön toiminnalle eivätkä millään tavoin muodosta mitään sopimuksellista tai muuta työllistämiseen liittyvää oikeutta tai muuta lupausta työllisyyden jatkuvuudesta, koska jokainen työsuhde on, ellei muutoin ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu, joko yksilön tai yrityksen tahdonilmaisun perusteella milloin tahansa päätettävissä, ja tähän voidaan antaa syy ja ennakkoilmoitus tai olla antamatta niitä. Mitä on vaatimustenmukaisuus? Sun Chemicalin yhtiön hallintaa koskevat standardit heijastuvat yhtiömme yhteisvastuuseen. Standardit edellyttävät, että yhtiössämme tunnetaan yhteistä vastuuta, että kaikki työntekijät noudattavat yhtiön toimintoja koskevia lakeja ja tiukimpia eettisiä standardeja kaikkialla maailmassa ja että me kaikki toimimme yhteisössämme vastuullisina jäseninä missä tahansa toimimmekin. Nämä liiketoimintastandardit on laadittu Sun Chemicalin työntekijöille kautta maailman antamaan yhtiön tavoitteiden saavuttamisessa tarvittavaa tietoa, jonka tuntemus on edellytys maailmanlaajuisten liikesuhteiden hoidossa. Kaikki työntekijät ovat vastuussa näiden standardien samoin kuin sellaisten valtion lakien ja säädösten noudattamisesta, jotka koskevat yhtiön toimintoja. Työntekijöiden vastuulla on myös muiden yhtiön mahdollisesti säätämien periaatteiden ja menettelytapojen noudattaminen. Esimiehien vastuuseen kuuluu huolehtia siitä, että kaikki hänen alaisuudessaan työskentelevät työntekijät ymmärtävät nämä standardit ja 4

6 sitoutuvat noudattamaan niitä. Yhtiön menestys lakisääteisten velvollisuuksien täyttämisessä ja eettisten sitoumusten noudattamisessa edellyttää meidän hakevan neuvoja jo ennen ongelmien syntymistä ja edellyttää meidän raportoivan mahdollisesta liiketoimintastandardien ja -ohjeiden rikkomisesta. Ei ole eroa siinä, onko työntekijä ryhtynyt laittomaan tai epäeettiseen toimintaan saadakseen etua itselleen tai toisille, vai onko hän harhautunut tällaiseen toimintaan yrittäessään hyödyttää Sun Chemicalia. Yksinkertaisesti sanottuna epäeettistä tai laitonta käytöstä ei hyväksytä Sun Chemicalin työpaikoilla. Mitä teen, jos huomaan, että sääntöjä on mahdollisesti rikottu? Sinua rohkaistaan kaikin tavoin varmistamaan, että yhtiö noudattaa liiketoimintastandardeja ja -ohjeita. Sinua ja kaikkia työntekijöitä pyydetään ja rohkaistaan ilmoittamaan turvallisuuteen, lakiin tai yhtiön menettelytapoihin liittyvistä rikkomuksista esimiehille, yhtiön lakimiehelle, rahoituspäällikölle tai toimitusjohtajalle tai ottamaan yhteyttä eettisissä asioissa auttavaan eettiseen linjaan, jotta tilanne tulee analysoitua perusteellisesti ja jotta voidaan ryhtyä tarpeellisiin korjaaviin toimenpiteisiin kaikkien mahdollisten sääntöjen rikkomista koskevien ongelmien ratkaisemiseksi. Sun Chemicalin toimintapoihin kuuluu tukea ja suojella jokaista hyvässä uskossa toiminutta henkilöä, joka raportoi epäillystä sääntöjen rikkomisesta. Kaikkien raporttien, jotka koskevat mahdollista lakien tai yhtiön toimintaperiaatteiden rikkomista, on oltava oikeudenmukaisia. Ne tulee arvioida välittömästi ja käsitellä luottamuksellisesti siinä määrin, kuin se on vallitsevissa olosuhteissa mahdollista. Yhtiön lakimies tai joku muu soveltuva yhtiön toimihenkilö koordinoi tarvittavan tutkinnan. On äärimmäisen tärkeää, että rikkomuksista raportoiva henkilö EI tee omia tutkimuksia, koska asiaan saattaa liittyä monimutkaisia lakikysymyksiä. Entä mahdolliseen tutkintaan osallistuminen? Kaikkien työntekijöiden edellytetään tekevän yhteistyötä rikkoumussyytösten tutkinnassa. Jos korjaavat toimenpiteet määritetään tarpeellisiksi, yhtiö ja sen ylin johto päättävät, mitä toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi tehdään ja miten sen uusiutuminen estetään. Kuka voi vastata kysymyksiini? Nämä standardit ja ohjeet eivät voi antaa lopullisia vastauksia kaikkiin kysymyksiin, joita tulee esiin työskenneltäessä Sun Chemicalilla. Siksi meidän on luotettava omaan terveeseen järkeemme ja päättelykykyymme, kun arvioimme, mitä vaaditaan Sun Chemicalin tiukkojen standardien noudattamisessa, mukaan luettuna arvio siitä, milloin on haettava oikeaa toimintatapaa koskevia neuvoja. Jos sinulla on kysyttävää näistä standardeista ja ohjeista, yhtiön menettelytavoista ja käytännöistä tai Sun Chemicalille tekemääsi työtä koskevista laeista, tai sinusta tuntuu, että tarvitset apua lakiasioissa tai eettisissä kysymyksissä, keskustele esimiehesi tai paikallisen johtajan kanssa. Jos he eivät pysty auttamaan, ota yhteyttä yhtiön lakimieheen, rahoitusjohtajaan, toimitusjohtajaan tai eettiseen puhelinlinjaan. Kaikki kirjeenvaihto lähetetään seuraavaan osoitteeseen: 5

