Ammattikeittiöalan imagonkohotuskampanja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammattikeittiöalan imagonkohotuskampanja"

Transkriptio

1 Ammattikeittiöalan imagonkohotuskampanja Hankkeen kesto LOPPURAPORTTI Dnro2243/ 325/

2 2 1. AMMATTIKEITTIÖALAN IMAGONKOHOTUSHANKKEEN TAVOITE Tavoitteena on pitää kiinni osaamisesta ja työvoiman saannista suurtaloussektorin ammateissa. Hankkeen keskeiset tavoitteet vuonna 2013 olivat: kohottaa suomalaisen kouluruokailun ja kouluruoan tekijöiden arvostusta valtakunnallisen kouluruokadiplomi-käytännön avulla lisätä nuorten ja aikuisopiskelijoiden tietoisuutta suurtalousalan ammateista: messunäkyvyys, herkkuammatti.fi- sivuston ylläpito, artikkelit printti- ja sähköisessä mediassa informoida ravitsemisalasta ja laadukkaiden ja ekologisesti kestävien ravitsemispalveluiden ylläpitämisen tärkeydestä: välineenä mm. Herkkuammatti.fitietosivusto Ilman ruokapalvelualan osaamista laadunhallinta, ravitsemussuositusten noudattaminen ja ammattikeittiöiden kestävän kehityksen mukainen toiminta kuten hävikkitietoisuus eivät toteudu. Kampanjavuoden tärkeimpänä kohderyhmänä oli kouluruoan tekijät, koululaiset ja kouluyhteisöt sidosryhmineen. Kampanjan kokonaistavoitteena on kohottaa elintarvikeketjun laatukuvaa joukkoruokailun näkökulmasta ja ylläpitää suomalaisen kouluruokailun imagoa. Hankkeen toimihenkilöt Toiminnanjohtaja Marjut Huhtala 2 kk Projektihenkilö Pirjo Alanko 11 kk Hankkeen ohjausryhmä Jarmo Huuhtanen, johtaja, Electrolux Professional Oy, hankevuoden puheenjohtaja Petri Koskela, ylitarkastaja, MMM Juha Forsström, toimitusjohtaja, Blueservice Partners Oy Hellen Junninen, tuotantopäällikkö, Espoo catering, Kuntaruokailun asiantuntijat ry:n edustaja Helena Lehtinen, koulutuspäällikkö, Sodexo Oy, myöhemmin EduPoli Vesa Heikkinen, yliopettaja, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Erja Tuovinen, myyntijohtaja, Heinon Tukku Marjut Huhtala, ohjausryhmän sihteeri, toiminnanjohtaja Ammattikeittiöosaajat ry Pirjo Alanko, Hankkeen projektihenkilö, Ammattikeittiöosaajat ry (ei varsinainen jäsen)

3 3 2. TOIMENPITEET ) Herkkuammatti.fi- sivusto Sivustolle on toimitettu verkkoartikkeleita ja uratarinoita. Lisäksi sivustolle päivitettiin tietoa ravitsemis-ja elintarvikealan tärkeimmistä hankkeista ja ajankohtaisaiheista. Nuoria houkuttelevaksi sivuelementiksi suunniteltiin muun muassa Kokoa suomalainen koululounas-peli sekä Kouluruokaristikko, jotka esiteltiin ensimmäisen kerran Taitaja Skillstapahtumassa toikokuussa Ruokapalvelualaa ammatikseen suunnittelevat löytävät sivustolta ajankohtaista tietoa ravitsemisalan koulutusmahdollisuuksista ja voivat tutustua jo alalla toimivien kannustaviin uratarinoihin. Ruokapalveluammattilaisille sivusto tarjoaa tietoportaalin ammattikeittiöitä päivittäin koskevista asioista, kuten ravitsemussuosituksista ja erityisruokavalioista, kestävästä kehityksestä, rekrytoinnista, monikulttuurisuuden hyödyntämisestä palvelualan ammateissa, oppisopimusmenettelystä ja TET- harjoittelusta. Sivustolle on myös koottu artikkeleja ja asinatuntijahaastatteluita alalla toimivista ruokapalveluammattilaisista. 2) Kampanjaa tukeva materiaali Koululounas-peli (web-versio) Kokoa suomalainen koululounas-oppipeli kohderyhmänä alakoululaiset: Pelin avulla nostetaan esille suomalaisen kouluruoan ainutlaatuisuutta leikkimielisellä mutta lapsia opettavaisella tavalla. Peliaihio on linkitetty herkkuammatti.fi-sivulle. Koululounas-ristikko Leikkimielinen sana-arvoitusristikko mm. messuympäristössä täytettäväksi. Kouluruokadiplomin hakemiseen kannustava video Oppilastyönä laadittu kouluruokailuvideo, jossa lukiolaiset esittävät draaman keinoin kouluruokailutilanteen sekä sosiaalisena, että jaksamista ja oppimista tukevana asiana. Videon käsikirjoitus ja ohjaus on Tampereen yhtenäiskoulun lukiolaisryhmän laatima. Videolla kannustetaan hakemaan kouluruokadiplomia oppilaiden omien argumenttien kautta (sosiaalisuus, kaveruussuhteet, opettajien läsnäolon merkitys). Videon kesto on n. 5 min.

