6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W"

Transkriptio

1 0(02 Bryssel 19. marraskuuta LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W Komissio on teettänyt laajan puolueettoman tutkimuksen 4000 yrityksen keskuudessa kaikissa jäsenvaltioissa arvioidakseen eurooppalaisten yritysten suhtautumista sääntely-ympäristön laatuun, ja tutkimuksen tulokset esitetään marraskuun 2001 sisämarkkinoiden tulostaulussa (katso myös IP/01/1604). Kaikkia toimialoja edustavia, yli kymmenen työntekijän yrityksiä pyydettiin arvioimaan sääntelyn laatua ja sen vaikutuksia yrityksen strategioihin ja toimintaan. Pääasialliset tulokset ovat seuraavat: - suuri osa yrityksistä on tyytymättömiä sääntely-ympäristön laatuun - useimmat yritykset, erityisesti Ranskassa, Saksassa ja Tanskassa toimivat yritykset, eivät ole vielä havainneet, että kansallisten viranomaisten pyrkimyksillä yksinkertaistaa lainsäädäntöä olisi ollut vaikutusta - lainsäädännön laadun parantaminen voisi tuottaa ainakin 50 miljardin euron säästöt Suomea pidetään jäsenvaltiona, jossa on helpointa käydä kauppaa, kun taas Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Italiaa pidetään vaikeimpina. 6llQWHO\\PSlULVW Yrityskyselyn mukaan yritykset arvioivat, että jos lainsäädäntöä parannettaisiin, ne voisivat säästää keskimäärin 15 prosenttia lainsäädännön noudattamisesta aiheutuvista kustannuksista ilman että vaatimustasoa alennettaisiin. Koko EU:n osalta tämä tarkoittaisi noin 50 miljardin euron säästöjä. Tuotteiden vaatimustenmukaisuuteen liittyvät jäsenvaltioiden säännöt ovat eurooppalaisten yritysten tärkein sääntelyyn liittyvä huolenaihe, koska niiden vuoksi yritykset joutuvat mukauttamaan tuotesuunnittelua, järjestämään uudelleen tuotantoprosesseja ja pakkaamaan ja testaamaan uudelleen tuotteensa ennen kuin ne voidaan saattaa markkinoille. Työlainsäädäntö ja veromuodollisuudet ovat muita sääntelyalueita, joista yritysten mukaan aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia. Näitä aloja koskevista säännöistä päätetään pääasiassa jäsenvaltioiden tasolla. Kyselystä käy ilmi, että Yhdistynyt kuningaskunta, Italia ja Ranska kuuluvat viiteen tärkeimpään markkinaalueeseen, mutta niitä pidetään myös kaupankäynnin kannalta vaikeimpina markkinoina, kun taas Suomea pidetään helpoimpana.