7 Sun Chemical Corporation 35 Waterview Boulevard, Parsippany, NJ USA. Melvin M. Cox, General Counsel Puh: (973) Faksi: (973) (luottamuksellinen) Sähköposti: Susan P. Guerin, Chief Financial Officer Puh: (973) Faksi: (973) (luottamuksellinen) Sähköposti: Rudi Lenz, President & CEO Puh: (973) Faksi: (973) (luottamuksellinen) Sähköposti: tai ota yhteys eettisissä asioissa auttavaan Ethics Lineen Internetosoitteessa: 6

8 Työntekijän oikeudet: kunnioitus, arvokkuus ja yksityisyys Mikä on Sun Chemicalin kanta tasaarvoisuuteen? Sun Chemical tiedostaa, että sen suurin vahvuus on ihmisten lahjoissa ja kyvyissä. Meidän odotetaan säilyttävän vastuumme tiukkojen ammatillisten standardien noudattamisesta ja keskinäisestä kunnoittamisesta, joka on kaikkien ammatillisten suhteiden perusta. Tärkeä osa tässä suhteessa on syrjinnän, pelon, häirinnän ja muun negatiivisten sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen. Siksi Sun Chemicalilla varmistetaan, että ihmisillä on mahdollisimman positiivinen ja vapaa työympäristö. Vaikka tietyt henkilöstöohjelmat ja -käytännöt saattavat erota yksityiskohdiltaan eri liiketoimintayksiköissä, maakohtaisissa yksiköissä, tytäryhtiöissä tai haaraliikkeissä, kokonaistavoitteena on ollut ohjeistaa työntekijöiden suhteita koskevat yhtiön toiminnot. Yhtiön toimintamenettelyn mukaista on: tarjota tasa-arvoinen mahdollisuus työhön värväytymiseen, työhönottoon, koulutukseen, etenemiseen ja palkitsemiseen riippumatta rodusta, uskonnosta, sukupuolesta, ihonväristä, iästä, aviosäädystä, sukupuolisesta suuntautumisesta, fyysisestä tai henkisestä vammasta, veteraaniasemasta tai kansallisesta alkuperästä. säilyttää ammatillinen, turvallinen, päihteetön ja syrjinnätön työympäristö. antaa tunnustusta ja palkita työntekijät heidän suoritustensa perusteella ja tarjota kilpailukykyiset korvaukset. Mitä on häirintä? Sun Chemicalin toimintaperiaatteet ja lait kieltävät useissa maissa kaikenlaisen häirinnän, simputuksen, pakottamisen ja kostamisen työpaikalla ja kaikissa yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyvissä toiminnoissa, tapahtumissa ja kokouksissa. Kiellettyyn toimintaan sisältyvät: Sanallinen häirintä: luonteeltaan etniset, rodulliset, uskonnolliset tai sukupuoliset herjaukset, pilkka, halventavat huomautukset, uhkailut ja uhkaileva kielenkäyttö. Visuaalinen häirintä: Halventava, loukkaava, uhkaava tai nöyryyttävä kirjallinen, painettu tai sähköinen materiaali, eleet, kuvat tai fyysiset esineet, jotka on lähetetty toiselle henkilölle tai saatettu toisten nähtäville ja jotka ovat luonteeltaan loukkaavaa, etnistä, rodullista, uskonnollista tai sukupuolista. Fyysinen häirintä: epämiellyttävä koskettelu, simputus tai fyysinen kajoaminen henkilöön tai hänen henkilökohtaiseen omaisuuteensa. Sukupuolinen häirintä: sukupuolinen lähentely, joko rohkaistu tai ei-rohkaistu, riippumatta siitä, onko olemassa suora tai epäsuora työllistymiseen tai etenemiseen liittyvä tilanne tai jokin muu etu tai 7