4 4 Esite kouluruokadiplomista 1 A4-kokoinen esite, jossa lyhyesti kerrotaan kouluruokadiplomin ydinajatuksesta ja kannustetaan hankkimaan diplomi. Esitteen yhteystieto-kohdassa viitataan kouluruokadiplomi.fisivustoon. Esitettä on jaettu ravitsemisalan tapahtumissa ja se on painettu ilmoituksen tapaan Ammattikeittiöosaajien jäsenlehteen. Hyvän kouluruokailun julistus Syksyllä, koulujen alkamisen ajankohtana Ammattikeiitiöosaajat muistutti kouluruokailun tärkeydestä ja hyvistä ruokailukäytänteistä 10-kohtaisella huoneentaululla. Huoneentauluun on koottu kouluruokadiplomi- kriteeristön oleellisimmat kohdat tiivistetysti. Hyvän kouluruokailun julistuksesta laadittiin lehdistötiedote, joka julkaistiin useissa medioissa. 3) Kouluruokadiplomi Kouluruokadiplomilla testataan 45-kohtaisella kysymyspatteristolla koulun ravintolan ja koko koulun sidosryhmien taitoa huolehtia kokonaisvaltaisesti kouluruokailutilanteesta. Osaamista ja hyviä kouluruokailukäytänteitä kartoitetaan seuraavilla osa-alueilla: kouluruokasuosituksen noudattaminen tapakasvatuksen ja viihtyisän ruokamiljöön vaaliminen keittiön toimintatapojen moitteettomuus ( omavalvonta, prosessikuvaukset) yhteistyökyky ja vuorovaikutus opetushenkilökunnan kanssa kouluruoan integroiminen oppiaineisiin kestävä kehitys malliruokailu ( opettajien ja koulun muiden aikuisten rooli ruokailutilanteessa) koulun ravintolatoimikunnan toiminta kuntapäättäjien tietoisuus kouluruokailun resursoinnista ruokaturvallisuus Kouluruokadiplomille on haettu mallia mm. skolmatsverige.se - sivustolta ja sitä on suunniteltu yhteistyössä asiantuntijaryhmän kanssa ( Asiantuntijaryhmässä on ollut edustus mm. Sydänliitosta ja Ruokatiedosta). Kysymyssarja muotoiltiin jo vuoden 2012 aikana. Hankevuoden 2013 aikana diplomisivustoa täydennettiin muun muassa sivuston taustatekstien osalta, ja diplomin kysymyspatteristo ruotsinnettiin. Taustateksteissä käsitellään lyhyesti kouluruokailun eri elementtejä ja lainsäädäntöä.