2 Vaikka lainsäädäntöä onkin yritetty asteittain yksinkertaistaa, monet yritykset eivät vielä ole havainneet hallinnollisen taakan vähenemistä. Tämä koskee erityisesti Ranskaa, Saksaa ja Tanskaa. Eurooppalaiset yritykset ilmoittivat Yhdistyneen kuningaskunnan jäsenvaltioksi, jossa kaupankäynti on vaikeinta. Tämä johtuu sen raskaasta sääntelystä ja joissain tapauksissa jäykästä täytäntöönpanosta. Myöskään Ranska ja Italia eivät saaneet hyviä tuloksia kaupankäynnin helppouden suhteen. Suomen taas todettiin suhtautuvan myönteisimmin muista jäsenvaltioista tuleviin tuotteisiin ja palveluihin. Keskimäärin 37 prosenttia kyselyyn osallistuneista yrityksistä katsoi, että sääntely niiden kotimaassa ei ole markkinoiden tasalla. Saksalaiset ja ranskalaiset yritykset ovat tyytymättömimpiä omalla alallaan sovellettavaan lainsäädäntöön. Alankomaalaisten, tanskalaisten ja irlantilaisten yritysten suhtautuminen on myönteisempää. 1LLGHQ \ULW\VWHQ SURVHQWWLRVXXV MRWND NDWVRYDW HWWl QLLGHQ RPDOOD DODOOD VRYHOOHWWDYD ODLQVllGlQW RQ MRNR Wl\VLQ YDQKHQWXQXWWD WDL VLWl HL ROH PXNDXWHWWXPDUNNLQDWRGHOOLVXXWHHQ ' ) (/ % 3 $ / ),1, ( 6 8.,5/ '. 1/ DVNDVWDLHSlVXKWDLQHQWl\WlQW QSDQR Monissa jäsenvaltioissa suurin osa yrityksistä katsoo, että niiden viranomaiset eivät osoita käytännön järkeä lainsäädännön täytäntöönpanossa. 1LLGHQ \ULW\VWHQ SURVHQWWLRVXXV MRWND NDWVRYDW HWWl NDQVDOOLVHW YLUDQRPDLVHW RVRLWWDYDWK\YllDUYRVWHOXN\N\lODLQVllGlQQ QWl\WlQW QSDQRVVD,5/ / $ 6 3 ( '. 1/ ' ),1 % (/ ), XRQRVWDVllQWHO\VWlDLKHXWXYDWNXVWDQQXNVHW Kysely osoittaa, että yritykset uskovat voivansa säästää keskimäärin 15 prosenttia lainsäädännön noudattamisesta aiheutuvista kokonaiskustannuksista, jos voimassa oleva lainsäädäntö olisi paremmin laadittu. Yleisesti on arvioitu, että sääntelyn noudattamisesta EU:n yrityksille aiheutuvat kustannukset ovat 4 6 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta. Näin ollen sääntelyn parantamisesta Euroopassa saatavat säästöt voisivat olla ainakin 50 miljardia euroa. Tässä ei oteta huomioon lisätuloja, jotka aiheutuvat dynaamisemmasta liiketoimintaympäristöstä. /DLQVllGllQQ Q QRXGDWWDPLVHVWD DLKHXWXYLHQ NRNRQDLVNXVWDQQXVWHQ SURVHQWWLRVXXV MRQND \ULW\NVHW DUYLRLYDW YRLYDQVD VllVWll MRV ODLQVllGlQW ROLVLODDGXOWDDQSDUHPSDD '. ( 8. %,5/ ) (/ 3 ' ),1 1/, / 6 $

3 7XRWWHLGHQ YDDWLPXVWHQPXNDLVXXWWD NRVNHYDW VllQQ NVHW RYDW KDQNDOLPSLD Tuotteiden vaatimustenmukaisuutta koskevat säännökset ovat kaiken kaikkiaan yritysten suurin sääntelyyn liittyvä huolenaihe. Tämä koskee erityisesti suuria yrityksiä. Useat yritykset totesivat myös, että työllisyys ja työolot ovat alue, jolla säännöt ja velvoitteet voivat olla epäsuhtaisia sääntelyn tavoitteisiin nähden. Seuraavana tulee veromuodollisuuksien (sekä välittömien että välillisten) soveltaminen ja noudattaminen. Useimmat "raskaimman taakan" aiheuttavat säännöt on annettu jäsenvaltioiden tasolla eikä EU:n tasolla. <NVLQNHUWDLVWDPLQHQ Tulokset vaihtelivat jäsenvaltioiden välillä sen suhteen, millä alueilla yritykset katsoivat yksinkertaistamista tarvittavan kiireellisimmin. $OXHHWMRLOOD\NVLQNHUWDLVWDPLVWDWDUYLWDDQHQLWHQMlVHQYDOWLR % Työllisyys ja työolot '. ' Alv-maksut ja palautukset Tuotteiden vaatimustenmukaisuus, sertifiointi tai hyväksyminen ( Tuotteiden vaatimustenmukaisuus, sertifiointi tai hyväksyminen (/ Työllisyys ja työolot ) Työllisyys ja työolot ),1 Alv-maksut ja palautukset Tuotteiden vaatimustenmukaisuus, sertifiointi tai hyväksyminen VHNl, veromenettelyt (ei kuitenkaan alv),5/ Työllisyys ja työolot / Ympäristö Tuotteiden vaatimustenmukaisuus, sertifiointi tai hyväksyminen VHNl 1/ alv-maksut ja palautukset $ Ympäristö 3 Alv-maksut ja palautukset 6 Tuotteiden vaatimustenmukaisuus, sertifiointi tai hyväksyminen 8. Tuotteiden vaatimustenmukaisuus, sertifiointi tai hyväksyminen Useimmat yritykset eivät edelleenkään ole havainneet päivittäisessä toiminnassaan vaikutuksia tähän mennessä tapahtuneesta sääntelyn yksinkertaistamisesta. Tämä koskee erityisesti Ranskaa, Saksaa ja Tanskaa, joissa jopa 71 prosenttia yrityksistä katsoi, ettei ole huomannut, että niihin vaikuttavia lakeja ja asetuksia olisi yksinkertaistettu tai että niitä oltaisiin yksinkertaistamassa. Tämä osoittaa, että puheiden ja todellisuuden välillä on kuilu. 3