9 negatiivisen työtilanteen uhka, jos tällaiset vaatimukset torjutaan. Kosto: negatiivinen toimenpide sellaista työntekijää kohtaan, joka on tehnyt valituksen tai antanut syytettä puoltavan todistuksen häirintäsyytetapauksessa. Häirintää koskevat valitukset tulee suunnata esimiehelle, henkilöstötoimen edustajalle tai Sun Chemicalin lakiosastolle. Millainen on yksityisyyttä koskeva toimintamenettelymme työpaikalla? Sun Chemicalin yksityisyyttä koskevan toimintamenettelyn mukaista on noudattaa niitä lakivaatimuksia, jotka koskevat yksityisyyttä työpaikalla. Työntekijöiden ja sopimusosapuolien on kuitenkin oltava tietoisia siitä, että heillä saattaa olla rajoitetut oikeudet yksityisyyteen, kun on kysymys sellaisista tiedoista tai tiedostoista, joita he itse ylläpitävät tai joita yhtiö ylläpitää Sun Chemicalin omistamilla tietovälineillä tai jotka koskevat tällaista omaisuutta, tai kun he välittävät tai tallentavat tällaista tietoa Sun Chemicalin tietokonejärjestelmien, puhepostin, sähköpostin tai muun teknisen välineistön kautta, lukuun ottamatta tietoja tai tiedostoja, joita ylläpidetään yhtiön henkilöstötoimessa tai lailla nimenomaisesti säädetyllä tavalla. Yhtiö saattaa ohittaa salasanat tutkiessaan, tarkastaessaan tai etsiessään työntekijän tietokoneen tiedostoja tai lähetyksiä, puhepostia, sähköpostia tai muuta Sun Chemicalin välinettä, johon tietoa on tallennettu tai jolla sitä on välitetty. (Euroopan Unionissa tietyt lait ja direktiivit suojaavat ja valvovat sitä, mikä katsotaan henkilökohtaiseksi yksityistiedoksi, vaikka se olisi tallennettu yhtiön järjestelmiin. Sun Chemicalin toimintamenettelyyn kuuluu tällaisten lakien ja direktiivien noudattaminen.) Työntekijän henkilökohtaisia, ei-julkisia tietoja koskevat tietosuojalait vaihtelevat huomattavasti eri maissa sen mukaan, miten tietoa on saatavissa sähköisten ja muiden viestintävälineiden kautta. Sun Chemicalin toimintamenettelyssä noudatetaan kaikkia yksityisyyttä koskevia lakeja ja Euroopan unionin direktiivejä, joita sovelletaan ei-julkiseen, henkilökohtaiseen ja henkilöitävissä olevaan Sun Chemicalin työntekijöitä koskevaan tietoon. Koska nämä lait ovat monimutkaisia, tämä ohjekirja ei voi kattaa kaikkia yhtiön vaatimia, yksilöityjä toimenpiteitä yksityiskohtaisesti. Pääpiirteissään Sun Chemicalin toimintamenettely vaatii: kirjallista työntekijälle annettavaa ilmoitusta ja tämän kirjallista ennakkosuostumusta, jos yhtiö aikoo kerätä ei-julkista ja henkilöitävissä olevaa tietoa muusta lähteestä kuin työntekijältä. työntekijän kirjallista suostumusta ennen tiedon julkistamista, jos työntekijää koskeva ei-julkinen, henkilöitävissä oleva tieto aiotaan antaa kolmannelle osapuolelle, joka on muu kuin lain vaatima osapuoli, käytettäväksi yhtiön terveydenhoidon, eläkeetujen tai muun työntekijän etuja koskevan suunnitelman osana joko yhtiön ylläpitämänä työntekijöitään varten tai muutoin lain sallimalla tai edellyttämällä tavalla. Entisistä työntekijöistä olevaa tietoa säilytetään samalla tavoin kuin nykyisiä työntekijöitä koskevaa tietoa. Pääsy ei-julkisiin, henkilötasolla tunnistettaviin tietoihin on rajoitettu työntekijöihin ja niihin kolmantena osapuolena oleviin palveluntuottajiin, joiden on määritetty tarvitsevan kyseistä tietoa työsuhteeseen liittyvien yhtiön suunnitelmien, ohjelmien, etuisuuksien ja henkilöstötoimintojen hallintaa varten. 8