5 5 Kouluruokadiplomin markkinointi Kouluruokadiplomi julkistettiin tammikuun 2013 viimeisellä viikolla ja ensimmäisille kouluille luovutettiin konkreettiset diplomit. Vuoden 2013 loppuun mennessä diplomin suoritti yhteensä 71 koulua eri puolilta Suomea. Hankevuoden mittaan kouluruokadiplomi-käytäntöä markkinoitiin ravitsemisalan messutapahtumissa ja -seminaareissa sekä sähköpostimarkkinoinnilla ( kuntien ruokapalvelupäälliköille). Joissakin diplomin suorittaneissa kouluissa järjestettiin diplomijuhla tai -tilaisuus yhteistyössä koulun ruokapalvelu- ja opetushenkilökunnan kanssa. Myös koulujen oppilaat suunnittelivat näihin tilaisuuksiin aiheeseen liittyvää ohjelmaa. Diplomien luovutustilaisuudet pidettiin hankevuoden aikana Liperin kunnassa, Vaajakummun yhtenäiskoulussa Jyväskylässä, Kartanokosken koulussa Vantaalla sekä Laajakallion ja Kartanorannan ala-asteen kouluissa Kirkkonummella. Kuva Kirkkonummen Kartanorannan diplomi-tilaisuudesta joulukuussa Koululaiset palkitsivat ruokapalveluhenkilöstön itse tekemillään essuilla. Kuvaaja Marjut Huhtala

6 6 4) Messunäkyvyys Kampanjaa esiteltiin messu-ja ravitsemisalan tapahtumissa; Taitaja 13 ( Joensuu 05/13), Heinon Tukkumessut ( Helsinki 09/13, ATERIA 13 ( Helsinki 11/2013) sekä Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen valtakunnallisilla koulutuspäivillä (10/13) ja Ammattikeittiöosaajat ry:n koulutuspäivillä 3/13 ja 10/ HANKKEEN VIESTINTÄ Hankkeen nettisivut ja esitemateriaali on koettu hyödylliseksi sekä ammatinvalinnanohjauksen tukena, mutta myös koko ravitsemisalan toimijoiden tietopankkina. Hankkeesta tiedotettiin mediaa kolmella lehdistötiedotteella, lähestyttiin Ammattikeittiöosaajat ry:n sidosryhmiä kampanjan tukimateriaalia esitellen ja kerrottiin kampanjasta ed. mainituissa messutapahtumissa. Sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella kampanja on todettu tarpeelliseksi ja sen työmenetelmät onnistuneeksi. Alalla toimivat kokevat jatkossakin tärkeinä jatkuvan alan imagon ja arvostuksen kehittämisen, toiminnan laadun korostamisen ja yhteistyömuotojen kartoittamisen. Kampanjan mahdolliset jatkotoimet koetaan tarpeelliseksi ja ravitsemisalan imagonkohotuksen viestintätoimenpiteitä toivotaan lisää ( tiedottaminen, messut, ilmoittelu ja erilaiset yhteistyönmuodot sekä päättäjille suunnattu materiaali). Vuoden 2013 ravitsemusteko-tunnustus Kouluruokadiplomi palkittiin Vuoden 2013 Ravitsemustekona Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry:n myöntämänä. Tunnustuksen perusteena oli kouluruokadiplomin merkitys kouluruokailusuositusten juurruttajana ja diplomin kannustava vaikutus koko kouluruokailutilanteen imagon nostattajana.

