Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu"

Transkriptio

1 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin ja johtamisen laitos Miten kuluttajat arvioivat private label -tuotteita? Tuotteen ulkoisten vihjeiden merkitys laatumielikuvien muodostumisessa Progradu-tutkielma Janne Jutila k90283

2 2 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin ja johtamisen laitos Pro gradu tutkielma Janne Jutila Tiivistelmä Miten kuluttajat arvioivat private label -tuotteita Tässä tutkielmassa kiinnostuksen kohteena ovat private label -tuotteet eli kaupan omat merkit. Tutkielman tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä, miten kuluttajat arvioivat private label -tuotteita. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä käytetään vihjeidenkäyttöteoriaa, jonka mukaan kuluttajat käyttävät tuotteen ulkoisia attribuutteja arvioidessaan tuotteen laadukkuutta. Tutkielman alkuvaiheessa luodaan lisäksi katsaus private label -tuotteiden markkinaosuuden kehittymiseen niin Suomessa kuin ulkomailla sekä private label -tuotteiden laadulliseen kehittymiseen. Tutkimusote on kvantitatiivinen. Tutkimuksen perusjoukko on täysi-ikäiset suomalaiset kuluttajat. Tutkimusta varten kerättiin informoidulla kyselyllä primääriaineisto (n = 200). Teorian pohjalta luotujen hypoteesien toteutumista tutkitaan primaariaineistolle tehtyjen tilastollisten analyysien avulla. Tässä tutkimuksessa käytetyt tilastolliset menetelmät ovat keskiarvotestit sekä monimuuttujamenetelmät. Monimuuttujamenetelmistä klusterianalyysin perusteella saatuja kolmea toisistaan poikkeavaa kuluttajaryhmää käytettiin taustatietoja vaativien tutkimushypoteesien analysoimisessa. Tämä tutkimus tarjoaa useita sekä uusia private label -tuotteisiin, että vanhoja tutkimustuloksia vahvistavia havaintoja. Tutkimuksen merkittävimmät tulokset liittyvät erilaisiin private label -kuluttajaryhmiin, tuotteen ulkoisten attribuuttien keskinäiseen tärkeysjärjestykseen sekä private label -taipumuksen vaikutukseen arvioitaessa private label -tuotteiden laadukkuutta. Tutkimustulokset vahvistavat hinnan merkitystä private label -tuotteisiin liittyvän laadullisen arvioinnin välineenä. Vanhoja tutkimustuloksia tukevia tuloksia ovat lisäksi myös private label -tuotteiden mainonnan vähäinen merkitys sekä private label -tuotteiden pakkausten laaduttomuus verrattuna vastaaviin kilpaileviin brändi-tuotteisiin. Uusia tutkimustuloksia private label -tutkimuksessa ovat puolestaan ulkoisten attribuuttien vähäinen merkitys private label -tuotteiden negatiivisten laatumielikuvien lähteenä sekä private label -kuluttajien joukosta ilmennyt todellisten private label -fanien ryhmä. AVAINSANAT: private label -tuotteet, vihjeidenkäyttöteoria, tuotteen ulkoiset attribuutit

3 3 Sisältö 1. Johdanto Tutkielman taustaa Tutkielman tavoitteet ja ongelman rajaus Tutkielman rakenne Private label -tuotteet Tutkielman keskeiset käsitteet Private label -tuotteet Suomessa ja ulkomailla Private label -tuotteiden asema suhteessa brändi-tuotteisiin Aikaisempi private label -tutkimus Teoria ja hypoteesit Vihjeidenkäyttöteoria Tutkimushypoteesit Ulkoisten attribuuttien merkitys arvioitaessa private label - ja brändituotteiden laadukkuutta Ulkoiset attribuutit ja erilaiset kuluttajaryhmät Koetun private label -laadukkuuden vaikutus valintatilanteessa Private label -pakkauksen merkitys valintatilanteessa Private label -brändin ja mainonnan merkitys laatumielikuvien syntymiseen Tutkimusmetodit Perusjoukko ja otanta Aineiston keruu ja käsittely Mittareiden operationalisointi Analyysien taustamuuttujat Aineiston analysointimenetelmät Keskiarvotestit Monimuuttujamenetelmät Realibiliteetti ja valideetti Tutkimuksen tulokset ja analyysit Aineiston kuvaus Klusterianalyysin tulokset... 48

4 4 5.3 Hypoteesien toteutuminen Yhteenveto ja johtopäätökset Suositukset liikkeenjohdolle Tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimusehdotukset Lähteet: Kuvioluettelo Kuvio 1 Private label -tuotteiden markkinaosuuksien ja vähittäiskaupan kasvu (%) Suomessa Kuvio 2 Private label -tuotteiden markkinaosuudet alueittain (AC Nielsen 2007) Kuvio 3 Tutkimuksen ikäjakauma syntymävuoden mukaan (%) Kuvio 4 Ulkoisten attribuuttien käyttö ostettaessa private label -tuotteita ja ruokatuotteita yleisesti Kuvio 5 Tärkeimmät ja vähiten tärkeimmät ulkoiset attribuutit arvioitaessa private label -tuotteiden laadukkuutta (%) n= Kuvio 6 Kuluttajien valinta ravintosisällöltään identtisten private label - ja brändituotteiden välillä (%) n= Taulukkoluettelo Taulukko 1 Private label -tuotteet, niiden osuus liikevaihdosta kaupan alan yrityksittäin, sekä private label -tuotteiden määrät kaupan alan yrityksittäin Suomessa Taulukko 2 Private label -tuotteiden markkinaosuuksien (%) kehittyminen Euroopassa 2000-luvulla Taulukko 3 Kuluttajiin liittyvä private label -tutkimus Taulukko 4 Tutkimuksen hypoteesit Taulukko 5 Tutkielman hypoteesien operationalisointi... 40

5 5 Taulukko 10 Edullisempi private label -tuote on laadultaan huonompi kuin kilpaileva merkkituote (varianssianalyysi klustereittain) Taulukko 11 Edullisempi private label -tuote on laadultaan huonompi kuin kilpaileva merkkituote (varianssianalyysi tuloluokittain) Taulukko 12 Jos vastaavat private label -tuote ja merkkituote ovat samanlaatuisia, valitsen merkkituotteen (varianssianalyysi klustereittain) Taulukko 13 Private label -tuotteiden pakkaukset ovat yleisesti laaduttomampia verrattuna vastaavien merkkituotteiden pakkauksiin (varianssianalyysi klustereittain) 56 Taulukko 14 Private label -merkit ovat rinnastettavissa merkkituotteisiin (varianssianalyysi klustereittain) Taulukko 16 Private label -tuotteita mainostetaan vastaavan merkkituotteita vähemmän (t-testi ikäluokkien mukaan)... 59