10 Työntekijän vastuuseen kuuluu mahollisten eturistiriitojen välttäminen ja Sun Chemicalin omaisuuden suojeleminen Sun Chemicalin työntekijöillä on vastuu täyttää velvollisuutensa Sun Chemicalin parhaiden etujen mukaisesti. Vähimmäisvaatimuksena on eturistiriitojen välttäminen, Sunin luottamuksellisen omaisuuden suojeleminen luvattomalta käytöltä tai julkistamiselta ja Sunin menettelytapojen noudattaminen, kun ne koskevat yhtiön omaisuuden käyttöä ja työntekijän vuorovaikutusta muiden työntekijöiden kanssa. Mikä on eturistiriita? Eturistiriita syntyy kaikissa tilanteissa, joissa on mahdollista jakaa lojaalisuus henkilökohtaisten etujen ja/tai kolmannen osapuolen ja Sun Chemicalia koskevien velvollisuuksien välillä. Tyypillisesti eturistiriita syntyy silloin, kun työntekijä käyttää asemaansa hyväkseen saadakseen henkilökohtaista taloudellista etua tai kun hän tekee työtä yhtiön ulkopuolella. Ristiriita on olemassa aina, kun henkilön yksityiset toimet eivät vastaa yhtiön etuja. Toimet, jotka merkitsevät todellisia eturistiriitoja, eivät ole koskaan hyväksyttäviä. Toimia, jotka vaikuttavat eturistiriidoilta, on myös vältettävä. Esimerkkejä eturistiriidoista: työskentely kahdella tai useammalla työnantajalle samaan aikaan tai henkilökohtaisen edun hankinta tehtäessä työtä tai tarjottaessa palveluita konsulttina, neuvonantajana, työntekijänä tai johtajana jossakin ulkopuolisessa voittoa tavoittelevassa yrityksessä, ellei tälle työlle ole toimitus- tai rahoitusjohtajan nimenomaista hyväksyntää. henkilökohtainen edun hankinta tehtäessä työtä tai tarjottaessa palveluita konsulttina, neuvonantajana, työntekijänä tai johtajana jollekin kilpailijalle, tavarantoimittajalle tai asiakkaalle. sellaisten tuotteiden tai palveluiden myyminen, jotka kilpailevat tai ovat samanlaisia Sun Chemicalin tarjoamien tuotteiden tai palveluiden kanssa. toimiminen ulkopuolisessa, voittoa tavoittelevassa liiketoiminnassa, ellei siihen ole toimitusjohtajan tai rahoitusjohtajan nimenomaista hyväksyntää. Sun Chemicalin laitteiden, omaisuuden tai ajan käyttäminen Sun Chemicalin ulkopuoliseen toimintaan, ellei siihen ole toimitusjohtajan tai rahoitusjohtajan nimenomaista hyväksyntää. osallistuminen johonkin maksutapahtumaan tai jonkin kilpailijan, asiakkaan tai tavarantoimittajan taloudellisen edun omaaminen tai valvominen, kun kyseessä on muu kuin alle 5 %:n omistajuus sellaisessa yhtiössä, jonka arvopapereita myydään julkisesti kansallisessa arvopaperipörssissä. henkilökohtainen hyöty liikemahdollisuuksista, jotka laillisesti katsottuna kuuluvat yhtiölle. osallistuminen liiketoimintatapahtumiin yrityksen kanssa tarkoituksena saada henkilökohtaista tuloa tai hyötyä suoraan tai epäsuorasti, joko itselle tai jollekin kotimaiselle kumppanille tai perheenjäsenelle ilman toimitus- tai rahoitusjohtajan etukäteen antamaa kirjallista hyväksyntää. 9