7 7 4. ARVIOINTI - HANKKEEN TAVOITTEIDEN TÄYTTYMINEN Hankkeen tärkeimmän elementin kansallisen kouluruokadiplomi-käytännön lanseeraminen ja siitä viestiminen onnistui suunnitelmien mukaisesti. Vuonna 2012 suunnitellun kysymyspatteriston tueksi kouluruokadiplomi.fi-sivuille laadittiin hankevuonna kouluruokailuun liittyvä tietopankki eri aihealueittain ryhmiteltynä. Lisäksi diplomin kysymyssarja ruotsinnettiin. Hankkeen aikana toimitetut ja medialle välitetyt lehdistötiedotteet herättivät laajalti huomiota. Edeltäviin hakevuosiin verrattuna mediaosumien määrä ja tietoisuus kampanjasta on kasvanut ja messuilla sekä ravitsemisalan ammattilaistapahtumissa. Suullisen palautteen perusteella kampanjan elementit on koettu tarpeellisiksi. Erityisesti kouluruokadiplomien luovuttamiseen liittyneet alueelliset tapahtumat ovat herättäneet huomiota paikallisissa medioissa. Myös muilta osiltaan hankevuosi onnistui hyvin. Kouluruokadiplomia tukevana materiaalina tuotettiin Rakenna suomalainen koululounas -peli ja kouluruokaristikko sekä kouluruokadiplomin hakemiseen kannustava video ( oppilastyönä). Syksyllä, koulujen alkamisen ajankohtana Ammattikeittiöosaajat muistutti kouluruokailun tärkeydestä ja hyvistä ruokailukäytänteistä 10-kohtaisella huoneentaululla, johon oli koottu kouluruokadiplomi - kriteeristön oleellisimmat kohdat tiivistetysti. Herkkuammatti.fi-sivusto kiinnosti edelleen lukuisia jo ravitsemisalalla toimivia henkilöitä. Sivustoa päivitettiin uratarinoin ja ajankohtaisartikkelein. 5. JATKOTOIMET Vuoden 2014 aikana Kouluruokadiplomi-käytäntöä ylläpidetään Ammattikeitiöosaajat ry:n toimesta. Tarvittaessa sivustopohjaa päivitetään, samoin kysymystyyppejä ( esim. lainsäädäntöä koskevat kysymykset, mikäli muutoksia tulee). Lisäksi suunnitellaan aihio diplomikäytännön laajentamiseksi myös päiväkotiruokailua koskevaksi. Diplomin hakemiseksi laaditaan markkinointisuunnitelma. Aiheesta viestitään niin ruokapalveluhenkilöstöä kuin koulujen rehtoreitakin. Lisäksi tavoitellaan oppilaiden vanhempia esimerkiksi vanhempaintoimikuntien välityksellä. Kuntapäättäjille ( kunnanvaltuustojen käyttöön) laaditaan diplomista informatiivinen tiedote. Markkinoinnissa hyödynnetään vertaistukea; hyvä esimerkit kouluruokadiplomin jo saavuttaneissa kouluissa toimivat

8 8 kannustimena diplomin maanlaajuisessa hakemisessa. Tavoitteena on, että vuonna 2014 diplomeita haettaisiin ja myönnettäisiin koululle. Kouluruokadiplomi tuotteistetaan, niin että jatkossa koulu maksaa ansaitsemastaan diplomista muodollisen korvauksen ( max 55 euroa). Korvauksella katetaan diplomin työstämisen ja postittamisen välittömät kulut, mutta myös työaika, joka menee käytännön rutiineihin ja diplomikoulujen satunnaistarkastuksiin/ diplomin luovutustilaisuuksiin. Herkkuammatti.fi-sivustoa pyritään ylläpitämään esim. opiskelijavoimin niin, että sivustolla voitaisiin esitellä opinnäytetöitä-ja projekteja ja / tai tuottaa Herkkuammatti-kampanjaan sopivaa uutta oppi- tai esittelymateriaalia. Vuoden 2014 aikana Herkkuammatti-kampanjan jatkotoimista tehdään kysely Mikkelin ammattikorkeakoulussa suoritettavan YAMK-tutkinnon opinnäytetyönä. 6. HANKKEEN TALOUS Maa-ja metsätalousministeriö on myöntänyt hankkeelle kokonaisuudessaan käytettäväksi aikavälillä Hankkeen kokonaisbudjetti on euroa. Loppurahoitus koostuu Ammattikeittiöosaajat ry:n omarahoituksesta (1500 ) ja yritysrahoituksesta ( 6000, toteutui 5000 ). Hankkeen kokonaiskuluiksi muodostui ,91 euroa. Kustannusrakenne esitellään loppuraportin liitteenä, sekä kirjanpidon tositekohtaisena raporttina tilitoimisto Engblom & Co Oy:n laatimana. Maa-ja metsätalousministeriön hankeavustuksesta on maksettu ennakkoon puolet ( euroa) helmikuussa Hankkeen maksatushakemuksella haetaan maksuun loppuerää hyväksyttävistä, budjetoiduista kustannuksista ( ,15 euroa). LOPPURAPORTIN LIITTEET LIITE 1 Kirjanpidon kustannusraportti LIITE 2 Ohjausryhmän lausunto maksatushakemukseen LIITE 3 Maksatushakemus LIITE 4 Hankkeen kustannustoteuma LIITE 6 Kouluruokadiplomi-esite, muu hankemateriaali löytyy sähköisessä muodossa herkkuammatti.fi-sivuilta

Nuorten vuorovaikutusmaailman keinoin arvostusta kouluruokailuun

Nuorten vuorovaikutusmaailman keinoin arvostusta kouluruokailuun Nuorten vuorovaikutusmaailman keinoin arvostusta kouluruokailuun Dnro 2112/325/2011 Hankkeen kesto 1.1.2012-31.12.2013 LOPPURAPORTTI 2 Sisältö Hankkeen tavoitteet... 3 Hankeosapuolet ja yhteistyö... 3