4 1LLGHQ \ULW\VWHQ SURVHQWWLRVXXV MRWND NDWVRYDW VDDQHHQVD YDLQ YlKlQ WDL HL ODLQNDDQK\ W\lODLQVllGlQQ Q\NVLQNHUWDLVWDPLV\ULW\NVLVWl ) ' '. % 8. /, 1/ 6,5/ $ ),1 3 (/ ( XWWDODLQVllGlQW lnrvnhydnxxohplqhq Talouden toimijat ovat halukkaita osallistumaan politiikan laadintaan. Noin 78 prosenttia vastaajista kertoi kiinnittävänsä huomiota sääntelyn kehitykseen omalla alallaan, mutta valtaosa heistä totesi, että vaikka mielipiteensä haluaisikin ilmaista, siihen ei anneta mahdollisuutta. F I B L IRL FIN NL D S UK P E DK A EL Yritykset, jotka haluavat tulla kuulluiksi, % Yritykset, jotka ovat voineet ilmaista kantansa, % Huom: Luvut koskevat yrityksiä, jotka ilmoittivat kiinnittävänsä huomiota oman alansa sääntelyn kehitykseen. Komissio on jo todennut päätöksentekoprosessiin osallistumisen tärkeyden hallintotapaa koskevassa valkoisessa kirjassaan (IP/01/1096). Tästä syystä komissio on toteuttanut interaktiivista politiikan suunnittelua koskevan aloitteen, johon kuuluu myös uusi www-sivusto "Sinun äänesi Euroopassa". Tarkoituksena on kerätä ja analysoida mielipiteitä ja reaktioita markkinoilta, jotta ne voidaan ottaa huomioon päätöksentekoprosessissa (katso IP/01/1459). Kansallisella tasolla on vielä mahdollista lisätä osallistumista merkittävästi, kun uusia sääntöjä kehitetään. 0DUNNLQDWMRLOOHRQKHOSRLQWDMDYDLNHLQWDSllVWl Sisämarkkinoilla aktiivisesti toimivilta yrityksiltä tiedusteltiin kyselyssä, mitkä niiden tärkeimmistä markkina-alueista ovat helpoimpia tai vaikeimpia liiketoiminnan kannalta, varsinkin kun otetaan huomioon näiden alueiden erityiset sääntelyvaatimukset. Viisi tärkeintä markkina-aluetta EU:ssa olivat järjestyksessä Ranska, Saksa, Italia, Yhdistynyt kuningaskunta ja Espanja. Vaikka Yhdistynyt kuningaskunta, Italia ja Ranska kuuluvat viiden tärkeimmän markkina-alueen joukkoon, on huolestuttavaa todeta, että niitä myös pidetään kaikkein vaikeimpina markkinoina kaupankäynnin kannalta. Suomea pidetään tässä suhteessa helpoimpana EU:n jäsenvaltiona. 4

5 Yrityksiä pyydettiin asettamaan järjestykseen tärkeimmät markkina-alueensa ja ilmoittamaan, mitkä niistä olivat helpoimpia ja mitkä vaikeimpia kaupankäynnin kannalta. Tulos oli seuraava: 1. Suomi helpoin 2. Luxemburg 3. Portugali 4. Alankomaat 5. Irlanti 6. Belgia 7. Saksa 8. Tanska 9. Ruotsi 10. Espanja 11. Itävalta 12. Kreikka 13. Ranska 14. Italia 15. Yhdistynyt kuningaskunta vaikein Lähes 7 prosentissa tapauksista sääntely-ympäristöä pidettiin niin lannistavana, että yritykset päättivät vähentää kaupankäyntiään tai lopettaa sen yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa. Tämä kaupankäynnin vähentäminen tai lopettaminen kohdistui pääasiassa Ranskaan, Saksaan ja Italiaan. Lisätietoja kyselystä on saatavilla Europa-sivustolla: (katso kohta "Internal Market Scoreboard"). 5

Hyviä käytäntöjä energiavelan voittamiseksi

Hyviä käytäntöjä energiavelan voittamiseksi Energiatehokkuustoimien täytäntöönpano EU:n jäsenvaltioissa Tukija*: Julkaisutiedot Energy Efficiency Watch -hankkeen julkaisema esite. Hankkeen koordinoijat: EUFORES a.i.s.b.l. European Forum for Renewable

Lisätiedot

Euroopan ympäristöpoliittisen instituutin maatalouden pääosaston toimeksiannosta laatima raportti