11 perheenjäsenen tai kotimaisen kumppanin palkkaaminen sellaisen yksikön liiketoimintaan, jota henkilö itse johtaa, ellei siihen ole toimitusjohtajan tai rahoitusjohtajan hyväksyntää. Ennen 1. lokakuuta 2002 voimassa olleet työsuhteet suljetaan pois tämän säännön piiristä, mikäli tällaisen työsuhteen olemassaolosta on ilmoitettu toimitusjohtajalle ennen 1. joulukuuta korvauksen tai muun aineellisen palkkion hyväksyminen kolmannelta osapuolelta palveluista, joita työntekijä tarjoaa Sunin puolesta. korvauksen tai muun materiaalisen palkkion hyväksyminen kolmansilta osapuolilta, joilla on liikesuhde tai jotka ehdottavat liikesuhdetta Sun Chemicalin kanssa. Työntekijään, joka rikkoo eturistiriitaa koskevaa menettelytapaa, voidaan käyttää kurinpitomenetelmiä, mm. työsuhteen päättämistä. Mahdollista eturistiriitaa koskevissa kysymyksissä työntekijän on välitettävä asiaa koskevat tiedot ennen ryhtymistä kyseenalaiseen toimintaan yhtiön lakimiehelle, joka päättää, onko kyseessä mahdollinen eturistiriita. Kuinka Sun Chemicalin luottamuksellista tietoa tulee suojella? Yhtiön omistusoikeudellinen ja luottamuksellinen tieto kuuluu yhtiön arvokkaimpaan omaisuuteen. Luottamukselliseen tietoon luetaan kaikki yhtiötä, sen tuotteita, suunnitelmia tai liiketoimintaa koskevat tiedot, jotka eivät ole vapaasti julkisesti saatavilla. Tällaisen tiedon vääränlainen tai luvaton julkaiseminen saattaa merkittävästi vahingoittaa Sun Chemicalin kilpailuasemaa ja vaikuttaa sen arvokkaan omaisuuden häviämiseen. Tällaisen tiedon vääränlainen julkistaminen tai käyttäminen saattaa olla jopa rikos, ja henkilö voidaan tuomita sakkoihin, oikeustoimenpiteisiin ja mahdollisesti vankeuteen. Sun Chemical vaatii, että työntekijä suostuu suojaamaan kaikkea luottamuksellista tietoa ja olemaan paljastamatta tällaista tietoa millekään kolmannelle osapuolelle tai käyttämättä sitä henkilökohtaisen edun hankintaan tai kilpailuun yhtiön kanssa (ellei erityisesti sallittu etukäteen annetulla kirjallisella suostumuksella ja yhtiön antamalla hyväksynnällä). Tämä ei koske henkilöä pelkästään tämän ollessa yhtiön työntekijä, vaan myös sen jälkeen, kun hänen työsuhteensa Sun Chemicalilla on päättynyt. Lisäksi kaikki työ, tiedot tai keksinnöt, jotka työntekijä on kehittänyt työsuhteen aikana kuuluvat Sun Chemicalille. Kaikki tällainen työ on tuotava esiin nopeasti ja luovutettava yhtiölle. Työntekijänä olet vastuussa rehellisyydestä ja kaiken liiketoimintaan liittyvän tiedon suojelemisesta, mukaan luettuna sähköiset tallenteet ja puheposti. Työntekijän on ryhdyttävä toimenpiteisiin hänen vastuulleen annetun tiedon suojelemiseksi. Työntekijä ei saa esimerkiksi väärällä tavalla muuttaa tai tuhota, vääristää tai julkistaa tietoa. Asiakasluettelot, omaisuustiedostot ja muut liiketoimintaan liittyvät tiedot, jopa julkisista lähteistä kerätyt, ovat yhtiön omaisuutta eikä niitä saa ottaa tai käyttää henkilökohtaisen edun saamiseen. Yhtiön omistusoikeudellinen tieto on merkittävä sanalla luottamuksellinen ja pääsy tällaisiin tietoihin on rajoitettava henkilöihin, jotka tarvitsevat kyseistä tietoa. Työntekijän vastuulla on varmistaa, että yhtiön kaikki luottamuksellinen tieto on asianmukaisesti turvattu tai sähköisesti suojattu siten, että henkilöt, joilla ei ole kyseisen tiedon käyttöoikeutta, eivät pääse siihen käsiksi. Työntekijän tulee huolehtia siitä, että tietoa ei julkisteta vahingossa sähköisillä välineillä 10