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Vuosikokous 24.4.2013 Pyöräilykuntien verkosto ry on kasvava kuntien, valtionhallinnon, yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston päätavoite

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

metsäenergia-ala ammatiksi

metsäenergia-ala ammatiksi Metsäja metsäenergia-ala LOPPURAPORTTI 1.5.2011-28.2.2014 METSÄ- JA METSÄENERGIA-ALA AMMATIKSI -HANKE Raportointikausi 1.5.2011-28.2.2014 Sisällysluettelo 1. Hankkeen toteuttaja... 2 2. Hankkeen nimi ja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi POHJALAISET NAISET maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi LOPPURAPORTTI 9/2004-2/2006 ProAgria Oulun Maaseutukeskus / Oulun maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus Toimittanut Marja-Leena Juntunen

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen Tuetusti päätöksentekoon- projekti Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen 1 Sisällysluettelo Johdanto 1 TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI... 1.1 Tuepa-projektin tavoitteet... 1.2

Lisätiedot

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007 Taito Craftnet -projekti 2004-2007 Taito Craftnet 2 projektin loppuraportin ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Yksityiskohta sydänvadista,

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

KeHa Kestävät hankinnat -osaamisen edistäminen julkisissa ruokapalveluissa

KeHa Kestävät hankinnat -osaamisen edistäminen julkisissa ruokapalveluissa Savon ammatti- ja aikuisopisto EkoCentria PL 13 (Sammakkolammentie 2) 70201 Kuopio www.ekocentria.fi KeHa Kestävät hankinnat -osaamisen edistäminen julkisissa ruokapalveluissa Väliraportti 1.2. 31.12.2012

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin

Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin Loppuraportti 1.1.2003-31.12.2005 Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen julkaisuja 7 Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, kansallisesti, alueellisesti

Lisätiedot

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Loppuraportti LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteuttajan nimi 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 1 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot

Nuoret, liikunta ja doping -projektin loppuraportti

Nuoret, liikunta ja doping -projektin loppuraportti Nuoret, liikunta ja doping -projektin loppuraportti Elämä On Parasta Huumetta EOPH ry Projektipäällikkö VTL Tuuli Salospohja SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 1.1 Projektihakemus RAY:lle 2004 1 1.2 Projektin loppuselvitys

Lisätiedot

Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013

Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013 TIETOA, TOIVOA, TUKEA Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013 Ytyä yhdistyksestä -teemavuosi www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Munuais- ja maksaliitto Vuosi 2013 lyhyesti Vuosikertomus 2013

Lisätiedot

Ammattikeittiöosaajat ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 14

Ammattikeittiöosaajat ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 14 Ammattikeittiöosaajat ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 14 SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. KATSAUS YHDISTYKSEN TOIMINTAVUOTEEN 2014 1 2. JÄSENISTÖ 2.1. Varsinaiset jäsenet, eläkeläisjäsenet ja kunniajäsenet

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005

Toimintakertomus 2005 1 Toimintakertomus 2005 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama kansalaisjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja tukea ensisijaisesti heikossa kouluttautumis-

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

Ravitsemuksella hyvinvointia. Opas kuntapäättäjälle

Ravitsemuksella hyvinvointia. Opas kuntapäättäjälle Ravitsemuksella hyvinvointia Opas kuntapäättäjälle Sisällysluettelo Johdannoksi...3 Ravitsemus osana kunnan hyvinvointistrategiaa...4 Raskaana olevat ja imettävät naiset sekä pikkulapset...8 Koululaiset

Lisätiedot

AMMATTITAIDON SM -KILPAILUJEN TAITAJA 2007 LOPPURAPORTTI

AMMATTITAIDON SM -KILPAILUJEN TAITAJA 2007 LOPPURAPORTTI AMMATTITAIDON SM -KILPAILUJEN TAITAJA 2007 LOPPURAPORTTI 1 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 30.7.2007 TAITAJA 2007 TIIVISTELMÄ Taitaja-kilpailujen tarkoituksena on lisätä ammatillisen koulutuksen tunnettavuutta,

Lisätiedot