Euroopan ympäristöpoliittisen instituutin maatalouden pääosaston toimeksiannosta laatima raportti EUROOPAN UNIONIN 25 JÄSENVALTIOSSA TOTEUTETTAVAA EPÄSUOTUISTEN ALUEIDEN TUKITOIMENPIDETTÄ KOSKEVA ARVIOINTI Euroopan ympäristöpoliittisen instituutin maatalouden pääosaston toimeksiannosta laatima raportti

Lisätiedot

Vapaiden ammattien sääntelyn taloudelliset vaikutukset eri jäsenvaltioissa

Vapaiden ammattien sääntelyn taloudelliset vaikutukset eri jäsenvaltioissa Tutkimusraportti Vapaiden ammattien sääntelyn taloudelliset vaikutukset eri jäsenvaltioissa Iain Paterson, Marcel Fink, Anthony Ogus ym. IHS:n johtaja: Bernhard Felderer IHS 2 Tutkimusraportti Institut

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2014 C(2014) 9672 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Tavaroiden sisämarkkinat Sisämarkkinat ja niiden kansainvälinen ulottuvuus Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY Soveltamisopas Rev 1.7 Päiväys:

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Saatesanat arvoisalta parlamentinjaseneltä William Hague lta, Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministeriltä.

Saatesanat arvoisalta parlamentinjaseneltä William Hague lta, Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministeriltä. Saatesanat arvoisalta parlamentinjaseneltä William Hague lta, Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministeriltä. Haluan onnitella kollegoitani, heidän henkilökuntaansa ja muita, jotka auttoivat kokoamaan the

Lisätiedot

Euroopan näkymätön ala valokeilassa Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminta Yksikkö 1.4 Mekaaniset, sähkö- ja telelaitteet

Euroopan näkymätön ala valokeilassa Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminta Yksikkö 1.4 Mekaaniset, sähkö- ja telelaitteet NB-31-10-451-FI-C DOI:10.2769/67539 FI Euroopan näkymätön ala valokeilassa Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminta Yksikkö 1.4 Mekaaniset, sähkö- ja telelaitteet Metalliteollisuus http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/metalworking/index_en.htm

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT 26.10.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 280/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/64/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta

Lisätiedot

Käyttäjien käsityksiä tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyistä yleisissä kirjastoissa Suomessa

Käyttäjien käsityksiä tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyistä yleisissä kirjastoissa Suomessa Käyttäjien käsityksiä tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyistä yleisissä kirjastoissa Suomessa Loppuraportti Maaliskuu 2013 Susannah Quick, Gillian Prior, Ben Toombs, Luke Taylor ja Rosanna Currenti

Lisätiedot

LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996

LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996 EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996 Marraskuu 1996 O Euroopan rahapoliittinen instituutti, 1996 Postfach 10 20 31, D60020 Frankfurt am Main Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus: Vaihtoehtoisten tukikriteerien vaikutukset jäsenmaiden rahoitusosuuksiin?

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus: Vaihtoehtoisten tukikriteerien vaikutukset jäsenmaiden rahoitusosuuksiin? 17 Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus: Vaihtoehtoisten tukikriteerien vaikutukset jäsenmaiden rahoitusosuuksiin? Ellen Huan-Niemi, Michael Kull, Petri Liesivaara ja Jyrki Niemi 17 Yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), L 345/90 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Auri Pakarinen

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja

Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja Vesipolitiikan puitedirektiivi Vesi on elinehto Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja taloudellinen toimintamme on täysin riippuvaista tästä kallisarvoisesta luonnonvarasta. Vettä

Lisätiedot

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Virallinen lehti nro L 095, 21/04/1993 s. 0029-0034 Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

Loppuraportti DART. Väestön väheneminen, ikääntyminen ja. alueelliset muutokset

Loppuraportti DART. Väestön väheneminen, ikääntyminen ja. alueelliset muutokset Loppuraportti DART Väestön väheneminen, ikääntyminen ja alueelliset muutokset Johdanto Väestön väheneminen, ikääntyminen, alueelliset muutokset, väestörakenteen muutos ja sosioekonominen muutos muodostavat

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. maaliskuuta 2014 (OR. en) 7701/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0059 (COD) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Mihin EU:n rahat käytetään? Mistä rahat tulevat? Miten talousarviosta päätetään? Miten varoja käytetään ja valvotaan? Miten varoista vastataan ja kenelle? EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ Tommi Nieppola, OTL EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 9 / 2002 EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO. Teuvo Junka

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO. Teuvo Junka VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO Teuvo Junka Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 1999 ISBN 951-561-286-1 ISSN 0788-5016

Lisätiedot