12 käytettäessä langattomia viestimiä tai matkapuhelinviestimiä, joita ei ole suojattu salakuuntelua vastaan. Yhtiön sisäiset tiedostot ja liiketoimintatiedot ovat luottamuksellisia. Työntekijät pystyvät avaamaan vain sellaisia tiedostoja tai ohjelmia joko tietokoneella tai muussa muodossa oleviin joihin heillä on käyttöoikeus. Työntekijöiden, joilla on henkilökohtainen tai erikoisluvalla saatu sähköisten tiedostojen ja sähköpostin käyttöoikeus, ei tule avata tällaisia tiedostoja näiden järjestelmien normaalien tuki- tai hallintatoimien ulkopuolella ilman asianmukaista lupaa. Luvattomin keinoin hankittujen tiedostojen, salasa-nojen, tietokonejärjestelmien tai -ohjelmien luvaton tarkastelu, kopiointi, levittäminen, poistaminen, vahingoittaminen tai muuntaminen saattaa olla perusteena kurinpitotoimenpiteille, jotka saattavat merkitä jopa työsuhteen päättämistä. Kuinka yhtiön omaisuutta tulee käyttää? Sun Chemicalin omaisuuden hankkiminen ja ylläpito maksavat. Työntekijöiden tulee käyttää tätä omaisuutta vain määritettyyn käyttötarkoitukseen ja sillä tavoin, että omaisuuden arvo ja käytettävyys säilyvät. Työntekijän velvollisuutena on käyttää yhtiön omaisuutta vastuullisella tavalla ja yksinomaan liiketoimin tatarkoituksiin. Yhtiön omaisuuden väärinkäyttö tai tuhoaminen on vakava rikkomus tätä velvollisuutta kohtaan. Koneita, matkapuhelimia, laitteita, tietokoneita, sähköisiä laitteita, ajoneuvoja ja muuta yhtiön omaisuutta, joka on annettu työntekijöiden vastuulle työtehtävien suorittamista varten, on käytettävä kaikkien heidän toimintaansa koskevien sääntöjen, säädösten ja varotoimenpiteiden mukaisesti. Sun Chemical käyttää Internetiä ja muita tietopalveluita liiketoimintatavoitteidensa edistämiseen. Yhtiö rohkaisee käyttämään Internetiä liiketoiminta- ja opiskeluvälineenä. Ajoittainen lyhyt Internetin käyttö on hyväksyttävää, jos se liittyy työntekijän sellaiseen opiskeluun, kehittymiseen tai koulutukseen, joka 1.) hyödyttää yhtiötä ja 2.) lisää työntekijän tehokkuutta työssä parantamalla työn laatua tai henkilökohtaista työskentelyä. Internet-palvelujen käyttö tai yhtiön tarjoamien laitteiden käyttö Internet-sivuille pääsemiseksi on kuitenkin aina ankarasti kiellettyä, jos kyseiset sivut sisältävät viihdettä, niillä pyritään henkilökohtaiseen edun hankintaan, niitä käytetään muuhun henkilökohtaiseen tarkoitukseen tai jos sivut rikkovat Sun Chemicalin sukupuolista häirintää koskevaa toimintalinjaa tai muuta menettelytapaa vastaan. Sun Chemicalilla on tietyt oikeudet valvoa ja jäljittää Internet- ja sähköpostitoimintoja, lukita loukkaavat, laittomat ja liiketoimintaan kuulumattomat sivustot varmistaakseen, että yhtiön asiaan liittyvää toimintamenettelyä noudatetaan. Yhtiö voi myös kieltää Internetiin pääsyn tai rajoittaa sitä. Jos Internetin käyttäjä on epävarma siitä, rikkooko jokin sivu yhtiön käytäntöjä tai lakia vastaan, hänen on otettava yhteys Sun Chemicalin lakimieheen. Sun Chemicalin työntekijät käyttävät tietokoneohjelmia tekstinkäsittelyyn, tulosraporttien laatimiseen, tiedonhallintaan ja moniin muihin käyttötarkoituksiin. Useimpia yhtiön ostamia ohjelmatuotteita koskee jonkinlainen lisenssisopimus, jossa määritetään ehdot, olosuhteet ja sallittu käyttö. Sun Chemicalin toimintamenettelyyn kuuluu tekijänoikeuslakien kunnioittaminen ja lisenssisopimuksien kaikkien ehtojen noudattaminen. Kansainväliset tekijänoikeuslait määräävät siviili- ja rikosoikeudellisia 11