6 6 1. Johdanto 1.1 Tutkielman taustaa Kaupan omat merkit eli private label -tuotteet ovat olleet kaupan tuotevalikoimissa jo pitkään, mutta vasta 1960-luvulla niiden merkitys alkoi korostua (Kumar & Steenkamp 2007, 1-3). Private label -tuotteiden suosion ja merkityksen kasvaessa myös niihin liittyvä tutkimus on laajentunut. Private label -tuotteiden vaikutukset voidaan havaita useilla eri alueilla, jonka vuoksi niitä on myös tutkittu useista eri näkökulmista. Private label -tutkimus voidaan jakaa karkeasti viiteen eri aihealueeseen: vähittäiskauppaan, valmistajiin, markkinarakenteeseen, private label -kuluttajiin sekä vähittäiskaupan ja valmistajien yhdistelmään liittyvään tutkimukseen (Hyman, Kopf & Lee 2010). Private label -tuotteet ovat vähittäiskaupalle erityisen tärkeitä, sillä niistä saadaan vastaavia merkkituotteita parempi marginaali (Tuormaa 2008). Lisäksi vähittäiskauppa omistaa oikeudet omiin private label -tuotteisiin, jonka ansiosta private label -tuotteita voidaan helposti mukauttaa vastaamaan vaadittuja olosuhteita. Vähittäiskauppaan liittyvä private label -tutkimus on tutkinut esimerkiksi private label -tuotteiden vaikutusta kuluttajien lojaalisuuteen tiettyä kauppaketjua kohtaan (Corstjens & Lal 2000). Private label -tuotteiden kasvanut suosio on vaikuttanut myös merkkituotteiden valmistajien toimintaan. Paikoittain on ollut havaittavissa, että monet merkkituotteiden valmistajat ovat jopa aliarvioineet private label -tuotteiden aiheuttaman uhan (Kumar & Steenkamp 2007, ). Valmistajiin liittyvä tutkimushaara on tutkinut miten valmistajien pitäisi reagoida kasvaviin private label -markkinaosuuksiin. Vaihtoehtoina on esitetty private label -tuotteiden valmistamista omien tuotteiden rinnalla tai valmistajan profiloituminen pelkästään kauppaketjujen private label -tuotteiden valmistajaksi (Kumar & Steenkamp 2007, 129). Private label -tuotteet ovat kasvattaneet markkinaosuuttaan merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana. Monissa Euroopan maissa, kuten Sveitsissä, Iso-Britanniassa,

7 7 Ranskassa ja Hollannissa private label -tuotteet ovat saavuttaneet merkittäviäkin markkinaosuuksia. Private label -tuotteet eivät kuitenkaan kaikkialla ole saavuttaneet vastaavaa suosiota. Esimerkiksi suomalainen vähittäiskauppa on omien tuotemerkkien kehittämisessä Euroopan keskitason alapuolella (Tuormaa 2008). Private label - tuotteiden markkinarakennetta tutkiva tutkimushaara on selvittänyt, minkälainen vaikutus talouden suhdanteilla on private label -tuotteiden suosioon (Quelch & Harding 1996) sekä missä tuoteryhmissä private label -tuotteet pärjäävät parhaiten (Dhar & Hoch 1997). Private label -tutkimuksessa on jo pitkään vallinnut yhteisymmärrys, että private label - tuotteet koetaan heikkolaatuisemmiksi kuin vastaavat brändi-tuotteet (Cunningham, Hardy & Imperia 1982; Bellizzi, Krueckeberg, Hamilton & Martin 1981). Kuluttajiin liittyvä private label -tutkimus on pureutunut juuri kyseiseen ongelmaan eli miksi brändi-tuotteita suositaan private label -tuotteita enemmän, vaikka private label - tuotteita mainostetaan, ne ovat edullisempia sekä antavat usein laatutakuun. Lisäksi private label -tuotteiden valmistajien yhdistys (Private Label Manufacturers Association) takaa, että tuotteet ovat samanlaatuisia kilpailevien brändi-tuotteiden kanssa. Private label -tuotteiden evoluutio on vienyt private label -tuotteita vuosien saatossa lähemmäksi kilpailevia brändi-tuotteita. Private label -tuotteiden kehityksen johdosta on tarpeellista selvittää ajavatko aikaisemmissa tutkimuksissa havaitut tekijät kuluttajia kalliimpien brändi-tuotteiden ostamiseen. Aikaisempi tutkimus on lisäksi keskittynyt markkinoihin, joissa private label -tuotteet ovat saavuttaneet merkittäviä markkinaosuuksia ja sivuuttanut markkinat, joilla private label -tuotteiden markkinaosuudet ovat jääneet syystä tai toisesta vaatimattomammiksi. Kuluttajien asenteita tutkineet Veloutsou, Gioulistanis & Moutinho (2004) totesivat lisätutkimuksen tarpeen markkina-alueilla, joilla private label -markkinaosuudet ovat jääneet alhaisiksi. Kuluttajiin liittyvä tutkimushaara on lähestynyt private label -tuotteita kahdelta eri suunnalta. Ensimmäisessä on tutkittu kuluttajien taipumusta ostaa private label -tuotteita niin sosio-ekonomisten ja kuluttajakäyttäytymisen kannalta (Dick, Jain & Richardson

8 8 1995; Batra & Sinha 2000) kuin hintatietoisuuden kannalta (Sethuraman & Cole 1999; Sinha & Batra 1999). Toinen kuluttajiin liittyvä lähestymistapa private label - tutkimuksessa on ollut puolestaan kuluttajien private label -asenteiden tutkiminen (Richardson, Dick & Jain 1994; Wulf, Odekerken-Schröder, Goedertier, & Van Ossel 2005; Garretson, Fisher & Burton 2002). Kotimaiset private label -tuotteita myyvät kauppaketjut uskovat private label-tuotteiden merkityksen kasvavan entisestään, ja niiden kasvattavan markkinaosuuksiaan merkittävästi tulevina vuosina (Tuormaa 2008). Aikaisemman tutkimuksen puute, toistaiseksi alhainen markkinaosuus sekä tulevaisuuden potentiaalin yhdistelmä tekevät suomalaisesta vähittäiskaupasta mielenkiintoisen tutkimuskentän private label - tutkimukselle. 1.2 Tutkielman tavoitteet ja ongelman rajaus Tämä tutkielma jatkaa kuluttajien asenteisiin liittyvää private label -tutkimushaaraa ja tutkii miten kuluttajat arvioivat private label -tuotteita. Tämän tutkielman tutkimusongelmana on selvittää kuluttajan valintapäätökseen vaikuttavat tekijät valittaessa brändi- ja private label -tuotteiden välillä. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä käytetään vihjeidenkäyttöteoriaa, jonka mukaan kuluttajat käyttävät tuotteen ulkoisia attribuutteja arvioidessaan tuotteen laadukkuutta. Tutkimuksen yksinkertaistamiseksi ja ulkoisten attribuuttien merkityksen selvittämiseksi tässä tutkimuksessa keskitytään ainoastaan tuotteiden ulkoisiin attribuutteihin. Tuotteiden sisäiset attribuutit on rajattu tutkimuskentän ulkopuolelle ja niitä ei käsitellä tässä tutkimuksessa. Vihjeidenkäyttöteoria on aikaisemmissa tutkimuksissa todettu hyväksi näkökulmaksi juuri private label -tutkimukseen (Richardson, Dick & Jain 1994). Tutkimusongelmaan pyritään etsimään vastauksia vastaamalla tutkimuksen alaongelmiin: - Miten kuluttajat käyttävät ulkoisia attribuutteja arvioidessaan tuotteen laadukkuutta private label -tuotteiden tapauksessa?

9 9 - Miten erilainen private label -taipumus vaikuttaa ulkoisten attribuuttien käyttöön? - Miten kuluttajat suhteuttavat private label -tuotteet vastaaviin merkkituotteisiin? Tutkielman tutkimusote on kvantitatiivinen. Tutkielmaa varten kerättiin primääriaineisto, joka analysoitiin niin monimuuttujamenetelmin kuin keskiarvotestien avulla. Tässä tutkielmassa private label -tuotteita tutkitaan kokonaisuutena pureutumatta tiettyyn private label -tuotekategoriaan. Tutkielmassa ei ole myöskään tarkoitus tutkia private label -kuluttamista kuluttajien sosioekonomisten taustojen pohjalta, sillä siihen liittyvää tutkimusta on tehty laajalti (Dick, Jain & Richardson 1995), eikä Suomi vankan keskiluokkansa johdosta ole mielekäs tutkimuskohde sosioekonomiselta lähtökannalta. 1.3 Tutkielman rakenne Tutkielman ensimmäisessä luvussa käsitellään private label -tuotteita yleisesti. Keskeisten käsitteiden määrittämisen jälkeen tarkastelun kohteena ovat private label - tuotteiden markkinaosuudet sekä markkinaosuuksien kehittyminen niin koti- kuin ulkomaillakin. Lisäksi perehdytään private label -tuotteiden kehitykseen ja siihen, miten niiden asema osana vähittäiskaupan tuotetarjontaa on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana. Luvun päätteeksi tarkastellaan aikaisempaa private label - tuotteisiin liittyvää teoreettista keskustelua. Toisessa luvussa esitellään tutkimuksen teoreettinen viitekehys vihjeidenkäyttöteoria, sekä esitellään, miksi juuri se on sopiva tarkasteltaessa private label -tuotteita. Seuraavaksi esitellään vihjeidenkäyttöteorian kannalta oleelliset ulkoiset attribuutit, ja yhdistetään keskustelu private label -tuotteisiin. Luvun päätteeksi luodaan tämän tutkimuksen tutkimushypoteesit.

10 10 Kolmannessa luvussa esitellään kvantitatiivisen tutkimusotteen metodologiset valinnat sekä esitellään, miten tutkimus on suoritettu. Luvussa esitellään myös miten tutkielman primääriaineisto kerättiin. Neljännessä luvussa esitetään tutkimukseen valituilla menetelmillä saavutetut tulokset, joiden pohjalta tutkitaan toisessa luvussa esiteltyjen hypoteesien toteutumista. Tutkielman viimeisessä eli viidennessä luvussa esitetään tutkimuksen johtopäätökset ja yhteenveto, sekä kuvataan tutkimuksen perusteella saatua kuvaa private label -tuotteiden asemasta Suomen vähittäiskaupassa. Lisäksi luvussa esitellään ehdotuksia liikkeenjohtajille sekä jatkotutkimusehdotuksia.

11 11 2. Private label -tuotteet 2.1 Tutkielman keskeiset käsitteet Seuraavassa osiossa on esitelty tutkielman keskeisimmät käsitteet. Keskeisintä on erottaa private label -tuotteiden ja brändi-tuotteiden väliset erot. Private label -tuotteet ovat private label -tuotteiden valmistajayhdistyksen PLMA:n (Private Label Manufacturing Association) mukaan tuotteita, joita myydään vähittäiskauppiaan brändin alla. Kyseinen brändi voi olla sama kuin vähittäiskaupan oma brändi tai vastaavasti se voi olla luotu erikseen vähittäiskauppiaan toimesta. Joissain tapauksissa vähittäiskauppias voi kuulua jälleenmyyntiryhmittymään, joka omistaa private label -brändin. Tällöin brändi on vain ryhmittymän jäsenten käytettävissä (PLMA 2010). Private label -tuotteita on tarjolla useilla teollisuuden aloilla aina ruokateollisuudesta kosmetiikkateollisuuteen. Private label -tuotteet tarjoavat valinnanvaraa sekä mahdollisuutta ostaa laadukkaita tuotteita perinteisten valmistajien tuotteita edullisemmin. Private label -tuotteet koostuvat samoista tai laadukkaammista raakaaineista kun vastaavat perinteisten valmistajien tuotteet. Lisäksi koska vähittäiskauppiaan nimi tai tunnus on tuotteen pakkauksessa, kuluttaja saa takuun, että tuote vastaa vähittäiskauppiaan laatustandardeja ja -spesifikaatioita (PLMA 2010). Muutamia esimerkkejä kotimaisista private label -tuotteista ovat Keskon Pirkka, Inex Partnersin valmistuttama, mutta S-ryhmän myymä Rainbow sekä Tuko Logisticsin valmistuttama, mutta esimerkiksi Suomen Lähikaupan myymä Eldorado. Kumar & Steenkamp (2007, 27-28) määrittelevät neljä erilaista strategiaa private label - tuotteille. Ne ovat geneeriset private label -tuotteet (generic private labels), copycatbrändit, premium private label -tuotteet sekä arvo-innovaattorit (value innovators). Private label -tuotteiden tultua markkinoille 1900-luvun alkupuolella vähittäiskauppiaat keskittyivät kahteen ensimmäiseen, kun taas kaksi jälkimmäistä ovat vasta viime aikoina tulleet osaksi vähittäiskauppiaiden tuotetarjontaa.

12 12 Geneeriset private label -tuotteet olivat ensimmäisiä private label -tuotteita. Niille on ominaista alhainen hinta sekä hyvin alkeellinen pakkaus, mutta viimeisten vuosikymmenten aikana ne ovat siirtyneet laadultaan lähemmäksi vastaavia brändituotteita. Geneeriset private label -tuotteet ovat yleensä segmentoitu hintasensitiivisiä ja laadusta tinkiviä kuluttajia varten. Geneeriset private label -tuotteet ovat kauppaketjulle tärkeitä, sillä niillä kilpaillaan hinnalla kilpailevia kauppaketjuja kuten Lidliä vastaan. Suomessa myytäviä geneerisiä private label -tuotteita ovat Keskon Euroshopper sekä SOK:n X-tra (Kumar & Steenkamp 2007, 29-30). Copycat-brändit ovat puolestaan kaupan omia kopioita markkinajohtajan tuotteesta. Näitä tavataan Suomessa kuitenkin vain harvakseltaan. Kahdesta uudemmasta private label -tuotteesta premium private label -tuotteet kilpailevat valmistajien laadukkaimpien tuotteiden kanssa ja saattavat olla hinnaltaan jopa kilpailevia brändi-tuotteita kalliimpia. Premium private label -tuotteet ovat ilmiönä vielä suhteellisen tuore kotimaisilla vähittäiskaupan markkinoilla. Kotimainen esimerkki on Ruokakeskon keväällä 2008 lanseeraama Pirkka Parhaat -tuotemerkki (Kumar & Steenkamp 2007, 31). Private label -tuotteita, jotka kilpailevat valmistajien brändi-tuotteita vastaan laadukkuudella, mutta ovat hintansa puolesta edullisempia, ovat arvo-innovaattoreita. Arvo-innovaattoreiden kustannusrakennetta tutkitaan säännöllisesti kunkin elementin tuottamaan arvoon. Arvoa tuottamattomat elementit poistetaan tuotteesta edullisemman hintatason aikaan saamiseksi. Suomessa myytävistä private label- tuotteista merkittävin osa kuuluu tähän kategoriaan. Arvo-innovaattoreita kotimaisessa vähittäiskaupassa ovat esimerkiksi Ruokakeskon Pirkka ja SOK:n Rainbow. Esimerkiksi Rainbow-merkin tuotteiden luvataan olevan laadultaan vastaavia kilpaileviin brändi-tuotteisiin verrattuna, mutta prosenttia edullisempia (Inex Partners 2010; Kumar & Steenkamp 2007, 61, 74). Rajat eri private label -strategioiden välillä ovat hälventyneet viime vuosina ja sen vuoksi eri private label -strategioiden välillä voidaan havaita päällekkäisyyksiä. Tässä tutkimuksessa private label -tuotteita käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Geneeristen private label -tuotteiden muodostaessa vain pienen osan maamme private label - myynnistä sekä copycat-brändien puuttuessa kotimaisilta vähittäiskauppamarkkinoilta, ja premium private label -tuotteiden tultua markkinoille vasta vähän aikaa sitten,

13 13 voidaan todeta Suomessa myytävien private label -tuotteiden kuuluvan pääasiassa arvoinnovaattoreiden joukkoon. Brändi-tuotteilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin teollisuusyritysten valmistamia tuotteita, joissa on valmistajayrityksen oma tai sen hallinnoima tunnus tai merkki. Nämä tuotteet ovat yleisesti tunnettuja kuluttajien keskuudessa mainoskampanjoiden ansiosta. Esimerkkejä näistä ovat Sinebrychoffin Suomessa valmistama ja markkinoima Coca-Cola virvoitusjuoma ja Valion tuotemerkki Oltermanni. 2.2 Private label -tuotteet Suomessa ja ulkomailla Kotimaisen vähittäiskaupan suurimpien toimijoiden SOK:n ja Keskon private label - tuotteet tulivat markkinoille jo useita vuosikymmeniä sitten. SOK toi Rainbow private label -merkkinsä markkinoille vuonna 1967 (S-kanava 2010), kun taas Keskon vastaava Pirkka-brändi tuotiin markkinoille vuonna 1986 (Kesko 2010). Taulukossa 1 on esitetty private label -tuotteiden osuus kotimaisten kauppaketjujen myynnistä sekä private label -tuotteiden määrät kauppaketjuittain. Taulukko 1 Private label -tuotteet, niiden osuus liikevaihdosta kaupan alan yrityksittäin, sekä private label -tuotteiden määrät kaupan alan yrityksittäin Suomessa 2008 Kaupan alan yritys Private label -merkit Private label - tuotteiden osuus liikevaihdosta (%) Kesko Pirkka, Euroshopper Stockmann Meals, Delikatess, Gourmet Suomen Lähikauppa SOK Lidl Eldorado, First Price 7,5 997 Rainbow, X-tra, Daily Private label - tuotteiden määrä Lähde: Tuormaa 2008 Kuten taulukosta 1 voidaan havaita, on Ruokakeskon Pirkka selkeä edelläkävijä niin markkinaosuuksilla kuin private label -tuotteiden määrällä mitattuna. Kauppaketju Lidl ei luovuta tietoja markkinaosuuksistaan, mutta Lidl:n private label -tuotteiden markkinaosuuden arvioidaan olevan noin prosenttia (Tuormaa 2008).

14 14 Kotimaisten private label -tuotteiden markkinaosuuksien kasvu verrattuna kotimaisen vähittäiskaupan kasvuun on ollut merkittävää. Kuviosta 1 voidaan havaita, että private label -tuotteiden markkinaosuuksien kasvu on ollut moninkertaista verrattuna vähittäiskaupan kasvuun Private label -tuotteet Kotimainen vähittäiskauppa Kuvio 1 Private label -tuotteiden markkinaosuuksien ja vähittäiskaupan kasvu (%) Suomessa (AC Nielsen 2003, 2005, 2007; Tilastokeskus 2010) Suomi on kuitenkin private label -tuotteiden markkinaosuudella mitattuna Euroopan keskiarvon alapuolella, vaikka private label -tuotteiden markkinaosuudet ovat kasvaneet ajoittain jopa Euroopan vauhdikkainta tahtia. Vuonna 2007 private label -tuotteiden myyntipohjainen markkinaosuus oli Suomessa 18 %, kun vastaavasti Euroopan keskiarvo oli 23 %. Taulukossa 2 on esitetty private label -tuotteiden myyntipohjaisten markkinaosuuksien kehittyminen valituissa eurooppalaisissa maissa 2000-luvulla (AC Nielsen 2007).

15 15 Taulukko 2 Private label -tuotteiden markkinaosuuksien (%) kehittyminen Euroopassa luvulla Maa Sveitsi Iso-Britannia Saksa Ranska Espanja Hollanti Ruotsi Suomi Lähde: Ac Nielsen 2003,2005, 2007 Kuten taulukosta 2 voidaan havaita, Suomen private label -tuotteiden markkinaosuudet ovat selkeästi pienempiä kuin johtavien eurooppalaisten maiden markkinaosuudet. Korkeimpien markkinaosuuksien maissa, kuten Sveitsissä ja Iso-Britanniassa private label -tuotteiden markkinaosuudet lähentelevät jo 50 prosenttia, eikä markkinaosuuksien kasvu osoita merkittäviä hiipumisen merkkejä. Taulukon 2 perusteella voidaan kuitenkin havaita, että private label -tuotteiden markkinaosuuksien kasvu Suomessa on ollut erityisen nopeaa muihin eurooppalaisiin maihin verrattuna. Suomi ja Sveitsi muodostavat mielenkiintoisen vertailuparin markkinaosuuksien kehittymisen suhteen. Suomi ja Sveitsi ovat vähittäiskaupan markkinakoon sekä kaupan alan keskittymisen puolesta samankaltaisia. Molemmat maat ovat Euroopan mittakaavassa pieniä, sekä molemmissa vähittäiskauppa on hyvin keskittynyttä. Private label markkinaosuuksissa on kuitenkin havaittavissa merkittävä ero. Yhdeksi selittäväksi tekijäksi on ehdotettu sveitsiläisten kauppiaiden omaa teollista tuotantoa, kun taas vastaavasti Suomessa ja muuallakin kauppa on luopunut lähes kokonaan omista tuotantolaitoksista (Tuormaa 2008). Seuraavassa kuviossa 2 on esitetty private label -tuotteiden markkinaosuudet maantieteellisten alueiden suhteen.

16 Private label -tuotteiden markkinaosuudet (%) alueittain Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Australia Latinalainen Amerikka 4 2 Kuvio 2 Private label -tuotteiden markkinaosuudet alueittain (AC Nielsen 2007) Kuviosta 2 voidaan havaita, että Eurooppa ja Pohjois-Amerikka ovat selkeästi muita alueita kehittyneempiä private label -tuotteiden markkinaosuuksissa. Latinalaisen Amerikan alhainen markkinaosuusprosentti on yllättävä, koska alueen kuluttajien ostovoima on heikompi verrattuna esimerkiksi Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Sen valossa brändi-tuotteita edullisempien private label -tuotteiden markkinaosuuksien olettaisi olevan korkeampi. On arvioitu, että private label -tuotteiden markkinaosuudet voivat kohota maakohtaisesti jopa 60-prosenttiin (Tuormaa 2008). Private label -tuotteissa on siis merkittävä potentiaali. Yllä esitetyistä markkinaosuuksista voidaan havaita, että suurin osa maista ja maantieteellisistä alueista on vielä merkittävästi jäljessä maksimiarvioista. Seuraavaksi tarkastellaan private label -tuotteiden asemaa suhteessa kilpaileviin brändituotteisiin ja private label -tuotteiden viimeisten vuosikymmenten aikana tapahtunutta kehittymistä lähemmäksi brändi-tuotteita. 2.3 Private label -tuotteiden asema suhteessa brändi-tuotteisiin Useiden viimeisten vuosikymmenten aikana Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa tehtyjen tutkimusten mukaan kuluttajat kokevat brändi-tuotteet esimerkiksi laadullisesti,

17 17 maultaan ja luotettavuudeltaan paremmiksi kuin vastaavat private label -tuotteet. (De Wulf, Odekerken-Schroder, Goedertier & Van Ossel 2005; Cunningham, Hardy & Imperia 1982; Bellizzi, Krueckeberg, Hamilton & Martin 1981) Tutkimusten mukaan brändi-tuotteiden tarjotessa kuluttajille laatua private label -tuotteet koetaan yleisesti hinnaltaan edullisiksi, pakkaukseltaan heikkotasoisiksi, vähemmän tunnetuiksi sekä harvemmin mainostetuiksi. (Cunningham et al. 1982) Private label -tuotteiden epäedullisen aseman vastaaviin brändi-tuotteisiin verrattuna uskotaankin johtuvan juuri edellä mainituista piirteistä (Dick, Jain & Richardson 1996). Monet edellä mainituista tutkimuksista ovat kuitenkin tehty jo useita vuosikymmeniä sitten ja 1980-luvulla tyypillinen tuotevalikoima esimerkiksi Iso-Britanniassa oli kolmitasoinen. Ylimmällä tasolla olivat hinnaltaan korkeammat ja laadukkaammat valmistajien brändi-tuotteet, keskimmäisellä tasolla keskihintaiset kaupan omat merkit ja alimmalla tasolla siedettävää laatua edulliseen hintaan tarjoavat geneeriset tuotteet (Burt 2000). Viimeisten vuosikymmenten aikana private label -tuotteita myyvät kauppaketjut ovat epäsuotuisien laatumielikuvien johdosta alkaneet kiinnittää huomiota private label -tuotteiden laadukkuuteen aikaisemman hintakeskeisyyden sijasta. Pohjois- Amerikassa kauppaketjut ovat tuoneet markkinoille private label -tuotteita, jotka vastaavat tai jopa ylittävät laadullisesti vastaavat brändi-tuotteet, mutta joiden vähittäismyyntihinnat ovat kuitenkin edullisempia vastaaviin brändi-tuotteisiin verrattuna (Dunne & Narasimhan 1999; Quelch & Harding 1996). Quelch & Harding (1996) havaitsivat lisäksi, että mitä enemmän laadukkaita private label -tuotteita on markkinoilla, sitä todennäköisemmin kuluttajat päätyvät edullisemmin hinnoiteltuun private label -tuotteeseen. Edellä mainitun valossa voidaan todeta, että private label -tuotteiden kehitys on muuttanut private label -tuotteita edullisista ja alhaisen laadun tuotteista laadukkaiksi ja varteenotettaviksi vaihtoehdoiksi kilpaileviin brändi-tuotteisiin verrattuna. Richardson (1997) havaitsi tutkimuksissaan, että private label -brändit koetaan laadullisesti vertailukelpoisiksi vastaaviin brändi-tuotteisiin nähden. Sen vuoksi private label - tuotteet koetaan paikoittain vähittäiskaupassa yhdeksi brändiksi muiden joukossa.

18 Aikaisempi private label -tutkimus Kuten jo aikaisemmin mainittiin, private label -tuotteet ovat vaikuttaneet vähittäiskaupan alaan monella eri tavalla. Tämän vuoksi myös tieteellinen tutkimus on tutkinut ilmiötä useilta eri näkökulmilta. Private label -tutkimus on ollut runsainta markkinarakenteeseen, vähittäiskauppaan sekä kuluttajiin liittyvissä tutkimushaaroissa, kun taas valmistajiin liittyvää private label -tutkimusta on tehty toistaiseksi vähemmän. Markkinarakenteeseen liittyvää private label -tutkimusta on tehty laajalti. Yksi tutkimuskysymyksistä on ollut private label -tuotteiden menestyminen eri talouden suhdanteiden aikana. Talouden suhdanteilla on havaittu olevan vaikutusta private label - tuotteiden markkinaosuuksiin, sillä markkinaosuuksissa on havaittu usean prosentin eroja taantumien ja nousukausien välillä (Quelch & Harding 1996). Private label - tuotteiden markkinaosuudet ovat nousseet taantumien aikana, kun kuluttajat ovat tarkempia kuluttamisensa suhteen ja vastaavasti taantumien ulkopuolella private label - tuotteiden markkinaosuudet ovat laskeneet. Vähittäiskaupan näkökulmasta tehty private label -tutkimus on keskittynyt esimerkiksi tietyn kauppaketjun private label -tuotteita ostavien kuluttajien lojaalisuuteen kyseistä kauppaketjua kohtaan. Corstjens & Lal (2000) havaitsivat, että private label -tuotteilla on positiivinen vaikutus kuluttajien lojaalisuuteen vähittäiskauppiasta kohtaan, mutta vain jos private label -tuotteet ovat laadukkaita. Private label -tuotteiden menestymistä eri vähittäiskauppiaiden välillä tutkineet Dhar & Hoch (1997) havaitsivat puolestaan, että vertailtaessa private label -tuotteiden menestymistä eri vähittäiskauppiaiden välillä menestys riippui vähittäiskauppiaiden useista eri toimista ja päätöksistä. Myös tässä tutkimuksessa havaittiin laadun merkitys osana private label -tuotteiden menestystä. Toinen mielenkiintoinen tutkimuskysymys vähittäiskauppaan liittyvässä private label - tutkimuksessa on ollut private label -tuotteiden positiointi tietyn tuotekategorian sisällä. Private label -tuotteiden positiointia vähittäiskauppiaan näkökulmasta tutkineet Sayman, Hoch & Raju (2002) havaitsivat, että taatakseen private label -tuotteen menestymisen, vähittäiskauppiaan on positioitava private label -tuote lähelle johtavaa kilpailevaa merkkituotetta. Tulokset ovat yhtenäisiä Dhar & Hoch (1997) saamien tuloksien kanssa.

19 19 Private label -tuotteita on tutkittu myös valmistajan näkökulmasta, mutta vain hyvin niukasti. On ollut havaittavissa, että monet merkkituotteiden valmistajat ovat jopa aliarvioineet private label -tuotteiden uhan ja keskittyneet kilpailemaan ainoastaan muiden merkkituotteiden kanssa (Kumar & Steenkamp 2007, ). Tutkimuksen pääongelma on ollut valmistajien suhtautuminen private label -tuotteisiin: kannattaako valmistajan valmistaa private label -tuotteita kauppaketjuille omien merkkituotteiden valmistamisen rinnalla vai kannattaako valmistajan profiloitua ainoastaan vähittäiskaupan private label -tuotteiden valmistajaksi (Kumar & Steenkamp 2007, 127). Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys eli kuluttajiin liittyvä private label - tutkimushaara on jakautunut kahteen eri lähestymistapaan. Ensimmäisen tutkimushaara on liittynyt kuluttajien taipumukseen ostaa private label -tuotteita sekä kuluttajien ostopäätöksiä ohjaavien tekijöiden tutkimiseen. Kuluttajien taipumusta ostaa private label -tuotteita on tutkittu niin sosio-ekonomisten tekijöiden ja kuluttajakäyttäytymisen (Dick, Jain & Richardson 1995; Batra & Sinha 2000) kuin hintatietoisuuden näkökulmasta (Sethuraman & Cole 1999; Sinha & Batra 1999). Vaikka private label - tuotteita ostavien kuluttajien sosio-ekonomisten ja demografisten tekijöiden tutkimusta on tehty runsaasti, merkittäviä tuloksia kuluttajia yhdistävistä tekijöistä ei ole kuitenkaan löydetty (Burt 2000). Toisessa private label -kuluttajiin liittyvässä lähestymistavassa on puolestaan tutkittu ja kartoitettu kokeellisesti kuluttajien asenteita private label -tuotteita kohtaan. Bellizzi, Krueckeberg, Hamilton & Martin (1981) ja Cunningham, Hardy & Imperia (1982) tutkimuksissa ilmeni, että kuluttajat kokivat private label -tuotteet yleisesti laaduttomammiksi verrattuna kilpaileviin merkkituotteisiin. Havainto toteutui erityisen vahvana merkkituotteita suosivien kuluttajien keskuudessa. Kaksi vuosikymmentä myöhemmin, Wulf, Odekerken-Schröder, Goedertier, & Van Ossel (2005) havaitsivat edellä mainituista tutkimuksista poiketen, että kuluttajien mielestä private label -tuotteet tarjoavat yhtäläistä ellei jopa korkeampaa laatua verrattuna kilpaileviin

20 20 merkkituotteisiin. Eroavat tutkimustulokset kuvastavat hyvin edellä mainitun private label -tuotteiden evoluution seurauksia. Richardson, Dick & Jain (1994) havaitsivat tutkimuksessaan, että kuluttajat käyttävät tuotteisiin liittyviä ulkoisia vihjeitä, kuten tuotteen hintaa, merkkiä pakkausta ja mainontaa, arvioidessaan private label -tuotteiden laadukkuutta. Myöhemmin tehdyssä toisessa tutkimuksessa Dick, Jain & Richardson (1996) havaitsivat lisäksi, että private label -tuotteita vierastavat kuluttajat ovat huomattavasti taipuvaisempia käyttämään ulkoisia attribuutteja kuin kuluttajat, jotka ovat taipuvaisia ostamaan private label - tuotteita. Veloutsou, Gioulistanis & Moutinho (2004) tutkimus Skotlannin ja Kreikan private label -markkinoista on yksi viimeisimmistä kuluttajien private label - käyttäytymistä ja asenteita tutkinut tutkimus. Tutkimuksessa havaittiin, että private label -tuotteisiin tottuneet skotlantilaiset poikkesivat arvioissaan ja ostokäyttäytymisessään private label -tuotteita vähemmän ostavista kreikkalaisista. Tulokset ovat samansuuntaisia kuin Alan, Jain & Richardson (1996) esittämät tulokset private label - tuotteita ostavien ja vierastavien kuluttajien eroista. Veloutsou, Gioulistanis & Moutinho (2004) mainitsevat myös kuluttajien private label -asenteita käsittelevän lisätutkimuksen tarpeen erityisesti markkina-alueilla, joilla private label - markkinaosuudet ovat jäänet alhaisiksi. Taulukossa 3 on jaoteltu merkittävimmät artikkelit ja niiden merkittävimmät tulokset sekä kuluttajien asenteisiin liittyvään tutkimushaaraan, että kuluttajien private label -taipumukseen liittyvän tutkimushaaran osalta. Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu Richardson, Dick & Alain tutkimuksiin (1994,1996), joissa kuluttajien private label -asenteiden ja valintaperusteiden muodostumista on selitetty vihjeidenkäyttöteorian kautta. Tässä tutkimuksessa jatketaan Richardson, Dick & Alain aloittamaa tutkimusta, jossa private label -tuotteita tutkitaan ja vertaillaan vastaaviin brändi-tuotteisiin juuri vihjeidenkäyttöteorian näkökulmasta. Tämä tutkimus poikkeaa aikaisemmasta siten, että se sivuuttaa sisäiset attribuutit ja keskittyy ainoastaan ulkoisiin attribuutteihin ja niiden välisiin suhteisiin. Richardson et al. (1994) toteavat lisätutkimuksen tarpeen erityisesti

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

muutokset Päivittäistavarakaupan aamupäivä

muutokset Päivittäistavarakaupan aamupäivä Kansainväliset kaupan sääntelyn muutokset Kaupan sääntelyn kansainvälinen ominaispiirre on sekavuus Kilpailun kannalta tärkeimpiä vähittäiskaupan sääntelyn osa-alueita ovat kaavoitus ja suurmyymälät, erilaiset

Lisätiedot

Tilastotieteen johdantokurssin harjoitustyö. 1 Johdanto...2. 2 Aineiston kuvaus...3. 3 Riippuvuustarkastelut...4

Tilastotieteen johdantokurssin harjoitustyö. 1 Johdanto...2. 2 Aineiston kuvaus...3. 3 Riippuvuustarkastelut...4 TILTP1 Tilastotieteen johdantokurssin harjoitustyö Tampereen yliopisto 5.11.2007 Perttu Kaijansinkko (84813) perttu.kaijansinkko@uta.fi Pääaine matematiikka/tilastotiede Tarkastaja Tarja Siren 1 Johdanto...2

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Syventävien opintojen tutkielmat arvioidaan 5-portaisella asteikolla arvosanoilla (1) välttävä, (2) tyydyttävä, (3) hyvä,

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Toimittajatapaaminen Osuuskunta Maitomaa 26.4.2010 Outi Fagerlund Viestintäpäällikkö 09 272 001 outi.fagerlund@arlafoods.com 1 26.4.2010 1 Arla

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Tutkielman arvostelussa on käytössä viisiportainen asteikko (1-5): o Ykkönen (1) merkitsee, että työ on hyväksyttävissä, mutta siinä on huomattavia puutteita.

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Luomu meillä ja muualla. Jaakko Nuutila

Luomu meillä ja muualla. Jaakko Nuutila Luomu meillä ja muualla Jaakko Nuutila Kuka Jaakko Nuutila? Keittiömestari, lehtori, ETM Luomuliiton puheenjohtaja Väitöskirjantekijä Maanviljelijä Hotellinjohtaja Ison perheen isä Kuvat MTK Luennon sisältö

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen

Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen Mielikuvien merkitys kasvaa Lähde Brand Finance. Brändin arvo Muu aineeton Aineellinen Coca-Cola Company IBM GE $64 mrd

Lisätiedot

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI LTKY012 Timo Törmäkangas LUENNOT Luento Paikka Vko Päivä Pvm Klo 1 L 304 8 Pe 21.2. 08:15-10:00 2 L 304 9 To 27.2. 12:15-14:00 3 L 304 9 Pe 28.2. 08:15-10:00 4 L 304 10 Ke 5.3.

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Visio- ja uutispäivä

Visio- ja uutispäivä Päivittäistavarakauppa kuluttajan tarpeiden anturina ja elintarvikeketjun osana Visio- ja uutispäivä Osmo Laine, Päivittäistavarakauppa ry 3.12.2010 Kaupan palveluverkko Markkinoiden tehokkuus Vastuullisuus

Lisätiedot

PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA

PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA 012 Peruste #1 2 2015 väki ja valta PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA Puoluejäsenyyksien määrä vaihtelee suuresti Euroopan maissa. Vaihtelusta huolimatta luvut ovat

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9. NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.2016 Näytön arvioinnista Monissa yksittäisissä tieteellisissä tutkimuksissa

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus

Asuntomarkkinakatsaus Asuntomarkkinakatsaus Asuntomarkkinakatsaus Asuntojen hinnoista ja varsinkin niiden nousemisesta keskustellaan Suomessa ajoittain vilkkaasti. Asuntojen tilastohintojen nousu herättää välillä epäluuloa

Lisätiedot

Mitä kuluttaja tuumii luomusta?

Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Tervetuloa Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Ohjelma klo 9.30 Luomubrunch klo 0.00 Luomun kuluttajabarometrin 203 tulokset, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry klo 0.30 Luomun rooli suomalaisessa

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

Tutkimuksellinen vai toiminnallinen opinnäytetyö

Tutkimuksellinen vai toiminnallinen opinnäytetyö Tutkimuksellinen vai toiminnallinen opinnäytetyö (Salonen 2013.) (Salonen (Salonen 2013.) Kajaanin ammattikorkeakoulun opinnäytetyön arviointi (opettaja, opiskelija ja toimeksiantaja) https://www.kamk.fi/opari/opinnaytetyopakki/lomakkeet

Lisätiedot

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu K-S MATKAILUN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET VUODELLE 2013 alueellisen matkailutulon kasvattaminen 5% vuodessa

Lisätiedot

LOHASPACK 2011-14 LOHAS etnografia

LOHASPACK 2011-14 LOHAS etnografia LOHASPACK 2011-14 LOHAS etnografia Satu Jokinen Pakkaustutkimus PTR ry Loistava Paketti! 9.4.2014 Tavoite Lisätä ymmärrystä LOHAS-kuluttajien ostopäätösprosesseista Todentaa kyselytutkimuksessa mitattuja

Lisätiedot

Lausunto, Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto ja Tilastokeskus

Lausunto, Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto ja Tilastokeskus Lausunto, 24.5.2016 Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto ja Tilastokeskus Lausunto Eduskunnan Työelämä-ja tasa-arvovaliokunnalle työikäisen väestön koulutustason kehityksestä ja työllistymisestä ilman

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Kauppa 2010 -päivä Päivittäistavarakaupan aamupäivä 30.9.2009 Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Hanna Karikallio Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Kuvio 1. Matematiikan seuranta-arvioinnin kaikkien tehtävien yhteenlaskkettu pistejakauma

Kuvio 1. Matematiikan seuranta-arvioinnin kaikkien tehtävien yhteenlaskkettu pistejakauma TIIVISTELMÄ Opetushallitus arvioi keväällä 2011 matematiikan oppimistuloksia peruskoulun päättövaiheessa. Tiedot kerättiin otoksella, joka edusti kattavasti eri alueita ja kuntaryhmiä koko Suomessa. Mukana

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

KOLAHTAAKO KOTIMAINEN?

KOLAHTAAKO KOTIMAINEN? KOLAHTAAKO KOTIMAINEN? Kuluttajien käsitys SOK:n Kotimaista-tuotesarjan nestemäisten maitotaloustuotteiden laadusta Markkinoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Miki Rantala Ohjaajat: KTT Heli Marjanen

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus

Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus 1. Elintason kasvu 2. Kasvun mittaamisesta 3. Elintason osatekijät Suomessa 4. Elintason osatekijät OECD-maissa 5. Työn tuottavuuden kasvutekijät Tämä on pääosin Mankiw

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER OSAVUOSI- KATSAUS Q1 2016 MIKKO HELANDER 27.4.2016 1 KESKEISET ASIAT Q1 Keskon liikevaihto vakaa, vertailukelpoinen kehitys +0,2 % Kannattavuus parani, liikevoitto ilman kertaeriä 32,3 milj. (26,5 milj.

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Näkökulmia sosiaalisten yritysten kilpailuedusta alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Lähtökohdat Miten

Lisätiedot

Paperi-insinöörien syyskokous 23.11.2011. Penna Urrila Johtava ekonomisti

Paperi-insinöörien syyskokous 23.11.2011. Penna Urrila Johtava ekonomisti EK:n Lisää tähän Suhdannebarometri otsikko Paperi-insinöörien syyskokous 23.11.11 Penna Urrila Johtava ekonomisti Miten tähän oikein on tultu Lännen kasvu finanssikriisin jälkeen Normaali taantuma pp.kk.vvvv

Lisätiedot

Lapset luovina luonnontutkijoina tutkimusperustainen opiskelu esija alkuopetuksessa

Lapset luovina luonnontutkijoina tutkimusperustainen opiskelu esija alkuopetuksessa Lapset luovina luonnontutkijoina tutkimusperustainen opiskelu esija alkuopetuksessa Sari Havu-Nuutinen Itä-Suomen yliopisto Esme Glauert Institute of Education, London, UK Fani Stylianidou, Ellinogermaniki

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HTSY Verohallinto 11.6.2014 2 (5) HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ Harmaan talouden selvitysyksikössä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, josta kypsyysnäyte 1 op ja tieteellinen tiedonhankinta 2 op. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tieteellinen tiedonhankinta

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

Finnish Science Policy in International Comparison:

Finnish Science Policy in International Comparison: Finnish Science Policy in International Comparison: Havaintoja ja alustavia tuloksia Tutkijatohtori, VTT Antti Pelkonen Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) Vertailevan sosiologian

Lisätiedot

PTT:n suhdannekatsaus 2/2014

PTT:n suhdannekatsaus 2/2014 Suhdannekatsaus 2/2014 PTT:n suhdannekatsaus 2/2014 Omakotitoimitukset alhaalla käännettä parempaan odotetaan vuoden loppupuolella Vuoden 2014 ensimmäisellä vuosineljänneksellä PTT:n jäsenyritysten kotimaahan

Lisätiedot

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari 18.9.2012 Heikki Juutinen Elintarvikeala muutoksessa 1. Ruuan kysyntä kasvaa maailmalla 2. Kuluttajat haluavat tietää, missä ja miten

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5)

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

Kunnallishallinnon ohjauskeinot kestävän kehityksen edistämiseksi kouluissa. Toni Paju Tampereen Yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos 3.6.

Kunnallishallinnon ohjauskeinot kestävän kehityksen edistämiseksi kouluissa. Toni Paju Tampereen Yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos 3.6. Kunnallishallinnon ohjauskeinot kestävän kehityksen edistämiseksi kouluissa Toni Paju Tampereen Yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos 3.6.2010 Johdanto Tutkimuksen taustalla ongelma siitä miten koulujen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta 1 2009/1 Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta Finpron seminaari 22.1.2009 Harri Roos 2 2009/1 Vaasan & Vaasan -konserni Johtava tuoreleivonnan toimija Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa

Lisätiedot

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009 PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 25-29 /MWh 8 7 6 5 4 3 2 1 25 26 27 28 29 hiililauhteen rajakustannushinta sis CO2 hiililauhteen rajakustannushinta Sähkön Spot-markkinahinta (sys) 5.3.21 Yhteenveto

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kaupan indikaattorit

Kaupan indikaattorit Kaupan indikaattorit Toukokuu 11 Vähittäiskaupan ja teknisen kaupan luottamusindeksit Luottamusindeksit kaupan alalla Toukokuu 11 Tukkukaupan indeksit. Vähittäiskaupan indeksit (ml. autojen vähittäiskauppa):

Lisätiedot

Miten mitata alkutuotannon ympäristövaikutuksia

Miten mitata alkutuotannon ympäristövaikutuksia Miten mitata alkutuotannon ympäristövaikutuksia Kati Berninger 29.11. 2010 Millainen on hyvä indikaattori Indikaattori = muuttuja joka kuvaa asiaa, jota ei voida suoraan mitata Hyvä indikaattori kuvaa

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Opiskelijoiden lähestymistavat ja kokemukset oppimisympäristöistään Helsingin yliopistossa

Opiskelijoiden lähestymistavat ja kokemukset oppimisympäristöistään Helsingin yliopistossa OPPI -kysely Opiskelijoiden lähestymistavat ja kokemukset oppimisympäristöistään Helsingin yliopistossa Anna Parpala & Sari Lindblom-Ylänne Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista?

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Jakob Donner-Amnell Metsäalan tulevaisuusfoorumi Globalisaatiokehityksen tempoilevuus suuri Yritykset ja julkinen valta panostavat

Lisätiedot

Kaupan näkemykset luomun mahdollisuuksista

Kaupan näkemykset luomun mahdollisuuksista 9.1.2013 Päivittäistavarakaupan ketjuohjaus 1 Kaupan näkemykset luomun mahdollisuuksista Jussi Kaartinen Market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja, Satakunnan Osuuskauppa Luomu vastaa useisiin kuluttajatrendeihin

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Talous- ja rahoitusjohtaja 11/2014 Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,4 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Rovaniemen matkailun kehitys ja matkailun aluetaloudellinen vaikutus

Rovaniemen matkailun kehitys ja matkailun aluetaloudellinen vaikutus Rovaniemen matkailun kehitys ja matkailun aluetaloudellinen vaikutus Rovaniemen kaupunki Matkailupäällikkö Tuula Rintala Gardin 2010 SISÄLTÖ sivu 1. Yöpymisvuorokausien kehitys 3 2. Markkina alueet 5 3.

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Kaupan indikaattorit Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Luottamusindeksit kaupan alalla Tammikuu 2010 Vähittäiskaupan indeksit (ml. autojen vähittäiskauppa): 1. Kokonaisindeksi

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Puutuotteiden kasvavat markkinat ja tulevaisuuden asiakasrakenteet

Puutuotteiden kasvavat markkinat ja tulevaisuuden asiakasrakenteet Puutuotteiden kasvavat markkinat ja tulevaisuuden asiakasrakenteet Anna-Kaisa Rämö, Ritva Toivonen, Raija-Riitta Enroth, Erno Järvinen PKM Loppuseminaari Lahti 13.11.2008 TAUSTA & TARKOITUS TAUSTA Suomen

Lisätiedot

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt 6. Tuotemerkkien arvostus 54 Tuotemerkkien arvostus Seuraavilla sivuilla esitetään tekstin ja grafiikan muodossa Tuotemerkkien arvostus-osion tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin viiden liikenneyhtiö-tuotemerkin

Lisätiedot

Rokua Geopark. Ohje yrityksille Rokua Geopark logon käyttämisestä

Rokua Geopark. Ohje yrityksille Rokua Geopark logon käyttämisestä Rokua Geopark Ohje yrityksille Rokua Geopark logon käyttämisestä Rokua Geopark ohjausryhmä 24.3.2011 Taustaa Rokua Geopark on perustettu edistämään Oulujokilaakson, Rokuan ja Oulujärven alueiden elinkeinotoimintaa,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

Kuluttajien arvoa luovat käytänteet

Kuluttajien arvoa luovat käytänteet Kuluttajien arvoa luovat käytänteet Case Reino & Aino Elina Leppälä (FM) Tampereen Yliopisto Yhtymäkohdat markkinoinnin ja kuluttajatutkimuksen teoriaan Kuluttajat kanssaluojina => arvo on kuluttajan määrittelemää

Lisätiedot

Teollisoikeudet Venäjällä ja eräissä Euraasian maissa - kokemuksia hyödyntämisestä. Tiivistelmä. Pertti Kiuru

Teollisoikeudet Venäjällä ja eräissä Euraasian maissa - kokemuksia hyödyntämisestä. Tiivistelmä. Pertti Kiuru Teollisoikeudet Venäjällä ja eräissä Euraasian maissa - kokemuksia hyödyntämisestä Tiivistelmä Pertti Kiuru Tausta Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten yritysten kokemuksia teollisoikeuksien

Lisätiedot

Rekisteritutkimus viimeisijaisen sosiaaliturvan pitkäaikaisasiakkuudesta Topias Pyykkönen & Anne Surakka

Rekisteritutkimus viimeisijaisen sosiaaliturvan pitkäaikaisasiakkuudesta Topias Pyykkönen & Anne Surakka Kerran asiakas, aina asiakas? Rekisteritutkimus viimeisijaisen sosiaaliturvan pitkäaikaisasiakkuudesta Topias Pyykkönen & Anne Surakka 9.12.2015 Tutkimuksen lähtökohdat Puheissa ja mielikuvissa ollaan

Lisätiedot

Laadullisen tutkimuksen piirteitä

Laadullisen tutkimuksen piirteitä Laadullisen aineiston luotettavuus Kasvatustieteiden laitos/ Erityispedagogiikan yksikkö Eeva Willberg 16.2.09 Laadullisen tutkimuksen piirteitä Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan ihmisten elämää, tarinoita,

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

Kvantitatiiviset menetelmät

Kvantitatiiviset menetelmät Kvantitatiiviset menetelmät HUOM! Tentti pidetään tiistaina.. klo 6-8 V ls. Uusintamahdollisuus on rästitentissä.. ke 6 PR sali. Siihen tulee ilmoittautua WebOodissa 9. 8.. välisenä aikana. Soveltuvan

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Suomi Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2016

Suomi Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2016 Suomi Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2016 Joulun rahankulutus suhteessa kotitalouden käytössä oleviin tuloihin Euroopan ja kansainyhteisön maiden kulutus jouluna 2016:

Lisätiedot

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA 2.4.2011 Petteri Pihlajamäki Executive Vice President, Pöyry Management Consulting Oy Esityksen

Lisätiedot

EU:N NIMISUOJAJÄRJESTELMÄ JA SEN MAHDOLLISUUDET

EU:N NIMISUOJAJÄRJESTELMÄ JA SEN MAHDOLLISUUDET EU:N NIMISUOJAJÄRJESTELMÄ JA SEN MAHDOLLISUUDET Marjo Särkkä-Tirkkonen HY/Ruralia-instituutti Suomen lehmästä EU-nimisuojattu brändi, Ahlmanin koulu 7.6.2013, Tampere Taustatietoa nimisuojajärjestelmästä

Lisätiedot

Ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmien toimivuus valtionyhtiöissä ja osakkuusyhtiöissä

Ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmien toimivuus valtionyhtiöissä ja osakkuusyhtiöissä Ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmien toimivuus valtionyhtiöissä ja osakkuusyhtiöissä 13.12.2007 Seppo Ikäheimo (esittäjä) Hanna Kontu Leena Kostiander Risto Tainio Antti Uusitalo Tehtävä Miten toimitusjohtajien

Lisätiedot

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikiviä on käytetty Suomessa päällystämiseen jo 1970-luvulta lähtien. Niiden käyttöä perusteltiin muun muassa asfalttia paremmalla kulutuskestävyydellä,

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi Markkinoinnin perusteet 23A00110 29.9.2015 Kohdemarkkinointi Sonja Lätti, KTM Emma Mäenpää, KTM Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Kohdemarkkinoinnin perusajatus Usein vaikeaa tai

Lisätiedot

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin Palvelunlaatukysely: Kokoelmapalvelut Kokoelmapalvelujen tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

Verotus ja talouskasvu. Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009

Verotus ja talouskasvu. Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009 Verotus ja talouskasvu Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009 Johdantoa (1/2) Talouskasvua mitataan bruttokansantuotteen kasvulla. Pienetkin erot talouden BKT:n kasvuvauhdissa

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Lähijohtajuus ja työntekijän työuupumusja depressio-oireet selittävätkö johtajuuden piirteet myöhempää oireilua?

Lähijohtajuus ja työntekijän työuupumusja depressio-oireet selittävätkö johtajuuden piirteet myöhempää oireilua? Lähijohtajuus ja työntekijän työuupumusja depressio-oireet selittävätkö johtajuuden piirteet myöhempää oireilua? Kaisa Perko & Ulla Kinnunen Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Lisätiedot

Harjoituksessa tarkastellaan miten vapaa-ajan liikunta on yhteydessä..

Harjoituksessa tarkastellaan miten vapaa-ajan liikunta on yhteydessä.. Harjoituksessa tarkastellaan miten vapaa-ajan liikunta on yhteydessä.. TEHTÄVÄ 1 Taulukko 1 Kuvailevat tunnusluvut pääkaupunkiseudun terveystutkimuksesta vuonna 2007 (n=941) Keskiarvo (keskihajonta) Ikä

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

KYSYNTÄ, TARJONTA JA HINTA. Tarkastelussa käsitellään markkinoiden toimintaa tekijä kerrallaan MARKKINAT

KYSYNTÄ, TARJONTA JA HINTA. Tarkastelussa käsitellään markkinoiden toimintaa tekijä kerrallaan MARKKINAT KYSYNTÄ, TARJONTA JA HINTA Tarkastelussa käsitellään markkinoiden toimintaa tekijä kerrallaan MARKKINAT Paikka, jossa ostaja ja myyjä kohtaavat, voivat hankkia tietoa vaihdettavasta tuotteesta sekä tehdä

Lisätiedot

Estimointi. Estimointi. Estimointi: Mitä opimme? 2/4. Estimointi: Mitä opimme? 1/4. Estimointi: Mitä opimme? 3/4. Estimointi: Mitä opimme?

Estimointi. Estimointi. Estimointi: Mitä opimme? 2/4. Estimointi: Mitä opimme? 1/4. Estimointi: Mitä opimme? 3/4. Estimointi: Mitä opimme? TKK (c) Ilkka Mellin (2004) 1 Johdatus tilastotieteeseen TKK (c) Ilkka Mellin (2004) 2 Mitä opimme? 1/4 Tilastollisen tutkimuksen tavoitteena on tehdä johtopäätöksiä prosesseista, jotka generoivat reaalimaailman

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Maidoista parhain. Profiles-opiskelumateriaalia - Yleiskuvaus. Luonnontieteet - biologia - 5.-6. luokka. Opiskelukokonaisuuden sisältö

Maidoista parhain. Profiles-opiskelumateriaalia - Yleiskuvaus. Luonnontieteet - biologia - 5.-6. luokka. Opiskelukokonaisuuden sisältö Profiles-opiskelumateriaalia - Yleiskuvaus Maidoista parhain Luonnontieteet - biologia - 5.-6. luokka Kehittäjät: Noora Hurskainen, Annika Permikangas, Mari Timonen, Kari Sormunen ja (2012) Soveltavan

Lisätiedot