13 rangaistuksia laittomasta kopioinnista ja laittomasta lisenssiä edellyttävän ohjelmiston käytöstä. Jokaisen käyttäjän täytyy olla tietoinen rajoituksista, jotka koskevat ohjelmiston käyttöä, ja jokaisen käyttäjän tulee sitoutua noudattamaan näitä rajoituksia. Jos sinulla on kysyttävää, pyydä lisätietoja paikalliselta tietotekniikkajärjestelmän edustajalta. Millainen on Sun Chemicalin menettelytapa sähköposti-, puhelin- ja Internet-liikenteen suhteen? Internetin, matkapuhelimen ja muiden langattomien viestintävälineiden käyttöä pidetään julkisena, ja käyttäjien on toimittava sen mukaisesti. Luottamuksellista tai omistusoikeudellista tietoa sisältävän sähköpostin lähettäminen Internetin kautta edellyttää kaiken arkaluontoisen tiedon salaamista, jotta luottamuksellisuus säilyy. Yhtiön valvonnassa olevaa Internetin kautta toimivaa sähköpostijärjestelmää voidaan käyttää tiettyihin luottamuksellisiin asioihin, kun noudatetaan yhtiön sähköposti- ja Internet-menettelytapoja. Vastaanottajan osoite tulee varmistaa ennen arkaluonteisen, luottamuksellisen viestin lähettämistä. Sähköisiä viestintävälineitä voidaan käyttää tiedon välittämiseen ja vaihtamiseen niin kauan kuin käyttö on sellaisten lakien, säädösten ja yhtön menettelytapojen mukaista, jotka koskevat mm.: vienti- ja tuontiteknologiaa, ohjelmistoja ja dataa. tiedonvälitystä yli kansallisten rajojen, erityisesti kun kyseessä ovat yksilöt, joita koskee tietosuojalakeja koskeva suoja. tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä ja mainostusta koskevia lakeja. yhtiön sisäistä käyttöä koskevia säädöksiä, kun tiedot lähetetään Sun Chemicalin sähköposti- ja Internetmenettelytapojen mukaisesti. Jos näiden lakien ja käytäntöjen noudattaminen epäonnistuu, yhtiön kyky käyttää liiketoiminnassaan vapaasti sähköisiä viestimiä vaarantuu. Siksi on tärkeää, että työntekijät suojelevat tätä omaisuutta käyttämällä sitä oikein. Kopio Sun Chemicalin tiedonvälitysjärjestelmien käyttöpolitiikasta on tilattavissa ottamalla yhteyttä henkilöstötoimen edustajaan tai tietotekniikkapalvelun asiakastukeen. Lisäksi työntekijän tulee olla tietoinen siitä, että kaiken yhtiön liiketoimintaan tarkoitetun sähköpostin ja/tai puhepostin katsotaan olevan yhtiön aineistoa ja omaisuutta. Sovellettavien tietosuojalakien alaisena ja tarkemmin osiossa Työntekijän oikeudet kuvatulla tavalla yhtiö pidättää itsellään oikeuden valvoa sen järjestelmien kautta lähetettyjä tai vastaanotettuja viestejä, muuta materiaalia ja tietoja ja päästä niihin käsiksi. 12

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PERKINELMERIN YRITYSETIIKKA Päämäärä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä ("normisto") määrittelee arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat suhteitamme

Lisätiedot

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka

OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka OM Group Inc. sitoutuu suoraan ja tytäryhtiöidensä (alempana kutsuttuna OM Group tai yritys; tytäryhtiöt luetellaan liitteessä A, joka on liitetty Ohjeisiin)

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ 1 ESIPUHE 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Arvoisat työntekijät, arvoisat toimihenkilöt, Olympuksen Euroopan yhtiöiden (kaikki Olympus Europa Holding SE:hen

Lisätiedot

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011 Liiketoiminnan menettelytapaohje Compass Group PLC Helmikuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Viesti Richard Cousinsilta 3 Liiketoiminnan menettelytapaohje 4 Avun ja neuvojen pyytäminen 5 Speak Up 6 Visiot

Lisätiedot

Keitä olemme ja miten toimimme

Keitä olemme ja miten toimimme Hyvien toimintatapojen säännöt Keitä olemme ja miten toimimme Hyvien toimintatapojen sääntöjä koskeva kirje pääjohtajalta Tämä käsikirja sisältää AkzoNobelin hyvien toimintatapojen säännöt. AkzoNobel on

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET JOHDANTO: Nämä liiketoiminnan eettiset ohjeet kattavat laajan valikoiman erilaisia liiketoiminnan käytäntöjä ja menettelytapoja. Ne eivät kata kaikkia mahdollisia esille

Lisätiedot

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

LLUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT MITÄÄN DIMG-SIVUSTOA.

LLUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT MITÄÄN DIMG-SIVUSTOA. Käyttöehdot Tulosta Tallenna PDF Päivitetty: 2 marraskuu 2011 1. JOHDANTO Tervetuloa Club Penguiniin ("Sivusto"). Sivustoa ylläpitää ja edustaa Disney Online Studios Canada Inc. (aikaisemmin tunnettu nimellä

Lisätiedot

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ.

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. Tällä sopimuksella myönnetään ohjelmiston käyttöoikeus asiakkaalle, ja se

Lisätiedot

Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat. Sisältö. Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3. 1. Eettiset periaatteet... 4

Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat. Sisältö. Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3. 1. Eettiset periaatteet... 4 Toimintaohje 1 Sisältö Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3 1. Eettiset periaatteet... 4 Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat 2. Työterveys ja turvallisuus... 4 3. Kestävä kehitys ja ympäristö... 5

Lisätiedot

Käytännöt ja Menettelytavat

Käytännöt ja Menettelytavat Käytännöt ja Menettelytavat EDUSTAJAN EETTISET SÄÄNNÖT Vi n itsenäisenä edustajana sitoudun säilyttämään Vi n rehellisyyden. Olen rehellinen ja oikeudenmukainen kaikissa toimissani Vi tä itsenäisenä edustajana

Lisätiedot

Ramirentkonsernin. eettiset ohjeet. www.ramirent.com

Ramirentkonsernin. eettiset ohjeet. www.ramirent.com Ramirentkonsernin eettiset ohjeet www.ramirent.com 2 Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Sisällys 1. Henkilöstö... 5 1.1. Yhtäläiset mahdollisuudet ja yhdenmukainen kohtelu 1.2. Ihmisoikeudet 1.3. Hyvinvointi

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Käyttöehdot Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Disney Interactive tarjoaa käyttäjiensä käyttöön sivustonsa, ohjelmistonsa, sovelluksensa, sisältönsä, tuotteensa ja palvelunsa ( Disney-palvelut ), joiden tuotemerkki

Lisätiedot

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET OMG Finlandin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön nämä menettelytapa- ja eettiset ohjeet ( menettelytapaohjeet ) 1.11.2004 alkaen. Menettelytapaohjeet on esitetty ja hyväksytty

Lisätiedot

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 * * * Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice 2011 in Finnish Sisällys Johdanto... 5 Markkinointisäännöt...

Lisätiedot

professionnalism Excellence Passion Respect Professionnalism

professionnalism Excellence Passion Respect Professionnalism excellence professionnalism respect Excellence Passion Respect Professionnalism Viime vuosina yrityksemme on kasvanut paljon niin myynnin, henkilökunnan määrän kuin markkinoiden osalta. Tämä kasvu on muokannut

Lisätiedot

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista

Lisätiedot

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10 Securitaksen arvot ja etiikka Sivu 1/10 Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011 Voimassa 1.1.2012 alkaen Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm Sweden Visiting address / käyntiosoite

Lisätiedot

ACN:n yleiset toimintaehdot ACNP&P-FI-2.0. Voimassa 1. maaliskuuta 2015 alkaen Sivu 1

ACN:n yleiset toimintaehdot ACNP&P-FI-2.0. Voimassa 1. maaliskuuta 2015 alkaen Sivu 1 ACN:n yleiset toimintaehdot Sivu 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 5 ARTIKLA I MÄÄRITELMÄT... 6 ARTIKLA II LIIKETOIMINNAN ALOITTAMINEN JA YLLÄPITO... 8 II.1. Suhteesi ACN:ään... 8 II.2. Itsenäiseksi edustajaksi

Lisätiedot

Nu Skin. Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA)

Nu Skin. Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) Nu Skin Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) i Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii Luku 1 Jakeluyksikkösi... 1 1 Jakelijaksi ryhtyminen... 1 1.1 Jakelijaksi hakeminen...

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2014 Sisällys ALKUSANAT...3 I II III IV V VI VII SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...4 YLEISET PERIAATTEET...5 OHJEET LÄÄKKEIDEN MARKKINOINTIIN...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot

OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE

OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO Ohje Internetin käyttäjälle - Johdanto 3 Näin turvaat yksityisyytesi Internetissä.

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot